SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta
nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Exodo 20:12
Anak ko, ayaw pagtamaya ang pagcastigo ni Jehova; ni kaluya sa iyang pagbadlong: Kay ang
gihigugma ni Jehova iyang ginabadlong; ingon sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimut-an.
Hulubaton 3:11-12
Ang mga proverbio ni Solomon. Ang usa ka manggialamon nga anak makapalipay sa amahan; Apan
ang usa ka buang nga anak maoy kaguol sa iyang inahan. Hulubaton 10:1
Patalinghugi ang imong amahan nga nanganak kanimo, Ug ayaw pagtamaya ang imong inahan kong
siya matigulang na.
Hulubaton 23:22
Mga anak, managtuman kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo: kay kini mao ang matarung.
Tahura ang imong amahan ug inahan; (nga mao ang nahauna nga sugo nga may saad;) Aron mamaayo
alang kanimo, ug magpuyo ka ug hataas dinhi sa yuta. Efeso 6:1-3
Tahuron mo ang imong amahan sa bug-os mong kasingkasing, ug ayaw hikalimti ang mga kasubo sa
imong inahan. Hinumdumi nga ikaw gianak kanila; ug unsaon nimo pagbalos kanila sa mga butang nga
ilang gibuhat alang kanimo? Ecclesiastico 7:27-28
Ecclesiastico 3:1-16
1 Patalinghugi ako nga inyong amahan, Oh mga anak, ug buhata sa human niana, aron kamo maluwas.
2 Kay ang Ginoo naghatag sa amahan og dungog ibabaw sa mga anak, ug nagpamatuod sa awtoridad sa
inahan ibabaw sa mga anak.
3 Bisan kinsa nga nagatahud sa iyang amahan nagahimo ug usa ka pagtabon-sa-sala alang sa iyang mga
sala:
4 Ug siya nga nagatahod sa iyang inahan sama sa usa nga nagatigom ug bahandi.
5 Bisan kinsa nga motahud sa iyang amahan makabaton ug kalipay sa iyang kaugalingong mga anak; ug
sa diha nga siya magahimo sa iyang pag-ampo, siya pagapatalinghugan.
6 Siya nga nagatahod sa iyang amahan may taas nga kinabuhi; ug siya nga masulundon ngadto sa Ginoo
mahimo nga usa ka kahupayan ngadto sa iyang inahan.
7 Siya nga mahadlok sa Ginoo motahud sa iyang amahan, ug moalagad sa iyang mga ginikanan, ingon
sa iyang mga agalon.
8 Tahura ang imong amahan ug inahan diha sa pulong ug sa buhat, aron ang panalangin moabut kanimo
gikan kanila.
9 Kay ang panalangin sa amahan nagtukod sa mga balay sa mga anak; Apan ang tunglo sa inahan
makaut-ot sa mga patukoranan.
10 Ayaw paghimaya sa pagpakaulaw sa imong amahan; kay ang pagpakaulaw sa imong amahan dili
himaya kanimo.
11 Kay ang himaya sa usa ka tawo nagagikan sa kadungganan sa iyang amahan; ug ang usa ka inahan
nga anaa sa kaulawan maoy usa ka kaulawan sa mga anak.
12 Anak ko, tabangi ang imong amahan sa iyang edad, ug ayaw siya pagsubo samtang buhi pa siya.
13 Ug kon ang iyang salabutan mapakyas, pagbaton og pailub uban kaniya; ug ayaw pagtamaya kaniya
sa diha nga anaa ka sa imong bug-os nga kusog.
14 Kay ang pagpasaylo sa imong amahan dili makalimtan: ug ilis sa mga sala kini igadugang sa
pagpalig-on kanimo.
15 Sa adlaw sa imong kasakit kini hinumduman; ang imong mga sala usab matunaw, sama sa yelo sa
mainit nga panahon.
16 Siya nga nagabiya sa iyang amahan maingon sa usa ka tigpasipala; ug ang makapasuko sa iyang
inahan tinunglo: sa Dios.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMalay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfInuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBurmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdfBodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
 
