SlideShare a Scribd company logo
UBND HUYỆN PHÙ NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: / BC-PGD&ĐT Phù Ninh, ngày tháng 01 năm 2015
BÁO CÁO
Sơ kết học kì I, phương hướng nhiệm vụ học kì II
Năm học 2014 -2015
Năm học 2014- 2015 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ
XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Trong học
kỳ I vừa qua, ngành GD&ĐT Phù Ninh luôn được sự quan tâm chỉ đạo về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT, sự chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy, HĐND,
UBND huyện; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và đoàn thể xã hội
và các tầng lớp nhân dân của huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo
trên địa bàn. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản đó, năm học 2014-2015, ngành
GD&ĐT Phù Ninh cũng gặp không ít khó khăn như: ngân sách đầu tư cho giáo
dục còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng
trường chuẩn quốc gia và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi chưa đáp ứng
được với yêu cầu thực tiễn; đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng nhưng chưa
đồng bộ về cơ cấu; đội ngũ nhân viên trường học còn thiếu so với quy định...
Song với tinh thần chủ động, tích cực quyết tâm cao, học kỳ 1 năm học
2014-2015 giáo dục Phù Ninh đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.
1. Công tác tham mưu và chỉ đạo:
Chủ động, tích cực tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản liên
quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo như: Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân
viên trường học; kế hoạch duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi,
phổ cập giáo dục trung học cơ sở; các Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công
nhận PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, kiểm tra công tác duy trì PCGDMN cho trẻ 5 tuổi
tại 19 xã, thị trấn, công tác duy trì phổ cập GDTH ĐĐT, giáo dục phổ cập THCS;
Quyết định kiểm tra đôn đốc các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2014. Thực hiện
điều động, luân chuyển đội ngũ giáo viên đảm bảo cơ cấu cho các trường thực
hiện nhiệm vụ dạy học.
Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6; Tham mưu với UBND
huyện ban hành các văn bản hướng dẫn dạy thêm, học thêm trên địa bàn; hướng
dẫn việc thu và sử dụng các loại quỹ; các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trong năm học 2014-2015.
Củng cố và chỉ đạo hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Chỉ đạo,
tổ chức tốt lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp, lễ
khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ở các xã, thị trấn.
Phối hợp với Hội khuyến học tổ chức Khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời trên
địa bàn huyện; tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 89/QĐ-TTg và Quyết định
1
281/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào
học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.
2. Quy mô trường, lớp, học sinh
- Bậc học Mầm non: Tổng số trường mầm non : 22 (công lập : 20, ngoài công
lập: 02)
Tổng số nhóm lớp : 201 (tăng so với cùng kỳ năm học trước: 10)
Trong đó: Nhà trẻ 31 nhóm, mẫu giáo 170 lớp
Học sinh ra lớp : 6.118 cháu (Riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi: 1993 cháu)
Trong đó: Nhà trẻ 703/4620 cháu trong độ tuổi đạt tỷ lệ 15,2% (Tăng so với
cùng kỳ năm trước 1,2% ; Mẫu giáo 5415/6244 cháu trong độ tuổi đạt tỷ lệ 86.7%,
tăng so với cùng kỳ năm học trước 0,7 %.
Nguyên nhân tỷ lệ trẻ nhà ra lớp thấp là do thiếu phòng học cho nhà trẻ, ưu
tiên phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi, thiếu đội ngũ giáo viên (chủ yếu là thiếu
nguồn trả lương cho giáo viên).
- Bậc tiểu học: có 20 trường công lập với 291 lớp, không tăng so với năm
học trước, đạt 100% kế hoạch; có 6.975 học sinh, giảm 133 em so với năm học
trước. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 1.441 em đạt 97,8 % kế hoạch. Nhìn
chung quy mô phát triển trường lớp đảm bảo kế hoạch. Đã huy động gần hết số
trẻ trong độ tuổi ra lớp 1 và duy trì sĩ số đạt 100%.
- Bậc trung học cơ sở: Có 19 trường công lập, với 175 lớp; số học sinh đầu
năm là 5.325 em, số học sinh cuối học kỳ I : 5.305, tăng so với cùng kỳ năm học
trước là 341 em, giảm 20 học sinh (0,9%) so với đầu năm học.
3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
3.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
3.1.1. Nhiệm vụ chung của các cấp học.
a. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành tổ chức cho 100% cán bộ
viên chức giáo viên được tham gia các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp; học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính
trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo cô giáo
là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở
giáo dục. Các nội dung chuyên đề được triển khai như: thực hiện Luật an toàn
giao thông, thực hiện chính sách Dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng cơ quan
văn hóa, gia đình văn hóa ... Thông qua đó giáo dục một cách sâu sắc tư tưởng,
đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ đạo các đơn vị
cơ sở tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, giáo dục kỹ
năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động giáo
dục khác trong các nhà trường.
2
Tổ chức học tập và triển khai các nội dung mới về giáo dục mầm non, tiểu học,
trung học trong năm học 2014-2015 như: đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư
30/2014/TT-BGD&ĐT, triển khai đề án dạy Tiếng Anh trên địa bàn, dạy học Tiếng
Việt công nghệ giáo dục 1,đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài
học, thực hiện đánh giá kiểm định chất lượng 03 trường (MN Hạ Giáp, TH Giấy Bãi
Bằng, THCS Phù Ninh), ... đảm bảo tiến độ và bước đầu đạt được kết quả tốt.
b. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai sâu rộng phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngay từ đầu năm học,
nhiều đơn vị đã tích cực tham mưu với địa phương, tăng cường công tác xã hội
hóa giáo dục, tích cực tu sửa khuôn viên nhà trường phục vụ công tác dạy và học.
c. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học,
thực hiện 3 công khai tại các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-
BGDDT ngày 07/5/2009 (công khai thu chi tài chính theo Thông tư số
21/2005/TT- BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính, công khai chất
lượng giáo dục đào tạo, công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo
viên). Công tác triển khai việc thu, chi sử dụng các loại quỹ trong các nhà
trường được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngay
từ đầu năm học, Phòng Giáo dục đã tham mưu UBND huyện kịp thời coa văn
bản chỉ đạo các đơn vị cơ sở giáo dục phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học
sinh xây dựng kế hoạch thu chi và tổ chức họp bàn công khai, dân chủ. Các kế
hoạch thu của các đơn vị đều được UBND các xã và phòng Giáo dục và Đào tạo
phê duyệt. 100% các đơn vị đều nghiêm túc chấp hành thực hiện các khoản thu
trong nhà trường đúng quy định, không có đơn vị nào để xảy ra tình trạng lạm
thu trái qui định.
d, Làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, phụ đạo học sinh yếu, tăng tỷ lệ
học sinh khá giỏi ở các bậc học. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức ra đề chung
và chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức kiểm tra khảo sát đầu năm để có kế hoạch và
phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh, phối hợp với phụ huynh
học sinh vận động học sinh ra lớp, đặc biệt chú trọng việc phụ đạo học sinh yếu
kộm, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.
Trong học kỳ qua, bậc tiểu học không có học sinh bỏ học, bậc THCS có 14
em bỏ học, chiếm tỷ lệ 0,62%. Số học sinh bỏ học ở các trường THCS chủ yếu là
do nguyên nhân các em có học lực yếu, kém nên không thích đi học. 100% các
đơn vị đều xây dựng được kế hoạch chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi
dưỡng học sinh giỏi. Ban giám hiệu các trường đã giao chỉ tiêu chất lượng từng
môn đến từng giáo viên giảng dạy các lớp và thường xuyên kiểm tra, khảo sát
chất lượng số học sinh yếu, số học sinh giỏi, hàng kỳ theo dõi điểm số để thấy
được sự tiến bộ của học sinh từ đó đề ra các biện pháp giáo dục hiệu quả.
đ) Chỉ đạo tốt các đơn vị cơ sở thực hiện công tác giáo dục thể chất, chăm
sóc sức khỏe cho đội ngũ giáo viên và học sinh; các hoạt động ngoại khóa, hoạt
động thể dục thể thao được triển khai mạnh mẽ. Nhiều đơn vị đã tổ chức được các
câu lạc bộ bóng chuyền hơi dành cho giáo viên...
3
Tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học,
phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh. Trong học kỳ vừa
