SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
1
2
Nhóm 6
Hồ Văn An 22247001
Trương Minh Huy 22247043
Mai Thị Thảo Nguyên 22247077
Nguyễn Thị Thúy Quyên 22247100
Trần Minh Sang 22247103
Trịnh Hữu Toàn 22247127
Vũ Ngọc Nhật Vy 22247150
Tên MSSV
Những nguyên tắc cơ bản
của chủ nghĩa Mác - Lenin
trong việc giải quyết vấn đề
dân tộc
3
Những nguyên tắc cơ
bản của chủ nghĩa
Mác – Lênin trong
việc giải quyết vấn đề
dân tộc. Trong điều
kiện hiện nay, Việt
Nam cần chú ý những
nguyên tắc?
4
NỘI DUNG
5
NỘI DUNG
I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc
II.Chủ nghĩa Mác - Lenin về vấn đề
dân tộc
III.Việt Nam cần chú ý những
nguyên tắc cơ bản
6
Khái niệm, đặc trưng của dân tộc[1]
Phần I
a. Khái niệm
b. Đặc trưng
7
I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, dân tộc là quá trình phát
triển lâu dài của xã hội loài người, trải qua các hình thức cộng đồng
từ thấp đến cao.
a. Khái niệm
8
I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, dân tộc là quá trình phát
triển lâu dài của xã hội loài người, trải qua các hình thức cộng đồng
từ thấp đến cao.
a. Khái niệm
Nguyên nhân sự phát triển cộng đồng dân tộc: sự biến đổi của
phương thức sản xuất
Thị
tộc
Bộ
lạc
Bộ
tộc
Dân
tộc
9
10
 Dân tộc là một khối người cộng đồng
kết thành trong quá trình lịch sử.
 Có tính ổn định, mối liên hệ chặt chẽ,
bền vững, gắn bó với nhau bởi quyền lợi
chính trị, kinh tế, văn hóa,…
 Có ngôn ngữ riêng, nét văn hóa đặc thù.
I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc
a. Khái niệm
11
I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc
b. Đặc trưng
Dân tộc được hiểu theo hai nghĩa
1 2
Dân tộc là cộng
đồng chính trị -
xã hội
Dân tộc –
tộc người
12
I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc
b. Đặc trưng
Dân tộc được hiểu theo hai nghĩa
1
Dân tộc là cộng
đồng chính trị -
xã hội
13
I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc
b. Đặc trưng
Thứ nhất, dân tộc hay quốc gia dân tộc là cộng đồng chính trị - xã hội
có các đặc trưng sau:
14
I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc
b. Đặc trưng
Dân tộc được hiểu theo hai nghĩa
1 2
Dân tộc là cộng
đồng chính trị -
xã hội
Dân tộc –
tộc người
15
I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc
b. Đặc trưng
Dân tộc được hiểu theo hai nghĩa
2
Dân tộc –
tộc người
16
I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc
b. Đặc trưng
Thứ hai, dân tộc – tộc người. Theo nghĩa này, dân tộc là cộng
đồng người được hình thành lâu dài trong lịch sử và có các đặc
trưng sau:
Cộng đồng về
ngôn ngữ (ngôn
ngữ nói, viết;
hoặc chỉ riêng
ngôn ngữ nói)
Cộng đồng về
văn hóa. Gồm
văn hóa phi
vật thể và văn
hóa vật thể
Ý thức tự giác. Tiêu
chí quan trọng nhất
để phân định một
tộc người và có vị trí
quyết định đối với
sự tồn tại, phát triển
* Ví dụ: dân tộc Tày, Thái, Ê Đê… ở Việt Nam hiện nay. 17
I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc
b. Đặc trưng
Như vậy, khái niệm dân tộc cần phải được hiểu theo hai
nghĩa khác nhau. Thực chất, hai vấn đề này tuy khác nhau
nhưng lại gắn bó mật thiết với nhau và không thể tách rời
nhau.
18
Chủ nghĩa Mác - Lênin về
vấn đề dân tộc[2]
Phần II
a. Hai xu hướng khách quan
của sự phát triển quan hệ
dân tộc
b. Cương lĩnh dân tộc của chủ
nghĩa Mác - Lênin
19
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lenin trong việc giải quyết
vấn đề dân tộc
a) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân
tộc:
20
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lenin trong việc giải quyết
vấn đề dân tộc
a) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân
tộc:
1. Xu hướng tách ra
2. Xu hướng liên hiệp lại
21
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lenin trong việc giải quyết
vấn đề dân tộc
a) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân
tộc:
1. Xu hướng tách ra
22
Xu hướng thứ nhất, cộng đồng dân cư muốn tách ra để hình
thành cộng đồng dân tộc độc lập.
1. Xu hướng tách ra
23
1. Xu hướng tách ra
Sự thức tỉnh, sự
trưởng thành về ý
