SlideShare a Scribd company logo
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
CE-merkintä
•Pipsa Korkolainen| 9.5.2017
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Mikä on CE-merkintä?
9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 2
• Conformité Européenne: CE-merkinnällä tarkoitetaan
merkintää, jolla valmistaja (tai sen valtuuttama
edustaja) osoittaa, että tuote on merkinnän
kiinnittämistä koskevassa yhteisön
yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen
sovellettavien vaatimusten mukainen
• CE-merkinnällä ilmoitetaan viranomaisille, että tuote
täyttää EU-lainsäädännön oleelliset vaatimukset.
• http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1493970122749&uri=CELEX:32008R0765 kts. 2 artiklan kohta 20,
30 artikla ja liite II.
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Mitä CE-merkintä ei ole?
• CE-merkintä ei ole laatumerkintä
• CE-merkintä ei takaa yhteensopivuutta ja käyttökelpoisuutta
• CE-merkintä ei ole osoitus tuotteen viranomaistarkastuksesta tai –hyväksynnästä
• Virheellisiä ilmaisuja ja käsityksiä:
CE-hyväksytty
CE-tyyppihyväksytty
CE-hyväksyntämerkintä
CE-hyväksyntämerkitty
CE-turvamerkintä
CE-turvamerkitty
CE-turvamääräys
CE-sertifioitu
CE-turvasertifioitu
” EU-määräysten mukainen CE-hyväksyntä”
” Saa CE-merkinnän tuotteeseen”
” Tuotteelle on myönnetty CE-merkintä”
” EU-normin mukainen hyväksyntä”
9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 3
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Milloin on oltava CE-merkintä?
• CE-merkintä on oltava kaikissa niissä tuotteissa, jotka
kuuluvat sellaisen EU-lainsäädännön soveltamisalaan,
jossa edellytetään CE-merkintää.
• EU-lainsäädäntö, joka edellyttää CE-merkintää:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-
marking/manufacturers_en
• Tuoteryhmäkohtaisissa säädöksissä on erilaisia
vaatimuksia ja edellytyksiä CE-merkinnän
kiinnittämisestä.
• Tuoteryhmäkohtaisissa säädöksissä on muitakin vaatimuksia, kuin CE-
merkintä.
9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 4
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tuoteryhmäkohtaiset EU-säädökset 5.5.2017
9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 5
Direktiivi 90/385/ETY, aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
Direktiivi 2009/142/EY, kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista (GAD)
Direktiivi 2000/9/EY, henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista
Asetus (EU) N:o 305/2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY
kumoamisesta (CPR)
Direktiivi 2009/125/EY, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista
Direktiivi 2014/30/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EMC)
Direktiivi 2014/34/EU, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
yhdenmukaistamisesta (ATEX)
Direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014 , siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja
valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
Direktiivi 92/42/ETY, uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista
Direktiivi 98/79/EY, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista
Direktiivi 2014/33/EU, hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
Direktiivi 2014/35/EU, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
yhdenmukaistamisesta (LVD)
Direktiivi 2006/42/EY, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta
Direktiivi 2014/32/EU, mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
Direktiivi 93/42/ETY, lääkinnällisistä laitteista
Direktiivi 2000/14/EY, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
Direktiivi 2014/31/EU, muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
yhdenmukaistamisesta
Direktiivi 89/686/ETY, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä - 21.4.2018 alkaen uusi PPER Asetus (EU) 2016/425,
henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta
Direktiivi 2014/68/EU, painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
Direktiivi 2013/29/EU, pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
Direktiivi 2014/53/EU, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin
1999/5/EY kumoamisesta
Direktiivi 2013/53/EU, huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta
Direktiivi 2002/95/EY, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (ROHS I) ja Direktiivi 2011/65/EU, tiettyjen
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (ROHS II)
Direktiivi 2009/48/EY, lelujen turvallisuudesta
Direktiivi 2014/29/EU, yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Valmistaja, ennen CE-merkinnän
kiinnittämistä:
