SlideShare a Scribd company logo
Chương 1
Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?
a. Là tư tưởng của một cá nhân
b. Là tư tưởng của một lãnh tụ
c. Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc
d. Là tất cả những vấn đề trên
c
2. Văn kiện Đại hội IX quan niệm: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của […...] là
kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo […...] vào điều kiện cụ thể
của nước ta, đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.”
a. Cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa Mác-Lênin;
b. Cách mạng vô sản; chủ nghĩa Mác- Lênin;
c. Cách mạng xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa Mác- Lênin;
d. Chủ nghĩa Mác- Lênin; cách mạng Việt Nam;
a
3. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng
vào thời gian nào?
a. Năm 1930
b. Năm 1945
c. Năm 1969
d. Năm 1991
d
4. Tìm đáp án sai :
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đại hội IX (2001) nêu lên bao
gồm:
a. Bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh
b. Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
c. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
d. Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh
d
5. Mục đích của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ?
a. Giải phóng dân tộc
b. Giải phóng các dân tộc thuộc địa
c. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
d. Giải phóng giai cấp và giải phóng con người
6. Đối tượng của bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. Quá trình sản sinh tư tưởng Hồ Chí Minh
b. Quá trình hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh
c. Quá trình sản sinh và hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh.
d. Quá trình Đảng Cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
c
7. Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu tư
tưởng Hồ Chí Minh?
a. 4 nhiệm vụ b. 5 nhiệm vụ c. 6 nhiệm vụ d. 7
nhiệm vụ
c
8. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư
tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam?
a. Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng
b. Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng
c. Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng
d. Là bộ phận nền tảng, kim chí nam cho hành động của Đảng .
d
9. Vấn đề nào mà giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh chưa nêu khi nói
về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh viên?
a. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp cong tác
b. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bãn lĩnh
chính trị
c. Nâng cao lòng tự hào dân tộc, tự hào về Bác Hồ kính yêu
d. Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường.
d
10. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác- Lênin là để làm gì?
a. Học thuộc các luận điểm lí luận. b. Để chứng tỏ trình độ lí
luận
c. Để sống với nhau có tình có nghĩa. d. Cả a, b và c đều sai
c
11. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh ghi trong Di chúc
là gì?
a. Xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh và cường thịnh
b. Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân
chủ, giàu mạnh.
c. Xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh
d. Làm cho mọi người được hạnh phúc
12. Nguyễn Tất Thành lên con tàu Amiran Latusơ Tơrơvin để ra đi tìm
đường cứu nước tại đâu? Vào thời gian nào?
a. 6/5/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng b. 2/6/1911 tại Sài Gòn
c. 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng. . d. 4/6/1911 tại Bến Nhà
Rồng
13. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?
a. 19 tuổi b. 20 tuổi c. 21 tuổi d. 24 tuổi
14. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
a. Vương Thúc Quí b. Nguyễn Sinh Sắc c. Trần Tấn d.
Phan Bội Châu
15. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp -Việt Đông Ba năm nào?
a. 9/1905 b. 9/1906 c. 9/1907 d. 9/1908
b
16. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và
các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp
đồng bào chúng ta”. Câu nói đó vào thời gian nào?
a. 6/1909 b. 6/1911 c. 7/1910 d. 6/1912
b
17. Hồ Chí Minh sánh lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” vào
thời gian nào?
a. Tháng 5/1925 b. Tháng 5 /1927 c. Tháng 6/ 1925. d.
Tháng 5/1926
c
18. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm học nào?
a. Năm học 1905-1906 c. Năm học 1907-1908
b. Năm học 1906-1907 d. Năm học 1911-1912
c
19. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của
nông dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào?
a. 5/1905 b. 5/1908 c . 5/1906 d. 5/1911
b
20. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
a. 9/1908 đến 9/1909 c. 9/1910 đến 4/1911
b. 9/1910 đến 2/1911 d. 9/1910 đến 5/1911
b
21. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
a. 1911- 1912 b. 1912-1913 c. 1912-1914 d. 1913-1914
b
22. Nguyễn Tất Thành ở nước Anh thời gian nào?
a. 1913- 1914 b. 1914-1915 c. 1914-1916 d. 1914-1917
d
23. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hoá
Pháp là do anh đã từng đọc các tác phẩm của ai?
a. Vôn te b. Rút xô c. Mông tex kiơ d. Tất cả a, b,c đều đúng
d
24. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp năm nào?
a. 1917 b. 1918 c. 1919 d. 1920
b
25. Báo Le Paria (Người Cùng khổ) do Nguyễn Ái Quốc đồng sáng
lập, ra số đầu tiên khi nào?
a. 30/12/1920 b. 1/4/1921 c. 1/4/1922 d.
1/4/1923
c
26. "Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động,
phấn khởi, sáng tỏ,
tin tửởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một
mình trong buồng
mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi
đồng bào bị đọa đày
đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đừờng giải
phóng của chúng ta". Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
a. Luân Đôn, Anh b. Paris, Pháp c. Quảng Châu, Trung Quốc d.
Máxcơva, Liên Xô
c
27. "Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động,
phấn khởi, sáng tỏ,
tin tửởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một
mình trong buồng
mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi
đồng bào bị đọa đày
đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đừờng giải
phóng của chúng ta". Câu nói này của Nguyễn Ái
Quốc được trích từ tác phẩm nào?
a. Đời hoạt động của Hồ Chủ tịch
b. Con đường dẫn tôi đến với chủ nghĩa Lênin
c. Lênin vĩ đại
d. Cách mạng Tháng Mười và con đường giải phóng dân tộc
b
28. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những
công việc gì?
a. Phụ bếp, cào tuyết b. Thợ ảnh, làm bánh
c. Đốt lò, bán báo d. Tất cả các công việc trên.
D
29. Hồ Chi Minh viết tác phẩm “Đường Kách mệnh” vào năm nào?
a. Năm 1926 b. Năm 1927 c. Năm 1928 d. Năm 1929
b
30. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc
được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào?
a. Năm 1923 b. Năm 1925 c. Năm 1926 d. Năm 1924
b
31. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo
khuynh hường chính trị vô sản vào thời gian nào?
a. 1917 b. 1918 c. 1919 d. 1920
d
32. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
a) Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911;
b) Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua
tháng 12/1920;
c) Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919;
d) Khi Bác sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế
Cộng sản tháng 6/1923.
c
33. Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào
thời gian nào?
a. 12/1924 b. 11/1924 c. 12/1925 d. 10/ 1924
a
Câu 1: Đối với Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất trong chủ nghĩa Tam
dân của Tôn Trung Sơn là gì?
A. Chống phong kiến
B. Đấu tranh vì tự do, dân chủ
C. Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta
D. Tu dưỡng đạo đức cá nhân
Câu 2: Nguồn gốc lý luận nào quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí
Minh
A. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn
B. Tư tưởng của Khổng Tử
C. Chủ nghĩa Mác – Lênin
D. Tư tưởng của Giêsu (Jesus)
Câu 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trong bối cảnh lịch sử
nào?
A. Chủ nghĩa tư bản đang trong giai đoạn tự do cạnh tranh
B. Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc
quyền
C. Chủ nghĩa tư bản đang trong giai đoạn hình thành
D. Chủ nghĩa xã hội đang trong giai đoạn phát triển
Câu 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển qua mấy
giai đoạn?
A. 3 giai đoạn
B. 4 giai đoạn
C. 5 giai đoạn
D. 6 giai đoạn
Câu 5: Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc tác phẩm gì của
V.I.Lênin?
A. Làm gì
B. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc
C. Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về các vấn đề dân tộc và
vấn đề thuộc địa
D. Nhà nước và cách mạng.
Câu 6: Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí
Minh tiếp thu góp phần hình thành tư tưởng của Người là:
A. Tư tưởng dân chủ và cách mạng trong cách mạng Pháp và cách
mạng Mỹ
B. Những mặt tích cực của Nho Giáo
C. Tư tưởng vị tha của Phật giáo
D. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn
Câu 7: Một trong những tiền đề tư tưởng, lí luận dẫn đến sự hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh là:
A. Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
B. Giá trị văn hiến dân tộc Việt Nam
C. Giá trị tư tưởng dân tộc Việt Nam
D. Giá trị văn minh dân tộcViệt Nam
Câu 8: Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá
Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu giúp hình thành tư tưởng của Người
là:
A. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
B. Những mặt tích cực của Nho Giáo
C. Tư tưởng vị tha của Phật giáo
D. Tư tưởng bác ái của Thiên Chúa Giáo
Câu 9: Mục đích chính Hồ Chí Minh muốn ra nước ngoài là:
A. Xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, sẽ trở về giúp
đồng bào chúng ta
B. Xem nước Pháp và các nước khác học như thế nào, sẽ trở về giúp
đồng bào chúng ta
C. Xem nước Pháp và các nước khác văn minh như thế nào, sẽ trở về
giúp đồng bào chúng ta
D. Xem nước Pháp và các nước khác tiến bộ như thế nào, sẽ trở về
giúp đồng bào chúng ta
Câu 10: Nguyên nhân trực tiếp đẫn đến các phong trào yêu nước theo
khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX thất bại là:
A. Giai cấp tư sản Việt Nam còn yếu
B. Giai cấp tư sản Việt Nam không có người lãnh đạo
C. Giai cấp tư sản Việt Nam không có đường lối đúng đắn
D. Giai cấp tư sản Việt Nam không có lực lượng.
Câu 11: “Việt Nam vạn tuế” là khẩu hiệu trước khi bị hành hình của
các chí sĩ yêu nước tham gia:
A. Phong trào Cần Vương
B. Khởi nghĩa Yên Bái
C. Phong trào Đông Kinh – Nghĩa Thục
D. Khởi nghĩa của Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Công Tráng
Câu 12: Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu khởi xướng phong trào:
A. Duy tân
B. Đông du
C. Đông kinh nghĩa thục
D. Chống đi phu, chống thu thuế
Câu 13: Chọn câu trả lời đúng nhất: Dưới ách thống trị, áp bức của
thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã xuất hiện các giai cấp mới:
A. Nông dân, công nhân và địa chủ
B. Công nhân, tiểu tư sản, tiểu tư sản dân tộc
C. Công nhân, nông dân và trí thức
D. tiểu tư sản, tư sản và trí thức
Câu 14: Giá trị nào được xem là giá trị xuyên suốt nổi bật nhất trong
truyền thống dân tộc Việt Nam? Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Tinh thần thương người như thể thương thân
B. Tinh thần lá lành đùm lá rách
C. Chủ nghĩa yêu nước
D. Tinh thần chống giặc ngoại xâm.
Câu 15: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật
đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất
cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do,
độc lập ấy”. Đoạn văn trên được trích trong:
A. Tuyên ngôn Độc lập
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
C. Sửa đổi lối làm việc
D. Đường kách mệnh
Câu 16: Trong khi kế thừa và tiếp thu học thuyết của Nho giáo về quản
lý xã hội, Hồ Chí Minh đã kế thừa và đổi mới tư tưởng:
A. Đức trị và nhân trị
B. Pháp trị
C. Đức trị và pháp trị
D. Đức trị.
Câu 17: Chọn ý sai. điều kiện và cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh?
A. Nhu cầu khách quan và bức thiết do cách mạng Việt Nam đặt ra là
muốn cứu nước, phải tìm một con đường cách mạng mới.
B. Quê hương Hồ Chí Minh là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước,
chống giặc ngoại xâm.
C. Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, gần gũi
nhân dân, cụ thân sinh có tư tưởng thương dân, chủ trương lấy dân làm hậu
thuẫn cho mọi cải cách chính trị.
D. Ngay từ khi còn nhỏ ở trong trường, Hồ Chí Minh đã nhận thức
được đặc điểm thời đại.
Câu 18: Đối với Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng
Tử là gì?
A. Tinh thần hiếu học.
B. Quản lý xã hội bằng đạo đức.
C. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
D. Quản lý xã hội bằng pháp luật
Câu 19: Nguyễn Ái Quốc gửi “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”
tới Hội nghị Vécxây, đòi chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân
chủ và bình đẳng của nhân dân Việt Nam vào thời gian nào?
A. 6/1917
B. 6/1918
C. 6/1919
D. 6/1920
Câu 20: Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm:
A. Phẩm chất cá nhân cùng năng lực hoạt động thực tiễn phong phú
B. Phẩm chất cá nhân của người
C. Năng lực hoạt động thực tiễn của người.
D. Khả năng tư duy của người
34. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua
Khải Định sang Pháp, đó là năm nào?
a. Tháng 5/1922 b. Tháng 5/1925 c. Tháng 5/1923 d. Tháng 5/1927
a
35. “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” là câu Nguyễn Ái Quốc nói
về chủ trương cứu nước của ai?
a. Nguyễn Thái Học b. Hoàng Hoa Thám
c. Phan Bội Châu d. Phan Chu Trinh
c
36. “Ỷ Pháp cầu tiến bộ chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương” là
câu Nguyễn Ái Quốc nhận xét về chủ trương cứu
nước của ai?
a. Nguyễn Thái Học b. Hoàng Hoa Thám c. Phan Bội Châu
d. Phan Chu Trinh
d
37. Lý do chính của việc Nguyễn Ái Quốc đến Pháp?
a. Để vận động nhân dân Pháp ủng hộ cách mạng Việt Nam b.
Để tìm hiểu văn minh Pháp
c. Vì nguồn gốc mọi đau khổ của nhân dân Việt Nam là ở tại “chính
quốc” d. Để học nghề
b
38. Đại hội nào của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh
không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của
nước ta”?
a. Đại hội VII (1991) b. Đại hội VIII (1996) c. Đại hội IX (2001)
d. Đại hội X (2006)
c
39. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do –
Bình đẳng – Bác ái” vào năm nào?
a. 1904 b. 1905 c. 1908 d. 1917
a
40. Bác Hồ về nước ngày, tháng, năm nào?
a. 28/1/1941 b. 28/1/1942 c. 12/8/1942 d. 19/12/1941
41. Chọn phương án trả lới đúng nhất cho tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện
thực tế của nước ta.
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của
nước ta.
d. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự sáng tạo chủ nghĩa Mác -
Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
b
42. Nguyễn Ái Quốc gứi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới
Hội nghị Véc xay vào ngày, tháng, năm nào?
a. 18/6/1917 b. 18/6/1918 c. 18/6/1919 d. 18/6/1920
c
43. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và
thuộc địa” của Lênin vào thời gian nào?
a. 7/1917 b. 7/1920 c. 7/1918 d. 7/1922
b
44. Nguyễn Ái Quốc tán thành Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng
Cộng sản Pháp khi nào?
a. 12/1918 b. 12/1919 c. 12/1920 d. 12/1923
c
45. Nguyễn tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
a. 18/6/1917 b. 18/6/1918 c. 18/6/1919 d. 18/6/1920
c
46. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên ở đâu?
a. Hương Cảng (Trung Quốc) c. Thượng Hải (Trung Quốc)
b. Quảng Châu (Trung Quốc) d. Cao Bằng (Việt Nam)
b
47. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp,
Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt
Nam” tới Hội nghị Véc xay. Bản Yêu sách của nhân dân Việt Nam
gồm mấy điểm:
a. 6 điểm b. 8 điểm c. 9 điểm d. 12 điểm
b
48. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là
gì?
a. Tinh thần hiếu học b. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân
c. Quản lý xã hội bằng đạo đức d. Tinh thần lễ nghĩa
b
49. Tư tưởng Hồ Chí minh về con đường cách mạng Việt Nam được
hình thành về cơ bản vào năm nào?
a. 1917 b. 1920 c. 1930 d. 1945
c
50. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và trở thành người
cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào thời gian nào?
a. 1917 b. 1920 c. 1930 d. 1945
b
51. Một trong những nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm 8 điểm
mà Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc xay
(Pháp) là:
a. Đòi quyền tựu trị của dân tộc c. Đòi quyền độc lập
của dân tộc
b. Đòi quyền tự do, dân chủ tối thiểu cho nhân dân d. Đòi quyền
giải phóng dân tộc
c
52. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ
tuyên truyền của hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức
bóc lột lập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Lênin và Phương Đông
c. Con Rồng tre d. Đường Cách mệnh
d
53. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật Giáo?
a. Lòng thương người b. Tinh thần cứu khổ cứu nạn
c. Tinh thần từ bi, bác ái d. Cả 3 phương án trên đều đúng
d
54. Theo Hồ Chí Minh, điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin là
gì?
a. Bản chất cách mạng. b. Bản chất khoa học.
c. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu. d. Phương pháp làm việc biện
chứng.
d
55. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của tôn giáo GiêSu là gì?
c
a. Đức hy sinh b. Lòng cao thượng c. Lòng nhân ái cao
cả d. Lòng tư bi bác ái
56. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của
Tôn Trung Sơn, đối với nước ta là:
a. Chống phong kiến b. Đấu tranh vì tự do dân chủ
c. Đem lại độc lập, tự do d. Phù hợp với điều kiện thực tế nước
ta
57. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc
nào?
a. Truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá
loài người.
b. Chủ nghĩa Mác – Lênin
c. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh
d. Cả a, b, c và đều đúng
d
58. Trong các nguồn gốc lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh,
nguồn gốc nào quan trọng nhất, quyết định đối với việc hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. Truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam. b. Những
phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh
c. Tinh hoa văn hoá loài người d Chủ. nghĩa
Mác – Lênin
d
59. Trong những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh,
tiền đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa
học của tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. Tinh hoa văn hóa dân tộc b. Chủ nghĩa tam dân
c. Tinh hoa văn hoá loài người d. Chủ nghĩa Mác – Lênin
d
60. Hồ Chí Minh viết: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra
bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có
quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” ở tác phẩm nào?
a. Đường cách mạng b. Bản án chế độ thực dân Pháp
c. Tuyên ngôn độc lập d. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
c
61. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và
cách mạng Việt Nam là:
a. Chủ nghĩa yêu nước b. Chủ nghĩa Mác- Lênin
c. Tư tưởng Hồ Chí Minh d. Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng
Hồ Chí Minh.
d
62. Trong các truyền thống văn hoá dân tộc hình thành nên tư tưởng
Hồ Chí Minh, yếu tố nào giữ vị trí hàng đầu?
a. Chủ nghĩa yêu nước b. Truyền thống đoàn kết
c. Chủ nghĩa Mác - Lênin d. Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo.
a
63. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ CNTB?
a. Con bạch tuộc b. Con chim đại bàng c. Con đỉa hai vòi
d. Cả a, b và c đều sai
c
64. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác- Lênin là để làm gì?
a. Học thuộc các luận điểm lí luận. b. Để chứng tỏ trình độ lí luận
c. Để sống với nhau có tình có nghĩa. d. Cả a, b và c đều sai
c
65. Phong trào cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
có những đặc điểm gì chung?
a. Tinh thần yêu nước rất cao b. Gây tiếng vang lớn trong quần
chúng nhân dân
c. Ý chí căm thù giặc sâu sắc d. Cả a, b và c đều đúng
d
66. Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” bao gồm những loại nào?
a. Tham ô b. Quan liêu c. Lãng phí d.
Cả a, b và c đều đúng.
d
67. Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải làm gì?
a. Yêu nước b. Thương nhân loại bị áp bức
c. Thương dân d. Cả a, b, c đều đúng.
d
68. Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng văn hoá phương Đông chủ yếu từ:
a. Nho giáo và Thiên Chúa giáo b. Phật giáo và Thiên Chúa giáo
c. Nho giáo và Phật giáo d. Cả a, b và c đều đúng.
c
69. Nhờ tiếp thu yếu tố nào mà Nguyễn Ái Quốc đã từ một nhà yêu
nước trở thành một người cộng sản?
a. Chủ nghĩa Mác – Lênin b. Chủ nghĩa yêu nước c. Chủ nghĩa
tam dân d. Chủ nghĩa hiện sinh
a
70. Vì sao giai cấp nông dân không thể lãnh đạo được cuộc cách
mạng XHCN?
a. Họ đông nhưng không mạnh.
b. Họ không có chính đảng.
c. Họ không đại diện cho PTSX tiên tiến
d. Họ không có hệ tư tưởng độc lập và không đại diện cho PTSX tiên
tiến.
d
71. Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập vào thời gian nào?
a. 12/ 1927 b. 8/ 1926 c. 11/ 1926 d. 7/1925
a
72. Tại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta quyết định đường lối
đổi mới nào?
a. Đổi mới chính trị b. Đổi mới kinh tế c. Đổi mới tư duy d. Đổi mới
toàn diện đất nước.
d
73. Cơ quan ngôn luận của tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng
đồng chí hội là tờ báo:
a. Người cùng khổ b. Nhân đạo c. Thanh niên d. Lao
động
c
74. Bác Hồ về nước ngày, tháng, năm nào?
a. 28/1/1941 b. 28/1/1942 c. 12/8/1942 d. 19/12/1941
a
75. Chọn cùm từ thích hợp điền vào chỗ trống [……] theo tư tưởng
Hồ Chí Minh.
“Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải [……]”
a. Giúp người ta trước c. Tự cố gắng đứng dậy
b
b. Tự giúp lấy mình đã d. Kêu gọi sự giúp đỡ
76. Một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt
Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a. Chủ nghĩa Mác – Lênin b. Chủ nghĩa yêu
nước Việt Nam
c. Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam d. Những mặt
tích cực của Nho giáo
b
77. Một trong những giá trị văn hóa phương Đông được Hồ Chí Minh
tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a. Chủ nghĩa Mác – Lênin b. Chủ nghĩa yêu nước
c. Chủ nghĩa tam dân d. Những mặt tích cực của Nho giáo
d
78. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển qua mấy
giai đoạn?
a. 3 giai đoạn b. 4 giai đoạn c. 5 giai đoạn d. 6 giai đoạn
c
79. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu
phố Văn Minh (Quảng Châu)?
a. Số 13/1 b. Số 20/1 c. Số 15/l d. Số 22/1
a
80. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng
Việt Nam được tính từ:
a - Trước 1911 b - Năm 1911 đến 1920 c – Từ 1920
đến 1930 d – Từ 1930 đến 1945
c
81. Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được
tính từ:
a. Từ năm 1920 đến 1930 b. Từ năm 1941 đến 1945
c. Từ năm 1930 đến 1945 d 1945 đế. Từ năm n 1969
d
82. Giai đoạn vượt qua thử thách , kiên trì con đướng đã xác định cho
Cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh được tính
từ:
a - Năm 1911 đến 1920 b - Năm 1920 đến 1930 c - Năm 1930 đến
1945 d - Năm 1945 đến 1969
c
1. Nguyễn Tất Thành lên con tàu Amiran Latusơ Tơrơvin để ra đi tìm
đường cứu nước tại đâu? Vào thời gian nào?
A. 6/5/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng
B. 2/6/1911 tại Sài Gòn
C. 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng
D. 4/6/1911 tại Bến Nhà Rồng
1. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?
A. 19 tuổi
B. 20 tuổi
C. 21 tuổi
D. 24 tuổi
1. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
A. Vương Thúc Quí
B. Nguyễn Sinh Sắc
C. Trần Tấn
D. Phan Bội Châu
1. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp -Việt Đông Ba năm nào?
A. 9/1905
B. 9/1906
C. 9/1907
D. 9/1908
1. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và
các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu
nói đó vào thời gian nào?
A. 6/1909
B. 6/1911
C. 7/1910
D. 6/1912
1. Hồ Chí Minh sánh lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” vào
thời gian nào?
A. Tháng 5/1925
B. Tháng 5 /1927
C. Tháng 6/ 1925
D. Tháng 5/1926
1. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm học nào?
A. Năm học 1905-1906
B. Năm học 1906-1907
C. Năm học 1907-1908
D. Năm học 1911-1912
1. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông
dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào?
A. 5/1905
B. 5/1908
C. 5/1906
D. 5/1911
1. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
A. 9/1908 đến 9/1909
B. 9/1910 đến 2/1911
C. 9/1910 đến 4/1911
D. 9/1910 đến 5/1911
1. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
A. 1911- 1912
B. 1912-1913
C. 1912-1914
D. 1913-1914
1. Nguyễn Tất Thành ở nước Anh thời gian nào?
A. 1913- 1914
B. 1914-1915
D. 1914-1916
D. 1914-1917
ANSWER: D
1. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hoá Pháp
là do anh đã từng đọc các tác phẩm của ai?
A. Vôn te
B. Rút xô
C. Mông tex kiơ
D. Tất cả a, b,c đều đúng
1. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp năm nào?
A. 1917
B. 1918
C. 1919
D. 1920
ANSWER: B
1. Báo Le Paria (Người Cùng khổ) do Nguyễn Ái Quốc đồng sáng lập,
ra số đầu tiên khi nào?
A. 30/12/1920
B. 1/4/1921
C. 1/4/1922
D. 1/4/1923
ANSWER: C
1. "Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động,
phấn khởi, sáng tỏ, tin tửởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc
lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói
trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây
là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đừờng giải phóng của chúng ta".
Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
A. Luân Đôn, Anh
B. Paris, Pháp
C. Quảng Châu, Trung Quốc
A. Máxcơva, Liên Xô
ANSWER: B
1. "Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động,
phấn khởi, sáng tỏ, tin tửởng biết Bao. Tôi vui mừng đến phát khóc
lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói
trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây
là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đừờng giải phóng của chúng ta".
Câu nói này của Nguyễn Ái Quốc được trích từ tác phẩm nào?
A. Đời hoạt động của Hồ Chủ tịch
B. Con đường dẫn tôi đến với chủ nghĩa Lênin
C. Lênin vĩ đại
D. Cách mạng Tháng Mười và con đường giải phóng dân tộc
ANSWER: B
1. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những
công việc gì?
A. Phụ bếp, cào tuyết
B. Thợ ảnh, làm bánh
C. Đốt lò, bán báo
D. Tất cả các công việc trên.
1. Hồ Chi Minh viết tác phẩm “Đường Kách mệnh” vào năm nào?
A. Năm 1926
B. Năm 1927
C. Năm 1928
D. Năm 1929
ANSWER: B
1. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc
được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào?
A. Năm 1923
B. Năm 1925
C. Năm 1926
D. Năm 1924
1. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo
khuynh hường chính trị vô sản vào thời gian nào?
A. 1917
B. 1918
C. 1919
D. 1920
ANSWER: D
1. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
A. Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911;
B. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua
tháng 12/1920;
C. Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919;
D. Khi Bác sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế
Cộng sản tháng 6/1923.
1. Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời
gian nào?
A. 12/1924
B. 11/1924
C. 12/1925
D. 10/ 1924
ANSWER: A
1. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua
Khải Định sang Pháp, đó là năm nào?
A. Tháng 5/1922
B. Tháng 5/1925
C. Tháng 5/1923
D. Tháng 5/1927
ANSWER: A
1. “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” là câu Nguyễn Ái Quốc nói
về chủ trương cứu nước của ai?
A. Nguyễn Thái Học
B. Hoàng Hoa Thám
C. Phan Bội Châu
D. Phan Chu Trinh
ANSWER: C
1. “Ỷ Pháp cầu tiến bộ chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương” là câu
Nguyễn Ái Quốc nhận xét về chủ trương cứu nước của ai?
A. Nguyễn Thái Học
B. Hoàng Hoa Thám
C. Phan Bội Châu
D. Phan Chu Trinh
ANSWER: D
1.Lý do chính của việc Nguyễn Ái Quốc đến Pháp?
A. Để vận động nhân dân Pháp ủng hộ cách mạng Việt Nam
B. Để tìm hiểu văn minh Pháp
C. Vì nguồn gốc mọi đau khổ của nhân dân Việt Nam là ở tại “chính
quốc”
D. Để học nghề
ANSWER: B
1. Đại hội nào của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh không
chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta”?
A. Đại hội VII (1991)
B. Đại hội VIII (1996)
C. Đại hội IX (2001)
D. Đại hội X (2006)
ANSWER: C
1. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do –
Bình đẳng – Bác ái” vào năm nào?
A. 1904
B. 1905
C. 1908
D. 1917
ANSWER: A
1. Bác Hồ về nước ngày, tháng, năm nào?
A. 28/1/1941
B. 28/1/1942
C. 12/8/1942
D. 19/12/1941
ANSWER: C
1. Chọn phương án trả lới đúng nhất cho tư tưởng Hồ Chí Minh?
A. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
B. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
C. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
D. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự sáng tạo chủ nghĩa Mác -
Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
ANSWER: B
1. Nguyễn Ái Quốc gứi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới
Hội nghị Véc xay vào ngày, tháng, năm nào?
A. 18/6/1917
B. 18/6/1918
C. 18/6/1919
D. 18/6/1920
ANSWER: C
1. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và
thuộc địa” của Lênin vào thời gian nào?
A. 7/1917
B. 7/1920
C. 7/1918
D. 7/1922
ANSWER: B
1. Nguyễn Ái Quốc tán thành Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng
Cộng sản Pháp khi nào?
A. 12/1918
B. 12/1919
C. 12/1920
D. 12/1923
ANSWER: C
1. Nguyễn tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
A. 18/6/1917
B. 18/6/1918
C. 18/6/1919
D. 18/6/1920
ANSWER: C
1. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
ở đâu?
A. Hương Cảng (Trung Quốc)
B. Quảng Châu (Trung Quốc)
C. Thượng Hải (Trung Quốc)
D. Cao Bằng (Việt Nam)
ANSWER: B
1. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn
Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Véc
xay. Bản Yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm:
A. 6 điểm
B. 8 điểm
C. 9 điểm
D. 12 điểm
ANSWER: B
1. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là
gì?
A. Tinh thần hiếu học
B. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân
C. Quản lý xã hội bằng đạo đức
D. Tinh thần lễ nghĩa
ANSWER: B
1. Tư tưởng Hồ Chí minh về con đường cách mạng Việt Nam được
hình thành về cơ bản vào năm nào?
A. 1917
B. 1920
C. 1930
D. 1945
ANSWER: C
1. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và trở thành người
cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào thời gian nào?
A. 1917
B. 1920
C. 1930
D. 1945
ANSWER: B
1. Một trong những nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm 8 điểm mà
Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc xay (Pháp) là:
A. Đòi quyền tựu trị của dân tộc
B. Đòi quyền tự do, dân chủ tối thiểu cho nhân dân
C. Đòi quyền độc lập của dân tộc
D. Đòi quyền giải phóng dân tộc
ANSWER: C
1. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ
tuyên truyền của hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức bóc lột lập hợp lại và
xuất bản thành tác phẩm gì?
A. Bản án chế độ thực dân Pháp
B. Lênin và Phương Đông
C. Con Rồng tre
D. Đường Cách mệnh
ANSWER: D
1. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật Giáo?
A. Lòng thương người
B. Tinh thần cứu khổ cứu nạn
C. Tinh thần từ bi, bác ái
D. Cả 3 phương án trên đều đúng
ANSWER: D
1. Theo Hồ Chí Minh, điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin là gì?
A. Bản chất cách mạng.
B. Bản chất khoa họC.
C. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu.
D. Phương pháp làm việc biện chứng.
ANSWER: D
1. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của tôn giáo GiêSu là gì?
A. Đức hy sinh
B. Lòng cao thượng
C. Lòng nhân ái cao cả
D. Lòng tư bi bác ái
ANSWER: C
1. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của
Tôn Trung Sơn, đối với nước ta là:
A. Chống phong kiến
B. Đấu tranh vì tự do dân chủ
C. Đem lại độc lập, tự do
D. Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta
ANSWER: D
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào?
A. Truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá
loài người.
B. Chủ nghĩa Mác – Lênin
C. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh
D. Cả a, b, c và đều đúng
ANSWER: D
1. Trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc
nào quan trọng nhất, quyết định đối với việc hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh?
A. Truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam.
B. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh
C. Tinh hoa văn hoá loài người
D. Chủ. nghĩa Mác – Lênin
ANSWER: D
1. Trong những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền
đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí
Minh?
A. Tinh hoa văn hóa dân tộc
B. Chủ nghĩa tam dân
C. Tinh hoa văn hoá loài người
D. Chủ nghĩa Mác – Lênin
ANSWER: D
1. Hồ Chí Minh viết: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình
đẳng, dân tộc nào cũng có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền
sống, quyền sung sướng và quyền tự do” ở tác phẩm nào?
A. Đường cách mạng
B. Bản án chế độ thực dân Pháp
C. Tuyên ngôn độc lập
D. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
ANSWER: C
1. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách
mạng Việt Nam là:
A. Chủ nghĩa yêu nước
B. Chủ nghĩa Mác- Lênin
C. Tư tưởng Hồ Chí Minh
D. Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
ANSWER: D
1. Trong các truyền thống văn hoá dân tộc hình thành nên tư tưởng Hồ
Chí Minh, yếu tố nào giữ vị trí hàng đầu?
A. Chủ nghĩa yêu nước
B. Truyền thống đoàn kết
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin
D. Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo.
ANSWER: A
1. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ CNTB?
A. Con bạch tuộc
B. Con chim đại bang
C. Con đỉa hai vòi
D. Cả A, B và C đều sai
ANSWER: C
1. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác- Lênin là để làm gì?
A. Học thuộc các luận điểm lí luận.
B. Để chứng tỏ trình độ lí luận
C. Để sống với nhau có tình có nghĩA.
D. Cả A, B và C đều sai
ANSWER: C
1. Phong trào cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có
những đặc điểm gì chung?
A. Tinh thần yêu nước rất cao
B. Gây tiếng vang lớn trong quần chúng nhân dân
C. Ý chí căm thù giặc sâu sắc
D. Cả A, B và C đều đúng
ANSWER: D
1. Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” bao gồm những loại nào?
A. Tham ô
B. Quan liêu
C. Lãng phí
D. Cả A, B và C đều đúng
ANSWER: D
1. Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải làm gì?
A. Yêu nước
B. Thương nhân loại bị áp bức
C. Thương dân
D. Cả A, B và C đều đúng
ANSWER: D
1. Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng văn hoá phương Đông chủ yếu từ:
A. Nho giáo và Thiên Chúa giáo
B. Phật giáo và Thiên Chúa giáo
C. Nho giáo và Phật giáo
D. Cả A, B và C đều đúng
ANSWER: C
1. Nhờ tiếp thu yếu tố nào mà Nguyễn Ái Quốc đã từ một nhà yêu
nước trở thành một người cộng sản?
A. Chủ nghĩa Mác – Lênin
B. Chủ nghĩa yêu nước
C. Chủ nghĩa tam dân
D. Chủ nghĩa hiện sinh
ANSWER: A
1. Vì sao giai cấp nông dân không thể lãnh đạo được cuộc cách mạng
XHCN?
A. Họ đông nhưng không mạnh.
B. Họ không có chính đảng.
C. Họ không đại diện cho PTSX tiên tiến
D. Họ không có hệ tư tưởng độc lập và không đại diện cho PTSX tiên
tiến.
ANSWER: D
1. Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập vào thời gian nào?
A. 12/ 1927
B. 8/ 1926
C. 11/ 1926
D. 7/1925
ANSWER: A
1. Tại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta quyết định đường lối
đổi mới nào?
A. Đổi mới chính trị
B. Đổi mới kinh tế
C. Đổi mới tư duy
D. Đổi mới toàn diện đất nướC.
ANSWER: D
1. Cơ quan ngôn luận của tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng
đồng chí hội là tờ báo:
A. Người cùng khổ
B. Nhân đạo
C. Thanh niên
D. Lao động
ANSWER: C
1. Bác Hồ về nước ngày, tháng, năm nào?
A. 28/1/1941
B. 28/1/1942
C. 12/8/1942
D. 19/12/1941
ANSWER: A
1. Chọn cùm từ thích hợp điền vào chỗ trống [……] theo tư tưởng Hồ
Chí Minh. “Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải [……]”
A. Giúp người ta trước
B. Tự giúp lấy mình đã
C. Tự cố gắng đứng dậy
D. Kêu gọi sự giúp đỡ
ANSWER: B
1. Một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
A. Chủ nghĩa Mác – Lênin
B. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam
C. Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam
D. Những mặt tích cực của Nho giáo
ANSWER: B
1. Một trong những giá trị văn hóa phương Đông được Hồ Chí Minh
tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
A. Chủ nghĩa Mác – Lênin
B. Chủ nghĩa yêu nước
C. Chủ nghĩa tam dân
D. Những mặt tích cực của Nho giáo
ANSWER: D
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển qua mấy giai
đoạn?
A. 3 giai đoạn
B. 4 giai đoạn
C. 5 giai đoạn
D. 6 giai đoạn
ANSWER: C
1. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu
phố Văn Minh (Quảng Châu)?
A. Số 13/1
B. Số 20/1
C. Số 15/l
D. Số 22/1
ANSWER: A
1. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt
Nam được tính từ:
A. Trước 1911
B. Năm 1911 đến 1920
C. Từ 1920 đến 1930
D. Từ 1930 đến 1945
ANSWER: C
1. Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được
tính từ:
A. Từ năm 1920 đến 1930
B. Từ năm 1941 đến 1945
C. Từ năm 1930 đến 1945
D. 1945 đến 1969
ANSWER: D
1. Giai đoạn vượt qua thử thách , kiên trì con đướng đã xác định cho
Cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh được tính từ:
A. Năm 1911 đến 1920
B. Năm 1920 đến 1930
C. Năm 1930 đến 1945
D. Năm 1945 đến 1969
ANSWER: C
1. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” được Đảng ta phát động cho đối tượng nào?
A. Toàn thể cán bọ công chức
B. Cho công nhân, nông dân và trí thức
C. Trong toàn Đảng và hệ thống chính trị
D. Toàn thể đảng viên
ANSWER: C
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
ANSWER: C
1. Chon phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:
A. Từ năm 890 đến 1911 : Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến
với chủ nghia Mác – Lênin
B. Từ năm 1911 đến 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí
hướng cứu nước
C. Từ năm 1921 đến 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản con đường cách
mạng Việt Nam
D. Từ năm 1945 đến 1969: Thời kỳ vượt qua khó khăn, kiên trì con
đường đã chọn
ANSWER: C
1. Hồ Chí Minh được UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùng
giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới
vào năm nào?
A. Năm 1969
B. Năm 1975
C. Năm 1987
D. Năm 1990
ANSWER: C
1. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...] Tháng 7 năm 1920, Hồ
Chí Minh đọc tác phẩm [......] của Lênin
A. Tác phẩm “Làm gì”
B. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc
C. Sơ thảo lần thứ nhất về các vấn đề dân tộc và thuộc địa
D. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề thuộc địa
ANSWER: C
1. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...] Trong Cương lĩnh
Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã xác định
phương hướng chiến lược là: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa
cách mạng để đi tới […...]”.
A. Chủ nghĩa tư bản
B. Chủ nghĩa xã hội
C. Xã hội cộng sản
D. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
ANSWER: C
1. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách
mạng Việt Nam là [......] và tư tưởng Hồ Chí Minh.
A. Chủ nghĩa Mác-Lênin;
B. Triết học Mác- Lênin;
C. Kinh tế chính trị Mác- Lênin;
D. Cả A, B và C đều sai.
ANSWER: A
1. Trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc
quan trọng nhất, quyết định là […...]
A. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
B. Chủ nghĩa yêu nướC.
C. Chủ nghĩa Mác-Lênin.
D. Tinh hoa văn hóa nhân loại.
ANSWER: C
1. Yếu tố nào là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng
Hồ Chí Minh?
A. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
B. Chủ nghĩa yêu nướC.
C. Chủ nghĩa Mác-Lênin.
D. Tinh hoa văn hóa nhân loại.
ANSWER: C
1. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...] theo Hồ Chí Minh:
“Muốn cứu nước và […...] không con đường nào khác con đường […...]”.
A. Giải phóng dân tộc; cách mạng vô sản;
B. Giải phóng dân tộc; cách mạng tư sản;
C. Giành độc lập; cách mạng vô sản;
D. Giành độc lập, tự do; cách mạng văn hóa;
ANSWER: A
1. Năm 1941, Nguyễn ái Quốc viết một tác phẩm có câu mở đầu: "Dân
ta phải biết sử ta/ Cho từờng gốc tích nước nhà Việt Nam". Đó là tác phẩm:
A."Đừờng cách mệnh”
B. "Lịch sử nước ta"
C. "Bài ca du kích"
D. "Di chúc"
ANSWER: B
1. Luận điểm nào sau đây là sai? Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ:
A. Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam
B.Yêu cầu của cách mạng
C. Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hóa nhân
loại
D.Tư tưởng đạo đức và những tấm gương của Mác, Ăngghen, Lênin.