thức dân tộc, ý thức
về quyền sống của
mình, các cộng đồng
dân cư đó muốn tách
ra để thành lập các
dân tộc độc lập.
24
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lenin trong việc giải quyết
vấn đề dân tộc
a) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân
tộc:
1. Xu hướng tách ra
2. Xu hướng liên hiệp lại
25
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lenin trong việc giải quyết
vấn đề dân tộc
a) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân
tộc:
2. Xu hướng liên hiệp lại
26
Xu hướng thứ hai, các dân tộc trong từng quốc gia,
thậm chí các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại
với nhau. Nổi lên trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản đã
phát triển thành chủ nghĩa đế quốc đi bóc lột thuộc địa.
2. Xu hướng liên hiệp lại
27
2. Xu hướng liên hiệp lại
Sự phát triển
của lực lượng
sản xuất, của
khoa học và
công nghệ, giao
lưu kinh tế và
văn hóa trong xã
hội.
28
Trong thời đại ngày nay, hai xu hướng này
diễn ra với những biểu hiện rất đa dạng và
phong phú.
Xu hướng thứ nhất thể hiện
trong sự nỗ lực của từng dân
tộc đi tới tự do, bình đẳng.
Xu hướng thứ hai thể hiện ở
việc các dân tộc xích lại gần
nhau hơn, hòa hợp ở mức độ
cao hơn trong đời sống xã
hội.
Xu hướng thứ nhất thể hiện
trong phong trào giải phóng
dân tộc. Xu hướng thứ hai thể
hiện ở việc các dân tộc muốn
xích lại gần nhau, hợp tác hình
thành liên minh dân tộc ở
phạm vi khu vực hoặc toàn
cầu.
Ví dụ: liên minh khu vực:
ASEAN, EU…
Quốc gia
Toàn cầu
29
Xu hướng thứ nhất
30
Xu hướng thứ hai
31
Trong mọi trường hợp, hai xu hướng này luôn có sự tác
động qua lại, hỗ trợ cho nhau, mọi sự vi phạm mối quan
hệ biện chứng này đều dẫn tới những hậu quả tiêu cực,
khó lường. Hiện nay, hai xu hướng nêu trên diễn ra khá
phức tạp, thậm chí bị lợi dụng vào mục đích chính trị
nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”.
32
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin
trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác –
Lênin:
Dựa trên quan điểm của chủ
nghĩa Mác về mối quan hệ giữa
dân tộc với giai cấp; kết hợp
phân tích hai xu hướng khách
quan trong sự phát triển dân
tộc; dựa vào kinh nghiệm của
phong trào cách mạng thế giới
và cách mạng Nga
33
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin
trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác –
Lênin:
g
t
c
34
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin
trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác –
Lênin:
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
Các dân tộc được quyền tự quyết
Liên hiệp công nhân tất cả các
dân tộc
1
3
2
35
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin
trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác –
Lênin:
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
1
36
 Các dân tộc đều có quyền và nghĩa vụ ngang
nhau trên tất cả các lĩnh vực.
 Không một dân tộc nào có quyền đi áp bức,
bóc lột dân tộc khác.
 Để thực hiện được quyền bình đẳng dân tộc,
phải xóa bỏ tình trạng áp bức giai cấp, đấu
tranh chống phân biệt chủng tộc.
Đây là quyền thiêng liêng của dân tộc. Là cơ sở để thực hiện quyền dân tộc
tự quyết và xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác.
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
1
37
 Ví dụ: Nhà nước luôn quan tâm đâu tư cho các dân tộc thiểu
số như là xây dựng trường học thực hiện các chính sách ưu đãi
với các đồng bào dân tộc.
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
1
38
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin
trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác –
Lênin:
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
Các dân tộc được quyền tự quyết
Liên hiệp công nhân tất cả các
dân tộc
1
3
2
39
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin
trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác –
Lênin:
Các dân tộc được quyền tự quyết
2
40
 Là quyền tự quyết định vận mệnh dân
