SlideShare a Scribd company logo
6 | GALICIA HOXE | 24.04.2011                                                                                          OPINIÓN  REVIRAVOLTAClausura das II Xornadas da Mocidade Galega
          PAULO                                                                               aquelas persoas que nada tivemos
          CARLOS                                                                               que ver coa causa da crise econó-
          LÓPEZ
                                                                                            mica estannos facendo soportar
                                                                                            todo o peso do seu desastre. No úl-
                                                                                            timo bienio, destruíronse 75.000
                                                                                            postos de traballo, dos cales o 90%
                                                                                            estaban ocupados por menores de


“E
       para rematar esta pri-                                                                          34 anos. A mocidade é unha cuar-
       meira parte das II Xor-                                                                          ta parte da poboación, pero con-
       nadas da Mocidade Ga-                                                                           centramos a maioría dos contratos
lega, A nación 2.0, queremos par-                                                                           temporais no ano 2009 e duplica-
tillar con vós, de xeito humilde, al-                                                                         mos a taxa de paro xeral e tamén a
gunhas inquedanzas deste mundo                                                                             taxa de paro xuvenil europea.
decote confundido e aturdido por                                                                              O salario medio xuvenil é un
unha realidade, por veces, un tanto                                                                          23% inferior ao salario medio xe-
esquizofrénica. O noso deber, co-                                                                           ral, que é un 40% inferior ao sala-
mo cidadáns e cidadás, é organi-                                                                            rio medio da Unión Europea. De-
zarnos e responder, como fixo e es-                                                                          cenas de miles de persoas novas
tá a facer a mocidade portuguesa                                                                            emigran anualmente pola caren-
de xeito exemplar. Como fixo e es-                                                                           cia de saídas e futuro no noso país.
tán a facer os nosos irmáns e irmás                                                                          O acceso a unha vivenda digna é
da geraçao á rasca que se negan, en                                                                          imposible e soportamos recurtes
rotundo, a ser una xeración perdi-                                                                           en bolsas de estudos cunhas taxas
da; que se negan, en rotundo, a ser                                                                          universitarias altas e unha precaria
unha xeración tirada ao lixo. En de-                                                                          mobilidade. Mais nós non estamos
finitiva, que se negan a converter-                                                                          dispostos a aceptar ese futuro ao
se no triste centro da depresión so-                                                                          que nos condenan. Somos a xera-
cial que sempre chega consecuen-                                                                            ción máis formada da nosa histo-
                                                              FOTO DE ESTELA SILVA DA PROTESTA DO 12 DE MARZO EN LISBOA
cia dunha crise económica.                                                                               ria. Non estamos condenados, nin
  A ninguén se lle escapa que vi-                                                                          condenadas.
vimos tempos difíciles: seremos     Vivimos tempos              mitentes, traballadores-estudantes    seu lucro sen pensar en xeracións                Por iso, non nos deixamos aba-
os primeiros e as primeiras que en                        ou bolseiros en precario.        vindeiras; protestamos e esiximos              ter polo cansanzo, nin pola frus-
moito tempo vivan en peores con-    difíciles: seremos              E porque non estamos condena-    unha actuación conxunta para mu-              tración, nin pola falta de perspec-
dicións materiais que os seus pais   os primeiros e              dos estamos aquí hoxe. Para sermos    dar esta situación; protestamos e              tivas. Acreditamos que temos os
e nais. Mais non desfalecemos nin                         faísca pola que prenda un sentimen-   esiximos solucións das que quere-              recursos e as ferramentas para
perdemos a esperanza, porque non    as primeiras que             to contestario e rebelde, para que    mos ser partícipes. En caso contra-             dar un futuro mellor para Galiza
estamos condenados a vivir nunha    en moito tempo              prenda nesa mocidade galega farta,    rio, defraudaremos o presente por              e para o conxunto da humanida-
sociedade que camiña cara ó abis-                         farta da situación estrema, preca-    botar ao lixo o noso potencial; in-             de. Non lles botamos as culpas ás
mo. Non estamos condenados a      vivan en peores              ria e abafante. Nun contexto, como    sultaremos o noso pasado pola xen-             xeracións precedentes, senón que
sermos desempregados e desem-      condicións materiais           di esa canción de loita en Portugal,   te que traballou por darnos máis li-            aceptamos a nosa parte de respon-
pregadas, a cobrar seiscentos euros                        onde a precariedade é este mundo     berdade e máis igualdade; e hipote-             sabilidade e tomamos, aquí e ago-
por xornadas maratonianas. Non     que os seus pais             parvo, onde para ser escravo é pre-   caremos o noso futuro, como pobo              ra, a determinación de ser parte
estamos condenados a sermos es-     e nais. Mais non             ciso estudar (…). Polo tanto, pro-    e como humanidade, conducidos á               esencial da solución. Como dicía
cravos disfrazados nin subcontra-                         testamos ante todos os responsables   máis absoluta das miserias.                 Eduardo Galeano, hai un único lu-
tados, contratados a prazos ou fal-   desfalecemos               da nosa situación de incerteza. Pro-     Arestora, o neoliberalismo ram-             gar onde onte e hoxe se atopan, se
sas traballadoras independentes.    nin perdemos               testamos ante toda a clase política   pante do Goberno central e auto-              recoñecen e se abrazan. Ese lugar
Non estamos condenados nin tan                          e empresarial que só pensa no cur-    nómico debuxan un panorama                 é mañá. Que a mocidade galega
sequera a ser traballadoras inter-   a esperanza                topracismo, no seu beneficio e no    negro para a mocidade galega. A               loite polo mañá”. 


