SlideShare a Scribd company logo
Как са запалихте по отглеждането на трюфели?
В Каталуния много обичаме да берем гъби, вклю-
чително трюфели. Още от дете родителите ти
те учат кои гъби са ядливи и кои – отровни. Дядо
ми имаше приятел, свещеник в едно селце, който
беше търсач на трюфели в Жирона –родния ми град.
Когато завърших биология, започнах проучвания как
могат да се култивират диви гъби, като манатарки
и трюфели. Сега ръководя изследователски екип,
който се занимава с този въпрос.
Разкажете ни повече за процеса на отглеждане на
трюфели?
Трюфелите са плодното тяло на гъби, които си „съ-
жителстват“ с корените на някои дървета, напр.
леска и дъб, от които черпят захар и витамини.
Съжителството с дърветата е симбиотично, тъй
като и те помагат на растежа на дърветата. За да
отглеждаме трюфели, трябва да засадим дървета,
чиито корени са колонизирани с трюфели при кон-
тролирани условия в стерилни разсадници. По-късно
тези дървета се засаждат на места с подходяща
134
Marcos S. Morcillo
is a smiling Catalan with a Degree in Biology from the Uni-
versity of Barcelona. His main study area was to
develop new techniques to inoculate truffles and other
edible mycorrhizal mushrooms directly on mature trees.
He is the director of a private research centre specialised
in truffles, where he has developed mycorhizal mushroom
management projects for over 20 countries.
In February, he was on a short visit to Bulgaria and kindly
answered a few questions.
How did you get interested in the truffles business?
In Catalonia we love wild mushroom gathering, including
truffles. Since you are a kid your grandparents teach you
which mushrooms are edible and which ones poisonous.
My grandfather had a friend, who was a priest of a small
village, and this man was a truffle hunter in Girona, my
hometown. When I obtained my degree in biology, I started
doing research on how to cultivate wild edible mushrooms,
like porcini and truffles. Nowadays, I lead a research team on
this topic.
Please, tell our readers about the process of growing truffles?
Truffles are the fruit body of fungi that live associated with
the roots of some trees, like hazel and oak, from where they
take sugar and vitamins. They live in symbiosis with the
trees, so help the tree to grow as well. For farming truffles,
we need to plant trees whose roots have been colonized
Connoisseur’s menu
Marcos S. Morcillo
The truffle
grower
Маркос С. Морсийо
е усмихнат каталунец с диплома по биология от
Барселонския университет. Проучванията му са
свързани с откриването на методи за присажда-
не на трюфели и други микоризни гъби директно
към корените на дървета. Маркос е директор на
частен изследователски център, където е разра-
ботил проекти за отглеждане на микоризни гъби
в над 20 страни.
През февруари той беше на кратко посещение в
България и беше любезен да отговори на няколко
въпроса.
135
почва и климат – карстови почви с
pH 7,0-8,5, добра консистентност,
ниско съдържание на глина и отли-
чен дренаж, а климатът трябва
да е средиземноморски за черния
трюфел и малко по-хладен – за бур-
гундския.
Трюфелите започват да дават плод
под тези дървета след 5 до 8 годи-
ни, като най-висок добив се получава
10-12 години след засаждането.
Защо трюфелите са толкова скъпи?
Производството е недостатъчно
– 59 тона черни трюфели на година
за цяла Европа при търсене за над
1000 тона. 90% от трюфелите
все още са диворастящи, събирани
с помощта на обучени кучета, а
след събирането им не могат да се
съхраняват дълго и трябва да се
консумират до 10 дни.
Разкажете ни за международните си
проекти за отглеждане на дървета с
трюфели?
В света има пет региона със среди-
земноморски климат – Калифорния,
Чили, Южна Африка и Австралия,
така че, като се адаптират почви-
