SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN; khối D, lần 1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 2 2
( 2)( 3).= + − + −y x x mx m
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 2.
b) Tìm m để đồ thị hàm số đã cho tiếp xúc với trục hoành.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 2 2
4sin 1 8sin cos 4cos 2 .+ = +x x x x
Câu 3 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 2
4 1 3 ( 1).+ + > +x x x x
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân
π
4
2
0
2 .
1 tan
x
x e
I e x dx
x
−  
= + 
+ ∫
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình hình chóp S.ABCD có cạnh
3
4
=SA , tất cả các cạnh còn lại đều bằng 1. Chứng
minh rằng tam giác SAC vuông và tính thể tích khối chóp S.ABCD.
Câu 6 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
3
2 1 0
,( , )
(3 ) 2 2 2 1 0
 − + =
∈
− − − − =
ℝ
x y
x y
x x y y
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC biết B(2; –1), đường cao qua A
có phương trình d1: 3x – 4y + 27 = 0, phân giác trong góc C có phương trình d2: x + 2y – 5 = 0. Tìm toạ độ
điểm A.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua giao
tuyến của hai mặt phẳng ( ) ( )α : 2 1 0; β : 2 0− − = − =x y x z và tạo với mặt phẳng (Q): x – 2y + 2z – 1 = 0
góc φ với
2 2
cosφ .
9
=
Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời ( )1 2 5+ − =z i và . 34.=z z
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường tròn
2 2 2 2
1 2( ): 1,( ): ( 2) ( 1) 4+ = − + + =C x y C x y và đường thẳng d: x + y – 1 = 0. Tìm điểm A trên đường thẳng
d sao cho từ A kẻ được hai tiếp tuyến AB; AC lần lượt đến hai đường tròn, đồng thời d là phân giác của góc
.BAC
Câu 8.b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz viết phương trình đường thẳng ∆ nằm trong mặt
phẳng ( ): 1 0,+ − + =P x y z cắt các đường thẳng ( ) ( )
1 3
: ; ' : 1
2 2 1 2
= + = − 
 
= = + 
 = + = − 
x t x t
d y t d y t
z t z t
và tạo với d góc 300
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình 3 3log 1 log
4.15 5 0.+
+ − =x x
x
-------------------Hết-------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên:................................................................ Số báo danh:..................................
Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN; khối D, lần 2
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 4 2 4
2 2= + − +y x mx m m , với m là tham số.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi 1m = −
b) Tìm m để hàm số đã cho có ba điểm cực trị là A, B, C và tam giác ABC có một góc bằng 1200
.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2
3 4 2sin 2
2 3 2(cot 1).
cos sin 2
x
x
x x
+
+ − = +
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
2 2 8
2 1
 + + − =

− =
x y x y
y x y
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân
( )2
1
ln
.
1 3ln 1
=
+ +
∫
e
xdx
I
x x
Câu 5 (1,0 điểm). Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết AB = 2a, AD = a. Trên cạnh
AB lấy điểm M sao cho
2
a
AM = , cạnh AC cắt MD tại H. Biết SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SH
= a. Tính thể tích khối chóp S.HCD và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và AC theo a.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn 1.+ + =ab bc ca
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
2 2 2
.
1 1 1
= + +
+ + +
a b c
P
a b c
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(3; 1), B(1; −5), trực tâm
H(1; 0). Xác định toạ độ đỉnh C. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các điểm (0;1;2), ( 1;1;0)−A B và phương trình
mặt phẳng ( ): 1 0.+ + + =P x y z Tìm điểm M ∈ (P) sao cho tam giác ABM vuông cân tại B.
Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm số phức z thỏa mãn
22
. 6
1
 + + =

