SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
•
        00051n
                                                                stichting
                                                                industrieel
                                                                bouwen
                                                                nederlandN       I     EU".,                   S       B       R      lEF
Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 3 - nr_ 10 januari 1992
Secretariaat: Bankaplein 3 2585 EV 's-Gravenhage tel 070-350 71 71 fax 070-350 43 27 Programma BeeeSTING biieenkomst 0[[0
 [fu@û     ~@][fi)û@@[f          W@][fi) @@ V@ @ [k@ITLfU&) û
                                        Kantoor van de Toekomst
 Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:               Utopia laan 50           WOENSDAG
                                        5232 CE Den Bosch          12 FEBRUARI
 18.00     Aankomst met borrel                                           1992
                                        tel: 073 - 49 03 90
 18.30     Broodmaaltijd (exclusief voor aangeslotenen)
 9 .30     Opening door ir Jan Westra, voorzitter van BOOOSTING
  .35     De Filosofie van het Kantoor van de Toekomst, door drs Chriet Titulaer
 20 .00     De toekomst van het kantoor als werkplek, door prof. ir Hans de Jonge, Rijksgebouwendienst/Technische Universiteit Delft
 20 .30     Telewerken : 'wat komt daarvan terecht?', door drs Rob landsman, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 21.00     Discussie
 21 .30     Borrel
 22.30     Afsluiting

 N.B.    Gezien de beperkte ruimte kunnen slechts 50 personen aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelname geschiedt op
      basis van volgorde van binnenkomst, aangeslotenen van BOOOSTING krijgen voorrang! U kunt zich uitsluitend
      door middel van de bij deze Nieuwsbrief bijgesloten antwoordkaart voor dit programma opgeven.


EspritHuis-ontw-ikkeling '92/'95
Helder concept voor Vernieuwing van de Inbouw
In de Nieuwsbrief van maart jl. is melding gemaakt van het congres,             I·                      o
dat in april jl. is gehouden om de EspritHuis-ontwikkeling te presente-
ren. De redactie van de Booosting Nieuwsbrief heeft ons gevraagd aan
te geven, hoe het congres is verlopen en wat er tot aan het eind van
                                                                      I
                                                                      ~1991 verder is gebeurd. In telegramstijl de volgende ontwikkelingen:

•  Het congres op 19 april jl. in de Doelen in Rotterdam
is succesvol verlopen : bijna 300 bezoekers hebben kennis
genomen van de EspritHuis-ontwikkeling 92/95.                                     •   .. -
                                                              IDe inbouwvisie is gepresenteerd in het boek 'Vormgeven
aan flexibele woonwensen, denken in stekkerklare interi-
eursystemen' (Delwel Uitgeverij BV te Den Haag).
•  De verdere ontwikkeling en het testen van de markt
wordt nu ter hand genomen: er wordt gewerkt aan een se-
rie demonstratieprojecten, die erop gericht zijn de ontwik-
keling dicht bij de bewoner/eindgebruiker te brengen.                                   IN HET BOEK
•  Er komen in 1992 demonstratieprojecten in Eindhoven ,                                'VORMGEVEN AAN
                                                             flEXIBELE WOON-
Hengelo, Ijsselstein en waa rschijnlijk ook in Dordrecht.                                 WENSEN' WORDT
• Als initiërend ingenieursbureau zijn wij in gesprek met                                 EEN INBOUWVISIE
                                                             GEPRESENTEERD
een 4-tal prominente bouwondernemingen voor samenwer-                                   VOOR DE JAREN
                                                             '92/'95. PRODUKT-
king gedurende de jaren 92/95 .                                              CONCEPTEN VOOR
• Tenslotte kan worden gemeld dat de eerste stappen                                    SANITAIR, KEUKEN,
                                                             VERWARMING,
zijn gezet om het project ook op Europese schaal te pro-                                 VENTILATIE, RUIMTE-
moten . Samen met de Stichting Bouwresearch (SBR) te Rot-                                 SCHEIDEN EN ENER-
                                                             GIE/COMMUNICATIE
terdam en het W .T.C.B . (Wetenschappelijk Technisch Cen-                                 ZIJN GEVISUALI-
trum voor de Bouw) in Brussel wordt een project opgezet.                                 SEERD. VOOR SANI-
                                                             TAIR GAAT HET OM
• Voor nadere informatie:                                                 DE ONTWIKKELING
                                                             VAN COMPLETE
Ingenieursbureau voor Bouwinnovatie                                            STEKKERKLARE TOE-
Van Triest Partners BV, Amersfoort, tel : 033 - 72 98 07                                 STELLEN.                               D
booosting             NIEU1NSBRIEF