те, там могат да се култивират
нашите черни и бургундски трюфе-
ли. Имаме проекти за отглеждане
на трюфели във всички тези реги-
они. Някои от тях вече имат успех,
като например Австралия, която
произведе 8000 кг миналата година.
Забележете, че черните трюфе-
ли зреят през зимата, така че в
Южното полукълбо те се берат
извън нашия сезон и така могат
да се доставят пресни трюфели
в Европа и САЩ (главните целеви
пазари), когато там е лято.
В кои части на света се консумират
най-много трюфели?
Франция е най-големият вносител,
а също и един от най-големите
производители. В САЩ и азиатски-
те страни също има доста голямо
търсене. След няколко години кул-
тивираните трюфели ще покрият
растящото търсене, тъй като в
Европа вече са засадени над 30 000
хектара, но повечето млади дърве-
та още не са продуктивни.
with the truffle under controlled con-
ditions in sterile nurseries. Later these
trees will be planted in fields with the
right soil and climate – limy loam soil
with pH between 7.0-8.5, with nice
texture, low clay content and excellent
drainage, and Mediterranean climate for
the black truffle and a little bit colder for
the burgundy truffle.
Truffles will start fruiting under these
trees 5-8 years later, getting high yields
10-12 years after planting.
What makes truffles so expensive?
Production is insufficient – 59 tones a
year for the black truffle in the whole
Europe, to supply a demand of over
1,000 tons. 90% of the truffles still come
from the wild, harvested with trained
dogs, and once gathered, they cannot
be preserved for long and need to be
consumed in 10 days.
Tell us about your international projects
for truffle tree production?
There are 5 areas with a Mediterranean
climate on the planet – California, Chile,
South Africa, New Zealand and Australia,
so - by adapting the soils, our black and
burgundy truffles can be cultivated there.
In all these areas we have projects to
grow truffles. Some of them are already
successful, for example Australia, which
produced some 8,000 kilos last year.
Note that black truffles come into fruit in
winter, so in the Southern Hemisphere
they are harvested out of our season,
and thus fresh truffles can be supplied
to Europe and the USA (the main target
markets) during their summer.
In which parts of the world truffle con-
sumption is the highest?
France is the biggest importer, and one
of the main producers as well. USA and
the Asian countries have quite a big
demand. Farmed truffles will cover the
rising demand in a few years, as over
30,000 hectares have already been
planted in Europe, though most of the
young orchards are still not productive.
Условия за отглеждане на
трюфели в България
„България има голям потенциал
за отглеждане на трюфели, тъй
като тук растат няколко диви
разновидности. На север и в
черноморските райони най-раз-
пространен е бургундският
трюфел, но черен трюфел може
да се култивира и на места,
където средната температура
през най-студените месеци е над
1ºC. Трюфели бианчето могат
да се култивират в цялата
страна, най-добре на песъчливи
почви. Както казах, най-подходя-
щите приемни дървета са дъб и
леска, но за бургундския трюфел
можем да използваме бук, габър
и др.“
Conditions for truffles growing
in Bulgaria
“Bulgaria has a great potential for
farming truffles, as several species
grow naturally. In the north and
Black Sea areas the most common
is the Burgundy truffle, but the black
truffle can be cultivated as well in
areas where the average temperature
in the coldest month is over 1ºC. In
almost all the country the bianchetto
truffle can be cultivated, better in
sandy loam soils. As I said, best host
trees for producing black truffles are
oaks and hazels, but for growing the
Burgundy truffle we can use beech,
hornbeam, etc.”

