SlideShare a Scribd company logo
•
        ooosin
                                                               stichting
                                                               industrieel
                                                               bouwen
                                                               nederlandN      •     EU".,
                     -              5     B      R       •     E      F
Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 4.- nr. 20 november 1993
Secretariaat: Lange Voorhout 15 2514 EA Den Haag telefoon 070 - 346 29 78 fax 070 - 356 1848B--
o
OUU                                                                14
In betrekkelijk korte tijd is Plastica Plaat bv uitgegroeid tot een merk van aanzien in Nederland.
                                                               DECEMBER
Het bedrijf voert een assortiment van kunststofplaten die zowel buiten als binnen worden toegepast en             1993
vertegenwoordigt buitenlandse ondernemingen.

Het Plastica Informatiecentrum is het eerste gebouw in
Nederland waarvan de binnen- en buitenkant volledig
verlijmd is. Het unieke ontwerp is van architect Paul Strik.
Zijn opdrocht luidde de mogelijkheden van het
programma van Plastica Plaat optimaal architectonisch te
benutten. Dit resulteerde in een opmerkelijk gebouw. Het
heeft een dubbele dimensie doordat de hoofdfunctie -
tentoonstellingsruimte en voorlichtings-centrum van
Plasticamateriaal - niet is beperkt tot het interieur, maar
wordt voortgezet in het exterieur van het gebouw.


In 1991 heeft Paul Strik onder andere voor dit gebouw de Grand Prix 1991 en de gouden medaille van de
International Academy of Architecture op de zesde World Biënnale of Architecture in Sofia, Bulgarije
gewonnen. Deze World Biënnale competitie stelt zich ten doel de kwaliteit van de architectuur te bevorderen.
Het werk van Strik, volgens de jury, heeft een, zich in vormgeving, detaillering en materiaalgebruik
manifesterend, eigenzinnig maar zeer menselijk karakter en schaal.

Aanleiding genoeg voor Plastica Plaat om de kunsten met kunststofplaten te vertonen. Hiertoe is een
Booosting-bijeenkomst op 14 december 1993 georganiseerd met het volgende programma:

16.00       Aankomst/ontvangst
16.15 - 16.30   Introductie
         door ir Jan Westra, Voorzitter van het Bestuur van Booosting ,
         Docent produktietechnologie aan de Faculteit Bouwkunde, TU Eindhoven
16.30 - 17.00   'Plastica Plaat georganiseerd'
         door de heer H.E. Nieberg , Directeur van Plastica Plaat
         'Plastica Plaat geproduceerd'
         een video-presentatie over de produktie en toepassing van de kunststof plaat en de montagemogelij kheden
17.00 - 17.30  'Plastica Plaat, Paul Strik en de Grand Prix 1991 Sofia'
         door ir Paul Strik, Architekt & Stedebouwkundige te Boxtel
17.30 - 18.15  Rondleiding door het gebouw & een broodje
18.15 - 18.40  'Liever grijs'
         tegenlezing door  Sief van Hoof, architect te Eindhoven
18.40 - 19.00   Discussie
19.00       Einde

Ind·i en u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u om het antwoordkaartje achter in deze
nieuwsbrief ingevuld aan het Booosting-secretariaat te retourneren.

Adres:      Plastica Plaat
         Industrieweg 92
         5145 PW Waalwijk
         e04160 - 40 555                             o
booosting N I E U V f l S B R I E F
    25 JANUARI 1994

  1Produktonhvikkelingsbiieenkomst in Delft
          Het  vervolg op de in september gehouden produkt-
         ontwikkelingsbijeenkomst bij de Brakelinterieurgroep in
                                            accepteren dat 90% van de ideeën mislukt. Booosting
                                            moet flink porren; eigenliik zou Booosting de mensen
         Hilversum staat op 25 januari 1994, van 16.00 - 19.00        nog meer moeten koppelen.'
         uur gepland, bij de Faculteit der Bouwkunde van de TU
         Delft.                              Ondertussen is er bij de lopende ontwikkelingen weer de
                                          nodige voortgang geboekt. Enerzijds is een PBTS-subsidie
         Wat vonden de deelnemers van de septemberbijeenkomst?      toegekend voor de realisatie en demonstratie van twaalf
         Een greep uit de reacties:                    prototypes van de media-eenheid, terwijl anderzijds voor
           'Het was een goede inventarisatie van de status quo     een prototype van het snelle afbouwsysteem voor de
           van de reeds bestaande en lopende ontwikkelingen.      hoogbouw door een Booosting-participant gelden zijn
           Jammer dat we niet aan brainstormen toekwamen. Er      gefourneerd. Voor het keuzekozijn lopen gesprekken met
           leven al/erlei ideeën. Natuurliik kost het tiid en moeite,  de NWR en ook het stalen ramen project is nieuw leven
            maar het is toch vreseliik interessant, dat er zoveel    ingeblazen. In januari gaan we hier op door. Aan de orde
            ideeën ziin waar we wat aan kunnen doen. Booosting     komen de voortgang van de lopende ontwikkelingen en het
            bestaat uit een enthousiaste club mensen die elkaar     opstarten van nieuwe ideeën en kansen. Voor het einde
            goed tegenspel kunnen bieden. Kan Booosting niet      van dit jaar worden alle aangeslotenen schriftelijk
            een rol vervul/en in het biidragen aan de realisatie van  uitgenodigd om ideeën te leveren, die 25 januari
            een model? Model/en trekken de opdrachtgever vaak      aanstaande het licht kunnen gaan zien. Reserveer nu vast
            over de streep. We moeten vooral doorgaan en        de datum en tijd in uw agenda! •   BOOOSTING TESTIMONIAL
  I Rockvvool ziet participatie in Booosting
    als een speerpunt in het beleid
         Waarom heeft Rockwool, de grootste fabrikant van         We merken dat er op die manier een vruchtbare
         steenwol isolatieprodukten, zich eigenlijk aangesloten bij    kruisbestuiving plaatsvindt. Een goed voorbeeld daarvan is
         Booosting? Dat is de vraag die wij onszelf onlangs stelden.   de ontwikkeling van isolerend kern materiaal ten behoeve
1::~~::-:.~~r,;(J!I.     Er bleek een aantal redenen te zijn:         van sandwichpanelen. Deze produkten werden door ons
               o Participatie in Booosting geeft aan dat      al een aantal jaren op de markt gebracht, maar mede
                 Rockwool als vernieuwer in de markt bezig     naar aanleiding van gesprekken met Booosting-
                 wil zijn;                     aangeslotenen zijn we gekomen tot verbeteringen aan het
               e Participatie in Booosting geeft ons de       produkt-concept. Hierdoor zijn de Conrock-produkten
                 mogelijkheid om op veel fronten contacten     ontstaan die door hun afmetingen en prijsstelling een
                 op te doen en ontwikkelingen op te starten;    belangrijke bijdrage leveren aan het 'betaalbaar' maken
               e Door deel te nemen aan de Booosting-        van steenwol sandwichpanelen.
                 activiteiten bestaat de mogelijkheid om
                 nieuwe produkten en/of toepassingen aan      Bij Rockwool heeft dit niet alleen geleid tot het investeren
                 anderen voor te leggen en er door andere     in een nieuwe produktielijn voor deze produkten, maar er
                 disciplines eens kritisch naar te laten kijken.  is bovendien besloten om een nieuwe marktgerichte
         We vragen ons af in hoeverre hierover indertijd bewust is    organisatie op te zetten om het in de markt brengen van
         nagedacht. Van belang is vooral geweest dat we als        de Conrock-produkten te stimuleren en te begeleiden. De
         Rockwool op deze manier een mogelijkheid kregen om        Conrock Systems organisatie beschikt over mensen die
         ons op een andere manier voor een breed en gemêleerd       samen met panelen bouwers, architecten en
         gezelschap te kunnen presenteren .                montogebedrijven willen blijven nadenken over hoe het
                                          nog mooier, vlakker, ronder, hoger, langer, korter, beter,
         Wat verder van groot belang voor ons was, en nog steeds     goedkoper, sneller, geïntegreerder en altijd marktgerichter
         is, is de mogelijkheid om via bijeenkomsten en AVA's in de    kan. Hierbij denken wij goed gebruik te kunnen maken
         keuken te kijken bij bedrijven en instellingen om ideeën op   van de kennis en ervaring die binnen Booosting
         te doen en om de gedachtengang von anderen te leren       beschikbaar is. Het is dan ook niet voor niets dat
         kennen en begrijpen. Op deze manier denken wij een        Booosting voor Rockwool een speerpunt is in het beleid.
         betere gesprekspartner te kunnen zijn/worden van allerlei
         partijen, zowel binnen als buiten de bouwwereld.         Hans Ververs/Johan Riezebo
                                          Rockwool Con rock Systems
         Het is voor ons goed om ook op het gebied van
         produkten, innovaties en marktaanpak kritisch benaderd te    Is uw bedriif al bii Booosting aangesloten? Voor meer
         worden door de andere Booosting-aangeslotenen.          informatie kunt u terecht bii het Booosting secretariaat •
NIEU1NSBRIEF                                         booosting
  Somfy Innovatie                         Niet liip
  Trophy levert                          maar LEEp:
  eenoplossing                           op'vin den de
                                    • • •
  met toekomst:                          actIvIteIt van
  Torque                              GE Plastics
                                I n navolging van het Living Environments Programma in
                                de VS is GE Plastics gestart met het Living Environments
                                Europe programma, LEEp. GE daagt met dit experiment de
                                bouw- en constructiemarkt uit. Het is niet de bedoeling om
                                een 'all plastics' gebouw te maken, maar om de
                                materialen, produkten en systemen daar toe te possen
                                waar het zinvol is. De toepassing van diverse kunststof
                                materialen loopt uiteen van de dakbedekking tot en met
                                het meubilair.