                   sting t.a.ijee
      os Louwe zette u teen waaro ..                Ir Peter Gerssen pre.enteer
t
.....
w     er In de bouwindustrie zo wei-                het nieuwe hoofdkantoor
Q
w     nig aan R & D wordt gedaan:                  NO te Delft:
l-
a
z
I-       Gebrek aan vertrouwen of visie bij bedrijven.       De wijze waarop realisatie van dit plan ,tot stand
Z       Bureaucratie als reactie op schaalvergroting onder-    typerend zoals dit heden ten dage met veel gebouwen
~       zoek. (Het gepraat over onderzoek neemt toe terwijl    beurt waarbij de gebruiker zelf niet beschikt over de
Ot:
a
e
z
        de werkelijke tijd besteed aan onderzoek afneemt.)
        Vasthouden aan verouderde rollenpatronen in de
                                     ge middelen.

~       sector.                            Men zoekt een financier (belegger). Men vraagt een
...
Q

a       Prijspolitiek als minimale st~ategie (kwaliteit is meer    aantal architecten' een ontwerp te maken .
a
J:       dan                                   die een leuk idee heeft   de I"In.'irnrhl
                                       voor rea
      Meer ruimte voor innovatie zou kunnen ontstaan:        3  Hij of zij maakt een definitief ontwerp.
                                     6  De financier bepaalt of dit akkoord is.
        Doordat het een structurele plaats krijgt         1  De gebruiker wordt gevraagd wat de wensen zijn.
        in de bedrijfsvoering.                  7  Het gebouw wordt gefabriceerd.
      2  Vanuit de markt                      4  Men test het gebouw (door het te gebruiken).
        ('technologische' wensen van de consument).          (De nummers geven de volgorde weer zoals dit bij het
      3  Prestatie benadering.                     tot stand komen van een industrieel produkt meestal
        Wat moet de prestatie zijn en niet zozeer           het geval is.)
        hoe wordt de prestatie bereikt.
      4  Regelgeving (EC merk).                  Ondanks (of misschien wel dankzij deze procedure) heeft
      5  Geïntegreerde produkten.                 Peter Gerssen een prachtig gebouw gerealiseerd, op een
                                     moeilijke plek, met een technisch, tijdloos interieur en mAt
      Stellingen Jos Louwe:                     het gebruik van een (reeds geruime tijd in de praktijk ',,-
                                     test) modulair gevelsysteem; geglazuurde verblendsteen. _
        CE Richtlijnen in plaats van nationale specificaties
        waardoor marktbescherming verdwijnt.           Henk van Laarhoven, Henket Architecten

      2  Zorg voor meer geharmoniseerde bepalingsmethodes
        en stel de fabrikant verantwoordelijk voor het produkt,
        door systeemcertificaat te vragen, i.p.v. produkt-
        certificaten .

      3  Zorg voor meer additionele diensten en produkten,
        d.w.z.: • produktontwikkeling vanuit onder-
             aannemers/toeleveranciers.
            • voorspel produkt levensduur beter (AMR)
            • meer permanenten verticale samenwerking:
             Architect/ ontwerper
             Fabrikanten/leveranciers
             Aa nnemer/onderaan nemer
            • Andere marketing methodes:
             Global marketing/niche marketing
N.        E    U     vtI S       .·R.           E   F   booosting
                                 In Frankrijk bestaat Mai-
                                 son Milon, een internatio-
                                 naal instituut dat met be-
                                 trekking  tot  kunststoffen
                                 een doelstelling heeft die
                                 zeer wel te vergelijken is
                                 met het credo van 8000s-
                                 ting. Op 2S september a.s.
                                 wordt  het  hoofdkwartier
                                 (ontwerp Jean Nouvel) in
                                 Grillon (Vaucluse in de Pro-
                                 vence) geopend. Informa-
                                 tie, communicatie, ontwik-
                                 keling en training zijn de
                                 velden waarop de activitei-
                                 ten worden ontwikkeld.


