SlideShare a Scribd company logo
Đồ án tốt nghiệp
2/7/2023
Trêng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi
viÖn kh&cn nhiÖt l¹nh
®å ¸n tèt nghiÖp
Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh hëng cña c¸c th«ng sè chÕ
®é sÊy mét sè nstp b»ng b¬m nhiÖt nhiÖt ®é thÊp tíi hiÖu
qu¶ t¸ch Èm vµ x¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy
trªn m¸y
bk-bsh 1.4
Gi¸o viªn híng dÉn : GS. TS. Phạm Văn Tuú
ThS. Phạm Văn HËu
Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Văn Hµo
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Néi dung ®å ¸n
Ch¬ng 1: B¬m nhiÖt vµ øng dông cña b¬m nhiÖt
Ch¬ng 2: Lý thuyÕt sÊy NSTP vµ sÊy NSTP b»ng
BN
Ch¬ng 3: ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm BK – BSH 1.4
Ch¬ng 4: NC thùc nghiÖm vµ x©y dùng pt håi quy
Ch¬ng 5: KÕt luËn
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
B¬m nhiÖt vµ øng dông
1.1. B¬m nhiÖt
B¬m nhiÖt là thiÕt bÞ dïng ®Ó ®a mét dßng
nhiÖt tõ nguån cã nhiÖt ®é thÊp ®Õn
nguån cã nhiÖt ®é cao h¬n, phï hîp víi nhu
cÇu cÊp nhiÖt
1.2. øng dông
- C«ng nghiệp sấy và hót ẩm
- C«ng nghiệp chng cất, t¸ch chất
- C«ng nghiệp thực phẩm chủ yếu ®ể tẩy
rửa, tiệt trïng
- C«ng nghiệp ho¸ học nh bay h¬i, c« ®Æc...
- CÊp l¹nh vµ cÊp nhiÖt…
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
d
I
2
1
3
00%
3


