SlideShare a Scribd company logo
BBiiootteecchhnnoollooggyy 
 TThhee uussee ooff lliivviinngg cceellllss ttoo mmaakkee 
pprroodduuccttss ssuucchh aass 
pphhaarrmmaacceeuuttiiccaallss,, ffooooddss,, aanndd 
bbeevveerraaggeess 
 TThhee uussee ooff oorrggaanniissmmss ssuucchh aass 
bbaacctteerriiaa ttoo pprrootteecctt tthhee 
eennvviirroonnmmeenntt 
 TThhee uussee ooff DDNNAA sscciieennccee ffoorr tthhee 
pprroodduuccttiioonn ooff pprroodduuccttss,, 
ddiiaaggnnoossttiiccss,, aanndd rreesseeaarrcchh
RReeccoommbbiinnaanntt DDNNAA 
 TThhee mmaanniippuullaattiioonn aanndd 
ccoommbbiinnaattiioonn ooff DDNNAA ffrroomm ttwwoo 
ssoouurrcceess 
 BBaacctteerriiaall DDNNAA ++ hhuummaann ggeennee 
ffoorr iinnssuulliinn 
 PPllaanntt DDNNAA ++ bbaacctteerriiaall DDNNAA -- 
AAggrroobbaacctteerriiuumm ttuummeeffaacciieennss 
 MMoouussee DDNNAA ++ hhuummaann DDNNAA == 
ttrraannssggeenniicc
RReeccoommbbiinnaattiioonn 
 IInnsseerrtt aa ffoorreeiiggnn ggeennee iinnttoo aa hhoosstt 
PPllaassmmiidd (( ffoorr eexxaammppllee,, eexxooggeennoouuss DDNNAA)) 
iinnttoo tthhee bbaacctteerriiaall cceellll –– ttrraannssffoorrmmaattiioonn 
oorr ttrraannssffeeccttiioonn--oorrggaanniissmm rreeffeerrrreedd ttoo aass 
ttrraannssggeenniicc (( eeuukkaarryyoottee )) oorr rreeccoommbbiinnaanntt(( 
pprrookkaarryyoottee)) 
 GGooaall –– TToo pprroodduuccee mmaannyy ccooppiieess (( cclloonneess)) 
ooff aa ppaarrttiiccuullaarr ggeennee 
 RReeppoorrtteerr ggeennee –– ttaaggss ggeennee ooff iinntteerreesstt –– 
ttoo iiddeennttiiffyy tthhee pprreesseennccee ooff aa ggeennee
VVeeccttoorrss 
 PPllaassmmiiddss 
 VViirruusseess 
PPaarrttiicclleess (( DDNNAA ccooaatteedd 
bbuulllleettss)) 
EExxooggeennoouuss DDNNAA
CChhaarraacctteerriissttiiccss ooff aa VVeeccttoorr 
 CCaann rreepplliiccaattee iinnddeeppeennddeennttllyy iinn 
tthhee hhoosstt cceellll –– ccoonnttaaiinnss aann OOrrii 
 HHaass rreessttrriiccttiioonn ssiitteess iinn tthhee 
vveeccttoorr-- PPoollyylliinnkkeerr cclloonniinngg rreeggiioonn 
 HHaass aa rreeppoorrtteerr ggeennee tthhaatt wwiillll 
aannnnoouunnccee iittss pprreesseennccee iinn tthhee 
hhoosstt cceellll 
 IIss aa ssmmaallll ssiizzee iinn ccoommppaarriissoonn ttoo 
tthhee hhoosstt cchhrroommoossoommee ffoorr eeaassee 
ooff iissoollaattiioonn
Restriction EEnnzzyymmeess aanndd VVeeccttoorrss 
CCuutt PPllaassmmiidd wwiitthh rreessttrriiccttiioonn 
eennzzyymmee 
CCuutt ggeennee ooff iinntteerreesstt wwiitthh 
rreessttrriiccttiioonn eennzzyymmee 
SSpplliiccee ttooggeetthheerr ggeennee ooff 
iinntteerreesstt aanndd vveeccttoorr
TToooollss ffoorr RReeccoommbbiinnaattiioonn 
 RReessttrriiccttiioonn eennzzyymmeess
RReeccoommbbiinnaanntt DDNNAA
PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaallss 
 iinnssuulliinn ffoorr ddiiaabbeettiiccss 
 ffaaccttoorr VVIIIIII ffoorr mmaalleess ssuuffffeerriinngg ffrroomm hheemmoopphhiilliiaa AA 
 ffaaccttoorr IIXX ffoorr hheemmoopphhiilliiaa BB 
 hhuummaann ggrroowwtthh hhoorrmmoonnee ((GGHH)) 
 eerryytthhrrooppooiieettiinn ((EEPPOO)) ffoorr ttrreeaattiinngg aanneemmiiaa 
 tthhrreeee ttyyppeess ooff iinntteerrffeerroonnss 
 sseevveerraall iinntteerrlleeuukkiinnss 
 ggrraannuullooccyyttee--mmaaccrroopphhaaggee ccoolloonnyy--ssttiimmuullaattiinngg ffaaccttoorr ((GGMM--CCSSFF)) ffoorr ssttiimmuullaattiinngg 
tthhee bboonnee mmaarrrrooww aafftteerr aa bboonnee mmaarrrrooww ttrraannssppllaanntt 
 ttiissssuuee ppllaassmmiinnooggeenn aaccttiivvaattoorr ((TTPPAA)) ffoorr ddiissssoollvviinngg bblloooodd cclloottss 
 aaddeennoossiinnee ddeeaammiinnaassee ((AADDAA)) ffoorr ttrreeaattiinngg ssoommee ffoorrmmss ooff 
sseevveerree ccoommbbiinneedd iimmmmuunnooddeeffiicciieennccyy ((SSCCIIDD)) 
 aannggiioossttaattiinn aanndd eennddoossttaattiinn ffoorr ttrriiaallss aass aannttii--ccaanncceerr ddrruuggss 
 ppaarraatthhyyrrooiidd hhoorrmmoonnee 
 lleeppttiinn 
 hheeppaattiittiiss BB ssuurrffaaccee aannttiiggeenn ((HHBBssAAgg)) ttoo vvaacccciinnaattee aaggaaiinnsstt tthhee hheeppaattiittiiss BB vviirruuss
GGoollddeenn RRiiccee-- AAggrroobbiiootteecchh 
 GGoollddeenn rriiccee iiss tthhee rreessuulltt 
ooff aann eeffffoorrtt ttoo ddeevveelloopp 
rriiccee vvaarriieettiieess tthhaatt 
pprroodduuccee pprroovviittaammiinn--AA 
((bbeettaa--ccaarrootteennee)) aass aa 
mmeeaannss ooff aalllleevviiaattiinngg 
vviittaammiinn AA ((rreettiinnooll)) 
ddeeffiicciieenncciieess iinn tthhee ddiieettss 
ooff ppoooorr aanndd 
ddiissaaddvvaannttaaggeedd ppeeooppllee iinn 
ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess.. 
BBeeccaauussee ttrraaddiittiioonnaall rriiccee 
vvaarriieettiieess ddoo nnoott pprroodduuccee 
pprroovviittaammiinn--AA,, ttrraannssggeenniicc 
tteecchhnnoollooggiieess wweerree 
rreeqquuiirreedd..
Transgenic Mice – Manipulation of 
embryo( blastocyst)
GGrroowwtthh hhoorrmmoonnee aanndd tthheerraappyy 
 GGrroowwtthh hhoorrmmoonnee,, aallssoo kknnoowwnn 
aass ssoommaattoottrrooppiinn,, iiss aa 