 + =
z z z z
z z
.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(0; 1), đường trung
tuyến qua B và đường phân giác trong của góc C lần lượt có phương trình (d1): x – 2y + 4 = 0 và (d2): x + 2y
+ 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng
2
:
1
−
= =
−
y
d x z và
2 5
': 3 .
2 1
− +
= − =
−
x z
d y Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua d và tạo với d’một góc 300
.
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình phức 2 2
( )( 5 6) 10,z z z z− + + = (với z là ẩn).
-------------------Hết-------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên:................................................................ Số báo danh:..................................
Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN; khối D, lần 3
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số
1
2
x
y
x
+
=
−
.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
b) Gọi d là đường thẳng qua M(2; 0) có hệ số góc k. Tìm k để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho
2MA MB= − .
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình
1
3sin cos .
cos
+ =x x
x
Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 2 2
2 3 2 3 9.+ + + + + =x x x x x
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân
1
ln 1 ln
.
1 ln
+ +
=
+∫
e
x x
I dx
x x
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và 0
60ABC = , hai mặt phẳng
(SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy, góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD) bằng 300
. Tính thể tích
khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, CD theo a.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho bất phương trình 2 2
4 2 15 2 13 .− − + + ≥ − − +x x x x m
Tìm m để bất phương đã cho trình nghiệm đúng với mọi [ ]3;5x∈ − .
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(6; 2) và đường tròn
( ) ( )
2 2
( ): 1 2 5− + − =C x y . Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M và cắt đường tròn (C) tại hai điểm
A, B sao cho 10.=AB
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
1 1
:
2 4 1
x y z
d
− +
= =
−
và hai
điểm A(4; −1; 1), ( )2;5;0B . Tìm điểm M trên d sao cho tam giác MAB vuông tại M .
Câu 9.a (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
( )
( ) ( )
3
3 3
8 2 0,5
log 2 log 3 2 3
x y
y
x y x y
−
− =

 − + + =
.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(−1; 2) và đường thẳng
: 2 3 0d x y− + = . Tìm trên đường thẳng d hai điểm ,B C sao cho tam giác ABC vuông tại C và AC = 3BC.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm ( ) ( ) ( )0;1;0 , 2;2;2 , 2;3;4A B C −
và đường thẳng
1 2 3
:
2 1 2
x y z
d
− + +
= =
−
. Tìm điểm M thuộc d sao cho thể tích khối tứ diện MABC bằng 3.
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
2
3
3 3
9.4 2.4 4 0
log log 1 0
y
x
x y
 − − =

 − + =
Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN; khối D, lần 4
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 4 2 2 4
2 (1)y x m x m m= − + + , với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi 1m = − .
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị lập thành một tam giác có diện tích bằng 32.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình
3π
tan 3cos sin .tan .
2
 
− − = 
 
x x x x
Câu 3 (1,0 điểm). Giải bất phương trình
2
2
2 3 2
0.
2 5
x x
x x
− −
≥
−
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân
3
2
2 2
2 ln ln 3
.
(1 ln )
e
e
x x x x
I dx
x x
− +
=
−∫
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC = 2a. Hình chiếu
vuông góc của điểm S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của BC, mặt phẳng (SAC) tạo với đáy
(ABC) một góc 600
. Tính thể tích hình chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (SAC) theo a,
trong đó I là trung điểm SB.
Câu 6 (1,0 điểm). Tìm m để phương trình ( )1 8 6 5x x x m x x− + + = − + − có nghiệm.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn 2 2
( ): 4 8 5 0C x y x y+ − − − = .
Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(5; 2) và cắt đường tròn (C) tại hai điểm M, N sao cho
5 2MN = .
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình vuông ABCD, biết
( ) ( )3;0;8 , 5; 4;0− −B D và đỉnh A thuộc mặt phẳng (Oxy). Tìm tọa độ điểm C.
Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm mô-đun của số phức ' 1= +z z , biết 2
(1 3 )(3 )
.
(1 )
i i
z
i i
+ +
=
−
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng : 3 6 0d x y− − = và điểm
N(3;4). Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho tam giác OMN (với O là gốc tọa độ) có diện tích
bằng
15
2
.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 2 2 2
( ) : 2 4 4 0+ + + − − =S x y z x y
và mặt phẳng (P): 3 0x z+ − = . Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm M(3; 1; −1) vuông góc với
mặt phẳng (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
9 9log log
3 1
3
6
2log log 6.
y x
x y
x y
 + =

 − =

-------------------Hết-------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên:................................................................ Số báo danh:..................................
Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN; khối D, lần 5
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 3 2
(2 3) (2 )= − − + − +y x m x m x m có đồ thị là (Cm).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 2.
b) Tìm m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ âm.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình ( ) ( )3 1
tan .cot 2 1 .cos 3sin 2cos 1 .
2
− = − +x x x x x
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
2 2
2 2
2 ( 1) 3
3 2
 − − + =