More Related Content

More from Micologia Forestal & Aplicada

Truffle farming guide micofora booklet
Truffle farming guide  micofora bookletTruffle farming guide  micofora booklet
Truffle farming guide micofora booklet
Micologia Forestal & Aplicada
 
Viabilidad y rentabilidad de una plantación de pino piñonero micorrizado co...
Viabilidad y rentabilidad de una plantación de pino piñonero micorrizado co...Viabilidad y rentabilidad de una plantación de pino piñonero micorrizado co...
Viabilidad y rentabilidad de una plantación de pino piñonero micorrizado co...
Micologia Forestal & Aplicada
 
New considerations of tuber melanosporum life cycle 1
New considerations of tuber melanosporum life cycle 1New considerations of tuber melanosporum life cycle 1
New considerations of tuber melanosporum life cycle 1
Micologia Forestal & Aplicada
 
Xerrada efecte bacteris en la producció de tòfones Irta Micofora 2017
Xerrada efecte bacteris en la producció de tòfones Irta Micofora 2017Xerrada efecte bacteris en la producció de tòfones Irta Micofora 2017
Xerrada efecte bacteris en la producció de tòfones Irta Micofora 2017
Micologia Forestal & Aplicada
 
Ponencia quantificació miceli tòfona negra al sòl i biodiversitat en tofon...
Ponencia quantificació miceli tòfona negra al sòl i biodiversitat en tofon...Ponencia quantificació miceli tòfona negra al sòl i biodiversitat en tofon...
Ponencia quantificació miceli tòfona negra al sòl i biodiversitat en tofon...
Micologia Forestal & Aplicada
 
Hongos silvestres en guatemala
Hongos silvestres en guatemalaHongos silvestres en guatemala
Hongos silvestres en guatemala
Micologia Forestal & Aplicada
 
Cultivo de hongos y desarrollo rural en nicaragua
Cultivo de hongos y desarrollo rural en nicaraguaCultivo de hongos y desarrollo rural en nicaragua
Cultivo de hongos y desarrollo rural en nicaragua
Micologia Forestal & Aplicada
 
Cómo tomar muestras de suelo
Cómo tomar muestras de sueloCómo tomar muestras de suelo
Cómo tomar muestras de suelo
Micologia Forestal & Aplicada
 
Poster tuber borchii research in portugal iwemm morocco
Poster tuber borchii research in portugal iwemm moroccoPoster tuber borchii research in portugal iwemm morocco
Poster tuber borchii research in portugal iwemm morocco
Micologia Forestal & Aplicada
 
¿Por qué es tan difícil cultivar hongos micorrícicos comestibles?
¿Por qué es tan difícil cultivar hongos micorrícicos comestibles?¿Por qué es tan difícil cultivar hongos micorrícicos comestibles?
¿Por qué es tan difícil cultivar hongos micorrícicos comestibles?
Micologia Forestal & Aplicada
 
Barcelona Truffle Tour notes January 2016
Barcelona Truffle Tour notes January 2016Barcelona Truffle Tour notes January 2016
Barcelona Truffle Tour notes January 2016
Micologia Forestal & Aplicada
 
Barcelona truffle-tour-2015-16
Barcelona truffle-tour-2015-16Barcelona truffle-tour-2015-16
Barcelona truffle-tour-2015-16
Micologia Forestal & Aplicada
 
Cambios de paradigma en truficultura
Cambios de paradigma en truficultura Cambios de paradigma en truficultura
Cambios de paradigma en truficultura
Micologia Forestal & Aplicada
 
Ponencia marcos morcillo cultiu tuber borchii
Ponencia marcos morcillo  cultiu tuber borchiiPonencia marcos morcillo  cultiu tuber borchii
Ponencia marcos morcillo cultiu tuber borchii
Micologia Forestal & Aplicada
 
1 cultivo de setas micorrícicas comestibles 2014 marcos morcillo
1 cultivo de setas micorrícicas comestibles 2014 marcos morcillo1 cultivo de setas micorrícicas comestibles 2014 marcos morcillo
1 cultivo de setas micorrícicas comestibles 2014 marcos morcillo
Micologia Forestal & Aplicada
 
2 cultivo de la trufa en el mundo 2014 marcos morcillo
2 cultivo de la trufa en el mundo 2014 marcos morcillo2 cultivo de la trufa en el mundo 2014 marcos morcillo
2 cultivo de la trufa en el mundo 2014 marcos morcillo
Micologia Forestal & Aplicada
 
3 cultivo de tuber aestivum, uncinatum, borchii y brumale 2014 marcos morcillo
3 cultivo de tuber aestivum, uncinatum, borchii y brumale 2014 marcos morcillo3 cultivo de tuber aestivum, uncinatum, borchii y brumale 2014 marcos morcillo
3 cultivo de tuber aestivum, uncinatum, borchii y brumale 2014 marcos morcillo
Micologia Forestal & Aplicada
 
4 mercado trufas oferta -demanda y cadena valor 2014 marcos morcillo
4 mercado trufas oferta -demanda y cadena valor 2014 marcos morcillo4 mercado trufas oferta -demanda y cadena valor 2014 marcos morcillo
4 mercado trufas oferta -demanda y cadena valor 2014 marcos morcillo
Micologia Forestal & Aplicada
 
