SlideShare a Scribd company logo
LIBND QIjAN NGO QUYEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRU'ONG THCS LV TI/TRQNG DOc lAp - Trr do - Hanh phric
Gia Vi€n, ngdy /n thdng f ndm 2023
BAO CAO
VG tlit qun thrpc hiQn c6ng khai crlc ho4t tlQng nim hqc 2022 - 2023 vit
K6 hoqch thrlc hiQn c6ng khai nIm hgc 2023 -2024
ciia trutrng THCS Li Tg'Trgng
Thgc hi6n Quy chi! thuc hi€n c6ng khai O6i vOi co so gi6o duc crla hQ
th6ng qu6c din dugc quy dinh t4i Th6ng to sO 36/2017/TT-BGDDT ngdy
2811212017 crla BQ Gi6o dsc vd Ddo tao (GD&DT);
Thirc hiQn c6ng vdn sO SS1ISCDOT-TTr ngiry 17l3l2o22 cta Sd GD&DT
Hai Phong vA vi€c huong dAn thr,rc hiQn c6ng khai OOi vOi co sd gi6o duc;
Truong THCS Li Tr; Trong bdo c6o k6t qu6 thqc hi6n c6ng khai hoat
rlQng2022 - 2023 vtt K6 hoach thUc hiQn c6ng khai nim hgc 2023 - 2024, cu th6
nhu sau:
,4- K6T QUA THI.TC HIEN QUY CHE C6NG KHAI NAM HQC 2022 _2023
I. Hinh thric c6ng khai
- C-'6ng khai c6c th6ng tin theo quy dlnh tr6n webside cua trucrng t4idia chi
;:ilthr:sI vlutrong.hai phong.eclir.vnioorr-p--lthai&/111!19 1
- Ban hirnh vdn bdLn gui t6i cric t6 chuc, doirn th€ trong nhir truong.
Il. NQi dung c6ng khai
l. C6ng khai cam kOt ctr6t luqrng gi6o dgc vir chit lugng girio dgc
thgc til.
I.l. Cam *i* cnfu tuqng gitio tlqtc.
Nhir truong dd c6ng khai diy <tu thOng tin vd di6u kiQn tuy6n sinh, d6i tuqng
t..
tuy€n sinh; chucrng trinh girio dgc rnd co sd gi6o dqc thgc hiQn; y6u ciu ph6i
hop giira co so gi6o dr,rc vd gia dinh, y6u cAu th6i dQ hqc tflp cta hoc sinh; c6c
hoat d6ng h5 tro hoc t6p, sinh hoat cho hoc sinh 6 co sd gi6o dqc; ktlt qu6 d6nh
,;'
gri ve tung ning luc, phdm chdt. hqc t$p, suc kh6e c[ra hoc sinh dg ki€n dat
duoc; khA ndng hoc t4p ti6p tuc cua hqc sinh (Theo bi6u m6u 09 Th6ng tu
36120171rr-BGDET).
1.2. Chiit luqng gitio dqc thqc i: ntrd truong dd c6ng khai:
a/ VC s6 hgc sinh hqc 2 bu6i/ng,ry:
+ 56 luong: 460/479 HS; d4t 96910.
+ Hinh thuc c6ng khai: t4i c6c I{Qi nghi so kiit k} 1, t6ng kiit ndm hgc
202.2 - 2023 vd bdng tin nhir truong.
/../

