SlideShare a Scribd company logo
ÝÜÔñÝÜÔÚ
ëðئ
ì è ïï ïê îî íî ìì êì èè ïîè ïéê îëê ìðí êêð
Ï ×ÓòÙÐÓ
ì è ïï ïê îî íî ìì êì èè ïîè ïéê îëê ííð ìèì éçî
Ï ËÍòÙÐÓ
íðð
îðð
ïîð
ïðð
èð
êð
ìð
îð
ïð
Ø Ø
³
ðòì ðòè ï ïòî ïòê î îòè ì ë ê è ïð ïîïìïê îð îë íð ìð ëð êðéðèð ïïð ïìð ïèð
ðòî ðòì ðòê ðòè ï ïòê î í ì ê è ïð ïê îð íð ëð
Ï ´ñ-
º¬
çèì
éèì
êìð
ëîì
íçî
íîð
îêî
ïçê
ïêð
ïíï
èð
ìð
Ï ³ ñ¸í
ÝÜÔïîð ÝÜÔïëð
ïîð
íí
êðóïëð
ïêòéóìïòé
ïê
ïïóéë
éì éí
ïëð
ìïòê
èðóïèð
îîóëð
ïê
ïïóéë
ÜÒïîë ÜÒïîë
ÜÒïîë ÜÒïîë
ïòëóé
ðòìîóïòç
ÝÜÔñÝÜÔÚïîðôëðئ
ïì
ïê
ïè
îð
îî
îì
îê
îè
íð
íî
íì
íê
ÝÜÔñÝÜÔÚïëðôëðئ íè
ïî
ÝÜÔôÝÜÔÚïîðôïëð ïëž¿®Ã
ÝÜÔôÝÜÔÚïîðôïëð ê
ë
ì
í
î
ê
ï
ÝÜÔñÝÜÔÚíîôìîôêëôèëôïîð ¿²¼ ïëð
Ô
Ü·-½¸¿®¹»
ßÍÌÓ
èðóëëóðê
Þ»¿®·²¹
ßÍÌÓ
èðóëëóðê
ßÍÌÓ
èðóëëóðê
îéë
íìð
íèð
ïèð
ìð
ÐÒîëóìðñÜÒïîë
îè
ïéë
îîð
îéð
ïîë
íèð
ìéî
êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð ïëð
ÝÜÔïîðóïð
ÝÜÔïîðóîðóï
ÝÜÔïîðóîð
ÝÜÔïîðóíð
ÝÜÔïîðóìðóï
ÝÜÔïîðóëðóï
ÝÜÔïîðóêðóï
ÝÜÔïîðóéð
ïï ïë
îë
íð
ìð
ëð
êð
éë
ïðð
ïèòë
îî
íð
íé
ìë
ëë
éë
îî
ìï
ìê
êçòë
èé
ïïðòë
ïíì
ïêîòë
îïòè
ìð
ìë
êèòë
èê
ïðç
ïíî
ïêðòë
îïòê
íçòë
ììòë
êéòë
èìòë
ïðéòë
ïíðòë
ïëèòë
îï
íèòë
ìíòë
êê
èî
ïðë
ïîé
ïëë
îðòë
íé
ìîòì
êìòì
èð
ïðî
ïîì
ïëï
ïçòë
íêòë
ìï
êîòë
éè
ïðð
ïîï
ïìè
ïèòë
íìòë
ìð
êï
éê
çé
ïïè
ïìë
ïé
íîòë
íè
ëéòë
éî
çî
ïïï
ïíé
ïê
íð
íê
ëìòë
êè
èêòë
ïðë
ïîç
ïë
îéòë
ííòë
ëï
êìòë
èí
ïðð
ïîí
ÝÜÔïîðóïð
ÝÜÔïîðóîðóï
ÝÜÔïîðóîð
ÝÜÔïîðóíð
ÝÜÔïîðóìðóï
ÝÜÔïîðóëðóï
ÝÜÔïîðóêðóï
ÝÜÔïîðóéð
èìð
ïððð
ïððð
ïïêð
ïíîð
ïìèð
ïêéð
ïèíð
ìçð
ëëð
ëçð
êêð
êêð
éðð
ééð
èìë
ïííð
ïëëð
ïëçð
ïèîð
ïçèð
îïèð
îììð
îêéë
ííð
ííð
íêð
ìðð
ìðð
ìêð
ëìð
ëèð
îëë
îëë
îèë
íïð
íïð
íìð
íéð
ìïð
îíð
îëð
îèë
íêð
ìðð
ìéð
ëèë
éïë
Ï ×ÓòÙÐÓ
ð ïðð îðð íðð ìðð ëðð êðð Ï ËÍòÙÐÓ
ïêð
ïìð
ïîð
ïðð
èð
êð
ìð
îð
ð
Ø
º¬
ÝÜÔïîðñÝÜÔÚïîð
ð ïðð îðð íðð ìðð ëðð
éð
îð
ïð
êð