+ − = −
x x y y y
x xy y x y
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân
3 2
2
1
ln( 3)
.
+
= ∫
x
I dx
x
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ . ' ' 'ABC A B C có '.A ABC là hình chóp tam giác đều, mặt phẳng
( ' )A BC vuông góc với mặt phẳng ( ' ' ), .=C B BC AB a Tính theo a thể tích khối chóp '. ' '.A BCC B
Câu 6 (1,0 điểm). Tìm m để hệ bất phương trình sau có nghiệm
( )
2
2
7 6 0
2 1 3 0
x x
x m x m
 − + ≤

− + − + ≥
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với tọa độ Oxy, cho elip
2 2
( ): 1.
8 2
+ =
x y
E Viết phương trình đường
thẳng d cắt (E) tại hai điểm phân biệt có toạ độ là các số nguyên.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hình thoi ABCD có diện tích bằng 12 2, đỉnh A
thuộc trục Oz, đỉnh C thuộc mặt phẳng (Oxy) hai đỉnh B và D thuộc đường thẳng
1
:
1 1 2
+
= =
x y z
d và B có
hoành độ dương. Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C, D.
Câu 9.a (1,0 điểm). Cho số phức z thoả mãn
7
1 .
2
−
+ =
−
z
z
z
Tính
2
.
+
−
z i
z i
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn 2 2
1( ):( 1) ( 2) 5− + + =C x y và
2 2
2( ):( 1) ( 3) 9.+ + + =C x y Viết phương trình đường thẳng ∆ tiếp xúc với 1( )C và cắt 2( )C tại hai điểm A,
B thoả mãn AB = 4.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
1 2
:
2 1 1
− +
= =
x y z
d và mặt
phẳng ( ): 2 3 0.+ − − =P x y z Viết phương trình đường thẳng ∆ thuộc (P), vuông góc với d và có khoảng
cách giữa d và ∆ bằng 2.
Câu 9.b (1,0 điểm). Tìm số phức z thỏa mãn
2 2
2 2
( ) 4
z i z z i
z z
 − = − +

− =
.
-------------------Hết-------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên:................................................................ Số báo danh:..................................
Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!

More Related Content

What's hot

Toan pt.de137.2011
Toan pt.de137.2011Toan pt.de137.2011
Toan pt.de137.2011BẢO Hí
 
60 đề thi thử toán của các trường thpt 2015 có đáp án chi tiết
60 đề thi thử toán của các trường thpt 2015  có đáp án chi tiết60 đề thi thử toán của các trường thpt 2015  có đáp án chi tiết
60 đề thi thử toán của các trường thpt 2015 có đáp án chi tiếtDương Ngọc Taeny
 
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/Vui Lên Bạn Nhé
 
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3Dang_Khoi
 
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp ánTôi Học Tốt
 
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015Dang_Khoi
 
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k ab
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k abThi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k ab
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k abThế Giới Tinh Hoa
 
Toan pt.de028.2012
Toan pt.de028.2012Toan pt.de028.2012
Toan pt.de028.2012BẢO Hí
 
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015Marco Reus Le
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Toán học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Toán học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Toán học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Toán học số 3 - Megabook.vnMegabook
 
3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)
3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)
3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)Vui Lên Bạn Nhé
 
Giasudhsphn.com.baitap hh10
Giasudhsphn.com.baitap hh10Giasudhsphn.com.baitap hh10
Giasudhsphn.com.baitap hh10Nhập Vân Long
 
[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2
[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2
[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2Marco Reus Le
 
13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toánLong Nguyen
 
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018nmhieupdp
 
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1 k a
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1 k aThi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1 k a
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1 k aThế Giới Tinh Hoa
 
200 Bài toán hình học tọa độ phẳng
200 Bài toán hình học tọa độ phẳng200 Bài toán hình học tọa độ phẳng
200 Bài toán hình học tọa độ phẳngtuituhoc
 
tổng hợp đề kiểm tra có đáp án hay chương 1 phép dời hình đồng dạng hình học 11
tổng hợp đề kiểm tra có đáp án hay chương 1 phép dời hình đồng dạng hình học 11 tổng hợp đề kiểm tra có đáp án hay chương 1 phép dời hình đồng dạng hình học 11
tổng hợp đề kiểm tra có đáp án hay chương 1 phép dời hình đồng dạng hình học 11 Hoàng Thái Việt
 