1. Tr¹ng th¸ i kh«ng khÝtrø¬c dµn BH
2. Tr¹ng th¸ i kh«ng khÝsau dµn BH
3. Tr¹ng th¸ i kh«ng khÝsau dµn nãng phô
t1
t3
I1
I3
I2
d2 =d3 d1
 2
ts2
t2
ts1
 SÊy nstp b»ng b¬m nhiÖt
®å thÞ I – d biÓu diÔn qu¸ trình sÊy b»ng b¬m
nhiÖt
B¬m nhiÖt vµ øng dông
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
 SÊy nstp b»ng b¬m nhiÖt
S¬ ®å nguyªn lý cña b¬m nhiÖt
sÊy
Trong ®ã: 1 - Buång sÊy cã bäc
c¸ch nhiÖt, 2 - Bé phËn duy trì ®é
Èm, 3 - Cöa th¶i, 4 - Dµn ngng
ngoµi, 5 - Côm b¬m b¬m nhiÖt khö
Èm, 6 - Níc ngng, 7 - Khay s¶n
phÈm sÊy, 8 - Qu¹t cÊp, 9 - C¸nh h-
íng ph©n bè giã
¦u ®iÓm:
- HiÖu suÊt sö dông
năng lîng cao
- ChÊt lîng s¶n phÈm
thu ®îc tèt.
- Kh«ng g©y « nhiÓm
m«i truêng
B¬m nhiÖt vµ øng dông
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
B¬m nhiÖt vµ øng dông
 C¸c CT nghiªn cøu cña t¸c gi¶ níc ngoµi
- U.Teeboonma vµ c¸c céng sù ®· nghiªn cøu
nh»m tèi u ho¸ qu¸ trình sÊy c¸c lo¹i rau qu¶
b»ng b¬m nhiÖt t¹i Th¸i Lan
- Fatouh, Helali, Phani ®· tiÕn hµnh sÊy mïi
t©y, b¹c hµ… ë nhiÖt ®é thÊp 30-35o C ®Ó thu
®îc s¶n phÈm cã chÊt lîng cao…
 Nghiªn cøu vµ øng dông BN ë ViÖt
Nam
- ViÖn KH&CN NhiÖt L¹nh tiÕn hµnh nghiªn
cøu thiÕt bÞ hót Èm, sÊy l¹nh.
- øng dông sÊy kÑo Jelly t¹i Cty b¸nh kÑo H¶i
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Hình ¶nh thiÕt bÞ BK – BSH 1.4
2.1. ThiÕt bÞ BK – BSH 1.4
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Môc ®Ých vµ c¸c bíc tiªn hµnh nghiªn cøu
3.1. Môc ®Ých nghiªn cøu cña
®å ¸n
 ThiÕt bÞ BK – BSH 1.4 ®Ó øng
dông réng r·i vµ th¬ng m¹i ho¸ cÇn
ph¶i cã những nghiªn toµn diÖn.
 C¸c nghiªn cøu ®· ®îc thùc hiÖn:
- Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông năng l-
îng b»ng Exergi;
- Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chÕ ®é sÊy tèi
u.
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Môc ®Ých vµ c¸c bíc tiÕn hµnh nghiªn cøu
 ®i s©u vµo ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c
th«ng sè ¶nh hëng lín nhÊt tíi năng
suÊt sÊy NSTP.
 KiÓm chøng ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh
chÕ ®é sÊy tèi u NSTP ®· ®îc c¸c t¸c
gi¶ tríc ®©y ®Ò xuÊt víi 1 nhãm NSTP
cã tÝnh chÊt kh¸c.
3.1. Môc ®Ých nghiªn cøu cña
®å ¸n.
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
3.2. C¸c bíc tiÕn hµnh nghiªn cøu.
Môc ®Ých vµ c¸c bíc tiÕn hµnh nghiªn cøu
Bíc 1: Ph©n tÝch lùa chän c¸c th«ng
sè ®¸nh gi¸;
Bíc 2: Giíi h¹n c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸;
Bíc 3: Thµnh lËp ph¬ng trình håi quy;
Bíc 4: Tèi u ho¸ ph¬ng trình håi quy
tìm bé th«ng sè tèi u cho qóa trình
sÊy.
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
- NhiÖt ®é TNS
- ®é Èm TNS
- NhiÖt ®é bay h¬i m«i chÊt (t0)
- Tû lÖ bypass qua dµn l¹nh
- Lu lîng TNS (GTNS)
- Khèi lîng VLS (GVLS)
- Thêi gian m¸y lµm viÖc (τlv)
- Thêi gian m¸y nghØ x¶ băng (τn)
- ChÕ ®é qu¹t khi m¸y nghØ x¶ băng
4.1. C¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
4.2. X¸c ®Þnh giíi h¹n c¸c th«ng sè ®¸nh
gi¸
Ba th«ng sè ¶nh hëng chÝnh cÇn ®¸nh gi¸ lµ:
LTNS, GVLS, τlv.
1. Lu lîng TNS
 Lu lîng tèi ®a cña m¸y lµ 0,47 kg/s t¬ng øng
víi vËn tèc 1,2 m/s)
 Chän vËn tèc giã trong buång ®Ó nghiªn cøu
lµ 0,2 ®Õn 1,1 m/s phï hîp víi c¸c nghiªn cøu
cña c¸c t¸c trªn thÕ giíi.
 Tøc lu lîng TNS ®îc xÐt n»m trong kho¶ng:
0,25 ®Õn 0,45 kg/s
giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
2. Khèi lîng VLS cña mét mÎ sÊy
 Phô thuéc vµo c«ng suÊt m¸y thiÕt kÕ
 Phô thuéc vµo tõng lo¹i VLS
®èi víi nghÖ ®en lµ tõ 8 ®Õn 16 kg
giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
3. Thêi gian m¸y lµm viÖc trong mét chu kú
 Phô thuéc vµo kh¶ năng t¸ch Èm cña dµn
theo thêi gian
ThÝ nghiÖm ®· x¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian
lµm viÖc lµ 45 ®Õn 90 phót
giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Nh vËy:
MiÒn gi¸ trÞ cña c¸c th«ng sè ®¸nh
gi¸:
0,25 < LTNS < 0,45 (kg/s)
8 < GVLS < 16 (kg)
45 < tlv < 90 (phót)
giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Nghiªn cøu thùc nghiÖm
5.1. Chän VLS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm:
Trong nghiªn cøu cña c¸c t¸c gi¶ tríc ®·
lùa chän VLS lµ hµnh l¸ ®Æc trng cho
nhãm VLS cã Èm tån t¹i ë d¹ng xèp keo.
Trong khu«n khæ ®å ¸n nµy chän VLS lµ
nghÖ ®en ®Æc trng cho nhãm VLS cã Èm
tån t¹i ë d¹ng xèp mao dÉn. Hai lo¹i vËt
liÖu nµy phï hîp ®Æc trng cña NSTP sÊy
b»ng b¬m nhiÖt.
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
5.2. Ph¬ng ph¸p ®o:
- Thêi gian: x¸c ®Þnh theo r¬ le thêi gian cña
hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng cña m¸y, dïng
®ång hå bÊm gi©y kiÓm tra.
- Lu lîng: t¹i mçi tiÕt diÖn ®o 9 ®iÓm vËn tèc
lÊy trung bình råi quy ra lu lîng khèi lîng.
- Khèi lîng: c©n b»ng c©n ®iÖn tö
Nghiªn cøu thùc nghiÖm
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Nghiªn cøu thùc nghiÖm
5.3. Xö lý sè liÖu: C©n KL tríc vµ sau sÊy.
LÊy
KL tríc trõ KL sau chia cho thêi gian ch¹y m¸y
ta cã lîng t¸ch Èm riªng w.
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Nghiªn cøu thùc nghiÖm
C®
TN
Ma trËn tÝnh to¸n Ma trËn thÝ nghiÖm
x0 x1 x2 x3 Z1 Z2 Z3
1 1 -1 -1 -1 45,0 8,00 0,25
2 1 1 -1 -1 90,0 8,00 0,25
3 1 -1 1 -1 45,0 16,00 0,25
4 1 1 1 -1 90,0 16,00 0,25
5 1 -1 -1 1 45,0 8,00 0.45
6 1 -1 -1 1 90,0 8,00 0.45
