SlideShare a Scribd company logo
KREATIVNÍ PRÁCE
S INFORMACEMI
TÉMA 3
Brainstorming
Po nastudování byste měli:
»» znát účel a smysl brainstormingu,
»» umět aplikovat pravidla brainstormingu,
»» dokázat vést brainstorming,
»» umět používat varianty brainstormingu.
Proč jsme toto téma zařadili a k čemu slouží
Brainstorming je metoda, kterou můžeme použít v situaci, kdy potřebujeme
najít různé nápady k řešení problému. Techniku je vhodné používat
v počáteční fázi řešení problému, tj. ve fázi hledání řešení a postupů.
Tuto techniku můžete využít jak pro školní povinnosti, tak v profesi či
v soukromém životě. Může vám pomoci při hledání tématu práce, při stanovení vhodného
postupu v projektech, při psaní práce, při hledání kreativních přístupů atd. V profesní oblasti
se technika používá také při řešení problémů, často na počátku fáze řešení.
Klíčové pojmy
Brainstorming technika hledání nápadů na určité téma, prováděná
většinou ve skupině.
Facilitátor osoba, která řídí proces brainstormingu, zapisuje a
kategorizuje nápady.
Brainwriting metoda psaného brainstormingu.
2
3
Jak znáte: „Víc hlav víc ví.“
Teorie
Brainstorming je skupinová nebo týmová technika zaměřená na hledání co největšího
množstvínápadůnastanovenétéma.Hlavnímyšlenkatechnikyjepostavenánapředpokladu,
že při skupinové či týmové práci se rodí větší množství nápadů.
Technika je velmi jednoduchá. Základním předpokladem je stanovit problém
a vybrat skupinu, která bude brainstorming provádět. Následně se ve
stanoveném čase hledají všechny možné nápady, přičemž je vhodné inspirovat
se ostatními a nebránit se asociacím. Po brainstormingu přichází vyhodnocení.
Autorem metody je Alex Faickney Osborn a rozepsal ji v knize Applied Imagination (1953).
Pravidla brainstormingu
I když je technika relativně jednoduchá, je důležité dodržet určitá pravidla, neboť jejich
porušení kazí celý kreativní proces. Podívejte se, jaká pravidla to jsou.
»» Zákaz kritiky a hodnocení – je zakázáno verbální i neverbální hodnocení nápadů
(mohli byste tak zablokovat myšlení sobě či ostatním).
»» Kvantita stojí nad kvalitou – u brainstormingu nehledáme řešení, ale nápady. Mů-
žeme si tedy dovolit upřednostnit kvantitu před kvalitou. Často se stává, že právě
jeden z nejšílenějších nápadů je nakonec podkladem pro řešení.
»» Všichni jsou si rovni – každý má nárok na vyjádření a nikdo není odsuzován,
neexistuje zde horší či lepší účastník. Kdokoliv může přinést
vhodnou myšlenku.
»» Vzájemná inspirace – účastní-
ci by se měli inspirovat nápa-
dy druhých, používat asociace.
Cokoli bylo řečeno, může se
stát podkladem pro další ná-
pad.
»» Je potřeba určit osobu, která bude zapisovat nápady a řídit
diskuzi (brainstorming), tzv. facilitátora. V některých přípa-
dech se nedoporučuje, aby jím byl vedoucí či osoba s jinou
autoritou, účastníci by nebyli dostatečně uvolnění. Je vhodné
zapisovat na velký čistý papír, aby na něj všichni viděli, nejlépe použijte formát A3
či A2 nebo flipchart. Facilitátor by měl brainstorming řídit, koordinovat nápady,
kategorizovat je atd.
Aplikace a příklady
Brainstorming nejlépe pochopíme na konkrétním příkladu. Jak tedy postupovat?
Vyzkoušejte tento návod.
1.	 Sežeňte účastníky brainstormingu – nejčastěji se jedná o pracovní kolegy či kolegy-stu-
denty. Někdy se doporučuje různorodá skupina, ale jindy je vhodné oddělit např. šéfy
nebo experty. do jednotlivých menších skupinek. Dotyční budou cítit větší svobodu, kte-
rá je pro kreativitu důležitá.
2.	 Vysvětlete pravidla. Dohodněte se na nich a v průběhu si je hlídejte.
3.	 Definujte problém a zadání – na tuto fázi se zaměřte. Čím konkrétněji stanovíte cíl a
účel, tím kvalitnějšího výsledku dosáhnete. Vyhněte se obecnému zadání. Máte-li ve
skupině laiky (nebojte se jich), vysvětlení problému věnujte ještě větší důraz.
Příklad: Pokud potřebujete vytvořit novou vizitku, není vhodné účastníkům
předložit jen téma „nová vizitka“, ale je vhodné jim vysvětlit, proč je potřebné
pro vytvoření nové vizitky provést brainstorming a zdůvodnit to poukázáním na
nedostatky stávající vizitky.
4.	 Rozcvičte se – pro uvolnění atmosféry a zvýšení kreativního potenciálu se vyplatí pro-
vést různé hry odbourávající rigidní postoj k řešení problému.
5.	 Proveďte brainstorming – začněte s otázkou a čekejte na asociace. Nezapomeňte, že
brainstorming má několik vln. Jakmile dojdou nápady a účastníci mlčí, ještě chvíli po-
čkejte, dostaví se druhá, kvalitnější vlna nápadů.
6.	 Vyhodnoťte práci – hodnocení v průběhu brainstormingu je zakázáno (hodnocení vy-
tváří bloky). Hodnocení nápadů proveďte na konci sezení, nejlépe s určitým časovým
odstupem, pokud vám to čas dovoluje. Někteří odborníci doporučují několikahodinové
až jednodenní odložení, jiní jsou zase toho názoru, že je dobré si nad vyhodnocení sed-
nout ihned. Zkuste obojí, uvidíte, co vyhovuje vám.
Vyhodnocení brainstormingu
Hodnocení může probíhat formou obyčejné či řízené diskuze, nápady se mohou
kategorizovat a klasifikovat a lze vytvářet resumé. Můžete si na papíru např. poznačit
nápady různými barvami, přidávat obrázky, schémata, šipky, poznámky. Nebojte se zapojit
post-ity. Můžete použít i různé kreativní techniky. Zajímavá je např. technika myšlenkových
klobouků nebo myšlenkových map – představíme je v následujícím modulu. Použít můžete
i metodu SCAMPER, kterou jste se mohli naučit v materiálu věnovaném asociacím.
Jak využít brainstorming během studia?
