SlideShare a Scribd company logo
32  XORNAL DE GALICIA
   Luns,18 de abriL de 2011   mundoOs prOmOtOres en Galicia aseGuran que nOn está dirixida ás persOas, senón ás institucións                                        Jonathan logra

A campaña BDS de boicot a Israel
                                                                                     la reelección
                                                                                     directa en las
                                                                                     presidenciales
enfronta a partidarios e detractores                                                                   de Nigeria
                                                                            naTi sHOHaT/eFe  AGENCIAs
Un grupo de cidadáns                                                                           LAGOs

galegos, vascos e cataláns                                                                        mundo@xornaldegalicia.com

asina un manifesto contra                                                                        El presidente nigeriano, Goo-
a medida por considerar                                                                         dluck Jonathan, logró ayer la re-
                                                                                     elección directa en el cargo en la
que discrimina os israelís                                                                        primera vuelta de las elecciones
                                                                                     presidenciales celebradas el sába-
REDACCIóN                                                                                do, ya que su ventaja sumando los
GALICIA                                                                                 votos de los distintos estados cu-
mundo@xornaldegalicia.com                                                                        yos resultados oficiales ya habían
                                                                                     sido publicados era suficiente co-
A campaña BDS –Boycott, deves-                                                                      mo para que su más inmediato
tment and Sanctions, polas súas si-                                                                   rival, Mahammadu Buhari, no
glas en inglés– enfronta a cidadáns e                                                                  pudiese matemáticamente lograr
organizacións galegas, catalás e vas-                                                                  los votos suficientes para forzar
cas que se aliñan a favor e en contra                                                                  una segunda vuelta.
da medida. O BDS, que avoga polo                                                                      Contando los votos de los 30
boicot económico a Israel, naceu no                                                                   de los 36 estados cuyos resul-
seo da sociedade civil palestina en                                                                   tados ya se habían dado a co-
2005 pouco despois de que a Corte                                                                    nocer a última hora de la tarde
Internacional de Xustiza declarase                                                                    de ayer públicos por la Comi-
que o muro de separación construído                                                                   sión Electoral Nacional Inde-
por Israel era ilegal. Sustentado por                                                                  pendiente nigeriana (INEC, por
partidos políticos palestinos, sindi-   Un policía israelí conversa cun palestino no Monte das Oliveiras e coa Cúpula da Rocha de fondo                sus siglas en inglés), Jonathan
catos, asociacións e organizacións                                                                    sumaría más de 20,3 millones
que representan os palestinos que                                                                    de votos, frente a los 10,4 millo-
viven nos Territorios Ocupados, nos    eles Iñaki Anasagasti; Pilar Raho-    O movemento, non             campaña. Consideran o BDS co-        nes que lograría su rival. El nú-
campos de refuxiados e tamén os      la; Josep-Lluis Carod-Rovira; Xoán                         ma “unha estratexia non violen-       mero de nigerianos con derecho
que adquiriron a nacionalidade is-    Bernárdez Vilar, membro da Real      violento, naceu no            ta que non se dirixe aos cidadáns      a voto de los estados en los que
raelí, o BDS fixo hai seis anos un cha-  Academia Galega, ou Pedro Gómez-     seo da sociedade             israelís, senón ás institucións que     no se ha concluido el recuento
mamento para impoñer un boicot e     Valadés, presidente de AGAI–, que     civil de Palestina            promoven a violación sistemática
unha campaña de sancións e desin-     veñen de subscribir un manifesto                          dos dereitos fundamentais do po-      Con el 50% de
vestimentos semellante aos que se     baixo o título de Pola Paz contra o                        bo palestino” e tamén “contra as
aplicaron a Sudáfrica durante a era    Boicot a Israel. Os asinantes consi-   pecialmente así foi no caso catalán”.  organizacións internacionais que      los votos, no es
do apartheid para “acadar a xustiza    deran que “esta campaña, que pre-     O manifesto alude á figura de Pau    se benefician da ocupación ou son      necesario acudir