ëð
ìð
îð
íð
ï
ï
ï
ï
ëðð
ìðð
íðð
îðð
ïðð
ð
ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð Ï ³ ñ¸í
ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð Ï ³ ñ¸í
ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð Ï ³ ñ¸í
ïë
ïð
ë
ð
îð
ïë
ïð
ë
ð
Û¬¿
êð
ìð
îð
ð
îì
ïè
ïî
ê
ð
è
ê
ì
î
ð
ð ë ïð ïë îð îë íð íë ìð
îéë
íìð
íèð
ïèð
ìð
ÐÒîëóìðñÜÒïîë
îè
ïéë
îîð
îéð
ïîë
íèð
ìéî
èð
ÝÜÔïëðóïðóï
ÝÜÔïëðóïð
ÝÜÔïëðóîðóï
ÝÜÔïëðóíðóî
ÝÜÔïëðóíð
ÝÜÔïëðóìðóï
ÝÜÔïëðóëðóî
ÝÜÔïëðóêð
ïï
ïë
îî
íð
íé
ìë
ëë
éë
çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð ïëð ïêð ïéð ïèð
ïèòí
îì
ììòí
êíòë
éè
çêòë
ïïëòë
ïëé
ïéòè
îí
ìí
êï
éêòë
çì
ïïî
ïëí
ïéòí
îîòë
ìî
ëç
éë
çïòë
ïðç
ïìç
ïé
îî
ìð
ëéòë
éí
èç
ïðê
ïìë
ïê
îïòë
íç
ëê
éðòë
èêòë
ïðîòë
ïìî
ïë
îðòë
íèòë
ëìòë
êè
èì
ïðð
ïíçòë
ïì
îð
íéòë
ëí
êê
èïòë
çé
ïíé
ïîòë
ïèòë
íë
ìç
êí
éé
çî
ïíð
ïï
ïé
íí
ìëòë
ëç
éîòë
èê
ïîíòë
ïð
ïê
íð
ìî
ëë
êé
éç
ïïê
èòë
ïë
îé
íç
ëðòë
êî
éíòë
ïðç
ÝÜÔïëðóïðóï
ÝÜÔïëðóïð
ÝÜÔïëðóîðóï
ÝÜÔïëðóíðóî
ÝÜÔïëðóíð
ÝÜÔïëðóìðóï
ÝÜÔïëðóëðóî
ÝÜÔïëðóêð
èìð
èìð
ïððð
ïïêð
ïïêð
ïíîð
ïëïð
ïêéð
ìçð
ìçð
ëçð
êêð
êêð
éðð
ééð
èìë
ïííð
ïííð
ïëçð
ïèîð
ïèîð
îðîð
îîèð
îëïë
ííð
ííð
íêð
ìðð
ìðð
ìêð
ëìð
ëèð
îëë
îëë
îèë
íïð
íïð
íìð
íéð
ìïð
îíð
îíë
îçë
íêð
íèë
ìêð
ëéð
éðð
ÝÜÔïëðñÝÜÔÚïëð
Ï ×ÓòÙÐÓ
ð ïðð îðð íðð ìðð ëðð êðð Ï ËÍòÙÐÓ
ð ïðð îðð íðð ìðð ëðð
ïêð
ïìð
ïîð
ïðð
èð
êð
ìð
îð
ð
Ø
º¬
ëðð
ìðð
íðð
îðð
ïðð
ð
ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð ïëð ïêð Ï ³ ñ¸í
ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð ïëð ïêð Ï ³ ñ¸í
ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð ïëð ïêð Ï ³ ñ¸í
êð
ëð
ìð
îð
íð
ïð
íð
î
ï
ï
î
ï
ïð
ïî
è
ì
ð
ïê
ïî
è
ì
ð
êð
ìð
îð
ð
Û¬¿
îì
ïè
ïî
ê
ð
è
ê
ì
î
ð
ð ë ïð ïë îð îë íð íë ìð ìë
ïë
îð
íð
ìð
ëð
êð
éë
ïðð
CDL/CDLF vertical multistage pumps

