SlideShare a Scribd company logo
0
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
BİR KARAYOLU GEÇKİSİNİN TASARIMI
Abdullah YÜCEL
06043705
2010-2011 Yaz Döneminde
Ulaştırma Anabilim Dalı’nda hazırlanan
KARAYOLU DERSİ YILİÇİ PROJE ÖDEVİ
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sinan YARDIM
İSTANBUL, 2011
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
İçindekiler
Giriş............................................................................................................................................. 2
Proje verileri........................................................................................................................ 2
Sıfır çizgisi çalışması ............................................................................................................ 2
Geçki araştırması hesabı ............................................................................................................ 4
Geçki araştırması yapılırken dikkat edilecek hususlar........................................................ 4
Kurbaya ait karakteristik değerler ...................................................................................... 5
Özel noktalara ait km değerleri .......................................................................................... 5
Arazi kotları (siyah kotlar) .......................................................................................................... 5
Kesin eksen hesabı ..................................................................................................................... 6
Geçiş eğrisi hesabı...................................................................................................................... 6
Yeni proje hızının hesabı ..................................................................................................... 6
Optik şart............................................................................................................................. 7
Dinamik şart ........................................................................................................................ 7
Minimum uzunluk şartı ....................................................................................................... 7
Geometrik şart .................................................................................................................... 7
Sademe şartı........................................................................................................................ 7
Klatoid elemanlarının hesaplanması................................................................................... 7
Klatoid başlangıç ve bitiş KM değerleri ............................................................................... 7
Dever hesabı............................................................................................................................... 8
Genişletme miktarı.............................................................................................................. 8
Rampa boyunun hesaplanması........................................................................................... 9
 noktasındaki dever ve dever yüksekliği hesabı................................................................ 9
Düşey kurba hesabı .................................................................................................................... 9
Boy kesitte kırmızı kot hesabı................................................................................................... 10
2
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
GİRİŞ
Projemizde aşağıda verilen kriterler doğrultusunda zorunlu A ve C noktaları arasına
bir geçki tasarlamamız istenmektedir. Projede belirtilen koşullar doğrultusunda geçkimiz
rampa boylu ve eksen sabit dever yapılarak uygulanacaktır. Dolayısıyla hesaplarımızda bu
yönde yapılmıştır.
Geçki tasarlanırken bazı özel durumlar ile karşılaşılmış ve proje yeniden
şekillendirilmiştir. Örneğin geçiş eğrisi hesabı yaparken proje hızımızın yüksek olması
hesaplarda en fazla deveri (%8) geçmemeize neden olmuştur. Bunun üzerine dever
miktarımız %8 alınarak yeni bir hız bulunmuştur. Benzer bir durumda dever hesabı yaparken
yarıçapımızın R<200 olması nedeniyle yolda genişletme yapmak zorunda kalındı.
Son olarak bizden istenen tüm özel noktaların kot, km ve dever değerleri
hesaplanarak çizimleri yapılıp proje tamamlanmıştır.
PROJE VERİLERİ
1. 12 pafta numaralı eşyükselti eğrili harita (Ölçek: 1/2.000),
2. Proje kriterleri:
 Proje hızı (Vp) : 70 km/sa
 Platform genişliği (B) : 10 m ( 2 x 3,5 +2 x 1,5 )
 Maksimum boyuna eğim (s) : % 8
 Kamulaştırma genişliği : 40 m
 Minimum developman uzunluğu (D) : 50 m
 Maksimum dever (qmaks) : % 8
 Yatay kurpta maksimum genişletme miktarı (b): 2,0 m
 Minimum düşey kurp yarıçapları : RTEPE = 4.000 m
: RDERE = 2.000 m
3
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
SIFIR ÇİZGİSİ ÇALIŞMASI
Sıfır çizgisi ardaşık 2
eşyükselti eğrisinin arasına
yerleştirilir. Sıfır çizgilerinin
birleştirilmesiyle kırıklı bir çizgi
(poligon) elde edilir. Başlangıcı
A ve bitişi C olarak kabul
edilerek oluşturulan bu
poligon doğrultusunca toprak
işinin sıfır olacağı kabul
edildiğinden bulunan poligona sıfır poligonu, yapılan işede sıfır çizgisi çalışması adı verilir.
Sıfır poligonunun eğimi (şekil 1 ) ve hesaplarda kullanacağımız pergel açıklığı gibi
değerler aşağıda hesaplanmıştır.
So : Yolun boyuna eğimi
hAC : Zorunlu noktalar arasındaki kot farkı.
LAC : Zorunlu oktalar arasındaki yaklaşık mesafe. (Projemde : 519.97 m.)
HA : A noktasın kotu (Projemde : 804 m.)
HC : C noktasın kotu (Projemde : 784 m.)
Biz biliyoruz ki sıfır poligonun eğimi, normalde kendini oluşturan sıfır çizgilerinin eğimi
ile aynıdır. Yani bütünün eğimi sabit ise eşit uzunluktaki parçaların eğimide sabit ve aynı
değerde olmak zorundadır. Öyleyse çizim için gerekli olan sıfır çizgisinin uzunluğunu
aşağıdaki formül ile hesaplayalım.
h : Ardaşık iki eşyükselti eğrisi arasındaki kot farkı