ANSWER: B
1. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất:
A. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc của việt Nam
B. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và danh
nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới.
C. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất
của Việt Nam
D. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc và là nhà văn hóa
lớn của thế giới.
ANSWER: C
1. Chọn từ điền vào chố trống [.......] để hoàn thiện câu: Văn kiện Đại
hội XI của Đảng chỉ rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh [.........] cho cuộc đấu tranh
của nhân dân ta giành thắng lợi, là [......] to lớn của Đảng và dân tộc ta.
A. Mở đường; tài sản tinh thần
B. Soi đường; tài sản tinh thần
C. Chỉ đường; tài sản tinh thần
D. Dẫn đường; tài sản tinh thần
ANSWER: B
83. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” được Đảng ta phát động cho đối tượng nào?
a. Toàn thể cán bọ công chức b. Cho công nhân, nông
dân và trí thức
c. Trong toàn Đảng và hệ thống chính trị d. Toàn thể đảng viên
c
84. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy giai
đoạn?
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
c
85. Chon phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:
a. Từ năm 890 đến 1911 : Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến
với chủ nghia Mác – Lênin
b. Từ năm 1911 đến 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí
hướng cứu nước
c. Từ năm 1921 đến 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản con đường cách
mạng Việt Nam
d. Từ năm 1945 đến 1969: Thời kỳ vượt qua khó khăn, kiên trì con
đường đã chọn
c
86. Hồ Chí Minh được UNESCO ra quyết định công nhận là anh
hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế
giới vào năm nào?
a. Năm 1969 b. Năm 1975 c. Năm 1987 d. Năm 1990
87. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...]
Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc tác phẩm [......] của Lênin
a. Tác phẩm “Làm gì”
b. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc
c. Sơ thảo lần thứ nhất về các vấn đề dân tộc và thuộc địa
d. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề thuộc địa
c
88. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...]
Trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc
soạn thảo đã xác định phương hướng chiến lược
là: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới
[…...]”.
a. Chủ nghĩa tư bản c. Xã hội cộng sản
b. Chủ nghĩa xã hội d. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
c
89. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và
cách mạng Việt Nam là [......] và tư tưởng Hồ Chí
Minh.
a. Chủ nghĩa Mác-Lênin; b. Triết học Mác- Lênin;
c. Kinh tế chính trị Mác- Lênin; d. Cả a, b và c đều sai;
a
90. Trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn
gốc quan trọng nhất, quyết định là […...]
a. Tư tưởng Hồ Chí Minh. b. Chủ nghĩa yêu nước.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin. d. Tinh hoa văn hóa nhân loại.
c
91. Yếu tố nào là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư
tưởng Hồ Chí Minh?
a. Tư tưởng Hồ Chí Minh. b. Chủ nghĩa yêu nước.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin. d. Tinh hoa văn hóa nhân loại.
c
92. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...] theo Hồ Chí Minh:
“Muốn cứu nước và […...] không con đường nào khác con đường
[…...]”.
a. Giải phóng dân tộc; cách mạng vô sản; b. Giải phóng
dân tộc; cách mạng tư sản;
c. Giành độc lập; cách mạng vô sản; d. Giành độc
lập, tự do; cách mạng văn hóa;
a
93. Năm 1941, Nguyễn ái Quốc viết một tác phẩm có câu mở đầu:
"Dân ta phải biết sử ta
Cho từờng gốc tích nước nhà Việt Nam"
Đó là tác phẩm:
a."Đừờng cách mệnh " b. "Lịch sử nước ta" c. "Bài ca du
kích" d. Di chúc
94. Luận điểm nào sau đây là sai? Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn
từ:
a. Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam
b.Yêu cầu của cách mạng
c. Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hóa nhân
loại
d.Tư tưởng đạo đức và những tấm gương của Mác, Ăngghen, Lênin.
b
95. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc của việt Nam
b. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và danh
nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới.
c. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là
một nhà văn hóa kiệt xuất
d. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc và là nhà văn hóa
lớn của thế giới.
b
Câu 1: Bản yêu sách của nhân dân An Nam được Nguyễn Ái Quốc gửi
đến hội nghị Versailles năm 1919 nhằm:
A. Đòi quyền bình đẳng về mặt pháp lý và đòi quyền tự do dân chủ
cho nhân dân An Nam
B. Đòi quyền bình đẳng và quyền tự quyết cho nhân dân An Nam
C. Đòi quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân An
Nam
D. Đòi quyền bình đẳng cho nhân dân An Nam
Câu 2: Theo Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải:
A. Gắn liền với tự do của nhân dân
B. Gắn liền với quyền tồn tại của dân tộc
C. Gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân
D. Gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân và quyền tự quyết của
dân tộc[<br>]
Câu 3: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập ... dân chúng
được tự do ... thủ tiêu hết các thức quốc trái ...”. Đoạn trích này trên được
trích trong:
A. Học thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn
B. Chánh cương vắn tắt của Đảng
C. Tuyên ngôn độc lập
D. Tất cả đều sai
Câu 4: “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, được Hồ
Chí Minh phát biểu lần đầu vào thời gian nào:
A. Tháng 2 năm 1958
B. Tháng 2 năm 1957
C. Tháng 2 năm 1956
D. Tháng 2 năm 1955
Câu 5: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn
toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta
nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sum họp một nhà”.
Đoạn trích này của Hồ Chí Minh được trích trong:
A. Di chúc
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
C. Thư gửi đồng bào Nam bộ
D. Chánh cương vắn tắt
Câu 6: Một trong những điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh khi nghiên
cứu chủ nghĩa Mác Lênin thể hiện ở quan điểm:
A. Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, trong đó giải phóng
dân tộc là trước hết, trên hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
B. Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng đất nước, trong đó giải
phóng dân tộc là trước hết, trên hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa
xã hội.
C. Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng người dân, trong đó giải
phóng dân tộc là trước hết, trên hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa
xã hội.
D. Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, trong đó giải phóng
dân tộc là quan trọng nhất; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Câu 7: Chọn nội dung đúng nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng
cộng sản là:
A. Đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động kiên
quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ
quốc
B. Vừa là đội tiên phong của giai cấp công nhân vừa là đội tiên phong
của nhân dân lao động kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận
tâm tận lực phụng sự Tổ quốc.
C. Vừa là đội tiên phong của giai cấp công nhân kiên quyết nhất, hăng
hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc
D. Tổ chức kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận
lực phụng sự Tổ quốc
Câu 8: Theo Hồ Chí Minh, lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc
phải bao gồm:
A. Tầng lớp trí thức và công nhân
B. Công nhân, nông dân, trí thức, quân đội.
C. Công nhân, nông dân, trí thức, quân đội, người Việt ở nước ngoài.
D. Toàn dân.
Câu 9: Trong các lực lượng của cách mạng, theo Hồ Chí Minh:
A. Trí thức là chủ của cách mệnh là gốc của cách mệnh
B. Công nhân là chủ của cách mệnh là gốc của cách mệnh
C. Công nông là chủ của cách mệnh là gốc của cách mệnh
D. Nông dân là chủ của cách mệnh là gốc của cách mệnh
Câu 10: Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội là:
A. CNXH trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần
cùng, là làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một
đời hạnh phúc, là làm sao cho dân giàu nước mạnh.
B. là làm sao cho dân giàu nước mạnh.
C. CNXH trước hết là làm cho mọi người có công ăn việc làm, được
ấm no và sống một đời hạnh phúc, là làm sao cho dân giàu nước mạnh.
D. CNXH trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần
cùng
Câu 11: Theo Hồ Chí Minh, các nước tiến lên chủ nghĩa cộng sản diễn
ra qua:
A. 1 phương thức
B. 2 phương thức
C. 3 phương thức
D. 4 phương thức
Câu 12: Theo Hồ Chí Minh, các nước tiến lên chủ nghĩa xã hội:
A. Theo những con đường giống nhau
B. Theo con đường khác nhau
C. Theo những con đường đồng thời với nhau
D. Tất cả đều sai
Câu 13: Chọn đáp án sai trong tư tưởng Hồ Chí Minh về XHCN:
A. XHCN là xã hội có chế độ dân chủ
B. XHCN là xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản
xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
C. Xã hội XHCN có trình độ phát triển cao về văn hóa và đạo đức, bảo
đảm sự công bằng, hợp lý trong các quan hệ xã hội
D. CNXH là công trình của Đảng Cộng sản
Câu 14: Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, theo Hồ Chí Minh:
A. “Xây” quan trọng hơn “chống”
B. “Chống” quan trọng hơn “xây”
C. “Xây” đi đôi với “chống”
D. “Xây” là quyết định sự thành công của cách mạng.
Câu 15: Theo Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ là thời kỳ:
A. Cải biến sâu sắc nhất, nhưng phức tạp, lâu dài, khó khăn, gian khổ.
B. Cải biến sâu sắc nhất, nhưng lâu dài, khó khăn, gian khổ.
C. Cải biến sâu sắc nhất, nhưng lâu dài
D. Tất cả đều sai.
Câu 16: Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ ở Việt Nam theo Hồ
Chí Minh là:
A. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH, không trải
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
B. Từ một nước phong kiến lạc hậu tiến thẳng lên CNXH, không trải
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
C. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH, trải qua
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
D. Từ một nước công nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH, không trải
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
Câu 17: Có bao nhiêu điều kiện để đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền
với CNXH ở Việt Nam
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 18: Điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau của Hồ Chí Minh:
“Hỡi anh em các nước thuộc địa, Anh em phải làm thế nào để được giải
phóng? Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em
rằng công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng
{<1>}......”: [<egc>]
(<1>)
A. Sự hỗ trợ của Quốc tế cộng sản
B. Sự hỗ trợ của Phương Tây
C. Sự nổ lực của bản thân anh em
D. Sự nổ lực của người dân
Câu 19: Theo Hồ Chí Minh: vấn đề độc lập được hiểu là:
A. Độc lập là quyền bất khả xâm phạm, thiêng liêng nhất của các dân
tộc
B. Tự do là quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc
C. Độc lập, tự do là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc
D. Độc lập, tự do là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân
tộc[<br>]
Câu 20: Cách mạng giải phóng dân tộc, trong điều kiện của Việt Nam,
muốn thắng lợi phải do:
A. Giai cấp công nhân lãnh đạo
B. Đảng Cộng sản lãnh đạo
C. Tầng lớp trí thức lãnh đạo
D. Trí thức và công nhân lãnh đạo
96. Chọn từ điền vào chố trống [.......] để hoàn thiện câu:
Văn kiện Đại hội XI của Đảng chỉ rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh [.........]
cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là [......] to lớn của
Đảng và dân tộc ta.
a. Mở đường; tài sản tinh thần b. Soi đường; tài sản tinh thần
c. Chỉ đường; tài sản tinh thần d. Dẫn đường; tài sản tinh
thần
b
CHƯƠNG 2
97. Hồ Chí Minh xác định, cách mạng Việt Nam phải trải qua những
thời kì nào?
a. Cách mạng tư sản và cách mạng vô sản
b. Cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa
c. Cách mạng ruộng đất và cách mạng tư sản
d. Cách mạng phong kiến và cách mạng vô sản
b
98. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng
giai cấp, giải phóng con người. Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ gì?
a. Giải phóng dân tộc. b. Giải phóng con người.
c. Giải phóng giai cấp. d. Cả, a, b và c đều đúng.
a
99. Theo Hồ Chí Minh, lực lượng giải phóng dân tộc bao gồm:
a. Nông dân b. Công nhân, nông dân, trí thức c. Công nhân
d. Toàn dân tộc
d
100. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xét về thực chất
là:
a - Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập
dân tộc
b - Giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập
c - Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập
dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và
tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế
phát triển của thời đại
d - Tất cả đều đúng
c
101. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để mô tả mối
quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách
mạng vô sản ở chính quốc?
a. Con bạch tuộc b. Hai cánh của một con chim
c. Hai con chim đại bàng d. Con đỉa hai vòi
b
102. Hồ Chí Minh dùng hình tượng gì để chỉ chủ nghĩa tư bản?
a. Con bạch tuộc b. Con chim đại bàng c. Con đỉa hai vòi d.
Hai cánh của con chim
103. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:
a. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng
lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.
b. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào
thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
c. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng nổ ra và
giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
d. Cả a, b và c đều sai
c
104. Theo Hồ Chí Minh, vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có mối
quan hệ với nhau như thế nào?
a. Giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp cần được tiến hành song
song
b. Giải phóng dân tộc không liên quan đến giải phóng giai cấp
c. Giải phóng dân tộc là tiền đề để giải phóng giai cấp
d. Giải phóng giai cấp là tiền đề để giải phóng dân tộc
c
105. Bản chất của chủ nghĩa tư bản "là một con đỉa có 1 cái
vòi bám vào giai
cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp
vô sản ở thuộc địa. Nếu
muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi.
Nếu người ta chỉ cắt
một vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của
giai cấp vô sản, con vật
vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra" câu nói đó trích từ
tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?
a. Con rồng tre b. Bản án chế độ thực dân Pháp
c. Đường cách mệnh d. V. I. Lênin và các dân tộc phương Đông
106. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần
nhuyễn:
a - Dân tộc với giai cấp b - Độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội
c - Chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa đế quốc d - Cả a, b, c
đều đúng
c
107. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề:
a. Dân tộc nói chung b. Dân tộc Phương Đông
c. Dân tộc thuộc địa d. Hình thành dân tộc
c
108. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí
Minh là:
a. Đòi quyền bình đẳng giữa các dân tộc
b. Đòi quyền tư do dân chủ cho nhân dân
c. Đòi quyền tự trị dân tộc dưới sự bảo hộ của ngoại bang
d. Đấu tranh giải phóng dân tôc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập,
trong đó nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước
d
109. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hàng đầu, trên hết,
trước hết của cách mạng Việt Nam là:
a - Giải phóng dân tộc b - Giải phóng giai cấp
c - Giải phóng con người d – Giải phóng giai cấp và giải phóng dân
tộc
a
110. Các lực lượng thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp,
giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a - Đảng Cộng sản
b - Khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là lien
minh công – nông – tri thức
c - Các lực lượng cách mạng
d – Tất cả các phương án đều đúng
d
111. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc
nào cũng có quyền sống, quyền sung
sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào?
a. Tuyên ngôn độc lập (1945) b. Đường Cách mệnh
c. Bản án chế độ thực dân Pháp d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng
chiến.
a
112. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành
được thắng lợi phải theo con đường nào?
a. Con đường cứu nước mà những bậc tiền bối đã đi qua.
b. Con đường cách mạng tư sản
c. Con đường cách mạng vô sản
d. Cách mạng theo lập trường phong kiến
c
113. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng là sự nghiệp của ai?
a. Đảng b. Nhà nước c. Nhân dân d. Công nhân và
nông dân
c
114. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp
đoàn kết của:
a. Giai cấp công nhân b. Công nhân, nông dân, trí thức
c. Giai cấp công nhân và nông dân d. Toàn dân, trên cơ sở liên minh
công - nông
d
115. Sức mạnh dân tộc Việt Nam bao gồm những yếu tố chủ yếu
nào?
a. Chủ nghĩa yêu nước b. Tinh thần đoàn kết
c. Ý thức tự lực tự cường d. Cả a, b và c đều đúng
d
116. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tình cảnh cách mạng
Việt Nam như thế nào?
a. Khủng hoảng về đường lối cứu nước b. Cách mạng Việt Nam vô
cùng thuận lợi
c. Mọi phong trào cách mạng đều thắng lợi d. Cả a, b và c đều
sai
a
117. Phong trào Đông Du (1906 -1908) do ai lãnh đạo?
a. Hồ Chí Minh b. Phan Chu Trinh c. Phan Bội
Châu d. Nguyễn Thái Học
b
118. Luận điểm nào sau đây là sai? Sức mạnh dân tộc trong tư tưởng
Hồ Chí Minh Việt Nam bao gồm:
a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam b. Văn hóa truyền thống
Việt Nam
c. Tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực tự cừơng d. Tài nguyên thiên
nhiên
d
119. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các loại kẻ thù cần phải đánh đổ
trong quá trình giải phóng dân tọc, giải phóng giai cấp,
giải phóng con người là:
a. Nghèo nàn, giốt nát, lạc hậu và chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình
thức
b. Đế quốc, thực dân và tay sai của chúng
c. Đế quốc và phong kiến
d. Đế quốc, thực dân và tay sai của chúng cùng với nghèo nàn, giốt
nát, lạc hậu và chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức
d
120. Nội dung cơ bản trong con đường cứu nước của Hồ Chí Minh
là:
a. Độc lập dân tộc gắn liến với chủ nghĩa xã hội b. Giành chính
quyền về tay nhân dân
c. Giải phóng con người d. Thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam
a
121. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Hồ Chí Minh
xác định: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định
[…..........], nhất định không chịu làm nô lệ”.
a. Không chịu đầu hàng b. Không chịu làm nô lệ
c. Không chịu khuất phục d. Phải kháng chiến
122. Một trong những nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm tám
điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Vécxay
(Pháp) là:
a. Đòi quyền tự trị của dân tộc b. Đòi quyền giải phóng
dân tộc
c. Đòi quyền độc lập dân tộc d. Đòi quyền tự do, dân chủ tối
thiểu cho nhân dân
d
123. Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột
bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập,
dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai
cũng được học hành” vào ngày tháng năm nào?
a. 21/11/1946 b. 19/5/1960 c. 19/5/1954
d. 19/5/1969
a
124. Một trong những nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm tám
điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Vécxay
(Pháp) là:
a. Đòi quyền tự trị của dân tộc b. Đòi quyền giải phóng
dân tộc
c. Đòi quyền độc lập dân tộc d. Đòi quyền bình đẳng pháp lý
cho nhân dân
d
125. Khi nghiên cứu về Cách mạng tư sản Mỹ (1776) và cách mạng
tư sản Pháp (1789), Hồ Chí Minh xác định đó là những cuộc cách mạng
như thế nào?
a. Chưa trọn vẹn b. Không thành công c. Thắng lợi d. Không
đến nơi
d
126. "Dù phải đốt cháy cả dãy Trừờng Sơn cũng phải giành cho được
độc lập" câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian
nào?
a. Tháng 5-1941 b. Tháng 9-1945 c. Tháng 8-1945 d. Tháng 12-
1946
c
127. Đại hội nào của Đảng khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và
kim chỉ nam cho hành động ”?
a. Đại hội VII (1991) b. Đại hội VIII (1996) c. Đại hội IX (2001)
d. Đại hội X (2006)
a
128. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
“Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,