Thi thử toán bỉm sơn th 2012 lần 2
Thi thử toán bỉm sơn th 2012 lần 2Thi thử toán bỉm sơn th 2012 lần 2
Thi thử toán bỉm sơn th 2012 lần 2Thế Giới Tinh Hoa
 

What's hot (20)

Toan pt.de137.2011
Toan pt.de137.2011Toan pt.de137.2011
Toan pt.de137.2011
 
60 đề thi thử toán của các trường thpt 2015 có đáp án chi tiết
60 đề thi thử toán của các trường thpt 2015  có đáp án chi tiết60 đề thi thử toán của các trường thpt 2015  có đáp án chi tiết
60 đề thi thử toán của các trường thpt 2015 có đáp án chi tiết
 
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
 
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3
 
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
 
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
 
De toan b_2012
De toan b_2012De toan b_2012
De toan b_2012
 
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k ab
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k abThi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k ab
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k ab
 
Toan pt.de028.2012
Toan pt.de028.2012Toan pt.de028.2012
Toan pt.de028.2012
 
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Toán học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Toán học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Toán học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Toán học số 3 - Megabook.vn
 
3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)
3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)
3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)
 
Giasudhsphn.com.baitap hh10
Giasudhsphn.com.baitap hh10Giasudhsphn.com.baitap hh10
Giasudhsphn.com.baitap hh10
 
[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2
[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2
[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2
 
13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán
 
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
 
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1 k a
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1 k aThi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1 k a
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1 k a
 
200 Bài toán hình học tọa độ phẳng
200 Bài toán hình học tọa độ phẳng200 Bài toán hình học tọa độ phẳng
200 Bài toán hình học tọa độ phẳng
 
tổng hợp đề kiểm tra có đáp án hay chương 1 phép dời hình đồng dạng hình học 11
tổng hợp đề kiểm tra có đáp án hay chương 1 phép dời hình đồng dạng hình học 11 tổng hợp đề kiểm tra có đáp án hay chương 1 phép dời hình đồng dạng hình học 11
tổng hợp đề kiểm tra có đáp án hay chương 1 phép dời hình đồng dạng hình học 11
 
Thi thử toán bỉm sơn th 2012 lần 2
Thi thử toán bỉm sơn th 2012 lần 2Thi thử toán bỉm sơn th 2012 lần 2
Thi thử toán bỉm sơn th 2012 lần 2
 

Similar to Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung

01 de thi lop vip moon de 1
01 de thi lop vip moon de 101 de thi lop vip moon de 1
01 de thi lop vip moon de 1Lão Đồng
 
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012Đề thi đại học edu.vn
 
07 de thi thu dh nam 2013 lan 7
07 de thi thu dh nam 2013 lan 707 de thi thu dh nam 2013 lan 7
07 de thi thu dh nam 2013 lan 7Huynh ICT
 
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/Vui Lên Bạn Nhé
 
01 de thi thu dh nam 2013 lan 1
01 de thi thu dh nam 2013 lan 101 de thi thu dh nam 2013 lan 1
01 de thi thu dh nam 2013 lan 1Huynh ICT
 
03 de thi thu dh nam 2013 lan 3
03 de thi thu dh nam 2013 lan 303 de thi thu dh nam 2013 lan 3
03 de thi thu dh nam 2013 lan 3Huynh ICT
 
02 de thi thu dh nam 2013 lan 2
02 de thi thu dh nam 2013 lan 202 de thi thu dh nam 2013 lan 2
02 de thi thu dh nam 2013 lan 2Huynh ICT
 
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bìnhToán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bìnhViệt Nam Tổ Quốc
 
06 de thi thu dh nam 2013 lan 6
06 de thi thu dh nam 2013 lan 606 de thi thu dh nam 2013 lan 6
06 de thi thu dh nam 2013 lan 6Huynh ICT
 
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 505 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5Huynh ICT
 
đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012
đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012
đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012adminseo
 
đề Thi đại học môn toán; khối d
đề Thi đại học môn toán; khối dđề Thi đại học môn toán; khối d
đề Thi đại học môn toán; khối dHồ Việt
 