pprrootteeiinn hhoorrmmoonnee ooff aabboouutt 
119900 aammiinnoo aacciiddss tthhaatt iiss 
ssyynntthheessiizzeedd aanndd sseeccrreetteedd 
bbyy cceellllss ccaalllleedd ssoommaattoottrroopphhss 
iinn tthhee aanntteerriioorr ppiittuuiittaarryy.. IItt 
iiss aa mmaajjoorr ppaarrttiicciippaanntt iinn 
ccoonnttrrooll ooff sseevveerraall ccoommpplleexx 
pphhyyssiioollooggiicc pprroocceesssseess,, 
iinncclluuddiinngg ggrroowwtthh aanndd 
mmeettaabboolliissmm.. GGrroowwtthh hhoorrmmoonnee 
iiss aallssoo ooff ccoonnssiiddeerraabbllee 
iinntteerreesstt aass aa ddrruugg uusseedd iinn 
bbootthh hhuummaannss aanndd aanniimmaallss..
TTrraannssggeenniicc mmiiccee 
 TTwwoo bbaabbyy mmiiccee -- ssaammee 
aaggee 
 HHuummaann GGrroowwtthh hhoorrmmoonnee 
iinnsseerrtteedd iinnttoo tthhee 
eemmbbrryyoo ooff tthhee mmoouussee oonn 
tthhee lleefftt.. CCaauusseess rraappiidd 
ggrroowwtthh iinn tthhee nneewwbboorrnn 
 TThhee mmoouussee oonn tthhee rriigghhtt 
iiss aa nnoorrmmaall ssiizzeedd mmoouussee
IInnsseecctt RReessiissttaannccee 
 BB.. tthhuurriinnggiieennssiiss 
((ccoommmmoonnllyy kknnoowwnn aass 
''BBtt'')) iiss aann iinnsseeccttiicciiddaall 
bbaacctteerriiuumm,, mmaarrkkeetteedd 
wwoorrllddwwiiddee ffoorr ccoonnttrrooll ooff 
mmaannyy iimmppoorrttaanntt ppllaanntt 
ppeessttss -- mmaaiinnllyy 
ccaatteerrppiillllaarrss ooff tthhee 
LLeeppiiddoopptteerraa ((bbuutttteerrfflliieess 
aanndd mmootthhss)) bbuutt aallssoo 
mmoossqquuiittoo llaarrvvaaee,, aanndd 
ssiimmuulliiiidd bbllaacckkfflliieess tthhaatt 
vveeccttoorr rriivveerr bblliinnddnneessss iinn 
AAffrriiccaa.. BBtt pprroodduuccttss 
rreepprreesseenntt aabboouutt 11%% ooff 
tthhee ttoottaall ‘‘aaggrroocchheemmiiccaall’’ 
mmaarrkkeett ((ffuunnggiicciiddeess,, 
hheerrbbiicciiddeess aanndd 
iinnsseeccttiicciiddeess))
AAggrroobbaacctteerriiuumm ttuummeeffaacciieennss 
 AAggrroobbaacctteerriiuumm 
ttuummeeffaacciieennss ccaauusseess 
ccrroowwnn ggaallll ddiisseeaassee bbyy 
ffiirrsstt ttrraannssffeerrrriinngg ppaarrtt 
ooff iittss DDNNAA iinnttoo aann 
ooppeenniinngg iinn tthhee ppllaanntt.. TThhee 
DDNNAA tthheenn iinntteeggrraatteess 
iittsseellff iinnttoo tthhee ppllaanntt''ss 
ggeennoommee aanndd ccaauusseess tthhee 
ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee ggaallll..
CCrroowwnn GGaallll –– PPllaanntt ttuummoorr
Nature’s Genetic Engineering
AAggrroobbaacctteerriiuumm ttuummeeffaacciieennss
VVaacccciinneess 
 BBaannaannaass hhaavvee ppootteennttiiaall ttoo 
bbeeccoommee tthhee wwoorrlldd''ss ffiirrsstt eeddiibbllee 
vvaacccciinnee dduuee ttoo AAggrroobbaacctteerriiuumm.. 
AAnn eeddiibbllee vvaacccciinnee ddooeessnn''tt nneeeedd 
sstteerriillee ssyyrriinnggeess,, ccoossttllyy 
rreeffrriiggeerraattiioonn,, oorr mmuullttiippllee 
iinnjjeeccttiioonnss.. AAccccoorrddiinngg ttoo tthhee 
WWoorrlldd HHeeaalltthh OOrrggaanniizzaattiioonn 
((WWHHOO)),, mmoorree tthhaann 22 mmiilllliioonn 
cchhiillddrreenn ddiiee wwoorrllddwwiiddee eeaacchh yyeeaarr 
ffrroomm ddiiaarrrrhheeaa tthhaatt ccaann bbee 
pprreevveenntteedd eeaassiillyy wwiitthh vvaacccciinneess.. 
TThhuuss,, rreesseeaarrcchheerrss lleeaadd bbyy DDrr.. 
CChhaarrlleess AArrnnttzzeenn aarree llooookkiinngg iinnttoo 
mmaakkiinngg tthhee ffoooodd vvaacccciinneess ttoo 
pprreevveenntt ddiiaarrrrhheeaa ccaauusseedd bbyy 
EEsscchheerriicchhiiaa ccoollii aanndd VViibbrriioo 
cchhoollaarraa bbaacctteerriiaa..
ppGGlloo –– GGffpp 
GGrreeeenn fflluuoorreesscceenntt pprrootteeiinn
FFlluuoorreesscceenntt 
 IInn tthhee llaabboorraattoorryy,, 
fflluuoorreesscceennccee iiss eeaassiillyy 
aacchhiieevveedd bbyy eexxppoossiinngg 
tthhee pprrootteeiinn ttoo lloonngg 
rraannggee UUVV lliigghhtt oorr ““ 
bbllaacckk"" lliigghhtt.. 
 TThhee fflluuoorroopphhoorree 
aabbssoorrbbss lliigghhtt iinn tthhee 
UUVV--BB rreeggiioonn ((3995 nnmm.... 
pplluuss aa ssmmaalllleerr 
aabbssoorrbbaannccee ppeeaakk aatt 
44700 nnmm)) 
 IItt eemmiittss lliigghhtt 
((fflluuoorreesscceess)) aatt 50099 
nnmm,, wwhhiicchh iiss iinn tthhee 
ggrreeeenn ppaarrtt ooff tthhee 
vviissiibbllee ssppeeccttrruumm
GGffpp aanndd LLaanndd MMiinneess 
 NNeeaall SStteewwaarrtt aatt tthhee 
UUnniivveerrssiittyy ooff NNoorrtthh 
CCaarroolliinnaa iiss ddeevveellooppiinngg 
ppllaannttss tthhaatt ccaann ddeetteecctt 
llaanndd mmiinneess 
 PPllaannttss ccoouulldd bbee iiddeeaall 
bbiioosseennssoorrss ffoorr llaanndd 
mmiinneess aass sseeeeddss wwoouulldd bbee 
sspprreeaadd wwiiddeellyy aanndd eevveennllyy 
iinn aa ssuussppeecctt ffiieelldd 
 TThhee ggeennee tthhaatt ccaann 
aannnnoouunnccee tthhee pprreesseennccee 
ooff llaanndd mmiinneess iiss ggffpp 
 TThhee ggeennee wwiillll bbee 
eexxpprreesssseedd iinn tthhee 
pprreesseennccee ooff aa llaanndd mmiinnee
Green Fluorescent Protein and Plants
GGFFPP aanndd mmiiccee
GGlloo ffiisshh 
 FFlluuoorreesscceenntt zzeebbrraa ffiisshh 
wweerree ssppeecciiaallllyy bbrreedd ttoo 
