SlideShare a Scribd company logo
presentatie
op 29 oktober
 in Naturalis,
  Leiden


 Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 1
Wetenschappers die vol overtuiging werken met het evolutiemodel
waarschuwen tegen overschatting van de wetenschap en de pretenties van
het evolutiegeloof.

Een uitdagend populair-wetenschappelijk boek over grenzen tussen
vakgebieden en de eerbiediging ervan. De auteurs laten zien dat geloof in
een transcendente realiteit goed kan samengaan met het evolutiemodel,
maar minder met alle filosofische conclusies die daaruit getrokken worden.

Aan dit boek werkten mee:
prof.dr. N.M. van Straalen (bioloog), prof.dr. A. Driessen (fysicus), prof.dr.
G. Nienhuis (fysicus), mgr.dr. E. de Jong (filosoof), dr. Tzvi M. Marx
(rabbijn), dr. M.M. Ghaly (islamoloog). Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 2
Inhoud van deze presentatieI) De boekpresentatie op 29 oktober

II) De auteurs

III) Inhoud van het boek
Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 3
De boekpresentatie I

vrijdag, 29 oktober in Naturalis, Leiden
Alfred Driessen en Gerard Nienhuis, redacteuren van de
recent verschenen bundel Evolutie, wetenschappelijk
model of seculier geloof nodigen samen met de andere
auteurs uit voor de presentatie van het boek. Deze zal
plaatsvinden op 29 oktober 2010 in Naturalis in Leiden
om 15.00 uur.

Het boek wordt aangeboden aan:
-- ds Ad Alblas, voorzitter van de Raad van Kerken in Leiden
-- prof. Cees Dekker, hoogleraar Nanoscience te Delft.

voor adres Naturalis: zie: www.naturalis.nl

Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 4
De boekpresentatie II
Programma:
14.45 aankomst
15.00 welkom door dr Bert Geerken (directeur Naturalis)
15.05 opening door dagvoorzitter prof. Gerard Nienhuis
15.10 prof. Alfred Driessen introductie tot het boek
15.15 prof. Nico van Straalen: Missing links in de evolutie van de
    mens?
15.30 Mgr. dr. Everard de Jong: Wanneer en waarom is er de mens?
15.45 presentatie van het boek aan: ds Ad Alblas, prof. Cees Dekker
   met aansluitend hun reactie op het boek
16.00 gelegenheid tot vragen uit de zaal
16.30 informele ontmoeting met een drankje
Plaats:
zaal Atelier van Museum Naturalis,
Darwinweg 2, 2333 CR Leiden
De toegang tot de presentatie is gratis;
opgave via e-mail INSTFO@gmail.com wordt op prijs gesteld.
Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 5
de auteurs: Nico M. van Straalen
Prof. Nico M. van Straalen, bioloog, Vrije Universiteit Amsterdam
Waarom biologen niet twijfelen aan de evolutietheorie
         Biografie
         Prof. dr. Nico van Straalen (1951) studeerde
         biologie aan de Vrije Universiteit en promoveerde
         daar in 1983 op het proefschrift "Comparative
         demography of Collembola populations". Daarna
         was hij werkzaam aan de VU eerst als lector en
         vanaf 1992 als hoogleraar dierecologie. Hij is nu vooral
geïnteresseerd in de toepassing van moderne moleculaire biologische
inzichten op problemen van ecologie en evolutie. Naast zijn
wetenschappelijke publicaties schrijft hij een wekelijkse column in een
dagblad.

http://www.falw.vu.nl/nl/onderzoek/ecological-sciences/animal-ecology/staff/nico-van-straalen.asp
Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 6
de auteurs: Alfred Driessen
Prof. Alfred Driessen, natuurkundige
Evolutie bekeken met de bril van een natuurkundige
         Biografie
         Prof. dr. Alfred Driessen (1949) studeerde
         natuurkunde in Keulen en Bonn en rondde in 1973
         zijn studie af aan de Universiteit van Amsterdam. Na
         zijn promotie (1982, UvA) en een postdocperiode
         werkte hij vanaf 1988 aan de Universiteit Twente op
het gebied van geïntegreerde optica. Daar werd hij in 2003 benoemd
tot hoogleraar in geïntegreerde optische microsystemen. Vanaf zijn
studentenjaren is hij geïnteresseerd in filosofische vraagstukken, met
name de filosofie van de natuurwetenschappen. Sinds 2009 werkt hij
in enkele maatschappelijk georiënteerde instellingen. Hij publiceert
voornamelijk over onderwerpen uit de (technische) wetenschappen en
in geringere mate uit het gebied van wetenschapsfilosofie.

http://www.narcis.info/personpub/RecordID/PRS1236164

Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 7
de auteurs: Gerard Nienhuis
Prof. Gerard Nienhuis, natuurkundige, Universiteit Leiden
Grenzen aan het fysische wereldbeeld
        Biografie
        Prof. dr. Gerard Nienhuis (1944) studeerde
        theoretische natuurkunde te Utrecht, waar hij in
        1970 promoveerde. Na een verblijf in de Verenigde
        Staten werkte hij als wetenschappelijk medewerker
        en hoogleraar in Utrecht. Sinds 1991 is hij
hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksgebied is de
quantumoptica en de interactie tussen materie en licht.