1. Määrittele, mitkä direktiivit tai EU-asetukset ja
yhdenmukaistetut standardit soveltuvat tuotteeseen.
2. Määritä tuotekohtaiset lainsäädännön vaatimukset, eli minkä
lainsäädännön soveltamisalaan tuote kuuluu ja mitkä ovat sen
vaatimusket.
3. Tarkista kohdassa 2 tarkoitetuista tuoteryhmää koskevista
säädöksistä, tarvitaanko erillistä vaatimustenmukaisuuden
arviointia tai tyyppitarkastusta ilmoitetussa laitoksessa.
4. Tarkastuta tuote tuotekohtaisen lainsäädännön mukaisesti, jos
lainsäädäntö niin edellyttää ja muutoinkin tarvittaessa.
5. Laadi ja pidä viranomaisten saatavilla tuotekohtaisen
lainsäädännön edellyttämä tekninen dokumentaatio.
6. Kiinnitä CE-merkintä ja laadi vaatimustenmukaisuus vakuutus.
9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 6
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Maahantuojat ja jakelijat:
• Varmista, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa ja
että dokumentit ovat viranomaisten saatavilla.
• Pidä tallessa valmistajan yhteystiedot.
• Kaikki toimitusketjun lenkit ovat osaltaan vastuussa siitä,
että tuotteet täyttävät niitä koskevat vaatimukset.
• Kuitenkin vain valmistaja tai tämän valtuuttama
edustaja saa kiinnittää CE-merkin.
• CE-merkintä kannattaa huomioida jo tilaussopimuksia
tehtäessä (että se on niissä tuotteissa, joissa pitää olla ja
että ei ole sellaisissa, joissa ei saa olla).
9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 7
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Miten CE-merkitään?
9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 8
• Jos erityissäädöksessä ei vaadita erityistä kokoa, CE-
merkinnän on oltava vähintään 5 mm korkea.
• Tuotesektorikohtaisissa erityissäädöksissä CE-merkinnän
kiinnittämiselle on erilaisia vaatimuksia, esim. koneisiin
CE-merkintä kiinnitetään itse koneeseen näkyvästi
luettavalla ja pysyvällä tavalla, kun taas pienten lelujen
CE-merkintä voidaan myös kiinnittää lappuun tai
mukaan liitettyyn lehtiseen.
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
CE-merkintä koostuu kirjaimista ”CE”
seuraavalla tavalla graafisesti esitettyinä
9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 9
• Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava mittasuhteita.
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Jos ei ole CE-merkintää, vaikka pitäisi?
• Kulutustavara, jossa ei ole CE-merkintää vaikka pitäisi, voidaan
määrätä poistettavaksi markkinoilta (KuTuL 36 § 3 mom),
erityissäädöksissä voi olla muitakin keinoja.
• Esim. rakennustuotteiden osalta, jos CE-merkintää ei ole kiinnitetty
vaikka sitä vaaditaan, eikä puutetta korjata, on toteutettava kaikki
tarvittavat toimenpiteet rakennustuotteen markkinoilla saataville
asettamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi,
että sen palautus järjestetään tai se poistetaan markkinoilta.
• HUOM! Vain valmistaja tai sen valtuuttama edustaja voi kiinnittää CE-
merkinnän.
9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 10
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Milloin ei saa olla CE-merkintää?
• CE-merkintää ei saa kiinnittää sellaisiin tuotteisiin, joihin sitä ei edellytetä
kiinnitettäväksi EU:n lainsäädännössä.
• On kiellettyä kiinnittää tuotteeseen sellaisia merkkejä, merkintöjä ja
kirjoituksia, jotka voivat johtaa kolmansia osapuolia harhaan CE-merkinnän
tarkoituksen tai graafisen esitystavan tai molempien suhteen.
• Viime kädessä CE-merkinnän väärinkäytöstä voidaan myös erikseen tuomita
sakkoon (lain CE-merkintärikkomuksesta 187/2010) nojalla.
• Apua rajanvetoon löytyy eri tuoteryhmien omilta sivuilta (Guidance
Documents), joihin linkit myös täältä: https://ec.europa.eu/growth/single-
market/ce-marking/manufacturers_fi sekä kansallisilta valvontaviranomaisilta.
9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 11
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Linkit
• Täältä löytyy CE-merkittävät tuoteryhmät ja kutakin tuoteryhmää
koskeva säännös, perusvaatimukset ja linkkipolku ko. tuoteryhmän
omille sivuille http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en
• Yleissäädös, jossa säädetään CE-merkinnästä: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1494223690056&uri=CELEX:32008R0765
• Tukesin kuluttajatuotteiden CE-merkintäsivut:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kulutustavarat/CE-merkki/
• Tukesin rakennustuotteiden CE-merkintäsivut:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Rakennustuotteet1/Rakennustuotteet/
9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 12
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kiitos!