                                Jon Brouwer Associates is architect van het Europese
                                concept. Het complex is zorgvuldig in het landschap van
                                Bergen op Zoom gelegd. Het geheel bestaat uit het LEEp
                                eentre, een tentoonstellingsgebouwen het Royal House

Torque, is een op het oog simpele zeilachtige
zonwering, die door haar eenvoud op verschillende
manieren kon worden toegepast. Techniek en
architectonische toepassing zijn in evenwicht. Het is
meervoudig, universeel toepasbaar, mossoproduceerbaar
en opneem baar in de architectuur. Een oplossing met
toekomst kenmerkend voor de ontwikkeling in de
maatschappij en de architectuur als richtinggever voor de
zonweringstechnologie.
HSBM, een samenwerkingsverband van de ontwerp-
bureaus Hahn en Suyling te Amsterdam en Brondes en
Meurs te Utrecht, is met het idee Torque, prijswinnaar van
de Somfy Innovatie Trophy. De uitdaging van de
prijsvraag was om zonwering tot een beeldbepalend of
beeldondersteunend produkt te maken. Hiertoe zijn de 45
ingezonden ontwerpen beoordeeld op criteria als
toepasbaarheid in de utiliteitsbouw, vormgeving, stimulans
voor de architectuur, effectief functioneren, innovatiegraad,
industriële vervaardigbaarheid en automatische
bedienbaarheid .•                                                      MAQUETTE VAN HET
                                                               TENTOONSTELLINGS-
                                die de principes van de produktie van goedkope        GEBOUW
                                eengezins-woningen toont. Beide zijn op een cirkelvormig
                                plateau gelegd. Er zijn in het landschapsontwerp
                                bomenrijen voorzien die enerzijds het gezicht op de
                                fabrieksgebouwen proberen in te koderen; anderzijds
                                kunnen in de door de bomen gevormde buitenruimten
                                exposities worden ingericht met produkten van GE Plastics
                                en hun partners.

                                LEEp is omstreeks maart dit jaar van start gegaan. Voor de
                                realisatie worden partners gezocht. Er zijn ol zo'n 50
                                commerciële partners die een aandeel zullen leveren om
                                adequate toekomstige toepassingen te ontwikkelen . De
                                opening wordt in de zomer van 1994 verwacht .•

TORQUE ZONWERING
booosting N I E U " . , S B . I E F
                                                       Vir1u81e wereld

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~(111111':-~:~~'~~~~
 Verlosser van de terreur van ~~//                                         3 dirnarTSionaal


 werkeliikheid: Virfual Reality~ """b,,1d                                                      /
 Verslag van een reële activiteit over virtuele mogelijkheden                   i~""'--~':~:::::::_____
                                                             -----'=~~.
                                                                   __-~-~-:::--/
 de architectuur bij instituut Calibre van de TU Eindhoven op 9 november 1993. Haod"choiHl
                                                f'L·.1.
                                            /9S0       I
     Mijn bureau wordt gedomineerd door allerlei
     apparatuur waarmee ik op diverse manieren kan commu-               (1) p          ..
     niceren. Ik wil niet zeggen dat dit op een verantwoorde
     interactieve manier gebeurt. Want, stel ik wil wat lezen,            "'~ ~J ~
     dan schuif ik eerst mijn computer naar achteren en leg mijn      o  0      I IC-o G'J;I
                                      f ~O Z·· I. 1 () .o.'P.j.; ;ICilQj ~
     toetsenbord bovenop het beeldscherm. Maar ook
     omgekeerd als ik wil schrijven, ben ik eerst bezig om mijn
     Home Interactive Telematics -een pc, fax en telefoon - om
     mij heen te rangschikken. Is er dan weer de mij bekende
     wanordelijke rust, dan kan ik werken . 'I want my desktop
                                      i<----_____,-___1- _ _               1
                                                                -/'>(.;/--.·
     back', stelde prof Bil! Buxton uit Toronto, Canada tijdens de  als intelligente produkten het welzijn van de gebruiker
     onlangs gehouden conferentie 'Doors of Perception' in      bevorderen, hangt als een zwaard boven de
     Amsterdam. Daar raakte hij volledig de kern van mijn       ontwikkelingen. Hoewel we het normaal vinden dat in een
     fascinatie. Want inderdaad is het in mijn ogen waanzin      moderne motor tal van prestaties worden geleverd via
     dat de kantoorwerker het zo langzamerhand niet meer       meet- en regelsystemen, aarzelen we bij gebouwen.
     zonder een flink aantal vierkante meters bureau-oppervlak    Weliswaar kunnen het huis, het kantoor, de flat en de
     kan stellen. Nog meer was ik geraakt door zijn oplossing     winkel van de toekomst duiden op voortekenen van een
     die een geheel blote 'keukentafel' toonde met een        nieuwe tijd, maar de vraag is of de toekomst kan worden
     interactief tafelblad, waarachter iemand, volledig voorzien   toegeëigend, want wordt door de optelling van
     van alle vormen van moderne media, zat te werken.        aansprekende prestaties de lol in het gebruik wel
                                      verhoogd? En hoe kwetsbaar worden we in onze
                  Bij Calibre, instituut voor onderzoek  toekomstige behuizingen wanneer door welk onvoorzien
                  en ontwikkeling op het gebied van    toekomstig toeval het licht uitgaat. Het intelligente dak van
                  CAD toepassingen en presentatie-    de badkamer kan niet meer worden gesloten hoe hard we
                  en simulatietechnieken in de bouw,   ook schreeuwen. Dat zou een heel andere uitleg geven
                  werd op deze dinsdag aan zo'n      aan 'de betekenis van een schitterend ongeluk.'
                  zeventig bezoekers een boeiend
                  programma over de verlossing van
                  de terreur van de werkelijkheid,
                  Virtual Reality, geboden. Jan Westra
                  wrijft het er allemaal voorzichtig
     nog eens in: 'Met plezier haalt de mens allerlei technische
     verworvenheden als koelkasten, afzuigkappen, infrarood
     detectie lampen, digitale thermostaten, hoog rendements-
     ketels, computers en ga zo maar door in huis. Maar het
     onderkomen zelf wordt behangen, gesaust, geputzt of
     bekleed met natuurlijke materialen of replicabeplating als
     of het gebouwde so wie so niet serieus genomen wordt.
     Architectuur is de kunst van het bedekken van iets met iets
     anders om een derde iets te imiteren dat in wezen niet
     gewenst wordt (Eidlitz 1881 J. Het is voor deze negatieve
     kijk op de bouw dat Virtual Reality, met name voor die
     verhulling van de werkelijkheid, uitkomst kan bieden.'

     vroeger
     'Vroeger was intelligent heel gewoon. Tegenwoordig lijkt
     het als of elk apparaat waaraan iets meer dan een aan/uit
     knop zit, intelligent is. In de VPRO serie 'Een schitterend
     ongeluk' wordt aangegeven dat intelligentie door een
     samenloop van omstandigheden tot de mens is gaan
     behoren. Intelligent is ook de regeleenheid die kan worden
     geprogrammeerd voor de uitvoering van een bepaalde
     functie. De vraag of technisch geavanceerde bouwwerken
                                      HET GEHEel elEKTRISCH INGERICHTE HUIS, HET IDEAAL DER TOEKOMST
                                                       (ElECTRO-HUISHOUDBOEK 1937)
NIEU1NSBRIEF                                         booosting
                                  bent. Kwaliteit dus en een verbetering van de produktiviteit
                                  van het ontwerpen en het ontwerpproces. Smeltzer eindigt
                                  zijn betoog met een plaatje waarop mensen in
                                  Le Corbusier achtige stoelen liggen, met een moderne
                                  versie van de VR helm op. In eerste instantie deed het
                                  plaatje me denken aan een groepssessie relaxen. Maar
   Stereohelm                           het bleek een virtuele bouwvergadering, of nee, een reële
                                  bouwteamvergadering zonder tekeningen op tafel, maar
                                  met een virtueel blocnote in het virtuele gebouw, ter

J  ._~
                                  evaluatie, enfin .. ...
                                  Walter Lockefeer van architectenbureau Ima Summis uit
  Calibre begint met de architectuurgeschiedenis vanaf het    Hulst was door Booosting gevraagd om tijdens deze
  zandkasteel. Welke media stonden ontwerpers ter         bijeenkomst een tegen lezing te houden . Hij voelde zich
  beschikking? Vlug worden we door Jo Mantelers,         een muis, op bezoek in het hol van de leeuw.
  onderzoeker bii het instituut, van kleitabletten uit de 11 e  Onbezoldigd - voor Booosting-aangeslotenen de vierde 0
  dynastie uit Egypte via pythagorische getallen, mystieke en   in relatie tot het 'mogen' houden van een tegen lezing -
  metafysische gegevenheden geleid naar een tiidperk       kwam hij met een spetterend verhaal dat bestond uit twee
                                                                   I
  waarin de maquettes ter overtuiging van de opdrachtgever    delen. Een tegendeel en een deel tegen.            - 1