http://www.physics.leidenuniv.nl/people_detail.asp?id=147
Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 8
de auteurs: Everard de Jong
Dr. Everard de Jong
Evolutie en schepping
         Biografie
         Mgr. dr. Everard de Jong ziet de graduele
         ontwikkeling van de soorten, tot de homo sapiens
         sapiens, als een vrijwel onomstreden paradigma van
         de biologie. Zijn bijdrage kan worden beschouwd als
         een filosofische reflectie op de door biologen bereikte
         resultaten en inzichten. In het eerste deel geeft hij
         een historisch overzicht van pre-darwinistische
opvattingen over het ontstaan van soorten, om dan - via Darwins theorie
en haar verdere uitwerkingen - naar de moderne synthese van deze
theorie over te gaan. In het tweede deel spreekt hij over verschillende
moeilijkheden die opgeroepen worden door de verklaringsprincipes, die
de meeste biologen hanteren. Zijn laatste overwegingen gaan daarbij
over de mens en over God en de evolutie.
http://www.bisdom-roermond.nl/single/index.php?ID=230

Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 9
de auteurs: Tzvi Marx
Rabbijn Dr. Tzvi C. Marx
Jodendom, Schepping en Evolutie
         Biografie
         Rabbijn dr. Tzvi C. Marx, is auteur van Disability in
         Jewish Law (Routledge, 2002) en publicist over het
         jodendom in Nederland. Hij woont sinds 1996 in Vught,
         waar hij de Tenachon uitgeeft. Hij heeft gedoceerd aan
         verschillende universiteiten (Radboud Universiteit
         Nijmegen) en hogescholen (Windesheim, Utrecht),
instituten en studiegroepen in Nederland en neemt deel aan
interreligieuze activiteiten op internationaal vlak. Hij is als rabbijn
bevestigd aan de Yeshiva University (New York City), heeft een graad in
de wiskunde en psychologie, en behaalde zijn doctoraat aan de
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij is directeur van
onderwijs geweest van het Shalom Hartman Institute (Jerusalem). Hij
schrijft voor Tikkun waaarvoor hij ook in de adviesraad zitting heeft.
http://www.ikonrtv.nl/hetvermoeden/gast.asp?oId=2514

Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 10
de auteurs: Mohammed Ghaly
Dr. Mohammed M. Ghaly, Universiteit Leiden
Islam en Darwin: de receptie van Darwin en de evolutietheorie in de
Islamitische traditie
         Biografie
         Dr. Mohammed Ghaly (1976) studeerde Islamic Studies
         eerst aan de al-Azharuniversiteit in Egypte (Bachelor,
         cum laude, 1999) en daarna in Leiden (Master, cum
         laude, 2002). In 2008 promoveerde hij in Leiden op
         "Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology
         and Islamic Jurisprudence" Zijn proefschrift werd eind
2009 gepubliceerd door Routledge (London & New York) onder de titel
Islam and Disability: Perspectives in theology and Jurisprudence.
Sindsdien werkt hij als universitair docent Islamitische Theologie aan de
Universiteit Leiden en verricht onderzoek naar de islamitische
biomedische ethiek en moslims in het Westen.

http://www.hum.leiden.edu/religion/organisation/institute-staff/ghaly.html


Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 11
het boek
De inleidingen en de eerste pagina van de bijdragen is te vinden op:
http://www.slideshare.net/INSTFO/introductie-boek-over-evolutie
Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 12
Alfred Driessen & Gerard Nienhuis: inleiding
Enkele citaten uit de inleiding:
  Met deze bundel willen de auteurs een inhoudelijke bijdrage aan de
discussie over evolutie leveren. Enerzijds willen zij laten zien dat het
evolutiemodel van een hypothese inmiddels is uitgewerkt tot een
algemeen aanvaarde theorie in de biologie. Anderzijds trachten zij
duidelijk te maken dat een biologisch model inherente grenzen kent die
alleen met behulp van andere wetenschappen, de geesteswetenschappen
namelijk, kunnen worden overschreden.