hheellpp ddeetteecctt eennvviirroonnmmeennttaall 
ppoolllluuttaannttss.. BByy aaddddiinngg aa 
nnaattuurraall fflluuoorreesscceennccee ggeennee 
ttoo tthhee ffiisshh,, sscciieennttiissttss aarree 
aabbllee ttoo qquuiicckkllyy aanndd eeaassiillyy 
ddeetteerrmmiinnee wwhheenn oouurr 
wwaatteerrwwaayyss aarree 
ccoonnttaammiinnaatteedd
ppGGlloo 
 TTrraannssffoorrmmaattiioonn ooff EE.. 
ccoollii wwiitthh tthhee ppGGlloo 
ppllaassmmiidd 
 OOrrii 
 GGeennee ffoorr GGffpp 
 TThhee ppllaassmmiidd ccoonnttaaiinnss 
tthhee ggeenneess ffoorr tthhee 
AArraabbiinnoossee pprroommootteerr 
 TThhee ppllaassmmiidd ccoonnttaaiinnss 
tthhee ggeenneess ffoorr aammppiicciilllliinn 
rreessiissttaannccee 
 IIff tthhee bbaacctteerriiuumm 
uuppttaakkeess tthhee ppllaassmmiidd iitt 
sshhoouulldd ggllooww iinn rreessppoonnssee 
ttoo lloonngg rraannggee uuvv lliigghhtt
ppGGlloo
AArraabbiinnoossee ooppeerroonn 
 aarraaOO11 iiss aann ooppeerraattoorr ssiittee.. AArraaCC bbiinnddss ttoo 
tthhiiss ssiittee aanndd rreepprreesssseess iittss oowwnn 
ttrraannssccrriippttiioonn ffrroomm tthhee PPCC pprroommootteerr.. IInn 
tthhee pprreesseennccee ooff aarraabbiinnoossee,, hhoowweevveerr,, AArraaCC 
bboouunndd aatt tthhiiss ssiittee hheellppss ttoo aaccttiivvaattee 
eexxpprreessssiioonn ooff tthhee PPBBAADD pprroommootteerr.. 
 aarraaOO22 iiss aallssoo aann ooppeerraattoorr ssiittee.. AArraaCC 
bboouunndd aatt tthhiiss ssiittee ccaann ssiimmuullttaanneeoouussllyy bbiinndd 
ttoo tthhee aarraaII ssiittee ttoo rreepprreessss ttrraannssccrriippttiioonn 
ffrroomm tthhee PPBBAADD pprroommootteerr 
 aarraaII iiss aallssoo tthhee iinndduucceerr ssiittee.. AArraaCC bboouunndd 
aatt tthhiiss ssiittee ccaann ssiimmuullttaanneeoouussllyy bbiinndd ttoo tthhee 
aarraaOO22 ssiittee ttoo rreepprreessss ttrraannssccrriippttiioonn ffrroomm 
tthhee PPBBAADD pprroommootteerr.. IInn tthhee pprreesseennccee ooff 
aarraabbiinnoossee,, hhoowweevveerr,, AArraaCC bboouunndd aatt tthhiiss 
ssiittee hheellppss ttoo aaccttiivvaattee eexxpprreessssiioonn ooff tthhee 
PPBBAADD pprroommootteerr..
TTrraassnnffoorrmmaattiioonn mmoovviiee 
TTrraannssffoorrmmaattiioonn mmoovviiee
PP GGlloo ttrraannssffoorrmmaattiioonn 
 PPiicckk oonnee ccoolloonnyy ffrroomm tthhee ssttaarrtteerr ppllaattee.. 
 UUssee tthhee sstteerriillee llooooppss 
 SSwwiirrll tthhee lloooopp iinn iiccee ccoolldd CCaaCCll22 (( eexxppeerriimmeennttaall)) 
 PPllaaccee iinn iiccee ffoorr 1100 mmiinnuutteess (( YYoouurr ttuubbeess wwiillll bbee iinnccuubbaattiinngg wwhheenn 
yyoouu eenntteerr tthhee rroooomm)).. II hhaavvee ffoouunndd tthhaatt aa lloonnggeerr iinnccuubbaattiioonn 
ppeerriioodd hheerree iinnccrreeaasseess tthhee yyiieelldd ooff ttrraannssffoorrmmaannttss 
 WWhhiillee tthhee ttuubbeess aarree iinnccuubbaattiinngg llaabbeell yyoouurr ppllaatteess 
 LLBB AAMMPP tthheessee ppllaatteess eelliimmiinnaattee bbaacctteerriiaa tthhaatt ddoo nnoott hhaavvee ggeennee ffoorr 
aannttiibbiioottiicc rreessiissttaannccee ttoo aammppiicciilllliinn 
 LLBB//AAMMPP?? AArraa-- TThheessee ppllaatteess ccoonnttaaiinn AArraabbiinnoossee aanndd AAmmppiicciilllliinn 
 TThheessee aarree ccaalllleedd tthhee sseelleeccttiioonn ppllaatteess.. TThhee AArraabbiinnoossee wwiillll iinndduuccee 
tthhee ggeennee ttoo bbee ttuurrnneedd oonn 
 LLBB-- LLuurriiaa BBrrootthh AAggaarr –– aallll bbaacctteerriiaa sshhoouulldd ggrrooww oonn tthhiiss aaggaarr
HHeeaatt SShhoocckk 
 LLeeaavvee cceellllss iinn 
ttrraannssffoorrmmaattiioonn 
ssoolluuttiioonn oonn iiccee ffoorr 
tteenn mmiinnuutteess 
 TTrraannssffeerr ttoo wwaatteerr 
bbaatthh aatt 4422ooCC ffoorr 
9900 sseeccoonnddss 
 RReettuurrnn cceellllss ttoo iiccee
LLaacc OOppeerroonn 
 OOppeerroonnss ––OOrrggaanniizzaattiioonn ooff ggeenneess ffoorr 
mmeettaabboolliicc ppaatthhwwaayyss iinn bbaacctteerriiaa 
 LLaacc OOppeerroonn -- AAllll ggeenneess ffoorr tthhee 
mmeettaabboolliissmm ooff llaaccttoossee ccoonnnneecctteedd 
wwiitthh oonnee OOppeenn rreeaaddiinngg ffrraammee oorr 
OORRFF 
 PPrroommootteerr ffoorr bbiinnddiinngg RRNNAA 
ppoollyymmeerraassee ffoorr ttrraannssccrriippttiioonn ooff tthhee 
ggeennee 
 RReepprreessssoorr mmoolleeccuullee ttuurrnnss ooffff 
ttrraannssccrriippttiioonn bbyy bbiinnddiinngg ttoo aann 
ooppeerraattoorr nneexxtt ttoo tthhee ssttaarrtt 33’’ TTAACC
RReeccoovveerryy aanndd PPllaattiinngg 
IInnccuubbaattee bbaacctteerriiaa iinn LLuurriiaa 
BBrrootthh ffoorr 1100 mmiinnuutteess bbeeffoorree 
ppllaattiinngg iinn PPeettrrii DDiisshh 
PPllaattee yyoouurr bbaacctteerriiaa 
++ ppGGlloo –– LLBB AAMMPP aanndd 
LLBB//AAmmpp//AArraa 
-- ppGGlloo –– LLBB aanndd LLBB//AAMMPP
Gene Expression and GGeenneettiicc EEnnggiinneeeerriinngg 
 LLiinnkkss 
 OOppeerroonn mmoovviiee iinn QQuuiicckk TTiimmee 
 LLaacc OOppeerroonn 
 TTrrpp OOppeerroonn MMoovviiee 
 EE.. ccoollii ggeennee rreegguullaattiioonn 
 GGeennee RReegguullaattiioonn

