SlideShare a Scribd company logo
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 1
‫پلي‬ ‫اسڪرين‬(‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬
* !‫خير‬ ‫آپا‬ ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ *
‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ، ‫تحرير‬
‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬
‫اسٽوري‬ ‫الئين‬ ‫ون‬
‫دان‬ ‫اصهيَء‬ ‫رزا‬ ‫آهي‬ ‫ډدندس‬ ‫نه‬ ‫ريدي‬ ُ‫ؼ‬ ‫پيري‬ ‫يا‬ ‫طظيري‬ ‫اؼيري‬ ‫به‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫ؼشت‬ ‫يا‬ ‫درد‬ ، ‫زرسرت‬
‫پشندس‬ ‫ڀشڳڻش‬ ‫عي‬ ‫ن‬
ُ
‫ا‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫هشندس‬ ‫سارس‬ ‫سچزجڻ‬ ‫۾‬ ‫درد‬ ‫ذخص‬ ‫ڪش‬ ‫يا‬ ‫آهي‬ ‫پشندي‬ ‫زرسرت‬ ‫جڏنهن‬
‫آهي‬.‫بناـ‬ ‫صشرت‬ ‫زرسرتؼند‬ ‫اهزي‬ ‫هڪ‬ ‫درد‬ ‫به‬ ‫۾‬ ‫چراؼي‬ ‫هن‬ ‫ادانجي‬(‫راحبه‬ ‫بيبي‬!‫خير‬ ‫آپا‬)‫جي‬
‫رهي‬ ‫ساجهائيندي‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫صِء‬ ‫ڇڏائڻ‬ ‫پاڻ‬ ‫هشَء‬ ‫ته‬ ‫سيش‬ ‫سچزجي‬ ‫درد‬ ‫جڏنهن‬ ‫جنهنعي‬ ‫آهي‬ ‫ڪٿا‬ ‫درد‬.
‫پر‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ڪرائيندي‬ ‫آجش‬ ‫ډئي‬ ‫دسا‬ ‫۽‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫جي‬ ‫درد‬ ‫۽‬ ‫زرسرت‬ ‫جي‬ ‫صظيتدؼندن‬ ‫پاڻ‬ ‫جيڪا‬ ‫بيبي‬ ‫اها‬
‫هش‬ ‫نه‬ ‫ڪش‬ ‫سارس‬ ‫ڪرائڻ‬ ‫آجي‬ ‫جان‬ ‫دندد‬!‫يا‬ ‫صاػؼه‬ ‫ڪا‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫رهندڊ‬ ‫۾‬ ‫بنغػي‬ ‫جي‬ ‫چطينس‬
‫نه‬ ‫به‬ ‫ڄاڻش‬ ‫ايترس‬ ‫جي‬ ‫صائن‬
ُ
‫د‬ ‫۽‬ ‫حديثن‬ ‫يا‬ ‫ظرآن‬ ‫حاطظ‬ ‫يا‬ ‫ياطته‬ ‫تصػين‬ ‫غهڻي‬ ‫هشَء‬ ‫ئي‬ ‫نه‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫نه‬ ‫صاؼػه‬
‫ڪري‬ ‫جي‬ ‫ئڻ‬ ُ‫ه‬ ‫نؼازڻ‬ ‫نيڪ‬ ‫۽‬ ‫پرهيسغاري‬ ‫دشاِء‬ ،‫ئي‬ ُ‫ه‬.‫ڇيَء‬ ‫ڪنشاري‬ ‫۽‬ ‫جشان‬ ‫هڪ‬ ‫هشَء‬ ‫غڏ‬ ‫غڏس‬
‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ؼاُء‬ ‫بيشاهه‬ ‫جي‬ ‫نبيم‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫جشان‬ ‫۽‬ ‫رزشانه‬.‫پر‬ ‫ئا‬ ُ‫ه‬ ‫ڪرڻا‬ ‫پيال‬ ‫به‬ ‫هٿ‬ ‫جا‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫۽‬ ‫ڇيَء‬ ‫عيس‬
‫دؼاج‬ ‫عيس‬ ‫جن‬ ‫جيڪا‬ ‫ډات‬ ‫ؼػيم‬ ‫تي‬ ‫سشر‬ ‫اتطاظي‬ ‫صِء‬ ‫هالئڻ‬ ‫خرچ‬ ‫جش‬ ‫غهر‬ ‫سظت‬ ‫غهڻش‬ ‫دندد‬
‫ريدياڻين‬ ُ‫ؼ‬ ‫جي‬ ‫هن‬ ‫ډدندي‬ ‫ډدندي‬ ‫۽‬ ‫ڇڏيش‬ ‫بڻائي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫صِء‬ ‫زرسرتؼنن‬ ‫۽‬ ‫صظيدتؼندن‬ ‫جي‬
‫سيش‬ ‫سڇندس‬ ‫ته‬ ‫تصداد‬ ‫جش‬.‫۽‬ ‫سرتي‬ ‫ڪري‬ ‫ؼيريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫ڪري‬ ‫جي‬ ‫تشجهه‬ ‫صدـ‬ ‫پٽ‬ ‫جي‬ ‫ن‬ُ‫ه‬ ‫بضخر‬
‫دغهي‬ ‫نه‬ ‫رسڪي‬ ‫عي‬ ‫راند‬ ‫جي‬ ‫ظدرت‬ ‫هشَء‬ ‫پر‬ ‫ػڳي‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ڪراد‬ ‫حد‬ ‫جي‬ ‫صؼر‬ ‫ڇيَء‬.‫ايڏي‬ َ‫بيبي‬
‫هڪ‬ ‫جي‬ ‫غهر‬ ‫ئي‬ ‫پنهنجي‬ ‫رات‬ ‫جي‬ ‫جؼصي‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫ؼحطم‬ ‫جي‬ ‫دؼاع‬ ‫تنهنڪري‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫نه‬ ‫به‬ ‫صػچڻ‬
‫ػڳي‬ ‫ڪرڻ‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬.‫۽‬ ‫به‬ ‫ؼاُء‬ ‫هڪ‬ ‫جي‬ ‫دؼاج‬ ‫انهيَء‬ ‫۽‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫حرش‬ ‫جش‬ ‫دؼاج‬ ‫هن‬ ‫به‬ ‫هشَء‬ ‫آخر‬
‫دندد‬ ‫ته‬ ‫اچش‬ ‫دغهي‬ ‫نه‬ ‫ػڪائي‬ ‫درد‬ ‫پنهنجش‬ ‫ڪندي‬ ‫ڪندي‬ ‫دسا‬ ‫جي‬ ‫درد‬ ‫جي‬ ‫نيا‬
ُ
‫د‬ ،‫به‬ ‫دس‬
‫آهي‬ ‫رهيش‬ ‫سچزجي‬ ‫۾‬ ‫ڪٿائن‬ ‫درد‬ ‫ڪهزين‬ ‫۽‬ ‫ڪيئن‬ ‫طظير‬ ‫پير‬ ‫يا‬ ‫ضريب‬ ‫اؼير‬ ‫ته‬ ‫پزهشن‬ ‫ڪٿا‬.
‫ڪردار‬
‫خير‬ ‫آپا‬:‫ؼر‬ ُ‫ص‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫رػ‬ ُ‫ص‬55‫داؿ‬
‫رسبي‬ ‫۽‬ ‫راصظه‬:‫داهزيشن‬ ‫ٻه‬(‫صظيدتؼند‬)‫صؼر‬35‫داؿ‬
‫ثشبيه‬ ‫۽‬ ‫نبيم‬:‫صؼر‬ ‫نهن‬
ُ
‫ن‬ ‫۽‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫جش‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬20‫داؿ‬
‫رزشانه‬:‫صؼر‬ ‫ڇيَء‬ ‫نشاري‬
ُ
‫ڪ‬ ‫جي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬25‫داؿ‬
‫ايڪدٽرا‬ ‫ٻيا‬ ‫۽‬
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 2
‫پلي‬ ‫اسڪرين‬(‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬
* !‫خير‬ ‫آپا‬ ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ *
‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ، ‫تحرير‬
‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬
‫نؼبر‬ ‫دين‬1.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫رسـ‬ ‫چرائنل‬ ‫ڪش‬:‫ڪردار‬ ‫جش‬ ‫ډينهن‬:‫سبي‬ُ‫ر‬ ‫۽‬ ‫رائظه‬
‫پيشن‬ ‫ڳاػهائين‬ ‫۾‬ ‫پاڻ‬ ‫پريذان‬ ‫هڪ‬ ، ‫داهزيشن‬ ‫ٻه‬ ‫رسـ‬ ‫چرائنل‬ ‫جش‬ ‫بنغػي‬ ‫صاػيذان‬ ‫ڪنهن‬
‫رسبي‬:‫ڀيڻ‬!‫ٿي‬ ‫ڳاػهه‬ ‫ڪهزي‬ ‫به‬ ‫اها‬!‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ذاديَء‬ ‫ڀال‬!‫زد‬ ُ‫ؼ‬
‫آهي‬ ‫رعبش‬ ‫ٻڌي‬ ‫ٿشڊي‬ ‫۾‬ ‫اڳٺ‬ ‫عي‬!‫ذادي‬ ‫به‬ ‫ادان‬ ‫ؼائي‬
‫يا‬ ‫ڪئي‬!
‫رائظه‬:(‫اغهندي‬ ‫ڳشڊها‬ ‫دان‬ ‫ٽذشَء‬)‫آ‬ ‫سيش‬ ‫بدػجي‬ ‫بػڪم‬!‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫ته‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬
‫نٿش‬ ‫ئي‬!‫هش‬ ‫هشندس‬ ‫بيٺش‬ ‫پيرين‬ ‫اغهاڊي‬ ‫رات‬ ‫دڄي‬ ‫ته‬ ‫هش‬ ‫نشارس‬
ُ
‫ڪ‬!
‫رسبي‬:‫ؼئين‬ ‫هش‬ ‫به‬ ‫دؼجهايش‬!‫ڪانه‬ ‫به‬ ‫تشن‬ ‫زيئن‬ ُ‫ؼ‬ ‫پر‬!‫سيندي‬ ‫پئي‬ ‫غهشر‬
‫تان‬ ‫نهن‬
ُ
‫ن‬ ‫ئين‬ ُ‫ه‬!‫ډنئي‬ ‫ڈؿ‬ ‫ايڏي‬!‫نه‬ ‫نڪرندس‬ ‫نتيجش‬ ‫اهشئي‬ ‫ته‬!
‫رائظه‬:‫آهي‬ ‫ڦاٿش‬ ‫۾‬ ‫چنبي‬ ‫جي‬ ‫ډائڻ‬ ‫ن‬ ُ‫ه‬ ‫عان‬ ‫جڏنهن‬!‫نٿش‬ ‫به‬ ‫عڻي‬ ‫اؽ‬
‫نهاري‬!
‫رسبي‬:‫پڪ‬ ‫پشِء‬!‫هشندائين‬ ‫ڪرايش‬ ‫صػن‬ ‫ڪارس‬ ‫ڪش‬ ‫زرسر‬!
‫رائظه‬:‫هان‬!‫رهان‬ ‫ٿي‬ ‫بيؼار‬ ‫سظت‬ ‫هر‬ ‫ته‬ ‫تڏنهن‬!‫ڇڻ‬ُ‫پ‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫به‬ ‫پشَء‬ ‫پر‬
‫اچين‬ ‫نٿش‬ ‫به‬!‫آ‬ ‫سيش‬ ‫بدػجي‬ ‫رطا‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ذاديَء‬!
‫رسبي‬:‫اچ‬ ‫پزهائي‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫سڃي‬ ‫عان‬ ‫خير‬ ‫آپا‬!‫رات‬ ‫جؼصي‬ ‫هر‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫دندد‬
‫اٿئي‬ ‫ػڳندي‬ ‫ؼحطم‬ ‫برڪت‬ ‫با‬!‫صِء‬ ‫ډينهن‬ ‫هڪ‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫پر‬!
‫رائظه‬:‫خير‬ ‫آپا‬!‫آ‬ ‫بيبي‬ ‫هتم‬ُ‫پ‬ ‫ڪا‬ ‫ڇا‬!‫ؼسػب‬!‫صاػؼه‬!‫جادس‬!‫ٽشني‬!
‫ؼاهر‬ ‫جي‬ ‫سضيره‬ ‫ڪاٽ‬ ‫تصشيس‬!
‫رسبي‬:‫نه‬ ‫نه‬!‫آهي‬ ‫نؼازڻ‬ ‫نيڪ‬ ‫بس‬!‫ؼػي‬ ‫ډات‬ ‫سٽان‬ ‫سرؾ‬ُ‫ب‬ ‫ڪنهن‬
‫اٿس‬!!‫آهن‬ ‫ٿيا‬ ‫ذطاياب‬ ‫صظيدتؼند‬ ‫اصهي‬!
‫رائظه‬:‫ڪشنهين‬ ‫ډٺشئي‬ ‫جرس‬ ُ‫ه‬ ‫جش‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ته‬ ‫ؼشن‬ ‫پر‬!
‫رسبي‬:(‫عػي‬)‫ڪانهين‬ ‫بيبي‬ ‫ساري‬ ‫جري‬ ُ‫ه‬!‫پنهنجش‬ ‫اٿس‬ ‫غهر‬!‫هڪ‬
‫اٿس‬ ‫رعيش‬ ‫ڪري‬ ‫ؼخرشر‬ ‫ڪؼرس‬!‫رات‬ ‫جي‬ ‫جؼصي‬ ‫ررػ‬
‫صء‬ِ!‫آهن‬ ‫ايندا‬ ‫پنڻ‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫ؼند‬ ‫صظيدت‬ ‫دڀ‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ؼضرب‬ ‫جتي‬!
‫رائظه‬:(‫ٿي‬
ُ
‫ا‬)‫ٺيڪ‬!‫سيهجئين‬ ‫ٿي‬ ‫تياري‬!‫اينديس‬ ‫رات‬ ‫جؼصي‬!
‫هػندادشن‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ؼضرب‬!
‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫ڇڏي‬ ‫تائين‬ ‫غيٽ‬ ‫جي‬ ‫غهر‬ ‫عيس‬ ‫رسبي‬ ، ‫ٿيشن‬ ‫ٿن‬
ُ
‫ا‬ ‫ٻئي‬.(‫ڪٽ‬)
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 3
‫نؼبر‬ ‫دين‬2.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ڪؼرس‬ ‫سډس‬ ‫ڪش‬:‫ڪردار‬ ‫جش‬ ‫رات‬:‫ؼايشن‬ ‫ٻيشن‬ ‫۽‬ ‫خير‬ ‫بيبي‬
‫پزدا‬ ‫تي‬ ‫سيٺم‬ ، ‫درسازن‬ ‫۽‬ ‫درين‬ ‫ڪندي‬ ‫پين‬ ‫ڪئؼرا‬ ‫دان‬ ‫سيش‬ ‫ٽاپ‬ ‫۾‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫رادراريتي‬ُ‫پ‬ ‫۽‬ ‫صاػن‬ ‫جي‬ ‫خاؼشذيَء‬
‫رعيم‬ ‫۾‬ ‫پادن‬ ‫ٻنهين‬ ‫دان‬ ‫ڀت‬ ‫داؼهشن‬ ‫جنهن۾‬ ،‫ډيعاريندي‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫ادرار‬ ‫ر‬ُ‫پ‬ ‫انڌيرس‬ ‫هڪ‬ ‫جش‬ ‫ڪؼري‬ ‫بند‬ ‫ػڳم‬
، ‫دان‬ ‫رئي‬ ‫سڊهيم‬ ‫غرد‬ ‫جي‬ ‫چهري‬ ‫پشري‬ ‫سانغر‬ ‫نؼاز‬ ،‫ؼػبشد‬ ‫۾‬ ‫ػباد‬ ‫اڇي‬ ‫ڪؼم‬ُ‫ؼ‬ ،‫۾‬ ‫سچ‬ ‫جي‬ ‫شػن‬ ُ‫س‬(‫بيبي‬
‫راحبه‬!‫خير‬ ‫آپا‬)‫سردان‬ ‫جش‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ‫ڇسڻي‬ ‫عي‬ ‫ڪنڌ‬ ‫ؼدػدم‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫ساري‬ ‫سجد‬ ‫ؼٿس‬ ‫۽‬ ‫سيٺم‬ ‫ؼاري‬ ‫پاػتي‬ ‫آػتي‬
‫ڪري‬ ‫پئي‬.‫اغر‬ ‫۾‬ ‫رسذنيَء‬ ‫نارنغي‬ ‫جي‬ ‫بتين‬ ‫ؼيڻ‬ ‫تي‬ ‫ٽيبػن‬ ‫پيم‬ ‫۾‬ ‫نڊن‬
ُ
‫ڪ‬ ‫جي‬ ‫پادن‬ ‫ٻنهين‬ ‫ڀردان‬ ‫دندد‬
‫صين‬ ‫جي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ، ‫آهي‬ ‫بيٺش‬ ‫بڻائي‬ ‫دشغشار‬ ‫سڇيڪ‬ ‫عي‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫جي‬ ‫ڪؼري‬ ‫دسنهشن‬ ‫ډندڊ‬
ُ
‫ا‬ ‫جش‬ ‫بتين‬
‫پشيان‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫رهي‬ ‫شڪاري‬
ُ
‫ذ‬ ‫بار‬ ‫بار‬ ‫پزهي‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫شَء‬ ُ‫ه‬ ‫به‬ ‫تي‬ ‫جنهن‬ ،‫سيٺم‬ ‫جهڪائي‬ ‫ڪنڌ‬ ‫راصظه‬ ‫داؼهشن‬
‫آهن‬ ‫رهيشن‬ ‫ٿي‬ ‫ؼتشجه‬ ‫دان‬ ‫خا،سذيَء‬ ‫به‬ ‫صشرتشن‬ ‫ٻيشن‬ ‫سيٺم‬.‫اذهد‬ ‫۽‬ ‫آڱشٺي‬ ‫جي‬ ‫هٿ‬ ‫داڄي‬ ‫جي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬
‫آهي‬ ‫رهي‬ ‫غهؼائي‬ ‫پزهندي‬ ‫۾‬ ‫چپن‬ ‫هشَء‬ ‫جيڪش‬ ‫آهي‬ ‫به‬ ‫ڪاضذ‬ ‫ڪيم‬ ‫تهه‬ ‫هڪ‬ ‫۾‬ ‫سچ‬ ‫آڱر‬ ‫جي‬.‫۾‬ ‫سيٺػن‬
‫ٻي‬ ‫ڀردان‬ ‫ٿي‬ ‫پريذان‬ ‫پشِء‬ ‫جيڪا‬ ،‫ډيعاربش‬ ‫ٿيندي‬ ‫پريذان‬ ‫هر‬ ‫هر‬ ‫عان‬ ‫دسنهين‬ ‫۽‬ ‫غرؼي‬ ‫به‬ ‫عي‬ ‫صشرت‬ ‫پشڊهي‬ ‫هڪ‬
‫عي‬ ‫صشرت‬.
‫پشڊهي‬:(‫درغشذي‬)‫اؼان‬!‫ڇيَء‬!‫ڇڏ‬ ‫درڪائي‬ ‫ته‬ ‫پردا‬ ‫ٿشرڊا‬!‫غرؼي‬ ‫ډاڈي‬!
‫ذش‬ ‫۾‬ ‫درغشذن‬ ‫عان‬ ‫سرػ‬ ‫هر‬ ‫هڪدـ‬..‫ذش‬....‫عي‬ ‫پشڊهيَء‬ ‫صشرت‬ ‫ساري‬ ‫ڀردان‬ ‫۽‬ ‫ٿا‬ ‫اچن‬ ‫آساز‬ ‫جا‬
‫صشرت‬:(‫درغشذي‬)‫اؼان‬ ‫ڪر‬ ‫ربر‬!‫پئي‬ ‫نه‬ ‫ډدين‬!‫راحبه‬ ‫بيبي‬!
‫ڳاػهائي‬ ‫پئي‬ ‫دان‬ ‫ؼئڪػن‬ ‫پنهنجي‬!‫سيندي‬ ‫ٿي‬ ‫چدٽرب‬!
‫پشڊهي‬:(‫آهدتي‬)‫نجهي‬ ُ‫ؼ‬ ‫پيش‬ ‫داهه‬ ‫ته‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫ڇيَء‬ ‫پر‬!‫ڇاڪريان‬!
‫صشرت‬:‫ٿيش‬ ‫ختن‬ ‫اجهش‬ ‫بس‬!‫ڪري‬ ‫پئي‬ ‫دـ‬ ‫آخري‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬!
‫عي‬ ‫رائظه‬ ‫سيٺم‬ ‫داؼهشن‬ ‫۽‬ ‫عنيش‬ ‫ؼٿي‬ ‫چهرس‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫دير‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫ڪندي‬ ‫ڪندي‬ ‫دـ‬
‫بيبي‬:‫نيراني‬ ‫عي‬ ‫هن‬!‫ڇڏجانِء‬ ‫پياري‬ ‫عي‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫غهشػي‬ ‫۾‬ ‫چانهه‬ ‫يا‬ ‫پاڻي‬!
‫ٿيندس‬ ‫ذطاياب‬ ‫زرسر‬ ‫ته‬ ‫غهريش‬ ‫اهلل‬!
‫ٿي‬ ‫سٺي‬ ‫ؼي‬
ُ
‫چ‬ ‫دان‬ ‫احتراـ‬ ‫هشَء‬ ‫جيڪش‬ ‫ٿي‬ ‫ډي‬ ‫ڪاضذ‬ ‫ڪيم‬ ‫تهه‬ ‫پيم‬ ‫۾‬ ‫هٿ‬
‫بيبي‬:‫ها‬ ‫۽‬!‫ڪجائن‬ ‫۾‬ ‫حاؿ‬ ‫هر‬ ‫پابندي‬ ‫جي‬ ‫نؼاز‬ ‫سظتي‬ ‫پنج‬!
‫صشرت‬:‫بيبي‬ ‫جي‬!‫ڪنديس‬ ‫زرسر‬!
‫عي‬ ‫ؼندن‬ ‫صظيدت‬ ‫سيٺم‬ ‫دڀني‬ ‫۾‬ ‫انداز‬ ‫جي‬ ‫خسبي‬ ‫بيبي‬
‫بيبي‬:‫رابسش‬ ‫جش‬ ‫اهلل‬ ‫۽‬ ‫ٻانهين‬!‫صالسه‬ ‫عان‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬!‫۾‬ ‫رشرت‬ ‫به‬ ‫ڪنهن‬
‫ڪشنهين‬ ‫ؼؼڪن‬!
‫دڀئي‬:(‫ٿي‬ ‫زبان‬ ‫هڪ‬)‫بيذڪ‬!‫بيذڪ‬!
‫بيبي‬:‫ډيڻ‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫۽‬ ‫سا‬
َ
‫د‬ ‫ررػ‬ ‫آهي‬ ‫ڪن‬ ‫ته‬ ‫جش‬ ‫ادان‬!‫اهلل‬ ‫جيڪا‬ ‫باظي‬
‫ؼرزي‬ ‫جي‬!‫ٿيندس‬ ‫هشئي‬
ُ
‫ا‬!
‫دڀئي‬:‫بيذڪ‬!‫بيذڪ‬!
‫بيبي‬:‫آهي‬ ‫هشندس‬ ‫ڪرڻ‬ ‫به‬ ‫ڪن‬ ‫ٻيش‬ ‫غڏ‬ ‫دان‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫۽‬ ‫سا‬
َ
‫د‬!
‫ٿي‬ ‫ډئي‬ ‫ڪاؼيابي‬ ‫عي‬ ‫ٻنهين‬ ‫ئي‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ڪشذش‬ ‫۽‬ ‫ؼيد‬
ُ
‫ا‬ ‫۾‬ ‫اهلل‬!
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 4
‫ٿي‬ ‫نهاري‬ ‫ډي‬ ‫ؼين‬ ‫ڪري‬ ‫خساب‬ ‫عي‬ ‫ؼاين‬ ‫دان‬ ‫نيازيَء‬ ‫بي‬ ‫۽‬ ‫ذان‬ ‫هڪ‬
‫دڀئي‬:‫رذد‬ ُ‫ؼ‬ ‫حق‬!‫حق‬!‫حق‬!ُ‫هلل‬‫ا‬.... !ُُ‫ه‬‫اؿؿ‬....ُ‫هلل‬‫ا‬...
‫ڦيرائي‬ ‫نشر‬ ‫چشڇاري‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫۽‬ ‫ڪرائي‬ ‫خاؼشذ‬ ‫دان‬ ‫اذاري‬ ‫جي‬ ‫هٿ‬
‫بيبي‬:‫ها‬ ‫۽‬!‫آهي‬ ‫پئي‬ ‫ٿي‬ ‫غهٽڻ‬ ‫۽‬ ‫دسنهشن‬ ‫ساظصي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬!‫ڪنهن‬
‫ٿي‬ ‫دغهي‬ ‫ٿي‬ ‫به‬ ‫تڪػيف‬ ‫جي‬ ‫داهه‬ ‫عي‬!‫عشػي‬ ‫دريشن‬ ‫هاڻ‬!‫ٿشرڊا‬
‫ڇڏيش‬ ‫هٽائي‬ ‫به‬ ‫پزدا‬!‫ؼحدشد‬ ‫آراؼي‬ ‫بي‬ ‫ڪش‬ ‫ڪري‬ ‫ادانجي‬ ‫ؼتان‬
‫ڪري‬ ‫نه‬!
‫ٿا‬ ‫ػن‬
ُ
‫ع‬ ‫درسازا‬ ‫در‬!‫ٿيشن‬ ‫چؼن‬ ‫هٿ‬ ‫جي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫اچي‬ ‫اڳيان‬ ‫ؼايشن‬(‫ڪٽ‬)
‫نؼبر‬ ‫دين‬3.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫صبي‬ ‫جي‬ ‫بنغػي‬:‫ڪردار‬ ‫جش‬ ‫رات‬:‫ثشبيه‬ ‫۽‬ ‫نبيم‬ ،‫رزشانه‬ ، ‫خير‬ ‫آپا‬
‫رػ‬ ُ‫ص‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫دان‬ ‫چهري‬ ‫جالػي‬ ، ‫۾‬ ‫رئي‬ ‫۽‬ ‫ػباد‬ ‫طيد‬ ُ‫د‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬ ‫ذادي‬
ُ
‫ڪ‬ ‫جي‬ ‫بنغػي‬(‫بيبي‬)‫دان‬
‫آهي‬ ‫بيٺم‬ ‫به‬ ‫رزشانه‬ ‫ڇيَء‬ ‫دندد‬ ‫غڏ‬.‫ڪاسڊ‬ ‫پر‬ ‫ذار‬
ُ
‫غ‬ ‫صبادت‬ ‫۽‬ ‫نيڪ‬ ‫ؼان‬ ‫ڪپزن‬ ‫۽‬ ‫ػئي‬
ُ
‫ح‬ ‫ٻئي‬
‫بيٺم‬ ‫ذذدر‬ ‫جشڊس‬ ‫جش‬ ‫ثشبيا‬ ‫۽‬ ‫نبيم‬ ‫۾‬ ‫پشذاڪ‬ ‫جي‬ ‫ڪنشار‬ ‫۽‬ ‫غهشٽ‬ ‫داؼهشن‬ ‫دندن‬ ‫ٿيشن‬ ‫ػڳن‬ ‫۾‬
‫آهي‬.
‫خير‬:‫بيضرت‬ ‫تشعي‬ ‫آيش‬ ‫نه‬ ‫ذرـ‬!‫۾‬ ‫غهر‬ ‫ڀيڻ‬ ‫ڪنشاري‬ ‫۽‬ ‫سډي‬
‫آهي‬ ‫سيٺم‬!‫آيش‬ ‫غهزي‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫ڪري‬ ‫ؼيريج‬ ‫دشؿ‬ ‫تشن‬ ‫۽‬
‫آهين‬!‫پري‬ ‫ٿي‬ ‫ته‬ ‫ڳاػهه‬ ‫جي‬ ‫اجازت‬ ‫۽‬ ‫ؼرزي‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬!
‫دؼجهيئي‬ ‫نه‬ ‫نادب‬ ُ‫ؼ‬ ‫به‬ ‫ډيڻ‬ ‫اسالع‬ ‫ؼشنعي‬!
‫نبيم‬:‫رهيس‬ ‫ڌائيندس‬ُ‫ٻ‬ ‫ؼدػدم‬ ‫تشهانعي‬ ‫ؼان‬ ‫اؼي‬! !‫تشهان‬
‫رهيس‬ ‫ڪندس‬ ‫به‬ ‫دؼاجت‬ ‫ؼنٿ‬ ‫عي‬!‫به‬ ‫اهش‬ ‫۾‬ ‫آخر‬ ‫۽‬
‫چين‬!‫ڪئي‬ ‫دير‬ ‫۾‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ذادي‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫تشهان‬ ‫جي‬ ‫ته‬
‫د‬
ُ
‫ايند‬ ‫ڪري‬ ‫ؼئريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫آئشن‬ ‫ته‬!‫عي‬ ‫تشهان‬ ‫پر‬
‫نه‬ ‫ؼػي‬ ‫طررت‬ ‫جي‬ ‫ڌڻ‬ُ‫ٻ‬ ‫ڳاػهه‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬!
‫سٺندي‬ ‫پڪزي‬ ‫ٻانهه‬ ‫جي‬ ‫نبيم‬ ‫چڄي‬ ‫ثشبيا‬ ‫جش‬ ‫ڳػهائيندي‬ ‫دان‬ ‫زسر‬ ‫ته‬ ‫ايترس‬ ‫دان‬ ‫دٻي‬ ‫دٻ‬
‫خير‬:‫ڇا‬ ‫ته‬!‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ڪانه‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫ڳاػهه‬ ‫نهنجي‬
ُ
‫ت‬ ‫ؼشن‬!‫ڳاػهه‬ ‫۽‬
‫هشـ‬ ‫ڪيش‬ ‫ڪشنه‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫سصدس‬ ‫جش‬ ‫ڪرڻ‬ ‫پشري‬!
‫ډدي‬ ‫غهشري‬ ‫عي‬ ‫ثشبيا‬ ‫دان‬ ‫اعين‬ ‫ڳاڊهين‬ ‫پنهنجي‬
‫خير‬:‫هش‬ ‫دشار‬ ‫جن‬ ‫جش‬ ‫صذق‬ ‫ته‬ ‫تشتي‬ ‫پر‬!‫ڳاػهه‬ ‫جي‬ ‫ؼاُء‬ ‫تشعي‬
‫ها‬ ‫دغهي‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫دؼجهه‬ ‫ڪٿان‬!
‫نبيم‬:‫اؼي‬ ‫هش‬ ‫ڪشنه‬ ‫سظت‬ ‫ايترس‬ ‫سٽ‬ ‫ؼشن‬!‫ؼائٽ‬ ‫جا‬ ‫ثشبيا‬
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 5
‫ها‬ ‫جن‬ ُ‫ه‬ ‫ڪا‬
ُ
‫چ‬ ‫ڪري‬ ‫هنڌ‬ ‫ٻئي‬ ‫ذادي‬ ‫دندد‬!‫آئشن‬ ‫۽‬
‫ها‬ ‫جان‬ ُ‫ه‬ ‫سيٺش‬ ‫۾‬ ‫انتشار‬ ‫جي‬ ‫سصدي‬ ‫تشهانجي‬!
‫خير‬:‫اٿئي‬ ‫ډعايش‬ ‫دؿ‬ ‫جش‬ ‫ؼاُء‬ ‫جيجم‬ ‫جش‬ ‫هاڻ‬ ‫۽‬!‫جش‬ ‫ن‬
ُ
‫ا‬ ‫عي‬ ‫رب‬
‫ډيندين‬ ‫جشاب‬ ‫ڪهزس‬!
‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫چڄي‬ ‫سيتر‬ ‫ثشبيا‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫سڇائي‬ ‫اڳتي‬ ‫ظدـ‬ ‫دان‬ ‫تيسيَء‬
‫خير‬:‫چئش‬!‫جش‬ ‫ان‬ ‫تشډي‬ ‫جشاب‬ ‫ڪش‬ ‫آهي‬!
‫ڪري‬ ‫اذارس‬ ‫ډانهن‬ ‫ډاڪڻن‬ ‫سيندڊ‬ ‫ؼٿي‬ ،‫ڪري‬ ‫اڳتي‬ ‫عان‬ ‫ٻانهن‬ ‫عي‬ ‫ثشبيا‬ ‫نبيم‬
‫نبيم‬:‫ثشبيا‬!‫سڃ‬ ‫ؼٿي‬ ‫تشن‬!‫انتشار‬ ‫آهي‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫ڪؼرس‬ ‫پهريشن‬
‫ڪر‬!‫ٿش‬ ‫اچان‬ ‫آئشن‬!
‫نهاري‬ ‫ډي‬ ‫ثشبيا‬ ‫ڪري‬ ‫رڊ‬ ‫دان‬ ‫زسر‬ ، ‫چغهيري‬ ‫هٿ‬
‫خير‬:‫نه‬ ‫هرغس‬!‫سيندي‬ ‫ڪانه‬ ‫ؼٿي‬ ‫ڇشڪري‬ ‫هيَء‬!‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫هي‬
‫آهي‬ ‫غهر‬!‫بنان‬ ‫سٺڻ‬ ‫اجازت‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫۽‬!‫ڪير‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫هن‬
‫دغهي‬ ‫ٿي‬ ‫نٿش‬ ‫داخم‬ ‫به‬!
‫نبيم‬:‫اؼي‬!‫سادسي‬ ‫جي‬ ‫خدا‬!‫خياؿ‬ ‫عڻي‬ ‫ئي‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫ته‬ ‫نه‬ ‫جش‬ ‫هن‬
‫ڪريش‬!‫آهيان‬ ‫بدر‬ ‫در‬ ‫عان‬ ‫ربح‬ ‫آئشن‬!‫اڃايم‬!‫عيش‬ُ‫ب‬!
‫خدارا‬!‫ڪريش‬ ‫نه‬ ‫پريذان‬ ‫سڇيڪ‬ ‫ؼشنعي‬!‫ؼتان‬!
‫ڪري‬ ‫اڳيان‬ ‫جهػي‬ ‫ٻانهه‬ ‫جي‬ ‫ثشبيا‬
‫نبيم‬:‫ثشبيه‬ ‫هػيا‬!
‫۾‬ ‫خشػ‬ ‫ثشبيا‬ ، ‫ٿش‬ ‫سڃيس‬ ‫سٺي‬ ‫ؼٿي‬ ‫چزهندس‬ ‫ډاڪڻشن‬ ‫دان‬ ‫تيسيَء‬ ‫ڇڪييندس‬ ‫ٻانهه‬ ‫جي‬ ‫ثشبيا‬
‫سيندي‬ ‫دان‬ ‫نشرن‬ ‫ڀريم‬ ‫نطرت‬ ‫عي‬ ‫ٻنهين‬ ‫ڇيَء‬ ‫۽‬ ‫ؼاُء‬ ‫ٻئي‬ ، ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫به‬ ‫چزهندي‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫به‬ ‫نهاري‬ ‫پشيان‬
‫ٿيشن‬ ‫ډدن‬.(‫ڪٽ‬)
‫نؼبر‬ ‫دين‬4.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ڪؼرس‬ ‫سډس‬ ‫داڳيش‬:‫ڪردار‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫جؼصي‬ ‫ٻي‬:‫ؼايشن‬ ‫ٻيشن‬ ‫۽‬ ‫خير‬
،‫ډيعاريندي‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫ادرار‬ ‫ر‬ُ‫پ‬ ‫انڌيرس‬ ‫هڪ‬ ‫جش‬ ‫ڪؼري‬ ‫بند‬ ‫۾‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫رادراريتي‬ُ‫پ‬ ‫۽‬ ‫صاػن‬ ‫جي‬ ‫خاؼشذيَء‬ ‫داڳي‬
‫سانغر‬ ‫نؼاز‬ ،‫ؼػبشد‬ ‫۾‬ ‫ػباد‬ ‫اڇي‬ ‫ڪؼم‬ُ‫ؼ‬ ،‫۾‬ ‫سچ‬ ‫جي‬ ‫شػن‬ ُ‫س‬ ‫رعيم‬ ‫۾‬ ‫پادن‬ ‫ٻنهين‬ ‫دان‬ ‫ڀت‬ ‫داؼهشن‬ ‫جنهن۾‬
، ‫دان‬ ‫رئي‬ ‫سڊهيم‬ ‫غرد‬ ‫جي‬ ‫چهري‬ ‫پشري‬(‫راحبه‬ ‫بيبي‬!‫خير‬ ‫آپا‬)‫۽‬ ‫آهي‬ ‫ساري‬ ‫سجد‬ ‫ؼٿس‬ ‫۽‬ ‫سيٺم‬ ‫ؼاري‬ ‫پاػتي‬ ‫آػتي‬
‫ڪري‬ ‫پئي‬ ‫سردان‬ ‫جش‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ‫ڇسڻي‬ ‫عي‬ ‫ڪنڌ‬ ‫ؼدػدم‬.‫پيم‬ ‫۾‬ ‫نڊن‬
ُ
‫ڪ‬ ‫جي‬ ‫پادن‬ ‫ٻنهين‬ ‫ڀردان‬ ‫دندد‬
‫دشغشار‬ ‫سڇيڪ‬ ‫عي‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫جي‬ ‫ڪؼري‬ ‫دسنهشن‬ ‫ډندڊ‬
ُ
‫ا‬ ‫جش‬ ‫بتين‬ ‫اغر‬ ‫۾‬ ‫رسذنيَء‬ ‫نارنغي‬ ‫جي‬ ‫بتين‬ ‫ؼيڻ‬ ‫تي‬ ‫ٽيبػن‬
‫سجهي‬ ‫نشر‬ ‫هڪ‬ ‫تي‬ ‫ؼند‬ ‫صظيدت‬ ‫دان‬ ‫اعين‬ ‫ڳاڊهين‬ ‫ڪري‬ ‫ؼٿي‬ ‫ڪنڌ‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫دير‬ ‫ٿشرڊي‬ ،‫آهي‬ ‫بيٺش‬ ‫بڻائي‬
‫خير‬:‫دشاؿ‬ ‫جا‬ ‫دػين‬ ‫جي‬ ‫تشهان‬!‫پيا‬ ‫ڌائين‬ُ‫ٻ‬ ‫ؼشنعي‬ ‫ؼئشڪم‬ ‫نهنجا‬ ُ‫ؼ‬!
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 6
‫هڻندي‬ ‫نشر‬ ‫تي‬ ‫صشرت‬ ‫پشڊهي‬ ‫هڪ‬
‫خير‬:‫ؼائي‬ ‫سڃجائن‬ ‫ڌندي‬ُ‫ٻ‬ ‫ررػ‬ ‫ٿي‬ ‫چشان‬ ‫جيڪش‬!‫عي‬ ‫دس‬ ‫هر‬
‫صِء‬ ‫نهن‬
ُ
‫ن‬ ‫پنهنجي‬!‫غهرجي‬ ‫رعڻ‬ ‫رسيش‬ ‫نرـ‬!‫هؼيذه‬ ‫غهر‬ ‫اهش‬
‫رهندس‬ ‫برڪت‬ ‫با‬ ‫۽‬ ‫خشذحاؿ‬!‫دس‬ ‫۾‬ ‫جنهن‬!‫ڇيَء‬ ‫به‬ ‫عي‬ ‫نهن‬
ُ
‫ن‬
‫هػندي‬ ‫دؼجهي‬!
‫عي‬ ‫ڇشڪريَء‬ ‫سيٺم‬ ‫هڪ‬
‫خير‬:‫خدؼت‬ ‫جي‬ ‫پيُء‬ ‫ؼاُء‬!‫آهي‬ ‫ساري‬ ‫طزيػت‬ ‫عان‬ ‫طرزن‬ ‫دڀني‬ ‫ٻين‬!
‫عي‬ ‫صشرت‬ ‫ٻي‬ ‫هڪ‬
‫خير‬:‫سارس‬ ‫رعڻ‬ ‫سدشدي‬!‫پائي‬ ‫نٿش‬ ‫راد‬ ُ‫ؼ‬ ‫به‬ ‫ڪڏنهن‬!‫سدشدش‬ ‫۽‬ ‫ذق‬
‫ڇڏي‬ ‫عايش‬ ‫عي‬ ‫نيڪيَء‬.
‫۾‬ ‫انداز‬ ‫جي‬ ‫خسبي‬ ‫عي‬ ‫دڀني‬ ‫پشِء‬
‫خير‬:‫صشرتشن‬ ‫دتايم‬ ‫دڀ‬ ‫جشن‬ ‫زؼاني‬ ‫۾‬ ‫ؼحطم‬ ‫برڪت‬ ‫با‬ ‫هطتيشار‬ ‫هن‬
‫ٿيشن‬ ‫اچن‬!‫رعن‬ ‫تصػق‬ ‫دان‬ ‫سبظي‬ ‫ؼاچرن‬ ‫۽‬ ‫ػعيم‬ ‫پزهيم‬ ‫هي‬
ُ
‫ا‬ ‫ڀػي‬ ‫پشِء‬
‫ذاريندڊ‬
ُ
‫غ‬ ‫زندغي‬ ‫غهريػش‬ ‫صاـ‬ ‫يا‬!‫تحت‬ ‫اصتظاد‬ ‫۽‬ ‫ايؼان‬ ‫پنهنجي‬ ‫دڀ‬
‫ٿيشن‬ ‫ڪرائين‬ ‫ڦيڻش‬ ‫يا‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫جي‬ ‫دردن‬!‫ٿيشن‬ ‫سٺن‬ ‫تصشيذ‬ ‫ڪي‬ ‫ته‬!
‫آهي‬ ‫ػعبش‬ ‫ظرآني‬ ‫ػشح‬ ‫تي‬ ‫تصشيسن‬!‫يا‬ ‫عشػڻ‬ ‫عي‬ ‫انهن‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫سٺڻ‬
‫آهي‬ ‫ؼنع‬ ‫پزهڻ‬ ‫عشػي‬!‫آهي‬ ‫ظشؿ‬ ‫جش‬ ‫سرغن‬ُ‫ب‬ ‫ئي‬ ‫اهش‬!‫به‬ ‫تصشيذ‬ ‫پر‬
‫ڪندا‬ ‫اثر‬ ‫تڏنهن‬!‫رهندئش‬ ‫پابند‬ ‫جا‬ ‫نؼاز‬ ‫سظت‬ ‫پنجئي‬ ‫تشهان‬ ‫جڏنهن‬!
‫نحشدت‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫غهري‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫ئي‬ ‫عان‬ ‫اهلل‬ ‫۽‬!‫بيؼاري‬!‫جي‬ ‫ڇيئرن‬ ‫يا‬
‫ڪاٽينديئش‬ ‫چال‬ ‫۽‬ ‫سشيطا‬ ‫صِء‬ ‫ڪاسٽ‬ُ‫ر‬ ‫۾‬ ‫رذتن‬!‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫نؼاز‬ ‫هر‬
‫آهي‬ ‫اهؼيت‬ ‫سډي‬ ‫جي‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬!‫غهرس‬ ‫ٿا‬
ُ
‫د‬ ‫عڻي‬ ‫هٿ‬ ‫دڀ‬ ‫هاڻ‬!
‫ٿيشن‬ ‫ؼشٽن‬ ‫پير‬ ‫پشئتي‬ ‫چؼي‬ ‫هٿ‬ ‫ډئي‬ ‫نشرانا‬ ‫ٿندي‬
ُ
‫ا‬ ‫پشِء‬ ‫۽‬ ‫پيشن‬ ‫غهرن‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫صظيتدؼندياڻيشن‬ ‫دڀ‬.
(‫ڪٽ‬)‫نؼبر‬ ‫دين‬5.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫رسـ‬ ‫چرائل‬ ‫جش‬ ‫غهر‬ ‫جي‬ ‫رسبيَء‬:‫ڪردار‬ ‫ډينهن‬:‫رائظه‬ ‫۽‬ ‫رسبي‬
‫ڀريندي‬ ‫ڈڪ‬ ‫جش‬ ‫چانهه‬ ‫رائظه‬ ،‫ڪشپ‬ ‫جا‬ ‫چانهه‬ ‫۾‬ ‫هٿن‬ ‫جي‬ ‫ٻنهين‬
‫آهي‬ ‫غهرندي‬ ‫ڪانه‬ ‫پئده‬ ‫جا‬ ‫ڦيڻي‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫بيبي‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫چيش‬ ‫ته‬ ‫تش‬ ‫؛‬ ‫رائظه‬!
‫رسبي‬:‫سڃي‬ ‫ډئي‬ ‫نذرانش‬ ‫دان‬ ‫خشذيَء‬ ‫جي‬ ‫دؿ‬ ‫ؼند‬ ‫صظيدت‬ ‫ڪش‬ ‫جي‬ ‫پر‬
‫نه‬ ‫آهي‬ ‫ناذڪري‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫ؼشٽائڻ‬ ‫عي‬ ‫ان‬ ‫ته‬ ‫ٿش‬!
‫رائظه‬:‫نذين‬ ‫باص‬ ‫خرچ‬ ‫غهٽ‬ ‫هڪ‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫اهش‬!‫ٿيش‬ ‫ڪارسبار‬ ‫سډس‬!‫ٽي‬ ‫ٻه‬
‫ٻاريشن‬ ‫بتيشن‬ ‫ؼيڻ‬ ‫ٻه‬ ‫هڪ‬ ‫اغربتيشن‬!‫پزهيشن‬ ‫آيتشن‬ ‫چار‬ ‫ٽي‬ ‫ڪي‬!
‫پار‬ ‫ئي‬ ‫ٻيزس‬ ‫پشِء‬!
‫رسبي‬:‫ؼاُء‬ ‫جي‬ ‫ٻارن‬ ‫ٻن‬ ‫۽‬ ‫صشرت‬ ‫دهارا‬ ‫بي‬ ‫هڪ‬!‫تي‬ ‫ادان‬ ‫به‬ ‫اهش‬ ‫ڇا‬ ‫جش‬
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 7
‫ڪشنهين‬ ‫حق‬!‫عان‬ ‫ڪنهن‬ ‫ٿي‬ ‫ڪانه‬ ‫ته‬ ‫غهري‬!‫ته‬ ‫پيٽ‬ ‫خاػي‬