So: /BC-THCS LTT
b/ Ktit qua hgc tQp ciia hgc sinh cu6i ndm hoc duoc c6ng khai tr€n phdrr
rndm quAn lii co sd d[ li6u ngir,h ci'ra nhii trudng vd durvc giri vC chc l<lp
'ao
"u6i
hgc ki 1, cu6i nim h,2c; th6ng qua trmg gido vi6n chu nhiqm de conl: khai
tdi timg phq huynh hoc sinh.
* Chiir lugng gido dltc hqc sinh ilqi trd {bao g6m cd HS khu)'6t tit hoc
hoa nh{p dugc d6nh gi6 xtip lo4i 2 rnlt gi6o dgc).
OOi vOi hgc sinh I b
_l
KHOI6,7 (224) Ki i nim hoc
2021 - :023
Cu6i n5m
2022 - 2023
So sirrh
221 (ii:irrr 0l
Cian 1.37tt
2.26%) Tirng lBl9Z'
05
02 (o.e%) 02 (0.e%)
0
XL Hqc tAp
theo TT22
Gidnr 0.4-50,1,
Tan 12.6901,
G idnr 5.2 I
o,/o
Giil'n 7.48./o
YCu/
Chua cl t
OOi vOi hoc sinh I
So shnh
C
Tan ;6%
Giarm 1.56%
Tdn B.ll%
(liam 3. l')i,
Gidrur l.l'/ir
Gianr 1.93'.,'i,
- Ve HS du<yc 16n lop thAng toAn trucrng: 4771479 HS, dqt 99,60A.
- VA HS lop 9 t6t nghiQp THCS: r28ll28 HS, d4t 100%.
+ Chdt luong hoc sinh gioi, hoc sinh ndng khi€u
Hgc sinh tham gia thi HSG c6c mon vin h6a, TDTT, n6ng hhi6u <:1rc cap
(Quan, thdnh phi5, khu vsc mi6n Bic). K6t qud dat 31 giai
* COng tric x6y dr"mg truong chudn Qudc gia vd ki6m dinh ch6t h.Long gi:1o
duc: Nhm 2020, truong dd tluoc c6ng nhAn <Trucrng hgc rlat chu6n qutic gia,,
rnuc cl6 2 ndm 2020 vd Ki6m dinh chdt lrrong gi6o dqc c6p d0 3. Hi6n darrg clrrv
tri c6c ti€u chi.
'f6t
S o HS 1) r
011224 (0.45%)
Kn6
0.4501,1
0l
Dat
Chua tlat
XL rdn luygn
theo TT22
Gioi/T6t
Khe
0
011221 (0.45y,
109 (48.66vo
TB/Dat 3s (rs.6296)
47.51%
18 (8.14%
r05
Kil
ndm hoc 2022 - 2A23
Cu6i ndm hgc
2022-2023
56 HS 258
Tot 2s8 (100%)
Khe
2s4 (98.44%)
04 (1.s6%)
2-s8
0
Xl Hgnh
ki6m theo
TT26 TB 0
Gioi r32(5i.17%)
Kn6
t'B
89 (34.5%)
32 (12.4%)
XL Hgc lyc
theo TT26
Y6u 05 (1.939'0) 0
8, 9.
21s (97.29%)
t21(98.66%)
0U224 (0.1s%)
78 (34.82%)
96 (43.4s%)
KHOI8,9
1s3 (s9.3%
8t (31.4%)
24 (e.3%)
3
2. C6ng khai tli6u kiQn tliim bio ch6t luqng giSo dgc:
Nhd truong thgc hiQn c6ng khai theo Bi€u m5u sO 1l vd 12 Th6ng tu
3612017ITT-BGDDT.
2.1. Vi ctr sii t 8t chit: 6iau miu I I )
- Nhir truong thqc hi6n dring c6c quy dinh vd quin l1i tii sin cta Nhd
.:
nuoc vd quy che su dqng tdi s6n cira Nhir trudng. Ddm b6o an todn tdi s6n,
kh6ng d6 hi€n tuong m6t m6t tdi s6n x6y ra, ph6t hiqn kip thdi hu h6ng v6 tdi
sin dE khdc phUc sua chta, kip thoi tri6n khai thanh l1i tdi s6n h6ng, tdi s6n
kh6ng con nhu cdu sri dqng.
- Thuc hi€n c6ng b6 th6ng tin theo quy dinh.
2.2. VA iQi ngfi nhd gido, cdn bQ qudn t!, vd nhdn viAn. (Biiu mdu 12)
- lOyo CBQL, GV, NV (theo thdnh ph6n tri6u tflp cria PGD) tham gia vdi
c6c nQi dung nhu: Tap hu6n chuong trinh GDPT 2018, l6n l6p chuy6n d6.
- Th4c si: dang hqc 01 ngudi (Vi); hodn thenh Th.S 01 nguoi (Dung).
- D4i hqc vin bing 2: Hodn thenh 01 nguoi (DH Anh - Nhu Trang).
- Trung cdp LL chinh tri: hodn thirnh 01 ngudi (TrAn Trang).
- Ktit qu6 d6nh gi6 theo chuAn ngh6 nghiQp: nim hoc 2022-2023 th:u}c
quy trinh TU d6nh gi6'. Kiit qu6 100% CB, GV tu <l6nh gi6 tr6n phAn m6m
.,1
I ernls, Oam Dao tlen Oo.
- 1'hqrc hiQn c6ng UO ttrOng tin theo quy d!nh.
2.-1. VA cilng khai thu chi tdi chinh
- Trong nbm hoc, quy ch6 chi ti6u nQi bQ duqc rir so6t, diAu chinh phn hqp
voi thuc tiSn cta nhi trucrng.
- ViQc thpc hiQn phdn b6 dU to6n, di€u chinh dg to6n nitm 2022 co citc
nhi6m vu chi s6t voi thgc ti6n hoat dQng cta nhir trudng.
- Thuc hiQn chi tii5t theo Bi6u m6u 6.2. 6.3,6.4,6.5 kdm theo.
III. Dinh gi:i
l. U'u tli6m
- Nhd trudng dd thqc hiQn c6ng b6 c6ng khai diy dt c6c nQi dung vir cl6m
bao t(nh kip thdi theo quy dinh; kh6ng c6 i kitSn thic mic, khi€u nai.
- Cric ca nhdn dugc phdn c6ng phg tr6ch trmg b9 phfn dd tham muu tri6n
khai thgc hiQn c6 hiQu qud vir dd dat ducv. c k6t qui cira c5c nqi dung'
2. H4n ch5
Hinh thuc tuy€n truyin cria c6ng tdc c6ng khai chua da d4ng.
-l
trc
th
B- KE HO4.CTI THI/C HIEN QUY CHtr C6NG KHAI NAM HQC 2023 _ 202.I
NQi dung c6ng khai
. C6ng khai cam kiit ctr6t lurrng gi6o dgc vir chit lugng gi:io th.rc
- Cam k6t ch6t luqmg gi6o dpc: Thuc hign c6ng khai theo bi6u miu 09
Th6ng tu 36|2O17|T"[-BGDDT cua 86 CD&DT hoac Phu luc Bi6u nriu -i.1
C6ng vdn sO +alpCOOt ngdy 0814DA22 cta Phong GD&DT Ng6 Quy6rr.
- Ch6t lucrng gi6o dgc thqc t6: Thyc hign c6ng khai theo bi6u miu l()
Thdng tu 36l2Ol7lTl-BGDEf ho{c Phu luc Bi6u m5u 3.2 C6ng van so
44IPGDDT rgiry 0814/2022 cta Phong GD&DT Ng6 QuyAn.
2. C6ng khai tli6u ki$n rlinr bio chit lugng giio dgc
- Co so v4t ch6t: Thyc hiQn c6ng khai theo bi6u m5u I I 'l-h6ng tu'
3612017ITT-BGDDT ho{c Php luc Bi€u m6u 3.3 c6ng vAn sO ++lt'COO'f'ngly
081412022 cua Phong GD&DT N96 q)uy0n.
- DQi ngfi nhd giao, c6n bQ cluern lj vir nhAn vi€n: thuc hi€n c6ng khai thexr
bi6u mAu l2 Th6ng tu 3612017/TT-BGDDT boqc Phq luc Bi€u m6u 3..1 vA llieLr
i ^-
mAu 3.5 t4i c6ng vdn s6 44,?GDDT ngay 08/4/2022 cba Phong GD&D-[
Ng6 Quy6n.
3. COng khai thu chi tiri chinh.
- Tinh hinh tiri chinh cua nhd tluong: Thuc hi6n quy chd c6ng khai tai
chinlr theo TT 6ll20l7lTT-BTC ngdy 25 th6ng 06 nirn f0l7 Hu6ng din r0
c6ng khai ngAn s6ch O6i vOi don vi tlu toan ng6n s6ch, to chuc ducrc ngAn s6cl.r
nhir nuoc h6 trg. Thqrc hi€n niem vit .dc bier"r miu cdng khai du to6n, quyet t,ra,
thu chi tdi chinh theo c6c vdn barr qu;,, ,1inh hiQn hinh vi cdng khai quan lf itii
- , ^.: : .
chinh hodc cdc Bi6u mAu tai Phu lirc 6 g0r.n Bi6u miu 6.2, 6.3,6.4,6.-5 tai c6ng
vdn s6 44/PGDDT ngdy 08/412022 cfra Phdng GD&DT Ng6 Quy6n.
- Thr,rc hi6n th6ng brio c6c khoan thu - chi trong ndm hgc 2023 - 2024
theo dring quy dinh.
- C6ng khai dq to6n ngAn sdLch vir quy6t toAn ngdn siicl.r theo clung
quy dinh.
II. T6 chric thgc hiQn
l. Hinh thric c6ng khai
- C6ng khai cilc th6ng tin theo quy dinh tr€n webside cua truong tai dia
chi https:/ithcsl-ytutron g.haiphonr.edu. '.,n/c hai/ilt469l
I.
I
i
e
t
- Ban hdnh vin bin gti toi tat ca c6c bq ph{n phu tr6ch trong nha trutrng.
)
2. NhiQm vg cta thinh vi6n phs trich.
a/ NhiQm vq chung
- Cdn cir chirc n6ng, nhiQm vu duoc giao d6 tri,5n khai xAy dpg k6 ho4ch
vd t6 chric thgc hiQn c6ng b6 c6ng khai cac n6i dung theo quy dinh.
- C6 k6 hoach hinh dQng d6 khic phuc nhirng han ch5, t6n tai c0a nIm
ltoc2022_ 2023;tri6n khai dirng kd hoach ndm hoc2023 -2024.
b/ Nhi€m vg cu th6 cta ttmg thdnh vi6n:
- DOng chi HiQu truong.
+ Xay dung k6 ho4ch vir tri6n khai toi tung bQ phQn/thanh vi€n phr trrich.
+ E6n d6c, ki6m tra, girim srit vi6c thuc hi6n nhi6m vu cua thinh vi6n
duoc phdn c6ng phu tr6ch.
+ T6ng hqp b6o crio dinh kj 1cu6i k!, cu6i n6m) vd b6o c6o dQt xu6t (n6u
c6) theo quy dinh.
- E6ng chi Ph6 hi$u tru&ng.
+ Phu trrich c6c th6ng tin c6ng khai cam k6t vA ch5t luqng girio dUc, diAu
ki€n d6m b6o ch6t luqng gi6o dpc, trudng chuAn qu6c gia vd ki€m dinh ch6rt
luong giiio duc.
+ Girip HiQu tru&ng tl6n d6c, ki6m tra, girlm srlt viQc thqc hiQn nhiQm vu
cua thdnh vi6n duoc ph6n c6ng phr.r tr6ch.
- D6ng chi K€ torin.
+ Phu trdch c6c th6ng tin c6ng khai vE thu chi tiri chinh.
+ Chiu trdch nhiQm t6ng hgp, th6ng k6 th6ng tin 1i6n quan d6n t6t ci c6c
nQi dung c6ng klai tu c6c b9 phfln; lap c6c bi6u m6u c6ng lrtrai theo tiiin d0;
t6ng hqp c6c bi€n b6n c6ng khai theo quy d!nh.
- D6ng chi Truong ban thanh tra nhdn d6.n:
+ Thqc hien nhiqm vu theo chirc ndng, nhiQm vp quy dinh.
+ N6m bat c6c th6ng tin phirn 6nh v€ ho4t <IQng c6ng khai cira nhd trudng;
vd trao d6i vtii 15nh d4o nhd truong klp thoi.
- D6ng chi Nguy6n Vdn Duong (GV Tin hqc): phu tr6ch c6ng khai tr6n
webside nhir truong theo ti6n dQ.
Noi nhQn:
- PGD&DT (tl6 b/c);
- BGFI, KT:
- Webside truong;
- Luu: V'I (01).
G
Nguy5n Thi Thu Huong
UTR
Báo cáo công khai năm 2023
UI}ND QUAN NGO QUYEN CONG HOA XA HOt CHU NGHIA VIET NAM
TRTJ'ONC THCS LV TRONG D6c lip - Tu do -Hanh phric
THONG BAO
Cam k6t ch6t luqng gi6o duc ciia tru'd'ng THCS Li, Tq Trgng
Nirm hoc 2023 -2024
STT
lv
NQi du ng Chia theo kh6i lop
L6p (r L6p 7 Lfp tt Lrip 9
I
II
Di6u ki6n tuv6n sinh
Ho?rn
thAnh
chuong
trinh
Tiilu hoc
Hoirn
thinh
chuong
trinh l6p 6
HoAn
th irn h
chuong
trinh ltip 7
llodn
thdnh
chuong
trinh l6p 8
Chuong trinh gi:io dgc mh co
sri gi:io th,rc thgc hi6n
Thuc hi0n chuong trinl.r quy dinh cta BGD&DT
d6i voi c^p THCS.
Y0u ciu vil ph6i trrrp gifr'a crr sri'
giio dgc vi gia ilinh.
Yiu ciu vG thni tlQ hgc t{p ciia
hoc sin h
- Gia dinh HS phni quan tam. tao di6u ki6n cho
con em di hoc ddu. hoin thrinh di1 du cdc nhi6m
vu hoc t6p do nhd truong dA ra. C(r nghia vu tl6ng
gtip dAy dir cric khoin thu theo quy dinh cr}a nhA
nucvc. cac kloan thu thoa thuiin inOu c61.
- Hoc sinh phrii thuc hi6n nghi6nr lirc v?r tu gi6c
nhi6m vr-r cua nguui HS theo Di6u l€ trurrng trung
hoc vd N6i quy nhir truong. lop hoc.
Cic ho4t tlQng h6 trq hqc tAp,
sinh ho4t cria hrlc sinh ti co so
gi:io dgc
- Dim bdo dAy dt phdng hoc vcri crlc trang thiet
bi dat chuAn cho HS hoc tip.
- M6i lop hgc ri6ng I phdng. kh6ng quri 45 HS.
- I-IS dugc hoc tQp, thuc hirnh t4i 7 phdng hoc bq
mOn (Li. Hoa. Sinh. Tin hoc. Ti6ng Anh. Nhac).
- D[r sdn bdi cho HS vui choi vd tdp luy6n TDTT.
- M6i trudng hoc tdp an torin vir thAn thi6n.
- ThUc hiqn nghidm ttc, diy dir chuong trinh
GDNGLL theo quy dinh cira SGD. ting cuong
cdc hoat dQng ngo4i khoii nhu TDTT, van ngh6.
hoat d6ng xa h6i. trai nghi6m ... nhim tao didu
ill
Báo cáo công khai năm 2023
ki6n cho HS vui choi giai tri, phet tri€n ndng lgc
vd tich lu! k! ndng s6ng ...
K6t quri tl4o dri.c, hpc tip, sric
kh<ie cria hgc sinh dg ki6n ttr3t
tIu'oc (tt TB trrv l6n. sau ki€m tra
lai trong hd).
99%
tro l6n
99%
tro l6n
99%
tr<v l6n
100%
vt
Khi ning hgc tflp ti6p tgc cria
hgc sin h.
100% 100.) 1000h 980k
Gia ViAn, ngdy 05 thdng 9
HIEU TR
Nguy6n Thi Thu Hurrng
3
Báo cáo công khai năm 2023
I.JI]ND QUAN NGO QUYEN
Bi6u miu 1.2
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRU'ONG THCS Lf T 'TRONG CI -T do -H nh hric
THONG BAO
C6ng khai th6ng tin chAt lrg'ng gi6o dgc thgc t5 nim hgc 2022 -2023
sl'l'
I
I
l
+
t.z
NQi dung T6ng s6
Chia ra theo kh6i Lip
L(r'p 6 l.6p 7 Ldp 8 Lrip 9
56 hgc sinh chia theo h4nh ki6m (dp dUng
d6i vtii hoc sinh duoc ddnh gi6 theo Th6ng
t,.r t6 58,lot lr I l-llGDD f ngay
t?.fi212011
258 130 t2u
T6r
.. ,l i
(ty le so vol long so)
258 1009'" 100%
Kh6
!.
(ty le so vor tong so)
0 t)
'l-rung binh
(t1i le so vtii t6ng s6)
0 0 0
Ytu
.^ ,. ^ ,1.
(ty t9 so vol tong so)
0 0
56 hgc sinhchia theo k6t qui rin luyfn
(rip dung d6i viri hoc sinh duo. c drinh giri
theo Th6ng tu s6 22I2O2UTT-BGDDT ngdl
20nt2021
221 il6 105
I
1'6t
', ; :',
(ty le so vol tong so)
2r5
98.28 96.19
l Kh6.
(t1i 16 so voi t6ng s5;
1.72%
Dat
,. 1 ,1.
(ty le so vor tong so)
I 0.95o/u
I
Chua dat
I.
(ty le so vor tong so)
0 0
il.t
56 hgc sinh chia thco k6t quii hgc t{p (irp
dung cl6i voi hoc sinh duoc ddnh gi:i theo
Th6ng tu s6 ssl:ot I/'I'T-BGDDT ngd1,
12fi21)O|)
258 130 t 2ll
Gioi
.^ ,. ^ ,..
(ty lg so vor tong so)
t53
59.23 59.3 8
Kha
(t1f' l0 so voi t6ng s61
'l lung binh
(ty 16 so viri t6ng s6;
8t
34.62 28.13
%
2t 6.15% 12.5%
l
0
0
2.86%
Báo cáo công khai năm 2023
l
5
Ydu
,. : 7.
(ty le so vor tong so)
Kem
(ty l0 so voi t6ng s6)
56 hgc sinh chia theo kiit qui hoc tip (:ip
clung dtii vni hoc sinh duoc d6nh giri theo
'l'lrr)ng tu sO :ZIZOZ t tL't-gCDD'l' ngriy
)0t712021
I I
o
(ty lQ so voi t6ng s6)
Khd
I.
(ty 19 so vor tong so)
[)at
,. ,i ,.
(ty lc so vor long so)
0 0 0
22l ll6 I05
I05
42.24
96
46.s5
%
40%
Itt
10.34
%
-t
('hua dat
(lJ l!- s0 '(Ir tong so)
2 0.86% 0.95%
ilt
I
'l 6ng hop k6t qud cu6i nlm 179 ll6 105 1.10 l2ti
I-tn lcrp
,. ,i :.
(ty lg so vor tong so)
l.l
Ap dung d6i voi hoc sinh duo. c drinh gi6
theo 1'hirng tu s6 58/2011/TT-BGDDT ngdy
t2fi212011
25ri l -30 l2ti
it
I Ioc sinh gi6i
t.
(tv le so vor tong so)
153
s9.23 59.3 8
l.r
1.2
I loc sinh ti6n tiOn
,. ,i r.
(ty 19 so vor tong s())
til
34.62 28.13
%
Ap dung d6i v6i hoc sinh duoc clinh gi6
theo Th6ng tu sd ZZtZOZttl"I-gCDDT ngdy
20t7t202t
221 r16 105
ll
lr
llgc sinh gioi
(ty ld so vtri t6ng s6)
I t)5
42.24 53.i3
I loc sinh tidn ti€n
.^ ,. : ,i.
(ty lc so vul tong so)
96
46.55
40%
2
.1
{
5
6
'1
'l'hi tai
,^ ,. ^ :.
{ ty lg so vol tong so)
l,tru ban
.^ ,. l ,i.
( ly lc so vor tong so)
('huy6n trucrng di
( tl, l0 so vtli r6ng s6)
('huydn truong rl6n
( l) l!' so vor long so )
lli du0i hoc (t1'16 so vcri t6ng sd)
2 0.95%
l-l 12.9u1, 11.3't, 28.6"1 11.2"1
f 40% 20.'1, 10"1, 0
0 t) 0 0 0
Ilo hoc (qua kj, nghi hd nem truoc vd trong
nanr hoc)
0 0 0 0 0
0 0% 0%
I I.2
5i.i3
5.71%
0.86%
Báo cáo công khai năm 2023
1ty I;^ so vtii t6ng so )
t
56 hgc sinh ilat giii c6c ki' thi
hgc sinh girii
('iP rinh^hanh ph6
Qut)c gia. khu vuc m6t s6 nuoc. qu6c t6
56 h9c sinh tlg'r6t hoiic dg thi tiit nghi(p
9 J
7 I 2 +
?. 1 I
l2tt l2ti
56 hgc sinh tlug'c c6ng nhin t6t nghiQp l2tt tztl
I
l
YtI
I
1
( iitii
(t) lL's(, vrfl (ong So)
76 59.4%
Khd
,. :. ,1.
(ty lc' so vrvr tong so)
.36 28.1o/,
'l rung binh
.^ .. : l.
(ty le s0 vol tong so)
l6 t2.5%
56 hr2c sinh thi tl6 l6p l0 -'l'HP'l'
'l) ut)ng c6ng ldp
(ly lQ so v6i r6ng sii)
57/8{ 67 .9o/o
7 t /t2tl 55.5%
Vlil 56 hoc sinh nam/s6 hoc sinh nfr 236t213 5l/65 55/60 7ot60 70l58
56 hoc sinh ddn t6c thi6u s6 0 0 0 0 0
-)
Y
'l
l
Gia ViAn, ngdy 20 thdng 9 nd J
HIEU TR
Ngu-v-6n Thi Thu Hu'ong
2
'l'ruting ngodi c6ng l6p
.^ .. : l.
(t) 19 so vor tong so)
Báo cáo công khai năm 2023
UBND QUAN NGo QUYEN
TRUONG THCS LV TU'TRONG
THONG I}AO
Cdng khai th6ng tin co sti'v{t chAt, nim hqc 2023-2024
STT
I
I
1
2
3
4
N6i dung
Sii phirng h9c/sii ftip
l,oai phr)ng hgc
56 lrrgng Binh quin
Ls/Ls 56 m2/hoc sin h
l)ht)ng hoc ki6n c6 15 1.3 M2lHS
I)htng hoc biin ki6n c6
l)hirng hoc taur
I'hong hoc nho
5 Sir phong hoc b6 m6n 2
6 56 phdng hgc da chuc ndng (c6 phuong tiQn nghe
nhin)
1 llinh clLrin ltip/phong hoc 7/7
8
IV
llinh quin hoc sinh/lop
56 di6m trudng
32
01
T6ng tli6n tich dit (mr) 5.035.7m2
1
2
l)i6n tich sin choi, bii tiip (nl') 3.350m2
'l'6ng diQn tich c:lc phdng 7.284rn2
l)i0n tich phdng hoc (m2) 720m2/I5p 48m2lphdng
I)itn tich phdng hoc b6 m6n (m2) 96 m2/2p 48m2lphdng
3 I)itn tich thu vi6n (m2) 48m2/phong 48m2lphdng
4
5
v
1
1.1
t)iCn tich nha tap da nang (l'hdng gi:io dgc rdn luy6n
rho chir) (mr)
300m2
Di|n tic'h phing hour d6ng Doin D6i, phing truyAn
rhing 1i)
48m2lphdng
r6ng s6 thi6t bi day hsc!Qi!!!gu lQq rT !!!.!0)
I tir! sir thiSt bi dar hoc t6i thi6u hiSn c(r theo qul dinh
Kh6i krp 6
s6 b0/lop
2b0 / abp
L.2
1.3
L.4
2
2.1.
2.1-
Khrii kip 7 2 bq / akrp
Khrii ltlp 8
Kha)i ldp 9
Itlng s6 thiilt bi d4y hqrc t6i ttri6u cOn thi6u so v6i quy
dinh
Kh(li l(rp 6
Khiri l(rp 7
1,bQ /3lop
2 bQ / alop
2.2
2.4
3
4
Khiri kip 8
Khtli l6p 9
Khu vudn sinh vit, vudn alia I di6n tich/thi6t bi) 0
'l'ilng s6 mrll'r'i tinh dang dupc sii dgng phgc r'1t
hrlc tip (Drn vi tinh: b6)
37 12.94 hgc
sin h/b0
v t
Bi6u miu 3.3
t
VI
Báo cáo công khai năm 2023
s6 thi6t billdp
1
2
3
4
-)
15 1,s/L5
('it xit 01
t)iiu Video/dAu dia
M/ry chi6u OverHead/projector/,at the
01
01
lhi0t bi khac...
'l iing sii thi6t bi alang sri'dgng
6
56 thi6t bi/kl1r
1
2
livi
('Lit xdt
3
4
5
I)iu Viclco/ddu dia
M/ry chi6u Overl{ead/projector/vdt thC
lhi0t bi khLic...
lx 'l'iin
livi
X
XI
sil ttri6t tr dtn chun khrie
NQi dung
x
x t
xrv
1
2
t* l hur 'l
h6ng tr t,i 32,'2020,1--BGDDT ngil' 15i9,/2020 ttia BQ GDDT ban hinh Diiu t€ tnimg trung.
ltoL L(t :o, tni'ng trung hoc ph6 th6ng vit lrung hoc ph6 th6ng c(t nhiAu cdp hpc t'i l'hing u sti
:- :0tt t"t'-BlT rtgiy 2J 6 20tt tau Bti I ri h,m ht)nh t1u1 t'huin kj rhudt,Tutt girt vi nhi riiu - diiu
kiitr ltut dunt futp t'0 .:inh).
XV
xvt
xv
xv
Gia Vi6n, ngdy 20 th6ng 9 narn 2023
HIETJ TRI,IC,N
36 lumglm:1
NQi dung
Nhir bdp
Nhi 5n
56 luqng phdng t6ng
di0n tich 1m2)
56 ch6
Di0n tich binh
quin/ch6
Phdng nghi cho hgc sinh b5n trrl
Khu n6i tri
(i iho vi6n nir
Hoc sinh
nam I loc sinh nir
T6ng
so
Di6n
tich
1'6ng
SO
D ien
tich
T6ng
so
Dien
tich
1'ring Di€n
tich
I)11 chuirn ri sinh*
N h:i vQ sinh
24 m2 24 m2 72m2 72m2
2
0
5
0
('hua clat chudn v6 sinh+
2
0
3
0
LO Kh6ng
C6
Ngudn nu'6c sinh hoSt h9p vQ sinh
Ngu6n di0n (lu'di, phrit ili6n ri0ng) C6
K6t niii internet Co
C6 (thcs-
lytutrong@ ngoq uyen.ed u.vn )
'l rang th6ng tin tliQn tti (u ebsitc) cta
trut ng
'l uirng r:io rir Co
xtx
(Ki tdn vd
Giiio vi6n nam
Báo cáo công khai năm 2023
Ili6u nriu 3.{
UBND QUAN NGO QUYEN CONG TIOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG THCS LV T TRONG DOc lAn - Tu'do -Hanh ph irc
THONG BAO
C6ng khai th6ng tin v6 AQi ngl nhir gi6o, c6n bQ quin ly vh nhin vi6n nim hgc2023-2024
SI"I NQi dung T6ng s6
'l'rinh tlQ tliro t:ro
ll lrng chri'c tlanh ngh6
ng hiQp
Chuin nghi: nghiQp
TS ThS t)l I (t) l( Dutii ]'C I lrl ng Ill H4 ng Il Hirng I T6t Khir I'II Kd'nr
I
I
2
3
4
5
6
7
8
9
l0
ll
t2
l3
t4
l5
lt
I
2
lll
I
2
4
5
6
7
Tdng s6 crin bQ qunn lj, gi:io
vi6n, nhin vi6n
(Ji6o vi€n
I IOllg dO SO glilo ICll dil) lllt)ll