  SOBRE O CONFLITO PALESTINO-ISRAELÍ


Non hai boicot para China
 PEDRO
 GÓMEZ-VALADÉS
                    se realmente queremos ver algún      O conflito palestino-          ignora á mantenta o dificilísimo con-            o chamado ao boicot contra Israel é
                    día un horizonte pacífico e de boa                         texto das accións de Israel, e busca            darlles cobertura as forzas máis rea-
                    convivencia entre palestinos e israe-   israelí non é desde           só xustificar e deslexitimar o Esta-            cionarias da rexión e do mundo. Os
                    lís. Boicotear os produtos israelís,   logo sinxelo, non é un          do de Israel. Os responsábeis dos es-            promotores do chamado BDS (Boi-


E
    n primeiro lugar coido debe-  a cultura israelí, o deporte israelí...                      forzos do boicot curiosamente nun-             cot, Desinvestimento, Sancións) alí-
    mos ter claro antes de nada,  non fomenta precisamente que os      debuxo en branco e            ca mencionan a ameaza terrorista              ñanse de facto con Hamas ou Hez-
    que os boicots son (por defi-  líderes palestinos vexan necesarias    negro. Cada bando            permanente coa que convive Israel,             bollah, dous dos movementos polí-
nición) destrutivos, algo que na mi-  as negociacións, de feito, co boicot                        e nunca teñen a ben mencionar gru-             ticos máis represivos, reaccionarios
ña opinión é o que menos precisa a   contra “o outro bando” móstrase-     terá que traballar            pos islamofascistas como Hezbollah,             e fundamentalistas do mundo. Que
castigada rexión. Desde logo e aín-   lles que non é precisa ou cando me-    arreo na procura das           Hamas, Yihad Islámica... Ignoran              organizacións supostamente progre-
da que os seus promotores digan o    nos esencial a negociación, porque                         a mantenta os máis de 60 anos de              sistas ou de esquerdas apoien impli-
contrario, non promoven a paz, nin   outros están xa dispostos a ferir o    mellores condicións           permanente acoso e derruba de Is-              citamente (e incluso explicitamente)
conseguen que as partes en conflito   “inimigo”, económica e politica-     para a paz                rael con guerras, terrorismo e un pe-            grupos desta caste é unha delirante
sexan máis flexíbeis. Necesariamen-   mente. Boicotear a Israel non con-                         rigoso horizonte nuclear iraniano.             contradición cos máis fundamentais
te flexíbeis. Pola contra os esforzos  tribúe a axudar os palestinos na me-   contributo positivo para a imprescin-  Castigar a Israel é un exercicio de             valores que seica din defender. Claro
encamiñados a impulsar e promover    llora da calidade das súas vidas, nin   díbel paz, colaboremos entón cos es-   suprema hipocrisía da esquerda de              que é moito máis doado atacar, cri-
o boicot dividen aínda máis as comu-  a construír o seu futuro Estado, nin,   forzos e cos programas de apoio mu-   salón europea, algo que demostra o             minalizar e tentar deslexitimar a Is-
nidades en litixio.           xa que logo, a desenvolver as indis-   tuo, de interrelación entre a socieda-  silencio destes mesmos promotores              rael que “convencer e persuadir” a
  O conflito palestino-israelí non  pensábeis institucións democráti-     de civil israelí e palestina, pero non  do Boicot, para con réximes como o             Hamas, á Yihad Islámica ou a Hez-
é desde logo sinxelo, non é un de-   cas palestinas.              engadamos incomunicación onde é     chinés, o iraniano, o saudí, o sirio,            bollah de que deben respectar os


