SlideShare a Scribd company logo
De Nederlandse
Concordante Vertaling
Bijbelstudie met de NCV - 1
Vandaag
Deel 1 - Inleiding op de NCV

• Uitleg over de methode

• Misvattingen over letterlijk vertalen

• Vergelijking met andere vertalingen

• Verdere ontwikkelingen

Deel 2 - Aan de slag met de app
Bijbelstudie met de NCV
Waarom Bijbelstudie?
Bijbelstudie met de NCV
Waarom Bijbelstudie?
Om Hem te leren kennen, te erkennen
Bijbelstudie met de NCV
Waarom Bijbelstudie?
Om Hem te leren kennen, te erkennen

Net als Paulus bidden:

opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de
heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in
erkenning van Hem (Efe 1:17)
Bijbelstudie met de NCV
De vertaalmethode
Inleiding op de NCV
Bijbelstudie met de NCV
De vertaalmethode
Concordant: 'eensluidend', 'overeenstemmend'
Inleiding op de NCV
De vertaalmethode
Concordant: 'eensluidend', 'overeenstemmend'

Zo veel mogelijk één Grieks/Hebreeuws woord met één
Nederlands woord vertalen
Inleiding op de NCV
De vertaalmethode
Concordant: 'eensluidend', 'overeenstemmend'

Zo veel mogelijk één Grieks/Hebreeuws woord met één
Nederlands woord vertalen

Waarom zou je zo willen vertalen?
Inleiding op de NCV
Voorbeeld
De NBV vertaling van twee verzen uit Romeinen:

Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de
wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.
(3:20)
Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw
begrip te boven gaat. (6:19)
De vertaalmethode
Voorbeeld
De (proeve van) NCV vertaling:

... omdat uit werken van de wet totaal geen vlees
gerechtvaardigd zal worden voor Zijn aangezicht, want door de
wet is de erkenning van zonde. (3:20)
Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie
vlees. (6:19)
De vertaalmethode
Voorbeeld
De NBV vertaalt vlees in Romeinen met:

‘nageslacht’, ‘lichamelijk’, ‘sterveling’, ‘begrip’, ‘eigen wil’,
‘zondige wil’, ‘eigen natuur’, ‘menselijke natuur’, ‘afkomst’,
‘afstamt’, ‘natuurlijke afstamming’, ‘volksgenoten’, of laat
het woord helemaal weg.
De vertaalmethode
Voorbeeld
De NCV vertaalt vlees in Romeinen met:

vlees.
De vertaalmethode
Voorbeeld
Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de
wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.
(NBV)
... omdat uit werken van de wet totaal geen vlees
gerechtvaardigd zal worden voor Zijn aangezicht, want door de
wet is de erkenning van zonde.

(NCV)
De vertaalmethode
Stelling
Hoe letterlijker je vertaalt, hoe dichter je op Gods woord zit.
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
Engels: 'Its raining cats and dogs.'

Vrijer: 'Het regent pijpenstelen.'

Letterlijk: 'Het regent katten en honden.'
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
De vertaalmethode
Nederlands Engels
Een blad van een boom A leaf of a tree
Het blad van een zaag The blade of a saw
Een blad papier A sheet of paper
Een tijdscrift/blad A magazine
Keukenblad Kitchen top
...
Problemen met vertalen
Wat is het doel van een vertaling? 

Woorden overzetten of betekenis overzetten?
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
De NCV vertaling van 2Tim 1:3

Dankbaar✶ ben✶ ik God, ... wanneer ik onophoudelijk de
herinnering aangaande jou in mijn smeekbeden breng, nacht
en dag
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
De NCV vertaling van 2Tim 1:3

Dankbaar✶ ben✶ ik God, ... wanneer ik onophoudelijk de
herinnering aangaande jou in mijn smeekbeden breng, nacht
en dag
Letterlijk: Genade heb ik aan/voor God
De vertaalmethode
Misvatting 1
Letterlijk vertalen is altijd beter
De vertaalmethode
Misvatting 1
Letterlijk vertalen is altijd beter
Bij te letterlijk vertalen wijk je juist af van de oorspronkelijke
betekenis!
De vertaalmethode
Interpretatie
Vertalingen van Rom 3:22