‫خػق‬ ‫خدؼت‬!‫نه‬ ‫دغهجي‬ ‫ڪري‬ ‫نٿي‬ ‫اهلل‬ ‫دبيم‬ ‫طي‬!
‫رائظه‬:‫چئين‬ ‫ٿي‬ ‫رحيح‬ ‫ادي‬!‫هجي‬ ‫ساجبي‬ ‫تصػين‬ ‫نياسي‬
ُ
‫د‬ ‫ڀػي‬!‫ديني‬ ‫پر‬
‫ډجي‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫عي‬ ‫ڪنهن‬ ‫ؼان‬ ‫تصػين‬!‫جهزي‬ ‫ؼشن‬ ‫دان‬ ‫جنهن‬
‫ته‬ ‫سڃي‬ ‫ٿئي‬ ‫ڀػش‬ ‫ڪش‬ ‫جش‬ ‫ضريب‬!‫آهي‬ ‫ڀػش‬!
‫رسبي‬:‫ڪشنهين‬ ‫غهٽ‬ ‫غڻ‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫اهش‬ ‫جش‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬!‫عي‬ ‫صشرتن‬ ‫ايندڊ‬ ‫ته‬
‫ٿيشن‬ ‫ډين‬ ‫درد‬ ‫ئي‬ ‫جش‬ ‫اخالؼ‬ ‫حدن‬ ‫۽‬ ‫حبت‬ ُ‫ؼ‬ ، ‫پيار‬ ‫هؼيذه‬!‫آ‬ ‫ؼجاؿ‬
‫ڪنهن‬ ‫دان‬ ‫جادسَء‬ ‫ڪاري‬ ‫يا‬ ‫صػن‬ ‫دطػي‬ ‫به‬ ‫ڀػجي‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫جش‬
‫جين‬ ُ‫ه‬ ‫ڪيش‬ ‫صالج‬ ‫جش‬!
‫رائظه‬:‫نٿي‬ ‫ډي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ته‬ ‫غيرنٽي‬ ‫جي‬ ‫ڪن‬ ‫ڪنهن‬!‫بس‬!‫اڳيان‬
‫ؼنششر‬ ‫جيڪش‬ ‫عي‬ ‫اهلل‬!‫سڃي‬ ‫ٿيش‬ ‫بسي‬ ‫دان‬ ‫ئڪػن‬ ُ‫ؼ‬ ‫پنهنجي‬ ‫چئي‬!
‫رسبي‬:‫ؼٺش‬ ‫ايترس‬ ‫سجهبش‬ ‫ز‬
ُ
‫ڳ‬ ‫جيترس‬!‫ها‬ ‫ڪرائين‬ ‫پيڪيج‬ ‫ادپيذم‬ ‫به‬ ‫تشن‬!
‫اؼان‬!‫اٿئي‬ ‫ڪشنه‬ ‫ته‬ ‫ك‬ُ‫ب‬ ‫به‬ ‫ايڏي‬!‫آهي‬ ‫۾‬ ‫ڪدٽن‬ ‫به‬ ‫ٽهين‬ُ‫پ‬!
‫رائظه‬:‫پئڪيج‬ ‫ادپيذم‬!
‫رسبي‬:‫ها‬!‫ته‬ ‫دا‬ُ‫ج‬ ‫صِء‬ ‫ؼائين‬ ‫صاـ‬ ‫۽‬ ‫ضريب‬!‫صِء‬ ‫رهشادڻين‬ ‫چطيس‬ ‫جهزي‬ ‫تش‬
‫اٿس‬ ‫ريٽ‬ ‫دا‬ُ‫ج‬!‫سٺندي‬ ‫غهڻش‬ ‫ته‬ ‫ډيندي‬ ‫ػعي‬ ‫تصشيذ‬ ‫دان‬ ‫هٿ‬ ‫پاڻ‬ ‫جي‬!
‫اٿس‬ ‫ريٽ‬ ‫جنرؿ‬ ‫پشِء‬ ‫ته‬ ‫ڦيڻش‬ ‫۽‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫جي‬ ‫پير‬!
‫رائظه‬:‫ډجائن‬ ‫تصشيذ‬ ‫ؼشنعي‬ ‫بيبي‬ ‫ته‬ ‫ؼانس‬ ‫هش‬ ‫چيش‬ ‫به‬ ‫ؼشن‬!‫ته‬ ‫ڦيڻا‬ ‫دصا‬
‫ڪن‬ ‫اثر‬ ‫سڃي‬ ‫جڏنهن‬!‫هاڻ‬ ‫پيش‬ ‫ډئي‬ ‫اهؼيت‬ ‫به‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫ته‬ ‫تڏنهن‬!
(‫اٿي‬)‫ٿي‬ ‫هالن‬ ‫هاڻ‬!‫ته‬ ‫يس‬ ُ‫ه‬ ‫آئي‬ ‫ڌائڻ‬ُ‫ٻ‬ ‫اهش‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫تشعي‬!‫راحبه‬ ‫بيبي‬!
‫آهي‬ ‫غهرايش‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫اڪيػش‬ ‫تي‬ ‫ډينهن‬ ‫ٻئي‬ ‫ؼشنعي‬!
‫رسبي‬:(‫اٿي‬)‫هان‬!‫۾‬ ‫غيهه‬ ‫پنجئي‬ ‫نهنجشن‬
ُ
‫ت‬ ‫ته‬ ‫پشِء‬!‫ٽهين‬ُ‫پ‬ ‫دان‬ ‫پڪ‬ ‫هاڻ‬!
‫نڪري‬ ‫ئي‬ ‫نڪري‬ ‫ؼان‬ ‫چنبي‬ ‫ڦاٿم‬ ‫جي‬ ‫نهن‬
ُ
‫ن‬!
‫ته‬ ‫آهي‬ ‫ساري‬ ‫ڪرڻ‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫رسبي‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫عان‬ ‫غيٽ‬ ‫رائظه‬ ،‫ٿيشن‬ ‫سڇن‬ ‫سرػ‬ ‫غيٽ‬ ‫ؼين‬ ‫جي‬ ‫غهر‬ ‫ٻئي‬
‫عشػي‬ ‫در‬ ‫سري‬ ‫جهٽ‬ ‫رائظه‬
‫رائظه‬:‫ډياري‬ ‫سالؼ‬ ‫عي‬ ‫نهن‬
ُ
‫ن‬ ‫هن‬ ‫به‬ ‫آئشن‬!‫اينديس‬ ‫ڪري‬ ‫ٻي‬!
‫۾‬ ‫دشچڻ‬ ‫رسبي‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫ٻاهر‬ ‫سرائي‬ ‫در‬(‫ڪٽ‬)
‫نؼبر‬ ‫دين‬6.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫رسـ‬ ‫بيڊ‬ ‫جش‬ ‫نبيم‬:‫ڪردار‬ ‫جش‬ ‫رات‬:‫ثشبيه‬ ‫۽‬ ‫نبيم‬
‫ػيٽيم‬ ‫عشػي‬ ‫اعيشن‬ ‫تي‬ ‫ڪنڊن‬ ‫جي‬ ‫بيڊ‬ ‫هڪ‬ ‫۽‬ ‫ڪري‬ ‫نهن‬ ُ‫ؼ‬ ‫ډانهن‬ ‫پادي‬ ‫ؼختػف‬ ‫ثشبيه‬ ‫۽‬ ‫نبيم‬
‫دڏڪا‬ ‫۽‬ ‫ٽؼٽار‬ ‫جي‬ ‫ػزڪن‬ ‫ؼان‬ ‫اعين‬ ‫جي‬ ‫ثشبه‬ ‫ته‬ ‫ناراز‬ ‫۽‬ ‫يذان‬ِ‫پر‬ ‫نبيم‬
‫نبيم‬:(‫ؼشڊي‬ ‫پادش‬)‫نه‬ ‫پيدجان‬ ‫پيش‬ ‫۾‬ ‫پاٽن‬ ‫ٻنهين‬ ‫جي‬ ‫جنڊ‬ ‫ته‬ ‫آئشن‬!
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 8
‫ڪريان‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫ڪريان‬!‫آهيان‬ ‫جش‬ ‫بيرسزغار‬!‫غهر‬ ‫هن‬ ‫طػحم‬
‫آهي‬ ‫ؼجبشري‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫رهڻ‬ ‫۾‬!‫جش‬ ‫سڃڻ‬ ‫ٻاهر‬ ‫ڪش‬ ‫جيدين‬
‫ٿئي‬ ‫بندسبدت‬!
‫ثشبيه‬:‫بڻي‬ ‫ظيدياڻي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫هن‬ ‫۽‬ ‫عي‬ ‫ذاديَء‬ ‫آ‬ ‫ٿيش‬ ‫اچي‬ ‫ؼهنش‬!
‫نهن‬ ُ‫ؼ‬ ‫۽‬ ‫اچن‬ ‫صِء‬ ‫ػؼحي‬ ‫هڪ‬ ‫رزشانه‬ ‫يا‬ ‫چاچي‬ ‫جش‬ ‫آهي‬ ‫ؼجاؿ‬
‫ڳاػهائين‬ ‫ډئي‬!‫ئان‬ُ‫ر‬ ‫ٿي‬ ‫تي‬ ‫ن‬
ُ
‫ا‬!‫دير‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫اچين‬ ‫به‬ ‫تشن‬ ‫ؼٿان‬!
‫نبيم‬:(‫ڪٽي‬ ‫ڳاػهه‬)‫سڃان‬ ‫ٿش‬ ‫ڪشنه‬ ‫ډي‬ ‫ؼصذشظه‬ ‫ٻي‬ ‫ڪنهن‬!
‫آهي‬ ‫ڪاطي‬ ‫ته‬ ‫نڀايان‬ ‫اها‬ ‫ڪين‬ ‫هڪ‬!‫۽‬ ‫سيسا‬ ،‫پادپشرٽ‬
‫آهيان‬ ‫۾‬ ‫چڪرن‬ ‫۽‬ ‫ڳشص‬ ‫جي‬ ‫ايجنٽن‬ ‫صِء‬ ‫نشڪريَء‬!
‫ثشبيه‬:‫ها‬ ‫ڪريشن‬ ‫پنهنجش‬ ‫ته‬ ‫پادش‬ ‫هڪ‬ ‫ڪش‬!‫يا‬ ‫جش‬ ‫داهرن‬
‫جش‬ ‫پيڪن‬!‫ها‬ ‫ٿيشن‬ ‫ڪشنه‬ ‫ډعيا‬ ‫ايڏا‬ ‫ته‬!
‫نبيم‬:‫ها‬ ‫جن‬ ُ‫ه‬ ‫خشذ‬ ‫۾‬ ‫ذاديَء‬ ‫هن‬ ‫جي‬ ‫داهرا‬ ‫نهجا‬ ُ‫ؼ‬ ‫۽‬ ‫داهرا‬ ‫نهنجا‬
ُ
‫ت‬
‫ها‬ ‫ڪريشن‬ ‫ڪشنه‬ ‫ؼيريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫ته‬!
‫سارن‬ ‫دائين‬ ‫بابا‬ ‫جي‬ ‫۽‬ ‫؛‬ ‫ثشبيه‬!‫ته‬ ‫ڇڏيش‬ ‫ڪرائي‬ ‫ڪيس‬ ‫جش‬ ‫اضشا‬!
‫نبيم‬:‫اٿن‬ ‫دشچيش‬ ‫جش‬ ‫ڪرڻ‬ ‫نشڪري‬ ‫سڃي‬ ‫دبئي‬ ‫ته‬ ‫تڏنهن‬!‫تشعي‬
‫د‬
ُ
‫سٺند‬ ‫غهرائي‬ ‫ئي‬ ‫دغهش‬ ‫به‬!‫عيا‬ ُ‫د‬ ‫ډعيا‬!‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫هن‬
‫سٺ‬ ‫ذاري‬
ُ
‫غ‬ ‫ډينهزا‬ ‫ڪي‬!‫ك‬ ُ‫د‬ ‫ئي‬ ‫ك‬ ُ‫د‬ ‫پشِء‬!
‫ثشبيه‬:‫آهن‬ ‫رهندا‬ ‫ؼهين‬ ُ‫د‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫يا‬ ‫آهن‬ ‫هشندا‬ ‫ڪشنه‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫دڀ‬!
‫آهيان‬ ‫ايندي‬ ‫عڻي‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫ػڪي‬ ‫ػڪي‬ ‫به‬ ‫ؼاني‬ ‫آئشن‬ ‫پشِء‬!
‫پشِء‬ ‫ؼتان‬ ‫ته‬ ‫سئين‬ ‫هػيش‬ ‫دبئي‬ ‫تشن‬!
‫نبيم‬:(‫ڪٽي‬ ‫ڳاػهه‬)‫ڪانهين‬ ‫دؿ‬ ‫ڪٺشر‬ ‫به‬ ‫اهزي‬ ‫اؼان‬!‫بس‬
‫رعندي‬ ‫تي‬ ‫اعين‬ ‫به‬ ‫تشؽ‬ ‫ډدجانِء‬ ‫پشِء‬ ‫ڪندي‬ ‫ڪاسڊ‬ ‫صارزي‬!
(‫عڻي‬ ‫داهه‬ ‫ٿڌس‬)‫هشندي‬ ‫غهر‬ ‫ڪنشاري‬ ‫ڀيڻ‬ ‫سډي‬!‫ته‬ ‫به‬ ‫ؼشنعي‬
‫هش‬ ‫ڳائيندس‬ُ‫ج‬ ‫ڪشنه‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ذادي‬!‫طشن‬ ‫ؼٿا‬ ‫طشن‬ ‫نهنجي‬
ُ
‫ت‬ ‫پر‬
‫ٻڌجن‬ ‫پيا‬ ‫ډينهن‬ ‫ته‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬!‫ڪر‬ ‫سارس‬ ‫ڊي‬ ‫ڪر‬ ‫سارس‬!‫ته‬ ‫نه‬!
‫ثشبيه‬:(‫عػي‬ ‫ڪٽي‬)‫ڇا‬ ‫هش‬ ‫ڪشنه‬ ‫ائين‬ ‫پشِء‬ ‫ڇا‬!‫ډٺش‬ ‫جش‬ ‫اعين‬ ‫به‬ ‫تش‬!
‫نبيم‬:‫رهه‬ ‫دؼهي‬ ‫هاڻ‬ ‫چڱش‬!‫آهي‬ ‫سڃڻش‬ ‫ػڳارائڻ‬ ‫سيسا‬ ‫جػدي‬ ‫جش‬ ‫ربح‬!
‫ڪندد‬ ‫ؼيزي‬ ‫ؼنٿ‬ ‫سڃي‬ ‫ڪري‬ ‫تالطي‬ ‫ؼصاطي‬ ‫عان‬ ‫اديَء‬ ‫اؼان‬!
‫ثشبيه‬:‫ډيارجئين‬ ‫يظين‬ ‫جش‬ ‫سطا‬ ‫۽‬ ‫پيار‬ ‫داڻن‬ ‫به‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫عين‬ ‫پشِء‬!
‫ٿا‬ ‫رهن‬ ‫دؼهين‬ ‫بدصئي‬ ‫پدا‬ ‫ٻئي‬.(‫ڪٽ‬)
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 9
‫نؼبر‬ ‫دين‬7.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫صبي‬ ‫جي‬ ‫بنغػي‬:‫ڪردار‬ ‫ډينهن‬:‫ثشبيه‬ ، ‫نبيم‬ ‫۽‬ ،‫رزشانه‬ ، ‫خير‬ ‫آپا‬
‫پئ‬ ‫تدبيح‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫سيزهيم‬ ‫۾‬ ‫ػباد‬ ‫دطيد‬ ‫تي‬ ‫رشطي‬ ‫هڪ‬ ‫۾‬ ‫رسـ‬ ‫چرائنل‬ ‫يا‬ ‫صئشنج‬ ‫سي‬ ‫ٽي‬ ‫يا‬ ‫صبي‬
‫رزشانه‬ ‫تي‬ ‫رشطي‬ ‫ٻي‬ ‫ته‬ ‫جڏنهن‬ ‫سٺي‬ ‫پيش‬ ‫ؼصاطيشن‬ ‫جهڪي‬ ‫۾‬ ‫پيرن‬ ‫دندد‬ ‫نبيم‬ ‫داؼهشن‬ ، ‫پزهي‬
‫ٿي‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫ڳاػهيشن‬ ‫اچي‬ ‫تي‬ ‫ډاڪڻ‬ ‫ػي‬ ‫آهدتي‬ ‫آهدتي‬ ‫به‬ ‫ثشبيه‬ ،‫آهي‬ ‫رهي‬ ‫غهشري‬ ‫عين‬
‫نبيم‬:‫اؼي‬!‫اؼي‬!‫ڇڏيش‬ ‫ڪري‬ ‫ؼصاػ‬ ‫ؼشنعي‬ ‫ته‬ ‫هاڻ‬ ‫هلل‬ ِ!‫تشهانجي‬
‫آهي‬ ‫ڇڏيش‬ ‫ڪري‬ ‫تباهه‬ ‫ڪشن‬ُ‫د‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫خيِء‬ُ‫بير‬ ‫ان‬!‫اؼي‬
‫ڪريش‬ ‫يظين‬!‫ؼجبشرن‬ ‫ظدـ‬ ‫اهش‬ ‫دشا‬ ‫عان‬ ‫اجازت‬ ‫تشهانجي‬ ‫ؼشن‬
‫هش‬ ‫عنيش‬!
‫ڦري‬ ‫سرػ‬ ‫ان‬ ‫سري‬ ‫نبيم‬ ‫ٿي‬ ‫ډي‬ ‫تاثر‬ ‫جا‬ ‫نارازغيَء‬ ‫۽‬ ‫نطرت‬ ‫تي‬ ‫چهري‬ ‫سرائي‬ ‫پادي‬ ‫ٻئي‬ ‫نهن‬ ُ‫ؼ‬ ‫خير‬ ‫آپا‬
‫ٿش‬ ‫غزائي‬ ‫غز‬ ‫اچي‬
‫نبيم‬:‫جان‬ ‫اؼي‬ ‫ؼشڊيش‬ ‫نه‬ ‫نهن‬ ُ‫ؼ‬ ‫عان‬ ‫ؼشن‬!‫آهي‬ ‫عي‬
ُ
‫ډ‬ ‫به‬ ‫دؿ‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬!
‫آهيان‬ ‫سيٺش‬ ‫ډعائي‬ ‫دؿ‬ ‫اسهانجش‬ ‫جش‬!
‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫ڦيرائيندي‬ ‫داڻا‬ ‫جا‬ ‫تدبيح‬ ‫تيس‬ ‫تيس‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫سهي‬ ‫دڌي‬ ‫ڦيرائي‬ ‫چهرس‬ ‫خير‬ ‫آپا‬
‫نبيم‬:‫اؼي‬!‫جش‬ ‫نشڪريِء‬ ‫بئي‬
ُ
‫د‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫ته‬ ‫آهيان‬ ‫آيش‬ ‫ڌائڻ‬ُ‫ٻ‬ ‫عي‬ ‫تشهان‬
‫آهي‬ ‫سيش‬ ‫ٿي‬ ‫ڪن‬!‫ڪريش‬ ‫يظين‬!‫سڇ‬ ‫عان‬ ‫ن‬
ُ
‫ؼيد‬
ُ
‫ا‬ ‫تشهانجي‬ ‫ثشبيه‬
‫نڪرندي‬ ‫خدؼتغار‬!
‫اچي‬ ‫داؼهشن‬ ‫نبيم‬ ‫۽‬ ‫۾‬ ‫خ‬ُ‫ر‬ ‫ٻي‬ ‫ڦيرائي‬ ‫چهرس‬ ‫سري‬ ‫خي‬ ‫آپا‬
‫نبيم‬:‫دان‬ ‫ظدن‬!‫ڪندي‬ ‫تالطي‬ ‫جي‬ ‫ډعن‬ ‫دڀني‬ ‫تشهانجي‬!‫هشِء‬
‫آهي‬ ‫عايم‬ُ‫ب‬ ‫جي‬ ‫حبت‬ ُ‫ؼ‬ ‫تشهانجي‬ ‫ررػ‬!‫حبت‬ ُ‫ؼ‬ ‫۽‬ ‫تشجه‬ ‫ٿشري‬
‫ډيشد‬!‫سيندي‬ ‫بڻجي‬ ‫ضالـ‬ ‫تشهانجي‬!
‫عي‬ ‫نبيم‬ ‫چزي‬ ‫رزشانه‬ ‫تان‬ ‫رشطي‬ ‫ٻئي‬ ‫ڌندي‬ُ‫ٻ‬ ‫ڳاػهيشن‬
‫رزشانه‬:‫بس‬ ‫ڀاُء‬ ‫بس‬!‫ٿا‬ ‫ڪن‬ ‫ؼانغهيئين‬ ‫هاڻ‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫نيڪيشن‬ ‫جشن‬ ‫جشِء‬
‫پچن‬!‫جي‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ذادي‬ ‫ػڪي‬ ‫ػڪي‬ ‫عيس‬ ‫ته‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ڀػي‬ ‫اهزي‬
‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫زرسرت‬ ‫ڪهزي‬!
‫پشِء‬ ‫تڪيندس‬ ‫عيس‬ ‫ٿي‬ ‫خاؼشذ‬ ‫صِء‬ ‫ػؼحي‬ ‫نبيم‬
‫نبيم‬:‫ادي‬!‫جي‬ ‫جانيَء‬ ‫اؼي‬ ‫هش‬ ‫ته‬ ‫هش‬ ‫رعيش‬ ‫ذرس‬ ‫به‬ ‫سارن‬ ‫غهر‬ ‫جي‬ ‫ان‬
‫ڪندا‬ ‫ڪشنه‬ ‫ؼشندان‬ ‫ذادي‬ ‫دندد‬ ‫بضير‬ ‫عان‬ ‫رزاؼنديَء‬!
‫ڪشنه‬ ‫ؼڃيش‬ ‫جڏنهن‬ ‫جاني‬ ‫اؼي‬ ‫پر‬!‫ٻئي‬ ‫رذتش‬ ‫دندد‬ ‫انهن‬ ‫ته‬
‫دشچيش‬ ‫جش‬ ‫ڪرائڻ‬ ‫هنڌ‬!
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 10
‫رزشانه‬:(‫دان‬ ‫سنس‬)‫ؼائٽ‬ ‫سيچارا‬!‫پشري‬ ‫راد‬ ُ‫ؼ‬ ‫جي‬ ‫ؼن‬ ‫ته‬ ‫جي‬ ‫جشِء‬ ‫نهنجي‬
ُ
‫ت‬
‫ٿي‬!‫هشندس‬ ‫ذريش‬
ُ
‫غ‬ ‫ڇا‬ ‫پشيان‬ ‫دان‬ ‫پيُء‬ ‫ؼاُء‬ ‫سيچارن‬ ‫دندد‬ ‫پر‬!
‫آهي‬ ‫دغهيش‬ ‫ؼػي‬ ‫نه‬ ‫اڃا‬ ‫ذايد‬ ‫به‬ ‫ٽائين‬ ‫جش‬ ‫دشچڻ‬ ‫عيس‬..‫چ‬ ‫چ‬!
‫نبيم‬:‫رهه‬ ‫چپ‬ ‫ته‬ ‫تشن‬!‫آهيان‬ ‫ڪشنه‬ ‫تشدان‬!‫آئشن‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫نه‬ ‫ډدين‬
‫غهران‬ ‫پيش‬ ‫ؼصاطي‬ ‫عان‬ ‫اؼيَء‬ ‫ته‬!
‫رزشانه‬:‫هش‬ ‫اس‬!‫بندي‬ ‫سات‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬!‫ڪرائين‬ ‫چپ‬ ‫پيش‬ ‫ؼشنعي‬!‫ٺيڪ‬
‫آ‬!‫پ‬
ُ
‫چ‬ ‫بػڪ‬ ‫ٿي‬ ‫سڃان‬ ‫ٿي‬!(‫۾‬ ‫ػهجي‬ ‫تيس‬)‫ڪنهنجي‬ ‫پر‬
‫جهػيندي‬ ‫زبان‬ ‫ڪنهنجي‬!
‫نبيم‬:‫ڪانهين‬ ‫پرساهه‬ ‫ڪنهنجي‬ ‫دشاِء‬ ‫عان‬ ‫جانيَء‬ ‫اؼي‬ ‫عي‬ ‫ؼشن‬!
(‫ٿي‬ ‫ؼخاسب‬ ‫عي‬ ‫ؼاُء‬)‫غهرجي‬ ‫ٿي‬ ‫ؼصاطي‬ ‫عان‬ ‫اسهان‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫ؼشنعي‬!
‫رزشانه‬:(‫سڄائي‬ ‫تاڊي‬)‫ساهه‬!‫ساهه‬!‫ؼان‬ ‫صست‬ ‫جي‬ ‫غهر‬ ‫پنهنجي‬ ‫پهرئين‬!
‫ؼرتبش‬ ‫دؼاجي‬!‫سيهجي‬ ‫سداري‬!‫اچجي‬ ‫ڀڄائي‬ ‫نياڻي‬ ‫پرائي‬ ‫پشِء‬!‫۽‬
‫سٺجي‬ ‫ؼصاطي‬ ‫ڪري‬ ‫تي‬ ‫پيرن‬ ‫اچي‬ ‫پشِء‬!‫هلل‬ ‫دبحان‬!‫اهلل‬ ‫ؼاذا‬!
‫اينڊنل‬ ‫هيپي‬ ‫ذاندار‬!
‫نبيم‬:(‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪاسڊ‬)‫ڪرڻ‬ ‫بڪشاد‬ ‫اجائي‬ ‫اها‬ ‫پنهنجي‬ ‫تشن‬ ‫۾‬ ‫سچ‬
‫ڪر‬ ‫بند‬!‫ٿي‬ ‫دشچين‬ ‫تشن‬ ‫جيئن‬ ‫ڪشنهين‬ ‫ائين‬!
‫خير‬:‫ٿي‬ ‫چشي‬ ‫ته‬ ‫ٺيڪ‬!‫ته‬ ‫اٿئي‬ ‫به‬ ‫خبر‬!‫ڪرڻ‬ ‫ذادي‬ ‫ڀڄي‬ ‫غهران‬
‫دڏي‬ ‫ٿش‬ ‫دان‬ ‫ناػن‬ ‫ڪهزن‬ ‫ڪهزن‬ ‫زؼانشن‬ ‫عي‬ ‫سارن‬!
‫رزشانه‬:‫اؼي‬ ‫جيس‬ ُ‫ه‬ ‫سيش‬ ‫سدري‬ ‫ؼتان‬!‫ته‬ ‫ډياريانس‬ ‫ياد‬ ‫ٿي‬ ‫آئشن‬!
‫عي‬ ‫انهن‬ ‫آهي‬ ‫چئبش‬ ‫ڪاري‬!‫ڪاري‬!
‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫چڄي‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫اهش‬ ‫ثشبيا‬ ‫بيٺم‬ ‫تي‬ ‫ډاڪڻن‬
‫خير‬:‫جش‬ ‫ڳاػهه‬ ‫ان‬ ‫آهي‬ ‫اندازس‬ ‫تشعي‬ ‫پشِء‬!
‫نبيم‬:(‫عي‬ ‫ؼاُء‬)‫اؼي‬ ‫ٿش‬ ‫ؼڃان‬ ‫آهي‬ ‫ٺيڪ‬!‫۾‬ ‫ؼحرسؼيَء‬ ‫۽‬ ‫داڊ‬ ‫زؼانشن‬
‫آهي‬ ‫چشندس‬ ‫ڪاري‬ ‫۽‬ ‫ڪارس‬ ‫عي‬ ‫ساري‬ ‫ڪرڻ‬ ‫پيار‬ ‫هر‬!‫ٻئي‬ ‫يا‬
‫هشندس‬ ‫دڏيندس‬ ‫دان‬ ‫ناػي‬ ‫ڪنهن‬!‫نه‬ ‫عي‬ ‫ڪنهن‬ ‫هر‬ ‫پر‬!‫دهڻي‬
‫ؼيهار‬!‫نهشن‬ُ‫پ‬ ‫ددئي‬!‫راڻشن‬ ‫ؼشؼم‬!‫ظيس‬ ‫۽‬ ‫ػيػه‬!‫ڪارا‬ ‫ته‬ ‫اهي‬
‫دڏيا‬ ‫نه‬!
‫خير‬:‫رحيح‬!‫بػڪم‬!‫دڏي‬ ‫نٿش‬ ‫دان‬ ‫ناػن‬ ‫رن‬ُ‫ب‬ ‫عي‬ ‫انهن‬ ‫زؼانشن‬!‫پر‬
‫جش‬ ‫دا‬
ُ
‫خ‬ ‫ضزب‬!‫ته‬ ‫به‬ ‫تش‬!‫خاندان‬ ‫نه‬ ‫ډٺش‬ ‫ندب‬ ‫پنهنجش‬ ‫نه‬!‫ررػ‬
‫سڇئي‬ ‫ڪري‬ ‫ذادي‬ ‫ػڪي‬ ‫ٿي‬ ‫طدا‬ ‫تي‬ ‫ذڪم‬!
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 11
‫ډئي‬ ‫تاثر‬ ‫جش‬ ‫ضن‬ ‫سجهندي‬ ‫۾‬ ‫سات‬ ‫رئشن‬ ‫زبرددتي‬ ‫بڻاڻي‬ ‫رسڻهاڪار‬ ‫عي‬ ‫آساز‬
‫خير‬:‫ڪندي‬ ‫نه‬ ‫خياؿ‬ ‫جش‬ ‫ؼاُء‬ ‫بيشاهه‬!‫هرغس‬ ‫ؼيد‬
ُ
‫ا‬ ‫اها‬ ‫ته‬ ‫ؼان‬ ‫تش‬
‫نبيم‬ ‫ئين‬ ُ‫ه‬ ‫ڪشنه‬!(‫ٿي‬ ‫ػڳي‬ ‫رسئڻ‬)
‫نبيم‬:(‫آهدتي‬ ‫پرچائي‬ ،‫پائي‬ ‫ڀاڪر‬ ‫سڇي‬)‫نه‬ ‫چين‬!‫هش‬ ‫ڪشنه‬ ‫ارادس‬!
‫اؼي‬ ‫سرتن‬ ‫عڻي‬ ‫ظدـ‬ ‫۾‬ ‫ؼجبشريَء‬!‫ڪردار‬ ‫ٺي‬ ُ‫د‬ ‫به‬ ‫پاڻ‬ ‫ثشبيه‬
‫آهي‬ ‫جي‬!‫هش‬ ‫ڪشنه‬ ‫آدان‬ ‫به‬ ‫صِء‬ ‫ان‬ ‫عڻڻ‬ ‫ظدـ‬ ‫اهش‬!
‫۽‬ ‫ٿا‬ ‫بدػجن‬ ‫تيشر‬ ‫هڪدـ‬ ‫جا‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫ته‬ ‫ٿش‬ ‫ډئي‬ ‫زسر‬ ‫عي‬ ‫ٽنغن‬ ‫پڪزي‬ ‫غشډي‬ ‫جا‬ ‫ؼاٌء‬ ‫هڪدـ‬ ‫نبيم‬
‫ٿش‬ ‫ڪري‬ ‫پري‬ ‫هش‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫اڇالئي‬ ‫پشئتي‬ ‫ډيندي‬ ‫ڇڪش‬ ‫عيس‬ ‫دان‬ ‫ػت‬ ‫انهي‬ ‫هشَء‬
‫خير‬:‫بيضرت‬ ‫هم‬!‫ش‬
ُ
‫ڄ‬ َ‫ؼ‬ ‫جا‬ ‫جشِء‬!‫جي‬ ‫ن‬ُ‫ي‬ِ‫اهز‬ ‫ٿي‬ ‫ڃاڻان‬ ُ‫د‬ ‫خشب‬
‫عي‬ ‫ڪردارن‬!‫هشندي‬ ‫آئي‬ ‫ٽيزي‬ ‫م‬
ُ
‫غ‬ ‫ڪهزا‬ ‫ڪهزا‬ ‫اصهي‬!‫پاڻ‬
‫ڇڏ‬ ‫سداري‬ ‫هاڻ‬ ‫تشن‬ ‫ته‬ ‫ؼصاطي‬ ‫صِء‬!‫رؽ‬ ‫ياد‬!‫ٽشڊڻ‬ ‫دؿ‬ ‫هنجي‬ ُ‫ؼ‬
‫ؼػندي‬ ‫زرسر‬ ‫تشعي‬ ‫دسا‬ ‫جي‬!
‫نبيم‬:(‫ٿي‬
ُ
‫ا‬ ‫۾‬ ‫ڪاسڊ‬)‫اؼي‬ ‫هش‬ ‫احداد‬ ‫ته‬ ‫جش‬ ‫ڪاسڊ‬ ‫تشهانجي‬ ‫ؼشنعي‬!
‫ايندا‬ ‫ػهي‬ ‫به‬ ‫تي‬ ‫صائن‬
ُ
‫د‬ ‫بد‬ ‫تشهان‬ ‫ڪش‬ ‫ته‬ ‫هش‬ ‫ڪشنه‬ ‫اندازس‬ ‫اهش‬ ‫پر‬!
‫خير‬:‫ډيان‬ ‫پئي‬ ‫ڪشنه‬ ‫ئائشن‬
ُ
‫د‬ ‫بد‬ ‫تشعي‬ ‫ؼان‬!‫ڪنشاري‬ ‫جي‬ ‫ؼاُء‬ ‫جنهن‬ ‫پر‬
‫سڃي‬ ‫سيهي‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫ڇيَء‬!‫غهر‬ ‫ڪري‬ ‫ؼيريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫ننڍس‬ ‫۽‬
‫ته‬ ‫اچي‬!‫آ‬ ‫نڪرندي‬ ‫آهه‬ ‫به‬ ‫جيڪا‬ ‫ؼان‬ ‫دؿ‬ ‫جي‬ ‫ؼاُء‬ ‫ډعايم‬!‫ها‬
ُ
‫ا‬
‫آ‬ ‫رعندي‬ ‫زرسر‬ ‫به‬ ‫اثر‬ ‫پنهنجش‬!‫ؼان‬ ‫نشرن‬ ‫نهجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫سڃ‬ ‫ٽري‬ ‫هاڻ‬!
‫ڪشنهين‬ ‫ڳاػهائڻش‬ ‫بػڪم‬ ‫تشدان‬ ‫ؼشنعي‬!
‫ڪؼري‬ ‫ساپس‬ ‫چڄي‬ ‫چڄي‬ ‫ثشبيه‬ ‫۽‬ ‫ٿش‬ ‫سڃي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫ډدي‬ ‫غهشري‬ ‫۾‬ ‫ڪاسڊ‬ ‫عي‬ ‫رزشانه‬ ‫نبيم‬
‫ٿي‬ ‫پئي‬ ‫ػيٽي‬ ‫ډڪندي‬ ‫ډڪندي‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫ڪري‬ ‫بند‬ ‫اندران‬ ‫درسازس‬ ‫جش‬ ‫بيڊ‬ ‫پنهنجي‬ ‫اچي‬ ‫۾‬!
(‫ڪٽ‬)
‫نؼبر‬ ‫دين‬8.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫جي‬ ‫بنغػي‬ ‫جي‬ ‫خير‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫خير‬ ‫آپا‬
‫انهيَء‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫يعارڻ‬ ‫نڪرندي‬ ‫ؼان‬ ‫ڪؼري‬ ‫عي‬ ‫صظيدتؼندن‬ ‫۽‬ ‫ختن‬ ‫ؼحطم‬ ‫جي‬ ‫رات‬ ‫جؼع‬
‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫جي‬ ‫رزشانه‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫نڪري‬ ‫ؼان‬ ‫درسازي‬ ‫هڪ‬ ‫جي‬ ‫ڪؼري‬.‫۾‬ ‫هٿ‬ ‫دندد‬
‫سار‬ ‫اڇي‬ ‫هڪ‬ ‫پيم‬ ‫۾‬ ‫ؼٿي‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫دينغاري‬ ‫عي‬ ‫پاڻ‬ ‫۾‬ ‫آئني‬ ‫رزشانه‬ ،‫آهي‬ ‫دٻش‬ ‫سډس‬ ‫هڪ‬ ‫جش‬ ‫ؼخؼم‬
‫ڪڍي‬ ‫هار‬ ‫هڪ‬ ‫ؼان‬ ‫دٻي‬ ، ‫ٿي‬ ‫ػڳي‬ ‫ڪٽڻ‬ ‫دان‬ ‫ڪينچيَء‬ ‫عي‬
‫خير‬:‫ڇيَء‬ ‫رزشانه‬!‫ډد‬ ‫هي‬!‫بردػيٽ‬ ‫خشبرشرت‬ ‫ڪيڏس‬
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 12
‫آهي‬!
‫رزشانه‬:(‫ٿي‬ ‫خشذ‬ ‫ډدندي‬ ‫سٺي‬)‫اهلل‬ ‫هاِء‬!‫نه‬ ‫ڪيڏس‬ ‫اؼي‬
‫آهي‬ ‫ڪنغڻ‬ ‫خشبرشرت‬!‫آيش‬ ‫ڪٿان‬!
‫خير‬:‫ساري‬ ‫چطينس‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ڪانه‬ ‫ؼائي‬ ‫ػهي‬
ُ
‫ٿ‬ ‫هشَء‬!‫جش‬ ‫جنهن‬ ‫ها‬
ُ
‫ا‬
‫آهي‬ ‫۾‬ ‫ڪدٽن‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬!‫اٿس‬ ‫ناػش‬ ‫ڇا‬!‫رائظه‬ ‫ها‬!‫نذراني‬
‫آهي‬ ‫سئي‬ ‫ډئي‬ ‫۾‬!(‫چاڊهي‬ ‫نڪ‬)‫هشندد‬ ‫سيش‬ ‫ٿي‬ ‫ڪن‬!
‫رزشانه‬:(‫ډدي‬ ‫ٿالئي‬ُ‫پ‬ ‫ٿالئي‬
ُ
‫ا‬)‫آهي‬ ‫خشبرشرت‬ ‫۽‬ ‫پيارس‬ ‫ڪيرترس‬!
‫اؼي‬ ‫نه‬ ‫هشندس‬ ‫به‬ ‫ؼنهنغش‬ ‫ايترسئي‬!
‫ٿي‬ ‫چهڪي‬ ‫ډدي‬ ‫۾‬ ‫آئيني‬ ‫عي‬ ‫پاڻ‬ ‫پائي‬ ‫ڪنغن‬ ‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫سيهي‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫عڻي‬ ‫داهه‬ ‫ٿڌس‬ ‫خير‬ ‫آپا‬
‫خير‬:(‫عڻندي‬ ‫داهه‬ ‫ٿڌس‬)‫سين‬ ‫ذري‬
ُ
‫غ‬ ‫ؼر‬ ُ‫ص‬!‫دئش‬ ‫پنج‬ ‫هسار‬!
‫سٺندي‬ ‫سٺندي‬ ‫نذرانشن‬!‫دان‬ ‫ؼهربانيَء‬ ‫جي‬ ‫رسبيَء‬ ‫آنٽي‬!
‫آهي‬ ‫ڳش‬ُ‫پ‬ ‫اچي‬ ‫به‬ ‫سظت‬ ‫جش‬ ‫عائڻ‬ ‫ڦم‬ ‫ارم‬ ‫هاڻ‬ ‫ته‬ ‫ٿش‬ ‫ػڳي‬!
‫رزشانه‬:(‫عػي‬)‫اؼان‬ ‫آهي‬ ‫صشرت‬ ‫جي‬ ‫ڪؼاؿ‬ ‫به‬ ‫رسبي‬ ‫آنٽي‬!‫طت‬ ُ‫ؼ‬
‫بينڪ‬ ‫پبػدٽي‬ ‫جي‬!‫اچي‬ ‫ٿي‬ ‫غهيري‬ ‫چطينس‬ ‫پشرس‬!
‫رعندي‬ ‫ڪري‬ ‫تهه‬ ،‫صهي‬ ‫رئش‬ ‫ٻڌؿ‬ ‫سانغر‬ ‫نؼاز‬ ‫تان‬ ‫ؼٿي‬
‫خير‬:‫ډيانس‬ ‫ػعي‬ ‫ٿي‬ ‫اهزيشن‬ ‫به‬ ‫ئاسن‬
ُ
‫د‬!‫ڇيئرسن‬ ‫ڪنشاريشن‬ ‫ٽي‬
‫۾‬ ‫غهر‬ ‫يس‬ ُ‫ه‬!‫ڇڏيئين‬ ‫پرڻائي‬ ‫۾‬ ‫غهرن‬ ‫سډن‬ ‫دڀئي‬!
‫ڪري‬ ‫ٿي‬ ‫ڪانه‬ ‫پبػدٽي‬ ‫۾‬ ‫ؼطت‬ ‫ڪش‬!
‫ٿي‬ ‫ډدي‬ ‫ڪندي‬ ‫تهه‬ ‫عي‬ ‫رئي‬ ‫اڇي‬ ‫دان‬ ‫ذشؼ‬ ‫عي‬ ‫رزشانه‬
‫خير‬:‫اٿؼانس‬ ‫چيش‬ ‫به‬ ‫ؼشن‬!‫غهراڻش‬ ‫دڻڀش‬ ‫اهزس‬ ‫ڪش‬ ‫به‬ ‫تشصِء‬ ‫ته‬
‫ډي‬ ‫ڳشػي‬!‫آئي‬ ‫ډدي‬ ‫به‬ ‫غهرانش‬ ‫سډس‬ ‫هڪ‬ ‫تي‬ ‫بدػي‬ ‫ادػي‬
‫آهي‬!‫پر‬!(‫بغاڊي‬ ‫نهن‬ ُ‫ؼ‬)‫نبيم‬ ‫بدنريب‬!‫ڪٿان‬ ‫اصهي‬
‫آهي‬ ‫آيش‬ ‫پڻجي‬ ‫طظيرياڻي‬!‫ڪنشارس‬ ‫نه‬ ‫ها‬ ‫جي‬ ُ‫ه‬!‫ادػي‬ ‫ته‬
‫ها‬ ‫ڇڏيان‬ ‫ڪرائي‬ ‫دڱ‬ ‫۾‬ ‫بدػي‬ ‫عي‬!‫۾‬ ‫ڪرسڊن‬ ‫ٻئي‬
‫ها‬ ‫عيڏس‬ ‫پيا‬!‫ها‬ ‫عڻان‬ ‫داهه‬ ‫جش‬ ‫دك‬ ‫سڃي‬ ‫۾‬ ‫ظبر‬ ‫به‬ ‫آئشن‬!
‫رزشانه‬:‫نه‬ ‫ڇڏي‬ ‫ډئي‬ ‫سالؼ‬ ‫عي‬ ‫طظيرياڻيَء‬ ‫ن‬ُ‫ه‬ ‫جي‬ ‫به‬ ‫اڃا‬!‫ته‬
‫ڪشنهين‬ ‫سيش‬ ‫سظت‬!
‫خير‬:‫ػهيس‬ ‫ؼان‬ ‫دؼاغ‬ ‫به‬ ‫جادس‬ ‫جش‬ ‫حراطه‬ ‫ان‬ ‫پر‬!‫نه‬ ‫تڏنهن‬!
‫رزشانه‬:‫اؼي‬ ‫ٿڪايش‬ ‫نه‬ ‫ڪري‬ ‫پريذان‬ ‫پاڻ‬ ‫دشچي‬!
(‫ٿي‬ ‫ډدي‬ ‫ؼان‬ ‫پريذانيَء‬ ‫عيس‬ ‫خير‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ٿئي‬ ‫خشذ‬ ‫ډدي‬ ‫عي‬ ‫ڪنغڻ‬ ‫هر‬ ‫هر‬.(‫ڪٽ‬)
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 13
‫نؼبر‬ ‫دين‬9.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫صئشنج‬ ‫۽‬ ‫رسـ‬ ‫بيڊ‬ ‫جش‬ ‫نبيم‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫خير‬ ،‫ثشبيه‬ ،‫نبيم‬
‫پائي‬ ‫پيش‬ ‫داڪس‬ ‫سيهي‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫نبيم‬ ‫ڪري‬ ‫پئي‬ ‫تيار‬ ‫ڪيس‬ ‫دشٽ‬ ‫سجهي‬ ‫ڪپزا‬ ‫جا‬ ‫نبيم‬ ‫ثشبيه‬
‫نبيم‬:‫سجهجان‬ ‫نه‬ ‫جشڊا‬ ‫غهڻا‬!‫خريد‬ ‫ئي‬ ‫۾‬ ‫بئي‬
ُ
‫د‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫زرسرت‬
‫د‬
ُ
‫سٺند‬ ‫ڪري‬!‫طائدس‬ ‫جش‬ ‫سڃڻ‬ ‫عڻي‬ ‫سزن‬ ‫اجايش‬!
‫ثشبيه‬:‫نه‬ ‫سٺندي‬ ‫تي‬ ‫پغهار‬(‫ػڳائيندي‬ ‫زپ‬ ‫آخري‬)‫جن‬ ُ‫ه‬ ‫ته‬ ‫ايترا‬
‫هػن‬ ‫ته‬ ‫تيدين‬ ‫جش‬!‫آهن‬ ‫ته‬ ‫جشڊا‬ ‫پنج‬!
‫نبيم‬:(‫سجهندي‬ ‫پير‬ ‫۾‬ ‫بشٽ‬)‫آ‬ ‫ٺيڪ‬ ‫ها‬!‫ته‬ ‫چاڪشؼينٽس‬
‫نه‬ ‫ڇڏيئي‬ ‫سجهي‬ ‫دڀ‬!
‫ثشبيه‬:‫بابا‬ ‫ها‬!‫ٽڪيٽ‬!‫ؼشبا‬ ‫۽‬ ‫پادپشرٽ‬.‫سڇا‬ ‫دڀ‬ ‫دشاِء‬ ‫عان‬ ‫ؿ‬
‫اٿن‬!(‫ٿا‬ ‫اچنس‬ ‫ڀرجي‬ ‫ڳشڊها‬ ‫۾‬ ‫اعين‬ ،‫ٿي‬ ‫ډديس‬)
‫نبيم‬:(‫ڪندي‬ ‫پيار‬ ‫ٿي‬
ُ
‫ا‬)‫خاڪ‬ ‫دبئي‬ ‫پشِء‬ ‫ته‬ ‫ڪنديئن‬ ‫ائين‬
‫د‬
ُ
‫دغهند‬ ‫سڃي‬!(‫عڻندي‬ ‫بيل‬)‫غهرائيندس‬ ‫جػد‬ ‫سٺي‬ ‫غهر‬
‫دئين‬!(‫ٿش‬ ‫ػهي‬ ‫هيٺ‬)
‫ثشبيه‬:(‫ډدي‬ ‫ػهندي‬ ‫عيس‬ ‫غهندي‬
ُ
‫ا‬ ‫زڪ‬
ُ
‫ػ‬ ‫جا‬ ‫اعين‬)‫بس‬!‫خير‬
‫دان‬!‫۾‬ ‫اؼانت‬ ‫جي‬ ‫اهلل‬!
‫آهي‬ ‫ڪي‬
ُ
‫چ‬ ‫ڦيري‬ ‫دالـ‬ ‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫پزهي‬ ‫پئي‬ ‫نؼاز‬ ‫جي‬ ‫صذا‬ ‫خير‬ ‫۾‬ ‫صئشنج‬ ‫هيٺ‬!‫اچي‬ ‫ػهي‬ ‫نبيم‬
‫سيزهي‬ ‫دػش‬ ُ‫ؼ‬ ‫رزشانه‬ ،‫ٿش‬ ‫ڪري‬ ‫انتشار‬ ‫جش‬ ‫ٿيڻ‬ ‫ختن‬ ‫نؼاز‬ ‫جي‬ ‫ؼاٌء‬ ‫تي‬ ‫رشطي‬ ‫خاػي‬!‫رعي‬ ‫تي‬ ‫پادي‬
‫ڪري‬ ‫پيار‬ ‫ٿي‬ ‫سيهي‬ ‫اچي‬ ‫ڀردان‬ ‫ڀاُء‬
‫رزشانه‬:‫رهجان‬ ‫ډيندس‬ ‫خبر‬ ‫جي‬ ‫خيريت‬ ‫خير‬!‫ٿجان‬ ‫نه‬ ‫پريذان‬!
‫نبيم‬:‫اٿئي‬ ‫پارت‬ ‫جي‬ ‫ثشبيه‬!‫چشندد‬ ‫ايترس‬ ‫بس‬!
‫ٿش‬ ‫سڃي‬ ‫سٽس‬ ‫ٿي‬
ُ
‫ا‬ ‫نبيم‬ ‫ٿي‬ ‫ڦيري‬ ‫دالـ‬ ‫به‬ ‫ؼاُء‬!‫پائي‬ ‫ڀاڪر‬ ‫عيس‬ ‫نبيم‬ ‫ته‬ ‫ٿي‬ ‫ٿي‬
ُ
‫ا‬ ‫هشَء‬!
‫نبيم‬:(‫ػزڪ‬ ‫۾‬ ‫اعين‬)‫آهيش‬ ‫ناراز‬ ‫ته‬ ‫اٿن‬ ‫خبر‬!‫ؼصاػ‬ ‫جػد‬
‫ڪندئش‬ ‫ڪشنه‬!‫رعجش‬ ‫ياد‬ ‫۾‬ ‫ن‬
ُ
‫صائ‬
ُ
‫د‬ ‫پنهجي‬ ‫به‬ ‫پشِء‬!
‫تان‬ ‫ډاڪڻن‬ ‫ؼٿان‬ ،‫ٿش‬ ‫سڃي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫عڻي‬ ‫بيل‬ ‫۾‬ ‫تڪز‬ ‫تز‬
‫ٿي‬ ‫ډدي‬ ‫سيندس‬ ‫عيس‬ ‫به‬ ‫ثشبيه‬ ‫ڳاڊيندڊ‬ ‫ػزڪ‬.(‫ڪٽ‬)
‫نؼبر‬ ‫دين‬10.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ؼان‬ ‫رسـ‬ ‫بيڊ‬ ‫ٽاڪي‬ ‫طشن‬:‫ڪردار‬ ‫ډينهن‬:‫ادؼاَء‬ ‫۽‬ ‫ثشبيه‬
‫نؼبر‬ ‫ڪش‬ ‫ڳشػي‬ ‫ديم‬ ‫ٿي‬
ُ
‫ا‬ ‫پشِء‬ ‫ٿي‬ ‫رعي‬ ‫هٿ‬ ‫ٻئي‬ ‫تي‬ ‫پيٽ‬ ‫عان‬ ‫ك‬ُ‫ب‬ ‫هر‬ ‫هر‬ ‫پريذان‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫ثشبيه‬
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 14
‫ٿش‬ ‫عڻي‬ ‫طشن‬ ‫ڪش‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫سڄڻ‬ ‫رنل‬ ،‫ٿي‬ ‫ػڳائي‬
‫ادؼاَء‬:‫ڪير‬!‫ثشبيه‬!‫بيشطا‬ ‫هم‬!‫ڳاػهايان‬ ‫ٿي‬ ‫ڪانه‬ ‫تشدان‬!
‫آهين‬ ‫آئي‬ ‫ڪانه‬ ‫به‬ ‫ؼػڻ‬ ‫تشن‬ ‫آهن‬ ‫ٿيا‬ ‫ؼهنا‬ ‫ڪيترا‬!
‫ثشبيه‬:‫آ‬ ‫ؼجبشري‬ ‫يار‬!‫سئي‬ ‫بڻجي‬ ‫جش‬ ‫ظيدياڻي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫هڪ‬
‫آهيان‬!
‫ادؼاَء‬:‫ڇش‬ ‫ڇش‬!‫خياؿ‬ ‫آزاد‬ ‫ايڏي‬!‫ظيدياڻي‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫۽‬ ‫غهؼندڊ‬ ‫رسػش‬!
‫هشن‬!‫سيس‬ ‫دؼجهي‬!
‫ثشبيه‬:‫يار‬ ‫ادؼاَء‬ ‫ها‬!‫آ‬ ‫سڇي‬ ‫ڪري‬ ‫ؼيريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫۾‬ ‫پيار‬ ‫ؼشن‬!
‫آهن‬ ‫ناراز‬ ‫به‬ ‫بابا‬ ‫اؼان‬ ‫هاڻ‬!‫بشرچ‬ ‫جش‬ ‫ػطٽ‬ ‫نش‬ ‫به‬ ‫داهرن‬ ‫ته‬
‫آهي‬ ‫ڇڏيش‬ ‫هڻي‬! !‫سيش‬ ‫هػيش‬ ‫بئي‬
ُ
‫د‬ ‫ٿيا‬ ‫هطتا‬ ‫ٻه‬ ‫به‬ ‫نبيم‬!
‫ادؼاَء‬:‫نه‬ ‫اچ‬ ‫هػي‬ ‫سٽ‬ ‫ؼشن‬ ‫پشِء‬!‫ڪندادشن‬ ‫انجشاِء‬ ‫دان‬ ‫ظدن‬!