                                                                                                   .
buxo en branco e negro. Cada ban-      O boicot contra Israel é un mo-    precisa unha sobredose de interco-    o coreano, o cubano etc. Na axenda             dereitos humanos, os dereitos civís,
do terá que traballar arreo na pro-   vemento no particular taboeiro de     municación. Noutras palabras, in-    “humanitaria” dos sospeitosos pro-             os dereitos das mulleres, os dereitos
cura das mellores condicións para    xadrez árabe-israelí, destrutivo, no   vestir na paz e convivencia, non en   motores do boicot contra Israel só             das minorías...
a paz, culpar e sancionar un só ban-  canto dunha acción construtiva co-    enfatizar as diferenzas, na falta de   aparece merecente da súa xenerosa
do non contribúe en nada á tarefa    ma algúns teiman en presentar.. Se    cobertura e nas chamadas perdidas.    atención un estado no planeta... Is-              Ligazón recomendábel: http://
de achegar posturas, algo esencial   nós queremos en verdade facer un     O argumentario en apoio ao boicot    rael. E non esquezamos que apoiar              contraboicotaisrael.blogspot.com/

More Related Content

Viewers also liked

23. como estudar a biblía iii
23. como estudar a biblía iii23. como estudar a biblía iii
23. como estudar a biblía iii
pohlos
 
Livro De Receitas Manual PãEs 05
Livro De Receitas Manual PãEs 05Livro De Receitas Manual PãEs 05
Livro De Receitas Manual PãEs 05
Culinaria Fabula
 
Reflexión del curso
Reflexión del cursoReflexión del curso
Reflexión del curso
Lucy' Rojas
 
Abracar as nacoes
Abracar as nacoesAbracar as nacoes
Abracar as nacoesFer Nanda
 
Gastón leval a pedagogia de bakunin
Gastón leval a pedagogia de bakuninGastón leval a pedagogia de bakunin
Gastón leval a pedagogia de bakunin
moratonoise
 
5 resumo direito penal p geral (1)
5 resumo direito penal p geral (1)5 resumo direito penal p geral (1)
5 resumo direito penal p geral (1)
Djenal01
 
Cidades com vagas OJ-RS
Cidades com vagas OJ-RSCidades com vagas OJ-RS
Cidades com vagas OJ-RS
Vinicius Brum
 
Normas ABNT
Normas ABNTNormas ABNT
Biomas window
Biomas windowBiomas window
Biomas window
Alemairy Dávila
 
Raças de cães
Raças de cãesRaças de cães
Raças de cães
G. Gomes
 
OS 7 DIAS QUE ABALARAM O BRASIL
OS 7 DIAS QUE ABALARAM O BRASILOS 7 DIAS QUE ABALARAM O BRASIL
OS 7 DIAS QUE ABALARAM O BRASIL
augustodefranco .
 
