SlideShare a Scribd company logo
AVALUACIÓ CONTINUADA:
INICIATIVES INDIVIDUALS O
PROTAGONISME INSTITUCIONAL?
MAX TURULL RUBINAT (mturull@ub.edu)
Moltes gràcies per la invitació…
EL CONTEXT ACADÈMIC: Oferta docent
- 5 Graus (5.445) (69,54%)
- 1 Graduat (propi) (383)
- 9 Màsters Universitaris (330)
- 15 Màsters propis (480)
- 31 Postgraus propis (562)
- Doctorat (249)
Dret (2823)
Relacions Laborals (1141)
Criminologia (548)
Ciències Polítiques i de la Adm. (521)
Gestió i Adm. Pública (412)
El resultat del procés d’acreditació (ANECA-AQU), de juliol de 2015
- Excel·lència en el Grau de Dret i Grau de Ciències Polítiques (primers de la UB)
- Excel·lència en 5 dels 6 estàndards avaluats
EL CONTEXT ACADÈMIC: Persones i projectes
-Estudiants totals 7.725
-Estudiants de grau 5.445
-Professors 375
-funcionaris 170
-associats 149
-PAS 95
-Grups investigació reconeguts 20
-Projectes investigació finançats 49
-Grups innovació docent (consolid.) 4
-Projectes innovació docent (conced.) 8
COMPARACIÓ ENTRE LA SITUACIÓ DE PARTIDA I LA
SITUACIÓ ACTUAL
De pre-Bolonia (fins 2009) fins post-Bolonia (2013)
Tasa de rendimiento
35,87
37,51
37,86
40,28
36,45
35,34
34,64
34,75
33,26
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
curso 1999-00
curso 2001-02
curso 2003-04
curso 2005-06
curso 2007-08
Tasa de Presentados
40,58
35,90
38,88
41,70
40,59
40,05
40,96
38,92
40,84
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
curso 1999-00
curso 2001-02
curso 2003-04
curso 2005-06
curso 2007-08
Avaluació continuada: iniciatives individuals o protagonisme institucional?
Facultat de Dret UB (llicenciatura i Grau de la UB)
Abandono (no inicial, sino global (no se han matriculado en t+1 = ni en quinto ni en el sexto año)
2004-
05
2005-
06
2006-
07
2007-
08
2008-
09
2009-
10
2010-
11
2011-
12
2012-
13
2013-
14
Dret - 1992 41,82% 36,22% 37,04% 39,79% 35,54% 39,76% 39,53% 45,85% 33,95% 25,00%
- Havíem tocat fons (rendiment, abandonament, absentisme, etc.)
- 2005: Bolonia, lejos, como pretexto: mejora de la calidad docente
- ¿innovació? ¿o “simplement” millora docent?: canvis universalitzables
- Pla de Millora de la Qualitat Docent (2006)
- Creació dels “Grups adaptats a l’EEES” (prova pilot)
- Planificació conjunta per l’equip docent
- Redacció d’un pla docent de cada assignatura amb informació concreta
- Coordinació docent i figura del professor coordinador de grup
- Criteris d’avaluació (avaluació continua, número de proves, tipologia de les proves,
exigència de correcció lingüística, etc.)
- Suport pedagògic per l’alumnat i pel professor
L’INICI DE CANVI: 2005-2009 i 2009-2015
CREIXEN ELS “GRUPS ADAPTATS A L’EEES”
Teoría del Derecho/ Fundamentos del Derecho
61,40
10,98
68,97
55,07
67,57
18,50
30,31
52,41
42,16
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
% Tasa de
rendimiento
% Tasa de
aptos/presentados
% Tasa de no
presentados
Grado en Derecho 2009/10 GA licenciatura 2007/08 GO lienciatura 2007/08
Derecho Romano
58,20
17,51
70,55
46,78
63,37
26,18
31,28
75,75
58,71
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
% Tasa de
rendimiento
% Tasa de
aptos/presentados
% Tasa de no
presentados
Grado en Derecho 2009/10 GA licenciatura 2007/08 GO lienciatura 2007/08
Gráfic 10. Comparació de la taxa de rendiment, taxa d’aptes i taxa de
presentats de grups de Grau, Grups Adaptats a l’EEES (GA) i Grups
Ordinaris (GO) de la Llicenciatura de Dret.
MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC DELS “GRUPS
ADAPTATS A L’EEES” (veure diapo 7)
Rendimiento académico
Exigencia, rigor y
calidad
docente
Mejora del rendimiento
académico en un marco de rigor,
exigencia y calidad docente
PPropuestaropuesta de pde política acadolítica acadéémicomico--
docentdocentee en elen el nuevonuevo marcomarco
universitariouniversitario
S’ESTÀ CONSTRUINT UN PROJECTE DOCENT
La importància del concepte“projecte” docent de
titulació o de centre
CONTINGUT ACTUAL DEL “PROJECTE DOCENT”
- Avaluació continuada (protocol normatiu)
- Coordinació docent (Agenda Docent Electrònica; grup pilot M4)
- Pla docent d’assignatura (informació d’avaluació explícita, CECAC)
- Dimensió dels grups (aprox. 70)
- Règim de permanència (tensió docent)
- Suport al professorat (MID-Dret, pedagògic, formació, etc.)
- Campus virtual
- Grups semipresencials (GEO, matrícula obligatòria per a repetidors)
- Pla d’Acció Tutorial (grupal 1r, de carrera, NERE, excel·lència, esportistes)
- Atenció especial a l’alumnat de nou ingrés (Guia, sessió inaugural, info)
