SlideShare a Scribd company logo
mei 1998 jaargang 9 nr. 45
                --~--------------------------------------------~
bQ~Qsting
                                                     stichting
                                                     industrieel
                                                     bouwen
                                                     nederland                  bi jeenkomst         3 juni 1998
                                  o                        ,
                                  o
        kantoor           voor de     tij de 1 ijkhei d
          Aankondig1ng voor project XX op woensdag 3 jun1 1998
          van 14.00 tot 17 . 00 uur 1n het stadhu1s van Den Haag
   I Inhet                              organiseert Booosting
   middag                              praktijk: project Xi(-. - -

   'Een kantoorgebouw dat na 19,5 j       aat verkleuren en bro men. Na 20 jar     t het in elkaar e
   blijft er alleen zand en grind over.' Dit l:i ld staat Jouke Post, v orzitter van Bo osting voor ogen met
   zijn project XX: een dubo-kantoor voor e tijdelijkheid.
   Jouke Post vindt bouwen voor de eeuwighei onnoclig, zeker bij utiliteitsbouw. 'Gebruiksvoo erpen
   als kantoorgebouwen zijn voor 95 procent uttig en degelijk, maar veel architecten geve
   onrechte de status van bewaarvoorwerp. Te ~ l de meeste kanro en t~enwoordig nog aar een
   economische levensduur hebben van enkele dece nia. Bovenclien is verbetering of renovatie vaak even
   duur als het oorspronkelijke gebouw. Daarbij wordt veel materiaal en energie verspil J. Door de
   materiaalkeuze af te stemmen op de economische levensduur van een gebouw wordt de otale milieu-
   belasting minimaal. Deze marktonrwikkeling en de  dacht voor duurzaam bouwe rachten J    ouke
   POSt er medio 1996 roe om een kantoorgebouw te re iseren voor rwee decennia.

       De Romeinse cijfers XX staan voor de onbekendh'eid en de levensduur van het project.   Al snel stond de opdrachtgever Wereldhave, in de p. soon van Gijs Verweij, achter he idee. Andere
   deelnemers in het projectteam zijn Rockwool La . us, CVK Kalkzandsteen, Archipel ())nrwerpers,
   ABT, TU Delft, TU Eindhoven, de Ministeries an EZ en VRO      Novem en SEV.

   Het kantooronrwerp kenmerkt zich door ee hybride draagco structie       van hout en sraàl. Stalen
   funderingspalen, een begane grondvloer uit gerecycled beton op stalen     iggers en een spaanplaten
   verdiepingsvloer gevuld met zand. Het dak/bestaat uit een nefm-plaat m     t een bedekking van os.
   Kartonnen kanalen vormen de basis van de luchtbehandeli 19sinstallarie.    Om de installatie voo de
   klimaatbeheersing te beperken zijn doo ichtige rolgordijn
      gevel, vóór de dubbele beglazin .L.                                                         .J
r
                          02
                      Ontwi kkel i ng
                                                        ,
  De vraag naar materialen met een maximale levensduur van 20 jaar bleek echrer haaks op de praktijk
  re staan. Producenten van bouwmaterialen zijn enerzijds druk bezig om de levensduur van
  bouwmaterialen te verlengen, en anderzijds willen ze niet zo graag samenwerken met andere
  leveranciers. Iedere leverancier wilde dat Post zoveel mogelijk van hón materiaal gebruik zouden
  maken. 'De opdrachtgever en ik hebben er gewoon dingen moeten doordrukken', aldus Pose
  Het gebouw heeft een b.v.o. van 2000 m' verdeeld over twee verdiepingen. Het komt te staan op het
  Delftech Park in Delft. In mei 1998 start aannemer BAM met de bouw van XX.

   PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA
   14:00 Ontvangst
   14:15 'Het idee en het ontwerp van XX'
         door ir Jouke Post, Post Ter Avest Architecten, voorzitter Booosting
   14:35 'De realisatie van XX' door ing. Gijs Verweij, directeur Wereldhave
   14:55 'De constructie van XX' door ir F. van Herwijnen, directeur van ABT
   15:15 'De installatietechniek van XX' door prof. ir P.H.H. Leijendeekers, TUE
   15:35 Discussie
   16.00 Toelichting op het 'Nomadisch Paviljoen'
         door ir Eric Vreetknburgh, Archipel Ontwerpers, vice-voorzitter Booosting
   16:15 Borrel
   17:00 Slot                           U bent van harte welkom.

    Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart
                                                          -
antw-oordkaart
                                         de noemer van het
                                     Ih"'7"no1prp  project van het
                                     r Nlonl;!.clis(:h Paviljoen', dat in het
                                         van 750 jaar De. ~ug is
                                           en in het atrium van het
                                          stadhuis is opgesteld ten
                                        van deze bijeenkomst.
                                     1D11wtll-mle<tla in relatie tot


                                       7.ie ook Ilieuw, schailldak op )
                                     ( pagi. 16 Mil deze nieuwsbrief                                                        .J
~er~~rg H~~ge~~ij~
 ontwi kkel   tal urni ni urn p1ankp rofi el
        voor voetgangersbrug
                           'In  de bouw komen zelfstandige oplossingen
                           nooit tor ontwikkeling, omdat de specifieke
                           toepassing en de serie re klein zijn voor research.
                           Research onstaat vanuit onvrede of een
                           ptobleem. Gelukkig hadden wij w'n probleem',
                           aldus Rob Hoogendijk van Verburg Hoogendijk
                           Architecten, Booostinglid te Amsterdam.

                          In opdracht van de Jaarbeurs Utrecht heeft
                          Verburg Hoogendijk een brugdek ontwikkeld
                          voor een 12 meter brede voetgangersbrug over
                          het Metwedekanaal. De overspanning van de
                          brug is vormgegeven in een vierendeelligger.
 Aanvankelijk werd gedacht aan hout, maar dat bleek te zwaar en vereiste te veel bevestigingspunren.
 Gewcht werd naar sterker en lichter materiaal en de keuze viel op aluminium. Het vormgegeven en
 geë>mudeetde aluminium profiel heeft een aantal vootdelen: • moeiteloze overspanning van twee
 meter, waardoor. reductie van de stalen onderconstructie, • geen corrosieprobleem omdat het
 plankprofiel op rubberStroken ligt, • extreme stroefheid ook bij nat weer, door de prefab-toevoeging
 van rubbergran ulaat, waardoor ook een. goede absorptie van contactgeluid is gewaarborgd.


 De ontwikkeling van de plankprofielen heeft geleid tot planken van ca. 300 mm breed met een
 maximale lengte van 10 meter. Zij zijn eenvoudig, wnder boren en van bovenaf, op de brug te
 monteren mer een kikkersysteem. De bevestigingpunten zijn onzichtbaar en de planken zijn
 willekeurig uitneembaar voor bijvoorbeeld onderhoud. De producent van het plankprofiel is BRS
 StM/werken uit Moerkapelle.

        De brug wordt eind mei geplaatst over het Melwedekanaal in Utrecht.Flex bui 1 i ding & i nteri or systerns
        wordt     ©1~yS       i  [fil1T1l~~@ti ~~s
 InduStrieel Ontwerpbureau Flex builiding & interior systems werkt vanaf 25 maart 1998 onder de
 nieuwe naam axys innovations.
,
                          Zooontjens
                     Dit keer een voorbeeld van een concrete productontwikkeling. Ca. een
                     jaar geleden gaf Zoontjens Beton te kennen een product te willen
      ontwikkelen voor het ophogen van galerijen. De markt voor dit product groeit snel en sluit goed aan
      bij de huidige activiteiten van Zoontjens. Bij menige galerijflat is een groep honkvaste bewoners aan
      te wijzen. Soms is de lage huur hiervan de reden, soms is het ook de woonkwaliteit van de omgeving
      (winkels, recreatie, etc.). Ook goede buren en kennissen vormen een bindend element. Met de jaren
      komen echter ook de gebreken en voor menigeen wordt het opstapje van galerij naar woning een
      serieus probleem. Verhuurders die dit niet oplossen krijgen te maken met leegstand en daardoor met
      een minder aantrekkelijk woonklimaat. Kortom het begin van een neetwaartse spiraal. Zoonrjens heeft
      met Booosting en later Buro A+ het probleem geanalyseerd en oplossingen bedacht. Na een half jaar
      intensief ontwikkelen waren tien oplossingen voorhanden. Om technische en economische redenen
      is gekozen voor een oplossing met een lichte opbouwen een extreme stabiliteit. In dit kader is het leuk
      te vermelden dat ook een ander Booostinglid, Enitor één van deze oplossingen heeft aangedragen. Het
      systeem werd onder zeer grore belangsteJiing op de Bouwrai, in maart van dit jaar aan de markt
      gepresenteerd. Het eerste project wordt op korte termijn uitgevoerd. Het is een schoolvoorbeeld:
      binnen een jaar met een systematische aanpak de neuzen in dezelfde richting krijgen en samen een
      product ontwikkelen. Zoonrjens, veel succes!                           ....
                            Jos      Buro A+ en bestuurslid van Booosti
NAAM


BF.ORlJF

I I I
ADRf~
POSTCODE           WOONPLAATS


"mLEfüON
o Komt op woensdag 3 juni 1998 naar 'Ptojec       XX' an 4.00 ot 17.00 uur in
  Den Haag met        personen. (zie /Ir. 45 pag. 01-02)                Booosting
o Komt op donderdag 24 september 1998 naar de presentatie van CD20 van
  16.00 tot 19.30 uur in Son met        personen. (zie nl'. 45 pag. 05-06)       Postbus 10197
o Doet mee aan de Booosring-Ideeënprijsvraag 'The DOOOR' en ontvangt na             3004 AD Rotterdam
  inschrijving (tor 30 juni '98) nauwkeurige informatie over onderwerp/voofWdarden.
o X'il graag aansluiten op her Internet-nerwerk van Booosting
 (XIWW.OOO.NLlBOOOSTING) Dit geldt Alleen voor Aangeslotenen.
o Wil graag informatie over de realisatie van een internet-pagina.
  (000 Internet Services neemt contact met u op)
o Ontvangt graag informatie over participatie bij Boooscing.
o Bestelt her boek 'Booosring in bedrijf (1992) (particiP01~U/l: f 25.0039.50 )
                          Nw-pnrt1C1pn/ltm: f
L de uitgaven 'Booosting in Beeld' en 'Tussen Traditie en Experiment' zijn helaas uitverkocht            ..I
•                                                      ,
          Aankondiging CD20 op donderdag 24 september 1998
            van 16.00 tot 19.30 uur in Son en omgeving


              C [)) 2 (o) ~
     een industriële
       bouwmethode
  C020 is een draagconstructiesysteem voor
  gebouwen dat bestaat uit een aantal prefab
  betonnen elementen, kolommen en vloerplaten, die
  met elkaar zijn verbonden door een unieke verbinding.

  Het systeem werkt snel omdat de voorbereidingstijd kort is door ver doorgevoerde standaardisatie.
  Het systeem is efficiënt omdat CD20 balkloos. Dit leidt tot besparing op bouwplaatskosten en kosten
  van technische installaties. Het systeem waarborgt door de fabrieksmatige productie een constante hoge
  kwaliteit van de elementen.


