SlideShare a Scribd company logo
:)
                         JANUARI 2010 JAARGANG 21

                         NIEUWSBRIEF #100
booosting    AANKONDIGING 26 01 2010                     INHOUD
                         DAG  DINSDAG 26 JANUARI 2010  AANKONDIGING
AANKONDIGING VAN DE BOOOSTING NIEUWJAARSBORREL                  01 NIEUWJAARS-
                         PLEK CAMPUS WUR (WAGENINGEN   BORREL
OP 26 JANUARI 2010 OM 15:00 TE WAGENINGEN                     03
                            UNIVERSITEIT & RESEARCH)  DE BETONBALLON
                                         04 SOLAR-
                         TIJD 15:00 - 19:00       TECHNOLOGIE
                         THEMA MORE NATURE INSIDE     VERSLAG
                                         05 INNOVATIEVE
                                         CONTRACTVORMEN

                                         NIEUWS
                                         07 STADSKANTOOR
                                         ROTTERDAM
                                         09 CONVENANT
                                         HOOGBOUW
                                         10 DAYLIGHT
                                         AWARD 2010
                                         11 AFSTUDEER-
                                         PROJECT
                                         13 GROEN BETON

                                         BOOOSTING
                                         08 ANTWOORD    BOOOSTING
                                         KAART
                                         BOOOSTING.NL
                                         14 BOOOK
                                         LEREN VAN
                                         INSTORTINGEN
                                         15 AANGESLOTENEN
                                         16 AGENDA    NIEUWJAARS BORREL
                                           COLOFON
                                           BESTUUR
     GELUKKIG 2010
                         >                 01


                                               >
                         %n FORUM
%n LUMEN
programma                                  %n RADIX

15:00 Rondleiding in Lumen óf Forum (facultatief )
16:00 Ontvangst in Radix
16:15 Opening Booostingjaar 2010, Atto Harsta, voorzitter
16:30 Lezing Ontwerp Radix Chris de Weijer, DP6
17:00 Vragen en start rondleiding Radix
18:00 Borrel in Forum
19:00 Sluit
U bent van harte welkom!
Inschrijven via de antwoordkaart op pagina 08 of via info@booosting.nl.                                            02
Geeft u aan of u van de rondleiding in Lumen óf Forum gebruik wilt maken?
Kosten rondleiding: € 15,00 p/p voor niet aangeslotenen


                                    >
Gebouw Atlas is goed op eigen gelegenheid te bezoeken.
                                             <
                                      n%% ATLAS
booosting        AANKONDIGING 10 02 2010
AANKONDIGING PROJECTBEZOEK DE BETONBALLON OP                 Rob van Hove, directeur van BB-Con en
WOENSDAG 10 FEBRUARI 2010 VAN 14:00 TOT 17:30                 Booosting maakten in maart 2006 voor het
UUR IN EINDHOVEN                               eerst kennis tijdens een Elevator Pitch. Het
                                       forum waaraan Rob toen zijn BetonBallon-

DE BETONBALLON                                idee voorlegde zag veel kansen voor dit
                                       nieuwe hulpmiddel voor maken van dubbel
                                       gekromde betongewelven.
                                       Nu, bijna vier jaar later, is/wordt er het een
                                       en ander gerealiseerd:
                                       oktober 2008: 1e prototype BetonBallon;
                                       12x12 m2, 2 etages
                                       oktober 2009: 1e toepassing waterdichte
                                       leem op BetonBallon; ‘Dopje’ van 2x2 m
                                       zonder wapening
                                                                ROB VAN HOVE (L) EN FRANS
                                       zomer 2010: Start bouw Educatief         VAN HERWIJNEN (R) SLAAN DE
                                       Wereldpaviljoen Floriade 2012          LAATSTE STEMPEL WEG


                                       U heeft woensdag 10 februari 2010 de mogelijkheid kennis te nemen van
                                       deze spannende en veelbelovende nieuwe techniek.


                                       programma
                                       14:00 Ontvangst Multimediapaviljoen TU/e
                                       14:15 Ontwikkeling en het ontwerp van de BetonBallon
                                           Rob van Hove, directeur BB-con
                                       14:45 Constructie van de BetonBallon
De BetonBallon is een ballonbekistingsmethode voor het realiseren van         Frans van Herwijnen, algemeen directeur ABT
grote overspanningen in beton. De methode maakt gebruik van de eigen-     15:15 Bezichtiging prototype BetonBallon
schappen van membranen. Zij worden zodanig gevormd dat onder invloed     16:00 Tegenlezing
van het eigen gewicht van de daarop gespoten betonschaal, zuivere druk-    16:15 Discussie
spanningen ontstaan. In principe kunnen die zonder (dure) wapening door    16:30 Borrel tot 17:30                                                                      03
de betonschaal worden opgenomen. De vorm van het membraan wordt        U bent van harte welkom! Inschrijven via de antwoord-
bepaald door de architect, die zijn speelruimte afstemt op de kaders van de  kaart op pagina 08 of via info@booosting.nl.


                                     >
kettinglijnformule.                              Zie ook: www.abt.eu; www.bb-con.nl; www.floriade.nl
                                                                           <
booosting        VOORAANKONDIGING MAART 2010
MORE NATURE
INSIDE

          FOTOSYNTHESE
           OP HET DAK
Het eerste zonne-energievliegtuig (afbeelding) heeft haar eerste proefvlucht  ..
gemaakt, maar hoe gaat het nu met zonnestroom bij ons in de straat?
Als de dagen weer langer worden en de eerste bloembollen zich boven de
grond oprichten naar de zon, gaat Booosting op zoek naar de toekomstige
solar-technologie tussen nu en 2020.
Waar zijn de researchcentra en fabrikanten van nu mee bezig en wat kunnen
we verwachten op het gebied van kleur, vorm, bouwtechniek, prijs en op-
brengst?

Houd de Booostingagenda in de gaten op www.booosting.nl voor een kijkje
achter de schermen én het definitieve programma.
?
www.solarimpulse.com
                                      >  04


                                          <
booosting         VERSLAG 29 09 09
VERSLAG THEMAMEETING INNOVATIEVE CONTRACTVORMEN,
           ..

             VAN KLASSIEK
MINISTERIE VAN FINANCIEN, 29 SEPTEMBER 2009
                                                                            VLNR

             BOUWTEAM
       INNOVATIEVE NAAR DBFMO
                                                                    LIESBETH VAN DER POL
                                                                    JEROEN VAN SCHOOTEN
                                                                         JOS NOUWT

     CONTRACTVORMEN                                                            JEROEN MIERIS
                                                                    MARC VAN ROOSMALEN
Booosting houdt zich als vanouds vooral bezig met het innoveren van       Na een welkomstwoord door onze gastheer Marc van Roosmalen kwam
producten. We merken echter ook steeds vaker dat om het product te        Liesbeth van der Pol aan het woord. Zij benadrukte als Rijksbouwmeester het
innoveren je ook het proces moet innoveren. Daarom kwam het verzoek van     belang van DBFMO-projecten. De integrale benadering die hieraan inherent
Booosting aangeslotene Marc van Roosmalen van de directie Advies en       is, kan wel degelijk leiden tot een beter gebouwde omgeving.
Architecten van de Rijksgebouwendienst (RGD) ook wel goed uit. Marc       Jeroen van Schooten, directeur van Meijer en Van Schooten architecten lichtte
vroeg namens de RGD of wij als Booosting een middag konden organiseren      als architect de renovatie toe. Naast zijn visie op het proces vertelde hij
rond de nieuwe contractvorm die bij de renovatie van het gebouw van het     vooral ook zijn ontwerptechnische overwegingen.
Ministerie van Financiën in Den Haag is gebruikt: DBFMO (Design, Build      Jeroen Mieris van Strukton Integrale Projecten ging in op
Finance, Maintenance and Operate). Met als doel om op de ervaringen die     het proces. Het is vooral voor een aannemer een wezen-                                                                        05
in het gehele proces en in de afgelopen gebruiksperiode zijn opgedaan terug   lijk andere manier van werken. Jeroen liet zien dat als
te blikken en te bekijken of - en in hoeverre - de vooraf gestelde doelen zijn  men er voor open staat, het een succesvolle manier van