lbdn
vlit li
II(ra hoc
Sinh hoc
( il) C6ne diln
I in hoc
Nsar in
l-iclt sLi
Dia li
Ii6ne Anh
I'h€ dr,rc
Am nhac
M! thudr
( rlnll ngh6
I'P I DOi
CB guin li
I Ii€u trutme
I'hir HT
N hAn r i6n
NV vin thu
NV k6 todn
Nhirn rcn ! l(
NV thu vien
NV th idt bi
NV Lao c6ng
NV Bdo bd
39
JI
8
I
I
I
I
I
'/
I
I
2
2
I
I
I
I
2
I
I
6
I
I
0
I
0
I
)
0
0
0
0
{
J
I
I
0
JO
2tt
6
I
I
I
I
I
'7
I
I
2
2
I
I
I
I
I
I
I
I
0
0
0
0
2
0
0
2
I
J
0
J
I
).
0
0
l)
t)
27
27
8
I
I
I
I
I
6
I
I
I
2
I
I
0
I
0
0
{
)
7
I
I
0
I 3
I I
5
I
I
l
I
I
2
I
I
0
lfi
4
5
I
I
2
I
I
0
0
0
0
0
0
t)
0
0
0
0
Gia l'i€n. ngdv 0-5 thcing 9 nti l
HIETI TR
Ng cn Thi Thu Hu'ong
-)
2-l
0
l8
Báo cáo công khai năm 2023
IIITNI) ()IJAN NCiO QUYEN
1'RUoNG THCS Lv TU'TR9NG
PHU LUC 6
coNc HoA xA Hgr cHo NGHiA vrET NAM
DQc lap - Tg'do - H4nh phric
s0,,:l9.teo-tHCSLTT Gia Vi0n, ngdv l9 thdng 9 ndn 2023
QUYET EINH
Vt viQc c6ng bil c6ng khai qry6t torin ngin sSch vi c6c khoin thu ndm2022
III[:U TRUONG TRUONC TRL]NG IIQC CO SO LV TU'TRQNG
Cdn cir Ngh! dinh sO tO:IZOtOIND-CP ngdy 2ll1212016 cua Chinh phu
cluy dlnh chi ti6t thi hdnh mQt sO Aieu cua Luit Ng6n srich nhd nu6c;
Cdn cir Th6ng fi s6 6ll2OlT ITT-BTC ngity 15/612017 cta 86 Tdi Chinh
huong dAn thuc hi€n c6ng khai ngAn s6ch Oiii vOi don v! dg toiin ng6n s6ch,
t;tl
cdc trl chuc duoc ng6rn s6ch nhd nuoc ho trol
Cdn cir Th6ng tu sO 90/2018/TT-BTC ngity 2819/2018 ciia B9 Tdi chinh
srra d6i rnQt s6 di6u cua Th6ng tu s5 6ll20t7/TT-BTC ngiry 151612017;
C6n cri Quy6t dinh s6 3139/QE-UBND ngay 28ll2l221cta UBND Quf,n
Ng6 QuyAn;
Theo dA nghi cta K6 to6n nhd truong.
QUYET DINH:
Didu l. C6ng b6 cdng khai rO tiqu qry6t to6n ngAn siich vir ciic khoein thu
nim 2022 cua trucrng THCS Li Tr,r Trgng.
Didu 2. Quyiit dinh c6 hiQu lvc k6 tt ngdy ky.
Didu 3. C6c 6ng (bd) td truong Vdn phong, K€ torin, cric bQ ph4n c6 li6n
clran cir.r cu Quyilt dlnh thi hdnh.
HIEU TRU,ONG
Noi nhQtl:
- N hrr ditu ..i
- l.ttrr V l.
(bi ftn, dd
Ng 6n Thi Thu Huo'ng
Báo cáo công khai năm 2023
I II}NI) QUAN NGO QUYEN
'r'RUONC THCS Lv TU',TRQNG
Ntti uhAt!:
- Nlrtr d i0Lr .l
l.rttr V I .
PHU LtrC 6
CQNC HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
D6c lip - Tg do - Hlnh phric
st,N..terl-tHcSLTT Gio l,'iAn. ngiiy l9 thdng 9 ndm 2023
QUYET D!NH
V6 vi0c c6ng bii c6ng khai dr1'to6n ng6n s{ch vir c:ic khoiin thu nim 2023
IIIEU TRUONG TRUONG TRUNG HOC CO SO LV TIITRQNG
Can cu Nghi dinh s6 163/20 l6IND-CP ngdy 2111212016 cira Chinh phri
quy dinh chi titit thi hirnh mQt rO Oid, cua Luflt Ng6n srlch nhir nu6c;
Cdn cir Th6ng u t6 6tl2OtT ITT-BTC ngity 1516/2017 cta BQ Tdi Chinh
hLrong d6n thqc hi€n c6ng khai ngdn s5ch ai5i vOi don v! du to6n ng6n sdch,
cric td chuc duoc ngdn sdch nhA nudc h6 trol
Chn crir Th6ng tu sO qOlZOt 8/TT-BTC ngity 28l9l2Ol8 cta BQ Tdi chinh
stra d6i mQt s6 di6u cila Thdng tu s6 6ll2Ol7lTT-BTC ngiry 151612017;
Cdn cf Quy6t dinh sd 3839/QD-UBND ngAy 2611212022 cira UBND Qu4n
Ng6 Quy6u
1'heo dd ngh! cua K6 torin nhir truong.
QUYET D!NH:
Di6u t. C6ng bai c6ng khai s6 liQu du to6n ngdn s6ch vir c6c khoiin thu ndm
2023 cua truong THCS L;i TU Trqng.
Didu 2. Quyt5t dlnh co hifu h;c k€ tu ngdy k1i.
Di6u 3. C6c 6ng (bd.; to truong VIn phong, K6 todn, cric bQ ph4n c6 li6n
quan cdn cf Quytit dfnh thi hdnh.
HIEIJ TRI]ONC
(k! te n, clo
N gu]'6n Thi Thu Hu'o'ng
Báo cáo công khai năm 2023
TJI]ND QUAN NGO QUYEN
TRUdNG THCS LV TI.ITRQNG
DUTOAN THU - cHI NLM2L22-2023
(Kdm theo Quy& dlnh t,j &p.QD-TUCSLTT ngdy 1g/g/2023
cua trrdng THCS Li Ttr Trpng)
Dtrn vi tinh: n in ddn
't t' NQi dung l)g torin
I 2
,
.I'ON(;
SO'IHU, CHI, NOP NGAN SACH PHi, LE PHi
Sii thu phi, 16 phi
I
H r.rc phi (n6u c6)
I
225.706
I I St) du nam truoc chuyOn sang
M[rcthulthang/lHS 92
l
lirng s() thu trong nen.)
I 116.852
{
I l irng kinh phf dur:c s[r dr,rng trong ndnr 642.558
i
I 642.558
S0 chi lrong ndn.r 338.3 l3
I'rong cl(r: - B(r sung chi luong
- Chi tang cutrng ct'r sti vit chlt 284.411
- C'hi nghiCp vu chul'Cn nrtin 53.900
- Chi khric:
7 Sir du cu6i nim 304.245
It
I
Dg ki6n muc tht (2 ndm hoc tiAp theo dii vlri GDMN: ca cdp hoc d6i vcri
GDPT)
l)r11' th6m hqrc th6m, hgc nghd (n6u c6)
)
(ll[6i n(ti dung thtrc hitn rheo butg k0 drtri dtiyl
2.t I I oc buiii 2
55.728
) I I Stl du rrdrrr truoc chuy6n sang
M [rc thu I tiet / 1 HS t2
) J
I
l'irng s6 thu trong ndm 1..+26.ti l5
) I
l'irng kinh phi duoc su dung trong nim I .482.5,+i
Sti rrop vito kho bac nha nuoclngin hang 'l'
f
I
1.1.6 Sir chi trong ndm I,434.385
l rong u(): - Lnr grao vren glang uqy va 8la0 vlgn pnq rracn lup
l-..,, 998.771
- Chi khdu hao co str vAt chit 19tt.440
- Chi cong tiic quan l;i. chi dao llli.l li
85.609
- Chi phuc loi
Bi6u miu 6.2
l
:,, tf,,f. r it,, klll',
1.6
:. I .-l
I.482,543
I
I
i-
Báo cáo công khai năm 2023
'TT N6i dung Du'to:in
23,152
l I 7 Sir du cu6i nam 48.1 58
)) Hgc ngh6
l I I 56 du ndm trudc chuy€n sang
) I l Mucthu I liet/ I fls
l I T6ng s6 thu trong nan.l 26.940
l l+ l-6ng kinh phi duoc sir dung trong ninr )6.976
l I 5 So nOp r Ao kho bac nhA nuocrngdn hing 'r' 36.976
-)
I 6 56 chi trong ndnr I 1,700
l rong u(): - Lru grao vren ElanB uay va Blao vlell pn(.1 rracn rup
t.,.,,
- Chi khdu hao co so vit chit
- Chi cCrng ldc quan lyi. chi dao
- Cihi phtic loi
- Chi khic: .
7 56 dtr cu6i nim 25.276
Tii trg', h6 tro (n6u c6: chi ti6t thco tilng c6ng trinh, dg 6n)
-l I
I Sd du nan trutlc clruyCn sang
I l f6ng s6 thu lrong nam
T 6ng kinh phi dtroc st dung trong nim
.r.1.+ Sti ndp vio kho bac nhir nuuc/ngdn hing 'r'
I ) Sti chi trong nlnr
flong d6:
I (r 56 du cu6i ninr
J
Dich vg: Tr6ng giir xe, cing tin, b{n trt.... (Ntu c6.. LiAt k0 ctic dic'h vu
thrc'hi0n tui tlrm t'i. mii n6i dung thtrt hiAn thco bting kA tlmii diy)
t.l Tr6ng giii' xe d4p
+. I l 56 du nam lrutrc chuy€n sang
+.1.1 M[rc thu: I th6ng/lHS 30-50
l. l..l T6ng s6 thu lrong nim 17.365
.1.1..+ f irng kinh phi cltroc srr dung trong nanr r 7,365
+ Sri nop r io kho bac nhu nutrc, ngan hartg ' | ' I 7.365
+ 6 56 chi trong ninr 17.3(r5
l'r'ong d6: - Chi cho ngtriri tham gia I 0.41 9
- Chi thuc hi6n nghia vu voi nhir nucrc
- Chi kh6c: ...
10.0i6
Báo cáo công khai năm 2023
't"I NQi dung Dr; to{n
- Chi kh6u hao c<v scv vit ch6t
- Chi phtic loi 6,690
- Chi kh6c 2s6
56 du cu6i nim
Li6n k5t girio dgc: Ki ning siing, Ti6ng Anh ting cudng, Ti6ng Anh c6
,i
y6u t6 ngudi nuri.c ngoiri, Tin hgc. (Niu c(t; Li€t k€ cic n(ti dlrng liAn kit
gi(ut tluc dtrec thtrc hiAn rui don vi. miti nt)i dtrng thrc' hiin theo bang kA
tlwii ddy)
5.t Li6n lac ali6n tri'
5 I I
5.1 .2 Mtc tlrr-r: 1 ki/lHS 75
5 I 'l'6ng s6 thu trong ndm 37,425
5.1..+
'l'irng kinh phi duoc su dung trong nim 31.42s
5.t.5 56 n6p vdo kho bac nhr nuoc/ngin hdng
(r)
37,425
5.I 6 56 chi trong nim 37,425
'I'ror,g d6: - Chi theo hop d6ng hodc cho ngudi day 37,42s
- Chi khAu hao ct'v sd vdt chAt
- Chi cdng t6c qudn ly. chi dao
- Chi phtc loi
- Clhi khic
5.1 .7 Sar du cu6i ndm
6
Thu hQ, chi hQ: BHYT, Doirn, DQi, d6ng phgc, s{ch v<i', (NAu c6: LiAr
kO cdc nQi dung drqc thuc hi€n toi don vi theo si; heu thuc tii, mdi n6i clung
thtc hiAn theo bing kA dudi dAy)
6.1 BI.IYT
6.1.1 56 hoc sinh .+.+ I
6.1.2 Mirc thu: 12 th6ng/ I I IS 563
6.1 .:l T6ng thu 248.3 80
6.t.4 Da chi 248,3 80
6.1.5 Du
6.2 Vdng tay bi b4n
6.r.1
6.1.2 Muc tl.ru: l2 th6ng/1HS 40
6.1.3 'lbng thu 18.240
6.1..1 Dn chi r2.821
6.1.5 I) u' 5.41 9
4.1 .1
56 du nam trudc chuydn sang
56 hoc sinh: 456
T
Báo cáo công khai năm 2023
'I"t' NQi dung Dg' torin
II Chi tt' ngudn thu phi ducrc dG lai
('hi sg' nghi6p
l.l Kinh phi nhi6m vu thuong xuydn 6.329.438
Chi thanh toiin c6 nhdn 5,457,977
('hi nghi€p vu chuy6n m6n 3 l 8.775
60.000
('hi mua sim stra chira
('hi khhc 91 .066
Kinh phi nhidnr vu kh6ng thutmg xuydn 726.248
C'hi thanh toan cii nhan 17).2.01
C'hi nghi6p vg cl.ruy6n m6n 252.109
Chi tharn quan hoc tAp
C'hi mua sim sua chira 252.703
('hi khric: +9 232
2 ('hi qu:in li h:inh chinh
I Kinh phi thuc hi€n ch6 d6 tu cht
('hi thanh toan c/r nhdn
('hi rghiep vu chuv6n m6r.t
('hi tham cluar.r hoc tdp
('hi mua sirn sua chta
('hi kh6c
l.l Kinh phi khting thuc hi6n ch6 d6 tu chu
(.hi thanh toiin cdr nh6n
Chi mua slm sua chira
('hi khac:
ill
I I Ioc phf
1 I loc ngh6
I loc I-i6ng Anh
+ I Ioc k! ndng s6ng
I rr)ng giI xe dap
tl DtJ'TOAN CHr NGAN SACH NHA NU6C
Ngudn ngin sich trong nuric 5.1 33.702
I ('hi qurin l! hirnh chinh
l.l Kinh phi thuc hi6n chC d6 tu chu
('hi thanh tofn cri nhdn
I
('hi tham cluan hoc tdp
401.620
Chi nghitp vu chuy6n m6n
('hi tham quan hoc tdp
Sii phi, 16 phi nQp ngin siich nhit nu'ric
I
i-
I
i-
Báo cáo công khai năm 2023
1.'t' N6i dung Dg' torln
Chi nghi€p vu chuydn m6n
Chi mua sdnr sta chira
Chi khic: ...
l l Kinh phi kh6ng thuc hi€n ch6 d6 tu chu
Chi thanh todn cii nl.rAn
( hi nghi0p vu chuy6n mOn
Clhi n.rua slrr sira chlra
Chi khdc:
2 5,133,702
2.1 Kinh phi nhi€m vu thucmg xuy6n
Chi thanh torin ci nhdn
C'hi nghidp vu chuydn m6n 161.587
Chi rnua sdrn s[ra chfta 191 ,061
(lhi khLic:
Kinh phi nhi0m vu kh6ng thucrng xuy6n 726,248
172.204
Chi nghi€p vu chuy6n m6n 252"t09
Chi mua sdn, s[ra chira )51 701
Chi khdc: .... 49,232
lt Nguiin viQn trg
I Chi sg nghiQp girio dgc, dho t4o vir d3y ngh6
1.1 DuinA
l ) DuinB
Iil NguOn va1' ng' nuri'c ngohi
I Chi su' nghi6p girio duc, itho t4o vh tlal' nghA
l.l DLr 6n A
I 2 Du6nB
(l MUC THU NHAP HANG THANG
l
Mfc cao nhdt (d/ngudi/nnm)
MiLc binh qu6n (d/ngutri/nim)
Muc thip nhdt (d/nguoi/n5n-r)
,.)
M[rc thu nhdp cta gido vi€n 10.00t)
M [rc cao nhit (<1/nguiri/ndm) 12.000
M [Lc binh quAn (c1/ngudi/nnm) 6,000
Muc thdp nhAt (rl/nguoi/ndrn) 4,000
Chi su nghi6p gi:io <igc, dho t4o vh d4y ngh6
4.407,454
)..2
Chi thanh toiin ch nhdn
Mfc thu nhdp cia CBQL
,
l
,f
r i..
,
a
t
t"t' NQi tlung Du'to:in
l) ]VIUC CHI CHO HOC SINH
I NIuc chi thLrtmg xuy6n/hoc sinh (d/hsAram hoc) r20
l Muc chi deu tu xa)'dung. sua chfta. nrua sim thi6t bi (tl/hs/niul hoc) r50
Gia Vi0n. ngdy. 20 th6ng 9 ndn 2023
NGUOI I,AP
t K.i'. ghi ri ho r0n1
HIEU'TRUONG
I Ktl r?n vd di
6,;,A?h
WW
I Ij Diri r.tii tltrn vi c6ne lip phai eui vao kho bac nhi nutic.
Báo cáo công khai năm 2023
UBND QUIN NGO QL,Yr.N
TRTIONG THCS Li TLI TRONG
CHI ND TOAN'tIIU. CHI NAM 2022-2023
(Kdm theo Qu1'& dlnh si5 a.o.lpn-rnCStTT ngdy 19/9/2023
('ua trtimg T'f l('S Li Tqr Trpng)
Dtrn r i tinh: in don
U'oc thuc
hiQn
U'oc thuc
hi6n
31/1212023
1')/du
toan
nim
TT NQi dung [)rr toiin nErn
30t912023
t.l6c thuc
hiQn/ds
todn ndm
(t.v l0 %)
(ti l9 %)
I , -) 1 5 6
A
TONG SO THtr, CHI, NQP N(;iN
SACH PHi, LE PHi
I S5 thu phf, lQ phi
I
1.1 Sd du nam truoc chur'€r sang 304,245
)
I Mucthu I thdng,I tIS 92
I 100%
I6ns s6 thu trons nam
I ..+
39s.781
700.029 100%
T'6ng kinh phi duoc su dung trong n5m
1.5 700,029 100%
56 n6p vdo kho bac nhd nuoc/ngdn hirng'r)
1,6 36 chi trong ndm
4{' ) 55q 0 100%
l :'ong d6: - 86 sung chi lLltrng
l 10,000 50,000 45 100%
- Chi tfng cuong c0 so vAt chAt
10001,
87.5I 4 67.000
25,000 63 100%
- Chi khric: . 39,956
l Sir du cuiri nam
1 IJ
Du ki6n muc rhu (2 ndnt hoc liAp theo tliti
voi GDMN: ca cdp hoc dii vcri t;nPf)
2
2.1
D3y th6m hgc th6m, hgc ngh0 (n6u c6)
(Mdi ni dung thttc hi€n rheo hung ki t.ltrtli
ddv)
Hgc budi 2
Bi6u miu 6.3
Hgc phi (n6u c6)
- Chi nghiQp r u chuydn m6n 77
i
Báo cáo công khai năm 2023
'l"t' NQi dung Du toin n5m
Lftvc thuc
hi€n
tjoc thuc
hi6n/dU
toiin nim
(qrc%)
30t912023 (ty l0 %)
I 2 3 l 5 6
) I I Sd tlLr niinr trtnic chur'€n sang 48.15u
l I l M[rcthultiet/IFIS 12 t2 t2 l2
1
'li'rrg s0 thu lrong nfu1.) t.520.000 780.500 51% 100%
1 I l I ring kinh phi ducr. c st dung lrong nin.r I .568.1 58 780.500 50% 100v,
I
() !!L!D va()
illlr
klro hac nhii nrttic,ir!rirr hii n r.r
1.6 Stl chi tmng ninr
1'rong tl6: - Chi gi6o vi6n
giring day vd gi6o vi6n phu
trrich lcrp hoc
| .097 .711 546.350 50% 100%
- Chi khdu hao co so vAt chAt 1is 1?4 117,075 50% t00%
- Chi cirng tdc qudn l1:. chi dao t.+ 1.134 70.245 50% 100%
- Chi phirc loi 94.089 46.830 50% 100v,
- CIri khric: ...
7 Sir tltL cuiri nirnr
-1
'l':ii trr1, h6 trg (nGu c6: chi ti6t theo tilng
ciing trinh, du rln)
I
I I Sir tlu nhm trutrc chul'6n sang
i. t.l l 6ng s6 thu trong nam
I .:j l 6ng kinh phi dugc su dung trong nf,m
i.l..l Sti nrip vio kho bac nhi nuocingAn hing 't'
I SO chi trong nim
l ronr cki:
Sir tlLr cu6i narr
-l
l)ich vg: 1'riing gifr xe, cing tin, bin
trrir.... /,Vcjrr Li: LiOl kO ctic tlich vtr thtrt'
ltiitt rui drn ri. mii n6i tltng thw'hiin
tlrt'o luttg k0 drr(ti diit')
'l'16ng gii re ilirp
+ l Sir dLL r.rirnr tluric clrur'6n sans 0
.l ll irc thu: 1 thing/lHS 30-50 30-50
-+.1.3 I 6ng str thu trong nam tt0.000 50.000 63Y" 100%,
+.1.-+ I ting kinh phi duoc su dung trong nam tt0.000 50.000 63% 10001
U'oc thgc
hiQn
3U12t2023
(l)/du
toiin
ndm
3. t.6
t.l
I
ttt
m
m
-------r------
T
----i-
=
i-
Báo cáo công khai năm 2023
NQi dung DLr toin niur
U'crc thuc
hiQnzdu
to6n ndm
(ti l9 %)
U'oc thuc
hi6n
3l/12t2023
1l )/du
toan
nfun
I 2 .,' I 6
.t. r.5 So rrtip vao kho bac nha nurrclngdn hang'll 80.000 50,000 63% 100%
4.1.6 Sir chi trong r.rin'r 80,000 50,000 63% 100%
'frrtng d6: - Chi cho ngudi tham gia 48.000 30,000 63% 100%
- Chi thtrc hi6n nghTa vu vdi nhd
ltu0c
- Chi khAu hao cn so vAt chdt 24,000 15.000 63% 100%
- Chi phtc lcri 4,800 3.000 63% l00Yo
- Chi khric: 3.200 2"000 63% 100Yo
1.1 .7 56 du cu6i nim
5
Li6n kGt girio rlgc: Ki nlng sdng, Ti6ng
Anh tlng cud'ng, Ti6ng Anh cri y6u t6
ngudi nuri'c ngoii, Tin hgc. (Ndu cti; Li0t
'.^ ,:
kt tric ttoi JttnX litn ktlt giuo rltrc Jtrrtc
thuc hiAn trli don ri. m6i n(ti dung thrc
hi0n rheo hung k0 Llltoi diy")
5.1 Li6n l4c diQn tri'
5.1.1 56 du n5m trunc chuy6n sang 0
M [rc thu
) I -) 1'6ng sir thu trong ndm
5.1..+
'f6ng kinh phi duoc su dung trong nf,rn
So nop v?ro klo bac nha nuoc/ngdn hanLr 'l'
5.1.6 56 chi lrong ndm
'[rong d6: - Chi tlieo hgp d6ng hodc cho
ngucri day ...
- Chi khdu hao crv str vdt chdt
- Chi c6ng tlc quan l1'. chi dao
- Chi phric loi
) I 7 S6 dtr cu6i ninr
6
Thu hQ, chi hQ: BHYT, Dohn, DQi, tl6ng
phgc, s:ich vo,... (Niu ctj; LiAt kA cic nOi
dung dmrc thrc hiln hi don vi theo sii liAu
':
tlttn ti. nrrti nt)i Jung thut hir;n thL'o b ny
k0 tlu(ri dA.,")
6.1 I}HY'T
6.1 .1 56 hoc sinli: 450
6 I Mirc thu: 680.400d/12 thdng/1HS
(r. I .3 l'ong thu 253.449 OYo 100Y"
U'dc thgc
hi6n
30t912023 (ri r9 %)
't"t'
5.1.2
5.1.5
- Chi khdc: ...
I
H
I
tl
T
-------r------
T
tl
---+---
Báo cáo công khai năm 2023
U6c thuc
hi6n
30t912023
U6c thuc
hiQn/dU
to6n nIm
(ri rc %)
(ti r9 %)
NQi dung Du todn ndm
3 4 6
I 2
2si.449 0% 100%
6. 1.4 Di chi
6.1.5
6.2 Virng tay bi b4n
6. 1 I 56 hoc sinh: 440
6.1.2 MiLc tl.ru: 40.000d/12 thing/ 1i{S
6.1.3 T6ng thu 17,600 o% lOYo
6.1.,+ Dn chi 17.600 0% 100%
6.1.5 Du
II Chi tt' ngu6n thu phi tlutlc ilO l4i
I Chi su' nghi6p: Hgc phi
1.1 Kinh phi nhi6m vu thucrng xul,en 700"029 0% 100%
Chi thanh to6n cd nhdn 462"559 0% 100%
Chi nghi6p vu chuy6n m6n I 10.000 50.000 100%
Chi tham cluan hoc tip 1,00%
Chi mua sim sua chfta 87.514 67.000 77% 100%
Chi khiic: 39.9s6 25.000 63% 100%
l.l Kinh phi nhi0m vu khOng thr"Long xu1'€n 0
Chi thanh todn cd nhin
Chi nshi6p vu chuvdn m6n
Chi tham ouan hoc tAn
('lri mua sirm stra chria
Chi khac
2 Chi ou:in li' hinh chinh 0 0
2.1 Kinh nhi thuc hi€n ch€ d6 tu cht
Chi thanh to6n c6 nhin
Chi nrhido vu chuv€n mdn
Chi tham ouan hoc tin
Chi nrr-ra sdnr sr.ra ch*a
Chi khac
2.2 Kinh nhf kh6ns thuc hi6n ch6 d6 tu chu
Chi thanh to6n cii nhen
Chi nshidD vu chuv6n m6n
Cl.ri tl.ram ctuan hoc tiD
Clhi lnua sirm stra chDa
Chi khic
ill 56 nhi. 16 nhi n6n nsin s{ch nhii nuoc
I I loc nhi
l I loc nsh€
Hoc
-li6ns
Anh
l Hoc ki nins s6n{:r
) 'lr6nu {:iir xe dan
B I)T,I'TOAN CHI NCAN SACH NHA
I Nsu6n nsin s:ich trons nu6c
Chi ourin l{ hinh chinh
I
l.l Kinh nhf thuc hi6n ch6 d6 tu chir
L'hi thanh toiin cd nhin
Chi nghiCp vu chuy6n m6t.t
C'hi rnua sim srra chia
II
III
U'oc thuc
hi6n
3Ut2/2023
(l)/du
torin
ndm
T't-
l)u
0
0
I
rl
tt
I
I
=
=
f-------- -------
=
t----+----
T
IL
t-----------------f
T
Báo cáo công khai năm 2023
't"t NQi dung
L-liic thuc
hi6n
U'trc thuc
hi6nidu
toiin ndm
$yrc%)
Uoc thuc
hi6n
31n2/2023
(')/dg
toan
ndm
30t9t2023 (ti tc%)
I 2 { 6
('hi khdc
l.l Kinh nhf kh6ns thuc hi€n chd d6 tu chu
('hi thanh todn cii nhAn
('lri n{.lhi0n vu chuvGn nron
Chi rnua sirm sua chta
( hi khac:
(lhi sg nghigp giio dgc, d)ro t4o r'ir d4y"
ngnc
,)
I Kinh phi nhi0m vu thur'rng xul'0n 4.291.000
('hi thanh toiin c6 nhin 3.758.000 2.81 8.500 7 5o/o l00o/o
('hi nghiCp vu chuydn m6n 408.000 306.000 100%
('hi mua saun sua chira 75.000 56,250 100%
('hi khic 50.000 37.500 75% 100%
-) -)
Kinh phi r.rhi6n, vu khr)ng thucrng xu1€n 243.000 182.250 75% 100%
('hi nghiCp vu chuy6n mt)n 8,r..000 3,8 80 5% ljOYo
('hi n.rua sa-ur sua chlra 159.000 159.000 100% 100%
Chi khac
il Nqu6n vi6n tro
I