7 1 -1 1 1 45,0 16,00 0.45
8 1 1 1 1 90,0 16,00 0.45
9 1 0 0 0 67,5 12,00 0,35
10 1 1,215 0 0 94,8 12,00 0,35
11 1 -1,215 0 0 40,2 12,00 0,35
12 1 0 1,215 0 67,5 16,86 0,35
13 1 0 -1,215 0 67,5 7,14 0,35
14 1 0 0 1,215 67,5 12,00 0,47
15 1 0 0 -1,215 67,5 12,00 0,23
5.4. Thùc nghiÖm vµ thµnh lËp ph¬ng trình håi quy cho nghÖ
®en:
 Ma trËn c¸c chÕ ®é thÝ nghiÖm. B¶ng 4.1
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Nghiªn cøu thùc nghiÖm
 KÕt qu¶ thÝ nghiÖm: B¶ng 4.2
TT x0 x1 x2 x3 x1x2 x1 x3 x2x3 x1
’ x2
’ x3
’ y Thêi gian
1 1 -1 -1 -1 1 1 1 0,27 0,270 0,270 10,28 500
2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 0,27 0,270 0,270 10,31 520
3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 0,27 0,270 0,270 16,64 650
4 1 1 1 -1 1 -1 -1 0,27 0,270 0,270 12,61 850
5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 0,27 0,270 0,270 10,46 520
6 1 1 -1 1 -1 1 -1 0,27 0,270 0,270 10,69 520
7 1 -1 1 1 -1 -1 1 0,27 0,270 0,270 16,50 675
8 1 1 1 1 1 1 1 0,27 0,270 0,270 11,35 930
9 1 0 0 0 0 0 0 -0,73 -0,730 -0,730 13,82 586
10 1 1,215 0 0 0 0 0 0,746 -0,730 -0,730 12,61 649
11 1 -1,215 0 0 0 0 0 0,746 -0,730 -0,730 15,87 507
12 1 0 1,215 0 0 0 0 -0,730 0,746 -0,730 15,22 741
13 1 0 -1,215 0 0 0 0 -0,730 0,746 -0,730 10,95 400
14 1 0 0 1,215 0 0 0 -0,730 -0,730 0,746 14,54 532
15 1 0 0 -1,215 0 0 0 -0,730 -0,730 0,746 9,92 789
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Nghiªn cøu thùc nghiÖm
TT bj sbj tbj θj
1 b0 = 12,78 sb0 = 0,1740 tb0 = 73,45 θ0 = 12,78
2 b1 = -1,176 sb1 = 0,2037 tb1 = - 5,77 θ1 = - 1,176
3 b2 = 1,877 sb2 = 0,2037 tb2 = 9,21 θ2 = 1,877
4 b3 = 0,437 sb3 = 0,2037 tb3 = 2,14 θ3 = 0
5 b12 = - 1,179 sb12 = 0,2383 tb12 = - 4,94 θ12 = - 1,179
6 b13 = - 0,112 sb13 = 0,2383 tb13 = - 0,47 θ13 = 0
7 b23 = - 0,245 sb23 = 0,2383 tb23 = - 1,03 θ23 = 0
8 b11 = 0,205 sb11 = 0,3228 tb11 = 0,64 θ11 = 0
9 b22 = - 0,557 sb22 = 0,3228 tb22 = - 1,73 θ22 = 0
10 b33 = - 1,156 sb33 = 0,3228 tb33 = - 3,58 θ33 = - 1,156
 KÕt qu¶ c¸c hÖ sè ph¬ng trình håi
quy:
ü = 12,78 - 1,176x1 + 1,877x2 - 1,179x1x2 – 1,156x3
2
(4.1)
 Ph¬ng trình håi quy ®èi víi x:
w = -14,1 + 0,105τlv + 1,35GVLS + 80,92 LTNS – 0,013GVLSτlv –115,6L2
TNS
(4.2)
 Ph¬ng trình håi quy thùc nghiÖm:
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Nghiªn cøu thùc nghiÖm
KÕt qu¶ pt håi quy thùc nghiÖm cña hµnh l¸:
NhËn xÐt:
 C¸c hÖ sè trong ph¬ng trình håi quy thÓ hiÖn
møc ®é ¶nh hëng ®Õn tèc ®é sÊy vµ sù ¶nh h-
ëng lÉn nhau giữa c¸c th«ng sè.
 Víi hµnh l¸:
- Th«ng sè LTNS vµ τlv lµ th«ng sè cã ¶nh hëng
lín nhÊt tíi năng suÊt t¸ch Èm.
(5.3)
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Nghiªn cøu thùc nghiÖm
- Hai th«ng sè LTNS vµ τlv cã ¶nh hëng lÉn
nhau.
- Sù ¶nh hëng cña GVLS so víi LTNS vµ τlv lµ
nhá h¬n.
 Víi nghÖ ®en:
- Th«ng sè LTNS lµ th«ng sè ảnh hëng lín nhÊt
tíi hiÖu qu¶ t¸ch Èm.
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Nghiªn cøu thùc nghiÖm
- Hai th«ng sè GVLS vµ τlv cã ¶nh hëng
lÉn nhau.
- Sù ¶nh hëng cña th«ng sè GTNS vµ τlvlµ
nhá h¬n so víi LTNS
 Sù kh¸c nhau cña c¸c th«ng sè ¶nh hëng
cña 2 lo¹i s¶n phÈm sÊy lµ do tÝnh chÊt
cña 2 lo¹i vËt liÖu
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Ph¬ng ph¸p tèi u ho¸ ph¬ng trình håi quy ®· ®îc
t¸c gi¶ tríc ®©y ®Ò xuÊt, ®ã lµ ph¬ng ph¸p
vÐct¬ híng chiÕu Affine.
®èi víi hµnh l¸ kÕt qu¶ tèi u lµ: wmax = 7,2 g/phót ,
t¹i τlv = 90 phót, GVLS = 10 kg, LTNS = 0,426 kg/s
X¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
X¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy
min y : y = - (12,78 - 1,176x1 + 1,877x2 - 1,179x1x2 – 1,156x2
3
)
g(x1) = x2
1 – 1 ≤ 0
g(x2) = x2
2 – 1 ≤ 0 (5.1)
g(x3) = x2
3 – 1 ≤ 0
 Bµi to¸n tìm bé th«ng sè tèi u:
 Ch¹y phÇn mÒm cascad cho kÕt qu¶ tèi u:
wmax = 17,012 g/phót , t¹i τlv = 90 phót, GVLS= 16 kg, LTNS = 0,35
kg/s
®èi víi nghÖ ®en:
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
C¸c bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy
Mµn hình thÓ hiÖn kÕt qu¶ ch¹y phÇn mÒm ®èi víi nghÖ
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
NhËn xÐt: KÕt qu¶ tèi u cho thÊy:
Víi th«ng sè LTNS thì hµnh l¸ lµ 0,426
kg/s lín h¬n nghÖ ®en lµ 0,35 kg/s.
 Lîng t¸ch Èm w cña nghÖ ®en lín h¬n
cña hµnh l¸ rÊt nhiÒu.
 Nhãm vËt liÖu xèp mao dÉn ¸p dông
sÊy b»ng b¬m nhiÖt cã hiÖu qu¶ h¬n.
X¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
kÕt luËn, më réng
1. C¸c hÖ sè trong ph¬ng trình håi quy thÓ
hiÖn møc ®é ¶nh hëng ®Õn tèc ®é sÊy
vµ sù ¶nh hëng lÉn nhau giữa c¸c th«ng
sè.
2. ChÕ ®é sÊy tèi u cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng
ph¬ng quy ho¹ch trùc giao.
3. C¸c chÕ ®é sÊy tèi u
S¶n
phÈm
GVLS (kg) GTNS
(kg/s)
τlv (phót) w (g/phót)
Hµnh l¸ 10 0,426 90 7,2
NghÖ 16 0,35 90 17,012
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
kÕt luËn, më réng
4. Tõ 2 lo¹i s¶n phÈm thÝ nghiÖm ta thÊy ph-
¬ng ph¸p nµy cã thÓ ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh
chÕ ®é sÊy tèi u cho c¸c lo¹i NSTP kh¸c
nhau.
5. MiÒn gi¸ trÞ xÐt tèi u cña τlv cÇn më réng
thªm ®Ó gi¸ trÞ τlv thu ®îc tăng thªm ®é
thuyÕt phôc.
6. Cã thÓ nghiªn cøu hÖ sè bypass víi gi¸ trÞ
2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