More Related Content

What's hot

Investigación aplicada al Diseño Arquitectónico
Investigación aplicada al Diseño ArquitectónicoInvestigación aplicada al Diseño Arquitectónico
Investigación aplicada al Diseño Arquitectónico
Facultad de Arquitectura UNAM
 
Psicologia del delincuente
Psicologia del delincuentePsicologia del delincuente
Psicologia del delincuente
Roy Medina Cruz
 
Trafficking in women and children
Trafficking in women and childrenTrafficking in women and children
Trafficking in women and childrenbegraj SIWAL
 
Water for presentation
Water for presentationWater for presentation
Water for presentationVedpal Yadav
 
Trg method in org
Trg method in orgTrg method in org
Trg method in org
Dreams Design
 
Nursing lec 1
Nursing lec 1Nursing lec 1
Nursing lec 1
Magdy Aly
 
Ch. 1 history
Ch. 1 historyCh. 1 history
Ch. 1 history
Psych Soon
 
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question stripUnit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
marypardee
 
Unit 4 economic systems and 3 economic questions
Unit 4 economic systems and 3 economic questionsUnit 4 economic systems and 3 economic questions
Unit 4 economic systems and 3 economic questions
marypardee
 
Nervos cranianos paralisias associadas
Nervos cranianos paralisias associadasNervos cranianos paralisias associadas
Nervos cranianos paralisias associadas
Marcus César Petindá Fonseca
 
Contract negotiations
Contract negotiationsContract negotiations
Contract negotiations
Saxbee Consultants
 
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01eme2525
 
V for vendetta
V for vendettaV for vendetta
V for vendetta
Gato Espinoza
 
Lect 1 physical assessment
Lect 1 physical assessmentLect 1 physical assessment
Lect 1 physical assessmentAli Mohamed Aziz
 
25 procuring organs 2
25 procuring organs  225 procuring organs  2
25 procuring organs 2
emmavan
 

What's hot (20)

Investigación aplicada al Diseño Arquitectónico
Investigación aplicada al Diseño ArquitectónicoInvestigación aplicada al Diseño Arquitectónico
Investigación aplicada al Diseño Arquitectónico
 
Psicologia del delincuente
Psicologia del delincuentePsicologia del delincuente
Psicologia del delincuente
 
Trafficking in women and children
Trafficking in women and childrenTrafficking in women and children
Trafficking in women and children
 
Water for presentation
Water for presentationWater for presentation
Water for presentation
 
Pendahuluan imunologi2009
Pendahuluan imunologi2009Pendahuluan imunologi2009
Pendahuluan imunologi2009
 
Trg method in org
Trg method in orgTrg method in org
Trg method in org
 
Nursing lec 1
Nursing lec 1Nursing lec 1
Nursing lec 1
 
Clase 10 estenosis aórtica
Clase 10 estenosis aórticaClase 10 estenosis aórtica
Clase 10 estenosis aórtica
 
Ch. 1 history
Ch. 1 historyCh. 1 history
Ch. 1 history
 
Int ss 55
Int ss 55Int ss 55
Int ss 55
 
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question stripUnit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
 
Unit 4 economic systems and 3 economic questions
Unit 4 economic systems and 3 economic questionsUnit 4 economic systems and 3 economic questions
Unit 4 economic systems and 3 economic questions
 
Nervos cranianos paralisias associadas
Nervos cranianos paralisias associadasNervos cranianos paralisias associadas
Nervos cranianos paralisias associadas
 
Contract negotiations
Contract negotiationsContract negotiations
Contract negotiations
 
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
 
V for vendetta
V for vendettaV for vendetta
V for vendetta
 
Lect 1 physical assessment
Lect 1 physical assessmentLect 1 physical assessment
Lect 1 physical assessment
 
Brain tumor jinu 4
Brain tumor  jinu 4Brain tumor  jinu 4
Brain tumor jinu 4
 
Cs 100
Cs 100Cs 100
Cs 100
 
25 procuring organs 2
25 procuring organs  225 procuring organs  2
25 procuring organs 2
 

Similar to Biotechnology and genetic engineering

Geometric correction
Geometric correctionGeometric correction
Geometric correctionDocumentStory
 
Description of Project based learning
Description of Project based learningDescription of Project based learning
Description of Project based learning
D Woody
 
Symmetry and group theory
Symmetry and group theorySymmetry and group theory
Symmetry and group theory
Rawat DA Greatt
 
#7 dysbiosis and leaky gut syndrome
#7 dysbiosis and leaky gut syndrome#7 dysbiosis and leaky gut syndrome
#7 dysbiosis and leaky gut syndrome
Home Makers
 