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus
geloven ... (NBV)
... een gerechtigheid echter van God door het geloof van
Jezus Christus ... (NCV)
De vertaalmethode
Interpretatie
Het doel van de NCV is zoveel mogelijk interpretatie uit te
sluiten

De vertaling wil gewoon weergeven wat er staat geschreven
De vertaalmethode
Interpretatie
Het doel van de NCV is zoveel mogelijk interpretatie uit te
sluiten

De vertaling wil gewoon weergeven wat er staat geschreven

Is de NCV vrij van interpretatie?
De vertaalmethode
Interpretatie
De NCV vertaling van Kol 2:12

In Hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt door het geloof
in de werkzaamheid van God Die Hem heeft opgewekt uit de
doden;
De vertaalmethode
Interpretatie
De NCV vertaling van Kol 2:12

In Hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt door het geloof
in de werkzaamheid van God Die Hem heeft opgewekt uit de
doden;
Ook hier staat eigenlijk: 'van'.
De vertaalmethode
Misvatting 2
De NCV is vrij van interpretatie
De vertaalmethode
Misvatting 2
De NCV is vrij van interpretatie
Er wordt zoveel mogelijk uitgesloten, maar een vertaling
zonder interpretatie is onmogelijk
De vertaalmethode
Misvatting 2
De NCV is vrij van interpretatie
Er wordt zoveel mogelijk uitgesloten, maar een vertaling
zonder interpretatie is onmogelijk

Wel wordt door tekens elke afwijking vastgelegd, is het met
het interlineair te controleren en worden alle keuzes
verantwoord
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
Maar wanneer wijk je af, en wanneer niet?
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
Maar wanneer wijk je af, en wanneer niet?

Ook daarin kan je consequent zijn
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
Maar wanneer wijk je af, en wanneer niet?

Ook daarin kan je consequent zijn

Niet alleen met woorden en naamvallen, ook met
werkwoorden
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
De aorist in de NCV

Want om het werk van de Heer is hij tot aan de dood
─genaderd (Fil 2:30)
Maar toen God, Die mij ─afzonderde vanaf de schoot van
mijn moeder en ─riep, door Zijn genade, het ─goed achtte
(Gal 1:15)
God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn
onmetelijke liefde waarmee Hij ons ─liefheeft (Efe 2:4)
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
De aorist in de NCV

De vertaalmethode
Problemen met vertalen
De aorist in de NCV

Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder
informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de
handeling.
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
De aorist in de NCV

Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder
informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de
handeling.

Daarom ook gebruikt in verhalen

Maar toen God, Die mij ─afzonderde vanaf de schoot van
mijn moeder en ─riep, door Zijn genade, het ─goed achtte
(Gal 1:15)
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
De aorist in de NCV

Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder
informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de
handeling.

Daarom ook gebruikt in verhalen, feiten/handelingen uit het
verleden

Want om het werk van de Heer is hij tot aan de dood
─genaderd (Fil 2:30)
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
De aorist in de NCV

Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder
informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de
handeling.

Daarom ook gebruikt in verhalen, feiten/handelingen uit het
verleden, of het heden

God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn
onmetelijke liefde waarmee Hij ons ─liefheeft (Efe 2:4)
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
Zo kun je dus zelfs consequent afwijken. Voor de aorist:

• Als de aorist in een verhaal in het verleden gebruikt wordt:
gewone verleden tijd

• Als de aorist voor een feit/handeling uit het verleden
gebruikt wordt: voltooid tegenwoordige tijd

• In alle andere gevallen: tegenwoordige tijd
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
Zo kun je dus zelfs consequent afwijken. Voor de aorist:

• Als de aorist in een verhaal in het verleden gebruikt wordt:
gewone verleden tijd

• Als de aorist voor een feit/handeling uit het verleden
gebruikt wordt: voltooid tegenwoordige tijd

• In alle andere gevallen: tegenwoordige tijd

Maar, werkwoordsvorm is altijd aangegeven met een ─
De vertaalmethode
Andere vertalingen
Waarom vertalen andere vertalingen niet letterlijk /
consequent?
De vertaalmethode
Andere vertalingen
Je kunt vertalingen indelen op een schaal