                             CD20 is in staat snel op veranderingen in het
                             bouwproces in te spelen. De implementatie zal
                             daarom in een vroeg stadium van het ontwerp
                             moeten plaatsvinden. Reeds bij het bouw-
                             initiatief kunnen ontwerpers en bouwers een
                             beroep doen op het CD20-team. Dit team
                             bestaat uit adviesbureau CD20 Bouwsystemen,
                             ingenieursbureau Corsmit en betonproducent
                             Betomon.


                             Op 24 september wordt u in de gelegenheid
                             gesteld kennis te nemen van de denkwijzen en
                             het product. alle teamleden zullen dan een
                             toelichting geven. Tevens wordt u de mogelijk-
                             heid geboden de productie en montage van het
                             systeem in de praktijk te zien.
                             Prof ir Jan Brouwer kent de toepassing van het
                             systeem goed en zal aansluitend vertellen over
                             creatief gebruik van basis- en maatwerk-
                             elementen van het systeem .
  • C020 knoop

  In de loop van 1997 heeft Adviesbureau CD20 Bouwsystemen zich bij Booosting aangesloten.


L                                                      .J
r                                              ,
   PRO G RAM MAP RO G RAM MAP ROG RA MMAP ROG R AM MA
   16:00 Ontvangst Betonson in Son door ir j. Post, voorzitter Booosting
   16:15 CD20 door ir D.V. Bonink, directeur adviesbureau CD20 Bouwsystemen
   16:30 CD20 door dhr S. Poot, Hoofd Innovatie Betonson
   16:45 Rondleiding fabriek Betonson
   17:30 Vertrek naar montage CD20, in de buurt van Eindhoven
   17:45 Rondleiding montage CD20
   18:15 CD20 door prof. dipL ing. j.N.j. Vambersky, directeur Corsmit Ingenieursbureau
   18:30 CD20 door prof. ir j. Brouwer, architect
   18:45 Discussie
   19:00 Drankje en hapje
   19:30 Einde

  U bent van harte welkom.
    Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoordkaart.


L                                              .J
•                                                                ,
           Verslag van de bijeenkomst bij D3BN te Den Haag
                op donderdag 19 februari 1998


            staat achter de ontwerper
  Het is een simpele maar doeltreffende filosofie: het
  constructieve ontwerp dient de architectuur. Maar dat
  wil gelukkig niet zeggen dat de constructeurs klakke-
  loos alle aanwijzingen van de architect opvolgen.

  Integendeel, w bleek tijdens de recente ontmoeting tussen de D3BN-top en
  Booosting-ieden. De constructeur zal waar mogelijk alternatieven aandragen als hij
  denkt dat het architectonische onrwerp daarmee beter is te realiseren. En uiteraard heeft
  hij zijn eigen veranrwoordelijkheid: zorgen dat de constructie letterlijk staat als een huis.

                                                              t::
  Tijdens de bijeenkomst in het KIVI-hoofdkwartier in Den Haag werden aansprekende voorbeelden              Q)
                                                              +'
                                                              +'
  getoond van de ondersteunende functie van de constructie/constructeur. Het was interessant om te            ::>
                                                              +'
                                                              V>
  zien en horen hoeveel rekenwerk soms nodig is om ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen te genereren.
                                                              '-
                                                              o
  Of de constructie nu wel of niet in het zicht mag komen (waatover in eerste instantie de architect           o
                                                              "0
  beslist), zowel qua onrwerp als uirvoering vergt dat intensief denkwerk. Want constructie en              +'

  architectuur moeten elkaar versterken, in feite naadloos op elkaar aansluiten en dat het liefst wnder          Q)
                                                              +'

  budgetoverschrijdingen. Zo gezien is, van alle partners in de bouwkolom, de band tussen architect en
                                                              .0
  constructeur wellicht de meest hechte, ook al zal het er bij discussies over de beste oplossing best wel        '"
                                                              +'
                                                              V>
  eens verhit aan toe gaan. Maar dat komt in de beste families voor.
                                                              '"
                                                              '-
                                                              +'
                                                              x
                                                              Q)
  Een actueel project van D3BN is het Provinciehuis in Den Haag. Vanwege de ligging tegenover het
  KlVI-hoofdkwartier was een korre excursie ingepland. Op het oog is het Provinciehuis een vrij
  normaal gebouw. Dichterbij komend blijken er interessante construcrieve oplossingen in te zitten.
  Sommigen zijn goed zichtbaar, wals de robuuste betonnen voet en de scheefstaande kolommen onder
  de puntig toelopende zijvleugel. Anderen leiden een verborgen bestaan omdat ze reeds zijn
  'ingepal<t', zoals de forse balken onder de ver overkragende verdiepingsvloer, met uitsparingen voor
  het leiding- en kokerwerk.


            Uitsmijter tijdens de meeting met D3BN was een buitenstaander. Architect Micha
            de Haas, bedenker van het 'aluminium bos', was uitgenodigd voor de traditionele
            tegenlezing. In een spannende mengeling van architectuur, constructietechniek en
            een flinke vleug humor verwoordde De Haas de onrwikkelingsgeschiedenis van zijn
            bijzondere onrwerp voor het nieuwe 'hoofdkantoor' van het Aluminium Centrum.
  Binnen de kortste keren waren we verwikkeld in een 'constructieve' discussie. Zowel zijn onrwerp als
  de presentatie ervan zijn goede redenen om hem nog eens uit te nodigen.
                                                  Fieter de Mos
                                                          .....

L                                                                 .J
Congresgebouw, Den Haag
        ... Generale Bank Nederland,
        Rotterdam
        ~ Provinciehuis Zuid-

        Holland, Den Haag  ... José Osóri 0
  Lobato : kantoor
  BÉGÉ, Sassenheim;  TRainer Bullhorst:
-
                        kantoren,
                        ... makette crematori urn,
                        Hilversum
                                    ...I
•                                                      ,
   Verslag van de presentatie va_ de nieuwe architectenleden in Den Haag
                 n
              op dinsdag 24 maart 1998


     Architecten aan het woord
  Op de bovenste etage van een fraai Haags pand aan het Noordeinde
  waren alle tekentafels opzij geschoven om zitruimte te creëren
  voor een veertigtal Booosting-leden. We waren te gast bij
  het ni euwe 1i d Bull horst ArchHecten & Stedenbouwers om een
  architectenpresentatie bij te wonen.

  In een genoeglijke sfeer verrelden ze hun verhaal. Rainer Bullhorst liet bijvoorbeeld zien hoezeer hij
  op de kleintjes let, in ontwerpopzicht dan, niet in de catering. Mooie leren koffers, minimale
  manchetknopen en een subtiel uithangbord vormden een opstapje naar z'n voornamelijk Haagse werk.
  Ook daarin viel op welk oog voor detail hij bezit.
  Het volgende nieuwe lid, Jan Timmers, was vanuit een technische opleiding, via buitenlandse
  elvaringen, tot een bijna religieus te noemen architectenpraktijk gegroeid. Interessant was de
  nieuwbouw van het ldooster-bejaardenoord Mariëngaard in Aarle-Rixtel, waar met grote
  voorzichtigheid oud en nieuw was samengevoegd. Daarbij heeft Timmers altijd veel oog voor de
  bestaande bebouwing: niet detoneren maar integreren.
  Heel anders van stijlgevoel en projectaanpak is het werk van José Os6rio Lobato, omgevingsvormgever
  van origine. Die invalshoek is terug in te vinden in zijn projecten, of het nu woningen,
  bedrijfsgebouwen of een paviljoen voor de Floriade betreft. Strakke gevels zie je dan, met subtiele
  details, maar vooral opmerkelijk door het zeer terugllOudende kleurgebruik. Laat de materialen maar
  voor zichzelf spreken.
  Dat 'voor zichzelf spreken was overigens ook de insteek van Herman
  Zeimtra en Liesbeth van der PoL Dat die elkaar gevonden hebben in een
  samenwerkingsverband ligt niet aan de overeenkomst in ontwerpstijl. Ze zijn
  nagenoeg elkaars opponenten, maar dat maakt de onderlinge discussies er
  alleen maar spannender op. Liesbeth kiest voor het vermijden van clichés en
  laat haar gevoél spreken, Herman is veel traditioneler ingesteld en wekt daarin
  de rusr en verfijning. Samen kunnen ze inmiddels bogen op een fraai oeuvre.

                             Conclusie:
                             alle architecten zijn anders en laten dat in hun
                             werk goed doorklinken. En dat maakt w'n
                             architectenpresentatie nu juist winteressant.
                             Daar kom ik graag nog eens voor terug.

                                              Pieter de Mos

                            ~ Liesbeth van der Pol: schets Rooi e
                            Donders, 3 woontorens in Almere Buiten      Á
L                                                      .J
Ideeënprijsvraaag
              THE DOOOR
                        Uitgangspunt
                        Booosting is ontstaan uit de gedachte van synergie.
                        Een bedrijf en een ontwerper kunnen gezamenlijk
                        een beter industrieel producr ontwikkelen dan dar zij
                        dat elk voor zich doen.
                        Om de industrialisatie en vernieuwing te stimuleren
                        heeft Booosting, rer gelegenheid van haar 10-jarig
                        bestaan op dit onderwerp een ideeënprijsvraag uit-
                        geschreven.

                        Onderwerp
                        Het onderwerp van de ideeënprijsvraag is THE
                        DOOOR. Het motto is: 'De typemachine werd
                        computer. Van lelijk eendje tot sierlijke zwaan'.
                        De moderne entre~ (voordeur en portaal) van ons
                        huis wordt geproduceerd uit nieuwe marerialen, is
                        op afstand te programmeren, zit vol media-funcries
                        en wrgt voor optimale actieve en passieve veiligheid.

                        Deel name
                        De deelname staat alleen open voor teams, uit één
                        van de volgende categorieën:
• Studenten en pas afgestudeerden van alle opleidingen welke enige associatie hebben mer bouw-
 kunde, industrieel ontwerpen, of architectuur.
• Booostingieden, in een team dat is samengesreld uit minimaal twee leden van afzonderlijke
 disciplines.
 Discipline I : de ontwerpers, architecten en advies- en construcriebureaus.
 Discipline 2: de producrie- en bouwbedrijven en branche-organisaties.
• Geïnteresseerden die (nog) niet zijn aangesloten bij Booosting kunnen ook teams vormen.

Een team bestaat minimaal uit één Booosting-aangeslorene. Deelname en inschrijving zijn kosreloos.

U kunt zich aanmelden voor de ideeënprijsvraag THE DOOOR middels de antwoordkaart op
bladzijde 4 van deze nieuwsbrief. Na inschrijving onrvangt u nauwkeurige informatie over de
omschrijving van het onderwerp en de deelnamevoorwaarden. Inschrijven kan [Ot 30 juni 1998.