('hi su nghiGp gifo dqc, dho t4o vh d4y
nghit
l.l I)tr in .
I l l)u in ll
lil Ngudn va'r' no- nurl'c ngoii
I
('hi sqr nghiQp gi{o dgc, {liro tiro vi d4y
nghG
I l)Lr 1ur ll
Ncr..fot LaP
(Ki, ghi rd ha ftn)
Gia Vi6n, ngey, 20 thiing 9 nim 2023
HIEU TRUONG
(K'i t€n vd d6n
NYo4'
d',Jry;
DLL todn nf,rl
2
('hi thanh toan cd nhin
1.1 l)tr 6n A
f---
=
m
=
T
tltl I
I
Báo cáo công khai năm 2023
LrBND QUAN NGO QUYEN
rRrrtrN(,; rHcs r-V TUTRQNG
QUYET TOAN THU. CHI NAM 2022
(Kint rheo Qtry1t dinh ta /AQO-fUCSLTT ngdy tg/g/2023
ctia n"mlng THCS Li T4'Trqng)
Ili6u miu 6.1
Don vi tinh: Nghin d6ng
't 'l' NQi dung
1-6ng s6
li6u b6o
ciio quy6t
torin
T6ng s6 li€u
quy6t totin
duqrc duy€t
Ch6nh
l€ch
56 cluyet
toiin dut'vc
duy0t chi
tlL;t ltrng
dtvn vi truc
thu6c (n6u
c(r )
I 2 -t 6
.
'r'oN(; so THU, cHr, NQP NGAN
sA('H PHi, LE, PHi
I sii thu phi, 16 phi
I I lr.rc phi (n6u cri)
t.l Sir tltL ninr trLroc chuytn sang 2)5.706 225,706
l
I M (rc thu 92 92
I
'lting s0 thu trong nim 416.u52 ,11 6.U52
I + 'l irng kinh phf dtrnc su dung trong nim 6.+2.55 8 642.558
)
klto [.':ac rtltii rt ttrie,/r rurirt
!l 19.P r ritt
lri,,,,r I I lr
642.558 642.558
6+2.5 -s 8
(t
I Sir chi lrong nin.r 642.558
338.31:l 1
ji8
l rorrg dtl: - 86 sung chi lutrng
- Chi tdng cutmg co sti vit chdt
- ('hi nghi0p r u chur cin nrtln 284.41i t8+.+ 1i
- Chi khric: 53.900 53,900
304.245 304.245
I 7 S0 dtL cuiri nirnr
ti
I
l)Lr kiCn nruc tl"ttt (2 ndm futc tiAp rfuo dii
lril ( i1)rI/N, t ti t'Lip h1t' d6i vti GDPT')
)
l)r.1r' th0nr hr.1c thOm, hr2c ngh6 (n6u c<i)
(tlii nii irrng rhttc hiOn theo hung kO druii
tldt')
2.1 I lr-rc hu6i 2/ ng:i,t'
5 5.728
t.t Stl tltr nanr lrut'rc chuydn sang 55.728
I Nl irc thu: 12.000d/l tiet
r .+26.81 5 I .126.815
l I irng st) thu trong nam
I orrg kinh phf duoc su dung trong ndm 1..+lJl"5-1i 1.482.543
l I -1
Sti rttip r lrrr kho bae nh?r nuuc/ngin hing '
l' l.+81.5+3 1.482.543
i
l I
l.-1.r+.185 1.+3.+.385
l (t
I So chi trong nani
I
5:{+-3
!l
L]
L]
E
tt
H
r-----r---t
L]
=
Báo cáo công khai năm 2023
NQi dung
T6ng s6
li6u b6o
.:
cao qu),et
todn
56 quy6t
toiin duoc
duytt chi
ti6t trmg
don vi truc
thu6c (n6u
co)
'l"t'
I 2 l 5=-l+3 6
Trong d6: - Chi gi6o vi6n
gi6ng day vd girio vi6n phu
tnich lnp hoc
998.171 998.11|
- Chi khdu hao co sd vdt chdt 198.4-+0 r 98,440
- Chi c6ng tric quan l1i, chi dao 118.-+ 1 i I 28.41 l
85.609 85,609
- C'hi ph[rc loi
)i I 5.) 23.152
48.158 48.158
I 1 S[r tlu cudi ndm
2.2 lloc Nghd
10,036 10.036
l Sir tlu ndrn trudc chuyen sang
111
26.940 26.9.+0
lirng s6 thu trong ninl
l.t.-l li'rn! kinh phi duoc su dung lrong nin.r 36.97 6 36,976
2.2.5 $qi plip rao kho hrrc nhi nLrcrc'ngin hang'r' 36.976 36,976
7.2.6 Sir ehi trong niirn I 1.70t) 1 1,700
'l'rong d6: - Chi girio vi6n
giring day vd giao vi6n phu
tr:ich lop hoc
- ('hi khAu hao c() s(; vAt chAt I 1.700 1 1,700
- Chi c6ng t6c quain l1i. chi dao
- t'hi phtc loi
Stl tlu cu6i nrinr 25.276 25.276
'l'rii tro.', h6 trq (nGu crl: chi ti6t theo tt'ng
c6ng trinh, du rin)
.1. I
.l.l.l So dtr ndrn trutic chuy6n sang
I
l Itng s6 thu llong nanl
I -) l Ong kinh phi duoc su dung trong ndn.r
Sir nop rdo kho bac nhd nu<rclngin hdng'r'
l -+
i.l .5 56 chi trong nim
'l rcng d6: - .
3.r.6 St'r dtr cu6i ndnr
{
l)ich vg:'l'rdng gifr're, citng tin, brin
trir.... /.?rr ci; t.icl kO ctic rlitlt ttr thtrc
hi0n tui don t'i. m(ti n6i tlung thm'hi€n
thats bung k0 dtuii d{t1,)
I
T6ng s6 li6u
quyet toan
dugc duy$t
Chenn
l6ch
- Chi kh6c: ...
Mirc thu:
- Chi khric: ...
).).1
ttl
ffi
I
=
=
t------r---t
I
=
H
Báo cáo công khai năm 2023
't" l NQi dung
T6ng s6
li€u bdo
':
cao quyet
todn
T6ng s6 liOu
quyet toan
duoc duv6t
ChOnh
l0ch
56 quy0t
torin duoc
duydt chi
ti;5t timg
dcm vi truc
thu6c (n6u
c6)
I ) { 5=.1+3 6
l.l 'l'r6ng gi[' rc illp
l.l.l Sti du nim truoc clruy6n sang
,+ I M [rc thu
l. t.i I dng sO thu trong nllnr 17.365 17.365
+ I "1 l Crng kinh phi dtroc su dung trong ndnl 17.365 17.365
+ l f Sri rrrip r io kho huc rrhii nuoc'ngAn hang 'r' 17.365 17.365
+ I (r Sir chi lrong nim 17.365 17.365
l-r'ong d6: - Chi cho nguoi tham gia I 0.11 9 1 0.41 9
- Clhi thuc hiOn nghia vu voi nhi
I I LI(''C
- (lhi khiu hao ctr sty vit chAt
- Chi phrhc lcri 6.690 6,690
- C'hi khhc 256 256
-l 7
)
l,iOn k6t gi:io dgc: Ki nlng s6ng, Ti6ng
Anh tlng cud'ng, Ti6ng Anh cr5 y6u t6
nguui nuric ngohi, Tin hoc. r iirr <'ri. Ll.;r
,-. ,:
Ai' , ti< ttoi ,luttg liitt krll gititt tluc thnn
tlruc hiAn tui tfutn vi. nr6i n(ti dung Iltut'
hiAn rheo bting k0 durii diy,)
5.1
t.t 56 du ndrn trutrc chuy6n sang
I lVl[rc thu
I f6ns s6 thu lrong nam
5.1.4
-l'tins
kinh phi duoc s[r dung trong ndm
5 I l Sir n6p rao kho bac nha nuoc'ngdn hang'r'
5.1.6 SO chi trong nin,
'l long d6: - Chi theo hqp d6ng hoic cho
ngutri dly ...
- Chi khnu lrao ccy sd vet clril
- Chi cring tiic qudn ly. chi dao
- Chi phrhc loi
- Chi khric: .
l I 7 56 du cu6i nam
56 drL cu6i nin.r [-----r---t
I
r--r-----
f------T-------
Báo cáo công khai năm 2023
T'I' NQi dung
T6ng s6
li6u brio
ciio quy6t
toiin
T6ng s6 li6u
quyet toan
du. c duydt
Chdnh
IQch
56 quy0t
toiin du<rc
duyQt chi
tlet tung
don vi truc
thuOc (n6u
c6)
I ) l I 5=-l+3 6
6
Thu hQ, chi hQ: BHYT, Eoirn, DQi, il6ng
phgc, s:ich vo,... (Niu c6; LiAt kA cLic nii
rlttng drutc thtrc hiOn tai don vi theo si liAtr
':
tlnr,, ti. nn)i n)i Jtng th$( hiln tl:"tt htrng
kt tlurii dLit,)
(r.l Vring tat bi hirn
() I I Sir lroc sinh 156 .1s6
(r. I Muc thu .. . 75 75
6. I Itng thu I7..+25 37.125
6. I ..+ I)ri chi 37.425
6. 1.5 l)tr 3 7.125
6.2 l.i6n lac rl i6n trl
6.2.1 Sr'r lroc sinh .++0 4.10
M[rc thu I 50.000i1/ I ndm t50 1,50
6.1.-l l r)ng thu 17..+25 37.425
6.1.+ l)i chi l7 J?S 37.125
6.2.5 l)tL
il ('hi ti' ngu0n thu phi tluoc d6 lai
I ('hi su'nghi6p - Hoc phi 642.558 642.s58
l.l Kinh phi nhi0m vu thudng ruydn 642.558 642.558
( hi thanh toan cd nhdn 3-rtt.i l3 338.313
C'hi nghi0p vu chuyen m6n Iu.+.,+ I -l 284.41 3
('hi tham quan hoc tap
('hi rnua sIm sua chiia 5i.900 53.900
L'hi khhc:
I Kinh phi nhi0m vu kh6ng thuong xuydn
C'hi thanh tozin c6 nhdn
('hi nghi";p vu chul'en mOn
('hi thanr clran hoc tdp
('hi rnua sim sira chira
('hi khnc
) Chi qurin li hinh chinh
2.1 Kinh phi thuc hi6n che d0 tu chil
('hi thanh todn c6 r.rhin
C'hi nghi0p vu chuydn m6n
Chi tham quan hQc tap
Chi mua sam sta chria
( hi khiic: .
Kinh phi kh6ng thuc hiOn cht d6 tu chu
t.l
('lri thanh toiin c6 nhdn
II
I
I I-
37.425
37.425
:
I
I
l
I
I
t------r---t
I
=
I-
I
---f-
------T_----
------r----- l
Báo cáo công khai năm 2023
'tT NQi dung
T6ng s6
li6u b5o
cao quyet
toSn
Tirng s6 li6u
quyet toan
duoc duy€t
C hdnh
l0ch
56 quy6t
toiin duoc
duydt chi
ttel ttmg
don vi truc
thu0c (n6u
c6)
5=1+-1
I 2 .,
C'hi nghidp vu chuy6n m6n
('hi tham cluan hoc tap
Chi rnua sim sua chta
lll Sii phi, lQ phi n6p ngin s:ich nh:i nu6'c
I loc phi
-)
I loc r.19l.16
I krc 'l'idng Anh
-+ l loc k1- nang s6ng
l rirng gii xe dap
It
DI.I.'[OAN CHI NGAN SACH NHA
NT.I.6C
l Ngu6n ngiin sich trong nuric
I ('hi qurin li hrinh chinh
l.l Kinh phi thuc hi6n ch6 d6 tu chu
('hi thanh todn cii nhAn
C'hi nghiCp vu chuydn m6n
L'hi mua sdm srLa chira
t.l Kinh phi kh6ng thuc hi6n ch6 dir tu cht
C'hi thanh todn cri nhin
('hi nghiep vu chuy0n m6n
L'hi mua sdm sua chira
2
Chi srg nghiQp girio dgc, dho t4o vir d4y
nghe
1 I Kinh phf nhi6m vu thudng xuy6n 4.407 "454 4.407.4s4
Chi thanh todn cri nhAn -+..+07.1-s.+ 4.407.454
Chi nghi6p vu chuyOn m6n
Chi nrua sdm sira chta 161.587 1 61 "587
1 91 .061 I 91.06l
Kinh phf nhi6m vu kh6ng thuong xuydn 726.248 726.248
')',
17).201
Chi thanh toiin ca nhAn 172.204
252"109
('hi nghidp vu chuyen m6n 252.),09
252"703 252.703
49.232 49.232
ll N gu6n vi6n t rr.r
I
-l 6
('hi khac: ...
I
5
(r
Chi khric:....
Chi kh6c: ....
Chi khric:....
('hi n.rua slm sua chira
Chi khric: ....
tt
------f-----t
f----T-----t
=
=
H =
HT ---__-]
Báo cáo công khai năm 2023
NQi dung
-l'6ng
s6
li6u b6o
,;
cao quyet
todn
T6ng s6 li6u
quyet toan
ducvc duvdt
Ch€nh
l€ch
SO quydt
to6n duoc
duydt chi
.,4 .
tlet tl-mg
don vi truc
thuOc (n6u
c6)
'I t'
l 5={+3 6
I )
I
Chi sr3 nghiOp gi:io dgc, tliro t4o vir dp1
nehd
l.l I)Lr rin A
')
I l)Lr iin B
Iil Ngu6n vav ng nuri'c ngo:ii
I
Chi su' nghiQp girlo dgc, tlio tgo vh d4y'
nqhc
l.l DudnA
I Drr dn Il I
NGU'OI LAP
(Ky, ghi rd ho ftn)
Gia Vi6n, ngey, 20 thiing 9 n;m 2023
HIEU TRL,IONG
(Kl t€n vd d6n
A;,/ 'iln NffA-P
Llll )rri t rri tirrtt r i cor'rs ltiD plrlri qLri r rio kho bqc nhl rrLtre
-_r-
l
------r---t
Báo cáo công khai năm 2023
I1t]ND QUAN NGO QUYEN
TuUoNG rHCS Lv TU'TRQNG
Ecvn vi tinh: D6n
THONG BAO
B:lo c:io qr,y6t to,ln kinh phi, ndm 2022
56 ti0n Tr' l0
't" t' NQi dung
(.,(. KHOAN THTi. CHI NGOAI NGAN SACH V.4.
KHOAN THTI HO, CHI HQ
I S0 thu phi, l0 phi
I I l<rc phi (n0u td)
225.706
-)
56 du ndm trunc chuy6n sang
92
l l liri: thu
416.852
I t'rng s6 tl.ru trong nin.l
642.558
f6ng kinh phi dutrc su dung trong n5m
642.558
I S,, rr.,lr riirr kho b c rrh nt(icinein liiing (51l_l_)
642.558
I (t
338,313
llong dti: - Btl sung chi lutrng
- Chi tang cu(mg co so vdt chdt
28.1..+ l 3
- Chi nghiCp vu chul'6n m6n
53.900
304.245
I 7
I li
l)tr ki6n muc tht (2 nrim hoc ti?p theo d(ti vtii GDMN; cd
cip hoc dii t,tii (iDt'T)
) l)4y thOm hgc th6m, hgc nghi: (n6u c6) tlllii nii dung
rhrc hi€n rheo hting kA dtdi dA11
2.1 Hgc bu6i 2/ ngil
si 71R
I 56 du ndm trutrc chuydn sang
l l
I lVl irc thu
l I
'l ong s6 thu troug niln 1.426.{J l5
l l.+ 'I
t)ng kinh phi duoc su dung trong nam 1.482.543
5
l I 56 n6p vio kho bac nhi nuoc/ngdn hdng
(')
1.482.543
l 6
I Sir chi trong ndm 1.434.385
Trong d6: - Chi girio vitn gidng day vd girio
vidn phu triich l6p hoc
998.771
- Chi khdu hao co so vit chit 198.440
128.413
- ('hi crrng llic tluurr I(. ehr dao
85.609
- Chi phirc loi
Ili6u miu 6.5
t.-l
St) chi trong nirm
- Chi khac
So dtr cr-16i narnr
I
Báo cáo công khai năm 2023
'f't' NQi dung s6 tidn r" le
- Chi khdc )i I5)
l I 7 Sir ci rL cu6i nitm 48.1 58
2.2 Hr.rc Ngh6
I Srl tlu nam lrtrric chuttn sang 10.036
11-)
t.l.i I t)ng s6 thu trong nin.l 26.940
l.l.-+ I t)ng kinh phi dut'rc srr dung trong nint 36.976
2.2. s Sir nrlp viro kho bac nhri nuoc/ngtn hirng
H) 36.976
') -)
() Sir chi trong ndm I 1.700
Trong d6: - Chi girio vi6n giiing d4y vd girio
vi6n phu trdch lcrp hgc
- Chi khdu hao co scv vdt chAt l 1.700
- Chi c6ng tiic qudn ly, chi dao
- Chi phirc ltti
- Chi khhc: ...
-)a
7 S[r ctL cu6i nini 25.276
.t
'l'ii trr2', h6 trlr (n6u cri: chi ti6t theo tt'ng c6ng trinh, tlr;
in)
..1. I
I Sir ch-L nirn trudc chuy0n sang
t.l l-[rng s6 thu trong nlrn
I
'l'tlng kinh phi dutrc sir dung trong ndn.r
t.4 Sir n6p vdo kho bac nhi nuoc/ngdn h?rng
(5)
t.5 Sir chi trong nirr
-l-rong
d6
3.1.6 Sir du cu6i nlm
-r.2
-l
Dich vg: Tr6ng giii'xe, clng tin, bdn tr[.... (Nr:u cd.. LiAt
Ai r.,it tlitlr t'tt tht,r hi(tn tti Jon vi. nii ,t,)i ,hrnt thut hir)n
rhco bang k0 tlm)'i ddt')
'l'r6ng gifr xc ilap
+ I I Stl du narn truoc chuyOn sang
l.l.l Nl(rc thu ...
+ t.-.i l'ting s6 thu trong nam 17.365
+. t.-l l ting kinh phi duoc sir dung trong ndm 17.365
+ I 5 Sti nirp vao kho bac nha nuochgdn hdng's' 17.365
+.l.() 56 chi trong nim 17.365
'l rong d6: - Chi cho ngutri lharn gia I 0.41 9
- Chi thuc hi6n nghia vu voi nhir nucvc
- C'hi khAu hao co sti v/it chdt
Mirc tl.ru:
l.l
Báo cáo công khai năm 2023
T'I NQi dung Sd ti6n 'ri' le
- ('hi phic loi 6.690
- ('hi khac 256
1.1 .7 So dtr cu6i nirn
1.2
l
l,i6n k6t gi/ro dgc: K! ning s6ng, Ti6ng Anh tlng
cud'ng, Ti6ng Anh cri y6u tii ngu'di nu'6c ngorii, Tin h9c.
r .;ri rri. l.i,)t ki ttic tn)i tltrny liitt ktt !irirt tlta,ltr,n tltui'
hicn tui Lltnt ri. mii nii tltrng thtrt'hitn thtrt hung kt dtrr'ri
tlLit'
5.1 Ki ning sdng
Stl drr r.rfun truoc chuyen sang
) i N4 (rc tliu .
) I liing s6 thLr trong nirn.)
5. I .-l I ong kinh phi duoc srr dung trong narnl
Si, rr,igr r iu, klto bac rthri nrroc ngrirt lting '''
f l (r Sd chi trong nin.r
'l long d6: - Chi theo hop d6ng l.roic cho ngutri da1-
- ('hi khiu hao co sr: vAt chAt
- Cihi c6ng tec quan l!, chi dao
- ('hi phrlc loi
- C'hi khhc
5 I 7 Stl drr cuOi nirnr
5.2
Thu hQ, chi hQ: BHYT, Doin, DQi, il6ng phgc, sfch vti,
.... (,'itr t6: Liit kA ctit'n6i tltmg thrqt'thr.rt' hin ttli don vi
thao.vi littt thtrc ti. mii n6i tlung thtrc hian thao buns4 kO
duti'i dit)
6.1 Vdng ta1 hi' b;1n
6.1 Stl hoc sinh .+56
6. I ? M frc thu .
6.1 I ong thu
(). l.-+
6. I I)rr
6.2 SiI LLDT
Sir hoc sinh 440
M (rc tl.ru 150.000d/l ndrn
6.1.i I 0ng thu 37.425
6.t..1 l)ii chi i7.125
6.1.5 I )rr
5.1.t
5.1.5
6
I)a chi
6.2. I
150
6.1.1
=
i-
tr
r-
Báo cáo công khai năm 2023
't"t' Qi dung Sir ti6n
IJ QtrYlI- TOAN ('Ht N(;AN SA(',ll
I Ngin s:ich nh:i nu6c
I Ngin srich chi thu'tlng xuy0n .+.407.454
56 dtr kinh phi nam trutrc chuy6n sang
- DLr 1trdn duoc giao trong nAn.l 4.407.454
'f long do: + Dlr torin giao dau ndnl
+ Du toin b6 sung trong ndrn
+ Kirrh phi gidnr trong nim
- Kinh phi thuc nhin trong nam
- Kinh phi quy6t toiin
- 56 du kinh phi duoc chuy6n sang nam sau s* dyng viro
c1uy61 toiin, bao g6m:
i Kinh phi dii nh6n
+ Du todn cr)n du tr Kho bac
1.2 Ngin srich chi kh6ng thut ng xuy6n 726.218
56 du kinh phi n5m truoc chuy6n sang
Du tozin duoc giao trong ndm 726.248
Trong d6: + Du toan giao ddu nanr
+ DU torin b6 sung trong nam
+ Kinh phi giam trong nin.r
- Kinh phi thuc nhdn trong ndrn
- Kinh phi quy6t todn
- Sd du kinh phf duqc chuy6n sang ndm sau st dung vdo
quy6t todn. bao gtim:
+ Kinh phi di nhdn
+ Du todn cdn du cy Kho bac
) f inh hinh thg'c hi(n ki6n nghi cux co quan Ki6m toiin.
th:rnh tra, co qurn thi chinh
lt)ng sr'r kinh phi phai n6p nuiin siich
l 6ng sir kinh phi dn n6p ngin sdch
l trng s6 kinh phi cdn phzii nirp
( NOI DT]NG EOI CHIEU SO LIEU KET QT]A HOA.T
l)QN(i r.i;ri trt. ( hi tilir tirtt.q trytu)nt
I Hqc phi
K6t qua ch€nh l0ch thu ltln hon chi trong nlnr
l-rong d(r: - Trich liip cac qu!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ri le
Báo cáo công khai năm 2023
't"t' Niii rlung 56 ti6n Ti l9
+ Qui, "86 sung thu nhap"
I ( )Lrr- "Ph[rc lrri"
r (lLri 'lloat dQnll stL nghiep"
- Kinh phf cai cuch ti€n lucrng
) lloc th6m
Ke t tlLra ch6nh l,^ch thu lon hon clii trong nirnr
['rorrg d6: - Trich ldp cric qu!
+ Qui ".
+ Qu!
+ Qu)-,
- Kinh phi cai cach ti6n luong
,)
KCt clua ch6nh l€ch thu lcrn htrn chi trong nirm
'l'rong dci: - Trich lip ciic qu1-
+ Quy "..."
+ Qu!
( ) Lri
-l
- Kirrh phi cai c/rch tien lutmg
I)
I Nlri'c thu nhip cria CBQL
MiLc cao nhit 1d/ngut)i/nam)
Mirc binh quAn (d/nguoi/nim)
Nl irc thap nhat (d/nguoi/nan1)
Mric thu nh{p cria gi:io vi6n
2
I4 [Lc cao nhit 1tl/ngutii/nim) 12.000
l4 (Lc binh quAn (d/nguoi/nim) 6.000
N,I irc thip nhit 1d/ngtroi/nam) 4.000
E M(r'( cHr cHO Hec sIN-Ft
I M(Lc chi thuong xuyddhoc sinh (d/hs/n[rr hoc) 120
M rjrc chi diu tu xiy drmg, sua chira, mua sAm thiCt bi
(d/hs/nam hoc)
150
NGU'OI LAP
(Ki, shi rO ha t4n)
Gia Vi6n, ngiy, 20 th:ing 9 nim 2023
HIEU TRLIONG
-0
Ny t(
(Ki,ftn vd
M(]t.-T.HT] NHAP HANG THANG
I
Báo cáo công khai năm 2023
TRLTCNG THCS LV TI,T TRONG
KE HOACH THU CHt CAC KHOAN THU NGOA! NGAN SACH
NAM Hoc 2023-2024
STT NQI DUNG
QUYET TOAN 2022-2023 KE HOACH 2023-2024
so
THANG
THU MLTC THU
H8C
SINH
SO TIEN s6
THANG
THU MLTC THU
Hqc
SIN H
SO TIEN
THU cHt THU cHt
cAc KHoAN rHEo QUY o!NH
1 86o hidm Y t6 12 563,220 441, 248,380,000 248,380,000 L2 680,400 444 299,37 6,OO0 299,37 6,000
2
Hoc phi 9 92,000 9 92,000 479 396,612,000 396,612,000
40% h6 trg chi luong 166,740,800 166,740,800
60% h6 trg chi chuy6n m6n,
tdng cudng CSVC 250,L1L,200 250,111,200
Hoc budi 2/ng,y
Thu
Chi gido vi6n Cay 65%
5% C6ng tac thu, quen li
7 12.00Od/ti6t
998,770,500
7 12.000d/ti6t 400
1,814,400,000
1,426,815,000 1,814,400,C00
1,270,080,000
Chi qu;in l1i hinh chinh 15% 128,413,000 27 2 ,1,60 ,O00
-chi t;n8 cudng csvc, h6 trg
thanh toSn diQn, nudc 9% 198,440,000 163,296,000
-chi Phuc lqi 5% 8s,609,000 108,864,000
4
Hqc nghE - Kh6i a 9
30.000/1
th6ng/1HS 100 26,940,000 9
30.000/1
thii ngl 1H5 130 3s,100,000 35,100,000
Chi ludng giilo vien d4y'.70% 18,858,000 24,570,O00
-Chi qu6n I'i hinh chinh: 15% 4,041,000 5,265,000
-Chi t;ng cudng bdo dudng, srra
chtra CSVC: 15% 4,041,000 5,2 6 5,000
I
1
H6 trg dien
Theo s6 dien
thqc td dUng
cria ldp hoc 6,815,000
Theo s6 diOn
thuc t6 dtrng
clra lop hgc 7,000,000 7,000,000
3
I
416,852,000
425
cAc KHoAN THU THoA rHUAN
QUYET TOAN 2022-2023 KE HOACH 2023-tO24
SO TIEN SO TIEN
so
THANG
THU MLTC THU
H9c
SINH THU cHt
s6
THANG
THU MLTC THU
HQC
SINH THU
NOI DUNG
cHr
5TT
THU HO CHI HO
10 s0.000d/1HK/1Hs 47,950,000 47,950.000 10 479 47 ,900,O00
I Nuoc u6ng 47,900,000
9
30.000d: xe
dap
50.000d: xe 17,365,000 17,365,000 9
30.000d: xe
d?p
50.000d: xe 2s0 90ADg.
Tr6ng gif xe dap 90,000
2
Ngudi l!p bidu
Dinh Thi Ngoc Di€p
H i€u t
Nguy6n Thi Thu Huong