: Sıfır çizgisinin boyuna yönde yatayla yaptığı açı
l : Sıfır çizgisinin uzunluğu
lp : Harita ölçeğinde verilen uzunluk, çalışmada kullanılacak pergel açıklığı
( )
Şekil - 1 Ardaşık iki eşyükselti arasındaki eğim
4
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
K
200 40 60 80
Sıfır çizgisi çalışmasının çizim aşamasını kısaca açıklamak gerekirse;
Öncelikle zorunlu A ile C noktaları arasına kuşbakışı olarak bir çizgi çizilir ve bu çizginin
toplam uzunluğu ölçülür. Daha sonra bu uzunluk A ile C noktaları arasındaki eşyükselti eğrisi
sayısının bir fazlasına bölünerek ilk pergel açıklığımız (Lp1) bulunmuş olur. A noktasından
başlayarak pergelimizi Lp1 kadar açıp çizdiğimiz dairelerle C noktasına ulaşmaya çalışılır.
Çalışma esnasında, poligon çizgilerinin eşyükselti eğrilerini kesmemesine ve hattâ bu eğrilere
teğet olmamasına dikkat edilir. Bu işlem birkaç kez tekrarlanıp uygun yarıçapımız belirlenmiş
olur. Bu aşamada yapılan denemeler sonucu yarıçapımız 52.08 m. olarak belirlenmiştir.
GEÇKİ ARAŞTIRMASI HESAPLARI
Bir önceki aşamada elde
edilen sıfır poligonu üzerinde,
poligona en yakın doğru parçaları
(Aliyman) ve bu doğru parçaları
arasına uygun daire parçalarının
(Kurba) yerelleştirilmesi ile geçki
araştırılması yapılmış olur.
Geçki araştırması yapılırken dikkat edilecek hususlar;
1. İlki aliymanların sıfır poligonuna mümkün olan en yakın doğrultuda yerleştirilmelidir. Ne
kadar yakın olursa toprak işi o kadar az olur. Bizim istediğimizde budur.
2. Geçki üzerinde bulunan, aynı yönlü yatay kurbalar arasında en az 30 m, ters yönlü yatay
kurbalar arasında en az 60 m düz kesim bulunmasına dikkat edilmelidir.
3. Yerleştirme esnasında kurbaların teğet boyunu göz kararı seçerken, sıfır poligonuna
yerleştirilebilecek mümkün olan en uygun yarıçaplı kurbun (göz kararı) teğet noktası
seçilir ve toprak işinin durumu göz önünde bulundurularak bu işlem birkaç kez
tekrarlanır. Yerleştirilen kurbun yarıçapı 5 ve 5 in katları olmadığı zaman kurba çapı
yuvarlatılarak formüller yardımıyla teğet boyu yeniden hesaplanır.
Şekil - 1 Geçki Araştırması
5
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
Geçki araştırması ile ilgili karakteristik değerlerin hesaplaması:
Sıfır poligonu göz önünde bulundurularak geçkinin tek kurba ile yapılmasına karar
verilmiştir.
İlk denemede t = 200 m. alarak kurba yarıçapı belirlenir. sapma açısı ya Autocad
ekranından okunur ya da kesin eksen hesabı metodu ile hesaplanır. Autocad ekranından
okuduğum
⌊ ⌋
R = 127.92 m. gibi küsuratlı bir değer çıktığı için bunu 5 veya 5’in katına
yuvarlamalıyız. R = 130 m. alınarak aynı işlemler tekrarlanır ve teğet boyu (t) yeniden
hesaplanır.
⌊ ⌋
Eldeki verilerle developman (D) ve bisektrist (b) boylarıda hesaplanarak kurba
elamanlarının tamamı bulunmuş olur.
[ ] [ ] [ ]
Kurbaya ait karakteristik değerler;
= 114.79°, R= 130 m, t = 203.24 m, D=260.46 m, b = 11.28 m
Özel noktalara ait km değerleri;
AKM = 0+00000
KM = 0+05176
BKM = 0+18314
KM = 0+31222
CKM = 0+52684
6
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
ARAZİ KOTLARI (Siyah Kotlar)
En Kesit No Km Siyah Kot
A 0+00000
804.00
K 0+003,58 803.75
M 0+016,43 803.06
1 0+02500
803.22
TS 0+02926
802.71
2 0+03838
801.89
0+05176
800.11
3 0+06087
802.00
SC 0+07426
801.40
4 0+08587
801.67
H1 0+10000
800.93
5 0+12500
800.10
6 0+14063
800.00
7 0+15107
798.00
8 0+15955
796.00
9 0+17753
794.00
B 0+18314
793.00
10 0+18771
792.00
H2 0+20000
790.89
11 0+21787
790.00
12 0+24287
791.10
En Kesit No Km Siyah Kot
13 0+26787
791.51
14 0+28858
790.00
CS 0+28972 790.14
H3 0+30000
791.41
0+31222
792.25
0+33472
792.09
15 0+33611
792.00
16 0+36111
790.42
17 0+36591
790.00
18 0+39091
788.65
H4 0+40000
789.07
19 0+41409
804.00
20 0+43163
790.00
21 0+44582
790.00
22 0+45960
786.00
23 0+48460
783.79
24 0+48925
784.00
H5 0+50000
783.52
25 0+51342
784.45
C 0+52684
784.00
KESİN EKSEN HESABI
Kesin eksen hesabı, geçkimizin sapma açıları ile aliyman uzunluklarının koordinat
sisteminden yararlanılarak bulunması olayıdır. Öncelikle paftaya koordinat tanımlama
işlemimizi yapıp (okul numaramızın son hanesine göre), sonra paftanın sol alt köşesinden
tutup Autocad ekranında 0,0,0 koordinatı ile çakıştıracağız/taşıyacağız. Böylece aradığımız A,
S ve C noktalarının koordinatlarını rahatlıkla okuyabileceğiz.
Okunan bu koordinatlar aşağıdaki gibidir.
7
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
| | √( ) ( )
| | √( ) ( )
Şimdi de , β ve γ açılarını hesaplayarak ∆
sapma açısını hesaplayalım. Şekil – 3 de
görüldüğü üzere;
| |
| |
| |
| |
GEÇİŞ EĞRİSİ HESABI
Genel olarak klatoid hesaplarının yapılabilmesi için ilgili kurbanın yarıçapının,
uygulanan dever yüksekliğinin ve kurbada izin verilen en büyük hızın bilinmesi gereklidir. İzin
verilen en büyük hız ek kısıt gerekmiyorsa proje hızına eşit olacaktır; ancak ek hız kısıtının
gerekip gerekmediği qpratik formülü ile kontrol edilmelidir.
Görüldüğü gibi proje verilerine göre yaptığımız hesap sonucu bulduğumuz dever
(%16,59) yine projede verilen en yüksek deverden (%8) büyük çıkmıştır. Bu durumda dever
%8 olarak seçilecek ve hız kısıtı uygulanacaktır.
Yeni proje hızının hesabı:
Gerekli büyüklükler elde edildiği için artık klatoid hesabına geçilebilir. Klatoid
parametresi (A), belirtilen şartları sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Koor. No X Y
A 230.5198 120.6165
S 210.3772 374.8441
C 602.3891 230.1537
Şekil 3 Kesin Eksen Hesabı
8
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
Optik şart:
⇒
Dinamik şart:
√ √
Minimum uzunluk şartı: Klatoidin uzunluğu en az 45 m olmalıdır.
⇒
Geometrik şart:
Sademe şartı:
Yapılan kontroller sonucu klatoid parametrelerim:
A=80 m Lg=45
Klatoid elemanlarının hesaplanması:
L (m) X (m) Y (m)
5 4,99 0,003
10 9,99 0,026
15 14,99 0,087
20 19,99 0,208
25 24,99 0,406
30 29,98 0,702
35 34,96 1,111
40 39,93 1,664
45 44,88 2,368
⇒
⇒
9
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
√ ⇒ √
⇒
̅̅̅̅ ( ) ( ) ⇒
( ) ( )
⇒
⇒
Klatoid başlangıç ve bitiş noktalarının KM değerleri:
TSkm :        