                                       >
gehaald. Wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst?              werken kan zijn.
                                                                             >
Jos Nouwt, destijds projectleider PPS Renovatie van het Ministerie van    Misschien is dat ook wel de werkelijke waarde. Het geven van antwoorden
Financiën, liet ons in een boeiend verhaal zien dat ook een econoom veel   is nooit zo’n probleem, het stellen van de juiste vragen is veel moeilijker. We
kan weten van alle in en outs van de bouw. Het steeds maar weer haalbaar   hopen als Booosting dat deze middag er toe heeft bijgedragen dat we met
maken van de plannen is een niet onbelangrijke taak.             z’n allen nu beter de juiste vragen weten te stellen.
Marleen Hermans van het RGD Expertisecentrum Aanbesteden moest het
dankzij de op dat moment even haperende techniek zonder beelden doen,    Martin Smit, vice-voorzitter Booosting
maar hield toch een duidelijk verhaal over de procedurele aspecten van het
proces en hoe daar mee om te gaan.                      ?
Tenslotte werd de traditie van de tegenlezing op een uitstekende wijze    www.citg.tudelft.nl
ingevuld door Hennes de Ridder (Hoogleraar Methodisch & Integraal ont-    www.meyer-vanschooten.nl
werpen TUD). Met een glimlach hield hij ons een spiegel voor waarin we ons  www.mwsarchitects.com
eens kritisch konden bekijken.                        www.rijksbouwmeester.nl                                                                      06
                                       www.struktonpps.com
In de discussie na afloop werd duidelijk dat er op deze middag veel vragen  www.vrom.nl/rijksgebouwendienst


                                     >
zijn beantwoord, maar dat er even zo veel vragen zijn bijgekomen.
                                                                            <
booosting  NIEUWS
Ingenieursbureau ABT werkt mee aan het nieuwe
STADSKANTOOR
  ROTTERDAM
            IN OKTOBER 2009 HEEFT HET ONTWERPTEAM - OFFICE FOR METROPOLITAN
            ARCHITECTURE (OMA), WERNER SOBEK EN ABT - DE ONTWERPWEDSTRIJD
            VOOR HET NIEUWE STADSKANTOOR ROTTERDAM GEWONNEN.

            Het ontwerp bevat kantoren, een grote stadswinkel, woningen en horeca;
            het is een uitbreiding van het gemeentemonument het Stadstimmerhuis.
            Om te voldoen aan de Rotterdamse ambitie om het meest duurzame gebouw
            van Nederland te realiseren, heeft OMA samen met ABT en gerenommeerd
            duurzaamheidspecialist Werner Sorbeck een ontwerp ontwikkeld dat qua
            vorm en gebruik aanpasbaar blijft in de tijd. Het ontwerp is gebaseerd op
            een modulair systeem. De constructie bestaat uit een staalskelet, zo kan het
            ontwerp licht en flexibel zijn. Daarnaast bevat het ontwerp het hoogste
            niveau van de internationale duurzaamheidsstandaard (BREEAM-NL). Dit
            blijkt uit de energiezuinigheid van het gebouw door gebruik van zonne-
            collectoren en groene daken en de manier waarop gebruik gemaakt gaat
            worden van daglicht en de opvang van regenwater.

            UIT HET JURYRAPPORT:
            ‘…spraakmakend, innovatief en toch ingetogen.’
            ‘..het gebouw vindt de juiste toon in het subtiele spel dat gespeeld moet
            worden in de relatie met het stadhuis’.

            ABT is als bouwkundig samenwerkend bureau van OMA bij het project
            betrokken en heeft in de selectiefase geadviseerd over de hoofddraagcon-
            structie en de installaties.

            ?


                                          07
            ABT Delft
            www.abt.eu


           >
            www.oma.eu
                                               >
a n t w o o r d kaart
  NAAM
                                                                                                                                   POSTZEGEL

  BEDRIJF


  ADRES


  POSTCODE                                             WOONPLAATS                                                                    Booosting

  TELEFOON                                                                                                                      postbus 386

  E-MAIL                                                                                                                       3000 AJ Rotterdam
   Ik kom op de Booosting Nieuwjaarsborrel op dinsdag 26 januari 2010 van
   16:00 - 19:00 uur op de Campus van Universiteit Wageningen met
   personen (zie pagina 01-02 van deze nieuwsbrief)
   Ik neem tevens deel aan de rondleiding door Lumen van 15:00 - 16:00
   Ik neem tevens deel aan de rondleiding door Forum van 15:00 - 16:00

   Ik kom naar het projectbezoek De BetonBallon op woensdag 10 februari
   2010 van 14:00 - 17:30 uur te Eindhoven met   personen
   (zie pagina 03 van deze nieuwsbrief)
   Ja, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief. email

   Ik ben geïnteresseerd in het aansluiten bij Booosting
   en bestel het Booosting boook > (€ 12,50)
<
                              digitale nieuwsbrief.
                                                                               booosting
                                                                               WEBSITE
   nieuwsbrief in deze gedrukte vorm. Wordt vervolgd!
   vorm en verschijningsfrequentie van de papieren
   Het bestuur bezint zich op dit moment over inhoud,

   nieuwsbrief. Vooralsnog is dit de laatste Booosting
                                                                      NIEUWE WEBSITE
                                                                                     BEELD STADSKANTOOR GRONINGEN: © OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE (OMA)
                                                                      WWW.BOOOSTING.NL
                              vatiekaart en nog veel meer! Gelijktijdig wordt gestart met een maandelijkse
                              website. Meer mogelijkheden voor discussie, voor publiciteit, met een inno-
                              Booosting lanceert tijdens de nieuwjaarsborrel, op 26 januari een nieuwe
08


<                                                                                  <
booosting         NIEUWS

              NATIONAAL CONVENANT
              HOOGBOUW ORGANISEERT
              WORKSHOP DUURZAAMHEID
NEN ORGANISEERT VOOR HET NATIONAAL CONVENANT HOOGBOUW OP             een duurzamer gebouw worden gerealiseerd. Het gevolg daarvan is dan weer
20 JANUARI EEN GRATIS TOEGANKELIJKE WORKSHOP MET ALS THEMA DUUR-         dat duurzaamheid de motor kan worden van innovatie en integraal ont-
ZAAMHEID.                                    werpen. Zo wordt het een stuurmiddel voor de gehele levensduur van een
                                         gebouw: van ontwerp tot bouw, tot beheer en onderhoud, sloop en de
Het Nationaal Convenant Hoogbouw legt oplossingen voor knelpunten bij      financiering.
hoogbouwprojecten vast in NTA 4614. Met deze Nederlandse Technische
Afspraak komt NEN tegemoet aan de marktvraag naar snelle afspraken die      Tijdens de workshop wordt de gehele levenscyclus van een gebouw bekeken
breed toepasbaar zijn. De NTA dient dan als uitgangspunt bij ontwerp,      vanuit het thema duurzaamheid. De ochtend en het begin van de middag
realisatie en/of toetsing van hoogbouwprojecten in Nederland.          zijn gevuld met lezingen, twee helft middag starten drie workshops:
In de NTA worden enerzijds de technische aspecten vastgelegd. Het        ‘financiële voordelen’, ‘duurzaamheid realiseren’ en ‘duurzaamheid na
betreft dan de constructieve veiligheid, brandveiligheid, windhinder, gevel-   oplevering’. Afsluitend een discussie en een borrel.
techniek, gevelonderhoudsinstallaties en verticaal transport. Anderzijds
bestaat de NTA uit een visiedocument, waarin de stedenbouwkundige        Het Nationaal Convenant Hoogbouw is in 2005, in bijzijn van toenmalig
aspecten van hoogbouw, het belang van integraal ontwerpen en duurzaam-      minister Dekker, ondertekend door IVBN, NEPROM, BNA, ONRI, Bouwend
heid behandeld worden.                              Nederland, Uneto-VNI, NVTB, VMRG, Gemeente Rotterdam/dS+V, NVBR,
                                         CIB, TVVL en CEN NorBuild. NEN voert het secretariaat.
Op het gebied van duurzaamheid kunnen hoogbouwprojecten vanwege hun       Booosting bestuurslid Robert Winkel, directeur van MEI architecten en
architectonische en technische voorbeeldfunctie een belangrijke rol       stedenbouwers, geeft een presentatie over innovatie en duurzaamheid.
vervullen. Uit ervaring blijkt dat duurzaamheid vaak als eerste uit een nieuw-
bouwproject bezuinigd wordt. Gezien de astronomische aanloopkosten voor     ?
hoogbouwprojecten is dit niet vreemd. Hoogbouwprojecten vragen om dure      NEN-Bouw
maatwerkoplossingen om gerealiseerd te kunnen worden. Innovatie en slim     Mark Lurvink, normalisatie-adviseur                                                                     09
toepassen van beschikbare kennis is dan ook een vereiste om een commer-     015 2690 144
cieel aantrekkelijk hoogbouwproject te realiseren. Door reeds in het voor-    mark.lurvink@nen.nl


                                       >
traject innovatief te werk te gaan, kunnen kosten worden bespaard en kan     programma + aanmelden: www.convenanthoogbouw.nl
                                                                           <
booosting         NIEUWS

DAYLIGHT AWARD 2010
Voor de tweede keer organiseert Stichting Living Daylights samen met
ArchitectuurNL, Bouwwereld en VNU Exhibitions de Daylight Award. Bijna
tachtig architecten, opdrachtgevers, bouwfysici, projectontwikkelaars en
adviesbureaus hebben projecten aangedragen voor de Award 2010. Een
kleine verdubbeling van het aantal ingezonden projecten in 2008!