  en later ter evaluatie van het ontwerp werden gebruikt.
  De perspectieftekening als herontdekking van een twee      virtuele spelleties
  dimensionaal medium, wordt tijdens de industriële        Daar werden we gelijk al betrapt op onze geliefde hobby:
  revolutie verdrongen door het gebruik van axonometrieën,     'literair vreemdgaan' . Nooit had hij gehoord van het
  waarmee een ontwerp op veel meer manieren is te         woord 'tegenlezing', laat staan dat Van Dale of enig
  beschouwen. Niet veel later kneedt een 'data-glove' een     ander literair verantwoord intellect dat heeft; een
  model in de ruimte, en wordt dp )eschouwer in een        tegenlezing is een typisch Booosting-produkt, al dan niet
  virtuele wereld geplaatst. Voo    ~ er kunt belanden, zijn  industrieel vervaardigd . Het leek Walter zinnig om de
  er kennelijk heel wat bergen te ...,eklimmen. Walter Roeien,  toehoorders, vriiwillig aanwezig of niet, te larderen met
  tevens onderzoeker bij Calibre, vertelt dat lang geleden     het 'iets te laten zien wat er wel is'. De middelen die
  alleen vakbroeders onder elkaar technische tekeningen      gehanteerd worden bii normale, dus niet tegenlezingen,
  konden lezen . De komst van de computer en de weergave     video's, dia's, sheets, en nu ook joysticks en helmen zijn
  van de platte representatie van tekeningen leek in eerste    niet geschikt, mits ze onduidelijk genoeg zijn en mits het
  instantie een stapje terug. Maar dat was maar heel even.    apparaat niet zoals bij normale diavoorstellingen hapert.
  Immers, in korte tijd vliegen we van de twee dimensionale    De dia's die werden gepresenteerd, kwamen schots en
  vervanging van de tekenplank naar flatshading en        scheef en soms ook op zijn kop, als ze al kwamen, de
  beeldschermen met zo'n hoge concentratie aan          ruimte in. De zaal werd niet eens verduisterd. Even dacht
  beeldpunten, dat we de werkelijkheid nauwelijks meer van    Walter nog aan virtuele spelletjes met blinddoeken, maar
  de schijnwerkelijkheid kunnen onderscheiden.          was bang voor hen die onder het lapje zouden gluren en
  Door van een zelfde model, meerdere perspectieven te      derhalve hem voor het lapje zouden houden. We zitten
  genereren en ze allemaal snel achter elkaar te plaatsen,    nog steeds in het tegendeel. Met Sonneveld in zijn
  komen we, met snelle systemen en de juiste 'skilis' - het    achterhoofd prees de deconstructivist - hoe kon het ook
  regende termen deze middag - bij animaties terecht.       anders - de organisatie, Virtual Reality en de tegenlezing
  Animaties waarmee we de kwaliteit van een ontwerp        de hemel in. Immers, bij een vleugje deconstructivisme
  kunnen presenteren, maar ook een zo realistisch mogelijk    hoeft niets te kloppen.
  beeld kunnen visualiseren en simuleren, bijvoorbeeld om     In zijn deel tegen, citeert hij Cicero, die 2000 jaar
  het gedrag van licht weer te geven. Het enige wat je      geleden de gevleugelde woorden sprak: 'de waarheid,
  hierbij nodig hebt is stereo om diepte en volume-        werkelijkheid is onbereikbaar' . En hij voegde hieraan toe:
  verhoudingen te kunnen zien. Niet dat het aanbieden van     'maar men kan tot waarschijnlijkheid komen'. Haptics en
  stereo eenvoudig is, de resolutie is nog steeds niet hoog    kinetics. Met een gefingeerd handje nemen we in de
  genoeg. Om je op de virtuele weg te begeven, moet je      virtuele woning de barkruk op en wandelen er mee weg.
  een echte, vrij onbeholpen helm opzetten . Uitdaging voor    Birdwhile schreef in zijn boek: 'Introduction to kinetics'
  verbetering, dat blijkt ook uit onderzoek naar het met     onder andere dat er meer dan 700.000 verschillende
  behulp van laserstralen rechtstreeks projecteren van      signalen met het lichaam kunnen worden waargenomen.
  beelden op het oog . Voor de beweging worden          Ga daar als Virtual Reality ontwerper maar aanstaan. Na
  handschoenen aangeboden die buiging en gebaren meten      een opsomming van de geweldige, zo niet ongelofelijke
  waarop de computer reageert. Calibre komt met het        capaciteit van onze cellen, bloedbanen en hersenen, valt
  alternatief van een drie dimensionale joystick.         Lockefeers' stelling dat we tussen die onwaarschijnlijke
                                  illusie die de werkelijkheid heet, nu nog een extra illusie,
  groepssessie relaxen                      Virtual Reality plaatsen, als een bijna loodzware deken op
  Maar wat moet je nou als architect met al die schijnbare    me. Waar zijn we mee bezig? Om Walter Lockefeer te
  onwaarschijnliikheden? Ontwerpen met Virtual Reality      citeren: 'Als immers de waarheid een illusie is, waarvan
  heeft positieve invloed op de kwaliteit van het gebouw,     we vergeten zijn dat het een illusie is, wat maakt een
  volgens Geert Smeltzer, directeur van Calibre. En: meten is   illusie meer of minder dan nog uit?'
  weten, waarbij hij refereert aan een ontwerpomgeving die
  een terugkoppeling biedt, die aangeeft waar je mee bezig    Anneke van Dijk, coördinator Booosting
booosting N I E U " " S B R I E F
  Typhoonvast dubbelglas
  Impressie van de Booosting biieenkomst georganiseerd door Octatube Space

  Structures in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam op 19 oktober 1993.
                                           bulldozers van
                                           bouwkundig Nederland
                                           Ik haal diep adem en zoek de ingang. Daar zijn ze dan
                                           de bulldozers van bouwkundig Nederland, krasse knarren
                                           in frisse jongens tenues die zich in het tochtig auditorium
                                           van het NAi op hernia verwekkende bankjes
                                           samenpakken.
                                           Jan Brouwer introduceert on s poëtisch de leden van het
                                           orkest die avond. De moed zinkt mij in de schoenen: als
                                           ze allemaal zo zijn, kan ik mijn column wel vergeten.
                                           Maar ik weet nog niet op dat moment dat zijn: 'mijn pen
                                           lekt en de archi tect' - 'de archi tect en mijn dak lekt' later
                                           worden zal. Ik kan ook niet weten. dat een van de
                                           orkestleden revolutionair besluit die avond een Pina
                                           Bousch-achtig dansje te vertonen onder de welluidende
                                           titel: ' 1'11 glide, while you turn up the slide'. En ook niet dat
                                  ENTREEWAND IN
                                           de andere Booosting-spreker een met vloeistofdia's versierd
                                  HET NAI VAN
                                  OCTATUBE     menu zal serveren.

Als   men alles van te voren weten zou, stond in dit land
niet een experimenteel gebouw. Dat is wat mij, niet geremd     waar
                                           eerste viool
                                           Het pleidooi van de eerste viool, Adri Duivesteijn, is
door enige technologische en laat staan architectonische      uit water     gericht op een spiegelgevecht in de trant van alvast alle-
kennis, als centrale gedachte bij is gebleven die avond. Ik    glas ontstaat   wind-uit-de-zeilen-nemen. Daar moet ik hem ook wel gelijk
ben verbaasd als ik hoor hoe dikwijls men refereert aan      en oneindig    in geven, want het gemopper in de wandelgangen is niet
taal en dat is niet de eerste keer, dat doen ze vaker bij     verslankte    van de lucht. Hoe je het ook wendt of keert, of je het nou
Booosting. Wat hebben jullie toch met poëzie? Wat toch is     stalen drogers  een mooi gebouw vindt of niet, het initiatief en de
dat verlangen? De tech tot tekst te maken? Wij Neerlandici     in transparante  uiteindelijke realisatie van een Nederlands Architectuur
verlangen geen tekst tot tech te formeren, geen enkel       trans hoost    instituut, waar heel praktisch, archief, kantoor,
gebouw te bouwen. Wij bouwen taal. En daar hoef je niet      zwevend lijken  expositieruimte en publieksinformatie bijeen worden
in te wonen; daarin existeer je. Zonder taal geen contact:              gebracht, is zeer toe te juichen. Het had er eigenliik al
taal noch teken. We zijn er: daarin ligt het antwoord       waar       veel eerder moeten zijn. De aan hun functies gerelateerde
besloten.                             weidse bocht   verschillende gebouwdelen vormen een gemakkelijke en
                                  archieven     prachtige eenheid met de omgeving . Buiten in de
typisch Hollandse                         borgt       schemering onder de omarming van het archief is het
kniiperige budgeUen                        en zocht     kunstwerk van Struyken te zien : zachte lichteffecten op
De tot standkoming van het NAi is in mijn ogen DE         omarmt      beton slaan schaduwen en maken dat de vorm ervan met
metafoor van hedendaagse Hollandse Bouwkunst. Hoorde        wat waardevol   de wisseling van het neon verrassend verandert.
ik veel gemopper in de wandelgangen van afgunstige         en kostbaar is  Het NAi is de plek waar men de Nederlandse architectuur
collegae, toen ik Coenens ogen zag, wist ik: deze man                kan uitdragen. De publieke functie ervan en de doelstelling
leeft in voortdurend gevecht met een bevlogen           waar       alle architectuur een kans te geven zich hier te presenteren
opdrachtgever. Zijn eigen uniek concept en de typisch       wijze wingerd   zonder vooraf genomen stellingname, is een belangrijk
Hollandse knijperige budgetten, constant zijn eigen goede     jong nog     streven.
en integere idee aanpassend. Ronduit prijzenswaardig is      wordt
dat uit die strijd zo ' n schitterend gebouw ontstaan is. Het is           binnenklimaat
een oude queeste, een onmogelijke opdracht, het          daar       Volgt de project-architect, de tuba. Hem is de onfortuinlijke
experimenteel bouwen, waarvan wij denken dat de draak       staat       rol toebedeeld in te gaan op de tot dusver geconstateerde
altijd gedood wordt, maar Middeleeuwers wisten beter:       in stille     tekortkomingen van het gebouw. En zoals in ieder proces,
slechts feiten blijven in de strijd, draken blijven bestaan .   statigheid    verdient ook het bouwproces voortdurende bijsturing.
                                  eenvoudig     Maarten van der Hulst licht de on leefbaarheid van het
Laat ik bij het begin beginnen . Ik parkeer mijn auto bij het   integer      binnenklimaat toe. Onder andere de hitte in de
Boymans en loop naar de boomgaard in wording om het        ademloos mooi   werkruimten op zonnige dag komt ter sprake en een
gebouw eens goed te bekijken. Mooi vind ik die staal        monument     oplossing over water gekoelde vloeren; water dat uit de
kolommen en opeens bubbelt dit boven:                        vijver rondom het gebouw zal worden gehaald. Het plan
heeft het niet gehaald en is als een feit in de strijd
gebleven. Het had wellicht wel het probleem van warmte
in de kantoren opgelost, maar nog steeds zouden de
PC-gebruikers parasols over hun beeldscherm moeten                                  m
hangen om nag iets te kunnen zien. Op dit moment zoekt
men naar een geschikte zonwering .