       

         

        
DEVER HESABI
Dever hesabı yapılırken öncelikle genişletme yapılıp yapılmayacağına bakılır. Bunun
için R<200 şartına bakılır. R<200 ise genişletme yapılmalıdır. Benim projemde R=130<200
olduğu için genişletmeye gerek vardır. Genişletme yolun iki tarafına eşit olarak verilecek ve
geçiş eğrisi boyunca lineer olarak artacaktır.
Genişletme miktarı:
Aşağıdaki formül ile hesaplanır.
√
√
bg : Tek şeritteki genişletme miktarı,
R : Taşıtın en dış kenarının süpürdüğü
yörüngenin yarıçapı (m). Hesaplarda
kurbanın yol eksenindeki yarıçapı alınır,
l : Taşıtın uzunluğu (m),
n : Şerit sayısı.
10
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
Projemizde rampa boylu dever uygulaması istendiğinden dolayı rampa boyu aşağıdaki
formül ile hesaplanır. Bulunan rampa boyuna K ile ifadelendirilir. K noktasındaki dever çatı
eğiminde olup SC noktasında en fazla eğime ulaşacaktır.
Dever rampa boyunun hesaplanması:
⇒
( )
⇒
⇒
̅̅̅̅̅̅̅ ⇒
̅̅̅̅̅̅̅ ⇒
noktasındaki dever yüksekliği:
K ve SC noktaları arasında sabit eğimden dolayı kot lineer olarak artacaktır. Dış
kenarın kot değerleri üzerinden hesap yapılırsa;
⁄
⇒
( ) ( )
⇒
noktasındaki dever:
⇒
( ) ( )
⇒
Enkesit
NO
KM
Başlangıca
Mesafe
(m)
Dever (%)
Eksen Kotuna Göre Kot
Farkları
Dış
Kenar
İç
Kenar
Dış
Kenar
Eksen
İç
Kenar
K 0+003,58 0 -0,20 -0,20 -0,10 0,00 -0,10
M 0+016,43 12,85 0,00 -0,20 0,00 0,00 -0,10
TS 0+029,29 25,7 2,00 -0,20 0,10 0,00 -0,10
 0+051,76 48,18 4,80 -4,80 0,27 0,00 -0,27
SC 0+074,26 70,68 8,0 -8,0 0,45 0,00 -0,45
11
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
DÜŞEY KURBA HESABI
g1 = -0,0217 g2 = -0,05
G = g1 - g2 ⇒0,0217-0,05 = - 0,0717
L = R*G = 2000 * 0.0717 = 143,4 m
⇒
⇒
Enkesit No Km x (m) r =g1.x T1kot±r y=k.x² T1kot±r±y
BOY KESİTTE KIRMIZI KOT HESABI
En Kesit No Km Siyah Kot Kırmızı Kot
Yarma
Yüksekliği
Dolgu
Yüksekliği
A 0+00000
804.00 804.00 0.00 0.00
K 0+00358
803.75 803.73 0,02
M 0+01643
803.06 803.16 0.10
1 0+02500
803.22 803.06 0.16
TS 0+02926
802.71 802.88 0.17
2 0+03838
801.89 802.55 0.66
 0+05176
800.11 802.40 2.29
3 0+06087
802.00 801.69 0.31
SC 0+07426
801.40 801.62 0.22
4 0+08587
801.67 800.75 0.92
H1 0+10000
800.93 800.21 0.72
5 0+12500
800.10 799.26 0.84
6 0+14063
800.00 798.67 1.33
7 0+15107
798.00 798.27 0.27
8 0+15955
796.00 797.95 1.95
9 0+17753
794.00 797.27 3.27
B 0+18314
793.00 797.05 4.05
10 0+18771
792.00 796.88 4.88
H2 0+20000
790.89 796.41 5.52
11 0+21787
790.00 795.73 5.73
12
Abdullah YÜCEL
2011 – Yaz Okulu
12 0+24287
791.10 794.79 3.69
13 0+26787
791.51 794.03 2.52
14 0+28858
790.00 793.05 3.05
CS 0+28972 790.14 793.02 2.88
H3 0+30000
791.41 792.62 1.21
 0+31222
792.25 792.15 0.1
 0+33472
792.09 791.37 0.72
15 0+33611
792.00 791.25 0.75
16 0+36111
790.42 790.30 0.22
17 0+36591
790.00 790.11 0.11
18 0+39091
788.65 789.17 0.52
H4 0+40000
789.07 788.82 0.25
19 0+41409
804.00 788.29 15.71
20 0+43163
790.00 787.62 2.38
21 0+44582
790.00 787.08 2.92
22 0+45960
786.00 786.56 0.56
23 0+48460
783.79 785.61 1.82
24 0+48925
784.00 785.41 1.41
H5 0+50000
783.52 785.02 2.5
25 0+51342
784.45 784.45 0.00 0.00
C 0+52684
784.00 784.00 0.00

More Related Content

What's hot

Hand auger
Hand augerHand auger
Hand auger
Natalie Ulza
 
Closed Traverse Surveying - Report
Closed Traverse Surveying - ReportClosed Traverse Surveying - Report
Closed Traverse Surveying - Report
Sarchia Khursheed
 
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZKarayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
Yusuf Yıldız
 
Konsolidasyon testi
Konsolidasyon testiKonsolidasyon testi
Konsolidasyon testi
SoilPrimeTr
 
Chain surveying
Chain surveyingChain surveying
Chain surveying
Muhammad Usman
 
Deduction of opening , Number of bars and Bar Bending Scheduling
Deduction of opening , Number of bars and Bar Bending SchedulingDeduction of opening , Number of bars and Bar Bending Scheduling
Deduction of opening , Number of bars and Bar Bending Scheduling
Yash Patel
 
Determination of elongation index
Determination of elongation indexDetermination of elongation index
Determination of elongation index
YASMINE HASLAN
 
DCC3113 DETERMINATION OF AGGREGATE IMPACT VALUE.
DCC3113 DETERMINATION OF AGGREGATE IMPACT VALUE.DCC3113 DETERMINATION OF AGGREGATE IMPACT VALUE.
DCC3113 DETERMINATION OF AGGREGATE IMPACT VALUE.
YASMINE HASLAN
 
Theory of theodolite traversing
Theory of theodolite traversingTheory of theodolite traversing
Teknik Resim ders notu_v 2.2.pdf
Teknik Resim ders notu_v 2.2.pdfTeknik Resim ders notu_v 2.2.pdf
Teknik Resim ders notu_v 2.2.pdf
HilmiCoskun
 
Profiles (longitudinal section) & cross sections
Profiles (longitudinal section) & cross sectionsProfiles (longitudinal section) & cross sections
Profiles (longitudinal section) & cross sections
Bahzad5
 
staj-örnek
staj-örnekstaj-örnek
staj-örnek
burakert
 
LEVELING.pdf
LEVELING.pdfLEVELING.pdf
LEVELING.pdf
pradeep madhuranga
 
Site Surveying Traversing
Site Surveying TraversingSite Surveying Traversing
Site Surveying Traversing
Darren Lee
 
Proktor compaction
Proktor compactionProktor compaction
Proktor compaction
Natalie Ulza
 
Topic 2 area & volume
Topic 2  area & volumeTopic 2  area & volume
Topic 2 area & volume
kmasz kamal
 
Area and Volume Survey Engineering (RZ)
Area and Volume Survey Engineering (RZ)Area and Volume Survey Engineering (RZ)
Area and Volume Survey Engineering (RZ)
Riezat Zainal
 
Ulaştırma Staj Defteri - Yağmur ŞENGÜL
Ulaştırma Staj Defteri - Yağmur ŞENGÜLUlaştırma Staj Defteri - Yağmur ŞENGÜL
Ulaştırma Staj Defteri - Yağmur ŞENGÜL
Yağmur Şengül
 
Seda Alçay Şantiye Staj Defteri
Seda Alçay Şantiye Staj DefteriSeda Alçay Şantiye Staj Defteri
Seda Alçay Şantiye Staj Defteri
Staj Defterim
 
Silt test
Silt testSilt test
Silt test
YASMINE HASLAN
 

What's hot (20)

Hand auger
Hand augerHand auger
Hand auger
 
Closed Traverse Surveying - Report
Closed Traverse Surveying - ReportClosed Traverse Surveying - Report
Closed Traverse Surveying - Report
 
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZKarayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
Karayolu Staj Defteri - Yusuf YILDIZ
 
Konsolidasyon testi
Konsolidasyon testiKonsolidasyon testi
Konsolidasyon testi
 
Chain surveying
Chain surveyingChain surveying
Chain surveying
 
Deduction of opening , Number of bars and Bar Bending Scheduling
Deduction of opening , Number of bars and Bar Bending SchedulingDeduction of opening , Number of bars and Bar Bending Scheduling
Deduction of opening , Number of bars and Bar Bending Scheduling
 
Determination of elongation index
Determination of elongation indexDetermination of elongation index
Determination of elongation index
 
DCC3113 DETERMINATION OF AGGREGATE IMPACT VALUE.
DCC3113 DETERMINATION OF AGGREGATE IMPACT VALUE.DCC3113 DETERMINATION OF AGGREGATE IMPACT VALUE.
DCC3113 DETERMINATION OF AGGREGATE IMPACT VALUE.
 