Atto Harsta, bouwinnovator, oprichter Stichting Living Daylights en ook voor-
zitter van Booosting: ‘Wat opvalt is dat een toenemend aantal architecten-
bureaus het bouwmateriaal licht als een onderdeel van een serieuze ontwerp-
opgaaf heeft gehanteerd. Dat resulteert in meer duurzame én menselijker
gebouwen. Werken in daglicht is nu eenmaal prettiger dan in kunstlicht.
                                        n EEN VAN DE
Verder blijkt het aantal inzendingen van schoolgebouwen dat meedingt naar
                                        GENOMINEERDEN
de hoogste eer te zijn gestegen. Als het grote aantal inzendingen een voor-   CATEGORIE WONINGBOUW:
bode is van de mate waarin de sector bewust omgaat met daglichttoe-       CRYSTAL COURT,
treding, dan zijn we op de goede weg wat verduurzaming van de gebouwde     TANGRAM ARCHITEKTEN
voorraad betreft.’
                                        % EEN VAN DE
De prijs wordt dit jaar uitgereikt in twee categorieën: utiliteitsbouw en    GENOMINEERDEN
woningbouw. Op 28 januari 2010 worden de winnaars bekend gemaakt op       CATEGORIE UTILITEITSBOUW:
de beurs Licht & Architectuur in Ahoy’ Rotterdam. De winnaars krijgen naast   FPC DE
                                        OOSTVAARDERSKLINIEK
een glaskunstwerk van Han de Kluijver een geldbedrag van € 1.250.
                                        ALMERE, STUDIO M10
Wordt vervolgd!

?
Stichting Living Daylights
Erwin van Veldhoven, Secretariaat Daylight Award 2010                                             10
030 238 0306
ev@livingdaylights.nl


                                      >
www.livingdaylights.nl + www.daylight-award.nl
                                                   <
booosting        NIEUWS

AFSTUDEERPROJECT
‘VERDUURZAMINGSMOGELIJKHEDEN VOOR
LOKALE RABOBANKKANTOREN’
Bankgebouwen fungeren tegenwoordig als icoon. In het gebouw moet het
imago van de bank herkend worden. Duurzaamheid staat bij de Rabobank
Groep hoog in het vaandel, het is één van de vier kernwaarden van de Rabo-
bank Groep. Voor lokale Rabobankgebouwen zijn er echter geen bindende
richtlijnen op dit gebied. Rabobank Nederland kan lokale banken dus niet
verplichten om duurzaam te bouwen; lokale banken kunnen dus op hun
eigen manier bouwen, wel of niet duurzaam. Er is vraag naar een hand-
leiding over duurzaam bouwen die door verschillende lokale Rabobanken en
adviseurs van Rabobank Nederland geraadpleegd kan worden.

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is het stimuleren van lokale
Rabobanken om duurzamer te bouwen. Middels een handboek worden alle
partijen, lokale banken en Rabobank Nederland geënthousiasmeerd. Zo
wordt een positieve kijk op duurzaam bouwen gecreëerd.
                                       n VOORBEELD RADARGRAFIEK VOOR EEN LOKALE RABOBANK
INTERVIEWS
Er zijn drie onderzoeksgroepen gevormd; lokale Rabobanken, managers van   De managers van Rabobank Nederland zien dat bij de lokale banken het
Rabobank Nederland en externe adviseurs die betrokken zijn bij het bouw-   imago erg belangrijk is. Geld wordt vaak niet in duurzaamheid geïnvesteerd
proces van een lokale Rabobank. Deze groepen zijn allen geïnterviewd.    doordat de bank niet weet dat duurzaam bouwen juist wel een modern en
                                       architectonisch gebouw kan opleveren. De managers zien Cradle to Cradle
Door de managers van lokale Rabobanken worden verschillende redenen     als een filosofie waar in de toekomst binnen de
genoemd waarom er juist wel of minder duurzaam wordt gebouwd.        Rabobank plek voor kan zijn.
Redenen voor het niet duurzaam bouwen zijn in de eerste plaats de hoge    Uit de interviews met externe adviseurs komt naar                                                                    11
investeringskosten en de lange terugverdientijden. Daarnaast spelen andere  voren dat tijd- en kennisgebrek vaak zorgt voor lang-
oorzaken als bijvoorbeeld tijd- en kennisgebrek en het ontbreken van     zamere en moeilijkere communicatie. Wanneer er


                                     >
bindende richtlijnen, een belangrijke rol.                  volgens hen meer begeleiding op het gebied van duur-
                                                                          >
zaamheid is, kunnen er meer winsten worden behaald. Dan pas zou         Rabobank in de toekomst meer uitspraken gedaan worden op het gebied
Cradle to Cradle kunnen aanslaan bij de lokale Rabobanken. Als er meer      van duurzaam bouwen zullen er meer weegfactoren kunnen worden toe-
kennis over duurzaamheid beschikbaar is kan dit de lokale Rabobanken       gevoegd. Het rekenmodel wordt dan steeds specifieker voor de Rabobank.
helpen in hun keuzes om duurzamer te bouwen. Wanneer alle lokale         Het rekenmodel en het handboek vormen een aanzet voor een steeds
Rabobanken duurzame kantoorgebouwen zijn, zal de vierde kernwaarde van      uitgebreider wordend document met bijbehorend toetsingsmodel. Het zal
de Rabobank Groep beter naar de maatschappij toe worden geuit. Dit komt     de gebruiker meer kennis over duurzaam bouwen verschaffen en zo zorgen
het imago ten goede.                               voor een enthousiaste en positieve kijk op duurzaam bouwen. Er is een
                                         begin gezet voor het verduurzamen van de Rabobankkantoren die in de
HANDBOEK                                     toekomst hopelijk zullen worden vervangen door nieuwe Rabobankkantoren
Met bovenstaande resultaten is een basis gelegd voor het gemaakte hand-     die gebouwd zullen worden volgens de Cradle to Cradle filosofie.
boek. Hierin wordt advies gegeven op het gebied van duurzaam bouwen
gericht op de lokale Rabobanken. Aan de hand van (technische) informatie,    Ir Christanie Zwijgers,
adviezen en voorbeelden van onder andere Rabobankkantoren zal duidelijk     ronchristanie@ziggo.nl
worden wat er allemaal mogelijk is op dit gebied.                TU/e Bouwkunde, november 2009
Er is gekeken naar de toepassingen in het algemeen. Factoren die van
invloed zijn op de prestaties, zoals het type van het product, de verwerkings-  De afstudeeriopdracht is beloond met een 8. Van Harte proficiat
wijze, de hoeveelheid, de manier van plaatsing, de locatie en het vermogen,
worden buiten beschouwing gelaten. Deze factoren verschillen teveel per
lokale Rabobank.
Met de informatie uit het handboek kan de manager van de lokale
Rabobank naar een gespecialiseerd adviseur gaan. Deze adviseur zal in zijn
berekening de bovengenoemde factoren wel meenemen waardoor een
specifiek advies voor de desbetreffende Rabobank kan worden gegeven.

REKENMODEL
De verschillende toepassingen op het gebied van duurzaamheid worden in
het handboek beoordeeld aan de hand van de drie belangrijke waarden
binnen de lokale Rabobanken: economie, ecologie en comfort.
Op basis van deze beoordelingen is een simpel in te vullen rekenmodel                            % BLADZIJDE UIT HET HANDBOEK
gemaakt waarmee het mogelijk is om één eindoordeel te krijgen in de vorm
van een radargrafiek. Het rekenmodel is een prototype dat in de toekomst
steeds verder zal worden uitgebreid.                                                                      12
Het handboek is een dynamisch document, nieuwe toepassingen kunnen
eenvoudig worden toegevoegd. De weegfactoren in het rekenmodel zijn


                                       >
gebaseerd op de uitspraken van Rabobank Nederland. Wanneer er door de
                                                                           <
booosting          NIEUWS
        ..
IDEEENPRIJSVRAAG
IN DE KIEM GESCOORD -
                                                     N
                                                    TO
    .
    .
DE IDEEENPRIJSVRAAG ‘IN DE KIEM GESCOORD’ IS GEORGANISEERD DOOR
                                                   BE
BOOOSTING AANGESLOTENE CEMENT&BETONCENTRUM. HET DOEL IS INNO-
VATIEVE ONTWIKKELINGEN IN DE BETONSECTOR TE STIMULEREN.

Als op gebied van beton een forse stap kan worden gedaan ter verbetering
van de milieuprestaties van het materiaal, is dat van grote betekenis voor de
                                               N
hele bouwwereld én voor de uitvoering van het klimaatbeleid van de over-
                                              OE
heid. Dit jaar was het thema Groen Beton, er waren ruim vijftig inzendingen.