   os van de aktiviteiten van Maison Milon vindt in      Daarnaast zal men beschikken
I   Frankrijk begin 1992 een evenement plaats wat
  11 soortgelijk is, maar met een wat meer commercieel
                                 over de technische gegevens van
                                 veel produkten. Tenslotte zal het
karakter. De initiatiefnemer is Societique, een commercieel   Centrum een signaleringsfunctie
buro, dat aktiviteiten ontplooit om de 'Booosting' partijen in  vervullen voor nieuwe technolo-
Frankrijk dichter bij elkaar te brengen. Van 2 tot 27 april   gische ontwikkelingen op het ge-
1992 houden een groep Industrieën, Aannemers, Investeer-     bied van plastic materialen en
ders en Architecten een tentoonstelling met als titel:      de toepassing daarvan in de
Les Industriels pour I' Architecture. De tentoonstelling     bouw.
wordt gehouden in het Trocadero in Parijs.
                                 2. C 0 m m u n i cat i e
De volgende vier punten zijn uit                   functie
de - voorlopige - brochure gelicht.               Het voornaamste doel van Mai-
                                 son Milon is om een goed com-
1. Informatie functie                      municatie-netwerk op te zetten
Het is de bedoeling dat het instituut alle documentatie ver-   tussen fabrikanten en afnemers.
zamelt die ontwerpers en ontwikkelaars van plastic produk-    Hiervoor worden bijeenkomsten
ten nodig hebben om hun kennis verder uit te breiden en te    georganiseerd tussen architec-
ontwikkelen.                           ten, ontwerpers, polymeer-fabri-
                                 kanten en aannemers. Daarnaast
Een informatie-centrum binnen het instituut kan inlichtingen   zal regelmatig over het onder-
verschaffen over welke bedrijven polymere materialen pro-    werp worden gepubliceerd.
dllceren, wat voor een activiteiten deze bedrijven ontplooi-
  an via welke adressen en telefoonnummers de contact-     Voorts zal een actieve campag-
personen te bereiken zijn. Het streven is behalve de       ne worden gevoerd om het ima-
industrie ook architecten, ontwerpers, plannings-afdelingen   go van de plastic-industrie te verbeteren. Deze campagne
en staats- en privé-aannemers in het bestand op te nemen.    richt zich met name op de technisch adviseurs.

                                 Om de technische en culturele waarde van het produkt te
                                 garanderen zal een strategie worden geformuleerd. Imita-
                                 tie-produkten, zoals namaak-balken, -hout, -marmer, -tegels
                                 en -leer, zullen moeten komen te vervallen. Plastic moet een
                                 eigen waarde en identiteit krijgen, vergelijkbaar met die
                                 van andere materialen. Managers zullen worden getraind
                                 in de basis-principes van media-communicatie. De wijze
                                 waarop men bv. aan milieu eisen tegemoet komt samen
                                 met milieu veiligheidsvoorschriften vormt een basis voor
                                 communicatie met het algemene publiek.

                                 3. ere ë ren d e f u net i e
                                 Het is absoluut noodzakelijk dat nieuwe materialen worden
                                 toegepast en hun kwaliteit en concurrerend vermogen wor-
                                 den getoetst. Ten behoeve daarvan moet het instituut een
                                 onderzoekstaak vervullen. Het bijeenbrengen van ontwer-
                                 per en industrie, het vastleggen van produktie-projecten en
                     MAISON MILON      het vergelijken van toonaangevend onderzoek binnen di-
                                 verse branches zal continue vernieuwing stimuleren.     ~
booosting N I E U v t l S B R I E F
  Maison
   Milon
~ Verder zal het instituut de ontwerpen van zijn leden promo-
                                                         12 februari       Kantoor van

 ten door middel van het eerder genoemde grote communi-                            8 april         N~a  (AVA)
 catie netwerk. Er zijn voorbeelden te over van produkten                            16 april
 die zich continu verder ontwikkelen zolang toepassingen
 van dat produkt worden gestimuleerd.
                                                        20 mei
                                                        4 juni
 40 Tra i n i n 9          f u net i e
 Het is belangrijk om speciale aandacht te besteden aan de
 technische, esthetische en nuttige taak die pla stic binnen de
 hele economische en commerciële levensloop van de bouw
 kan vervullen, van interieur-ontwerpers en architect tot de
 ciannemer, inclusief commerciële en marketingafdelingen,
 économen, verzekeringsmaatschappi jen e.d.                                  BOOOSTING:                In mei 1988
                                                        is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, BOOOS-
 Speciale aandacht wordt gegeven aan studenten van
 architectuur studies, industrieel ontwerp studies, technische                         TING, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van
 studies en bedrijfskundigen aan het eind van hun studie.                           industrie, ontwerpers en architecten.
 De vier functies van het instituut zijn sterk interactief, in de                       De voornaamste doelstelling van BOOOSTING is - .,
 training die zal worden gegeven komen alle aspecten van                            bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, ona.. r-
 de vier functies aan de orde: de bron van informatie, het                           zoeken en toepassen van industrieel te vervaardigen
 communicatie netwerk en het ontwerpen.                                    bouwprodukten en gebouwdelen, ter verhoging van
 Het instituut pretendeert niet de bestaande opleidingen te                          de kwaliteit van de gebouwde omgeving.
 willen vervangen. Het streeft ernaar een zo breed mogelij-
 ke kijk op plastic te bieden om uiteindelijk lange termijn                         _--------------1         Op de bijgevoegde ant-
 toepassing van plastic op zoveel mogelijk gebieden teweeg                           woordkaart kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent
 te brengen. _                                                 in meer informatie over de stichting BOOOSTING.
                                                        BOOOSTING
                         (!)
                         Z
                         i=
                                        Q)
                                        m
                                        D
                                                        PARTICIPANTEN:
                         en             .r:.                BEDRIJVEN:           Klimaat/Bouw
                         0              c
                                       Q)                Brakel Hilversum        De Kock Produktontwikkeling
                               C"')
                         0               >                Bruynzeel Keukens & Kasten   Fri so Kramer