  Geïnteresseerd in deelname? Inschri'vin via de antwoordkaart.
•                                                         ,
                Ar     1       Pl
                                .    n
      donderdag 14 mei   RGD Directie Ontwerp & Techniek Maastricht (AVA)
  donderdag 24 september CD20 te Son             h
  woensdag 18 november Saint-Roch

                In het kader van 10 jaar Booosting:
      woensdag 3 juni   'XX' te Den Haag  lil  ),    Ol
   woensdag 14 oktober    Symposium 'De toekomst van de bouw'
                Opening van de tentoonstelling 10 jaar Booosting-productontwikkeling

                (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen
b 0 0 0 S t •n 9
      -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
                           n mei. 1988 is de Stichtin.g Industrieel Bouwen Nederlan. d,
                           I.

                           Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van
   s tic h tin 9                 lIldusme, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelllllg
   i n dus tri e e I    van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en
   b 0 uwe n        toepassen van industrieel te vervaardigen bouwptoducten en gebouwdelen, ter verhoging
   ne der I a n d      van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of
••••••••••          u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting.

                •   ~"',,·W",(._L-__c~o_l-'o_f--'o'--nL-_---' -~---
    :  ...      Hoogmadestraat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam
                   010 4156304     010 4157409          I paarch@pi.net
             hom     . http://www.OOO.nlJbooosting
                     1 Jolanda Steenhouwer,

             bereikbaar: di en wo van 9.00 tot 17.00 uur en op do van 9.00 tot 13.00 uur
                 .. Jolanda Steenhouwer
             Vo        Patricia Brouwer Design
             Dr   Drukkerij Hans Tmijen
                      D. V. Bonink, Jos Lichtenberg, Rob Hoogendijk,
             Herbert van Hoogdalem, Leo Meuldijk, Pieter de Mos, Jan Peters,
             Ar/ette van Poppe~ Eelke Pouwer
                        Jouke Post        Post Ter Avest Architecten
             Vice '00 rzi !ter   Eric Vreedenburgh    Archipel Ontwerpers
             S crctaris       Jan van der Woord     TU Delft
             Pcnllingmcc te     Johan Riezebos      CVK Kalkzandsteen
             iJ          Jos Lichtenberg      BuroA+
             Id          Henk van Laarhoven    Hubert-Jan Henket Architecten
             Lid          Jaap Koning        Jaap Koning Industrial Design


L
                             11
•                                                                ,
              Nieuwe participanten
                      '). V.           Contactpersoon: de heer ing. L. Meu7dijk
   [Je  Meeuw tlou     en                             commercieel directeur
              .: ' f  <OJI  c.igr-nfjds
                        De Meeuw is producent van flexibele ruimten. Sinds 1929 wrgt het bedrijf
   Indu s trieweg 4              voor oplossingen van huisvestingsvraagsrukken met een tijdelijk of meer
   Postbus 18                 permanent karakter. Banken, scholen, verpleeg- en ziekenhuizen, peuter-
   5688 ZG Oirschot              speelzalen en recreatieparken maken gebruik van de diverse bouwsystemen.
   T 0499-57.2024               Een goed voorbeeld is het ABN-AMRO-kantoor in Amsterdam Zuid-
   F 0499-577.066               Oost. Vier bouwlagen met een b.v.o. van 12.000 m'worden in ca. vijf
   E de_me euw@pi . net            maanden gebouwd en kunnen in bijwnder korte tijd weer worden
   H www.demeeuw.com             verplaatst. Het is een zeer representatieve kantooraccomodatie gebouwd met
                         het MAX.-GO-systeem en voorzien van diverse extra voor-zieningen, zoals
      lifi:en, data-installatie, airconditioning en restauratieve voorzieningen.
      Productontwikkeling is bij de bedrijfsvoering van De Meeuw altijd een belangrijk facet geweest. De
      ontwikkeling van het MAX-GO-systeem eind jaren '80 en andere producten tonen dit aan. Reden om,
      na vier jaar afwezigheid en ooit aangeslorene van her eerste uur, weer aansluiting te zoeken bij
      Booosting te zoeken, mede ontstaan naar aanleiding van recente contacten met Booosting-collega's.          ....


                                                Tuns + Honting Architekten
   AUiance Europ~                    Hogeschool EnscIJ~ik         Verbu'K Hoogmdijk Archiuktm
   Ballast Nedam IGB, Utrecht              HogescIJool Midden-Brabant      ir Frank van Wan.
   Bik Bouwprodukten                  TU Delft. vakgroep &uwtechnologie    Buro voor Architektuur
   Bruynuel Keukens m Kasten              TU Eittdhovm, faculteit Bouwkuntk  Atelier Zeinstra. van tÛr Pol
   Van Campen Bmdinf,1
   CVK lVz/Jwmdrteen                  axys inmwations            A + Bu"au voor
   H. Van Dam Fabriek van Plaa~rkm           Ad van Berlo Industrial Design      &uwproduktontwikkeling
   Enitor                        Koning Industrial Design       ABT Adviesbu"au voor Bouwtechniek
   Hoerch &uwsysumm N~tÛrland              La,uJmark Design &- Ttchnology    A&c Architectm m Consultants
   Hokc Laagspanning                  TNO Industrie             Bu"au Angmmt
   Hoogowns Groep                                       BIngraafBU"4U voor Bouwen &- milieu
   Hunter Douglas                    NWR. Nationale Woningraad       BDA Groep
   Kömmer/ing Benelux                  Sb/, StaaJbquw InstiNlIlt       CD20 &uwsyJtemen
   j.j. Krms                      St. Aluminium Centrum         Comnit Raadgewnd Ingenieunbu"au
   Krupe Bomaux                     lXG. Vermigi,lg van Kunststof    D3BNDenHaag
   De Meeuw Oinchot                    Groekkmmun Fabrikanten       ing. Ka"' H. Dekker
   Octatube Space Structures              VNC, Vereniging NetÛrlandse      Fafatk Consulting 6- Engineering
   Pieterman Hardglas                   Cemmtindusrm            GeNie Consult
   Plastica Plaat                                       Goudstikker - de VrieslACN
   Polyblock                      Archipel Ontw~rpm           Ir. A. Hoek CS Bouwkundig ltlgmieun
   Polynonn                       ArcIJitectenbu"au BöIJtlingk     HiolSCh Engineering
   Rewa Budel                      Hu Archiucten Consort        lVz11l00r van ik Toeko11lS1
   Rtynolds Architectuunysumen             Jan Brouwer Associarer       • Leylandi Consultancy
É  Rockwool                       Bu/Jhom ArcIJit~ctm m Suikbouwm   Materia. adviesbureau voor
o  $nim-Roch Glas                    CEPEZED                 materialen m producten
1  50mfY NetÛrland                   EGM Architectm            RGD. Directie On~rp &- Techniek
~   Trespa International                 Hubm-jan Hmket Architecten     • Rob;n Hood Produkties
   Ubbink N~tÛrland                  Josi Osorio Lobato          T. G.M Technisch
~   Unicom Nedn/and                   ir Daan P~ten              Gewlbouwmanagemmt
~ë  Wolvega Panelen                   Post Ter Avert ArchiucU11      H. ik Wit Consultancy
L.  Zoonlj~ns &ton                    lint Timmm              Ingminmbureau Zonnew/d
                              Tjïm Design                              .J
•                                                         ,
      ~_____________ ~                   mijns inziens      I
           mOOO The                               of
           Glassbox
      Enige jaren geleden stond mlJn
      huidige autootje nog hoog en
      droog te blinken in de af
      gebeelde autoshowroom midden i n
      Leiden. Bij de aankoop merkte
      ik langs mij neus weg op: 'Doe
      die glazen doos er maar bij' .

      Dat kon en zo, tegen betaling van het nodige statiegeld, kwam ik in het bezit van 45 glazen van 180
      bij 350 cm en 9 mm dik, keurig gevat in een al 35 jaar oud, maar nog smetteloos aluminium stijl-
      en regelwerk, als een gordijn losjes gedrapeerd om een Corbusiaans Domino-draagskelet, in dit geval
      niet in beron uitgevoerd, maar als stalen kolom-, moerbinten- en randbalkconstrucrie met houten
   Cl>                        kinderbinten en vloeren. Behalve door een wenteltrap
  'C
   >                          werden deze vloeren ook doorboord door grote gaten,
   Cl>
  'C                          waardoor met behulp van een langs een balk verrijdbare
  C
                             katrol de auro's omhoog en omlaag te hijsen waren. Met
  '"
  >
  Cl>                         een ingenieus U-vormig hulpstukje wist men daarbij de
  +>
  0>
   o                          hijskracht letterlijk in een bochtje om de tweede
   o
  .r:.

          è::::1~~I=_~ -_~-_ .-. '
                             verdiepingsvloer te leiden, om zo de auto's ook op de
  '-
  Q)
  +>
                        . _..   eerste verdiepingsvloer te krijgen. (Zie tekening).
   Cl>
  "C
                             Moooi, maar ook in dat uirerste puntje . . .
   Cl>
   C                          Hoewel, als het dan eindelijk buitenstond, was er ook
   ~   ulr~/N
   o                          een noodzakelijke afkoelingsperiode verstreken : bij
  "0
  ~                          zonnig weer absorbeerden vooral de wat donkere types
      zoveel energie dat je er je handen aan brandde. Een milieuvriendelijke moffeloven.
      Tevreden in zijn handen wrijvend liet de auroverkoper mij achter, daar was ie mooi vanaf... En ik,
      ik srond geheel tegen de bedoeling in niet naar binnen, maar naar buiten te kijken. Ik had niet aJl
      een binnentuimte, maar kreeg er gratis de hele stadsruimte bij, met fantastische luchten rondom. En
      de bomen ervoor stonden eigenlijk ook een
      beetje binnen. Op de bovenste verdieping ont-
      vouwde zich het Gezicht op Leiden, zoals Jan van
      Goyen (zie afbeelding) dat, iets verderop in de
      richting van Leiderdorp gezeten, in 1650 heeft
      geschilderd. Achter in mijn hoofd kriebelden wat
      onrustig makende gedachten over ijskast,
      moffeloven, (on-)bewoonbaarheid. Maar daar
      zou ik later wel eens aandacht aan besteden. Nu
      eerst moooi genieten.
                                ... vanuit het Zuid-Westen

      Wordt vervolgd! Herbert van Hoogdakm

L                                                         ..J
•                               .1 14 1                           ,
                 _~J.I.I,W,I,("_,-           __n_i_e_u_w_s
                                          ___--,


         Post HTO-opleiding
        Bouw"nnova le Hogeschoo7 Enschede
             "


    De voltijd Post HTO-opleiding Bouwinnovatie is een éénjarig programma, dat met ingang van het
    studiejaar 1997-1998 van start is gegaan aan de Hogeschool Enschede (Booosting lid). De studie leidt
    op voor het diploma Bouwinnovatie. Voor toelating dient men minimaal in het bezit te zijn van een
    diploma HTO-Bouwkunde.
    Bouwinnovatie is nauw verwant aan het val(gebied Industrieel Onrwerpen, en daarmee ook aan de
    PHTO-opleiding Industriële Productonrwikkeling (IPO), een kopopleiding van het Instituut
    Werktuigbouwkunde. In de Nieuwsbrief van juli 1997 berichrren wij u hierover.
    In september 1997 zijn de eerste studenten begonnen: vier afgestudeerde studenten HTO-
    Bouwkunde. In het eerste studiejaar van de opleiding Bouwinnovatie volgen zij nagenoeg hetzelfde
    lesprogramma als de -reeds volwassen- opleiding lndusrrieel Ontwerpen. Waar nodig, worden in goed
    overleg tussen studenten en docenten (uit de Nederlandse én Duitse pral((ijk) ontwerpopdrachten en
    lesprogramma aangepast.
    Naast een aantal onrwerpoefeningen, excursies, praktijklezingen en het afstuderen, bestaat het
    programma uit drie hoofdgroepen. Een aantal vakken staat per groep gerangschikt:

    Het laatste kwartaal is gereserveerd voor de afStudeeropdracht. Twee studenten werken gedurende tien
    weken aan het ontwerp voor een pral<tijkopdracht. Twee studenten zijn op 1 april nog op zoek naar
    een interessante afstudeeropdracht. Heeft u een goed idee?
  CDll:-I1 RI'I,l :-llI  @ 1'1(( II H'( 1- I N I'R( Jl)l '( 1'/1 1I CIINO!.OCIE  @ BI-.OR/lI·SKUNDI'
  Onrwerponderwijs      Vervaardigingstechnieken,                Industriële marketing
                Constructieleer en Materiaalkund e
  Ergonomie          Oppervlaktetechnieken                  Bedrijfskunde van de
                                             productonrwikkeling
  Presentatietechnieken                                Communicatie en groepsdynamica
  OnCverpmethodologie

    De Bouwinnovaror kan worden ingezet bij:
    • architectenbureaus, (zelfStandig technisch architect of productonrwikkelingsadviseur);
      de producerende industrie, (bouwkundig productonrwikkelaar);
      bureaus voor (bouw)producronrwikl(e!ing;
    • de ontwerpafdeling van een aannemersbedrijf.
    In het algemeen zal de Bouwinnovaror in een team werken, samen met architecten, bouwkundigen
    entof andere ontwerpers. Hij is in staat het gehele proces van een bouwproduct-ontwikkeling succesvol
    te doorlopen_
    ~

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met studiecoördinaror ing. Corina Punte, Hogeschool
    Enschede, Schuttersveld 17, 7514 AC Enschede, telefoon 053-487 1666.

L ________________________________________________                                    ~
•                                                       ,
                    Programma's 1998
    milieugerichte technologie
  Onder het Besluit subsidie milieugerichre technologie zijn in 1998 zes programma's van kracht.
  Het Programma milieutechnolof{!f. heeft een budget van f 3,1 miljoen. Dit geld is bestemd voor
  innovatieve technologieën die leiden tot schonere processen in de voedings- en genotmiddelen-
  indusrrie, de rexriel- en tapijrindusrrie, de meralecrro-industrie of de basismetaalindusrrie. De sector
  bouw is in tegenstelling rot voorgaande jaren niet meer in het programma opgenomen. Voor subsidie
  komen in aanmerking haalbaarheidsstudies (maximale subsidie f 75.000), onderzoeks- of
  ontwikkelingsprojecten (maximale subsidie f 500.000), demonstratieprojecten (maximale subsidie
  f 500.000) en kennisoverdrachtprojecten (maximale subsidie f 25 .000).
  Het Programma reductie luchtemissies bedrijven is gericht op de ontwikkeling en roepassing van
  technieken bevorderen die leiden tot vermindering van luchtemissies van bedrijven of verbrandings-
  installaties. Voor de volgende ondetwerpen is budger beschikbaar:
  • haalbaarheidsstudies ill7..ake conversie van biomassa in energie (f 250 .000);
  • haalbaarheidsstudies op het gebied van procesemissies (f 250.000);
  • marktimroductie-, demonstratie- en kennisoverdrachtprojecren op het gebied van NOx reductie bij
  verbrandingsinstallaties (f 3 miljoen).
  Het Programma KWS 2000 heeft als doel het beperken van de emissie van vluchtige organische stoffen
  door bedrijven en huishoudens. Voor 1998 is slechts een heel klein budget beschikbaar (f 200.000)
  dat bestemd is voor maatregelen die koolwaterstoffen reduceren bij grafische druktechnieken of poly-
  esterharsverwerking. Voor elk van deze programma's geldt dat aanvragen in volgorde van
  binnenkomsr worden behandeld.
  Het Programma stimulering productgerichte milieuzorg verstrekt bijdragen aan bedrijven en branche-
  organisaties voor projecten die leiden tot vermindering van milieubelasting van producten en
  verbetering van de milieupresrarie van producten. Het beschikbare budget van f 3 miljoen is bestemd
  voor haalbaarheidsstudies, onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten en praktijkexperimemen.
  Aanvragen kunnen tot 5 juni a.s. worden ingediend bij het Ministerie van VROM.
  Een volledig nieuw programma is het Pro~amma DEmomtratieprojecten MOtorvoertuigen (DEMO).
  Voor dit programma is f 6 miljoen beschikbaar voor praktijkexperimenten, demonstratie-, markt-
  imroductie- en roepassingsprojecten die leiden rot het gebruik op de Nederlandse markt van milieu-
  innovatieve wegvoertuigen. Voor de diverse soorten wegvoertuigen (personenauto's, besfel-auto's,
  vrachtauto's en bussen) gelden specifieke eisen. Projectvoorstellen kunnen rot 30 juni a.s. worden
  ingediend bij Novem.
  Het laatste programma betreft het Programma technologie 2000 (T-2000). Dit programma bestaat uit
  drie onderdelen die elk bijdragen aan een vermindering van de belasting van het milieu door
  afvalsroffen: immobilisatie; chemische of fYsische vastlegging van verontreinigingen in afvalsroffen
  (budget f 400.000), droge deeltjes scheiding, waardoor droge
  componenten uit afvalstromen kunnen worden verwijderd             ?
  (budget f 200.000) en hydro- en pyrometallurgische bewer-      Voor meer informatie
  Icing van metaalhoudende gevaarlijke afvalstoffen (budget       kunt u contact
  f 600.000). Projectvoorstellen kunnen rot uiterlijk 12 uur op      opnemen
  29 mei a.s. worden ingediend bij Novem te Utrecht.           met Po uwer &
                                        Stevers
                                     010 - 452 II 22.
L                                                       .J
                           15
m_________________,
                _~J.""W"d.       •      nieuws
                             ----------------~
                     'M'i'
    Wijziging inschrijfdatum Prijsvraag
          Innovation Trophy 1998
                                           [ic
    De inschrijfdatum van de SomfY-prijsvraag met als thema de 'Dubbele kanroorgeveJ met zonwering
    en meerwaarde' is verschoven naar 5 juni 1998.
    Nadere informatie treft u aan in nieuwsbrief nr 44 van maarr 1998, pagina 16.
                                  Innovatie van
                                 Koninklijke Hoogovens
                                Ter gelegenheid van her 750-jarig besraan van
                                de gemeente Den Haag wordt dit jaar een
                                groor aantal manifestaries georganiseerd. Een
                                van de projecten, her Nomadisch Paviljoen,
                                een project mer als thema 'Toekomst'.
                                Een in her oog springend onderdeel van het
                                Nomadisch Paviljoen is het fururistische
                                sralen schaaldak. Het dak besraat uit twee
 ...
 Q)
    lagen geprofileerde sraalplaat (standaard-materiaal), die loodrecht op elkaar zijn aangebracht. Deze
 +'
. +J  platen worden ter plekke door middel van een simpele mal in de juisre vorm gebracht en op elkaar
 o
 o   geschroefd. Door deze montagewijze ontstaar een dubbelgekromd vlak met extreme stijfheid, waarmee
 '-
 0>
 Q)  een grore vrije overspanning realiseerbaar is. In het Nomadisch Paviljoen is het schaaldak dan ook op
 '-
 '"
 3:
    slechts drie punten opgelegd. Met een overspanning van 10,4 meter en een totale oppervlakte van circa
 "-
 o   120 m'lijkt her dak boven het paviljoen re zweven.
 .>L  Speciaal voor de bouw van het Nomadisch Paviljoen heeft Koninklijke Hoogovens (Booosting) her idee
 '"
. "0
    voor het schaal dak onrwikkeld. D.m.v. berekeningen met een 'Eindige Elementen Methode' is de
 +J
 Q)
 .s::  optimale vorm voor deze overspanning bepaald. Grorere overspanningen zijn zeker re bereiken, maar
 c
    het maximaal haalbare is op dit moment nog niet berekend.
 '"
 >
 +J   Het dak kan in twee dagen gebouwd worden! Naast deze snelle bouwtijd zijn andere voordelen het
 C
 Q)
 E   vermelden waard. Doordat voor dit lichte dak relatief weinig materiaal gebruikt wordr is het
 0>

 '"
 '-  kosten efficiënt te bouwen. Daarnaast krijge het dak door de aparte vormgeving een eigen karakter.
 '+-
    Koninklijke Hoogovens heeft hiermee een nieuwe en innovatieve roepassing gevonden voor een reeds
 Q)
 "0   besraand product. Een dergelijk schaaldak lijkt zich goed te lenen voor overkappingen van
 o
 E   benzinestations, kiosken, treinperrons e.d. Koninklijke Hoogovens is verantwoordelijk voor het idee,
 '+-
 Q)
 o
 '-
    de berekening en her mareriaal van het dak, het ontwerp is van Archipel Ontwerpers. Arcadis Bouw/Jnfra
 c..
    is de hoofdconsrructeur en de montage wordt ve17..orgt door Beuk Apparatenbouw.


        Vanaf 1 mei is het schaal dak te bezichrigen in het Atrium van her Haagse stadhuis.