WINNAAR: XIRITON
                                             GR
Dit is een procédé waarbij een grote hoeveelheid CO2 duurzaam kan worden
opgeslagen in beton, ingezonden door Frank Bucher.
Uit het juryrapport: ‘...Vernieuwbare grondstoffen in beton en een toeslag-
materiaal dat CO2 bindt zijn geen nieuwe ideeën. De combinatie van grond-
stoffen – voornamelijk Miscanthus (olifantsgras ) en het mineraal olivijn – is wel
nieuw en met de gekozen materiaalsamenstellingen lijken veel toepassingen
binnen bereik...’                                  n CAPRIMONT OFWEL GEITENBERG MET TOEPASSING VAN XIRITON

EERVOLLE VERMELDING: MU.RE.                             Thema Ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord’ 2010: duurzame fietspaden.
Een concept van architect Huub Swillens voor eindeloos herbruikbare bouw-
elementen. Mu.Re staat voor Multi Rusable. Het concept is uitgewerkt voor
lateien. Op basis van gestandaardiseerde kleine maar hoogwaardige beton-       ?
elementen kan zonder verlijming een groter element worden samen-           Cement&BetonCentrum
gesteld. Dankzij de slimme droge verbinding kan het element altijd weer       Hans Köhne
worden gedemonteerd voor toepassing elders.                     073 640 12 51                                                                      13
Het juryrapport verklaart: ‘...een goed idee, hoogwaardige toepassingen zouden    hanskohne@cementenbeton.nl
zeker mogelijk zijn. Op het gebied van logistiek, arbo en hergebruik scoort het   www.cementenbeton.nl


                                         >
idee hoog. Zijn er naast lateien ook andere toepassingen mogelijk?’         www.indekiemgescoord.nl
                                                                            <
booosting
                boook
LEREN VAN
INSTORTINGEN
Frans van Herwijnen, ABT
Frans van Herwijnen, algemeen directeur en onze 1e contactpersoon bij ABT,
tevens voormalig hoogleraar Constructief ontwerpen aan de faculteit
Bouwkunde TU/e heeft het boek Leren van instortingen geschreven.

Hij opent met beschrijvingen van oorzaken van het (bijna) geheel of
gedeeltelijk bezwijken van constructies: ouderdom (zoals corrosie, vorst-
schade of schimmel), natuur (bijvoorbeeld aardverschuivingen, vloed-
golven, brand of wind), menselijk ingrijpen (waaronder bomaanslagen of
vliegtuiginslagen) en constructieve factoren (zoals onvoorziene belastingen,
onverwachte bezwijkmechanismen of ontwerp- of uitvoeringsfouten).

Van Herwijnen beschrijft in ‘Leren van instortingen’ in detail zesentwintig
bruggen en gebouwen – waarvan vijf in Nederland – die geheel of
gedeeltelijk zijn ingestort of waarvan de constructie ernstige gebreken     TITEL   ‘Leren van Instortingen’.
vertoonde. Wat is de constructieve opzet van het bouwwerk, onder welke          Waarom bruggen en gebouwen soms instorten en
omstandigheden is de constructie bezweken en hoe is de instorting te           hoe dat is te voorkomen!
verklaren? Maar het meest belangrijk is welke lessen uit het ongeval te leren  AUTEUR  Frans van Herwijnen
zijn: waardoor kunnen soortgelijke instortingen bij andere bouwwerken      UITGEVER Bouwen met Staal
worden voorkomen?                                TAAL   Nederlands
                                        ISBN   978-90-72830-84-5                                                                14
                                        JAAR   2009
                                        PRIJS   € 37,50


                                      >
                                        BESTELLEN verkoop@bouwenmetstaal.nl
                                                                     <
booosting         AANGESLOTENEN

NIEUWAANGESLOTEN                                 ADVIES- EN CONSTRUCTIEBUREAUS > ABT adviseurs in
                                         bouwtechniek > Aldus bouwinnovatie > Arcadis > Arsycon > Corsmit
                                         Raadgevend Ingenieursbureau > dgmr raadgevende ingenieurs > DHV Bouw
Mertens Groep Weert                               en Industrie > Ecofys > Façade Consulting & Engineering > GeNie Consult en
                                         Partners > InnoExperts > Interdam Projects > MetzConsult > RGD, directie
Emmasingel 32, 6001 BC Weert
                                         Advies en Architecten > Schoonderbeek & Partners Advies > Ingenieursbureau
Postbus 214, 6000 AE Weert                            Zonneveld <
T 0495 579710
F 0495 579715                                  PRODUCTIE- EN BOUWBEDRIJVEN > Alcoa Architectuursystemen >
E info@mertens-weert.nl                             Bayards Aluminium Constructies > BIK Bouwprodukten > BRS Building
I www.mertens-weert.nl                              Systems > Corus Bouw > Holland Composites Industrials > Holonite >
Contactpersoon: Peet Mertens, directeur                     Hunter Douglas Construction Elements > Legrand Nederland > Mat Afbouw
                                         > MBI > De Meeuw Oirschot > Mertens Groep > Octatube Space Structures
                                         > Oskomera > Plastica Plaat > Platinox Special Products > Polyblock > Poly
Met plezier maak ik mijn achtergrond bij u bekend. Ik ben Peet Mertens      Products > Rockwool > Sapa Building System > Trespa International >
alweer de 4e generatie van een familie bouwbedrijf dat is opgericht in 1881.   Ubbink Nederland > Zoontjens <
Met op dit moment 85 medewerkers en een jaaromzet van ca € 30 mln.
Dat klinkt heel ouderwets en degelijk, maar niets is wat het lijkt. De kern-   ARCHITECTENBUREAUS > AA Architecten > Archipel Ontwerpers >
waarden van het bedrijf zijn plezier, openheid en innovatie. Het bedrijf is   Arconiko Architecten > AREA architecten > Atelier PRO > van der breggen
                                         architecten > Böhtlingk architectenbureau > architectenbureau Cepezed >
actief in de utiliteitsbouw, vooral scholenbouw. Zo hebben wij ook de Niekee   EGM Architecten > Henket en partners architecten > Marco Henssen
gerealiseerd, winnaar van de Scholenbouwprijs 2009.               Architecten > MAS architectuur > Mei Architecten en Stedenbouwers >
                                         Architecten Van Mourik > MoveYou > Piode ontwerp- en adviesbureau >
Het bouwbedrijf profileert zich steeds meer als een kennisbedrijf; het leveren  Martin W. Smit architects > Jan Timmers > Verburg Hoogendijk Architecten <
van toegevoegde waarde is hierbij heel belangrijk. Als je je als bedrijf in de
                                         INDUSTRIEEL ONTWERPBUREAUS > Creative Constructions >
markt van PPS wilt begeven zul je hierin moeten investeren. Vanaf vorig jaar
                                         Designers ‘N Associates | DNA <
heb ik daarom de dagelijkse leiding van het bouwbedrijf overgedragen.
Hierdoor heb ik meer tijd voor mijn uitdaging ‘vernieuwing in de bouw en     BRANCHE-ORGANISATIES > Bouwen met Staal >
het onderwijs’. Naast de vervulling van zes bestuursfuncties met zeer directe  Cement&BetonCentrum > Centrum Hout > VMRG <
raakvlakken, geef ik hieraan invulling.
                                         ONDERWIJS > TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie >
REDEN VAN AANSLUITING BIJ BOOOSTING                       TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde < <
Door deelname aan activiteiten en het delen van kennis met andere leden                                                                      15
wil ik bij Booosting ook een bijdrage leveren aan vernieuwing in de bouw en
het onderwijs.


                                       >
                                                                            <
booosting           COLOFON                          booosting            AGENDA 2010
BOOOSTING: GROOTHANDELSGEBOUW UNIT A7.006
BEZOEKADRES: STATIONSPLEIN 45 ROTTERDAM                                   BIJEENKOMSTEN
POSTADRES: POSTBUS 386 3000 AJ ROTTERDAM
TELEFOON  010 2829 950  TELEFAX 010 2829 813
E-MAIL INFO@BOOOSTING.NL WWW.BOOOSTING.NL                            26 januari Nieuwjaarsborrel Wageningen ( Zie pag 01-02 )
                                                10 februari Betonballon Eindhoven ( Zie pag 03 )

                              <<<
  CONTACTPERSOON       Jolanda Steenhouwer                          maart Zonne-energie ( Zie pag 04 )
  BEREIKBAAR
  maandag en donderdag 9.00-14.30 uur en dinsdag 9.00 - 17.30 uur
  REDACTIE Jolanda Steenhouwer                                      IN DE PLANNING
ooo
  VORMGEVING Patricia Brouwer Design                               voorjaar Composieten in de bouw II
  DRUK Drukkerij Impressed                                     zomer Innovaties uit de kas(t)
  MET DANK AAN Anja van den Bogaart, Frans van Herwijnen,                     najaar Groene scholen
  Rob van Hove, Hans Köhne, Mark Lurvink, Peet Mertens,
  Danielle Risselada, Renée Staal, Erwin van Veldhoven, Christanie
  Zwijgers
booosting                  Op 31 augustus 1988 is Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van
                       industrie, industrieel ontwerpers en architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in
                       de bouw wezenlijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren
en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen
wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines.
     voorzitter            Atto Harsta                  Aldus Bouwinnovatie
     vice-voorzitter          Martin Smit                  Martin W Smit Architects
BESTUUR
     penningmeester          Berend Groeneveld               Interdam Projects
     secretaris            Karel Vollers                 TU Delft, faculteit Bouwkunde                                                                               16
     algemeen lid           Esther Hebly                  Oskomera Gevelbouw
     algemeen lid           Iwan van Bochove                Ubbink
     algemeen lid           Robert Winkel                 MEI architecten en stedenbouwers
     studentbestuurslid        Jasper Moelker
                                           >   TUD Bouwkunde/Bout
                                                                                      <