                         ..              ...
                         0       C        D                B & S Profiel Wateringen    landmark
                         ~      °ai      (!)                H. Van Dam           Produktcentrum TNO
                               Q.         I
                                                        ENITOR
                         D       D      ...IA
                         D      ~                         General Electric Plastics   ARCHITEKTEN:

                         .....
                         0i:
                         D
                         Q)     ~
                                c
                                D
                                       >
                                       UoI
                                       an
                                       CO
                                                        Holec
                                                        Hoogovens
                                                        Katan
                                                                        Archipel Ontwerpers
                                                                        Böhtlingk Arch itectenbureau
                                                                        Jan Brouwer Associates
                         I      D
                         Q)     .......    an                 Krens Handelsonderneming    Cepezed
                         en       Q.      N                 Krupe Bomatex         E.G .M . Architecten
                                                        De Meeuw Oirschat       Henket Architectenbureau
                             c
 (!)                              .....                      Nevanco Groep         IMA Summis
                             -:;; 0
 Z
 -                            E   c                       NYVA Nijmegen         Victor Mani
                             o   0                       Octatube Space Structures   Moen & van Oosten Architecten
 I-                           ~>
 en                            CN
                             Q)o-                  C
                                                 Q)
                                                        Pandart            OD 205
                             .~o-
 0                            .1i~  c c
                                                 :t:
                                                 Q)
                                                        Polydak            Post, ter Avest, van
 0                               Q) Q)
                             () .;: c c          Q)
                                                 N
                                                 0..
                                                        Rockwaol                  Remundt A rchitecten

 0                            ~2 '" '"
                             ....a
                             I-
                                o 0
                                ~ ~
                                           -Co
                                            ~cL
                                                 0
                                                 'E
                                                        SCH Holland
                                                        F. Tavenier
                                                                        Van Waes Architektuur
 !COl                          <./lQ) 0.. 0..        > 0    0
                             0 .....            o-Co   2       Van Campen Bend ing Technics  OVERIGEN:
 I-                                           ~
 DI::                          O~              Q)
                                           :.=c    Gi       Voarbij Groep Wilnis      Centrum Staal
                             O~        . .     o  Q)
                                                 ~

 <C                           coÊ--             Eo
                                                 ~
                                                        Wavin KPS           GeNie Con sult
 <C                           Q) 0 0 0
                             J~.2.2
                                            oV; ic
                                           ..... Q)         Wolvega Panelen        KD Consultants
 ~                            ~ Q) 0 0
                             OO~~
                                            co:>
                                           .- c    9                       TU Eindhoven
 0                            o~
                             >   Q) ' -
                                    c c
                                      '-
                                            0:>0
                                            o 0
                                                 c       INDUSTRIEEL          Van Triest.partn ers
 Ol:                           0..J Q) Q)
                             o c E E
                                            e()    Q)
                                                 Q)       ONTWERPERS:          OBOM-werkgroep
 0                     0:>
                      c       .-   0   ... '-
                                            o:>z
                                            0:>-
                                                 0:>
                                                 0
                                                    --'
                                                    c    Ahrend Design Team       Corsmit
 0               2
                      Q)
                      J2
                             OE ~      55       cl-
                                            o<./l   e
                                                 0:>  ",'
                                                        Brouwer & Koning        ACN Constructeurs
 ~                     «       Qjooo            ~O
                0
             Q)   0                                    ~    Holland Processing       Kruisheer Partners Con sultants
                                 c 0M
                    c         Q)2             ca    .~
 I-   E
      .....    J
             0
                0..
                c   0
                      '-.
                      .~
                             0:>    ..
                                 o co   0-     00
                                                    J
                                                    c
 Z   0
      -u   '"
          ~  .l:!  0   .2 ti
                    Q) c
                             ~~~~             ~co    ~
                                                    «
             '"
                ~
    0      J
 <C   Z  co «
       Q)     0
             CL      ~ LL
                      :>
                             0       00      0     0   0

More Related Content

Viewers also liked (11)

Booosting nieuwsbrief #8
Booosting nieuwsbrief #8Booosting nieuwsbrief #8
Booosting nieuwsbrief #8
 
Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief #3Booosting nieuwsbrief #3
Booosting nieuwsbrief #3
 
Booosting nieuwsbrief 012
Booosting nieuwsbrief 012Booosting nieuwsbrief 012
Booosting nieuwsbrief 012
 
Booosting nieuwsbrief 019
Booosting nieuwsbrief 019Booosting nieuwsbrief 019
Booosting nieuwsbrief 019
 
Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011
 
Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6
 
Booosting nieuwsbrief 015
Booosting nieuwsbrief 015Booosting nieuwsbrief 015
Booosting nieuwsbrief 015
 
Booosting nieuwsbrief #1
Booosting nieuwsbrief #1Booosting nieuwsbrief #1
Booosting nieuwsbrief #1
 
Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018
 
Booosting nieuwsbrief #7
Booosting nieuwsbrief #7Booosting nieuwsbrief #7
Booosting nieuwsbrief #7
 
Booosting nieuwsbrief #4
Booosting nieuwsbrief #4Booosting nieuwsbrief #4
Booosting nieuwsbrief #4
 

Similar to Booosting nieuwsbrief #10

Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011HetOndernemersBelang
 
Magazine het ondernemersbelang tilburg 0312Magazine Het Ondernemersbelang Til...
Magazine het ondernemersbelang tilburg 0312Magazine Het Ondernemersbelang Til...Magazine het ondernemersbelang tilburg 0312Magazine Het Ondernemersbelang Til...
Magazine het ondernemersbelang tilburg 0312Magazine Het Ondernemersbelang Til...HetOndernemersBelang
 
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)guest5e306b
 
Bouwen in het Oosten KTN
Bouwen in het Oosten KTNBouwen in het Oosten KTN
Bouwen in het Oosten KTNRik Nijhof
 
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)guest5e306b
 
Brochure Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten 2011
Brochure Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten 2011Brochure Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten 2011
Brochure Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten 2011PieterLever
 

Similar to Booosting nieuwsbrief #10 (20)

Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
 
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
 
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
 
Magazine het ondernemersbelang tilburg 0312Magazine Het Ondernemersbelang Til...
Magazine het ondernemersbelang tilburg 0312Magazine Het Ondernemersbelang Til...Magazine het ondernemersbelang tilburg 0312Magazine Het Ondernemersbelang Til...
Magazine het ondernemersbelang tilburg 0312Magazine Het Ondernemersbelang Til...
 
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
 
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
 
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
Booosting nieuwsbrief 31 (januari 1996)
 
Bouwen in het Oosten KTN
Bouwen in het Oosten KTNBouwen in het Oosten KTN
Bouwen in het Oosten KTN
 
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
 
Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21
 
Booosting nieuwsbrief 86 (Sep 2006)
Booosting nieuwsbrief 86 (Sep 2006)Booosting nieuwsbrief 86 (Sep 2006)
Booosting nieuwsbrief 86 (Sep 2006)
 
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)
Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)
Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
Booosting nieuwsbrief 88 (Mrt 2007)
 
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
 
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
 
Brochure Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten 2011
Brochure Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten 2011Brochure Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten 2011
Brochure Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten 2011
 