tộc,tự lựa chọn chế độ chính trị, con đường
phát triển.
 Bao gồm quyền tách ra thành lập một quốc
gia độc lập, quyền tự động liên hiệp với các
dân tộc khác. Trong đó V.I.Lênin đặc biệt
chú trọng quyền tự quyết của các dân tộc bị
áp bức, các dân tộc bị phụ thuộc.
 Quyền tự quyết dân tộc không đồng
nhất với “quyền” của các tộc người
thiểu số trong một quốc gia đa tộc
Các dân tộc có quyền tự quyết
2
41
 Ví dụ:
Tự lựa chọn con đường phát triển phù hợp với truyền thống,
lịch sử văn hóa, tín ngưỡng, điều kiện địa lý; tự giải quyết các
vấn đề nội bộ.
Các dân tộc có quyền tự quyết
2
42
 Ví dụ:
Tự lựa chọn con đường phát triển phù hợp với
truyền thống, lịch sử văn hóa, tín ngưỡng, điều
kiện địa lý; tự giải quyết các vấn đề nội bộ.
43
 Ví dụ:
Năm 1905: Na Uy tách khỏi Thụy
Điển, trở thành một quốc gia độc lập
cho đến ngày nay.
44
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin
trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác –
Lênin:
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
Các dân tộc được quyền tự quyết
Liên hiệp công nhân tất cả các
dân tộc
1
3
2
45
II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin
trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác –
Lênin:
Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc
3
46
Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc
- Phản ánh sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai
cấp; phản ánh sự gắn bó chặt chẽ giữa tinh thần của chủ nghĩa yêu
nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính.
3
47
- Là cơ sở vững chắc để đoàn kết . nội dung này vừa là nội dung chủ
yếu vừa là giải pháp quan trọng để liên kết các nội dung của Cương
lĩnh dân tộc thành một chỉnh thể.
48
- Là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng Cộng sản vận dụng thực hiện
chính sách dân tộc trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc
và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
49
Phần III
Những nguyên tắc trong
giải quyết vấn đề dân tộc
trong xã hội hiện nay [3]
a) Những đặc điểm nổi bật về
dân tộc Việt Nam
b) Những nguyên tắc của Đảng
và Nhà nước ta trong việc
giải quyết vấn đề dân tộc
50
Biểu đồ biểu thị dân tộc Việt Nam
Tỉ lệ dân tộc
Kinh Thiểu số
83%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
< 1 1 -> 10 < 100 100 -> 1000
Mật độ phân bố
Ngàn người
51
III. Những nguyên tắc trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
trong xã hội hiện nay:
a) Những đặc điểm nổi bật về dân tộc Việt Nam:
Giữa các
tộc người
có sự
chênh lệch
về số dân
Các dân tộc
cư trú xen
kẽ
Dân tộc thiểu số
phân bố chủ yếu ở
vị trí chiến lược
quan trọng
Trình độ phát
triển không
đều giữa các
dân tộc
Truyền
thống đoàn
kết
Có nền văn hóa
riêng làm phong
phú nền văn hóa
Việt Nam
52
b. Nguyên
tắc
53
b. Nguyên
tắc
Là chiến lược
cơ bản, vấn đề
cấp bách
54
b. Nguyên
tắc
Cùng chung
sống trên một
lãnh thổ
Là chiến lược
cơ bản, vấn đề
cấp bách
55
b. Nguyên
tắc
Cùng chung
sống trên một
lãnh thổ
Là chiến lược
cơ bản, vấn đề
cấp bách
Phát triển toàn
diện chính trị,
kinh tế, văn
hóa, xã hội,
ANQP 56
b. Nguyên
tắc
Cùng chung
sống trên một
lãnh thổ
Là chiến lược
cơ bản, vấn đề
cấp bách
Phát triển toàn
diện chính trị,
kinh tế, văn
hóa, xã hội,
ANQP
Ưu tiên đầu tư
phát triển kinh tế -
xã hội ở các vùng
dân tộc và miền
núi; khai thác có
hiệu quả
57
b. Nguyên
tắc
Cùng chung
sống trên một
lãnh thổ
Là chiến lược
cơ bản, vấn đề
cấp bách
Phát triển toàn
diện chính trị,
kinh tế, văn
hóa, xã hội,
ANQP
Ưu tiên đầu tư
phát triển kinh tế -
xã hội ở các vùng
dân tộc và miền
núi; khai thác có
hiệu quả
Là nhiệm vụ của
toàn Ðảng, toàn
dân, toàn quân,
các cấp, các
ngành và toàn bộ
hệ thống chính
trị.
58
Tài liệu tham khảo
[1] Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lenin, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội -2011.
[2] Giáo trình chủ nghĩa khoa học xã hội 2021.
[3] Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và nguyên tắc giải
quyết vấn đề dân tộc? - Luật Minh Khuê - 3/8/2023.
59
60