e unha paz xenuína”. O seu obxectivo   tende ser un instrumento de pre-     Casals, nomeado cidadán de hon-     cómplices dela”.              a segunda vuelta
pasa por lograr “a fin da ocupación    sión sobre o Goberno israelí para     ra de Israel, e a Jordi Pujol, que vén   Amais, estiman que o BDS “non
e a colonización” e o “desmantela-    que mude a súa política respecto     de publicar un libro sobre os xu-    é unha estratexia racista” porque
mento do muro”; o recoñecemento      dos dos territorios palestinos, non    deus. “Por iso criticamos”, engaden,   “non se dirixe contra ningún grupo     suman menos de la ventaja con
dos “cidadáns árabe palestinos de     favorece en nada o devandito fin, e    “a quen en nome da liberdade dos     relixioso, étnico, nacional ou lin-     la que cuenta Jonathan.
Israel e a súa igualdade completa”    pola contra (...) estanse a cometer    nosos respectivos pobos se solidari-   güístico concreto, senón contra un-      La Constitución nigeriana es-
e “o retorno dos refuxiados palesti-   actos discriminatorio contra cida-    za en exclusiva coa causa palestina e  has políticas gobernamentais que      tablece que un candidato debe
nos tal e como estipula a resolución   dáns israelís que reavivan o odio     negan a Israel o dereito a unha exis-  son contrarias ao Dereito Interna-     conseguir el 50% de los votos
194 da ONU”.               contra os xudeus en xeral”. Amais,    tencia en paz como fogar nacional    cional, como son a colonización,      globales y el 25% del apoyo en
  Diversas organizacións e cidadáns   subliñan que “a creación dun Esta-    do pobo xudeu”. Consideran amais     o apartheid e a limpeza étnica” .      dos tercios de los estados que
galegos, cataláns e vascos adheríron-   do palestino viábel (...) pode ser a   os asinantes unha irresponsabili-    E lembran que o BDS en “ningún       conforman Nigeria, requisito
se recentemente a esta campaña de     solución ao conflito se comporta o    dade que “baixo o argumento da      caso fala da ‘destrución de Israel     que también cumple ya la can-
boicot internacional, que se dirixe    recoñecemento de Israel por par-     solidariedade se pretenda impor-     como solución final’”.           didatura de Jonathan.
ao eido do consumo, o académico      te dos estados árabes”. “Mais para    tar ás nosas sociedades un conflito     Alén diso, lembran que non se        A última hora de la tarde, Jo-
e tamén o deportivo e cultural –co    iso”, engaden, “consideramos que     externo e se interiorice a estimati-   opoñen á solución dos dous esta-      nathan lograba una aplastante
apoio de figuras coma o director Ken   son o diálogo e a negociación os ins-   zación dos cidadáns israelís e xu-    dos e que a comparación de Israel      ventaja sobre la oposición en La-
Loach ou o músico Roger Waters, ex    trumentos que debemos promover      deus que conviven nas nosas socie-    co apartheid “ten un sólido fun-      gos, uno de los bastiones tradi-
integrante de Pink Floyd. Algunhas    entre as partes implicadas”.       dades”. Os impulsores de Pola Paz    damento en base ao que o Dereito      cionales de su contrincante, el
empresas australianas, norueguesas,     Os asinantes do manifesto tamén    contra o Boicot a Israel conclúen o   Internacional tipifica coma ‘crime     partido Congreso de Acción de
irlandesas e xaponesas sumáronse     deixan claro que son “lexítimas as    seu manifesto asegurando que “as     de apartheid”. E engaden que esta      Nigeria, según resultados preli-
nos últimos cinco anos á campaña de    críticas ás autoridades de Israel, pero  accións de boicot á cultura e á eco-   definición do réxime israelí tamén     minares recogidos por el diario
desinvestimentos. Deutsche Bank,     non a invocación da súa destrución    nomía de Israel e a discriminación    foi feita polo ex presidente de EUA     nacional Vanguard.
por exemplo, retirou en maio de 2010   coma ‘solución final’ ao conflito, e   contra persoas desta orixe nacional   Jimmy Carter. Cren asemade que         Jonathan, candidato por el
o seu capital da empresa Elbit Sys-    menos cando se obvia que é un es-     son condutas racistas e delituosas    “o diálogo é desexábel”, pero que      Partido Democrático Popular,
tems, unha compañía israelí de alta    tado democrático, para dar curso     e estanse a tolerar impunemente     “a falta de vontade israelí e a de-     se habría hecho con el 80 % de los
tecnoloxía que fornece armas ao IDF    á infame equiparación co réxime      nas nosas sociedades”.          bilidade palestina levaron a nego-     votos en este estado surocciden-
e compoñentes para a construción     de apartheid da antiga Sudáfrica”.      As organizacións que promoven     ciación a un fracaso tras outro” e     tal, según los datos recabados en
do muro de separación.          “Israel”, aseguran, “a pesar dos de-   a campaña BDS en Galicia, Cata-     que os acordos de Oslo de 1993       los 8.465 colegios electorales de
  A campaña BDS vén de suscitar     fectos que se lle poidan reprochar,    luña e Euskadi cren que o mani-     non “levaron a un recoñecemen-       la región, y que están pendien-
as críticas dun grupo de cidadáns     foi unha referencia para os pobos     festo publicado “distorsiona tanto    to dos dereitos fundamentais do       tes de confirmación por las au-
galegos, cataláns e vascos –entre     que aspiraban á súa soberanía, es-    os valores coma os obxectivos” da    pobo palestino”. n             toridades. n