More Related Content

Similar to Bao cao tot nghiep - hao.ppt

Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet keTcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
vudat11111
 
Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet keTcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
vudat11111
 
Pluc5 c~1
Pluc5 c~1Pluc5 c~1
Pluc5 c~1
Ttx Love
 
Luận văn tốt nghiệp: Công trình Khu nhà ở Linh Đàm, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Công trình Khu nhà ở Linh Đàm, HAYLuận văn tốt nghiệp: Công trình Khu nhà ở Linh Đàm, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Công trình Khu nhà ở Linh Đàm, HAY
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Sachfx570 m shoanchinh
Sachfx570 m shoanchinhSachfx570 m shoanchinh
Sachfx570 m shoanchinh
dosoan
 
03 chuong 1-3 tinh toan ho dao sau
03 chuong 1-3 tinh toan ho dao sau03 chuong 1-3 tinh toan ho dao sau
03 chuong 1-3 tinh toan ho dao sau
An Nam Education
 
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn (Kèm Bản Vẽ)
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn (Kèm Bản Vẽ) Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn (Kèm Bản Vẽ)
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn (Kèm Bản Vẽ)
nataliej4
 
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn_08323112092019
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn_08323112092019Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn_08323112092019
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn_08323112092019
PinkHandmade
 
Pluc4 cau
Pluc4 cauPluc4 cau
Pluc4 cau
Ttx Love
 
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdfDUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
thanhechip99
 
TCVN 2737 - 1995 Tải trọng và tác động
TCVN 2737 - 1995 Tải trọng và tác độngTCVN 2737 - 1995 Tải trọng và tác động
TCVN 2737 - 1995 Tải trọng và tác động
Huytraining
 
Luận văn: Nhà xuất bản bản đồ thuộc bộ tài nguyên và môi trường
Luận văn: Nhà xuất bản bản đồ thuộc bộ tài nguyên và môi trườngLuận văn: Nhà xuất bản bản đồ thuộc bộ tài nguyên và môi trường
Luận văn: Nhà xuất bản bản đồ thuộc bộ tài nguyên và môi trường
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm X24 - D1 tỉnh Yên Bái
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm X24 - D1 tỉnh Yên BáiĐề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm X24 - D1 tỉnh Yên Bái
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm X24 - D1 tỉnh Yên Bái
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 2
Thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 2Thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 2
Thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 2
tho van tran
 
Kế Hoạch giáo dục.pdf
Kế Hoạch giáo dục.pdfKế Hoạch giáo dục.pdf
Kế Hoạch giáo dục.pdf
AnNhin942911
 
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà Giang
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà GiangĐề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà Giang
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà Giang
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ
mcbooksjsc
 
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5
nhok Vy
 
Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 200MW
Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 200MW Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 200MW
Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 200MW
nataliej4
 
Luận văn: Ứng dụng lý thuyết LOGISTICS nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và ...
Luận văn: Ứng dụng lý thuyết LOGISTICS nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và ...Luận văn: Ứng dụng lý thuyết LOGISTICS nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và ...
Luận văn: Ứng dụng lý thuyết LOGISTICS nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và ...
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 