More Related Content

Similar to chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì

Chương 3,ttuong
Chương 3,ttuongChương 3,ttuong
Chương 3,ttuong
mai_mai_yb
 
Tthcm ôn tập
Tthcm ôn tậpTthcm ôn tập
Tthcm ôn tập
YuPhim1
 

Similar to chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì (20)

tu-tuong-ho-chi-minh__slide-ci-khai-niem-nguon-goc-qua-trinh-hinh-thanh-tu-tu...
tu-tuong-ho-chi-minh__slide-ci-khai-niem-nguon-goc-qua-trinh-hinh-thanh-tu-tu...tu-tuong-ho-chi-minh__slide-ci-khai-niem-nguon-goc-qua-trinh-hinh-thanh-tu-tu...
tu-tuong-ho-chi-minh__slide-ci-khai-niem-nguon-goc-qua-trinh-hinh-thanh-tu-tu...
 
Tư Tưởng HCM về Tính Tất Yếu của CNXH và Con đường quá độ
Tư Tưởng HCM về Tính Tất Yếu của CNXH và Con đường quá độTư Tưởng HCM về Tính Tất Yếu của CNXH và Con đường quá độ
Tư Tưởng HCM về Tính Tất Yếu của CNXH và Con đường quá độ
 
Đề cương Ôn GDCD 11a1 - An Nhơn 3
Đề cương Ôn GDCD 11a1 - An Nhơn 3Đề cương Ôn GDCD 11a1 - An Nhơn 3
Đề cương Ôn GDCD 11a1 - An Nhơn 3
 
chuong-3-triet-ml.ppt
chuong-3-triet-ml.pptchuong-3-triet-ml.ppt
chuong-3-triet-ml.ppt
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh: ôn tập toàn bộ các nội dung cần thiết nhất
Tư tưởng Hồ Chí Minh: ôn tập toàn bộ các nội dung cần thiết nhấtTư tưởng Hồ Chí Minh: ôn tập toàn bộ các nội dung cần thiết nhất
Tư tưởng Hồ Chí Minh: ôn tập toàn bộ các nội dung cần thiết nhất
 