không chịu làm nô lệ” vào thời điểm nào?
a. Đêm ngày 18/9/1946 b. Ngày 20/12/1946 c. Đêm ngày
19/12/1946 d. Ngày 25/11/1946
c
129. Hồ Chí Minh là người đấu trạnh đòi quyền độc lập cho:
a. Cả thế giới b. Dân tộc Việt Nam và tất cả các dân
tộc bị áp bức trên thế giới
c. Dân tộc Việt Nam d. Các dân tộc thuộc địa ở phương
Đông
b
130. Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn
ở các nước đang đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đó là
chủ nghĩa dân tộc:
a. Chân chính b. Trong sáng c. Sô vanh nước lớn
d. Hẹp hòi
a
131. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào
thời điểm nào?
a. Đêm ngày 18/9/1946 b. Đêm ngày 19/12/1946
c. Ngày 20/12/1946 d. Đêm ngày 21/12/1946
b
132. Hồ Chí Minh bàn về vấn đề dân tộc:
a. Phong kiến b. Độc lập c. Tư sản d. Thuộc
địa
d
133. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng
lợi phải:
a. Có tiềm lực mạnh b. Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo
c. Có một cá nhân xuất sắc lãnh đạo d. Có Đảng của giai cấp
công nhân lãnh đạo
d
134. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành
được thắng lợi cần phải:
a. Tiến hành chủ động và sáng tạo
b. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc
c. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác
d. Dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa
a
135. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành
được thắng lợi cần phải:
a. Thực hiện bằng con đường bạo lực
b. Thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của
quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân
c. Kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang
nhân dân
d. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc
B
136. Luận điểm ”Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện
bằng sự nổ lực của bản thân anh em” là của ai?
a. Các Mác b. Ănghen c. Lênin d. Hồ Chí Minh
d
137. Luận điểm "Chủ nghĩa tư bản là một con đĩa có một cái vòi bám
vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở
các thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai
vòi” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm nào?
a. Bản Án Chế độ thực dân Pháp b. Báo Người Cùng khổ
c. Đường Cách mệnh d. Tuyên ngôn độc lập
b
138. Luận điểm ”Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất
nước” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm nào?
a. Báo cáo Bắc kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ b. Báo Người Cùng khổ
c. Đường Cách mệnh d. Tuyên ngôn độc lập
a
139. “Công nông là gốc của cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ,
điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh của công nông” được Nguyễn Ái Quốc
đề cập đến điều gì?
a. Phương pháp cách mạng b. Lực lượng cách mạng
c. Nhiệm vụ của cách mạng d. Mục tiêu của cách mạng
140. Cuốn “Đường Cách mệnh” tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái
Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị được xuất bản tại đâu?
a. Pháp b. Liên-xô c. Việt Nam d. Trung Quốc
d
141. Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự do là:
a. Quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc
b. Quyền bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc
c. Quyền tự quyết dân tộc
d. Quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc
d
142. Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự do quyền thiêng liêng và bất khả
xâm phạm của tất cả các dân tộc vào thời gian nào?
a. Trong Cách mạng thánh Tám năm 1945 c. Trong Kháng chiến
chống Pháp
b. Trong kháng chiến chống Mỹ d. Cả a, b và c đều đúng
d
143. Theo Hồ Chí Minh, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin cần phải:
a. Phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối tượng c. Đảm bảo tính chính
xác
b. Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lênin d. Kế thừa chủ
nghĩa Mác – Lênin
a
144. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội, phản ánh:
a. Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời
đại cách mạng vô sản
b. Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp
và con người
c. Mối quan hệ giữa mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
d. Cả a, b và c đều đúng
d
145. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do
ĐảngCộng sản lãnh đạo để:
a. Giác ngộ, tổ chức, tập hợp dân chúng; đoàn kết với vô sản và các
dân tọc bị áp bức trên thế giới
b. Đoàn kết với vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
c. Đảng thay giai cấp công nhân giành chính quyền về tay nhân dân
d. Lập ra chính quyền của dân, do dân, vì dân
a
146. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng
giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc,
vì:
a. Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc
b. Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng
cách mạng ở chính quốc
c. Nộc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở
các nước thuộc địa hơn ở các nước chính quốc
d. Các nước thuộc địa có sự giúp đỡ của quốc tế cộng sản
c
147. Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn, nghĩa là:
a. Hội nhập với nền kinh tế thế giới c. Thực hiện mực tiên độc lập
gắn liền với chủ nghĩa xã hội
b. Giữ vững nền độc lập dân tộc d. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng
dân tộc dân chủ nhân dân
c
148. Theo Hồ Chí Minh, thực chất của giải phóng giai cấp là:
a. Xóa bỏ giai cấp bóc lột với tư cách là giai cấp thống trị xã hội
b. Tiêu diệt cá nhân những con người thuộc giai cấp bọc lột.
c. Thay giai cấp thống trị này bằng giai cấp thống trị khác
d. Tất cả các phương án đều đúng
a
149. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng con người trước hết là:
a. Giải phóng quần chúng lao động c. Giải phóng giai cấp nông dân
b. Giải phóng giai cấp công nhân d. Giải phóng dân tộc
a
150. Giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân
b. Giải phóng con người với tư cách là cả loài người
c. Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân và cả loài người
d. Giải phóng con người với tư cách là cả dân tộc
c
151. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc thực dân giành độc lập
dân tộc
b. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc thực dân giành độc lập
dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự
do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế của
thời đại
c. Đánh đỗ ách áp bức thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập
dân tộc
d. Đánh đổ địa chủ phong kiến đem lại ruộng đất cho nhân dân
b
152. Theo Hồ Chí Minh: “Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp,
giải phóng con người thống nhất nhau là tư tưởng
cách mạng [........]”
a. Triệt để nhất b. An toàn nhất c. Phù hợp nhất. d. Thông minh
nhất
a
153. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản dễ thích ứng ở đâu hơn?
a. Ở các nước tư bản phát triển nhất b. Ở các nước châu Á, phương
Đông
c. Ở các nước Châu Âu d. Ở các nước lạc hậu
b
154. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng bạo lực là đấu tranh:
a. Kết hợp vũ trang và chính trị b. Vũ trang c. Chính trị d.
Vừa vũ trang vừa hòa bình
155. Hồ Chí Minh coi yếu tố nào là một động lực lớn của đất nước?
a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam b. Chủ nghĩa dân tộc
c. Chủ nghĩa cá nhân d. Giai cấp công nhân
b
156. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng bạo lực cách mạng luôn
thống nhất với yếu tố nào?
a. Tư tưởng nhân đạo hòa bình b. Cách mạng không ngừng
c. Tư tưởng đấu tranh ngoại giao d. Đấu tranh chính trị
a
157. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […......]
Đại hội IX của Đảng đã xác định tư tưởng Hồ Chí Minh “là [……] của
Đảng và dân tộc ta”
a. Cẩm nâng b. Đường lối c. Tài sản quí báu d.
Tài sản tinh thần to lớn
d
158. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp
đoàn kết của:
a. Toàn dân, trên cơ sở liên minh công – nông b. Công nhân,
nông dân và tầng lớp trí thức
c. Giai cấp công nhân và nông dân d. Giai cấp công nhân
a
159. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […......] theo tư tưởng Hồ
Chí Minh.
“Toàn quốc đồng bào hãy đúng dậy […......] mà tự giải phóng cho ta”
a. Dựa vào sự giúp đỡ quốc tế. b. Dựa vào sự đoàn kết
toàn dân.
c. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. D. Đem sức ta.
d
160. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […......] theo tư tưởng Hồ
Chí Minh:
“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem [….....] để giữ vững quyền tự
do, độc lập ấy”
a. Tất cả tinh thần và lực lượng c. Toàn
bộ sức lực.
b. Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. d.
Toàn bộ của cải.
b
161. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […......] theo tư tưởng Hồ
Chí Minh:
“Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta
được [……], dân ta được hoàn toàn tự do,
đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
a. Nhanh chóng độc lập b. Thắng lợi c. Hoàn toàn độc lập d.
Giải phóng
c
162. Theo Hồ Chí Minh, khát vọng lớn nhất của dân tộc thuộc địa là
gì?
a. Cơm áo và ruộng đất b. Hòa bình và ruộng đất c. Quyền
bình đẳng d. Độc lập, tự do
d
163. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?
a. Nước được độc lập. b. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo
mặc, được học hành
c. Dân được tự do. d. Cả a, b, c đều đúng
d
164. Tư tưởng cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt
Nam là gì?
a. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con
người.
b. Tư tưởng về đạo đức cách mạng
c. Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
d. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
d
165. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần
nhuyễn giữa:
a. Dân tộc và giai cấp c. Độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội
b. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế d. Cách mạng thuộc
địa với cách mạng vô sản
B
166. Hồ Chí Minh nói câu “Không có gì quí hơn độc lập tự do” vào
thời gian nào?
a.1945 b. 1954 c. 1960 d. 1966
d
Chương 3
167. Ai là người khai phá tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với
CNXH ở Việt Nam ?
a. V.I Lênin b. Đặng Tiểu Bình c. Hồ Chí Minh d. Phạm
Văn Đồng
c
168. Động lực cơ bản và trực tiếp của cách mạng XHCN là gì?
a. Giai cấp nông dân b. Giai cấp công nhân
c. Giai cấp tư sản d. Cả a, b, c đều đúng
b
169. Theo Hồ Chí Minh, để phát huy sức mạnh cá nhân người lao
động, cần phải:
a. Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người
b. Tác động vào động lực chính trị - tinh thần của con người
c. Tác động vào sở thích của cá nhân con người
d. Tác động vào nguyện vọng và mong muốn của họ
a
170. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ là:
a. Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội
b. Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội; cải
tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới
c. Cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới
d. Đập tan chế độ thực dân và phong kiến
b
171. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, thành phần kinh tế
phải đảm bảo ưu tiên cho nó phát triển là:
a. Kinh tế hợp tác xã b. Kinh tế tư bản tư nhân
c. Kinh tế quốc doanh d. Kinh tế cá thể - tiểu chủ
172. Hồ Chí mInh đề cập đến chủ nghĩa xã hội nhiều nhất vào thời
gian nào?
a. 1920-1930 b. 1930 – 1945 c. 1945-1954 d.
1954-1969
d
173. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là:
a. Không ngững cải thiện đời sống nhân dân
b. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân lao
động
c. Không ngừng nâng cao đời sống nhân dân
d. Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân
b
174. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, theo Hồ Chí Minh: “Chủ nghĩa
xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng làm [……]
a. Công hữu b. Sở hữu chung c. Của chung d. Tư hữu
c
175. Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là:
a. Chỉ bảo vệ lợi ích của tập thể c. Loại bỏ lợi ích cá nhân
b. Bảo vệ lợi ích cá nhân d. Không dày xéo lên lợi ích của
cá nhân
d
176. Theo Hồ Chí Minh, động lực quan trọng nhất của chủ nghĩa xã
hội là gì?
a. Khoa học – kỹ thuật b. Con người c. Văn hóa
d. Sự giúp đỡ của quốc tế
177. Theo Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là
chế độ:
a. Do nhân dân lao động làm chủ c. Do giai cấp công nhân
làm chủ
b. Do nhân dân làm chủ d. Do giai cấp công nông
làm chủ
b
178. Theo Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được
tạo lập trên cơ sở:
a. Nền nông nghiệp hiện đại b. Nền công nghiệp hiện đại
d. Khoa học kỹ thuật phát triển d. Chế độ công hữu về tư
liệu sản xuất
d
179. Theo Hồ Chí Minh, kẻ thù hung ác của chủ nghĩa xã hội là gì?
a. Tham ô, lãng phí b. Chủ nghĩa cá nhân
c. Các lực lượng phản động d. Thói hư, tật xấu
b
180. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật của chủ nghĩa xã hội là gì?
a. Khoa học – kỹ thuật phát triển b. Cơ cấu công – nông
nghiệp hợp lý
c. Sỡ hữu xã hội về tư liệu sản xuất d. Sỡ hữu tư nhân về tư liệu
sản xuất
c
181. Về tổ chức hợp tác xã hội Hồ Chí Minh nhấn mạnh nguyên tắc:
a. Làm đồng loạt
b. Làm dần dần, từ thấp đến cao, tự nguyện, cùng có lợi, chống chủ
quan, gò ép, hình thức
c. Khẩn trương xây dựng cho được các hợp tác xã
d. Làm nhanh chóng
b
182. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống […...] đúng với tư tưởng Hồ
Chí Minh:
Việt Nam đi lên CNXH từ một nước thuộc địa nửa phong kiến […...]
a. Bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN b. Bỏ qua chế
độ TBCN
c. Không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN d. Xuyên qua
CNTB
c
183. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống […...] đúng với tư tưởng Hồ
Chí Minh:
“Nông dân giàu thì nước ta giàu, […….] thịnh thì nước ta thịnh”
a. Công nghiệp b. Nông nghiệp c. Thương nghiệp
d. Nông dân
b
184. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh chủ
trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc như thế nào?
a. Không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ
b. Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ
c. Đưa họ vào kinh tế tập thể
d. Đánh đổ họ với tư cách là giai cấp bóc lột
a
185. Theo Hồ Chí Minh, cách làm của chủ nghĩa xã hội là:
a. Phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa
b. Nhà nước phải ban phát từ trên xuống
c. Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân
d. Dựa vào Nhà nước và sự giúp đỡ của các nước khác
c
186. Theo Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong
nông nghiệp bao gồm những bước:
a. Cải cách ruộng đất c. Xây dựng hợp tác xã cấp thấp
và cấp cao
b. Xã hội hóa nông thôn d. Cả a, b và c đều đúng
d
187. Hồ Chí Minh nói về loại hình hợp tác xã khi nào?
a. 1920 b. 1927 c. 1945 d. 1954
b
188. Luận điểm nào sau đây là sai?
Để đảm bảo thực hiện thắng lợi CNXH ở Việt Nam trong thời kỳ quá
độ, theo Hồ Chí Minh phải:
a. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước
b. Đẩy mạnh quan hệ quốc tế
c. Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội
d. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức, đủ tài
b
189. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi CNXH ở Việt Nam trong thời
kỳ quá độ, theo Hồ Chí Minh phải:
a. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước
b. Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội
c. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức, đủ tài
d. Tất cả các phương án đều đúng
190. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản dễ thích ứng ở đâu?
a. Các nước Châu Âu b. Các nước Châu Á, Phương Đông
c. Các nước Tư bản phát triển d. Các nước kém phát triển
b
2. Ai là người khai phá tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH ở
Việt Nam ?
A. V.I Lênin
B.Đặng Tiểu Bình
C.Hồ Chí Minh
D. Phạm Văn Đồng
ANSWER: C
2. Động lực cơ bản và trực tiếp của cách mạng XHCN là gì?
A. Giai cấp nông dân
B.Giai cấp công nhân
C.Giai cấp tư sản
D. Cả a, b, c đều đúng
ANSWER: B
2. Theo Hồ Chí Minh, để phát huy sức mạnh cá nhân người lao động,
cần phải:
A. Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người
B.Tác động vào động lực chính trị - tinh thần của con người
C.Tác động vào sở thích của cá nhân con người
D. Tác động vào nguyện vọng và mong muốn của họ
ANSWER: A
2. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ là:
A. Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội
B.Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội; cải tạo
xã hội cũ và xây dựng xã hội mới
C.Cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới
D. Đập tan chế độ thực dân và phong kiến
ANSWER: B
2. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, thành phần kinh tế phải
đảm bảo ưu tiên cho nó phát triển là:
A. Kinh tế hợp tác xã
B.Kinh tế tư bản tư nhân
C.Kinh tế quốc doanh
D. Kinh tế cá thể - tiểu chủ
ANSWER: B
2. Hồ Chí mInh đề cập đến chủ nghĩa xã hội nhiều nhất vào thời gian
nào?
A. 1920-1930
B.1930 – 1945
C.1945-1954
D. 1954-1969
ANSWER: D
2. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là:
A. Không ngững cải thiện đời sống nhân dân
B. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân lao động
C. Không ngừng nâng cao đời sống nhân dân
D. Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân
ANSWER: B
174. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, theo Hồ Chí Minh: “Chủ nghĩa xã
hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng làm [……]
A. Công hữu
B.Sở hữu chung
C.Của chung
D. Tư hữu
ANSWER: C
2. Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là:
A. Chỉ bảo vệ lợi ích của tập thể
B. Bảo vệ lợi ích cá nhân
C. Loại bỏ lợi ích cá nhân
D. Không dày xéo lên lợi ích của cá nhân
ANSWER: C
2. Theo Hồ Chí Minh, động lực quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội
là gì?
A. Khoa học – kỹ thuật
B. Con người
C. Văn hóa
D. Sự giúp đỡ của quốc tế
ANSWER: B
2. Theo Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế
độ:
A. Do nhân dân lao động làm chủ
B. Do nhân dân làm chủ
C. Do giai cấp công nhân làm chủ
D. Do giai cấp công nông làm chủ
ANSWER: B
2. Theo Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo
lập trên cơ sở:
A. Nền nông nghiệp hiện đại
B. Nền công nghiệp hiện đại
C. Khoa học kỹ thuật phát triển
D. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
ANSWER: D
2. Theo Hồ Chí Minh, kẻ thù hung ác của chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Tham ô, lãng phí
B. Chủ nghĩa cá nhân
C. Các lực lượng phản động
D. Thói hư, tật xấu
ANSWER: B
2. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật của chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Khoa học – kỹ thuật phát triển
B. Cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý
C. Sỡ hữu xã hội về tư liệu sản xuất
D. Sỡ hữu tư nhân về tư liệu sản xuất
ANSWER: C
2. Về tổ chức hợp tác xã hội Hồ Chí Minh nhấn mạnh nguyên tắc:
A. Làm đồng loạt
B. Làm dần dần, từ thấp đến cao, tự nguyện, cùng có lợi, chống chủ
quan, gò ép, hình thức
C. Khẩn trương xây dựng cho được các hợp tác xã
D. Làm nhanh chóng
ANSWER: B
2. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống […...] đúng với tư tưởng Hồ Chí
Minh: Việt Nam đi lên CNXH từ một nước thuộc địa nửa phong kiến
[…...]
A. Bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN
B. Bỏ qua chế độ TBCN
C. Không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN
D. Xuyên qua CNTB
ANSWER: C
2. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống […...] đúng với tư tưởng Hồ Chí
Minh: “Nông dân giàu thì nước ta giàu, […….] thịnh thì nước ta thịnh”
A. Công nghiệp
B. Nông nghiệp
C. Thương nghiệp
D. Nông dân
ANSWER: B
2. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh chủ trương
đối xử với giai cấp tư sản dân tộc như thế nào?
A. Không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ
B. Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ
C. Đưa họ vào kinh tế tập thể
D. Đánh đổ họ với tư cách là giai cấp bóc lột
ANSWER: A
2. Theo Hồ Chí Minh, cách làm của chủ nghĩa xã hội là:
A. Phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa
B. Nhà nước phải ban phát từ trên xuống
C. Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân
D. Dựa vào Nhà nước và sự giúp đỡ của các nước khác
ANSWER: C
2. Theo Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong nông
nghiệp bao gồm những bước:
A. Cải cách ruộng đất
B. Xã hội hóa nông thôn
C. Xây dựng hợp tác xã cấp thấp và cấp cao
D. Cả A, B và C đều đúng
ANSWER: D
2. Hồ Chí Minh nói về loại hình hợp tác xã khi nào?
A. 1920
B. 1927
C. 1945
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf

More Related Content

Similar to Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf

HỆ THỐNG 432 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TTHCM.docx
HỆ THỐNG 432 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TTHCM.docxHỆ THỐNG 432 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TTHCM.docx
HỆ THỐNG 432 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TTHCM.docx
giangnguyen312210254
 
trắc nghiệm tư tưởng.pdf
trắc nghiệm tư tưởng.pdftrắc nghiệm tư tưởng.pdf
trắc nghiệm tư tưởng.pdf
LaThThuNgn
 
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcmNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Nguyen_Anh_Nguyet
 
trac nghiem tu tuong HCM.pdf
trac nghiem tu tuong HCM.pdftrac nghiem tu tuong HCM.pdf
trac nghiem tu tuong HCM.pdf
Tín Nguyễn-Trương
 
Trắc nghiệm Tư tưởng HCM
Trắc nghiệm Tư tưởng HCMTrắc nghiệm Tư tưởng HCM
Trắc nghiệm Tư tưởng HCM
Ngananh Saodem
 
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)
LeeEin
 
đường lối đcs
đường lối đcsđường lối đcs
đường lối đcs
Hiêu Le
 
Tai-lieu-on-LSDCSVN_Gui-SV (1).pdf tài liệu
Tai-lieu-on-LSDCSVN_Gui-SV (1).pdf tài liệuTai-lieu-on-LSDCSVN_Gui-SV (1).pdf tài liệu
Tai-lieu-on-LSDCSVN_Gui-SV (1).pdf tài liệu
thuythanhtruong1202
 
Trích dẫn trắc nghiệm tư tưởng HCM5.docx
Trích dẫn trắc nghiệm tư tưởng HCM5.docxTrích dẫn trắc nghiệm tư tưởng HCM5.docx
Trích dẫn trắc nghiệm tư tưởng HCM5.docx
nhungdt08102004
 
ngan-hang-cau-hoi-nghien-cuu-6-bai-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-doan-vien.doc
ngan-hang-cau-hoi-nghien-cuu-6-bai-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-doan-vien.docngan-hang-cau-hoi-nghien-cuu-6-bai-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-doan-vien.doc
ngan-hang-cau-hoi-nghien-cuu-6-bai-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-doan-vien.doc
NgccMinhh1
 
ÔN TẬP TN TTHCM.docx
ÔN TẬP TN TTHCM.docxÔN TẬP TN TTHCM.docx
ÔN TẬP TN TTHCM.docx
ngocanhvu52
 
60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx
60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx
60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx
asdnguyendinhdang
 
dap an thi tthcm.pdf ggggggggggggggggggggggggggggggggg
dap an thi tthcm.pdf gggggggggggggggggggggggggggggggggdap an thi tthcm.pdf ggggggggggggggggggggggggggggggggg
dap an thi tthcm.pdf ggggggggggggggggggggggggggggggggg
HanhDangHong
 
dap an thi tthcm.pdffergrthtyhtyjyuki7k8i9lo89
dap an thi tthcm.pdffergrthtyhtyjyuki7k8i9lo89dap an thi tthcm.pdffergrthtyhtyjyuki7k8i9lo89
dap an thi tthcm.pdffergrthtyhtyjyuki7k8i9lo89
HanhDangHong
 
600-cau-trac-nghiem-tu-tuong-ho-chi-minh.pdf
600-cau-trac-nghiem-tu-tuong-ho-chi-minh.pdf600-cau-trac-nghiem-tu-tuong-ho-chi-minh.pdf
600-cau-trac-nghiem-tu-tuong-ho-chi-minh.pdf
TrnHuynTrang19
 
bo-cau-hoi.pdf danh cho dang vien 123456
bo-cau-hoi.pdf danh cho dang vien 123456bo-cau-hoi.pdf danh cho dang vien 123456
bo-cau-hoi.pdf danh cho dang vien 123456
mait53606
 
Tu tuong hcm trac nghiem tại 123doc.vn (1)
Tu tuong hcm trac nghiem  tại 123doc.vn (1)Tu tuong hcm trac nghiem  tại 123doc.vn (1)
Tu tuong hcm trac nghiem tại 123doc.vn (1)
Nhớ Biển
 
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án) Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
nataliej4
 
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án) Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
nataliej4
 

Similar to Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf (20)

HỆ THỐNG 432 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TTHCM.docx
HỆ THỐNG 432 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TTHCM.docxHỆ THỐNG 432 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TTHCM.docx
HỆ THỐNG 432 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TTHCM.docx
 
trắc nghiệm tư tưởng.pdf
trắc nghiệm tư tưởng.pdftrắc nghiệm tư tưởng.pdf
trắc nghiệm tư tưởng.pdf
 
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcmNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
 
trac nghiem tu tuong HCM.pdf
trac nghiem tu tuong HCM.pdftrac nghiem tu tuong HCM.pdf
trac nghiem tu tuong HCM.pdf
 
Trắc nghiệm Tư tưởng HCM
Trắc nghiệm Tư tưởng HCMTrắc nghiệm Tư tưởng HCM
Trắc nghiệm Tư tưởng HCM
 
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)
 
đường lối đcs
đường lối đcsđường lối đcs
đường lối đcs
 
Tai-lieu-on-LSDCSVN_Gui-SV (1).pdf tài liệu
Tai-lieu-on-LSDCSVN_Gui-SV (1).pdf tài liệuTai-lieu-on-LSDCSVN_Gui-SV (1).pdf tài liệu
Tai-lieu-on-LSDCSVN_Gui-SV (1).pdf tài liệu
 
Trích dẫn trắc nghiệm tư tưởng HCM5.docx
Trích dẫn trắc nghiệm tư tưởng HCM5.docxTrích dẫn trắc nghiệm tư tưởng HCM5.docx
Trích dẫn trắc nghiệm tư tưởng HCM5.docx
 
ngan-hang-cau-hoi-nghien-cuu-6-bai-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-doan-vien.doc
ngan-hang-cau-hoi-nghien-cuu-6-bai-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-doan-vien.docngan-hang-cau-hoi-nghien-cuu-6-bai-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-doan-vien.doc
ngan-hang-cau-hoi-nghien-cuu-6-bai-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-doan-vien.doc
 
ÔN TẬP TN TTHCM.docx
ÔN TẬP TN TTHCM.docxÔN TẬP TN TTHCM.docx
ÔN TẬP TN TTHCM.docx
 
60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx
60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx
60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx
 
dap an thi tthcm.pdf ggggggggggggggggggggggggggggggggg
dap an thi tthcm.pdf gggggggggggggggggggggggggggggggggdap an thi tthcm.pdf ggggggggggggggggggggggggggggggggg
dap an thi tthcm.pdf ggggggggggggggggggggggggggggggggg
 
dap an thi tthcm.pdffergrthtyhtyjyuki7k8i9lo89
dap an thi tthcm.pdffergrthtyhtyjyuki7k8i9lo89dap an thi tthcm.pdffergrthtyhtyjyuki7k8i9lo89
dap an thi tthcm.pdffergrthtyhtyjyuki7k8i9lo89
 
600-cau-trac-nghiem-tu-tuong-ho-chi-minh.pdf
600-cau-trac-nghiem-tu-tuong-ho-chi-minh.pdf600-cau-trac-nghiem-tu-tuong-ho-chi-minh.pdf
600-cau-trac-nghiem-tu-tuong-ho-chi-minh.pdf
 
Lich su dang
Lich su dangLich su dang
Lich su dang
 
bo-cau-hoi.pdf danh cho dang vien 123456
bo-cau-hoi.pdf danh cho dang vien 123456bo-cau-hoi.pdf danh cho dang vien 123456
bo-cau-hoi.pdf danh cho dang vien 123456
 
Tu tuong hcm trac nghiem tại 123doc.vn (1)
Tu tuong hcm trac nghiem  tại 123doc.vn (1)Tu tuong hcm trac nghiem  tại 123doc.vn (1)
Tu tuong hcm trac nghiem tại 123doc.vn (1)
 
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án) Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
 
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án) Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
 

Recently uploaded

Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
htk290674
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
huynhthingocthao2309
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
Luận Văn Uy Tín
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
vanquyet260302
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
thanhluan21
 
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxHÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
loncaocao
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
2356110101
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
liunisau24
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
htk290674
 
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docxNHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
PhngThLmHnh
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
nguyenthanhnhatp0102
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
htk290674
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
Hebemart Official
 

Recently uploaded (20)

Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
 
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxHÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
 
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docxNHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
 

Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf

 • 1. Chương 1 Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào? a. Là tư tưởng của một cá nhân b. Là tư tưởng của một lãnh tụ c. Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc d. Là tất cả những vấn đề trên c 2. Văn kiện Đại hội IX quan niệm: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của […...] là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo […...] vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.” a. Cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa Mác-Lênin; b. Cách mạng vô sản; chủ nghĩa Mác- Lênin; c. Cách mạng xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa Mác- Lênin; d. Chủ nghĩa Mác- Lênin; cách mạng Việt Nam; a 3. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng vào thời gian nào? a. Năm 1930 b. Năm 1945 c. Năm 1969 d. Năm 1991 d 4. Tìm đáp án sai : Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đại hội IX (2001) nêu lên bao gồm: a. Bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh b. Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh c. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh d. Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh d 5. Mục đích của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ? a. Giải phóng dân tộc b. Giải phóng các dân tộc thuộc địa c. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. d. Giải phóng giai cấp và giải phóng con người
 • 2. 6. Đối tượng của bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Quá trình sản sinh tư tưởng Hồ Chí Minh b. Quá trình hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh c. Quá trình sản sinh và hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh. d. Quá trình Đảng Cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh c 7. Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? a. 4 nhiệm vụ b. 5 nhiệm vụ c. 6 nhiệm vụ d. 7 nhiệm vụ c 8. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam? a. Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng b. Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng c. Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng d. Là bộ phận nền tảng, kim chí nam cho hành động của Đảng . d 9. Vấn đề nào mà giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh chưa nêu khi nói về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh viên? a. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp cong tác b. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bãn lĩnh chính trị c. Nâng cao lòng tự hào dân tộc, tự hào về Bác Hồ kính yêu d. Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường. d 10. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác- Lênin là để làm gì? a. Học thuộc các luận điểm lí luận. b. Để chứng tỏ trình độ lí luận c. Để sống với nhau có tình có nghĩa. d. Cả a, b và c đều sai c 11. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh ghi trong Di chúc là gì? a. Xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh và cường thịnh b. Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh. c. Xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh d. Làm cho mọi người được hạnh phúc
 • 3. 12. Nguyễn Tất Thành lên con tàu Amiran Latusơ Tơrơvin để ra đi tìm đường cứu nước tại đâu? Vào thời gian nào? a. 6/5/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng b. 2/6/1911 tại Sài Gòn c. 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng. . d. 4/6/1911 tại Bến Nhà Rồng 13. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi? a. 19 tuổi b. 20 tuổi c. 21 tuổi d. 24 tuổi 14. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? a. Vương Thúc Quí b. Nguyễn Sinh Sắc c. Trần Tấn d. Phan Bội Châu 15. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp -Việt Đông Ba năm nào? a. 9/1905 b. 9/1906 c. 9/1907 d. 9/1908 b 16. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu nói đó vào thời gian nào? a. 6/1909 b. 6/1911 c. 7/1910 d. 6/1912 b 17. Hồ Chí Minh sánh lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” vào thời gian nào? a. Tháng 5/1925 b. Tháng 5 /1927 c. Tháng 6/ 1925. d. Tháng 5/1926 c 18. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm học nào? a. Năm học 1905-1906 c. Năm học 1907-1908 b. Năm học 1906-1907 d. Năm học 1911-1912 c 19. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào? a. 5/1905 b. 5/1908 c . 5/1906 d. 5/1911 b 20. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào? a. 9/1908 đến 9/1909 c. 9/1910 đến 4/1911 b. 9/1910 đến 2/1911 d. 9/1910 đến 5/1911 b 21. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
 • 4. a. 1911- 1912 b. 1912-1913 c. 1912-1914 d. 1913-1914 b 22. Nguyễn Tất Thành ở nước Anh thời gian nào? a. 1913- 1914 b. 1914-1915 c. 1914-1916 d. 1914-1917 d 23. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hoá Pháp là do anh đã từng đọc các tác phẩm của ai? a. Vôn te b. Rút xô c. Mông tex kiơ d. Tất cả a, b,c đều đúng d 24. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp năm nào? a. 1917 b. 1918 c. 1919 d. 1920 b 25. Báo Le Paria (Người Cùng khổ) do Nguyễn Ái Quốc đồng sáng lập, ra số đầu tiên khi nào? a. 30/12/1920 b. 1/4/1921 c. 1/4/1922 d. 1/4/1923 c 26. "Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tửởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đừờng giải phóng của chúng ta". Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu? a. Luân Đôn, Anh b. Paris, Pháp c. Quảng Châu, Trung Quốc d. Máxcơva, Liên Xô c 27. "Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tửởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày
 • 5. đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đừờng giải phóng của chúng ta". Câu nói này của Nguyễn Ái Quốc được trích từ tác phẩm nào? a. Đời hoạt động của Hồ Chủ tịch b. Con đường dẫn tôi đến với chủ nghĩa Lênin c. Lênin vĩ đại d. Cách mạng Tháng Mười và con đường giải phóng dân tộc b 28. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì? a. Phụ bếp, cào tuyết b. Thợ ảnh, làm bánh c. Đốt lò, bán báo d. Tất cả các công việc trên. D 29. Hồ Chi Minh viết tác phẩm “Đường Kách mệnh” vào năm nào? a. Năm 1926 b. Năm 1927 c. Năm 1928 d. Năm 1929 b 30. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào? a. Năm 1923 b. Năm 1925 c. Năm 1926 d. Năm 1924 b 31. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hường chính trị vô sản vào thời gian nào? a. 1917 b. 1918 c. 1919 d. 1920 d 32. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào? a) Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911; b) Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12/1920; c) Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919; d) Khi Bác sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923. c 33. Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời gian nào? a. 12/1924 b. 11/1924 c. 12/1925 d. 10/ 1924 a
 • 6. Câu 1: Đối với Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất trong chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn là gì? A. Chống phong kiến B. Đấu tranh vì tự do, dân chủ C. Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta D. Tu dưỡng đạo đức cá nhân Câu 2: Nguồn gốc lý luận nào quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh A. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn B. Tư tưởng của Khổng Tử C. Chủ nghĩa Mác – Lênin D. Tư tưởng của Giêsu (Jesus) Câu 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trong bối cảnh lịch sử nào? A. Chủ nghĩa tư bản đang trong giai đoạn tự do cạnh tranh B. Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền C. Chủ nghĩa tư bản đang trong giai đoạn hình thành D. Chủ nghĩa xã hội đang trong giai đoạn phát triển Câu 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn? A. 3 giai đoạn B. 4 giai đoạn C. 5 giai đoạn D. 6 giai đoạn
 • 7. Câu 5: Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc tác phẩm gì của V.I.Lênin? A. Làm gì B. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc C. Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa D. Nhà nước và cách mạng. Câu 6: Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu góp phần hình thành tư tưởng của Người là: A. Tư tưởng dân chủ và cách mạng trong cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ B. Những mặt tích cực của Nho Giáo C. Tư tưởng vị tha của Phật giáo D. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn Câu 7: Một trong những tiền đề tư tưởng, lí luận dẫn đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là: A. Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam B. Giá trị văn hiến dân tộc Việt Nam C. Giá trị tư tưởng dân tộc Việt Nam D. Giá trị văn minh dân tộcViệt Nam Câu 8: Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu giúp hình thành tư tưởng của Người là: A. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. B. Những mặt tích cực của Nho Giáo C. Tư tưởng vị tha của Phật giáo
 • 8. D. Tư tưởng bác ái của Thiên Chúa Giáo Câu 9: Mục đích chính Hồ Chí Minh muốn ra nước ngoài là: A. Xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta B. Xem nước Pháp và các nước khác học như thế nào, sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta C. Xem nước Pháp và các nước khác văn minh như thế nào, sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta D. Xem nước Pháp và các nước khác tiến bộ như thế nào, sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta Câu 10: Nguyên nhân trực tiếp đẫn đến các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX thất bại là: A. Giai cấp tư sản Việt Nam còn yếu B. Giai cấp tư sản Việt Nam không có người lãnh đạo C. Giai cấp tư sản Việt Nam không có đường lối đúng đắn D. Giai cấp tư sản Việt Nam không có lực lượng. Câu 11: “Việt Nam vạn tuế” là khẩu hiệu trước khi bị hành hình của các chí sĩ yêu nước tham gia: A. Phong trào Cần Vương B. Khởi nghĩa Yên Bái C. Phong trào Đông Kinh – Nghĩa Thục D. Khởi nghĩa của Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Công Tráng Câu 12: Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu khởi xướng phong trào: A. Duy tân B. Đông du C. Đông kinh nghĩa thục
 • 9. D. Chống đi phu, chống thu thuế Câu 13: Chọn câu trả lời đúng nhất: Dưới ách thống trị, áp bức của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã xuất hiện các giai cấp mới: A. Nông dân, công nhân và địa chủ B. Công nhân, tiểu tư sản, tiểu tư sản dân tộc C. Công nhân, nông dân và trí thức D. tiểu tư sản, tư sản và trí thức Câu 14: Giá trị nào được xem là giá trị xuyên suốt nổi bật nhất trong truyền thống dân tộc Việt Nam? Chọn câu trả lời đúng nhất. A. Tinh thần thương người như thể thương thân B. Tinh thần lá lành đùm lá rách C. Chủ nghĩa yêu nước D. Tinh thần chống giặc ngoại xâm. Câu 15: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên được trích trong: A. Tuyên ngôn Độc lập B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến C. Sửa đổi lối làm việc D. Đường kách mệnh Câu 16: Trong khi kế thừa và tiếp thu học thuyết của Nho giáo về quản lý xã hội, Hồ Chí Minh đã kế thừa và đổi mới tư tưởng: A. Đức trị và nhân trị B. Pháp trị C. Đức trị và pháp trị
 • 10. D. Đức trị. Câu 17: Chọn ý sai. điều kiện và cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? A. Nhu cầu khách quan và bức thiết do cách mạng Việt Nam đặt ra là muốn cứu nước, phải tìm một con đường cách mạng mới. B. Quê hương Hồ Chí Minh là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. C. Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, gần gũi nhân dân, cụ thân sinh có tư tưởng thương dân, chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi cải cách chính trị. D. Ngay từ khi còn nhỏ ở trong trường, Hồ Chí Minh đã nhận thức được đặc điểm thời đại. Câu 18: Đối với Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì? A. Tinh thần hiếu học. B. Quản lý xã hội bằng đạo đức. C. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. D. Quản lý xã hội bằng pháp luật Câu 19: Nguyễn Ái Quốc gửi “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Vécxây, đòi chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của nhân dân Việt Nam vào thời gian nào? A. 6/1917 B. 6/1918 C. 6/1919 D. 6/1920 Câu 20: Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm:
 • 11. A. Phẩm chất cá nhân cùng năng lực hoạt động thực tiễn phong phú B. Phẩm chất cá nhân của người C. Năng lực hoạt động thực tiễn của người. D. Khả năng tư duy của người 34. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang Pháp, đó là năm nào? a. Tháng 5/1922 b. Tháng 5/1925 c. Tháng 5/1923 d. Tháng 5/1927 a 35. “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” là câu Nguyễn Ái Quốc nói về chủ trương cứu nước của ai? a. Nguyễn Thái Học b. Hoàng Hoa Thám c. Phan Bội Châu d. Phan Chu Trinh c 36. “Ỷ Pháp cầu tiến bộ chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương” là câu Nguyễn Ái Quốc nhận xét về chủ trương cứu nước của ai? a. Nguyễn Thái Học b. Hoàng Hoa Thám c. Phan Bội Châu d. Phan Chu Trinh d 37. Lý do chính của việc Nguyễn Ái Quốc đến Pháp? a. Để vận động nhân dân Pháp ủng hộ cách mạng Việt Nam b. Để tìm hiểu văn minh Pháp c. Vì nguồn gốc mọi đau khổ của nhân dân Việt Nam là ở tại “chính quốc” d. Để học nghề b 38. Đại hội nào của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta”? a. Đại hội VII (1991) b. Đại hội VIII (1996) c. Đại hội IX (2001) d. Đại hội X (2006) c
 • 12. 39. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” vào năm nào? a. 1904 b. 1905 c. 1908 d. 1917 a 40. Bác Hồ về nước ngày, tháng, năm nào? a. 28/1/1941 b. 28/1/1942 c. 12/8/1942 d. 19/12/1941 41. Chọn phương án trả lới đúng nhất cho tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. d. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. b 42. Nguyễn Ái Quốc gứi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Véc xay vào ngày, tháng, năm nào? a. 18/6/1917 b. 18/6/1918 c. 18/6/1919 d. 18/6/1920 c 43. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin vào thời gian nào? a. 7/1917 b. 7/1920 c. 7/1918 d. 7/1922 b 44. Nguyễn Ái Quốc tán thành Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào? a. 12/1918 b. 12/1919 c. 12/1920 d. 12/1923 c 45. Nguyễn tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào? a. 18/6/1917 b. 18/6/1918 c. 18/6/1919 d. 18/6/1920 c 46. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu?
 • 13. a. Hương Cảng (Trung Quốc) c. Thượng Hải (Trung Quốc) b. Quảng Châu (Trung Quốc) d. Cao Bằng (Việt Nam) b 47. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Véc xay. Bản Yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm: a. 6 điểm b. 8 điểm c. 9 điểm d. 12 điểm b 48. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì? a. Tinh thần hiếu học b. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân c. Quản lý xã hội bằng đạo đức d. Tinh thần lễ nghĩa b 49. Tư tưởng Hồ Chí minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào năm nào? a. 1917 b. 1920 c. 1930 d. 1945 c 50. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào thời gian nào? a. 1917 b. 1920 c. 1930 d. 1945 b 51. Một trong những nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc xay (Pháp) là: a. Đòi quyền tựu trị của dân tộc c. Đòi quyền độc lập của dân tộc b. Đòi quyền tự do, dân chủ tối thiểu cho nhân dân d. Đòi quyền giải phóng dân tộc c 52. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ tuyên truyền của hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức bóc lột lập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Lênin và Phương Đông c. Con Rồng tre d. Đường Cách mệnh d
 • 14. 53. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật Giáo? a. Lòng thương người b. Tinh thần cứu khổ cứu nạn c. Tinh thần từ bi, bác ái d. Cả 3 phương án trên đều đúng d 54. Theo Hồ Chí Minh, điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin là gì? a. Bản chất cách mạng. b. Bản chất khoa học. c. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu. d. Phương pháp làm việc biện chứng. d 55. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của tôn giáo GiêSu là gì? c a. Đức hy sinh b. Lòng cao thượng c. Lòng nhân ái cao cả d. Lòng tư bi bác ái 56. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, đối với nước ta là: a. Chống phong kiến b. Đấu tranh vì tự do dân chủ c. Đem lại độc lập, tự do d. Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta 57. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào? a. Truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá loài người. b. Chủ nghĩa Mác – Lênin c. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh d. Cả a, b, c và đều đúng d 58. Trong các nguồn gốc lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc nào quan trọng nhất, quyết định đối với việc hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam. b. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh c. Tinh hoa văn hoá loài người d Chủ. nghĩa Mác – Lênin d
 • 15. 59. Trong những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Tinh hoa văn hóa dân tộc b. Chủ nghĩa tam dân c. Tinh hoa văn hoá loài người d. Chủ nghĩa Mác – Lênin d 60. Hồ Chí Minh viết: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” ở tác phẩm nào? a. Đường cách mạng b. Bản án chế độ thực dân Pháp c. Tuyên ngôn độc lập d. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản c 61. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam là: a. Chủ nghĩa yêu nước b. Chủ nghĩa Mác- Lênin c. Tư tưởng Hồ Chí Minh d. Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. d 62. Trong các truyền thống văn hoá dân tộc hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh, yếu tố nào giữ vị trí hàng đầu? a. Chủ nghĩa yêu nước b. Truyền thống đoàn kết c. Chủ nghĩa Mác - Lênin d. Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo. a 63. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ CNTB? a. Con bạch tuộc b. Con chim đại bàng c. Con đỉa hai vòi d. Cả a, b và c đều sai c 64. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác- Lênin là để làm gì? a. Học thuộc các luận điểm lí luận. b. Để chứng tỏ trình độ lí luận c. Để sống với nhau có tình có nghĩa. d. Cả a, b và c đều sai c 65. Phong trào cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có những đặc điểm gì chung? a. Tinh thần yêu nước rất cao b. Gây tiếng vang lớn trong quần chúng nhân dân c. Ý chí căm thù giặc sâu sắc d. Cả a, b và c đều đúng
 • 16. d 66. Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” bao gồm những loại nào? a. Tham ô b. Quan liêu c. Lãng phí d. Cả a, b và c đều đúng. d 67. Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải làm gì? a. Yêu nước b. Thương nhân loại bị áp bức c. Thương dân d. Cả a, b, c đều đúng. d 68. Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng văn hoá phương Đông chủ yếu từ: a. Nho giáo và Thiên Chúa giáo b. Phật giáo và Thiên Chúa giáo c. Nho giáo và Phật giáo d. Cả a, b và c đều đúng. c 69. Nhờ tiếp thu yếu tố nào mà Nguyễn Ái Quốc đã từ một nhà yêu nước trở thành một người cộng sản? a. Chủ nghĩa Mác – Lênin b. Chủ nghĩa yêu nước c. Chủ nghĩa tam dân d. Chủ nghĩa hiện sinh a 70. Vì sao giai cấp nông dân không thể lãnh đạo được cuộc cách mạng XHCN? a. Họ đông nhưng không mạnh. b. Họ không có chính đảng. c. Họ không đại diện cho PTSX tiên tiến d. Họ không có hệ tư tưởng độc lập và không đại diện cho PTSX tiên tiến. d 71. Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập vào thời gian nào? a. 12/ 1927 b. 8/ 1926 c. 11/ 1926 d. 7/1925 a 72. Tại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta quyết định đường lối đổi mới nào? a. Đổi mới chính trị b. Đổi mới kinh tế c. Đổi mới tư duy d. Đổi mới toàn diện đất nước. d
 • 17. 73. Cơ quan ngôn luận của tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội là tờ báo: a. Người cùng khổ b. Nhân đạo c. Thanh niên d. Lao động c 74. Bác Hồ về nước ngày, tháng, năm nào? a. 28/1/1941 b. 28/1/1942 c. 12/8/1942 d. 19/12/1941 a 75. Chọn cùm từ thích hợp điền vào chỗ trống [……] theo tư tưởng Hồ Chí Minh. “Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải [……]” a. Giúp người ta trước c. Tự cố gắng đứng dậy b b. Tự giúp lấy mình đã d. Kêu gọi sự giúp đỡ 76. Một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: a. Chủ nghĩa Mác – Lênin b. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam c. Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam d. Những mặt tích cực của Nho giáo b 77. Một trong những giá trị văn hóa phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: a. Chủ nghĩa Mác – Lênin b. Chủ nghĩa yêu nước c. Chủ nghĩa tam dân d. Những mặt tích cực của Nho giáo d 78. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn? a. 3 giai đoạn b. 4 giai đoạn c. 5 giai đoạn d. 6 giai đoạn c 79. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quảng Châu)? a. Số 13/1 b. Số 20/1 c. Số 15/l d. Số 22/1 a
 • 18. 80. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ: a - Trước 1911 b - Năm 1911 đến 1920 c – Từ 1920 đến 1930 d – Từ 1930 đến 1945 c 81. Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được tính từ: a. Từ năm 1920 đến 1930 b. Từ năm 1941 đến 1945 c. Từ năm 1930 đến 1945 d 1945 đế. Từ năm n 1969 d 82. Giai đoạn vượt qua thử thách , kiên trì con đướng đã xác định cho Cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh được tính từ: a - Năm 1911 đến 1920 b - Năm 1920 đến 1930 c - Năm 1930 đến 1945 d - Năm 1945 đến 1969 c 1. Nguyễn Tất Thành lên con tàu Amiran Latusơ Tơrơvin để ra đi tìm đường cứu nước tại đâu? Vào thời gian nào? A. 6/5/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng B. 2/6/1911 tại Sài Gòn C. 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng D. 4/6/1911 tại Bến Nhà Rồng 1. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi? A. 19 tuổi B. 20 tuổi C. 21 tuổi D. 24 tuổi 1. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? A. Vương Thúc Quí B. Nguyễn Sinh Sắc C. Trần Tấn
 • 19. D. Phan Bội Châu 1. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp -Việt Đông Ba năm nào? A. 9/1905 B. 9/1906 C. 9/1907 D. 9/1908 1. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu nói đó vào thời gian nào? A. 6/1909 B. 6/1911 C. 7/1910 D. 6/1912 1. Hồ Chí Minh sánh lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” vào thời gian nào? A. Tháng 5/1925 B. Tháng 5 /1927 C. Tháng 6/ 1925 D. Tháng 5/1926 1. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm học nào? A. Năm học 1905-1906 B. Năm học 1906-1907 C. Năm học 1907-1908 D. Năm học 1911-1912 1. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào? A. 5/1905 B. 5/1908
 • 20. C. 5/1906 D. 5/1911 1. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào? A. 9/1908 đến 9/1909 B. 9/1910 đến 2/1911 C. 9/1910 đến 4/1911 D. 9/1910 đến 5/1911 1. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào? A. 1911- 1912 B. 1912-1913 C. 1912-1914 D. 1913-1914 1. Nguyễn Tất Thành ở nước Anh thời gian nào? A. 1913- 1914 B. 1914-1915 D. 1914-1916 D. 1914-1917 ANSWER: D 1. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hoá Pháp là do anh đã từng đọc các tác phẩm của ai? A. Vôn te B. Rút xô C. Mông tex kiơ D. Tất cả a, b,c đều đúng 1. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp năm nào? A. 1917 B. 1918 C. 1919
 • 21. D. 1920 ANSWER: B 1. Báo Le Paria (Người Cùng khổ) do Nguyễn Ái Quốc đồng sáng lập, ra số đầu tiên khi nào? A. 30/12/1920 B. 1/4/1921 C. 1/4/1922 D. 1/4/1923 ANSWER: C 1. "Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tửởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đừờng giải phóng của chúng ta". Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu? A. Luân Đôn, Anh B. Paris, Pháp C. Quảng Châu, Trung Quốc A. Máxcơva, Liên Xô ANSWER: B 1. "Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tửởng biết Bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đừờng giải phóng của chúng ta". Câu nói này của Nguyễn Ái Quốc được trích từ tác phẩm nào? A. Đời hoạt động của Hồ Chủ tịch B. Con đường dẫn tôi đến với chủ nghĩa Lênin C. Lênin vĩ đại D. Cách mạng Tháng Mười và con đường giải phóng dân tộc ANSWER: B
 • 22. 1. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì? A. Phụ bếp, cào tuyết B. Thợ ảnh, làm bánh C. Đốt lò, bán báo D. Tất cả các công việc trên. 1. Hồ Chi Minh viết tác phẩm “Đường Kách mệnh” vào năm nào? A. Năm 1926 B. Năm 1927 C. Năm 1928 D. Năm 1929 ANSWER: B 1. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào? A. Năm 1923 B. Năm 1925 C. Năm 1926 D. Năm 1924 1. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hường chính trị vô sản vào thời gian nào? A. 1917 B. 1918 C. 1919 D. 1920 ANSWER: D 1. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào? A. Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911;
 • 23. B. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12/1920; C. Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919; D. Khi Bác sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923. 1. Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời gian nào? A. 12/1924 B. 11/1924 C. 12/1925 D. 10/ 1924 ANSWER: A 1. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang Pháp, đó là năm nào? A. Tháng 5/1922 B. Tháng 5/1925 C. Tháng 5/1923 D. Tháng 5/1927 ANSWER: A 1. “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” là câu Nguyễn Ái Quốc nói về chủ trương cứu nước của ai? A. Nguyễn Thái Học B. Hoàng Hoa Thám C. Phan Bội Châu D. Phan Chu Trinh ANSWER: C 1. “Ỷ Pháp cầu tiến bộ chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương” là câu Nguyễn Ái Quốc nhận xét về chủ trương cứu nước của ai? A. Nguyễn Thái Học