Similar to Bao cao tot nghiep - hao.ppt (20)

Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet keTcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
 
Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet keTcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
Tcvn 2737 95-tai trong va tac dong-tieu chuan thiet ke
 
Pluc5 c~1
Pluc5 c~1Pluc5 c~1
Pluc5 c~1
 
Luận văn tốt nghiệp: Công trình Khu nhà ở Linh Đàm, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Công trình Khu nhà ở Linh Đàm, HAYLuận văn tốt nghiệp: Công trình Khu nhà ở Linh Đàm, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Công trình Khu nhà ở Linh Đàm, HAY
 
Sachfx570 m shoanchinh
Sachfx570 m shoanchinhSachfx570 m shoanchinh
Sachfx570 m shoanchinh
 
03 chuong 1-3 tinh toan ho dao sau
03 chuong 1-3 tinh toan ho dao sau03 chuong 1-3 tinh toan ho dao sau
03 chuong 1-3 tinh toan ho dao sau
 
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn (Kèm Bản Vẽ)
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn (Kèm Bản Vẽ) Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn (Kèm Bản Vẽ)
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn (Kèm Bản Vẽ)
 
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn_08323112092019
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn_08323112092019Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn_08323112092019
Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn_08323112092019
 
Pluc4 cau
Pluc4 cauPluc4 cau
Pluc4 cau
 
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdfDUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
 
TCVN 2737 - 1995 Tải trọng và tác động
TCVN 2737 - 1995 Tải trọng và tác độngTCVN 2737 - 1995 Tải trọng và tác động
TCVN 2737 - 1995 Tải trọng và tác động
 
Luận văn: Nhà xuất bản bản đồ thuộc bộ tài nguyên và môi trường
Luận văn: Nhà xuất bản bản đồ thuộc bộ tài nguyên và môi trườngLuận văn: Nhà xuất bản bản đồ thuộc bộ tài nguyên và môi trường
Luận văn: Nhà xuất bản bản đồ thuộc bộ tài nguyên và môi trường
 
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm X24 - D1 tỉnh Yên Bái
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm X24 - D1 tỉnh Yên BáiĐề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm X24 - D1 tỉnh Yên Bái
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm X24 - D1 tỉnh Yên Bái
 
Thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 2
Thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 2Thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 2
Thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 2
 
Kế Hoạch giáo dục.pdf
Kế Hoạch giáo dục.pdfKế Hoạch giáo dục.pdf
Kế Hoạch giáo dục.pdf
 
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà Giang
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà GiangĐề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà Giang
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà Giang
 
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ
 
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5
 
Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 200MW
Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 200MW Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 200MW
Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 200MW
 
Luận văn: Ứng dụng lý thuyết LOGISTICS nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và ...
Luận văn: Ứng dụng lý thuyết LOGISTICS nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và ...Luận văn: Ứng dụng lý thuyết LOGISTICS nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và ...
Luận văn: Ứng dụng lý thuyết LOGISTICS nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và ...
 