More Related Content

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaaTurvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestysYli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuus
 
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
 
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
 
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
 
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
 
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
 
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaaTurvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
 
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestysYli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
 

CE-merkintä

 • 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mikä on CE-merkintä? 9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 2 • Conformité Européenne: CE-merkinnällä tarkoitetaan merkintää, jolla valmistaja (tai sen valtuuttama edustaja) osoittaa, että tuote on merkinnän kiinnittämistä koskevassa yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen sovellettavien vaatimusten mukainen • CE-merkinnällä ilmoitetaan viranomaisille, että tuote täyttää EU-lainsäädännön oleelliset vaatimukset. • http://eur-lex.europa.eu/legal- content/FI/TXT/?qid=1493970122749&uri=CELEX:32008R0765 kts. 2 artiklan kohta 20, 30 artikla ja liite II.
 • 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mitä CE-merkintä ei ole? • CE-merkintä ei ole laatumerkintä • CE-merkintä ei takaa yhteensopivuutta ja käyttökelpoisuutta • CE-merkintä ei ole osoitus tuotteen viranomaistarkastuksesta tai –hyväksynnästä • Virheellisiä ilmaisuja ja käsityksiä: CE-hyväksytty CE-tyyppihyväksytty CE-hyväksyntämerkintä CE-hyväksyntämerkitty CE-turvamerkintä CE-turvamerkitty CE-turvamääräys CE-sertifioitu CE-turvasertifioitu ” EU-määräysten mukainen CE-hyväksyntä” ” Saa CE-merkinnän tuotteeseen” ” Tuotteelle on myönnetty CE-merkintä” ” EU-normin mukainen hyväksyntä” 9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 3
 • 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Milloin on oltava CE-merkintä? • CE-merkintä on oltava kaikissa niissä tuotteissa, jotka kuuluvat sellaisen EU-lainsäädännön soveltamisalaan, jossa edellytetään CE-merkintää. • EU-lainsäädäntö, joka edellyttää CE-merkintää: http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce- marking/manufacturers_en • Tuoteryhmäkohtaisissa säädöksissä on erilaisia vaatimuksia ja edellytyksiä CE-merkinnän kiinnittämisestä. • Tuoteryhmäkohtaisissa säädöksissä on muitakin vaatimuksia, kuin CE- merkintä. 9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 4
 • 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tuoteryhmäkohtaiset EU-säädökset 5.5.2017 9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 5 Direktiivi 90/385/ETY, aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Direktiivi 2009/142/EY, kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista (GAD) Direktiivi 2000/9/EY, henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista Asetus (EU) N:o 305/2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (CPR) Direktiivi 2009/125/EY, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista Direktiivi 2014/30/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EMC) Direktiivi 2014/34/EU, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (ATEX) Direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014 , siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta Direktiivi 92/42/ETY, uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista Direktiivi 98/79/EY, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista Direktiivi 2014/33/EU, hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta Direktiivi 2014/35/EU, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (LVD) Direktiivi 2006/42/EY, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta Direktiivi 2014/32/EU, mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta Direktiivi 93/42/ETY, lääkinnällisistä laitteista Direktiivi 2000/14/EY, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Direktiivi 2014/31/EU, muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta Direktiivi 89/686/ETY, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä - 21.4.2018 alkaen uusi PPER Asetus (EU) 2016/425, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta Direktiivi 2014/68/EU, painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta Direktiivi 2013/29/EU, pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta Direktiivi 2014/53/EU, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta Direktiivi 2013/53/EU, huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta Direktiivi 2002/95/EY, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (ROHS I) ja Direktiivi 2011/65/EU, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (ROHS II) Direktiivi 2009/48/EY, lelujen turvallisuudesta Direktiivi 2014/29/EU, yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