  Het boek bevat drie essays van deskundigen op het gebied van de drie
grote monotheïstische godsdiensten, het jodendom, het christendom en de
islam. Alle drie geven argumenten voor hun overtuiging dat wetenschap
en geloof in een transcendente God samen kunnen gaan. Wat niet
samengaat, is evolutie als seculier geloof en het geloof in één God, die in
deze drie godsdiensten wordt beleden.Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 13
Nico M. van Straalen, introductie
Waarom biologen niet twijfelen aan de evolutietheorie
In de eerste bijdrage legt Nico van Straalen, hoogleraar biologie aan de
Vrije Universiteit, uit dat het evolutiemodel sinds de introductie van
Darwin is geëvalueerd van een werkhypothese tot een algemeen
aanvaarde theorie binnen de biologie. Er worden enkele voorbeelden
gegeven van opmerkelijke biologische feiten die alleen met de
evolutietheorie kunnen worden verklaard. Ook geeft hij voorbeelden van
de vaak genoemde missing links die intussen wel gevonden zijn. Ten slotte
schetst hij beknopt de grenzen van zijn vakgebied.
                   Voor de slides van de oorspronkelijke
                   presentatie, zie:
                 http://www.slideshare.net/CSRsource/biologen-over-evolutie

Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 14
Alfred Driessen, introductie
Evolutie bekeken met de bril van een natuurkundige
In de tweede bijdrage kijkt Alfred Driessen met de ogen van een
natuurkundige naar evolutie. Hij tracht aan te tonen dat met de
introductie van het begrip toeval in de biologie al een grens wordt
overschreden. Want hiermee verlaat de onderzoeker het terrein van de
natuurwetenschap, om zich te begeven in de wereld van de ideeën en
geesteswetenschap. Daarnaast betoogt hij dat de mogelijkheid biologische
systemen te ontleden tot op de kleinste bouwstenen (moleculen en
atomen) niet inhoudt dat het organisme zonder meer vanuit deze deeltjes
kan worden geconstrueerd. Het evolutieproces is subtieler dan het spelen
met een blokkendoos.
                   Voor de slides van de oorspronkelijke
                   presentatie, zie:

                   http://www.slideshare.net/ADriessen/905-evolutie
Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 15
Gerard Nienhuis, introductie
Grenzen aan het fysische wereldbeeld
Gerard Nienhuis gaat uit van het gegeven dat waarneembare
verschijnselen in de materiële wereld zich laten beschrijven als
natuurlijke processen, beheerst door wetmatigheden zoals die in de
basistheorieën van de natuurkunde worden weergegeven. Dat is de basis
van de natuurwetenschap, die leidt tot kennis met een ongeëvenaarde
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Ook ons inzicht in de geschiedenis
van de kosmos en het leven op aarde is daarop gebaseerd. Het fysische
wereldbeeld dat daardoor wordt opgeroepen heeft een gesloten karakter.
Als we die geslotenheid al te ernstig nemen stuiten we echter op
paradoxen. Er zijn dan ook gegronde redenen om vraagtekens te zetten
bij een volledig gesloten wereldbeeld.
Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 16
Everard de Jong, introductie
Evolutie en schepping
Mgr. dr. Everard de Jong ziet de graduele ontwikkeling van de soorten,
tot de homo sapiens sapiens, als een vrijwel onomstreden paradigma van
de biologie. Zijn bijdrage kan worden beschouwd als een filosofische
reflectie op de door biologen bereikte resultaten en inzichten. In het
eerste deel geeft hij een historisch overzicht van pre-darwinistische
opvattingen over het ontstaan van soorten, om dan - via Darwins theorie
en haar verdere uitwerkingen - naar de moderne synthese van deze
theorie over te gaan. In het tweede deel spreekt hij over verschillende
moeilijkheden die opgeroepen worden door de verklaringsprincipes, die
de meeste biologen hanteren. Zijn laatste overwegingen gaan daarbij
over de mens en over God en de evolutie.
Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 17
Tzvi Marx, introductie
Jodendom, Schepping en Evolutie
Dr. Tzvi Marx, die zichzelf als een traditionele jood en rabbijn
presenteert, legt uit hoe de joodse traditie gewend was de heilige Schrift
te lezen. In deze open visie was en is er altijd ruimte voor dieper inzicht
van de waarheid. Het is dezelfde God die de schepping, het werkterrein
van de natuurwetenschappen, gebruikt om zich te openbaren, naast de
bijzondere openbaring, de heilige Schrift. Darwin heeft daarmee een
natuurlijke plaats binnen de joodse traditie, in tegenstelling tot de
fundamentalistische creationisten. Als het ontstaan van de mens in het
geding is benadrukt hij echter dat alleen de mens is "geschapen naar het
beeld van God". Daardoor is er voor hem een categorische discontinuïteit
tussen mens en dier. Ook Darwin zelf bleef het begin van alle dingen als
een onoplosbaar mysterie beschouwen.
Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 18
Mohammed Ghaly, introductie
Islam en Darwin: de receptie van Darwin en de evolutietheorie in de
Islamitische traditie