More Related Content

More from GZ-Israel

No matarás al que lleve tu sangre
No matarás al que lleve tu sangreNo matarás al que lleve tu sangre
No matarás al que lleve tu sangre
GZ-Israel
 
Que representa Israel para min
Que representa Israel para minQue representa Israel para min
Que representa Israel para min
GZ-Israel
 
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín FanjulIslamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
GZ-Israel
 
Viena xudia
Viena xudiaViena xudia
Viena xudia
GZ-Israel
 
La cuestion nacional . Dov Ber Borojov
La cuestion nacional . Dov Ber BorojovLa cuestion nacional . Dov Ber Borojov
La cuestion nacional . Dov Ber Borojov
GZ-Israel
 
Pin AGAI
Pin AGAIPin AGAI
Pin AGAI
GZ-Israel
 
Seica o basilisco é animal de compaña
Seica o basilisco é animal de compañaSeica o basilisco é animal de compaña
Seica o basilisco é animal de compaña
GZ-Israel
 
Jordi Pujol i els jueus primeres pagines
Jordi Pujol i els jueus primeres paginesJordi Pujol i els jueus primeres pagines
Jordi Pujol i els jueus primeres paginesGZ-Israel
 
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
GZ-Israel
 
Francis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso PaísFrancis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso País
GZ-Israel
 
Tui xudeu 2011
 Tui xudeu 2011 Tui xudeu 2011
Tui xudeu 2011
GZ-Israel
 
Sehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diarioSehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diario
GZ-Israel
 
Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga  Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga
GZ-Israel
 
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2GZ-Israel
 
Shabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de GaliciaShabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de Galicia
GZ-Israel
 
Shabat monforte el progreso
Shabat monforte el progresoShabat monforte el progreso
Shabat monforte el progreso
GZ-Israel
 
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
GZ-Israel
 
Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011
GZ-Israel
 
Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011
GZ-Israel
 
Por la paz contra el boicot contra israel
Por la paz contra el boicot contra israelPor la paz contra el boicot contra israel
Por la paz contra el boicot contra israel
GZ-Israel
 

More from GZ-Israel (20)

No matarás al que lleve tu sangre
No matarás al que lleve tu sangreNo matarás al que lleve tu sangre
No matarás al que lleve tu sangre
 
Que representa Israel para min
Que representa Israel para minQue representa Israel para min
Que representa Israel para min
 
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín FanjulIslamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
 
Viena xudia
Viena xudiaViena xudia
Viena xudia
 
La cuestion nacional . Dov Ber Borojov
La cuestion nacional . Dov Ber BorojovLa cuestion nacional . Dov Ber Borojov
La cuestion nacional . Dov Ber Borojov
 
Pin AGAI
Pin AGAIPin AGAI
Pin AGAI
 
Seica o basilisco é animal de compaña
Seica o basilisco é animal de compañaSeica o basilisco é animal de compaña
Seica o basilisco é animal de compaña
 
Jordi Pujol i els jueus primeres pagines
Jordi Pujol i els jueus primeres paginesJordi Pujol i els jueus primeres pagines
Jordi Pujol i els jueus primeres pagines
 
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
 
Francis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso PaísFrancis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso País
 
Tui xudeu 2011
 Tui xudeu 2011 Tui xudeu 2011
Tui xudeu 2011
 
Sehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diarioSehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diario
 
Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga  Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga
 
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
 
Shabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de GaliciaShabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de Galicia
 
Shabat monforte el progreso
Shabat monforte el progresoShabat monforte el progreso
Shabat monforte el progreso
 
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
 
Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011
 
Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011
 
Por la paz contra el boicot contra israel
Por la paz contra el boicot contra israelPor la paz contra el boicot contra israel
Por la paz contra el boicot contra israel
 

Recently uploaded

Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade MediaViolencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Red Académica Internacional Historia a Debate
 