 • 24. B. Hoàng Hoa Thám C. Phan Bội Châu D. Phan Chu Trinh ANSWER: D 1.Lý do chính của việc Nguyễn Ái Quốc đến Pháp? A. Để vận động nhân dân Pháp ủng hộ cách mạng Việt Nam B. Để tìm hiểu văn minh Pháp C. Vì nguồn gốc mọi đau khổ của nhân dân Việt Nam là ở tại “chính quốc” D. Để học nghề ANSWER: B 1. Đại hội nào của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta”? A. Đại hội VII (1991) B. Đại hội VIII (1996) C. Đại hội IX (2001) D. Đại hội X (2006) ANSWER: C 1. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” vào năm nào? A. 1904 B. 1905 C. 1908 D. 1917 ANSWER: A 1. Bác Hồ về nước ngày, tháng, năm nào? A. 28/1/1941
 • 25. B. 28/1/1942 C. 12/8/1942 D. 19/12/1941 ANSWER: C 1. Chọn phương án trả lới đúng nhất cho tư tưởng Hồ Chí Minh? A. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. B. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. C. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. D. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. ANSWER: B 1. Nguyễn Ái Quốc gứi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Véc xay vào ngày, tháng, năm nào? A. 18/6/1917 B. 18/6/1918 C. 18/6/1919 D. 18/6/1920 ANSWER: C 1. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin vào thời gian nào? A. 7/1917 B. 7/1920 C. 7/1918 D. 7/1922 ANSWER: B
 • 26. 1. Nguyễn Ái Quốc tán thành Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào? A. 12/1918 B. 12/1919 C. 12/1920 D. 12/1923 ANSWER: C 1. Nguyễn tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào? A. 18/6/1917 B. 18/6/1918 C. 18/6/1919 D. 18/6/1920 ANSWER: C 1. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu? A. Hương Cảng (Trung Quốc) B. Quảng Châu (Trung Quốc) C. Thượng Hải (Trung Quốc) D. Cao Bằng (Việt Nam) ANSWER: B 1. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Véc xay. Bản Yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm: A. 6 điểm B. 8 điểm C. 9 điểm D. 12 điểm ANSWER: B
 • 27. 1. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì? A. Tinh thần hiếu học B. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân C. Quản lý xã hội bằng đạo đức D. Tinh thần lễ nghĩa ANSWER: B 1. Tư tưởng Hồ Chí minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào năm nào? A. 1917 B. 1920 C. 1930 D. 1945 ANSWER: C 1. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào thời gian nào? A. 1917 B. 1920 C. 1930 D. 1945 ANSWER: B 1. Một trong những nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc xay (Pháp) là: A. Đòi quyền tựu trị của dân tộc B. Đòi quyền tự do, dân chủ tối thiểu cho nhân dân C. Đòi quyền độc lập của dân tộc D. Đòi quyền giải phóng dân tộc ANSWER: C
 • 28. 1. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ tuyên truyền của hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức bóc lột lập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì? A. Bản án chế độ thực dân Pháp B. Lênin và Phương Đông C. Con Rồng tre D. Đường Cách mệnh ANSWER: D 1. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật Giáo? A. Lòng thương người B. Tinh thần cứu khổ cứu nạn C. Tinh thần từ bi, bác ái D. Cả 3 phương án trên đều đúng ANSWER: D 1. Theo Hồ Chí Minh, điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin là gì? A. Bản chất cách mạng. B. Bản chất khoa họC. C. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu. D. Phương pháp làm việc biện chứng. ANSWER: D 1. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của tôn giáo GiêSu là gì? A. Đức hy sinh B. Lòng cao thượng C. Lòng nhân ái cao cả D. Lòng tư bi bác ái ANSWER: C 1. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, đối với nước ta là:
 • 29. A. Chống phong kiến B. Đấu tranh vì tự do dân chủ C. Đem lại độc lập, tự do D. Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta ANSWER: D 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào? A. Truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá loài người. B. Chủ nghĩa Mác – Lênin C. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh D. Cả a, b, c và đều đúng ANSWER: D 1. Trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc nào quan trọng nhất, quyết định đối với việc hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? A. Truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam. B. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh C. Tinh hoa văn hoá loài người D. Chủ. nghĩa Mác – Lênin ANSWER: D 1. Trong những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh? A. Tinh hoa văn hóa dân tộc B. Chủ nghĩa tam dân C. Tinh hoa văn hoá loài người D. Chủ nghĩa Mác – Lênin ANSWER: D
 • 30. 1. Hồ Chí Minh viết: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” ở tác phẩm nào? A. Đường cách mạng B. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Tuyên ngôn độc lập D. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ANSWER: C 1. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam là: A. Chủ nghĩa yêu nước B. Chủ nghĩa Mác- Lênin C. Tư tưởng Hồ Chí Minh D. Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. ANSWER: D 1. Trong các truyền thống văn hoá dân tộc hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh, yếu tố nào giữ vị trí hàng đầu? A. Chủ nghĩa yêu nước B. Truyền thống đoàn kết C. Chủ nghĩa Mác - Lênin D. Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo. ANSWER: A 1. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ CNTB? A. Con bạch tuộc B. Con chim đại bang C. Con đỉa hai vòi D. Cả A, B và C đều sai ANSWER: C
 • 31. 1. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác- Lênin là để làm gì? A. Học thuộc các luận điểm lí luận. B. Để chứng tỏ trình độ lí luận C. Để sống với nhau có tình có nghĩA. D. Cả A, B và C đều sai ANSWER: C 1. Phong trào cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có những đặc điểm gì chung? A. Tinh thần yêu nước rất cao B. Gây tiếng vang lớn trong quần chúng nhân dân C. Ý chí căm thù giặc sâu sắc D. Cả A, B và C đều đúng ANSWER: D 1. Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” bao gồm những loại nào? A. Tham ô B. Quan liêu C. Lãng phí D. Cả A, B và C đều đúng ANSWER: D 1. Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải làm gì? A. Yêu nước B. Thương nhân loại bị áp bức C. Thương dân D. Cả A, B và C đều đúng ANSWER: D 1. Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng văn hoá phương Đông chủ yếu từ: A. Nho giáo và Thiên Chúa giáo B. Phật giáo và Thiên Chúa giáo
 • 32. C. Nho giáo và Phật giáo D. Cả A, B và C đều đúng ANSWER: C 1. Nhờ tiếp thu yếu tố nào mà Nguyễn Ái Quốc đã từ một nhà yêu nước trở thành một người cộng sản? A. Chủ nghĩa Mác – Lênin B. Chủ nghĩa yêu nước C. Chủ nghĩa tam dân D. Chủ nghĩa hiện sinh ANSWER: A 1. Vì sao giai cấp nông dân không thể lãnh đạo được cuộc cách mạng XHCN? A. Họ đông nhưng không mạnh. B. Họ không có chính đảng. C. Họ không đại diện cho PTSX tiên tiến D. Họ không có hệ tư tưởng độc lập và không đại diện cho PTSX tiên tiến. ANSWER: D 1. Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập vào thời gian nào? A. 12/ 1927 B. 8/ 1926 C. 11/ 1926 D. 7/1925 ANSWER: A 1. Tại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta quyết định đường lối đổi mới nào? A. Đổi mới chính trị B. Đổi mới kinh tế
 • 33. C. Đổi mới tư duy D. Đổi mới toàn diện đất nướC. ANSWER: D 1. Cơ quan ngôn luận của tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội là tờ báo: A. Người cùng khổ B. Nhân đạo C. Thanh niên D. Lao động ANSWER: C 1. Bác Hồ về nước ngày, tháng, năm nào? A. 28/1/1941 B. 28/1/1942 C. 12/8/1942 D. 19/12/1941 ANSWER: A 1. Chọn cùm từ thích hợp điền vào chỗ trống [……] theo tư tưởng Hồ Chí Minh. “Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải [……]” A. Giúp người ta trước B. Tự giúp lấy mình đã C. Tự cố gắng đứng dậy D. Kêu gọi sự giúp đỡ ANSWER: B 1. Một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: A. Chủ nghĩa Mác – Lênin B. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam C. Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam
 • 34. D. Những mặt tích cực của Nho giáo ANSWER: B 1. Một trong những giá trị văn hóa phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: A. Chủ nghĩa Mác – Lênin B. Chủ nghĩa yêu nước C. Chủ nghĩa tam dân D. Những mặt tích cực của Nho giáo ANSWER: D 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn? A. 3 giai đoạn B. 4 giai đoạn C. 5 giai đoạn D. 6 giai đoạn ANSWER: C 1. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quảng Châu)? A. Số 13/1 B. Số 20/1 C. Số 15/l D. Số 22/1 ANSWER: A 1. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ: A. Trước 1911 B. Năm 1911 đến 1920 C. Từ 1920 đến 1930
 • 35. D. Từ 1930 đến 1945 ANSWER: C 1. Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được tính từ: A. Từ năm 1920 đến 1930 B. Từ năm 1941 đến 1945 C. Từ năm 1930 đến 1945 D. 1945 đến 1969 ANSWER: D 1. Giai đoạn vượt qua thử thách , kiên trì con đướng đã xác định cho Cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh được tính từ: A. Năm 1911 đến 1920 B. Năm 1920 đến 1930 C. Năm 1930 đến 1945 D. Năm 1945 đến 1969 ANSWER: C 1. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng ta phát động cho đối tượng nào? A. Toàn thể cán bọ công chức B. Cho công nhân, nông dân và trí thức C. Trong toàn Đảng và hệ thống chính trị D. Toàn thể đảng viên ANSWER: C 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
 • 36. ANSWER: C 1. Chon phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: A. Từ năm 890 đến 1911 : Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến với chủ nghia Mác – Lênin B. Từ năm 1911 đến 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí hướng cứu nước C. Từ năm 1921 đến 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản con đường cách mạng Việt Nam D. Từ năm 1945 đến 1969: Thời kỳ vượt qua khó khăn, kiên trì con đường đã chọn ANSWER: C 1. Hồ Chí Minh được UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới vào năm nào? A. Năm 1969 B. Năm 1975 C. Năm 1987 D. Năm 1990 ANSWER: C 1. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...] Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc tác phẩm [......] của Lênin A. Tác phẩm “Làm gì” B. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc C. Sơ thảo lần thứ nhất về các vấn đề dân tộc và thuộc địa D. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề thuộc địa ANSWER: C 1. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...] Trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã xác định phương hướng chiến lược là: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới […...]”.
 • 37. A. Chủ nghĩa tư bản B. Chủ nghĩa xã hội C. Xã hội cộng sản D. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ANSWER: C 1. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam là [......] và tư tưởng Hồ Chí Minh. A. Chủ nghĩa Mác-Lênin; B. Triết học Mác- Lênin; C. Kinh tế chính trị Mác- Lênin; D. Cả A, B và C đều sai. ANSWER: A 1. Trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc quan trọng nhất, quyết định là […...] A. Tư tưởng Hồ Chí Minh. B. Chủ nghĩa yêu nướC. C. Chủ nghĩa Mác-Lênin. D. Tinh hoa văn hóa nhân loại. ANSWER: C 1. Yếu tố nào là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh? A. Tư tưởng Hồ Chí Minh. B. Chủ nghĩa yêu nướC. C. Chủ nghĩa Mác-Lênin. D. Tinh hoa văn hóa nhân loại. ANSWER: C 1. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...] theo Hồ Chí Minh: “Muốn cứu nước và […...] không con đường nào khác con đường […...]”.
 • 38. A. Giải phóng dân tộc; cách mạng vô sản; B. Giải phóng dân tộc; cách mạng tư sản; C. Giành độc lập; cách mạng vô sản; D. Giành độc lập, tự do; cách mạng văn hóa; ANSWER: A 1. Năm 1941, Nguyễn ái Quốc viết một tác phẩm có câu mở đầu: "Dân ta phải biết sử ta/ Cho từờng gốc tích nước nhà Việt Nam". Đó là tác phẩm: A."Đừờng cách mệnh” B. "Lịch sử nước ta" C. "Bài ca du kích" D. "Di chúc" ANSWER: B 1. Luận điểm nào sau đây là sai? Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ: A. Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam B.Yêu cầu của cách mạng C. Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hóa nhân loại D.Tư tưởng đạo đức và những tấm gương của Mác, Ăngghen, Lênin. ANSWER: B 1. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất: A. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc của việt Nam B. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới. C. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam D. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc và là nhà văn hóa lớn của thế giới. ANSWER: C
 • 39. 1. Chọn từ điền vào chố trống [.......] để hoàn thiện câu: Văn kiện Đại hội XI của Đảng chỉ rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh [.........] cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là [......] to lớn của Đảng và dân tộc ta. A. Mở đường; tài sản tinh thần B. Soi đường; tài sản tinh thần C. Chỉ đường; tài sản tinh thần D. Dẫn đường; tài sản tinh thần ANSWER: B 83. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng ta phát động cho đối tượng nào? a. Toàn thể cán bọ công chức b. Cho công nhân, nông dân và trí thức c. Trong toàn Đảng và hệ thống chính trị d. Toàn thể đảng viên c 84. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 c 85. Chon phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: a. Từ năm 890 đến 1911 : Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến với chủ nghia Mác – Lênin b. Từ năm 1911 đến 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí hướng cứu nước c. Từ năm 1921 đến 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản con đường cách mạng Việt Nam d. Từ năm 1945 đến 1969: Thời kỳ vượt qua khó khăn, kiên trì con đường đã chọn c 86. Hồ Chí Minh được UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới vào năm nào? a. Năm 1969 b. Năm 1975 c. Năm 1987 d. Năm 1990 87. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...] Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc tác phẩm [......] của Lênin a. Tác phẩm “Làm gì”
 • 40. b. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc c. Sơ thảo lần thứ nhất về các vấn đề dân tộc và thuộc địa d. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề thuộc địa c 88. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...] Trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã xác định phương hướng chiến lược là: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới […...]”. a. Chủ nghĩa tư bản c. Xã hội cộng sản b. Chủ nghĩa xã hội d. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội c 89. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam là [......] và tư tưởng Hồ Chí Minh. a. Chủ nghĩa Mác-Lênin; b. Triết học Mác- Lênin; c. Kinh tế chính trị Mác- Lênin; d. Cả a, b và c đều sai; a 90. Trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc quan trọng nhất, quyết định là […...] a. Tư tưởng Hồ Chí Minh. b. Chủ nghĩa yêu nước. c. Chủ nghĩa Mác-Lênin. d. Tinh hoa văn hóa nhân loại. c 91. Yếu tố nào là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Tư tưởng Hồ Chí Minh. b. Chủ nghĩa yêu nước. c. Chủ nghĩa Mác-Lênin. d. Tinh hoa văn hóa nhân loại. c 92. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […...] theo Hồ Chí Minh: “Muốn cứu nước và […...] không con đường nào khác con đường […...]”. a. Giải phóng dân tộc; cách mạng vô sản; b. Giải phóng dân tộc; cách mạng tư sản; c. Giành độc lập; cách mạng vô sản; d. Giành độc lập, tự do; cách mạng văn hóa; a 93. Năm 1941, Nguyễn ái Quốc viết một tác phẩm có câu mở đầu: "Dân ta phải biết sử ta
 • 41. Cho từờng gốc tích nước nhà Việt Nam" Đó là tác phẩm: a."Đừờng cách mệnh " b. "Lịch sử nước ta" c. "Bài ca du kích" d. Di chúc 94. Luận điểm nào sau đây là sai? Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ: a. Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam b.Yêu cầu của cách mạng c. Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hóa nhân loại d.Tư tưởng đạo đức và những tấm gương của Mác, Ăngghen, Lênin. b 95. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất: a. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc của việt Nam b. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới. c. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là một nhà văn hóa kiệt xuất d. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc và là nhà văn hóa lớn của thế giới. b Câu 1: Bản yêu sách của nhân dân An Nam được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Versailles năm 1919 nhằm: A. Đòi quyền bình đẳng về mặt pháp lý và đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân An Nam B. Đòi quyền bình đẳng và quyền tự quyết cho nhân dân An Nam C. Đòi quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân An Nam D. Đòi quyền bình đẳng cho nhân dân An Nam Câu 2: Theo Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải: A. Gắn liền với tự do của nhân dân B. Gắn liền với quyền tồn tại của dân tộc C. Gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân
 • 42. D. Gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân và quyền tự quyết của dân tộc[<br>] Câu 3: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập ... dân chúng được tự do ... thủ tiêu hết các thức quốc trái ...”. Đoạn trích này trên được trích trong: A. Học thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn B. Chánh cương vắn tắt của Đảng C. Tuyên ngôn độc lập D. Tất cả đều sai Câu 4: “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, được Hồ Chí Minh phát biểu lần đầu vào thời gian nào: A. Tháng 2 năm 1958 B. Tháng 2 năm 1957 C. Tháng 2 năm 1956 D. Tháng 2 năm 1955 Câu 5: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sum họp một nhà”. Đoạn trích này của Hồ Chí Minh được trích trong: A. Di chúc B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến C. Thư gửi đồng bào Nam bộ D. Chánh cương vắn tắt Câu 6: Một trong những điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh khi nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin thể hiện ở quan điểm:
 • 43. A. Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, trong đó giải phóng dân tộc là trước hết, trên hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. B. Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng đất nước, trong đó giải phóng dân tộc là trước hết, trên hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. C. Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng người dân, trong đó giải phóng dân tộc là trước hết, trên hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. D. Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, trong đó giải phóng dân tộc là quan trọng nhất; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Câu 7: Chọn nội dung đúng nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng cộng sản là: A. Đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc B. Vừa là đội tiên phong của giai cấp công nhân vừa là đội tiên phong của nhân dân lao động kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc. C. Vừa là đội tiên phong của giai cấp công nhân kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc D. Tổ chức kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc Câu 8: Theo Hồ Chí Minh, lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc phải bao gồm: A. Tầng lớp trí thức và công nhân B. Công nhân, nông dân, trí thức, quân đội.
 • 44. C. Công nhân, nông dân, trí thức, quân đội, người Việt ở nước ngoài. D. Toàn dân. Câu 9: Trong các lực lượng của cách mạng, theo Hồ Chí Minh: A. Trí thức là chủ của cách mệnh là gốc của cách mệnh B. Công nhân là chủ của cách mệnh là gốc của cách mệnh C. Công nông là chủ của cách mệnh là gốc của cách mệnh D. Nông dân là chủ của cách mệnh là gốc của cách mệnh Câu 10: Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội là: A. CNXH trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, là làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc, là làm sao cho dân giàu nước mạnh. B. là làm sao cho dân giàu nước mạnh. C. CNXH trước hết là làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc, là làm sao cho dân giàu nước mạnh. D. CNXH trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng Câu 11: Theo Hồ Chí Minh, các nước tiến lên chủ nghĩa cộng sản diễn ra qua: A. 1 phương thức B. 2 phương thức C. 3 phương thức D. 4 phương thức Câu 12: Theo Hồ Chí Minh, các nước tiến lên chủ nghĩa xã hội: A. Theo những con đường giống nhau B. Theo con đường khác nhau C. Theo những con đường đồng thời với nhau
 • 45. D. Tất cả đều sai Câu 13: Chọn đáp án sai trong tư tưởng Hồ Chí Minh về XHCN: A. XHCN là xã hội có chế độ dân chủ B. XHCN là xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu C. Xã hội XHCN có trình độ phát triển cao về văn hóa và đạo đức, bảo đảm sự công bằng, hợp lý trong các quan hệ xã hội D. CNXH là công trình của Đảng Cộng sản Câu 14: Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, theo Hồ Chí Minh: A. “Xây” quan trọng hơn “chống” B. “Chống” quan trọng hơn “xây” C. “Xây” đi đôi với “chống” D. “Xây” là quyết định sự thành công của cách mạng. Câu 15: Theo Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ là thời kỳ: A. Cải biến sâu sắc nhất, nhưng phức tạp, lâu dài, khó khăn, gian khổ. B. Cải biến sâu sắc nhất, nhưng lâu dài, khó khăn, gian khổ. C. Cải biến sâu sắc nhất, nhưng lâu dài D. Tất cả đều sai. Câu 16: Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ ở Việt Nam theo Hồ Chí Minh là: A. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH, không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa B. Từ một nước phong kiến lạc hậu tiến thẳng lên CNXH, không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa C. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH, trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
 • 46. D. Từ một nước công nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH, không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa Câu 17: Có bao nhiêu điều kiện để đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với CNXH ở Việt Nam A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 18: Điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau của Hồ Chí Minh: “Hỡi anh em các nước thuộc địa, Anh em phải làm thế nào để được giải phóng? Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng {<1>}......”: [<egc>] (<1>) A. Sự hỗ trợ của Quốc tế cộng sản B. Sự hỗ trợ của Phương Tây C. Sự nổ lực của bản thân anh em D. Sự nổ lực của người dân Câu 19: Theo Hồ Chí Minh: vấn đề độc lập được hiểu là: A. Độc lập là quyền bất khả xâm phạm, thiêng liêng nhất của các dân tộc B. Tự do là quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc C. Độc lập, tự do là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc
 • 47. D. Độc lập, tự do là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc[<br>] Câu 20: Cách mạng giải phóng dân tộc, trong điều kiện của Việt Nam, muốn thắng lợi phải do: A. Giai cấp công nhân lãnh đạo B. Đảng Cộng sản lãnh đạo C. Tầng lớp trí thức lãnh đạo D. Trí thức và công nhân lãnh đạo 96. Chọn từ điền vào chố trống [.......] để hoàn thiện câu: Văn kiện Đại hội XI của Đảng chỉ rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh [.........] cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là [......] to lớn của Đảng và dân tộc ta. a. Mở đường; tài sản tinh thần b. Soi đường; tài sản tinh thần c. Chỉ đường; tài sản tinh thần d. Dẫn đường; tài sản tinh thần b CHƯƠNG 2 97. Hồ Chí Minh xác định, cách mạng Việt Nam phải trải qua những thời kì nào? a. Cách mạng tư sản và cách mạng vô sản b. Cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa c. Cách mạng ruộng đất và cách mạng tư sản d. Cách mạng phong kiến và cách mạng vô sản b 98. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ gì? a. Giải phóng dân tộc. b. Giải phóng con người. c. Giải phóng giai cấp. d. Cả, a, b và c đều đúng. a 99. Theo Hồ Chí Minh, lực lượng giải phóng dân tộc bao gồm:
 • 48. a. Nông dân b. Công nhân, nông dân, trí thức c. Công nhân d. Toàn dân tộc d 100. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xét về thực chất là: a - Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc b - Giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập c - Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại d - Tất cả đều đúng c 101. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để mô tả mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc? a. Con bạch tuộc b. Hai cánh của một con chim c. Hai con chim đại bàng d. Con đỉa hai vòi b 102. Hồ Chí Minh dùng hình tượng gì để chỉ chủ nghĩa tư bản? a. Con bạch tuộc b. Con chim đại bàng c. Con đỉa hai vòi d. Hai cánh của con chim 103. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: a. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc. b. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. c. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng nổ ra và giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. d. Cả a, b và c đều sai c 104. Theo Hồ Chí Minh, vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có mối quan hệ với nhau như thế nào? a. Giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp cần được tiến hành song song