In zijn hoofdstuk benadrukt dr. Mohammed Ghaly dat de islamitische
traditie een rijk debat kent over Darwin en diens evolutietheorie vanaf de
negentiende eeuw. Hij geeft hiervan voorbeelden en laat daarbij
voorstanders en tegenstanders van de evolutietheorie aan het woord. Hij
betreurt het dat dit debat nauwelijks bekend is bij de deelnemers aan de
moderne discussie over de evolutietheorie. Dat verklaart volgens hem de
onjuiste mediaberichten die moslimstudenten aan de VU en de creationist
Harun Yahya presenteren als dé vertegenwoordigers van de islamitische
traditie. Hij concludeert dat wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk is
om zulke misverstanden te ontzenuwen en om het niveau van het
publieke debat te verhogen.
Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 19
Ten slotte
Het boek is verschenen bij uitgeverij Kok, zie:

http://www.kok.nl/component/option,com_books/task,book/id,5003/Itemid,50/Deze presentaties is te vinden op:

http://www.slideshare.net/INSTFO


Samengesteld door Alfred Driessen: driessen.alfred@gmail.com
Driessen en Nienhuis (red.)  Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof  oktober 2010  pagina 20

More Related Content

Viewers also liked

Bijbel en evolutie
Bijbel en evolutieBijbel en evolutie
Bijbel en evolutie
Interdisciplinair Studie Forum
 
Chance and purpose: Can a scientist with tools of his science distinguish bet...
Chance and purpose: Can a scientist with tools of his science distinguish bet...Chance and purpose: Can a scientist with tools of his science distinguish bet...
Chance and purpose: Can a scientist with tools of his science distinguish bet...
Alfred Driessen
 
The Universe as a Computer Game
The Universe as a Computer GameThe Universe as a Computer Game
The Universe as a Computer Game
Alfred Driessen
 
Aquinas' Theory of Perception
Aquinas' Theory of PerceptionAquinas' Theory of Perception
Aquinas' Theory of Perception
Alfred Driessen
 
What makes us human?
What makes us human?What makes us human?
What makes us human?
Alfred Driessen
 
What about Adam and Eve
What about Adam and EveWhat about Adam and Eve
What about Adam and Eve
Alfred Driessen
 

Viewers also liked (6)

Bijbel en evolutie
Bijbel en evolutieBijbel en evolutie
Bijbel en evolutie
 
Chance and purpose: Can a scientist with tools of his science distinguish bet...
Chance and purpose: Can a scientist with tools of his science distinguish bet...Chance and purpose: Can a scientist with tools of his science distinguish bet...
Chance and purpose: Can a scientist with tools of his science distinguish bet...
 
The Universe as a Computer Game
The Universe as a Computer GameThe Universe as a Computer Game
The Universe as a Computer Game
 
Aquinas' Theory of Perception
Aquinas' Theory of PerceptionAquinas' Theory of Perception
Aquinas' Theory of Perception
 
What makes us human?
What makes us human?What makes us human?
What makes us human?
 
What about Adam and Eve
What about Adam and EveWhat about Adam and Eve
What about Adam and Eve
 

Similar to Boek evolutie

Introductie boek over evolutie
Introductie boek over evolutieIntroductie boek over evolutie
Introductie boek over evolutie
Interdisciplinair Studie Forum
 
Karl popperlezing lvsv 24 02 2010
Karl popperlezing lvsv 24 02 2010Karl popperlezing lvsv 24 02 2010
Karl popperlezing lvsv 24 02 2010
Lieven J.R. Pauwels
 
Het dubbele gezicht van de evolutie
Het dubbele gezicht van de evolutie Het dubbele gezicht van de evolutie
Het dubbele gezicht van de evolutie
Alfred Driessen
 
De geboorte van het gesticht Jurian Glas 2008
De geboorte van het gesticht Jurian Glas 2008De geboorte van het gesticht Jurian Glas 2008
De geboorte van het gesticht Jurian Glas 2008
Jurian Glas
 
1 baswa declerck_emma_powerpoint
1 baswa declerck_emma_powerpoint1 baswa declerck_emma_powerpoint
1 baswa declerck_emma_powerpoint
EmmaDeClerck
 
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappen
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappenActor-netwerk theorie in de sociale wetenschappen
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappen
Ernst Thoutenhoofd
 
Vre in onderwijs
Vre in onderwijsVre in onderwijs
Vre in onderwijs
ICTOLEIDEN
 
Europa en wetenschap, hoe de identiteit van Europa de wetenschap heeft bevordert
Europa en wetenschap, hoe de identiteit van Europa de wetenschap heeft bevordertEuropa en wetenschap, hoe de identiteit van Europa de wetenschap heeft bevordert
Europa en wetenschap, hoe de identiteit van Europa de wetenschap heeft bevordert
Alfred Driessen
 
Studium generale UCR lentelezingen
Studium generale UCR lentelezingenStudium generale UCR lentelezingen
Studium generale UCR lentelezingen
Arend Roos
 
D1 zuiker paul wilbert van leijden mensheidontwikkeling
D1 zuiker paul wilbert van leijden mensheidontwikkelingD1 zuiker paul wilbert van leijden mensheidontwikkeling
D1 zuiker paul wilbert van leijden mensheidontwikkeling
Edwin Holwerda
 
Hc 39 a presentatie duurzaamheid en de ecologische realiteit
Hc 39 a presentatie duurzaamheid en de ecologische realiteitHc 39 a presentatie duurzaamheid en de ecologische realiteit
Hc 39 a presentatie duurzaamheid en de ecologische realiteit
Adri Martens
 