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Belarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Belarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBelarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Belarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Basque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Basque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBasque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Basque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAzerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAssamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfArmenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfArabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAmharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAlbanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAfrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

Cebuano - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf

  • 1.
  • 2. Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Exodo 20:12 Anak ko, ayaw pagtamaya ang pagcastigo ni Jehova; ni kaluya sa iyang pagbadlong: Kay ang gihigugma ni Jehova iyang ginabadlong; ingon sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimut-an. Hulubaton 3:11-12 Ang mga proverbio ni Solomon. Ang usa ka manggialamon nga anak makapalipay sa amahan; Apan ang usa ka buang nga anak maoy kaguol sa iyang inahan. Hulubaton 10:1 Patalinghugi ang imong amahan nga nanganak kanimo, Ug ayaw pagtamaya ang imong inahan kong siya matigulang na. Hulubaton 23:22 Mga anak, managtuman kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo: kay kini mao ang matarung. Tahura ang imong amahan ug inahan; (nga mao ang nahauna nga sugo nga may saad;) Aron mamaayo alang kanimo, ug magpuyo ka ug hataas dinhi sa yuta. Efeso 6:1-3 Tahuron mo ang imong amahan sa bug-os mong kasingkasing, ug ayaw hikalimti ang mga kasubo sa imong inahan. Hinumdumi nga ikaw gianak kanila; ug unsaon nimo pagbalos kanila sa mga butang nga ilang gibuhat alang kanimo? Ecclesiastico 7:27-28 Ecclesiastico 3:1-16 1 Patalinghugi ako nga inyong amahan, Oh mga anak, ug buhata sa human niana, aron kamo maluwas. 2 Kay ang Ginoo naghatag sa amahan og dungog ibabaw sa mga anak, ug nagpamatuod sa awtoridad sa inahan ibabaw sa mga anak. 3 Bisan kinsa nga nagatahud sa iyang amahan nagahimo ug usa ka pagtabon-sa-sala alang sa iyang mga sala: 4 Ug siya nga nagatahod sa iyang inahan sama sa usa nga nagatigom ug bahandi. 5 Bisan kinsa nga motahud sa iyang amahan makabaton ug kalipay sa iyang kaugalingong mga anak; ug sa diha nga siya magahimo sa iyang pag-ampo, siya pagapatalinghugan. 6 Siya nga nagatahod sa iyang amahan may taas nga kinabuhi; ug siya nga masulundon ngadto sa Ginoo mahimo nga usa ka kahupayan ngadto sa iyang inahan. 7 Siya nga mahadlok sa Ginoo motahud sa iyang amahan, ug moalagad sa iyang mga ginikanan, ingon sa iyang mga agalon. 8 Tahura ang imong amahan ug inahan diha sa pulong ug sa buhat, aron ang panalangin moabut kanimo gikan kanila. 9 Kay ang panalangin sa amahan nagtukod sa mga balay sa mga anak; Apan ang tunglo sa inahan makaut-ot sa mga patukoranan. 10 Ayaw paghimaya sa pagpakaulaw sa imong amahan; kay ang pagpakaulaw sa imong amahan dili himaya kanimo. 11 Kay ang himaya sa usa ka tawo nagagikan sa kadungganan sa iyang amahan; ug ang usa ka inahan nga anaa sa kaulawan maoy usa ka kaulawan sa mga anak. 12 Anak ko, tabangi ang imong amahan sa iyang edad, ug ayaw siya pagsubo samtang buhi pa siya. 13 Ug kon ang iyang salabutan mapakyas, pagbaton og pailub uban kaniya; ug ayaw pagtamaya kaniya sa diha nga anaa ka sa imong bug-os nga kusog. 14 Kay ang pagpasaylo sa imong amahan dili makalimtan: ug ilis sa mga sala kini igadugang sa pagpalig-on kanimo. 15 Sa adlaw sa imong kasakit kini hinumduman; ang imong mga sala usab matunaw, sama sa yelo sa mainit nga panahon. 16 Siya nga nagabiya sa iyang amahan maingon sa usa ka tigpasipala; ug ang makapasuko sa iyang inahan tinunglo: sa Dios.