Poster morcillo et al tuber borchii micorrhization depending on host tree a...
Poster morcillo et al  tuber borchii micorrhization depending on host tree a...Poster morcillo et al  tuber borchii micorrhization depending on host tree a...
Poster morcillo et al tuber borchii micorrhization depending on host tree a...
Micologia Forestal & Aplicada
 
Vilanova et al tuber 2013 characterisation of pseuromonadaceae populations in...
Vilanova et al tuber 2013 characterisation of pseuromonadaceae populations in...Vilanova et al tuber 2013 characterisation of pseuromonadaceae populations in...
Vilanova et al tuber 2013 characterisation of pseuromonadaceae populations in...
Micologia Forestal & Aplicada
 

More from Micologia Forestal & Aplicada (20)

Truffle farming guide micofora booklet
Truffle farming guide  micofora bookletTruffle farming guide  micofora booklet
Truffle farming guide micofora booklet
 
Viabilidad y rentabilidad de una plantación de pino piñonero micorrizado co...
Viabilidad y rentabilidad de una plantación de pino piñonero micorrizado co...Viabilidad y rentabilidad de una plantación de pino piñonero micorrizado co...
Viabilidad y rentabilidad de una plantación de pino piñonero micorrizado co...
 
New considerations of tuber melanosporum life cycle 1
New considerations of tuber melanosporum life cycle 1New considerations of tuber melanosporum life cycle 1
New considerations of tuber melanosporum life cycle 1
 
Xerrada efecte bacteris en la producció de tòfones Irta Micofora 2017
Xerrada efecte bacteris en la producció de tòfones Irta Micofora 2017Xerrada efecte bacteris en la producció de tòfones Irta Micofora 2017
Xerrada efecte bacteris en la producció de tòfones Irta Micofora 2017
 
Ponencia quantificació miceli tòfona negra al sòl i biodiversitat en tofon...
Ponencia quantificació miceli tòfona negra al sòl i biodiversitat en tofon...Ponencia quantificació miceli tòfona negra al sòl i biodiversitat en tofon...
Ponencia quantificació miceli tòfona negra al sòl i biodiversitat en tofon...
 
Hongos silvestres en guatemala
Hongos silvestres en guatemalaHongos silvestres en guatemala
Hongos silvestres en guatemala
 
Cultivo de hongos y desarrollo rural en nicaragua
Cultivo de hongos y desarrollo rural en nicaraguaCultivo de hongos y desarrollo rural en nicaragua
Cultivo de hongos y desarrollo rural en nicaragua
 
Cómo tomar muestras de suelo
Cómo tomar muestras de sueloCómo tomar muestras de suelo
Cómo tomar muestras de suelo
 
Poster tuber borchii research in portugal iwemm morocco
Poster tuber borchii research in portugal iwemm moroccoPoster tuber borchii research in portugal iwemm morocco
Poster tuber borchii research in portugal iwemm morocco
 
¿Por qué es tan difícil cultivar hongos micorrícicos comestibles?
¿Por qué es tan difícil cultivar hongos micorrícicos comestibles?¿Por qué es tan difícil cultivar hongos micorrícicos comestibles?
¿Por qué es tan difícil cultivar hongos micorrícicos comestibles?
 
Barcelona Truffle Tour notes January 2016
Barcelona Truffle Tour notes January 2016Barcelona Truffle Tour notes January 2016
Barcelona Truffle Tour notes January 2016
 
Barcelona truffle-tour-2015-16
Barcelona truffle-tour-2015-16Barcelona truffle-tour-2015-16
Barcelona truffle-tour-2015-16
 
Cambios de paradigma en truficultura
Cambios de paradigma en truficultura Cambios de paradigma en truficultura
Cambios de paradigma en truficultura
 
Ponencia marcos morcillo cultiu tuber borchii
Ponencia marcos morcillo  cultiu tuber borchiiPonencia marcos morcillo  cultiu tuber borchii
Ponencia marcos morcillo cultiu tuber borchii
 
1 cultivo de setas micorrícicas comestibles 2014 marcos morcillo
1 cultivo de setas micorrícicas comestibles 2014 marcos morcillo1 cultivo de setas micorrícicas comestibles 2014 marcos morcillo
1 cultivo de setas micorrícicas comestibles 2014 marcos morcillo
 