‫ثشبيه‬:‫دغهان‬ ‫نٿي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫به‬ ‫عان‬ ‫غهر‬ ‫يار‬!‫ته‬ ‫نڪتيس‬ ‫جي‬
‫دغهنديس‬ ‫نه‬ ‫سڃي‬ ‫ساپس‬!‫ڪريان‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫ڪريان‬!‫ؼان‬
‫آهيان‬ ‫سئي‬ ‫ٿي‬ ‫پريذان‬ ‫ته‬!
‫ادؼاَء‬:‫پئي‬ ‫دشچيئي‬ ‫جيڪش‬ ‫آخر‬!‫نه‬ ‫ڪيئي‬ ‫ئي‬ ‫هش‬
ُ
‫ا‬!‫هاڻ‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫ته‬
‫دك‬ ‫ڪرڻ‬ ‫به‬ ‫برداذت‬!‫ناػش‬ ‫جش‬ ‫ظربانين‬ ‫ئي‬ ‫آهي‬ ‫ته‬ ‫صذق‬!
‫سڃ‬ ‫ډيندي‬!‫سڃ‬ ‫ډيندي‬!
‫ثشبيه‬:‫ٿي‬ ‫دغهان‬ ‫ډئي‬ ‫ته‬ ‫ظرباني‬ ‫جي‬ ‫آزاديَء‬ ‫يار‬!‫نه‬ ‫جي‬ ‫ك‬ُ‫ب‬ ‫پر‬!
‫ادؼاَء‬:‫ڇش‬!‫ډينئي‬ ‫نٿا‬ ‫به‬ ‫ٽڪر‬ ‫جش‬ ‫ڇا‬ ‫اٿئي‬ ‫عيا‬ُ‫ب‬ ‫يا‬ ‫ضريب‬ ‫داهرا‬!
‫ثشبيه‬:‫آهن‬ ‫دتابا‬ ‫دعيا‬!‫غڏ‬ ‫دڏي‬ ‫ڪش‬ ‫تي‬ ‫سظت‬ ‫جي‬ ‫ؼانيِء‬ ‫پر‬
‫نه‬ ‫به‬ ‫عارائي‬!‫عائيندي‬ ‫سڃي‬ ‫بچيم‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫ػڪي‬ ‫ػڪي‬
‫آهيان‬!‫نه‬ ‫به‬ ‫جيتري‬ ‫ڀرڻ‬ ‫ك‬
ُ
‫ڪ‬ ‫ڪڏهن‬ ‫ته‬ ‫سڇ‬ ‫ڪڏنهن‬!
‫آ‬ ‫رهيش‬ ‫ذر‬
ُ
‫غ‬ ‫سڃي‬ ‫ته‬ ‫پاڻيَء‬ ‫بس‬.
‫ادؼاء‬:‫اڊي‬!‫سينديئن‬ ‫ؼري‬ ‫عي‬ُ‫ب‬ ‫ته‬ ‫ائين‬!‫شد‬ُ‫ج‬ ‫۾‬ ‫طرج‬!‫رسٽ‬
ُ
‫ط‬ ‫ڦم‬
‫نه‬ ‫ئي‬ ‫هشندا‬ ‫ته‬!‫آهين‬ ‫تي‬ ‫چائٽنل‬ ‫ته‬ ‫دؼجهجئين‬!
‫ثشبيه‬:(‫ډيندي‬ ‫اسٻادي‬)‫يار‬ ‫بس‬!‫اچي‬ ‫پئي‬ ‫ننڊ‬ ‫هاڻ‬!‫پئي‬ ‫ياد‬ ‫غهڻش‬
‫ٿيس‬ ‫پئي‬ ‫بشر‬ ‫۽‬ ‫ڪين‬!‫ڪيؼئي‬ ‫ڪاؿ‬ ‫عڻي‬ ‫دش‬!‫به‬ ‫نبيم‬
‫سيش‬ ‫سداري‬ ‫هتي‬ ‫ديم‬ ‫پنهنجش‬!‫ڪڏنهن‬ ‫ؼان‬ ‫بشٿ‬ ‫پبػڪ‬
‫ڳػهائي‬ ‫ٿش‬ ‫ڪڏنهن‬!‫حاطظ‬ ‫اهلل‬ ‫چڱش‬!
‫ادؼاَء‬:‫حاطظ‬ ‫اهلل‬!(‫ٿيشن‬ ‫رعن‬ ‫ڪري‬ ‫بند‬ ‫طشن‬ ‫ٻئي‬)‫ڪٽ‬
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 15
‫نؼبر‬ ‫دين‬11.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫درد‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫جؼع‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫صظيدتؼند‬ ‫۽‬ ‫رائظه‬ ،‫رسبي‬ ،‫خير‬
‫دين‬12.
‫ؼنشر‬:‫ڪردار‬ ‫رسـ‬ ‫چرائنل‬ ‫پشِء‬ ‫۽‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫ؼان‬ ‫ڪؼري‬ ‫ثشبيه‬:‫ثشبيه‬
‫نشٽ‬:‫ٿيندا‬ ‫۾‬ ‫انٽرڪٽ‬ ‫ڪٽ‬ ‫ٻارهشن‬ ‫۽‬ ‫يارهشن‬ ‫دين‬!‫خير‬ ‫آپا‬ ،‫آهي‬ ‫ذرسع‬ ‫درد‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫جؼع‬
‫اچي‬ ‫پيش‬ ‫نشر‬ ‫رادرار‬ُ‫پ‬ ‫۾‬ ‫انڌيري‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫ساري‬ ‫سجدان‬ ‫ؼصؼشؿ‬ ‫حدب‬ ‫تي‬(‫ڪٽ‬).‫آهدتي‬ ‫ثشبيه‬
‫خاػي‬ ، ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫۾‬ ‫ڳشص‬ ‫جي‬ ‫ؼانيَء‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫ػهي‬ ‫هيٺ‬ ‫تان‬ ‫ډاڪڻ‬ ‫چڄندي‬ ‫چڄندي‬ ‫آهدتي‬
‫آهي‬ ‫پيش‬ ‫خاػي‬ ‫جيڪش‬ ‫ٿي‬ ‫عشػي‬ ‫عي‬ ‫طرج‬ ‫رعيم‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬ ‫پشِء‬ ‫۽‬ ‫پريذان‬ ‫ډدي‬ ‫ٿانش‬ ‫۽‬ ‫ديڳزيشن‬!‫اسچتش‬
‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ډدي‬ ‫عشػي‬ ‫پشرس‬ ‫سڇي‬ ‫اڳيان‬ ‫پئي‬ ‫تي‬ ‫درسازي‬ ‫ػيم‬
ُ
‫ع‬ ‫ٿشري‬ ‫جي‬ ‫ڪؼري‬ ‫ساري‬ ‫درد‬ ‫نشر‬ ‫دندد‬
، ‫۾‬ ‫حيرت‬ ‫ډدي‬ ‫ؼنشر‬ ‫جش‬ ‫داؼهشن‬(‫ڪٽ‬ ‫انٽر‬)‫رسذني‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫ساري‬ ‫درد‬ ‫دان‬ ‫ػڻ‬
ُ
‫ع‬ ‫درسازي‬
‫به‬ ‫صظيدتؼند‬ ،‫ٿي‬ ‫ډدي‬ ‫عي‬ ‫ثشبيه‬ ‫بيٺم‬ ‫سرػ‬ ‫در‬ ‫نڪري‬ ‫ؼان‬ ‫سجدان‬ ‫اسچتش‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ٿئي‬
‫ٿا‬ ‫نهارين‬ ‫پشيان‬ ‫ډدي‬ ‫رسذني‬.‫ؼان‬ ‫خشػ‬ ‫ډدي‬ ‫عي‬ ‫نشرن‬ ‫ساري‬ ‫اعين‬ ‫ڳاڊهين‬ ‫جي‬ ‫خير‬ ‫ببي‬ ‫ثشبيه‬
‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫پنهنجي‬ ‫ساپس‬ ‫چسڊي‬ ‫تي‬ ‫تيس‬ ‫ڪري‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫هڪدـ‬.(‫ڪٽ‬)‫خير‬ ‫آپا‬
‫عي‬ ‫ؼندن‬ ‫صظيدت‬
‫خير‬:‫سيچاري‬ ‫آهي‬ ‫ٻارڊي‬ ‫يتين‬!‫اٿس‬ ‫سيا‬ ‫ڪرڻ‬ ‫صؼرس‬ ‫ڀاَء‬ ‫۽‬ ‫ؼاُء‬!
‫اٿس‬ ‫سيا‬ ‫ڇڏي‬ ‫سٽ‬ ‫ؼشن‬ ‫صِء‬ ‫ډينهن‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬!‫ڪري‬ ‫صؼرس‬
‫سيندد‬ ‫سٺي‬ ‫غهر‬ ‫پنهنجي‬ ‫ته‬ ‫ايندا‬!
‫دان‬ ‫زسر‬ ‫۾‬ ‫انداز‬ ‫جي‬ ‫ڪشرد‬
‫دڀئي‬:‫اهلل‬ ‫بحان‬ ُ‫د‬!‫اهلل‬ ‫دبحان‬!
‫رسبي‬:ُ‫هلل‬‫ا‬ ‫حق‬!‫ډي‬ ‫برڪت‬ ‫اهلل‬!
‫رائظه‬:‫جا‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪري‬ ‫ػند‬ُ‫ب‬ ‫درجا‬ ‫اهلل‬!(‫ڪٽ‬)
‫دين‬13.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ٽاڪي‬ ‫ٽيػطشن‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬ ‫داڳيش‬:‫ادؼاَء‬ ‫۽‬ ‫ثشبيه‬
‫پئي‬ ‫ٻاډائي‬ ‫عي‬ ‫اهلل‬ ‫عڻي‬ ‫ؼٿي‬ ‫هٿ‬ ‫ثشبيه‬ ‫پريذان‬ ‫س‬ ‫حيران‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬
‫ثشبيه‬:‫اهلل‬ ‫يا‬!‫آهي‬ ‫ؼاجرا‬ ‫ڪهزي‬ ‫هي‬!‫ڪٿي‬ ‫ته‬ ‫ڪيئن‬ ‫ڪٿي‬
‫ڪيئن‬!‫آهي‬ ‫صاؼػه‬ ‫ڇا‬ ‫آنٽي‬!‫ساري‬ ‫ڪڍڻ‬ ‫ڀشت‬ ‫جن‬!
‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ڌائڻ‬ُ‫ٻ‬ ‫عي‬ ‫ادؼاَء‬ ‫ٿي‬ ‫ڌائي‬ُ‫ٻ‬ ‫حاصت‬ ‫ڳاػهائي‬ ‫۾‬ ‫ؼيشٽ‬ ‫دان‬ ‫ادؼاِء‬ ‫عڻي‬ ‫طشن‬ ‫ڳشػي‬ ‫هڪدـ‬
‫ثشبيه‬:‫ادؼاَء‬ ‫يار‬!‫ٿئين‬ ‫پيش‬ ‫چپ‬ ‫هاڻ‬!‫ڦيڻش‬ ‫دـ‬ ‫آنٽي‬ ‫ڪٿي‬
‫سٺي‬ ‫ڦيري‬ ‫نه‬ ‫دؼاغ‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫ڪري‬!‫دؿ‬ ‫جي‬ ‫نبيم‬ ‫يا‬!
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 16
‫ادؼاَء‬:(‫ډئي‬ ‫ٽهڪ‬ ،‫عػي‬)‫چري‬ ‫۾‬ ‫دائيَء‬ُ‫ج‬ ‫جي‬ ‫نبيم‬ ‫ڀائش‬ ‫ته‬ ‫ٿش‬ ‫ػڳي‬
‫ٿين‬ ‫پئي‬!‫ته‬ ‫ؿ‬ ‫خيا‬ ‫اهزا‬ ‫ته‬ ‫نه‬ ‫آهي‬ ‫هشندس‬ ‫اڪيػش‬ ‫ؼاڻهشن‬
‫آهن‬ ‫ئي‬ ‫دتائيندا‬!
‫ثشبيه‬:‫اچي‬ ‫نٿش‬ ‫ڇش‬ ‫يظين‬ ‫تشعي‬ ‫ادؼاَء‬!‫ڪشنه‬ ‫خياؿ‬ ‫ظدن‬ ‫جش‬ ‫دا‬
ُ
‫خ‬
‫آهن‬!
‫ادؼاَء‬:‫ڪريشن‬ ‫ٿا‬ ‫ائين‬ ‫ڀال‬ ‫چڱشن‬!‫ؼػڻ‬ ‫تشدان‬ ‫ٿي‬ ‫اچان‬ ‫آئشن‬!
‫ثشبيه‬:‫نه‬!‫نه‬!‫ڇا‬ ‫آهين‬ ‫ٿي‬ ‫چري‬!‫تشن‬ ‫ؼارائينديَء‬ ‫ؼانغهين‬!
‫ادؼاَء‬:‫آهي‬ ‫ڳاػهه‬ ‫ڪهزي‬ ‫جي‬ ‫ٿيڻ‬ ‫چري‬ ‫ڀال‬ ‫۾‬ ‫ان‬!‫جؼع‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫اڄ‬
‫آ‬ ‫رات‬!‫سٺڻ‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫نه‬ ‫آهن‬ ‫اينديشن‬ ‫ؼايشن‬!‫سانغر‬ ‫انهن‬ ‫به‬ ‫آئشن‬
‫سينديس‬ ‫اچي‬!‫آهي‬ ‫غهرايش‬ ‫تش‬ ‫ته‬ ‫پشندي‬ ‫خبر‬ ‫ڪهزي‬!‫بس‬
‫دؼجاِء‬ ‫نظذش‬ ‫جش‬ ‫غهر‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫تشن‬!‫سڄايان‬ ‫بيم‬ ‫هچي‬ُ‫پ‬ ‫تي‬ ‫غيٽ‬
‫ډدي‬ ‫تان‬ ‫ٽيرد‬ ‫ته‬!‫اچئين‬ ‫هػي‬ ‫تائين‬ ‫ډاڪڻن‬!(‫ڪٽ‬)
‫دين‬14.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫غيٽ‬ ‫جش‬ ‫غهر‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬ ‫داڳييش‬:‫ادؼاَء‬ ‫۽‬ ‫ثشبيه‬
‫عيس‬ ‫داؼهشن‬ ‫آهي‬ ‫به‬ ‫ذپ‬ ‫ڪش‬ ‫۾‬ ‫هٿ‬ ‫جي‬ ‫ادؼاُء‬ ‫پاتم‬ ‫چادري‬ ‫ڪاري‬ ‫ته‬ ‫ٿي‬ ‫عشػي‬ ‫در‬ ‫ثشبيه‬
‫ئي‬ ‫تي‬ ‫غيٽ‬ ‫ٿي‬ ‫رسئي‬ ‫پائي‬ ‫ڀاڪر‬ ‫ډدي‬
‫ثشبيه‬:‫آهيان‬ ‫ڦاٿي‬ ‫اچي‬ ‫ڪٿي‬ ‫اصئي‬ ‫آئشن‬!‫تائين‬ ‫اڃان‬ ‫به‬ ‫نبيم‬
‫ؼشڪػيش‬ ‫ڪشنهين‬ ‫نؼبر‬ ‫طشن‬ ‫پنهنجش‬!‫غهر‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫چيائين‬
‫آهي‬ ‫رهندس‬ ‫بدصئيندس‬!‫اٿس‬ ‫ؼانه‬ ‫ؼدتظم‬ ‫به‬ ‫ايڊريس‬!‫ڇا‬
‫ڪريان‬!‫اچي‬ ‫نٿش‬ ‫۾‬ ‫دؼجهه‬!
‫ادؼاَء‬:(‫ډيندي‬ ‫تدػي‬)‫رؽ‬ ‫يظين‬ ‫تي‬ ‫اهلل‬!‫دڀ‬ ‫آهدتي‬ ‫آهدتي‬
‫سيندس‬ ‫ٿي‬ ‫رحيح‬!(‫ډيندي‬ ‫ذاپر‬)‫طرسٽ‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫۾‬ ‫هن‬ ‫طػحاؿ‬
‫چاڪػيٽ‬!‫بدڪيٽ‬!‫پيڪٽ‬ ‫جا‬ ‫چپس‬!‫جشد‬ ‫۽‬ ‫عير‬
‫اٿئي‬!
‫ثشبيه‬:(‫سٺي‬ ‫ذاپر‬)‫دغهنديس‬ ‫صهي‬ ‫ڪيئن‬ ‫احدان‬ ‫هي‬ ‫نهنجش‬
ُ
‫ت‬ ‫ؼان‬
‫ادؼاَء‬!
‫ادؼاَء‬:‫نه‬ ‫ڪندئين‬ ‫نه‬ ‫ياد‬ ‫عي‬ ‫احدان‬ ‫هن‬ ‫تشن‬!‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫اهشئي‬ ‫ته‬
‫هشندس‬ ‫بدػش‬ ‫جش‬ ‫احدان‬!‫ٿي‬ ‫هالن‬ ‫ؼان‬ ‫هاڻ‬ ‫چڱشن‬!‫عن‬ ‫هطتش‬
‫سٺ‬ ‫ذاري‬
ُ
‫غ‬!‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫غهڻش‬ ‫تي‬ ‫رات‬ ‫جؼصي‬ ‫نيڪدٽ‬ ‫پشِء‬
‫اينديس‬ ‫عڻي‬!(‫ڪٽ‬ ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫هػي‬)
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 17
‫دين‬15.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ڪؼرس‬ ‫جش‬ ‫ثشبيه‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫ثشبيه‬
‫اندر‬ ‫عشػي‬ ‫درسازس‬ ‫جش‬ ‫ڪؼري‬ ‫دندد‬ ‫آهدتي‬ ‫آهدتي‬ ‫رزشانه‬ ‫۾‬ ‫ننڊ‬ ‫غهري‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫پنهنجي‬ ‫ثشبيه‬
‫ٽيبم‬ ‫دائيڊ‬ ‫جيڪش‬ ‫ٿي‬ ‫پش‬ ‫تي‬ ‫ؼشبائم‬ ‫نشر‬ ‫دندد‬ ‫سجهندي‬ ‫نشر‬ ‫تي‬ ‫جاِء‬ ‫هر‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬
‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫دان‬ ‫سريظي‬ ‫اڳئي‬ ‫عڻي‬ ‫ؼشبائم‬ ‫هشَء‬ ،‫هش‬ ‫پيش‬ ‫تي‬.(‫ڪٽ‬)
‫دين‬16.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ڪؼرس‬ ‫جش‬ ‫رزشانه‬:‫ڪردار‬ ‫ډينهن‬:‫خير‬ ‫آپا‬ ‫۽‬ ‫رزشانه‬
‫عػي‬ ‫ډئي‬ ‫ٽهڪ‬ ‫عڻي‬ ‫دي‬ ‫تان‬ ‫ٽيبم‬ ‫ٻڌي‬ ‫پئي‬ ‫جشڊس‬ ‫۾‬ ‫سارن‬ ‫ډدي‬ ‫عي‬ ‫پاڻ‬ ‫داؼهشن‬ ‫جي‬ ‫آنٽي‬ ‫رزشانه‬
‫ډدي‬ ‫ؼشبائم‬ ‫اچي‬ ‫اندر‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫ته‬ ‫ٿي‬
‫خير‬:‫هي‬!‫سٽ‬ ‫تش‬ ‫ؼشبائم‬ ‫جش‬ ‫نبيم‬!‫ؼٿان‬ ‫آئينَء‬ ‫عڻي‬ ‫ڪڏنهن‬!
‫رزشانه‬:‫اؼي‬ ‫چشانس‬ ‫ڇا‬!‫ڀاڄائي‬ ‫غهشدزس‬ ‫ها‬!‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫تم‬ ُ‫د‬ ‫۾‬ ‫ننڊ‬ ‫غهري‬
‫ٿيش‬ ‫عن‬ ‫هطتش‬ ‫تان‬ ‫ٽيبم‬!‫آهيان‬ ‫آئي‬ ‫ڪري‬ ‫پار‬!
‫خير‬:‫آ‬ ‫ڇش‬ ‫پريذان‬ ‫چشان‬ ‫به‬ ‫آئشن‬!‫جهاتيشن‬ ‫ؼٿان‬ ‫هر‬ ‫هر‬ ‫پئي‬ ‫ڇش‬
‫ډدي‬ ‫پائي‬!
‫رزشانه‬:‫ڇاڪري‬!‫دغهي‬ ‫ڇي‬
ُ
‫ڪ‬ ‫نه‬!‫دغهي‬ ‫ڇي‬ُ‫پ‬ ‫نه‬!‫ڄي‬ُ‫پ‬ ‫نئي‬ ‫۽‬
‫دغهي‬!(‫دان‬ ‫ٽرڊائپ‬)‫سيچاري‬!
‫خير‬:‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ڪئي‬ ‫طشن‬ ‫نبيم‬!‫جشڻس‬ ‫ڇش‬ ‫اصئي‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫ڇيائين‬ُ‫پ‬!
‫آ‬ ‫رعيش‬ ‫ڪري‬ ‫بند‬ ‫ؼشبائم‬!‫ډنشؼانس‬ ‫چئي‬ ‫به‬ ‫ؼشن‬!‫ابا‬ ‫اصئي‬!
‫ناتش‬ ‫نه‬ ‫ادانجش‬!‫سادسش‬ ‫نه‬!‫اؼان‬!‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫صِء‬ ‫عائڻ‬
‫ڪر‬ ‫رعندي‬ ‫بچائي‬!‫پئي‬ ‫نه‬ ‫۾‬ ‫ڳچيَء‬ ‫ادانجي‬ ‫ؼري‬ ‫ك‬ُ‫ب‬ ‫ؼتان‬!
‫پئي‬ ‫سيزهي‬ ‫سانغر‬ ‫نؼازين‬ ‫سٺي‬ ‫عي‬ ‫ان‬ ‫ٿي‬ ‫ډيس‬ ‫عڻي‬ ‫رئش‬ ‫اڇش‬ ‫رزشانه‬
‫رزشانه‬:(‫ډيعاري‬ ‫ؼشبائم‬)‫ڪريان‬ ‫ڇا‬ ‫جش‬ ‫هن‬!
‫خير‬:‫رؽ‬ ‫ػڪائي‬ ‫۾‬ ‫ڪٻٽ‬!‫ٿي‬ ‫ٻڌايائين‬ ‫اچي‬!
(‫زي‬ ُ‫ؼ‬ ‫سيندي‬)‫ؼتان‬ ‫ڇڏجانِء‬ ‫ڪري‬ ‫صڪ‬ ‫عي‬ ‫اػؼاڊيَء‬!
(‫ڪٽي‬)‫ها‬!‫ٿي‬ ‫سڃان‬ ‫صِء‬ ‫صا‬
ُ
‫د‬!‫سيهجئين‬ ‫ډئي‬ ‫در‬!‫سري‬ ‫ؼتان‬
‫اچي‬ ‫نه‬ ‫ػهي‬!‫ايندي‬ ‫به‬ ‫آنٽي‬ ‫رسبي‬ ‫اڄ‬ ‫ته‬ ‫ٻيش‬!‫ته‬ ‫ڪندس‬ ‫اهلل‬
‫ػڳندي‬ ‫ؼيندي‬ ‫به‬ ‫۾‬ ‫هٿن‬ ‫نهنجي‬
ُ
‫ت‬ ‫جػد‬ِ!
‫رزشانه‬:(‫ذرؼائي‬)‫اؼان‬!‫زسريَء‬ ‫به‬ ‫تشن‬!(‫ٿي‬ ‫ؼدڪرائي‬ ‫سجهي‬ ‫رئش‬ ‫۾‬ ‫ات‬)
‫ٿي‬ ‫ٿئي‬ ‫داخم‬ ‫اندر‬ ‫عشػي‬ ‫جشدر‬ ‫ڪؼري‬ ‫جي‬ ‫دؼاع‬ ‫ؼان‬ ‫صبيَء‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫نڪري‬ ‫خير‬.(‫ڪٽ‬)
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 18
‫دين‬17.
‫سظت‬ ‫ڪؼرس‬ ‫جش‬ ‫ثشبه‬ ‫ؼنشر‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫ثشبيه‬
‫پائي‬ ‫جهاتي‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫ته‬ ‫ٿي‬ ‫ٿي‬
ُ
‫ا‬ ‫ڪڏنهن‬ ،‫ٿي‬ ‫سيهي‬ ‫ڪڏنهن‬ ،‫پريذان‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫پنهنج‬ ‫ثشبيه‬
‫ٿي‬ ‫ڇـ‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫ساپس‬ ‫سري‬ ‫ډدي‬ ‫سيٺش‬ ‫عي‬ ‫رزشانه‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬ ،‫ػهي‬ ‫ډاڪا‬ ‫ٽي‬ ‫ٻه‬ ‫نهاري‬ ‫هيٺ‬
‫۾‬ ‫پريذانيَء‬ ‫ڇڏي‬ ‫پاڻ‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬
‫۾‬ ‫اسسر‬ ‫سائيس‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫دشچي‬
‫ثشبيه‬:‫سيش‬ ‫ذري‬
ُ
‫غ‬ ‫هطتش‬!‫آهي‬ ‫آئي‬ ‫ڪانه‬ ‫به‬ ‫ادؼاَء‬!‫به‬ ‫ايندي‬
‫ڪيئن‬!‫جش‬ ‫اچڻ‬ ‫ڪري‬ ‫ڪا‬ ‫جش‬ ‫ڪشنه‬ ‫آهي‬ ‫ؼشبائم‬
‫ها‬ ‫ڌايانس‬ُ‫ٻ‬ ‫سظت‬!(‫ٿي‬ ‫ٿي‬
ُ
‫ا‬ ‫سري‬)‫ته‬ ‫ڪري‬ ‫طشن‬ ‫به‬ ‫نبيم‬
‫ڪري‬ ‫ڪيئن‬!‫هشندس‬ ‫دشچيندس‬ ‫ڇا‬ ‫اصئي‬!‫ته‬ ‫عي‬ ‫هنن‬
‫هشندائين‬ ‫ڪئي‬ ‫زرسر‬!‫عڻين‬ ‫ڌائين‬ُ‫ٻ‬ ‫جش‬ ‫آ‬ ‫ؼجاؿ‬!‫اهلل‬ ‫ػ‬
ُ
‫ا‬
‫آهي‬ ‫ؼدئػش‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ؼيريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫ڇا‬!‫انهن‬ ‫دان‬ ‫انهن‬ ‫۽‬
‫آهي‬ ‫پشندس‬ ‫دهڻش‬ ‫عي‬ ‫تڪػيطن‬!‫تڪػيطشن‬ ‫اهي‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫يا‬
‫آهن‬ ‫۾‬ ‫نريب‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬!‫ڪانه‬ ‫به‬ ‫ؼاني‬ ‫عان‬ ‫ٻنپهرن‬
‫اٿن‬ ‫عاڇي‬!‫اصئي‬ ‫اڄ‬ ‫پر‬ ‫ها‬ ‫اچان‬ ‫عڻي‬ ‫سڃي‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬
‫آهي‬ ‫رهي‬ ‫سيهي‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬ ‫هڻي‬ ‫ڇاپش‬ ‫ڇش‬ ‫به‬ ‫رزشانه‬!‫اص‬!
‫ڪريان‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫ڪريان‬!
‫ډدي‬ ‫پائي‬ ‫جهاتي‬ ‫هيٺان‬ ‫ػهي‬ ‫ډاڪا‬ ‫ٻه‬ ‫آهدتي‬ ‫سري‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫نڪري‬ ‫ؼان‬ ‫دشچ‬ ‫۽‬ ‫ٿش‬ ‫ٿئي‬ ‫ٺزڪش‬
‫ڇػي‬
ُ
‫ا‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫اچي‬ ‫عي‬ ‫پاڻ‬ ‫ساپس‬ ‫تي‬ ‫نڪرڻ‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫۽‬ ‫آساز‬ ‫جي‬ ‫ػڻ‬
ُ
‫ع‬ ‫درسازس‬ ‫جش‬ ‫ڪؼرس‬ ‫درد‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬
‫ٿي‬(‫ڪٽ‬)
‫دين‬18.
‫سظت‬ ‫صبي‬ ‫يا‬ ‫رسـ‬ ‫چرائنل‬ ‫ؼنشر‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬ ‫داڳي‬:‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫خير‬
‫تي‬ ‫رشطي‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬ ‫۾‬ ‫انداز‬ ‫جي‬ ‫۽پريذانيَء‬ ‫ٿڪاسٽ‬ ‫عشػي‬ ‫در‬ ‫تي‬ ‫ساپديَء‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫درد‬
‫ډدي‬ ‫پريذان‬ ‫عيس‬ ‫رزشانه‬ ‫ٿي‬ ‫سهي‬
‫رزشانه‬:‫اؼي‬ ‫نه‬ ‫آهي‬ ‫خير‬!‫نه‬ َ‫ش‬
َ
‫اٿ‬ ‫رحيح‬ ‫ته‬ ‫سبيصت‬!‫پريذان‬
‫آهيش‬ ‫سيا‬ ‫ٿي‬ ‫ڇش‬!
‫خير‬:‫ها‬!‫ها‬!‫آهي‬ ‫رحيح‬!‫۾‬ ‫درد‬ ‫رسبي‬ ‫آنٽي‬ ‫اڄ‬ ‫بس‬
‫نه‬ ‫آئي‬ ‫ڪانه‬!‫سيس‬ ‫ٿي‬ ‫پريذان‬ ‫ته‬!‫جش‬ ‫ڪڏنهن‬
‫آ‬ ‫ڪندي‬ ‫ڪشنه‬ ‫ناضش‬!
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 19
‫رزشانه‬:‫جان‬ ‫اؼي‬ ‫آهي‬ ‫ڳاػهه‬ ‫ڪهزي‬ ‫جي‬ ‫پريذانيَء‬ ‫۾‬ ‫ان‬!
‫عڻي‬ ‫ڇشد‬ُ‫پ‬ ‫ڪري‬ ‫طشن‬!‫ډيش‬ ‫ڇشٿا‬ ‫تڪػيف‬ ‫عي‬ ‫پاڻ‬!
‫خير‬:‫ٻچا‬ ‫نه‬!‫ڪندا‬ ‫ڪشنه‬ ‫طشن‬ ‫عي‬ ‫صظيدتؼندن‬ ‫رذد‬ ُ‫ؼ‬
‫آهن‬!‫آهن‬ ‫ڪندا‬ ‫طشن‬ ‫تي‬ ‫پشڻ‬ ‫زرسرت‬ ‫پاڻ‬ ‫ئي‬ ‫ريد‬ ُ‫ؼ‬
‫آهن‬ ‫ڀريندا‬ ‫حازري‬ ‫يا‬!
‫دؼجهائي‬ ‫عڻي‬ ‫داهه‬ ‫ٿڌس‬
‫خير‬:‫آهي‬ ‫دنڀاػڻي‬ ‫ئي‬ ‫تشعي‬ ‫غادي‬ ‫اها‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ؼشن‬!‫ته‬
‫رعجئين‬ ‫ياد‬ ‫سظت‬ ‫سيهڻ‬!‫نه‬ ‫غهرس‬ ‫دان‬ ‫صظيتؼندن‬
‫طشن‬ ‫نه‬ ‫صِء‬ ‫زرسرت‬ ‫ڪنهن‬ ‫عين‬ ‫۽‬ ‫غهرجي‬ ‫ٿيڻ‬
‫رائجي‬
ُ
‫غه‬ ‫غهر‬ ‫نه‬ ‫ڪجي‬!‫اثر‬ ‫۽‬ ‫حيثيت‬ ‫جي‬ ‫رذد‬ ُ‫ؼ‬
‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫آهي‬ ‫سيندس‬ ‫ٿي‬ ‫غهٽ‬!‫اٿئي‬ ‫نريحت‬ ‫اها‬!
‫رزشانه‬:‫ٿيش‬ ‫پيا‬ ‫ڇش‬ ‫پريذان‬ ‫پشِء‬!‫رات‬ ‫ؼع‬ُ‫ج‬ ‫ٻي‬ ‫سيندي‬ ‫اچي‬
‫۾‬ ‫درد‬ ‫ساري‬!
‫خير‬:‫جي‬ ُ‫ه‬ ‫بيؼار‬ ‫پاڻ‬ ‫ذايد‬!‫صا‬
ُ
‫د‬ ‫ؼشڪػي‬ ‫ؼائي‬ ‫ڪا‬ ‫ٻي‬
‫ئائن‬ ُ‫ه‬ ‫غهرايش‬ ‫پاڻي‬ ‫پزهيم‬ ‫جش‬!‫ډنؼانس‬ ‫پزهي‬!
‫رزشانه‬:‫نئين‬ ‫ڪا‬ ‫ته‬ ‫آ‬ ‫ڪندي‬ ‫ناضش‬ ‫بهاني‬ ‫آني‬ ‫به‬ ‫جڏنهن‬
‫آ‬ ‫ؼشڪػيندي‬ ‫زرسر‬ ‫ؼائي‬!‫رائظه‬ ‫آنٽي‬ ‫جيئن‬!
‫هش‬ ‫ډنش‬ ‫۾‬ ‫نذراني‬ ‫ڪنغڻ‬ ‫سارس‬ ‫ؼشتين‬ ‫جنهن‬!
‫خير‬:(‫دشچي‬)‫ها‬!‫به‬ ‫ؼائي‬ ‫هيَء‬ ‫ته‬ ‫هسار‬ ‫پنڌرهن‬ ‫۾‬ ‫نذراني‬
‫آهي‬ ‫سئي‬ ‫ډئي‬(‫ٿي‬ ‫ډيعاريس‬ ‫ڳنڍ‬ ‫ٻڌؿ‬ ‫جي‬ ‫رئي‬)
‫رزشانه‬:(‫دڪرائي‬ ُ‫ؼ‬)‫هشندس‬ ‫ؼدئػش‬ ‫ڪش‬ ‫به‬ ‫جش‬ ‫ان‬ ‫زرسر‬ ‫پشِء‬!
‫خير‬:‫جش‬ ‫دس‬ ‫هر‬ ‫داڳيش‬ ‫اهشئي‬!‫پريذاني‬ ‫جي‬ ‫نهن‬
ُ
‫ن‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬!
‫رزشانه‬:(‫دڪرائي‬ ُ‫ؼ‬)‫آهي‬ ‫سٽ‬ ‫ادان‬ ‫جيئن‬!‫صِء‬ ‫پاڻ‬ ‫اؼي‬
‫ڪشنهين‬ ‫ڦيڻش‬ ‫ڪش‬!
‫خير‬:‫ٻچا‬ ‫نه‬!‫آهي‬ ‫ػڳندس‬ ‫ڪشنه‬ ‫ڦيڻش‬ ‫پنهنجش‬!‫پاڻ‬ ‫پر‬
‫آهي‬ ‫زرسر‬ ‫دسا‬ ‫صِء‬ ‫ان‬ ‫سٽ‬!‫سڃجان‬ ‫ډدندي‬ ‫تشن‬ ‫بس‬!
‫رزشانه‬:‫ڪشنه‬ ‫آهيشن‬ ‫ته‬ ‫طظير‬ ‫پير‬ ‫ڪي‬ ‫پاڻ‬ ‫اؼي‬!‫نه‬ ‫صاػن‬ ‫نه‬
‫صاػؼه‬!‫هػندس‬ ‫ڪيدتائين‬ ‫ڈسنل‬ ‫اهش‬ ‫پشِء‬ ‫ته‬!
‫خير‬:‫هػندي‬ ‫جهاػت‬ ‫جيدتائين‬!‫رهندا‬ ‫ؼػندا‬ ‫بيشظشػ‬ ‫اهزا‬ ‫۽‬
‫ڪا‬ ‫آئشن‬ ‫ته‬ ‫اٿؼان‬ ‫غهرايش‬ ‫ڪري‬ ‫اصالن‬ ‫ٿشڊي‬ ‫ؼشن‬
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 20
‫آهيان‬ ‫سػياڻي‬ ‫يا‬ ‫طظيرياڻي‬ ‫هتم‬ُ‫پ‬!‫ؼزن‬ ‫اچي‬ ‫ٿا‬ ‫پاڻهين‬!
‫رزشانه‬:‫سڃشن‬ ‫سٺندا‬ ‫نذرانا‬ ‫۽‬ ‫نشٽ‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫پاڻ‬ ‫ته‬ ‫ؼسب‬!
‫خير‬:‫اؼان‬ ‫آهي‬ ‫شاهر‬!‫نه‬ ‫ٽبي‬
ُ
‫ػ‬ ‫ئي‬ ‫ائين‬ ‫ته‬ ‫ڪؼائي‬ ‫ؼٿين‬!
‫ڪشنه‬ ‫ڌارين‬ ُ‫د‬ ‫سريظه‬ ‫۽‬ ‫اخالؼ‬ ‫پنهنجا‬ ‫ؼايشن‬!‫۽‬
‫نجشن‬ ‫ٻين‬ ‫ذڪايتشن‬ ‫ذڪشهه‬!‫پزهن‬ ‫نؼازسن‬ ‫نه‬!‫نه‬
‫رعن‬ ‫رسزا‬!‫عان‬ ‫اهلل‬ ‫جي‬ ‫بيدڪشنيَء‬ ‫ڪن‬ ‫ذڪشاهه‬ ‫۽‬!
‫عي‬ ‫ؼائيَء‬ ‫جيس‬ ُ‫ه‬ ‫ذابس‬!‫پشري‬ ‫عي‬ ‫نهن‬
ُ
‫ن‬ ‫پنهنجي‬
‫چيائين‬ ‫پئي‬ ‫سڇ‬ ‫غهٽ‬ ‫ته‬ ‫ايتريشن‬ ‫داؼهشن‬ ‫جي‬ ‫ؼجػس‬!
‫هشندي‬ ‫ڪندي‬ ‫ڇا‬ ‫۾‬ ‫اڪيالئيَء‬ ‫دان‬ ‫سيچاريَء‬ ‫ڌاِء‬ُ‫ٻ‬ ‫ڀال‬
‫ډٺي‬ ‫بنان‬ ‫ته‬ ‫ؼشنعي‬!‫آيش‬ ‫پئي‬ ‫ترد‬ ‫تي‬ ‫سيچاريَء‬!
‫ٿي‬ ‫پئي‬ ‫داڻي‬ ‫عػي‬ ‫عػي‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫رزشانه‬
‫رزشانه‬:‫ڪندئش‬ ‫ڇا‬ ‫تشهان‬ ‫اؼي‬ ‫پشِء‬!‫ډنشد‬ ‫آدرس‬ ‫ڪهزس‬!
‫خير‬:‫هش‬ ‫ڇا‬ ‫ڪرڻش‬!‫ډنؼانس‬ ‫پزهي‬ ‫پاڻي‬ ‫پزهي‬ ‫رسد‬
ُ
‫د‬!‫ادن‬
‫چيشؼانس‬ ‫جش‬ ‫ڪرڻ‬ ‫سرد‬ ‫صِء‬ ‫هطتي‬ ‫جش‬ ‫اصشن‬!‫هطتي‬ ‫ٻي‬
‫ډينديدانس‬ ‫ػعي‬ ‫تصشيذ‬ ‫ته‬ ‫اچي‬!‫سيندي‬ ‫ډئي‬ ‫هسار‬ ‫پنج‬!
‫ٿي‬ ‫خيري‬ ‫عػي‬ ‫عػي‬ ‫رزشانه‬
‫رزشانه‬:‫اؼي‬ ‫اڊي‬!‫به‬ ‫تشهان‬!
‫خير‬:‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫نه‬ ‫ٿش‬ ‫ري‬
ُ
‫غه‬ ‫خرچ‬ ‫ته‬ ‫پيٽ‬!‫سيش‬ ‫ٿي‬ ‫نهنجش‬
ُ
‫ت‬ ‫پيُء‬
‫ؼرهيات‬!‫سجهي‬ ‫۾‬ ‫ڳچيَء‬ ‫عي‬ ‫ٻنهين‬ ‫تشهان‬!‫حاؿ‬ ‫جش‬ ‫ڀاُء‬
‫اٿئي‬ ‫داؼهشن‬!‫عي‬ ‫جشڻس‬ ‫ډيندس‬ ‫ڪؼائيندس‬ ‫جيڪش‬!‫پشِء‬
‫آئشن‬ ‫۽‬ ‫تشن‬!‫نه‬ ‫عشيندس‬ ‫جا‬ ‫رزؼ‬ ‫ردتا‬ ‫ته‬ ‫رب‬!‫جي‬ ‫ڪنهن‬
‫ٿيندي‬ ‫ڪانه‬ ‫نريب‬ ‫ته‬ ‫ڪؼائي‬ ‫حالؿ‬!‫ها‬ ‫پر‬!‫عائڻ‬ ‫حراـ‬
‫آهي‬ ‫ٻڌؿ‬ ‫زرسر‬ ‫حرش‬ ‫دان‬ ‫سارن‬!‫ڪيڏانهن‬ ‫ڪندا‬ ‫آخر‬!
‫ڪيدن‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫۽‬ ‫ڀتن‬ ‫يا‬ ‫۾‬ ‫بيؼارين‬ ‫ؼشذي‬ ‫۽‬ ‫ڪيندر‬ ‫يا‬
‫صِء‬ ‫نريب‬ ‫جي‬ ‫ادان‬ ‫باظي‬ ‫۾‬!(‫دشچي‬)‫ها‬ ‫ائي‬!‫جي‬ ‫ڪن‬
‫سڃين‬ ‫نه‬ ‫سدري‬ ‫ؼانغهئين‬ ‫ذيِء‬!
‫زهريػي‬ ‫ڪنهن‬ ‫پشِء‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ڪڍي‬ ‫ذيذي‬ ‫ننڍي‬ ‫ڪا‬ ‫ڇشڊي‬ ‫ڳنڍ‬ ‫ؼان‬ ‫هڪ‬ ‫ڳشػي‬ ‫پاند‬ ‫جش‬ ‫رئي‬
‫ڪڍي‬ ‫ڦڻ‬ ‫سانغر‬ ‫نانغڻ‬
‫خير‬:‫سٺ‬ ‫هي‬!‫ٻه‬ ‫۾‬ ‫عير‬ ‫بچيم‬ ‫صِء‬ ‫ٻػيَء‬ ‫ؼٿين‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫رسز‬ ‫ؼان‬ ‫هن‬
‫ڇڏجان‬ ‫سجهي‬ ‫زا‬
ُ
‫ڦ‬!(‫ؼيديج‬ ‫۾‬ ‫اعين‬ ‫جش‬ ‫ٻنهين‬)‫ڪٽ‬
Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 21
‫دين‬19.
‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ڪچن‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫ثشبيه‬
‫ڪڍي‬ ‫ؼاني‬ ‫۽‬ ‫ٻشڊ‬ ‫ؼان‬ ‫ڪچن‬ ،‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫ػهي‬ ‫هيٺ‬ ‫تان‬ ‫ډاڪڻن‬ ‫ػڪي‬ ‫ػڪي‬ ‫ثشبيه‬
‫پنهنجي‬ ‫ساپس‬ ‫پي‬ ‫عشػي‬ ‫پيڪيج‬ ‫جش‬ ‫عير‬ ‫رعيم‬ ‫۾‬ ‫ان‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫عشػي‬ ‫طرج‬ ‫پشِء‬ ‫ڀري‬ ‫غرهه‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬
‫ٿي‬ ‫رهي‬ ‫ؼهين‬ ُ‫د‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬(‫ڪٽ‬)
‫دين‬20.
‫ؼنشر‬:‫صبي‬(‫ٽاڪي‬ ‫ٽيػطشن‬)‫سظت‬:‫ڪردار‬ ‫ډاينهن‬:‫نبيم‬ ‫۽‬ ‫خير‬
‫ٻئي‬ ‫ٿي‬ ‫ڪري‬ ‫اٽينڊ‬ ‫طشن‬ ‫نڪري‬ ‫تي‬ ‫آساز‬ ‫خيران‬ ‫ٿي‬ ‫سڄي‬ ‫غهنٽي‬ ‫جي‬ ‫طشن‬ ‫ديم‬ ‫رعيم‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬
‫تي‬ ‫طشن‬ ‫نبيم‬ ‫سرػ‬
‫نبيم‬:‫ڪريان‬ ‫پيش‬ ‫طشن‬ ‫رسزانشن‬ ‫عان‬ ‫ډينهن‬ ‫پنڌرهن‬ ‫اؼي‬!‫دارا‬
ُ
‫خ‬
‫ڪري‬ ‫ڇش‬ ‫آػ‬ ‫ؼشبائم‬ ‫ته‬ ‫ډيش‬ ‫ڇي‬ُ‫پ‬ ‫ايترس‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫سڃين‬ ‫ؼٿي‬
‫اٿس‬ ‫رعيش‬!
‫خير‬:‫ڇجئينس‬ُ‫پ‬ ‫اچي‬ ‫پاڻهين‬ ‫ته‬ ‫اچين‬!‫سادسش‬ ‫نه‬ ‫ناتش‬ ‫نه‬ ‫ادانجش‬!
‫نبيم‬:‫ڪريش‬ ‫نه‬ ‫ائين‬ ‫خدارا‬ ‫ته‬ ‫پيا‬ ‫ػڪايش‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬!‫ثشبيه‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬
‫ڪرايش‬ ‫ڳاػهه‬ ‫دطصش‬ ‫هڪ‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫دان‬!‫سيش‬ ‫ٿي‬ ‫پريذان‬ ‫ؼان‬
‫آهيان‬!‫نٿا‬ ‫ڇش‬ ‫دؼجهش‬ ‫تشهان‬!
‫خير‬:‫ٿي‬ ‫دؼجهان‬ ‫دڀ‬ ‫ته‬ ‫ؼان‬ ‫اڊي‬!‫دؼجهايان‬ ‫ڇا‬ ‫تشعي‬!‫ډينهن‬
‫آهي‬ ‫هشندي‬ ‫پئي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫رات‬!‫هيٺ‬ ‫جش‬ ‫آهي‬ ‫ؼجاؿ‬
‫سجهائي‬ ‫هٿ‬ ‫۾‬ ‫ڪن‬ ‫ڪنهن‬ ‫به‬ ‫ػجي‬ُ‫ڀ‬ ‫ػهي‬!‫ڀيڻ‬ ‫رزشانه‬
‫سدار‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫دڀ‬!‫سيس‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫صِء‬ ‫دڏڻ‬ ‫به‬ ‫جڏنهن‬
‫ته‬!‫آهي‬ ‫هشندي‬ ‫۾‬ ‫عشنغهرن‬!‫ؼس‬ ‫عان‬ ‫ٽس‬ ‫جش‬ ‫آ‬ ‫ؼجاؿ‬
‫ٿئي‬!‫ڳاػهه‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫آهيان‬ ‫سيندي‬ ‫ٿي‬ ‫پريذان‬ ‫به‬ ‫پاڻ‬ ‫آئشن‬
‫داڻس‬ ‫آهي‬!
‫نبيم‬:‫عائي‬ ‫ڪشنه‬ ‫ٻاني‬ ‫ؼاني‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬!‫ڇا‬ ‫هػي‬ ‫پئي‬ ‫تي‬ ‫هشا‬!
‫خير‬:‫ٽاري‬ ‫ڪنه‬ ‫به‬ ‫سيػش‬ ‫ته‬ ‫جش‬ ‫ؼانيَء‬ ‫ابا‬!‫عائي‬ ‫نه‬ ‫عائي‬ ‫دا‬ ‫ادان‬
‫رعائي‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫دان‬ ‫هٿن‬ ‫پاڻ‬ ‫حرش‬ ‫دندد‬ ‫آئشن‬
‫آهيان‬ ‫ڇڏيندي‬!‫عائي‬ ‫ٿي‬
ُ
‫ا‬ ‫ٿي‬
ُ
‫ا‬ ‫به‬ ‫ؼهم‬ ‫جنهن‬ ‫ته‬!‫ادان‬
‫اچي‬ ‫ػهي‬ ‫پشيان‬ ‫ته‬ ‫آهيشن‬ ‫سينديشن‬ ‫۾‬ ‫ڪؼرن‬ ‫پنهنجن‬
‫آهي‬ ‫سيندي‬ ‫عائي‬!
Bibi sahiba
Bibi sahiba
Bibi sahiba
Bibi sahiba
Bibi sahiba
Bibi sahiba