Trabajo canvar
Trabajo canvarTrabajo canvar
Trabajo canvar
maira990
 
Retalhos. mo maie
Retalhos. mo maieRetalhos. mo maie
Retalhos. mo maie
Mo Maie
 
Aula 09 verdades e mentiras parte 2
Aula 09  verdades e mentiras parte 2Aula 09  verdades e mentiras parte 2
Aula 09 verdades e mentiras parte 2
J M
 
"Funes el memorioso"
"Funes el memorioso""Funes el memorioso"
"Funes el memorioso"
Isabella Fassi
 

Viewers also liked (17)

23. como estudar a biblía iii
23. como estudar a biblía iii23. como estudar a biblía iii
23. como estudar a biblía iii
 
Livro De Receitas Manual PãEs 05
Livro De Receitas Manual PãEs 05Livro De Receitas Manual PãEs 05
Livro De Receitas Manual PãEs 05
 
Reflexión del curso
Reflexión del cursoReflexión del curso
Reflexión del curso
 
Abracar as nacoes
Abracar as nacoesAbracar as nacoes
Abracar as nacoes
 
Gastón leval a pedagogia de bakunin
Gastón leval a pedagogia de bakuninGastón leval a pedagogia de bakunin
Gastón leval a pedagogia de bakunin
 
5 resumo direito penal p geral (1)
5 resumo direito penal p geral (1)5 resumo direito penal p geral (1)
5 resumo direito penal p geral (1)
 
Cidades com vagas OJ-RS
Cidades com vagas OJ-RSCidades com vagas OJ-RS
Cidades com vagas OJ-RS
 
Normas ABNT
Normas ABNTNormas ABNT
Normas ABNT
 
Biomas window
Biomas windowBiomas window
Biomas window
 
Raças de cães
Raças de cãesRaças de cães
Raças de cães
 
OS 7 DIAS QUE ABALARAM O BRASIL
OS 7 DIAS QUE ABALARAM O BRASILOS 7 DIAS QUE ABALARAM O BRASIL
OS 7 DIAS QUE ABALARAM O BRASIL
 
Trabajo canvar
Trabajo canvarTrabajo canvar
Trabajo canvar
 
Abolir
AbolirAbolir
Abolir
 
Retalhos. mo maie
Retalhos. mo maieRetalhos. mo maie
Retalhos. mo maie
 
Dieselkatalogi
DieselkatalogiDieselkatalogi
Dieselkatalogi
 
Aula 09 verdades e mentiras parte 2
Aula 09  verdades e mentiras parte 2Aula 09  verdades e mentiras parte 2
Aula 09 verdades e mentiras parte 2
 
"Funes el memorioso"
"Funes el memorioso""Funes el memorioso"
"Funes el memorioso"
 

More from GZ-Israel

Declaración institucional día holocausto 2012
Declaración institucional día holocausto 2012Declaración institucional día holocausto 2012
Declaración institucional día holocausto 2012
GZ-Israel
 
No matarás al que lleve tu sangre
No matarás al que lleve tu sangreNo matarás al que lleve tu sangre
No matarás al que lleve tu sangre
GZ-Israel
 
Que representa Israel para min
Que representa Israel para minQue representa Israel para min
Que representa Israel para min
GZ-Israel
 
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín FanjulIslamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
GZ-Israel
 
Viena xudia
Viena xudiaViena xudia
Viena xudia
GZ-Israel
 
La cuestion nacional . Dov Ber Borojov
La cuestion nacional . Dov Ber BorojovLa cuestion nacional . Dov Ber Borojov
La cuestion nacional . Dov Ber Borojov
GZ-Israel
 
Pin AGAI
Pin AGAIPin AGAI
Pin AGAI
GZ-Israel
 
Seica o basilisco é animal de compaña
Seica o basilisco é animal de compañaSeica o basilisco é animal de compaña
Seica o basilisco é animal de compaña
GZ-Israel
 