qua, toàn huyện không có đơn vị trường học nào vi phạm các tệ nạn xã hội, an
ninh trường học được đảm bảo.
e) Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức tốt các kỳ thi như: khảo sát chất
lượng đầu năm, kiểm tra cuối kỳ I, tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 đảm bảo tính
khách quan, công bằng, đúng quy chế;
f) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn theo hướng dẫn
của Sở Giáo dụcvà Đào tạo; Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm năm học 2014-
2015 và chỉ đạo 100% các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ.
Trong học kỳ 1, phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức được 15 cuộc kiểm
tra và hỗ trợ chuyên môn tại các trường trên địa bàn.
Bên cạnh việc thanh tra về các hoạt động dạy và học của các nhà trường,
trong học kỳ 1 phòng đã tổ chức kiểm tra công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá học
sinh, kiểm tra việc cấp phát bằng, chứng chỉ, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa
bàn. Thông qua kiểm tra đó giúp cơ sở điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn
chế, nâng cao chất lượng giáo dục.
Tiếp tục chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản
lý và giảng dạy. Đến nay, 100% các trường trên địa bàn đã có kết nối Internet và
thực hiện tốt việc thông tin, báo cáo bẳng văn bản điện tử với phòng Giáo dục và
Đào tạo. Tổng số trường triển khai dạy tin học là 14 trường ( tăng hơn so với năm
học trước là 7 trường); 100% các trường tiểu học và THCS đã trang bị được máy
chiếu, máy tính và máy in phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập .
g) Thực hiện tốt việc đảm bảo chế độ đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên;
công tác vận động ủng hộ các loại quỹ trên địa bàn, ủng hộ giáo viên, học sinh
vùng cao được triển khai có hiệu quả, trong học kỳ 1, toàn ngành đó tổ chức tặng
quà cho giáo viên và học sinh vùng khó khăn với tổng số tiền là 114,5 triệu đồng,
1.250 bộ quần áo cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập khác...
h) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, thống kê với UBND
huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng thời gian quy
định. Thường xuyên tham gia viết, gửi tin bài cho cổng thông tin điện tử của
huyện và Tạp chí Giáo dục đất Tổ.
3.1.2 Kết quả giáo dục các bậc học
* Giáo dục mầm non:
Tiếp tục duy trì phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo kế hoạch
đề ra. Chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ ngày càng giữ vững và phát triển.
100% trường mầm non trên địa bàn huyện thực hiện chương trình GDMN mới,
thực hiện lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục toàn diện cho trẻ và tổ chức
bán trú, thực hiện tốt mô hình phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ.
100% trẻ đến trường được khám sức khoẻ định kỳ và theo dõi bằng biểu đồ tăng
trưởng. 100% học sinh 5 tuổi học 2 buổi/ngày và hoàn thành chương trình
4
GDMN. Tỷ lệ trẻ đạt theo các yêu cầu độ tuổi (5 lĩnh vực phát triển toàn diện) tại
các trường mầm non đều đạt từ 80% trở lên.
Tổng số trường tổ chức bán trú: 22/22 đạt 100%. Số trẻ được ăn bán trú tại
trường: 5943/6118 đạt 97,1% (tăng so với cùng kỳ 5,8%)
* Giáo dục phổ thông:
Chỉ đạo 100% các trường Tiểu học và THCS thực hiện đúng chương trình,
kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn theo quy định của ngành và thực hiện
nghiêm túc việc điều chỉnh các nội dung dạy học.
Thực hiện có hiệu quả các nội dung: tích hợp giáo dục môi trường, sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục địa phương, giáo dục bảo tồn thiên
nhiên và đa dạng sinh học vào các môn học phù hợp với nội dung giáo dục; chỉ
đạo tổ chức các HĐGDNGLL, dạy học tự chọn, hoạt động hướng nghiệp dạy
nghề theo qui định của Bộ GD&ĐT.
Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập
giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; kết quả 13/19
xã, thị trấn duy trì đạt PCGDTHĐDT mức độ I; 06 xã đạt PCGDTHĐDT mức độ
II, toàn huyện đạt 19/19 xã, thị trấn PCGDTHCS; 100% số học sinh tiểu học trên
địa bàn toàn học 2 buổi/ngày và trên 5 buổi/tuần; có 3 trường (TH Giấy, TH Phù
Lỗ) đã tổ chức được các lớp học bán trú cho học sinh. Trong kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 đầu năm học 2014-2015, học sinh của huyện Phù Ninh dự thi đạt điểm
bình quân xếp thứ 8 toàn tinh
Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện có hiệu quả
đổi mới kiểm tra, đánh giá. Tăng cường hỗ trợ chuyên môn, dự giờ thăm lớp đối
với giáo viên, quan tâm giáo viên mới ra trường, giáo viên giảng dạy một mình
một môn học và những giáo viên có năng lực chuyên môn thấp; bồi dưỡng cho
cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới PPDH; tổ chức hội thảo
cấp trường, cụm chuyên môn liên trường.
Tích cực chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong các trường tiểu học,
các trường THSC theo hướng nghiên cứu bài học, tăng cường giúp đỡ các thành
viên trong tổ thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút
kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy, các vấn đề về
kĩ thuật, kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm bài thi, kiểm tra theo
đánh giá mới của Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT và theo chuẩn kiến thức, kỹ
năng của Chương trình giáo dục phổ thông bậcTHCS.
Chất lượng giáo dục toàn diện học kỳ I tiếp tục duy trì và có những chuyển
biến tích cực, cụ thể:
- Chất lượng giáo dục tiểu học: Mức độ hoàn thành các môn học cao hơn
năm học trước, học sinh được nhận xét, đánh giá theo Thông tư 30/2014/TT-
BGD&ĐT về các mặt học tập, năng lực và phẩm chất, về cơ bản học sinh đạt các
yêu cầu đề ra, không có áp lực về việc học tập đối với học sinh Tiểu học.
5
Kết quả thi Tiếng Anh trên Internet lớp 4, 5 đạt kết quả tốt, phản ánh đúng
chất lượng dạy và học Tiếng Anh trên địa bàn, chất lượng dạy học khi tham gia
đề án Tiếng Anh đến 2020, các trường dạy 2 tiết/tuần đều không có giải cao.
Phòng đã thành lập đội tuyển dự thi cấp tỉnh.
Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 3132/KH-UBND ngày 13/9/2011 của
UNBD tỉnh về dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-
2020. Tạo điều kiện để giáo viên tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực
tiếng anh theo dự án của Bộ GD&ĐT; Trong năm học này, đã chỉ đạo 5 trường
đảm bảo đủ điều kiện (các trường TH: Giấy Bãi Bằng, Phù Lỗ, Phú Lộc, Phú
Nham, An Đạo) triển khai đề án dạy học ngoại ngữ (4tiết/ tuần) đối với học sinh
lớp 3, 4, 5; các trường còn lại triển khai dạy 2 tiêt/tuần theo chỉ đạo của Sở Giáo
dục và Đào tạo.
Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng, tính hiệu quả của các tài liệu,
trang thiết bị được cấp đối với 2 trường thực hiện đề án. Kết quả kiểm tra cho
thấy, các trường đó sử dụng thường xuyên, có hiệu quả trang thiết bị được cấp,
góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng anh trong trường tiểu học,
- Chất lượng học sinh THCS
- Về hạnh kiểm: Tổng số học sinh tham gia xếp loại là; 5.304, trong đó,
xếp loại tốt là: 4166 em= 78,54% (tăng 3,54%), loại khá: 937 em = 17,67%, loại
TB: 194 em= 3,65%, yếu: 7= 0,13% (tăng 0,03%)
- Về học lực: Học lực giỏi: 812 = 15,31% (tăng 2,9%); khá: 2173=
40,97%; TB: 2026= 38,2%; yếu 293= 5,5% (giảm 3%), kém: 0
Song song với chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn vẫn được duy trì ổn
định, hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các trường được quan tâm đúng mức.
Tháng 11/2014, phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thi học sinh giỏi 09 môn
văn hóa lớp 9, từ đó lựa chọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh đi thi học sinh giỏi
lớp 9 cấp tỉnh. Do công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện được các trường
chủ động triển khai, chát lượng được nâng cao, do vậy số lượng học sinh giỏi
tham dự vòng thi cấp tỉnh năm nay đã có nhiều học sinh ở các trường vùng ven.
3.2. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
Thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành
chính, áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực giáo dục
và đào tạo đối với các tổ chức, công dân; Trưởng phòng phân công cụ thể công
viêc cho lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ của phòng đảm bảo công việc được thực
hiện một cách hiệu quả, không chồng chéo, kịp thời.
Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm và chống lãng phí. Chỉ đạo việc dạy thêm, học thêm theo đúng qui
định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT và các văn bản
hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ. Phòng Giáo
dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn công tác dạy thêm,
học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn huyện và hướng dẫn các trường
6