More Related Content

Viewers also liked

Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting gt bcongres 8juni12_elma durmisevic
Booosting gt bcongres 8juni12_elma durmisevicBooosting gt bcongres 8juni12_elma durmisevic
Booosting gt bcongres 8juni12_elma durmisevic
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting 23sept2010_Lezing Nlse Kleurenschool
Booosting 23sept2010_Lezing Nlse KleurenschoolBooosting 23sept2010_Lezing Nlse Kleurenschool
Booosting 23sept2010_Lezing Nlse Kleurenschool
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 

Viewers also liked (6)

Booosting 21april09 The Wall.Esther Hebly.Oskomera
Booosting 21april09 The Wall.Esther Hebly.OskomeraBooosting 21april09 The Wall.Esther Hebly.Oskomera
Booosting 21april09 The Wall.Esther Hebly.Oskomera
 
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
 
Booosting gt bcongres 8juni12_elma durmisevic
Booosting gt bcongres 8juni12_elma durmisevicBooosting gt bcongres 8juni12_elma durmisevic
Booosting gt bcongres 8juni12_elma durmisevic
 
Booosting 24mei11 innovatie_loont_hendrikgroeneweg
Booosting 24mei11 innovatie_loont_hendrikgroenewegBooosting 24mei11 innovatie_loont_hendrikgroeneweg
Booosting 24mei11 innovatie_loont_hendrikgroeneweg
 
Booosting 23 sept2010 Corus Ymuiden_Presentatie Haro Coolen
Booosting 23 sept2010 Corus Ymuiden_Presentatie Haro CoolenBooosting 23 sept2010 Corus Ymuiden_Presentatie Haro Coolen
Booosting 23 sept2010 Corus Ymuiden_Presentatie Haro Coolen
 
Booosting 23sept2010_Lezing Nlse Kleurenschool
Booosting 23sept2010_Lezing Nlse KleurenschoolBooosting 23sept2010_Lezing Nlse Kleurenschool
Booosting 23sept2010_Lezing Nlse Kleurenschool
 

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting Nieuwsbrief 100 (Jan 2010)