Chương 3,ttuong
Chương 3,ttuongChương 3,ttuong
Chương 3,ttuong
 
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh
 
Khoi kien thuc 1
Khoi kien thuc 1Khoi kien thuc 1
Khoi kien thuc 1
 
ĐỀ-CƯƠNG-CHỦ-NGHĨA-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI.docx
ĐỀ-CƯƠNG-CHỦ-NGHĨA-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI.docxĐỀ-CƯƠNG-CHỦ-NGHĨA-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI.docx
ĐỀ-CƯƠNG-CHỦ-NGHĨA-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI.docx
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấpTư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp
 
Luận án: Giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp - Gửi miễn p...
Luận án: Giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp - Gửi miễn p...Luận án: Giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp - Gửi miễn p...
Luận án: Giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp - Gửi miễn p...
 
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
 Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi... Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
 
Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!
Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!
Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!
 
Tthcm ôn tập
Tthcm ôn tậpTthcm ôn tập
Tthcm ôn tập
 
SV chuong_6_ VAN DE DAN TOC VA TON GIAO.pptx
SV chuong_6_ VAN DE DAN TOC VA TON GIAO.pptxSV chuong_6_ VAN DE DAN TOC VA TON GIAO.pptx
SV chuong_6_ VAN DE DAN TOC VA TON GIAO.pptx
 
Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh
 
cuối kỳ lịch sử đảng.pdf
cuối kỳ lịch sử đảng.pdfcuối kỳ lịch sử đảng.pdf
cuối kỳ lịch sử đảng.pdf
 
Tư tưởng
Tư tưởngTư tưởng
Tư tưởng
 
xung đột tôn giáo hoàn chỉnh.pptx
xung đột tôn giáo hoàn chỉnh.pptxxung đột tôn giáo hoàn chỉnh.pptx
xung đột tôn giáo hoàn chỉnh.pptx
 
ch-ngha-x-hi-v-thi-k-qu-ln-ch-ngha-x-hi-221222164611-f92d0244.pptx
ch-ngha-x-hi-v-thi-k-qu-ln-ch-ngha-x-hi-221222164611-f92d0244.pptxch-ngha-x-hi-v-thi-k-qu-ln-ch-ngha-x-hi-221222164611-f92d0244.pptx
ch-ngha-x-hi-v-thi-k-qu-ln-ch-ngha-x-hi-221222164611-f92d0244.pptx
 

Recently uploaded

VẤN ĐỀ 12 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ.pptx
VẤN ĐỀ 12 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ.pptxVẤN ĐỀ 12 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ.pptx
VẤN ĐỀ 12 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ.pptx
Gingvin36HC
 
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshareTẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
HuyBo25
 

Recently uploaded (20)

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
 
VẤN ĐỀ 12 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ.pptx
VẤN ĐỀ 12 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ.pptxVẤN ĐỀ 12 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ.pptx
VẤN ĐỀ 12 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ.pptx
 
Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bày về triế...
Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bày về triế...Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bày về triế...
Bài tập lớn môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bày về triế...
 
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
 
NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 1 B 1 2024.pptx
NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 1 B 1 2024.pptxNGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 1 B 1 2024.pptx
NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 1 B 1 2024.pptx
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại...
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại...Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại...
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
22 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH TIẾNG ANH VÀO 10 SỞ GD – ĐT THÁI BÌNH NĂM HỌC 2023-2...
22 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH TIẾNG ANH VÀO 10 SỞ GD – ĐT THÁI BÌNH NĂM HỌC 2023-2...22 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH TIẾNG ANH VÀO 10 SỞ GD – ĐT THÁI BÌNH NĂM HỌC 2023-2...
22 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH TIẾNG ANH VÀO 10 SỞ GD – ĐT THÁI BÌNH NĂM HỌC 2023-2...
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
 
Đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức Đài Truyền hình Việt Nam
Đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức Đài Truyền hình Việt NamĐào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức Đài Truyền hình Việt Nam
Đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức Đài Truyền hình Việt Nam
 
Hoạt động truyền thông qua mạng xã hội của các công ty BHNT hàng đầu việt nam...
Hoạt động truyền thông qua mạng xã hội của các công ty BHNT hàng đầu việt nam...Hoạt động truyền thông qua mạng xã hội của các công ty BHNT hàng đầu việt nam...
Hoạt động truyền thông qua mạng xã hội của các công ty BHNT hàng đầu việt nam...
 