      ( /' • 00/: (~ Ilill/kolldlging op pagina Ol 02 deu I/ielllwvrief )
L__________________________________________________         /if/ll
                                                         ~

More Related Content

What's hot

Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief 014Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief #3Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief 016
Booosting nieuwsbrief 016Booosting nieuwsbrief 016
Circulaire Top 40 - Innovatiecatalogus 2019
Circulaire Top 40 - Innovatiecatalogus 2019Circulaire Top 40 - Innovatiecatalogus 2019
Circulaire Top 40 - Innovatiecatalogus 2019
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 

What's hot (7)

Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief 014Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief 014
 
Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief #3Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief #3
 
M karwijhof
M karwijhofM karwijhof
M karwijhof
 
Booosting nieuwsbrief 016
Booosting nieuwsbrief 016Booosting nieuwsbrief 016
Booosting nieuwsbrief 016
 
Booosting bouwen in de bovenstad april 2007
Booosting bouwen in de bovenstad april 2007Booosting bouwen in de bovenstad april 2007
Booosting bouwen in de bovenstad april 2007
 
Circulaire Top 40 - Innovatiecatalogus 2019
Circulaire Top 40 - Innovatiecatalogus 2019Circulaire Top 40 - Innovatiecatalogus 2019
Circulaire Top 40 - Innovatiecatalogus 2019
 
J Gerstehof + Lucernehof
J Gerstehof + LucernehofJ Gerstehof + Lucernehof
J Gerstehof + Lucernehof
 

Viewers also liked

Ideas for peace world design
Ideas for peace world designIdeas for peace world design
Ideas for peace world design
rosannaveneziano
 
Wykad _semestr_drugi em
Wykad _semestr_drugi emWykad _semestr_drugi em
Wykad _semestr_drugi emSzymon Kimszal
 
DevOpsDays Warsaw 2015: Placebo of Progress – Caoimhin Graham
DevOpsDays Warsaw 2015: Placebo of Progress – Caoimhin GrahamDevOpsDays Warsaw 2015: Placebo of Progress – Caoimhin Graham
DevOpsDays Warsaw 2015: Placebo of Progress – Caoimhin Graham
PROIDEA
 
Promat 2015 floor seminar
Promat 2015 floor seminarPromat 2015 floor seminar
Promat 2015 floor seminar
David Schneider
 
Front Cover Screenshots Creation
Front Cover Screenshots CreationFront Cover Screenshots Creation
Front Cover Screenshots Creation
Shannon Sloyan
 
Lab portfolio
Lab portfolioLab portfolio
Lab portfolio
Yasamin Chamani
 
戒除甜食,享受健康
戒除甜食,享受健康戒除甜食,享受健康
戒除甜食,享受健康八正 文化
 
Thriller Pitch for AS Media Studies
Thriller Pitch for AS Media StudiesThriller Pitch for AS Media Studies
Thriller Pitch for AS Media Studies
TomAllawayMedia
 
Gaf investor's pitch
Gaf investor's pitchGaf investor's pitch
Gaf investor's pitch
Enrique Velasco Sánchez
 
2014 Asdenca - On the applicability of concepts from variability modelling in...
2014 Asdenca - On the applicability of concepts from variability modelling in...2014 Asdenca - On the applicability of concepts from variability modelling in...
2014 Asdenca - On the applicability of concepts from variability modelling in...
CaaS EU FP7 Project
 
Nesteggs 401 K Savings Plan 2009
Nesteggs 401 K Savings Plan 2009Nesteggs 401 K Savings Plan 2009
Nesteggs 401 K Savings Plan 2009
bfine
 
AA Section 8-5
AA Section 8-5AA Section 8-5
AA Section 8-5
Jimbo Lamb
 
L268
L268L268
2006 friends
2006 friends2006 friends
2006 friends
Wayne Lynch
 
Local WIsdom Development
Local WIsdom DevelopmentLocal WIsdom Development
파밀 ios팀은 이런걸 했다능..
파밀 ios팀은 이런걸 했다능..파밀 ios팀은 이런걸 했다능..
파밀 ios팀은 이런걸 했다능..
anyoungmo
 

Viewers also liked (19)

Ideas for peace world design
Ideas for peace world designIdeas for peace world design
Ideas for peace world design
 
Wykad _semestr_drugi em
Wykad _semestr_drugi emWykad _semestr_drugi em
Wykad _semestr_drugi em
 
2089 p2-spk-multimedia
2089 p2-spk-multimedia2089 p2-spk-multimedia
2089 p2-spk-multimedia
 
DevOpsDays Warsaw 2015: Placebo of Progress – Caoimhin Graham
DevOpsDays Warsaw 2015: Placebo of Progress – Caoimhin GrahamDevOpsDays Warsaw 2015: Placebo of Progress – Caoimhin Graham
DevOpsDays Warsaw 2015: Placebo of Progress – Caoimhin Graham
 
Promat 2015 floor seminar
Promat 2015 floor seminarPromat 2015 floor seminar
Promat 2015 floor seminar
 
Front Cover Screenshots Creation
Front Cover Screenshots CreationFront Cover Screenshots Creation
Front Cover Screenshots Creation
 
Lab portfolio
Lab portfolioLab portfolio
Lab portfolio
 
戒除甜食,享受健康
戒除甜食,享受健康戒除甜食,享受健康
戒除甜食,享受健康
 
Thriller Pitch for AS Media Studies
Thriller Pitch for AS Media StudiesThriller Pitch for AS Media Studies
Thriller Pitch for AS Media Studies
 
Gaf investor's pitch
Gaf investor's pitchGaf investor's pitch
Gaf investor's pitch
 
2014 Asdenca - On the applicability of concepts from variability modelling in...
2014 Asdenca - On the applicability of concepts from variability modelling in...2014 Asdenca - On the applicability of concepts from variability modelling in...
2014 Asdenca - On the applicability of concepts from variability modelling in...
 
Nesteggs 401 K Savings Plan 2009
Nesteggs 401 K Savings Plan 2009Nesteggs 401 K Savings Plan 2009
Nesteggs 401 K Savings Plan 2009
 
AA Section 8-5
AA Section 8-5AA Section 8-5
AA Section 8-5
 
L268
L268L268
L268
 
Gebeurtenis
GebeurtenisGebeurtenis
Gebeurtenis
 
Lernning 15
Lernning 15Lernning 15
Lernning 15
 
2006 friends
2006 friends2006 friends
2006 friends
 
Local WIsdom Development
Local WIsdom DevelopmentLocal WIsdom Development
Local WIsdom Development
 
파밀 ios팀은 이런걸 했다능..
파밀 ios팀은 이런걸 했다능..파밀 ios팀은 이런걸 했다능..
파밀 ios팀은 이런걸 했다능..
 

Similar to Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)

Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
guest5e306b
 
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011

Similar to Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998) (20)

Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
 
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
 
Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6
 
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
 
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
 
Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21
 
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
 
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
 
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
 
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
 
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018
 
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011
 

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)