Theory of theodolite traversing
Theory of theodolite traversingTheory of theodolite traversing
Theory of theodolite traversing
 
Teknik Resim ders notu_v 2.2.pdf
Teknik Resim ders notu_v 2.2.pdfTeknik Resim ders notu_v 2.2.pdf
Teknik Resim ders notu_v 2.2.pdf
 
Profiles (longitudinal section) & cross sections
Profiles (longitudinal section) & cross sectionsProfiles (longitudinal section) & cross sections
Profiles (longitudinal section) & cross sections
 
staj-örnek
staj-örnekstaj-örnek
staj-örnek
 
LEVELING.pdf
LEVELING.pdfLEVELING.pdf
LEVELING.pdf
 
Site Surveying Traversing
Site Surveying TraversingSite Surveying Traversing
Site Surveying Traversing
 
Proktor compaction
Proktor compactionProktor compaction
Proktor compaction
 
Topic 2 area & volume
Topic 2  area & volumeTopic 2  area & volume
Topic 2 area & volume
 
Area and Volume Survey Engineering (RZ)
Area and Volume Survey Engineering (RZ)Area and Volume Survey Engineering (RZ)
Area and Volume Survey Engineering (RZ)
 
Ulaştırma Staj Defteri - Yağmur ŞENGÜL
Ulaştırma Staj Defteri - Yağmur ŞENGÜLUlaştırma Staj Defteri - Yağmur ŞENGÜL
Ulaştırma Staj Defteri - Yağmur ŞENGÜL
 
Seda Alçay Şantiye Staj Defteri
Seda Alçay Şantiye Staj DefteriSeda Alçay Şantiye Staj Defteri
Seda Alçay Şantiye Staj Defteri
 
Silt test
Silt testSilt test
Silt test
 

Viewers also liked

Some milestones in history of concrete
Some milestones in history of concreteSome milestones in history of concrete
Some milestones in history of concrete
Yasin Engin
 
Structures inspired by concrete
Structures inspired by concreteStructures inspired by concrete
Structures inspired by concrete
Yasin Engin
 
ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEME
ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEMEŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEME
ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEME
Tolga GÖZÜTOK
 
HIGHWAY ppt BY SHASHI SHEKHAR DBGI
HIGHWAY ppt BY SHASHI SHEKHAR DBGIHIGHWAY ppt BY SHASHI SHEKHAR DBGI
HIGHWAY ppt BY SHASHI SHEKHAR DBGI
chakrawarti rang rajan
 
Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları - 2016
Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları - 2016Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları - 2016
Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları - 2016
Yusuf Yıldız
 
Techni success-using-thought វិធីសាស្ត្រដែលមនុស្សជោគជ័យប្រើប្រាស់សំរាប់ការគិត
Techni success-using-thought វិធីសាស្ត្រដែលមនុស្សជោគជ័យប្រើប្រាស់សំរាប់ការគិតTechni success-using-thought វិធីសាស្ត្រដែលមនុស្សជោគជ័យប្រើប្រាស់សំរាប់ការគិត
Techni success-using-thought វិធីសាស្ត្រដែលមនុស្សជោគជ័យប្រើប្រាស់សំរាប់ការគិត
Neak Chandara
 
Stati̇k örnek sorular
Stati̇k örnek sorularStati̇k örnek sorular
Stati̇k örnek sorularYusuf Karateke
 
Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü Hesabı
Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü HesabıZeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü Hesabı
Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü Hesabı
Tolga GÖZÜTOK
 
Statik kitabi
Statik kitabiStatik kitabi
Statik kitabi
bilgekaan öztürk
 
Khmer moral
Khmer moralKhmer moral
Khmer moral
Neak Chandara
 
2016 türkiye çimento i̇statistikleri
2016 türkiye çimento i̇statistikleri2016 türkiye çimento i̇statistikleri
2016 türkiye çimento i̇statistikleri
Yasin Engin
 
Free energy magnet motor
Free energy magnet motorFree energy magnet motor
Free energy magnet motor
Akash Patel
 
Eindhoven Havalimanı Otoparkının Neden Çöktüğüne Dair Teknik Rapor
Eindhoven Havalimanı Otoparkının Neden Çöktüğüne Dair Teknik RaporEindhoven Havalimanı Otoparkının Neden Çöktüğüne Dair Teknik Rapor
Eindhoven Havalimanı Otoparkının Neden Çöktüğüne Dair Teknik Rapor
Yusuf Yıldız
 
Betonarme Yapılar-Giriş
Betonarme Yapılar-GirişBetonarme Yapılar-Giriş
Betonarme Yapılar-Giriş
Erdal COSKUN
 
Bir İnşaat Projesinin Primavera İle Planlanması
Bir İnşaat Projesinin Primavera İle PlanlanmasıBir İnşaat Projesinin Primavera İle Planlanması
Bir İnşaat Projesinin Primavera İle Planlanması
İnşaat Mühendisi TV
 
Metraj ve Keşif İşleri Ders Notları
Metraj ve Keşif İşleri Ders NotlarıMetraj ve Keşif İşleri Ders Notları
Metraj ve Keşif İşleri Ders Notları
İnşaat Mühendisi TV
 
Magnetic Power Generator - Create Cheap Electricity At Home
Magnetic Power Generator - Create Cheap Electricity At HomeMagnetic Power Generator - Create Cheap Electricity At Home
Magnetic Power Generator - Create Cheap Electricity At Home
kash455
 
Free Energy Generator
Free Energy GeneratorFree Energy Generator
Free Energy Generator
Deepak Kurrey
 
Çözümlü Sorular
Çözümlü SorularÇözümlü Sorular
Çözümlü SorularBttBLog
 
Examples of structures of super high-strength concrete in engineering
Examples of structures of super high-strength concrete in engineeringExamples of structures of super high-strength concrete in engineering
Examples of structures of super high-strength concrete in engineering
Yasin Engin
 

Viewers also liked (20)

Some milestones in history of concrete
Some milestones in history of concreteSome milestones in history of concrete
Some milestones in history of concrete
 
Structures inspired by concrete
Structures inspired by concreteStructures inspired by concrete
Structures inspired by concrete
 
ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEME
ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEMEŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEME
ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEME
 
HIGHWAY ppt BY SHASHI SHEKHAR DBGI
HIGHWAY ppt BY SHASHI SHEKHAR DBGIHIGHWAY ppt BY SHASHI SHEKHAR DBGI
HIGHWAY ppt BY SHASHI SHEKHAR DBGI
 
Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları - 2016
Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları - 2016Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları - 2016
Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları - 2016
 
Techni success-using-thought វិធីសាស្ត្រដែលមនុស្សជោគជ័យប្រើប្រាស់សំរាប់ការគិត
Techni success-using-thought វិធីសាស្ត្រដែលមនុស្សជោគជ័យប្រើប្រាស់សំរាប់ការគិតTechni success-using-thought វិធីសាស្ត្រដែលមនុស្សជោគជ័យប្រើប្រាស់សំរាប់ការគិត
Techni success-using-thought វិធីសាស្ត្រដែលមនុស្សជោគជ័យប្រើប្រាស់សំរាប់ការគិត
 