onverwachte wending
                                                           ...
                                                          ••
                                                           I:
                                                           ut
De rondleiding levert opnieuw een confron tatie met het
gebouw van onverwachte wending. De hoogte van de                                   o
centra le hal , de lijnen, het ritme van de benutte ruimte , het
                                                           o
hout, sta a l, beton en glas maken die entree tot een
                                                           o       I:
                                                            ...
vriendelijke en open ruimte. De gangen naar boven,
nauwe hellingen , zijn veel te smal voor een openbaar, op
toestroming van publiek gericht gebouw. Ik zie de                                  11.
bibliotheek en studiezaal, waar merkwaardig meubilair -
in mijn ogen te glimmerig chroom - doet denken aan de                                 a       ut
bouwdozen na meccano.
                                                           EE
van onder ontstaat een
                                                           E0
                                                           ...
wonder
Veel aanwezigen durven boven niet over de roosters te
lopen van de expositieruimte. Een boom van een kerel kijkt
naar het rooster en loopt losjes weg. Ik loop door. Alleen
                                                           a       I:

                                                           . .-
                                                           ft»
ben ik wat bezorgd over de lampen die onder mijn voeten
hangen, twee boutjes aan een klemmetje. Als zo'n ding                                              o:t
eraf dondert, vallen er tien meter lager dooien. Ook                                               ~o:t
                                                                         ._ 0-
                                                                         ... ,
hakken en rokken en andere damesdingen zijn funest op
dat rooster, daar is goed over nagedacht duidelijk : van                               ••              ti ....
                                                                         ::l ...
                                                                         .. ti
onder ontstaat een wonder!                                             &11             .Q ti
                                                                         J! E
dansie
Na de pauze bevat het Octa gedeelte een dansje van de
Quattro-man. Mick Eekhout beschrijft de ontwikkeling van
enkel dragend glas, toegepast in binnensituatie
(muziekzaal Beurs van Berlage) naar typhoonvaste
dubbelglas constructie in buitengebeuren. Dus het lekt niet,
                                                           rn
                                                           c
windt niet, sneeuwt niet en blijft staan bij orkaan,
                                                          :;::          rn
                                                           (/)   l.(')     0
                                                           0
aardbeving en andere rampen, waar de dekking van de
polis automatisch vervalt. Dat niet iedereen vertrouwen
                                                           0
                                                           0
                                                          co
                                                               -=>
                                                                    I
                                                                      0

                                                                      c
heeft in d ie bouwsels bewijst de door Eekhout getoonde
dia van een doodsbenauwde glasboer die zich quasi                                  -0
                                                               ~
                                                               0
                                                               ...
                                                               0
                                                                    0
                                                                      (])


ontspannen vastklemt aan zijn laatste zekerheid, een                                ...
                                                           0
                                                               ~     «
muurtje achter hem. Hij strekt dapper zijn been uit alsof hij
met zijn teen een minimale belasting wenst te veroorzaken,
                                                          -0
                                                          ...
                                                           (])
                                                           u
                                                               (])
                                                               rn
                                                               c
                                                                    u.J
                                                                    ~

terwijl de bouwneut zelf sportief over zijn eigen vinding                              (])        l.(')
                                                               0
                                                          f./)   -...J   N
danst van het glazen dak van een bloemenzaak in Hulst.

                                                                 .=
                                  ..'"
m    u sse  - .a u   -  c hoc    Bat
  0                 0
Jan Westra's betoog tenslotte, gelardeerd door           m
                                  c
                                                           :::l
                                                           :::l


menusuggesties, eindigend in een mousse - au - chocolat,
getuigen de dia's, is als volgt samen te vatten : de functie
                                  .-                 1    1   o
                                                           o
                                                          .= ~
van de architect binnen het bouwproces is veranderd.        o
Denker, rekenaar, maker en uitvoerder zi jn gesplitst,       o
waardoor denken en doen zi jn ontkoppe ld met alle
desastreuze gevo lgen van dien . Hoewel de technologie
ons op ve le terreinen beïnvloedt, is die binnen de
bouwse~tor gering en verloopt te traag. Dit is te wijten aan
                                  ..
                                  o
                                  II:G
                                  I.
                                  o
ambtelijke beperkingen, aan chronisch geldtekort,          o
resulterend in een algemene angst voor het experiment,       ~
terwijl dat laatste nou net de enige juiste drijfveer is tot    -0                                            ë
vernieuwing: draken moet je verslaan.                I.                                           2
                                  o                                         ~ .~
                                                                              c
                                  ~
                                                                            ë  .~
drs Mienie Janzen , Neerlandica                                 ~                           ot:
                                                 0                           CLO
                                             Q)   ...Q    c                      .- CL

                                                                            o ~
                                            -0         0                      '-Ë .-
                                  c   E       0


                                                ~I 21
                                     0
                                       ~ -0 '"
                                          Q)  .l,!
                                                                            Cl...Z
                                  c(          '"
                                                  ~
QUATIRO KNOOP VAN OCTATUBE                        0  Q)     0
                                     Z  co  <{  Cl...
Oproep!                                NieuVle   1993        in
 De gebouwschil belicht: 9 februari 1993                participanten
 Op   9 februari 1994 wordt de gebouwschil belicht tijdens een
 symposium in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam.
                                     Ubbink Nederland bv
                                     Contactpersoon de heer ir Bas M. Verboom
 Organisator Hoesch Bouwsystemen Nederland, wil met dit         Postbus 26, 6980 AA
 symposium in een vijftal lezingen de laatste ontwikkelingen en     Verhuellweg 9
 toepassingen van dunne metaal plaat in gevels en daken aan de      6984 AA Doesburg
 orde stellen. Maar ook de rol die architect en toeleverancier in de   tel 08334 - 80200 ~ubbink
 toekomst zullen dan wel kunnen spelen binnen het bouwproces,      fax 08334 - 73859 ,. ... I nederland bv
 komt aan de orde .

 Sprekers zijn onder andere Dr. Alan Brookes, architect en       In dertig jaar tijd heeft Ubbink Nederland zich ontwikkeld tot een
 technology-consultant uit Londen, die een inleiding zal houden over  toonaangevende onderneming in standaard kunststof
 'past, present and future of composite metal cladding', ir. Meindert  bouwprodukten voor de 'schil ' van de woning en het gebouw. Het
 Booy van architectenbureau Van den Broek en Bakema te         sleutelwoord in die ontwikkeling is innovatie . Alert inspelen op
 Rotterdam , die zal spreken over oppervlakkige zorgvuldigheid en    signalen uit de markt en die vertalen in funktionele
 prof. ir. Jan Brouwer van architectenbureau Jan Brouwer Associates   bouwprodukten . Met als resultaat een constante stroom van
 te Den Haag, die een lezing houdt over de toekomstige rol van de    seriematig geproduceerde, hoogwaardige en onderhoudsarme
 architect en de toeleverancier in het bouwproces .           ku nststofprodukten.

 'Architecten en toeleveranciers: de enige innovators in de bouw', is  Bouwen is allang geen kwestie meer van stenen stapelen . In het
 een van de drie stellingen waarmee de dag middels een         moderne bouwproces is de horizon verlegd en vormen creatief
 forumdiscussie onder leiding van Jan Brouwer wordt afgesloten .    denken en inventieve bouwmaterialen de nieuwe basis. In dit
                                    kader heeft Ubbink Nederland zich aangesloten bij Booosting.
 Wie meer wil welen over dil symposium, of zich wil aanmelden,     Ubbink Nederland verwacht samen met de mede-participanten
 kan bellen mei Hoesch Bouwsystemen Nederland, telefoon 03402 -     industrieel te vervaardigen standaard bouwdelen en
 47677 en vragen naar de heer L. Doriee, directeur van Hoesch      bouwprodukten te ontwikkelen die de basis voor de moderne
 Bouwsystemen Nederland. Een fax sturen kan ook: 03402 - 41717.     bouwindustrie kunnen versterken.

                                     KömmerJing Benelux
                                     Contactpersoon de heer René Morriën
                                     Postbus 804
                                     4200 AV Gorinchem
                                     tel 01830 - 27 445    __
                                     fax 01830 - 28 929 mKOMMERLING                                    Kömmerling is een belangrijke leverancier van kunststof
                                    profielen. De oorsprong van Kömmerling ligt op het gebied van
                                    de technische lijmen en kitten. Maar sinds 1967 staat het bedrijf
                                    bekend als de pionier op het gebied van kunststof kozijnprofielen.

                                     Kqmmerling probeert steeds weer de systemen en de daarbij
                                     behorende technologie te verbeteren; recente profiel series zijn
                                     daar een voorbeeld van . Verbeteren van systemen doet
                                     Kömmerling zelf. Het inleiden van innovaties kan echter beter in
                                     samenwerking geschieden omdat dat effectiever gaat. Daarom is
                                    . Kömmerling lid geworden van Boooooosting: samen
  .,
   ••                                  Ongetwijfeld, Ongedurig, Overduidelijk, Opluisterend, Oplettend,
                                     Opmerkzaam vooraan in de markt.
   ~


Ift~
  •
 I: 11
•• A.
•••
ut "
0··
ot
o a
liD.