Nejčastější možností je použití brainstormingu při hledání nápadu na téma
určitého projektu, který jako skupina máte řešit. Můžete hledat i různá řešení
či použít brainstorming v jakékoliv fázi projektu.
Pokud pracujete sami (netvoříte skupiny), je možné brainstorming provádět
i individuálně. V tomto případě budete mít důvod pro použití brainstormingu stejný, ale
postupovat budete trochu odlišně.
»» Definujete si téma/problém. Může se jednat jak o přesné zadání referátu/seminár-
ní práce, tak o méně specifikovaný úkol, který si potřebujte ujasnit.
»» Budete hledat co nejvíce možností/asociací – můžete si přizvat někoho na pomoc,
ale můžete se inspirovat jen svými myšlenkami.
»» Své nápady vyhodnotíte – opět můžete hodnotit s pomocníkem nebo sami.
Pro inspiraci se podívejte na web Studuj kreativně, kde najdete také video individuálního
brainstormingu: http://youtu.be/59kiB3HkNeU.
4
5
Tipy a triky
Kdo by se neměl zúčastnit brainstormingu?
Některé osoby se pro brainstorming nehodí. Jsou to:
»» osoby s napjatými vztahy mezi sebou,
»» osoby věčně nespokojené a kritické,
»» osoby s vysokou konzervativností, zaběhnutý-
mi stereotypy či myšlenkovou fixací,
»» osoby pasivní, konfliktní či skeptické.
Ne vždy je možné se takovým osobám vyhnout (např. je to kolega v pracovním týmu).
V tom případě mu problém důkladně vysvětlete a zkuste s ním např. nějakou variantu
brainstormingu.
Obecněmůžemedoporučit,abystedobrainstorminguzařadiliosobysopačnýmivlastnostmi,
než uvádíme.
Co dělá facilitátor?
Facilitátor je vedoucí osobou brainstormingu. Správný facilitátor umí vést
skupinu a hlídat pravidla brainstormingu. V případě nutnosti usměrňuje
bouřlivé překřikování, připomíná téma brainstormingu, upřesňuje odpovědi
a klade takové otázky, které pomáhají v proudění dalších asociací. Jeho hlavním cílem je
zapisovat nápady co nejpřesněji v klíčových slovech. Velikou výhodou je, pokud dokáže
nápady již při zápisu kategorizovat do podobných skupin.
Varianty brainstormingu
Existuje několik variant brainstormingu, z nichž každá se hodí pro jiné účely či jiné situace.
Sami se podle tématu, skupiny a dalších kritérií pokuste určit, jaká varianta je pro vás
vhodná. Každému vyhovuje něco jiného.
Rolebrainstorming
Metodu vyvinul Rick Griggs v 80. letech 20. století. Metoda pracuje s vytvoření rolí, do
kterých vstupujete. Hraní v rolích umožňuje lidem odbourat strach. Pravidla brainstormingu
jsou zachovaná, pouze dojde ke změně identity účastníků. Myšlenkou je fakt, že stylizace
se do cizí identity pomáhá jednotlivcům distancovat se od svých nápadů. Metoda může
také pomoci ostýchavým lidem k tomu, aby si připadali a dokonce byli užiteční, neboť při
klasickém brainstormingu jim stud brání se zapijit.
Při této metodě můžete své nápady uvádět větami jako: „Moje postava by…“. To, za koho
budou účastníci vystupovat, je nutné zvolit na začátku sezení. Lze volit slavné osoby,
pohádkové postavy, smyšlené postavy, postavy určitého povolání…
Negativní brainstorming
Jedná se o techniku, kterou užijete ve fázi příprav a plánování. Díky negativnímu
brainstormingu se zvyšuje vnímavost vůči problému.
Provedení je téměř totožné s provedením klasického brainstormingu. Změna nastává
v definování problému. Nehledá se zde řešení problému, ale hledají se překážky a nevýhody,
které náš problém přináší a obsahuje.
Klademe si zde především tyto otázky:
»» Co se stane, když problém nebudeme řešit?
»» Jaká jsou negativa řešení?
»» Čemu se musíme vyhnout?
Brainwriting
Jedná se o psanou variantu brainstormingu, přičemž sám brainwriting má několik variant.
Technika je vhodná mj. i pro osoby, které nechtějí mluvit nahlas nebo chtějí nechat své
myšlenky v anonymitě. Nejjednodušší variantou je sepsat nápady na lístečky a nechat
každého, aby si lístek vzal k sobě a dopsal k němu svůj nápad. Další variantou je známá
technika 6-3-5.
Tato technika vyžaduje důkladnější přípravu. Název techniky je odvozen z postupu, jak
brainwriting probíhá, tedy 6 osob napíše 3 nápady během 5 minut. Kartičku pak předá
dalšímu a sám dostane kartičku se třemi nápady jiného člověka. Připíší se další tři nápady
během 5 minut. Proces se opakuje až do doby, kdy je kartička vyplněna.
Na konci pak máme shromážděno 108 nápadů během cca 30 minut. Takto lze postupovat
i s účastníky přes e-mail, je však nutné počítat s delší časovou odezvou.
Zdroje a nástroje
Literatura
1.	 Creativity Tools: Develop Creative Solutions to Business Problems. MindTools.
[online]. [cit. 2012-01-08]. Dostupné z: http://www.mindtools.com/
pages/main/newMN_CT.htm#other.
2.	 GRAY, Dave a Sunni Brown a James Macanufo. Gamstorming. A playbook for Innovators,
Rulebreakers, and Changemakers. Sebastopol: O‘Reilly, 2010. ISBN 978-0-596-80417-6.
3.	 ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004.
Nástroje
1.	 Pro zápis, zdarma 3 „mapy“ - http://www.spiderscribe.net.
2.	 Pro vyhodnocení, pro grafy atp., zdarma 5 diagramů - http://www.gliffy.com.
3.	 Pro vyhodnocení, pro mapy atp. - http://www.mapul.com.
4.	 Pro zápis, vyhodnocení, mapy atp. - http://www.thebrain.com.
5.	 Online brainstorming (brainstorming rooms) - http://www.brainreactions.net.
Videonávod v češtině
1.	 Výběr tématu práce - http://youtu.be/59kiB3HkNeU
K zamyšlení
»» Mluvíte rádi o svých nápadech nebo je raději píšete (anonymně)?
»» Vyhovuje vám práce ve skupině nebo jste spíše individualisti?
»» Už jste někdy zažili brainstorming? Jak probíhal?
6
Brainstorming