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011Đề thi đại học edu.vn
 
16đề ôn thi tốt nghiệp
16đề ôn thi tốt nghiệp16đề ôn thi tốt nghiệp
16đề ôn thi tốt nghiệpThanh Bình Hoàng
 
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014Thiên Đường Tình Yêu
 

Similar to Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung (20)

De Toan A 2009
De Toan A 2009De Toan A 2009
De Toan A 2009
 
01 de thi lop vip moon de 1
01 de thi lop vip moon de 101 de thi lop vip moon de 1
01 de thi lop vip moon de 1
 
De thi dai hoc khoi a nam 2010
De thi dai hoc khoi a nam 2010De thi dai hoc khoi a nam 2010
De thi dai hoc khoi a nam 2010
 
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012
 
07 de thi thu dh nam 2013 lan 7
07 de thi thu dh nam 2013 lan 707 de thi thu dh nam 2013 lan 7
07 de thi thu dh nam 2013 lan 7
 
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
 
01 de thi thu dh nam 2013 lan 1
01 de thi thu dh nam 2013 lan 101 de thi thu dh nam 2013 lan 1
01 de thi thu dh nam 2013 lan 1
 
03 de thi thu dh nam 2013 lan 3
03 de thi thu dh nam 2013 lan 303 de thi thu dh nam 2013 lan 3
03 de thi thu dh nam 2013 lan 3
 
Dap an chi tiet cao dang tu 2002-2004
Dap an chi tiet cao dang tu 2002-2004Dap an chi tiet cao dang tu 2002-2004
Dap an chi tiet cao dang tu 2002-2004
 
02 de thi thu dh nam 2013 lan 2
02 de thi thu dh nam 2013 lan 202 de thi thu dh nam 2013 lan 2
02 de thi thu dh nam 2013 lan 2
 
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bìnhToán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
 
06 de thi thu dh nam 2013 lan 6
06 de thi thu dh nam 2013 lan 606 de thi thu dh nam 2013 lan 6
06 de thi thu dh nam 2013 lan 6
 
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 505 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5
 
đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012
đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012
đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012
 
đề Thi đại học môn toán; khối d
đề Thi đại học môn toán; khối dđề Thi đại học môn toán; khối d
đề Thi đại học môn toán; khối d
 
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011
 
19de12 hk1 13-14
19de12 hk1 13-1419de12 hk1 13-14
19de12 hk1 13-14
 
16đề ôn thi tốt nghiệp
16đề ôn thi tốt nghiệp16đề ôn thi tốt nghiệp
16đề ôn thi tốt nghiệp
 