Stati̇k örnek sorular
Stati̇k örnek sorularStati̇k örnek sorular
Stati̇k örnek sorular
 
Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü Hesabı
Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü HesabıZeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü Hesabı
Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü Hesabı
 
Statik kitabi
Statik kitabiStatik kitabi
Statik kitabi
 
Khmer moral
Khmer moralKhmer moral
Khmer moral
 
2016 türkiye çimento i̇statistikleri
2016 türkiye çimento i̇statistikleri2016 türkiye çimento i̇statistikleri
2016 türkiye çimento i̇statistikleri
 
Free energy magnet motor
Free energy magnet motorFree energy magnet motor
Free energy magnet motor
 
Eindhoven Havalimanı Otoparkının Neden Çöktüğüne Dair Teknik Rapor
Eindhoven Havalimanı Otoparkının Neden Çöktüğüne Dair Teknik RaporEindhoven Havalimanı Otoparkının Neden Çöktüğüne Dair Teknik Rapor
Eindhoven Havalimanı Otoparkının Neden Çöktüğüne Dair Teknik Rapor
 
Betonarme Yapılar-Giriş
Betonarme Yapılar-GirişBetonarme Yapılar-Giriş
Betonarme Yapılar-Giriş
 
Bir İnşaat Projesinin Primavera İle Planlanması
Bir İnşaat Projesinin Primavera İle PlanlanmasıBir İnşaat Projesinin Primavera İle Planlanması
Bir İnşaat Projesinin Primavera İle Planlanması
 
Metraj ve Keşif İşleri Ders Notları
Metraj ve Keşif İşleri Ders NotlarıMetraj ve Keşif İşleri Ders Notları
Metraj ve Keşif İşleri Ders Notları
 
Magnetic Power Generator - Create Cheap Electricity At Home
Magnetic Power Generator - Create Cheap Electricity At HomeMagnetic Power Generator - Create Cheap Electricity At Home
Magnetic Power Generator - Create Cheap Electricity At Home
 
Free Energy Generator
Free Energy GeneratorFree Energy Generator
Free Energy Generator
 
Çözümlü Sorular
Çözümlü SorularÇözümlü Sorular
Çözümlü Sorular
 
Examples of structures of super high-strength concrete in engineering
Examples of structures of super high-strength concrete in engineeringExamples of structures of super high-strength concrete in engineering
Examples of structures of super high-strength concrete in engineering
 

More from Yusuf Yıldız

Modelling Guide for Timber Structures - FPInnovations
Modelling Guide for Timber Structures - FPInnovationsModelling Guide for Timber Structures - FPInnovations
Modelling Guide for Timber Structures - FPInnovations
Yusuf Yıldız
 
Betonun Dayanıklılığı ve Kimyasal Katkıların Etkisi Rehberi
Betonun Dayanıklılığı ve Kimyasal Katkıların Etkisi RehberiBetonun Dayanıklılığı ve Kimyasal Katkıların Etkisi Rehberi
Betonun Dayanıklılığı ve Kimyasal Katkıların Etkisi Rehberi
Yusuf Yıldız
 
Türk ve Amerikan Yapısal Çelik Şartnameleri İçin Tasarım Tabloları
Türk ve Amerikan Yapısal Çelik Şartnameleri İçin Tasarım TablolarıTürk ve Amerikan Yapısal Çelik Şartnameleri İçin Tasarım Tabloları
Türk ve Amerikan Yapısal Çelik Şartnameleri İçin Tasarım Tabloları
Yusuf Yıldız
 
Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2
Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2
Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2
Yusuf Yıldız
 
Aisd Checklist
Aisd ChecklistAisd Checklist
Aisd Checklist
Yusuf Yıldız
 
Yangın Yönetmeliği (2015 Yılı Değişiklikleriyle)
Yangın Yönetmeliği (2015 Yılı Değişiklikleriyle)Yangın Yönetmeliği (2015 Yılı Değişiklikleriyle)
Yangın Yönetmeliği (2015 Yılı Değişiklikleriyle)
Yusuf Yıldız
 
TS EN 1991 1-4 (Eurocode 1-4)
TS EN 1991 1-4 (Eurocode 1-4)TS EN 1991 1-4 (Eurocode 1-4)
TS EN 1991 1-4 (Eurocode 1-4)
Yusuf Yıldız
 
TS EN 1991 1-3 (Eurocode 1-3)
TS EN 1991 1-3 (Eurocode 1-3)TS EN 1991 1-3 (Eurocode 1-3)
TS EN 1991 1-3 (Eurocode 1-3)
Yusuf Yıldız
 
Otoyolların Drenajı
Otoyolların DrenajıOtoyolların Drenajı
Otoyolların Drenajı
Yusuf Yıldız
 
LRFD ve ASD Tasarım Yöntemlerinin Esasları
LRFD ve ASD Tasarım Yöntemlerinin EsaslarıLRFD ve ASD Tasarım Yöntemlerinin Esasları
LRFD ve ASD Tasarım Yöntemlerinin Esasları
Yusuf Yıldız
 
Yapi Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi
Yapi Çeliği İşleri Teknik ŞartnamesiYapi Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi
Yapi Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi
Yusuf Yıldız
 
Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimler
Çelik Yapılarda Kaynaklı BirleşimlerÇelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimler
Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimler
Yusuf Yıldız
 
Yapılarda Isı-Su Yalıtımları
Yapılarda Isı-Su YalıtımlarıYapılarda Isı-Su Yalıtımları
Yapılarda Isı-Su Yalıtımları
Yusuf Yıldız
 
Yapı Planlaması Esasları
Yapı Planlaması EsaslarıYapı Planlaması Esasları
Yapı Planlaması Esasları
Yusuf Yıldız
 
İnşaat Mühendisleri: Fiziki Mekânlar, Zihni Mesafeler
İnşaat Mühendisleri: Fiziki Mekânlar, Zihni Mesafelerİnşaat Mühendisleri: Fiziki Mekânlar, Zihni Mesafeler
İnşaat Mühendisleri: Fiziki Mekânlar, Zihni Mesafeler
Yusuf Yıldız
 
Yıllara Yaygın Yapım ve Onarım İşlerinde Vergilendirme
Yıllara Yaygın Yapım ve Onarım İşlerinde VergilendirmeYıllara Yaygın Yapım ve Onarım İşlerinde Vergilendirme
Yıllara Yaygın Yapım ve Onarım İşlerinde Vergilendirme
Yusuf Yıldız
 
Parke Taşı Teknik Şartnamesi
Parke Taşı Teknik ŞartnamesiParke Taşı Teknik Şartnamesi
Parke Taşı Teknik Şartnamesi
Yusuf Yıldız
 
Örneklerle SAFE R8
Örneklerle SAFE R8Örneklerle SAFE R8
Örneklerle SAFE R8
Yusuf Yıldız
 
Ortak Girişim (Joint Venture)
Ortak Girişim (Joint Venture)Ortak Girişim (Joint Venture)
Ortak Girişim (Joint Venture)
Yusuf Yıldız
 
Proje Kontrol Açıklamalı El Kitabı v.02.01
Proje Kontrol Açıklamalı El Kitabı v.02.01Proje Kontrol Açıklamalı El Kitabı v.02.01
Proje Kontrol Açıklamalı El Kitabı v.02.01
Yusuf Yıldız
 

More from Yusuf Yıldız (20)