More Related Content

Viewers also liked

Thông số Danfoss 6000 series
Thông số Danfoss 6000 seriesThông số Danfoss 6000 series
The scarlet ibis vocabulary
The scarlet ibis vocabularyThe scarlet ibis vocabulary
The scarlet ibis vocabulary
tkvetters
 
NASA student tour (9 nights)
NASA student tour (9 nights) NASA student tour (9 nights)
NASA student tour (9 nights)
Debasish Maitra
 
The Catcher In The Rye: What's In A Name?
The Catcher In The Rye: What's In A Name?The Catcher In The Rye: What's In A Name?
The Catcher In The Rye: What's In A Name?
tranceking
 
David Sprague - Resume 13 Jun 16
David Sprague - Resume 13 Jun 16David Sprague - Resume 13 Jun 16
David Sprague - Resume 13 Jun 16
David Sprague
 
N Korea Proliferation
N Korea ProliferationN Korea Proliferation
N Korea Proliferation
tranceking
 
The scarlet ibis introductioninlms
The scarlet ibis introductioninlmsThe scarlet ibis introductioninlms
The scarlet ibis introductioninlms
English Tribe
 
Ключевые тренды в ИТ и их причины
Ключевые тренды в ИТ и их причиныКлючевые тренды в ИТ и их причины
Ключевые тренды в ИТ и их причины
Mikhail Andronov
 
Symbolism Scarlet Ibis
Symbolism Scarlet IbisSymbolism Scarlet Ibis
Symbolism Scarlet Ibis
tranceking
 

Viewers also liked (9)

Thông số Danfoss 6000 series
Thông số Danfoss 6000 seriesThông số Danfoss 6000 series
Thông số Danfoss 6000 series
 
The scarlet ibis vocabulary
The scarlet ibis vocabularyThe scarlet ibis vocabulary
The scarlet ibis vocabulary
 
NASA student tour (9 nights)
NASA student tour (9 nights) NASA student tour (9 nights)
NASA student tour (9 nights)
 
The Catcher In The Rye: What's In A Name?
The Catcher In The Rye: What's In A Name?The Catcher In The Rye: What's In A Name?
The Catcher In The Rye: What's In A Name?
 