- Anàlisis i prospectiva
- Servei de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ-Dret)
- Assignatura obligatòria en 1r de formació instrumental (TTC)
EL QUE QUEDA PENDENT DEL MODEL DOCENT
- Reequilibrar teoria – pràctica en la docència ordinària (asimètricament)
- Impulsar les pràctiques externes
- Potenciar las activitats complementàries (conferències, seminaris, …)
- Harmonitzar (i no “cosir”) objectius/competències de l’assignatura amb
avaluació
- Coordinar els tipus de proves d’avaluació
- Implantar l’avaluació de competències transversals
- Revisar els temaris dels plans docents para evitar solapaments
- Impulsar nous materials docents
- Ajustar el Treball de Fi de Grau (conceptualment i avaluació rúbriques)
… Y FINALMENT, EL SISTEMA D’AVALUACIÓ (I)
- Normativa general de Universitat
- Normativa de docència y avaluació de Facultat (aprovada por Junta de Fac.)
- Avaluació continuada vs Avaluació única
- Avaluació continuada (marc obligatori per totes assignatures 5 graus):
- Avaluació continuada = n proves avaluables + 1 prova de síntesis
- La normativa fixa la forquilla d’activitats d’avaluació (6 ECTS: 3 o 4 act. = 50%-70%)
- Prova de síntesis (30%-50%): caràcter global; requisit aprovar-la.
- No esclavitzar-se a l’aritmètica de la ponderació: el professor pot tenir en compte
altres evidències d’aprenentatge (arrodonir cap a l’alça; a partir de 7)
- Convocatòria única amb sistema de revaluació (es reavalua PS)
- El Pla Docent detalla el sistema (número activitats, ponderació, tipologia)
- Suspens (=4) por incorrecció lingüística
- Copia i plagi: suspens (0) en la convocatòria.
… Y FINALMENT, EL SISTEMA D’AVALUACIÓ (II)
- Avaluació única
- Elecció lliure per l’estudiant (per formulari electrònic)
- Límit d’inscripció: 3 setmanes després d’iniciat el semestre
- Presentar totes les activitats d’avaluació + examen final en un moment únic (final de
semestre) o un únic examen (diferent a PS)
- Avaluació en els grups SP/GEO
- Avaluació única en dos fases (parcial + prova final) (PD estableix ponderació)
- Avaluació en el TFG
- 60% qualitat substantiva del treball
- 20% qualitat formal del treball escrit
- 20% qualitat expositiva oral i capacitat de debat i argumentació
- (10% procés d’elaboració del treball, a restar de 60%)
- Rúbriques específiques (no obligatòries)
REFLEXIÓ FINAL (sobre aquest sistema d’AC)
PUNTS DÈBILS:
- “L'avaluació continuada” de fet és “avaluació fragmentada”
- Exigeix molt esforç al professorat
- No hi ha coordinació ni control sobre la adequació de la tipologia d’activitats
d’avaluació respecte de les competències i objectius a aconseguir
- El sistema d’avaluació continuada penalitza als bons alumnes
- Segueix faltant avaluar competències transversals
- …. el sistema no és, ni molt menys, perfecte
PUNTS FORTS:
- Ha permès avançar a tots (els docents) conjuntament, i no només a una
“avanzadilla”.
- Ha millorat molt tots els indicadors acadèmics (taxa de presentats, de rendiment,
d’èxit, d’abandonament)
- Perquè canviar
- Iniciatives individuals i institucionals poden i han d’avançar conjuntament
- Un projecte docent de titulació o centre no és homogeneïtzador o
uniformitzador, si no que actua de marc i és integrador.
- Ara, un canvi metodològic de gran abast només sembla possible aprofitant un
moment d'inflexió o sota pretext d'un canvi obligat estructural (ex. 3+2)
- Crear un “grup coordinat” amb prova pilot pot ser un bon instrument per introduir
elements de millora docent (un gran cavall de Troia).
- S’ha de dotar de contingut substancial a la “coordinació docent” (millora dels
temaris, pla de lectura, harmonització de activitats, AC, claustre d’avaluació,
activitats compartides, etc…)
REFLEXIÓ FINAL (i II)
ENLLAÇOS D’INTERÈS (DADES ACADÈMIQUES)
- http://www.ub.edu/dret/ (web Facultat Dret UB)
- http://www.ub.edu/dret/serveis/docs_mid/saiqu/dades_dades.html
(web SAIQU/SGIQ-Dret = Servei de Garantia Interna Qualitat)
- http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08282 (memòria i
indicadors de qualitat 2013-2014)
- http://www.ub.edu/dret/serveis/MID_estudis.htm (estudis i anàlisis
de la Facultat de Dret UB)
- http://www.ub.edu/dret/serveis/MID.htm (servei MID-Dret)
- http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca (Agencia qualitat UB)
Avaluació continuada: iniciatives individuals o protagonisme institucional?
I res més
Moltes gràcies a tots per la
vostra atenció