THCS hoàn thiện hồ sơ và gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm. Tiến hành kiểm
tra các đơn vị về dạy thêm, học thêm, uốn nắn và xử lý kịp thời các vi phạm. Nhìn
chung tình hình dạy thêm, học thêm trên địa bàn thực hiện khá nghiêm túc.
3.3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giỏo dục
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện tốt việc quy hoạch và bổ sung quy
hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn (2012- 2015). Tính
đến thời điểm hiện nay, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế toàn huyện
là 1.277 người (CBQL 141 người, giáo viên 1.040 người và nhân viên 96 người) ,
trong đó, số cỏn bộ quản lý trường học còn thiếu so với quy định là 63 người,
trong đó số giáo viên thiếu là 57 người, nhân viên là 06 người. 100% số giáo
viên, nhân viên đều đảm bảo trình độ chuẩn về đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
việc được giao.
- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quan lí trường học
trong hè 2014 và học kỳ I theo hướng dẫn của sở GD&ĐT: Mở nhiều lớp bồi
dưỡng hè cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, GV cốt
cán, tin học trình độ A và kỹ năng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non. Đã cử 24 cán
bộ quản lý Mầm non, Tiểu học và THCS tham gia các lớp bồi dưỡng CBQL, cử
các giáo viên Tiếng Anh tiểu học và THCS đi tập huấn nâng cao năng lực giáo
viên tiếng anh theo khung tham chiếu Châu Âu. Hiện tại có trên 30 CB, GV đang
học TCCT lý luận tại TTBDCT huyện, số GV tự học để nâng cao trình độ chuyên
môn là trên 60 người. Tổ chức có hiệu quả sinh hoạt chuyên môn liên trường
(mỗi bậc học đã tổ chức được từ 2-3 đợt/ 1học kỳ) nhằm tạo điều kiện cho GV
các trường có cơ hội được trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm.
- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo
viên, nhân. Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm 2014 cho 161
cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học; tăng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 66
cán bộ, giáo viên, nhân viên; đề nghị nâng lương sớm do hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ cho 102 cán bộ, giáo viên, nhân viên (chiếm 8,25%); tăng phụ cấp thâm
niên nhà giáo cho 470 cán bộ, giáo viên (trong đó thường xuyên 441 người và
tăng PC TNNG lần đầu cho 29 người).
- Công tác phát triển Đảng trong trường học được các chi bộ trường học chú
trọng. Tính đến thời điểm hiện nay số lượng đảng viên 757/1277 TS CBGV, NV,
tỷ lệ 59,28%, trong đó, nữ chiếm 626/757 đạt 82,7 %.
3.4. Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất
Tích cực tham mưu UBND huyện huy động được các nguồn lực xã hội để
phát triển GD&ĐT nhất là công tác tu sửa, nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất
trường, lớp học, nâng cấp thư viện, bổ sung thiết bị dạy học.
Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện các
giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, đẩy nhanh đề án kiên cố hoá trường, lớp học
và nhà công vụ cho giáo viên. Đến nay, số lượng các phòng học, phòng chức
năng các đơn vị cơ sở trên địa bàn huyện tương đối đảm bảo, đáp ứng yêu cầu
giảng dạy và học tập.
7
Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được triển khai tích cực
và có hiệu quả. Đến nay, số lượng trường học trên địa bàn có 33/61 trường đạt
chuẩn quốc gia (trong đó có 05 trường đạt chuẩn mức độ 2); Riêng từ năm 2011
đến 12/2014, huyện Phù Ninh đã phấn đấu đạt 15 trường chuẩn mức độ 1 và 05
trường mức độ 2; đạt 100% kế hoạch tỉnh giao và đạt 54,0 % kế hoạch của huyện
- Tiếp tục chỉ đạo các trường rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn phòng thư viện,
thiết bị, có kế hoạch mua sắm, bổ sung các danh mục đồ dùng, thiết bị dạy học,
các loại sách theo quy định. Tích cực kiểm tra việc khai thác, sử dụng và bảo
quản các thiết bị dạy học đó được trang bị đối với từng lớp (đặc biệt là số thiết bị
đồ dùng dành cho lớp mẫu giáo 5 tuổi) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện trong mỗi nhà trường.
- Nghiêm túc thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí nhằm đảm bảo
học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được
đi học. Đã tiến hành xét miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện chính
sách.
4. Đánh giá chung
4.1. Ưu điểm:
- Kịp thời tham mưu UBND huyện bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên
trường học cơ bản hợp lý cho các trường thực hiện nhiệm vụ dạy và học; cân
đối, phân bổ kinh phí kịp thời để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn
quốc gia theo kế hoạch.
- Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và giữ vững, duy trì được kết
quả PCGDTHĐĐT ở TH và PCTHCS ở 19/19 xã, thị trấn. Hoàn thành phổ cập
GDMN cho trẻ em 5 tuổi đúng kế hoạch.
- Công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ năm học được triển khai
đồng bộ, kịp thời, đúng qui định và hiệu quả.
- Chủ động phân công cán bộ bám sát từng nội dung công việc để đôn đốc,
kiểm tra, giám sát tiến độ các nội dung công việc, kịp thời báo cáo và đề xuất các
giải pháp đồng bộ và hiệu quả để thực hiện nhiêm vụ được giao.
- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung mới về chuyên môn trong
năm học 2014-2015 đến tất cả các đơn vị trên địa bàn. Qua kiểm tra, các đơn vị
đề thực hiện triển khai có hiệu quả, góp phần cho chất lượng giáo dục của huyện
được nâng cao.
- Cơ sở vật chất trường, lớp học có nhiều thay đổi theo hướng kiên cố hoá,
chuẩn hoá; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến tích
cực và hiệu quả.
2. Tồn tại, hạn chế:
- Tỉ lệ trẻ ra nhóm trẻ còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.
- Chất lượng đội ngũ chưa cao, chưa chịu khó học tập nâng cao năng lực
quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
8
- Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến nhưng chưa xứng với tiềm
năng của huyện.
- Hoạt động của các TTHTCĐ chưa hiệu quả.
- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm, một số trường
chưa hoàn thành đúng kế hoạch.
4.3. Nguyên nhân hạn chế:
- Tình trạng thiếu phòng học để đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ ngày
càng cao dẫn đến hiện tượng quá tải ở một số nơi (MN Thị Trấn, Liên Cơ, Phú Lộc,
Phù Ninh...) ảnh hưởng đến việc huy động trẻ đến trường, đến chất lượng chăm sóc
và giáo dục trẻ.
- Việc đổi mới phương pháp, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ của một bộ
phận cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường học còn hạn chế, dẫn đến chất lượng và
hiệu quả chưa cao.
- Việc đầu tư cho phát triển giáo dục của một số địa phương vẫn còn hạn chế,
chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, việc xây
dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị còn nhiều hạn chế, dẫn tới
hiệu quả công việc không cao.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực".
2. Tiếp tục giữ vững, ổn định quy mô trường lớp, học sinh; đẩy mạnh công
tác hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông, duy trì tốt PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi,
PCGDTHĐĐT, PCGDTHCS .
3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo
dục. Thực hiện nghiêm túc "3 công khai" trong mỗi cơ sở giáo dục. Tăng cường
nền nếp kỷ cương, ngăn chặn và khắc phục kịp thời những biểu hiện tiêu cực
trong giáo dục.
4. Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với
từng đối tượng học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm tới
giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử giao tiếp cho học sinh,
khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh. Chuẩn bị tốt các
điều kiện để tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, thi Olimpic Tiếng Anh
trên mạng cấp tỉnh đạt kết quả cao.
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục. Tích
cực tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý việc khai thác, trao đổi
thông tin qua mạng Internet, Website. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản
lý trong các cơ sở giáo dục.
9
6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên đề nhằm nâng cao chất
lượng dạy học và công tác quản lý trong cỏc nhà trường.
7. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng để thi đua khen thưởng thực sự
trở thành động lực thúc đẩy phong trào giáo dục phát triển.
8. Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các trường xây dựng trường
Trên đây là báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ
học kỳ I và một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2014-2015 của phòng
Giáo dục và Đào tạo Phù Ninh./.
Nơi nhận :
- Sở GD-ĐT(để báo cáo);
- UBND huyện (để báo cáo);
- LĐ, CĐ, CV Phòng GD;
- Các trường MN,TH,THCS;
- Lưu VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Trọng Hùng
10