 • 1. :) JANUARI 2010 JAARGANG 21 NIEUWSBRIEF #100 booosting AANKONDIGING 26 01 2010 INHOUD DAG DINSDAG 26 JANUARI 2010 AANKONDIGING AANKONDIGING VAN DE BOOOSTING NIEUWJAARSBORREL 01 NIEUWJAARS- PLEK CAMPUS WUR (WAGENINGEN BORREL OP 26 JANUARI 2010 OM 15:00 TE WAGENINGEN 03 UNIVERSITEIT & RESEARCH) DE BETONBALLON 04 SOLAR- TIJD 15:00 - 19:00 TECHNOLOGIE THEMA MORE NATURE INSIDE VERSLAG 05 INNOVATIEVE CONTRACTVORMEN NIEUWS 07 STADSKANTOOR ROTTERDAM 09 CONVENANT HOOGBOUW 10 DAYLIGHT AWARD 2010 11 AFSTUDEER- PROJECT 13 GROEN BETON BOOOSTING 08 ANTWOORD BOOOSTING KAART BOOOSTING.NL 14 BOOOK LEREN VAN INSTORTINGEN 15 AANGESLOTENEN 16 AGENDA NIEUWJAARS BORREL COLOFON BESTUUR GELUKKIG 2010 > 01 > %n FORUM
 • 2. %n LUMEN programma %n RADIX 15:00 Rondleiding in Lumen óf Forum (facultatief ) 16:00 Ontvangst in Radix 16:15 Opening Booostingjaar 2010, Atto Harsta, voorzitter 16:30 Lezing Ontwerp Radix Chris de Weijer, DP6 17:00 Vragen en start rondleiding Radix 18:00 Borrel in Forum 19:00 Sluit U bent van harte welkom! Inschrijven via de antwoordkaart op pagina 08 of via info@booosting.nl. 02 Geeft u aan of u van de rondleiding in Lumen óf Forum gebruik wilt maken? Kosten rondleiding: € 15,00 p/p voor niet aangeslotenen > Gebouw Atlas is goed op eigen gelegenheid te bezoeken. < n%% ATLAS
 • 3. booosting AANKONDIGING 10 02 2010 AANKONDIGING PROJECTBEZOEK DE BETONBALLON OP Rob van Hove, directeur van BB-Con en WOENSDAG 10 FEBRUARI 2010 VAN 14:00 TOT 17:30 Booosting maakten in maart 2006 voor het UUR IN EINDHOVEN eerst kennis tijdens een Elevator Pitch. Het forum waaraan Rob toen zijn BetonBallon- DE BETONBALLON idee voorlegde zag veel kansen voor dit nieuwe hulpmiddel voor maken van dubbel gekromde betongewelven. Nu, bijna vier jaar later, is/wordt er het een en ander gerealiseerd: oktober 2008: 1e prototype BetonBallon; 12x12 m2, 2 etages oktober 2009: 1e toepassing waterdichte leem op BetonBallon; ‘Dopje’ van 2x2 m zonder wapening ROB VAN HOVE (L) EN FRANS zomer 2010: Start bouw Educatief VAN HERWIJNEN (R) SLAAN DE Wereldpaviljoen Floriade 2012 LAATSTE STEMPEL WEG U heeft woensdag 10 februari 2010 de mogelijkheid kennis te nemen van deze spannende en veelbelovende nieuwe techniek. programma 14:00 Ontvangst Multimediapaviljoen TU/e 14:15 Ontwikkeling en het ontwerp van de BetonBallon Rob van Hove, directeur BB-con 14:45 Constructie van de BetonBallon De BetonBallon is een ballonbekistingsmethode voor het realiseren van Frans van Herwijnen, algemeen directeur ABT grote overspanningen in beton. De methode maakt gebruik van de eigen- 15:15 Bezichtiging prototype BetonBallon schappen van membranen. Zij worden zodanig gevormd dat onder invloed 16:00 Tegenlezing van het eigen gewicht van de daarop gespoten betonschaal, zuivere druk- 16:15 Discussie spanningen ontstaan. In principe kunnen die zonder (dure) wapening door 16:30 Borrel tot 17:30 03 de betonschaal worden opgenomen. De vorm van het membraan wordt U bent van harte welkom! Inschrijven via de antwoord- bepaald door de architect, die zijn speelruimte afstemt op de kaders van de kaart op pagina 08 of via info@booosting.nl. > kettinglijnformule. Zie ook: www.abt.eu; www.bb-con.nl; www.floriade.nl <
 • 4. booosting VOORAANKONDIGING MAART 2010 MORE NATURE INSIDE FOTOSYNTHESE OP HET DAK Het eerste zonne-energievliegtuig (afbeelding) heeft haar eerste proefvlucht .. gemaakt, maar hoe gaat het nu met zonnestroom bij ons in de straat? Als de dagen weer langer worden en de eerste bloembollen zich boven de grond oprichten naar de zon, gaat Booosting op zoek naar de toekomstige solar-technologie tussen nu en 2020. Waar zijn de researchcentra en fabrikanten van nu mee bezig en wat kunnen we verwachten op het gebied van kleur, vorm, bouwtechniek, prijs en op- brengst? Houd de Booostingagenda in de gaten op www.booosting.nl voor een kijkje achter de schermen én het definitieve programma. ? www.solarimpulse.com > 04 <
 • 5. booosting VERSLAG 29 09 09 VERSLAG THEMAMEETING INNOVATIEVE CONTRACTVORMEN, .. VAN KLASSIEK MINISTERIE VAN FINANCIEN, 29 SEPTEMBER 2009 VLNR BOUWTEAM INNOVATIEVE NAAR DBFMO LIESBETH VAN DER POL JEROEN VAN SCHOOTEN JOS NOUWT CONTRACTVORMEN JEROEN MIERIS MARC VAN ROOSMALEN Booosting houdt zich als vanouds vooral bezig met het innoveren van Na een welkomstwoord door onze gastheer Marc van Roosmalen kwam producten. We merken echter ook steeds vaker dat om het product te Liesbeth van der Pol aan het woord. Zij benadrukte als Rijksbouwmeester het innoveren je ook het proces moet innoveren. Daarom kwam het verzoek van belang van DBFMO-projecten. De integrale benadering die hieraan inherent Booosting aangeslotene Marc van Roosmalen van de directie Advies en is, kan wel degelijk leiden tot een beter gebouwde omgeving. Architecten van de Rijksgebouwendienst (RGD) ook wel goed uit. Marc Jeroen van Schooten, directeur van Meijer en Van Schooten architecten lichtte vroeg namens de RGD of wij als Booosting een middag konden organiseren als architect de renovatie toe. Naast zijn visie op het proces vertelde hij rond de nieuwe contractvorm die bij de renovatie van het gebouw van het vooral ook zijn ontwerptechnische overwegingen. Ministerie van Financiën in Den Haag is gebruikt: DBFMO (Design, Build Jeroen Mieris van Strukton Integrale Projecten ging in op Finance, Maintenance and Operate). Met als doel om op de ervaringen die het proces. Het is vooral voor een aannemer een wezen- 05 in het gehele proces en in de afgelopen gebruiksperiode zijn opgedaan terug lijk andere manier van werken. Jeroen liet zien dat als te blikken en te bekijken of - en in hoeverre - de vooraf gestelde doelen zijn men er voor open staat, het een succesvolle manier van > gehaald. Wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst? werken kan zijn. >
 • 6. Jos Nouwt, destijds projectleider PPS Renovatie van het Ministerie van Misschien is dat ook wel de werkelijke waarde. Het geven van antwoorden Financiën, liet ons in een boeiend verhaal zien dat ook een econoom veel is nooit zo’n probleem, het stellen van de juiste vragen is veel moeilijker. We kan weten van alle in en outs van de bouw. Het steeds maar weer haalbaar hopen als Booosting dat deze middag er toe heeft bijgedragen dat we met maken van de plannen is een niet onbelangrijke taak. z’n allen nu beter de juiste vragen weten te stellen. Marleen Hermans van het RGD Expertisecentrum Aanbesteden moest het dankzij de op dat moment even haperende techniek zonder beelden doen, Martin Smit, vice-voorzitter Booosting maar hield toch een duidelijk verhaal over de procedurele aspecten van het proces en hoe daar mee om te gaan. ? Tenslotte werd de traditie van de tegenlezing op een uitstekende wijze www.citg.tudelft.nl ingevuld door Hennes de Ridder (Hoogleraar Methodisch & Integraal ont- www.meyer-vanschooten.nl werpen TUD). Met een glimlach hield hij ons een spiegel voor waarin we ons www.mwsarchitects.com eens kritisch konden bekijken. www.rijksbouwmeester.nl 06 www.struktonpps.com In de discussie na afloop werd duidelijk dat er op deze middag veel vragen www.vrom.nl/rijksgebouwendienst > zijn beantwoord, maar dat er even zo veel vragen zijn bijgekomen. <
 • 7. booosting NIEUWS Ingenieursbureau ABT werkt mee aan het nieuwe STADSKANTOOR ROTTERDAM IN OKTOBER 2009 HEEFT HET ONTWERPTEAM - OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE (OMA), WERNER SOBEK EN ABT - DE ONTWERPWEDSTRIJD VOOR HET NIEUWE STADSKANTOOR ROTTERDAM GEWONNEN. Het ontwerp bevat kantoren, een grote stadswinkel, woningen en horeca; het is een uitbreiding van het gemeentemonument het Stadstimmerhuis. Om te voldoen aan de Rotterdamse ambitie om het meest duurzame gebouw van Nederland te realiseren, heeft OMA samen met ABT en gerenommeerd duurzaamheidspecialist Werner Sorbeck een ontwerp ontwikkeld dat qua vorm en gebruik aanpasbaar blijft in de tijd. Het ontwerp is gebaseerd op een modulair systeem. De constructie bestaat uit een staalskelet, zo kan het ontwerp licht en flexibel zijn. Daarnaast bevat het ontwerp het hoogste niveau van de internationale duurzaamheidsstandaard (BREEAM-NL). Dit blijkt uit de energiezuinigheid van het gebouw door gebruik van zonne- collectoren en groene daken en de manier waarop gebruik gemaakt gaat worden van daglicht en de opvang van regenwater. UIT HET JURYRAPPORT: ‘…spraakmakend, innovatief en toch ingetogen.’ ‘..het gebouw vindt de juiste toon in het subtiele spel dat gespeeld moet worden in de relatie met het stadhuis’. ABT is als bouwkundig samenwerkend bureau van OMA bij het project betrokken en heeft in de selectiefase geadviseerd over de hoofddraagcon- structie en de installaties. ? 07 ABT Delft www.abt.eu > www.oma.eu >