De vertaalmethode
Makkelijk Moeilijk
Dicht bij de

grondtekst
Ver van de

grondtekst
BGT NBV NBG HSV SV NCV
Andere vertalingen
Je kunt vertalingen indelen op een schaal

Elke vertaling heeft een ander doel

De vertaalmethode
Makkelijk Moeilijk
Dicht bij de

grondtekst
Ver van de

grondtekst
BGT NBV NBG HSV SV NCV
Andere vertalingen
Doel NBV:

• Een leesbare, begrijpelijke vertaling in goed lopend
Nederlands

• Ook trouw aan de grondtekst, maar begrijpelijkheid gaat
voorop
De vertaalmethode
Andere vertalingen
Terug naar Rom 6:19

Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie
vlees. (proeve van NCV)
Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw
begrip te boven gaat. (NBV)
De vertaalmethode
Misvatting 3
Een letterlijke vertaling is altijd beter dan een niet letterlijke
De vertaalmethode
Misvatting 3
Een letterlijke vertaling is altijd beter dan een niet letterlijke
Ligt eraan welk doel de vertaling moet dienen
De vertaalmethode
Misvatting 3
Een letterlijke vertaling is altijd beter dan een niet letterlijke
Ligt eraan welk doel de vertaling moet dienen

De NBV is een leesvertaling, de NCV een studievertaling
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie
vlees. (proeve van NCV)
Heeft iedere lezer wel genoeg kennis om zo'n moeilijke
vertaling te begrijpen?
De vertaalmethode
Problemen met vertalen
Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie
vlees. (proeve van NCV)
Toekomst: voetnoten

op menselijke wijze - Paulus gebruikte in de vorige verzen
een menselijk beeld (slaaf zijn) om een geestelijke waarheid
uit te drukken.
de zwakheid van jullie vlees - Ons zwakke vlees mist de
geestelijke kracht om boodschap van Paulus, het evangelie,
echt te doorgronden. Zie onderwerp 'vlees'.

De vertaalmethode
Problemen met vertalen
Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie
vlees. (proeve van NCV)
Toekomst: voetnoten

op menselijke wijze - Paulus gebruikte in de vorige verzen
een menselijk beeld (slaaf zijn) om een geestelijke waarheid
uit te drukken.
de zwakheid van jullie vlees - Ons zwakke vlees mist de
geestelijke kracht om boodschap van Paulus, het evangelie,
echt te doorgronden. Zie onderwerp 'vlees'.

En natuurlijk commentaar
De vertaalmethode
Uitgaven
De vertaalmethode
Uitgaven
Huidige uitgave:

• Galaten

• Efeziërs

• Filippenzen

• Kolossenzen

• 2Timotheus

• Filemon
De vertaalmethode
Uitgaven
Online en in de app ook nog:

• 1 en 2 Thessalonicenzen
De vertaalmethode
Toekomst
Nieuwe vertaling van

• 1Timotheus
De vertaalmethode
Toekomst
Nieuwe vertaling van

• 1Timotheus

Revisie van bestaande vertaling
De vertaalmethode
Toekomst
Nieuwe vertaling van

• 1Timotheus

Revisie van bestaande vertaling

Proeve van vertaling van het NT
De vertaalmethode
Toekomst
Nieuwe vertaling van

• 1Timotheus

Revisie van bestaande vertaling

Proeve van vertaling van het NT

Nieuwe hulpmiddelen - voetnoten, uitgebreide omschrijving
keuze vertaalwoorden, eenvoudige uitleg grammatica etc.
De vertaalmethode
Toekomst
In de app:

• Al de nieuwe hulpmiddelen

• Mogelijkheid NBV of NBG te downloaden

• Meer uitleg over hoe je bijbelstudie kan doen

• etc ...
De vertaalmethode
Opdat we Hem en Zijn woord
beter leren kennen!
De vertaalmethode

More Related Content

What's hot

Ochtenddienst 20 juni 2021
Ochtenddienst 20 juni 2021 Ochtenddienst 20 juni 2021
Ochtenddienst 20 juni 2021
Noordwolde, Friesland
 
Johannes studie 4
Johannes studie 4Johannes studie 4
Johannes studie 4
Andre Piet
 