#6 digestive system general maintenance and disorders
#6 digestive system general maintenance and disorders#6 digestive system general maintenance and disorders
#6 digestive system general maintenance and disorders
Home Makers
 
Hybrid vehicles
Hybrid vehiclesHybrid vehicles
Hybrid vehicles
Hai Nguyen
 
Concepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprConcepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprJA AC
 
internacional privado
internacional privado internacional privado
internacional privado
JA AC
 
#4 natural foods and supplement for gi health
#4 natural foods and supplement for gi health#4 natural foods and supplement for gi health
#4 natural foods and supplement for gi health
Home Makers
 
Gram nyayalays
Gram nyayalaysGram nyayalays
Gram nyayalays
mahesh lone
 
Aula internet
Aula internet Aula internet
Aula internet
Kássia Rodrigues
 
supply chain mgmt
supply chain mgmtsupply chain mgmt
supply chain mgmt
sai precious
 
Character n characterisation
Character n characterisationCharacter n characterisation
Character n characterisation
Eric Mukira
 
Rehab for sick_units
Rehab for sick_unitsRehab for sick_units
Rehab for sick_units
Rashmi Sinha
 
Mgt
MgtMgt
Symmetry and group theory
Symmetry and group theorySymmetry and group theory
Symmetry and group theory
chemistry50
 
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Chema R.
 

Similar to Biotechnology and genetic engineering (20)

Geometric correction
Geometric correctionGeometric correction
Geometric correction
 
Description of Project based learning
Description of Project based learningDescription of Project based learning
Description of Project based learning
 
Symmetry and group theory
Symmetry and group theorySymmetry and group theory
Symmetry and group theory
 
#7 dysbiosis and leaky gut syndrome
#7 dysbiosis and leaky gut syndrome#7 dysbiosis and leaky gut syndrome
#7 dysbiosis and leaky gut syndrome
 
#6 digestive system general maintenance and disorders
#6 digestive system general maintenance and disorders#6 digestive system general maintenance and disorders
#6 digestive system general maintenance and disorders
 
Amputaciones de pie y tobillo
Amputaciones de pie y tobilloAmputaciones de pie y tobillo
Amputaciones de pie y tobillo
 
Hybrid vehicles
Hybrid vehiclesHybrid vehicles
Hybrid vehicles
 
Concepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprConcepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma dipr
 
internacional privado
internacional privado internacional privado
internacional privado
 
Economic systems
Economic systemsEconomic systems
Economic systems
 
#4 natural foods and supplement for gi health
#4 natural foods and supplement for gi health#4 natural foods and supplement for gi health
#4 natural foods and supplement for gi health
 
Gram nyayalays
Gram nyayalaysGram nyayalays
Gram nyayalays
 
Aula internet
Aula internet Aula internet
Aula internet
 
supply chain mgmt
supply chain mgmtsupply chain mgmt
supply chain mgmt
 
Character n characterisation
Character n characterisationCharacter n characterisation
Character n characterisation
 
Rehab for sick_units
Rehab for sick_unitsRehab for sick_units
Rehab for sick_units
 
Artrologia, osteologia
Artrologia, osteologiaArtrologia, osteologia
Artrologia, osteologia
 
Mgt
MgtMgt
Mgt
 
Symmetry and group theory
Symmetry and group theorySymmetry and group theory
Symmetry and group theory
 
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
 

More from Naveen Gupta

Dynamic memory allocation
Dynamic memory allocationDynamic memory allocation
Dynamic memory allocation
Naveen Gupta
 
Reproduction
ReproductionReproduction
Reproduction
Naveen Gupta
 
stem cells
stem cellsstem cells
stem cells
Naveen Gupta
 
Mitosis2
Mitosis2Mitosis2
Mitosis2
Naveen Gupta
 
Mestrual cycle
Mestrual cycleMestrual cycle
Mestrual cycle
Naveen Gupta
 
Menstrual cycle 2
Menstrual cycle 2Menstrual cycle 2
Menstrual cycle 2
Naveen Gupta
 
Lecture 1 family planning
Lecture 1 family planningLecture 1 family planning
Lecture 1 family planningNaveen Gupta
 
Human reproduction
Human reproductionHuman reproduction
Human reproduction
Naveen Gupta
 
Genetic engineering
Genetic engineeringGenetic engineering
Genetic engineering
Naveen Gupta
 
sequencing of genome
sequencing of genomesequencing of genome
sequencing of genome
Naveen Gupta
 
Cell reproduction mitosis&meosis
Cell reproduction mitosis&meosisCell reproduction mitosis&meosis
Cell reproduction mitosis&meosis
Naveen Gupta
 
Cell respiration
Cell respirationCell respiration
Cell respiration
Naveen Gupta
 
Asexual and sexual_reproduction
Asexual and sexual_reproductionAsexual and sexual_reproduction
Asexual and sexual_reproduction
Naveen Gupta
 

More from Naveen Gupta (13)

Dynamic memory allocation
Dynamic memory allocationDynamic memory allocation
Dynamic memory allocation
 
Reproduction
ReproductionReproduction
Reproduction
 
stem cells
stem cellsstem cells
stem cells
 
Mitosis2
Mitosis2Mitosis2
Mitosis2
 
Mestrual cycle
Mestrual cycleMestrual cycle
Mestrual cycle
 
Menstrual cycle 2
Menstrual cycle 2Menstrual cycle 2
Menstrual cycle 2
 
Lecture 1 family planning
Lecture 1 family planningLecture 1 family planning
Lecture 1 family planning
 
Human reproduction
Human reproductionHuman reproduction
Human reproduction
 
Genetic engineering
Genetic engineeringGenetic engineering
Genetic engineering
 
sequencing of genome
sequencing of genomesequencing of genome
sequencing of genome
 
Cell reproduction mitosis&meosis
Cell reproduction mitosis&meosisCell reproduction mitosis&meosis
Cell reproduction mitosis&meosis
 
Cell respiration
Cell respirationCell respiration
Cell respiration
 
Asexual and sexual_reproduction
Asexual and sexual_reproductionAsexual and sexual_reproduction
Asexual and sexual_reproduction
 