Modelling Guide for Timber Structures - FPInnovations
Modelling Guide for Timber Structures - FPInnovationsModelling Guide for Timber Structures - FPInnovations
Modelling Guide for Timber Structures - FPInnovations
 
Betonun Dayanıklılığı ve Kimyasal Katkıların Etkisi Rehberi
Betonun Dayanıklılığı ve Kimyasal Katkıların Etkisi RehberiBetonun Dayanıklılığı ve Kimyasal Katkıların Etkisi Rehberi
Betonun Dayanıklılığı ve Kimyasal Katkıların Etkisi Rehberi
 
Türk ve Amerikan Yapısal Çelik Şartnameleri İçin Tasarım Tabloları
Türk ve Amerikan Yapısal Çelik Şartnameleri İçin Tasarım TablolarıTürk ve Amerikan Yapısal Çelik Şartnameleri İçin Tasarım Tabloları
Türk ve Amerikan Yapısal Çelik Şartnameleri İçin Tasarım Tabloları
 
Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2
Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2
Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2
 
Aisd Checklist
Aisd ChecklistAisd Checklist
Aisd Checklist
 
Yangın Yönetmeliği (2015 Yılı Değişiklikleriyle)
Yangın Yönetmeliği (2015 Yılı Değişiklikleriyle)Yangın Yönetmeliği (2015 Yılı Değişiklikleriyle)
Yangın Yönetmeliği (2015 Yılı Değişiklikleriyle)
 
TS EN 1991 1-4 (Eurocode 1-4)
TS EN 1991 1-4 (Eurocode 1-4)TS EN 1991 1-4 (Eurocode 1-4)
TS EN 1991 1-4 (Eurocode 1-4)
 
TS EN 1991 1-3 (Eurocode 1-3)
TS EN 1991 1-3 (Eurocode 1-3)TS EN 1991 1-3 (Eurocode 1-3)
TS EN 1991 1-3 (Eurocode 1-3)
 
Otoyolların Drenajı
Otoyolların DrenajıOtoyolların Drenajı
Otoyolların Drenajı
 
LRFD ve ASD Tasarım Yöntemlerinin Esasları
LRFD ve ASD Tasarım Yöntemlerinin EsaslarıLRFD ve ASD Tasarım Yöntemlerinin Esasları
LRFD ve ASD Tasarım Yöntemlerinin Esasları
 
Yapi Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi
Yapi Çeliği İşleri Teknik ŞartnamesiYapi Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi
Yapi Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi
 
Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimler
Çelik Yapılarda Kaynaklı BirleşimlerÇelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimler
Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimler
 
Yapılarda Isı-Su Yalıtımları
Yapılarda Isı-Su YalıtımlarıYapılarda Isı-Su Yalıtımları
Yapılarda Isı-Su Yalıtımları
 
Yapı Planlaması Esasları
Yapı Planlaması EsaslarıYapı Planlaması Esasları
Yapı Planlaması Esasları
 
İnşaat Mühendisleri: Fiziki Mekânlar, Zihni Mesafeler
İnşaat Mühendisleri: Fiziki Mekânlar, Zihni Mesafelerİnşaat Mühendisleri: Fiziki Mekânlar, Zihni Mesafeler
İnşaat Mühendisleri: Fiziki Mekânlar, Zihni Mesafeler
 
Yıllara Yaygın Yapım ve Onarım İşlerinde Vergilendirme
Yıllara Yaygın Yapım ve Onarım İşlerinde VergilendirmeYıllara Yaygın Yapım ve Onarım İşlerinde Vergilendirme
Yıllara Yaygın Yapım ve Onarım İşlerinde Vergilendirme
 
Parke Taşı Teknik Şartnamesi
Parke Taşı Teknik ŞartnamesiParke Taşı Teknik Şartnamesi
Parke Taşı Teknik Şartnamesi
 
Örneklerle SAFE R8
Örneklerle SAFE R8Örneklerle SAFE R8
Örneklerle SAFE R8
 
Ortak Girişim (Joint Venture)
Ortak Girişim (Joint Venture)Ortak Girişim (Joint Venture)
Ortak Girişim (Joint Venture)
 
Proje Kontrol Açıklamalı El Kitabı v.02.01
Proje Kontrol Açıklamalı El Kitabı v.02.01Proje Kontrol Açıklamalı El Kitabı v.02.01
Proje Kontrol Açıklamalı El Kitabı v.02.01
 