Johannes studie 13
Johannes studie 13Johannes studie 13
Johannes studie 13
goedbericht
 
Preek van de Week
Preek van de WeekPreek van de Week
Preek van de Week
Noordwolde, Friesland
 
Johannes studie 8
Johannes studie 8Johannes studie 8
Johannes studie 8
Andre Piet
 
Johannes studie 16
Johannes studie 16Johannes studie 16
Johannes studie 16
goedbericht
 
Johannes studie 10
Johannes studie 10Johannes studie 10
Johannes studie 10
goedbericht
 
Johannes studie 15
Johannes studie 15Johannes studie 15
Johannes studie 15
goedbericht
 
Johannes studie 9
Johannes studie 9Johannes studie 9
Johannes studie 9
Andre Piet
 
Heel Israël
Heel IsraëlHeel Israël
Heel Israël
vader Jakob
 
Johannes studie 5
Johannes studie 5Johannes studie 5
Johannes studie 5
Andre Piet
 
Johannes studie 2
Johannes studie 2Johannes studie 2
Johannes studie 2
Andre Piet
 
Johannes studie 1
Johannes studie 1Johannes studie 1
Johannes studie 1
André Piet
 
Van huis tot huis prediken
Van huis tot huis predikenVan huis tot huis prediken
Van huis tot huis prediken
ex-JG
 
Vhth
VhthVhth
Vhth
ex-JG
 
Liefde tot het einde
Liefde tot het eindeLiefde tot het einde
Liefde tot het einde
Noordwolde, Friesland
 
Johannes studie 7
Johannes studie 7Johannes studie 7
Johannes studie 7
Andre Piet
 

What's hot (20)

Ochtenddienst 20 juni 2021
Ochtenddienst 20 juni 2021 Ochtenddienst 20 juni 2021
Ochtenddienst 20 juni 2021
 
Hebreeen 10
Hebreeen 10Hebreeen 10
Hebreeen 10
 
Johannes studie 4
Johannes studie 4Johannes studie 4
Johannes studie 4
 
Johannes studie 13
Johannes studie 13Johannes studie 13
Johannes studie 13
 
Preek van de Week
Preek van de WeekPreek van de Week
Preek van de Week
 
Johannes studie 8
Johannes studie 8Johannes studie 8
Johannes studie 8
 
Johannes studie 16
Johannes studie 16Johannes studie 16
Johannes studie 16
 
Johannes studie 10
Johannes studie 10Johannes studie 10
Johannes studie 10
 
Johannes studie 15
Johannes studie 15Johannes studie 15
Johannes studie 15
 
Johannes studie 9
Johannes studie 9Johannes studie 9
Johannes studie 9
 
Heel Israël
Heel IsraëlHeel Israël
Heel Israël
 
Hebreeen 5
Hebreeen 5Hebreeen 5
Hebreeen 5
 
Johannes studie 5
Johannes studie 5Johannes studie 5
Johannes studie 5
 
Hebreeen 7
Hebreeen 7Hebreeen 7
Hebreeen 7
 
Johannes studie 2
Johannes studie 2Johannes studie 2
Johannes studie 2
 
Johannes studie 1
Johannes studie 1Johannes studie 1
Johannes studie 1
 
Van huis tot huis prediken
Van huis tot huis predikenVan huis tot huis prediken
Van huis tot huis prediken
 
Vhth
VhthVhth
Vhth
 
Liefde tot het einde
Liefde tot het eindeLiefde tot het einde
Liefde tot het einde
 
Johannes studie 7
Johannes studie 7Johannes studie 7
Johannes studie 7
 

Similar to Bijbelstudie met de NCV

Bijbelstudie met de NCV - interlineair
Bijbelstudie met de NCV - interlineairBijbelstudie met de NCV - interlineair
Bijbelstudie met de NCV - interlineair
MPAmersfoort
 
Bijbelstudie met de NCV 3 - Woordstudie
Bijbelstudie met de NCV 3 - WoordstudieBijbelstudie met de NCV 3 - Woordstudie
Bijbelstudie met de NCV 3 - Woordstudie
MPAmersfoort
 