Biotechnology and genetic engineering

 • 1. BBiiootteecchhnnoollooggyy  TThhee uussee ooff lliivviinngg cceellllss ttoo mmaakkee pprroodduuccttss ssuucchh aass pphhaarrmmaacceeuuttiiccaallss,, ffooooddss,, aanndd bbeevveerraaggeess  TThhee uussee ooff oorrggaanniissmmss ssuucchh aass bbaacctteerriiaa ttoo pprrootteecctt tthhee eennvviirroonnmmeenntt  TThhee uussee ooff DDNNAA sscciieennccee ffoorr tthhee pprroodduuccttiioonn ooff pprroodduuccttss,, ddiiaaggnnoossttiiccss,, aanndd rreesseeaarrcchh
 • 2. RReeccoommbbiinnaanntt DDNNAA  TThhee mmaanniippuullaattiioonn aanndd ccoommbbiinnaattiioonn ooff DDNNAA ffrroomm ttwwoo ssoouurrcceess  BBaacctteerriiaall DDNNAA ++ hhuummaann ggeennee ffoorr iinnssuulliinn  PPllaanntt DDNNAA ++ bbaacctteerriiaall DDNNAA -- AAggrroobbaacctteerriiuumm ttuummeeffaacciieennss  MMoouussee DDNNAA ++ hhuummaann DDNNAA == ttrraannssggeenniicc
 • 3. RReeccoommbbiinnaattiioonn  IInnsseerrtt aa ffoorreeiiggnn ggeennee iinnttoo aa hhoosstt PPllaassmmiidd (( ffoorr eexxaammppllee,, eexxooggeennoouuss DDNNAA)) iinnttoo tthhee bbaacctteerriiaall cceellll –– ttrraannssffoorrmmaattiioonn oorr ttrraannssffeeccttiioonn--oorrggaanniissmm rreeffeerrrreedd ttoo aass ttrraannssggeenniicc (( eeuukkaarryyoottee )) oorr rreeccoommbbiinnaanntt(( pprrookkaarryyoottee))  GGooaall –– TToo pprroodduuccee mmaannyy ccooppiieess (( cclloonneess)) ooff aa ppaarrttiiccuullaarr ggeennee  RReeppoorrtteerr ggeennee –– ttaaggss ggeennee ooff iinntteerreesstt –– ttoo iiddeennttiiffyy tthhee pprreesseennccee ooff aa ggeennee
 • 4. VVeeccttoorrss  PPllaassmmiiddss  VViirruusseess PPaarrttiicclleess (( DDNNAA ccooaatteedd bbuulllleettss)) EExxooggeennoouuss DDNNAA
 • 5. CChhaarraacctteerriissttiiccss ooff aa VVeeccttoorr  CCaann rreepplliiccaattee iinnddeeppeennddeennttllyy iinn tthhee hhoosstt cceellll –– ccoonnttaaiinnss aann OOrrii  HHaass rreessttrriiccttiioonn ssiitteess iinn tthhee vveeccttoorr-- PPoollyylliinnkkeerr cclloonniinngg rreeggiioonn  HHaass aa rreeppoorrtteerr ggeennee tthhaatt wwiillll aannnnoouunnccee iittss pprreesseennccee iinn tthhee hhoosstt cceellll  IIss aa ssmmaallll ssiizzee iinn ccoommppaarriissoonn ttoo tthhee hhoosstt cchhrroommoossoommee ffoorr eeaassee ooff iissoollaattiioonn
 • 6. Restriction EEnnzzyymmeess aanndd VVeeccttoorrss CCuutt PPllaassmmiidd wwiitthh rreessttrriiccttiioonn eennzzyymmee CCuutt ggeennee ooff iinntteerreesstt wwiitthh rreessttrriiccttiioonn eennzzyymmee SSpplliiccee ttooggeetthheerr ggeennee ooff iinntteerreesstt aanndd vveeccttoorr
 • 7. TToooollss ffoorr RReeccoommbbiinnaattiioonn  RReessttrriiccttiioonn eennzzyymmeess
 • 9. PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaallss  iinnssuulliinn ffoorr ddiiaabbeettiiccss  ffaaccttoorr VVIIIIII ffoorr mmaalleess ssuuffffeerriinngg ffrroomm hheemmoopphhiilliiaa AA  ffaaccttoorr IIXX ffoorr hheemmoopphhiilliiaa BB  hhuummaann ggrroowwtthh hhoorrmmoonnee ((GGHH))  eerryytthhrrooppooiieettiinn ((EEPPOO)) ffoorr ttrreeaattiinngg aanneemmiiaa  tthhrreeee ttyyppeess ooff iinntteerrffeerroonnss  sseevveerraall iinntteerrlleeuukkiinnss  ggrraannuullooccyyttee--mmaaccrroopphhaaggee ccoolloonnyy--ssttiimmuullaattiinngg ffaaccttoorr ((GGMM--CCSSFF)) ffoorr ssttiimmuullaattiinngg tthhee bboonnee mmaarrrrooww aafftteerr aa bboonnee mmaarrrrooww ttrraannssppllaanntt  ttiissssuuee ppllaassmmiinnooggeenn aaccttiivvaattoorr ((TTPPAA)) ffoorr ddiissssoollvviinngg bblloooodd cclloottss  aaddeennoossiinnee ddeeaammiinnaassee ((AADDAA)) ffoorr ttrreeaattiinngg ssoommee ffoorrmmss ooff sseevveerree ccoommbbiinneedd iimmmmuunnooddeeffiicciieennccyy ((SSCCIIDD))  aannggiioossttaattiinn aanndd eennddoossttaattiinn ffoorr ttrriiaallss aass aannttii--ccaanncceerr ddrruuggss  ppaarraatthhyyrrooiidd hhoorrmmoonnee  lleeppttiinn  hheeppaattiittiiss BB ssuurrffaaccee aannttiiggeenn ((HHBBssAAgg)) ttoo vvaacccciinnaattee aaggaaiinnsstt tthhee hheeppaattiittiiss BB vviirruuss
 • 10. GGoollddeenn RRiiccee-- AAggrroobbiiootteecchh  GGoollddeenn rriiccee iiss tthhee rreessuulltt ooff aann eeffffoorrtt ttoo ddeevveelloopp rriiccee vvaarriieettiieess tthhaatt pprroodduuccee pprroovviittaammiinn--AA ((bbeettaa--ccaarrootteennee)) aass aa mmeeaannss ooff aalllleevviiaattiinngg vviittaammiinn AA ((rreettiinnooll)) ddeeffiicciieenncciieess iinn tthhee ddiieettss ooff ppoooorr aanndd ddiissaaddvvaannttaaggeedd ppeeooppllee iinn ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess.. BBeeccaauussee ttrraaddiittiioonnaall rriiccee vvaarriieettiieess ddoo nnoott pprroodduuccee pprroovviittaammiinn--AA,, ttrraannssggeenniicc tteecchhnnoollooggiieess wweerree rreeqquuiirreedd..
 • 11. Transgenic Mice – Manipulation of embryo( blastocyst)