More Related Content

Similar to Báo cáo công khai năm 2023

Công văn số 336/TCT-TNCN
Công văn số 336/TCT-TNCNCông văn số 336/TCT-TNCN
Công văn số 336/TCT-TNCN
Gia sư kế toán trưởng
 
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
chinhhuynhvan
 
Cv336 240114 tct
Cv336 240114 tctCv336 240114 tct
Cv336 240114 tct
hungduongneu
 
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Thư Nguyễn
 
Ke hoach110
Ke hoach110Ke hoach110
Ke hoach110
lhhhoabinh
 
Cv số 44 2017-nđ-cp của chính phủ
Cv số 44 2017-nđ-cp của chính phủCv số 44 2017-nđ-cp của chính phủ
Cv số 44 2017-nđ-cp của chính phủ
Tai Nguyen
 
Cv 1956
Cv 1956Cv 1956
Cv 1956
fomicotung
 
Cv so 21/LHH-VP
Cv so 21/LHH-VPCv so 21/LHH-VP
Cv so 21/LHH-VP
lhhhoabinh
 
Công văn số 13 ubnd tỉnh
Công văn số 13 ubnd tỉnhCông văn số 13 ubnd tỉnh
Công văn số 13 ubnd tỉnh
fomicotung
 
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...
Tai Nguyen
 
Cv1964
Cv1964Cv1964
Cv1964
fomicotung
 
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100ha
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100haHà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100ha
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100ha
Pham Long
 
Khu Đô Thị Thương Mại Giải Trí – Gem Sky World
Khu Đô Thị Thương Mại Giải Trí – Gem Sky World Khu Đô Thị Thương Mại Giải Trí – Gem Sky World
Khu Đô Thị Thương Mại Giải Trí – Gem Sky World
Áo Thun Store
 
Huong dan chuyen truong 2020-PGD
Huong dan chuyen truong 2020-PGDHuong dan chuyen truong 2020-PGD
Huong dan chuyen truong 2020-PGD
chinhhuynhvan
 
Cv 813 14 tncn (mien thue tncn doi voi boi thuong luong)
Cv 813 14 tncn (mien thue tncn doi voi boi thuong luong)Cv 813 14 tncn (mien thue tncn doi voi boi thuong luong)
Cv 813 14 tncn (mien thue tncn doi voi boi thuong luong)
trandung135
 
So 82
So 82So 82
So 82
fomicotung
 
139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)
tuyencongchuc
 
Công văn đến 10 04-17
Công văn đến 10 04-17Công văn đến 10 04-17
Công văn đến 10 04-17
fomicotung
 

Similar to Báo cáo công khai năm 2023 (20)

Công văn số 336/TCT-TNCN
Công văn số 336/TCT-TNCNCông văn số 336/TCT-TNCN
Công văn số 336/TCT-TNCN
 
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
 
Cv336 240114 tct
Cv336 240114 tctCv336 240114 tct
Cv336 240114 tct
 
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
 
T bphatbang
T bphatbangT bphatbang
T bphatbang
 
462+tb stttt
462+tb stttt462+tb stttt
462+tb stttt
 
Ke hoach110
Ke hoach110Ke hoach110
Ke hoach110
 
Cv số 44 2017-nđ-cp của chính phủ
Cv số 44 2017-nđ-cp của chính phủCv số 44 2017-nđ-cp của chính phủ
Cv số 44 2017-nđ-cp của chính phủ
 
Cv 1956
Cv 1956Cv 1956
Cv 1956
 
Cv so 21/LHH-VP
Cv so 21/LHH-VPCv so 21/LHH-VP
Cv so 21/LHH-VP
 
Công văn số 13 ubnd tỉnh
Công văn số 13 ubnd tỉnhCông văn số 13 ubnd tỉnh
Công văn số 13 ubnd tỉnh
 
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...
 