De 1-
De 1- De 1-
De 1-
 
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
 

Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung

 • 1. Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014! ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; khối D, lần 1 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 2 2 ( 2)( 3).= + − + −y x x mx m a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 2. b) Tìm m để đồ thị hàm số đã cho tiếp xúc với trục hoành. Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 2 2 4sin 1 8sin cos 4cos 2 .+ = +x x x x Câu 3 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 2 4 1 3 ( 1).+ + > +x x x x Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân π 4 2 0 2 . 1 tan x x e I e x dx x −   = +  + ∫ Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình hình chóp S.ABCD có cạnh 3 4 =SA , tất cả các cạnh còn lại đều bằng 1. Chứng minh rằng tam giác SAC vuông và tính thể tích khối chóp S.ABCD. Câu 6 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 3 2 1 0 ,( , ) (3 ) 2 2 2 1 0  − + = ∈ − − − − = ℝ x y x y x x y y PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC biết B(2; –1), đường cao qua A có phương trình d1: 3x – 4y + 27 = 0, phân giác trong góc C có phương trình d2: x + 2y – 5 = 0. Tìm toạ độ điểm A. Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng ( ) ( )α : 2 1 0; β : 2 0− − = − =x y x z và tạo với mặt phẳng (Q): x – 2y + 2z – 1 = 0 góc φ với 2 2 cosφ . 9 = Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời ( )1 2 5+ − =z i và . 34.=z z B. Theo chương trình Nâng cao Câu 7.b (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường tròn 2 2 2 2 1 2( ): 1,( ): ( 2) ( 1) 4+ = − + + =C x y C x y và đường thẳng d: x + y – 1 = 0. Tìm điểm A trên đường thẳng d sao cho từ A kẻ được hai tiếp tuyến AB; AC lần lượt đến hai đường tròn, đồng thời d là phân giác của góc .BAC Câu 8.b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz viết phương trình đường thẳng ∆ nằm trong mặt phẳng ( ): 1 0,+ − + =P x y z cắt các đường thẳng ( ) ( ) 1 3 : ; ' : 1 2 2 1 2 = + = −    = = +   = + = −  x t x t d y t d y t z t z t và tạo với d góc 300 Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình 3 3log 1 log 4.15 5 0.+ + − =x x x -------------------Hết------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên:................................................................ Số báo danh:..................................
 • 2. Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014! ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; khối D, lần 2 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 4 2 4 2 2= + − +y x mx m m , với m là tham số. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi 1m = − b) Tìm m để hàm số đã cho có ba điểm cực trị là A, B, C và tam giác ABC có một góc bằng 1200 . Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 3 4 2sin 2 2 3 2(cot 1). cos sin 2 x x x x + + − = + Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 2 2 8 2 1  + + − =  − = x y x y y x y Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân ( )2 1 ln . 1 3ln 1 = + + ∫ e xdx I x x Câu 5 (1,0 điểm). Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết AB = 2a, AD = a. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho 2 a AM = , cạnh AC cắt MD tại H. Biết SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SH = a. Tính thể tích khối chóp S.HCD và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và AC theo a. Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn 1.+ + =ab bc ca Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 2 2 2 . 1 1 1 = + + + + + a b c P a b c PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(3; 1), B(1; −5), trực tâm H(1; 0). Xác định toạ độ đỉnh C. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các điểm (0;1;2), ( 1;1;0)−A B và phương trình mặt phẳng ( ): 1 0.+ + + =P x y z Tìm điểm M ∈ (P) sao cho tam giác ABM vuông cân tại B. Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm số phức z thỏa mãn 22 . 6 1  + + =   + = z z z z z z . B. Theo chương trình Nâng cao Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(0; 1), đường trung tuyến qua B và đường phân giác trong của góc C lần lượt có phương trình (d1): x – 2y + 4 = 0 và (d2): x + 2y + 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC. Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng 2 : 1 − = = − y d x z và 2 5 ': 3 . 2 1 − + = − = − x z d y Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua d và tạo với d’một góc 300 . Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình phức 2 2 ( )( 5 6) 10,z z z z− + + = (với z là ẩn). -------------------Hết------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên:................................................................ Số báo danh:..................................
 • 3. Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014! ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; khối D, lần 3 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 1 2 x y x + = − . a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. b) Gọi d là đường thẳng qua M(2; 0) có hệ số góc k. Tìm k để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho 2MA MB= − . Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 1 3sin cos . cos + =x x x Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 2 2 2 3 2 3 9.+ + + + + =x x x x x Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 1 ln 1 ln . 1 ln + + = +∫ e x x I dx x x Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và 0 60ABC = , hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy, góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD) bằng 300 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, CD theo a. Câu 6 (1,0 điểm). Cho bất phương trình 2 2 4 2 15 2 13 .