 • 12. GGrroowwtthh hhoorrmmoonnee aanndd tthheerraappyy  GGrroowwtthh hhoorrmmoonnee,, aallssoo kknnoowwnn aass ssoommaattoottrrooppiinn,, iiss aa pprrootteeiinn hhoorrmmoonnee ooff aabboouutt 119900 aammiinnoo aacciiddss tthhaatt iiss ssyynntthheessiizzeedd aanndd sseeccrreetteedd bbyy cceellllss ccaalllleedd ssoommaattoottrroopphhss iinn tthhee aanntteerriioorr ppiittuuiittaarryy.. IItt iiss aa mmaajjoorr ppaarrttiicciippaanntt iinn ccoonnttrrooll ooff sseevveerraall ccoommpplleexx pphhyyssiioollooggiicc pprroocceesssseess,, iinncclluuddiinngg ggrroowwtthh aanndd mmeettaabboolliissmm.. GGrroowwtthh hhoorrmmoonnee iiss aallssoo ooff ccoonnssiiddeerraabbllee iinntteerreesstt aass aa ddrruugg uusseedd iinn bbootthh hhuummaannss aanndd aanniimmaallss..
 • 13. TTrraannssggeenniicc mmiiccee  TTwwoo bbaabbyy mmiiccee -- ssaammee aaggee  HHuummaann GGrroowwtthh hhoorrmmoonnee iinnsseerrtteedd iinnttoo tthhee eemmbbrryyoo ooff tthhee mmoouussee oonn tthhee lleefftt.. CCaauusseess rraappiidd ggrroowwtthh iinn tthhee nneewwbboorrnn  TThhee mmoouussee oonn tthhee rriigghhtt iiss aa nnoorrmmaall ssiizzeedd mmoouussee
 • 14. IInnsseecctt RReessiissttaannccee  BB.. tthhuurriinnggiieennssiiss ((ccoommmmoonnllyy kknnoowwnn aass ''BBtt'')) iiss aann iinnsseeccttiicciiddaall bbaacctteerriiuumm,, mmaarrkkeetteedd wwoorrllddwwiiddee ffoorr ccoonnttrrooll ooff mmaannyy iimmppoorrttaanntt ppllaanntt ppeessttss -- mmaaiinnllyy ccaatteerrppiillllaarrss ooff tthhee LLeeppiiddoopptteerraa ((bbuutttteerrfflliieess aanndd mmootthhss)) bbuutt aallssoo mmoossqquuiittoo llaarrvvaaee,, aanndd ssiimmuulliiiidd bbllaacckkfflliieess tthhaatt vveeccttoorr rriivveerr bblliinnddnneessss iinn AAffrriiccaa.. BBtt pprroodduuccttss rreepprreesseenntt aabboouutt 11%% ooff tthhee ttoottaall ‘‘aaggrroocchheemmiiccaall’’ mmaarrkkeett ((ffuunnggiicciiddeess,, hheerrbbiicciiddeess aanndd iinnsseeccttiicciiddeess))
 • 15. AAggrroobbaacctteerriiuumm ttuummeeffaacciieennss  AAggrroobbaacctteerriiuumm ttuummeeffaacciieennss ccaauusseess ccrroowwnn ggaallll ddiisseeaassee bbyy ffiirrsstt ttrraannssffeerrrriinngg ppaarrtt ooff iittss DDNNAA iinnttoo aann ooppeenniinngg iinn tthhee ppllaanntt.. TThhee DDNNAA tthheenn iinntteeggrraatteess iittsseellff iinnttoo tthhee ppllaanntt''ss ggeennoommee aanndd ccaauusseess tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee ggaallll..
 • 16. CCrroowwnn GGaallll –– PPllaanntt ttuummoorr
 • 19. VVaacccciinneess  BBaannaannaass hhaavvee ppootteennttiiaall ttoo bbeeccoommee tthhee wwoorrlldd''ss ffiirrsstt eeddiibbllee vvaacccciinnee dduuee ttoo AAggrroobbaacctteerriiuumm.. AAnn eeddiibbllee vvaacccciinnee ddooeessnn''tt nneeeedd sstteerriillee ssyyrriinnggeess,, ccoossttllyy rreeffrriiggeerraattiioonn,, oorr mmuullttiippllee iinnjjeeccttiioonnss.. AAccccoorrddiinngg ttoo tthhee WWoorrlldd HHeeaalltthh OOrrggaanniizzaattiioonn ((WWHHOO)),, mmoorree tthhaann 22 mmiilllliioonn cchhiillddrreenn ddiiee wwoorrllddwwiiddee eeaacchh yyeeaarr ffrroomm ddiiaarrrrhheeaa tthhaatt ccaann bbee pprreevveenntteedd eeaassiillyy wwiitthh vvaacccciinneess.. TThhuuss,, rreesseeaarrcchheerrss lleeaadd bbyy DDrr.. CChhaarrlleess AArrnnttzzeenn aarree llooookkiinngg iinnttoo mmaakkiinngg tthhee ffoooodd vvaacccciinneess ttoo pprreevveenntt ddiiaarrrrhheeaa ccaauusseedd bbyy EEsscchheerriicchhiiaa ccoollii aanndd VViibbrriioo cchhoollaarraa bbaacctteerriiaa..
 • 20. ppGGlloo –– GGffpp GGrreeeenn fflluuoorreesscceenntt pprrootteeiinn
 • 21. FFlluuoorreesscceenntt  IInn tthhee llaabboorraattoorryy,, fflluuoorreesscceennccee iiss eeaassiillyy aacchhiieevveedd bbyy eexxppoossiinngg tthhee pprrootteeiinn ttoo lloonngg rraannggee UUVV lliigghhtt oorr ““ bbllaacckk"" lliigghhtt..  TThhee fflluuoorroopphhoorree aabbssoorrbbss lliigghhtt iinn tthhee UUVV--BB rreeggiioonn ((3995 nnmm.... pplluuss aa ssmmaalllleerr aabbssoorrbbaannccee ppeeaakk aatt 44700 nnmm))  IItt eemmiittss lliigghhtt ((fflluuoorreesscceess)) aatt 50099 nnmm,, wwhhiicchh iiss iinn tthhee ggrreeeenn ppaarrtt ooff tthhee vviissiibbllee ssppeeccttrruumm
 • 22. GGffpp aanndd LLaanndd MMiinneess  NNeeaall SStteewwaarrtt aatt tthhee UUnniivveerrssiittyy ooff NNoorrtthh CCaarroolliinnaa iiss ddeevveellooppiinngg ppllaannttss tthhaatt ccaann ddeetteecctt llaanndd mmiinneess  PPllaannttss ccoouulldd bbee iiddeeaall bbiioosseennssoorrss ffoorr llaanndd mmiinneess aass sseeeeddss wwoouulldd bbee sspprreeaadd wwiiddeellyy aanndd eevveennllyy iinn aa ssuussppeecctt ffiieelldd  TThhee ggeennee tthhaatt ccaann aannnnoouunnccee tthhee pprreesseennccee ooff llaanndd mmiinneess iiss ggffpp  TThhee ggeennee wwiillll bbee eexxpprreesssseedd iinn tthhee pprreesseennccee ooff aa llaanndd mmiinnee
 • 23.