Trích dẫn theo Harvard với Microsoft Word
Trích dẫn theo Harvard với Microsoft WordTrích dẫn theo Harvard với Microsoft Word
Trích dẫn theo Harvard với Microsoft Word
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
 
Nhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam
Nhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt NamNhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam
Nhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam
 
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshareTẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
 

chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì

 • 1. 1
 • 2. 2 Nhóm 6 Hồ Văn An 22247001 Trương Minh Huy 22247043 Mai Thị Thảo Nguyên 22247077 Nguyễn Thị Thúy Quyên 22247100 Trần Minh Sang 22247103 Trịnh Hữu Toàn 22247127 Vũ Ngọc Nhật Vy 22247150 Tên MSSV
 • 3. Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 3
 • 4. Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam cần chú ý những nguyên tắc? 4
 • 6. NỘI DUNG I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc II.Chủ nghĩa Mác - Lenin về vấn đề dân tộc III.Việt Nam cần chú ý những nguyên tắc cơ bản 6
 • 7. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc[1] Phần I a. Khái niệm b. Đặc trưng 7
 • 8. I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, dân tộc là quá trình phát triển lâu dài của xã hội loài người, trải qua các hình thức cộng đồng từ thấp đến cao. a. Khái niệm 8
 • 9. I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, dân tộc là quá trình phát triển lâu dài của xã hội loài người, trải qua các hình thức cộng đồng từ thấp đến cao. a. Khái niệm Nguyên nhân sự phát triển cộng đồng dân tộc: sự biến đổi của phương thức sản xuất Thị tộc Bộ lạc Bộ tộc Dân tộc 9
 • 10. 10
 • 11.  Dân tộc là một khối người cộng đồng kết thành trong quá trình lịch sử.  Có tính ổn định, mối liên hệ chặt chẽ, bền vững, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, văn hóa,…  Có ngôn ngữ riêng, nét văn hóa đặc thù. I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc a. Khái niệm 11
 • 12. I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc b. Đặc trưng Dân tộc được hiểu theo hai nghĩa 1 2 Dân tộc là cộng đồng chính trị - xã hội Dân tộc – tộc người 12
 • 13. I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc b. Đặc trưng Dân tộc được hiểu theo hai nghĩa 1 Dân tộc là cộng đồng chính trị - xã hội 13
 • 14. I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc b. Đặc trưng Thứ nhất, dân tộc hay quốc gia dân tộc là cộng đồng chính trị - xã hội có các đặc trưng sau: 14
 • 15. I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc b. Đặc trưng Dân tộc được hiểu theo hai nghĩa 1 2 Dân tộc là cộng đồng chính trị - xã hội Dân tộc – tộc người 15
 • 16. I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc b. Đặc trưng Dân tộc được hiểu theo hai nghĩa 2 Dân tộc – tộc người 16
 • 17. I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc b. Đặc trưng Thứ hai, dân tộc – tộc người. Theo nghĩa này, dân tộc là cộng đồng người được hình thành lâu dài trong lịch sử và có các đặc trưng sau: Cộng đồng về ngôn ngữ (ngôn ngữ nói, viết; hoặc chỉ riêng ngôn ngữ nói) Cộng đồng về văn hóa. Gồm văn hóa phi vật thể và văn hóa vật thể Ý thức tự giác. Tiêu chí quan trọng nhất để phân định một tộc người và có vị trí quyết định đối với sự tồn tại, phát triển * Ví dụ: dân tộc Tày, Thái, Ê Đê… ở Việt Nam hiện nay. 17
 • 18. I. Khái niệm, đặc trưng của dân tộc b. Đặc trưng Như vậy, khái niệm dân tộc cần phải được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Thực chất, hai vấn đề này tuy khác nhau nhưng lại gắn bó mật thiết với nhau và không thể tách rời nhau. 18
 • 19. Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc[2] Phần II a. Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc b. Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin 19