More Related Content

What's hot

KH nhiem vu GDTH thang 02&3 2019
KH nhiem vu GDTH thang 02&3 2019KH nhiem vu GDTH thang 02&3 2019
KH nhiem vu GDTH thang 02&3 2019
chinhhuynhvan
 
Nhiệm vụ 2010 2011 pgd
Nhiệm vụ 2010 2011 pgdNhiệm vụ 2010 2011 pgd
Nhiệm vụ 2010 2011 pgdledinhquy
 
Bc kdclgd t02.2018
Bc kdclgd t02.2018Bc kdclgd t02.2018
Bc kdclgd t02.2018
THCS PHAN BOI CHAU
 
KH nhiem vu GDTH-Thang 02&3 2019
KH nhiem vu GDTH-Thang 02&3 2019KH nhiem vu GDTH-Thang 02&3 2019
KH nhiem vu GDTH-Thang 02&3 2019
chinhhuynhvan
 
Thang 4 5-2019
Thang 4 5-2019Thang 4 5-2019
Thang 4 5-2019
chinhhuynhvan
 
Dt bc tong ket nh 2021-hv ch-chinih thuc
Dt bc tong ket nh 2021-hv ch-chinih thucDt bc tong ket nh 2021-hv ch-chinih thuc
Dt bc tong ket nh 2021-hv ch-chinih thuc
chinhhuynhvan
 
BC hoat dong T2 va nhiem vu T3/2020
BC hoat dong T2 va nhiem vu T3/2020BC hoat dong T2 va nhiem vu T3/2020
BC hoat dong T2 va nhiem vu T3/2020
chinhhuynhvan
 
Dt bc tong ket hoat dong giao duc 2021-hv ch-chinh thuc
Dt bc tong ket hoat dong giao duc 2021-hv ch-chinh thucDt bc tong ket hoat dong giao duc 2021-hv ch-chinh thuc
Dt bc tong ket hoat dong giao duc 2021-hv ch-chinh thuc
chinhhuynhvan
 
Cv 996 triển khai nhiệm vụ gd trung học 2014-2015
Cv 996 triển khai nhiệm vụ gd trung học 2014-2015Cv 996 triển khai nhiệm vụ gd trung học 2014-2015
Cv 996 triển khai nhiệm vụ gd trung học 2014-2015Hạnh Nông
 
Thực trạng hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay
Thực trạng hệ thống giáo dục quốc dân hiện nayThực trạng hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay
Thực trạng hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay
nataliej4
 
Ke hoach nam hoc2013 2014
Ke hoach nam hoc2013 2014Ke hoach nam hoc2013 2014
Ke hoach nam hoc2013 2014thienmini
 
Phát triển các trường mầm non tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020
Phát triển các trường mầm non tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020Phát triển các trường mầm non tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020
Phát triển các trường mầm non tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020
Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
 
Tap san 17.11.2020 export-spreads
Tap san 17.11.2020  export-spreadsTap san 17.11.2020  export-spreads
Tap san 17.11.2020 export-spreads
Google
 
Tiêu chuẩn truong thpt dat chuan quốc gia
Tiêu chuẩn truong thpt dat chuan quốc giaTiêu chuẩn truong thpt dat chuan quốc gia
Tiêu chuẩn truong thpt dat chuan quốc giaNguyễn Tài
 
Bctk ct doan nam hoc
Bctk ct doan nam hocBctk ct doan nam hoc
Bctk ct doan nam hoc
Linh Linpine
 
Tập san trường học
Tập san trường họcTập san trường học
Tập san trường học
huuchinhld
 
Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, t...
Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, t...Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, t...
Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, t...
Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
 

What's hot (19)

KH nhiem vu GDTH thang 02&3 2019
KH nhiem vu GDTH thang 02&3 2019KH nhiem vu GDTH thang 02&3 2019
KH nhiem vu GDTH thang 02&3 2019
 
Nhiệm vụ 2010 2011 pgd
Nhiệm vụ 2010 2011 pgdNhiệm vụ 2010 2011 pgd
Nhiệm vụ 2010 2011 pgd
 
Skkn. thai
Skkn. thaiSkkn. thai
Skkn. thai
 
Bc kdclgd t02.2018
Bc kdclgd t02.2018Bc kdclgd t02.2018
Bc kdclgd t02.2018
 
KH nhiem vu GDTH-Thang 02&3 2019
KH nhiem vu GDTH-Thang 02&3 2019KH nhiem vu GDTH-Thang 02&3 2019
KH nhiem vu GDTH-Thang 02&3 2019
 
Thang 4 5-2019
Thang 4 5-2019Thang 4 5-2019
Thang 4 5-2019
 
Dt bc tong ket nh 2021-hv ch-chinih thuc
Dt bc tong ket nh 2021-hv ch-chinih thucDt bc tong ket nh 2021-hv ch-chinih thuc
Dt bc tong ket nh 2021-hv ch-chinih thuc
 
BC hoat dong T2 va nhiem vu T3/2020
BC hoat dong T2 va nhiem vu T3/2020BC hoat dong T2 va nhiem vu T3/2020
BC hoat dong T2 va nhiem vu T3/2020
 
Dt bc tong ket hoat dong giao duc 2021-hv ch-chinh thuc
Dt bc tong ket hoat dong giao duc 2021-hv ch-chinh thucDt bc tong ket hoat dong giao duc 2021-hv ch-chinh thuc
Dt bc tong ket hoat dong giao duc 2021-hv ch-chinh thuc
 
Cv 996 triển khai nhiệm vụ gd trung học 2014-2015
Cv 996 triển khai nhiệm vụ gd trung học 2014-2015Cv 996 triển khai nhiệm vụ gd trung học 2014-2015
Cv 996 triển khai nhiệm vụ gd trung học 2014-2015
 
Thực trạng hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay
Thực trạng hệ thống giáo dục quốc dân hiện nayThực trạng hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay
Thực trạng hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay
 
Ke hoach nam hoc2013 2014
Ke hoach nam hoc2013 2014Ke hoach nam hoc2013 2014
Ke hoach nam hoc2013 2014
 
Phát triển các trường mầm non tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020
Phát triển các trường mầm non tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020Phát triển các trường mầm non tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020
Phát triển các trường mầm non tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020
 
Tap san 17.11.2020 export-spreads
Tap san 17.11.2020  export-spreadsTap san 17.11.2020  export-spreads
Tap san 17.11.2020 export-spreads
 
Tiêu chuẩn truong thpt dat chuan quốc gia
Tiêu chuẩn truong thpt dat chuan quốc giaTiêu chuẩn truong thpt dat chuan quốc gia
Tiêu chuẩn truong thpt dat chuan quốc gia
 
Bctk ct doan nam hoc
Bctk ct doan nam hocBctk ct doan nam hoc
Bctk ct doan nam hoc
 
Tập san trường học
Tập san trường họcTập san trường học
Tập san trường học
 
Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, t...
Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, t...Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, t...
Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, t...
 
3399 ct
3399 ct3399 ct
3399 ct
 

Viewers also liked

Deliberazioni esposte 2
Deliberazioni esposte 2Deliberazioni esposte 2
Deliberazioni esposte 2barsanofio
 
Hotel daniel
Hotel danielHotel daniel
Hotel daniel
YLLG
 
Examn termo
Examn termo Examn termo
Examn termo
Alberto Barron
 
preambulo argentina
preambulo argentina preambulo argentina
preambulo argentina
diego zurita
 
Tk
TkTk
Question 4
Question 4 Question 4
Question 4
LaurenBrownbill
 
Recerca clínica en salut mental per Elisabet Vilella - Sessió de Residents 2...
Recerca clínica en salut mental per Elisabet Vilella - Sessió de Residents 2...Recerca clínica en salut mental per Elisabet Vilella - Sessió de Residents 2...
Recerca clínica en salut mental per Elisabet Vilella - Sessió de Residents 2...Grup Pere Mata
 
Grad orientation TMSS 2014
Grad orientation TMSS 2014Grad orientation TMSS 2014
Our Film Pitch: Tres ante meridiem
Our Film Pitch: Tres ante meridiemOur Film Pitch: Tres ante meridiem
Our Film Pitch: Tres ante meridiem
liamwetton
 
Brewers need malt, but do they need maltsters?
Brewers need malt, but do they need maltsters?Brewers need malt, but do they need maltsters?
Brewers need malt, but do they need maltsters?
Jerome Kelber
 
Buoi 8
Buoi 8Buoi 8
Buoi 8
Nguyen Hanh
 

Viewers also liked (20)

Deliberazioni esposte 2
Deliberazioni esposte 2Deliberazioni esposte 2
Deliberazioni esposte 2
 
Basında Bugün Göztepe
Basında Bugün GöztepeBasında Bugün Göztepe
Basında Bugün Göztepe
 
Basında Bugün Göztepe
Basında Bugün GöztepeBasında Bugün Göztepe
Basında Bugün Göztepe
 
Hotel daniel
Hotel danielHotel daniel
Hotel daniel
 
Examn termo
Examn termo Examn termo
Examn termo
 
Basında Bugün Göztepe
Basında Bugün GöztepeBasında Bugün Göztepe
Basında Bugün Göztepe
 
preambulo argentina
preambulo argentina preambulo argentina
preambulo argentina
 
Tk
TkTk
Tk
 
Basında Bugün Göztepe
Basında Bugün GöztepeBasında Bugün Göztepe
Basında Bugün Göztepe
 
Question 4
Question 4 Question 4
Question 4
 
Recerca clínica en salut mental per Elisabet Vilella - Sessió de Residents 2...
Recerca clínica en salut mental per Elisabet Vilella - Sessió de Residents 2...Recerca clínica en salut mental per Elisabet Vilella - Sessió de Residents 2...
Recerca clínica en salut mental per Elisabet Vilella - Sessió de Residents 2...
 