Cv1964
Cv1964Cv1964
Cv1964
 
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100ha
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100haHà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100ha
Hà Nội xây công viên văn hóa, giải trí, thể thao gần 100ha
 
Khu Đô Thị Thương Mại Giải Trí – Gem Sky World
Khu Đô Thị Thương Mại Giải Trí – Gem Sky World Khu Đô Thị Thương Mại Giải Trí – Gem Sky World
Khu Đô Thị Thương Mại Giải Trí – Gem Sky World
 
Huong dan chuyen truong 2020-PGD
Huong dan chuyen truong 2020-PGDHuong dan chuyen truong 2020-PGD
Huong dan chuyen truong 2020-PGD
 
Cv 813 14 tncn (mien thue tncn doi voi boi thuong luong)
Cv 813 14 tncn (mien thue tncn doi voi boi thuong luong)Cv 813 14 tncn (mien thue tncn doi voi boi thuong luong)
Cv 813 14 tncn (mien thue tncn doi voi boi thuong luong)
 
So 82
So 82So 82
So 82
 
139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)
 
Công văn đến 10 04-17
Công văn đến 10 04-17Công văn đến 10 04-17
Công văn đến 10 04-17
 

More from AnNhin942911

QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdfQD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
AnNhin942911
 
LTT TB danh muc sach 23-24.pdf
LTT TB danh muc sach 23-24.pdfLTT TB danh muc sach 23-24.pdf
LTT TB danh muc sach 23-24.pdf
AnNhin942911
 
Image_002.pdf
Image_002.pdfImage_002.pdf
Image_002.pdf
AnNhin942911
 
QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdfQD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
AnNhin942911
 
2023_04_21 16_20 Office Lens.pdf
2023_04_21 16_20 Office Lens.pdf2023_04_21 16_20 Office Lens.pdf
2023_04_21 16_20 Office Lens.pdf
AnNhin942911
 
PC Thuoc la dien tu.pdf
PC Thuoc la dien tu.pdfPC Thuoc la dien tu.pdf
PC Thuoc la dien tu.pdf
AnNhin942911
 
QĐ1281-QD-UBND phê duyệt SGK7.pdf
QĐ1281-QD-UBND phê duyệt SGK7.pdfQĐ1281-QD-UBND phê duyệt SGK7.pdf
QĐ1281-QD-UBND phê duyệt SGK7.pdf
AnNhin942911
 
Ke hoach Tuyen sinh lop 10 nam hoc 2022-2023.signed.pdf
Ke hoach Tuyen sinh lop 10 nam hoc 2022-2023.signed.pdfKe hoach Tuyen sinh lop 10 nam hoc 2022-2023.signed.pdf
Ke hoach Tuyen sinh lop 10 nam hoc 2022-2023.signed.pdf
AnNhin942911
 

More from AnNhin942911 (8)

QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdfQD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
 
LTT TB danh muc sach 23-24.pdf
LTT TB danh muc sach 23-24.pdfLTT TB danh muc sach 23-24.pdf
LTT TB danh muc sach 23-24.pdf
 
Image_002.pdf
Image_002.pdfImage_002.pdf
Image_002.pdf
 
QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdfQD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
QD phe duyet SGK lop 3, 4, 8, 10, 11 nam 2023..signed.pdf
 
2023_04_21 16_20 Office Lens.pdf
2023_04_21 16_20 Office Lens.pdf2023_04_21 16_20 Office Lens.pdf
2023_04_21 16_20 Office Lens.pdf
 
PC Thuoc la dien tu.pdf
PC Thuoc la dien tu.pdfPC Thuoc la dien tu.pdf
PC Thuoc la dien tu.pdf
 
QĐ1281-QD-UBND phê duyệt SGK7.pdf
QĐ1281-QD-UBND phê duyệt SGK7.pdfQĐ1281-QD-UBND phê duyệt SGK7.pdf
QĐ1281-QD-UBND phê duyệt SGK7.pdf
 
Ke hoach Tuyen sinh lop 10 nam hoc 2022-2023.signed.pdf
Ke hoach Tuyen sinh lop 10 nam hoc 2022-2023.signed.pdfKe hoach Tuyen sinh lop 10 nam hoc 2022-2023.signed.pdf
Ke hoach Tuyen sinh lop 10 nam hoc 2022-2023.signed.pdf
 

Recently uploaded

Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
drdoantam
 
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
HngChuNguyn6
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LKQUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
PHMCHCNG3
 
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdfBài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
nhungbuiktt
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdfDHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
thanhluan21
 
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
Hebemart Official
 
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdfTAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
NBNguynThnhLong
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
2156160160
 
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
ssuserb8b74b
 

Recently uploaded (16)

Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
 
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
 
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LKQUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
 
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdfBài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdfDHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
 
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
 
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
 
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdfTAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
 