Hc 40 a presentatie ecohumanisme
Hc  40 a presentatie ecohumanismeHc  40 a presentatie ecohumanisme
Hc 40 a presentatie ecohumanisme
Adri Martens
 
Van ik naar Wij, Irma ten Brink - maart 2015 FINAL
Van ik naar Wij, Irma ten Brink - maart 2015 FINALVan ik naar Wij, Irma ten Brink - maart 2015 FINAL
Van ik naar Wij, Irma ten Brink - maart 2015 FINAL
Irma ten Brink
 
Academisch Curriculum Vitae - Daan Cremer
Academisch Curriculum Vitae - Daan CremerAcademisch Curriculum Vitae - Daan Cremer
Academisch Curriculum Vitae - Daan Cremer
Daan Cremer
 
Symposium_Mi-Th_SYLLABUS_2014-11-18_v02_PRINT
Symposium_Mi-Th_SYLLABUS_2014-11-18_v02_PRINTSymposium_Mi-Th_SYLLABUS_2014-11-18_v02_PRINT
Symposium_Mi-Th_SYLLABUS_2014-11-18_v02_PRINT
Dirk Janssens
 

Similar to Boek evolutie (20)

evolutie
evolutieevolutie
evolutie
 
Introductie boek over evolutie
Introductie boek over evolutieIntroductie boek over evolutie
Introductie boek over evolutie
 
CVCJMSCHUYT
CVCJMSCHUYTCVCJMSCHUYT
CVCJMSCHUYT
 
Debat 'slow science'
Debat 'slow science'Debat 'slow science'
Debat 'slow science'
 
Karl popperlezing lvsv 24 02 2010
Karl popperlezing lvsv 24 02 2010Karl popperlezing lvsv 24 02 2010
Karl popperlezing lvsv 24 02 2010
 
Het dubbele gezicht van de evolutie
Het dubbele gezicht van de evolutie Het dubbele gezicht van de evolutie
Het dubbele gezicht van de evolutie
 
De geboorte van het gesticht Jurian Glas 2008
De geboorte van het gesticht Jurian Glas 2008De geboorte van het gesticht Jurian Glas 2008
De geboorte van het gesticht Jurian Glas 2008
 
1 baswa declerck_emma_powerpoint
1 baswa declerck_emma_powerpoint1 baswa declerck_emma_powerpoint
1 baswa declerck_emma_powerpoint
 
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappen
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappenActor-netwerk theorie in de sociale wetenschappen
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappen
 
Dementie en ik
Dementie en ikDementie en ik
Dementie en ik
 
ART_8 10-15
ART_8 10-15ART_8 10-15
ART_8 10-15
 
Vre in onderwijs
Vre in onderwijsVre in onderwijs
Vre in onderwijs
 
Europa en wetenschap, hoe de identiteit van Europa de wetenschap heeft bevordert
Europa en wetenschap, hoe de identiteit van Europa de wetenschap heeft bevordertEuropa en wetenschap, hoe de identiteit van Europa de wetenschap heeft bevordert
Europa en wetenschap, hoe de identiteit van Europa de wetenschap heeft bevordert
 
Studium generale UCR lentelezingen
Studium generale UCR lentelezingenStudium generale UCR lentelezingen
Studium generale UCR lentelezingen
 
D1 zuiker paul wilbert van leijden mensheidontwikkeling
D1 zuiker paul wilbert van leijden mensheidontwikkelingD1 zuiker paul wilbert van leijden mensheidontwikkeling
D1 zuiker paul wilbert van leijden mensheidontwikkeling
 
Hc 39 a presentatie duurzaamheid en de ecologische realiteit
Hc 39 a presentatie duurzaamheid en de ecologische realiteitHc 39 a presentatie duurzaamheid en de ecologische realiteit
Hc 39 a presentatie duurzaamheid en de ecologische realiteit
 
Hc 40 a presentatie ecohumanisme
Hc  40 a presentatie ecohumanismeHc  40 a presentatie ecohumanisme
Hc 40 a presentatie ecohumanisme
 
Van ik naar Wij, Irma ten Brink - maart 2015 FINAL
Van ik naar Wij, Irma ten Brink - maart 2015 FINALVan ik naar Wij, Irma ten Brink - maart 2015 FINAL
Van ik naar Wij, Irma ten Brink - maart 2015 FINAL
 
Academisch Curriculum Vitae - Daan Cremer
Academisch Curriculum Vitae - Daan CremerAcademisch Curriculum Vitae - Daan Cremer
Academisch Curriculum Vitae - Daan Cremer
 
Symposium_Mi-Th_SYLLABUS_2014-11-18_v02_PRINT
Symposium_Mi-Th_SYLLABUS_2014-11-18_v02_PRINTSymposium_Mi-Th_SYLLABUS_2014-11-18_v02_PRINT
Symposium_Mi-Th_SYLLABUS_2014-11-18_v02_PRINT
 