Basında Bugün Göztepe
Basında Bugün GöztepeBasında Bugün Göztepe
Basında Bugün Göztepe
 
Grad orientation TMSS 2014
Grad orientation TMSS 2014Grad orientation TMSS 2014
Grad orientation TMSS 2014
 
Our Film Pitch: Tres ante meridiem
Our Film Pitch: Tres ante meridiemOur Film Pitch: Tres ante meridiem
Our Film Pitch: Tres ante meridiem
 
Basında Bugün Göztepe
Basında Bugün GöztepeBasında Bugün Göztepe
Basında Bugün Göztepe
 
Brewers need malt, but do they need maltsters?
Brewers need malt, but do they need maltsters?Brewers need malt, but do they need maltsters?
Brewers need malt, but do they need maltsters?
 
Basında Bugün Göztepe
Basında Bugün GöztepeBasında Bugün Göztepe
Basında Bugün Göztepe
 
Buoi 8
Buoi 8Buoi 8
Buoi 8
 
Basında Bugün Göztepe
Basında Bugün GöztepeBasında Bugün Göztepe
Basında Bugün Göztepe
 
賞梅趣
賞梅趣賞梅趣
賞梅趣
 

Similar to Bao cao so ket ky i (14 15)

Bao cao sơ ket 2010 2011
Bao cao sơ ket 2010 2011Bao cao sơ ket 2010 2011
Bao cao sơ ket 2010 2011lvhoa2010
 
Bao cao sơ ket 2010 2011
Bao cao sơ ket 2010 2011Bao cao sơ ket 2010 2011
Bao cao sơ ket 2010 2011lvhoa2010
 
Nhiệm vụ 2010 2011 pgd
Nhiệm vụ 2010 2011 pgdNhiệm vụ 2010 2011 pgd
Nhiệm vụ 2010 2011 pgdledinhquy
 
Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông trên địa bà...
Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông trên địa bà...Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông trên địa bà...
Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông trên địa bà...
HanaTiti
 
Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động tr...
Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động tr...Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động tr...
Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động tr...
jackjohn45
 
Kh nvnh 1920-hv ch-nop pgd
Kh nvnh 1920-hv ch-nop pgdKh nvnh 1920-hv ch-nop pgd
Kh nvnh 1920-hv ch-nop pgd
chinhhuynhvan
 
SKKN nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong trường...
SKKN nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong trường...SKKN nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong trường...
SKKN nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong trường...
HanaTiti
 
Kế hoạch xây dựng thtt, hstcực 10 11.doc
Kế hoạch xây dựng thtt, hstcực 10  11.docKế hoạch xây dựng thtt, hstcực 10  11.doc
Kế hoạch xây dựng thtt, hstcực 10 11.doctran minh tho
 
SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ...
SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ...SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ...
SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ...
HanaTiti
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜN...
LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜN...LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜN...
LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜN...
OnTimeVitThu
 
Biện Pháp Quản Lý Công Tác Huy Động Cộng Đồng Tại Các Trường Tiểu Học Trên Đị...
Biện Pháp Quản Lý Công Tác Huy Động Cộng Đồng Tại Các Trường Tiểu Học Trên Đị...Biện Pháp Quản Lý Công Tác Huy Động Cộng Đồng Tại Các Trường Tiểu Học Trên Đị...
Biện Pháp Quản Lý Công Tác Huy Động Cộng Đồng Tại Các Trường Tiểu Học Trên Đị...
Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
 
[123doc] - tai-lieu-hoi-thao-tap-huan-doi-moi-to-chuc-va-quan-ly-hoat-dong-gi...
[123doc] - tai-lieu-hoi-thao-tap-huan-doi-moi-to-chuc-va-quan-ly-hoat-dong-gi...[123doc] - tai-lieu-hoi-thao-tap-huan-doi-moi-to-chuc-va-quan-ly-hoat-dong-gi...
[123doc] - tai-lieu-hoi-thao-tap-huan-doi-moi-to-chuc-va-quan-ly-hoat-dong-gi...
HanaTiti
 
10 Sang Kien Kinh Nghiem Cong Tac Chu Nhiem Lop 2 Chon Loc
10 Sang Kien Kinh Nghiem Cong Tac Chu Nhiem Lop 2 Chon Loc10 Sang Kien Kinh Nghiem Cong Tac Chu Nhiem Lop 2 Chon Loc
10 Sang Kien Kinh Nghiem Cong Tac Chu Nhiem Lop 2 Chon Loc
Best4Team
 
Quản Lý Công Tác Giáo Dục Hoà Nhập Học Sinh Khuyết Tật Tại Các Trường Tiểu Họ...
Quản Lý Công Tác Giáo Dục Hoà Nhập Học Sinh Khuyết Tật Tại Các Trường Tiểu Họ...Quản Lý Công Tác Giáo Dục Hoà Nhập Học Sinh Khuyết Tật Tại Các Trường Tiểu Họ...
Quản Lý Công Tác Giáo Dục Hoà Nhập Học Sinh Khuyết Tật Tại Các Trường Tiểu Họ...
Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
 
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
HanaTiti
 
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
nataliej4
 
Tailieu.vncty.com sáng kiến kinh nghiệm - mầm non
Tailieu.vncty.com  sáng kiến kinh nghiệm - mầm nonTailieu.vncty.com  sáng kiến kinh nghiệm - mầm non
Tailieu.vncty.com sáng kiến kinh nghiệm - mầm non
Trần Đức Anh
 
Luận văn: Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS tỉnh Cà Mau
Luận văn: Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS tỉnh Cà MauLuận văn: Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS tỉnh Cà Mau
Luận văn: Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS tỉnh Cà Mau
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Dt bc nhiem vu t6-7-2021-hv ch-chinh thuc
Dt bc nhiem vu t6-7-2021-hv ch-chinh thucDt bc nhiem vu t6-7-2021-hv ch-chinh thuc
Dt bc nhiem vu t6-7-2021-hv ch-chinh thuc
chinhhuynhvan
 
Tiểu Luận Tình Huống Xử Lý Vi Phạm Của Giáo Viên Mầm Non.doc
Tiểu Luận Tình Huống Xử Lý Vi Phạm Của Giáo Viên Mầm Non.docTiểu Luận Tình Huống Xử Lý Vi Phạm Của Giáo Viên Mầm Non.doc
Tiểu Luận Tình Huống Xử Lý Vi Phạm Của Giáo Viên Mầm Non.doc
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 

Similar to Bao cao so ket ky i (14 15) (20)

Bao cao sơ ket 2010 2011
Bao cao sơ ket 2010 2011Bao cao sơ ket 2010 2011
Bao cao sơ ket 2010 2011
 
Bao cao sơ ket 2010 2011
Bao cao sơ ket 2010 2011Bao cao sơ ket 2010 2011
Bao cao sơ ket 2010 2011
 
Nhiệm vụ 2010 2011 pgd
Nhiệm vụ 2010 2011 pgdNhiệm vụ 2010 2011 pgd
Nhiệm vụ 2010 2011 pgd
 
Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông trên địa bà...
Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông trên địa bà...Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông trên địa bà...
Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông trên địa bà...
 
Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động tr...
Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động tr...Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động tr...
Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động tr...
 
Kh nvnh 1920-hv ch-nop pgd
Kh nvnh 1920-hv ch-nop pgdKh nvnh 1920-hv ch-nop pgd
Kh nvnh 1920-hv ch-nop pgd
 
SKKN nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong trường...
SKKN nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong trường...SKKN nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong trường...
SKKN nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong trường...
 
Kế hoạch xây dựng thtt, hstcực 10 11.doc
Kế hoạch xây dựng thtt, hstcực 10  11.docKế hoạch xây dựng thtt, hstcực 10  11.doc
Kế hoạch xây dựng thtt, hstcực 10 11.doc
 
SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ...
SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ...SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ...
SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ...
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜN...
LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜN...LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜN...
LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜN...
 
Biện Pháp Quản Lý Công Tác Huy Động Cộng Đồng Tại Các Trường Tiểu Học Trên Đị...
Biện Pháp Quản Lý Công Tác Huy Động Cộng Đồng Tại Các Trường Tiểu Học Trên Đị...Biện Pháp Quản Lý Công Tác Huy Động Cộng Đồng Tại Các Trường Tiểu Học Trên Đị...
Biện Pháp Quản Lý Công Tác Huy Động Cộng Đồng Tại Các Trường Tiểu Học Trên Đị...
 