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief #10

 • 1. 00051n stichting industrieel bouwen nederland N I EU"., S B R lEF Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 3 - nr_ 10 januari 1992 Secretariaat: Bankaplein 3 2585 EV 's-Gravenhage tel 070-350 71 71 fax 070-350 43 27 Programma BeeeSTING biieenkomst 0[[0 [fu@û ~@][fi)û@@[f W@][fi) @@ V@ @ [k@ITLfU&) û Kantoor van de Toekomst Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt: Utopia laan 50 WOENSDAG 5232 CE Den Bosch 12 FEBRUARI 18.00 Aankomst met borrel 1992 tel: 073 - 49 03 90 18.30 Broodmaaltijd (exclusief voor aangeslotenen) 9 .30 Opening door ir Jan Westra, voorzitter van BOOOSTING .35 De Filosofie van het Kantoor van de Toekomst, door drs Chriet Titulaer 20 .00 De toekomst van het kantoor als werkplek, door prof. ir Hans de Jonge, Rijksgebouwendienst/Technische Universiteit Delft 20 .30 Telewerken : 'wat komt daarvan terecht?', door drs Rob landsman, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 21.00 Discussie 21 .30 Borrel 22.30 Afsluiting N.B. Gezien de beperkte ruimte kunnen slechts 50 personen aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelname geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst, aangeslotenen van BOOOSTING krijgen voorrang! U kunt zich uitsluitend door middel van de bij deze Nieuwsbrief bijgesloten antwoordkaart voor dit programma opgeven. EspritHuis-ontw-ikkeling '92/'95 Helder concept voor Vernieuwing van de Inbouw In de Nieuwsbrief van maart jl. is melding gemaakt van het congres, I· o dat in april jl. is gehouden om de EspritHuis-ontwikkeling te presente- ren. De redactie van de Booosting Nieuwsbrief heeft ons gevraagd aan te geven, hoe het congres is verlopen en wat er tot aan het eind van I ~ 1991 verder is gebeurd. In telegramstijl de volgende ontwikkelingen: • Het congres op 19 april jl. in de Doelen in Rotterdam is succesvol verlopen : bijna 300 bezoekers hebben kennis genomen van de EspritHuis-ontwikkeling 92/95. • .. - I De inbouwvisie is gepresenteerd in het boek 'Vormgeven aan flexibele woonwensen, denken in stekkerklare interi- eursystemen' (Delwel Uitgeverij BV te Den Haag). • De verdere ontwikkeling en het testen van de markt wordt nu ter hand genomen: er wordt gewerkt aan een se- rie demonstratieprojecten, die erop gericht zijn de ontwik- keling dicht bij de bewoner/eindgebruiker te brengen. IN HET BOEK • Er komen in 1992 demonstratieprojecten in Eindhoven , 'VORMGEVEN AAN flEXIBELE WOON- Hengelo, Ijsselstein en waa rschijnlijk ook in Dordrecht. WENSEN' WORDT • Als initiërend ingenieursbureau zijn wij in gesprek met EEN INBOUWVISIE GEPRESENTEERD een 4-tal prominente bouwondernemingen voor samenwer- VOOR DE JAREN '92/'95. PRODUKT- king gedurende de jaren 92/95 . CONCEPTEN VOOR • Tenslotte kan worden gemeld dat de eerste stappen SANITAIR, KEUKEN, VERWARMING, zijn gezet om het project ook op Europese schaal te pro- VENTILATIE, RUIMTE- moten . Samen met de Stichting Bouwresearch (SBR) te Rot- SCHEIDEN EN ENER- GIE/COMMUNICATIE terdam en het W .T.C.B . (Wetenschappelijk Technisch Cen- ZIJN GEVISUALI- trum voor de Bouw) in Brussel wordt een project opgezet. SEERD. VOOR SANI- TAIR GAAT HET OM • Voor nadere informatie: DE ONTWIKKELING VAN COMPLETE Ingenieursbureau voor Bouwinnovatie STEKKERKLARE TOE- Van Triest Partners BV, Amersfoort, tel : 033 - 72 98 07 STELLEN. D
 • 2. booosting NIEU1NSBRIEF sting t.a.ijee os Louwe zette u teen waaro .. Ir Peter Gerssen pre.enteer t ..... w er In de bouwindustrie zo wei- het nieuwe hoofdkantoor Q w nig aan R & D wordt gedaan: NO te Delft: l- a z I- Gebrek aan vertrouwen of visie bij bedrijven. De wijze waarop realisatie van dit plan ,tot stand Z Bureaucratie als reactie op schaalvergroting onder- typerend zoals dit heden ten dage met veel gebouwen ~ zoek. (Het gepraat over onderzoek neemt toe terwijl beurt waarbij de gebruiker zelf niet beschikt over de Ot: a e z de werkelijke tijd besteed aan onderzoek afneemt.) Vasthouden aan verouderde rollenpatronen in de ge middelen. ~ sector. Men zoekt een financier (belegger). Men vraagt een ... Q a Prijspolitiek als minimale st~ategie (kwaliteit is meer aantal architecten' een ontwerp te maken . a J: dan die een leuk idee heeft de I"In.'irnrhl voor rea Meer ruimte voor innovatie zou kunnen ontstaan: 3 Hij of zij maakt een definitief ontwerp. 