More Related Content

Viewers also liked

Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief #3Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief #4
Booosting nieuwsbrief #4Booosting nieuwsbrief #4
Booosting nieuwsbrief 013
Booosting nieuwsbrief 013Booosting nieuwsbrief 013
Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief 017
Booosting nieuwsbrief 017Booosting nieuwsbrief 017
Booosting nieuwsbrief #5
Booosting nieuwsbrief #5Booosting nieuwsbrief #5
Booosting nieuwsbrief #2
Booosting nieuwsbrief #2Booosting nieuwsbrief #2
Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 016
Booosting nieuwsbrief 016Booosting nieuwsbrief 016
Booosting nieuwsbrief #8
Booosting nieuwsbrief #8Booosting nieuwsbrief #8
Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief 014Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #9Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #7
Booosting nieuwsbrief #7Booosting nieuwsbrief #7
Booosting nieuwsbrief 019
Booosting nieuwsbrief 019Booosting nieuwsbrief 019
Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief #1
Booosting nieuwsbrief #1Booosting nieuwsbrief #1
Booosting nieuwsbrief 015
Booosting nieuwsbrief 015Booosting nieuwsbrief 015
Booosting nieuwsbrief #10
Booosting nieuwsbrief #10Booosting nieuwsbrief #10

Viewers also liked (18)

Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief #3Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief #3
 
Booosting nieuwsbrief #4
Booosting nieuwsbrief #4Booosting nieuwsbrief #4
Booosting nieuwsbrief #4
 
Booosting nieuwsbrief 013
Booosting nieuwsbrief 013Booosting nieuwsbrief 013
Booosting nieuwsbrief 013
 
Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6
 
Booosting nieuwsbrief 017
Booosting nieuwsbrief 017Booosting nieuwsbrief 017
Booosting nieuwsbrief 017
 
Booosting nieuwsbrief #5
Booosting nieuwsbrief #5Booosting nieuwsbrief #5
Booosting nieuwsbrief #5
 
Booosting nieuwsbrief #2
Booosting nieuwsbrief #2Booosting nieuwsbrief #2
Booosting nieuwsbrief #2
 
Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018
 
Booosting nieuwsbrief 016
Booosting nieuwsbrief 016Booosting nieuwsbrief 016
Booosting nieuwsbrief 016
 
Booosting nieuwsbrief #8
Booosting nieuwsbrief #8Booosting nieuwsbrief #8
Booosting nieuwsbrief #8
 
Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief 014Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief 014
 
Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #9Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #9
 
Booosting nieuwsbrief #7
Booosting nieuwsbrief #7Booosting nieuwsbrief #7
Booosting nieuwsbrief #7
 
Booosting nieuwsbrief 019
Booosting nieuwsbrief 019Booosting nieuwsbrief 019
Booosting nieuwsbrief 019
 
Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011
 
Booosting nieuwsbrief #1
Booosting nieuwsbrief #1Booosting nieuwsbrief #1
Booosting nieuwsbrief #1
 
Booosting nieuwsbrief 015
Booosting nieuwsbrief 015Booosting nieuwsbrief 015
Booosting nieuwsbrief 015
 
Booosting nieuwsbrief #10
Booosting nieuwsbrief #10Booosting nieuwsbrief #10
Booosting nieuwsbrief #10
 

Similar to Booosting nieuwsbrief 20

Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
04/10_Introdag@IF-lab...
04/10_Introdag@IF-lab...04/10_Introdag@IF-lab...
04/10_Introdag@IF-lab...Oliver DeWolf
 
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
2008 Booosting Jubileumboook : Booosting 20 jaar vooruit
2008 Booosting Jubileumboook : Booosting 20 jaar vooruit2008 Booosting Jubileumboook : Booosting 20 jaar vooruit
2008 Booosting Jubileumboook : Booosting 20 jaar vooruit
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
guest5e306b
 
Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002)
Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002)Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002)
Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 69 (Nov 2002)
Booosting nieuwsbrief 69 (Nov 2002)Booosting nieuwsbrief 69 (Nov 2002)
Booosting nieuwsbrief 69 (Nov 2002)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 74 (Nov 2003)
Booosting nieuwsbrief 74 (Nov 2003)Booosting nieuwsbrief 74 (Nov 2003)
Booosting nieuwsbrief 74 (Nov 2003)
guest5e306b
 

Similar to Booosting nieuwsbrief 20 (20)

Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
 
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
 
Booosting toekomstplannen harmboomsma_21februari2005
Booosting toekomstplannen harmboomsma_21februari2005Booosting toekomstplannen harmboomsma_21februari2005
Booosting toekomstplannen harmboomsma_21februari2005
 
Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21
 
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
 
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
 
04/10_Introdag@IF-lab...
04/10_Introdag@IF-lab...04/10_Introdag@IF-lab...
04/10_Introdag@IF-lab...
 
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
 
Raam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 4 - mick eekhout
Raam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 4 - mick eekhoutRaam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 4 - mick eekhout
Raam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 4 - mick eekhout
 
2008 Booosting Jubileumboook : Booosting 20 jaar vooruit
2008 Booosting Jubileumboook : Booosting 20 jaar vooruit2008 Booosting Jubileumboook : Booosting 20 jaar vooruit
2008 Booosting Jubileumboook : Booosting 20 jaar vooruit
 
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
 
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
 
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
 
Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002)
Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002)Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002)
Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002)
 
Booosting nieuwsbrief 69 (Nov 2002)
Booosting nieuwsbrief 69 (Nov 2002)Booosting nieuwsbrief 69 (Nov 2002)
Booosting nieuwsbrief 69 (Nov 2002)
 
Booosting nieuwsbrief 74 (Nov 2003)
Booosting nieuwsbrief 74 (Nov 2003)Booosting nieuwsbrief 74 (Nov 2003)
Booosting nieuwsbrief 74 (Nov 2003)
 