More Related Content

Viewers also liked

Definovani problému
Definovani problémuDefinovani problému
Definovani problému
CEINVE
 
Myšlenkové mapy
Myšlenkové mapyMyšlenkové mapy
Myšlenkové mapy
CEINVE
 
Rozjezdy roku: 6 věcí, které nakopnou vaši značku na Facebooku
Rozjezdy roku: 6 věcí, které nakopnou vaši značku na FacebookuRozjezdy roku: 6 věcí, které nakopnou vaši značku na Facebooku
Rozjezdy roku: 6 věcí, které nakopnou vaši značku na Facebooku
Lovebrand
 
Posuňte svou značku na vyšší úroveň - T-Mobile Rozjezdy
Posuňte svou značku na vyšší úroveň - T-Mobile RozjezdyPosuňte svou značku na vyšší úroveň - T-Mobile Rozjezdy
Posuňte svou značku na vyšší úroveň - T-Mobile Rozjezdy
Lovebrand
 
Začněte už od začátku stavět svůj lovebrand
Začněte už od začátku stavět svůj lovebrandZačněte už od začátku stavět svůj lovebrand
Začněte už od začátku stavět svůj lovebrand
Lovebrand
 
10 tipů, jak může e-shop budovat svou značku
10 tipů, jak může e-shop budovat svou značku10 tipů, jak může e-shop budovat svou značku
10 tipů, jak může e-shop budovat svou značku
Lovebrand
 
Aby Hochbranding neodradil malou firmu od budování silné značky | Brandstorming
Aby Hochbranding neodradil malou firmu od budování silné značky | BrandstormingAby Hochbranding neodradil malou firmu od budování silné značky | Brandstorming
Aby Hochbranding neodradil malou firmu od budování silné značky | Brandstorming
Lovebrand
 
Jak vás výzkum mezi zákazníky dovede k lepší značce
Jak vás výzkum mezi zákazníky dovede k lepší značceJak vás výzkum mezi zákazníky dovede k lepší značce
Jak vás výzkum mezi zákazníky dovede k lepší značce
Lovebrand
 