6 De financier bepaalt of dit akkoord is. Doordat het een structurele plaats krijgt 1 De gebruiker wordt gevraagd wat de wensen zijn. in de bedrijfsvoering. 7 Het gebouw wordt gefabriceerd. 2 Vanuit de markt 4 Men test het gebouw (door het te gebruiken). ('technologische' wensen van de consument). (De nummers geven de volgorde weer zoals dit bij het 3 Prestatie benadering. tot stand komen van een industrieel produkt meestal Wat moet de prestatie zijn en niet zozeer het geval is.) hoe wordt de prestatie bereikt. 4 Regelgeving (EC merk). Ondanks (of misschien wel dankzij deze procedure) heeft 5 Geïntegreerde produkten. Peter Gerssen een prachtig gebouw gerealiseerd, op een moeilijke plek, met een technisch, tijdloos interieur en mAt Stellingen Jos Louwe: het gebruik van een (reeds geruime tijd in de praktijk ',,- test) modulair gevelsysteem; geglazuurde verblendsteen. _ CE Richtlijnen in plaats van nationale specificaties waardoor marktbescherming verdwijnt. Henk van Laarhoven, Henket Architecten 2 Zorg voor meer geharmoniseerde bepalingsmethodes en stel de fabrikant verantwoordelijk voor het produkt, door systeemcertificaat te vragen, i.p.v. produkt- certificaten . 3 Zorg voor meer additionele diensten en produkten, d.w.z.: • produktontwikkeling vanuit onder- aannemers/toeleveranciers. • voorspel produkt levensduur beter (AMR) • meer permanenten verticale samenwerking: Architect/ ontwerper Fabrikanten/leveranciers Aa nnemer/onderaan nemer • Andere marketing methodes: Global marketing/niche marketing
 • 3. N. E U vtI S .·R. E F booosting In Frankrijk bestaat Mai- son Milon, een internatio- naal instituut dat met be- trekking tot kunststoffen een doelstelling heeft die zeer wel te vergelijken is met het credo van 8000s- ting. Op 2S september a.s. wordt het hoofdkwartier (ontwerp Jean Nouvel) in Grillon (Vaucluse in de Pro- vence) geopend. Informa- tie, communicatie, ontwik- keling en training zijn de velden waarop de activitei- ten worden ontwikkeld. os van de aktiviteiten van Maison Milon vindt in Daarnaast zal men beschikken I Frankrijk begin 1992 een evenement plaats wat 11 soortgelijk is, maar met een wat meer commercieel over de technische gegevens van veel produkten. Tenslotte zal het karakter. De initiatiefnemer is Societique, een commercieel Centrum een signaleringsfunctie buro, dat aktiviteiten ontplooit om de 'Booosting' partijen in vervullen voor nieuwe technolo- Frankrijk dichter bij elkaar te brengen. Van 2 tot 27 april gische ontwikkelingen op het ge- 1992 houden een groep Industrieën, Aannemers, Investeer- bied van plastic materialen en ders en Architecten een tentoonstelling met als titel: de toepassing daarvan in de Les Industriels pour I' Architecture. De tentoonstelling bouw. wordt gehouden in het Trocadero in Parijs. 2. C 0 m m u n i cat i e De volgende vier punten zijn uit functie de - voorlopige - brochure gelicht. Het voornaamste doel van Mai- son Milon is om een goed com- 1. Informatie functie municatie-netwerk op te zetten Het is de bedoeling dat het instituut alle documentatie ver- tussen fabrikanten en afnemers. zamelt die ontwerpers en ontwikkelaars van plastic produk- Hiervoor worden bijeenkomsten ten nodig hebben om hun kennis verder uit te breiden en te georganiseerd tussen architec- ontwikkelen. ten, ontwerpers, polymeer-fabri- kanten en aannemers. Daarnaast Een informatie-centrum binnen het instituut kan inlichtingen zal regelmatig over het onder- verschaffen over welke bedrijven polymere materialen pro- werp worden gepubliceerd. dllceren, wat voor een activiteiten deze bedrijven ontplooi- an via welke adressen en telefoonnummers de contact- Voorts zal een actieve campag- personen te bereiken zijn. Het streven is behalve de ne worden gevoerd om het ima- industrie ook architecten, ontwerpers, plannings-afdelingen go van de plastic-industrie te verbeteren. Deze campagne en staats- en privé-aannemers in het bestand op te nemen. richt zich met name op de technisch adviseurs. Om de technische en culturele waarde van het produkt te garanderen zal een strategie worden geformuleerd. Imita- tie-produkten, zoals namaak-balken, -hout, -marmer, -tegels en -leer, zullen moeten komen te vervallen. Plastic moet een eigen waarde en identiteit krijgen, vergelijkbaar met die van andere materialen. Managers zullen worden getraind in de basis-principes van media-communicatie. De wijze waarop men bv. aan milieu eisen tegemoet komt samen met milieu veiligheidsvoorschriften vormt een basis voor communicatie met het algemene publiek. 3. ere ë ren d e f u net i e Het is absoluut noodzakelijk dat nieuwe materialen worden toegepast en hun kwaliteit en concurrerend vermogen wor- den getoetst. Ten behoeve daarvan moet het instituut een onderzoekstaak vervullen. Het bijeenbrengen van ontwer- per en industrie, het vastleggen van produktie-projecten en MAISON MILON het vergelijken van toonaangevend onderzoek binnen di- verse branches zal continue vernieuwing stimuleren. ~