 • 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Valmistaja, ennen CE-merkinnän kiinnittämistä: 1. Määrittele, mitkä direktiivit tai EU-asetukset ja yhdenmukaistetut standardit soveltuvat tuotteeseen. 2. Määritä tuotekohtaiset lainsäädännön vaatimukset, eli minkä lainsäädännön soveltamisalaan tuote kuuluu ja mitkä ovat sen vaatimusket. 3. Tarkista kohdassa 2 tarkoitetuista tuoteryhmää koskevista säädöksistä, tarvitaanko erillistä vaatimustenmukaisuuden arviointia tai tyyppitarkastusta ilmoitetussa laitoksessa. 4. Tarkastuta tuote tuotekohtaisen lainsäädännön mukaisesti, jos lainsäädäntö niin edellyttää ja muutoinkin tarvittaessa. 5. Laadi ja pidä viranomaisten saatavilla tuotekohtaisen lainsäädännön edellyttämä tekninen dokumentaatio. 6. Kiinnitä CE-merkintä ja laadi vaatimustenmukaisuus vakuutus. 9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 6
 • 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Maahantuojat ja jakelijat: • Varmista, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa ja että dokumentit ovat viranomaisten saatavilla. • Pidä tallessa valmistajan yhteystiedot. • Kaikki toimitusketjun lenkit ovat osaltaan vastuussa siitä, että tuotteet täyttävät niitä koskevat vaatimukset. • Kuitenkin vain valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja saa kiinnittää CE-merkin. • CE-merkintä kannattaa huomioida jo tilaussopimuksia tehtäessä (että se on niissä tuotteissa, joissa pitää olla ja että ei ole sellaisissa, joissa ei saa olla). 9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 7
 • 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Miten CE-merkitään? 9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 8 • Jos erityissäädöksessä ei vaadita erityistä kokoa, CE- merkinnän on oltava vähintään 5 mm korkea. • Tuotesektorikohtaisissa erityissäädöksissä CE-merkinnän kiinnittämiselle on erilaisia vaatimuksia, esim. koneisiin CE-merkintä kiinnitetään itse koneeseen näkyvästi luettavalla ja pysyvällä tavalla, kun taas pienten lelujen CE-merkintä voidaan myös kiinnittää lappuun tai mukaan liitettyyn lehtiseen.
 • 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto CE-merkintä koostuu kirjaimista ”CE” seuraavalla tavalla graafisesti esitettyinä 9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 9 • Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava mittasuhteita.
 • 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Jos ei ole CE-merkintää, vaikka pitäisi? • Kulutustavara, jossa ei ole CE-merkintää vaikka pitäisi, voidaan määrätä poistettavaksi markkinoilta (KuTuL 36 § 3 mom), erityissäädöksissä voi olla muitakin keinoja. • Esim. rakennustuotteiden osalta, jos CE-merkintää ei ole kiinnitetty vaikka sitä vaaditaan, eikä puutetta korjata, on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet rakennustuotteen markkinoilla saataville asettamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi, että sen palautus järjestetään tai se poistetaan markkinoilta. • HUOM! Vain valmistaja tai sen valtuuttama edustaja voi kiinnittää CE- merkinnän. 9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 10
 • 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Milloin ei saa olla CE-merkintää? • CE-merkintää ei saa kiinnittää sellaisiin tuotteisiin, joihin sitä ei edellytetä kiinnitettäväksi EU:n lainsäädännössä. • On kiellettyä kiinnittää tuotteeseen sellaisia merkkejä, merkintöjä ja kirjoituksia, jotka voivat johtaa kolmansia osapuolia harhaan CE-merkinnän tarkoituksen tai graafisen esitystavan tai molempien suhteen. • Viime kädessä CE-merkinnän väärinkäytöstä voidaan myös erikseen tuomita sakkoon (lain CE-merkintärikkomuksesta 187/2010) nojalla. • Apua rajanvetoon löytyy eri tuoteryhmien omilta sivuilta (Guidance Documents), joihin linkit myös täältä: https://ec.europa.eu/growth/single- market/ce-marking/manufacturers_fi sekä kansallisilta valvontaviranomaisilta. 9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 11
 • 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Linkit • Täältä löytyy CE-merkittävät tuoteryhmät ja kutakin tuoteryhmää koskeva säännös, perusvaatimukset ja linkkipolku ko. tuoteryhmän omille sivuille http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en • Yleissäädös, jossa säädetään CE-merkinnästä: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/FI/TXT/?qid=1494223690056&uri=CELEX:32008R0765 • Tukesin kuluttajatuotteiden CE-merkintäsivut: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kulutustavarat/CE-merkki/ • Tukesin rakennustuotteiden CE-merkintäsivut: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Rakennustuotteet1/Rakennustuotteet/ 9.5.2017 | Pipsa Korkolainen 12