 • 8. a n t w o o r d kaart NAAM POSTZEGEL BEDRIJF ADRES POSTCODE WOONPLAATS Booosting TELEFOON postbus 386 E-MAIL 3000 AJ Rotterdam Ik kom op de Booosting Nieuwjaarsborrel op dinsdag 26 januari 2010 van 16:00 - 19:00 uur op de Campus van Universiteit Wageningen met personen (zie pagina 01-02 van deze nieuwsbrief) Ik neem tevens deel aan de rondleiding door Lumen van 15:00 - 16:00 Ik neem tevens deel aan de rondleiding door Forum van 15:00 - 16:00 Ik kom naar het projectbezoek De BetonBallon op woensdag 10 februari 2010 van 14:00 - 17:30 uur te Eindhoven met personen (zie pagina 03 van deze nieuwsbrief) Ja, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief. email Ik ben geïnteresseerd in het aansluiten bij Booosting en bestel het Booosting boook > (€ 12,50) < digitale nieuwsbrief. booosting WEBSITE nieuwsbrief in deze gedrukte vorm. Wordt vervolgd! vorm en verschijningsfrequentie van de papieren Het bestuur bezint zich op dit moment over inhoud, nieuwsbrief. Vooralsnog is dit de laatste Booosting NIEUWE WEBSITE BEELD STADSKANTOOR GRONINGEN: © OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE (OMA) WWW.BOOOSTING.NL vatiekaart en nog veel meer! Gelijktijdig wordt gestart met een maandelijkse website. Meer mogelijkheden voor discussie, voor publiciteit, met een inno- Booosting lanceert tijdens de nieuwjaarsborrel, op 26 januari een nieuwe 08 < <
 • 9. booosting NIEUWS NATIONAAL CONVENANT HOOGBOUW ORGANISEERT WORKSHOP DUURZAAMHEID NEN ORGANISEERT VOOR HET NATIONAAL CONVENANT HOOGBOUW OP een duurzamer gebouw worden gerealiseerd. Het gevolg daarvan is dan weer 20 JANUARI EEN GRATIS TOEGANKELIJKE WORKSHOP MET ALS THEMA DUUR- dat duurzaamheid de motor kan worden van innovatie en integraal ont- ZAAMHEID. werpen. Zo wordt het een stuurmiddel voor de gehele levensduur van een gebouw: van ontwerp tot bouw, tot beheer en onderhoud, sloop en de Het Nationaal Convenant Hoogbouw legt oplossingen voor knelpunten bij financiering. hoogbouwprojecten vast in NTA 4614. Met deze Nederlandse Technische Afspraak komt NEN tegemoet aan de marktvraag naar snelle afspraken die Tijdens de workshop wordt de gehele levenscyclus van een gebouw bekeken breed toepasbaar zijn. De NTA dient dan als uitgangspunt bij ontwerp, vanuit het thema duurzaamheid. De ochtend en het begin van de middag realisatie en/of toetsing van hoogbouwprojecten in Nederland. zijn gevuld met lezingen, twee helft middag starten drie workshops: In de NTA worden enerzijds de technische aspecten vastgelegd. Het ‘financiële voordelen’, ‘duurzaamheid realiseren’ en ‘duurzaamheid na betreft dan de constructieve veiligheid, brandveiligheid, windhinder, gevel- oplevering’. Afsluitend een discussie en een borrel. techniek, gevelonderhoudsinstallaties en verticaal transport. Anderzijds bestaat de NTA uit een visiedocument, waarin de stedenbouwkundige Het Nationaal Convenant Hoogbouw is in 2005, in bijzijn van toenmalig aspecten van hoogbouw, het belang van integraal ontwerpen en duurzaam- minister Dekker, ondertekend door IVBN, NEPROM, BNA, ONRI, Bouwend heid behandeld worden. Nederland, Uneto-VNI, NVTB, VMRG, Gemeente Rotterdam/dS+V, NVBR, CIB, TVVL en CEN NorBuild. NEN voert het secretariaat. Op het gebied van duurzaamheid kunnen hoogbouwprojecten vanwege hun Booosting bestuurslid Robert Winkel, directeur van MEI architecten en architectonische en technische voorbeeldfunctie een belangrijke rol stedenbouwers, geeft een presentatie over innovatie en duurzaamheid. vervullen. Uit ervaring blijkt dat duurzaamheid vaak als eerste uit een nieuw- bouwproject bezuinigd wordt. Gezien de astronomische aanloopkosten voor ? hoogbouwprojecten is dit niet vreemd. Hoogbouwprojecten vragen om dure NEN-Bouw maatwerkoplossingen om gerealiseerd te kunnen worden. Innovatie en slim Mark Lurvink, normalisatie-adviseur 09 toepassen van beschikbare kennis is dan ook een vereiste om een commer- 015 2690 144 cieel aantrekkelijk hoogbouwproject te realiseren. Door reeds in het voor- mark.lurvink@nen.nl > traject innovatief te werk te gaan, kunnen kosten worden bespaard en kan programma + aanmelden: www.convenanthoogbouw.nl <
 • 10. booosting NIEUWS DAYLIGHT AWARD 2010 Voor de tweede keer organiseert Stichting Living Daylights samen met ArchitectuurNL, Bouwwereld en VNU Exhibitions de Daylight Award. Bijna tachtig architecten, opdrachtgevers, bouwfysici, projectontwikkelaars en adviesbureaus hebben projecten aangedragen voor de Award 2010. Een kleine verdubbeling van het aantal ingezonden projecten in 2008! Atto Harsta, bouwinnovator, oprichter Stichting Living Daylights en ook voor- zitter van Booosting: ‘Wat opvalt is dat een toenemend aantal architecten- bureaus het bouwmateriaal licht als een onderdeel van een serieuze ontwerp- opgaaf heeft gehanteerd. Dat resulteert in meer duurzame én menselijker gebouwen. Werken in daglicht is nu eenmaal prettiger dan in kunstlicht. n EEN VAN DE Verder blijkt het aantal inzendingen van schoolgebouwen dat meedingt naar GENOMINEERDEN de hoogste eer te zijn gestegen. Als het grote aantal inzendingen een voor- CATEGORIE WONINGBOUW: bode is van de mate waarin de sector bewust omgaat met daglichttoe- CRYSTAL COURT, treding, dan zijn we op de goede weg wat verduurzaming van de gebouwde TANGRAM ARCHITEKTEN voorraad betreft.’ % EEN VAN DE De prijs wordt dit jaar uitgereikt in twee categorieën: utiliteitsbouw en GENOMINEERDEN woningbouw. Op 28 januari 2010 worden de winnaars bekend gemaakt op CATEGORIE UTILITEITSBOUW: de beurs Licht & Architectuur in Ahoy’ Rotterdam. De winnaars krijgen naast FPC DE OOSTVAARDERSKLINIEK een glaskunstwerk van Han de Kluijver een geldbedrag van € 1.250. ALMERE, STUDIO M10 Wordt vervolgd! ? Stichting Living Daylights Erwin van Veldhoven, Secretariaat Daylight Award 2010 10 030 238 0306 ev@livingdaylights.nl > www.livingdaylights.nl + www.daylight-award.nl <
 • 11. booosting NIEUWS AFSTUDEERPROJECT ‘VERDUURZAMINGSMOGELIJKHEDEN VOOR LOKALE RABOBANKKANTOREN’ Bankgebouwen fungeren tegenwoordig als icoon. In het gebouw moet het imago van de bank herkend worden. Duurzaamheid staat bij de Rabobank Groep hoog in het vaandel, het is één van de vier kernwaarden van de Rabo- bank Groep. Voor lokale Rabobankgebouwen zijn er echter geen bindende richtlijnen op dit gebied. Rabobank Nederland kan lokale banken dus niet verplichten om duurzaam te bouwen; lokale banken kunnen dus op hun eigen manier bouwen, wel of niet duurzaam. Er is vraag naar een hand- leiding over duurzaam bouwen die door verschillende lokale Rabobanken en adviseurs van Rabobank Nederland geraadpleegd kan worden. De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is het stimuleren van lokale Rabobanken om duurzamer te bouwen. Middels een handboek worden alle partijen, lokale banken en Rabobank Nederland geënthousiasmeerd. Zo wordt een positieve kijk op duurzaam bouwen gecreëerd. n VOORBEELD RADARGRAFIEK VOOR EEN LOKALE RABOBANK INTERVIEWS Er zijn drie onderzoeksgroepen gevormd; lokale Rabobanken, managers van De managers van Rabobank Nederland zien dat bij de lokale banken het Rabobank Nederland en externe adviseurs die betrokken zijn bij het bouw- imago erg belangrijk is. Geld wordt vaak niet in duurzaamheid geïnvesteerd proces van een lokale Rabobank. Deze groepen zijn allen geïnterviewd. doordat de bank niet weet dat duurzaam bouwen juist wel een modern en architectonisch gebouw kan opleveren. De managers zien Cradle to Cradle Door de managers van lokale Rabobanken worden verschillende redenen als een filosofie waar in de toekomst binnen de genoemd waarom er juist wel of minder duurzaam wordt gebouwd. Rabobank plek voor kan zijn. Redenen voor het niet duurzaam bouwen zijn in de eerste plaats de hoge Uit de interviews met externe adviseurs komt naar 11 investeringskosten en de lange terugverdientijden. Daarnaast spelen andere voren dat tijd- en kennisgebrek vaak zorgt voor lang- oorzaken als bijvoorbeeld tijd- en kennisgebrek en het ontbreken van zamere en moeilijkere communicatie. Wanneer er > bindende richtlijnen, een belangrijke rol. volgens hen meer begeleiding op het gebied van duur- >
 • 12. zaamheid is, kunnen er meer winsten worden behaald. Dan pas zou Rabobank in de toekomst meer uitspraken gedaan worden op het gebied Cradle to Cradle kunnen aanslaan bij de lokale Rabobanken. Als er meer van duurzaam bouwen zullen er meer weegfactoren kunnen worden toe- kennis over duurzaamheid beschikbaar is kan dit de lokale Rabobanken gevoegd. Het rekenmodel wordt dan steeds specifieker voor de Rabobank. helpen in hun keuzes om duurzamer te bouwen. Wanneer alle lokale Het rekenmodel en het handboek vormen een aanzet voor een steeds Rabobanken duurzame kantoorgebouwen zijn, zal de vierde kernwaarde van uitgebreider wordend document met bijbehorend toetsingsmodel. Het zal de Rabobank Groep beter naar de maatschappij toe worden geuit. Dit komt de gebruiker meer kennis over duurzaam bouwen verschaffen en zo zorgen het imago ten goede. voor een enthousiaste en positieve kijk op duurzaam bouwen. Er is een begin gezet voor het verduurzamen van de Rabobankkantoren die in de HANDBOEK toekomst hopelijk zullen worden vervangen door nieuwe Rabobankkantoren Met bovenstaande resultaten is een basis gelegd voor het gemaakte hand- die gebouwd zullen worden volgens de Cradle to Cradle filosofie. boek. Hierin wordt advies gegeven op het gebied van duurzaam bouwen gericht op de lokale Rabobanken. Aan de hand van (technische) informatie, Ir Christanie Zwijgers, adviezen en voorbeelden van onder andere Rabobankkantoren zal duidelijk ronchristanie@ziggo.nl worden wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. TU/e Bouwkunde, november 2009 Er is gekeken naar de toepassingen in het algemeen. Factoren die van invloed zijn op de prestaties, zoals het type van het product, de verwerkings- De afstudeeriopdracht is beloond met een 8. Van Harte proficiat wijze, de hoeveelheid, de manier van plaatsing, de locatie en het vermogen, worden buiten beschouwing gelaten. Deze factoren verschillen teveel per lokale Rabobank. Met de informatie uit het handboek kan de manager van de lokale Rabobank naar een gespecialiseerd adviseur gaan. Deze adviseur zal in zijn berekening de bovengenoemde factoren wel meenemen waardoor een specifiek advies voor de desbetreffende Rabobank kan worden gegeven. REKENMODEL De verschillende toepassingen op het gebied van duurzaamheid worden in het handboek beoordeeld aan de hand van de drie belangrijke waarden binnen de lokale Rabobanken: economie, ecologie en comfort. Op basis van deze beoordelingen is een simpel in te vullen rekenmodel % BLADZIJDE UIT HET HANDBOEK gemaakt waarmee het mogelijk is om één eindoordeel te krijgen in de vorm van een radargrafiek. Het rekenmodel is een prototype dat in de toekomst steeds verder zal worden uitgebreid. 12 Het handboek is een dynamisch document, nieuwe toepassingen kunnen eenvoudig worden toegevoegd. De weegfactoren in het rekenmodel zijn > gebaseerd op de uitspraken van Rabobank Nederland. Wanneer er door de <