[123doc] - tai-lieu-hoi-thao-tap-huan-doi-moi-to-chuc-va-quan-ly-hoat-dong-gi...
[123doc] - tai-lieu-hoi-thao-tap-huan-doi-moi-to-chuc-va-quan-ly-hoat-dong-gi...[123doc] - tai-lieu-hoi-thao-tap-huan-doi-moi-to-chuc-va-quan-ly-hoat-dong-gi...
[123doc] - tai-lieu-hoi-thao-tap-huan-doi-moi-to-chuc-va-quan-ly-hoat-dong-gi...
 
10 Sang Kien Kinh Nghiem Cong Tac Chu Nhiem Lop 2 Chon Loc
10 Sang Kien Kinh Nghiem Cong Tac Chu Nhiem Lop 2 Chon Loc10 Sang Kien Kinh Nghiem Cong Tac Chu Nhiem Lop 2 Chon Loc
10 Sang Kien Kinh Nghiem Cong Tac Chu Nhiem Lop 2 Chon Loc
 
Quản Lý Công Tác Giáo Dục Hoà Nhập Học Sinh Khuyết Tật Tại Các Trường Tiểu Họ...
Quản Lý Công Tác Giáo Dục Hoà Nhập Học Sinh Khuyết Tật Tại Các Trường Tiểu Họ...Quản Lý Công Tác Giáo Dục Hoà Nhập Học Sinh Khuyết Tật Tại Các Trường Tiểu Họ...
Quản Lý Công Tác Giáo Dục Hoà Nhập Học Sinh Khuyết Tật Tại Các Trường Tiểu Họ...
 
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
 
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
TÀI LIỆU HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở ...
 
Tailieu.vncty.com sáng kiến kinh nghiệm - mầm non
Tailieu.vncty.com  sáng kiến kinh nghiệm - mầm nonTailieu.vncty.com  sáng kiến kinh nghiệm - mầm non
Tailieu.vncty.com sáng kiến kinh nghiệm - mầm non
 
Luận văn: Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS tỉnh Cà Mau
Luận văn: Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS tỉnh Cà MauLuận văn: Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS tỉnh Cà Mau
Luận văn: Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS tỉnh Cà Mau
 
Dt bc nhiem vu t6-7-2021-hv ch-chinh thuc
Dt bc nhiem vu t6-7-2021-hv ch-chinh thucDt bc nhiem vu t6-7-2021-hv ch-chinh thuc
Dt bc nhiem vu t6-7-2021-hv ch-chinh thuc
 
Tiểu Luận Tình Huống Xử Lý Vi Phạm Của Giáo Viên Mầm Non.doc
Tiểu Luận Tình Huống Xử Lý Vi Phạm Của Giáo Viên Mầm Non.docTiểu Luận Tình Huống Xử Lý Vi Phạm Của Giáo Viên Mầm Non.doc
Tiểu Luận Tình Huống Xử Lý Vi Phạm Của Giáo Viên Mầm Non.doc
 

More from Nguyen Hanh

The le cuoc thi 2016
The le cuoc thi 2016The le cuoc thi 2016
The le cuoc thi 2016
Nguyen Hanh
 
Can cannotabilities ly thuyet
Can cannotabilities ly thuyetCan cannotabilities ly thuyet
Can cannotabilities ly thuyet
Nguyen Hanh
 
Can and-cant cấm
Can and-cant cấmCan and-cant cấm
Can and-cant cấm
Nguyen Hanh
 
Can and can't practice
Can and can't practiceCan and can't practice
Can and can't practice
Nguyen Hanh
 
Can cannot- simple
Can  cannot- simpleCan  cannot- simple
Can cannot- simple
Nguyen Hanh
 
Unit 3 a trip to the countryside
Unit 3 a trip to the countrysideUnit 3 a trip to the countryside
Unit 3 a trip to the countryside
Nguyen Hanh
 
Bai tap anh 9 unit 3
Bai tap anh 9 unit 3Bai tap anh 9 unit 3
Bai tap anh 9 unit 3
Nguyen Hanh
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
Nguyen Hanh
 

More from Nguyen Hanh (8)

The le cuoc thi 2016
The le cuoc thi 2016The le cuoc thi 2016
The le cuoc thi 2016
 
Can cannotabilities ly thuyet
Can cannotabilities ly thuyetCan cannotabilities ly thuyet
Can cannotabilities ly thuyet
 
Can and-cant cấm
Can and-cant cấmCan and-cant cấm
Can and-cant cấm
 
Can and can't practice
Can and can't practiceCan and can't practice
Can and can't practice
 
Can cannot- simple
Can  cannot- simpleCan  cannot- simple
Can cannot- simple
 
Unit 3 a trip to the countryside
Unit 3 a trip to the countrysideUnit 3 a trip to the countryside
Unit 3 a trip to the countryside
 
Bai tap anh 9 unit 3
Bai tap anh 9 unit 3Bai tap anh 9 unit 3
Bai tap anh 9 unit 3
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 

Bao cao so ket ky i (14 15)