 • 20. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc a) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc: 20
 • 21. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc a) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc: 1. Xu hướng tách ra 2. Xu hướng liên hiệp lại 21
 • 22. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc a) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc: 1. Xu hướng tách ra 22
 • 23. Xu hướng thứ nhất, cộng đồng dân cư muốn tách ra để hình thành cộng đồng dân tộc độc lập. 1. Xu hướng tách ra 23
 • 24. 1. Xu hướng tách ra Sự thức tỉnh, sự trưởng thành về ý thức dân tộc, ý thức về quyền sống của mình, các cộng đồng dân cư đó muốn tách ra để thành lập các dân tộc độc lập. 24
 • 25. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc a) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc: 1. Xu hướng tách ra 2. Xu hướng liên hiệp lại 25
 • 26. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc a) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc: 2. Xu hướng liên hiệp lại 26
 • 27. Xu hướng thứ hai, các dân tộc trong từng quốc gia, thậm chí các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau. Nổi lên trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản đã phát triển thành chủ nghĩa đế quốc đi bóc lột thuộc địa. 2. Xu hướng liên hiệp lại 27
 • 28. 2. Xu hướng liên hiệp lại Sự phát triển của lực lượng sản xuất, của khoa học và công nghệ, giao lưu kinh tế và văn hóa trong xã hội. 28
 • 29. Trong thời đại ngày nay, hai xu hướng này diễn ra với những biểu hiện rất đa dạng và phong phú. Xu hướng thứ nhất thể hiện trong sự nỗ lực của từng dân tộc đi tới tự do, bình đẳng. Xu hướng thứ hai thể hiện ở việc các dân tộc xích lại gần nhau hơn, hòa hợp ở mức độ cao hơn trong đời sống xã hội. Xu hướng thứ nhất thể hiện trong phong trào giải phóng dân tộc. Xu hướng thứ hai thể hiện ở việc các dân tộc muốn xích lại gần nhau, hợp tác hình thành liên minh dân tộc ở phạm vi khu vực hoặc toàn cầu. Ví dụ: liên minh khu vực: ASEAN, EU… Quốc gia Toàn cầu 29
 • 30. Xu hướng thứ nhất 30
 • 32. Trong mọi trường hợp, hai xu hướng này luôn có sự tác động qua lại, hỗ trợ cho nhau, mọi sự vi phạm mối quan hệ biện chứng này đều dẫn tới những hậu quả tiêu cực, khó lường. Hiện nay, hai xu hướng nêu trên diễn ra khá phức tạp, thậm chí bị lợi dụng vào mục đích chính trị nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”. 32
 • 33. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin: Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa dân tộc với giai cấp; kết hợp phân tích hai xu hướng khách quan trong sự phát triển dân tộc; dựa vào kinh nghiệm của phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Nga 33
 • 34. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin: g t c 34
 • 35. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin: Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng Các dân tộc được quyền tự quyết Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc 1 3 2 35
 • 36. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin: Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng 1 36
 • 37.  Các dân tộc đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trên tất cả các lĩnh vực.  Không một dân tộc nào có quyền đi áp bức, bóc lột dân tộc khác.  Để thực hiện được quyền bình đẳng dân tộc, phải xóa bỏ tình trạng áp bức giai cấp, đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Đây là quyền thiêng liêng của dân tộc. Là cơ sở để thực hiện quyền dân tộc tự quyết và xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng 1 37
 • 38.  Ví dụ: Nhà nước luôn quan tâm đâu tư cho các dân tộc thiểu số như là xây dựng trường học thực hiện các chính sách ưu đãi với các đồng bào dân tộc. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng 1 38
 • 39. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin: Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng Các dân tộc được quyền tự quyết Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc 1 3 2 39