2 cultivo de la trufa en el mundo 2014 marcos morcillo
2 cultivo de la trufa en el mundo 2014 marcos morcillo2 cultivo de la trufa en el mundo 2014 marcos morcillo
2 cultivo de la trufa en el mundo 2014 marcos morcillo
 
3 cultivo de tuber aestivum, uncinatum, borchii y brumale 2014 marcos morcillo
3 cultivo de tuber aestivum, uncinatum, borchii y brumale 2014 marcos morcillo3 cultivo de tuber aestivum, uncinatum, borchii y brumale 2014 marcos morcillo
3 cultivo de tuber aestivum, uncinatum, borchii y brumale 2014 marcos morcillo
 
4 mercado trufas oferta -demanda y cadena valor 2014 marcos morcillo
4 mercado trufas oferta -demanda y cadena valor 2014 marcos morcillo4 mercado trufas oferta -demanda y cadena valor 2014 marcos morcillo
4 mercado trufas oferta -demanda y cadena valor 2014 marcos morcillo
 
Poster morcillo et al tuber borchii micorrhization depending on host tree a...
Poster morcillo et al  tuber borchii micorrhization depending on host tree a...Poster morcillo et al  tuber borchii micorrhization depending on host tree a...
Poster morcillo et al tuber borchii micorrhization depending on host tree a...
 
Vilanova et al tuber 2013 characterisation of pseuromonadaceae populations in...
Vilanova et al tuber 2013 characterisation of pseuromonadaceae populations in...Vilanova et al tuber 2013 characterisation of pseuromonadaceae populations in...
Vilanova et al tuber 2013 characterisation of pseuromonadaceae populations in...
 