More Related Content

Similar to Avaluació continuada: iniciatives individuals o protagonisme institucional?

Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióDocuments de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Manuela Rubio
 
4020 versió carles 2016 10des2015 (1)
4020 versió carles 2016 10des2015 (1)4020 versió carles 2016 10des2015 (1)
4020 versió carles 2016 10des2015 (1)
Proteam 2b
 
Guia per a l'elaboració d'un bon pfc
Guia per a l'elaboració d'un bon pfcGuia per a l'elaboració d'un bon pfc
Guia per a l'elaboració d'un bon pfc
ICE_URV_NU
 
Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloc
Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 blocPresentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloc
Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloc
crp.valltenes
 
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...
César Pablo Córcoles Briongos
 
La realitat de la formació
La realitat de la formacióLa realitat de la formació
La realitat de la formació
ICE_URV_NU
 
Exemple gestio x_processos
Exemple gestio x_processosExemple gestio x_processos
Exemple gestio x_processos
Projecte de Qualitat
 
Mooc tfm
Mooc tfmMooc tfm
Mooc tfm
-
 
Annex 2 Taller De Projectes A Aula Oberta
Annex 2 Taller De Projectes A Aula ObertaAnnex 2 Taller De Projectes A Aula Oberta
Annex 2 Taller De Projectes A Aula Oberta
jgubert
 
Avaluar per competències (orientacions)
Avaluar per competències (orientacions)Avaluar per competències (orientacions)
Avaluar per competències (orientacions)
EneasTroya
 
Presentació Permsea
Presentació Permsea Presentació Permsea
Presentació Permsea
permsea
 
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Neus Lorenzo
 
Models de formació
Models de formacióModels de formació
Models de formació
ICE_URV_NU
 
Els Estudis Universitaris
Els Estudis UniversitarisEls Estudis Universitaris
Els Estudis Universitaris
Montse Irun
 
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
Joan Simon
 
Mòdul 11. El projecte de direcció
Mòdul 11. El projecte de direccióMòdul 11. El projecte de direcció
Mòdul 11. El projecte de direcció
Josep Bargalló Valls
 
Programar per competències
Programar per competènciesProgramar per competències
Programar per competències
Francesc Segura
 
Avaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formacióAvaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formació
ICE_URV_NU
 