 • 4. booosting N I E U v t l S B R I E F Maison Milon ~ Verder zal het instituut de ontwerpen van zijn leden promo- 12 februari Kantoor van ten door middel van het eerder genoemde grote communi- 8 april N~a (AVA) catie netwerk. Er zijn voorbeelden te over van produkten 16 april die zich continu verder ontwikkelen zolang toepassingen van dat produkt worden gestimuleerd. 20 mei 4 juni 40 Tra i n i n 9 f u net i e Het is belangrijk om speciale aandacht te besteden aan de technische, esthetische en nuttige taak die pla stic binnen de hele economische en commerciële levensloop van de bouw kan vervullen, van interieur-ontwerpers en architect tot de ciannemer, inclusief commerciële en marketingafdelingen, économen, verzekeringsmaatschappi jen e.d. BOOOSTING: In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, BOOOS- Speciale aandacht wordt gegeven aan studenten van architectuur studies, industrieel ontwerp studies, technische TING, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van studies en bedrijfskundigen aan het eind van hun studie. industrie, ontwerpers en architecten. De vier functies van het instituut zijn sterk interactief, in de De voornaamste doelstelling van BOOOSTING is - ., training die zal worden gegeven komen alle aspecten van bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, ona.. r- de vier functies aan de orde: de bron van informatie, het zoeken en toepassen van industrieel te vervaardigen communicatie netwerk en het ontwerpen. bouwprodukten en gebouwdelen, ter verhoging van Het instituut pretendeert niet de bestaande opleidingen te de kwaliteit van de gebouwde omgeving. willen vervangen. Het streeft ernaar een zo breed mogelij- ke kijk op plastic te bieden om uiteindelijk lange termijn _--------------1 Op de bijgevoegde ant- toepassing van plastic op zoveel mogelijk gebieden teweeg woordkaart kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent te brengen. _ in meer informatie over de stichting BOOOSTING. BOOOSTING (!) Z i= Q) m D PARTICIPANTEN: en .r:. BEDRIJVEN: Klimaat/Bouw 0 c Q) Brakel Hilversum De Kock Produktontwikkeling C"') 0 > Bruynzeel Keukens & Kasten Fri so Kramer .. ... 0 C D B & S Profiel Wateringen landmark ~ °ai (!) H. Van Dam Produktcentrum TNO Q. I ENITOR D D ...IA D ~ General Electric Plastics ARCHITEKTEN: ..... 0i: D Q) ~ c D > UoI an CO Holec Hoogovens Katan Archipel Ontwerpers Böhtlingk Arch itectenbureau Jan Brouwer Associates I D Q) ....... an Krens Handelsonderneming Cepezed en Q. N Krupe Bomatex E.G .M . Architecten De Meeuw Oirschat Henket Architectenbureau c (!) ..... Nevanco Groep IMA Summis -:;; 0 Z - E c NYVA Nijmegen Victor Mani o 0 Octatube Space Structures Moen & van Oosten Architecten I- ~> en CN Q)o- C Q) Pandart OD 205 .~o- 0 .1i~ c c :t: Q) Polydak Post, ter Avest, van 0 Q) Q) () .;: c c Q) N 0.. Rockwaol Remundt A rchitecten 0 ~2 '" '" ....a I- o 0 ~ ~ -Co ~cL 0 'E SCH Holland F. Tavenier Van Waes Architektuur !COl <./lQ) 0.. 0.. > 0 0 0 ..... o-Co 2 Van Campen Bend ing Technics OVERIGEN: I- ~ DI:: O~ Q) :.=c Gi Voarbij Groep Wilnis Centrum Staal O~ . . o Q) ~ <C coÊ-- Eo ~ Wavin KPS GeNie Con sult <C Q) 0 0 0 J~.2.2 oV; ic ..... Q) Wolvega Panelen KD Consultants ~ ~ Q) 0 0 OO~~ co:> .- c 9 TU Eindhoven 0 o~ > Q) ' - c c '- 0:>0 o 0 c INDUSTRIEEL Van Triest.partn ers Ol: 0..J Q) Q) o c E E e() Q) Q) ONTWERPERS: OBOM-werkgroep 0 0:> c .- 0 ... '- o:>z 0:>- 0:> 0 --' c Ahrend Design Team Corsmit 0 2 Q) J2 OE ~ 55 cl- o<./l e 0:> ",' Brouwer & Koning ACN Constructeurs ~ « Qjooo ~O 0 Q) 0 ~ Holland Processing Kruisheer Partners Con sultants c 0M c Q)2 ca .~ I- E ..... J 0 0.. c 0 '-. .~ 0:> .. o co 0- 00 J c Z 0 -u '" ~ .l:! 0 .2 ti Q) c ~~~~ ~co ~ « '" ~ 0 J <C Z co « Q) 0 CL ~ LL :> 0 00 0 0 0