More Related Content

What's hot

نقطة تحول
نقطة تحول نقطة تحول
نقطة تحول
language aldarayn
 
Father of sindhi one act play, prof mangha ram malkani
Father of sindhi one act play, prof mangha ram malkaniFather of sindhi one act play, prof mangha ram malkani
Father of sindhi one act play, prof mangha ram malkani
Dr Qasim Rajpar
 
مجلة مدرسة محمد الفاتح الثانوية الأهلية بالدمام 1432
مجلة مدرسة محمد الفاتح الثانوية الأهلية بالدمام 1432مجلة مدرسة محمد الفاتح الثانوية الأهلية بالدمام 1432
مجلة مدرسة محمد الفاتح الثانوية الأهلية بالدمام 1432
Mohammad Alfatayri
 
10.soz
10.soz10.soz
10.soz
nurunyolcusu
 
حوار نورة النومان
حوار نورة النومانحوار نورة النومان
حوار نورة النومان
Afnan Zuiter
 
ديوان رباعيات
ديوان رباعياتديوان رباعيات
ديوان رباعيات
redaahmed66
 
Amal
Amal Amal
Amal
iium
 
Arabic school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-3
Arabic school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-3Arabic school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-3
Arabic school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-3
khawagah
 
المضارع الجديد
المضارع الجديد المضارع الجديد
المضارع الجديد
iium
 
Adab altaff-08
Adab altaff-08Adab altaff-08
Adab altaff-08
ashora1434
 
5.soz
5.soz5.soz
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
Dr. Ali Salem
 
Mufrad jama'
Mufrad jama'Mufrad jama'
Mufrad jama'
iium
 

What's hot (19)

23.soz
23.soz23.soz
23.soz
 
27soz
27soz27soz
27soz
 
نقطة تحول
نقطة تحول نقطة تحول
نقطة تحول
 
24.soz
24.soz24.soz
24.soz
 
Father of sindhi one act play, prof mangha ram malkani
Father of sindhi one act play, prof mangha ram malkaniFather of sindhi one act play, prof mangha ram malkani
Father of sindhi one act play, prof mangha ram malkani
 
مجلة مدرسة محمد الفاتح الثانوية الأهلية بالدمام 1432
مجلة مدرسة محمد الفاتح الثانوية الأهلية بالدمام 1432مجلة مدرسة محمد الفاتح الثانوية الأهلية بالدمام 1432
مجلة مدرسة محمد الفاتح الثانوية الأهلية بالدمام 1432
 
10.soz
10.soz10.soz
10.soz
 
حوار نورة النومان
حوار نورة النومانحوار نورة النومان
حوار نورة النومان
 
6006
60066006
6006
 
ديوان رباعيات
ديوان رباعياتديوان رباعيات
ديوان رباعيات
 
28.söz
28.söz28.söz
28.söz
 
Amal
Amal Amal
Amal
 
برقيات2
برقيات2برقيات2
برقيات2
 
Arabic school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-3
Arabic school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-3Arabic school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-3
Arabic school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-3
 
المضارع الجديد
المضارع الجديد المضارع الجديد
المضارع الجديد
 
Adab altaff-08
Adab altaff-08Adab altaff-08
Adab altaff-08
 
5.soz
5.soz5.soz
5.soz
 
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
 
Mufrad jama'
Mufrad jama'Mufrad jama'
Mufrad jama'
 

Similar to Bibi sahiba

Sharafat Ji Had (عورت ڪٿا : (شرافت جي حد WriterL Abdul Razzaque Memon
Sharafat Ji Had (عورت ڪٿا : (شرافت جي حد WriterL Abdul Razzaque MemonSharafat Ji Had (عورت ڪٿا : (شرافت جي حد WriterL Abdul Razzaque Memon
Sharafat Ji Had (عورت ڪٿا : (شرافت جي حد WriterL Abdul Razzaque Memon
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
Sindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque MemonSindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque Memon
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
السلام مع الناس بقلم البابا شنودة الثالث
السلام مع الناس بقلم البابا شنودة الثالثالسلام مع الناس بقلم البابا شنودة الثالث
السلام مع الناس بقلم البابا شنودة الثالث
Ibrahimia Church Ftriends
 
يموت ببطئ باوربوينت بالموسيقى
يموت ببطئ باوربوينت بالموسيقىيموت ببطئ باوربوينت بالموسيقى
يموت ببطئ باوربوينت بالموسيقى
magdy-f
 
5.soz
5.soz5.soz
ظاهرة البرق تشهد بصدق النبي الكريم باللغة الكردية
ظاهرة البرق تشهد بصدق النبي الكريم باللغة الكرديةظاهرة البرق تشهد بصدق النبي الكريم باللغة الكردية
ظاهرة البرق تشهد بصدق النبي الكريم باللغة الكردية
F El Mohdar
 
Birincisöz
BirincisözBirincisöz
Birincisöz
nurunyolcusu
 
نسر القمر
نسر القمرنسر القمر
نسر القمر
Mohamed Monem
 
Roba3eyat salah jahen
Roba3eyat salah jahenRoba3eyat salah jahen
Roba3eyat salah jahen
Abdelsalam Radwan
 
تعليمات هامة لمستخدمي بدلة الأسنان , Removable , partial denture instructions
تعليمات هامة لمستخدمي بدلة الأسنان , Removable , partial denture instructions تعليمات هامة لمستخدمي بدلة الأسنان , Removable , partial denture instructions
تعليمات هامة لمستخدمي بدلة الأسنان , Removable , partial denture instructions
King Saud Medical City
 
راعوث
راعوثراعوث
راعوث
magdy-f
 
رواية متمردة احبها الشيطان
رواية متمردة احبها الشيطانرواية متمردة احبها الشيطان
رواية متمردة احبها الشيطان
زينب مصطفى
 
رواية جنون العشق
رواية جنون العشقرواية جنون العشق
رواية جنون العشق
زينب مصطفى
 
Unleash your inner artist
Unleash your inner artist Unleash your inner artist
Unleash your inner artist
KnowMe_Ar
 
شعورية الشعائر
شعورية الشعائرشعورية الشعائر
شعورية الشعائر
Ali Abo Al-hasan
 
دیوانی شێخ ڕه‌زای تاڵه‌بــــــانی
دیوانی شێخ ڕه‌زای تاڵه‌بــــــانیدیوانی شێخ ڕه‌زای تاڵه‌بــــــانی
دیوانی شێخ ڕه‌زای تاڵه‌بــــــانی
saydsadq
 
رئيس مصر دليلك للاختيار السليم- - بالحب للنمو و الازدهار- ميزان الادراه و ا...
رئيس مصر  دليلك للاختيار السليم- - بالحب للنمو و الازدهار- ميزان الادراه و ا...رئيس مصر  دليلك للاختيار السليم- - بالحب للنمو و الازدهار- ميزان الادراه و ا...
رئيس مصر دليلك للاختيار السليم- - بالحب للنمو و الازدهار- ميزان الادراه و ا...
Ibrahimia Church Ftriends
 
Egypt presdent رئيس مصر - دليلك لاحتيار الرئيس - ليقود للازدهر و النمو - بمي...
Egypt presdent رئيس مصر - دليلك لاحتيار الرئيس - ليقود للازدهر و النمو - بمي...Egypt presdent رئيس مصر - دليلك لاحتيار الرئيس - ليقود للازدهر و النمو - بمي...
Egypt presdent رئيس مصر - دليلك لاحتيار الرئيس - ليقود للازدهر و النمو - بمي...
Ibrahimia Church Ftriends
 
پاورپوینت اقتصاد بدون نفت.pptx
پاورپوینت اقتصاد بدون نفت.pptxپاورپوینت اقتصاد بدون نفت.pptx
پاورپوینت اقتصاد بدون نفت.pptx
mostafakarami7
 

Similar to Bibi sahiba (20)

Sharafat Ji Had (عورت ڪٿا : (شرافت جي حد WriterL Abdul Razzaque Memon
Sharafat Ji Had (عورت ڪٿا : (شرافت جي حد WriterL Abdul Razzaque MemonSharafat Ji Had (عورت ڪٿا : (شرافت جي حد WriterL Abdul Razzaque Memon
Sharafat Ji Had (عورت ڪٿا : (شرافت جي حد WriterL Abdul Razzaque Memon
 
Sindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque MemonSindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque Memon
 
السلام مع الناس بقلم البابا شنودة الثالث
السلام مع الناس بقلم البابا شنودة الثالثالسلام مع الناس بقلم البابا شنودة الثالث
السلام مع الناس بقلم البابا شنودة الثالث
 
يموت ببطئ باوربوينت بالموسيقى
يموت ببطئ باوربوينت بالموسيقىيموت ببطئ باوربوينت بالموسيقى
يموت ببطئ باوربوينت بالموسيقى
 
5.soz
5.soz5.soz
5.soz
 
Importance of Prayer in our life
Importance of Prayer in our lifeImportance of Prayer in our life
Importance of Prayer in our life
 
ظاهرة البرق تشهد بصدق النبي الكريم باللغة الكردية
ظاهرة البرق تشهد بصدق النبي الكريم باللغة الكرديةظاهرة البرق تشهد بصدق النبي الكريم باللغة الكردية
ظاهرة البرق تشهد بصدق النبي الكريم باللغة الكردية
 
Birincisöz
BirincisözBirincisöz
Birincisöz
 
نسر القمر
نسر القمرنسر القمر
نسر القمر
 
Roba3eyat salah jahen
Roba3eyat salah jahenRoba3eyat salah jahen
Roba3eyat salah jahen
 
تعليمات هامة لمستخدمي بدلة الأسنان , Removable , partial denture instructions
تعليمات هامة لمستخدمي بدلة الأسنان , Removable , partial denture instructions تعليمات هامة لمستخدمي بدلة الأسنان , Removable , partial denture instructions
تعليمات هامة لمستخدمي بدلة الأسنان , Removable , partial denture instructions
 
راعوث
راعوثراعوث
راعوث
 
رواية متمردة احبها الشيطان
رواية متمردة احبها الشيطانرواية متمردة احبها الشيطان
رواية متمردة احبها الشيطان
 
رواية جنون العشق
رواية جنون العشقرواية جنون العشق
رواية جنون العشق
 
Unleash your inner artist
Unleash your inner artist Unleash your inner artist
Unleash your inner artist
 
شعورية الشعائر
شعورية الشعائرشعورية الشعائر
شعورية الشعائر
 
دیوانی شێخ ڕه‌زای تاڵه‌بــــــانی
دیوانی شێخ ڕه‌زای تاڵه‌بــــــانیدیوانی شێخ ڕه‌زای تاڵه‌بــــــانی
دیوانی شێخ ڕه‌زای تاڵه‌بــــــانی
 
رئيس مصر دليلك للاختيار السليم- - بالحب للنمو و الازدهار- ميزان الادراه و ا...
رئيس مصر  دليلك للاختيار السليم- - بالحب للنمو و الازدهار- ميزان الادراه و ا...رئيس مصر  دليلك للاختيار السليم- - بالحب للنمو و الازدهار- ميزان الادراه و ا...
رئيس مصر دليلك للاختيار السليم- - بالحب للنمو و الازدهار- ميزان الادراه و ا...
 
Egypt presdent رئيس مصر - دليلك لاحتيار الرئيس - ليقود للازدهر و النمو - بمي...
Egypt presdent رئيس مصر - دليلك لاحتيار الرئيس - ليقود للازدهر و النمو - بمي...Egypt presdent رئيس مصر - دليلك لاحتيار الرئيس - ليقود للازدهر و النمو - بمي...
Egypt presdent رئيس مصر - دليلك لاحتيار الرئيس - ليقود للازدهر و النمو - بمي...
 