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdfTraballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
David Casado Bravo
 
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdfÁlvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
iesasorey
 
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdfRevista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
RemoeaLinguaLinguaGa
 
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxeO Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
iesasorey
 
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
Rosa Fernandez Carrera
 

Recently uploaded (6)

Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade MediaViolencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
 
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdfTraballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
 
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdfÁlvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
 
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdfRevista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
 
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxeO Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
 
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
 

Boicot israel. xornal de galicia . 18.04

 • 1. 32 XORNAL DE GALICIA Luns,18 de abriL de 2011 mundo Os prOmOtOres en Galicia aseGuran que nOn está dirixida ás persOas, senón ás institucións Jonathan logra A campaña BDS de boicot a Israel la reelección directa en las presidenciales enfronta a partidarios e detractores de Nigeria naTi sHOHaT/eFe AGENCIAs Un grupo de cidadáns LAGOs galegos, vascos e cataláns mundo@xornaldegalicia.com asina un manifesto contra El presidente nigeriano, Goo- a medida por considerar dluck Jonathan, logró ayer la re- elección directa en el cargo en la que discrimina os israelís primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el sába- REDACCIóN do, ya que su ventaja sumando los GALICIA votos de los distintos estados cu- mundo@xornaldegalicia.com yos resultados oficiales ya habían sido publicados era suficiente co- A campaña BDS –Boycott, deves- mo para que su más inmediato tment and Sanctions, polas súas si- rival, Mahammadu Buhari, no glas en inglés– enfronta a cidadáns e pudiese matemáticamente lograr organizacións galegas, catalás e vas- los votos suficientes para forzar cas que se aliñan a favor e en contra una segunda vuelta. da medida. O BDS, que avoga polo Contando los votos de los 30 boicot económico a Israel, naceu no de los 36 estados cuyos resul- seo da sociedade civil palestina en tados ya se habían dado a co- 2005 pouco despois de que a Corte nocer a última hora de la tarde Internacional de Xustiza declarase de ayer públicos por la Comi- que o muro de separación construído sión Electoral Nacional Inde- por Israel era ilegal. Sustentado por pendiente nigeriana (INEC, por partidos políticos palestinos, sindi- Un policía israelí conversa cun palestino no Monte das Oliveiras e coa Cúpula da Rocha de fondo sus siglas en inglés), Jonathan catos, asociacións e organizacións sumaría más de 20,3 millones que representan os palestinos que de votos, frente a los 10,4 millo- viven nos Territorios Ocupados, nos eles Iñaki Anasagasti; Pilar Raho- O movemento, non campaña. Consideran o BDS co- nes que lograría su rival. El nú- campos de refuxiados e tamén os la; Josep-Lluis Carod-Rovira; Xoán ma “unha estratexia non violen- mero de nigerianos con derecho que adquiriron a nacionalidade is- Bernárdez Vilar, membro da Real violento, naceu no ta que non se dirixe aos cidadáns a voto de los estados en los que raelí, o BDS fixo hai seis anos un cha- Academia Galega, ou Pedro Gómez- seo da sociedade israelís, senón ás institucións que no se ha concluido el recuento mamento para impoñer un boicot e Valadés, presidente de AGAI–, que civil de Palestina promoven a violación sistemática unha campaña de sancións e desin- veñen de subscribir un manifesto dos dereitos fundamentais do po- Con el 50% de vestimentos semellante aos que se baixo o título de Pola Paz contra o bo palestino” e tamén “contra as aplicaron a Sudáfrica durante a era Boicot a Israel. Os asinantes consi- pecialmente así foi no caso catalán”. organizacións internacionais que los votos, no es do apartheid para “acadar a xustiza deran que “esta campaña, que pre- O manifesto alude á figura de Pau se benefician da ocupación ou son necesario acudir e unha paz xenuína”. O seu obxectivo tende ser un instrumento de pre- Casals, nomeado cidadán de hon- cómplices dela”. a segunda vuelta pasa por lograr “a fin da ocupación sión sobre o Goberno israelí para ra de Israel, e a Jordi Pujol, que vén Amais, estiman que o BDS “non e a