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
 
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
 

Báo cáo công khai năm 2023

 • 1. LIBND QIjAN NGO QUYEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRU'ONG THCS LV TI/TRQNG DOc lAp - Trr do - Hanh phric Gia Vi€n, ngdy /n thdng f ndm 2023 BAO CAO VG tlit qun thrpc hiQn c6ng khai crlc ho4t tlQng nim hqc 2022 - 2023 vit K6 hoqch thrlc hiQn c6ng khai nIm hgc 2023 -2024 ciia trutrng THCS Li Tg'Trgng Thgc hi6n Quy chi! thuc hi€n c6ng khai O6i vOi co so gi6o duc crla hQ th6ng qu6c din dugc quy dinh t4i Th6ng to sO 36/2017/TT-BGDDT ngdy 2811212017 crla BQ Gi6o dsc vd Ddo tao (GD&DT); Thirc hiQn c6ng vdn sO SS1ISCDOT-TTr ngiry 17l3l2o22 cta Sd GD&DT Hai Phong vA vi€c huong dAn thr,rc hiQn c6ng khai OOi vOi co sd gi6o duc; Truong THCS Li Tr; Trong bdo c6o k6t qu6 thqc hi6n c6ng khai hoat rlQng2022 - 2023 vtt K6 hoach thUc hiQn c6ng khai nim hgc 2023 - 2024, cu th6 nhu sau: ,4- K6T QUA THI.TC HIEN QUY CHE C6NG KHAI NAM HQC 2022 _2023 I. Hinh thric c6ng khai - C-'6ng khai c6c th6ng tin theo quy dlnh tr6n webside cua trucrng t4idia chi ;:ilthr:sI vlutrong.hai phong.eclir.vnioorr-p--lthai&/111!19 1 - Ban hirnh vdn bdLn gui t6i cric t6 chuc, doirn th€ trong nhir truong. Il. NQi dung c6ng khai l. C6ng khai cam kOt ctr6t luqrng gi6o dgc vir chit lugng girio dgc thgc til. I.l. Cam *i* cnfu tuqng gitio tlqtc. Nhir truong dd c6ng khai diy <tu thOng tin vd di6u kiQn tuy6n sinh, d6i tuqng t.. tuy€n sinh; chucrng trinh girio dgc rnd co sd gi6o dqc thgc hiQn; y6u ciu ph6i hop giira co so gi6o dr,rc vd gia dinh, y6u cAu th6i dQ hqc tflp cta hoc sinh; c6c hoat d6ng h5 tro hoc t6p, sinh hoat cho hoc sinh 6 co sd gi6o dqc; ktlt qu6 d6nh ,;' gri ve tung ning luc, phdm chdt. hqc t$p, suc kh6e c[ra hoc sinh dg ki€n dat duoc; khA ndng hoc t4p ti6p tuc cua hqc sinh (Theo bi6u m6u 09 Th6ng tu 36120171rr-BGDET). 1.2. Chiit luqng gitio dqc thqc i: ntrd truong dd c6ng khai: a/ VC s6 hgc sinh hqc 2 bu6i/ng,ry: + 56 luong: 460/479 HS; d4t 96910. + Hinh thuc c6ng khai: t4i c6c I{Qi nghi so kiit k} 1, t6ng kiit ndm hgc 202.2 - 2023 vd bdng tin nhir truong. /../ So: /BC-THCS LTT
 • 2. b/ Ktit qua hgc tQp ciia hgc sinh cu6i ndm hoc duoc c6ng khai tr€n phdrr rndm quAn lii co sd d[ li6u ngir,h ci'ra nhii trudng vd durvc giri vC chc l<lp 'ao "u6i hgc ki 1, cu6i nim h,2c; th6ng qua trmg gido vi6n chu nhiqm de conl: khai tdi timg phq huynh hoc sinh. * Chiir lugng gido dltc hqc sinh ilqi trd {bao g6m cd HS khu)'6t tit hoc hoa nh{p dugc d6nh gi6 xtip lo4i 2 rnlt gi6o dgc). OOi vOi hgc sinh I b _l KHOI6,7 (224) Ki i nim hoc 2021 - :023 Cu6i n5m 2022 - 2023 So sirrh 221 (ii:irrr 0l Cian 1.37tt 2.26%) Tirng lBl9Z' 05 02 (o.e%) 02 (0.e%) 0 XL Hqc tAp theo TT22 Gidnr 0.4-50,1, Tan 12.6901, G idnr 5.2 I o,/o Giil'n 7.48./o YCu/ Chua cl t OOi vOi hoc sinh I So shnh C Tan ;6% Giarm 1.56% Tdn B.ll% (liam 3. l')i, Gidrur l.l'/ir Gianr 1.93'.,'i, - Ve HS du<yc 16n lop thAng toAn trucrng: 4771479 HS, dqt 99,60A. - VA HS lop 9 t6t nghiQp THCS: r28ll28 HS, d4t 100%. + Chdt luong hoc sinh gioi, hoc sinh ndng khi€u Hgc sinh tham gia thi HSG c6c mon vin h6a, TDTT, n6ng hhi6u <:1rc cap (Quan, thdnh phi5, khu vsc mi6n Bic). K6t qud dat 31 giai * COng tric x6y dr"mg truong chudn Qudc gia vd ki6m dinh ch6t h.Long gi:1o duc: Nhm 2020, truong dd tluoc c6ng nhAn <Trucrng hgc rlat chu6n qutic gia,, rnuc cl6 2 ndm 2020 vd Ki6m dinh chdt lrrong gi6o dqc c6p d0 3. Hi6n darrg clrrv tri c6c ti€u chi. 'f6t S o HS 1) r 011224 (0.45%) Kn6 0.4501,1 0l Dat Chua tlat XL rdn luygn theo TT22 Gioi/T6t Khe 0 011221 (0.45y, 109 (48.66vo TB/Dat 3s (rs.6296) 47.51% 18 (8.14% r05 Kil ndm hoc 2022 - 2A23 Cu6i ndm hgc 2022-2023 56 HS 258 Tot 2s8 (100%) Khe 2s4 (98.44%) 04 (1.s6%) 2-s8 0 Xl Hgnh ki6m theo TT26 TB 0 Gioi r32(5i.17%) Kn6 t'B 89 (34.5%) 32 (12.4%) XL Hgc lyc theo TT26 Y6u 05 (1.939'0) 0 8, 9. 21s (97.29%) t21(98.66%) 0U224 (0.1s%) 78 (34.82%) 96 (43.4s%) KHOI8,9 1s3 (s9.3% 8t (31.4%) 24 (e.3%)
 • 3. 3 2. C6ng khai tli6u kiQn tliim bio ch6t luqng giSo dgc: Nhd truong thgc hiQn c6ng khai theo Bi€u m5u sO 1l vd 12 Th6ng tu 3612017ITT-BGDDT. 2.1. Vi ctr sii t 8t chit: 6iau miu I I ) - Nhir truong thqc hi6n dring c6c quy dinh vd quin l1i tii sin cta Nhd .: nuoc vd quy che su dqng tdi s6n cira Nhir trudng. Ddm b6o an todn tdi s6n, kh6ng d6 hi€n tuong m6t m6t tdi s6n x6y ra, ph6t hiqn kip thdi hu h6ng v6 tdi sin dE khdc phUc sua chta, kip thoi tri6n khai thanh l1i tdi s6n h6ng, tdi s6n kh6ng con nhu cdu sri dqng. - Thuc hi€n c6ng b6 th6ng tin theo quy dinh. 2.2. VA iQi ngfi nhd gido, cdn bQ qudn t!, vd nhdn viAn. (Biiu mdu 12) - lOyo CBQL, GV, NV (theo thdnh ph6n tri6u tflp cria PGD) tham gia vdi c6c nQi dung nhu: Tap hu6n chuong trinh GDPT 2018, l6n l6p chuy6n d6. - Th4c si: dang hqc 01 ngudi (Vi); hodn thenh Th.S 01 nguoi (Dung). - D4i hqc vin bing 2: Hodn thenh 01 nguoi (DH Anh - Nhu Trang). - Trung cdp LL chinh tri: hodn thirnh 01 ngudi (TrAn Trang). - Ktit qu6 d6nh gi6 theo chuAn ngh6 nghiQp: nim hoc 2022-2023 th:u}c quy trinh TU d6nh gi6'. Kiit qu6 100% CB, GV tu <l6nh gi6 tr6n phAn m6m .,1 I ernls, Oam Dao tlen Oo. - 1'hqrc hiQn c6ng UO ttrOng tin theo quy d!nh. 2.-1. VA cilng khai thu chi tdi chinh - Trong nbm hoc, quy ch6 chi ti6u nQi bQ duqc rir so6t, diAu chinh phn hqp voi thuc tiSn cta nhi trucrng. - ViQc thpc hiQn phdn b6 dU to6n, di€u chinh dg to6n nitm 2022 co citc nhi6m vu chi s6t voi thgc ti6n hoat dQng cta nhir trudng. - Thuc hiQn chi tii5t theo Bi6u m6u 6.2. 6.3,6.4,6.5 kdm theo. III. Dinh gi:i l. U'u tli6m - Nhd trudng dd thqc hiQn c6ng b6 c6ng khai diy dt c6c nQi dung vir cl6m bao t(nh kip thdi theo quy dinh; kh6ng c6 i kitSn thic mic, khi€u nai. - Cric ca nhdn dugc phdn c6ng phg tr6ch trmg b9 phfn dd tham muu tri6n khai thgc hiQn c6 hiQu qud vir dd dat ducv. c k6t qui cira c5c nqi dung' 2. H4n ch5 Hinh thuc tuy€n truyin cria c6ng tdc c6ng khai chua da d4ng.
 • 4. -l trc th B- KE HO4.CTI THI/C HIEN QUY CHtr C6NG KHAI NAM HQC 2023 _ 202.I NQi dung c6ng khai . C6ng khai cam kiit ctr6t lurrng gi6o dgc vir chit lugng gi:io th.rc - Cam k6t ch6t luqmg gi6o dpc: Thuc hign c6ng khai theo bi6u miu 09 Th6ng tu 36|2O17|T"[-BGDDT cua 86 CD&DT hoac Phu luc Bi6u nriu -i.1 C6ng vdn sO +alpCOOt ngdy 0814DA22 cta Phong GD&DT Ng6 Quy6rr. - Ch6t lucrng gi6o dgc thqc t6: Thyc hign c6ng khai theo bi6u miu l() Thdng tu 36l2Ol7lTl-BGDEf ho{c Phu luc Bi6u m5u 3.2 C6ng van so 44IPGDDT rgiry 0814/2022 cta Phong GD&DT Ng6 QuyAn. 2. C6ng khai tli6u ki$n rlinr bio chit lugng giio dgc - Co so v4t ch6t: Thyc hiQn c6ng khai theo bi6u m5u I I 'l-h6ng tu' 3612017ITT-BGDDT ho{c Php luc Bi€u m6u 3.3 c6ng vAn sO ++lt'COO'f'ngly 081412022 cua Phong GD&DT N96 q)uy0n. - DQi ngfi nhd giao, c6n bQ cluern lj vir nhAn vi€n: thuc hi€n c6ng khai thexr bi6u mAu l2 Th6ng tu 3612017/TT-BGDDT boqc Phq luc Bi€u m6u 3..1 vA llieLr i ^- mAu 3.5 t4i c6ng vdn s6 44,?GDDT ngay 08/4/2022 cba Phong GD&D-[ Ng6 Quy6n. 3. COng khai thu chi tiri chinh. - Tinh hinh tiri chinh cua nhd tluong: Thuc hi6n quy chd c6ng khai tai chinlr theo TT 6ll20l7lTT-BTC ngdy 25 th6ng 06 nirn f0l7 Hu6ng din r0 c6ng khai ngAn s6ch O6i vOi don vi tlu toan ng6n s6ch, to chuc ducrc ngAn s6cl.r nhir nuoc h6 trg. Thqrc hi€n niem vit .dc bier"r miu cdng khai du to6n, quyet t,ra, thu chi tdi chinh theo c6c vdn barr qu;,, ,1inh hiQn hinh vi cdng khai quan lf itii - , ^.: : . chinh hodc cdc Bi6u mAu tai Phu lirc 6 g0r.n Bi6u miu 6.2, 6.3,6.4,6.-5 tai c6ng vdn s6 44/PGDDT ngdy 08/412022 cfra Phdng GD&DT Ng6 Quy6n. - Thr,rc hi6n th6ng brio c6c khoan thu - chi trong ndm hgc 2023 - 2024 theo dring quy dinh. - C6ng khai dq to6n ngAn sdLch vir quy6t toAn ngdn siicl.r theo clung quy dinh. II. T6 chric thgc hiQn l. Hinh thric c6ng khai - C6ng khai cilc th6ng tin theo quy dinh tr€n webside cua truong tai dia chi https:/ithcsl-ytutron g.haiphonr.edu. '.,n/c hai/ilt469l I. I i e t - Ban hdnh vin bin gti toi tat ca c6c bq ph{n phu tr6ch trong nha trutrng.
 • 5. ) 2. NhiQm vg cta thinh vi6n phs trich. a/ NhiQm vq chung - Cdn cir chirc n6ng, nhiQm vu duoc giao d6 tri,5n khai xAy dpg k6 ho4ch vd t6 chric thgc hiQn c6ng b6 c6ng khai cac n6i dung theo quy dinh. - C6 k6 hoach hinh dQng d6 khic phuc nhirng han ch5, t6n tai c0a nIm ltoc2022_ 2023;tri6n khai dirng kd hoach ndm hoc2023 -2024. b/ Nhi€m vg cu th6 cta ttmg thdnh vi6n: - DOng chi HiQu truong. + Xay dung k6 ho4ch vir tri6n khai toi tung bQ phQn/thanh vi€n phr trrich. + E6n d6c, ki6m tra, girim srit vi6c thuc hi6n nhi6m vu cua thinh vi6n duoc phdn c6ng phu tr6ch. + T6ng hqp b6o crio dinh kj 1cu6i k!, cu6i n6m) vd b6o c6o dQt xu6t (n6u c6) theo quy dinh. - E6ng chi Ph6 hi$u tru&ng. + Phu trrich c6c th6ng tin c6ng khai cam k6t vA ch5t luqng girio dUc, diAu ki€n d6m b6o ch6t luqng gi6o dpc, trudng chuAn qu6c gia vd ki€m dinh ch6rt luong giiio duc. + Girip HiQu tru&ng tl6n d6c, ki6m tra, girlm srlt viQc thqc hiQn nhiQm vu cua thdnh vi6n duoc ph6n c6ng phr.r tr6ch. - D6ng chi K€ torin. + Phu trdch c6c th6ng tin c6ng khai vE thu chi tiri chinh. + Chiu trdch nhiQm t6ng hgp, th6ng k6 th6ng tin 1i6n quan d6n t6t ci c6c nQi dung c6ng klai tu c6c b9 phfln; lap c6c bi6u m6u c6ng lrtrai theo tiiin d0; t6ng hqp c6c bi€n b6n c6ng khai theo quy d!nh. - D6ng chi Truong ban thanh tra nhdn d6.n: + Thqc hien nhiqm vu theo chirc ndng, nhiQm vp quy dinh. + N6m bat c6c th6ng tin phirn 6nh v€ ho4t <IQng c6ng khai cira nhd trudng; vd trao d6i vtii 15nh d4o nhd truong klp thoi. - D6ng chi Nguy6n Vdn Duong (GV Tin hqc): phu tr6ch c6ng khai tr6n webside nhir truong theo ti6n dQ. Noi nhQn: - PGD&DT (tl6 b/c); - BGFI, KT: - Webside truong; - Luu: V'I (01). G Nguy5n Thi Thu Huong UTR
 • 7. UI}ND QUAN NGO QUYEN CONG HOA XA HOt CHU NGHIA VIET NAM TRTJ'ONC THCS LV TRONG D6c lip - Tu do -Hanh phric THONG BAO Cam k6t ch6t luqng gi6o duc ciia tru'd'ng THCS Li, Tq Trgng Nirm hoc 2023 -2024 STT lv NQi du ng Chia theo kh6i lop L6p (r L6p 7 Lfp tt Lrip 9 I II Di6u ki6n tuv6n sinh Ho?rn thAnh chuong trinh Tiilu hoc Hoirn thinh chuong trinh l6p 6 HoAn th irn h chuong trinh ltip 7 llodn thdnh chuong trinh l6p 8 Chuong trinh gi:io dgc mh co sri gi:io th,rc thgc hi6n Thuc hi0n chuong trinl.r quy dinh cta BGD&DT d6i voi c^p THCS. Y0u ciu vil ph6i trrrp gifr'a crr sri' giio dgc vi gia ilinh. Yiu ciu vG thni tlQ hgc t{p ciia hoc sin h - Gia dinh HS phni quan tam. tao di6u ki6n cho con em di hoc ddu. hoin thrinh di1 du cdc nhi6m vu hoc t6p do nhd truong dA ra. C(r nghia vu tl6ng gtip dAy dir cric khoin thu theo quy dinh cr}a nhA nucvc. cac kloan thu thoa thuiin inOu c61. - Hoc sinh phrii thuc hi6n nghi6nr lirc v?r tu gi6c nhi6m vr-r cua nguui HS theo Di6u l€ trurrng trung hoc vd N6i quy nhir truong. lop hoc. Cic ho4t tlQng h6 trq hqc tAp, sinh ho4t cria hrlc sinh ti co so gi:io dgc - Dim bdo dAy dt phdng hoc vcri crlc trang thiet bi dat chuAn cho HS hoc tip. - M6i lop hgc ri6ng I phdng. kh6ng quri 45 HS. - I-IS dugc hoc tQp, thuc hirnh t4i 7 phdng hoc bq mOn (Li. Hoa. Sinh. Tin hoc. Ti6ng Anh. Nhac). - D[r sdn bdi cho HS vui choi vd tdp luy6n TDTT. - M6i trudng hoc tdp an torin vir thAn thi6n. - ThUc hiqn nghidm ttc, diy dir chuong trinh GDNGLL theo quy dinh cira SGD. ting cuong cdc hoat dQng ngo4i khoii nhu TDTT, van ngh6. hoat d6ng xa h6i. trai nghi6m ... nhim tao didu ill
 • 9. ki6n cho HS vui choi giai tri, phet tri€n ndng lgc vd tich lu! k! ndng s6ng ... K6t quri tl4o dri.c, hpc tip, sric kh<ie cria hgc sinh dg ki6n ttr3t tIu'oc (tt TB trrv l6n. sau ki€m tra lai trong hd). 99% tro l6n 99% tro l6n 99% tr<v l6n 100% vt Khi ning hgc tflp ti6p tgc cria hgc sin h. 100% 100.) 1000h 980k Gia ViAn, ngdy 05 thdng 9 HIEU TR Nguy6n Thi Thu Hurrng 3
 • 11. I.JI]ND QUAN NGO QUYEN Bi6u miu 1.2 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRU'ONG THCS Lf T 'TRONG CI -T do -H nh hric THONG BAO C6ng khai th6ng tin chAt lrg'ng gi6o dgc thgc t5 nim hgc 2022 -2023 sl'l' I I l + t.z NQi dung T6ng s6 Chia ra theo kh6i Lip L(r'p 6 l.6p 7 Ldp 8 Lrip 9 56 hgc sinh chia theo h4nh ki6m (dp dUng d6i vtii hoc sinh duoc ddnh gi6 theo Th6ng t,.r t6 58,lot lr I l-llGDD f ngay t?.fi212011 258 130 t2u T6r .. ,l i (ty le so vol long so) 258 1009'" 100% Kh6 !. (ty le so vor tong so) 0 t) 'l-rung binh (t1i le so vtii t6ng s6) 0 0 0 Ytu .^ ,. ^ ,1. (ty t9 so vol tong so) 0 0 56 hgc sinhchia theo k6t qui rin luyfn (rip dung d6i viri hoc sinh duo. c drinh giri theo Th6ng tu s6 22I2O2UTT-BGDDT ngdl 20nt2021 221 il6 105 I 1'6t ', ; :', (ty le so vol tong so) 2r5 98.28 96.19 l Kh6. (t1i 16 so voi t6ng s5; 1.72% Dat ,. 1 ,1. (ty le so vor tong so) I 0.95o/u I Chua dat I. (ty le so vor tong so) 0 0 il.t 56 hgc sinh chia thco k6t quii hgc t{p (irp dung cl6i voi hoc sinh duoc ddnh gi:i theo Th6ng tu s6 ssl:ot I/'I'T-BGDDT ngd1, 12fi21)O|) 258 130 t 2ll Gioi .^ ,. ^ ,.. (ty lg so vor tong so) t53 59.23 59.3 8 Kha (t1f' l0 so voi t6ng s61 'l lung binh (ty 16 so viri t6ng s6; 8t 34.62 28.13 % 2t 6.15% 12.5% l 0 0 2.86%
 • 13. l 5 Ydu ,. : 7. (ty le so vor tong so) Kem (ty l0 so voi t6ng s6) 56 hgc sinh chia theo kiit qui hoc tip (:ip clung dtii vni hoc sinh duoc d6nh giri theo 'l'lrr)ng tu sO :ZIZOZ t tL't-gCDD'l' ngriy )0t712021 I I o (ty lQ so voi t6ng s6) Khd I. (ty 19 so vor tong so) [)at ,. ,i ,. (ty lc so vor long so) 0 0 0 22l ll6 I05 I05 42.24 96 46.s5 % 40% Itt 10.34 % -t ('hua dat (lJ l!- s0 '(Ir tong so) 2 0.86% 0.95% ilt I 'l 6ng hop k6t qud cu6i nlm 179 ll6 105 1.10 l2ti I-tn lcrp ,. ,i :. (ty lg so vor tong so) l.l Ap dung d6i voi hoc sinh duo. c drinh gi6 theo 1'hirng tu s6 58/2011/TT-BGDDT ngdy t2fi212011 25ri l -30 l2ti it I Ioc sinh gi6i t. (tv le so vor tong so) 153 s9.23 59.3 8 l.r 1.2 I loc sinh ti6n tiOn ,. ,i r. (ty 19 so vor tong s()) til 34.62 28.13 % Ap dung d6i v6i hoc sinh duoc clinh gi6 theo Th6ng tu sd ZZtZOZttl"I-gCDDT ngdy 20t7t202t 221 r16 105 ll lr llgc sinh gioi (ty ld so vtri t6ng s6) I t)5 42.24 53.i3 I loc sinh tidn ti€n .^ ,. : ,i. (ty lc so vul tong so) 96 46.55 40% 2 .1 { 5 6 '1 'l'hi tai ,^ ,. ^ :. { ty lg so vol tong so) l,tru ban .^ ,. l ,i. ( ly lc so vor tong so) ('huy6n trucrng di ( tl, l0 so vtli r6ng s6) ('huydn truong rl6n ( l) l!' so vor long so ) lli du0i hoc (t1'16 so vcri t6ng sd) 2 0.95% l-l 12.9u1, 11.3't, 28.6"1 11.2"1 f 40% 20.'1, 10"1, 0 0 t) 0 0 0 Ilo hoc (qua kj, nghi hd nem truoc vd trong nanr hoc) 0 0 0 0 0 0 0% 0% I I.2 5i.i3 5.71% 0.86%
 • 15. 1ty I;^ so vtii t6ng so ) t 56 hgc sinh ilat giii c6c ki' thi hgc sinh girii ('iP rinh^hanh ph6 Qut)c gia. khu vuc m6t s6 nuoc. qu6c t6 56 h9c sinh tlg'r6t hoiic dg thi tiit nghi(p 9 J 7 I 2 + ?. 1 I l2tt l2ti 56 hgc sinh tlug'c c6ng nhin t6t nghiQp l2tt tztl I l YtI I 1 ( iitii (t) lL's(, vrfl (ong So) 76 59.4% Khd ,. :. ,1. (ty lc' so vrvr tong so) .36 28.1o/, 'l rung binh .^ .. : l. (ty le s0 vol tong so) l6 t2.5% 56 hr2c sinh thi tl6 l6p l0 -'l'HP'l' 'l) ut)ng c6ng ldp (ly lQ so v6i r6ng sii) 57/8{ 67 .9o/o 7 t /t2tl 55.5% Vlil 56 hoc sinh nam/s6 hoc sinh nfr 236t213 5l/65 55/60 7ot60 70l58 56 hoc sinh ddn t6c thi6u s6 0 0 0 0 0 -) Y 'l l Gia ViAn, ngdy 20 thdng 9 nd J HIEU TR Ngu-v-6n Thi Thu Hu'ong 2 'l'ruting ngodi c6ng l6p .^ .. : l. (t) 19 so vor tong so)
 • 17. UBND QUAN NGo QUYEN TRUONG THCS LV TU'TRONG THONG I}AO Cdng khai th6ng tin co sti'v{t chAt, nim hqc 2023-2024 STT I I 1 2 3 4 N6i dung Sii phirng h9c/sii ftip l,oai phr)ng hgc 56 lrrgng Binh quin Ls/Ls 56 m2/hoc sin h l)ht)ng hoc ki6n c6 15 1.3 M2lHS I)htng hoc biin ki6n c6 l)hirng hoc taur I'hong hoc nho 5 Sir phong hoc b6 m6n 2 6 56 phdng hgc da chuc ndng (c6 phuong tiQn nghe nhin) 1 llinh clLrin ltip/phong hoc 7/7 8 IV llinh quin hoc sinh/lop 56 di6m trudng 32 01 T6ng tli6n tich dit (mr) 5.035.7m2 1 2 l)i6n tich sin choi, bii tiip (nl') 3.350m2 'l'6ng diQn tich c:lc phdng 7.284rn2 l)i0n tich phdng hoc (m2) 720m2/I5p 48m2lphdng I)itn tich phdng hoc b6 m6n (m2) 96 m2/2p 48m2lphdng 3 I)itn tich thu vi6n (m2) 48m2/phong 48m2lphdng 4 5 v 1 1.1 t)iCn tich nha tap da nang (l'hdng gi:io dgc rdn luy6n rho chir) (mr) 300m2 Di|n tic'h phing hour d6ng Doin D6i, phing truyAn rhing 1i) 48m2lphdng r6ng s6 thi6t bi day hsc!Qi!!!gu lQq rT !!!.!0) I tir! sir thiSt bi dar hoc t6i thi6u hiSn c(r theo qul dinh Kh6i krp 6 s6 b0/lop 2b0 / abp L.2 1.3 L.4 2 2.1. 2.1- Khrii kip 7 2 bq / akrp Khrii ltlp 8 Kha)i ldp 9 Itlng s6 thiilt bi d4y hqrc t6i ttri6u cOn thi6u so v6i quy dinh Kh(li l(rp 6 Khiri l(rp 7 1,bQ /3lop 2 bQ / alop 2.2 2.4 3 4 Khiri kip 8 Khtli l6p 9 Khu vudn sinh vit, vudn alia I di6n tich/thi6t bi) 0 'l'ilng s6 mrll'r'i tinh dang dupc sii dgng phgc r'1t hrlc tip (Drn vi tinh: b6) 37 12.94 hgc sin h/b0 v t Bi6u miu 3.3 t VI
 • 19. s6 thi6t billdp 1 2 3 4 -) 15 1,s/L5 ('it xit 01 t)iiu Video/dAu dia M/ry chi6u OverHead/projector/,at the 01 01 lhi0t bi khac... 'l iing sii thi6t bi alang sri'dgng 6 56 thi6t bi/kl1r 1 2 livi ('Lit xdt 3 4 5 I)iu Viclco/ddu dia M/ry chi6u Overl{ead/projector/vdt thC lhi0t bi khLic... lx 'l'iin livi X XI sil ttri6t tr dtn chun khrie NQi dung x x t xrv 1 2 t* l hur 'l h6ng tr t,i 32,'2020,1--BGDDT ngil' 15i9,/2020 ttia BQ GDDT ban hinh Diiu t€ tnimg trung. ltoL L(t :o, tni'ng trung hoc ph6 th6ng vit lrung hoc ph6 th6ng c(t nhiAu cdp hpc t'i l'hing u sti :- :0tt t"t'-BlT rtgiy 2J 6 20tt tau Bti I ri h,m ht)nh t1u1 t'huin kj rhudt,Tutt girt vi nhi riiu - diiu kiitr ltut dunt futp t'0 .:inh). XV xvt xv xv Gia Vi6n, ngdy 20 th6ng 9 narn 2023 HIETJ TRI,IC,N 36 lumglm:1 NQi dung Nhir bdp Nhi 5n 56 luqng phdng t6ng di0n tich 1m2) 56 ch6 Di0n tich binh quin/ch6 Phdng nghi cho hgc sinh b5n trrl Khu n6i tri (i iho vi6n nir Hoc sinh nam I loc sinh nir T6ng so Di6n tich 1'6ng SO D ien tich T6ng so Dien tich 1'ring Di€n tich I)11 chuirn ri sinh* N h:i vQ sinh 24 m2 24 m2 72m2 72m2 2 0 5 0 ('hua clat chudn v6 sinh+ 2 0 3 0 LO Kh6ng C6 Ngudn nu'6c sinh hoSt h9p vQ sinh Ngu6n di0n (lu'di, phrit ili6n ri0ng) C6 K6t niii internet Co C6 (thcs- lytutrong@ ngoq uyen.ed u.vn ) 'l rang th6ng tin tliQn tti (u ebsitc) cta trut ng 'l uirng r:io rir Co xtx (Ki tdn vd Giiio vi6n nam
 • 21. Ili6u nriu 3.{ UBND QUAN NGO QUYEN CONG TIOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRUONG THCS LV T TRONG DOc lAn - Tu'do -Hanh ph irc THONG BAO C6ng khai th6ng tin v6 AQi ngl nhir gi6o, c6n bQ quin ly vh nhin vi6n nim hgc2023-2024 SI"I NQi dung T6ng s6 'l'rinh tlQ tliro t:ro ll lrng chri'c tlanh ngh6 ng hiQp Chuin nghi: nghiQp TS ThS t)l I (t) l( Dutii ]'C I lrl ng Ill H4 ng Il Hirng I T6t Khir I'II Kd'nr I I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2 l3 t4 l5 lt I 2 lll I 2 4 5 6 7 Tdng s6 crin bQ qunn lj, gi:io vi6n, nhin vi6n (Ji6o vi€n I IOllg dO SO glilo ICll dil) lllt)ll lbdn vlit li II(ra hoc Sinh hoc ( il) C6ne diln I in hoc Nsar in l-iclt sLi Dia li Ii6ne Anh I'h€ dr,rc Am nhac M! thudr ( rlnll ngh6 I'P I DOi CB guin li I Ii€u trutme I'hir HT N hAn r i6n NV vin thu NV k6 todn Nhirn rcn ! l( NV thu vien NV th idt bi NV Lao c6ng NV Bdo bd 39 JI 8 I I I I I '/ I I 2 2 I I I I 2 I I 6 I I 0 I 0 I ) 0 0 0 0 { J I I 0 JO 2tt 6 I I I I I '7 I I 2 2 I I I I I I I I 0 0 0 0 2 0 0 2 I J 0 J I ). 0 0 l) t) 27 27 8 I I I I I 6 I I I 2 I I 0 I 0 0 { ) 7 I I 0 I 3 I I 5 I I l I I 2 I I 0 lfi 4 5 I I 2 I I 0 0 0 0 0 0 t) 0 0 0 0 Gia l'i€n. ngdv 0-5 thcing 9 nti l HIETI TR Ng cn Thi Thu Hu'ong -) 2-l 0 l8
 • 23. IIITNI) ()IJAN NCiO QUYEN 1'RUoNG THCS Lv TU'TR9NG PHU LUC 6 coNc HoA xA Hgr cHo NGHiA vrET NAM DQc lap - Tg'do - H4nh phric s0,,:l9.teo-tHCSLTT Gia Vi0n, ngdv l9 thdng 9 ndn 2023 QUYET EINH Vt viQc c6ng bil c6ng khai qry6t torin ngin sSch vi c6c khoin thu ndm2022 III[:U TRUONG TRUONC TRL]NG IIQC CO SO LV TU'TRQNG Cdn cir Ngh! dinh sO tO:IZOtOIND-CP ngdy 2ll1212016 cua Chinh phu cluy dlnh chi ti6t thi hdnh mQt sO Aieu cua Luit Ng6n srich nhd nu6c; Cdn cir Th6ng fi s6 6ll2OlT ITT-BTC ngity 15/612017 cta 86 Tdi Chinh huong dAn thuc hi€n c6ng khai ngAn s6ch Oiii vOi don v! dg toiin ng6n s6ch, t;tl cdc trl chuc duoc ng6rn s6ch nhd nuoc ho trol Cdn cir Th6ng tu sO 90/2018/TT-BTC ngity 2819/2018 ciia B9 Tdi chinh srra d6i rnQt s6 di6u cua Th6ng tu s5 6ll20t7/TT-BTC ngiry 151612017; C6n cri Quy6t dinh s6 3139/QE-UBND ngay 28ll2l221cta UBND Quf,n Ng6 QuyAn; Theo dA nghi cta K6 to6n nhd truong. QUYET DINH: Didu l. C6ng b6 cdng khai rO tiqu qry6t to6n ngAn siich vir ciic khoein thu nim 2022 cua trucrng THCS Li Tr,r Trgng. Didu 2. Quyiit dinh c6 hiQu lvc k6 tt ngdy ky. Didu 3. C6c 6ng (bd) td truong Vdn phong, K€ torin, cric bQ ph4n c6 li6n clran cir.r cu Quyilt dlnh thi hdnh. HIEU TRU,ONG Noi nhQtl: - N hrr ditu ..i - l.ttrr V l. (bi ftn, dd Ng 6n Thi Thu Huo'ng
 • 25. I II}NI) QUAN NGO QUYEN 'r'RUONC THCS Lv TU',TRQNG Ntti uhAt!: - Nlrtr d i0Lr .l l.rttr V I . PHU LtrC 6 CQNC HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM D6c lip - Tg do - Hlnh phric st,N..terl-tHcSLTT Gio l,'iAn. ngiiy l9 thdng 9 ndm 2023 QUYET D!NH V6 vi0c c6ng bii c6ng khai dr1'to6n ng6n s{ch vir c:ic khoiin thu nim 2023 IIIEU TRUONG TRUONG TRUNG HOC CO SO LV TIITRQNG Can cu Nghi dinh s6 163/20 l6IND-CP ngdy 2111212016 cira Chinh phri quy dinh chi titit thi hirnh mQt rO Oid, cua Luflt Ng6n srlch nhir nu6c; Cdn cir Th6ng u t6 6tl2OtT ITT-BTC ngity 1516/2017 cta BQ Tdi Chinh hLrong d6n thqc hi€n c6ng khai ngdn s5ch ai5i vOi don v! du to6n ng6n sdch, cric td chuc duoc ngdn sdch nhA nudc h6 trol Chn crir Th6ng tu sO qOlZOt 8/TT-BTC ngity 28l9l2Ol8 cta BQ Tdi chinh stra d6i mQt s6 di6u cila Thdng tu s6 6ll2Ol7lTT-BTC ngiry 151612017; Cdn cf Quy6t dinh sd 3839/QD-UBND ngAy 2611212022 cira UBND Qu4n Ng6 Quy6u 1'heo dd ngh! cua K6 torin nhir truong. QUYET D!NH: Di6u t. C6ng bai c6ng khai s6 liQu du to6n ngdn s6ch vir c6c khoiin thu ndm 2023 cua truong THCS L;i TU Trqng. Didu 2. Quyt5t dlnh co hifu h;c k€ tu ngdy k1i. Di6u 3. C6c 6ng (bd.; to truong VIn phong, K6 todn, cric bQ ph4n c6 li6n quan cdn cf Quytit dfnh thi hdnh. HIEIJ TRI]ONC (k! te n, clo N gu]'6n Thi Thu Hu'o'ng
 • 27. TJI]ND QUAN NGO QUYEN TRUdNG THCS LV TI.ITRQNG DUTOAN THU - cHI NLM2L22-2023 (Kdm theo Quy& dlnh t,j &p.QD-TUCSLTT ngdy 1g/g/2023 cua trrdng THCS Li Ttr Trpng) Dtrn vi tinh: n in ddn 't t' NQi dung l)g torin I 2 , .I'ON(; SO'IHU, CHI, NOP NGAN SACH PHi, LE PHi Sii thu phi, 16 phi I H r.rc phi (n6u c6) I 225.706 I I St) du nam truoc chuyOn sang M[rcthulthang/lHS 92 l lirng s() thu trong nen.) I 116.852 { I l irng kinh phf dur:c s[r dr,rng trong ndnr 642.558 i I 642.558 S0 chi lrong ndn.r 338.3 l3 I'rong cl(r: - B(r sung chi luong - Chi tang cutrng ct'r sti vit chlt 284.411 - C'hi nghiCp vu chul'Cn nrtin 53.900 - Chi khric: 7 Sir du cu6i nim 304.245 It I Dg ki6n muc tht (2 ndm hoc tiAp theo dii vlri GDMN: ca cdp hoc d6i vcri GDPT) l)r11' th6m hqrc th6m, hgc nghd (n6u c6) ) (ll[6i n(ti dung thtrc hitn rheo butg k0 drtri dtiyl 2.t I I oc buiii 2 55.728 ) I I Stl du rrdrrr truoc chuy6n sang M [rc thu I tiet / 1 HS t2 ) J I l'irng s6 thu trong ndm 1..+26.ti l5 ) I l'irng kinh phi duoc su dung trong nim I .482.5,+i Sti rrop vito kho bac nha nuoclngin hang 'l' f I 1.1.6 Sir chi trong ndm I,434.385 l rong u(): - Lnr grao vren glang uqy va 8la0 vlgn pnq rracn lup l-..,, 998.771 - Chi khdu hao co str vAt chit 19tt.440 - Chi cong tiic quan l;i. chi dao llli.l li 85.609 - Chi phuc loi Bi6u miu 6.2 l :,, tf,,f. r it,, klll', 1.6 :. I .-l I.482,543 I I i-
 • 29. 'TT N6i dung Du'to:in 23,152 l I 7 Sir du cu6i nam 48.1 58 )) Hgc ngh6 l I I 56 du ndm trudc chuy€n sang ) I l Mucthu I liet/ I fls l I T6ng s6 thu trong nan.l 26.940 l l+ l-6ng kinh phi duoc sir dung trong ninr )6.976 l I 5 So nOp r Ao kho bac nhA nuocrngdn hing 'r' 36.976 -) I 6 56 chi trong ndnr I 1,700 l rong u(): - Lru grao vren ElanB uay va Blao vlell pn(.1 rracn rup t.,.,, - Chi khdu hao co so vit chit - Chi cCrng ldc quan lyi. chi dao - Cihi phtic loi - Chi khic: . 7 56 dtr cu6i nim 25.276 Tii trg', h6 tro (n6u c6: chi ti6t thco tilng c6ng trinh, dg 6n) -l I I Sd du nan trutlc clruyCn sang I l f6ng s6 thu lrong nam T 6ng kinh phi dtroc st dung trong nim .r.1.+ Sti ndp vio kho bac nhir nuuc/ngdn hing 'r' I ) Sti chi trong nlnr flong d6: I (r 56 du cu6i ninr J Dich vg: Tr6ng giir xe, cing tin, b{n trt.... (Ntu c6.. LiAt k0 ctic dic'h vu thrc'hi0n tui tlrm t'i. mii n6i dung thtrt hiAn thco bting kA tlmii diy) t.l Tr6ng giii' xe d4p +. I l 56 du nam lrutrc chuy€n sang +.1.1 M[rc thu: I th6ng/lHS 30-50 l. l..l T6ng s6 thu lrong nim 17.365 .1.1..+ f irng kinh phi cltroc srr dung trong nanr r 7,365 + Sri nop r io kho bac nhu nutrc, ngan hartg ' | ' I 7.365 + 6 56 chi trong ninr 17.3(r5 l'r'ong d6: - Chi cho ngtriri tham gia I 0.41 9 - Chi thuc hi6n nghia vu voi nhir nucrc - Chi kh6c: ... 10.0i6
 • 31. 't"I NQi dung Dr; to{n - Chi kh6u hao c<v scv vit ch6t - Chi phtic loi 6,690 - Chi kh6c 2s6 56 du cu6i nim Li6n k5t girio dgc: Ki ning siing, Ti6ng Anh ting cudng, Ti6ng Anh c6 ,i y6u t6 ngudi nuri.c ngoiri, Tin hgc. (Niu c(t; Li€t k€ cic n(ti dlrng liAn kit gi(ut tluc dtrec thtrc hiAn rui don vi. miti nt)i dtrng thrc' hiin theo bang kA tlwii ddy) 5.t Li6n lac ali6n tri' 5 I I 5.1 .2 Mtc tlrr-r: 1 ki/lHS 75 5 I 'l'6ng s6 thu trong ndm 37,425 5.1..+ 'l'irng kinh phi duoc su dung trong nim 31.42s 5.t.5 56 n6p vdo kho bac nhr nuoc/ngin hdng (r) 37,425 5.I 6 56 chi trong nim 37,425 'I'ror,g d6: - Chi theo hop d6ng hodc cho ngudi day 37,42s - Chi khAu hao ct'v sd vdt chAt - Chi cdng t6c qudn ly. chi dao - Chi phtc loi - Clhi khic 5.1 .7 Sar du cu6i ndm 6 Thu hQ, chi hQ: BHYT, Doirn, DQi, d6ng phgc, s{ch v<i', (NAu c6: LiAr kO cdc nQi dung drqc thuc hi€n toi don vi theo si; heu thuc tii, mdi n6i clung thtc hiAn theo bing kA dudi dAy) 6.1 BI.IYT 6.1.1 56 hoc sinh .+.+ I 6.1.2 Mirc thu: 12 th6ng/ I I IS 563 6.1 .:l T6ng thu 248.3 80 6.t.4 Da chi 248,3 80 6.1.5 Du 6.2 Vdng tay bi b4n 6.r.1 6.1.2 Muc tl.ru: l2 th6ng/1HS 40 6.1.3 'lbng thu 18.240 6.1..1 Dn chi r2.821 6.1.5 I) u' 5.41 9 4.1 .1 56 du nam trudc chuydn sang 56 hoc sinh: 456 T