Bir Karayolu Geçkisinin Tasarımı

 • 1. 0 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu BİR KARAYOLU GEÇKİSİNİN TASARIMI Abdullah YÜCEL 06043705 2010-2011 Yaz Döneminde Ulaştırma Anabilim Dalı’nda hazırlanan KARAYOLU DERSİ YILİÇİ PROJE ÖDEVİ Danışman: Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sinan YARDIM İSTANBUL, 2011 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • 2. 1 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu İçindekiler Giriş............................................................................................................................................. 2 Proje verileri........................................................................................................................ 2 Sıfır çizgisi çalışması ............................................................................................................ 2 Geçki araştırması hesabı ............................................................................................................ 4 Geçki araştırması yapılırken dikkat edilecek hususlar........................................................ 4 Kurbaya ait karakteristik değerler ...................................................................................... 5 Özel noktalara ait km değerleri .......................................................................................... 5 Arazi kotları (siyah kotlar) .......................................................................................................... 5 Kesin eksen hesabı ..................................................................................................................... 6 Geçiş eğrisi hesabı...................................................................................................................... 6 Yeni proje hızının hesabı ..................................................................................................... 6 Optik şart............................................................................................................................. 7 Dinamik şart ........................................................................................................................ 7 Minimum uzunluk şartı ....................................................................................................... 7 Geometrik şart .................................................................................................................... 7 Sademe şartı........................................................................................................................ 7 Klatoid elemanlarının hesaplanması................................................................................... 7 Klatoid başlangıç ve bitiş KM değerleri ............................................................................... 7 Dever hesabı............................................................................................................................... 8 Genişletme miktarı.............................................................................................................. 8 Rampa boyunun hesaplanması........................................................................................... 9  noktasındaki dever ve dever yüksekliği hesabı................................................................ 9 Düşey kurba hesabı .................................................................................................................... 9 Boy kesitte kırmızı kot hesabı................................................................................................... 10
 • 3. 2 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu GİRİŞ Projemizde aşağıda verilen kriterler doğrultusunda zorunlu A ve C noktaları arasına bir geçki tasarlamamız istenmektedir. Projede belirtilen koşullar doğrultusunda geçkimiz rampa boylu ve eksen sabit dever yapılarak uygulanacaktır. Dolayısıyla hesaplarımızda bu yönde yapılmıştır. Geçki tasarlanırken bazı özel durumlar ile karşılaşılmış ve proje yeniden şekillendirilmiştir. Örneğin geçiş eğrisi hesabı yaparken proje hızımızın yüksek olması hesaplarda en fazla deveri (%8) geçmemeize neden olmuştur. Bunun üzerine dever miktarımız %8 alınarak yeni bir hız bulunmuştur. Benzer bir durumda dever hesabı yaparken yarıçapımızın R<200 olması nedeniyle yolda genişletme yapmak zorunda kalındı. Son olarak bizden istenen tüm özel noktaların kot, km ve dever değerleri hesaplanarak çizimleri yapılıp proje tamamlanmıştır. PROJE VERİLERİ 1. 12 pafta numaralı eşyükselti eğrili harita (Ölçek: 1/2.000), 2. Proje kriterleri:  Proje hızı (Vp) : 70 km/sa  Platform genişliği (B) : 10 m ( 2 x 3,5 +2 x 1,5 )  Maksimum boyuna eğim (s) : % 8  Kamulaştırma genişliği : 40 m  Minimum developman uzunluğu (D) : 50 m  Maksimum dever (qmaks) : % 8  Yatay kurpta maksimum genişletme miktarı (b): 2,0 m  Minimum düşey kurp yarıçapları : RTEPE = 4.000 m : RDERE = 2.000 m
 • 4. 3 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu SIFIR ÇİZGİSİ ÇALIŞMASI Sıfır çizgisi ardaşık 2 eşyükselti eğrisinin arasına yerleştirilir. Sıfır çizgilerinin birleştirilmesiyle kırıklı bir çizgi (poligon) elde edilir. Başlangıcı A ve bitişi C olarak kabul edilerek oluşturulan bu poligon doğrultusunca toprak işinin sıfır olacağı kabul edildiğinden bulunan poligona sıfır poligonu, yapılan işede sıfır çizgisi çalışması adı verilir. Sıfır poligonunun eğimi (şekil 1 ) ve hesaplarda kullanacağımız pergel açıklığı gibi değerler aşağıda hesaplanmıştır. So : Yolun boyuna eğimi hAC : Zorunlu noktalar arasındaki kot farkı. LAC : Zorunlu oktalar arasındaki yaklaşık mesafe. (Projemde : 519.97 m.) HA : A noktasın kotu (Projemde : 804 m.) HC : C noktasın kotu (Projemde : 784 m.) Biz biliyoruz ki sıfır poligonun eğimi, normalde kendini oluşturan sıfır çizgilerinin eğimi ile aynıdır. Yani bütünün eğimi sabit ise eşit uzunluktaki parçaların eğimide sabit ve aynı değerde olmak zorundadır. Öyleyse çizim için gerekli olan sıfır çizgisinin uzunluğunu aşağıdaki formül ile hesaplayalım. h : Ardaşık iki eşyükselti eğrisi arasındaki kot farkı : Sıfır çizgisinin boyuna yönde yatayla yaptığı açı l : Sıfır çizgisinin uzunluğu lp : Harita ölçeğinde verilen uzunluk, çalışmada kullanılacak pergel açıklığı ( ) Şekil - 1 Ardaşık iki eşyükselti arasındaki eğim
 • 5. 4 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu K 200 40 60 80 Sıfır çizgisi çalışmasının çizim aşamasını kısaca açıklamak gerekirse; Öncelikle zorunlu A ile C noktaları arasına kuşbakışı olarak bir çizgi çizilir ve bu çizginin toplam uzunluğu ölçülür. Daha sonra bu uzunluk A ile C noktaları arasındaki eşyükselti eğrisi sayısının bir fazlasına bölünerek ilk pergel açıklığımız (Lp1) bulunmuş olur. A noktasından başlayarak pergelimizi Lp1 kadar açıp çizdiğimiz dairelerle C noktasına ulaşmaya çalışılır. Çalışma esnasında, poligon çizgilerinin eşyükselti eğrilerini kesmemesine ve hattâ bu eğrilere teğet olmamasına dikkat edilir. Bu işlem birkaç kez tekrarlanıp uygun yarıçapımız belirlenmiş olur. Bu aşamada yapılan denemeler sonucu yarıçapımız 52.08 m. olarak belirlenmiştir. GEÇKİ ARAŞTIRMASI HESAPLARI Bir önceki aşamada elde edilen sıfır poligonu üzerinde, poligona en yakın doğru parçaları (Aliyman) ve bu doğru parçaları arasına uygun daire parçalarının (Kurba) yerelleştirilmesi ile geçki araştırılması yapılmış olur. Geçki araştırması yapılırken dikkat edilecek hususlar; 1. İlki aliymanların sıfır poligonuna mümkün olan en yakın doğrultuda yerleştirilmelidir. Ne kadar yakın olursa toprak işi o kadar az olur. Bizim istediğimizde budur. 2. Geçki üzerinde bulunan, aynı yönlü yatay kurbalar arasında en az 30 m, ters yönlü yatay kurbalar arasında en az 60 m düz kesim bulunmasına dikkat edilmelidir. 3. Yerleştirme esnasında kurbaların teğet boyunu göz kararı seçerken, sıfır poligonuna yerleştirilebilecek mümkün olan en uygun yarıçaplı kurbun (göz kararı) teğet noktası seçilir ve toprak işinin durumu göz önünde bulundurularak bu işlem birkaç kez tekrarlanır. Yerleştirilen kurbun yarıçapı 5 ve 5 in katları olmadığı zaman kurba çapı yuvarlatılarak formüller yardımıyla teğet boyu yeniden hesaplanır. Şekil - 1 Geçki Araştırması