David Sprague - Resume 13 Jun 16
David Sprague - Resume 13 Jun 16David Sprague - Resume 13 Jun 16
David Sprague - Resume 13 Jun 16
 
N Korea Proliferation
N Korea ProliferationN Korea Proliferation
N Korea Proliferation
 
The scarlet ibis introductioninlms
The scarlet ibis introductioninlmsThe scarlet ibis introductioninlms
The scarlet ibis introductioninlms
 
Ключевые тренды в ИТ и их причины
Ключевые тренды в ИТ и их причиныКлючевые тренды в ИТ и их причины
Ключевые тренды в ИТ и их причины
 
Symbolism Scarlet Ibis
Symbolism Scarlet IbisSymbolism Scarlet Ibis
Symbolism Scarlet Ibis
 

More from Công ty cổ phần OKS | Tổng thầu thi công Nhà máy GMP, Tổng thầu thi công Nhà kho GSP

Quy trình xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất ...
Quy trình xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất ...Quy trình xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất ...
Quy trình xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất ...
Công ty cổ phần OKS | Tổng thầu thi công Nhà máy GMP, Tổng thầu thi công Nhà kho GSP
 
Máy cưa đĩa Makita MT583
Máy cưa đĩa Makita MT583Máy cưa đĩa Makita MT583
Máy cưa đa góc MT230
Máy cưa đa góc MT230Máy cưa đa góc MT230
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25hMáy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25hMáy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25hMáy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa bàn 2704
Máy cưa bàn 2704Máy cưa bàn 2704
Máy cưa bàn 2704
Máy cưa bàn 2704Máy cưa bàn 2704
Máy chà nhám rung MT921
Máy chà nhám rung MT921Máy chà nhám rung MT921

More from Công ty cổ phần OKS | Tổng thầu thi công Nhà máy GMP, Tổng thầu thi công Nhà kho GSP (20)

Quy trình xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất ...
Quy trình xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất ...Quy trình xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất ...
Quy trình xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất ...
 
OKS Catalogue 9.2016
OKS Catalogue 9.2016OKS Catalogue 9.2016
OKS Catalogue 9.2016
 
Máy cưa đĩa Makita MT583
Máy cưa đĩa Makita MT583Máy cưa đĩa Makita MT583
Máy cưa đĩa Makita MT583
 
Máy cưa đĩa Makita MT583
Máy cưa đĩa Makita MT583Máy cưa đĩa Makita MT583
Máy cưa đĩa Makita MT583
 
Máy cưa đĩa Makita MT583
Máy cưa đĩa Makita MT583Máy cưa đĩa Makita MT583
Máy cưa đĩa Makita MT583
 
Máy cưa đa góc MT230
Máy cưa đa góc MT230Máy cưa đa góc MT230
Máy cưa đa góc MT230
 
MÁY CƯA ĐA GÓC MT230
MÁY CƯA ĐA GÓC MT230MÁY CƯA ĐA GÓC MT230
MÁY CƯA ĐA GÓC MT230
 
MÁY CƯA ĐA GÓC MT230
MÁY CƯA ĐA GÓC MT230MÁY CƯA ĐA GÓC MT230
MÁY CƯA ĐA GÓC MT230
 
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25hMáy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
 
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25hMáy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
 
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25hMáy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
Máy cưa cành trên cao chạy xăng ey2650 h25h
 
Máy cưa bàn 2704
Máy cưa bàn 2704Máy cưa bàn 2704
Máy cưa bàn 2704
 
Máy cưa bàn 2704
Máy cưa bàn 2704Máy cưa bàn 2704
Máy cưa bàn 2704
 
Máy cưa bàn 2704
Máy cưa bàn 2704Máy cưa bàn 2704
Máy cưa bàn 2704
 
Máy cưa bàn 2704
Máy cưa bàn 2704Máy cưa bàn 2704
Máy cưa bàn 2704
 
Máy chấn sắt dùng pin dsc191 z
Máy chấn sắt dùng pin dsc191 zMáy chấn sắt dùng pin dsc191 z
Máy chấn sắt dùng pin dsc191 z
 
Máy chà nhám rung MT921
Máy chà nhám rung MT921Máy chà nhám rung MT921
Máy chà nhám rung MT921
 