پاورپوینت اقتصاد بدون نفت.pptx
پاورپوینت اقتصاد بدون نفت.pptxپاورپوینت اقتصاد بدون نفت.pptx
پاورپوینت اقتصاد بدون نفت.pptx
 

More from Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh

بالڪ (Puhinja Sujatum Howa Dhariyan Sa Dharey Mey)
بالڪ (Puhinja Sujatum Howa Dhariyan Sa Dharey Mey)بالڪ (Puhinja Sujatum Howa Dhariyan Sa Dharey Mey)
بالڪ (Puhinja Sujatum Howa Dhariyan Sa Dharey Mey)
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمنYajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
Samjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻ
Samjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻSamjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻ
Samjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻ
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
Kunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque Memon
Kunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque MemonKunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque Memon
Kunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque Memon
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &...
Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &...Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &...
Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &...
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ...
A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ...A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ...
A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ...
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
General knowledge about prophets of islam in sindhi (educate sindh)
General knowledge about prophets of islam in sindhi (educate sindh)General knowledge about prophets of islam in sindhi (educate sindh)
General knowledge about prophets of islam in sindhi (educate sindh)
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
Tenses course in sindhi language (EDUCATE SINDH)
Tenses course in sindhi language (EDUCATE SINDH)Tenses course in sindhi language (EDUCATE SINDH)
Tenses course in sindhi language (EDUCATE SINDH)
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
حضرت مُحمد مُصطفيٰ صلي الله عليه وسلم THE LAST MESSENGER OF ISLAM (PBUH)
حضرت مُحمد مُصطفيٰ صلي الله عليه وسلم THE LAST MESSENGER OF ISLAM (PBUH)حضرت مُحمد مُصطفيٰ صلي الله عليه وسلم THE LAST MESSENGER OF ISLAM (PBUH)
حضرت مُحمد مُصطفيٰ صلي الله عليه وسلم THE LAST MESSENGER OF ISLAM (PBUH)
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
حضرت علي مُرتضيٰ رضيه ALI MURTAZA (R.A) THE 4TH & FINAL HEAD OF (KHILAFAT E R...
حضرت علي مُرتضيٰ رضيه ALI MURTAZA (R.A) THE 4TH & FINAL HEAD OF (KHILAFAT E R...حضرت علي مُرتضيٰ رضيه ALI MURTAZA (R.A) THE 4TH & FINAL HEAD OF (KHILAFAT E R...
حضرت علي مُرتضيٰ رضيه ALI MURTAZA (R.A) THE 4TH & FINAL HEAD OF (KHILAFAT E R...
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
لمحن جو پاڇو SCREEN PLAY n SINDHI (LAMHAN JA PACHA)
لمحن جو پاڇو SCREEN PLAY n SINDHI (LAMHAN JA PACHA) لمحن جو پاڇو SCREEN PLAY n SINDHI (LAMHAN JA PACHA)
لمحن جو پاڇو SCREEN PLAY n SINDHI (LAMHAN JA PACHA)
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
اي سنڌ جا دانشورئو A QUESTIONNAIRE FOR SINDHI SCHOLARS, EDUCATORS, WRITERS, P...
اي سنڌ جا دانشورئو A QUESTIONNAIRE FOR SINDHI SCHOLARS, EDUCATORS, WRITERS, P...اي سنڌ جا دانشورئو A QUESTIONNAIRE FOR SINDHI SCHOLARS, EDUCATORS, WRITERS, P...
اي سنڌ جا دانشورئو A QUESTIONNAIRE FOR SINDHI SCHOLARS, EDUCATORS, WRITERS, P...
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
گُلو ان ڪراچي
گُلو ان ڪراچيگُلو ان ڪراچي
Educate sindh
Educate sindhEducate sindh
SINDHI SCREEN PLAY پاڪباز BY: ABDUL RAZZAQ MEMON
SINDHI SCREEN PLAY پاڪباز BY: ABDUL RAZZAQ MEMONSINDHI SCREEN PLAY پاڪباز BY: ABDUL RAZZAQ MEMON
SINDHI SCREEN PLAY پاڪباز BY: ABDUL RAZZAQ MEMON
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
Sindhi Screen Play (هاءِ مُهنجي ڪار مزڊا ٿائوزنڊ) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play (هاءِ مُهنجي ڪار مزڊا ٿائوزنڊ) By: Abdul Razzaque MemonSindhi Screen Play (هاءِ مُهنجي ڪار مزڊا ٿائوزنڊ) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play (هاءِ مُهنجي ڪار مزڊا ٿائوزنڊ) By: Abdul Razzaque Memon
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
Sindhi Screen Play(ڪوڙڪي )By Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play(ڪوڙڪي )By Abdul Razzaque MemonSindhi Screen Play(ڪوڙڪي )By Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play(ڪوڙڪي )By Abdul Razzaque Memon
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
ڪوڙڪي (SINDHI TELE FILM / SERIAL SCRIPT) on SOCIAL ISSUES (PART-1)
ڪوڙڪي (SINDHI TELE FILM / SERIAL SCRIPT) on SOCIAL ISSUES (PART-1)ڪوڙڪي (SINDHI TELE FILM / SERIAL SCRIPT) on SOCIAL ISSUES (PART-1)
ڪوڙڪي (SINDHI TELE FILM / SERIAL SCRIPT) on SOCIAL ISSUES (PART-1)
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
Sindhi Screen Play/Tele Film (پاپا ) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play/Tele Film (پاپا ) By: Abdul Razzaque MemonSindhi Screen Play/Tele Film (پاپا ) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play/Tele Film (پاپا ) By: Abdul Razzaque Memon
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
Sindhi Screen Play ( هڪ لاوارث ٻار ) By Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play ( هڪ لاوارث ٻار ) By Abdul Razzaque MemonSindhi Screen Play ( هڪ لاوارث ٻار ) By Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play ( هڪ لاوارث ٻار ) By Abdul Razzaque Memon
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 

More from Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh (20)

بالڪ (Puhinja Sujatum Howa Dhariyan Sa Dharey Mey)
بالڪ (Puhinja Sujatum Howa Dhariyan Sa Dharey Mey)بالڪ (Puhinja Sujatum Howa Dhariyan Sa Dharey Mey)
بالڪ (Puhinja Sujatum Howa Dhariyan Sa Dharey Mey)
 
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمنYajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
 
Samjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻ
Samjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻSamjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻ
Samjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻ
 
Kunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque Memon
Kunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque MemonKunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque Memon
Kunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque Memon
 
Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &...
Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &...Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &...
Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &...
 
A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ...
A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ...A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ...
A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ...
 
General knowledge about prophets of islam in sindhi (educate sindh)
General knowledge about prophets of islam in sindhi (educate sindh)General knowledge about prophets of islam in sindhi (educate sindh)
General knowledge about prophets of islam in sindhi (educate sindh)
 
Tenses course in sindhi language (EDUCATE SINDH)
Tenses course in sindhi language (EDUCATE SINDH)Tenses course in sindhi language (EDUCATE SINDH)
Tenses course in sindhi language (EDUCATE SINDH)
 
حضرت مُحمد مُصطفيٰ صلي الله عليه وسلم THE LAST MESSENGER OF ISLAM (PBUH)
حضرت مُحمد مُصطفيٰ صلي الله عليه وسلم THE LAST MESSENGER OF ISLAM (PBUH)حضرت مُحمد مُصطفيٰ صلي الله عليه وسلم THE LAST MESSENGER OF ISLAM (PBUH)
حضرت مُحمد مُصطفيٰ صلي الله عليه وسلم THE LAST MESSENGER OF ISLAM (PBUH)
 
حضرت علي مُرتضيٰ رضيه ALI MURTAZA (R.A) THE 4TH & FINAL HEAD OF (KHILAFAT E R...
حضرت علي مُرتضيٰ رضيه ALI MURTAZA (R.A) THE 4TH & FINAL HEAD OF (KHILAFAT E R...حضرت علي مُرتضيٰ رضيه ALI MURTAZA (R.A) THE 4TH & FINAL HEAD OF (KHILAFAT E R...
حضرت علي مُرتضيٰ رضيه ALI MURTAZA (R.A) THE 4TH & FINAL HEAD OF (KHILAFAT E R...
 
لمحن جو پاڇو SCREEN PLAY n SINDHI (LAMHAN JA PACHA)
لمحن جو پاڇو SCREEN PLAY n SINDHI (LAMHAN JA PACHA) لمحن جو پاڇو SCREEN PLAY n SINDHI (LAMHAN JA PACHA)
لمحن جو پاڇو SCREEN PLAY n SINDHI (LAMHAN JA PACHA)
 
اي سنڌ جا دانشورئو A QUESTIONNAIRE FOR SINDHI SCHOLARS, EDUCATORS, WRITERS, P...
اي سنڌ جا دانشورئو A QUESTIONNAIRE FOR SINDHI SCHOLARS, EDUCATORS, WRITERS, P...اي سنڌ جا دانشورئو A QUESTIONNAIRE FOR SINDHI SCHOLARS, EDUCATORS, WRITERS, P...
اي سنڌ جا دانشورئو A QUESTIONNAIRE FOR SINDHI SCHOLARS, EDUCATORS, WRITERS, P...
 
گُلو ان ڪراچي
گُلو ان ڪراچيگُلو ان ڪراچي
گُلو ان ڪراچي
 
Educate sindh
Educate sindhEducate sindh
Educate sindh
 
SINDHI SCREEN PLAY پاڪباز BY: ABDUL RAZZAQ MEMON
SINDHI SCREEN PLAY پاڪباز BY: ABDUL RAZZAQ MEMONSINDHI SCREEN PLAY پاڪباز BY: ABDUL RAZZAQ MEMON
SINDHI SCREEN PLAY پاڪباز BY: ABDUL RAZZAQ MEMON
 
Sindhi Screen Play (هاءِ مُهنجي ڪار مزڊا ٿائوزنڊ) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play (هاءِ مُهنجي ڪار مزڊا ٿائوزنڊ) By: Abdul Razzaque MemonSindhi Screen Play (هاءِ مُهنجي ڪار مزڊا ٿائوزنڊ) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play (هاءِ مُهنجي ڪار مزڊا ٿائوزنڊ) By: Abdul Razzaque Memon
 
Sindhi Screen Play(ڪوڙڪي )By Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play(ڪوڙڪي )By Abdul Razzaque MemonSindhi Screen Play(ڪوڙڪي )By Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play(ڪوڙڪي )By Abdul Razzaque Memon
 
ڪوڙڪي (SINDHI TELE FILM / SERIAL SCRIPT) on SOCIAL ISSUES (PART-1)
ڪوڙڪي (SINDHI TELE FILM / SERIAL SCRIPT) on SOCIAL ISSUES (PART-1)ڪوڙڪي (SINDHI TELE FILM / SERIAL SCRIPT) on SOCIAL ISSUES (PART-1)
ڪوڙڪي (SINDHI TELE FILM / SERIAL SCRIPT) on SOCIAL ISSUES (PART-1)
 
Sindhi Screen Play/Tele Film (پاپا ) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play/Tele Film (پاپا ) By: Abdul Razzaque MemonSindhi Screen Play/Tele Film (پاپا ) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play/Tele Film (پاپا ) By: Abdul Razzaque Memon
 
Sindhi Screen Play ( هڪ لاوارث ٻار ) By Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play ( هڪ لاوارث ٻار ) By Abdul Razzaque MemonSindhi Screen Play ( هڪ لاوارث ٻار ) By Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play ( هڪ لاوارث ٻار ) By Abdul Razzaque Memon
 