Viewers also liked (8)

Definovani problému
Definovani problémuDefinovani problému
Definovani problému
 
Myšlenkové mapy
Myšlenkové mapyMyšlenkové mapy
Myšlenkové mapy
 
Rozjezdy roku: 6 věcí, které nakopnou vaši značku na Facebooku
Rozjezdy roku: 6 věcí, které nakopnou vaši značku na FacebookuRozjezdy roku: 6 věcí, které nakopnou vaši značku na Facebooku
Rozjezdy roku: 6 věcí, které nakopnou vaši značku na Facebooku
 
Posuňte svou značku na vyšší úroveň - T-Mobile Rozjezdy
Posuňte svou značku na vyšší úroveň - T-Mobile RozjezdyPosuňte svou značku na vyšší úroveň - T-Mobile Rozjezdy
Posuňte svou značku na vyšší úroveň - T-Mobile Rozjezdy
 
Začněte už od začátku stavět svůj lovebrand
Začněte už od začátku stavět svůj lovebrandZačněte už od začátku stavět svůj lovebrand
Začněte už od začátku stavět svůj lovebrand
 
10 tipů, jak může e-shop budovat svou značku
10 tipů, jak může e-shop budovat svou značku10 tipů, jak může e-shop budovat svou značku
10 tipů, jak může e-shop budovat svou značku
 
Aby Hochbranding neodradil malou firmu od budování silné značky | Brandstorming
Aby Hochbranding neodradil malou firmu od budování silné značky | BrandstormingAby Hochbranding neodradil malou firmu od budování silné značky | Brandstorming
Aby Hochbranding neodradil malou firmu od budování silné značky | Brandstorming
 
Jak vás výzkum mezi zákazníky dovede k lepší značce
Jak vás výzkum mezi zákazníky dovede k lepší značceJak vás výzkum mezi zákazníky dovede k lepší značce
Jak vás výzkum mezi zákazníky dovede k lepší značce
 

Similar to Brainstorming

Jak se ptát a jak naslouchat
Jak se ptát a jak naslouchatJak se ptát a jak naslouchat
Jak se ptát a jak naslouchat
CEINVE
 
Facilitační minimum
Facilitační minimumFacilitační minimum
Facilitační minimum
Eliska Remesova
 
Inspirativní metodika pro pořádání oborových akcí
Inspirativní metodika pro pořádání oborových akcíInspirativní metodika pro pořádání oborových akcí
Inspirativní metodika pro pořádání oborových akcí
KISK FF MU
 
Ústní projev
Ústní projevÚstní projev
Ústní projev
CEINVE
 
Koučovací cvičení 1
Koučovací cvičení 1Koučovací cvičení 1
Koučovací cvičení 1
Monika Barton, PhD, MBA, PCC
 
Kreativita
KreativitaKreativita
Kreativita
CEINVE
 
Staň se UXákem i TY!!!
Staň se UXákem i TY!!!Staň se UXákem i TY!!!
Staň se UXákem i TY!!!
Petr Stedry
 
Diskuzní metody
Diskuzní metodyDiskuzní metody
Diskuzní metody
Ústřední knihovna FF MU
 
Koučovací cvičení – čínské menu pro interní bariéry
Koučovací cvičení – čínské menu pro interní bariéry Koučovací cvičení – čínské menu pro interní bariéry
Koučovací cvičení – čínské menu pro interní bariéry
Monika Barton, PhD, MBA, PCC
 
Jak prezentovat před odborným publikem
Jak prezentovat před odborným publikemJak prezentovat před odborným publikem
Jak prezentovat před odborným publikem
KISK FF MU
 
Vizuální myšlení
Vizuální myšleníVizuální myšlení
Vizuální myšlení
CEINVE
 
Učení
UčeníUčení
Učení
CEINVE
 
Kreativní práce s informacemi
Kreativní práce s informacemiKreativní práce s informacemi
Kreativní práce s informacemi
CEINVE
 
Techniky učení
Techniky učeníTechniky učení
Techniky učení
CEINVE
 
Radázky
RadázkyRadázky
Sourcer presentation
Sourcer presentationSourcer presentation
Sourcer presentation
Radek Blahoš
 
Direct People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUPDirect People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUP
Innovation Tank
 
Myšlení
MyšleníMyšlení
Myšlení
CEINVE
 
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Petr Hovorka
 
01 mysleni
01 mysleni01 mysleni
01 mysleni
Dagmar Chytková
 

Similar to Brainstorming (20)

Jak se ptát a jak naslouchat
Jak se ptát a jak naslouchatJak se ptát a jak naslouchat
Jak se ptát a jak naslouchat
 
Facilitační minimum
Facilitační minimumFacilitační minimum
Facilitační minimum
 
Inspirativní metodika pro pořádání oborových akcí
Inspirativní metodika pro pořádání oborových akcíInspirativní metodika pro pořádání oborových akcí
Inspirativní metodika pro pořádání oborových akcí
 
Ústní projev
Ústní projevÚstní projev
Ústní projev
 
Koučovací cvičení 1
Koučovací cvičení 1Koučovací cvičení 1
Koučovací cvičení 1
 
Kreativita
KreativitaKreativita
Kreativita
 
Staň se UXákem i TY!!!
Staň se UXákem i TY!!!Staň se UXákem i TY!!!
Staň se UXákem i TY!!!
 