 • 13. booosting NIEUWS .. IDEEENPRIJSVRAAG IN DE KIEM GESCOORD - N TO . . DE IDEEENPRIJSVRAAG ‘IN DE KIEM GESCOORD’ IS GEORGANISEERD DOOR BE BOOOSTING AANGESLOTENE CEMENT&BETONCENTRUM. HET DOEL IS INNO- VATIEVE ONTWIKKELINGEN IN DE BETONSECTOR TE STIMULEREN. Als op gebied van beton een forse stap kan worden gedaan ter verbetering van de milieuprestaties van het materiaal, is dat van grote betekenis voor de N hele bouwwereld én voor de uitvoering van het klimaatbeleid van de over- OE heid. Dit jaar was het thema Groen Beton, er waren ruim vijftig inzendingen. WINNAAR: XIRITON GR Dit is een procédé waarbij een grote hoeveelheid CO2 duurzaam kan worden opgeslagen in beton, ingezonden door Frank Bucher. Uit het juryrapport: ‘...Vernieuwbare grondstoffen in beton en een toeslag- materiaal dat CO2 bindt zijn geen nieuwe ideeën. De combinatie van grond- stoffen – voornamelijk Miscanthus (olifantsgras ) en het mineraal olivijn – is wel nieuw en met de gekozen materiaalsamenstellingen lijken veel toepassingen binnen bereik...’ n CAPRIMONT OFWEL GEITENBERG MET TOEPASSING VAN XIRITON EERVOLLE VERMELDING: MU.RE. Thema Ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord’ 2010: duurzame fietspaden. Een concept van architect Huub Swillens voor eindeloos herbruikbare bouw- elementen. Mu.Re staat voor Multi Rusable. Het concept is uitgewerkt voor lateien. Op basis van gestandaardiseerde kleine maar hoogwaardige beton- ? elementen kan zonder verlijming een groter element worden samen- Cement&BetonCentrum gesteld. Dankzij de slimme droge verbinding kan het element altijd weer Hans Köhne worden gedemonteerd voor toepassing elders. 073 640 12 51 13 Het juryrapport verklaart: ‘...een goed idee, hoogwaardige toepassingen zouden hanskohne@cementenbeton.nl zeker mogelijk zijn. Op het gebied van logistiek, arbo en hergebruik scoort het www.cementenbeton.nl > idee hoog. Zijn er naast lateien ook andere toepassingen mogelijk?’ www.indekiemgescoord.nl <
 • 14. booosting boook LEREN VAN INSTORTINGEN Frans van Herwijnen, ABT Frans van Herwijnen, algemeen directeur en onze 1e contactpersoon bij ABT, tevens voormalig hoogleraar Constructief ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde TU/e heeft het boek Leren van instortingen geschreven. Hij opent met beschrijvingen van oorzaken van het (bijna) geheel of gedeeltelijk bezwijken van constructies: ouderdom (zoals corrosie, vorst- schade of schimmel), natuur (bijvoorbeeld aardverschuivingen, vloed- golven, brand of wind), menselijk ingrijpen (waaronder bomaanslagen of vliegtuiginslagen) en constructieve factoren (zoals onvoorziene belastingen, onverwachte bezwijkmechanismen of ontwerp- of uitvoeringsfouten). Van Herwijnen beschrijft in ‘Leren van instortingen’ in detail zesentwintig bruggen en gebouwen – waarvan vijf in Nederland – die geheel of gedeeltelijk zijn ingestort of waarvan de constructie ernstige gebreken TITEL ‘Leren van Instortingen’. vertoonde. Wat is de constructieve opzet van het bouwwerk, onder welke Waarom bruggen en gebouwen soms instorten en omstandigheden is de constructie bezweken en hoe is de instorting te hoe dat is te voorkomen! verklaren? Maar het meest belangrijk is welke lessen uit het ongeval te leren AUTEUR Frans van Herwijnen zijn: waardoor kunnen soortgelijke instortingen bij andere bouwwerken UITGEVER Bouwen met Staal worden voorkomen? TAAL Nederlands ISBN 978-90-72830-84-5 14 JAAR 2009 PRIJS € 37,50 > BESTELLEN verkoop@bouwenmetstaal.nl <
 • 15. booosting AANGESLOTENEN NIEUWAANGESLOTEN ADVIES- EN CONSTRUCTIEBUREAUS > ABT adviseurs in bouwtechniek > Aldus bouwinnovatie > Arcadis > Arsycon > Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau > dgmr raadgevende ingenieurs > DHV Bouw Mertens Groep Weert en Industrie > Ecofys > Façade Consulting & Engineering > GeNie Consult en Partners > InnoExperts > Interdam Projects > MetzConsult > RGD, directie Emmasingel 32, 6001 BC Weert Advies en Architecten > Schoonderbeek & Partners Advies > Ingenieursbureau Postbus 214, 6000 AE Weert Zonneveld < T 0495 579710 F 0495 579715 PRODUCTIE- EN BOUWBEDRIJVEN > Alcoa Architectuursystemen > E info@mertens-weert.nl Bayards Aluminium Constructies > BIK Bouwprodukten > BRS Building I www.mertens-weert.nl Systems > Corus Bouw > Holland Composites Industrials > Holonite > Contactpersoon: Peet Mertens, directeur Hunter Douglas Construction Elements > Legrand Nederland > Mat Afbouw > MBI > De Meeuw Oirschot > Mertens Groep > Octatube Space Structures > Oskomera > Plastica Plaat > Platinox Special Products > Polyblock > Poly Met plezier maak ik mijn achtergrond bij u bekend. Ik ben Peet Mertens Products > Rockwool > Sapa Building System > Trespa International > alweer de 4e generatie van een familie bouwbedrijf dat is opgericht in 1881. Ubbink Nederland > Zoontjens < Met op dit moment 85 medewerkers en een jaaromzet van ca € 30 mln. Dat klinkt heel ouderwets en degelijk, maar niets is wat het lijkt. De kern- ARCHITECTENBUREAUS > AA Architecten > Archipel Ontwerpers > waarden van het bedrijf zijn plezier, openheid en innovatie. Het bedrijf is Arconiko Architecten > AREA architecten > Atelier PRO > van der breggen architecten > Böhtlingk architectenbureau > architectenbureau Cepezed > actief in de utiliteitsbouw, vooral scholenbouw. Zo hebben wij ook de Niekee EGM Architecten > Henket en partners architecten > Marco Henssen gerealiseerd, winnaar van de Scholenbouwprijs 2009. Architecten > MAS architectuur > Mei Architecten en Stedenbouwers > Architecten Van Mourik > MoveYou > Piode ontwerp- en adviesbureau > Het bouwbedrijf profileert zich steeds meer als een kennisbedrijf; het leveren Martin W. Smit architects > Jan Timmers > Verburg Hoogendijk Architecten < van toegevoegde waarde is hierbij heel belangrijk. Als je je als bedrijf in de INDUSTRIEEL ONTWERPBUREAUS > Creative Constructions > markt van PPS wilt begeven zul je hierin moeten investeren. Vanaf vorig jaar Designers ‘N Associates | DNA < heb ik daarom de dagelijkse leiding van het bouwbedrijf overgedragen. Hierdoor heb ik meer tijd voor mijn uitdaging ‘vernieuwing in de bouw en BRANCHE-ORGANISATIES > Bouwen met Staal > het onderwijs’. Naast de vervulling van zes bestuursfuncties met zeer directe Cement&BetonCentrum > Centrum Hout > VMRG < raakvlakken, geef ik hieraan invulling. ONDERWIJS > TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie > REDEN VAN AANSLUITING BIJ BOOOSTING TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde < < Door deelname aan activiteiten en het delen van kennis met andere leden 15 wil ik bij Booosting ook een bijdrage leveren aan vernieuwing in de bouw en het onderwijs. > <
 • 16. booosting COLOFON booosting AGENDA 2010 BOOOSTING: GROOTHANDELSGEBOUW UNIT A7.006 BEZOEKADRES: STATIONSPLEIN 45 ROTTERDAM BIJEENKOMSTEN POSTADRES: POSTBUS 386 3000 AJ ROTTERDAM TELEFOON 010 2829 950 TELEFAX 010 2829 813 E-MAIL INFO@BOOOSTING.NL WWW.BOOOSTING.NL 26 januari Nieuwjaarsborrel Wageningen ( Zie pag 01-02 ) 10 februari Betonballon Eindhoven ( Zie pag 03 ) <<< CONTACTPERSOON Jolanda Steenhouwer maart Zonne-energie ( Zie pag 04 ) BEREIKBAAR maandag en donderdag 9.00-14.30 uur en dinsdag 9.00 - 17.30 uur REDACTIE Jolanda Steenhouwer IN DE PLANNING ooo VORMGEVING Patricia Brouwer Design voorjaar Composieten in de bouw II DRUK Drukkerij Impressed zomer Innovaties uit de kas(t) MET DANK AAN Anja van den Bogaart, Frans van Herwijnen, najaar Groene scholen Rob van Hove, Hans Köhne, Mark Lurvink, Peet Mertens, Danielle Risselada, Renée Staal, Erwin van Veldhoven, Christanie Zwijgers booosting Op 31 augustus 1988 is Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines. voorzitter Atto Harsta Aldus Bouwinnovatie vice-voorzitter Martin Smit Martin W Smit Architects BESTUUR penningmeester Berend Groeneveld Interdam Projects secretaris Karel Vollers TU Delft, faculteit Bouwkunde 16 algemeen lid Esther Hebly Oskomera Gevelbouw algemeen lid Iwan van Bochove Ubbink algemeen lid Robert Winkel MEI architecten en stedenbouwers studentbestuurslid Jasper Moelker > TUD Bouwkunde/Bout <