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
Noordwolde, Friesland
 
weet je wel wat je leest? (2)
weet je wel wat je leest? (2)weet je wel wat je leest? (2)
weet je wel wat je leest? (2)
goedbericht
 
Veranderingen in de NCV
Veranderingen in de NCVVeranderingen in de NCV
Veranderingen in de NCV
MPAmersfoort
 
Bijbelstudie met de NCV - 5 - Waarheid
Bijbelstudie met de NCV - 5 - WaarheidBijbelstudie met de NCV - 5 - Waarheid
Bijbelstudie met de NCV - 5 - Waarheid
MPAmersfoort
 
Doopdienst Wijtze-Oebele Postma Noordwolde
Doopdienst Wijtze-Oebele Postma NoordwoldeDoopdienst Wijtze-Oebele Postma Noordwolde
Doopdienst Wijtze-Oebele Postma Noordwolde
Noordwolde, Friesland
 
Korinthe studie 36
Korinthe studie 36Korinthe studie 36
Korinthe studie 36
André Piet
 

Similar to Bijbelstudie met de NCV (8)

Bijbelstudie met de NCV - interlineair
Bijbelstudie met de NCV - interlineairBijbelstudie met de NCV - interlineair
Bijbelstudie met de NCV - interlineair
 
Bijbelstudie met de NCV 3 - Woordstudie
Bijbelstudie met de NCV 3 - WoordstudieBijbelstudie met de NCV 3 - Woordstudie
Bijbelstudie met de NCV 3 - Woordstudie
 
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
 
weet je wel wat je leest? (2)
weet je wel wat je leest? (2)weet je wel wat je leest? (2)
weet je wel wat je leest? (2)
 
Veranderingen in de NCV
Veranderingen in de NCVVeranderingen in de NCV
Veranderingen in de NCV
 
Bijbelstudie met de NCV - 5 - Waarheid
Bijbelstudie met de NCV - 5 - WaarheidBijbelstudie met de NCV - 5 - Waarheid
Bijbelstudie met de NCV - 5 - Waarheid
 
Doopdienst Wijtze-Oebele Postma Noordwolde
Doopdienst Wijtze-Oebele Postma NoordwoldeDoopdienst Wijtze-Oebele Postma Noordwolde
Doopdienst Wijtze-Oebele Postma Noordwolde
 
Korinthe studie 36
Korinthe studie 36Korinthe studie 36
Korinthe studie 36
 

More from MPAmersfoort

Christus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
Christus volgens de schriften - deel 5 - TempelChristus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
Christus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
MPAmersfoort
 
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalenChristus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
MPAmersfoort
 
3.God als koning.pdf
3.God als koning.pdf3.God als koning.pdf
3.God als koning.pdf
MPAmersfoort
 
2. Gezalfde en Mensenzoon
2. Gezalfde en Mensenzoon2. Gezalfde en Mensenzoon
2. Gezalfde en Mensenzoon
MPAmersfoort
 
1.Gestorven en Opgestaan.pdf
1.Gestorven en Opgestaan.pdf1.Gestorven en Opgestaan.pdf
1.Gestorven en Opgestaan.pdf
MPAmersfoort
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
MPAmersfoort
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
MPAmersfoort
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
MPAmersfoort
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
MPAmersfoort
 
Gemeenteavond over dopen
Gemeenteavond over dopenGemeenteavond over dopen
Gemeenteavond over dopen
MPAmersfoort
 
Bijbelstudie met de NCV 4 - context
Bijbelstudie met de NCV 4 - contextBijbelstudie met de NCV 4 - context
Bijbelstudie met de NCV 4 - context
MPAmersfoort
 

More from MPAmersfoort (11)

Christus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
Christus volgens de schriften - deel 5 - TempelChristus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
Christus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
 
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalenChristus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
 
3.God als koning.pdf
3.God als koning.pdf3.God als koning.pdf
3.God als koning.pdf
 
2. Gezalfde en Mensenzoon
2. Gezalfde en Mensenzoon2. Gezalfde en Mensenzoon
2. Gezalfde en Mensenzoon
 
1.Gestorven en Opgestaan.pdf
1.Gestorven en Opgestaan.pdf1.Gestorven en Opgestaan.pdf
1.Gestorven en Opgestaan.pdf
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
 