Diskuzní metody
Diskuzní metodyDiskuzní metody
Diskuzní metody
 
Koučovací cvičení – čínské menu pro interní bariéry
Koučovací cvičení – čínské menu pro interní bariéry Koučovací cvičení – čínské menu pro interní bariéry
Koučovací cvičení – čínské menu pro interní bariéry
 
Jak prezentovat před odborným publikem
Jak prezentovat před odborným publikemJak prezentovat před odborným publikem
Jak prezentovat před odborným publikem
 
Vizuální myšlení
Vizuální myšleníVizuální myšlení
Vizuální myšlení
 
Učení
UčeníUčení
Učení
 
Kreativní práce s informacemi
Kreativní práce s informacemiKreativní práce s informacemi
Kreativní práce s informacemi
 
Techniky učení
Techniky učeníTechniky učení
Techniky učení
 
Radázky
RadázkyRadázky
Radázky
 
Sourcer presentation
Sourcer presentationSourcer presentation
Sourcer presentation
 
Direct People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUPDirect People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUP
 
Myšlení
MyšleníMyšlení
Myšlení
 
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
 
01 mysleni
01 mysleni01 mysleni
01 mysleni
 

More from CEINVE

Nabidka workshopu Naser V
Nabidka workshopu Naser VNabidka workshopu Naser V
Nabidka workshopu Naser V
CEINVE
 
Program - Narodni seminar informacniho vzdelavani V.
Program - Narodni seminar informacniho vzdelavani V.Program - Narodni seminar informacniho vzdelavani V.
Program - Narodni seminar informacniho vzdelavani V.
CEINVE
 
Od přednášení ke kurátorství
Od přednášení ke kurátorstvíOd přednášení ke kurátorství
Od přednášení ke kurátorství
CEINVE
 
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologií
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologiíPedagogické teorie v kontextu moderních technologií
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologií
CEINVE
 
Kam v Brně za informacemi
Kam v Brně za informacemiKam v Brně za informacemi
Kam v Brně za informacemi
CEINVE
 
Program NaSer IV.
Program NaSer IV.Program NaSer IV.
Program NaSer IV.
CEINVE
 
Nabidka workshopu
Nabidka workshopuNabidka workshopu
Nabidka workshopu
CEINVE
 
Odborný text pod kontrolou
Odborný text pod kontrolouOdborný text pod kontrolou
Odborný text pod kontrolou
CEINVE
 
Dobrodružství s českým souvětím
Dobrodružství s českým souvětímDobrodružství s českým souvětím
Dobrodružství s českým souvětím
CEINVE
 
Co se děje ve větě jednoduché
Co se děje ve větě jednoduchéCo se děje ve větě jednoduché
Co se děje ve větě jednoduché
CEINVE
 
Píšme správně česky
Píšme správně českyPíšme správně česky
Píšme správně česky
CEINVE
 
Netradiční prezentace
Netradiční prezentaceNetradiční prezentace
Netradiční prezentace
CEINVE
 
Diplomova prace ocima oponenta
Diplomova prace ocima oponentaDiplomova prace ocima oponenta
Diplomova prace ocima oponenta
CEINVE
 
Etika vedecke prace
Etika vedecke praceEtika vedecke prace
Etika vedecke prace
CEINVE
 
Tvorba odborneho textu
Tvorba odborneho textuTvorba odborneho textu
Tvorba odborneho textu
CEINVE
 
Publikacni cinnost v akademickem prostredi
Publikacni cinnost v akademickem prostrediPublikacni cinnost v akademickem prostredi
Publikacni cinnost v akademickem prostredi
CEINVE
 
Pedagogicke minimum s metodami kritickeho mysleni
Pedagogicke minimum s metodami kritickeho mysleniPedagogicke minimum s metodami kritickeho mysleni
Pedagogicke minimum s metodami kritickeho mysleni
CEINVE
 
Jak napsat dobry odborny clanek
Jak napsat dobry odborny clanekJak napsat dobry odborny clanek
Jak napsat dobry odborny clanek
CEINVE
 
Jak na odborny clanek
Jak na odborny clanekJak na odborny clanek
Jak na odborny clanek
CEINVE
 
Jak (ne)psat odborny text
Jak (ne)psat odborny textJak (ne)psat odborny text
Jak (ne)psat odborny text
CEINVE
 

More from CEINVE (20)

Nabidka workshopu Naser V
Nabidka workshopu Naser VNabidka workshopu Naser V
Nabidka workshopu Naser V
 
Program - Narodni seminar informacniho vzdelavani V.
Program - Narodni seminar informacniho vzdelavani V.Program - Narodni seminar informacniho vzdelavani V.
Program - Narodni seminar informacniho vzdelavani V.
 