Bibi sahiba

 • 1. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 1 ‫پلي‬ ‫اسڪرين‬(‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ * !‫خير‬ ‫آپا‬ ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ * ‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ، ‫تحرير‬ ‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫اسٽوري‬ ‫الئين‬ ‫ون‬ ‫دان‬ ‫اصهيَء‬ ‫رزا‬ ‫آهي‬ ‫ډدندس‬ ‫نه‬ ‫ريدي‬ ُ‫ؼ‬ ‫پيري‬ ‫يا‬ ‫طظيري‬ ‫اؼيري‬ ‫به‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫ؼشت‬ ‫يا‬ ‫درد‬ ، ‫زرسرت‬ ‫پشندس‬ ‫ڀشڳڻش‬ ‫عي‬ ‫ن‬ ُ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫هشندس‬ ‫سارس‬ ‫سچزجڻ‬ ‫۾‬ ‫درد‬ ‫ذخص‬ ‫ڪش‬ ‫يا‬ ‫آهي‬ ‫پشندي‬ ‫زرسرت‬ ‫جڏنهن‬ ‫آهي‬.‫بناـ‬ ‫صشرت‬ ‫زرسرتؼند‬ ‫اهزي‬ ‫هڪ‬ ‫درد‬ ‫به‬ ‫۾‬ ‫چراؼي‬ ‫هن‬ ‫ادانجي‬(‫راحبه‬ ‫بيبي‬!‫خير‬ ‫آپا‬)‫جي‬ ‫رهي‬ ‫ساجهائيندي‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫صِء‬ ‫ڇڏائڻ‬ ‫پاڻ‬ ‫هشَء‬ ‫ته‬ ‫سيش‬ ‫سچزجي‬ ‫درد‬ ‫جڏنهن‬ ‫جنهنعي‬ ‫آهي‬ ‫ڪٿا‬ ‫درد‬. ‫پر‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ڪرائيندي‬ ‫آجش‬ ‫ډئي‬ ‫دسا‬ ‫۽‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫جي‬ ‫درد‬ ‫۽‬ ‫زرسرت‬ ‫جي‬ ‫صظيتدؼندن‬ ‫پاڻ‬ ‫جيڪا‬ ‫بيبي‬ ‫اها‬ ‫هش‬ ‫نه‬ ‫ڪش‬ ‫سارس‬ ‫ڪرائڻ‬ ‫آجي‬ ‫جان‬ ‫دندد‬!‫يا‬ ‫صاػؼه‬ ‫ڪا‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫رهندڊ‬ ‫۾‬ ‫بنغػي‬ ‫جي‬ ‫چطينس‬ ‫نه‬ ‫به‬ ‫ڄاڻش‬ ‫ايترس‬ ‫جي‬ ‫صائن‬ ُ ‫د‬ ‫۽‬ ‫حديثن‬ ‫يا‬ ‫ظرآن‬ ‫حاطظ‬ ‫يا‬ ‫ياطته‬ ‫تصػين‬ ‫غهڻي‬ ‫هشَء‬ ‫ئي‬ ‫نه‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫نه‬ ‫صاؼػه‬ ‫ڪري‬ ‫جي‬ ‫ئڻ‬ ُ‫ه‬ ‫نؼازڻ‬ ‫نيڪ‬ ‫۽‬ ‫پرهيسغاري‬ ‫دشاِء‬ ،‫ئي‬ ُ‫ه‬.‫ڇيَء‬ ‫ڪنشاري‬ ‫۽‬ ‫جشان‬ ‫هڪ‬ ‫هشَء‬ ‫غڏ‬ ‫غڏس‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ؼاُء‬ ‫بيشاهه‬ ‫جي‬ ‫نبيم‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫جشان‬ ‫۽‬ ‫رزشانه‬.‫پر‬ ‫ئا‬ ُ‫ه‬ ‫ڪرڻا‬ ‫پيال‬ ‫به‬ ‫هٿ‬ ‫جا‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫۽‬ ‫ڇيَء‬ ‫عيس‬ ‫دؼاج‬ ‫عيس‬ ‫جن‬ ‫جيڪا‬ ‫ډات‬ ‫ؼػيم‬ ‫تي‬ ‫سشر‬ ‫اتطاظي‬ ‫صِء‬ ‫هالئڻ‬ ‫خرچ‬ ‫جش‬ ‫غهر‬ ‫سظت‬ ‫غهڻش‬ ‫دندد‬ ‫ريدياڻين‬ ُ‫ؼ‬ ‫جي‬ ‫هن‬ ‫ډدندي‬ ‫ډدندي‬ ‫۽‬ ‫ڇڏيش‬ ‫بڻائي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫صِء‬ ‫زرسرتؼنن‬ ‫۽‬ ‫صظيدتؼندن‬ ‫جي‬ ‫سيش‬ ‫سڇندس‬ ‫ته‬ ‫تصداد‬ ‫جش‬.‫۽‬ ‫سرتي‬ ‫ڪري‬ ‫ؼيريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫ڪري‬ ‫جي‬ ‫تشجهه‬ ‫صدـ‬ ‫پٽ‬ ‫جي‬ ‫ن‬ُ‫ه‬ ‫بضخر‬ ‫دغهي‬ ‫نه‬ ‫رسڪي‬ ‫عي‬ ‫راند‬ ‫جي‬ ‫ظدرت‬ ‫هشَء‬ ‫پر‬ ‫ػڳي‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ڪراد‬ ‫حد‬ ‫جي‬ ‫صؼر‬ ‫ڇيَء‬.‫ايڏي‬ َ‫بيبي‬ ‫هڪ‬ ‫جي‬ ‫غهر‬ ‫ئي‬ ‫پنهنجي‬ ‫رات‬ ‫جي‬ ‫جؼصي‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫ؼحطم‬ ‫جي‬ ‫دؼاع‬ ‫تنهنڪري‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫نه‬ ‫به‬ ‫صػچڻ‬ ‫ػڳي‬ ‫ڪرڻ‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬.‫۽‬ ‫به‬ ‫ؼاُء‬ ‫هڪ‬ ‫جي‬ ‫دؼاج‬ ‫انهيَء‬ ‫۽‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫حرش‬ ‫جش‬ ‫دؼاج‬ ‫هن‬ ‫به‬ ‫هشَء‬ ‫آخر‬ ‫دندد‬ ‫ته‬ ‫اچش‬ ‫دغهي‬ ‫نه‬ ‫ػڪائي‬ ‫درد‬ ‫پنهنجش‬ ‫ڪندي‬ ‫ڪندي‬ ‫دسا‬ ‫جي‬ ‫درد‬ ‫جي‬ ‫نيا‬ ُ ‫د‬ ،‫به‬ ‫دس‬ ‫آهي‬ ‫رهيش‬ ‫سچزجي‬ ‫۾‬ ‫ڪٿائن‬ ‫درد‬ ‫ڪهزين‬ ‫۽‬ ‫ڪيئن‬ ‫طظير‬ ‫پير‬ ‫يا‬ ‫ضريب‬ ‫اؼير‬ ‫ته‬ ‫پزهشن‬ ‫ڪٿا‬. ‫ڪردار‬ ‫خير‬ ‫آپا‬:‫ؼر‬ ُ‫ص‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫رػ‬ ُ‫ص‬55‫داؿ‬ ‫رسبي‬ ‫۽‬ ‫راصظه‬:‫داهزيشن‬ ‫ٻه‬(‫صظيدتؼند‬)‫صؼر‬35‫داؿ‬ ‫ثشبيه‬ ‫۽‬ ‫نبيم‬:‫صؼر‬ ‫نهن‬ ُ ‫ن‬ ‫۽‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫جش‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬20‫داؿ‬ ‫رزشانه‬:‫صؼر‬ ‫ڇيَء‬ ‫نشاري‬ ُ ‫ڪ‬ ‫جي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬25‫داؿ‬ ‫ايڪدٽرا‬ ‫ٻيا‬ ‫۽‬
 • 2. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 2 ‫پلي‬ ‫اسڪرين‬(‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ * !‫خير‬ ‫آپا‬ ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ * ‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ، ‫تحرير‬ ‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫نؼبر‬ ‫دين‬1. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫رسـ‬ ‫چرائنل‬ ‫ڪش‬:‫ڪردار‬ ‫جش‬ ‫ډينهن‬:‫سبي‬ُ‫ر‬ ‫۽‬ ‫رائظه‬ ‫پيشن‬ ‫ڳاػهائين‬ ‫۾‬ ‫پاڻ‬ ‫پريذان‬ ‫هڪ‬ ، ‫داهزيشن‬ ‫ٻه‬ ‫رسـ‬ ‫چرائنل‬ ‫جش‬ ‫بنغػي‬ ‫صاػيذان‬ ‫ڪنهن‬ ‫رسبي‬:‫ڀيڻ‬!‫ٿي‬ ‫ڳاػهه‬ ‫ڪهزي‬ ‫به‬ ‫اها‬!‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ذاديَء‬ ‫ڀال‬!‫زد‬ ُ‫ؼ‬ ‫آهي‬ ‫رعبش‬ ‫ٻڌي‬ ‫ٿشڊي‬ ‫۾‬ ‫اڳٺ‬ ‫عي‬!‫ذادي‬ ‫به‬ ‫ادان‬ ‫ؼائي‬ ‫يا‬ ‫ڪئي‬! ‫رائظه‬:(‫اغهندي‬ ‫ڳشڊها‬ ‫دان‬ ‫ٽذشَء‬)‫آ‬ ‫سيش‬ ‫بدػجي‬ ‫بػڪم‬!‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫ته‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫نٿش‬ ‫ئي‬!‫هش‬ ‫هشندس‬ ‫بيٺش‬ ‫پيرين‬ ‫اغهاڊي‬ ‫رات‬ ‫دڄي‬ ‫ته‬ ‫هش‬ ‫نشارس‬ ُ ‫ڪ‬! ‫رسبي‬:‫ؼئين‬ ‫هش‬ ‫به‬ ‫دؼجهايش‬!‫ڪانه‬ ‫به‬ ‫تشن‬ ‫زيئن‬ ُ‫ؼ‬ ‫پر‬!‫سيندي‬ ‫پئي‬ ‫غهشر‬ ‫تان‬ ‫نهن‬ ُ ‫ن‬ ‫ئين‬ ُ‫ه‬!‫ډنئي‬ ‫ڈؿ‬ ‫ايڏي‬!‫نه‬ ‫نڪرندس‬ ‫نتيجش‬ ‫اهشئي‬ ‫ته‬! ‫رائظه‬:‫آهي‬ ‫ڦاٿش‬ ‫۾‬ ‫چنبي‬ ‫جي‬ ‫ډائڻ‬ ‫ن‬ ُ‫ه‬ ‫عان‬ ‫جڏنهن‬!‫نٿش‬ ‫به‬ ‫عڻي‬ ‫اؽ‬ ‫نهاري‬! ‫رسبي‬:‫پڪ‬ ‫پشِء‬!‫هشندائين‬ ‫ڪرايش‬ ‫صػن‬ ‫ڪارس‬ ‫ڪش‬ ‫زرسر‬! ‫رائظه‬:‫هان‬!‫رهان‬ ‫ٿي‬ ‫بيؼار‬ ‫سظت‬ ‫هر‬ ‫ته‬ ‫تڏنهن‬!‫ڇڻ‬ُ‫پ‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫به‬ ‫پشَء‬ ‫پر‬ ‫اچين‬ ‫نٿش‬ ‫به‬!‫آ‬ ‫سيش‬ ‫بدػجي‬ ‫رطا‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ذاديَء‬! ‫رسبي‬:‫اچ‬ ‫پزهائي‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫سڃي‬ ‫عان‬ ‫خير‬ ‫آپا‬!‫رات‬ ‫جؼصي‬ ‫هر‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫دندد‬ ‫اٿئي‬ ‫ػڳندي‬ ‫ؼحطم‬ ‫برڪت‬ ‫با‬!‫صِء‬ ‫ډينهن‬ ‫هڪ‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫پر‬! ‫رائظه‬:‫خير‬ ‫آپا‬!‫آ‬ ‫بيبي‬ ‫هتم‬ُ‫پ‬ ‫ڪا‬ ‫ڇا‬!‫ؼسػب‬!‫صاػؼه‬!‫جادس‬!‫ٽشني‬! ‫ؼاهر‬ ‫جي‬ ‫سضيره‬ ‫ڪاٽ‬ ‫تصشيس‬! ‫رسبي‬:‫نه‬ ‫نه‬!‫آهي‬ ‫نؼازڻ‬ ‫نيڪ‬ ‫بس‬!‫ؼػي‬ ‫ډات‬ ‫سٽان‬ ‫سرؾ‬ُ‫ب‬ ‫ڪنهن‬ ‫اٿس‬!!‫آهن‬ ‫ٿيا‬ ‫ذطاياب‬ ‫صظيدتؼند‬ ‫اصهي‬! ‫رائظه‬:‫ڪشنهين‬ ‫ډٺشئي‬ ‫جرس‬ ُ‫ه‬ ‫جش‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ته‬ ‫ؼشن‬ ‫پر‬! ‫رسبي‬:(‫عػي‬)‫ڪانهين‬ ‫بيبي‬ ‫ساري‬ ‫جري‬ ُ‫ه‬!‫پنهنجش‬ ‫اٿس‬ ‫غهر‬!‫هڪ‬ ‫اٿس‬ ‫رعيش‬ ‫ڪري‬ ‫ؼخرشر‬ ‫ڪؼرس‬!‫رات‬ ‫جي‬ ‫جؼصي‬ ‫ررػ‬ ‫صء‬ِ!‫آهن‬ ‫ايندا‬ ‫پنڻ‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫ؼند‬ ‫صظيدت‬ ‫دڀ‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ؼضرب‬ ‫جتي‬! ‫رائظه‬:(‫ٿي‬ ُ ‫ا‬)‫ٺيڪ‬!‫سيهجئين‬ ‫ٿي‬ ‫تياري‬!‫اينديس‬ ‫رات‬ ‫جؼصي‬! ‫هػندادشن‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ؼضرب‬! ‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫ڇڏي‬ ‫تائين‬ ‫غيٽ‬ ‫جي‬ ‫غهر‬ ‫عيس‬ ‫رسبي‬ ، ‫ٿيشن‬ ‫ٿن‬ ُ ‫ا‬ ‫ٻئي‬.(‫ڪٽ‬)
 • 3. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 3 ‫نؼبر‬ ‫دين‬2. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ڪؼرس‬ ‫سډس‬ ‫ڪش‬:‫ڪردار‬ ‫جش‬ ‫رات‬:‫ؼايشن‬ ‫ٻيشن‬ ‫۽‬ ‫خير‬ ‫بيبي‬ ‫پزدا‬ ‫تي‬ ‫سيٺم‬ ، ‫درسازن‬ ‫۽‬ ‫درين‬ ‫ڪندي‬ ‫پين‬ ‫ڪئؼرا‬ ‫دان‬ ‫سيش‬ ‫ٽاپ‬ ‫۾‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫رادراريتي‬ُ‫پ‬ ‫۽‬ ‫صاػن‬ ‫جي‬ ‫خاؼشذيَء‬ ‫رعيم‬ ‫۾‬ ‫پادن‬ ‫ٻنهين‬ ‫دان‬ ‫ڀت‬ ‫داؼهشن‬ ‫جنهن۾‬ ،‫ډيعاريندي‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫ادرار‬ ‫ر‬ُ‫پ‬ ‫انڌيرس‬ ‫هڪ‬ ‫جش‬ ‫ڪؼري‬ ‫بند‬ ‫ػڳم‬ ، ‫دان‬ ‫رئي‬ ‫سڊهيم‬ ‫غرد‬ ‫جي‬ ‫چهري‬ ‫پشري‬ ‫سانغر‬ ‫نؼاز‬ ،‫ؼػبشد‬ ‫۾‬ ‫ػباد‬ ‫اڇي‬ ‫ڪؼم‬ُ‫ؼ‬ ،‫۾‬ ‫سچ‬ ‫جي‬ ‫شػن‬ ُ‫س‬(‫بيبي‬ ‫راحبه‬!‫خير‬ ‫آپا‬)‫سردان‬ ‫جش‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ‫ڇسڻي‬ ‫عي‬ ‫ڪنڌ‬ ‫ؼدػدم‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫ساري‬ ‫سجد‬ ‫ؼٿس‬ ‫۽‬ ‫سيٺم‬ ‫ؼاري‬ ‫پاػتي‬ ‫آػتي‬ ‫ڪري‬ ‫پئي‬.‫اغر‬ ‫۾‬ ‫رسذنيَء‬ ‫نارنغي‬ ‫جي‬ ‫بتين‬ ‫ؼيڻ‬ ‫تي‬ ‫ٽيبػن‬ ‫پيم‬ ‫۾‬ ‫نڊن‬ ُ ‫ڪ‬ ‫جي‬ ‫پادن‬ ‫ٻنهين‬ ‫ڀردان‬ ‫دندد‬ ‫صين‬ ‫جي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ، ‫آهي‬ ‫بيٺش‬ ‫بڻائي‬ ‫دشغشار‬ ‫سڇيڪ‬ ‫عي‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫جي‬ ‫ڪؼري‬ ‫دسنهشن‬ ‫ډندڊ‬ ُ ‫ا‬ ‫جش‬ ‫بتين‬ ‫پشيان‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫رهي‬ ‫شڪاري‬ ُ ‫ذ‬ ‫بار‬ ‫بار‬ ‫پزهي‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫شَء‬ ُ‫ه‬ ‫به‬ ‫تي‬ ‫جنهن‬ ،‫سيٺم‬ ‫جهڪائي‬ ‫ڪنڌ‬ ‫راصظه‬ ‫داؼهشن‬ ‫آهن‬ ‫رهيشن‬ ‫ٿي‬ ‫ؼتشجه‬ ‫دان‬ ‫خا،سذيَء‬ ‫به‬ ‫صشرتشن‬ ‫ٻيشن‬ ‫سيٺم‬.‫اذهد‬ ‫۽‬ ‫آڱشٺي‬ ‫جي‬ ‫هٿ‬ ‫داڄي‬ ‫جي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫آهي‬ ‫رهي‬ ‫غهؼائي‬ ‫پزهندي‬ ‫۾‬ ‫چپن‬ ‫هشَء‬ ‫جيڪش‬ ‫آهي‬ ‫به‬ ‫ڪاضذ‬ ‫ڪيم‬ ‫تهه‬ ‫هڪ‬ ‫۾‬ ‫سچ‬ ‫آڱر‬ ‫جي‬.‫۾‬ ‫سيٺػن‬ ‫ٻي‬ ‫ڀردان‬ ‫ٿي‬ ‫پريذان‬ ‫پشِء‬ ‫جيڪا‬ ،‫ډيعاربش‬ ‫ٿيندي‬ ‫پريذان‬ ‫هر‬ ‫هر‬ ‫عان‬ ‫دسنهين‬ ‫۽‬ ‫غرؼي‬ ‫به‬ ‫عي‬ ‫صشرت‬ ‫پشڊهي‬ ‫هڪ‬ ‫عي‬ ‫صشرت‬. ‫پشڊهي‬:(‫درغشذي‬)‫اؼان‬!‫ڇيَء‬!‫ڇڏ‬ ‫درڪائي‬ ‫ته‬ ‫پردا‬ ‫ٿشرڊا‬!‫غرؼي‬ ‫ډاڈي‬! ‫ذش‬ ‫۾‬ ‫درغشذن‬ ‫عان‬ ‫سرػ‬ ‫هر‬ ‫هڪدـ‬..‫ذش‬....‫عي‬ ‫پشڊهيَء‬ ‫صشرت‬ ‫ساري‬ ‫ڀردان‬ ‫۽‬ ‫ٿا‬ ‫اچن‬ ‫آساز‬ ‫جا‬ ‫صشرت‬:(‫درغشذي‬)‫اؼان‬ ‫ڪر‬ ‫ربر‬!‫پئي‬ ‫نه‬ ‫ډدين‬!‫راحبه‬ ‫بيبي‬! ‫ڳاػهائي‬ ‫پئي‬ ‫دان‬ ‫ؼئڪػن‬ ‫پنهنجي‬!‫سيندي‬ ‫ٿي‬ ‫چدٽرب‬! ‫پشڊهي‬:(‫آهدتي‬)‫نجهي‬ ُ‫ؼ‬ ‫پيش‬ ‫داهه‬ ‫ته‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫ڇيَء‬ ‫پر‬!‫ڇاڪريان‬! ‫صشرت‬:‫ٿيش‬ ‫ختن‬ ‫اجهش‬ ‫بس‬!‫ڪري‬ ‫پئي‬ ‫دـ‬ ‫آخري‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬! ‫عي‬ ‫رائظه‬ ‫سيٺم‬ ‫داؼهشن‬ ‫۽‬ ‫عنيش‬ ‫ؼٿي‬ ‫چهرس‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫دير‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫ڪندي‬ ‫ڪندي‬ ‫دـ‬ ‫بيبي‬:‫نيراني‬ ‫عي‬ ‫هن‬!‫ڇڏجانِء‬ ‫پياري‬ ‫عي‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫غهشػي‬ ‫۾‬ ‫چانهه‬ ‫يا‬ ‫پاڻي‬! ‫ٿيندس‬ ‫ذطاياب‬ ‫زرسر‬ ‫ته‬ ‫غهريش‬ ‫اهلل‬! ‫ٿي‬ ‫سٺي‬ ‫ؼي‬ ُ ‫چ‬ ‫دان‬ ‫احتراـ‬ ‫هشَء‬ ‫جيڪش‬ ‫ٿي‬ ‫ډي‬ ‫ڪاضذ‬ ‫ڪيم‬ ‫تهه‬ ‫پيم‬ ‫۾‬ ‫هٿ‬ ‫بيبي‬:‫ها‬ ‫۽‬!‫ڪجائن‬ ‫۾‬ ‫حاؿ‬ ‫هر‬ ‫پابندي‬ ‫جي‬ ‫نؼاز‬ ‫سظتي‬ ‫پنج‬! ‫صشرت‬:‫بيبي‬ ‫جي‬!‫ڪنديس‬ ‫زرسر‬! ‫عي‬ ‫ؼندن‬ ‫صظيدت‬ ‫سيٺم‬ ‫دڀني‬ ‫۾‬ ‫انداز‬ ‫جي‬ ‫خسبي‬ ‫بيبي‬ ‫بيبي‬:‫رابسش‬ ‫جش‬ ‫اهلل‬ ‫۽‬ ‫ٻانهين‬!‫صالسه‬ ‫عان‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬!‫۾‬ ‫رشرت‬ ‫به‬ ‫ڪنهن‬ ‫ڪشنهين‬ ‫ؼؼڪن‬! ‫دڀئي‬:(‫ٿي‬ ‫زبان‬ ‫هڪ‬)‫بيذڪ‬!‫بيذڪ‬! ‫بيبي‬:‫ډيڻ‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫۽‬ ‫سا‬ َ ‫د‬ ‫ررػ‬ ‫آهي‬ ‫ڪن‬ ‫ته‬ ‫جش‬ ‫ادان‬!‫اهلل‬ ‫جيڪا‬ ‫باظي‬ ‫ؼرزي‬ ‫جي‬!‫ٿيندس‬ ‫هشئي‬ ُ ‫ا‬! ‫دڀئي‬:‫بيذڪ‬!‫بيذڪ‬! ‫بيبي‬:‫آهي‬ ‫هشندس‬ ‫ڪرڻ‬ ‫به‬ ‫ڪن‬ ‫ٻيش‬ ‫غڏ‬ ‫دان‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫۽‬ ‫سا‬ َ ‫د‬! ‫ٿي‬ ‫ډئي‬ ‫ڪاؼيابي‬ ‫عي‬ ‫ٻنهين‬ ‫ئي‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ڪشذش‬ ‫۽‬ ‫ؼيد‬ ُ ‫ا‬ ‫۾‬ ‫اهلل‬!
 • 4. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 4 ‫ٿي‬ ‫نهاري‬ ‫ډي‬ ‫ؼين‬ ‫ڪري‬ ‫خساب‬ ‫عي‬ ‫ؼاين‬ ‫دان‬ ‫نيازيَء‬ ‫بي‬ ‫۽‬ ‫ذان‬ ‫هڪ‬ ‫دڀئي‬:‫رذد‬ ُ‫ؼ‬ ‫حق‬!‫حق‬!‫حق‬!ُ‫هلل‬‫ا‬.... !ُُ‫ه‬‫اؿؿ‬....ُ‫هلل‬‫ا‬... ‫ڦيرائي‬ ‫نشر‬ ‫چشڇاري‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫۽‬ ‫ڪرائي‬ ‫خاؼشذ‬ ‫دان‬ ‫اذاري‬ ‫جي‬ ‫هٿ‬ ‫بيبي‬:‫ها‬ ‫۽‬!‫آهي‬ ‫پئي‬ ‫ٿي‬ ‫غهٽڻ‬ ‫۽‬ ‫دسنهشن‬ ‫ساظصي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬!‫ڪنهن‬ ‫ٿي‬ ‫دغهي‬ ‫ٿي‬ ‫به‬ ‫تڪػيف‬ ‫جي‬ ‫داهه‬ ‫عي‬!‫عشػي‬ ‫دريشن‬ ‫هاڻ‬!‫ٿشرڊا‬ ‫ڇڏيش‬ ‫هٽائي‬ ‫به‬ ‫پزدا‬!‫ؼحدشد‬ ‫آراؼي‬ ‫بي‬ ‫ڪش‬ ‫ڪري‬ ‫ادانجي‬ ‫ؼتان‬ ‫ڪري‬ ‫نه‬! ‫ٿا‬ ‫ػن‬ ُ ‫ع‬ ‫درسازا‬ ‫در‬!‫ٿيشن‬ ‫چؼن‬ ‫هٿ‬ ‫جي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫اچي‬ ‫اڳيان‬ ‫ؼايشن‬(‫ڪٽ‬) ‫نؼبر‬ ‫دين‬3. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫صبي‬ ‫جي‬ ‫بنغػي‬:‫ڪردار‬ ‫جش‬ ‫رات‬:‫ثشبيه‬ ‫۽‬ ‫نبيم‬ ،‫رزشانه‬ ، ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫رػ‬ ُ‫ص‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫دان‬ ‫چهري‬ ‫جالػي‬ ، ‫۾‬ ‫رئي‬ ‫۽‬ ‫ػباد‬ ‫طيد‬ ُ‫د‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬ ‫ذادي‬ ُ ‫ڪ‬ ‫جي‬ ‫بنغػي‬(‫بيبي‬)‫دان‬ ‫آهي‬ ‫بيٺم‬ ‫به‬ ‫رزشانه‬ ‫ڇيَء‬ ‫دندد‬ ‫غڏ‬.‫ڪاسڊ‬ ‫پر‬ ‫ذار‬ ُ ‫غ‬ ‫صبادت‬ ‫۽‬ ‫نيڪ‬ ‫ؼان‬ ‫ڪپزن‬ ‫۽‬ ‫ػئي‬ ُ ‫ح‬ ‫ٻئي‬ ‫بيٺم‬ ‫ذذدر‬ ‫جشڊس‬ ‫جش‬ ‫ثشبيا‬ ‫۽‬ ‫نبيم‬ ‫۾‬ ‫پشذاڪ‬ ‫جي‬ ‫ڪنشار‬ ‫۽‬ ‫غهشٽ‬ ‫داؼهشن‬ ‫دندن‬ ‫ٿيشن‬ ‫ػڳن‬ ‫۾‬ ‫آهي‬. ‫خير‬:‫بيضرت‬ ‫تشعي‬ ‫آيش‬ ‫نه‬ ‫ذرـ‬!‫۾‬ ‫غهر‬ ‫ڀيڻ‬ ‫ڪنشاري‬ ‫۽‬ ‫سډي‬ ‫آهي‬ ‫سيٺم‬!‫آيش‬ ‫غهزي‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫ڪري‬ ‫ؼيريج‬ ‫دشؿ‬ ‫تشن‬ ‫۽‬ ‫آهين‬!‫پري‬ ‫ٿي‬ ‫ته‬ ‫ڳاػهه‬ ‫جي‬ ‫اجازت‬ ‫۽‬ ‫ؼرزي‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬! ‫دؼجهيئي‬ ‫نه‬ ‫نادب‬ ُ‫ؼ‬ ‫به‬ ‫ډيڻ‬ ‫اسالع‬ ‫ؼشنعي‬! ‫نبيم‬:‫رهيس‬ ‫ڌائيندس‬ُ‫ٻ‬ ‫ؼدػدم‬ ‫تشهانعي‬ ‫ؼان‬ ‫اؼي‬! !‫تشهان‬ ‫رهيس‬ ‫ڪندس‬ ‫به‬ ‫دؼاجت‬ ‫ؼنٿ‬ ‫عي‬!‫به‬ ‫اهش‬ ‫۾‬ ‫آخر‬ ‫۽‬ ‫چين‬!‫ڪئي‬ ‫دير‬ ‫۾‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ذادي‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫تشهان‬ ‫جي‬ ‫ته‬ ‫د‬ ُ ‫ايند‬ ‫ڪري‬ ‫ؼئريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫آئشن‬ ‫ته‬!‫عي‬ ‫تشهان‬ ‫پر‬ ‫نه‬ ‫ؼػي‬ ‫طررت‬ ‫جي‬ ‫ڌڻ‬ُ‫ٻ‬ ‫ڳاػهه‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬! ‫سٺندي‬ ‫پڪزي‬ ‫ٻانهه‬ ‫جي‬ ‫نبيم‬ ‫چڄي‬ ‫ثشبيا‬ ‫جش‬ ‫ڳػهائيندي‬ ‫دان‬ ‫زسر‬ ‫ته‬ ‫ايترس‬ ‫دان‬ ‫دٻي‬ ‫دٻ‬ ‫خير‬:‫ڇا‬ ‫ته‬!‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ڪانه‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫ڳاػهه‬ ‫نهنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫ؼشن‬!‫ڳاػهه‬ ‫۽‬ ‫هشـ‬ ‫ڪيش‬ ‫ڪشنه‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫سصدس‬ ‫جش‬ ‫ڪرڻ‬ ‫پشري‬! ‫ډدي‬ ‫غهشري‬ ‫عي‬ ‫ثشبيا‬ ‫دان‬ ‫اعين‬ ‫ڳاڊهين‬ ‫پنهنجي‬ ‫خير‬:‫هش‬ ‫دشار‬ ‫جن‬ ‫جش‬ ‫صذق‬ ‫ته‬ ‫تشتي‬ ‫پر‬!‫ڳاػهه‬ ‫جي‬ ‫ؼاُء‬ ‫تشعي‬ ‫ها‬ ‫دغهي‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫دؼجهه‬ ‫ڪٿان‬! ‫نبيم‬:‫اؼي‬ ‫هش‬ ‫ڪشنه‬ ‫سظت‬ ‫ايترس‬ ‫سٽ‬ ‫ؼشن‬!‫ؼائٽ‬ ‫جا‬ ‫ثشبيا‬
 • 5. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 5 ‫ها‬ ‫جن‬ ُ‫ه‬ ‫ڪا‬ ُ ‫چ‬ ‫ڪري‬ ‫هنڌ‬ ‫ٻئي‬ ‫ذادي‬ ‫دندد‬!‫آئشن‬ ‫۽‬ ‫ها‬ ‫جان‬ ُ‫ه‬ ‫سيٺش‬ ‫۾‬ ‫انتشار‬ ‫جي‬ ‫سصدي‬ ‫تشهانجي‬! ‫خير‬:‫اٿئي‬ ‫ډعايش‬ ‫دؿ‬ ‫جش‬ ‫ؼاُء‬ ‫جيجم‬ ‫جش‬ ‫هاڻ‬ ‫۽‬!‫جش‬ ‫ن‬ ُ ‫ا‬ ‫عي‬ ‫رب‬ ‫ډيندين‬ ‫جشاب‬ ‫ڪهزس‬! ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫چڄي‬ ‫سيتر‬ ‫ثشبيا‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫سڇائي‬ ‫اڳتي‬ ‫ظدـ‬ ‫دان‬ ‫تيسيَء‬ ‫خير‬:‫چئش‬!‫جش‬ ‫ان‬ ‫تشډي‬ ‫جشاب‬ ‫ڪش‬ ‫آهي‬! ‫ڪري‬ ‫اذارس‬ ‫ډانهن‬ ‫ډاڪڻن‬ ‫سيندڊ‬ ‫ؼٿي‬ ،‫ڪري‬ ‫اڳتي‬ ‫عان‬ ‫ٻانهن‬ ‫عي‬ ‫ثشبيا‬ ‫نبيم‬ ‫نبيم‬:‫ثشبيا‬!‫سڃ‬ ‫ؼٿي‬ ‫تشن‬!‫انتشار‬ ‫آهي‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫ڪؼرس‬ ‫پهريشن‬ ‫ڪر‬!‫ٿش‬ ‫اچان‬ ‫آئشن‬! ‫نهاري‬ ‫ډي‬ ‫ثشبيا‬ ‫ڪري‬ ‫رڊ‬ ‫دان‬ ‫زسر‬ ، ‫چغهيري‬ ‫هٿ‬ ‫خير‬:‫نه‬ ‫هرغس‬!‫سيندي‬ ‫ڪانه‬ ‫ؼٿي‬ ‫ڇشڪري‬ ‫هيَء‬!‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫هي‬ ‫آهي‬ ‫غهر‬!‫بنان‬ ‫سٺڻ‬ ‫اجازت‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫۽‬!‫ڪير‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫هن‬ ‫دغهي‬ ‫ٿي‬ ‫نٿش‬ ‫داخم‬ ‫به‬! ‫نبيم‬:‫اؼي‬!‫سادسي‬ ‫جي‬ ‫خدا‬!‫خياؿ‬ ‫عڻي‬ ‫ئي‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫ته‬ ‫نه‬ ‫جش‬ ‫هن‬ ‫ڪريش‬!‫آهيان‬ ‫بدر‬ ‫در‬ ‫عان‬ ‫ربح‬ ‫آئشن‬!‫اڃايم‬!‫عيش‬ُ‫ب‬! ‫خدارا‬!‫ڪريش‬ ‫نه‬ ‫پريذان‬ ‫سڇيڪ‬ ‫ؼشنعي‬!‫ؼتان‬! ‫ڪري‬ ‫اڳيان‬ ‫جهػي‬ ‫ٻانهه‬ ‫جي‬ ‫ثشبيا‬ ‫نبيم‬:‫ثشبيه‬ ‫هػيا‬! ‫۾‬ ‫خشػ‬ ‫ثشبيا‬ ، ‫ٿش‬ ‫سڃيس‬ ‫سٺي‬ ‫ؼٿي‬ ‫چزهندس‬ ‫ډاڪڻشن‬ ‫دان‬ ‫تيسيَء‬ ‫ڇڪييندس‬ ‫ٻانهه‬ ‫جي‬ ‫ثشبيا‬ ‫سيندي‬ ‫دان‬ ‫نشرن‬ ‫ڀريم‬ ‫نطرت‬ ‫عي‬ ‫ٻنهين‬ ‫ڇيَء‬ ‫۽‬ ‫ؼاُء‬ ‫ٻئي‬ ، ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫به‬ ‫چزهندي‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫به‬ ‫نهاري‬ ‫پشيان‬ ‫ٿيشن‬ ‫ډدن‬.(‫ڪٽ‬) ‫نؼبر‬ ‫دين‬4. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ڪؼرس‬ ‫سډس‬ ‫داڳيش‬:‫ڪردار‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫جؼصي‬ ‫ٻي‬:‫ؼايشن‬ ‫ٻيشن‬ ‫۽‬ ‫خير‬ ،‫ډيعاريندي‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫ادرار‬ ‫ر‬ُ‫پ‬ ‫انڌيرس‬ ‫هڪ‬ ‫جش‬ ‫ڪؼري‬ ‫بند‬ ‫۾‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫رادراريتي‬ُ‫پ‬ ‫۽‬ ‫صاػن‬ ‫جي‬ ‫خاؼشذيَء‬ ‫داڳي‬ ‫سانغر‬ ‫نؼاز‬ ،‫ؼػبشد‬ ‫۾‬ ‫ػباد‬ ‫اڇي‬ ‫ڪؼم‬ُ‫ؼ‬ ،‫۾‬ ‫سچ‬ ‫جي‬ ‫شػن‬ ُ‫س‬ ‫رعيم‬ ‫۾‬ ‫پادن‬ ‫ٻنهين‬ ‫دان‬ ‫ڀت‬ ‫داؼهشن‬ ‫جنهن۾‬ ، ‫دان‬ ‫رئي‬ ‫سڊهيم‬ ‫غرد‬ ‫جي‬ ‫چهري‬ ‫پشري‬(‫راحبه‬ ‫بيبي‬!‫خير‬ ‫آپا‬)‫۽‬ ‫آهي‬ ‫ساري‬ ‫سجد‬ ‫ؼٿس‬ ‫۽‬ ‫سيٺم‬ ‫ؼاري‬ ‫پاػتي‬ ‫آػتي‬ ‫ڪري‬ ‫پئي‬ ‫سردان‬ ‫جش‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ‫ڇسڻي‬ ‫عي‬ ‫ڪنڌ‬ ‫ؼدػدم‬.‫پيم‬ ‫۾‬ ‫نڊن‬ ُ ‫ڪ‬ ‫جي‬ ‫پادن‬ ‫ٻنهين‬ ‫ڀردان‬ ‫دندد‬ ‫دشغشار‬ ‫سڇيڪ‬ ‫عي‬ ‫ؼاحشؿ‬ ‫جي‬ ‫ڪؼري‬ ‫دسنهشن‬ ‫ډندڊ‬ ُ ‫ا‬ ‫جش‬ ‫بتين‬ ‫اغر‬ ‫۾‬ ‫رسذنيَء‬ ‫نارنغي‬ ‫جي‬ ‫بتين‬ ‫ؼيڻ‬ ‫تي‬ ‫ٽيبػن‬ ‫سجهي‬ ‫نشر‬ ‫هڪ‬ ‫تي‬ ‫ؼند‬ ‫صظيدت‬ ‫دان‬ ‫اعين‬ ‫ڳاڊهين‬ ‫ڪري‬ ‫ؼٿي‬ ‫ڪنڌ‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫دير‬ ‫ٿشرڊي‬ ،‫آهي‬ ‫بيٺش‬ ‫بڻائي‬ ‫خير‬:‫دشاؿ‬ ‫جا‬ ‫دػين‬ ‫جي‬ ‫تشهان‬!‫پيا‬ ‫ڌائين‬ُ‫ٻ‬ ‫ؼشنعي‬ ‫ؼئشڪم‬ ‫نهنجا‬ ُ‫ؼ‬!
 • 6. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 6 ‫هڻندي‬ ‫نشر‬ ‫تي‬ ‫صشرت‬ ‫پشڊهي‬ ‫هڪ‬ ‫خير‬:‫ؼائي‬ ‫سڃجائن‬ ‫ڌندي‬ُ‫ٻ‬ ‫ررػ‬ ‫ٿي‬ ‫چشان‬ ‫جيڪش‬!‫عي‬ ‫دس‬ ‫هر‬ ‫صِء‬ ‫نهن‬ ُ ‫ن‬ ‫پنهنجي‬!‫غهرجي‬ ‫رعڻ‬ ‫رسيش‬ ‫نرـ‬!‫هؼيذه‬ ‫غهر‬ ‫اهش‬ ‫رهندس‬ ‫برڪت‬ ‫با‬ ‫۽‬ ‫خشذحاؿ‬!‫دس‬ ‫۾‬ ‫جنهن‬!‫ڇيَء‬ ‫به‬ ‫عي‬ ‫نهن‬ ُ ‫ن‬ ‫هػندي‬ ‫دؼجهي‬! ‫عي‬ ‫ڇشڪريَء‬ ‫سيٺم‬ ‫هڪ‬ ‫خير‬:‫خدؼت‬ ‫جي‬ ‫پيُء‬ ‫ؼاُء‬!‫آهي‬ ‫ساري‬ ‫طزيػت‬ ‫عان‬ ‫طرزن‬ ‫دڀني‬ ‫ٻين‬! ‫عي‬ ‫صشرت‬ ‫ٻي‬ ‫هڪ‬ ‫خير‬:‫سارس‬ ‫رعڻ‬ ‫سدشدي‬!‫پائي‬ ‫نٿش‬ ‫راد‬ ُ‫ؼ‬ ‫به‬ ‫ڪڏنهن‬!‫سدشدش‬ ‫۽‬ ‫ذق‬ ‫ڇڏي‬ ‫عايش‬ ‫عي‬ ‫نيڪيَء‬. ‫۾‬ ‫انداز‬ ‫جي‬ ‫خسبي‬ ‫عي‬ ‫دڀني‬ ‫پشِء‬ ‫خير‬:‫صشرتشن‬ ‫دتايم‬ ‫دڀ‬ ‫جشن‬ ‫زؼاني‬ ‫۾‬ ‫ؼحطم‬ ‫برڪت‬ ‫با‬ ‫هطتيشار‬ ‫هن‬ ‫ٿيشن‬ ‫اچن‬!‫رعن‬ ‫تصػق‬ ‫دان‬ ‫سبظي‬ ‫ؼاچرن‬ ‫۽‬ ‫ػعيم‬ ‫پزهيم‬ ‫هي‬ ُ ‫ا‬ ‫ڀػي‬ ‫پشِء‬ ‫ذاريندڊ‬ ُ ‫غ‬ ‫زندغي‬ ‫غهريػش‬ ‫صاـ‬ ‫يا‬!‫تحت‬ ‫اصتظاد‬ ‫۽‬ ‫ايؼان‬ ‫پنهنجي‬ ‫دڀ‬ ‫ٿيشن‬ ‫ڪرائين‬ ‫ڦيڻش‬ ‫يا‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫جي‬ ‫دردن‬!‫ٿيشن‬ ‫سٺن‬ ‫تصشيذ‬ ‫ڪي‬ ‫ته‬! ‫آهي‬ ‫ػعبش‬ ‫ظرآني‬ ‫ػشح‬ ‫تي‬ ‫تصشيسن‬!‫يا‬ ‫عشػڻ‬ ‫عي‬ ‫انهن‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫سٺڻ‬ ‫آهي‬ ‫ؼنع‬ ‫پزهڻ‬ ‫عشػي‬!‫آهي‬ ‫ظشؿ‬ ‫جش‬ ‫سرغن‬ُ‫ب‬ ‫ئي‬ ‫اهش‬!‫به‬ ‫تصشيذ‬ ‫پر‬ ‫ڪندا‬ ‫اثر‬ ‫تڏنهن‬!‫رهندئش‬ ‫پابند‬ ‫جا‬ ‫نؼاز‬ ‫سظت‬ ‫پنجئي‬ ‫تشهان‬ ‫جڏنهن‬! ‫نحشدت‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫غهري‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫ئي‬ ‫عان‬ ‫اهلل‬ ‫۽‬!‫بيؼاري‬!‫جي‬ ‫ڇيئرن‬ ‫يا‬ ‫ڪاٽينديئش‬ ‫چال‬ ‫۽‬ ‫سشيطا‬ ‫صِء‬ ‫ڪاسٽ‬ُ‫ر‬ ‫۾‬ ‫رذتن‬!‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫نؼاز‬ ‫هر‬ ‫آهي‬ ‫اهؼيت‬ ‫سډي‬ ‫جي‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬!‫غهرس‬ ‫ٿا‬ ُ ‫د‬ ‫عڻي‬ ‫هٿ‬ ‫دڀ‬ ‫هاڻ‬! ‫ٿيشن‬ ‫ؼشٽن‬ ‫پير‬ ‫پشئتي‬ ‫چؼي‬ ‫هٿ‬ ‫ډئي‬ ‫نشرانا‬ ‫ٿندي‬ ُ ‫ا‬ ‫پشِء‬ ‫۽‬ ‫پيشن‬ ‫غهرن‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫صظيتدؼندياڻيشن‬ ‫دڀ‬. (‫ڪٽ‬)‫نؼبر‬ ‫دين‬5. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫رسـ‬ ‫چرائل‬ ‫جش‬ ‫غهر‬ ‫جي‬ ‫رسبيَء‬:‫ڪردار‬ ‫ډينهن‬:‫رائظه‬ ‫۽‬ ‫رسبي‬ ‫ڀريندي‬ ‫ڈڪ‬ ‫جش‬ ‫چانهه‬ ‫رائظه‬ ،‫ڪشپ‬ ‫جا‬ ‫چانهه‬ ‫۾‬ ‫هٿن‬ ‫جي‬ ‫ٻنهين‬ ‫آهي‬ ‫غهرندي‬ ‫ڪانه‬ ‫پئده‬ ‫جا‬ ‫ڦيڻي‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫بيبي‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫چيش‬ ‫ته‬ ‫تش‬ ‫؛‬ ‫رائظه‬! ‫رسبي‬:‫سڃي‬ ‫ډئي‬ ‫نذرانش‬ ‫دان‬ ‫خشذيَء‬ ‫جي‬ ‫دؿ‬ ‫ؼند‬ ‫صظيدت‬ ‫ڪش‬ ‫جي‬ ‫پر‬ ‫نه‬ ‫آهي‬ ‫ناذڪري‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫ؼشٽائڻ‬ ‫عي‬ ‫ان‬ ‫ته‬ ‫ٿش‬! ‫رائظه‬:‫نذين‬ ‫باص‬ ‫خرچ‬ ‫غهٽ‬ ‫هڪ‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫اهش‬!‫ٿيش‬ ‫ڪارسبار‬ ‫سډس‬!‫ٽي‬ ‫ٻه‬ ‫ٻاريشن‬ ‫بتيشن‬ ‫ؼيڻ‬ ‫ٻه‬ ‫هڪ‬ ‫اغربتيشن‬!‫پزهيشن‬ ‫آيتشن‬ ‫چار‬ ‫ٽي‬ ‫ڪي‬! ‫پار‬ ‫ئي‬ ‫ٻيزس‬ ‫پشِء‬! ‫رسبي‬:‫ؼاُء‬ ‫جي‬ ‫ٻارن‬ ‫ٻن‬ ‫۽‬ ‫صشرت‬ ‫دهارا‬ ‫بي‬ ‫هڪ‬!‫تي‬ ‫ادان‬ ‫به‬ ‫اهش‬ ‫ڇا‬ ‫جش‬