Bao cao tot nghiep - hao.ppt

 • 1. Đồ án tốt nghiệp 2/7/2023 Trêng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi viÖn kh&cn nhiÖt l¹nh ®å ¸n tèt nghiÖp Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh hëng cña c¸c th«ng sè chÕ ®é sÊy mét sè nstp b»ng b¬m nhiÖt nhiÖt ®é thÊp tíi hiÖu qu¶ t¸ch Èm vµ x¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy trªn m¸y bk-bsh 1.4 Gi¸o viªn híng dÉn : GS. TS. Phạm Văn Tuú ThS. Phạm Văn HËu Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Văn Hµo
 • 2. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Néi dung ®å ¸n Ch¬ng 1: B¬m nhiÖt vµ øng dông cña b¬m nhiÖt Ch¬ng 2: Lý thuyÕt sÊy NSTP vµ sÊy NSTP b»ng BN Ch¬ng 3: ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm BK – BSH 1.4 Ch¬ng 4: NC thùc nghiÖm vµ x©y dùng pt håi quy Ch¬ng 5: KÕt luËn
 • 3. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp B¬m nhiÖt vµ øng dông 1.1. B¬m nhiÖt B¬m nhiÖt là thiÕt bÞ dïng ®Ó ®a mét dßng nhiÖt tõ nguån cã nhiÖt ®é thÊp ®Õn nguån cã nhiÖt ®é cao h¬n, phï hîp víi nhu cÇu cÊp nhiÖt 1.2. øng dông - C«ng nghiệp sấy và hót ẩm - C«ng nghiệp chng cất, t¸ch chất - C«ng nghiệp thực phẩm chủ yếu ®ể tẩy rửa, tiệt trïng - C«ng nghiệp ho¸ học nh bay h¬i, c« ®Æc... - CÊp l¹nh vµ cÊp nhiÖt…
 • 4. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp d I 2 1 3 00% 3   1. Tr¹ng th¸ i kh«ng khÝtrø¬c dµn BH 2. Tr¹ng th¸ i kh«ng khÝsau dµn BH 3. Tr¹ng th¸ i kh«ng khÝsau dµn nãng phô t1 t3 I1 I3 I2 d2 =d3 d1  2 ts2 t2 ts1  SÊy nstp b»ng b¬m nhiÖt ®å thÞ I – d biÓu diÔn qu¸ trình sÊy b»ng b¬m nhiÖt B¬m nhiÖt vµ øng dông
 • 5. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp  SÊy nstp b»ng b¬m nhiÖt S¬ ®å nguyªn lý cña b¬m nhiÖt sÊy Trong ®ã: 1 - Buång sÊy cã bäc c¸ch nhiÖt, 2 - Bé phËn duy trì ®é Èm, 3 - Cöa th¶i, 4 - Dµn ngng ngoµi, 5 - Côm b¬m b¬m nhiÖt khö Èm, 6 - Níc ngng, 7 - Khay s¶n phÈm sÊy, 8 - Qu¹t cÊp, 9 - C¸nh h- íng ph©n bè giã ¦u ®iÓm: - HiÖu suÊt sö dông năng lîng cao - ChÊt lîng s¶n phÈm thu ®îc tèt. - Kh«ng g©y « nhiÓm m«i truêng B¬m nhiÖt vµ øng dông
 • 6. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp B¬m nhiÖt vµ øng dông  C¸c CT nghiªn cøu cña t¸c gi¶ níc ngoµi - U.Teeboonma vµ c¸c céng sù ®· nghiªn cøu nh»m tèi u ho¸ qu¸ trình sÊy c¸c lo¹i rau qu¶ b»ng b¬m nhiÖt t¹i Th¸i Lan - Fatouh, Helali, Phani ®· tiÕn hµnh sÊy mïi t©y, b¹c hµ… ë nhiÖt ®é thÊp 30-35o C ®Ó thu ®îc s¶n phÈm cã chÊt lîng cao…  Nghiªn cøu vµ øng dông BN ë ViÖt Nam - ViÖn KH&CN NhiÖt L¹nh tiÕn hµnh nghiªn cøu thiÕt bÞ hót Èm, sÊy l¹nh. - øng dông sÊy kÑo Jelly t¹i Cty b¸nh kÑo H¶i
 • 7. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Hình ¶nh thiÕt bÞ BK – BSH 1.4 2.1. ThiÕt bÞ BK – BSH 1.4
 • 8. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Môc ®Ých vµ c¸c bíc tiªn hµnh nghiªn cøu 3.1. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®å ¸n  ThiÕt bÞ BK – BSH 1.4 ®Ó øng dông réng r·i vµ th¬ng m¹i ho¸ cÇn ph¶i cã những nghiªn toµn diÖn.  C¸c nghiªn cøu ®· ®îc thùc hiÖn: - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông năng l- îng b»ng Exergi; - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chÕ ®é sÊy tèi u.
 • 9. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Môc ®Ých vµ c¸c bíc tiÕn hµnh nghiªn cøu  ®i s©u vµo ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c th«ng sè ¶nh hëng lín nhÊt tíi năng suÊt sÊy NSTP.  KiÓm chøng ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chÕ ®é sÊy tèi u NSTP ®· ®îc c¸c t¸c gi¶ tríc ®©y ®Ò xuÊt víi 1 nhãm NSTP cã tÝnh chÊt kh¸c. 3.1. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®å ¸n.
 • 10. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp 3.2. C¸c bíc tiÕn hµnh nghiªn cøu. Môc ®Ých vµ c¸c bíc tiÕn hµnh nghiªn cøu Bíc 1: Ph©n tÝch lùa chän c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸; Bíc 2: Giíi h¹n c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸; Bíc 3: Thµnh lËp ph¬ng trình håi quy; Bíc 4: Tèi u ho¸ ph¬ng trình håi quy tìm bé th«ng sè tèi u cho qóa trình sÊy.