Od přednášení ke kurátorství
Od přednášení ke kurátorstvíOd přednášení ke kurátorství
Od přednášení ke kurátorství
 
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologií
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologiíPedagogické teorie v kontextu moderních technologií
Pedagogické teorie v kontextu moderních technologií
 
Kam v Brně za informacemi
Kam v Brně za informacemiKam v Brně za informacemi
Kam v Brně za informacemi
 
Program NaSer IV.
Program NaSer IV.Program NaSer IV.
Program NaSer IV.
 
Nabidka workshopu
Nabidka workshopuNabidka workshopu
Nabidka workshopu
 
Odborný text pod kontrolou
Odborný text pod kontrolouOdborný text pod kontrolou
Odborný text pod kontrolou
 
Dobrodružství s českým souvětím
Dobrodružství s českým souvětímDobrodružství s českým souvětím
Dobrodružství s českým souvětím
 
Co se děje ve větě jednoduché
Co se děje ve větě jednoduchéCo se děje ve větě jednoduché
Co se děje ve větě jednoduché
 
Píšme správně česky
Píšme správně českyPíšme správně česky
Píšme správně česky
 
Netradiční prezentace
Netradiční prezentaceNetradiční prezentace
Netradiční prezentace
 
Diplomova prace ocima oponenta
Diplomova prace ocima oponentaDiplomova prace ocima oponenta
Diplomova prace ocima oponenta
 
Etika vedecke prace
Etika vedecke praceEtika vedecke prace
Etika vedecke prace
 
Tvorba odborneho textu
Tvorba odborneho textuTvorba odborneho textu
Tvorba odborneho textu
 
Publikacni cinnost v akademickem prostredi
Publikacni cinnost v akademickem prostrediPublikacni cinnost v akademickem prostredi
Publikacni cinnost v akademickem prostredi
 
Pedagogicke minimum s metodami kritickeho mysleni
Pedagogicke minimum s metodami kritickeho mysleniPedagogicke minimum s metodami kritickeho mysleni
Pedagogicke minimum s metodami kritickeho mysleni
 
Jak napsat dobry odborny clanek
Jak napsat dobry odborny clanekJak napsat dobry odborny clanek
Jak napsat dobry odborny clanek
 
Jak na odborny clanek
Jak na odborny clanekJak na odborny clanek
Jak na odborny clanek
 
Jak (ne)psat odborny text
Jak (ne)psat odborny textJak (ne)psat odborny text
Jak (ne)psat odborny text
 