 • 26. GGlloo ffiisshh  FFlluuoorreesscceenntt zzeebbrraa ffiisshh wweerree ssppeecciiaallllyy bbrreedd ttoo hheellpp ddeetteecctt eennvviirroonnmmeennttaall ppoolllluuttaannttss.. BByy aaddddiinngg aa nnaattuurraall fflluuoorreesscceennccee ggeennee ttoo tthhee ffiisshh,, sscciieennttiissttss aarree aabbllee ttoo qquuiicckkllyy aanndd eeaassiillyy ddeetteerrmmiinnee wwhheenn oouurr wwaatteerrwwaayyss aarree ccoonnttaammiinnaatteedd
 • 27. ppGGlloo  TTrraannssffoorrmmaattiioonn ooff EE.. ccoollii wwiitthh tthhee ppGGlloo ppllaassmmiidd  OOrrii  GGeennee ffoorr GGffpp  TThhee ppllaassmmiidd ccoonnttaaiinnss tthhee ggeenneess ffoorr tthhee AArraabbiinnoossee pprroommootteerr  TThhee ppllaassmmiidd ccoonnttaaiinnss tthhee ggeenneess ffoorr aammppiicciilllliinn rreessiissttaannccee  IIff tthhee bbaacctteerriiuumm uuppttaakkeess tthhee ppllaassmmiidd iitt sshhoouulldd ggllooww iinn rreessppoonnssee ttoo lloonngg rraannggee uuvv lliigghhtt
 • 29. AArraabbiinnoossee ooppeerroonn  aarraaOO11 iiss aann ooppeerraattoorr ssiittee.. AArraaCC bbiinnddss ttoo tthhiiss ssiittee aanndd rreepprreesssseess iittss oowwnn ttrraannssccrriippttiioonn ffrroomm tthhee PPCC pprroommootteerr.. IInn tthhee pprreesseennccee ooff aarraabbiinnoossee,, hhoowweevveerr,, AArraaCC bboouunndd aatt tthhiiss ssiittee hheellppss ttoo aaccttiivvaattee eexxpprreessssiioonn ooff tthhee PPBBAADD pprroommootteerr..  aarraaOO22 iiss aallssoo aann ooppeerraattoorr ssiittee.. AArraaCC bboouunndd aatt tthhiiss ssiittee ccaann ssiimmuullttaanneeoouussllyy bbiinndd ttoo tthhee aarraaII ssiittee ttoo rreepprreessss ttrraannssccrriippttiioonn ffrroomm tthhee PPBBAADD pprroommootteerr  aarraaII iiss aallssoo tthhee iinndduucceerr ssiittee.. AArraaCC bboouunndd aatt tthhiiss ssiittee ccaann ssiimmuullttaanneeoouussllyy bbiinndd ttoo tthhee aarraaOO22 ssiittee ttoo rreepprreessss ttrraannssccrriippttiioonn ffrroomm tthhee PPBBAADD pprroommootteerr.. IInn tthhee pprreesseennccee ooff aarraabbiinnoossee,, hhoowweevveerr,, AArraaCC bboouunndd aatt tthhiiss ssiittee hheellppss ttoo aaccttiivvaattee eexxpprreessssiioonn ooff tthhee PPBBAADD pprroommootteerr..
 • 31. PP GGlloo ttrraannssffoorrmmaattiioonn  PPiicckk oonnee ccoolloonnyy ffrroomm tthhee ssttaarrtteerr ppllaattee..  UUssee tthhee sstteerriillee llooooppss  SSwwiirrll tthhee lloooopp iinn iiccee ccoolldd CCaaCCll22 (( eexxppeerriimmeennttaall))  PPllaaccee iinn iiccee ffoorr 1100 mmiinnuutteess (( YYoouurr ttuubbeess wwiillll bbee iinnccuubbaattiinngg wwhheenn yyoouu eenntteerr tthhee rroooomm)).. II hhaavvee ffoouunndd tthhaatt aa lloonnggeerr iinnccuubbaattiioonn ppeerriioodd hheerree iinnccrreeaasseess tthhee yyiieelldd ooff ttrraannssffoorrmmaannttss  WWhhiillee tthhee ttuubbeess aarree iinnccuubbaattiinngg llaabbeell yyoouurr ppllaatteess  LLBB AAMMPP tthheessee ppllaatteess eelliimmiinnaattee bbaacctteerriiaa tthhaatt ddoo nnoott hhaavvee ggeennee ffoorr aannttiibbiioottiicc rreessiissttaannccee ttoo aammppiicciilllliinn  LLBB//AAMMPP?? AArraa-- TThheessee ppllaatteess ccoonnttaaiinn AArraabbiinnoossee aanndd AAmmppiicciilllliinn  TThheessee aarree ccaalllleedd tthhee sseelleeccttiioonn ppllaatteess.. TThhee AArraabbiinnoossee wwiillll iinndduuccee tthhee ggeennee ttoo bbee ttuurrnneedd oonn  LLBB-- LLuurriiaa BBrrootthh AAggaarr –– aallll bbaacctteerriiaa sshhoouulldd ggrrooww oonn tthhiiss aaggaarr
 • 32. HHeeaatt SShhoocckk  LLeeaavvee cceellllss iinn ttrraannssffoorrmmaattiioonn ssoolluuttiioonn oonn iiccee ffoorr tteenn mmiinnuutteess  TTrraannssffeerr ttoo wwaatteerr bbaatthh aatt 4422ooCC ffoorr 9900 sseeccoonnddss  RReettuurrnn cceellllss ttoo iiccee
 • 33. LLaacc OOppeerroonn  OOppeerroonnss ––OOrrggaanniizzaattiioonn ooff ggeenneess ffoorr mmeettaabboolliicc ppaatthhwwaayyss iinn bbaacctteerriiaa  LLaacc OOppeerroonn -- AAllll ggeenneess ffoorr tthhee mmeettaabboolliissmm ooff llaaccttoossee ccoonnnneecctteedd wwiitthh oonnee OOppeenn rreeaaddiinngg ffrraammee oorr OORRFF  PPrroommootteerr ffoorr bbiinnddiinngg RRNNAA ppoollyymmeerraassee ffoorr ttrraannssccrriippttiioonn ooff tthhee ggeennee  RReepprreessssoorr mmoolleeccuullee ttuurrnnss ooffff ttrraannssccrriippttiioonn bbyy bbiinnddiinngg ttoo aann ooppeerraattoorr nneexxtt ttoo tthhee ssttaarrtt 33’’ TTAACC
 • 34. RReeccoovveerryy aanndd PPllaattiinngg IInnccuubbaattee bbaacctteerriiaa iinn LLuurriiaa BBrrootthh ffoorr 1100 mmiinnuutteess bbeeffoorree ppllaattiinngg iinn PPeettrrii DDiisshh PPllaattee yyoouurr bbaacctteerriiaa ++ ppGGlloo –– LLBB AAMMPP aanndd LLBB//AAmmpp//AArraa -- ppGGlloo –– LLBB aanndd LLBB//AAMMPP
 • 35. Gene Expression and GGeenneettiicc EEnnggiinneeeerriinngg  LLiinnkkss  OOppeerroonn mmoovviiee iinn QQuuiicckk TTiimmee  LLaacc OOppeerroonn  TTrrpp OOppeerroonn MMoovviiee  EE.. ccoollii ggeennee rreegguullaattiioonn  GGeennee RReegguullaattiioonn