Estratègies i factors que incrementen l’ocupabilitat dels universitaris
Estratègies i factors que incrementen l’ocupabilitat dels universitarisEstratègies i factors que incrementen l’ocupabilitat dels universitaris
Estratègies i factors que incrementen l’ocupabilitat dels universitaris
J. Raül Burriel Calvet
 
L\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primàriaL\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primària
hospitaletcrp
 

Similar to Avaluació continuada: iniciatives individuals o protagonisme institucional? (20)

Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióDocuments de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
 
4020 versió carles 2016 10des2015 (1)
4020 versió carles 2016 10des2015 (1)4020 versió carles 2016 10des2015 (1)
4020 versió carles 2016 10des2015 (1)
 
Guia per a l'elaboració d'un bon pfc
Guia per a l'elaboració d'un bon pfcGuia per a l'elaboració d'un bon pfc
Guia per a l'elaboració d'un bon pfc
 
Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloc
Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 blocPresentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloc
Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloc
 
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...
 
La realitat de la formació
La realitat de la formacióLa realitat de la formació
La realitat de la formació
 
Exemple gestio x_processos
Exemple gestio x_processosExemple gestio x_processos
Exemple gestio x_processos
 
Mooc tfm
Mooc tfmMooc tfm
Mooc tfm
 
Annex 2 Taller De Projectes A Aula Oberta
Annex 2 Taller De Projectes A Aula ObertaAnnex 2 Taller De Projectes A Aula Oberta
Annex 2 Taller De Projectes A Aula Oberta
 
Avaluar per competències (orientacions)
Avaluar per competències (orientacions)Avaluar per competències (orientacions)
Avaluar per competències (orientacions)
 
Presentació Permsea
Presentació Permsea Presentació Permsea
Presentació Permsea
 
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
 
Models de formació
Models de formacióModels de formació
Models de formació
 
Els Estudis Universitaris
Els Estudis UniversitarisEls Estudis Universitaris
Els Estudis Universitaris
 
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
 
Mòdul 11. El projecte de direcció
Mòdul 11. El projecte de direccióMòdul 11. El projecte de direcció
Mòdul 11. El projecte de direcció
 
Programar per competències
Programar per competènciesProgramar per competències
Programar per competències
 
Avaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formacióAvaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formació
 
Estratègies i factors que incrementen l’ocupabilitat dels universitaris
Estratègies i factors que incrementen l’ocupabilitat dels universitarisEstratègies i factors que incrementen l’ocupabilitat dels universitaris
Estratègies i factors que incrementen l’ocupabilitat dels universitaris
 
L\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primàriaL\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primària
 

More from University of Barcelona

Immunoteràpia: “conduint” els limfòcits T més enllà del càncer (... CARTs)
Immunoteràpia: “conduint” els limfòcits T més enllà del càncer (... CARTs) Immunoteràpia: “conduint” els limfòcits T més enllà del càncer (... CARTs)
Immunoteràpia: “conduint” els limfòcits T més enllà del càncer (... CARTs)
University of Barcelona
 
La cara amable dels bacteris: microorganismes i biomedicació
La cara amable dels bacteris: microorganismes i biomedicacióLa cara amable dels bacteris: microorganismes i biomedicació
La cara amable dels bacteris: microorganismes i biomedicació
University of Barcelona
 
Els ritmes circadiaris i la seva importància en la salut. Trinitat Cambras
Els ritmes circadiaris i la seva importància en la salut. Trinitat CambrasEls ritmes circadiaris i la seva importància en la salut. Trinitat Cambras
Els ritmes circadiaris i la seva importància en la salut. Trinitat Cambras
University of Barcelona
 
Resistència bacteriana als antibiòtics: què podem fer?Jordi Vila
Resistència bacteriana als antibiòtics: què podem fer?Jordi VilaResistència bacteriana als antibiòtics: què podem fer?Jordi Vila
Resistència bacteriana als antibiòtics: què podem fer?Jordi Vila
University of Barcelona
 
La nutrició com a eix del nostre manteniment funcional.Reenfocament d'objecti...
La nutrició com a eix del nostre manteniment funcional.Reenfocament d'objecti...La nutrició com a eix del nostre manteniment funcional.Reenfocament d'objecti...
La nutrició com a eix del nostre manteniment funcional.Reenfocament d'objecti...
University of Barcelona
 