Gemeenteavond over dopen
Gemeenteavond over dopenGemeenteavond over dopen
Gemeenteavond over dopen
 
Bijbelstudie met de NCV 4 - context
Bijbelstudie met de NCV 4 - contextBijbelstudie met de NCV 4 - context
Bijbelstudie met de NCV 4 - context
 

Bijbelstudie met de NCV

 • 2. Vandaag Deel 1 - Inleiding op de NCV • Uitleg over de methode • Misvattingen over letterlijk vertalen • Vergelijking met andere vertalingen • Verdere ontwikkelingen Deel 2 - Aan de slag met de app Bijbelstudie met de NCV
 • 4. Waarom Bijbelstudie? Om Hem te leren kennen, te erkennen Bijbelstudie met de NCV
 • 5. Waarom Bijbelstudie? Om Hem te leren kennen, te erkennen Net als Paulus bidden: opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem (Efe 1:17) Bijbelstudie met de NCV
 • 8. De vertaalmethode Concordant: 'eensluidend', 'overeenstemmend' Inleiding op de NCV
 • 9. De vertaalmethode Concordant: 'eensluidend', 'overeenstemmend' Zo veel mogelijk één Grieks/Hebreeuws woord met één Nederlands woord vertalen Inleiding op de NCV
 • 10. De vertaalmethode Concordant: 'eensluidend', 'overeenstemmend' Zo veel mogelijk één Grieks/Hebreeuws woord met één Nederlands woord vertalen Waarom zou je zo willen vertalen? Inleiding op de NCV
 • 11. Voorbeeld De NBV vertaling van twee verzen uit Romeinen: Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. (3:20) Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. (6:19) De vertaalmethode
 • 12. Voorbeeld De (proeve van) NCV vertaling: ... omdat uit werken van de wet totaal geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor Zijn aangezicht, want door de wet is de erkenning van zonde. (3:20) Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. (6:19) De vertaalmethode
 • 13. Voorbeeld De NBV vertaalt vlees in Romeinen met: ‘nageslacht’, ‘lichamelijk’, ‘sterveling’, ‘begrip’, ‘eigen wil’, ‘zondige wil’, ‘eigen natuur’, ‘menselijke natuur’, ‘afkomst’, ‘afstamt’, ‘natuurlijke afstamming’, ‘volksgenoten’, of laat het woord helemaal weg. De vertaalmethode
 • 14. Voorbeeld De NCV vertaalt vlees in Romeinen met: vlees. De vertaalmethode
 • 15. Voorbeeld Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. (NBV) ... omdat uit werken van de wet totaal geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor Zijn aangezicht, want door de wet is de erkenning van zonde.
 (NCV) De vertaalmethode
 • 16. Stelling Hoe letterlijker je vertaalt, hoe dichter je op Gods woord zit. De vertaalmethode
 • 17. Problemen met vertalen De vertaalmethode
 • 18. Problemen met vertalen Engels: 'Its raining cats and dogs.' Vrijer: 'Het regent pijpenstelen.' Letterlijk: 'Het regent katten en honden.' De vertaalmethode
 • 19. Problemen met vertalen De vertaalmethode Nederlands Engels Een blad van een boom A leaf of a tree Het blad van een zaag The blade of a saw Een blad papier A sheet of paper Een tijdscrift/blad A magazine Keukenblad Kitchen top ...
 • 20. Problemen met vertalen Wat is het doel van een vertaling? Woorden overzetten of betekenis overzetten? De vertaalmethode
 • 21. Problemen met vertalen De NCV vertaling van 2Tim 1:3 Dankbaar✶ ben✶ ik God, ... wanneer ik onophoudelijk de herinnering aangaande jou in mijn smeekbeden breng, nacht en dag De vertaalmethode
 • 22. Problemen met vertalen De NCV vertaling van 2Tim 1:3 Dankbaar✶ ben✶ ik God, ... wanneer ik onophoudelijk de herinnering aangaande jou in mijn smeekbeden breng, nacht en dag Letterlijk: Genade heb ik aan/voor God De vertaalmethode
 • 23. Misvatting 1 Letterlijk vertalen is altijd beter De vertaalmethode
 • 24. Misvatting 1 Letterlijk vertalen is altijd beter Bij te letterlijk vertalen wijk je juist af van de oorspronkelijke betekenis! De vertaalmethode