Jordi Pujol i els jueus primeres pagines
Jordi Pujol i els jueus primeres paginesJordi Pujol i els jueus primeres pagines
Jordi Pujol i els jueus primeres paginesGZ-Israel
 
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
GZ-Israel
 
Francis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso PaísFrancis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso País
GZ-Israel
 
Tui xudeu 2011
 Tui xudeu 2011 Tui xudeu 2011
Tui xudeu 2011
GZ-Israel
 
Sehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diarioSehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diario
GZ-Israel
 
Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga  Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga
GZ-Israel
 
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2GZ-Israel
 
Shabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de GaliciaShabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de Galicia
GZ-Israel
 
Shabat monforte el progreso
Shabat monforte el progresoShabat monforte el progreso
Shabat monforte el progreso
GZ-Israel
 
Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011
GZ-Israel
 
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04Boicot israel. xornal de galicia . 18.04
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04GZ-Israel
 
Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011
GZ-Israel
 

More from GZ-Israel (20)

Declaración institucional día holocausto 2012
Declaración institucional día holocausto 2012Declaración institucional día holocausto 2012
Declaración institucional día holocausto 2012
 
No matarás al que lleve tu sangre
No matarás al que lleve tu sangreNo matarás al que lleve tu sangre
No matarás al que lleve tu sangre
 
Que representa Israel para min
Que representa Israel para minQue representa Israel para min
Que representa Israel para min
 
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín FanjulIslamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
 
Viena xudia
Viena xudiaViena xudia
Viena xudia
 
La cuestion nacional . Dov Ber Borojov
La cuestion nacional . Dov Ber BorojovLa cuestion nacional . Dov Ber Borojov
La cuestion nacional . Dov Ber Borojov
 
Pin AGAI
Pin AGAIPin AGAI
Pin AGAI
 
Seica o basilisco é animal de compaña
Seica o basilisco é animal de compañaSeica o basilisco é animal de compaña
Seica o basilisco é animal de compaña
 
Jordi Pujol i els jueus primeres pagines
Jordi Pujol i els jueus primeres paginesJordi Pujol i els jueus primeres pagines
Jordi Pujol i els jueus primeres pagines
 
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
 
Francis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso PaísFrancis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso País
 
Tui xudeu 2011
 Tui xudeu 2011 Tui xudeu 2011
Tui xudeu 2011
 
Sehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diarioSehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diario
 
Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga  Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga
 
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
 
Shabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de GaliciaShabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de Galicia
 
Shabat monforte el progreso
Shabat monforte el progresoShabat monforte el progreso
Shabat monforte el progreso
 
Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011
 
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04Boicot israel. xornal de galicia . 18.04
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04
 
Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011
 

Boicot a China, Irán, Siria, Corea...