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief 20

 • 1. ooosin stichting industrieel bouwen nederland N • EU"., - 5 B R • E F Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 4.- nr. 20 november 1993 Secretariaat: Lange Voorhout 15 2514 EA Den Haag telefoon 070 - 346 29 78 fax 070 - 356 1848 B-- o OUU 14 In betrekkelijk korte tijd is Plastica Plaat bv uitgegroeid tot een merk van aanzien in Nederland. DECEMBER Het bedrijf voert een assortiment van kunststofplaten die zowel buiten als binnen worden toegepast en 1993 vertegenwoordigt buitenlandse ondernemingen. Het Plastica Informatiecentrum is het eerste gebouw in Nederland waarvan de binnen- en buitenkant volledig verlijmd is. Het unieke ontwerp is van architect Paul Strik. Zijn opdrocht luidde de mogelijkheden van het programma van Plastica Plaat optimaal architectonisch te benutten. Dit resulteerde in een opmerkelijk gebouw. Het heeft een dubbele dimensie doordat de hoofdfunctie - tentoonstellingsruimte en voorlichtings-centrum van Plasticamateriaal - niet is beperkt tot het interieur, maar wordt voortgezet in het exterieur van het gebouw. In 1991 heeft Paul Strik onder andere voor dit gebouw de Grand Prix 1991 en de gouden medaille van de International Academy of Architecture op de zesde World Biënnale of Architecture in Sofia, Bulgarije gewonnen. Deze World Biënnale competitie stelt zich ten doel de kwaliteit van de architectuur te bevorderen. Het werk van Strik, volgens de jury, heeft een, zich in vormgeving, detaillering en materiaalgebruik manifesterend, eigenzinnig maar zeer menselijk karakter en schaal. Aanleiding genoeg voor Plastica Plaat om de kunsten met kunststofplaten te vertonen. Hiertoe is een Booosting-bijeenkomst op 14 december 1993 georganiseerd met het volgende programma: 16.00 Aankomst/ontvangst 16.15 - 16.30 Introductie door ir Jan Westra, Voorzitter van het Bestuur van Booosting , Docent produktietechnologie aan de Faculteit Bouwkunde, TU Eindhoven 16.30 - 17.00 'Plastica Plaat georganiseerd' door de heer H.E. Nieberg , Directeur van Plastica Plaat 'Plastica Plaat geproduceerd' een video-presentatie over de produktie en toepassing van de kunststof plaat en de montagemogelij kheden 17.00 - 17.30 'Plastica Plaat, Paul Strik en de Grand Prix 1991 Sofia' door ir Paul Strik, Architekt & Stedebouwkundige te Boxtel 17.30 - 18.15 Rondleiding door het gebouw & een broodje 18.15 - 18.40 'Liever grijs' tegenlezing door Sief van Hoof, architect te Eindhoven 18.40 - 19.00 Discussie 19.00 Einde Ind·i en u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u om het antwoordkaartje achter in deze nieuwsbrief ingevuld aan het Booosting-secretariaat te retourneren. Adres: Plastica Plaat Industrieweg 92 5145 PW Waalwijk e04160 - 40 555 o
 • 2. booosting N I E U V f l S B R I E F 25 JANUARI 1994 1Produktonhvikkelingsbiieenkomst in Delft Het vervolg op de in september gehouden produkt- ontwikkelingsbijeenkomst bij de Brakelinterieurgroep in accepteren dat 90% van de ideeën mislukt. Booosting moet flink porren; eigenliik zou Booosting de mensen Hilversum staat op 25 januari 1994, van 16.00 - 19.00 nog meer moeten koppelen.' uur gepland, bij de Faculteit der Bouwkunde van de TU Delft. Ondertussen is er bij de lopende ontwikkelingen weer de nodige voortgang geboekt. Enerzijds is een PBTS-subsidie Wat vonden de deelnemers van de septemberbijeenkomst? toegekend voor de realisatie en demonstratie van twaalf Een greep uit de reacties: prototypes van de media-eenheid, terwijl anderzijds voor 'Het was een goede inventarisatie van de status quo een prototype van het snelle afbouwsysteem voor de van de reeds bestaande en lopende ontwikkelingen. hoogbouw door een Booosting-participant gelden zijn Jammer dat we niet aan brainstormen toekwamen. Er gefourneerd. Voor het keuzekozijn lopen gesprekken met leven al/erlei ideeën. Natuurliik kost het tiid en moeite, de NWR en ook het stalen ramen project is nieuw leven maar het is toch vreseliik interessant, dat er zoveel ingeblazen. In januari gaan we hier op door. Aan de orde ideeën ziin waar we wat aan kunnen doen. Booosting komen de voortgang van de lopende ontwikkelingen en het bestaat uit een enthousiaste club mensen die elkaar opstarten van nieuwe ideeën en kansen. Voor het einde goed tegenspel kunnen bieden. Kan Booosting niet van dit jaar worden alle aangeslotenen schriftelijk een rol vervul/en in het biidragen aan de realisatie van uitgenodigd om ideeën te leveren, die 25 januari een model? Model/en trekken de opdrachtgever vaak aanstaande het licht kunnen gaan zien. Reserveer nu vast over de streep. We moeten vooral doorgaan en de datum en tijd in uw agenda! • BOOOSTING TESTIMONIAL I Rockvvool ziet participatie in Booosting als een speerpunt in het beleid Waarom heeft Rockwool, de grootste fabrikant van We merken dat er op die manier een vruchtbare steenwol isolatieprodukten, zich eigenlijk aangesloten bij kruisbestuiving plaatsvindt. Een goed voorbeeld daarvan is Booosting? Dat is de vraag die wij onszelf onlangs stelden. de ontwikkeling van isolerend kern materiaal ten behoeve 1::~~::-:.~~r,;(J!I. Er bleek een aantal redenen te zijn: van sandwichpanelen. Deze produkten werden door ons o Participatie in Booosting geeft aan dat al een aantal jaren op de markt gebracht, maar mede Rockwool als vernieuwer in de markt bezig naar aanleiding van gesprekken met Booosting- wil zijn; aangeslotenen zijn we gekomen tot verbeteringen aan het e Participatie in Booosting geeft ons de produkt-concept. Hierdoor zijn de Conrock-produkten mogelijkheid om op veel fronten contacten ontstaan die door hun afmetingen en prijsstelling een op te doen en ontwikkelingen op te starten; belangrijke bijdrage leveren aan het 'betaalbaar' maken e Door deel te nemen aan de Booosting- van steenwol sandwichpanelen. activiteiten bestaat de mogelijkheid om nieuwe produkten en/of toepassingen aan Bij Rockwool heeft dit niet alleen geleid tot het investeren anderen voor te leggen en er door andere in een nieuwe produktielijn voor deze produkten, maar er disciplines eens kritisch naar te laten kijken. is bovendien besloten om een nieuwe marktgerichte We vragen ons af in hoeverre hierover indertijd bewust is organisatie op te zetten om het in de markt brengen van nagedacht. Van belang is vooral geweest dat we als de Conrock-produkten te stimuleren en te begeleiden. De Rockwool op deze manier een mogelijkheid kregen om Conrock Systems organisatie beschikt over mensen die ons op een andere manier voor een breed en gemêleerd samen met panelen bouwers, architecten en gezelschap te kunnen presenteren . montogebedrijven willen blijven nadenken over hoe het nog mooier, vlakker, ronder, hoger, langer, korter, beter, Wat verder van groot belang voor ons was, en nog steeds goedkoper, sneller, geïntegreerder en altijd marktgerichter is, is de mogelijkheid om via bijeenkomsten en AVA's in de kan. Hierbij denken wij goed gebruik te kunnen maken keuken te kijken bij bedrijven en instellingen om ideeën op van de kennis en ervaring die binnen Booosting te doen en om de gedachtengang von anderen te leren beschikbaar is. Het is dan ook niet voor niets dat kennen en begrijpen. Op deze manier denken wij een Booosting voor Rockwool een speerpunt is in het beleid. betere gesprekspartner te kunnen zijn/worden van allerlei partijen, zowel binnen als buiten de bouwwereld. Hans Ververs/Johan Riezebo Rockwool Con rock Systems Het is voor ons goed om ook op het gebied van produkten, innovaties en marktaanpak kritisch benaderd te Is uw bedriif al bii Booosting aangesloten? Voor meer worden door de andere Booosting-aangeslotenen. informatie kunt u terecht bii het Booosting secretariaat •
 • 3. NIEU1NSBRIEF booosting Somfy Innovatie Niet liip Trophy levert maar LEEp: eenoplossing op'vin den de • • • met toekomst: actIvIteIt van Torque GE Plastics I n navolging van het Living Environments Programma in de VS is GE Plastics gestart met het Living Environments Europe programma, LEEp. GE daagt met dit experiment de bouw- en constructiemarkt uit. Het is niet de bedoeling om een 'all plastics' gebouw te maken, maar om de materialen, produkten en systemen daar toe te possen waar het zinvol is. De toepassing van diverse kunststof materialen loopt uiteen van de dakbedekking tot en met het meubilair. Jon Brouwer Associates is architect van het Europese concept. Het complex is zorgvuldig in het landschap van Bergen op Zoom gelegd. Het geheel bestaat uit het LEEp eentre, een tentoonstellingsgebouwen het Royal House Torque, is een op het oog simpele zeilachtige zonwering, die door haar eenvoud op verschillende manieren kon worden toegepast. Techniek en architectonische toepassing zijn in evenwicht. Het is meervoudig, universeel toepasbaar, mossoproduceerbaar en opneem baar in de architectuur. Een oplossing met toekomst kenmerkend voor de ontwikkeling in de maatschappij en de architectuur als richtinggever voor de zonweringstechnologie. HSBM, een samenwerkingsverband van de ontwerp- bureaus Hahn en Suyling te Amsterdam en Brondes en Meurs te Utrecht, is met het idee Torque, prijswinnaar van de Somfy Innovatie Trophy. De uitdaging van de prijsvraag was om zonwering tot een beeldbepalend of beeldondersteunend produkt te maken. Hiertoe zijn de 45 ingezonden ontwerpen beoordeeld op criteria als toepasbaarheid in de utiliteitsbouw, vormgeving, stimulans voor de architectuur, effectief functioneren, innovatiegraad, industriële vervaardigbaarheid en automatische bedienbaarheid .• MAQUETTE VAN HET TENTOONSTELLINGS- die de principes van de produktie van goedkope GEBOUW eengezins-woningen toont. Beide zijn op een cirkelvormig plateau gelegd. Er zijn in het landschapsontwerp bomenrijen voorzien die enerzijds het gezicht op de fabrieksgebouwen proberen in te koderen; anderzijds kunnen in de door de bomen gevormde buitenruimten exposities worden ingericht met produkten van GE Plastics en hun partners. LEEp is omstreeks maart dit jaar van start gegaan. Voor de realisatie worden partners gezocht. Er zijn ol zo'n 50 commerciële partners die een aandeel zullen leveren om adequate toekomstige toepassingen te ontwikkelen . De opening wordt in de zomer van 1994 verwacht .• TORQUE ZONWERING