 • 25. Interpretatie Vertalingen van Rom 3:22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven ... (NBV) ... een gerechtigheid echter van God door het geloof van Jezus Christus ... (NCV) De vertaalmethode
 • 26. Interpretatie Het doel van de NCV is zoveel mogelijk interpretatie uit te sluiten De vertaling wil gewoon weergeven wat er staat geschreven De vertaalmethode
 • 27. Interpretatie Het doel van de NCV is zoveel mogelijk interpretatie uit te sluiten De vertaling wil gewoon weergeven wat er staat geschreven Is de NCV vrij van interpretatie? De vertaalmethode
 • 28. Interpretatie De NCV vertaling van Kol 2:12 In Hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God Die Hem heeft opgewekt uit de doden; De vertaalmethode
 • 29. Interpretatie De NCV vertaling van Kol 2:12 In Hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God Die Hem heeft opgewekt uit de doden; Ook hier staat eigenlijk: 'van'. De vertaalmethode
 • 30. Misvatting 2 De NCV is vrij van interpretatie De vertaalmethode
 • 31. Misvatting 2 De NCV is vrij van interpretatie Er wordt zoveel mogelijk uitgesloten, maar een vertaling zonder interpretatie is onmogelijk De vertaalmethode
 • 32. Misvatting 2 De NCV is vrij van interpretatie Er wordt zoveel mogelijk uitgesloten, maar een vertaling zonder interpretatie is onmogelijk Wel wordt door tekens elke afwijking vastgelegd, is het met het interlineair te controleren en worden alle keuzes verantwoord De vertaalmethode
 • 33. Problemen met vertalen Maar wanneer wijk je af, en wanneer niet? De vertaalmethode
 • 34. Problemen met vertalen Maar wanneer wijk je af, en wanneer niet? Ook daarin kan je consequent zijn De vertaalmethode
 • 35. Problemen met vertalen Maar wanneer wijk je af, en wanneer niet? Ook daarin kan je consequent zijn Niet alleen met woorden en naamvallen, ook met werkwoorden De vertaalmethode
 • 36. Problemen met vertalen De aorist in de NCV Want om het werk van de Heer is hij tot aan de dood ─genaderd (Fil 2:30) Maar toen God, Die mij ─afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder en ─riep, door Zijn genade, het ─goed achtte (Gal 1:15) God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons ─liefheeft (Efe 2:4) De vertaalmethode
 • 37. Problemen met vertalen De aorist in de NCV De vertaalmethode
 • 38. Problemen met vertalen De aorist in de NCV Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de handeling. De vertaalmethode
 • 39. Problemen met vertalen De aorist in de NCV Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de handeling. Daarom ook gebruikt in verhalen Maar toen God, Die mij ─afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder en ─riep, door Zijn genade, het ─goed achtte (Gal 1:15) De vertaalmethode
 • 40. Problemen met vertalen De aorist in de NCV Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de handeling. Daarom ook gebruikt in verhalen, feiten/handelingen uit het verleden Want om het werk van de Heer is hij tot aan de dood ─genaderd (Fil 2:30) De vertaalmethode
 • 41. Problemen met vertalen De aorist in de NCV Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de handeling. Daarom ook gebruikt in verhalen, feiten/handelingen uit het verleden, of het heden God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons ─liefheeft (Efe 2:4) De vertaalmethode
 • 42. Problemen met vertalen Zo kun je dus zelfs consequent afwijken. Voor de aorist: • Als de aorist in een verhaal in het verleden gebruikt wordt: gewone verleden tijd • Als de aorist voor een feit/handeling uit het verleden gebruikt wordt: voltooid tegenwoordige tijd • In alle andere gevallen: tegenwoordige tijd De vertaalmethode