Brainstorming

  • 1. KREATIVNÍ PRÁCE S INFORMACEMI TÉMA 3 Brainstorming Po nastudování byste měli: »» znát účel a smysl brainstormingu, »» umět aplikovat pravidla brainstormingu, »» dokázat vést brainstorming, »» umět používat varianty brainstormingu.
  • 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu slouží Brainstorming je metoda, kterou můžeme použít v situaci, kdy potřebujeme najít různé nápady k řešení problému. Techniku je vhodné používat v počáteční fázi řešení problému, tj. ve fázi hledání řešení a postupů. Tuto techniku můžete využít jak pro školní povinnosti, tak v profesi či v soukromém životě. Může vám pomoci při hledání tématu práce, při stanovení vhodného postupu v projektech, při psaní práce, při hledání kreativních přístupů atd. V profesní oblasti se technika používá také při řešení problémů, často na počátku fáze řešení. Klíčové pojmy Brainstorming technika hledání nápadů na určité téma, prováděná většinou ve skupině. Facilitátor osoba, která řídí proces brainstormingu, zapisuje a kategorizuje nápady. Brainwriting metoda psaného brainstormingu. 2
  • 3. 3 Jak znáte: „Víc hlav víc ví.“ Teorie Brainstorming je skupinová nebo týmová technika zaměřená na hledání co největšího množstvínápadůnastanovenétéma.Hlavnímyšlenkatechnikyjepostavenánapředpokladu, že při skupinové či týmové práci se rodí větší množství nápadů. Technika je velmi jednoduchá. Základním předpokladem je stanovit problém a vybrat skupinu, která bude brainstorming provádět. Následně se ve stanoveném čase hledají všechny možné nápady, přičemž je vhodné inspirovat se ostatními a nebránit se asociacím. Po brainstormingu přichází vyhodnocení. Autorem metody je Alex Faickney Osborn a rozepsal ji v knize Applied Imagination (1953). Pravidla brainstormingu I když je technika relativně jednoduchá, je důležité dodržet určitá pravidla, neboť jejich porušení kazí celý kreativní proces. Podívejte se, jaká pravidla to jsou. »» Zákaz kritiky a hodnocení – je zakázáno verbální i neverbální hodnocení nápadů (mohli byste tak zablokovat myšlení sobě či ostatním). »» Kvantita stojí nad kvalitou – u brainstormingu nehledáme řešení, ale nápady. Mů- žeme si tedy dovolit upřednostnit kvantitu před kvalitou. Často se stává, že právě jeden z nejšílenějších nápadů je nakonec podkladem pro řešení. »» Všichni jsou si rovni – každý má nárok na vyjádření a nikdo není odsuzován, neexistuje zde horší či lepší účastník. Kdokoliv může přinést vhodnou myšlenku. »» Vzájemná inspirace – účastní- ci by se měli inspirovat nápa- dy druhých, používat asociace. Cokoli bylo řečeno, může se stát podkladem pro další ná- pad. »» Je potřeba určit osobu, která bude zapisovat nápady a řídit diskuzi (brainstorming), tzv. facilitátora. V některých přípa- dech se nedoporučuje, aby jím byl vedoucí či osoba s jinou autoritou, účastníci by nebyli dostatečně uvolnění. Je vhodné zapisovat na velký čistý papír, aby na něj všichni viděli, nejlépe použijte formát A3 či A2 nebo flipchart. Facilitátor by měl brainstorming řídit, koordinovat nápady, kategorizovat je atd. Aplikace a příklady Brainstorming nejlépe pochopíme na konkrétním příkladu. Jak tedy postupovat? Vyzkoušejte tento návod. 1. Sežeňte účastníky brainstormingu – nejčastěji se jedná o pracovní kolegy či kolegy-stu- denty. Někdy se doporučuje různorodá skupina, ale jindy je vhodné oddělit např. šéfy nebo experty. do jednotlivých menších skupinek. Dotyční budou cítit větší svobodu, kte- rá je pro kreativitu důležitá. 2. Vysvětlete pravidla. Dohodněte se na nich a v průběhu si je hlídejte. 3. Definujte problém a zadání – na tuto fázi se zaměřte. Čím konkrétněji stanovíte cíl a
  • 4. účel, tím kvalitnějšího výsledku dosáhnete. Vyhněte se obecnému zadání. Máte-li ve skupině laiky (nebojte se jich), vysvětlení problému věnujte ještě větší důraz. Příklad: Pokud potřebujete vytvořit novou vizitku, není vhodné účastníkům předložit jen téma „nová vizitka“, ale je vhodné jim vysvětlit, proč je potřebné pro vytvoření nové vizitky provést brainstorming a zdůvodnit to poukázáním na nedostatky stávající vizitky. 4. Rozcvičte se – pro uvolnění atmosféry a zvýšení kreativního potenciálu se vyplatí pro- vést různé hry odbourávající rigidní postoj k řešení problému. 5. Proveďte brainstorming – začněte s otázkou a čekejte na asociace. Nezapomeňte, že brainstorming má několik vln. Jakmile dojdou nápady a účastníci mlčí, ještě chvíli po- čkejte, dostaví se druhá, kvalitnější vlna nápadů. 6. Vyhodnoťte práci – hodnocení v průběhu brainstormingu je zakázáno (hodnocení vy- tváří bloky). Hodnocení nápadů proveďte na konci sezení, nejlépe s určitým časovým odstupem, pokud vám to čas dovoluje. Někteří odborníci doporučují několikahodinové až jednodenní odložení, jiní jsou zase toho názoru, že je dobré si nad vyhodnocení sed- nout ihned. Zkuste obojí, uvidíte, co vyhovuje vám. Vyhodnocení brainstormingu Hodnocení může probíhat formou obyčejné či řízené diskuze, nápady se mohou kategorizovat a klasifikovat a lze vytvářet resumé. Můžete si na papíru např. poznačit nápady různými barvami, přidávat obrázky, schémata, šipky, poznámky. Nebojte se zapojit post-ity. Můžete použít i různé kreativní techniky. Zajímavá je např. technika myšlenkových klobouků nebo myšlenkových map – představíme je v následujícím modulu. Použít můžete i metodu SCAMPER, kterou jste se mohli naučit v materiálu věnovaném asociacím. Jak využít brainstorming během