 • 40. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin: Các dân tộc được quyền tự quyết 2 40
 • 41.  Là quyền tự quyết định vận mệnh dân tộc,tự lựa chọn chế độ chính trị, con đường phát triển.  Bao gồm quyền tách ra thành lập một quốc gia độc lập, quyền tự động liên hiệp với các dân tộc khác. Trong đó V.I.Lênin đặc biệt chú trọng quyền tự quyết của các dân tộc bị áp bức, các dân tộc bị phụ thuộc.  Quyền tự quyết dân tộc không đồng nhất với “quyền” của các tộc người thiểu số trong một quốc gia đa tộc Các dân tộc có quyền tự quyết 2 41
 • 42.  Ví dụ: Tự lựa chọn con đường phát triển phù hợp với truyền thống, lịch sử văn hóa, tín ngưỡng, điều kiện địa lý; tự giải quyết các vấn đề nội bộ. Các dân tộc có quyền tự quyết 2 42
 • 43.  Ví dụ: Tự lựa chọn con đường phát triển phù hợp với truyền thống, lịch sử văn hóa, tín ngưỡng, điều kiện địa lý; tự giải quyết các vấn đề nội bộ. 43
 • 44.  Ví dụ: Năm 1905: Na Uy tách khỏi Thụy Điển, trở thành một quốc gia độc lập cho đến ngày nay. 44
 • 45. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin: Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng Các dân tộc được quyền tự quyết Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc 1 3 2 45
 • 46. II. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc b) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin: Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc 3 46
 • 47. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc - Phản ánh sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp; phản ánh sự gắn bó chặt chẽ giữa tinh thần của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính. 3 47
 • 48. - Là cơ sở vững chắc để đoàn kết . nội dung này vừa là nội dung chủ yếu vừa là giải pháp quan trọng để liên kết các nội dung của Cương lĩnh dân tộc thành một chỉnh thể. 48
 • 49. - Là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng Cộng sản vận dụng thực hiện chính sách dân tộc trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 49
 • 50. Phần III Những nguyên tắc trong giải quyết vấn đề dân tộc trong xã hội hiện nay [3] a) Những đặc điểm nổi bật về dân tộc Việt Nam b) Những nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 50
 • 51. Biểu đồ biểu thị dân tộc Việt Nam Tỉ lệ dân tộc Kinh Thiểu số 83% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 < 1 1 -> 10 < 100 100 -> 1000 Mật độ phân bố Ngàn người 51
 • 52. III. Những nguyên tắc trong việc giải quyết vấn đề dân tộc trong xã hội hiện nay: a) Những đặc điểm nổi bật về dân tộc Việt Nam: Giữa các tộc người có sự chênh lệch về số dân Các dân tộc cư trú xen kẽ Dân tộc thiểu số phân bố chủ yếu ở vị trí chiến lược quan trọng Trình độ phát triển không đều giữa các dân tộc Truyền thống đoàn kết Có nền văn hóa riêng làm phong phú nền văn hóa Việt Nam 52
 • 54. b. Nguyên tắc Là chiến lược cơ bản, vấn đề cấp bách 54
 • 55. b. Nguyên tắc Cùng chung sống trên một lãnh thổ Là chiến lược cơ bản, vấn đề cấp bách 55
 • 56. b. Nguyên tắc Cùng chung sống trên một lãnh thổ Là chiến lược cơ bản, vấn đề cấp bách Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP 56
 • 57. b. Nguyên tắc Cùng chung sống trên một lãnh thổ Là chiến lược cơ bản, vấn đề cấp bách Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc và miền núi; khai thác có hiệu quả 57
 • 58. b. Nguyên tắc Cùng chung sống trên một lãnh thổ Là chiến lược cơ bản, vấn đề cấp bách Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc và miền núi; khai thác có hiệu quả Là nhiệm vụ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống chính trị. 58
 • 59. Tài liệu tham khảo [1] Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội -2011. [2] Giáo trình chủ nghĩa khoa học xã hội 2021. [3] Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và nguyên tắc giải quyết vấn đề dân tộc? - Luật Minh Khuê - 3/8/2023. 59
 • 60. 60