 • 1. 6 | GALICIA HOXE | 24.04.2011 OPINIÓN REVIRAVOLTA Clausura das II Xornadas da Mocidade Galega PAULO aquelas persoas que nada tivemos CARLOS que ver coa causa da crise econó- LÓPEZ mica estannos facendo soportar todo o peso do seu desastre. No úl- timo bienio, destruíronse 75.000 postos de traballo, dos cales o 90% estaban ocupados por menores de “E para rematar esta pri- 34 anos. A mocidade é unha cuar- meira parte das II Xor- ta parte da poboación, pero con- nadas da Mocidade Ga- centramos a maioría dos contratos lega, A nación 2.0, queremos par- temporais no ano 2009 e duplica- tillar con vós, de xeito humilde, al- mos a taxa de paro xeral e tamén a gunhas inquedanzas deste mundo taxa de paro xuvenil europea. decote confundido e aturdido por O salario medio xuvenil é un unha realidade, por veces, un tanto 23% inferior ao salario medio xe- esquizofrénica. O noso deber, co- ral, que é un 40% inferior ao sala- mo cidadáns e cidadás, é organi- rio medio da Unión Europea. De- zarnos e responder, como fixo e es- cenas de miles de persoas novas tá a facer a mocidade portuguesa emigran anualmente pola caren- de xeito exemplar. Como fixo e es- cia de saídas e futuro no noso país. tán a facer os nosos irmáns e irmás O acceso a unha vivenda digna é da geraçao á rasca que se negan, en imposible e soportamos recurtes rotundo, a ser una xeración perdi- en bolsas de estudos cunhas taxas da; que se negan, en rotundo, a ser universitarias altas e unha precaria unha xeración tirada ao lixo. En de- mobilidade. Mais nós non estamos finitiva, que se negan a converter- dispostos a aceptar ese futuro ao se no triste centro da depresión so- que nos condenan. Somos a xera- cial que sempre chega consecuen- ción máis formada da nosa histo- FOTO DE ESTELA SILVA DA PROTESTA DO 12 DE MARZO EN LISBOA cia dunha crise económica. ria. Non estamos condenados, nin A ninguén se lle escapa que vi- condenadas. vimos tempos difíciles: seremos Vivimos tempos mitentes, traballadores-estudantes seu lucro sen pensar en xeracións Por iso, non nos deixamos aba- os primeiros e as primeiras que en ou bolseiros en precario. vindeiras; protestamos e esiximos ter polo cansanzo, nin pola frus- moito tempo vivan en peores con- difíciles: seremos E porque non estamos condena- unha actuación conxunta para mu- tración, nin pola falta de perspec- dicións materiais que os seus pais os primeiros e dos estamos aquí hoxe. Para sermos dar esta situación; protestamos e tivas. Acreditamos que temos os e nais. Mais non desfalecemos nin faísca pola que prenda un sentimen- esiximos solucións das que quere- recursos e as ferramentas para perdemos a esperanza, porque non as primeiras que to contestario e rebelde, para que mos ser partícipes. En caso contra- dar un futuro mellor para Galiza estamos condenados a vivir nunha en moito tempo prenda nesa mocidade galega farta, rio, defraudaremos o presente por e para o conxunto da humanida- sociedade que camiña cara ó abis- farta da situación estrema, preca- botar ao lixo o noso potencial; in- de. Non lles botamos as culpas ás mo. Non estamos condenados a vivan en peores ria e abafante. Nun contexto, como sultaremos o noso pasado pola xen- xeracións precedentes, senón que sermos desempregados e desem- condicións materiais di esa canción de loita en Portugal, te que traballou por darnos máis li- aceptamos a nosa parte de respon- pregadas, a cobrar seiscentos euros onde a precariedade é este mundo berdade e máis igualdade; e hipote- sabilidade e tomamos, aquí e ago- por xornadas maratonianas. Non que os seus pais parvo, onde para ser escravo é pre- caremos o noso futuro, como pobo ra, a determinación de ser parte estamos condenados a sermos es- e nais. Mais non ciso estudar (…). Polo tanto, pro- e como humanidade, conducidos á esencial da solución. Como dicía cravos disfrazados nin subcontra- testamos ante todos os responsables máis absoluta das miserias. Eduardo Galeano, hai un único lu- tados, contratados a prazos ou fal- desfalecemos da nosa situación de incerteza. Pro- Arestora, o neoliberalismo ram- gar onde onte e hoxe se atopan, se sas traballadoras independentes. nin perdemos testamos ante toda a clase política pante do Goberno central e auto- recoñecen e se abrazan. Ese lugar Non estamos condenados nin tan e empresarial que só pensa no cur- nómico debuxan un panorama é mañá. Que a mocidade galega sequera a ser traballadoras inter- a esperanza topracismo, no seu beneficio e no negro para a mocidade galega. A loite polo mañá”.  