 • 1.
 • 2. mei 1998 jaargang 9 nr. 45 --~--------------------------------------------~ bQ~Qsting stichting industrieel bouwen nederland bi jeenkomst 3 juni 1998 o , o kantoor voor de tij de 1 ijkhei d Aankondig1ng voor project XX op woensdag 3 jun1 1998 van 14.00 tot 17 . 00 uur 1n het stadhu1s van Den Haag I Inhet organiseert Booosting middag praktijk: project Xi(-. - - 'Een kantoorgebouw dat na 19,5 j aat verkleuren en bro men. Na 20 jar t het in elkaar e blijft er alleen zand en grind over.' Dit l:i ld staat Jouke Post, v orzitter van Bo osting voor ogen met zijn project XX: een dubo-kantoor voor e tijdelijkheid. Jouke Post vindt bouwen voor de eeuwighei onnoclig, zeker bij utiliteitsbouw. 'Gebruiksvoo erpen als kantoorgebouwen zijn voor 95 procent uttig en degelijk, maar veel architecten geve onrechte de status van bewaarvoorwerp. Te ~ l de meeste kanro en t~enwoordig nog aar een economische levensduur hebben van enkele dece nia. Bovenclien is verbetering of renovatie vaak even duur als het oorspronkelijke gebouw. Daarbij wordt veel materiaal en energie verspil J. Door de materiaalkeuze af te stemmen op de economische levensduur van een gebouw wordt de otale milieu- belasting minimaal. Deze marktonrwikkeling en de dacht voor duurzaam bouwe rachten J ouke POSt er medio 1996 roe om een kantoorgebouw te re iseren voor rwee decennia. De Romeinse cijfers XX staan voor de onbekendh'eid en de levensduur van het project. Al snel stond de opdrachtgever Wereldhave, in de p. soon van Gijs Verweij, achter he idee. Andere deelnemers in het projectteam zijn Rockwool La . us, CVK Kalkzandsteen, Archipel ())nrwerpers, ABT, TU Delft, TU Eindhoven, de Ministeries an EZ en VRO Novem en SEV. Het kantooronrwerp kenmerkt zich door ee hybride draagco structie van hout en sraàl. Stalen funderingspalen, een begane grondvloer uit gerecycled beton op stalen iggers en een spaanplaten verdiepingsvloer gevuld met zand. Het dak/bestaat uit een nefm-plaat m t een bedekking van os. Kartonnen kanalen vormen de basis van de luchtbehandeli 19sinstallarie. Om de installatie voo de klimaatbeheersing te beperken zijn doo ichtige rolgordijn gevel, vóór de dubbele beglazin . L. .J
 • 3. r 02 Ontwi kkel i ng , De vraag naar materialen met een maximale levensduur van 20 jaar bleek echrer haaks op de praktijk re staan. Producenten van bouwmaterialen zijn enerzijds druk bezig om de levensduur van bouwmaterialen te verlengen, en anderzijds willen ze niet zo graag samenwerken met andere leveranciers. Iedere leverancier wilde dat Post zoveel mogelijk van hón materiaal gebruik zouden maken. 'De opdrachtgever en ik hebben er gewoon dingen moeten doordrukken', aldus Pose Het gebouw heeft een b.v.o. van 2000 m' verdeeld over twee verdiepingen. Het komt te staan op het Delftech Park in Delft. In mei 1998 start aannemer BAM met de bouw van XX. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 14:00 Ontvangst 14:15 'Het idee en het ontwerp van XX' door ir Jouke Post, Post Ter Avest Architecten, voorzitter Booosting 14:35 'De realisatie van XX' door ing. Gijs Verweij, directeur Wereldhave 14:55 'De constructie van XX' door ir F. van Herwijnen, directeur van ABT 15:15 'De installatietechniek van XX' door prof. ir P.H.H. Leijendeekers, TUE 15:35 Discussie 16.00 Toelichting op het 'Nomadisch Paviljoen' door ir Eric Vreetknburgh, Archipel Ontwerpers, vice-voorzitter Booosting 16:15 Borrel 17:00 Slot U bent van harte welkom. Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart - antw-oordkaart de noemer van het Ih"'7"no1prp project van het r Nlonl;!.clis(:h Paviljoen', dat in het van 750 jaar De. ~ug is en in het atrium van het stadhuis is opgesteld ten van deze bijeenkomst. 1D11wtll-mle<tla in relatie tot 7.ie ook Ilieuw, schailldak op ) ( pagi. 16 Mil deze nieuwsbrief .J
 • 4. ~er~~rg H~~ge~~ij~ ontwi kkel tal urni ni urn p1ankp rofi el voor voetgangersbrug 'In de bouw komen zelfstandige oplossingen nooit tor ontwikkeling, omdat de specifieke toepassing en de serie re klein zijn voor research. Research onstaat vanuit onvrede of een ptobleem. Gelukkig hadden wij w'n probleem', aldus Rob Hoogendijk van Verburg Hoogendijk Architecten, Booostinglid te Amsterdam. In opdracht van de Jaarbeurs Utrecht heeft Verburg Hoogendijk een brugdek ontwikkeld voor een 12 meter brede voetgangersbrug over het Metwedekanaal. De overspanning van de brug is vormgegeven in een vierendeelligger. Aanvankelijk werd gedacht aan hout, maar dat bleek te zwaar en vereiste te veel bevestigingspunren. Gewcht werd naar sterker en lichter materiaal en de keuze viel op aluminium. Het vormgegeven en geë>mudeetde aluminium profiel heeft een aantal vootdelen: • moeiteloze overspanning van twee meter, waardoor. reductie van de stalen onderconstructie, • geen corrosieprobleem omdat het plankprofiel op rubberStroken ligt, • extreme stroefheid ook bij nat weer, door de prefab-toevoeging van rubbergran ulaat, waardoor ook een. goede absorptie van contactgeluid is gewaarborgd. De ontwikkeling van de plankprofielen heeft geleid tot planken van ca. 300 mm breed met een maximale lengte van 10 meter. Zij zijn eenvoudig, wnder boren en van bovenaf, op de brug te monteren mer een kikkersysteem. De bevestigingpunten zijn onzichtbaar en de planken zijn willekeurig uitneembaar voor bijvoorbeeld onderhoud. De producent van het plankprofiel is BRS StM/werken uit Moerkapelle. De brug wordt eind mei geplaatst over het Melwedekanaal in Utrecht. Flex bui 1 i ding & i nteri or systerns wordt ©1~yS i [fil1T1l~~@ti ~~s InduStrieel Ontwerpbureau Flex builiding & interior systems werkt vanaf 25 maart 1998 onder de nieuwe naam axys innovations.
 • 5. , Zooontjens Dit keer een voorbeeld van een concrete productontwikkeling. Ca. een jaar geleden gaf Zoontjens Beton te kennen een product te willen ontwikkelen voor het ophogen van galerijen. De markt voor dit product groeit snel en sluit goed aan bij de huidige activiteiten van Zoontjens. Bij menige galerijflat is een groep honkvaste bewoners aan te wijzen. Soms is de lage huur hiervan de reden, soms is het ook de woonkwaliteit van de omgeving (winkels, recreatie, etc.). Ook goede buren en kennissen vormen een bindend element. Met de jaren komen echter ook de gebreken en voor menigeen wordt het opstapje van galerij naar woning een serieus probleem. Verhuurders die dit niet oplossen krijgen te maken met leegstand en daardoor met een minder aantrekkelijk woonklimaat. Kortom het begin van een neetwaartse spiraal. Zoonrjens heeft met Booosting en later Buro A+ het probleem geanalyseerd en oplossingen bedacht. Na een half jaar intensief ontwikkelen waren tien oplossingen voorhanden. Om technische en economische redenen is gekozen voor een oplossing met een lichte opbouwen een extreme stabiliteit. In dit kader is het leuk te vermelden dat ook een ander Booostinglid, Enitor één van deze oplossingen heeft aangedragen. Het systeem werd onder zeer grore belangsteJiing op de Bouwrai, in maart van dit jaar aan de markt gepresenteerd. Het eerste project wordt op korte termijn uitgevoerd. Het is een schoolvoorbeeld: binnen een jaar met een systematische aanpak de neuzen in dezelfde richting krijgen en samen een product ontwikkelen. Zoonrjens, veel succes! .... Jos Buro A+ en bestuurslid van Booosti NAAM BF.ORlJF I I I ADRf~ POSTCODE WOONPLAATS "mLEfüON o Komt op woensdag 3 juni 1998 naar 'Ptojec XX' an 4.00 ot 17.00 uur in Den Haag met personen. (zie /Ir. 45 pag. 01-02) Booosting o Komt op donderdag 24 september 1998 naar de presentatie van CD20 van 16.00 tot 19.30 uur in Son met personen. (zie nl'. 45 pag. 05-06) Postbus 10197 o Doet mee aan de Booosring-Ideeënprijsvraag 'The DOOOR' en ontvangt na 3004 AD Rotterdam inschrijving (tor 30 juni '98) nauwkeurige informatie over onderwerp/voofWdarden. o X'il graag aansluiten op her Internet-nerwerk van Booosting (XIWW.OOO.NLlBOOOSTING) Dit geldt Alleen voor Aangeslotenen. o Wil graag informatie over de realisatie van een internet-pagina. (000 Internet Services neemt contact met u op) o Ontvangt graag informatie over participatie bij Boooscing. o Bestelt her boek 'Booosring in bedrijf (1992) (particiP01~U/l: f 25.0039.50 ) Nw-pnrt1C1pn/ltm: f L de uitgaven 'Booosting in Beeld' en 'Tussen Traditie en Experiment' zijn helaas uitverkocht ..I
 • 6. , Aankondiging CD20 op donderdag 24 september 1998 van 16.00 tot 19.30 uur in Son en omgeving C [)) 2 (o) ~ een industriële bouwmethode C020 is een draagconstructiesysteem voor gebouwen dat bestaat uit een aantal prefab betonnen elementen, kolommen en vloerplaten, die met elkaar zijn verbonden door een unieke verbinding. Het systeem werkt snel omdat de voorbereidingstijd kort is door ver doorgevoerde standaardisatie. Het systeem is efficiënt omdat CD20 balkloos. Dit leidt tot besparing op bouwplaatskosten en kosten van technische installaties. Het systeem waarborgt door de fabrieksmatige productie een constante hoge kwaliteit van de elementen. CD20 is in staat snel op veranderingen in het bouwproces in te spelen. De implementatie zal daarom in een vroeg stadium van het ontwerp moeten plaatsvinden. Reeds bij het bouw- initiatief kunnen ontwerpers en bouwers een beroep doen op het CD20-team. Dit team bestaat uit adviesbureau CD20 Bouwsystemen, ingenieursbureau Corsmit en betonproducent Betomon. Op 24 september wordt u in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de denkwijzen en het product. alle teamleden zullen dan een toelichting geven. Tevens wordt u de mogelijk- heid geboden de productie en montage van het systeem in de praktijk te zien. Prof ir Jan Brouwer kent de toepassing van het systeem goed en zal aansluitend vertellen over creatief gebruik van basis- en maatwerk- elementen van het systeem . • C020 knoop In de loop van 1997 heeft Adviesbureau CD20 Bouwsystemen zich bij Booosting aangesloten. L .J
 • 7. r , PRO G RAM MAP RO G RAM MAP ROG RA MMAP ROG R AM MA 16:00 Ontvangst Betonson in Son door ir j. Post, voorzitter Booosting 16:15 CD20 door ir D.V. Bonink, directeur adviesbureau CD20 Bouwsystemen 16:30 CD20 door dhr S. Poot, Hoofd Innovatie Betonson 16:45 Rondleiding fabriek Betonson 17:30 Vertrek naar montage CD20, in de buurt van Eindhoven 17:45 Rondleiding montage CD20 18:15 CD20 door prof. dipL ing. j.N.j. Vambersky, directeur Corsmit Ingenieursbureau 18:30 CD20 door prof. ir j. Brouwer, architect 18:45 Discussie 19:00 Drankje en hapje 19:30 Einde U bent van harte welkom. Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoordkaart. L .J