− − + + ≥ − − +x x x x m Tìm m để bất phương đã cho trình nghiệm đúng với mọi [ ]3;5x∈ − . PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(6; 2) và đường tròn ( ) ( ) 2 2 ( ): 1 2 5− + − =C x y . Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho 10.=AB Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 1 1 : 2 4 1 x y z d − + = = − và hai điểm A(4; −1; 1), ( )2;5;0B . Tìm điểm M trên d sao cho tam giác MAB vuông tại M . Câu 9.a (1,0 điểm). Giải hệ phương trình ( ) ( ) ( ) 3 3 3 8 2 0,5 log 2 log 3 2 3 x y y x y x y − − =   − + + = . B. Theo chương trình Nâng cao Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(−1; 2) và đường thẳng : 2 3 0d x y− + = . Tìm trên đường thẳng d hai điểm ,B C sao cho tam giác ABC vuông tại C và AC = 3BC. Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm ( ) ( ) ( )0;1;0 , 2;2;2 , 2;3;4A B C − và đường thẳng 1 2 3 : 2 1 2 x y z d − + + = = − . Tìm điểm M thuộc d sao cho thể tích khối tứ diện MABC bằng 3. Câu 9.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 2 3 3 3 9.4 2.4 4 0 log log 1 0 y x x y  − − =   − + =
 • 4. Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014! ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; khối D, lần 4 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 4 2 2 4 2 (1)y x m x m m= − + + , với m là tham số thực. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi 1m = − . b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị lập thành một tam giác có diện tích bằng 32. Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 3π tan 3cos sin .tan . 2   − − =    x x x x Câu 3 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 2 2 2 3 2 0. 2 5 x x x x − − ≥ − Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 3 2 2 2 2 ln ln 3 . (1 ln ) e e x x x x I dx x x − + = −∫ Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC = 2a. Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của BC, mặt phẳng (SAC) tạo với đáy (ABC) một góc 600 . Tính thể tích hình chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (SAC) theo a, trong đó I là trung điểm SB. Câu 6 (1,0 điểm). Tìm m để phương trình ( )1 8 6 5x x x m x x− + + = − + − có nghiệm. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn 2 2 ( ): 4 8 5 0C x y x y+ − − − = . Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(5; 2) và cắt đường tròn (C) tại hai điểm M, N sao cho 5 2MN = . Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình vuông ABCD, biết ( ) ( )3;0;8 , 5; 4;0− −B D và đỉnh A thuộc mặt phẳng (Oxy). Tìm tọa độ điểm C. Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm mô-đun của số phức ' 1= +z z , biết 2 (1 3 )(3 ) . (1 ) i i z i i + + = − B. Theo chương trình Nâng cao Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng : 3 6 0d x y− − = và điểm N(3;4). Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho tam giác OMN (với O là gốc tọa độ) có diện tích bằng 15 2 . Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 2 2 2 ( ) : 2 4 4 0+ + + − − =S x y z x y và mặt phẳng (P): 3 0x z+ − = . Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm M(3; 1; −1) vuông góc với mặt phẳng (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S). Câu 9.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 9 9log log 3 1 3 6 2log log 6. y x x y x y  + =   − =  -------------------Hết------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên:................................................................ Số báo danh:..................................
 • 5. Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014! ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; khối D, lần 5 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 3 2 (2 3) (2 )= − − + − +y x m x m x m có đồ thị là (Cm). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 2. b) Tìm m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ âm. Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình ( ) ( )3 1 tan .cot 2 1 .cos 3sin 2cos 1 . 2 − = − +x x x x x Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 2 2 2 2 2 ( 1) 3 3 2  − − + =  + − = − x x y y y x xy y x y Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 3 2 2 1 ln( 3) . + = ∫ x I dx x Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ . ' ' 'ABC A B C có '.A ABC là hình chóp tam giác đều, mặt phẳng ( ' )A BC vuông góc với mặt phẳng ( ' ' ), .=C B BC AB a Tính theo a thể tích khối chóp '. ' '.A BCC B Câu 6 (1,0 điểm). Tìm m để hệ bất phương trình sau có nghiệm ( ) 2 2 7 6 0 2 1 3 0 x x x m x m  − + ≤  − + − + ≥ PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với tọa độ Oxy, cho elip 2 2 ( ): 1. 8 2 + = x y E Viết phương trình đường thẳng d cắt (E) tại hai điểm phân biệt có toạ độ là các số nguyên. Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hình thoi ABCD có diện tích bằng 12 2, đỉnh A thuộc trục Oz, đỉnh C thuộc mặt phẳng (Oxy) hai đỉnh B và D thuộc đường thẳng 1 : 1 1 2 + = = x y z d và B có hoành độ dương. Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C, D. Câu 9.a (1,0 điểm). Cho số phức z thoả mãn 7 1 . 2 − + = − z z z Tính 2 . + − z i z i B. Theo chương trình Nâng cao Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn 2 2 1( ):( 1) ( 2) 5− + + =C x y và 2 2 2( ):( 1) ( 3) 9.+ + + =C x y Viết phương trình đường thẳng ∆ tiếp xúc với 1( )C và cắt 2( )C tại hai điểm A, B thoả mãn AB = 4. Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 1 2 : 2 1 1 − + = = x y z d và mặt phẳng ( ): 2 3 0.+ − − =P x y z Viết phương trình đường thẳng ∆ thuộc (P), vuông góc với d và có khoảng cách giữa d và ∆ bằng 2. Câu 9.b (1,0 điểm). Tìm số phức z thỏa mãn 2 2 2 2 ( ) 4 z i z z i z z  − = − +  − = . -------------------Hết------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên:................................................................ Số báo danh:..................................
 • 6. Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!