studia? Nejčastější možností je použití brainstormingu při hledání nápadu na téma určitého projektu, který jako skupina máte řešit. Můžete hledat i různá řešení či použít brainstorming v jakékoliv fázi projektu. Pokud pracujete sami (netvoříte skupiny), je možné brainstorming provádět i individuálně. V tomto případě budete mít důvod pro použití brainstormingu stejný, ale postupovat budete trochu odlišně. »» Definujete si téma/problém. Může se jednat jak o přesné zadání referátu/seminár- ní práce, tak o méně specifikovaný úkol, který si potřebujte ujasnit. »» Budete hledat co nejvíce možností/asociací – můžete si přizvat někoho na pomoc, ale můžete se inspirovat jen svými myšlenkami. »» Své nápady vyhodnotíte – opět můžete hodnotit s pomocníkem nebo sami. Pro inspiraci se podívejte na web Studuj kreativně, kde najdete také video individuálního brainstormingu: http://youtu.be/59kiB3HkNeU. 4
  • 5. 5 Tipy a triky Kdo by se neměl zúčastnit brainstormingu? Některé osoby se pro brainstorming nehodí. Jsou to: »» osoby s napjatými vztahy mezi sebou, »» osoby věčně nespokojené a kritické, »» osoby s vysokou konzervativností, zaběhnutý- mi stereotypy či myšlenkovou fixací, »» osoby pasivní, konfliktní či skeptické. Ne vždy je možné se takovým osobám vyhnout (např. je to kolega v pracovním týmu). V tom případě mu problém důkladně vysvětlete a zkuste s ním např. nějakou variantu brainstormingu. Obecněmůžemedoporučit,abystedobrainstorminguzařadiliosobysopačnýmivlastnostmi, než uvádíme. Co dělá facilitátor? Facilitátor je vedoucí osobou brainstormingu. Správný facilitátor umí vést skupinu a hlídat pravidla brainstormingu. V případě nutnosti usměrňuje bouřlivé překřikování, připomíná téma brainstormingu, upřesňuje odpovědi a klade takové otázky, které pomáhají v proudění dalších asociací. Jeho hlavním cílem je zapisovat nápady co nejpřesněji v klíčových slovech. Velikou výhodou je, pokud dokáže nápady již při zápisu kategorizovat do podobných skupin. Varianty brainstormingu Existuje několik variant brainstormingu, z nichž každá se hodí pro jiné účely či jiné situace. Sami se podle tématu, skupiny a dalších kritérií pokuste určit, jaká varianta je pro vás vhodná. Každému vyhovuje něco jiného. Rolebrainstorming Metodu vyvinul Rick Griggs v 80. letech 20. století. Metoda pracuje s vytvoření rolí, do kterých vstupujete. Hraní v rolích umožňuje lidem odbourat strach. Pravidla brainstormingu jsou zachovaná, pouze dojde ke změně identity účastníků. Myšlenkou je fakt, že stylizace se do cizí identity pomáhá jednotlivcům distancovat se od svých nápadů. Metoda může také pomoci ostýchavým lidem k tomu, aby si připadali a dokonce byli užiteční, neboť při klasickém brainstormingu jim stud brání se zapijit. Při této metodě můžete své nápady uvádět větami jako: „Moje postava by…“. To, za koho budou účastníci vystupovat, je nutné zvolit na začátku sezení. Lze volit slavné osoby, pohádkové postavy, smyšlené postavy, postavy určitého povolání… Negativní brainstorming Jedná se o techniku, kterou užijete ve fázi příprav a plánování. Díky negativnímu brainstormingu se zvyšuje vnímavost vůči problému. Provedení je téměř totožné s provedením klasického brainstormingu. Změna nastává v definování problému. Nehledá se zde řešení problému, ale hledají se překážky a nevýhody, které náš problém přináší a obsahuje.
  • 6. Klademe si zde především tyto otázky: »» Co se stane, když problém nebudeme řešit? »» Jaká jsou negativa řešení? »» Čemu se musíme vyhnout? Brainwriting Jedná se o psanou variantu brainstormingu, přičemž sám brainwriting má několik variant. Technika je vhodná mj. i pro osoby, které nechtějí mluvit nahlas nebo chtějí nechat své myšlenky v anonymitě. Nejjednodušší variantou je sepsat nápady na lístečky a nechat každého, aby si lístek vzal k sobě a dopsal k němu svůj nápad. Další variantou je známá technika 6-3-5. Tato technika vyžaduje důkladnější přípravu. Název techniky je odvozen z postupu, jak brainwriting probíhá, tedy 6 osob napíše 3 nápady během 5 minut. Kartičku pak předá dalšímu a sám dostane kartičku se třemi nápady jiného člověka. Připíší se další tři nápady během 5 minut. Proces se opakuje až do doby, kdy je kartička vyplněna. Na konci pak máme shromážděno 108 nápadů během cca 30 minut. Takto lze postupovat i s účastníky přes e-mail, je však nutné počítat s delší časovou odezvou. Zdroje a nástroje Literatura 1. Creativity Tools: Develop Creative Solutions to Business Problems. MindTools. [online]. [cit. 2012-01-08]. Dostupné z: http://www.mindtools.com/ pages/main/newMN_CT.htm#other. 2. GRAY, Dave a Sunni Brown a James Macanufo. Gamstorming. A playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. Sebastopol: O‘Reilly, 2010. ISBN 978-0-596-80417-6. 3. ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. Nástroje 1. Pro zápis, zdarma 3 „mapy“ - http://www.spiderscribe.net. 2. Pro vyhodnocení, pro grafy atp., zdarma 5 diagramů - http://www.gliffy.com. 3. Pro vyhodnocení, pro mapy atp. - http://www.mapul.com. 4. Pro zápis, vyhodnocení, mapy atp. - http://www.thebrain.com. 5. Online brainstorming (brainstorming rooms) - http://www.brainreactions.net. Videonávod v češtině 1. Výběr tématu práce - http://youtu.be/59kiB3HkNeU K zamyšlení »» Mluvíte rádi o svých nápadech nebo je raději píšete (anonymně)? »» Vyhovuje vám práce ve skupině nebo jste spíše individualisti? »» Už jste někdy zažili brainstorming? Jak probíhal? 6