 • 4. booosting N I E U " . , S B . I E F Vir1u81e wereld ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~(111111':-~:~~'~~~~ Verlosser van de terreur van ~~// 3 dirnarTSionaal werkeliikheid: Virfual Reality~ """b,,1d / Verslag van een reële activiteit over virtuele mogelijkheden i~""'--~':~:::::::_____ -----'=~~. __-~-~-:::--/ de architectuur bij instituut Calibre van de TU Eindhoven op 9 november 1993. Haod"choiHl f'L·.1. /9S0 I Mijn bureau wordt gedomineerd door allerlei apparatuur waarmee ik op diverse manieren kan commu- (1) p .. niceren. Ik wil niet zeggen dat dit op een verantwoorde interactieve manier gebeurt. Want, stel ik wil wat lezen, "'~ ~J ~ dan schuif ik eerst mijn computer naar achteren en leg mijn o 0 I IC-o G'J;I f ~O Z·· I. 1 () .o.'P.j.; ;ICilQj ~ toetsenbord bovenop het beeldscherm. Maar ook omgekeerd als ik wil schrijven, ben ik eerst bezig om mijn Home Interactive Telematics -een pc, fax en telefoon - om mij heen te rangschikken. Is er dan weer de mij bekende wanordelijke rust, dan kan ik werken . 'I want my desktop i<----_____,-___1- _ _ 1 -/'>(.;/--.· back', stelde prof Bil! Buxton uit Toronto, Canada tijdens de als intelligente produkten het welzijn van de gebruiker onlangs gehouden conferentie 'Doors of Perception' in bevorderen, hangt als een zwaard boven de Amsterdam. Daar raakte hij volledig de kern van mijn ontwikkelingen. Hoewel we het normaal vinden dat in een fascinatie. Want inderdaad is het in mijn ogen waanzin moderne motor tal van prestaties worden geleverd via dat de kantoorwerker het zo langzamerhand niet meer meet- en regelsystemen, aarzelen we bij gebouwen. zonder een flink aantal vierkante meters bureau-oppervlak Weliswaar kunnen het huis, het kantoor, de flat en de kan stellen. Nog meer was ik geraakt door zijn oplossing winkel van de toekomst duiden op voortekenen van een die een geheel blote 'keukentafel' toonde met een nieuwe tijd, maar de vraag is of de toekomst kan worden interactief tafelblad, waarachter iemand, volledig voorzien toegeëigend, want wordt door de optelling van van alle vormen van moderne media, zat te werken. aansprekende prestaties de lol in het gebruik wel verhoogd? En hoe kwetsbaar worden we in onze Bij Calibre, instituut voor onderzoek toekomstige behuizingen wanneer door welk onvoorzien en ontwikkeling op het gebied van toekomstig toeval het licht uitgaat. Het intelligente dak van CAD toepassingen en presentatie- de badkamer kan niet meer worden gesloten hoe hard we en simulatietechnieken in de bouw, ook schreeuwen. Dat zou een heel andere uitleg geven werd op deze dinsdag aan zo'n aan 'de betekenis van een schitterend ongeluk.' zeventig bezoekers een boeiend programma over de verlossing van de terreur van de werkelijkheid, Virtual Reality, geboden. Jan Westra wrijft het er allemaal voorzichtig nog eens in: 'Met plezier haalt de mens allerlei technische verworvenheden als koelkasten, afzuigkappen, infrarood detectie lampen, digitale thermostaten, hoog rendements- ketels, computers en ga zo maar door in huis. Maar het onderkomen zelf wordt behangen, gesaust, geputzt of bekleed met natuurlijke materialen of replicabeplating als of het gebouwde so wie so niet serieus genomen wordt. Architectuur is de kunst van het bedekken van iets met iets anders om een derde iets te imiteren dat in wezen niet gewenst wordt (Eidlitz 1881 J. Het is voor deze negatieve kijk op de bouw dat Virtual Reality, met name voor die verhulling van de werkelijkheid, uitkomst kan bieden.' vroeger 'Vroeger was intelligent heel gewoon. Tegenwoordig lijkt het als of elk apparaat waaraan iets meer dan een aan/uit knop zit, intelligent is. In de VPRO serie 'Een schitterend ongeluk' wordt aangegeven dat intelligentie door een samenloop van omstandigheden tot de mens is gaan behoren. Intelligent is ook de regeleenheid die kan worden geprogrammeerd voor de uitvoering van een bepaalde functie. De vraag of technisch geavanceerde bouwwerken HET GEHEel elEKTRISCH INGERICHTE HUIS, HET IDEAAL DER TOEKOMST (ElECTRO-HUISHOUDBOEK 1937)
 • 5. NIEU1NSBRIEF booosting bent. Kwaliteit dus en een verbetering van de produktiviteit van het ontwerpen en het ontwerpproces. Smeltzer eindigt zijn betoog met een plaatje waarop mensen in Le Corbusier achtige stoelen liggen, met een moderne versie van de VR helm op. In eerste instantie deed het plaatje me denken aan een groepssessie relaxen. Maar Stereohelm het bleek een virtuele bouwvergadering, of nee, een reële bouwteamvergadering zonder tekeningen op tafel, maar met een virtueel blocnote in het virtuele gebouw, ter J ._~ evaluatie, enfin .. ... Walter Lockefeer van architectenbureau Ima Summis uit Calibre begint met de architectuurgeschiedenis vanaf het Hulst was door Booosting gevraagd om tijdens deze zandkasteel. Welke media stonden ontwerpers ter bijeenkomst een tegen lezing te houden . Hij voelde zich beschikking? Vlug worden we door Jo Mantelers, een muis, op bezoek in het hol van de leeuw. onderzoeker bii het instituut, van kleitabletten uit de 11 e Onbezoldigd - voor Booosting-aangeslotenen de vierde 0 dynastie uit Egypte via pythagorische getallen, mystieke en in relatie tot het 'mogen' houden van een tegen lezing - metafysische gegevenheden geleid naar een tiidperk kwam hij met een spetterend verhaal dat bestond uit twee I waarin de maquettes ter overtuiging van de opdrachtgever delen. Een tegendeel en een deel tegen. - 1 en later ter evaluatie van het ontwerp werden gebruikt. De perspectieftekening als herontdekking van een twee virtuele spelleties dimensionaal medium, wordt tijdens de industriële Daar werden we gelijk al betrapt op onze geliefde hobby: revolutie verdrongen door het gebruik van axonometrieën, 'literair vreemdgaan' . Nooit had hij gehoord van het waarmee een ontwerp op veel meer manieren is te woord 'tegenlezing', laat staan dat Van Dale of enig beschouwen. Niet veel later kneedt een 'data-glove' een ander literair verantwoord intellect dat heeft; een model in de ruimte, en wordt dp )eschouwer in een tegenlezing is een typisch Booosting-produkt, al dan niet virtuele wereld geplaatst. Voo ~ er kunt belanden, zijn industrieel vervaardigd . Het leek Walter zinnig om de er kennelijk heel wat bergen te ...,eklimmen. Walter Roeien, toehoorders, vriiwillig aanwezig of niet, te larderen met tevens onderzoeker bij Calibre, vertelt dat lang geleden het 'iets te laten zien wat er wel is'. De middelen die alleen vakbroeders onder elkaar technische tekeningen gehanteerd worden bii normale, dus niet tegenlezingen, konden lezen . De komst van de computer en de weergave video's, dia's, sheets, en nu ook joysticks en helmen zijn van de platte representatie van tekeningen leek in eerste niet geschikt, mits ze onduidelijk genoeg zijn en mits het instantie een stapje terug. Maar dat was maar heel even. apparaat niet zoals bij normale diavoorstellingen hapert. Immers, in korte tijd vliegen we van de twee dimensionale De dia's die werden gepresenteerd, kwamen schots en vervanging van de tekenplank naar flatshading en scheef en soms ook op zijn kop, als ze al kwamen, de beeldschermen met zo'n hoge concentratie aan ruimte in. De zaal werd niet eens verduisterd. Even dacht beeldpunten, dat we de werkelijkheid nauwelijks meer van Walter nog aan virtuele spelletjes met blinddoeken, maar de schijnwerkelijkheid kunnen onderscheiden. was bang voor hen die onder het lapje zouden gluren en Door van een zelfde model, meerdere perspectieven te derhalve hem voor het lapje zouden houden. We zitten genereren en ze allemaal snel achter elkaar te plaatsen, nog steeds in het tegendeel. Met Sonneveld in zijn komen we, met snelle systemen en de juiste 'skilis' - het achterhoofd prees de deconstructivist - hoe kon het ook regende termen deze middag - bij animaties terecht. anders - de organisatie, Virtual Reality en de tegenlezing Animaties waarmee we de kwaliteit van een ontwerp de hemel in. Immers, bij een vleugje deconstructivisme kunnen presenteren, maar ook een zo realistisch mogelijk hoeft niets te kloppen. beeld kunnen visualiseren en simuleren, bijvoorbeeld om In zijn deel tegen, citeert hij Cicero, die 2000 jaar het gedrag van licht weer te geven. Het enige wat je geleden de gevleugelde woorden sprak: 'de waarheid, hierbij nodig hebt is stereo om diepte en volume- werkelijkheid is onbereikbaar' . En hij voegde hieraan toe: verhoudingen te kunnen zien. Niet dat het aanbieden van 'maar men kan tot waarschijnlijkheid komen'. Haptics en stereo eenvoudig is, de resolutie is nog steeds niet hoog kinetics. Met een gefingeerd handje nemen we in de genoeg. Om je op de virtuele weg te begeven, moet je virtuele woning de barkruk op en wandelen er mee weg. een echte, vrij onbeholpen helm opzetten . Uitdaging voor Birdwhile schreef in zijn boek: 'Introduction to kinetics' verbetering, dat blijkt ook uit onderzoek naar het met onder andere dat er meer dan 700.000 verschillende behulp van laserstralen rechtstreeks projecteren van signalen met het lichaam kunnen worden waargenomen. beelden op het oog . Voor de beweging worden Ga daar als Virtual Reality ontwerper maar aanstaan. Na handschoenen aangeboden die buiging en gebaren meten een opsomming van de geweldige, zo niet ongelofelijke waarop de computer reageert. Calibre komt met het capaciteit van onze cellen, bloedbanen en hersenen, valt alternatief van een drie dimensionale joystick. Lockefeers' stelling dat we tussen die onwaarschijnlijke illusie die de werkelijkheid heet, nu nog een extra illusie, groepssessie relaxen Virtual Reality plaatsen, als een bijna loodzware deken op Maar wat moet je nou als architect met al die schijnbare me. Waar zijn we mee bezig? Om Walter Lockefeer te onwaarschijnliikheden? Ontwerpen met Virtual Reality citeren: 'Als immers de waarheid een illusie is, waarvan heeft positieve invloed op de kwaliteit van het gebouw, we vergeten zijn dat het een illusie is, wat maakt een volgens Geert Smeltzer, directeur van Calibre. En: meten is illusie meer of minder dan nog uit?' weten, waarbij hij refereert aan een ontwerpomgeving die een terugkoppeling biedt, die aangeeft waar je mee bezig Anneke van Dijk, coördinator Booosting