Cape kaliakra moments 2015 interview bulgaria

 • 1. Как са запалихте по отглеждането на трюфели? В Каталуния много обичаме да берем гъби, вклю- чително трюфели. Още от дете родителите ти те учат кои гъби са ядливи и кои – отровни. Дядо ми имаше приятел, свещеник в едно селце, който беше търсач на трюфели в Жирона –родния ми град. Когато завърших биология, започнах проучвания как могат да се култивират диви гъби, като манатарки и трюфели. Сега ръководя изследователски екип, който се занимава с този въпрос. Разкажете ни повече за процеса на отглеждане на трюфели? Трюфелите са плодното тяло на гъби, които си „съ- жителстват“ с корените на някои дървета, напр. леска и дъб, от които черпят захар и витамини. Съжителството с дърветата е симбиотично, тъй като и те помагат на растежа на дърветата. За да отглеждаме трюфели, трябва да засадим дървета, чиито корени са колонизирани с трюфели при кон- тролирани условия в стерилни разсадници. По-късно тези дървета се засаждат на места с подходяща 134 Marcos S. Morcillo is a smiling Catalan with a Degree in Biology from the Uni- versity of Barcelona. His main study area was to develop new techniques to inoculate truffles and other edible mycorrhizal mushrooms directly on mature trees. He is the director of a private research centre specialised in truffles, where he has developed mycorhizal mushroom management projects for over 20 countries. In February, he was on a short visit to Bulgaria and kindly answered a few questions. How did you get interested in the truffles business? In Catalonia we love wild mushroom gathering, including truffles. Since you are a kid your grandparents teach you which mushrooms are edible and which ones poisonous. My grandfather had a friend, who was a priest of a small village, and this man was a truffle hunter in Girona, my hometown. When I obtained my degree in biology, I started doing research on how to cultivate wild edible mushrooms, like porcini and truffles. Nowadays, I lead a research team on this topic. Please, tell our readers about the process of growing truffles? Truffles are the fruit body of fungi that live associated with the roots of some trees, like hazel and oak, from where they take sugar and vitamins. They live in symbiosis with the trees, so help the tree to grow as well. For farming truffles, we need to plant trees whose roots have been colonized Connoisseur’s menu Marcos S. Morcillo The truffle grower Маркос С. Морсийо е усмихнат каталунец с диплома по биология от Барселонския университет. Проучванията му са свързани с откриването на методи за присажда- не на трюфели и други микоризни гъби директно към корените на дървета. Маркос е директор на частен изследователски център, където е разра- ботил проекти за отглеждане на микоризни гъби в над 20 страни. През февруари той беше на кратко посещение в България и беше любезен да отговори на няколко въпроса.
 • 2. 135 почва и климат – карстови почви с pH 7,0-8,5, добра консистентност, ниско съдържание на глина и отли- чен дренаж, а климатът трябва да е средиземноморски за черния трюфел и малко по-хладен – за бур- гундския. Трюфелите започват да дават плод под тези дървета след 5 до 8 годи- ни, като най-висок добив се получава 10-12 години след засаждането. Защо трюфелите са толкова скъпи? Производството е недостатъчно – 59 тона черни трюфели на година за цяла Европа при търсене за над 1000 тона. 90% от трюфелите все още са диворастящи, събирани с помощта на обучени кучета, а след събирането им не могат да се съхраняват дълго и трябва да се консумират до 10 дни. Разкажете ни за международните си проекти за отглеждане на дървета с трюфели? В света има пет региона със среди- земноморски климат – Калифорния, Чили, Южна Африка и Австралия, така че, като се адаптират почви- те, там могат да се култивират нашите черни и бургундски трюфе- ли. Имаме проекти за отглеждане на трюфели във всички тези реги- они. Някои от тях вече имат успех, като например Австралия, която произведе 8000 кг миналата година. Забележете, че черните трюфе- ли зреят през зимата, така че в Южното полукълбо те се берат извън нашия сезон и така могат да се доставят пресни трюфели в Европа и САЩ (главните целеви пазари), когато там е лято. В кои части на света се консумират най-много трюфели? Франция е най-големият вносител, а също и един от най-големите производители. В САЩ и азиатски- те страни също има доста голямо търсене. След няколко години кул- тивираните трюфели ще покрият растящото търсене, тъй като в Европа вече са засадени над 30 000 хектара, но повечето млади дърве- та още не са продуктивни. with the truffle under controlled con- ditions in sterile nurseries. Later these trees will be planted in fields with the right soil and climate – limy loam soil with pH between 7.0-8.5, with nice texture, low clay content and excellent drainage, and Mediterranean climate for the black truffle and a little bit colder for the burgundy truffle. Truffles will start fruiting under these trees 5-8 years later, getting high yields 10-12 years after planting. What makes truffles so expensive? Production is insufficient – 59 tones a year for the black truffle in the whole Europe, to supply a demand of over 1,000 tons. 90% of the truffles still come from the wild, harvested with trained dogs, and once gathered, they cannot be preserved for long and need to be consumed in 10 days. Tell us about your international projects for truffle tree production? There are 5 areas with a Mediterranean climate on the planet – California, Chile, South Africa, New Zealand and Australia, so - by adapting the soils, our black and burgundy truffles can be cultivated there. In all these areas we have projects to grow truffles. Some of them are already successful, for example Australia, which produced some 8,000 kilos last year. Note that black truffles come into fruit in winter, so in the Southern Hemisphere they are harvested out of our season, and thus fresh truffles can be supplied to Europe and the USA (the main target markets) during their summer. In which parts of the world truffle con- sumption is the highest? France is the biggest importer, and one of the main producers as well. USA and the Asian countries have quite a big demand. Farmed truffles will cover the rising demand in a few years, as over 30,000 hectares have already been planted in Europe, though most of the young orchards are still not productive. Условия за отглеждане на трюфели в България „България има голям потенциал за отглеждане на трюфели, тъй като тук растат няколко диви разновидности. На север и в черноморските райони най-раз- пространен е бургундският трюфел, но черен трюфел може да се култивира и на места, където средната температура през най-студените месеци е над 1ºC. Трюфели бианчето могат да се култивират в цялата страна, най-добре на песъчливи почви. Както казах, най-подходя- щите приемни дървета са дъб и леска, но за бургундския трюфел можем да използваме бук, габър и др.“ Conditions for truffles growing in Bulgaria “Bulgaria has a great potential for farming truffles, as several species grow naturally. In the north and Black Sea areas the most common is the Burgundy truffle, but the black truffle can be cultivated as well in areas where the average temperature in the coldest month is over 1ºC. In almost all the country the bianchetto truffle can be cultivated, better in sandy loam soils. As I said, best host trees for producing black truffles are oaks and hazels, but for growing the Burgundy truffle we can use beech, hornbeam, etc.”