 • 7. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 7 ‫ڪشنهين‬ ‫حق‬!‫عان‬ ‫ڪنهن‬ ‫ٿي‬ ‫ڪانه‬ ‫ته‬ ‫غهري‬!‫ته‬ ‫پيٽ‬ ‫خاػي‬ ‫خػق‬ ‫خدؼت‬!‫نه‬ ‫دغهجي‬ ‫ڪري‬ ‫نٿي‬ ‫اهلل‬ ‫دبيم‬ ‫طي‬! ‫رائظه‬:‫چئين‬ ‫ٿي‬ ‫رحيح‬ ‫ادي‬!‫هجي‬ ‫ساجبي‬ ‫تصػين‬ ‫نياسي‬ ُ ‫د‬ ‫ڀػي‬!‫ديني‬ ‫پر‬ ‫ډجي‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫عي‬ ‫ڪنهن‬ ‫ؼان‬ ‫تصػين‬!‫جهزي‬ ‫ؼشن‬ ‫دان‬ ‫جنهن‬ ‫ته‬ ‫سڃي‬ ‫ٿئي‬ ‫ڀػش‬ ‫ڪش‬ ‫جش‬ ‫ضريب‬!‫آهي‬ ‫ڀػش‬! ‫رسبي‬:‫ڪشنهين‬ ‫غهٽ‬ ‫غڻ‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫اهش‬ ‫جش‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬!‫عي‬ ‫صشرتن‬ ‫ايندڊ‬ ‫ته‬ ‫ٿيشن‬ ‫ډين‬ ‫درد‬ ‫ئي‬ ‫جش‬ ‫اخالؼ‬ ‫حدن‬ ‫۽‬ ‫حبت‬ ُ‫ؼ‬ ، ‫پيار‬ ‫هؼيذه‬!‫آ‬ ‫ؼجاؿ‬ ‫ڪنهن‬ ‫دان‬ ‫جادسَء‬ ‫ڪاري‬ ‫يا‬ ‫صػن‬ ‫دطػي‬ ‫به‬ ‫ڀػجي‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫جش‬ ‫جين‬ ُ‫ه‬ ‫ڪيش‬ ‫صالج‬ ‫جش‬! ‫رائظه‬:‫نٿي‬ ‫ډي‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ته‬ ‫غيرنٽي‬ ‫جي‬ ‫ڪن‬ ‫ڪنهن‬!‫بس‬!‫اڳيان‬ ‫ؼنششر‬ ‫جيڪش‬ ‫عي‬ ‫اهلل‬!‫سڃي‬ ‫ٿيش‬ ‫بسي‬ ‫دان‬ ‫ئڪػن‬ ُ‫ؼ‬ ‫پنهنجي‬ ‫چئي‬! ‫رسبي‬:‫ؼٺش‬ ‫ايترس‬ ‫سجهبش‬ ‫ز‬ ُ ‫ڳ‬ ‫جيترس‬!‫ها‬ ‫ڪرائين‬ ‫پيڪيج‬ ‫ادپيذم‬ ‫به‬ ‫تشن‬! ‫اؼان‬!‫اٿئي‬ ‫ڪشنه‬ ‫ته‬ ‫ك‬ُ‫ب‬ ‫به‬ ‫ايڏي‬!‫آهي‬ ‫۾‬ ‫ڪدٽن‬ ‫به‬ ‫ٽهين‬ُ‫پ‬! ‫رائظه‬:‫پئڪيج‬ ‫ادپيذم‬! ‫رسبي‬:‫ها‬!‫ته‬ ‫دا‬ُ‫ج‬ ‫صِء‬ ‫ؼائين‬ ‫صاـ‬ ‫۽‬ ‫ضريب‬!‫صِء‬ ‫رهشادڻين‬ ‫چطيس‬ ‫جهزي‬ ‫تش‬ ‫اٿس‬ ‫ريٽ‬ ‫دا‬ُ‫ج‬!‫سٺندي‬ ‫غهڻش‬ ‫ته‬ ‫ډيندي‬ ‫ػعي‬ ‫تصشيذ‬ ‫دان‬ ‫هٿ‬ ‫پاڻ‬ ‫جي‬! ‫اٿس‬ ‫ريٽ‬ ‫جنرؿ‬ ‫پشِء‬ ‫ته‬ ‫ڦيڻش‬ ‫۽‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫جي‬ ‫پير‬! ‫رائظه‬:‫ډجائن‬ ‫تصشيذ‬ ‫ؼشنعي‬ ‫بيبي‬ ‫ته‬ ‫ؼانس‬ ‫هش‬ ‫چيش‬ ‫به‬ ‫ؼشن‬!‫ته‬ ‫ڦيڻا‬ ‫دصا‬ ‫ڪن‬ ‫اثر‬ ‫سڃي‬ ‫جڏنهن‬!‫هاڻ‬ ‫پيش‬ ‫ډئي‬ ‫اهؼيت‬ ‫به‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫ته‬ ‫تڏنهن‬! (‫اٿي‬)‫ٿي‬ ‫هالن‬ ‫هاڻ‬!‫ته‬ ‫يس‬ ُ‫ه‬ ‫آئي‬ ‫ڌائڻ‬ُ‫ٻ‬ ‫اهش‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫تشعي‬!‫راحبه‬ ‫بيبي‬! ‫آهي‬ ‫غهرايش‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫اڪيػش‬ ‫تي‬ ‫ډينهن‬ ‫ٻئي‬ ‫ؼشنعي‬! ‫رسبي‬:(‫اٿي‬)‫هان‬!‫۾‬ ‫غيهه‬ ‫پنجئي‬ ‫نهنجشن‬ ُ ‫ت‬ ‫ته‬ ‫پشِء‬!‫ٽهين‬ُ‫پ‬ ‫دان‬ ‫پڪ‬ ‫هاڻ‬! ‫نڪري‬ ‫ئي‬ ‫نڪري‬ ‫ؼان‬ ‫چنبي‬ ‫ڦاٿم‬ ‫جي‬ ‫نهن‬ ُ ‫ن‬! ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫ساري‬ ‫ڪرڻ‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫رسبي‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫عان‬ ‫غيٽ‬ ‫رائظه‬ ،‫ٿيشن‬ ‫سڇن‬ ‫سرػ‬ ‫غيٽ‬ ‫ؼين‬ ‫جي‬ ‫غهر‬ ‫ٻئي‬ ‫عشػي‬ ‫در‬ ‫سري‬ ‫جهٽ‬ ‫رائظه‬ ‫رائظه‬:‫ډياري‬ ‫سالؼ‬ ‫عي‬ ‫نهن‬ ُ ‫ن‬ ‫هن‬ ‫به‬ ‫آئشن‬!‫اينديس‬ ‫ڪري‬ ‫ٻي‬! ‫۾‬ ‫دشچڻ‬ ‫رسبي‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫ٻاهر‬ ‫سرائي‬ ‫در‬(‫ڪٽ‬) ‫نؼبر‬ ‫دين‬6. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫رسـ‬ ‫بيڊ‬ ‫جش‬ ‫نبيم‬:‫ڪردار‬ ‫جش‬ ‫رات‬:‫ثشبيه‬ ‫۽‬ ‫نبيم‬ ‫ػيٽيم‬ ‫عشػي‬ ‫اعيشن‬ ‫تي‬ ‫ڪنڊن‬ ‫جي‬ ‫بيڊ‬ ‫هڪ‬ ‫۽‬ ‫ڪري‬ ‫نهن‬ ُ‫ؼ‬ ‫ډانهن‬ ‫پادي‬ ‫ؼختػف‬ ‫ثشبيه‬ ‫۽‬ ‫نبيم‬ ‫دڏڪا‬ ‫۽‬ ‫ٽؼٽار‬ ‫جي‬ ‫ػزڪن‬ ‫ؼان‬ ‫اعين‬ ‫جي‬ ‫ثشبه‬ ‫ته‬ ‫ناراز‬ ‫۽‬ ‫يذان‬ِ‫پر‬ ‫نبيم‬ ‫نبيم‬:(‫ؼشڊي‬ ‫پادش‬)‫نه‬ ‫پيدجان‬ ‫پيش‬ ‫۾‬ ‫پاٽن‬ ‫ٻنهين‬ ‫جي‬ ‫جنڊ‬ ‫ته‬ ‫آئشن‬!
 • 8. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 8 ‫ڪريان‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫ڪريان‬!‫آهيان‬ ‫جش‬ ‫بيرسزغار‬!‫غهر‬ ‫هن‬ ‫طػحم‬ ‫آهي‬ ‫ؼجبشري‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫رهڻ‬ ‫۾‬!‫جش‬ ‫سڃڻ‬ ‫ٻاهر‬ ‫ڪش‬ ‫جيدين‬ ‫ٿئي‬ ‫بندسبدت‬! ‫ثشبيه‬:‫بڻي‬ ‫ظيدياڻي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫هن‬ ‫۽‬ ‫عي‬ ‫ذاديَء‬ ‫آ‬ ‫ٿيش‬ ‫اچي‬ ‫ؼهنش‬! ‫نهن‬ ُ‫ؼ‬ ‫۽‬ ‫اچن‬ ‫صِء‬ ‫ػؼحي‬ ‫هڪ‬ ‫رزشانه‬ ‫يا‬ ‫چاچي‬ ‫جش‬ ‫آهي‬ ‫ؼجاؿ‬ ‫ڳاػهائين‬ ‫ډئي‬!‫ئان‬ُ‫ر‬ ‫ٿي‬ ‫تي‬ ‫ن‬ ُ ‫ا‬!‫دير‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫اچين‬ ‫به‬ ‫تشن‬ ‫ؼٿان‬! ‫نبيم‬:(‫ڪٽي‬ ‫ڳاػهه‬)‫سڃان‬ ‫ٿش‬ ‫ڪشنه‬ ‫ډي‬ ‫ؼصذشظه‬ ‫ٻي‬ ‫ڪنهن‬! ‫آهي‬ ‫ڪاطي‬ ‫ته‬ ‫نڀايان‬ ‫اها‬ ‫ڪين‬ ‫هڪ‬!‫۽‬ ‫سيسا‬ ،‫پادپشرٽ‬ ‫آهيان‬ ‫۾‬ ‫چڪرن‬ ‫۽‬ ‫ڳشص‬ ‫جي‬ ‫ايجنٽن‬ ‫صِء‬ ‫نشڪريَء‬! ‫ثشبيه‬:‫ها‬ ‫ڪريشن‬ ‫پنهنجش‬ ‫ته‬ ‫پادش‬ ‫هڪ‬ ‫ڪش‬!‫يا‬ ‫جش‬ ‫داهرن‬ ‫جش‬ ‫پيڪن‬!‫ها‬ ‫ٿيشن‬ ‫ڪشنه‬ ‫ډعيا‬ ‫ايڏا‬ ‫ته‬! ‫نبيم‬:‫ها‬ ‫جن‬ ُ‫ه‬ ‫خشذ‬ ‫۾‬ ‫ذاديَء‬ ‫هن‬ ‫جي‬ ‫داهرا‬ ‫نهجا‬ ُ‫ؼ‬ ‫۽‬ ‫داهرا‬ ‫نهنجا‬ ُ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫ڪريشن‬ ‫ڪشنه‬ ‫ؼيريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫ته‬! ‫سارن‬ ‫دائين‬ ‫بابا‬ ‫جي‬ ‫۽‬ ‫؛‬ ‫ثشبيه‬!‫ته‬ ‫ڇڏيش‬ ‫ڪرائي‬ ‫ڪيس‬ ‫جش‬ ‫اضشا‬! ‫نبيم‬:‫اٿن‬ ‫دشچيش‬ ‫جش‬ ‫ڪرڻ‬ ‫نشڪري‬ ‫سڃي‬ ‫دبئي‬ ‫ته‬ ‫تڏنهن‬!‫تشعي‬ ‫د‬ ُ ‫سٺند‬ ‫غهرائي‬ ‫ئي‬ ‫دغهش‬ ‫به‬!‫عيا‬ ُ‫د‬ ‫ډعيا‬!‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫هن‬ ‫سٺ‬ ‫ذاري‬ ُ ‫غ‬ ‫ډينهزا‬ ‫ڪي‬!‫ك‬ ُ‫د‬ ‫ئي‬ ‫ك‬ ُ‫د‬ ‫پشِء‬! ‫ثشبيه‬:‫آهن‬ ‫رهندا‬ ‫ؼهين‬ ُ‫د‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫يا‬ ‫آهن‬ ‫هشندا‬ ‫ڪشنه‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫دڀ‬! ‫آهيان‬ ‫ايندي‬ ‫عڻي‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫ػڪي‬ ‫ػڪي‬ ‫به‬ ‫ؼاني‬ ‫آئشن‬ ‫پشِء‬! ‫پشِء‬ ‫ؼتان‬ ‫ته‬ ‫سئين‬ ‫هػيش‬ ‫دبئي‬ ‫تشن‬! ‫نبيم‬:(‫ڪٽي‬ ‫ڳاػهه‬)‫ڪانهين‬ ‫دؿ‬ ‫ڪٺشر‬ ‫به‬ ‫اهزي‬ ‫اؼان‬!‫بس‬ ‫رعندي‬ ‫تي‬ ‫اعين‬ ‫به‬ ‫تشؽ‬ ‫ډدجانِء‬ ‫پشِء‬ ‫ڪندي‬ ‫ڪاسڊ‬ ‫صارزي‬! (‫عڻي‬ ‫داهه‬ ‫ٿڌس‬)‫هشندي‬ ‫غهر‬ ‫ڪنشاري‬ ‫ڀيڻ‬ ‫سډي‬!‫ته‬ ‫به‬ ‫ؼشنعي‬ ‫هش‬ ‫ڳائيندس‬ُ‫ج‬ ‫ڪشنه‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ذادي‬!‫طشن‬ ‫ؼٿا‬ ‫طشن‬ ‫نهنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫پر‬ ‫ٻڌجن‬ ‫پيا‬ ‫ډينهن‬ ‫ته‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬!‫ڪر‬ ‫سارس‬ ‫ڊي‬ ‫ڪر‬ ‫سارس‬!‫ته‬ ‫نه‬! ‫ثشبيه‬:(‫عػي‬ ‫ڪٽي‬)‫ڇا‬ ‫هش‬ ‫ڪشنه‬ ‫ائين‬ ‫پشِء‬ ‫ڇا‬!‫ډٺش‬ ‫جش‬ ‫اعين‬ ‫به‬ ‫تش‬! ‫نبيم‬:‫رهه‬ ‫دؼهي‬ ‫هاڻ‬ ‫چڱش‬!‫آهي‬ ‫سڃڻش‬ ‫ػڳارائڻ‬ ‫سيسا‬ ‫جػدي‬ ‫جش‬ ‫ربح‬! ‫ڪندد‬ ‫ؼيزي‬ ‫ؼنٿ‬ ‫سڃي‬ ‫ڪري‬ ‫تالطي‬ ‫ؼصاطي‬ ‫عان‬ ‫اديَء‬ ‫اؼان‬! ‫ثشبيه‬:‫ډيارجئين‬ ‫يظين‬ ‫جش‬ ‫سطا‬ ‫۽‬ ‫پيار‬ ‫داڻن‬ ‫به‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫عين‬ ‫پشِء‬! ‫ٿا‬ ‫رهن‬ ‫دؼهين‬ ‫بدصئي‬ ‫پدا‬ ‫ٻئي‬.(‫ڪٽ‬)
 • 9. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 9 ‫نؼبر‬ ‫دين‬7. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫صبي‬ ‫جي‬ ‫بنغػي‬:‫ڪردار‬ ‫ډينهن‬:‫ثشبيه‬ ، ‫نبيم‬ ‫۽‬ ،‫رزشانه‬ ، ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫پئ‬ ‫تدبيح‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫سيزهيم‬ ‫۾‬ ‫ػباد‬ ‫دطيد‬ ‫تي‬ ‫رشطي‬ ‫هڪ‬ ‫۾‬ ‫رسـ‬ ‫چرائنل‬ ‫يا‬ ‫صئشنج‬ ‫سي‬ ‫ٽي‬ ‫يا‬ ‫صبي‬ ‫رزشانه‬ ‫تي‬ ‫رشطي‬ ‫ٻي‬ ‫ته‬ ‫جڏنهن‬ ‫سٺي‬ ‫پيش‬ ‫ؼصاطيشن‬ ‫جهڪي‬ ‫۾‬ ‫پيرن‬ ‫دندد‬ ‫نبيم‬ ‫داؼهشن‬ ، ‫پزهي‬ ‫ٿي‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫ڳاػهيشن‬ ‫اچي‬ ‫تي‬ ‫ډاڪڻ‬ ‫ػي‬ ‫آهدتي‬ ‫آهدتي‬ ‫به‬ ‫ثشبيه‬ ،‫آهي‬ ‫رهي‬ ‫غهشري‬ ‫عين‬ ‫نبيم‬:‫اؼي‬!‫اؼي‬!‫ڇڏيش‬ ‫ڪري‬ ‫ؼصاػ‬ ‫ؼشنعي‬ ‫ته‬ ‫هاڻ‬ ‫هلل‬ ِ!‫تشهانجي‬ ‫آهي‬ ‫ڇڏيش‬ ‫ڪري‬ ‫تباهه‬ ‫ڪشن‬ُ‫د‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫خيِء‬ُ‫بير‬ ‫ان‬!‫اؼي‬ ‫ڪريش‬ ‫يظين‬!‫ؼجبشرن‬ ‫ظدـ‬ ‫اهش‬ ‫دشا‬ ‫عان‬ ‫اجازت‬ ‫تشهانجي‬ ‫ؼشن‬ ‫هش‬ ‫عنيش‬! ‫ڦري‬ ‫سرػ‬ ‫ان‬ ‫سري‬ ‫نبيم‬ ‫ٿي‬ ‫ډي‬ ‫تاثر‬ ‫جا‬ ‫نارازغيَء‬ ‫۽‬ ‫نطرت‬ ‫تي‬ ‫چهري‬ ‫سرائي‬ ‫پادي‬ ‫ٻئي‬ ‫نهن‬ ُ‫ؼ‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫ٿش‬ ‫غزائي‬ ‫غز‬ ‫اچي‬ ‫نبيم‬:‫جان‬ ‫اؼي‬ ‫ؼشڊيش‬ ‫نه‬ ‫نهن‬ ُ‫ؼ‬ ‫عان‬ ‫ؼشن‬!‫آهي‬ ‫عي‬ ُ ‫ډ‬ ‫به‬ ‫دؿ‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬! ‫آهيان‬ ‫سيٺش‬ ‫ډعائي‬ ‫دؿ‬ ‫اسهانجش‬ ‫جش‬! ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫ڦيرائيندي‬ ‫داڻا‬ ‫جا‬ ‫تدبيح‬ ‫تيس‬ ‫تيس‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫سهي‬ ‫دڌي‬ ‫ڦيرائي‬ ‫چهرس‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫نبيم‬:‫اؼي‬!‫جش‬ ‫نشڪريِء‬ ‫بئي‬ ُ ‫د‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫ته‬ ‫آهيان‬ ‫آيش‬ ‫ڌائڻ‬ُ‫ٻ‬ ‫عي‬ ‫تشهان‬ ‫آهي‬ ‫سيش‬ ‫ٿي‬ ‫ڪن‬!‫ڪريش‬ ‫يظين‬!‫سڇ‬ ‫عان‬ ‫ن‬ ُ ‫ؼيد‬ ُ ‫ا‬ ‫تشهانجي‬ ‫ثشبيه‬ ‫نڪرندي‬ ‫خدؼتغار‬! ‫اچي‬ ‫داؼهشن‬ ‫نبيم‬ ‫۽‬ ‫۾‬ ‫خ‬ُ‫ر‬ ‫ٻي‬ ‫ڦيرائي‬ ‫چهرس‬ ‫سري‬ ‫خي‬ ‫آپا‬ ‫نبيم‬:‫دان‬ ‫ظدن‬!‫ڪندي‬ ‫تالطي‬ ‫جي‬ ‫ډعن‬ ‫دڀني‬ ‫تشهانجي‬!‫هشِء‬ ‫آهي‬ ‫عايم‬ُ‫ب‬ ‫جي‬ ‫حبت‬ ُ‫ؼ‬ ‫تشهانجي‬ ‫ررػ‬!‫حبت‬ ُ‫ؼ‬ ‫۽‬ ‫تشجه‬ ‫ٿشري‬ ‫ډيشد‬!‫سيندي‬ ‫بڻجي‬ ‫ضالـ‬ ‫تشهانجي‬! ‫عي‬ ‫نبيم‬ ‫چزي‬ ‫رزشانه‬ ‫تان‬ ‫رشطي‬ ‫ٻئي‬ ‫ڌندي‬ُ‫ٻ‬ ‫ڳاػهيشن‬ ‫رزشانه‬:‫بس‬ ‫ڀاُء‬ ‫بس‬!‫ٿا‬ ‫ڪن‬ ‫ؼانغهيئين‬ ‫هاڻ‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫نيڪيشن‬ ‫جشن‬ ‫جشِء‬ ‫پچن‬!‫جي‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ذادي‬ ‫ػڪي‬ ‫ػڪي‬ ‫عيس‬ ‫ته‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ڀػي‬ ‫اهزي‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫زرسرت‬ ‫ڪهزي‬! ‫پشِء‬ ‫تڪيندس‬ ‫عيس‬ ‫ٿي‬ ‫خاؼشذ‬ ‫صِء‬ ‫ػؼحي‬ ‫نبيم‬ ‫نبيم‬:‫ادي‬!‫جي‬ ‫جانيَء‬ ‫اؼي‬ ‫هش‬ ‫ته‬ ‫هش‬ ‫رعيش‬ ‫ذرس‬ ‫به‬ ‫سارن‬ ‫غهر‬ ‫جي‬ ‫ان‬ ‫ڪندا‬ ‫ڪشنه‬ ‫ؼشندان‬ ‫ذادي‬ ‫دندد‬ ‫بضير‬ ‫عان‬ ‫رزاؼنديَء‬! ‫ڪشنه‬ ‫ؼڃيش‬ ‫جڏنهن‬ ‫جاني‬ ‫اؼي‬ ‫پر‬!‫ٻئي‬ ‫رذتش‬ ‫دندد‬ ‫انهن‬ ‫ته‬ ‫دشچيش‬ ‫جش‬ ‫ڪرائڻ‬ ‫هنڌ‬!
 • 10. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 10 ‫رزشانه‬:(‫دان‬ ‫سنس‬)‫ؼائٽ‬ ‫سيچارا‬!‫پشري‬ ‫راد‬ ُ‫ؼ‬ ‫جي‬ ‫ؼن‬ ‫ته‬ ‫جي‬ ‫جشِء‬ ‫نهنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫ٿي‬!‫هشندس‬ ‫ذريش‬ ُ ‫غ‬ ‫ڇا‬ ‫پشيان‬ ‫دان‬ ‫پيُء‬ ‫ؼاُء‬ ‫سيچارن‬ ‫دندد‬ ‫پر‬! ‫آهي‬ ‫دغهيش‬ ‫ؼػي‬ ‫نه‬ ‫اڃا‬ ‫ذايد‬ ‫به‬ ‫ٽائين‬ ‫جش‬ ‫دشچڻ‬ ‫عيس‬..‫چ‬ ‫چ‬! ‫نبيم‬:‫رهه‬ ‫چپ‬ ‫ته‬ ‫تشن‬!‫آهيان‬ ‫ڪشنه‬ ‫تشدان‬!‫آئشن‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫نه‬ ‫ډدين‬ ‫غهران‬ ‫پيش‬ ‫ؼصاطي‬ ‫عان‬ ‫اؼيَء‬ ‫ته‬! ‫رزشانه‬:‫هش‬ ‫اس‬!‫بندي‬ ‫سات‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬!‫ڪرائين‬ ‫چپ‬ ‫پيش‬ ‫ؼشنعي‬!‫ٺيڪ‬ ‫آ‬!‫پ‬ ُ ‫چ‬ ‫بػڪ‬ ‫ٿي‬ ‫سڃان‬ ‫ٿي‬!(‫۾‬ ‫ػهجي‬ ‫تيس‬)‫ڪنهنجي‬ ‫پر‬ ‫جهػيندي‬ ‫زبان‬ ‫ڪنهنجي‬! ‫نبيم‬:‫ڪانهين‬ ‫پرساهه‬ ‫ڪنهنجي‬ ‫دشاِء‬ ‫عان‬ ‫جانيَء‬ ‫اؼي‬ ‫عي‬ ‫ؼشن‬! (‫ٿي‬ ‫ؼخاسب‬ ‫عي‬ ‫ؼاُء‬)‫غهرجي‬ ‫ٿي‬ ‫ؼصاطي‬ ‫عان‬ ‫اسهان‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫ؼشنعي‬! ‫رزشانه‬:(‫سڄائي‬ ‫تاڊي‬)‫ساهه‬!‫ساهه‬!‫ؼان‬ ‫صست‬ ‫جي‬ ‫غهر‬ ‫پنهنجي‬ ‫پهرئين‬! ‫ؼرتبش‬ ‫دؼاجي‬!‫سيهجي‬ ‫سداري‬!‫اچجي‬ ‫ڀڄائي‬ ‫نياڻي‬ ‫پرائي‬ ‫پشِء‬!‫۽‬ ‫سٺجي‬ ‫ؼصاطي‬ ‫ڪري‬ ‫تي‬ ‫پيرن‬ ‫اچي‬ ‫پشِء‬!‫هلل‬ ‫دبحان‬!‫اهلل‬ ‫ؼاذا‬! ‫اينڊنل‬ ‫هيپي‬ ‫ذاندار‬! ‫نبيم‬:(‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪاسڊ‬)‫ڪرڻ‬ ‫بڪشاد‬ ‫اجائي‬ ‫اها‬ ‫پنهنجي‬ ‫تشن‬ ‫۾‬ ‫سچ‬ ‫ڪر‬ ‫بند‬!‫ٿي‬ ‫دشچين‬ ‫تشن‬ ‫جيئن‬ ‫ڪشنهين‬ ‫ائين‬! ‫خير‬:‫ٿي‬ ‫چشي‬ ‫ته‬ ‫ٺيڪ‬!‫ته‬ ‫اٿئي‬ ‫به‬ ‫خبر‬!‫ڪرڻ‬ ‫ذادي‬ ‫ڀڄي‬ ‫غهران‬ ‫دڏي‬ ‫ٿش‬ ‫دان‬ ‫ناػن‬ ‫ڪهزن‬ ‫ڪهزن‬ ‫زؼانشن‬ ‫عي‬ ‫سارن‬! ‫رزشانه‬:‫اؼي‬ ‫جيس‬ ُ‫ه‬ ‫سيش‬ ‫سدري‬ ‫ؼتان‬!‫ته‬ ‫ډياريانس‬ ‫ياد‬ ‫ٿي‬ ‫آئشن‬! ‫عي‬ ‫انهن‬ ‫آهي‬ ‫چئبش‬ ‫ڪاري‬!‫ڪاري‬! ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫چڄي‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫اهش‬ ‫ثشبيا‬ ‫بيٺم‬ ‫تي‬ ‫ډاڪڻن‬ ‫خير‬:‫جش‬ ‫ڳاػهه‬ ‫ان‬ ‫آهي‬ ‫اندازس‬ ‫تشعي‬ ‫پشِء‬! ‫نبيم‬:(‫عي‬ ‫ؼاُء‬)‫اؼي‬ ‫ٿش‬ ‫ؼڃان‬ ‫آهي‬ ‫ٺيڪ‬!‫۾‬ ‫ؼحرسؼيَء‬ ‫۽‬ ‫داڊ‬ ‫زؼانشن‬ ‫آهي‬ ‫چشندس‬ ‫ڪاري‬ ‫۽‬ ‫ڪارس‬ ‫عي‬ ‫ساري‬ ‫ڪرڻ‬ ‫پيار‬ ‫هر‬!‫ٻئي‬ ‫يا‬ ‫هشندس‬ ‫دڏيندس‬ ‫دان‬ ‫ناػي‬ ‫ڪنهن‬!‫نه‬ ‫عي‬ ‫ڪنهن‬ ‫هر‬ ‫پر‬!‫دهڻي‬ ‫ؼيهار‬!‫نهشن‬ُ‫پ‬ ‫ددئي‬!‫راڻشن‬ ‫ؼشؼم‬!‫ظيس‬ ‫۽‬ ‫ػيػه‬!‫ڪارا‬ ‫ته‬ ‫اهي‬ ‫دڏيا‬ ‫نه‬! ‫خير‬:‫رحيح‬!‫بػڪم‬!‫دڏي‬ ‫نٿش‬ ‫دان‬ ‫ناػن‬ ‫رن‬ُ‫ب‬ ‫عي‬ ‫انهن‬ ‫زؼانشن‬!‫پر‬ ‫جش‬ ‫دا‬ ُ ‫خ‬ ‫ضزب‬!‫ته‬ ‫به‬ ‫تش‬!‫خاندان‬ ‫نه‬ ‫ډٺش‬ ‫ندب‬ ‫پنهنجش‬ ‫نه‬!‫ررػ‬ ‫سڇئي‬ ‫ڪري‬ ‫ذادي‬ ‫ػڪي‬ ‫ٿي‬ ‫طدا‬ ‫تي‬ ‫ذڪم‬!
 • 11. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 11 ‫ډئي‬ ‫تاثر‬ ‫جش‬ ‫ضن‬ ‫سجهندي‬ ‫۾‬ ‫سات‬ ‫رئشن‬ ‫زبرددتي‬ ‫بڻاڻي‬ ‫رسڻهاڪار‬ ‫عي‬ ‫آساز‬ ‫خير‬:‫ڪندي‬ ‫نه‬ ‫خياؿ‬ ‫جش‬ ‫ؼاُء‬ ‫بيشاهه‬!‫هرغس‬ ‫ؼيد‬ ُ ‫ا‬ ‫اها‬ ‫ته‬ ‫ؼان‬ ‫تش‬ ‫نبيم‬ ‫ئين‬ ُ‫ه‬ ‫ڪشنه‬!(‫ٿي‬ ‫ػڳي‬ ‫رسئڻ‬) ‫نبيم‬:(‫آهدتي‬ ‫پرچائي‬ ،‫پائي‬ ‫ڀاڪر‬ ‫سڇي‬)‫نه‬ ‫چين‬!‫هش‬ ‫ڪشنه‬ ‫ارادس‬! ‫اؼي‬ ‫سرتن‬ ‫عڻي‬ ‫ظدـ‬ ‫۾‬ ‫ؼجبشريَء‬!‫ڪردار‬ ‫ٺي‬ ُ‫د‬ ‫به‬ ‫پاڻ‬ ‫ثشبيه‬ ‫آهي‬ ‫جي‬!‫هش‬ ‫ڪشنه‬ ‫آدان‬ ‫به‬ ‫صِء‬ ‫ان‬ ‫عڻڻ‬ ‫ظدـ‬ ‫اهش‬! ‫۽‬ ‫ٿا‬ ‫بدػجن‬ ‫تيشر‬ ‫هڪدـ‬ ‫جا‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫ته‬ ‫ٿش‬ ‫ډئي‬ ‫زسر‬ ‫عي‬ ‫ٽنغن‬ ‫پڪزي‬ ‫غشډي‬ ‫جا‬ ‫ؼاٌء‬ ‫هڪدـ‬ ‫نبيم‬ ‫ٿش‬ ‫ڪري‬ ‫پري‬ ‫هش‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫اڇالئي‬ ‫پشئتي‬ ‫ډيندي‬ ‫ڇڪش‬ ‫عيس‬ ‫دان‬ ‫ػت‬ ‫انهي‬ ‫هشَء‬ ‫خير‬:‫بيضرت‬ ‫هم‬!‫ش‬ ُ ‫ڄ‬ َ‫ؼ‬ ‫جا‬ ‫جشِء‬!‫جي‬ ‫ن‬ُ‫ي‬ِ‫اهز‬ ‫ٿي‬ ‫ڃاڻان‬ ُ‫د‬ ‫خشب‬ ‫عي‬ ‫ڪردارن‬!‫هشندي‬ ‫آئي‬ ‫ٽيزي‬ ‫م‬ ُ ‫غ‬ ‫ڪهزا‬ ‫ڪهزا‬ ‫اصهي‬!‫پاڻ‬ ‫ڇڏ‬ ‫سداري‬ ‫هاڻ‬ ‫تشن‬ ‫ته‬ ‫ؼصاطي‬ ‫صِء‬!‫رؽ‬ ‫ياد‬!‫ٽشڊڻ‬ ‫دؿ‬ ‫هنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫ؼػندي‬ ‫زرسر‬ ‫تشعي‬ ‫دسا‬ ‫جي‬! ‫نبيم‬:(‫ٿي‬ ُ ‫ا‬ ‫۾‬ ‫ڪاسڊ‬)‫اؼي‬ ‫هش‬ ‫احداد‬ ‫ته‬ ‫جش‬ ‫ڪاسڊ‬ ‫تشهانجي‬ ‫ؼشنعي‬! ‫ايندا‬ ‫ػهي‬ ‫به‬ ‫تي‬ ‫صائن‬ ُ ‫د‬ ‫بد‬ ‫تشهان‬ ‫ڪش‬ ‫ته‬ ‫هش‬ ‫ڪشنه‬ ‫اندازس‬ ‫اهش‬ ‫پر‬! ‫خير‬:‫ډيان‬ ‫پئي‬ ‫ڪشنه‬ ‫ئائشن‬ ُ ‫د‬ ‫بد‬ ‫تشعي‬ ‫ؼان‬!‫ڪنشاري‬ ‫جي‬ ‫ؼاُء‬ ‫جنهن‬ ‫پر‬ ‫سڃي‬ ‫سيهي‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫ڇيَء‬!‫غهر‬ ‫ڪري‬ ‫ؼيريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫ننڍس‬ ‫۽‬ ‫ته‬ ‫اچي‬!‫آ‬ ‫نڪرندي‬ ‫آهه‬ ‫به‬ ‫جيڪا‬ ‫ؼان‬ ‫دؿ‬ ‫جي‬ ‫ؼاُء‬ ‫ډعايم‬!‫ها‬ ُ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫رعندي‬ ‫زرسر‬ ‫به‬ ‫اثر‬ ‫پنهنجش‬!‫ؼان‬ ‫نشرن‬ ‫نهجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫سڃ‬ ‫ٽري‬ ‫هاڻ‬! ‫ڪشنهين‬ ‫ڳاػهائڻش‬ ‫بػڪم‬ ‫تشدان‬ ‫ؼشنعي‬! ‫ڪؼري‬ ‫ساپس‬ ‫چڄي‬ ‫چڄي‬ ‫ثشبيه‬ ‫۽‬ ‫ٿش‬ ‫سڃي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫ډدي‬ ‫غهشري‬ ‫۾‬ ‫ڪاسڊ‬ ‫عي‬ ‫رزشانه‬ ‫نبيم‬ ‫ٿي‬ ‫پئي‬ ‫ػيٽي‬ ‫ډڪندي‬ ‫ډڪندي‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫ڪري‬ ‫بند‬ ‫اندران‬ ‫درسازس‬ ‫جش‬ ‫بيڊ‬ ‫پنهنجي‬ ‫اچي‬ ‫۾‬! (‫ڪٽ‬) ‫نؼبر‬ ‫دين‬8. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫جي‬ ‫بنغػي‬ ‫جي‬ ‫خير‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫انهيَء‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫يعارڻ‬ ‫نڪرندي‬ ‫ؼان‬ ‫ڪؼري‬ ‫عي‬ ‫صظيدتؼندن‬ ‫۽‬ ‫ختن‬ ‫ؼحطم‬ ‫جي‬ ‫رات‬ ‫جؼع‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫جي‬ ‫رزشانه‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫نڪري‬ ‫ؼان‬ ‫درسازي‬ ‫هڪ‬ ‫جي‬ ‫ڪؼري‬.‫۾‬ ‫هٿ‬ ‫دندد‬ ‫سار‬ ‫اڇي‬ ‫هڪ‬ ‫پيم‬ ‫۾‬ ‫ؼٿي‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫دينغاري‬ ‫عي‬ ‫پاڻ‬ ‫۾‬ ‫آئني‬ ‫رزشانه‬ ،‫آهي‬ ‫دٻش‬ ‫سډس‬ ‫هڪ‬ ‫جش‬ ‫ؼخؼم‬ ‫ڪڍي‬ ‫هار‬ ‫هڪ‬ ‫ؼان‬ ‫دٻي‬ ، ‫ٿي‬ ‫ػڳي‬ ‫ڪٽڻ‬ ‫دان‬ ‫ڪينچيَء‬ ‫عي‬ ‫خير‬:‫ڇيَء‬ ‫رزشانه‬!‫ډد‬ ‫هي‬!‫بردػيٽ‬ ‫خشبرشرت‬ ‫ڪيڏس‬
 • 12. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 12 ‫آهي‬! ‫رزشانه‬:(‫ٿي‬ ‫خشذ‬ ‫ډدندي‬ ‫سٺي‬)‫اهلل‬ ‫هاِء‬!‫نه‬ ‫ڪيڏس‬ ‫اؼي‬ ‫آهي‬ ‫ڪنغڻ‬ ‫خشبرشرت‬!‫آيش‬ ‫ڪٿان‬! ‫خير‬:‫ساري‬ ‫چطينس‬ ‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ڪانه‬ ‫ؼائي‬ ‫ػهي‬ ُ ‫ٿ‬ ‫هشَء‬!‫جش‬ ‫جنهن‬ ‫ها‬ ُ ‫ا‬ ‫آهي‬ ‫۾‬ ‫ڪدٽن‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬!‫اٿس‬ ‫ناػش‬ ‫ڇا‬!‫رائظه‬ ‫ها‬!‫نذراني‬ ‫آهي‬ ‫سئي‬ ‫ډئي‬ ‫۾‬!(‫چاڊهي‬ ‫نڪ‬)‫هشندد‬ ‫سيش‬ ‫ٿي‬ ‫ڪن‬! ‫رزشانه‬:(‫ډدي‬ ‫ٿالئي‬ُ‫پ‬ ‫ٿالئي‬ ُ ‫ا‬)‫آهي‬ ‫خشبرشرت‬ ‫۽‬ ‫پيارس‬ ‫ڪيرترس‬! ‫اؼي‬ ‫نه‬ ‫هشندس‬ ‫به‬ ‫ؼنهنغش‬ ‫ايترسئي‬! ‫ٿي‬ ‫چهڪي‬ ‫ډدي‬ ‫۾‬ ‫آئيني‬ ‫عي‬ ‫پاڻ‬ ‫پائي‬ ‫ڪنغن‬ ‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫سيهي‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫عڻي‬ ‫داهه‬ ‫ٿڌس‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫خير‬:(‫عڻندي‬ ‫داهه‬ ‫ٿڌس‬)‫سين‬ ‫ذري‬ ُ ‫غ‬ ‫ؼر‬ ُ‫ص‬!‫دئش‬ ‫پنج‬ ‫هسار‬! ‫سٺندي‬ ‫سٺندي‬ ‫نذرانشن‬!‫دان‬ ‫ؼهربانيَء‬ ‫جي‬ ‫رسبيَء‬ ‫آنٽي‬! ‫آهي‬ ‫ڳش‬ُ‫پ‬ ‫اچي‬ ‫به‬ ‫سظت‬ ‫جش‬ ‫عائڻ‬ ‫ڦم‬ ‫ارم‬ ‫هاڻ‬ ‫ته‬ ‫ٿش‬ ‫ػڳي‬! ‫رزشانه‬:(‫عػي‬)‫اؼان‬ ‫آهي‬ ‫صشرت‬ ‫جي‬ ‫ڪؼاؿ‬ ‫به‬ ‫رسبي‬ ‫آنٽي‬!‫طت‬ ُ‫ؼ‬ ‫بينڪ‬ ‫پبػدٽي‬ ‫جي‬!‫اچي‬ ‫ٿي‬ ‫غهيري‬ ‫چطينس‬ ‫پشرس‬! ‫رعندي‬ ‫ڪري‬ ‫تهه‬ ،‫صهي‬ ‫رئش‬ ‫ٻڌؿ‬ ‫سانغر‬ ‫نؼاز‬ ‫تان‬ ‫ؼٿي‬ ‫خير‬:‫ډيانس‬ ‫ػعي‬ ‫ٿي‬ ‫اهزيشن‬ ‫به‬ ‫ئاسن‬ ُ ‫د‬!‫ڇيئرسن‬ ‫ڪنشاريشن‬ ‫ٽي‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫يس‬ ُ‫ه‬!‫ڇڏيئين‬ ‫پرڻائي‬ ‫۾‬ ‫غهرن‬ ‫سډن‬ ‫دڀئي‬! ‫ڪري‬ ‫ٿي‬ ‫ڪانه‬ ‫پبػدٽي‬ ‫۾‬ ‫ؼطت‬ ‫ڪش‬! ‫ٿي‬ ‫ډدي‬ ‫ڪندي‬ ‫تهه‬ ‫عي‬ ‫رئي‬ ‫اڇي‬ ‫دان‬ ‫ذشؼ‬ ‫عي‬ ‫رزشانه‬ ‫خير‬:‫اٿؼانس‬ ‫چيش‬ ‫به‬ ‫ؼشن‬!‫غهراڻش‬ ‫دڻڀش‬ ‫اهزس‬ ‫ڪش‬ ‫به‬ ‫تشصِء‬ ‫ته‬ ‫ډي‬ ‫ڳشػي‬!‫آئي‬ ‫ډدي‬ ‫به‬ ‫غهرانش‬ ‫سډس‬ ‫هڪ‬ ‫تي‬ ‫بدػي‬ ‫ادػي‬ ‫آهي‬!‫پر‬!(‫بغاڊي‬ ‫نهن‬ ُ‫ؼ‬)‫نبيم‬ ‫بدنريب‬!‫ڪٿان‬ ‫اصهي‬ ‫آهي‬ ‫آيش‬ ‫پڻجي‬ ‫طظيرياڻي‬!‫ڪنشارس‬ ‫نه‬ ‫ها‬ ‫جي‬ ُ‫ه‬!‫ادػي‬ ‫ته‬ ‫ها‬ ‫ڇڏيان‬ ‫ڪرائي‬ ‫دڱ‬ ‫۾‬ ‫بدػي‬ ‫عي‬!‫۾‬ ‫ڪرسڊن‬ ‫ٻئي‬ ‫ها‬ ‫عيڏس‬ ‫پيا‬!‫ها‬ ‫عڻان‬ ‫داهه‬ ‫جش‬ ‫دك‬ ‫سڃي‬ ‫۾‬ ‫ظبر‬ ‫به‬ ‫آئشن‬! ‫رزشانه‬:‫نه‬ ‫ڇڏي‬ ‫ډئي‬ ‫سالؼ‬ ‫عي‬ ‫طظيرياڻيَء‬ ‫ن‬ُ‫ه‬ ‫جي‬ ‫به‬ ‫اڃا‬!‫ته‬ ‫ڪشنهين‬ ‫سيش‬ ‫سظت‬! ‫خير‬:‫ػهيس‬ ‫ؼان‬ ‫دؼاغ‬ ‫به‬ ‫جادس‬ ‫جش‬ ‫حراطه‬ ‫ان‬ ‫پر‬!‫نه‬ ‫تڏنهن‬! ‫رزشانه‬:‫اؼي‬ ‫ٿڪايش‬ ‫نه‬ ‫ڪري‬ ‫پريذان‬ ‫پاڻ‬ ‫دشچي‬! (‫ٿي‬ ‫ډدي‬ ‫ؼان‬ ‫پريذانيَء‬ ‫عيس‬ ‫خير‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ٿئي‬ ‫خشذ‬ ‫ډدي‬ ‫عي‬ ‫ڪنغڻ‬ ‫هر‬ ‫هر‬.(‫ڪٽ‬)
 • 13. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 13 ‫نؼبر‬ ‫دين‬9. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫صئشنج‬ ‫۽‬ ‫رسـ‬ ‫بيڊ‬ ‫جش‬ ‫نبيم‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫خير‬ ،‫ثشبيه‬ ،‫نبيم‬ ‫پائي‬ ‫پيش‬ ‫داڪس‬ ‫سيهي‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫نبيم‬ ‫ڪري‬ ‫پئي‬ ‫تيار‬ ‫ڪيس‬ ‫دشٽ‬ ‫سجهي‬ ‫ڪپزا‬ ‫جا‬ ‫نبيم‬ ‫ثشبيه‬ ‫نبيم‬:‫سجهجان‬ ‫نه‬ ‫جشڊا‬ ‫غهڻا‬!‫خريد‬ ‫ئي‬ ‫۾‬ ‫بئي‬ ُ ‫د‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫زرسرت‬ ‫د‬ ُ ‫سٺند‬ ‫ڪري‬!‫طائدس‬ ‫جش‬ ‫سڃڻ‬ ‫عڻي‬ ‫سزن‬ ‫اجايش‬! ‫ثشبيه‬:‫نه‬ ‫سٺندي‬ ‫تي‬ ‫پغهار‬(‫ػڳائيندي‬ ‫زپ‬ ‫آخري‬)‫جن‬ ُ‫ه‬ ‫ته‬ ‫ايترا‬ ‫هػن‬ ‫ته‬ ‫تيدين‬ ‫جش‬!‫آهن‬ ‫ته‬ ‫جشڊا‬ ‫پنج‬! ‫نبيم‬:(‫سجهندي‬ ‫پير‬ ‫۾‬ ‫بشٽ‬)‫آ‬ ‫ٺيڪ‬ ‫ها‬!‫ته‬ ‫چاڪشؼينٽس‬ ‫نه‬ ‫ڇڏيئي‬ ‫سجهي‬ ‫دڀ‬! ‫ثشبيه‬:‫بابا‬ ‫ها‬!‫ٽڪيٽ‬!‫ؼشبا‬ ‫۽‬ ‫پادپشرٽ‬.‫سڇا‬ ‫دڀ‬ ‫دشاِء‬ ‫عان‬ ‫ؿ‬ ‫اٿن‬!(‫ٿا‬ ‫اچنس‬ ‫ڀرجي‬ ‫ڳشڊها‬ ‫۾‬ ‫اعين‬ ،‫ٿي‬ ‫ډديس‬) ‫نبيم‬:(‫ڪندي‬ ‫پيار‬ ‫ٿي‬ ُ ‫ا‬)‫خاڪ‬ ‫دبئي‬ ‫پشِء‬ ‫ته‬ ‫ڪنديئن‬ ‫ائين‬ ‫د‬ ُ ‫دغهند‬ ‫سڃي‬!(‫عڻندي‬ ‫بيل‬)‫غهرائيندس‬ ‫جػد‬ ‫سٺي‬ ‫غهر‬ ‫دئين‬!(‫ٿش‬ ‫ػهي‬ ‫هيٺ‬) ‫ثشبيه‬:(‫ډدي‬ ‫ػهندي‬ ‫عيس‬ ‫غهندي‬ ُ ‫ا‬ ‫زڪ‬ ُ ‫ػ‬ ‫جا‬ ‫اعين‬)‫بس‬!‫خير‬ ‫دان‬!‫۾‬ ‫اؼانت‬ ‫جي‬ ‫اهلل‬! ‫آهي‬ ‫ڪي‬ ُ ‫چ‬ ‫ڦيري‬ ‫دالـ‬ ‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫پزهي‬ ‫پئي‬ ‫نؼاز‬ ‫جي‬ ‫صذا‬ ‫خير‬ ‫۾‬ ‫صئشنج‬ ‫هيٺ‬!‫اچي‬ ‫ػهي‬ ‫نبيم‬ ‫سيزهي‬ ‫دػش‬ ُ‫ؼ‬ ‫رزشانه‬ ،‫ٿش‬ ‫ڪري‬ ‫انتشار‬ ‫جش‬ ‫ٿيڻ‬ ‫ختن‬ ‫نؼاز‬ ‫جي‬ ‫ؼاٌء‬ ‫تي‬ ‫رشطي‬ ‫خاػي‬!‫رعي‬ ‫تي‬ ‫پادي‬ ‫ڪري‬ ‫پيار‬ ‫ٿي‬ ‫سيهي‬ ‫اچي‬ ‫ڀردان‬ ‫ڀاُء‬ ‫رزشانه‬:‫رهجان‬ ‫ډيندس‬ ‫خبر‬ ‫جي‬ ‫خيريت‬ ‫خير‬!‫ٿجان‬ ‫نه‬ ‫پريذان‬! ‫نبيم‬:‫اٿئي‬ ‫پارت‬ ‫جي‬ ‫ثشبيه‬!‫چشندد‬ ‫ايترس‬ ‫بس‬! ‫ٿش‬ ‫سڃي‬ ‫سٽس‬ ‫ٿي‬ ُ ‫ا‬ ‫نبيم‬ ‫ٿي‬ ‫ڦيري‬ ‫دالـ‬ ‫به‬ ‫ؼاُء‬!‫پائي‬ ‫ڀاڪر‬ ‫عيس‬ ‫نبيم‬ ‫ته‬ ‫ٿي‬ ‫ٿي‬ ُ ‫ا‬ ‫هشَء‬! ‫نبيم‬:(‫ػزڪ‬ ‫۾‬ ‫اعين‬)‫آهيش‬ ‫ناراز‬ ‫ته‬ ‫اٿن‬ ‫خبر‬!‫ؼصاػ‬ ‫جػد‬ ‫ڪندئش‬ ‫ڪشنه‬!‫رعجش‬ ‫ياد‬ ‫۾‬ ‫ن‬ ُ ‫صائ‬ ُ ‫د‬ ‫پنهجي‬ ‫به‬ ‫پشِء‬! ‫تان‬ ‫ډاڪڻن‬ ‫ؼٿان‬ ،‫ٿش‬ ‫سڃي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫عڻي‬ ‫بيل‬ ‫۾‬ ‫تڪز‬ ‫تز‬ ‫ٿي‬ ‫ډدي‬ ‫سيندس‬ ‫عيس‬ ‫به‬ ‫ثشبيه‬ ‫ڳاڊيندڊ‬ ‫ػزڪ‬.(‫ڪٽ‬) ‫نؼبر‬ ‫دين‬10. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ؼان‬ ‫رسـ‬ ‫بيڊ‬ ‫ٽاڪي‬ ‫طشن‬:‫ڪردار‬ ‫ډينهن‬:‫ادؼاَء‬ ‫۽‬ ‫ثشبيه‬ ‫نؼبر‬ ‫ڪش‬ ‫ڳشػي‬ ‫ديم‬ ‫ٿي‬ ُ ‫ا‬ ‫پشِء‬ ‫ٿي‬ ‫رعي‬ ‫هٿ‬ ‫ٻئي‬ ‫تي‬ ‫پيٽ‬ ‫عان‬ ‫ك‬ُ‫ب‬ ‫هر‬ ‫هر‬ ‫پريذان‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫ثشبيه‬
 • 14. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 14 ‫ٿش‬ ‫عڻي‬ ‫طشن‬ ‫ڪش‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫سڄڻ‬ ‫رنل‬ ،‫ٿي‬ ‫ػڳائي‬ ‫ادؼاَء‬:‫ڪير‬!‫ثشبيه‬!‫بيشطا‬ ‫هم‬!‫ڳاػهايان‬ ‫ٿي‬ ‫ڪانه‬ ‫تشدان‬! ‫آهين‬ ‫آئي‬ ‫ڪانه‬ ‫به‬ ‫ؼػڻ‬ ‫تشن‬ ‫آهن‬ ‫ٿيا‬ ‫ؼهنا‬ ‫ڪيترا‬! ‫ثشبيه‬:‫آ‬ ‫ؼجبشري‬ ‫يار‬!‫سئي‬ ‫بڻجي‬ ‫جش‬ ‫ظيدياڻي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫هڪ‬ ‫آهيان‬! ‫ادؼاَء‬:‫ڇش‬ ‫ڇش‬!‫خياؿ‬ ‫آزاد‬ ‫ايڏي‬!‫ظيدياڻي‬ ‫۾‬ ‫غهر‬ ‫۽‬ ‫غهؼندڊ‬ ‫رسػش‬! ‫هشن‬!‫سيس‬ ‫دؼجهي‬! ‫ثشبيه‬:‫يار‬ ‫ادؼاَء‬ ‫ها‬!‫آ‬ ‫سڇي‬ ‫ڪري‬ ‫ؼيريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫۾‬ ‫پيار‬ ‫ؼشن‬! ‫آهن‬ ‫ناراز‬ ‫به‬ ‫بابا‬ ‫اؼان‬ ‫هاڻ‬!‫بشرچ‬ ‫جش‬ ‫ػطٽ‬ ‫نش‬ ‫به‬ ‫داهرن‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫ڇڏيش‬ ‫هڻي‬! !‫سيش‬ ‫هػيش‬ ‫بئي‬ ُ ‫د‬ ‫ٿيا‬ ‫هطتا‬ ‫ٻه‬ ‫به‬ ‫نبيم‬! ‫ادؼاَء‬:‫نه‬ ‫اچ‬ ‫هػي‬ ‫سٽ‬ ‫ؼشن‬ ‫پشِء‬!‫ڪندادشن‬ ‫انجشاِء‬ ‫دان‬ ‫ظدن‬! ‫ثشبيه‬:‫دغهان‬ ‫نٿي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫به‬ ‫عان‬ ‫غهر‬ ‫يار‬!‫ته‬ ‫نڪتيس‬ ‫جي‬ ‫دغهنديس‬ ‫نه‬ ‫سڃي‬ ‫ساپس‬!‫ڪريان‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫ڪريان‬!‫ؼان‬ ‫آهيان‬ ‫سئي‬ ‫ٿي‬ ‫پريذان‬ ‫ته‬! ‫ادؼاَء‬:‫پئي‬ ‫دشچيئي‬ ‫جيڪش‬ ‫آخر‬!‫نه‬ ‫ڪيئي‬ ‫ئي‬ ‫هش‬ ُ ‫ا‬!‫هاڻ‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫ته‬ ‫دك‬ ‫ڪرڻ‬ ‫به‬ ‫برداذت‬!‫ناػش‬ ‫جش‬ ‫ظربانين‬ ‫ئي‬ ‫آهي‬ ‫ته‬ ‫صذق‬! ‫سڃ‬ ‫ډيندي‬!‫سڃ‬ ‫ډيندي‬! ‫ثشبيه‬:‫ٿي‬ ‫دغهان‬ ‫ډئي‬ ‫ته‬ ‫ظرباني‬ ‫جي‬ ‫آزاديَء‬ ‫يار‬!‫نه‬ ‫جي‬ ‫ك‬ُ‫ب‬ ‫پر‬! ‫ادؼاَء‬:‫ڇش‬!‫ډينئي‬ ‫نٿا‬ ‫به‬ ‫ٽڪر‬ ‫جش‬ ‫ڇا‬ ‫اٿئي‬ ‫عيا‬ُ‫ب‬ ‫يا‬ ‫ضريب‬ ‫داهرا‬! ‫ثشبيه‬:‫آهن‬ ‫دتابا‬ ‫دعيا‬!‫غڏ‬ ‫دڏي‬ ‫ڪش‬ ‫تي‬ ‫سظت‬ ‫جي‬ ‫ؼانيِء‬ ‫پر‬ ‫نه‬ ‫به‬ ‫عارائي‬!‫عائيندي‬ ‫سڃي‬ ‫بچيم‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫ػڪي‬ ‫ػڪي‬ ‫آهيان‬!‫نه‬ ‫به‬ ‫جيتري‬ ‫ڀرڻ‬ ‫ك‬ ُ ‫ڪ‬ ‫ڪڏهن‬ ‫ته‬ ‫سڇ‬ ‫ڪڏنهن‬! ‫آ‬ ‫رهيش‬ ‫ذر‬ ُ ‫غ‬ ‫سڃي‬ ‫ته‬ ‫پاڻيَء‬ ‫بس‬. ‫ادؼاء‬:‫اڊي‬!‫سينديئن‬ ‫ؼري‬ ‫عي‬ُ‫ب‬ ‫ته‬ ‫ائين‬!‫شد‬ُ‫ج‬ ‫۾‬ ‫طرج‬!‫رسٽ‬ ُ ‫ط‬ ‫ڦم‬ ‫نه‬ ‫ئي‬ ‫هشندا‬ ‫ته‬!‫آهين‬ ‫تي‬ ‫چائٽنل‬ ‫ته‬ ‫دؼجهجئين‬! ‫ثشبيه‬:(‫ډيندي‬ ‫اسٻادي‬)‫يار‬ ‫بس‬!‫اچي‬ ‫پئي‬ ‫ننڊ‬ ‫هاڻ‬!‫پئي‬ ‫ياد‬ ‫غهڻش‬ ‫ٿيس‬ ‫پئي‬ ‫بشر‬ ‫۽‬ ‫ڪين‬!‫ڪيؼئي‬ ‫ڪاؿ‬ ‫عڻي‬ ‫دش‬!‫به‬ ‫نبيم‬ ‫سيش‬ ‫سداري‬ ‫هتي‬ ‫ديم‬ ‫پنهنجش‬!‫ڪڏنهن‬ ‫ؼان‬ ‫بشٿ‬ ‫پبػڪ‬ ‫ڳػهائي‬ ‫ٿش‬ ‫ڪڏنهن‬!‫حاطظ‬ ‫اهلل‬ ‫چڱش‬! ‫ادؼاَء‬:‫حاطظ‬ ‫اهلل‬!(‫ٿيشن‬ ‫رعن‬ ‫ڪري‬ ‫بند‬ ‫طشن‬ ‫ٻئي‬)‫ڪٽ‬
 • 15. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 15 ‫نؼبر‬ ‫دين‬11. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫درد‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫جؼع‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫صظيدتؼند‬ ‫۽‬ ‫رائظه‬ ،‫رسبي‬ ،‫خير‬ ‫دين‬12. ‫ؼنشر‬:‫ڪردار‬ ‫رسـ‬ ‫چرائنل‬ ‫پشِء‬ ‫۽‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫ؼان‬ ‫ڪؼري‬ ‫ثشبيه‬:‫ثشبيه‬ ‫نشٽ‬:‫ٿيندا‬ ‫۾‬ ‫انٽرڪٽ‬ ‫ڪٽ‬ ‫ٻارهشن‬ ‫۽‬ ‫يارهشن‬ ‫دين‬!‫خير‬ ‫آپا‬ ،‫آهي‬ ‫ذرسع‬ ‫درد‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫جؼع‬ ‫اچي‬ ‫پيش‬ ‫نشر‬ ‫رادرار‬ُ‫پ‬ ‫۾‬ ‫انڌيري‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫ساري‬ ‫سجدان‬ ‫ؼصؼشؿ‬ ‫حدب‬ ‫تي‬(‫ڪٽ‬).‫آهدتي‬ ‫ثشبيه‬ ‫خاػي‬ ، ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫۾‬ ‫ڳشص‬ ‫جي‬ ‫ؼانيَء‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫ػهي‬ ‫هيٺ‬ ‫تان‬ ‫ډاڪڻ‬ ‫چڄندي‬ ‫چڄندي‬ ‫آهدتي‬ ‫آهي‬ ‫پيش‬ ‫خاػي‬ ‫جيڪش‬ ‫ٿي‬ ‫عشػي‬ ‫عي‬ ‫طرج‬ ‫رعيم‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬ ‫پشِء‬ ‫۽‬ ‫پريذان‬ ‫ډدي‬ ‫ٿانش‬ ‫۽‬ ‫ديڳزيشن‬!‫اسچتش‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ډدي‬ ‫عشػي‬ ‫پشرس‬ ‫سڇي‬ ‫اڳيان‬ ‫پئي‬ ‫تي‬ ‫درسازي‬ ‫ػيم‬ ُ ‫ع‬ ‫ٿشري‬ ‫جي‬ ‫ڪؼري‬ ‫ساري‬ ‫درد‬ ‫نشر‬ ‫دندد‬ ، ‫۾‬ ‫حيرت‬ ‫ډدي‬ ‫ؼنشر‬ ‫جش‬ ‫داؼهشن‬(‫ڪٽ‬ ‫انٽر‬)‫رسذني‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫ساري‬ ‫درد‬ ‫دان‬ ‫ػڻ‬ ُ ‫ع‬ ‫درسازي‬ ‫به‬ ‫صظيدتؼند‬ ،‫ٿي‬ ‫ډدي‬ ‫عي‬ ‫ثشبيه‬ ‫بيٺم‬ ‫سرػ‬ ‫در‬ ‫نڪري‬ ‫ؼان‬ ‫سجدان‬ ‫اسچتش‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ٿئي‬ ‫ٿا‬ ‫نهارين‬ ‫پشيان‬ ‫ډدي‬ ‫رسذني‬.‫ؼان‬ ‫خشػ‬ ‫ډدي‬ ‫عي‬ ‫نشرن‬ ‫ساري‬ ‫اعين‬ ‫ڳاڊهين‬ ‫جي‬ ‫خير‬ ‫ببي‬ ‫ثشبيه‬ ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫پنهنجي‬ ‫ساپس‬ ‫چسڊي‬ ‫تي‬ ‫تيس‬ ‫ڪري‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫هڪدـ‬.(‫ڪٽ‬)‫خير‬ ‫آپا‬ ‫عي‬ ‫ؼندن‬ ‫صظيدت‬ ‫خير‬:‫سيچاري‬ ‫آهي‬ ‫ٻارڊي‬ ‫يتين‬!‫اٿس‬ ‫سيا‬ ‫ڪرڻ‬ ‫صؼرس‬ ‫ڀاَء‬ ‫۽‬ ‫ؼاُء‬! ‫اٿس‬ ‫سيا‬ ‫ڇڏي‬ ‫سٽ‬ ‫ؼشن‬ ‫صِء‬ ‫ډينهن‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬!‫ڪري‬ ‫صؼرس‬ ‫سيندد‬ ‫سٺي‬ ‫غهر‬ ‫پنهنجي‬ ‫ته‬ ‫ايندا‬! ‫دان‬ ‫زسر‬ ‫۾‬ ‫انداز‬ ‫جي‬ ‫ڪشرد‬ ‫دڀئي‬:‫اهلل‬ ‫بحان‬ ُ‫د‬!‫اهلل‬ ‫دبحان‬! ‫رسبي‬:ُ‫هلل‬‫ا‬ ‫حق‬!‫ډي‬ ‫برڪت‬ ‫اهلل‬! ‫رائظه‬:‫جا‬ ‫راحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪري‬ ‫ػند‬ُ‫ب‬ ‫درجا‬ ‫اهلل‬!(‫ڪٽ‬) ‫دين‬13. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ٽاڪي‬ ‫ٽيػطشن‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬ ‫داڳيش‬:‫ادؼاَء‬ ‫۽‬ ‫ثشبيه‬ ‫پئي‬ ‫ٻاډائي‬ ‫عي‬ ‫اهلل‬ ‫عڻي‬ ‫ؼٿي‬ ‫هٿ‬ ‫ثشبيه‬ ‫پريذان‬ ‫س‬ ‫حيران‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫ثشبيه‬:‫اهلل‬ ‫يا‬!‫آهي‬ ‫ؼاجرا‬ ‫ڪهزي‬ ‫هي‬!‫ڪٿي‬ ‫ته‬ ‫ڪيئن‬ ‫ڪٿي‬ ‫ڪيئن‬!‫آهي‬ ‫صاؼػه‬ ‫ڇا‬ ‫آنٽي‬!‫ساري‬ ‫ڪڍڻ‬ ‫ڀشت‬ ‫جن‬! ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ڌائڻ‬ُ‫ٻ‬ ‫عي‬ ‫ادؼاَء‬ ‫ٿي‬ ‫ڌائي‬ُ‫ٻ‬ ‫حاصت‬ ‫ڳاػهائي‬ ‫۾‬ ‫ؼيشٽ‬ ‫دان‬ ‫ادؼاِء‬ ‫عڻي‬ ‫طشن‬ ‫ڳشػي‬ ‫هڪدـ‬ ‫ثشبيه‬:‫ادؼاَء‬ ‫يار‬!‫ٿئين‬ ‫پيش‬ ‫چپ‬ ‫هاڻ‬!‫ڦيڻش‬ ‫دـ‬ ‫آنٽي‬ ‫ڪٿي‬ ‫سٺي‬ ‫ڦيري‬ ‫نه‬ ‫دؼاغ‬ ‫نهنجش‬ ُ‫ؼ‬ ‫ڪري‬!‫دؿ‬ ‫جي‬ ‫نبيم‬ ‫يا‬!
 • 16. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 16 ‫ادؼاَء‬:(‫ډئي‬ ‫ٽهڪ‬ ،‫عػي‬)‫چري‬ ‫۾‬ ‫دائيَء‬ُ‫ج‬ ‫جي‬ ‫نبيم‬ ‫ڀائش‬ ‫ته‬ ‫ٿش‬ ‫ػڳي‬ ‫ٿين‬ ‫پئي‬!‫ته‬ ‫ؿ‬ ‫خيا‬ ‫اهزا‬ ‫ته‬ ‫نه‬ ‫آهي‬ ‫هشندس‬ ‫اڪيػش‬ ‫ؼاڻهشن‬ ‫آهن‬ ‫ئي‬ ‫دتائيندا‬! ‫ثشبيه‬:‫اچي‬ ‫نٿش‬ ‫ڇش‬ ‫يظين‬ ‫تشعي‬ ‫ادؼاَء‬!‫ڪشنه‬ ‫خياؿ‬ ‫ظدن‬ ‫جش‬ ‫دا‬ ُ ‫خ‬ ‫آهن‬! ‫ادؼاَء‬:‫ڪريشن‬ ‫ٿا‬ ‫ائين‬ ‫ڀال‬ ‫چڱشن‬!‫ؼػڻ‬ ‫تشدان‬ ‫ٿي‬ ‫اچان‬ ‫آئشن‬! ‫ثشبيه‬:‫نه‬!‫نه‬!‫ڇا‬ ‫آهين‬ ‫ٿي‬ ‫چري‬!‫تشن‬ ‫ؼارائينديَء‬ ‫ؼانغهين‬! ‫ادؼاَء‬:‫آهي‬ ‫ڳاػهه‬ ‫ڪهزي‬ ‫جي‬ ‫ٿيڻ‬ ‫چري‬ ‫ڀال‬ ‫۾‬ ‫ان‬!‫جؼع‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫اڄ‬ ‫آ‬ ‫رات‬!‫سٺڻ‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫نه‬ ‫آهن‬ ‫اينديشن‬ ‫ؼايشن‬!‫سانغر‬ ‫انهن‬ ‫به‬ ‫آئشن‬ ‫سينديس‬ ‫اچي‬!‫آهي‬ ‫غهرايش‬ ‫تش‬ ‫ته‬ ‫پشندي‬ ‫خبر‬ ‫ڪهزي‬!‫بس‬ ‫دؼجاِء‬ ‫نظذش‬ ‫جش‬ ‫غهر‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫تشن‬!‫سڄايان‬ ‫بيم‬ ‫هچي‬ُ‫پ‬ ‫تي‬ ‫غيٽ‬ ‫ډدي‬ ‫تان‬ ‫ٽيرد‬ ‫ته‬!‫اچئين‬ ‫هػي‬ ‫تائين‬ ‫ډاڪڻن‬!(‫ڪٽ‬) ‫دين‬14. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫غيٽ‬ ‫جش‬ ‫غهر‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬ ‫داڳييش‬:‫ادؼاَء‬ ‫۽‬ ‫ثشبيه‬ ‫عيس‬ ‫داؼهشن‬ ‫آهي‬ ‫به‬ ‫ذپ‬ ‫ڪش‬ ‫۾‬ ‫هٿ‬ ‫جي‬ ‫ادؼاُء‬ ‫پاتم‬ ‫چادري‬ ‫ڪاري‬ ‫ته‬ ‫ٿي‬ ‫عشػي‬ ‫در‬ ‫ثشبيه‬ ‫ئي‬ ‫تي‬ ‫غيٽ‬ ‫ٿي‬ ‫رسئي‬ ‫پائي‬ ‫ڀاڪر‬ ‫ډدي‬ ‫ثشبيه‬:‫آهيان‬ ‫ڦاٿي‬ ‫اچي‬ ‫ڪٿي‬ ‫اصئي‬ ‫آئشن‬!‫تائين‬ ‫اڃان‬ ‫به‬ ‫نبيم‬ ‫ؼشڪػيش‬ ‫ڪشنهين‬ ‫نؼبر‬ ‫طشن‬ ‫پنهنجش‬!‫غهر‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫چيائين‬ ‫آهي‬ ‫رهندس‬ ‫بدصئيندس‬!‫اٿس‬ ‫ؼانه‬ ‫ؼدتظم‬ ‫به‬ ‫ايڊريس‬!‫ڇا‬ ‫ڪريان‬!‫اچي‬ ‫نٿش‬ ‫۾‬ ‫دؼجهه‬! ‫ادؼاَء‬:(‫ډيندي‬ ‫تدػي‬)‫رؽ‬ ‫يظين‬ ‫تي‬ ‫اهلل‬!‫دڀ‬ ‫آهدتي‬ ‫آهدتي‬ ‫سيندس‬ ‫ٿي‬ ‫رحيح‬!(‫ډيندي‬ ‫ذاپر‬)‫طرسٽ‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫۾‬ ‫هن‬ ‫طػحاؿ‬ ‫چاڪػيٽ‬!‫بدڪيٽ‬!‫پيڪٽ‬ ‫جا‬ ‫چپس‬!‫جشد‬ ‫۽‬ ‫عير‬ ‫اٿئي‬! ‫ثشبيه‬:(‫سٺي‬ ‫ذاپر‬)‫دغهنديس‬ ‫صهي‬ ‫ڪيئن‬ ‫احدان‬ ‫هي‬ ‫نهنجش‬ ُ ‫ت‬ ‫ؼان‬ ‫ادؼاَء‬! ‫ادؼاَء‬:‫نه‬ ‫ڪندئين‬ ‫نه‬ ‫ياد‬ ‫عي‬ ‫احدان‬ ‫هن‬ ‫تشن‬!‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫اهشئي‬ ‫ته‬ ‫هشندس‬ ‫بدػش‬ ‫جش‬ ‫احدان‬!‫ٿي‬ ‫هالن‬ ‫ؼان‬ ‫هاڻ‬ ‫چڱشن‬!‫عن‬ ‫هطتش‬ ‫سٺ‬ ‫ذاري‬ ُ ‫غ‬!‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫غهڻش‬ ‫تي‬ ‫رات‬ ‫جؼصي‬ ‫نيڪدٽ‬ ‫پشِء‬ ‫اينديس‬ ‫عڻي‬!(‫ڪٽ‬ ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫هػي‬)
 • 17. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 17 ‫دين‬15. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ڪؼرس‬ ‫جش‬ ‫ثشبيه‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫ثشبيه‬ ‫اندر‬ ‫عشػي‬ ‫درسازس‬ ‫جش‬ ‫ڪؼري‬ ‫دندد‬ ‫آهدتي‬ ‫آهدتي‬ ‫رزشانه‬ ‫۾‬ ‫ننڊ‬ ‫غهري‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫پنهنجي‬ ‫ثشبيه‬ ‫ٽيبم‬ ‫دائيڊ‬ ‫جيڪش‬ ‫ٿي‬ ‫پش‬ ‫تي‬ ‫ؼشبائم‬ ‫نشر‬ ‫دندد‬ ‫سجهندي‬ ‫نشر‬ ‫تي‬ ‫جاِء‬ ‫هر‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫دان‬ ‫سريظي‬ ‫اڳئي‬ ‫عڻي‬ ‫ؼشبائم‬ ‫هشَء‬ ،‫هش‬ ‫پيش‬ ‫تي‬.(‫ڪٽ‬) ‫دين‬16. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ڪؼرس‬ ‫جش‬ ‫رزشانه‬:‫ڪردار‬ ‫ډينهن‬:‫خير‬ ‫آپا‬ ‫۽‬ ‫رزشانه‬ ‫عػي‬ ‫ډئي‬ ‫ٽهڪ‬ ‫عڻي‬ ‫دي‬ ‫تان‬ ‫ٽيبم‬ ‫ٻڌي‬ ‫پئي‬ ‫جشڊس‬ ‫۾‬ ‫سارن‬ ‫ډدي‬ ‫عي‬ ‫پاڻ‬ ‫داؼهشن‬ ‫جي‬ ‫آنٽي‬ ‫رزشانه‬ ‫ډدي‬ ‫ؼشبائم‬ ‫اچي‬ ‫اندر‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫ته‬ ‫ٿي‬ ‫خير‬:‫هي‬!‫سٽ‬ ‫تش‬ ‫ؼشبائم‬ ‫جش‬ ‫نبيم‬!‫ؼٿان‬ ‫آئينَء‬ ‫عڻي‬ ‫ڪڏنهن‬! ‫رزشانه‬:‫اؼي‬ ‫چشانس‬ ‫ڇا‬!‫ڀاڄائي‬ ‫غهشدزس‬ ‫ها‬!‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫تم‬ ُ‫د‬ ‫۾‬ ‫ننڊ‬ ‫غهري‬ ‫ٿيش‬ ‫عن‬ ‫هطتش‬ ‫تان‬ ‫ٽيبم‬!‫آهيان‬ ‫آئي‬ ‫ڪري‬ ‫پار‬! ‫خير‬:‫آ‬ ‫ڇش‬ ‫پريذان‬ ‫چشان‬ ‫به‬ ‫آئشن‬!‫جهاتيشن‬ ‫ؼٿان‬ ‫هر‬ ‫هر‬ ‫پئي‬ ‫ڇش‬ ‫ډدي‬ ‫پائي‬! ‫رزشانه‬:‫ڇاڪري‬!‫دغهي‬ ‫ڇي‬ ُ ‫ڪ‬ ‫نه‬!‫دغهي‬ ‫ڇي‬ُ‫پ‬ ‫نه‬!‫ڄي‬ُ‫پ‬ ‫نئي‬ ‫۽‬ ‫دغهي‬!(‫دان‬ ‫ٽرڊائپ‬)‫سيچاري‬! ‫خير‬:‫ئي‬ ُ‫ه‬ ‫ڪئي‬ ‫طشن‬ ‫نبيم‬!‫جشڻس‬ ‫ڇش‬ ‫اصئي‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫ڇيائين‬ُ‫پ‬! ‫آ‬ ‫رعيش‬ ‫ڪري‬ ‫بند‬ ‫ؼشبائم‬!‫ډنشؼانس‬ ‫چئي‬ ‫به‬ ‫ؼشن‬!‫ابا‬ ‫اصئي‬! ‫ناتش‬ ‫نه‬ ‫ادانجش‬!‫سادسش‬ ‫نه‬!‫اؼان‬!‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫صِء‬ ‫عائڻ‬ ‫ڪر‬ ‫رعندي‬ ‫بچائي‬!‫پئي‬ ‫نه‬ ‫۾‬ ‫ڳچيَء‬ ‫ادانجي‬ ‫ؼري‬ ‫ك‬ُ‫ب‬ ‫ؼتان‬! ‫پئي‬ ‫سيزهي‬ ‫سانغر‬ ‫نؼازين‬ ‫سٺي‬ ‫عي‬ ‫ان‬ ‫ٿي‬ ‫ډيس‬ ‫عڻي‬ ‫رئش‬ ‫اڇش‬ ‫رزشانه‬ ‫رزشانه‬:(‫ډيعاري‬ ‫ؼشبائم‬)‫ڪريان‬ ‫ڇا‬ ‫جش‬ ‫هن‬! ‫خير‬:‫رؽ‬ ‫ػڪائي‬ ‫۾‬ ‫ڪٻٽ‬!‫ٿي‬ ‫ٻڌايائين‬ ‫اچي‬! (‫زي‬ ُ‫ؼ‬ ‫سيندي‬)‫ؼتان‬ ‫ڇڏجانِء‬ ‫ڪري‬ ‫صڪ‬ ‫عي‬ ‫اػؼاڊيَء‬! (‫ڪٽي‬)‫ها‬!‫ٿي‬ ‫سڃان‬ ‫صِء‬ ‫صا‬ ُ ‫د‬!‫سيهجئين‬ ‫ډئي‬ ‫در‬!‫سري‬ ‫ؼتان‬ ‫اچي‬ ‫نه‬ ‫ػهي‬!‫ايندي‬ ‫به‬ ‫آنٽي‬ ‫رسبي‬ ‫اڄ‬ ‫ته‬ ‫ٻيش‬!‫ته‬ ‫ڪندس‬ ‫اهلل‬ ‫ػڳندي‬ ‫ؼيندي‬ ‫به‬ ‫۾‬ ‫هٿن‬ ‫نهنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫جػد‬ِ! ‫رزشانه‬:(‫ذرؼائي‬)‫اؼان‬!‫زسريَء‬ ‫به‬ ‫تشن‬!(‫ٿي‬ ‫ؼدڪرائي‬ ‫سجهي‬ ‫رئش‬ ‫۾‬ ‫ات‬) ‫ٿي‬ ‫ٿئي‬ ‫داخم‬ ‫اندر‬ ‫عشػي‬ ‫جشدر‬ ‫ڪؼري‬ ‫جي‬ ‫دؼاع‬ ‫ؼان‬ ‫صبيَء‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫نڪري‬ ‫خير‬.(‫ڪٽ‬)
 • 18. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 18 ‫دين‬17. ‫سظت‬ ‫ڪؼرس‬ ‫جش‬ ‫ثشبه‬ ‫ؼنشر‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫ثشبيه‬ ‫پائي‬ ‫جهاتي‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫ته‬ ‫ٿي‬ ‫ٿي‬ ُ ‫ا‬ ‫ڪڏنهن‬ ،‫ٿي‬ ‫سيهي‬ ‫ڪڏنهن‬ ،‫پريذان‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫پنهنج‬ ‫ثشبيه‬ ‫ٿي‬ ‫ڇـ‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫ساپس‬ ‫سري‬ ‫ډدي‬ ‫سيٺش‬ ‫عي‬ ‫رزشانه‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬ ،‫ػهي‬ ‫ډاڪا‬ ‫ٽي‬ ‫ٻه‬ ‫نهاري‬ ‫هيٺ‬ ‫۾‬ ‫پريذانيَء‬ ‫ڇڏي‬ ‫پاڻ‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫۾‬ ‫اسسر‬ ‫سائيس‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫دشچي‬ ‫ثشبيه‬:‫سيش‬ ‫ذري‬ ُ ‫غ‬ ‫هطتش‬!‫آهي‬ ‫آئي‬ ‫ڪانه‬ ‫به‬ ‫ادؼاَء‬!‫به‬ ‫ايندي‬ ‫ڪيئن‬!‫جش‬ ‫اچڻ‬ ‫ڪري‬ ‫ڪا‬ ‫جش‬ ‫ڪشنه‬ ‫آهي‬ ‫ؼشبائم‬ ‫ها‬ ‫ڌايانس‬ُ‫ٻ‬ ‫سظت‬!(‫ٿي‬ ‫ٿي‬ ُ ‫ا‬ ‫سري‬)‫ته‬ ‫ڪري‬ ‫طشن‬ ‫به‬ ‫نبيم‬ ‫ڪري‬ ‫ڪيئن‬!‫هشندس‬ ‫دشچيندس‬ ‫ڇا‬ ‫اصئي‬!‫ته‬ ‫عي‬ ‫هنن‬ ‫هشندائين‬ ‫ڪئي‬ ‫زرسر‬!‫عڻين‬ ‫ڌائين‬ُ‫ٻ‬ ‫جش‬ ‫آ‬ ‫ؼجاؿ‬!‫اهلل‬ ‫ػ‬ ُ ‫ا‬ ‫آهي‬ ‫ؼدئػش‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ؼيريج‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫ڇا‬!‫انهن‬ ‫دان‬ ‫انهن‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫پشندس‬ ‫دهڻش‬ ‫عي‬ ‫تڪػيطن‬!‫تڪػيطشن‬ ‫اهي‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫يا‬ ‫آهن‬ ‫۾‬ ‫نريب‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬!‫ڪانه‬ ‫به‬ ‫ؼاني‬ ‫عان‬ ‫ٻنپهرن‬ ‫اٿن‬ ‫عاڇي‬!‫اصئي‬ ‫اڄ‬ ‫پر‬ ‫ها‬ ‫اچان‬ ‫عڻي‬ ‫سڃي‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫آهي‬ ‫رهي‬ ‫سيهي‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬ ‫هڻي‬ ‫ڇاپش‬ ‫ڇش‬ ‫به‬ ‫رزشانه‬!‫اص‬! ‫ڪريان‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫ڪريان‬! ‫ډدي‬ ‫پائي‬ ‫جهاتي‬ ‫هيٺان‬ ‫ػهي‬ ‫ډاڪا‬ ‫ٻه‬ ‫آهدتي‬ ‫سري‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫نڪري‬ ‫ؼان‬ ‫دشچ‬ ‫۽‬ ‫ٿش‬ ‫ٿئي‬ ‫ٺزڪش‬ ‫ڇػي‬ ُ ‫ا‬ ‫تي‬ ‫بيڊ‬ ‫اچي‬ ‫عي‬ ‫پاڻ‬ ‫ساپس‬ ‫تي‬ ‫نڪرڻ‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫۽‬ ‫آساز‬ ‫جي‬ ‫ػڻ‬ ُ ‫ع‬ ‫درسازس‬ ‫جش‬ ‫ڪؼرس‬ ‫درد‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ٿي‬(‫ڪٽ‬) ‫دين‬18. ‫سظت‬ ‫صبي‬ ‫يا‬ ‫رسـ‬ ‫چرائنل‬ ‫ؼنشر‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬ ‫داڳي‬:‫رزشانه‬ ‫۽‬ ‫خير‬ ‫تي‬ ‫رشطي‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬ ‫۾‬ ‫انداز‬ ‫جي‬ ‫۽پريذانيَء‬ ‫ٿڪاسٽ‬ ‫عشػي‬ ‫در‬ ‫تي‬ ‫ساپديَء‬ ‫خير‬ ‫آپا‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫درد‬ ‫ډدي‬ ‫پريذان‬ ‫عيس‬ ‫رزشانه‬ ‫ٿي‬ ‫سهي‬ ‫رزشانه‬:‫اؼي‬ ‫نه‬ ‫آهي‬ ‫خير‬!‫نه‬ َ‫ش‬ َ ‫اٿ‬ ‫رحيح‬ ‫ته‬ ‫سبيصت‬!‫پريذان‬ ‫آهيش‬ ‫سيا‬ ‫ٿي‬ ‫ڇش‬! ‫خير‬:‫ها‬!‫ها‬!‫آهي‬ ‫رحيح‬!‫۾‬ ‫درد‬ ‫رسبي‬ ‫آنٽي‬ ‫اڄ‬ ‫بس‬ ‫نه‬ ‫آئي‬ ‫ڪانه‬!‫سيس‬ ‫ٿي‬ ‫پريذان‬ ‫ته‬!‫جش‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫آ‬ ‫ڪندي‬ ‫ڪشنه‬ ‫ناضش‬!
 • 19. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 19 ‫رزشانه‬:‫جان‬ ‫اؼي‬ ‫آهي‬ ‫ڳاػهه‬ ‫ڪهزي‬ ‫جي‬ ‫پريذانيَء‬ ‫۾‬ ‫ان‬! ‫عڻي‬ ‫ڇشد‬ُ‫پ‬ ‫ڪري‬ ‫طشن‬!‫ډيش‬ ‫ڇشٿا‬ ‫تڪػيف‬ ‫عي‬ ‫پاڻ‬! ‫خير‬:‫ٻچا‬ ‫نه‬!‫ڪندا‬ ‫ڪشنه‬ ‫طشن‬ ‫عي‬ ‫صظيدتؼندن‬ ‫رذد‬ ُ‫ؼ‬ ‫آهن‬!‫آهن‬ ‫ڪندا‬ ‫طشن‬ ‫تي‬ ‫پشڻ‬ ‫زرسرت‬ ‫پاڻ‬ ‫ئي‬ ‫ريد‬ ُ‫ؼ‬ ‫آهن‬ ‫ڀريندا‬ ‫حازري‬ ‫يا‬! ‫دؼجهائي‬ ‫عڻي‬ ‫داهه‬ ‫ٿڌس‬ ‫خير‬:‫آهي‬ ‫دنڀاػڻي‬ ‫ئي‬ ‫تشعي‬ ‫غادي‬ ‫اها‬ ‫پشِء‬ ‫عان‬ ‫ؼشن‬!‫ته‬ ‫رعجئين‬ ‫ياد‬ ‫سظت‬ ‫سيهڻ‬!‫نه‬ ‫غهرس‬ ‫دان‬ ‫صظيتؼندن‬ ‫طشن‬ ‫نه‬ ‫صِء‬ ‫زرسرت‬ ‫ڪنهن‬ ‫عين‬ ‫۽‬ ‫غهرجي‬ ‫ٿيڻ‬ ‫رائجي‬ ُ ‫غه‬ ‫غهر‬ ‫نه‬ ‫ڪجي‬!‫اثر‬ ‫۽‬ ‫حيثيت‬ ‫جي‬ ‫رذد‬ ُ‫ؼ‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫آهي‬ ‫سيندس‬ ‫ٿي‬ ‫غهٽ‬!‫اٿئي‬ ‫نريحت‬ ‫اها‬! ‫رزشانه‬:‫ٿيش‬ ‫پيا‬ ‫ڇش‬ ‫پريذان‬ ‫پشِء‬!‫رات‬ ‫ؼع‬ُ‫ج‬ ‫ٻي‬ ‫سيندي‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫درد‬ ‫ساري‬! ‫خير‬:‫جي‬ ُ‫ه‬ ‫بيؼار‬ ‫پاڻ‬ ‫ذايد‬!‫صا‬ ُ ‫د‬ ‫ؼشڪػي‬ ‫ؼائي‬ ‫ڪا‬ ‫ٻي‬ ‫ئائن‬ ُ‫ه‬ ‫غهرايش‬ ‫پاڻي‬ ‫پزهيم‬ ‫جش‬!‫ډنؼانس‬ ‫پزهي‬! ‫رزشانه‬:‫نئين‬ ‫ڪا‬ ‫ته‬ ‫آ‬ ‫ڪندي‬ ‫ناضش‬ ‫بهاني‬ ‫آني‬ ‫به‬ ‫جڏنهن‬ ‫آ‬ ‫ؼشڪػيندي‬ ‫زرسر‬ ‫ؼائي‬!‫رائظه‬ ‫آنٽي‬ ‫جيئن‬! ‫هش‬ ‫ډنش‬ ‫۾‬ ‫نذراني‬ ‫ڪنغڻ‬ ‫سارس‬ ‫ؼشتين‬ ‫جنهن‬! ‫خير‬:(‫دشچي‬)‫ها‬!‫به‬ ‫ؼائي‬ ‫هيَء‬ ‫ته‬ ‫هسار‬ ‫پنڌرهن‬ ‫۾‬ ‫نذراني‬ ‫آهي‬ ‫سئي‬ ‫ډئي‬(‫ٿي‬ ‫ډيعاريس‬ ‫ڳنڍ‬ ‫ٻڌؿ‬ ‫جي‬ ‫رئي‬) ‫رزشانه‬:(‫دڪرائي‬ ُ‫ؼ‬)‫هشندس‬ ‫ؼدئػش‬ ‫ڪش‬ ‫به‬ ‫جش‬ ‫ان‬ ‫زرسر‬ ‫پشِء‬! ‫خير‬:‫جش‬ ‫دس‬ ‫هر‬ ‫داڳيش‬ ‫اهشئي‬!‫پريذاني‬ ‫جي‬ ‫نهن‬ ُ ‫ن‬ ‫ٽ‬ُ‫پ‬! ‫رزشانه‬:(‫دڪرائي‬ ُ‫ؼ‬)‫آهي‬ ‫سٽ‬ ‫ادان‬ ‫جيئن‬!‫صِء‬ ‫پاڻ‬ ‫اؼي‬ ‫ڪشنهين‬ ‫ڦيڻش‬ ‫ڪش‬! ‫خير‬:‫ٻچا‬ ‫نه‬!‫آهي‬ ‫ػڳندس‬ ‫ڪشنه‬ ‫ڦيڻش‬ ‫پنهنجش‬!‫پاڻ‬ ‫پر‬ ‫آهي‬ ‫زرسر‬ ‫دسا‬ ‫صِء‬ ‫ان‬ ‫سٽ‬!‫سڃجان‬ ‫ډدندي‬ ‫تشن‬ ‫بس‬! ‫رزشانه‬:‫ڪشنه‬ ‫آهيشن‬ ‫ته‬ ‫طظير‬ ‫پير‬ ‫ڪي‬ ‫پاڻ‬ ‫اؼي‬!‫نه‬ ‫صاػن‬ ‫نه‬ ‫صاػؼه‬!‫هػندس‬ ‫ڪيدتائين‬ ‫ڈسنل‬ ‫اهش‬ ‫پشِء‬ ‫ته‬! ‫خير‬:‫هػندي‬ ‫جهاػت‬ ‫جيدتائين‬!‫رهندا‬ ‫ؼػندا‬ ‫بيشظشػ‬ ‫اهزا‬ ‫۽‬ ‫ڪا‬ ‫آئشن‬ ‫ته‬ ‫اٿؼان‬ ‫غهرايش‬ ‫ڪري‬ ‫اصالن‬ ‫ٿشڊي‬ ‫ؼشن‬
 • 20. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 20 ‫آهيان‬ ‫سػياڻي‬ ‫يا‬ ‫طظيرياڻي‬ ‫هتم‬ُ‫پ‬!‫ؼزن‬ ‫اچي‬ ‫ٿا‬ ‫پاڻهين‬! ‫رزشانه‬:‫سڃشن‬ ‫سٺندا‬ ‫نذرانا‬ ‫۽‬ ‫نشٽ‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫پاڻ‬ ‫ته‬ ‫ؼسب‬! ‫خير‬:‫اؼان‬ ‫آهي‬ ‫شاهر‬!‫نه‬ ‫ٽبي‬ ُ ‫ػ‬ ‫ئي‬ ‫ائين‬ ‫ته‬ ‫ڪؼائي‬ ‫ؼٿين‬! ‫ڪشنه‬ ‫ڌارين‬ ُ‫د‬ ‫سريظه‬ ‫۽‬ ‫اخالؼ‬ ‫پنهنجا‬ ‫ؼايشن‬!‫۽‬ ‫نجشن‬ ‫ٻين‬ ‫ذڪايتشن‬ ‫ذڪشهه‬!‫پزهن‬ ‫نؼازسن‬ ‫نه‬!‫نه‬ ‫رعن‬ ‫رسزا‬!‫عان‬ ‫اهلل‬ ‫جي‬ ‫بيدڪشنيَء‬ ‫ڪن‬ ‫ذڪشاهه‬ ‫۽‬! ‫عي‬ ‫ؼائيَء‬ ‫جيس‬ ُ‫ه‬ ‫ذابس‬!‫پشري‬ ‫عي‬ ‫نهن‬ ُ ‫ن‬ ‫پنهنجي‬ ‫چيائين‬ ‫پئي‬ ‫سڇ‬ ‫غهٽ‬ ‫ته‬ ‫ايتريشن‬ ‫داؼهشن‬ ‫جي‬ ‫ؼجػس‬! ‫هشندي‬ ‫ڪندي‬ ‫ڇا‬ ‫۾‬ ‫اڪيالئيَء‬ ‫دان‬ ‫سيچاريَء‬ ‫ڌاِء‬ُ‫ٻ‬ ‫ڀال‬ ‫ډٺي‬ ‫بنان‬ ‫ته‬ ‫ؼشنعي‬!‫آيش‬ ‫پئي‬ ‫ترد‬ ‫تي‬ ‫سيچاريَء‬! ‫ٿي‬ ‫پئي‬ ‫داڻي‬ ‫عػي‬ ‫عػي‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫رزشانه‬ ‫رزشانه‬:‫ڪندئش‬ ‫ڇا‬ ‫تشهان‬ ‫اؼي‬ ‫پشِء‬!‫ډنشد‬ ‫آدرس‬ ‫ڪهزس‬! ‫خير‬:‫هش‬ ‫ڇا‬ ‫ڪرڻش‬!‫ډنؼانس‬ ‫پزهي‬ ‫پاڻي‬ ‫پزهي‬ ‫رسد‬ ُ ‫د‬!‫ادن‬ ‫چيشؼانس‬ ‫جش‬ ‫ڪرڻ‬ ‫سرد‬ ‫صِء‬ ‫هطتي‬ ‫جش‬ ‫اصشن‬!‫هطتي‬ ‫ٻي‬ ‫ډينديدانس‬ ‫ػعي‬ ‫تصشيذ‬ ‫ته‬ ‫اچي‬!‫سيندي‬ ‫ډئي‬ ‫هسار‬ ‫پنج‬! ‫ٿي‬ ‫خيري‬ ‫عػي‬ ‫عػي‬ ‫رزشانه‬ ‫رزشانه‬:‫اؼي‬ ‫اڊي‬!‫به‬ ‫تشهان‬! ‫خير‬:‫ٽ‬ُ‫پ‬ ‫نه‬ ‫ٿش‬ ‫ري‬ ُ ‫غه‬ ‫خرچ‬ ‫ته‬ ‫پيٽ‬!‫سيش‬ ‫ٿي‬ ‫نهنجش‬ ُ ‫ت‬ ‫پيُء‬ ‫ؼرهيات‬!‫سجهي‬ ‫۾‬ ‫ڳچيَء‬ ‫عي‬ ‫ٻنهين‬ ‫تشهان‬!‫حاؿ‬ ‫جش‬ ‫ڀاُء‬ ‫اٿئي‬ ‫داؼهشن‬!‫عي‬ ‫جشڻس‬ ‫ډيندس‬ ‫ڪؼائيندس‬ ‫جيڪش‬!‫پشِء‬ ‫آئشن‬ ‫۽‬ ‫تشن‬!‫نه‬ ‫عشيندس‬ ‫جا‬ ‫رزؼ‬ ‫ردتا‬ ‫ته‬ ‫رب‬!‫جي‬ ‫ڪنهن‬ ‫ٿيندي‬ ‫ڪانه‬ ‫نريب‬ ‫ته‬ ‫ڪؼائي‬ ‫حالؿ‬!‫ها‬ ‫پر‬!‫عائڻ‬ ‫حراـ‬ ‫آهي‬ ‫ٻڌؿ‬ ‫زرسر‬ ‫حرش‬ ‫دان‬ ‫سارن‬!‫ڪيڏانهن‬ ‫ڪندا‬ ‫آخر‬! ‫ڪيدن‬ ‫ڪشرٽ‬ ‫۽‬ ‫ڀتن‬ ‫يا‬ ‫۾‬ ‫بيؼارين‬ ‫ؼشذي‬ ‫۽‬ ‫ڪيندر‬ ‫يا‬ ‫صِء‬ ‫نريب‬ ‫جي‬ ‫ادان‬ ‫باظي‬ ‫۾‬!(‫دشچي‬)‫ها‬ ‫ائي‬!‫جي‬ ‫ڪن‬ ‫سڃين‬ ‫نه‬ ‫سدري‬ ‫ؼانغهئين‬ ‫ذيِء‬! ‫زهريػي‬ ‫ڪنهن‬ ‫پشِء‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ڪڍي‬ ‫ذيذي‬ ‫ننڍي‬ ‫ڪا‬ ‫ڇشڊي‬ ‫ڳنڍ‬ ‫ؼان‬ ‫هڪ‬ ‫ڳشػي‬ ‫پاند‬ ‫جش‬ ‫رئي‬ ‫ڪڍي‬ ‫ڦڻ‬ ‫سانغر‬ ‫نانغڻ‬ ‫خير‬:‫سٺ‬ ‫هي‬!‫ٻه‬ ‫۾‬ ‫عير‬ ‫بچيم‬ ‫صِء‬ ‫ٻػيَء‬ ‫ؼٿين‬ ‫جش‬ ‫رات‬ ‫رسز‬ ‫ؼان‬ ‫هن‬ ‫ڇڏجان‬ ‫سجهي‬ ‫زا‬ ُ ‫ڦ‬!(‫ؼيديج‬ ‫۾‬ ‫اعين‬ ‫جش‬ ‫ٻنهين‬)‫ڪٽ‬
 • 21. Writer: ‫صاحبه‬ ‫بيبي‬ ‫ڪهاڻي‬ ‫جي‬ ‫سلسلي‬ ‫ڪٿا‬ ‫عورت‬)‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ Contact : 0300 2895691 Page 21 ‫دين‬19. ‫ؼنشر‬:‫سظت‬ ‫ڪچن‬:‫ڪردار‬ ‫رات‬:‫ثشبيه‬ ‫ڪڍي‬ ‫ؼاني‬ ‫۽‬ ‫ٻشڊ‬ ‫ؼان‬ ‫ڪچن‬ ،‫ٿي‬ ‫سڃي‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫ػهي‬ ‫هيٺ‬ ‫تان‬ ‫ډاڪڻن‬ ‫ػڪي‬ ‫ػڪي‬ ‫ثشبيه‬ ‫پنهنجي‬ ‫ساپس‬ ‫پي‬ ‫عشػي‬ ‫پيڪيج‬ ‫جش‬ ‫عير‬ ‫رعيم‬ ‫۾‬ ‫ان‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫عشػي‬ ‫طرج‬ ‫پشِء‬ ‫ڀري‬ ‫غرهه‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫ٿي‬ ‫رهي‬ ‫ؼهين‬ ُ‫د‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬(‫ڪٽ‬) ‫دين‬20. ‫ؼنشر‬:‫صبي‬(‫ٽاڪي‬ ‫ٽيػطشن‬)‫سظت‬:‫ڪردار‬ ‫ډاينهن‬:‫نبيم‬ ‫۽‬ ‫خير‬ ‫ٻئي‬ ‫ٿي‬ ‫ڪري‬ ‫اٽينڊ‬ ‫طشن‬ ‫نڪري‬ ‫تي‬ ‫آساز‬ ‫خيران‬ ‫ٿي‬ ‫سڄي‬ ‫غهنٽي‬ ‫جي‬ ‫طشن‬ ‫ديم‬ ‫رعيم‬ ‫۾‬ ‫صبيَء‬ ‫تي‬ ‫طشن‬ ‫نبيم‬ ‫سرػ‬ ‫نبيم‬:‫ڪريان‬ ‫پيش‬ ‫طشن‬ ‫رسزانشن‬ ‫عان‬ ‫ډينهن‬ ‫پنڌرهن‬ ‫اؼي‬!‫دارا‬ ُ ‫خ‬ ‫ڪري‬ ‫ڇش‬ ‫آػ‬ ‫ؼشبائم‬ ‫ته‬ ‫ډيش‬ ‫ڇي‬ُ‫پ‬ ‫ايترس‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫سڃين‬ ‫ؼٿي‬ ‫اٿس‬ ‫رعيش‬! ‫خير‬:‫ڇجئينس‬ُ‫پ‬ ‫اچي‬ ‫پاڻهين‬ ‫ته‬ ‫اچين‬!‫سادسش‬ ‫نه‬ ‫ناتش‬ ‫نه‬ ‫ادانجش‬! ‫نبيم‬:‫ڪريش‬ ‫نه‬ ‫ائين‬ ‫خدارا‬ ‫ته‬ ‫پيا‬ ‫ػڪايش‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬!‫ثشبيه‬ ‫نهنجي‬ ُ‫ؼ‬ ‫ڪرايش‬ ‫ڳاػهه‬ ‫دطصش‬ ‫هڪ‬ ‫ڳش‬ُ‫ر‬ ‫دان‬!‫سيش‬ ‫ٿي‬ ‫پريذان‬ ‫ؼان‬ ‫آهيان‬!‫نٿا‬ ‫ڇش‬ ‫دؼجهش‬ ‫تشهان‬! ‫خير‬:‫ٿي‬ ‫دؼجهان‬ ‫دڀ‬ ‫ته‬ ‫ؼان‬ ‫اڊي‬!‫دؼجهايان‬ ‫ڇا‬ ‫تشعي‬!‫ډينهن‬ ‫آهي‬ ‫هشندي‬ ‫پئي‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫رات‬!‫هيٺ‬ ‫جش‬ ‫آهي‬ ‫ؼجاؿ‬ ‫سجهائي‬ ‫هٿ‬ ‫۾‬ ‫ڪن‬ ‫ڪنهن‬ ‫به‬ ‫ػجي‬ُ‫ڀ‬ ‫ػهي‬!‫ڀيڻ‬ ‫رزشانه‬ ‫سدار‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫دڀ‬!‫سيس‬ ‫۾‬ ‫ڪؼري‬ ‫صِء‬ ‫دڏڻ‬ ‫به‬ ‫جڏنهن‬ ‫ته‬!‫آهي‬ ‫هشندي‬ ‫۾‬ ‫عشنغهرن‬!‫ؼس‬ ‫عان‬ ‫ٽس‬ ‫جش‬ ‫آ‬ ‫ؼجاؿ‬ ‫ٿئي‬!‫ڳاػهه‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫آهيان‬ ‫سيندي‬ ‫ٿي‬ ‫پريذان‬ ‫به‬ ‫پاڻ‬ ‫آئشن‬ ‫داڻس‬ ‫آهي‬! ‫نبيم‬:‫عائي‬ ‫ڪشنه‬ ‫ٻاني‬ ‫ؼاني‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬!‫ڇا‬ ‫هػي‬ ‫پئي‬ ‫تي‬ ‫هشا‬! ‫خير‬:‫ٽاري‬ ‫ڪنه‬ ‫به‬ ‫سيػش‬ ‫ته‬ ‫جش‬ ‫ؼانيَء‬ ‫ابا‬!‫عائي‬ ‫نه‬ ‫عائي‬ ‫دا‬ ‫ادان‬ ‫رعائي‬ ‫۾‬ ‫ڪچن‬ ‫دان‬ ‫هٿن‬ ‫پاڻ‬ ‫حرش‬ ‫دندد‬ ‫آئشن‬ ‫آهيان‬ ‫ڇڏيندي‬!‫عائي‬ ‫ٿي‬ ُ ‫ا‬ ‫ٿي‬ ُ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ؼهم‬ ‫جنهن‬ ‫ته‬!‫ادان‬ ‫اچي‬ ‫ػهي‬ ‫پشيان‬ ‫ته‬ ‫آهيشن‬ ‫سينديشن‬ ‫۾‬ ‫ڪؼرن‬ ‫پنهنجن‬ ‫آهي‬ ‫سيندي‬ ‫عائي‬!