 • 8. , Verslag van de bijeenkomst bij D3BN te Den Haag op donderdag 19 februari 1998 staat achter de ontwerper Het is een simpele maar doeltreffende filosofie: het constructieve ontwerp dient de architectuur. Maar dat wil gelukkig niet zeggen dat de constructeurs klakke- loos alle aanwijzingen van de architect opvolgen. Integendeel, w bleek tijdens de recente ontmoeting tussen de D3BN-top en Booosting-ieden. De constructeur zal waar mogelijk alternatieven aandragen als hij denkt dat het architectonische onrwerp daarmee beter is te realiseren. En uiteraard heeft hij zijn eigen veranrwoordelijkheid: zorgen dat de constructie letterlijk staat als een huis. t:: Tijdens de bijeenkomst in het KIVI-hoofdkwartier in Den Haag werden aansprekende voorbeelden Q) +' +' getoond van de ondersteunende functie van de constructie/constructeur. Het was interessant om te ::> +' V> zien en horen hoeveel rekenwerk soms nodig is om ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen te genereren. '- o Of de constructie nu wel of niet in het zicht mag komen (waatover in eerste instantie de architect o "0 beslist), zowel qua onrwerp als uirvoering vergt dat intensief denkwerk. Want constructie en +' architectuur moeten elkaar versterken, in feite naadloos op elkaar aansluiten en dat het liefst wnder Q) +' budgetoverschrijdingen. Zo gezien is, van alle partners in de bouwkolom, de band tussen architect en .0 constructeur wellicht de meest hechte, ook al zal het er bij discussies over de beste oplossing best wel '" +' V> eens verhit aan toe gaan. Maar dat komt in de beste families voor. '" '- +' x Q) Een actueel project van D3BN is het Provinciehuis in Den Haag. Vanwege de ligging tegenover het KlVI-hoofdkwartier was een korre excursie ingepland. Op het oog is het Provinciehuis een vrij normaal gebouw. Dichterbij komend blijken er interessante construcrieve oplossingen in te zitten. Sommigen zijn goed zichtbaar, wals de robuuste betonnen voet en de scheefstaande kolommen onder de puntig toelopende zijvleugel. Anderen leiden een verborgen bestaan omdat ze reeds zijn 'ingepal<t', zoals de forse balken onder de ver overkragende verdiepingsvloer, met uitsparingen voor het leiding- en kokerwerk. Uitsmijter tijdens de meeting met D3BN was een buitenstaander. Architect Micha de Haas, bedenker van het 'aluminium bos', was uitgenodigd voor de traditionele tegenlezing. In een spannende mengeling van architectuur, constructietechniek en een flinke vleug humor verwoordde De Haas de onrwikkelingsgeschiedenis van zijn bijzondere onrwerp voor het nieuwe 'hoofdkantoor' van het Aluminium Centrum. Binnen de kortste keren waren we verwikkeld in een 'constructieve' discussie. Zowel zijn onrwerp als de presentatie ervan zijn goede redenen om hem nog eens uit te nodigen. Fieter de Mos ..... L .J
 • 9. Congresgebouw, Den Haag ... Generale Bank Nederland, Rotterdam ~ Provinciehuis Zuid- Holland, Den Haag ... José Osóri 0 Lobato : kantoor BÉGÉ, Sassenheim; TRainer Bullhorst: - kantoren, ... makette crematori urn, Hilversum ...I
 • 10. , Verslag van de presentatie va_ de nieuwe architectenleden in Den Haag n op dinsdag 24 maart 1998 Architecten aan het woord Op de bovenste etage van een fraai Haags pand aan het Noordeinde waren alle tekentafels opzij geschoven om zitruimte te creëren voor een veertigtal Booosting-leden. We waren te gast bij het ni euwe 1i d Bull horst ArchHecten & Stedenbouwers om een architectenpresentatie bij te wonen. In een genoeglijke sfeer verrelden ze hun verhaal. Rainer Bullhorst liet bijvoorbeeld zien hoezeer hij op de kleintjes let, in ontwerpopzicht dan, niet in de catering. Mooie leren koffers, minimale manchetknopen en een subtiel uithangbord vormden een opstapje naar z'n voornamelijk Haagse werk. Ook daarin viel op welk oog voor detail hij bezit. Het volgende nieuwe lid, Jan Timmers, was vanuit een technische opleiding, via buitenlandse elvaringen, tot een bijna religieus te noemen architectenpraktijk gegroeid. Interessant was de nieuwbouw van het ldooster-bejaardenoord Mariëngaard in Aarle-Rixtel, waar met grote voorzichtigheid oud en nieuw was samengevoegd. Daarbij heeft Timmers altijd veel oog voor de bestaande bebouwing: niet detoneren maar integreren. Heel anders van stijlgevoel en projectaanpak is het werk van José Os6rio Lobato, omgevingsvormgever van origine. Die invalshoek is terug in te vinden in zijn projecten, of het nu woningen, bedrijfsgebouwen of een paviljoen voor de Floriade betreft. Strakke gevels zie je dan, met subtiele details, maar vooral opmerkelijk door het zeer terugllOudende kleurgebruik. Laat de materialen maar voor zichzelf spreken. Dat 'voor zichzelf spreken was overigens ook de insteek van Herman Zeimtra en Liesbeth van der PoL Dat die elkaar gevonden hebben in een samenwerkingsverband ligt niet aan de overeenkomst in ontwerpstijl. Ze zijn nagenoeg elkaars opponenten, maar dat maakt de onderlinge discussies er alleen maar spannender op. Liesbeth kiest voor het vermijden van clichés en laat haar gevoél spreken, Herman is veel traditioneler ingesteld en wekt daarin de rusr en verfijning. Samen kunnen ze inmiddels bogen op een fraai oeuvre. Conclusie: alle architecten zijn anders en laten dat in hun werk goed doorklinken. En dat maakt w'n architectenpresentatie nu juist winteressant. Daar kom ik graag nog eens voor terug. Pieter de Mos ~ Liesbeth van der Pol: schets Rooi e Donders, 3 woontorens in Almere Buiten Á L .J
 • 11. Ideeënprijsvraaag THE DOOOR Uitgangspunt Booosting is ontstaan uit de gedachte van synergie. Een bedrijf en een ontwerper kunnen gezamenlijk een beter industrieel producr ontwikkelen dan dar zij dat elk voor zich doen. Om de industrialisatie en vernieuwing te stimuleren heeft Booosting, rer gelegenheid van haar 10-jarig bestaan op dit onderwerp een ideeënprijsvraag uit- geschreven. Onderwerp Het onderwerp van de ideeënprijsvraag is THE DOOOR. Het motto is: 'De typemachine werd computer. Van lelijk eendje tot sierlijke zwaan'. De moderne entre~ (voordeur en portaal) van ons huis wordt geproduceerd uit nieuwe marerialen, is op afstand te programmeren, zit vol media-funcries en wrgt voor optimale actieve en passieve veiligheid. Deel name De deelname staat alleen open voor teams, uit één van de volgende categorieën: • Studenten en pas afgestudeerden van alle opleidingen welke enige associatie hebben mer bouw- kunde, industrieel ontwerpen, of architectuur. • Booostingieden, in een team dat is samengesreld uit minimaal twee leden van afzonderlijke disciplines. Discipline I : de ontwerpers, architecten en advies- en construcriebureaus. Discipline 2: de producrie- en bouwbedrijven en branche-organisaties. • Geïnteresseerden die (nog) niet zijn aangesloten bij Booosting kunnen ook teams vormen. Een team bestaat minimaal uit één Booosting-aangeslorene. Deelname en inschrijving zijn kosreloos. U kunt zich aanmelden voor de ideeënprijsvraag THE DOOOR middels de antwoordkaart op bladzijde 4 van deze nieuwsbrief. Na inschrijving onrvangt u nauwkeurige informatie over de omschrijving van het onderwerp en de deelnamevoorwaarden. Inschrijven kan [Ot 30 juni 1998. Geïnteresseerd in deelname? Inschri'vin via de antwoordkaart.
 • 12. , Ar 1 Pl . n donderdag 14 mei RGD Directie Ontwerp & Techniek Maastricht (AVA) donderdag 24 september CD20 te Son h woensdag 18 november Saint-Roch In het kader van 10 jaar Booosting: woensdag 3 juni 'XX' te Den Haag lil ), Ol woensdag 14 oktober Symposium 'De toekomst van de bouw' Opening van de tentoonstelling 10 jaar Booosting-productontwikkeling (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen b 0 0 0 S t •n 9 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n mei. 1988 is de Stichtin.g Industrieel Bouwen Nederlan. d, I. Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van s tic h tin 9 lIldusme, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelllllg i n dus tri e e I van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en b 0 uwe n toepassen van industrieel te vervaardigen bouwptoducten en gebouwdelen, ter verhoging ne der I a n d van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. • ~"',,·W",(._L-__c~o_l-'o_f--'o'--nL-_---' -~--- : ... Hoogmadestraat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam 010 4156304 010 4157409 I paarch@pi.net hom . http://www.OOO.nlJbooosting 1 Jolanda Steenhouwer, bereikbaar: di en wo van 9.00 tot 17.00 uur en op do van 9.00 tot 13.00 uur .. Jolanda Steenhouwer Vo Patricia Brouwer Design Dr Drukkerij Hans Tmijen D. V. Bonink, Jos Lichtenberg, Rob Hoogendijk, Herbert van Hoogdalem, Leo Meuldijk, Pieter de Mos, Jan Peters, Ar/ette van Poppe~ Eelke Pouwer Jouke Post Post Ter Avest Architecten Vice '00 rzi !ter Eric Vreedenburgh Archipel Ontwerpers S crctaris Jan van der Woord TU Delft Pcnllingmcc te Johan Riezebos CVK Kalkzandsteen iJ Jos Lichtenberg BuroA+ Id Henk van Laarhoven Hubert-Jan Henket Architecten Lid Jaap Koning Jaap Koning Industrial Design L 11
 • 13. , Nieuwe participanten '). V. Contactpersoon: de heer ing. L. Meu7dijk [Je Meeuw tlou en commercieel directeur .: ' f <OJI c.igr-nfjds De Meeuw is producent van flexibele ruimten. Sinds 1929 wrgt het bedrijf Indu s trieweg 4 voor oplossingen van huisvestingsvraagsrukken met een tijdelijk of meer Postbus 18 permanent karakter. Banken, scholen, verpleeg- en ziekenhuizen, peuter- 5688 ZG Oirschot speelzalen en recreatieparken maken gebruik van de diverse bouwsystemen. T 0499-57.2024 Een goed voorbeeld is het ABN-AMRO-kantoor in Amsterdam Zuid- F 0499-577.066 Oost. Vier bouwlagen met een b.v.o. van 12.000 m'worden in ca. vijf E de_me euw@pi . net maanden gebouwd en kunnen in bijwnder korte tijd weer worden H www.demeeuw.com verplaatst. Het is een zeer representatieve kantooraccomodatie gebouwd met het MAX.-GO-systeem en voorzien van diverse extra voor-zieningen, zoals lifi:en, data-installatie, airconditioning en restauratieve voorzieningen. Productontwikkeling is bij de bedrijfsvoering van De Meeuw altijd een belangrijk facet geweest. De ontwikkeling van het MAX-GO-systeem eind jaren '80 en andere producten tonen dit aan. Reden om, na vier jaar afwezigheid en ooit aangeslorene van her eerste uur, weer aansluiting te zoeken bij Booosting te zoeken, mede ontstaan naar aanleiding van recente contacten met Booosting-collega's. .... Tuns + Honting Architekten AUiance Europ~ Hogeschool EnscIJ~ik Verbu'K Hoogmdijk Archiuktm Ballast Nedam IGB, Utrecht HogescIJool Midden-Brabant ir Frank van Wan. Bik Bouwprodukten TU Delft. vakgroep &uwtechnologie Buro voor Architektuur Bruynuel Keukens m Kasten TU Eittdhovm, faculteit Bouwkuntk Atelier Zeinstra. van tÛr Pol Van Campen Bmdinf,1 CVK lVz/Jwmdrteen axys inmwations A + Bu"au voor H. Van Dam Fabriek van Plaa~rkm Ad van Berlo Industrial Design &uwproduktontwikkeling Enitor Koning Industrial Design ABT Adviesbu"au voor Bouwtechniek Hoerch &uwsysumm N~tÛrland La,uJmark Design &- Ttchnology A&c Architectm m Consultants Hokc Laagspanning TNO Industrie Bu"au Angmmt Hoogowns Groep BIngraafBU"4U voor Bouwen &- milieu Hunter Douglas NWR. Nationale Woningraad BDA Groep Kömmer/ing Benelux Sb/, StaaJbquw InstiNlIlt CD20 &uwsyJtemen j.j. Krms St. Aluminium Centrum Comnit Raadgewnd Ingenieunbu"au Krupe Bomaux lXG. Vermigi,lg van Kunststof D3BNDenHaag De Meeuw Oinchot Groekkmmun Fabrikanten ing. Ka"' H. Dekker Octatube Space Structures VNC, Vereniging NetÛrlandse Fafatk Consulting 6- Engineering Pieterman Hardglas Cemmtindusrm GeNie Consult Plastica Plaat Goudstikker - de VrieslACN Polyblock Archipel Ontw~rpm Ir. A. Hoek CS Bouwkundig ltlgmieun Polynonn ArcIJitectenbu"au BöIJtlingk HiolSCh Engineering Rewa Budel Hu Archiucten Consort lVz11l00r van ik Toeko11lS1 Rtynolds Architectuunysumen Jan Brouwer Associarer • Leylandi Consultancy É Rockwool Bu/Jhom ArcIJit~ctm m Suikbouwm Materia. adviesbureau voor o $nim-Roch Glas CEPEZED materialen m producten 1 50mfY NetÛrland EGM Architectm RGD. Directie On~rp &- Techniek ~ Trespa International Hubm-jan Hmket Architecten • Rob;n Hood Produkties Ubbink N~tÛrland Josi Osorio Lobato T. G.M Technisch ~ Unicom Nedn/and ir Daan P~ten Gewlbouwmanagemmt ~ë Wolvega Panelen Post Ter Avert ArchiucU11 H. ik Wit Consultancy L. Zoonlj~ns &ton lint Timmm Ingminmbureau Zonnew/d Tjïm Design .J