 • 11. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy - NhiÖt ®é TNS - ®é Èm TNS - NhiÖt ®é bay h¬i m«i chÊt (t0) - Tû lÖ bypass qua dµn l¹nh - Lu lîng TNS (GTNS) - Khèi lîng VLS (GVLS) - Thêi gian m¸y lµm viÖc (τlv) - Thêi gian m¸y nghØ x¶ băng (τn) - ChÕ ®é qu¹t khi m¸y nghØ x¶ băng 4.1. C¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 • 12. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp 4.2. X¸c ®Þnh giíi h¹n c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸ Ba th«ng sè ¶nh hëng chÝnh cÇn ®¸nh gi¸ lµ: LTNS, GVLS, τlv. 1. Lu lîng TNS  Lu lîng tèi ®a cña m¸y lµ 0,47 kg/s t¬ng øng víi vËn tèc 1,2 m/s)  Chän vËn tèc giã trong buång ®Ó nghiªn cøu lµ 0,2 ®Õn 1,1 m/s phï hîp víi c¸c nghiªn cøu cña c¸c t¸c trªn thÕ giíi.  Tøc lu lîng TNS ®îc xÐt n»m trong kho¶ng: 0,25 ®Õn 0,45 kg/s giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 • 13. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp 2. Khèi lîng VLS cña mét mÎ sÊy  Phô thuéc vµo c«ng suÊt m¸y thiÕt kÕ  Phô thuéc vµo tõng lo¹i VLS ®èi víi nghÖ ®en lµ tõ 8 ®Õn 16 kg giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 • 14. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp 3. Thêi gian m¸y lµm viÖc trong mét chu kú  Phô thuéc vµo kh¶ năng t¸ch Èm cña dµn theo thêi gian ThÝ nghiÖm ®· x¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian lµm viÖc lµ 45 ®Õn 90 phót giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 • 15. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 • 16. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nh vËy: MiÒn gi¸ trÞ cña c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸: 0,25 < LTNS < 0,45 (kg/s) 8 < GVLS < 16 (kg) 45 < tlv < 90 (phót) giíi h¹n c¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn qu¸ trình sÊy
 • 17. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm 5.1. Chän VLS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm: Trong nghiªn cøu cña c¸c t¸c gi¶ tríc ®· lùa chän VLS lµ hµnh l¸ ®Æc trng cho nhãm VLS cã Èm tån t¹i ë d¹ng xèp keo. Trong khu«n khæ ®å ¸n nµy chän VLS lµ nghÖ ®en ®Æc trng cho nhãm VLS cã Èm tån t¹i ë d¹ng xèp mao dÉn. Hai lo¹i vËt liÖu nµy phï hîp ®Æc trng cña NSTP sÊy b»ng b¬m nhiÖt.
 • 18. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp 5.2. Ph¬ng ph¸p ®o: - Thêi gian: x¸c ®Þnh theo r¬ le thêi gian cña hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng cña m¸y, dïng ®ång hå bÊm gi©y kiÓm tra. - Lu lîng: t¹i mçi tiÕt diÖn ®o 9 ®iÓm vËn tèc lÊy trung bình råi quy ra lu lîng khèi lîng. - Khèi lîng: c©n b»ng c©n ®iÖn tö Nghiªn cøu thùc nghiÖm
 • 19. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm 5.3. Xö lý sè liÖu: C©n KL tríc vµ sau sÊy. LÊy KL tríc trõ KL sau chia cho thêi gian ch¹y m¸y ta cã lîng t¸ch Èm riªng w.
 • 20. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm C® TN Ma trËn tÝnh to¸n Ma trËn thÝ nghiÖm x0 x1 x2 x3 Z1 Z2 Z3 1 1 -1 -1 -1 45,0 8,00 0,25 2 1 1 -1 -1 90,0 8,00 0,25 3 1 -1 1 -1 45,0 16,00 0,25 4 1 1 1 -1 90,0 16,00 0,25 5 1 -1 -1 1 45,0 8,00 0.45 6 1 -1 -1 1 90,0 8,00 0.45 7 1 -1 1 1 45,0 16,00 0.45 8 1 1 1 1 90,0 16,00 0.45 9 1 0 0 0 67,5 12,00 0,35 10 1 1,215 0 0 94,8 12,00 0,35 11 1 -1,215 0 0 40,2 12,00 0,35 12 1 0 1,215 0 67,5 16,86 0,35 13 1 0 -1,215 0 67,5 7,14 0,35 14 1 0 0 1,215 67,5 12,00 0,47 15 1 0 0 -1,215 67,5 12,00 0,23 5.4. Thùc nghiÖm vµ thµnh lËp ph¬ng trình håi quy cho nghÖ ®en:  Ma trËn c¸c chÕ ®é thÝ nghiÖm. B¶ng 4.1
 • 21. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm  KÕt qu¶ thÝ nghiÖm: B¶ng 4.2 TT x0 x1 x2 x3 x1x2 x1 x3 x2x3 x1 ’ x2 ’ x3 ’ y Thêi gian 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 0,27 0,270 0,270 10,28 500 2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 0,27 0,270 0,270 10,31 520 3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 0,27 0,270 0,270 16,64 650 4 1 1 1 -1 1 -1 -1 0,27 0,270 0,270 12,61 850 5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 0,27 0,270 0,270 10,46 520 6 1 1 -1 1 -1 1 -1 0,27 0,270 0,270 10,69 520 7 1 -1 1 1 -1 -1 1 0,27 0,270 0,270 16,50 675 8 1 1 1 1 1 1 1 0,27 0,270 0,270 11,35 930 9 1 0 0 0 0 0 0 -0,73 -0,730 -0,730 13,82 586 10 1 1,215 0 0 0 0 0 0,746 -0,730 -0,730 12,61 649 11 1 -1,215 0 0 0 0 0 0,746 -0,730 -0,730 15,87 507 12 1 0 1,215 0 0 0 0 -0,730 0,746 -0,730 15,22 741 13 1 0 -1,215 0 0 0 0 -0,730 0,746 -0,730 10,95 400 14 1 0 0 1,215 0 0 0 -0,730 -0,730 0,746 14,54 532 15 1 0 0 -1,215 0 0 0 -0,730 -0,730 0,746 9,92 789