 • 1. UBND HUYỆN PHÙ NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / BC-PGD&ĐT Phù Ninh, ngày tháng 01 năm 2015 BÁO CÁO Sơ kết học kì I, phương hướng nhiệm vụ học kì II Năm học 2014 -2015 Năm học 2014- 2015 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Trong học kỳ I vừa qua, ngành GD&ĐT Phù Ninh luôn được sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT, sự chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân của huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản đó, năm học 2014-2015, ngành GD&ĐT Phù Ninh cũng gặp không ít khó khăn như: ngân sách đầu tư cho giáo dục còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn; đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng nhưng chưa đồng bộ về cơ cấu; đội ngũ nhân viên trường học còn thiếu so với quy định... Song với tinh thần chủ động, tích cực quyết tâm cao, học kỳ 1 năm học 2014-2015 giáo dục Phù Ninh đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ. 1. Công tác tham mưu và chỉ đạo: Chủ động, tích cực tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo như: Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên trường học; kế hoạch duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; các Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, kiểm tra công tác duy trì PCGDMN cho trẻ 5 tuổi tại 19 xã, thị trấn, công tác duy trì phổ cập GDTH ĐĐT, giáo dục phổ cập THCS; Quyết định kiểm tra đôn đốc các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2014. Thực hiện điều động, luân chuyển đội ngũ giáo viên đảm bảo cơ cấu cho các trường thực hiện nhiệm vụ dạy học. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6; Tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn dạy thêm, học thêm trên địa bàn; hướng dẫn việc thu và sử dụng các loại quỹ; các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong năm học 2014-2015. Củng cố và chỉ đạo hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Chỉ đạo, tổ chức tốt lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp, lễ khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ở các xã, thị trấn. Phối hợp với Hội khuyến học tổ chức Khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời trên địa bàn huyện; tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 89/QĐ-TTg và Quyết định 1
 • 2. 281/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. 2. Quy mô trường, lớp, học sinh - Bậc học Mầm non: Tổng số trường mầm non : 22 (công lập : 20, ngoài công lập: 02) Tổng số nhóm lớp : 201 (tăng so với cùng kỳ năm học trước: 10) Trong đó: Nhà trẻ 31 nhóm, mẫu giáo 170 lớp Học sinh ra lớp : 6.118 cháu (Riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi: 1993 cháu) Trong đó: Nhà trẻ 703/4620 cháu trong độ tuổi đạt tỷ lệ 15,2% (Tăng so với cùng kỳ năm trước 1,2% ; Mẫu giáo 5415/6244 cháu trong độ tuổi đạt tỷ lệ 86.7%, tăng so với cùng kỳ năm học trước 0,7 %. Nguyên nhân tỷ lệ trẻ nhà ra lớp thấp là do thiếu phòng học cho nhà trẻ, ưu tiên phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi, thiếu đội ngũ giáo viên (chủ yếu là thiếu nguồn trả lương cho giáo viên). - Bậc tiểu học: có 20 trường công lập với 291 lớp, không tăng so với năm học trước, đạt 100% kế hoạch; có 6.975 học sinh, giảm 133 em so với năm học trước. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 1.441 em đạt 97,8 % kế hoạch. Nhìn chung quy mô phát triển trường lớp đảm bảo kế hoạch. Đã huy động gần hết số trẻ trong độ tuổi ra lớp 1 và duy trì sĩ số đạt 100%. - Bậc trung học cơ sở: Có 19 trường công lập, với 175 lớp; số học sinh đầu năm là 5.325 em, số học sinh cuối học kỳ I : 5.305, tăng so với cùng kỳ năm học trước là 341 em, giảm 20 học sinh (0,9%) so với đầu năm học. 3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục 3.1.1. Nhiệm vụ chung của các cấp học. a. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành tổ chức cho 100% cán bộ viên chức giáo viên được tham gia các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục. Các nội dung chuyên đề được triển khai như: thực hiện Luật an toàn giao thông, thực hiện chính sách Dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa ... Thông qua đó giáo dục một cách sâu sắc tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động giáo dục khác trong các nhà trường. 2
 • 3. Tổ chức học tập và triển khai các nội dung mới về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học trong năm học 2014-2015 như: đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT, triển khai đề án dạy Tiếng Anh trên địa bàn, dạy học Tiếng Việt công nghệ giáo dục 1,đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thực hiện đánh giá kiểm định chất lượng 03 trường (MN Hạ Giáp, TH Giấy Bãi Bằng, THCS Phù Ninh), ... đảm bảo tiến độ và bước đầu đạt được kết quả tốt. b. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngay từ đầu năm học, nhiều đơn vị đã tích cực tham mưu với địa phương, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, tích cực tu sửa khuôn viên nhà trường phục vụ công tác dạy và học. c. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, thực hiện 3 công khai tại các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT- BGDDT ngày 07/5/2009 (công khai thu chi tài chính theo Thông tư số 21/2005/TT- BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính, công khai chất lượng giáo dục đào tạo, công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên). Công tác triển khai việc thu, chi sử dụng các loại quỹ trong các nhà trường được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục đã tham mưu UBND huyện kịp thời coa văn bản chỉ đạo các đơn vị cơ sở giáo dục phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch thu chi và tổ chức họp bàn công khai, dân chủ. Các kế hoạch thu của các đơn vị đều được UBND các xã và phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 100% các đơn vị đều nghiêm túc chấp hành thực hiện các khoản thu trong nhà trường đúng quy định, không có đơn vị nào để xảy ra tình trạng lạm thu trái qui định. d, Làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, phụ đạo học sinh yếu, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi ở các bậc học. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức ra đề chung và chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức kiểm tra khảo sát đầu năm để có kế hoạch và phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh, phối hợp với phụ huynh học sinh vận động học sinh ra lớp, đặc biệt chú trọng việc phụ đạo học sinh yếu kộm, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Trong học kỳ qua, bậc tiểu học không có học sinh bỏ học, bậc THCS có 14 em bỏ học, chiếm tỷ lệ 0,62%. Số học sinh bỏ học ở các trường THCS chủ yếu là do nguyên nhân các em có học lực yếu, kém nên không thích đi học. 100% các đơn vị đều xây dựng được kế hoạch chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi. Ban giám hiệu các trường đã giao chỉ tiêu chất lượng từng môn đến từng giáo viên giảng dạy các lớp và thường xuyên kiểm tra, khảo sát chất lượng số học sinh yếu, số học sinh giỏi, hàng kỳ theo dõi điểm số để thấy được sự tiến bộ của học sinh từ đó đề ra các biện pháp giáo dục hiệu quả. đ) Chỉ đạo tốt các đơn vị cơ sở thực hiện công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ giáo viên và học sinh; các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thể dục thể thao được triển khai mạnh mẽ. Nhiều đơn vị đã tổ chức được các câu lạc bộ bóng chuyền hơi dành cho giáo viên... 3
 • 4. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh. Trong học kỳ vừa qua, toàn huyện không có đơn vị trường học nào vi phạm các tệ nạn xã hội, an ninh trường học được đảm bảo. e) Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức tốt các kỳ thi như: khảo sát chất lượng đầu năm, kiểm tra cuối kỳ I, tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 đảm bảo tính khách quan, công bằng, đúng quy chế; f) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn theo hướng dẫn của Sở Giáo dụcvà Đào tạo; Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm năm học 2014- 2015 và chỉ đạo 100% các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ. Trong học kỳ 1, phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức được 15 cuộc kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn tại các trường trên địa bàn. Bên cạnh việc thanh tra về các hoạt động dạy và học của các nhà trường, trong học kỳ 1 phòng đã tổ chức kiểm tra công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, kiểm tra việc cấp phát bằng, chứng chỉ, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Thông qua kiểm tra đó giúp cơ sở điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Đến nay, 100% các trường trên địa bàn đã có kết nối Internet và thực hiện tốt việc thông tin, báo cáo bẳng văn bản điện tử với phòng Giáo dục và Đào tạo. Tổng số trường triển khai dạy tin học là 14 trường ( tăng hơn so với năm học trước là 7 trường); 100% các trường tiểu học và THCS đã trang bị được máy chiếu, máy tính và máy in phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập . g) Thực hiện tốt việc đảm bảo chế độ đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên; công tác vận động ủng hộ các loại quỹ trên địa bàn, ủng hộ giáo viên, học sinh vùng cao được triển khai có hiệu quả, trong học kỳ 1, toàn ngành đó tổ chức tặng quà cho giáo viên và học sinh vùng khó khăn với tổng số tiền là 114,5 triệu đồng, 1.250 bộ quần áo cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập khác... h) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, thống kê với UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng thời gian quy định. Thường xuyên tham gia viết, gửi tin bài cho cổng thông tin điện tử của huyện và Tạp chí Giáo dục đất Tổ. 3.1.2 Kết quả giáo dục các bậc học * Giáo dục mầm non: Tiếp tục duy trì phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ ngày càng giữ vững và phát triển. 100% trường mầm non trên địa bàn huyện thực hiện chương trình GDMN mới, thực hiện lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục toàn diện cho trẻ và tổ chức bán trú, thực hiện tốt mô hình phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ. 100% trẻ đến trường được khám sức khoẻ định kỳ và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng. 100% học sinh 5 tuổi học 2 buổi/ngày và hoàn thành chương trình 4
 • 5. GDMN. Tỷ lệ trẻ đạt theo các yêu cầu độ tuổi (5 lĩnh vực phát triển toàn diện) tại các trường mầm non đều đạt từ 80% trở lên. Tổng số trường tổ chức bán trú: 22/22 đạt 100%. Số trẻ được ăn bán trú tại trường: 5943/6118 đạt 97,1% (tăng so với cùng kỳ 5,8%) * Giáo dục phổ thông: Chỉ đạo 100% các trường Tiểu học và THCS thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn theo quy định của ngành và thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh các nội dung dạy học. Thực hiện có hiệu quả các nội dung: tích hợp giáo dục môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục địa phương, giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học vào các môn học phù hợp với nội dung giáo dục; chỉ đạo tổ chức các HĐGDNGLL, dạy học tự chọn, hoạt động hướng nghiệp dạy nghề theo qui định của Bộ GD&ĐT. Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; kết quả 13/19 xã, thị trấn duy trì đạt PCGDTHĐDT mức độ I; 06 xã đạt PCGDTHĐDT mức độ II, toàn huyện đạt 19/19 xã, thị trấn PCGDTHCS; 100% số học sinh tiểu học trên địa bàn toàn học 2 buổi/ngày và trên 5 buổi/tuần; có 3 trường (TH Giấy, TH Phù Lỗ) đã tổ chức được các lớp học bán trú cho học sinh. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầu năm học 2014-2015, học sinh của huyện Phù Ninh dự thi đạt điểm bình quân xếp thứ 8 toàn tinh Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện có hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá. Tăng cường hỗ trợ chuyên môn, dự giờ thăm lớp đối với giáo viên, quan tâm giáo viên mới ra trường, giáo viên giảng dạy một mình một môn học và những giáo viên có năng lực chuyên môn thấp; bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới PPDH; tổ chức hội thảo cấp trường, cụm chuyên môn liên trường. Tích cực chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong các trường tiểu học, các trường THSC theo hướng nghiên cứu bài học, tăng cường giúp đỡ các thành viên trong tổ thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy, các vấn đề về kĩ thuật, kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm bài thi, kiểm tra theo đánh giá mới của Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT và theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông bậcTHCS. Chất lượng giáo dục toàn diện học kỳ I tiếp tục duy trì và có những chuyển biến tích cực, cụ thể: - Chất lượng giáo dục tiểu học: Mức độ hoàn thành các môn học cao hơn năm học trước, học sinh được nhận xét, đánh giá theo Thông tư 30/2014/TT- BGD&ĐT về các mặt học tập, năng lực và phẩm chất, về cơ bản học sinh đạt các yêu cầu đề ra, không có áp lực về việc học tập đối với học sinh Tiểu học. 5