Boek evolutie

 • 1. presentatie op 29 oktober in Naturalis, Leiden Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 1
 • 2. Wetenschappers die vol overtuiging werken met het evolutiemodel waarschuwen tegen overschatting van de wetenschap en de pretenties van het evolutiegeloof. Een uitdagend populair-wetenschappelijk boek over grenzen tussen vakgebieden en de eerbiediging ervan. De auteurs laten zien dat geloof in een transcendente realiteit goed kan samengaan met het evolutiemodel, maar minder met alle filosofische conclusies die daaruit getrokken worden. Aan dit boek werkten mee: prof.dr. N.M. van Straalen (bioloog), prof.dr. A. Driessen (fysicus), prof.dr. G. Nienhuis (fysicus), mgr.dr. E. de Jong (filosoof), dr. Tzvi M. Marx (rabbijn), dr. M.M. Ghaly (islamoloog). Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 2
 • 3. Inhoud van deze presentatie I) De boekpresentatie op 29 oktober II) De auteurs III) Inhoud van het boek Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 3
 • 4. De boekpresentatie I vrijdag, 29 oktober in Naturalis, Leiden Alfred Driessen en Gerard Nienhuis, redacteuren van de recent verschenen bundel Evolutie, wetenschappelijk model of seculier geloof nodigen samen met de andere auteurs uit voor de presentatie van het boek. Deze zal plaatsvinden op 29 oktober 2010 in Naturalis in Leiden om 15.00 uur. Het boek wordt aangeboden aan: -- ds Ad Alblas, voorzitter van de Raad van Kerken in Leiden -- prof. Cees Dekker, hoogleraar Nanoscience te Delft. voor adres Naturalis: zie: www.naturalis.nl Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 4
 • 5. De boekpresentatie II Programma: 14.45 aankomst 15.00 welkom door dr Bert Geerken (directeur Naturalis) 15.05 opening door dagvoorzitter prof. Gerard Nienhuis 15.10 prof. Alfred Driessen introductie tot het boek 15.15 prof. Nico van Straalen: Missing links in de evolutie van de mens? 15.30 Mgr. dr. Everard de Jong: Wanneer en waarom is er de mens? 15.45 presentatie van het boek aan: ds Ad Alblas, prof. Cees Dekker met aansluitend hun reactie op het boek 16.00 gelegenheid tot vragen uit de zaal 16.30 informele ontmoeting met een drankje Plaats: zaal Atelier van Museum Naturalis, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden De toegang tot de presentatie is gratis; opgave via e-mail INSTFO@gmail.com wordt op prijs gesteld. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 5
 • 6. de auteurs: Nico M. van Straalen Prof. Nico M. van Straalen, bioloog, Vrije Universiteit Amsterdam Waarom biologen niet twijfelen aan de evolutietheorie Biografie Prof. dr. Nico van Straalen (1951) studeerde biologie aan de Vrije Universiteit en promoveerde daar in 1983 op het proefschrift "Comparative demography of Collembola populations". Daarna was hij werkzaam aan de VU eerst als lector en vanaf 1992 als hoogleraar dierecologie. Hij is nu vooral geïnteresseerd in de toepassing van moderne moleculaire biologische inzichten op problemen van ecologie en evolutie. Naast zijn wetenschappelijke publicaties schrijft hij een wekelijkse column in een dagblad. http://www.falw.vu.nl/nl/onderzoek/ecological-sciences/animal-ecology/staff/nico-van-straalen.asp Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 6
 • 7. de auteurs: Alfred Driessen Prof. Alfred Driessen, natuurkundige Evolutie bekeken met de bril van een natuurkundige Biografie Prof. dr. Alfred Driessen (1949) studeerde natuurkunde in Keulen en Bonn en rondde in 1973 zijn studie af aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie (1982, UvA) en een postdocperiode werkte hij vanaf 1988 aan de Universiteit Twente op het gebied van geïntegreerde optica. Daar werd hij in 2003 benoemd tot hoogleraar in geïntegreerde optische microsystemen. Vanaf zijn studentenjaren is hij geïnteresseerd in filosofische vraagstukken, met name de filosofie van de natuurwetenschappen. Sinds 2009 werkt hij in enkele maatschappelijk georiënteerde instellingen. Hij publiceert voornamelijk over onderwerpen uit de (technische) wetenschappen en in geringere mate uit het gebied van wetenschapsfilosofie. http://www.narcis.info/personpub/RecordID/PRS1236164 Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 7
 • 8. de auteurs: Gerard Nienhuis Prof. Gerard Nienhuis, natuurkundige, Universiteit Leiden Grenzen aan het fysische wereldbeeld Biografie Prof. dr. Gerard Nienhuis (1944) studeerde theoretische natuurkunde te Utrecht, waar hij in 1970 promoveerde. Na een verblijf in de Verenigde Staten werkte hij als wetenschappelijk medewerker en hoogleraar in Utrecht. Sinds 1991 is hij hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksgebied is de quantumoptica en de interactie tussen materie en licht. http://www.physics.leidenuniv.nl/people_detail.asp?id=147 Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 8