 • 22. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm TT bj sbj tbj θj 1 b0 = 12,78 sb0 = 0,1740 tb0 = 73,45 θ0 = 12,78 2 b1 = -1,176 sb1 = 0,2037 tb1 = - 5,77 θ1 = - 1,176 3 b2 = 1,877 sb2 = 0,2037 tb2 = 9,21 θ2 = 1,877 4 b3 = 0,437 sb3 = 0,2037 tb3 = 2,14 θ3 = 0 5 b12 = - 1,179 sb12 = 0,2383 tb12 = - 4,94 θ12 = - 1,179 6 b13 = - 0,112 sb13 = 0,2383 tb13 = - 0,47 θ13 = 0 7 b23 = - 0,245 sb23 = 0,2383 tb23 = - 1,03 θ23 = 0 8 b11 = 0,205 sb11 = 0,3228 tb11 = 0,64 θ11 = 0 9 b22 = - 0,557 sb22 = 0,3228 tb22 = - 1,73 θ22 = 0 10 b33 = - 1,156 sb33 = 0,3228 tb33 = - 3,58 θ33 = - 1,156  KÕt qu¶ c¸c hÖ sè ph¬ng trình håi quy: ü = 12,78 - 1,176x1 + 1,877x2 - 1,179x1x2 – 1,156x3 2 (4.1)  Ph¬ng trình håi quy ®èi víi x: w = -14,1 + 0,105τlv + 1,35GVLS + 80,92 LTNS – 0,013GVLSτlv –115,6L2 TNS (4.2)  Ph¬ng trình håi quy thùc nghiÖm:
 • 23. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm KÕt qu¶ pt håi quy thùc nghiÖm cña hµnh l¸: NhËn xÐt:  C¸c hÖ sè trong ph¬ng trình håi quy thÓ hiÖn møc ®é ¶nh hëng ®Õn tèc ®é sÊy vµ sù ¶nh h- ëng lÉn nhau giữa c¸c th«ng sè.  Víi hµnh l¸: - Th«ng sè LTNS vµ τlv lµ th«ng sè cã ¶nh hëng lín nhÊt tíi năng suÊt t¸ch Èm. (5.3)
 • 24. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm - Hai th«ng sè LTNS vµ τlv cã ¶nh hëng lÉn nhau. - Sù ¶nh hëng cña GVLS so víi LTNS vµ τlv lµ nhá h¬n.  Víi nghÖ ®en: - Th«ng sè LTNS lµ th«ng sè ảnh hëng lín nhÊt tíi hiÖu qu¶ t¸ch Èm.
 • 25. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Nghiªn cøu thùc nghiÖm - Hai th«ng sè GVLS vµ τlv cã ¶nh hëng lÉn nhau. - Sù ¶nh hëng cña th«ng sè GTNS vµ τlvlµ nhá h¬n so víi LTNS  Sù kh¸c nhau cña c¸c th«ng sè ¶nh hëng cña 2 lo¹i s¶n phÈm sÊy lµ do tÝnh chÊt cña 2 lo¹i vËt liÖu
 • 26. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Ph¬ng ph¸p tèi u ho¸ ph¬ng trình håi quy ®· ®îc t¸c gi¶ tríc ®©y ®Ò xuÊt, ®ã lµ ph¬ng ph¸p vÐct¬ híng chiÕu Affine. ®èi víi hµnh l¸ kÕt qu¶ tèi u lµ: wmax = 7,2 g/phót , t¹i τlv = 90 phót, GVLS = 10 kg, LTNS = 0,426 kg/s X¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy
 • 27. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp X¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy min y : y = - (12,78 - 1,176x1 + 1,877x2 - 1,179x1x2 – 1,156x2 3 ) g(x1) = x2 1 – 1 ≤ 0 g(x2) = x2 2 – 1 ≤ 0 (5.1) g(x3) = x2 3 – 1 ≤ 0  Bµi to¸n tìm bé th«ng sè tèi u:  Ch¹y phÇn mÒm cascad cho kÕt qu¶ tèi u: wmax = 17,012 g/phót , t¹i τlv = 90 phót, GVLS= 16 kg, LTNS = 0,35 kg/s ®èi víi nghÖ ®en:
 • 28. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp C¸c bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy Mµn hình thÓ hiÖn kÕt qu¶ ch¹y phÇn mÒm ®èi víi nghÖ
 • 29. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp NhËn xÐt: KÕt qu¶ tèi u cho thÊy: Víi th«ng sè LTNS thì hµnh l¸ lµ 0,426 kg/s lín h¬n nghÖ ®en lµ 0,35 kg/s.  Lîng t¸ch Èm w cña nghÖ ®en lín h¬n cña hµnh l¸ rÊt nhiÒu.  Nhãm vËt liÖu xèp mao dÉn ¸p dông sÊy b»ng b¬m nhiÖt cã hiÖu qu¶ h¬n. X¸c ®Þnh bé th«ng sè tèi u cho qu¸ trình sÊy
 • 30. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp kÕt luËn, më réng 1. C¸c hÖ sè trong ph¬ng trình håi quy thÓ hiÖn møc ®é ¶nh hëng ®Õn tèc ®é sÊy vµ sù ¶nh hëng lÉn nhau giữa c¸c th«ng sè. 2. ChÕ ®é sÊy tèi u cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng quy ho¹ch trùc giao. 3. C¸c chÕ ®é sÊy tèi u S¶n phÈm GVLS (kg) GTNS (kg/s) τlv (phót) w (g/phót) Hµnh l¸ 10 0,426 90 7,2 NghÖ 16 0,35 90 17,012
 • 31. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp kÕt luËn, më réng 4. Tõ 2 lo¹i s¶n phÈm thÝ nghiÖm ta thÊy ph- ¬ng ph¸p nµy cã thÓ ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh chÕ ®é sÊy tèi u cho c¸c lo¹i NSTP kh¸c nhau. 5. MiÒn gi¸ trÞ xÐt tèi u cña τlv cÇn më réng thªm ®Ó gi¸ trÞ τlv thu ®îc tăng thªm ®é thuyÕt phôc. 6. Cã thÓ nghiªn cøu hÖ sè bypass víi gi¸ trÞ
 • 32. 2/7/2023 Đồ án tốt nghiệp Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Editor's Notes

 1. 1
 2. 2
 3. 4
 4. 5
 5. 8
 6. 9
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. 16
 13. 17
 14. 18
 15. 20
 16. 21
 17. 22
 18. 23
 19. 24
 20. 25
 21. 26
 22. 27
 23. 28
 24. 29
 25. 30
 26. 31
 27. 32