Máy chà nhám rung MT921
Máy chà nhám rung MT921Máy chà nhám rung MT921
Máy chà nhám rung MT921
 
Máy chà nhám rung MT921
Máy chà nhám rung MT921Máy chà nhám rung MT921
Máy chà nhám rung MT921
 
Máy chà nhám quỹ đạo tròn mt924 ppl mt92
Máy chà nhám quỹ đạo tròn mt924 ppl mt92Máy chà nhám quỹ đạo tròn mt924 ppl mt92
Máy chà nhám quỹ đạo tròn mt924 ppl mt92
 

CDL/CDLF vertical multistage pumps

 • 1.
 • 2.
 • 3. ÝÜÔñÝÜÔÚ ëðئ ì è ïï ïê îî íî ìì êì èè ïîè ïéê îëê ìðí êêð Ï ×ÓòÙÐÓ ì è ïï ïê îî íî ìì êì èè ïîè ïéê îëê ííð ìèì éçî Ï ËÍòÙÐÓ íðð îðð ïîð ïðð èð êð ìð îð ïð Ø Ø ³ ðòì ðòè ï ïòî ïòê î îòè ì ë ê è ïð ïîïìïê îð îë íð ìð ëð êðéðèð ïïð ïìð ïèð ðòî ðòì ðòê ðòè ï ïòê î í ì ê è ïð ïê îð íð ëð Ï ´ñ- º¬ çèì éèì êìð ëîì íçî íîð îêî ïçê ïêð ïíï èð ìð Ï ³ ñ¸í ÝÜÔïîð ÝÜÔïëð ïîð íí êðóïëð ïêòéóìïòé ïê ïïóéë éì éí ïëð ìïòê èðóïèð îîóëð ïê ïïóéë ÜÒïîë ÜÒïîë ÜÒïîë ÜÒïîë ïòëóé ðòìîóïòç ÝÜÔñÝÜÔÚïîðôëðئ ïì ïê ïè îð îî îì îê îè íð íî íì íê ÝÜÔñÝÜÔÚïëðôëðئ íè ïî
 • 5.
 • 6. Ô
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20. îéë íìð íèð ïèð ìð ÐÒîëóìðñÜÒïîë îè ïéë îîð îéð ïîë íèð ìéî êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð ïëð ÝÜÔïîðóïð ÝÜÔïîðóîðóï ÝÜÔïîðóîð ÝÜÔïîðóíð ÝÜÔïîðóìðóï ÝÜÔïîðóëðóï ÝÜÔïîðóêðóï ÝÜÔïîðóéð ïï ïë îë íð ìð ëð êð éë ïðð ïèòë îî íð íé ìë ëë éë îî ìï ìê êçòë èé ïïðòë ïíì ïêîòë îïòè ìð ìë êèòë èê ïðç ïíî ïêðòë îïòê íçòë ììòë êéòë èìòë ïðéòë ïíðòë ïëèòë îï íèòë ìíòë êê èî ïðë ïîé ïëë îðòë íé ìîòì êìòì èð ïðî ïîì ïëï ïçòë íêòë ìï êîòë éè ïðð ïîï ïìè ïèòë íìòë ìð êï éê çé ïïè ïìë ïé íîòë íè ëéòë éî çî ïïï ïíé ïê íð íê ëìòë êè èêòë ïðë ïîç ïë îéòë ííòë ëï êìòë èí ïðð ïîí ÝÜÔïîðóïð ÝÜÔïîðóîðóï ÝÜÔïîðóîð ÝÜÔïîðóíð ÝÜÔïîðóìðóï ÝÜÔïîðóëðóï ÝÜÔïîðóêðóï ÝÜÔïîðóéð èìð ïððð ïððð ïïêð ïíîð ïìèð ïêéð ïèíð ìçð ëëð ëçð êêð êêð éðð ééð èìë ïííð ïëëð ïëçð ïèîð ïçèð îïèð îììð îêéë ííð ííð íêð ìðð ìðð ìêð ëìð ëèð îëë îëë îèë íïð íïð íìð íéð