 • 6. 5 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu Geçki araştırması ile ilgili karakteristik değerlerin hesaplaması: Sıfır poligonu göz önünde bulundurularak geçkinin tek kurba ile yapılmasına karar verilmiştir. İlk denemede t = 200 m. alarak kurba yarıçapı belirlenir. sapma açısı ya Autocad ekranından okunur ya da kesin eksen hesabı metodu ile hesaplanır. Autocad ekranından okuduğum ⌊ ⌋ R = 127.92 m. gibi küsuratlı bir değer çıktığı için bunu 5 veya 5’in katına yuvarlamalıyız. R = 130 m. alınarak aynı işlemler tekrarlanır ve teğet boyu (t) yeniden hesaplanır. ⌊ ⌋ Eldeki verilerle developman (D) ve bisektrist (b) boylarıda hesaplanarak kurba elamanlarının tamamı bulunmuş olur. [ ] [ ] [ ] Kurbaya ait karakteristik değerler; = 114.79°, R= 130 m, t = 203.24 m, D=260.46 m, b = 11.28 m Özel noktalara ait km değerleri; AKM = 0+00000 KM = 0+05176 BKM = 0+18314 KM = 0+31222 CKM = 0+52684
 • 7. 6 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu ARAZİ KOTLARI (Siyah Kotlar) En Kesit No Km Siyah Kot A 0+00000 804.00 K 0+003,58 803.75 M 0+016,43 803.06 1 0+02500 803.22 TS 0+02926 802.71 2 0+03838 801.89 0+05176 800.11 3 0+06087 802.00 SC 0+07426 801.40 4 0+08587 801.67 H1 0+10000 800.93 5 0+12500 800.10 6 0+14063 800.00 7 0+15107 798.00 8 0+15955 796.00 9 0+17753 794.00 B 0+18314 793.00 10 0+18771 792.00 H2 0+20000 790.89 11 0+21787 790.00 12 0+24287 791.10 En Kesit No Km Siyah Kot 13 0+26787 791.51 14 0+28858 790.00 CS 0+28972 790.14 H3 0+30000 791.41 0+31222 792.25 0+33472 792.09 15 0+33611 792.00 16 0+36111 790.42 17 0+36591 790.00 18 0+39091 788.65 H4 0+40000 789.07 19 0+41409 804.00 20 0+43163 790.00 21 0+44582 790.00 22 0+45960 786.00 23 0+48460 783.79 24 0+48925 784.00 H5 0+50000 783.52 25 0+51342 784.45 C 0+52684 784.00 KESİN EKSEN HESABI Kesin eksen hesabı, geçkimizin sapma açıları ile aliyman uzunluklarının koordinat sisteminden yararlanılarak bulunması olayıdır. Öncelikle paftaya koordinat tanımlama işlemimizi yapıp (okul numaramızın son hanesine göre), sonra paftanın sol alt köşesinden tutup Autocad ekranında 0,0,0 koordinatı ile çakıştıracağız/taşıyacağız. Böylece aradığımız A, S ve C noktalarının koordinatlarını rahatlıkla okuyabileceğiz. Okunan bu koordinatlar aşağıdaki gibidir.
 • 8. 7 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu | | √( ) ( ) | | √( ) ( ) Şimdi de , β ve γ açılarını hesaplayarak ∆ sapma açısını hesaplayalım. Şekil – 3 de görüldüğü üzere; | | | | | | | | GEÇİŞ EĞRİSİ HESABI Genel olarak klatoid hesaplarının yapılabilmesi için ilgili kurbanın yarıçapının, uygulanan dever yüksekliğinin ve kurbada izin verilen en büyük hızın bilinmesi gereklidir. İzin verilen en büyük hız ek kısıt gerekmiyorsa proje hızına eşit olacaktır; ancak ek hız kısıtının gerekip gerekmediği qpratik formülü ile kontrol edilmelidir. Görüldüğü gibi proje verilerine göre yaptığımız hesap sonucu bulduğumuz dever (%16,59) yine projede verilen en yüksek deverden (%8) büyük çıkmıştır. Bu durumda dever %8 olarak seçilecek ve hız kısıtı uygulanacaktır. Yeni proje hızının hesabı: Gerekli büyüklükler elde edildiği için artık klatoid hesabına geçilebilir. Klatoid parametresi (A), belirtilen şartları sağlayacak şekilde seçilmelidir. Koor. No X Y A 230.5198 120.6165 S 210.3772 374.8441 C 602.3891 230.1537 Şekil 3 Kesin Eksen Hesabı
 • 9. 8 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu Optik şart: ⇒ Dinamik şart: √ √ Minimum uzunluk şartı: Klatoidin uzunluğu en az 45 m olmalıdır. ⇒ Geometrik şart: Sademe şartı: Yapılan kontroller sonucu klatoid parametrelerim: A=80 m Lg=45 Klatoid elemanlarının hesaplanması: L (m) X (m) Y (m) 5 4,99 0,003 10 9,99 0,026 15 14,99 0,087 20 19,99 0,208 25 24,99 0,406 30 29,98 0,702 35 34,96 1,111 40 39,93 1,664 45 44,88 2,368 ⇒ ⇒
 • 10. 9 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ √ ⇒ √ ⇒ ̅̅̅̅ ( ) ( ) ⇒ ( ) ( ) ⇒ ⇒ Klatoid başlangıç ve bitiş noktalarının KM değerleri: TSkm :                                       DEVER HESABI Dever hesabı yapılırken öncelikle genişletme yapılıp yapılmayacağına bakılır. Bunun için R<200 şartına bakılır. R<200 ise genişletme yapılmalıdır. Benim projemde R=130<200 olduğu için genişletmeye gerek vardır. Genişletme yolun iki tarafına eşit olarak verilecek ve geçiş eğrisi boyunca lineer olarak artacaktır. Genişletme miktarı: Aşağıdaki formül ile hesaplanır. √ √ bg : Tek şeritteki genişletme miktarı, R : Taşıtın en dış kenarının süpürdüğü yörüngenin yarıçapı (m). Hesaplarda kurbanın yol eksenindeki yarıçapı alınır, l : Taşıtın uzunluğu (m), n : Şerit sayısı.
 • 11. 10 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu Projemizde rampa boylu dever uygulaması istendiğinden dolayı rampa boyu aşağıdaki formül ile hesaplanır. Bulunan rampa boyuna K ile ifadelendirilir. K noktasındaki dever çatı eğiminde olup SC noktasında en fazla eğime ulaşacaktır. Dever rampa boyunun hesaplanması: ⇒ ( ) ⇒ ⇒ ̅̅̅̅̅̅̅ ⇒ ̅̅̅̅̅̅̅ ⇒ noktasındaki dever yüksekliği: K ve SC noktaları arasında sabit eğimden dolayı kot lineer olarak artacaktır. Dış kenarın kot değerleri üzerinden hesap yapılırsa; ⁄ ⇒ ( ) ( ) ⇒ noktasındaki dever: ⇒ ( ) ( ) ⇒ Enkesit NO KM Başlangıca Mesafe (m) Dever (%) Eksen Kotuna Göre Kot Farkları Dış Kenar İç Kenar Dış Kenar Eksen İç Kenar K 0+003,58 0 -0,20 -0,20 -0,10 0,00 -0,10 M 0+016,43 12,85 0,00 -0,20 0,00 0,00 -0,10 TS 0+029,29 25,7 2,00 -0,20 0,10 0,00 -0,10  0+051,76 48,18 4,80 -4,80 0,27 0,00 -0,27 SC 0+074,26 70,68 8,0 -8,0 0,45 0,00 -0,45
 • 12. 11 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu DÜŞEY KURBA HESABI g1 = -0,0217 g2 = -0,05 G = g1 - g2 ⇒0,0217-0,05 = - 0,0717 L = R*G = 2000 * 0.0717 = 143,4 m ⇒ ⇒ Enkesit No Km x (m) r =g1.x T1kot±r y=k.x² T1kot±r±y BOY KESİTTE KIRMIZI KOT HESABI En Kesit No Km Siyah Kot Kırmızı Kot Yarma Yüksekliği Dolgu Yüksekliği A 0+00000 804.00 804.00 0.00 0.00 K 0+00358 803.75 803.73 0,02 M 0+01643 803.06 803.16 0.10 1 0+02500 803.22 803.06 0.16 TS 0+02926 802.71 802.88 0.17 2 0+03838 801.89 802.55 0.66  0+05176 800.11 802.40 2.29 3 0+06087 802.00 801.69 0.31 SC 0+07426 801.40 801.62 0.22 4 0+08587 801.67 800.75 0.92 H1 0+10000 800.93 800.21 0.72 5 0+12500 800.10 799.26 0.84 6 0+14063 800.00 798.67 1.33 7 0+15107 798.00 798.27 0.27 8 0+15955 796.00 797.95 1.95 9 0+17753 794.00 797.27 3.27 B 0+18314 793.00 797.05 4.05 10 0+18771 792.00 796.88 4.88 H2 0+20000 790.89 796.41 5.52 11 0+21787 790.00 795.73 5.73
 • 13. 12 Abdullah YÜCEL 2011 – Yaz Okulu 12 0+24287 791.10 794.79 3.69 13 0+26787 791.51 794.03 2.52 14 0+28858 790.00 793.05 3.05 CS 0+28972 790.14 793.02 2.88 H3 0+30000 791.41 792.62 1.21  0+31222 792.25 792.15 0.1  0+33472 792.09 791.37 0.72 15 0+33611 792.00 791.25 0.75 16 0+36111 790.42 790.30 0.22 17 0+36591 790.00 790.11 0.11 18 0+39091 788.65 789.17 0.52 H4 0+40000 789.07 788.82 0.25 19 0+41409 804.00 788.29 15.71 20 0+43163 790.00 787.62 2.38 21 0+44582 790.00 787.08 2.92 22 0+45960 786.00 786.56 0.56 23 0+48460 783.79 785.61 1.82 24 0+48925 784.00 785.41 1.41 H5 0+50000 783.52 785.02 2.5 25 0+51342 784.45 784.45 0.00 0.00 C 0+52684 784.00 784.00 0.00