 • 14. , ~_____________ ~ mijns inziens I mOOO The of Glassbox Enige jaren geleden stond mlJn huidige autootje nog hoog en droog te blinken in de af gebeelde autoshowroom midden i n Leiden. Bij de aankoop merkte ik langs mij neus weg op: 'Doe die glazen doos er maar bij' . Dat kon en zo, tegen betaling van het nodige statiegeld, kwam ik in het bezit van 45 glazen van 180 bij 350 cm en 9 mm dik, keurig gevat in een al 35 jaar oud, maar nog smetteloos aluminium stijl- en regelwerk, als een gordijn losjes gedrapeerd om een Corbusiaans Domino-draagskelet, in dit geval niet in beron uitgevoerd, maar als stalen kolom-, moerbinten- en randbalkconstrucrie met houten Cl> kinderbinten en vloeren. Behalve door een wenteltrap 'C > werden deze vloeren ook doorboord door grote gaten, Cl> 'C waardoor met behulp van een langs een balk verrijdbare C katrol de auro's omhoog en omlaag te hijsen waren. Met '" > Cl> een ingenieus U-vormig hulpstukje wist men daarbij de +> 0> o hijskracht letterlijk in een bochtje om de tweede o .r:. è::::1~~I=_~ -_~-_ .-. ' verdiepingsvloer te leiden, om zo de auto's ook op de '- Q) +> . _.. eerste verdiepingsvloer te krijgen. (Zie tekening). Cl> "C Moooi, maar ook in dat uirerste puntje . . . Cl> C Hoewel, als het dan eindelijk buitenstond, was er ook ~ ulr~/N o een noodzakelijke afkoelingsperiode verstreken : bij "0 ~ zonnig weer absorbeerden vooral de wat donkere types zoveel energie dat je er je handen aan brandde. Een milieuvriendelijke moffeloven. Tevreden in zijn handen wrijvend liet de auroverkoper mij achter, daar was ie mooi vanaf... En ik, ik srond geheel tegen de bedoeling in niet naar binnen, maar naar buiten te kijken. Ik had niet aJl een binnentuimte, maar kreeg er gratis de hele stadsruimte bij, met fantastische luchten rondom. En de bomen ervoor stonden eigenlijk ook een beetje binnen. Op de bovenste verdieping ont- vouwde zich het Gezicht op Leiden, zoals Jan van Goyen (zie afbeelding) dat, iets verderop in de richting van Leiderdorp gezeten, in 1650 heeft geschilderd. Achter in mijn hoofd kriebelden wat onrustig makende gedachten over ijskast, moffeloven, (on-)bewoonbaarheid. Maar daar zou ik later wel eens aandacht aan besteden. Nu eerst moooi genieten. ... vanuit het Zuid-Westen Wordt vervolgd! Herbert van Hoogdakm L ..J
 • 15. .1 14 1 , _~J.I.I,W,I,("_,- __n_i_e_u_w_s ___--, Post HTO-opleiding Bouw"nnova le Hogeschoo7 Enschede " De voltijd Post HTO-opleiding Bouwinnovatie is een éénjarig programma, dat met ingang van het studiejaar 1997-1998 van start is gegaan aan de Hogeschool Enschede (Booosting lid). De studie leidt op voor het diploma Bouwinnovatie. Voor toelating dient men minimaal in het bezit te zijn van een diploma HTO-Bouwkunde. Bouwinnovatie is nauw verwant aan het val(gebied Industrieel Onrwerpen, en daarmee ook aan de PHTO-opleiding Industriële Productonrwikkeling (IPO), een kopopleiding van het Instituut Werktuigbouwkunde. In de Nieuwsbrief van juli 1997 berichrren wij u hierover. In september 1997 zijn de eerste studenten begonnen: vier afgestudeerde studenten HTO- Bouwkunde. In het eerste studiejaar van de opleiding Bouwinnovatie volgen zij nagenoeg hetzelfde lesprogramma als de -reeds volwassen- opleiding lndusrrieel Ontwerpen. Waar nodig, worden in goed overleg tussen studenten en docenten (uit de Nederlandse én Duitse pral((ijk) ontwerpopdrachten en lesprogramma aangepast. Naast een aantal onrwerpoefeningen, excursies, praktijklezingen en het afstuderen, bestaat het programma uit drie hoofdgroepen. Een aantal vakken staat per groep gerangschikt: Het laatste kwartaal is gereserveerd voor de afStudeeropdracht. Twee studenten werken gedurende tien weken aan het ontwerp voor een pral<tijkopdracht. Twee studenten zijn op 1 april nog op zoek naar een interessante afstudeeropdracht. Heeft u een goed idee? CDll:-I1 RI'I,l :-llI @ 1'1(( II H'( 1- I N I'R( Jl)l '( 1'/1 1I CIINO!.OCIE @ BI-.OR/lI·SKUNDI' Onrwerponderwijs Vervaardigingstechnieken, Industriële marketing Constructieleer en Materiaalkund e Ergonomie Oppervlaktetechnieken Bedrijfskunde van de productonrwikkeling Presentatietechnieken Communicatie en groepsdynamica OnCverpmethodologie De Bouwinnovaror kan worden ingezet bij: • architectenbureaus, (zelfStandig technisch architect of productonrwikkelingsadviseur); de producerende industrie, (bouwkundig productonrwikkelaar); bureaus voor (bouw)producronrwikl(e!ing; • de ontwerpafdeling van een aannemersbedrijf. In het algemeen zal de Bouwinnovaror in een team werken, samen met architecten, bouwkundigen entof andere ontwerpers. Hij is in staat het gehele proces van een bouwproduct-ontwikkeling succesvol te doorlopen_ ~ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met studiecoördinaror ing. Corina Punte, Hogeschool Enschede, Schuttersveld 17, 7514 AC Enschede, telefoon 053-487 1666. L ________________________________________________ ~
 • 16. , Programma's 1998 milieugerichte technologie Onder het Besluit subsidie milieugerichre technologie zijn in 1998 zes programma's van kracht. Het Programma milieutechnolof{!f. heeft een budget van f 3,1 miljoen. Dit geld is bestemd voor innovatieve technologieën die leiden tot schonere processen in de voedings- en genotmiddelen- indusrrie, de rexriel- en tapijrindusrrie, de meralecrro-industrie of de basismetaalindusrrie. De sector bouw is in tegenstelling rot voorgaande jaren niet meer in het programma opgenomen. Voor subsidie komen in aanmerking haalbaarheidsstudies (maximale subsidie f 75.000), onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten (maximale subsidie f 500.000), demonstratieprojecten (maximale subsidie f 500.000) en kennisoverdrachtprojecten (maximale subsidie f 25 .000). Het Programma reductie luchtemissies bedrijven is gericht op de ontwikkeling en roepassing van technieken bevorderen die leiden tot vermindering van luchtemissies van bedrijven of verbrandings- installaties. Voor de volgende ondetwerpen is budger beschikbaar: • haalbaarheidsstudies ill7..ake conversie van biomassa in energie (f 250 .000); • haalbaarheidsstudies op het gebied van procesemissies (f 250.000); • marktimroductie-, demonstratie- en kennisoverdrachtprojecren op het gebied van NOx reductie bij verbrandingsinstallaties (f 3 miljoen). Het Programma KWS 2000 heeft als doel het beperken van de emissie van vluchtige organische stoffen door bedrijven en huishoudens. Voor 1998 is slechts een heel klein budget beschikbaar (f 200.000) dat bestemd is voor maatregelen die koolwaterstoffen reduceren bij grafische druktechnieken of poly- esterharsverwerking. Voor elk van deze programma's geldt dat aanvragen in volgorde van binnenkomsr worden behandeld. Het Programma stimulering productgerichte milieuzorg verstrekt bijdragen aan bedrijven en branche- organisaties voor projecten die leiden tot vermindering van milieubelasting van producten en verbetering van de milieupresrarie van producten. Het beschikbare budget van f 3 miljoen is bestemd voor haalbaarheidsstudies, onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten en praktijkexperimemen. Aanvragen kunnen tot 5 juni a.s. worden ingediend bij het Ministerie van VROM. Een volledig nieuw programma is het Pro~amma DEmomtratieprojecten MOtorvoertuigen (DEMO). Voor dit programma is f 6 miljoen beschikbaar voor praktijkexperimenten, demonstratie-, markt- imroductie- en roepassingsprojecten die leiden rot het gebruik op de Nederlandse markt van milieu- innovatieve wegvoertuigen. Voor de diverse soorten wegvoertuigen (personenauto's, besfel-auto's, vrachtauto's en bussen) gelden specifieke eisen. Projectvoorstellen kunnen rot 30 juni a.s. worden ingediend bij Novem. Het laatste programma betreft het Programma technologie 2000 (T-2000). Dit programma bestaat uit drie onderdelen die elk bijdragen aan een vermindering van de belasting van het milieu door afvalsroffen: immobilisatie; chemische of fYsische vastlegging van verontreinigingen in afvalsroffen (budget f 400.000), droge deeltjes scheiding, waardoor droge componenten uit afvalstromen kunnen worden verwijderd ? (budget f 200.000) en hydro- en pyrometallurgische bewer- Voor meer informatie Icing van metaalhoudende gevaarlijke afvalstoffen (budget kunt u contact f 600.000). Projectvoorstellen kunnen rot uiterlijk 12 uur op opnemen 29 mei a.s. worden ingediend bij Novem te Utrecht. met Po uwer & Stevers 010 - 452 II 22. L .J 15
 • 17. m_________________, _~J.""W"d. • nieuws ----------------~ 'M'i' Wijziging inschrijfdatum Prijsvraag Innovation Trophy 1998 [ic De inschrijfdatum van de SomfY-prijsvraag met als thema de 'Dubbele kanroorgeveJ met zonwering en meerwaarde' is verschoven naar 5 juni 1998. Nadere informatie treft u aan in nieuwsbrief nr 44 van maarr 1998, pagina 16. Innovatie van Koninklijke Hoogovens Ter gelegenheid van her 750-jarig besraan van de gemeente Den Haag wordt dit jaar een groor aantal manifestaries georganiseerd. Een van de projecten, her Nomadisch Paviljoen, een project mer als thema 'Toekomst'. Een in her oog springend onderdeel van het Nomadisch Paviljoen is het fururistische sralen schaaldak. Het dak besraat uit twee ... Q) lagen geprofileerde sraalplaat (standaard-materiaal), die loodrecht op elkaar zijn aangebracht. Deze +' . +J platen worden ter plekke door middel van een simpele mal in de juisre vorm gebracht en op elkaar o o geschroefd. Door deze montagewijze ontstaar een dubbelgekromd vlak met extreme stijfheid, waarmee '- 0> Q) een grore vrije overspanning realiseerbaar is. In het Nomadisch Paviljoen is het schaaldak dan ook op '- '" 3: slechts drie punten opgelegd. Met een overspanning van 10,4 meter en een totale oppervlakte van circa "- o 120 m'lijkt her dak boven het paviljoen re zweven. .>L Speciaal voor de bouw van het Nomadisch Paviljoen heeft Koninklijke Hoogovens (Booosting) her idee '" . "0 voor het schaal dak onrwikkeld. D.m.v. berekeningen met een 'Eindige Elementen Methode' is de +J Q) .s:: optimale vorm voor deze overspanning bepaald. Grorere overspanningen zijn zeker re bereiken, maar c het maximaal haalbare is op dit moment nog niet berekend. '" > +J Het dak kan in twee dagen gebouwd worden! Naast deze snelle bouwtijd zijn andere voordelen het C Q) E vermelden waard. Doordat voor dit lichte dak relatief weinig materiaal gebruikt wordr is het 0> '" '- kosten efficiënt te bouwen. Daarnaast krijge het dak door de aparte vormgeving een eigen karakter. '+- Koninklijke Hoogovens heeft hiermee een nieuwe en innovatieve roepassing gevonden voor een reeds Q) "0 besraand product. Een dergelijk schaaldak lijkt zich goed te lenen voor overkappingen van o E benzinestations, kiosken, treinperrons e.d. Koninklijke Hoogovens is verantwoordelijk voor het idee, '+- Q) o '- de berekening en her mareriaal van het dak, het ontwerp is van Archipel Ontwerpers. Arcadis Bouw/Jnfra c.. is de hoofdconsrructeur en de montage wordt ve17..orgt door Beuk Apparatenbouw. Vanaf 1 mei is het schaal dak te bezichrigen in het Atrium van her Haagse stadhuis. ( /' • 00/: (~ Ilill/kolldlging op pagina Ol 02 deu I/ielllwvrief ) L__________________________________________________ /if/ll ~