 • 6. booosting N I E U " " S B R I E F Typhoonvast dubbelglas Impressie van de Booosting biieenkomst georganiseerd door Octatube Space Structures in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam op 19 oktober 1993. bulldozers van bouwkundig Nederland Ik haal diep adem en zoek de ingang. Daar zijn ze dan de bulldozers van bouwkundig Nederland, krasse knarren in frisse jongens tenues die zich in het tochtig auditorium van het NAi op hernia verwekkende bankjes samenpakken. Jan Brouwer introduceert on s poëtisch de leden van het orkest die avond. De moed zinkt mij in de schoenen: als ze allemaal zo zijn, kan ik mijn column wel vergeten. Maar ik weet nog niet op dat moment dat zijn: 'mijn pen lekt en de archi tect' - 'de archi tect en mijn dak lekt' later worden zal. Ik kan ook niet weten. dat een van de orkestleden revolutionair besluit die avond een Pina Bousch-achtig dansje te vertonen onder de welluidende titel: ' 1'11 glide, while you turn up the slide'. En ook niet dat ENTREEWAND IN de andere Booosting-spreker een met vloeistofdia's versierd HET NAI VAN OCTATUBE menu zal serveren. Als men alles van te voren weten zou, stond in dit land niet een experimenteel gebouw. Dat is wat mij, niet geremd waar eerste viool Het pleidooi van de eerste viool, Adri Duivesteijn, is door enige technologische en laat staan architectonische uit water gericht op een spiegelgevecht in de trant van alvast alle- kennis, als centrale gedachte bij is gebleven die avond. Ik glas ontstaat wind-uit-de-zeilen-nemen. Daar moet ik hem ook wel gelijk ben verbaasd als ik hoor hoe dikwijls men refereert aan en oneindig in geven, want het gemopper in de wandelgangen is niet taal en dat is niet de eerste keer, dat doen ze vaker bij verslankte van de lucht. Hoe je het ook wendt of keert, of je het nou Booosting. Wat hebben jullie toch met poëzie? Wat toch is stalen drogers een mooi gebouw vindt of niet, het initiatief en de dat verlangen? De tech tot tekst te maken? Wij Neerlandici in transparante uiteindelijke realisatie van een Nederlands Architectuur verlangen geen tekst tot tech te formeren, geen enkel trans hoost instituut, waar heel praktisch, archief, kantoor, gebouw te bouwen. Wij bouwen taal. En daar hoef je niet zwevend lijken expositieruimte en publieksinformatie bijeen worden in te wonen; daarin existeer je. Zonder taal geen contact: gebracht, is zeer toe te juichen. Het had er eigenliik al taal noch teken. We zijn er: daarin ligt het antwoord waar veel eerder moeten zijn. De aan hun functies gerelateerde besloten. weidse bocht verschillende gebouwdelen vormen een gemakkelijke en archieven prachtige eenheid met de omgeving . Buiten in de typisch Hollandse borgt schemering onder de omarming van het archief is het kniiperige budgeUen en zocht kunstwerk van Struyken te zien : zachte lichteffecten op De tot standkoming van het NAi is in mijn ogen DE omarmt beton slaan schaduwen en maken dat de vorm ervan met metafoor van hedendaagse Hollandse Bouwkunst. Hoorde wat waardevol de wisseling van het neon verrassend verandert. ik veel gemopper in de wandelgangen van afgunstige en kostbaar is Het NAi is de plek waar men de Nederlandse architectuur collegae, toen ik Coenens ogen zag, wist ik: deze man kan uitdragen. De publieke functie ervan en de doelstelling leeft in voortdurend gevecht met een bevlogen waar alle architectuur een kans te geven zich hier te presenteren opdrachtgever. Zijn eigen uniek concept en de typisch wijze wingerd zonder vooraf genomen stellingname, is een belangrijk Hollandse knijperige budgetten, constant zijn eigen goede jong nog streven. en integere idee aanpassend. Ronduit prijzenswaardig is wordt dat uit die strijd zo ' n schitterend gebouw ontstaan is. Het is binnenklimaat een oude queeste, een onmogelijke opdracht, het daar Volgt de project-architect, de tuba. Hem is de onfortuinlijke experimenteel bouwen, waarvan wij denken dat de draak staat rol toebedeeld in te gaan op de tot dusver geconstateerde altijd gedood wordt, maar Middeleeuwers wisten beter: in stille tekortkomingen van het gebouw. En zoals in ieder proces, slechts feiten blijven in de strijd, draken blijven bestaan . statigheid verdient ook het bouwproces voortdurende bijsturing. eenvoudig Maarten van der Hulst licht de on leefbaarheid van het Laat ik bij het begin beginnen . Ik parkeer mijn auto bij het integer binnenklimaat toe. Onder andere de hitte in de Boymans en loop naar de boomgaard in wording om het ademloos mooi werkruimten op zonnige dag komt ter sprake en een gebouw eens goed te bekijken. Mooi vind ik die staal monument oplossing over water gekoelde vloeren; water dat uit de kolommen en opeens bubbelt dit boven: vijver rondom het gebouw zal worden gehaald. Het plan
 • 7. heeft het niet gehaald en is als een feit in de strijd gebleven. Het had wellicht wel het probleem van warmte in de kantoren opgelost, maar nog steeds zouden de PC-gebruikers parasols over hun beeldscherm moeten m hangen om nag iets te kunnen zien. Op dit moment zoekt men naar een geschikte zonwering . onverwachte wending ... •• I: ut De rondleiding levert opnieuw een confron tatie met het gebouw van onverwachte wending. De hoogte van de o centra le hal , de lijnen, het ritme van de benutte ruimte , het o hout, sta a l, beton en glas maken die entree tot een o I: ... vriendelijke en open ruimte. De gangen naar boven, nauwe hellingen , zijn veel te smal voor een openbaar, op toestroming van publiek gericht gebouw. Ik zie de 11. bibliotheek en studiezaal, waar merkwaardig meubilair - in mijn ogen te glimmerig chroom - doet denken aan de a ut bouwdozen na meccano. EE van onder ontstaat een E0 ... wonder Veel aanwezigen durven boven niet over de roosters te lopen van de expositieruimte. Een boom van een kerel kijkt naar het rooster en loopt losjes weg. Ik loop door. Alleen a I: . .- ft» ben ik wat bezorgd over de lampen die onder mijn voeten hangen, twee boutjes aan een klemmetje. Als zo'n ding o:t eraf dondert, vallen er tien meter lager dooien. Ook ~o:t ._ 0- ... , hakken en rokken en andere damesdingen zijn funest op dat rooster, daar is goed over nagedacht duidelijk : van •• ti .... ::l ... .. ti onder ontstaat een wonder! &11 .Q ti J! E dansie Na de pauze bevat het Octa gedeelte een dansje van de Quattro-man. Mick Eekhout beschrijft de ontwikkeling van enkel dragend glas, toegepast in binnensituatie (muziekzaal Beurs van Berlage) naar typhoonvaste dubbelglas constructie in buitengebeuren. Dus het lekt niet, rn c windt niet, sneeuwt niet en blijft staan bij orkaan, :;:: rn (/) l.(') 0 0 aardbeving en andere rampen, waar de dekking van de polis automatisch vervalt. Dat niet iedereen vertrouwen 0 0 co -=> I 0 c heeft in d ie bouwsels bewijst de door Eekhout getoonde dia van een doodsbenauwde glasboer die zich quasi -0 ~ 0 ... 0 0 (]) ontspannen vastklemt aan zijn laatste zekerheid, een ... 0 ~ « muurtje achter hem. Hij strekt dapper zijn been uit alsof hij met zijn teen een minimale belasting wenst te veroorzaken, -0 ... (]) u (]) rn c u.J ~ terwijl de bouwneut zelf sportief over zijn eigen vinding (]) l.(') 0 f./) -...J N danst van het glazen dak van een bloemenzaak in Hulst. .= ..'" m u sse - .a u - c hoc Bat 0 0 Jan Westra's betoog tenslotte, gelardeerd door m c :::l :::l menusuggesties, eindigend in een mousse - au - chocolat, getuigen de dia's, is als volgt samen te vatten : de functie .- 1 1 o o .= ~ van de architect binnen het bouwproces is veranderd. o Denker, rekenaar, maker en uitvoerder zi jn gesplitst, o waardoor denken en doen zi jn ontkoppe ld met alle desastreuze gevo lgen van dien . Hoewel de technologie ons op ve le terreinen beïnvloedt, is die binnen de bouwse~tor gering en verloopt te traag. Dit is te wijten aan .. o II:G I. o ambtelijke beperkingen, aan chronisch geldtekort, o resulterend in een algemene angst voor het experiment, ~ terwijl dat laatste nou net de enige juiste drijfveer is tot -0 ë vernieuwing: draken moet je verslaan. I. 2 o ~ .~ c ~ ë .~ drs Mienie Janzen , Neerlandica ~ ot: 0 CLO Q) ...Q c .- CL o ~ -0 0 '-Ë .- c E 0 ~I 21 0 ~ -0 '" Q) .l,! Cl...Z c( '" ~ QUATIRO KNOOP VAN OCTATUBE 0 Q) 0 Z co <{ Cl...
 • 8. Oproep! NieuVle 1993 in De gebouwschil belicht: 9 februari 1993 participanten Op 9 februari 1994 wordt de gebouwschil belicht tijdens een symposium in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam. Ubbink Nederland bv Contactpersoon de heer ir Bas M. Verboom Organisator Hoesch Bouwsystemen Nederland, wil met dit Postbus 26, 6980 AA symposium in een vijftal lezingen de laatste ontwikkelingen en Verhuellweg 9 toepassingen van dunne metaal plaat in gevels en daken aan de 6984 AA Doesburg orde stellen. Maar ook de rol die architect en toeleverancier in de tel 08334 - 80200 ~ubbink toekomst zullen dan wel kunnen spelen binnen het bouwproces, fax 08334 - 73859 ,. ... I nederland bv komt aan de orde . Sprekers zijn onder andere Dr. Alan Brookes, architect en In dertig jaar tijd heeft Ubbink Nederland zich ontwikkeld tot een technology-consultant uit Londen, die een inleiding zal houden over toonaangevende onderneming in standaard kunststof 'past, present and future of composite metal cladding', ir. Meindert bouwprodukten voor de 'schil ' van de woning en het gebouw. Het Booy van architectenbureau Van den Broek en Bakema te sleutelwoord in die ontwikkeling is innovatie . Alert inspelen op Rotterdam , die zal spreken over oppervlakkige zorgvuldigheid en signalen uit de markt en die vertalen in funktionele prof. ir. Jan Brouwer van architectenbureau Jan Brouwer Associates bouwprodukten . Met als resultaat een constante stroom van te Den Haag, die een lezing houdt over de toekomstige rol van de seriematig geproduceerde, hoogwaardige en onderhoudsarme architect en de toeleverancier in het bouwproces . ku nststofprodukten. 'Architecten en toeleveranciers: de enige innovators in de bouw', is Bouwen is allang geen kwestie meer van stenen stapelen . In het een van de drie stellingen waarmee de dag middels een moderne bouwproces is de horizon verlegd en vormen creatief forumdiscussie onder leiding van Jan Brouwer wordt afgesloten . denken en inventieve bouwmaterialen de nieuwe basis. In dit kader heeft Ubbink Nederland zich aangesloten bij Booosting. Wie meer wil welen over dil symposium, of zich wil aanmelden, Ubbink Nederland verwacht samen met de mede-participanten kan bellen mei Hoesch Bouwsystemen Nederland, telefoon 03402 - industrieel te vervaardigen standaard bouwdelen en 47677 en vragen naar de heer L. Doriee, directeur van Hoesch bouwprodukten te ontwikkelen die de basis voor de moderne Bouwsystemen Nederland. Een fax sturen kan ook: 03402 - 41717. bouwindustrie kunnen versterken. KömmerJing Benelux Contactpersoon de heer René Morriën Postbus 804 4200 AV Gorinchem tel 01830 - 27 445 __ fax 01830 - 28 929 mKOMMERLING Kömmerling is een belangrijke leverancier van kunststof profielen. De oorsprong van Kömmerling ligt op het gebied van de technische lijmen en kitten. Maar sinds 1967 staat het bedrijf bekend als de pionier op het gebied van kunststof kozijnprofielen. Kqmmerling probeert steeds weer de systemen en de daarbij behorende technologie te verbeteren; recente profiel series zijn daar een voorbeeld van . Verbeteren van systemen doet Kömmerling zelf. Het inleiden van innovaties kan echter beter in samenwerking geschieden omdat dat effectiever gaat. Daarom is . Kömmerling lid geworden van Boooooosting: samen ., •• Ongetwijfeld, Ongedurig, Overduidelijk, Opluisterend, Oplettend, Opmerkzaam vooraan in de markt. ~ Ift~ • I: 11 •• A. ••• ut " 0·· ot o a liD.