 • 9. de auteurs: Everard de Jong Dr. Everard de Jong Evolutie en schepping Biografie Mgr. dr. Everard de Jong ziet de graduele ontwikkeling van de soorten, tot de homo sapiens sapiens, als een vrijwel onomstreden paradigma van de biologie. Zijn bijdrage kan worden beschouwd als een filosofische reflectie op de door biologen bereikte resultaten en inzichten. In het eerste deel geeft hij een historisch overzicht van pre-darwinistische opvattingen over het ontstaan van soorten, om dan - via Darwins theorie en haar verdere uitwerkingen - naar de moderne synthese van deze theorie over te gaan. In het tweede deel spreekt hij over verschillende moeilijkheden die opgeroepen worden door de verklaringsprincipes, die de meeste biologen hanteren. Zijn laatste overwegingen gaan daarbij over de mens en over God en de evolutie. http://www.bisdom-roermond.nl/single/index.php?ID=230 Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 9
 • 10. de auteurs: Tzvi Marx Rabbijn Dr. Tzvi C. Marx Jodendom, Schepping en Evolutie Biografie Rabbijn dr. Tzvi C. Marx, is auteur van Disability in Jewish Law (Routledge, 2002) en publicist over het jodendom in Nederland. Hij woont sinds 1996 in Vught, waar hij de Tenachon uitgeeft. Hij heeft gedoceerd aan verschillende universiteiten (Radboud Universiteit Nijmegen) en hogescholen (Windesheim, Utrecht), instituten en studiegroepen in Nederland en neemt deel aan interreligieuze activiteiten op internationaal vlak. Hij is als rabbijn bevestigd aan de Yeshiva University (New York City), heeft een graad in de wiskunde en psychologie, en behaalde zijn doctoraat aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij is directeur van onderwijs geweest van het Shalom Hartman Institute (Jerusalem). Hij schrijft voor Tikkun waaarvoor hij ook in de adviesraad zitting heeft. http://www.ikonrtv.nl/hetvermoeden/gast.asp?oId=2514 Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 10
 • 11. de auteurs: Mohammed Ghaly Dr. Mohammed M. Ghaly, Universiteit Leiden Islam en Darwin: de receptie van Darwin en de evolutietheorie in de Islamitische traditie Biografie Dr. Mohammed Ghaly (1976) studeerde Islamic Studies eerst aan de al-Azharuniversiteit in Egypte (Bachelor, cum laude, 1999) en daarna in Leiden (Master, cum laude, 2002). In 2008 promoveerde hij in Leiden op "Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology and Islamic Jurisprudence" Zijn proefschrift werd eind 2009 gepubliceerd door Routledge (London & New York) onder de titel Islam and Disability: Perspectives in theology and Jurisprudence. Sindsdien werkt hij als universitair docent Islamitische Theologie aan de Universiteit Leiden en verricht onderzoek naar de islamitische biomedische ethiek en moslims in het Westen. http://www.hum.leiden.edu/religion/organisation/institute-staff/ghaly.html Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 11
 • 12. het boek De inleidingen en de eerste pagina van de bijdragen is te vinden op: http://www.slideshare.net/INSTFO/introductie-boek-over-evolutie Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 12
 • 13. Alfred Driessen & Gerard Nienhuis: inleiding Enkele citaten uit de inleiding: Met deze bundel willen de auteurs een inhoudelijke bijdrage aan de discussie over evolutie leveren. Enerzijds willen zij laten zien dat het evolutiemodel van een hypothese inmiddels is uitgewerkt tot een algemeen aanvaarde theorie in de biologie. Anderzijds trachten zij duidelijk te maken dat een biologisch model inherente grenzen kent die alleen met behulp van andere wetenschappen, de geesteswetenschappen namelijk, kunnen worden overschreden. Het boek bevat drie essays van deskundigen op het gebied van de drie grote monotheïstische godsdiensten, het jodendom, het christendom en de islam. Alle drie geven argumenten voor hun overtuiging dat wetenschap en geloof in een transcendente God samen kunnen gaan. Wat niet samengaat, is evolutie als seculier geloof en het geloof in één God, die in deze drie godsdiensten wordt beleden. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 13
 • 14. Nico M. van Straalen, introductie Waarom biologen niet twijfelen aan de evolutietheorie In de eerste bijdrage legt Nico van Straalen, hoogleraar biologie aan de Vrije Universiteit, uit dat het evolutiemodel sinds de introductie van Darwin is geëvalueerd van een werkhypothese tot een algemeen aanvaarde theorie binnen de biologie. Er worden enkele voorbeelden gegeven van opmerkelijke biologische feiten die alleen met de evolutietheorie kunnen worden verklaard. Ook geeft hij voorbeelden van de vaak genoemde missing links die intussen wel gevonden zijn. Ten slotte schetst hij beknopt de grenzen van zijn vakgebied. Voor de slides van de oorspronkelijke presentatie, zie: http://www.slideshare.net/CSRsource/biologen-over-evolutie Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 14