SOBRE O CONFLITO PALESTINO-ISRAELÍ Non hai boicot para China PEDRO GÓMEZ-VALADÉS se realmente queremos ver algún O conflito palestino- ignora á mantenta o dificilísimo con- o chamado ao boicot contra Israel é día un horizonte pacífico e de boa texto das accións de Israel, e busca darlles cobertura as forzas máis rea- convivencia entre palestinos e israe- israelí non é desde só xustificar e deslexitimar o Esta- cionarias da rexión e do mundo. Os lís. Boicotear os produtos israelís, logo sinxelo, non é un do de Israel. Os responsábeis dos es- promotores do chamado BDS (Boi- E n primeiro lugar coido debe- a cultura israelí, o deporte israelí... forzos do boicot curiosamente nun- cot, Desinvestimento, Sancións) alí- mos ter claro antes de nada, non fomenta precisamente que os debuxo en branco e ca mencionan a ameaza terrorista ñanse de facto con Hamas ou Hez- que os boicots son (por defi- líderes palestinos vexan necesarias negro. Cada bando permanente coa que convive Israel, bollah, dous dos movementos polí- nición) destrutivos, algo que na mi- as negociacións, de feito, co boicot e nunca teñen a ben mencionar gru- ticos máis represivos, reaccionarios ña opinión é o que menos precisa a contra “o outro bando” móstrase- terá que traballar pos islamofascistas como Hezbollah, e fundamentalistas do mundo. Que castigada rexión. Desde logo e aín- lles que non é precisa ou cando me- arreo na procura das Hamas, Yihad Islámica... Ignoran organizacións supostamente progre- da que os seus promotores digan o nos esencial a negociación, porque a mantenta os máis de 60 anos de sistas ou de esquerdas apoien impli- contrario, non promoven a paz, nin outros están xa dispostos a ferir o mellores condicións permanente acoso e derruba de Is- citamente (e incluso explicitamente) conseguen que as partes en conflito “inimigo”, económica e politica- para a paz rael con guerras, terrorismo e un pe- grupos desta caste é unha delirante sexan máis flexíbeis. Necesariamen- mente. Boicotear a Israel non con- rigoso horizonte nuclear iraniano. contradición cos máis fundamentais te flexíbeis. Pola contra os esforzos tribúe a axudar os palestinos na me- contributo positivo para a imprescin- Castigar a Israel é un exercicio de valores que seica din defender. Claro encamiñados a impulsar e promover llora da calidade das súas vidas, nin díbel paz, colaboremos entón cos es- suprema hipocrisía da esquerda de que é moito máis doado atacar, cri- o boicot dividen aínda máis as comu- a construír o seu futuro Estado, nin, forzos e cos programas de apoio mu- salón europea, algo que demostra o minalizar e tentar deslexitimar a Is- nidades en litixio. xa que logo, a desenvolver as indis- tuo, de interrelación entre a socieda- silencio destes mesmos promotores rael que “convencer e persuadir” a O conflito palestino-israelí non pensábeis institucións democráti- de civil israelí e palestina, pero non do Boicot, para con réximes como o Hamas, á Yihad Islámica ou a Hez- é desde logo sinxelo, non é un de- cas palestinas. engadamos incomunicación onde é chinés, o iraniano, o saudí, o sirio, bollah de que deben respectar os . buxo en branco e negro. Cada ban- O boicot contra Israel é un mo- precisa unha sobredose de interco- o coreano, o cubano etc. Na axenda dereitos humanos, os dereitos civís, do terá que traballar arreo na pro- vemento no particular taboeiro de municación. Noutras palabras, in- “humanitaria” dos sospeitosos pro- os dereitos das mulleres, os dereitos cura das mellores condicións para xadrez árabe-israelí, destrutivo, no vestir na paz e convivencia, non en motores do boicot contra Israel só das minorías... a paz, culpar e sancionar un só ban- canto dunha acción construtiva co- enfatizar as diferenzas, na falta de aparece merecente da súa xenerosa do non contribúe en nada á tarefa ma algúns teiman en presentar.. Se cobertura e nas chamadas perdidas. atención un estado no planeta... Is- Ligazón recomendábel: http:// de achegar posturas, algo esencial nós queremos en verdade facer un O argumentario en apoio ao boicot rael. E non esquezamos que apoiar contraboicotaisrael.blogspot.com/