 • 49. b. Giải phóng dân tộc không liên quan đến giải phóng giai cấp c. Giải phóng dân tộc là tiền đề để giải phóng giai cấp d. Giải phóng giai cấp là tiền đề để giải phóng dân tộc c 105. Bản chất của chủ nghĩa tư bản "là một con đỉa có 1 cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra" câu nói đó trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc? a. Con rồng tre b. Bản án chế độ thực dân Pháp c. Đường cách mệnh d. V. I. Lênin và các dân tộc phương Đông 106. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn: a - Dân tộc với giai cấp b - Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội c - Chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa đế quốc d - Cả a, b, c đều đúng c 107. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề: a. Dân tộc nói chung b. Dân tộc Phương Đông c. Dân tộc thuộc địa d. Hình thành dân tộc c 108. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là: a. Đòi quyền bình đẳng giữa các dân tộc b. Đòi quyền tư do dân chủ cho nhân dân c. Đòi quyền tự trị dân tộc dưới sự bảo hộ của ngoại bang d. Đấu tranh giải phóng dân tôc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập, trong đó nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước d 109. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hàng đầu, trên hết, trước hết của cách mạng Việt Nam là:
 • 50. a - Giải phóng dân tộc b - Giải phóng giai cấp c - Giải phóng con người d – Giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc a 110. Các lực lượng thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: a - Đảng Cộng sản b - Khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là lien minh công – nông – tri thức c - Các lực lượng cách mạng d – Tất cả các phương án đều đúng d 111. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào? a. Tuyên ngôn độc lập (1945) b. Đường Cách mệnh c. Bản án chế độ thực dân Pháp d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. a 112. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải theo con đường nào? a. Con đường cứu nước mà những bậc tiền bối đã đi qua. b. Con đường cách mạng tư sản c. Con đường cách mạng vô sản d. Cách mạng theo lập trường phong kiến c 113. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng là sự nghiệp của ai? a. Đảng b. Nhà nước c. Nhân dân d. Công nhân và nông dân c 114. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của: a. Giai cấp công nhân b. Công nhân, nông dân, trí thức c. Giai cấp công nhân và nông dân d. Toàn dân, trên cơ sở liên minh công - nông d
 • 51. 115. Sức mạnh dân tộc Việt Nam bao gồm những yếu tố chủ yếu nào? a. Chủ nghĩa yêu nước b. Tinh thần đoàn kết c. Ý thức tự lực tự cường d. Cả a, b và c đều đúng d 116. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tình cảnh cách mạng Việt Nam như thế nào? a. Khủng hoảng về đường lối cứu nước b. Cách mạng Việt Nam vô cùng thuận lợi c. Mọi phong trào cách mạng đều thắng lợi d. Cả a, b và c đều sai a 117. Phong trào Đông Du (1906 -1908) do ai lãnh đạo? a. Hồ Chí Minh b. Phan Chu Trinh c. Phan Bội Châu d. Nguyễn Thái Học b 118. Luận điểm nào sau đây là sai? Sức mạnh dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh Việt Nam bao gồm: a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam b. Văn hóa truyền thống Việt Nam c. Tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực tự cừơng d. Tài nguyên thiên nhiên d 119. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các loại kẻ thù cần phải đánh đổ trong quá trình giải phóng dân tọc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người là: a. Nghèo nàn, giốt nát, lạc hậu và chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức b. Đế quốc, thực dân và tay sai của chúng c. Đế quốc và phong kiến d. Đế quốc, thực dân và tay sai của chúng cùng với nghèo nàn, giốt nát, lạc hậu và chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức d
 • 52. 120. Nội dung cơ bản trong con đường cứu nước của Hồ Chí Minh là: a. Độc lập dân tộc gắn liến với chủ nghĩa xã hội b. Giành chính quyền về tay nhân dân c. Giải phóng con người d. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam a 121. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Hồ Chí Minh xác định: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định […..........], nhất định không chịu làm nô lệ”. a. Không chịu đầu hàng b. Không chịu làm nô lệ c. Không chịu khuất phục d. Phải kháng chiến 122. Một trong những nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Vécxay (Pháp) là: a. Đòi quyền tự trị của dân tộc b. Đòi quyền giải phóng dân tộc c. Đòi quyền độc lập dân tộc d. Đòi quyền tự do, dân chủ tối thiểu cho nhân dân d 123. Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” vào ngày tháng năm nào? a. 21/11/1946 b. 19/5/1960 c. 19/5/1954 d. 19/5/1969 a 124. Một trong những nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Vécxay (Pháp) là: a. Đòi quyền tự trị của dân tộc b. Đòi quyền giải phóng dân tộc c. Đòi quyền độc lập dân tộc d. Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân d
 • 53. 125. Khi nghiên cứu về Cách mạng tư sản Mỹ (1776) và cách mạng tư sản Pháp (1789), Hồ Chí Minh xác định đó là những cuộc cách mạng như thế nào? a. Chưa trọn vẹn b. Không thành công c. Thắng lợi d. Không đến nơi d 126. "Dù phải đốt cháy cả dãy Trừờng Sơn cũng phải giành cho được độc lập" câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a. Tháng 5-1941 b. Tháng 9-1945 c. Tháng 8-1945 d. Tháng 12- 1946 c 127. Đại hội nào của Đảng khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động ”? a. Đại hội VII (1991) b. Đại hội VIII (1996) c. Đại hội IX (2001) d. Đại hội X (2006) a 128. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” vào thời điểm nào? a. Đêm ngày 18/9/1946 b. Ngày 20/12/1946 c. Đêm ngày 19/12/1946 d. Ngày 25/11/1946 c 129. Hồ Chí Minh là người đấu trạnh đòi quyền độc lập cho: a. Cả thế giới b. Dân tộc Việt Nam và tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới c. Dân tộc Việt Nam d. Các dân tộc thuộc địa ở phương Đông b 130. Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đó là chủ nghĩa dân tộc: a. Chân chính b. Trong sáng c. Sô vanh nước lớn d. Hẹp hòi a
 • 54. 131. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào? a. Đêm ngày 18/9/1946 b. Đêm ngày 19/12/1946 c. Ngày 20/12/1946 d. Đêm ngày 21/12/1946 b 132. Hồ Chí Minh bàn về vấn đề dân tộc: a. Phong kiến b. Độc lập c. Tư sản d. Thuộc địa d 133. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải: a. Có tiềm lực mạnh b. Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo c. Có một cá nhân xuất sắc lãnh đạo d. Có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo d 134. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải: a. Tiến hành chủ động và sáng tạo b. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc c. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác d. Dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa a 135. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải: a. Thực hiện bằng con đường bạo lực b. Thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân c. Kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân d. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc B 136. Luận điểm ”Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện bằng sự nổ lực của bản thân anh em” là của ai? a. Các Mác b. Ănghen c. Lênin d. Hồ Chí Minh d
 • 55. 137. Luận điểm "Chủ nghĩa tư bản là một con đĩa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm nào? a. Bản Án Chế độ thực dân Pháp b. Báo Người Cùng khổ c. Đường Cách mệnh d. Tuyên ngôn độc lập b 138. Luận điểm ”Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm nào? a. Báo cáo Bắc kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ b. Báo Người Cùng khổ c. Đường Cách mệnh d. Tuyên ngôn độc lập a 139. “Công nông là gốc của cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh của công nông” được Nguyễn Ái Quốc đề cập đến điều gì? a. Phương pháp cách mạng b. Lực lượng cách mạng c. Nhiệm vụ của cách mạng d. Mục tiêu của cách mạng 140. Cuốn “Đường Cách mệnh” tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị được xuất bản tại đâu? a. Pháp b. Liên-xô c. Việt Nam d. Trung Quốc d 141. Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự do là: a. Quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc b. Quyền bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc c. Quyền tự quyết dân tộc d. Quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc d 142. Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự do quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc vào thời gian nào? a. Trong Cách mạng thánh Tám năm 1945 c. Trong Kháng chiến chống Pháp b. Trong kháng chiến chống Mỹ d. Cả a, b và c đều đúng d 143. Theo Hồ Chí Minh, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin cần phải: a. Phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối tượng c. Đảm bảo tính chính xác
 • 56. b. Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lênin d. Kế thừa chủ nghĩa Mác – Lênin a 144. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phản ánh: a. Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản b. Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và con người c. Mối quan hệ giữa mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội d. Cả a, b và c đều đúng d 145. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do ĐảngCộng sản lãnh đạo để: a. Giác ngộ, tổ chức, tập hợp dân chúng; đoàn kết với vô sản và các dân tọc bị áp bức trên thế giới b. Đoàn kết với vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. c. Đảng thay giai cấp công nhân giành chính quyền về tay nhân dân d. Lập ra chính quyền của dân, do dân, vì dân a 146. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc, vì: a. Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc b. Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc c. Nộc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở các nước thuộc địa hơn ở các nước chính quốc d. Các nước thuộc địa có sự giúp đỡ của quốc tế cộng sản c 147. Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn, nghĩa là: a. Hội nhập với nền kinh tế thế giới c. Thực hiện mực tiên độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội b. Giữ vững nền độc lập dân tộc d. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân c 148. Theo Hồ Chí Minh, thực chất của giải phóng giai cấp là:
 • 57. a. Xóa bỏ giai cấp bóc lột với tư cách là giai cấp thống trị xã hội b. Tiêu diệt cá nhân những con người thuộc giai cấp bọc lột. c. Thay giai cấp thống trị này bằng giai cấp thống trị khác d. Tất cả các phương án đều đúng a 149. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng con người trước hết là: a. Giải phóng quần chúng lao động c. Giải phóng giai cấp nông dân b. Giải phóng giai cấp công nhân d. Giải phóng dân tộc a 150. Giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: a. Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân b. Giải phóng con người với tư cách là cả loài người c. Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân và cả loài người d. Giải phóng con người với tư cách là cả dân tộc c 151. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: a. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc thực dân giành độc lập dân tộc b. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế của thời đại c. Đánh đỗ ách áp bức thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc d. Đánh đổ địa chủ phong kiến đem lại ruộng đất cho nhân dân b 152. Theo Hồ Chí Minh: “Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người thống nhất nhau là tư tưởng cách mạng [........]” a. Triệt để nhất b. An toàn nhất c. Phù hợp nhất. d. Thông minh nhất a 153. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản dễ thích ứng ở đâu hơn? a. Ở các nước tư bản phát triển nhất b. Ở các nước châu Á, phương Đông c. Ở các nước Châu Âu d. Ở các nước lạc hậu b
 • 58. 154. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng bạo lực là đấu tranh: a. Kết hợp vũ trang và chính trị b. Vũ trang c. Chính trị d. Vừa vũ trang vừa hòa bình 155. Hồ Chí Minh coi yếu tố nào là một động lực lớn của đất nước? a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam b. Chủ nghĩa dân tộc c. Chủ nghĩa cá nhân d. Giai cấp công nhân b 156. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng bạo lực cách mạng luôn thống nhất với yếu tố nào? a. Tư tưởng nhân đạo hòa bình b. Cách mạng không ngừng c. Tư tưởng đấu tranh ngoại giao d. Đấu tranh chính trị a 157. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […......] Đại hội IX của Đảng đã xác định tư tưởng Hồ Chí Minh “là [……] của Đảng và dân tộc ta” a. Cẩm nâng b. Đường lối c. Tài sản quí báu d. Tài sản tinh thần to lớn d 158. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của: a. Toàn dân, trên cơ sở liên minh công – nông b. Công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức c. Giai cấp công nhân và nông dân d. Giai cấp công nhân a 159. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […......] theo tư tưởng Hồ Chí Minh. “Toàn quốc đồng bào hãy đúng dậy […......] mà tự giải phóng cho ta” a. Dựa vào sự giúp đỡ quốc tế. b. Dựa vào sự đoàn kết toàn dân. c. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. D. Đem sức ta. d 160. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […......] theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem [….....] để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” a. Tất cả tinh thần và lực lượng c. Toàn bộ sức lực.
 • 59. b. Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. d. Toàn bộ của cải. b 161. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống […......] theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được [……], dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. a. Nhanh chóng độc lập b. Thắng lợi c. Hoàn toàn độc lập d. Giải phóng c 162. Theo Hồ Chí Minh, khát vọng lớn nhất của dân tộc thuộc địa là gì? a. Cơm áo và ruộng đất b. Hòa bình và ruộng đất c. Quyền bình đẳng d. Độc lập, tự do d 163. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì? a. Nước được độc lập. b. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành c. Dân được tự do. d. Cả a, b, c đều đúng d 164. Tư tưởng cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam là gì? a. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. b. Tư tưởng về đạo đức cách mạng c. Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại d. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH d 165. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa: a. Dân tộc và giai cấp c. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội b. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế d. Cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản B
 • 60. 166. Hồ Chí Minh nói câu “Không có gì quí hơn độc lập tự do” vào thời gian nào? a.1945 b. 1954 c. 1960 d. 1966 d Chương 3 167. Ai là người khai phá tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH ở Việt Nam ? a. V.I Lênin b. Đặng Tiểu Bình c. Hồ Chí Minh d. Phạm Văn Đồng c 168. Động lực cơ bản và trực tiếp của cách mạng XHCN là gì? a. Giai cấp nông dân b. Giai cấp công nhân c. Giai cấp tư sản d. Cả a, b, c đều đúng b 169. Theo Hồ Chí Minh, để phát huy sức mạnh cá nhân người lao động, cần phải: a. Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người b. Tác động vào động lực chính trị - tinh thần của con người c. Tác động vào sở thích của cá nhân con người d. Tác động vào nguyện vọng và mong muốn của họ a 170. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ là: a. Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội b. Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội; cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới c. Cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới d. Đập tan chế độ thực dân và phong kiến b 171. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, thành phần kinh tế phải đảm bảo ưu tiên cho nó phát triển là: a. Kinh tế hợp tác xã b. Kinh tế tư bản tư nhân c. Kinh tế quốc doanh d. Kinh tế cá thể - tiểu chủ 172. Hồ Chí mInh đề cập đến chủ nghĩa xã hội nhiều nhất vào thời gian nào?
 • 61. a. 1920-1930 b. 1930 – 1945 c. 1945-1954 d. 1954-1969 d 173. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là: a. Không ngững cải thiện đời sống nhân dân b. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân lao động c. Không ngừng nâng cao đời sống nhân dân d. Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân b 174. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, theo Hồ Chí Minh: “Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng làm [……] a. Công hữu b. Sở hữu chung c. Của chung d. Tư hữu c 175. Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là: a. Chỉ bảo vệ lợi ích của tập thể c. Loại bỏ lợi ích cá nhân b. Bảo vệ lợi ích cá nhân d. Không dày xéo lên lợi ích của cá nhân d 176. Theo Hồ Chí Minh, động lực quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội là gì? a. Khoa học – kỹ thuật b. Con người c. Văn hóa d. Sự giúp đỡ của quốc tế 177. Theo Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ: a. Do nhân dân lao động làm chủ c. Do giai cấp công nhân làm chủ b. Do nhân dân làm chủ d. Do giai cấp công nông làm chủ b 178. Theo Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở: a. Nền nông nghiệp hiện đại b. Nền công nghiệp hiện đại d. Khoa học kỹ thuật phát triển d. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
 • 62. d 179. Theo Hồ Chí Minh, kẻ thù hung ác của chủ nghĩa xã hội là gì? a. Tham ô, lãng phí b. Chủ nghĩa cá nhân c. Các lực lượng phản động d. Thói hư, tật xấu b 180. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật của chủ nghĩa xã hội là gì? a. Khoa học – kỹ thuật phát triển b. Cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý c. Sỡ hữu xã hội về tư liệu sản xuất d. Sỡ hữu tư nhân về tư liệu sản xuất c 181. Về tổ chức hợp tác xã hội Hồ Chí Minh nhấn mạnh nguyên tắc: a. Làm đồng loạt b. Làm dần dần, từ thấp đến cao, tự nguyện, cùng có lợi, chống chủ quan, gò ép, hình thức c. Khẩn trương xây dựng cho được các hợp tác xã d. Làm nhanh chóng b 182. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống […...] đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Việt Nam đi lên CNXH từ một nước thuộc địa nửa phong kiến […...] a. Bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN b. Bỏ qua chế độ TBCN c. Không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN d. Xuyên qua CNTB c 183. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống […...] đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: “Nông dân giàu thì nước ta giàu, […….] thịnh thì nước ta thịnh” a. Công nghiệp b. Nông nghiệp c. Thương nghiệp d. Nông dân b 184. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc như thế nào? a. Không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ b. Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ
 • 63. c. Đưa họ vào kinh tế tập thể d. Đánh đổ họ với tư cách là giai cấp bóc lột a 185. Theo Hồ Chí Minh, cách làm của chủ nghĩa xã hội là: a. Phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa b. Nhà nước phải ban phát từ trên xuống c. Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân d. Dựa vào Nhà nước và sự giúp đỡ của các nước khác c 186. Theo Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong nông nghiệp bao gồm những bước: a. Cải cách ruộng đất c. Xây dựng hợp tác xã cấp thấp và cấp cao b. Xã hội hóa nông thôn d. Cả a, b và c đều đúng d 187. Hồ Chí Minh nói về loại hình hợp tác xã khi nào? a. 1920 b. 1927 c. 1945 d. 1954 b 188. Luận điểm nào sau đây là sai? Để đảm bảo thực hiện thắng lợi CNXH ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ, theo Hồ Chí Minh phải: a. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước b. Đẩy mạnh quan hệ quốc tế c. Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội d. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức, đủ tài b 189. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi CNXH ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ, theo Hồ Chí Minh phải: a. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước b. Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội c. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức, đủ tài d. Tất cả các phương án đều đúng 190. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản dễ thích ứng ở đâu? a. Các nước Châu Âu b. Các nước Châu Á, Phương Đông c. Các nước Tư bản phát triển d. Các nước kém phát triển
 • 64. b 2. Ai là người khai phá tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH ở Việt Nam ? A. V.I Lênin B.Đặng Tiểu Bình C.Hồ Chí Minh D. Phạm Văn Đồng ANSWER: C 2. Động lực cơ bản và trực tiếp của cách mạng XHCN là gì? A. Giai cấp nông dân B.Giai cấp công nhân C.Giai cấp tư sản D. Cả a, b, c đều đúng ANSWER: B 2. Theo Hồ Chí Minh, để phát huy sức mạnh cá nhân người lao động, cần phải: A. Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người B.Tác động vào động lực chính trị - tinh thần của con người C.Tác động vào sở thích của cá nhân con người D. Tác động vào nguyện vọng và mong muốn của họ ANSWER: A 2. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ là: A. Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội B.Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội; cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới C.Cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới D. Đập tan chế độ thực dân và phong kiến ANSWER: B
 • 65. 2. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, thành phần kinh tế phải đảm bảo ưu tiên cho nó phát triển là: A. Kinh tế hợp tác xã B.Kinh tế tư bản tư nhân C.Kinh tế quốc doanh D. Kinh tế cá thể - tiểu chủ ANSWER: B 2. Hồ Chí mInh đề cập đến chủ nghĩa xã hội nhiều nhất vào thời gian nào? A. 1920-1930 B.1930 – 1945 C.1945-1954 D. 1954-1969 ANSWER: D 2. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là: A. Không ngững cải thiện đời sống nhân dân B. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân lao động C. Không ngừng nâng cao đời sống nhân dân D. Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân ANSWER: B 174. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, theo Hồ Chí Minh: “Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng làm [……] A. Công hữu B.Sở hữu chung C.Của chung D. Tư hữu ANSWER: C 2. Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là:
 • 66. A. Chỉ bảo vệ lợi ích của tập thể B. Bảo vệ lợi ích cá nhân C. Loại bỏ lợi ích cá nhân D. Không dày xéo lên lợi ích của cá nhân ANSWER: C 2. Theo Hồ Chí Minh, động lực quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội là gì? A. Khoa học – kỹ thuật B. Con người C. Văn hóa D. Sự giúp đỡ của quốc tế ANSWER: B 2. Theo Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ: A. Do nhân dân lao động làm chủ B. Do nhân dân làm chủ C. Do giai cấp công nhân làm chủ D. Do giai cấp công nông làm chủ ANSWER: B 2. Theo Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở: A. Nền nông nghiệp hiện đại B. Nền công nghiệp hiện đại C. Khoa học kỹ thuật phát triển D. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu ANSWER: D 2. Theo Hồ Chí Minh, kẻ thù hung ác của chủ nghĩa xã hội là gì? A. Tham ô, lãng phí
 • 67. B. Chủ nghĩa cá nhân C. Các lực lượng phản động D. Thói hư, tật xấu ANSWER: B 2. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật của chủ nghĩa xã hội là gì? A. Khoa học – kỹ thuật phát triển B. Cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý C. Sỡ hữu xã hội về tư liệu sản xuất D. Sỡ hữu tư nhân về tư liệu sản xuất ANSWER: C 2. Về tổ chức hợp tác xã hội Hồ Chí Minh nhấn mạnh nguyên tắc: A. Làm đồng loạt B. Làm dần dần, từ thấp đến cao, tự nguyện, cùng có lợi, chống chủ quan, gò ép, hình thức C. Khẩn trương xây dựng cho được các hợp tác xã D. Làm nhanh chóng ANSWER: B 2. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống […...] đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Việt Nam đi lên CNXH từ một nước thuộc địa nửa phong kiến […...] A. Bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN B. Bỏ qua chế độ TBCN C. Không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN D. Xuyên qua CNTB ANSWER: C 2. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống […...] đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: “Nông dân giàu thì nước ta giàu, […….] thịnh thì nước ta thịnh” A. Công nghiệp
 • 68. B. Nông nghiệp C. Thương nghiệp D. Nông dân ANSWER: B 2. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc như thế nào? A. Không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ B. Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ C. Đưa họ vào kinh tế tập thể D. Đánh đổ họ với tư cách là giai cấp bóc lột ANSWER: A 2. Theo Hồ Chí Minh, cách làm của chủ nghĩa xã hội là: A. Phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa B. Nhà nước phải ban phát từ trên xuống C. Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân D. Dựa vào Nhà nước và sự giúp đỡ của các nước khác ANSWER: C 2. Theo Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong nông nghiệp bao gồm những bước: A. Cải cách ruộng đất B. Xã hội hóa nông thôn C. Xây dựng hợp tác xã cấp thấp và cấp cao D. Cả A, B và C đều đúng ANSWER: D 2. Hồ Chí Minh nói về loại hình hợp tác xã khi nào? A. 1920 B. 1927 C. 1945