 • 15. Alfred Driessen, introductie Evolutie bekeken met de bril van een natuurkundige In de tweede bijdrage kijkt Alfred Driessen met de ogen van een natuurkundige naar evolutie. Hij tracht aan te tonen dat met de introductie van het begrip toeval in de biologie al een grens wordt overschreden. Want hiermee verlaat de onderzoeker het terrein van de natuurwetenschap, om zich te begeven in de wereld van de ideeën en geesteswetenschap. Daarnaast betoogt hij dat de mogelijkheid biologische systemen te ontleden tot op de kleinste bouwstenen (moleculen en atomen) niet inhoudt dat het organisme zonder meer vanuit deze deeltjes kan worden geconstrueerd. Het evolutieproces is subtieler dan het spelen met een blokkendoos. Voor de slides van de oorspronkelijke presentatie, zie: http://www.slideshare.net/ADriessen/905-evolutie Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 15
 • 16. Gerard Nienhuis, introductie Grenzen aan het fysische wereldbeeld Gerard Nienhuis gaat uit van het gegeven dat waarneembare verschijnselen in de materiële wereld zich laten beschrijven als natuurlijke processen, beheerst door wetmatigheden zoals die in de basistheorieën van de natuurkunde worden weergegeven. Dat is de basis van de natuurwetenschap, die leidt tot kennis met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Ook ons inzicht in de geschiedenis van de kosmos en het leven op aarde is daarop gebaseerd. Het fysische wereldbeeld dat daardoor wordt opgeroepen heeft een gesloten karakter. Als we die geslotenheid al te ernstig nemen stuiten we echter op paradoxen. Er zijn dan ook gegronde redenen om vraagtekens te zetten bij een volledig gesloten wereldbeeld. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 16
 • 17. Everard de Jong, introductie Evolutie en schepping Mgr. dr. Everard de Jong ziet de graduele ontwikkeling van de soorten, tot de homo sapiens sapiens, als een vrijwel onomstreden paradigma van de biologie. Zijn bijdrage kan worden beschouwd als een filosofische reflectie op de door biologen bereikte resultaten en inzichten. In het eerste deel geeft hij een historisch overzicht van pre-darwinistische opvattingen over het ontstaan van soorten, om dan - via Darwins theorie en haar verdere uitwerkingen - naar de moderne synthese van deze theorie over te gaan. In het tweede deel spreekt hij over verschillende moeilijkheden die opgeroepen worden door de verklaringsprincipes, die de meeste biologen hanteren. Zijn laatste overwegingen gaan daarbij over de mens en over God en de evolutie. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 17
 • 18. Tzvi Marx, introductie Jodendom, Schepping en Evolutie Dr. Tzvi Marx, die zichzelf als een traditionele jood en rabbijn presenteert, legt uit hoe de joodse traditie gewend was de heilige Schrift te lezen. In deze open visie was en is er altijd ruimte voor dieper inzicht van de waarheid. Het is dezelfde God die de schepping, het werkterrein van de natuurwetenschappen, gebruikt om zich te openbaren, naast de bijzondere openbaring, de heilige Schrift. Darwin heeft daarmee een natuurlijke plaats binnen de joodse traditie, in tegenstelling tot de fundamentalistische creationisten. Als het ontstaan van de mens in het geding is benadrukt hij echter dat alleen de mens is "geschapen naar het beeld van God". Daardoor is er voor hem een categorische discontinuïteit tussen mens en dier. Ook Darwin zelf bleef het begin van alle dingen als een onoplosbaar mysterie beschouwen. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 18
 • 19. Mohammed Ghaly, introductie Islam en Darwin: de receptie van Darwin en de evolutietheorie in de Islamitische traditie In zijn hoofdstuk benadrukt dr. Mohammed Ghaly dat de islamitische traditie een rijk debat kent over Darwin en diens evolutietheorie vanaf de negentiende eeuw. Hij geeft hiervan voorbeelden en laat daarbij voorstanders en tegenstanders van de evolutietheorie aan het woord. Hij betreurt het dat dit debat nauwelijks bekend is bij de deelnemers aan de moderne discussie over de evolutietheorie. Dat verklaart volgens hem de onjuiste mediaberichten die moslimstudenten aan de VU en de creationist Harun Yahya presenteren als dé vertegenwoordigers van de islamitische traditie. Hij concludeert dat wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk is om zulke misverstanden te ontzenuwen en om het niveau van het publieke debat te verhogen. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 19
 • 20. Ten slotte Het boek is verschenen bij uitgeverij Kok, zie: http://www.kok.nl/component/option,com_books/task,book/id,5003/Itemid,50/ Deze presentaties is te vinden op: http://www.slideshare.net/INSTFO Samengesteld door Alfred Driessen: driessen.alfred@gmail.com Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 20