 • 6. Kết quả thi Tiếng Anh trên Internet lớp 4, 5 đạt kết quả tốt, phản ánh đúng chất lượng dạy và học Tiếng Anh trên địa bàn, chất lượng dạy học khi tham gia đề án Tiếng Anh đến 2020, các trường dạy 2 tiết/tuần đều không có giải cao. Phòng đã thành lập đội tuyển dự thi cấp tỉnh. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 3132/KH-UBND ngày 13/9/2011 của UNBD tỉnh về dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011- 2020. Tạo điều kiện để giáo viên tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực tiếng anh theo dự án của Bộ GD&ĐT; Trong năm học này, đã chỉ đạo 5 trường đảm bảo đủ điều kiện (các trường TH: Giấy Bãi Bằng, Phù Lỗ, Phú Lộc, Phú Nham, An Đạo) triển khai đề án dạy học ngoại ngữ (4tiết/ tuần) đối với học sinh lớp 3, 4, 5; các trường còn lại triển khai dạy 2 tiêt/tuần theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng, tính hiệu quả của các tài liệu, trang thiết bị được cấp đối với 2 trường thực hiện đề án. Kết quả kiểm tra cho thấy, các trường đó sử dụng thường xuyên, có hiệu quả trang thiết bị được cấp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng anh trong trường tiểu học, - Chất lượng học sinh THCS - Về hạnh kiểm: Tổng số học sinh tham gia xếp loại là; 5.304, trong đó, xếp loại tốt là: 4166 em= 78,54% (tăng 3,54%), loại khá: 937 em = 17,67%, loại TB: 194 em= 3,65%, yếu: 7= 0,13% (tăng 0,03%) - Về học lực: Học lực giỏi: 812 = 15,31% (tăng 2,9%); khá: 2173= 40,97%; TB: 2026= 38,2%; yếu 293= 5,5% (giảm 3%), kém: 0 Song song với chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn vẫn được duy trì ổn định, hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các trường được quan tâm đúng mức. Tháng 11/2014, phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thi học sinh giỏi 09 môn văn hóa lớp 9, từ đó lựa chọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh đi thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Do công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện được các trường chủ động triển khai, chát lượng được nâng cao, do vậy số lượng học sinh giỏi tham dự vòng thi cấp tỉnh năm nay đã có nhiều học sinh ở các trường vùng ven. 3.2. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với các tổ chức, công dân; Trưởng phòng phân công cụ thể công viêc cho lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ của phòng đảm bảo công việc được thực hiện một cách hiệu quả, không chồng chéo, kịp thời. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Chỉ đạo việc dạy thêm, học thêm theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn huyện và hướng dẫn các trường 6
 • 7. THCS hoàn thiện hồ sơ và gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm. Tiến hành kiểm tra các đơn vị về dạy thêm, học thêm, uốn nắn và xử lý kịp thời các vi phạm. Nhìn chung tình hình dạy thêm, học thêm trên địa bàn thực hiện khá nghiêm túc. 3.3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giỏo dục - Phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện tốt việc quy hoạch và bổ sung quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn (2012- 2015). Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế toàn huyện là 1.277 người (CBQL 141 người, giáo viên 1.040 người và nhân viên 96 người) , trong đó, số cỏn bộ quản lý trường học còn thiếu so với quy định là 63 người, trong đó số giáo viên thiếu là 57 người, nhân viên là 06 người. 100% số giáo viên, nhân viên đều đảm bảo trình độ chuẩn về đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. - Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quan lí trường học trong hè 2014 và học kỳ I theo hướng dẫn của sở GD&ĐT: Mở nhiều lớp bồi dưỡng hè cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, GV cốt cán, tin học trình độ A và kỹ năng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non. Đã cử 24 cán bộ quản lý Mầm non, Tiểu học và THCS tham gia các lớp bồi dưỡng CBQL, cử các giáo viên Tiếng Anh tiểu học và THCS đi tập huấn nâng cao năng lực giáo viên tiếng anh theo khung tham chiếu Châu Âu. Hiện tại có trên 30 CB, GV đang học TCCT lý luận tại TTBDCT huyện, số GV tự học để nâng cao trình độ chuyên môn là trên 60 người. Tổ chức có hiệu quả sinh hoạt chuyên môn liên trường (mỗi bậc học đã tổ chức được từ 2-3 đợt/ 1học kỳ) nhằm tạo điều kiện cho GV các trường có cơ hội được trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm. - Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân. Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm 2014 cho 161 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học; tăng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 66 cán bộ, giáo viên, nhân viên; đề nghị nâng lương sớm do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 102 cán bộ, giáo viên, nhân viên (chiếm 8,25%); tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 470 cán bộ, giáo viên (trong đó thường xuyên 441 người và tăng PC TNNG lần đầu cho 29 người). - Công tác phát triển Đảng trong trường học được các chi bộ trường học chú trọng. Tính đến thời điểm hiện nay số lượng đảng viên 757/1277 TS CBGV, NV, tỷ lệ 59,28%, trong đó, nữ chiếm 626/757 đạt 82,7 %. 3.4. Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất Tích cực tham mưu UBND huyện huy động được các nguồn lực xã hội để phát triển GD&ĐT nhất là công tác tu sửa, nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất trường, lớp học, nâng cấp thư viện, bổ sung thiết bị dạy học. Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, đẩy nhanh đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Đến nay, số lượng các phòng học, phòng chức năng các đơn vị cơ sở trên địa bàn huyện tương đối đảm bảo, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập. 7
 • 8. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được triển khai tích cực và có hiệu quả. Đến nay, số lượng trường học trên địa bàn có 33/61 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 05 trường đạt chuẩn mức độ 2); Riêng từ năm 2011 đến 12/2014, huyện Phù Ninh đã phấn đấu đạt 15 trường chuẩn mức độ 1 và 05 trường mức độ 2; đạt 100% kế hoạch tỉnh giao và đạt 54,0 % kế hoạch của huyện - Tiếp tục chỉ đạo các trường rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn phòng thư viện, thiết bị, có kế hoạch mua sắm, bổ sung các danh mục đồ dùng, thiết bị dạy học, các loại sách theo quy định. Tích cực kiểm tra việc khai thác, sử dụng và bảo quản các thiết bị dạy học đó được trang bị đối với từng lớp (đặc biệt là số thiết bị đồ dùng dành cho lớp mẫu giáo 5 tuổi) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong mỗi nhà trường. - Nghiêm túc thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí nhằm đảm bảo học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được đi học. Đã tiến hành xét miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện chính sách. 4. Đánh giá chung 4.1. Ưu điểm: - Kịp thời tham mưu UBND huyện bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học cơ bản hợp lý cho các trường thực hiện nhiệm vụ dạy và học; cân đối, phân bổ kinh phí kịp thời để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. - Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và giữ vững, duy trì được kết quả PCGDTHĐĐT ở TH và PCTHCS ở 19/19 xã, thị trấn. Hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi đúng kế hoạch. - Công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ năm học được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng qui định và hiệu quả. - Chủ động phân công cán bộ bám sát từng nội dung công việc để đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ các nội dung công việc, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp đồng bộ và hiệu quả để thực hiện nhiêm vụ được giao. - Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung mới về chuyên môn trong năm học 2014-2015 đến tất cả các đơn vị trên địa bàn. Qua kiểm tra, các đơn vị đề thực hiện triển khai có hiệu quả, góp phần cho chất lượng giáo dục của huyện được nâng cao. - Cơ sở vật chất trường, lớp học có nhiều thay đổi theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả. 2. Tồn tại, hạn chế: - Tỉ lệ trẻ ra nhóm trẻ còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. - Chất lượng đội ngũ chưa cao, chưa chịu khó học tập nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 8
 • 9. - Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến nhưng chưa xứng với tiềm năng của huyện. - Hoạt động của các TTHTCĐ chưa hiệu quả. - Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm, một số trường chưa hoàn thành đúng kế hoạch. 4.3. Nguyên nhân hạn chế: - Tình trạng thiếu phòng học để đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ ngày càng cao dẫn đến hiện tượng quá tải ở một số nơi (MN Thị Trấn, Liên Cơ, Phú Lộc, Phù Ninh...) ảnh hưởng đến việc huy động trẻ đến trường, đến chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. - Việc đổi mới phương pháp, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường học còn hạn chế, dẫn đến chất lượng và hiệu quả chưa cao. - Việc đầu tư cho phát triển giáo dục của một số địa phương vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. - Công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị còn nhiều hạn chế, dẫn tới hiệu quả công việc không cao. II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II 1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". 2. Tiếp tục giữ vững, ổn định quy mô trường lớp, học sinh; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông, duy trì tốt PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi, PCGDTHĐĐT, PCGDTHCS . 3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện nghiêm túc "3 công khai" trong mỗi cơ sở giáo dục. Tăng cường nền nếp kỷ cương, ngăn chặn và khắc phục kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong giáo dục. 4. Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm tới giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử giao tiếp cho học sinh, khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, thi Olimpic Tiếng Anh trên mạng cấp tỉnh đạt kết quả cao. 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục. Tích cực tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý việc khai thác, trao đổi thông tin qua mạng Internet, Website. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong các cơ sở giáo dục. 9
 • 10. 6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy học và công tác quản lý trong cỏc nhà trường. 7. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng để thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phong trào giáo dục phát triển. 8. Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các trường xây dựng trường Trên đây là báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2014-2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Ninh./. Nơi nhận : - Sở GD-ĐT(để báo cáo); - UBND huyện (để báo cáo); - LĐ, CĐ, CV Phòng GD; - Các trường MN,TH,THCS; - Lưu VT. KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Trọng Hùng 10