ìïð îíð îëð îèë íêð ìðð ìéð ëèë éïë Ï ×ÓòÙÐÓ ð ïðð îðð íðð ìðð ëðð êðð Ï ËÍòÙÐÓ ïêð ïìð ïîð ïðð èð êð ìð îð ð Ø º¬ ÝÜÔïîðñÝÜÔÚïîð ð ïðð îðð íðð ìðð ëðð éð îð ïð êð ëð ìð îð íð ï ï ï ï ëðð ìðð íðð îðð ïðð ð ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð Ï ³ ñ¸í ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð Ï ³ ñ¸í ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð Ï ³ ñ¸í ïë ïð ë ð îð ïë ïð ë ð Û¬¿ êð ìð îð ð îì ïè ïî ê ð è ê ì î ð ð ë ïð ïë îð îë íð íë ìð
 • 21. îéë íìð íèð ïèð ìð ÐÒîëóìðñÜÒïîë îè ïéë îîð îéð ïîë íèð ìéî èð ÝÜÔïëðóïðóï ÝÜÔïëðóïð ÝÜÔïëðóîðóï ÝÜÔïëðóíðóî ÝÜÔïëðóíð ÝÜÔïëðóìðóï ÝÜÔïëðóëðóî ÝÜÔïëðóêð ïï ïë îî íð íé ìë ëë éë çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð ïëð ïêð ïéð ïèð ïèòí îì ììòí êíòë éè çêòë ïïëòë ïëé ïéòè îí ìí êï éêòë çì ïïî ïëí ïéòí îîòë ìî ëç éë çïòë ïðç ïìç ïé îî ìð ëéòë éí èç ïðê ïìë ïê îïòë íç ëê éðòë èêòë ïðîòë ïìî ïë îðòë íèòë ëìòë êè èì ïðð ïíçòë ïì îð íéòë ëí êê èïòë çé ïíé ïîòë ïèòë íë ìç êí éé çî ïíð ïï ïé íí ìëòë ëç éîòë èê ïîíòë ïð ïê íð ìî ëë êé éç ïïê èòë ïë îé íç ëðòë êî éíòë ïðç ÝÜÔïëðóïðóï ÝÜÔïëðóïð ÝÜÔïëðóîðóï ÝÜÔïëðóíðóî ÝÜÔïëðóíð ÝÜÔïëðóìðóï ÝÜÔïëðóëðóî ÝÜÔïëðóêð èìð èìð ïððð ïïêð ïïêð ïíîð ïëïð ïêéð ìçð ìçð ëçð êêð êêð éðð ééð èìë ïííð ïííð ïëçð ïèîð ïèîð îðîð îîèð îëïë ííð ííð íêð ìðð ìðð ìêð ëìð ëèð îëë îëë îèë íïð íïð íìð íéð ìïð îíð îíë îçë íêð íèë ìêð ëéð éðð ÝÜÔïëðñÝÜÔÚïëð Ï ×ÓòÙÐÓ ð ïðð îðð íðð ìðð ëðð êðð Ï ËÍòÙÐÓ ð ïðð îðð íðð ìðð ëðð ïêð ïìð ïîð ïðð èð êð ìð îð ð Ø º¬ ëðð ìðð íðð îðð ïðð ð ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð ïëð ïêð Ï ³ ñ¸í ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð ïëð ïêð Ï ³ ñ¸í ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ïîð ïíð ïìð ïëð ïêð Ï ³ ñ¸í êð ëð ìð îð íð ïð íð î ï ï î ï ïð ïî è ì ð ïê ïî è ì ð êð ìð îð ð Û¬¿ îì ïè ïî ê ð è ê ì î ð ð ë ïð ïë îð îë íð íë ìð ìë ïë îð íð ìð ëð êð éë ïðð