colonización” e o “desmantela- que mude a súa política respecto de publicar un libro sobre os xu- é unha estratexia racista” porque mento do muro”; o recoñecemento dos dos territorios palestinos, non deus. “Por iso criticamos”, engaden, “non se dirixe contra ningún grupo suman menos de la ventaja con dos “cidadáns árabe palestinos de favorece en nada o devandito fin, e “a quen en nome da liberdade dos relixioso, étnico, nacional ou lin- la que cuenta Jonathan. Israel e a súa igualdade completa” pola contra (...) estanse a cometer nosos respectivos pobos se solidari- güístico concreto, senón contra un- La Constitución nigeriana es- e “o retorno dos refuxiados palesti- actos discriminatorio contra cida- za en exclusiva coa causa palestina e has políticas gobernamentais que tablece que un candidato debe nos tal e como estipula a resolución dáns israelís que reavivan o odio negan a Israel o dereito a unha exis- son contrarias ao Dereito Interna- conseguir el 50% de los votos 194 da ONU”. contra os xudeus en xeral”. Amais, tencia en paz como fogar nacional cional, como son a colonización, globales y el 25% del apoyo en Diversas organizacións e cidadáns subliñan que “a creación dun Esta- do pobo xudeu”. Consideran amais o apartheid e a limpeza étnica” . dos tercios de los estados que galegos, cataláns e vascos adheríron- do palestino viábel (...) pode ser a os asinantes unha irresponsabili- E lembran que o BDS en “ningún conforman Nigeria, requisito se recentemente a esta campaña de solución ao conflito se comporta o dade que “baixo o argumento da caso fala da ‘destrución de Israel que también cumple ya la can- boicot internacional, que se dirixe recoñecemento de Israel por par- solidariedade se pretenda impor- como solución final’”. didatura de Jonathan. ao eido do consumo, o académico te dos estados árabes”. “Mais para tar ás nosas sociedades un conflito Alén diso, lembran que non se A última hora de la tarde, Jo- e tamén o deportivo e cultural –co iso”, engaden, “consideramos que externo e se interiorice a estimati- opoñen á solución dos dous esta- nathan lograba una aplastante apoio de figuras coma o director Ken son o diálogo e a negociación os ins- zación dos cidadáns israelís e xu- dos e que a comparación de Israel ventaja sobre la oposición en La- Loach ou o músico Roger Waters, ex trumentos que debemos promover deus que conviven nas nosas socie- co apartheid “ten un sólido fun- gos, uno de los bastiones tradi- integrante de Pink Floyd. Algunhas entre as partes implicadas”. dades”. Os impulsores de Pola Paz damento en base ao que o Dereito cionales de su contrincante, el empresas australianas, norueguesas, Os asinantes do manifesto tamén contra o Boicot a Israel conclúen o Internacional tipifica coma ‘crime partido Congreso de Acción de irlandesas e xaponesas sumáronse deixan claro que son “lexítimas as seu manifesto asegurando que “as de apartheid”. E engaden que esta Nigeria, según resultados preli- nos últimos cinco anos á campaña de críticas ás autoridades de Israel, pero accións de boicot á cultura e á eco- definición do réxime israelí tamén minares recogidos por el diario desinvestimentos. Deutsche Bank, non a invocación da súa destrución nomía de Israel e a discriminación foi feita polo ex presidente de EUA nacional Vanguard. por exemplo, retirou en maio de 2010 coma ‘solución final’ ao conflito, e contra persoas desta orixe nacional Jimmy Carter. Cren asemade que Jonathan, candidato por el o seu capital da empresa Elbit Sys- menos cando se obvia que é un es- son condutas racistas e delituosas “o diálogo é desexábel”, pero que Partido Democrático Popular, tems, unha compañía israelí de alta tado democrático, para dar curso e estanse a tolerar impunemente “a falta de vontade israelí e a de- se habría hecho con el 80 % de los tecnoloxía que fornece armas ao IDF á infame equiparación co réxime nas nosas sociedades”. bilidade palestina levaron a nego- votos en este estado surocciden- e compoñentes para a construción de apartheid da antiga Sudáfrica”. As organizacións que promoven ciación a un fracaso tras outro” e tal, según los datos recabados en do muro de separación. “Israel”, aseguran, “a pesar dos de- a campaña BDS en Galicia, Cata- que os acordos de Oslo de 1993 los 8.465 colegios electorales de A campaña BDS vén de suscitar fectos que se lle poidan reprochar, luña e Euskadi cren que o mani- non “levaron a un recoñecemen- la región, y que están pendien- as críticas dun grupo de cidadáns foi unha referencia para os pobos festo publicado “distorsiona tanto to dos dereitos fundamentais do tes de confirmación por las au- galegos, cataláns e vascos –entre que aspiraban á súa soberanía, es- os valores coma os obxectivos” da pobo palestino”. n toridades. n