 • 33. 'I"t' NQi dung Dg' torin II Chi tt' ngudn thu phi ducrc dG lai ('hi sg' nghi6p l.l Kinh phi nhi6m vu thuong xuydn 6.329.438 Chi thanh toiin c6 nhdn 5,457,977 ('hi nghi€p vu chuy6n m6n 3 l 8.775 60.000 ('hi mua sim stra chira ('hi khhc 91 .066 Kinh phi nhidnr vu kh6ng thutmg xuydn 726.248 C'hi thanh toan cii nhan 17).2.01 C'hi nghi6p vg cl.ruy6n m6n 252.109 Chi tharn quan hoc tAp C'hi mua sim sua chira 252.703 ('hi khric: +9 232 2 ('hi qu:in li h:inh chinh I Kinh phi thuc hi€n ch6 d6 tu cht ('hi thanh toan c/r nhdn ('hi rghiep vu chuv6n m6r.t ('hi tham cluar.r hoc tdp ('hi mua sirn sua chta ('hi kh6c l.l Kinh phi khting thuc hi6n ch6 d6 tu chu (.hi thanh toiin cdr nh6n Chi mua slm sua chira ('hi khac: ill I I Ioc phf 1 I loc ngh6 I loc I-i6ng Anh + I Ioc k! ndng s6ng I rr)ng giI xe dap tl DtJ'TOAN CHr NGAN SACH NHA NU6C Ngudn ngin sich trong nuric 5.1 33.702 I ('hi qurin l! hirnh chinh l.l Kinh phi thuc hi6n chC d6 tu chu ('hi thanh tofn cri nhdn I ('hi tham cluan hoc tdp 401.620 Chi nghitp vu chuy6n m6n ('hi tham quan hoc tdp Sii phi, 16 phi nQp ngin siich nhit nu'ric I i- I i-
 • 35. 1.'t' N6i dung Dg' torln Chi nghi€p vu chuydn m6n Chi mua sdnr sta chira Chi khic: ... l l Kinh phi kh6ng thuc hi€n ch6 d6 tu chu Chi thanh todn cii nl.rAn ( hi nghi0p vu chuy6n mOn Clhi n.rua slrr sira chlra Chi khdc: 2 5,133,702 2.1 Kinh phi nhi€m vu thucmg xuy6n Chi thanh torin ci nhdn C'hi nghidp vu chuydn m6n 161.587 Chi rnua sdrn s[ra chfta 191 ,061 (lhi khLic: Kinh phi nhi0m vu kh6ng thucrng xuy6n 726,248 172.204 Chi nghi€p vu chuy6n m6n 252"t09 Chi mua sdn, s[ra chira )51 701 Chi khdc: .... 49,232 lt Nguiin viQn trg I Chi sg nghiQp girio dgc, dho t4o vir d3y ngh6 1.1 DuinA l ) DuinB Iil NguOn va1' ng' nuri'c ngohi I Chi su' nghi6p girio duc, itho t4o vh tlal' nghA l.l DLr 6n A I 2 Du6nB (l MUC THU NHAP HANG THANG l Mfc cao nhdt (d/ngudi/nnm) MiLc binh qu6n (d/ngutri/nim) Muc thip nhdt (d/nguoi/n5n-r) ,.) M[rc thu nhdp cta gido vi€n 10.00t) M [rc cao nhit (<1/nguiri/ndm) 12.000 M [Lc binh quAn (c1/ngudi/nnm) 6,000 Muc thdp nhAt (rl/nguoi/ndrn) 4,000 Chi su nghi6p gi:io <igc, dho t4o vh d4y ngh6 4.407,454 )..2 Chi thanh toiin ch nhdn Mfc thu nhdp cia CBQL
 • 37. t"t' NQi tlung Du'to:in l) ]VIUC CHI CHO HOC SINH I NIuc chi thLrtmg xuy6n/hoc sinh (d/hsAram hoc) r20 l Muc chi deu tu xa)'dung. sua chfta. nrua sim thi6t bi (tl/hs/niul hoc) r50 Gia Vi0n. ngdy. 20 th6ng 9 ndn 2023 NGUOI I,AP t K.i'. ghi ri ho r0n1 HIEU'TRUONG I Ktl r?n vd di 6,;,A?h WW I Ij Diri r.tii tltrn vi c6ne lip phai eui vao kho bac nhi nutic.
 • 39. UBND QUIN NGO QL,Yr.N TRTIONG THCS Li TLI TRONG CHI ND TOAN'tIIU. CHI NAM 2022-2023 (Kdm theo Qu1'& dlnh si5 a.o.lpn-rnCStTT ngdy 19/9/2023 ('ua trtimg T'f l('S Li Tqr Trpng) Dtrn r i tinh: in don U'oc thuc hiQn U'oc thuc hi6n 31/1212023 1')/du toan nim TT NQi dung [)rr toiin nErn 30t912023 t.l6c thuc hiQn/ds todn ndm (t.v l0 %) (ti l9 %) I , -) 1 5 6 A TONG SO THtr, CHI, NQP N(;iN SACH PHi, LE PHi I S5 thu phf, lQ phi I 1.1 Sd du nam truoc chur'€r sang 304,245 ) I Mucthu I thdng,I tIS 92 I 100% I6ns s6 thu trons nam I ..+ 39s.781 700.029 100% T'6ng kinh phi duoc su dung trong n5m 1.5 700,029 100% 56 n6p vdo kho bac nhd nuoc/ngdn hirng'r) 1,6 36 chi trong ndm 4{' ) 55q 0 100% l :'ong d6: - 86 sung chi lLltrng l 10,000 50,000 45 100% - Chi tfng cuong c0 so vAt chAt 10001, 87.5I 4 67.000 25,000 63 100% - Chi khric: . 39,956 l Sir du cuiri nam 1 IJ Du ki6n muc rhu (2 ndnt hoc liAp theo tliti voi GDMN: ca cdp hoc dii vcri t;nPf) 2 2.1 D3y th6m hgc th6m, hgc ngh0 (n6u c6) (Mdi ni dung thttc hi€n rheo hung ki t.ltrtli ddv) Hgc budi 2 Bi6u miu 6.3 Hgc phi (n6u c6) - Chi nghiQp r u chuydn m6n 77 i
 • 41. 'l"t' NQi dung Du toin n5m Lftvc thuc hi€n tjoc thuc hi6n/dU toiin nim (qrc%) 30t912023 (ty l0 %) I 2 3 l 5 6 ) I I Sd tlLr niinr trtnic chur'€n sang 48.15u l I l M[rcthultiet/IFIS 12 t2 t2 l2 1 'li'rrg s0 thu lrong nfu1.) t.520.000 780.500 51% 100% 1 I l I ring kinh phi ducr. c st dung lrong nin.r I .568.1 58 780.500 50% 100v, I () !!L!D va() illlr klro hac nhii nrttic,ir!rirr hii n r.r 1.6 Stl chi tmng ninr 1'rong tl6: - Chi gi6o vi6n giring day vd gi6o vi6n phu trrich lcrp hoc | .097 .711 546.350 50% 100% - Chi khdu hao co so vAt chAt 1is 1?4 117,075 50% t00% - Chi cirng tdc qudn l1:. chi dao t.+ 1.134 70.245 50% 100% - Chi phirc loi 94.089 46.830 50% 100v, - CIri khric: ... 7 Sir tltL cuiri nirnr -1 'l':ii trr1, h6 trg (nGu c6: chi ti6t theo tilng ciing trinh, du rln) I I I Sir tlu nhm trutrc chul'6n sang i. t.l l 6ng s6 thu trong nam I .:j l 6ng kinh phi dugc su dung trong nf,m i.l..l Sti nrip vio kho bac nhi nuocingAn hing 't' I SO chi trong nim l ronr cki: Sir tlLr cu6i narr -l l)ich vg: 1'riing gifr xe, cing tin, bin trrir.... /,Vcjrr Li: LiOl kO ctic tlich vtr thtrt' ltiitt rui drn ri. mii n6i tltng thw'hiin tlrt'o luttg k0 drr(ti diit') 'l'16ng gii re ilirp + l Sir dLL r.rirnr tluric clrur'6n sans 0 .l ll irc thu: 1 thing/lHS 30-50 30-50 -+.1.3 I 6ng str thu trong nam tt0.000 50.000 63Y" 100%, +.1.-+ I ting kinh phi duoc su dung trong nam tt0.000 50.000 63% 10001 U'oc thgc hiQn 3U12t2023 (l)/du toiin ndm 3. t.6 t.l I ttt m m -------r------ T ----i- = i-
 • 43. NQi dung DLr toin niur U'crc thuc hiQnzdu to6n ndm (ti l9 %) U'oc thuc hi6n 3l/12t2023 1l )/du toan nfun I 2 .,' I 6 .t. r.5 So rrtip vao kho bac nha nurrclngdn hang'll 80.000 50,000 63% 100% 4.1.6 Sir chi trong r.rin'r 80,000 50,000 63% 100% 'frrtng d6: - Chi cho ngudi tham gia 48.000 30,000 63% 100% - Chi thtrc hi6n nghTa vu vdi nhd ltu0c - Chi khAu hao cn so vAt chdt 24,000 15.000 63% 100% - Chi phtc lcri 4,800 3.000 63% l00Yo - Chi khric: 3.200 2"000 63% 100Yo 1.1 .7 56 du cu6i nim 5 Li6n kGt girio rlgc: Ki nlng sdng, Ti6ng Anh tlng cud'ng, Ti6ng Anh cri y6u t6 ngudi nuri'c ngoii, Tin hgc. (Ndu cti; Li0t '.^ ,: kt tric ttoi JttnX litn ktlt giuo rltrc Jtrrtc thuc hiAn trli don ri. m6i n(ti dung thrc hi0n rheo hung k0 Llltoi diy") 5.1 Li6n l4c diQn tri' 5.1.1 56 du n5m trunc chuy6n sang 0 M [rc thu ) I -) 1'6ng sir thu trong ndm 5.1..+ 'f6ng kinh phi duoc su dung trong nf,rn So nop v?ro klo bac nha nuoc/ngdn hanLr 'l' 5.1.6 56 chi lrong ndm '[rong d6: - Chi tlieo hgp d6ng hodc cho ngucri day ... - Chi khdu hao crv str vdt chdt - Chi c6ng tlc quan l1'. chi dao - Chi phric loi ) I 7 S6 dtr cu6i ninr 6 Thu hQ, chi hQ: BHYT, Dohn, DQi, tl6ng phgc, s:ich vo,... (Niu ctj; LiAt kA cic nOi dung dmrc thrc hiln hi don vi theo sii liAu ': tlttn ti. nrrti nt)i Jung thut hir;n thL'o b ny k0 tlu(ri dA.,") 6.1 I}HY'T 6.1 .1 56 hoc sinli: 450 6 I Mirc thu: 680.400d/12 thdng/1HS (r. I .3 l'ong thu 253.449 OYo 100Y" U'dc thgc hi6n 30t912023 (ri r9 %) 't"t' 5.1.2 5.1.5 - Chi khdc: ... I H I tl T -------r------ T tl ---+---
 • 45. U6c thuc hi6n 30t912023 U6c thuc hiQn/dU to6n nIm (ri rc %) (ti r9 %) NQi dung Du todn ndm 3 4 6 I 2 2si.449 0% 100% 6. 1.4 Di chi 6.1.5 6.2 Virng tay bi b4n 6. 1 I 56 hoc sinh: 440 6.1.2 MiLc tl.ru: 40.000d/12 thing/ 1i{S 6.1.3 T6ng thu 17,600 o% lOYo 6.1.,+ Dn chi 17.600 0% 100% 6.1.5 Du II Chi tt' ngu6n thu phi tlutlc ilO l4i I Chi su' nghi6p: Hgc phi 1.1 Kinh phi nhi6m vu thucrng xul,en 700"029 0% 100% Chi thanh to6n cd nhdn 462"559 0% 100% Chi nghi6p vu chuy6n m6n I 10.000 50.000 100% Chi tham cluan hoc tip 1,00% Chi mua sim sua chfta 87.514 67.000 77% 100% Chi khiic: 39.9s6 25.000 63% 100% l.l Kinh phi nhi0m vu khOng thr"Long xu1'€n 0 Chi thanh todn cd nhin Chi nshi6p vu chuvdn m6n Chi tham ouan hoc tAn ('lri mua sirm stra chria Chi khac 2 Chi ou:in li' hinh chinh 0 0 2.1 Kinh nhi thuc hi€n ch€ d6 tu cht Chi thanh to6n c6 nhin Chi nrhido vu chuv€n mdn Chi tham ouan hoc tin Chi nrr-ra sdnr sr.ra ch*a Chi khac 2.2 Kinh nhf kh6ns thuc hi6n ch6 d6 tu chu Chi thanh to6n cii nhen Chi nshidD vu chuv6n m6n Cl.ri tl.ram ctuan hoc tiD Clhi lnua sirm stra chDa Chi khic ill 56 nhi. 16 nhi n6n nsin s{ch nhii nuoc I I loc nhi l I loc nsh€ Hoc -li6ns Anh l Hoc ki nins s6n{:r ) 'lr6nu {:iir xe dan B I)T,I'TOAN CHI NCAN SACH NHA I Nsu6n nsin s:ich trons nu6c Chi ourin l{ hinh chinh I l.l Kinh nhf thuc hi6n ch6 d6 tu chir L'hi thanh toiin cd nhin Chi nghiCp vu chuy6n m6t.t C'hi rnua sim srra chia II III U'oc thuc hi6n 3Ut2/2023 (l)/du torin ndm T't- l)u 0 0 I rl tt I I = = f-------- ------- = t----+---- T IL t-----------------f T
 • 47. 't"t NQi dung L-liic thuc hi6n U'trc thuc hi6nidu toiin ndm $yrc%) Uoc thuc hi6n 31n2/2023 (')/dg toan ndm 30t9t2023 (ti tc%) I 2 { 6 ('hi khdc l.l Kinh nhf kh6ns thuc hi€n chd d6 tu chu ('hi thanh todn cii nhAn ('lri n{.lhi0n vu chuvGn nron Chi rnua sirm sua chta ( hi khac: (lhi sg nghigp giio dgc, d)ro t4o r'ir d4y" ngnc ,) I Kinh phi nhi0m vu thur'rng xul'0n 4.291.000 ('hi thanh toiin c6 nhin 3.758.000 2.81 8.500 7 5o/o l00o/o ('hi nghiCp vu chuydn m6n 408.000 306.000 100% ('hi mua saun sua chira 75.000 56,250 100% ('hi khic 50.000 37.500 75% 100% -) -) Kinh phi r.rhi6n, vu khr)ng thucrng xu1€n 243.000 182.250 75% 100% ('hi nghiCp vu chuy6n mt)n 8,r..000 3,8 80 5% ljOYo ('hi n.rua sa-ur sua chlra 159.000 159.000 100% 100% Chi khac il Nqu6n vi6n tro I ('hi su nghiGp gifo dqc, dho t4o vh d4y nghit l.l I)tr in . I l l)u in ll lil Ngudn va'r' no- nurl'c ngoii I ('hi sqr nghiQp gi{o dgc, {liro tiro vi d4y nghG I l)Lr 1ur ll Ncr..fot LaP (Ki, ghi rd ha ftn) Gia Vi6n, ngey, 20 thiing 9 nim 2023 HIEU TRUONG (K'i t€n vd d6n NYo4' d',Jry; DLL todn nf,rl 2 ('hi thanh toan cd nhin 1.1 l)tr 6n A f--- = m = T tltl I I
 • 49. LrBND QUAN NGO QUYEN rRrrtrN(,; rHcs r-V TUTRQNG QUYET TOAN THU. CHI NAM 2022 (Kint rheo Qtry1t dinh ta /AQO-fUCSLTT ngdy tg/g/2023 ctia n"mlng THCS Li T4'Trqng) Ili6u miu 6.1 Don vi tinh: Nghin d6ng 't 'l' NQi dung 1-6ng s6 li6u b6o ciio quy6t torin T6ng s6 li€u quy6t totin duqrc duy€t Ch6nh l€ch 56 cluyet toiin dut'vc duy0t chi tlL;t ltrng dtvn vi truc thu6c (n6u c(r ) I 2 -t 6 . 'r'oN(; so THU, cHr, NQP NGAN sA('H PHi, LE, PHi I sii thu phi, 16 phi I I lr.rc phi (n6u cri) t.l Sir tltL ninr trLroc chuytn sang 2)5.706 225,706 l I M (rc thu 92 92 I 'lting s0 thu trong nim 416.u52 ,11 6.U52 I + 'l irng kinh phf dtrnc su dung trong nim 6.+2.55 8 642.558 ) klto [.':ac rtltii rt ttrie,/r rurirt !l 19.P r ritt lri,,,,r I I lr 642.558 642.558 6+2.5 -s 8 (t I Sir chi lrong nin.r 642.558 338.31:l 1 ji8 l rorrg dtl: - 86 sung chi lutrng - Chi tdng cutmg co sti vit chdt - ('hi nghi0p r u chur cin nrtln 284.41i t8+.+ 1i - Chi khric: 53.900 53,900 304.245 304.245 I 7 S0 dtL cuiri nirnr ti I l)Lr kiCn nruc tl"ttt (2 ndm futc tiAp rfuo dii lril ( i1)rI/N, t ti t'Lip h1t' d6i vti GDPT') ) l)r.1r' th0nr hr.1c thOm, hr2c ngh6 (n6u c<i) (tlii nii irrng rhttc hiOn theo hung kO druii tldt') 2.1 I lr-rc hu6i 2/ ng:i,t' 5 5.728 t.t Stl tltr nanr lrut'rc chuydn sang 55.728 I Nl irc thu: 12.000d/l tiet r .+26.81 5 I .126.815 l I irng st) thu trong nam I orrg kinh phf duoc su dung trong ndm 1..+lJl"5-1i 1.482.543 l I -1 Sti rttip r lrrr kho bae nh?r nuuc/ngin hing ' l' l.+81.5+3 1.482.543 i l I l.-1.r+.185 1.+3.+.385 l (t I So chi trong nani I 5:{+-3 !l L] L] E tt H r-----r---t L] =
 • 51. NQi dung T6ng s6 li6u b6o .: cao qu),et todn 56 quy6t toiin duoc duytt chi ti6t trmg don vi truc thu6c (n6u co) 'l"t' I 2 l 5=-l+3 6 Trong d6: - Chi gi6o vi6n gi6ng day vd girio vi6n phu tnich lnp hoc 998.171 998.11| - Chi khdu hao co sd vdt chdt 198.4-+0 r 98,440 - Chi c6ng tric quan l1i, chi dao 118.-+ 1 i I 28.41 l 85.609 85,609 - C'hi ph[rc loi )i I 5.) 23.152 48.158 48.158 I 1 S[r tlu cudi ndm 2.2 lloc Nghd 10,036 10.036 l Sir tlu ndrn trudc chuyen sang 111 26.940 26.9.+0 lirng s6 thu trong ninl l.t.-l li'rn! kinh phi duoc su dung lrong nin.r 36.97 6 36,976 2.2.5 $qi plip rao kho hrrc nhi nLrcrc'ngin hang'r' 36.976 36,976 7.2.6 Sir ehi trong niirn I 1.70t) 1 1,700 'l'rong d6: - Chi girio vi6n giring day vd giao vi6n phu tr:ich lop hoc - ('hi khAu hao c() s(; vAt chAt I 1.700 1 1,700 - Chi c6ng t6c quain l1i. chi dao - t'hi phtc loi Stl tlu cu6i nrinr 25.276 25.276 'l'rii tro.', h6 trq (nGu crl: chi ti6t theo tt'ng c6ng trinh, du rin) .1. I .l.l.l So dtr ndrn trutic chuy6n sang I l Itng s6 thu llong nanl I -) l Ong kinh phi duoc su dung trong ndn.r Sir nop rdo kho bac nhd nu<rclngin hdng'r' l -+ i.l .5 56 chi trong nim 'l rcng d6: - . 3.r.6 St'r dtr cu6i ndnr { l)ich vg:'l'rdng gifr're, citng tin, brin trir.... /.?rr ci; t.icl kO ctic rlitlt ttr thtrc hi0n tui don t'i. m(ti n6i tlung thm'hi€n thats bung k0 dtuii d{t1,) I T6ng s6 li6u quyet toan dugc duy$t Chenn l6ch - Chi kh6c: ... Mirc thu: - Chi khric: ... ).).1 ttl ffi I = = t------r---t I = H
 • 53. 't" l NQi dung T6ng s6 li€u bdo ': cao quyet todn T6ng s6 liOu quyet toan duoc duv6t ChOnh l0ch 56 quy0t torin duoc duydt chi ti;5t timg dcm vi truc thu6c (n6u c6) I ) { 5=.1+3 6 l.l 'l'r6ng gi[' rc illp l.l.l Sti du nim truoc clruy6n sang ,+ I M [rc thu l. t.i I dng sO thu trong nllnr 17.365 17.365 + I "1 l Crng kinh phi dtroc su dung trong ndnl 17.365 17.365 + l f Sri rrrip r io kho huc rrhii nuoc'ngAn hang 'r' 17.365 17.365 + I (r Sir chi lrong nim 17.365 17.365 l-r'ong d6: - Chi cho nguoi tham gia I 0.11 9 1 0.41 9 - Clhi thuc hiOn nghia vu voi nhi I I LI(''C - (lhi khiu hao ctr sty vit chAt - Chi phrhc lcri 6.690 6,690 - C'hi khhc 256 256 -l 7 ) l,iOn k6t gi:io dgc: Ki nlng s6ng, Ti6ng Anh tlng cud'ng, Ti6ng Anh cr5 y6u t6 nguui nuric ngohi, Tin hoc. r iirr <'ri. Ll.;r ,-. ,: Ai' , ti< ttoi ,luttg liitt krll gititt tluc thnn tlruc hiAn tui tfutn vi. nr6i n(ti dung Iltut' hiAn rheo bting k0 durii diy,) 5.1 t.t 56 du ndrn trutrc chuy6n sang I lVl[rc thu I f6ns s6 thu lrong nam 5.1.4 -l'tins kinh phi duoc s[r dung trong ndm 5 I l Sir n6p rao kho bac nha nuoc'ngdn hang'r' 5.1.6 SO chi trong nin, 'l long d6: - Chi theo hqp d6ng hoic cho ngutri dly ... - Chi khnu lrao ccy sd vet clril - Chi cring tiic qudn ly. chi dao - Chi phrhc loi - Chi khric: . l I 7 56 du cu6i nam 56 drL cu6i nin.r [-----r---t I r--r----- f------T-------
 • 55. T'I' NQi dung T6ng s6 li6u brio ciio quy6t toiin T6ng s6 li6u quyet toan du. c duydt Chdnh IQch 56 quy0t toiin du<rc duyQt chi tlet tung don vi truc thuOc (n6u c6) I ) l I 5=-l+3 6 6 Thu hQ, chi hQ: BHYT, Eoirn, DQi, il6ng phgc, s:ich vo,... (Niu c6; LiAt kA cLic nii rlttng drutc thtrc hiOn tai don vi theo si liAtr ': tlnr,, ti. nn)i n)i Jtng th$( hiln tl:"tt htrng kt tlurii dLit,) (r.l Vring tat bi hirn () I I Sir lroc sinh 156 .1s6 (r. I Muc thu .. . 75 75 6. I Itng thu I7..+25 37.125 6. I ..+ I)ri chi 37.425 6. 1.5 l)tr 3 7.125 6.2 l.i6n lac rl i6n trl 6.2.1 Sr'r lroc sinh .++0 4.10 M[rc thu I 50.000i1/ I ndm t50 1,50 6.1.-l l r)ng thu 17..+25 37.425 6.1.+ l)i chi l7 J?S 37.125 6.2.5 l)tL il ('hi ti' ngu0n thu phi tluoc d6 lai I ('hi su'nghi6p - Hoc phi 642.558 642.s58 l.l Kinh phi nhi0m vu thudng ruydn 642.558 642.558 ( hi thanh toan cd nhdn 3-rtt.i l3 338.313 C'hi nghi0p vu chuyen m6n Iu.+.,+ I -l 284.41 3 ('hi tham quan hoc tap ('hi rnua sIm sua chiia 5i.900 53.900 L'hi khhc: I Kinh phi nhi0m vu kh6ng thuong xuydn C'hi thanh tozin c6 nhdn ('hi nghi";p vu chul'en mOn ('hi thanr clran hoc tdp ('hi rnua sim sira chira ('hi khnc ) Chi qurin li hinh chinh 2.1 Kinh phi thuc hi6n che d0 tu chil ('hi thanh todn c6 r.rhin C'hi nghi0p vu chuydn m6n Chi tham quan hQc tap Chi mua sam sta chria ( hi khiic: . Kinh phi kh6ng thuc hiOn cht d6 tu chu t.l ('lri thanh toiin c6 nhdn II I I I- 37.425 37.425 : I I l I I t------r---t I = I- I ---f- ------T_---- ------r----- l
 • 57. 'tT NQi dung T6ng s6 li6u b5o cao quyet toSn Tirng s6 li6u quyet toan duoc duy€t C hdnh l0ch 56 quy6t toiin duoc duydt chi ttel ttmg don vi truc thu0c (n6u c6) 5=1+-1 I 2 ., C'hi nghidp vu chuy6n m6n ('hi tham cluan hoc tap Chi rnua sim sua chta lll Sii phi, lQ phi n6p ngin s:ich nh:i nu6'c I loc phi -) I loc r.19l.16 I krc 'l'idng Anh -+ l loc k1- nang s6ng l rirng gii xe dap It DI.I.'[OAN CHI NGAN SACH NHA NT.I.6C l Ngu6n ngiin sich trong nuric I ('hi qurin li hrinh chinh l.l Kinh phi thuc hi6n ch6 d6 tu chu ('hi thanh todn cii nhAn C'hi nghiCp vu chuydn m6n L'hi mua sdm srLa chira t.l Kinh phi kh6ng thuc hi6n ch6 dir tu cht C'hi thanh todn cri nhin ('hi nghiep vu chuy0n m6n L'hi mua sdm sua chira 2 Chi srg nghiQp girio dgc, dho t4o vir d4y nghe 1 I Kinh phf nhi6m vu thudng xuy6n 4.407 "454 4.407.4s4 Chi thanh todn cri nhAn -+..+07.1-s.+ 4.407.454 Chi nghi6p vu chuyOn m6n Chi nrua sdm sira chta 161.587 1 61 "587 1 91 .061 I 91.06l Kinh phf nhi6m vu kh6ng thuong xuydn 726.248 726.248 ')', 17).201 Chi thanh toiin ca nhAn 172.204 252"109 ('hi nghidp vu chuyen m6n 252.),09 252"703 252.703 49.232 49.232 ll N gu6n vi6n t rr.r I -l 6 ('hi khac: ... I 5 (r Chi khric:.... Chi kh6c: .... Chi khric:.... ('hi n.rua slm sua chira Chi khric: .... tt ------f-----t f----T-----t = = H = HT ---__-]
 • 59. NQi dung -l'6ng s6 li6u b6o ,; cao quyet todn T6ng s6 li6u quyet toan ducvc duvdt Ch€nh l€ch SO quydt to6n duoc duydt chi .,4 . tlet tl-mg don vi truc thuOc (n6u c6) 'I t' l 5={+3 6 I ) I Chi sr3 nghiOp gi:io dgc, tliro t4o vir dp1 nehd l.l I)Lr rin A ') I l)Lr iin B Iil Ngu6n vav ng nuri'c ngo:ii I Chi su' nghiQp girlo dgc, tlio tgo vh d4y' nqhc l.l DudnA I Drr dn Il I NGU'OI LAP (Ky, ghi rd ho ftn) Gia Vi6n, ngey, 20 thiing 9 n;m 2023 HIEU TRL,IONG (Kl t€n vd d6n A;,/ 'iln NffA-P Llll )rri t rri tirrtt r i cor'rs ltiD plrlri qLri r rio kho bqc nhl rrLtre -_r- l ------r---t
 • 61. I1t]ND QUAN NGO QUYEN TuUoNG rHCS Lv TU'TRQNG Ecvn vi tinh: D6n THONG BAO B:lo c:io qr,y6t to,ln kinh phi, ndm 2022 56 ti0n Tr' l0 't" t' NQi dung (.,(. KHOAN THTi. CHI NGOAI NGAN SACH V.4. KHOAN THTI HO, CHI HQ I S0 thu phi, l0 phi I I l<rc phi (n0u td) 225.706 -) 56 du ndm trunc chuy6n sang 92 l l liri: thu 416.852 I t'rng s6 tl.ru trong nin.l 642.558 f6ng kinh phi dutrc su dung trong n5m 642.558 I S,, rr.,lr riirr kho b c rrh nt(icinein liiing (51l_l_) 642.558 I (t 338,313 llong dti: - Btl sung chi lutrng - Chi tang cu(mg co so vdt chdt 28.1..+ l 3 - Chi nghiCp vu chul'6n m6n 53.900 304.245 I 7 I li l)tr ki6n muc tht (2 nrim hoc ti?p theo d(ti vtii GDMN; cd cip hoc dii t,tii (iDt'T) ) l)4y thOm hgc th6m, hgc nghi: (n6u c6) tlllii nii dung rhrc hi€n rheo hting kA dtdi dA11 2.1 Hgc bu6i 2/ ngil si 71R I 56 du ndm trutrc chuydn sang l l I lVl irc thu l I 'l ong s6 thu troug niln 1.426.{J l5 l l.+ 'I t)ng kinh phi duoc su dung trong nam 1.482.543 5 l I 56 n6p vio kho bac nhi nuoc/ngdn hdng (') 1.482.543 l 6 I Sir chi trong ndm 1.434.385 Trong d6: - Chi girio vitn gidng day vd girio vidn phu triich l6p hoc 998.771 - Chi khdu hao co so vit chit 198.440 128.413 - ('hi crrng llic tluurr I(. ehr dao 85.609 - Chi phirc loi Ili6u miu 6.5 t.-l St) chi trong nirm - Chi khac So dtr cr-16i narnr I
 • 63. 'f't' NQi dung s6 tidn r" le - Chi khdc )i I5) l I 7 Sir ci rL cu6i nitm 48.1 58 2.2 Hr.rc Ngh6 I Srl tlu nam lrtrric chuttn sang 10.036 11-) t.l.i I t)ng s6 thu trong nin.l 26.940 l.l.-+ I t)ng kinh phi dut'rc srr dung trong nint 36.976 2.2. s Sir nrlp viro kho bac nhri nuoc/ngtn hirng H) 36.976 ') -) () Sir chi trong ndm I 1.700 Trong d6: - Chi girio vi6n giiing d4y vd girio vi6n phu trdch lcrp hgc - Chi khdu hao co scv vdt chAt l 1.700 - Chi c6ng tiic qudn ly, chi dao - Chi phirc ltti - Chi khhc: ... -)a 7 S[r ctL cu6i nini 25.276 .t 'l'ii trr2', h6 trlr (n6u cri: chi ti6t theo tt'ng c6ng trinh, tlr; in) ..1. I I Sir ch-L nirn trudc chuy0n sang t.l l-[rng s6 thu trong nlrn I 'l'tlng kinh phi dutrc sir dung trong ndn.r t.4 Sir n6p vdo kho bac nhi nuoc/ngdn h?rng (5) t.5 Sir chi trong nirr -l-rong d6 3.1.6 Sir du cu6i nlm -r.2 -l Dich vg: Tr6ng giii'xe, clng tin, bdn tr[.... (Nr:u cd.. LiAt Ai r.,it tlitlr t'tt tht,r hi(tn tti Jon vi. nii ,t,)i ,hrnt thut hir)n rhco bang k0 tlm)'i ddt') 'l'r6ng gifr xc ilap + I I Stl du narn truoc chuyOn sang l.l.l Nl(rc thu ... + t.-.i l'ting s6 thu trong nam 17.365 +. t.-l l ting kinh phi duoc sir dung trong ndm 17.365 + I 5 Sti nirp vao kho bac nha nuochgdn hdng's' 17.365 +.l.() 56 chi trong nim 17.365 'l rong d6: - Chi cho ngutri lharn gia I 0.41 9 - Chi thuc hi6n nghia vu voi nhir nucvc - C'hi khAu hao co sti v/it chdt Mirc tl.ru: l.l
 • 65. T'I NQi dung Sd ti6n 'ri' le - ('hi phic loi 6.690 - ('hi khac 256 1.1 .7 So dtr cu6i nirn 1.2 l l,i6n k6t gi/ro dgc: K! ning s6ng, Ti6ng Anh tlng cud'ng, Ti6ng Anh cri y6u tii ngu'di nu'6c ngorii, Tin h9c. r .;ri rri. l.i,)t ki ttic tn)i tltrny liitt ktt !irirt tlta,ltr,n tltui' hicn tui Lltnt ri. mii nii tltrng thtrt'hitn thtrt hung kt dtrr'ri tlLit' 5.1 Ki ning sdng Stl drr r.rfun truoc chuyen sang ) i N4 (rc tliu . ) I liing s6 thLr trong nirn.) 5. I .-l I ong kinh phi duoc srr dung trong narnl Si, rr,igr r iu, klto bac rthri nrroc ngrirt lting ''' f l (r Sd chi trong nin.r 'l long d6: - Chi theo hop d6ng l.roic cho ngutri da1- - ('hi khiu hao co sr: vAt chAt - Cihi c6ng tec quan l!, chi dao - ('hi phrlc loi - C'hi khhc 5 I 7 Stl drr cuOi nirnr 5.2 Thu hQ, chi hQ: BHYT, Doin, DQi, il6ng phgc, sfch vti, .... (,'itr t6: Liit kA ctit'n6i tltmg thrqt'thr.rt' hin ttli don vi thao.vi littt thtrc ti. mii n6i tlung thtrc hian thao buns4 kO duti'i dit) 6.1 Vdng ta1 hi' b;1n 6.1 Stl hoc sinh .+56 6. I ? M frc thu . 6.1 I ong thu (). l.-+ 6. I I)rr 6.2 SiI LLDT Sir hoc sinh 440 M (rc tl.ru 150.000d/l ndrn 6.1.i I 0ng thu 37.425 6.t..1 l)ii chi i7.125 6.1.5 I )rr 5.1.t 5.1.5 6 I)a chi 6.2. I 150 6.1.1 = i- tr r-
 • 67. 't"t' Qi dung Sir ti6n IJ QtrYlI- TOAN ('Ht N(;AN SA(',ll I Ngin s:ich nh:i nu6c I Ngin srich chi thu'tlng xuy0n .+.407.454 56 dtr kinh phi nam trutrc chuy6n sang - DLr 1trdn duoc giao trong nAn.l 4.407.454 'f long do: + Dlr torin giao dau ndnl + Du toin b6 sung trong ndrn + Kirrh phi gidnr trong nim - Kinh phi thuc nhin trong nam - Kinh phi quy6t toiin - 56 du kinh phi duoc chuy6n sang nam sau s* dyng viro c1uy61 toiin, bao g6m: i Kinh phi dii nh6n + Du todn cr)n du tr Kho bac 1.2 Ngin srich chi kh6ng thut ng xuy6n 726.218 56 du kinh phi n5m truoc chuy6n sang Du tozin duoc giao trong ndm 726.248 Trong d6: + Du toan giao ddu nanr + DU torin b6 sung trong nam + Kinh phi giam trong nin.r - Kinh phi thuc nhdn trong ndrn - Kinh phi quy6t todn - Sd du kinh phf duqc chuy6n sang ndm sau st dung vdo quy6t todn. bao gtim: + Kinh phi di nhdn + Du todn cdn du cy Kho bac ) f inh hinh thg'c hi(n ki6n nghi cux co quan Ki6m toiin. th:rnh tra, co qurn thi chinh lt)ng sr'r kinh phi phai n6p nuiin siich l 6ng sir kinh phi dn n6p ngin sdch l trng s6 kinh phi cdn phzii nirp ( NOI DT]NG EOI CHIEU SO LIEU KET QT]A HOA.T l)QN(i r.i;ri trt. ( hi tilir tirtt.q trytu)nt I Hqc phi K6t qua ch€nh l0ch thu ltln hon chi trong nlnr l-rong d(r: - Trich liip cac qu! I I I I I I I I I ri le
 • 69. 't"t' Niii rlung 56 ti6n Ti l9 + Qui, "86 sung thu nhap" I ( )Lrr- "Ph[rc lrri" r (lLri 'lloat dQnll stL nghiep" - Kinh phf cai cuch ti€n lucrng ) lloc th6m Ke t tlLra ch6nh l,^ch thu lon hon clii trong nirnr ['rorrg d6: - Trich ldp cric qu! + Qui ". + Qu! + Qu)-, - Kinh phi cai cach ti6n luong ,) KCt clua ch6nh l€ch thu lcrn htrn chi trong nirm 'l'rong dci: - Trich lip ciic qu1- + Quy "..." + Qu! ( ) Lri -l - Kirrh phi cai c/rch tien lutmg I) I Nlri'c thu nhip cria CBQL MiLc cao nhit 1d/ngut)i/nam) Mirc binh quAn (d/nguoi/nim) Nl irc thap nhat (d/nguoi/nan1) Mric thu nh{p cria gi:io vi6n 2 I4 [Lc cao nhit 1tl/ngutii/nim) 12.000 l4 (Lc binh quAn (d/nguoi/nim) 6.000 N,I irc thip nhit 1d/ngtroi/nam) 4.000 E M(r'( cHr cHO Hec sIN-Ft I M(Lc chi thuong xuyddhoc sinh (d/hs/n[rr hoc) 120 M rjrc chi diu tu xiy drmg, sua chira, mua sAm thiCt bi (d/hs/nam hoc) 150 NGU'OI LAP (Ki, shi rO ha t4n) Gia Vi6n, ngiy, 20 th:ing 9 nim 2023 HIEU TRLIONG -0 Ny t( (Ki,ftn vd M(]t.-T.HT] NHAP HANG THANG I
 • 71. TRLTCNG THCS LV TI,T TRONG KE HOACH THU CHt CAC KHOAN THU NGOA! NGAN SACH NAM Hoc 2023-2024 STT NQI DUNG QUYET TOAN 2022-2023 KE HOACH 2023-2024 so THANG THU MLTC THU H8C SINH SO TIEN s6 THANG THU MLTC THU Hqc SIN H SO TIEN THU cHt THU cHt cAc KHoAN rHEo QUY o!NH 1 86o hidm Y t6 12 563,220 441, 248,380,000 248,380,000 L2 680,400 444 299,37 6,OO0 299,37 6,000 2 Hoc phi 9 92,000 9 92,000 479 396,612,000 396,612,000 40% h6 trg chi luong 166,740,800 166,740,800 60% h6 trg chi chuy6n m6n, tdng cudng CSVC 250,L1L,200 250,111,200 Hoc budi 2/ng,y Thu Chi gido vi6n Cay 65% 5% C6ng tac thu, quen li 7 12.00Od/ti6t 998,770,500 7 12.000d/ti6t 400 1,814,400,000 1,426,815,000 1,814,400,C00 1,270,080,000 Chi qu;in l1i hinh chinh 15% 128,413,000 27 2 ,1,60 ,O00 -chi t;n8 cudng csvc, h6 trg thanh toSn diQn, nudc 9% 198,440,000 163,296,000 -chi Phuc lqi 5% 8s,609,000 108,864,000 4 Hqc nghE - Kh6i a 9 30.000/1 th6ng/1HS 100 26,940,000 9 30.000/1 thii ngl 1H5 130 3s,100,000 35,100,000 Chi ludng giilo vien d4y'.70% 18,858,000 24,570,O00 -Chi qu6n I'i hinh chinh: 15% 4,041,000 5,265,000 -Chi t;ng cudng bdo dudng, srra chtra CSVC: 15% 4,041,000 5,2 6 5,000 I 1 H6 trg dien Theo s6 dien thqc td dUng cria ldp hoc 6,815,000 Theo s6 diOn thuc t6 dtrng clra lop hgc 7,000,000 7,000,000 3 I 416,852,000 425 cAc KHoAN THU THoA rHUAN
 • 72. QUYET TOAN 2022-2023 KE HOACH 2023-tO24 SO TIEN SO TIEN so THANG THU MLTC THU H9c SINH THU cHt s6 THANG THU MLTC THU HQC SINH THU NOI DUNG cHr 5TT THU HO CHI HO 10 s0.000d/1HK/1Hs 47,950,000 47,950.000 10 479 47 ,900,O00 I Nuoc u6ng 47,900,000 9 30.000d: xe dap 50.000d: xe 17,365,000 17,365,000 9 30.000d: xe d?p 50.000d: xe 2s0 90ADg. Tr6ng gif xe dap 90,000 2 Ngudi l!p bidu Dinh Thi Ngoc Di€p H i€u t Nguy6n Thi Thu Huong