 • 43. Problemen met vertalen Zo kun je dus zelfs consequent afwijken. Voor de aorist: • Als de aorist in een verhaal in het verleden gebruikt wordt: gewone verleden tijd • Als de aorist voor een feit/handeling uit het verleden gebruikt wordt: voltooid tegenwoordige tijd • In alle andere gevallen: tegenwoordige tijd Maar, werkwoordsvorm is altijd aangegeven met een ─ De vertaalmethode
 • 44. Andere vertalingen Waarom vertalen andere vertalingen niet letterlijk / consequent? De vertaalmethode
 • 45. Andere vertalingen Je kunt vertalingen indelen op een schaal De vertaalmethode Makkelijk Moeilijk Dicht bij de
 grondtekst Ver van de
 grondtekst BGT NBV NBG HSV SV NCV
 • 46. Andere vertalingen Je kunt vertalingen indelen op een schaal Elke vertaling heeft een ander doel De vertaalmethode Makkelijk Moeilijk Dicht bij de
 grondtekst Ver van de
 grondtekst BGT NBV NBG HSV SV NCV
 • 47. Andere vertalingen Doel NBV: • Een leesbare, begrijpelijke vertaling in goed lopend Nederlands • Ook trouw aan de grondtekst, maar begrijpelijkheid gaat voorop De vertaalmethode
 • 48. Andere vertalingen Terug naar Rom 6:19 Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. (proeve van NCV) Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. (NBV) De vertaalmethode
 • 49. Misvatting 3 Een letterlijke vertaling is altijd beter dan een niet letterlijke De vertaalmethode
 • 50. Misvatting 3 Een letterlijke vertaling is altijd beter dan een niet letterlijke Ligt eraan welk doel de vertaling moet dienen De vertaalmethode
 • 51. Misvatting 3 Een letterlijke vertaling is altijd beter dan een niet letterlijke Ligt eraan welk doel de vertaling moet dienen De NBV is een leesvertaling, de NCV een studievertaling De vertaalmethode
 • 52. Problemen met vertalen Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. (proeve van NCV) Heeft iedere lezer wel genoeg kennis om zo'n moeilijke vertaling te begrijpen? De vertaalmethode
 • 53. Problemen met vertalen Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. (proeve van NCV) Toekomst: voetnoten op menselijke wijze - Paulus gebruikte in de vorige verzen een menselijk beeld (slaaf zijn) om een geestelijke waarheid uit te drukken. de zwakheid van jullie vlees - Ons zwakke vlees mist de geestelijke kracht om boodschap van Paulus, het evangelie, echt te doorgronden. Zie onderwerp 'vlees'. De vertaalmethode
 • 54. Problemen met vertalen Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. (proeve van NCV) Toekomst: voetnoten op menselijke wijze - Paulus gebruikte in de vorige verzen een menselijk beeld (slaaf zijn) om een geestelijke waarheid uit te drukken. de zwakheid van jullie vlees - Ons zwakke vlees mist de geestelijke kracht om boodschap van Paulus, het evangelie, echt te doorgronden. Zie onderwerp 'vlees'. En natuurlijk commentaar De vertaalmethode
 • 56. Uitgaven Huidige uitgave: • Galaten • Efeziërs • Filippenzen • Kolossenzen • 2Timotheus • Filemon De vertaalmethode
 • 57. Uitgaven Online en in de app ook nog: • 1 en 2 Thessalonicenzen De vertaalmethode
 • 58. Toekomst Nieuwe vertaling van • 1Timotheus De vertaalmethode
 • 59. Toekomst Nieuwe vertaling van • 1Timotheus Revisie van bestaande vertaling De vertaalmethode
 • 60. Toekomst Nieuwe vertaling van • 1Timotheus Revisie van bestaande vertaling Proeve van vertaling van het NT De vertaalmethode
 • 61. Toekomst Nieuwe vertaling van • 1Timotheus Revisie van bestaande vertaling Proeve van vertaling van het NT Nieuwe hulpmiddelen - voetnoten, uitgebreide omschrijving keuze vertaalwoorden, eenvoudige uitleg grammatica etc. De vertaalmethode
 • 62. Toekomst In de app: • Al de nieuwe hulpmiddelen • Mogelijkheid NBV of NBG te downloaden • Meer uitleg over hoe je bijbelstudie kan doen • etc ... De vertaalmethode
 • 63. Opdat we Hem en Zijn woord beter leren kennen! De vertaalmethode