Gamificador que gamifi que buen gamificador será. Elena Maestre
Gamificador que gamifi que buen gamificador será. Elena MaestreGamificador que gamifi que buen gamificador será. Elena Maestre
Gamificador que gamifi que buen gamificador será. Elena Maestre
University of Barcelona
 
Taller 8. Geofísica
Taller 8. GeofísicaTaller 8. Geofísica
Taller 8. Geofísica
University of Barcelona
 
Taller 7 .Mirant el subsòl
Taller 7 .Mirant el subsòlTaller 7 .Mirant el subsòl
Taller 7 .Mirant el subsòl
University of Barcelona
 
Taller 6. Pati geològic
Taller 6. Pati geològicTaller 6. Pati geològic
Taller 6. Pati geològic
University of Barcelona
 
Taller 4. El món dels cristalls
Taller 4. El món dels cristallsTaller 4. El món dels cristalls
Taller 4. El món dels cristalls
University of Barcelona
 
Taller 5 : Paleontologia, la lectura dels fòssils.
Taller 5 : Paleontologia, la lectura dels fòssils.Taller 5 : Paleontologia, la lectura dels fòssils.
Taller 5 : Paleontologia, la lectura dels fòssils.
University of Barcelona
 
L’origen dels hominoides vivents (gibons, grans simis i humans): aportacions...
L’origen dels hominoides vivents (gibons, grans simis i humans): aportacions...L’origen dels hominoides vivents (gibons, grans simis i humans): aportacions...
L’origen dels hominoides vivents (gibons, grans simis i humans): aportacions...
University of Barcelona
 
El repte de reconstruir un ecosistema de 126 milions d’anys
El repte de reconstruir un ecosistema de 126 milions d’anysEl repte de reconstruir un ecosistema de 126 milions d’anys
El repte de reconstruir un ecosistema de 126 milions d’anys
University of Barcelona
 
L’ ambre. Els ulls que van veure els dinosaure
L’ ambre. Els ulls que van veure els dinosaureL’ ambre. Els ulls que van veure els dinosaure
L’ ambre. Els ulls que van veure els dinosaure
University of Barcelona
 
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de FarmàciaDesenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
University of Barcelona
 
La filosofia DIY a la universitat
La filosofia DIY a la universitatLa filosofia DIY a la universitat
La filosofia DIY a la universitat
University of Barcelona
 
¿Cómo hacer una buena práctica de innovación docente?
¿Cómo hacer una buena práctica de innovación docente?¿Cómo hacer una buena práctica de innovación docente?
¿Cómo hacer una buena práctica de innovación docente?
University of Barcelona
 
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràcticaL'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
University of Barcelona
 
Desplegament de les competències transversals al grau de Gestió i Administra...
 Desplegament de les competències transversals al grau de Gestió i Administra... Desplegament de les competències transversals al grau de Gestió i Administra...
Desplegament de les competències transversals al grau de Gestió i Administra...
University of Barcelona
 
La consideració del servei en la construcció de la identitat professional del...
La consideració del servei en la construcció de la identitat professional del...La consideració del servei en la construcció de la identitat professional del...
La consideració del servei en la construcció de la identitat professional del...
University of Barcelona
 

More from University of Barcelona (20)

Immunoteràpia: “conduint” els limfòcits T més enllà del càncer (... CARTs)
Immunoteràpia: “conduint” els limfòcits T més enllà del càncer (... CARTs) Immunoteràpia: “conduint” els limfòcits T més enllà del càncer (... CARTs)
Immunoteràpia: “conduint” els limfòcits T més enllà del càncer (... CARTs)
 
La cara amable dels bacteris: microorganismes i biomedicació
La cara amable dels bacteris: microorganismes i biomedicacióLa cara amable dels bacteris: microorganismes i biomedicació
La cara amable dels bacteris: microorganismes i biomedicació
 
Els ritmes circadiaris i la seva importància en la salut. Trinitat Cambras
Els ritmes circadiaris i la seva importància en la salut. Trinitat CambrasEls ritmes circadiaris i la seva importància en la salut. Trinitat Cambras
Els ritmes circadiaris i la seva importància en la salut. Trinitat Cambras
 
Resistència bacteriana als antibiòtics: què podem fer?Jordi Vila
Resistència bacteriana als antibiòtics: què podem fer?Jordi VilaResistència bacteriana als antibiòtics: què podem fer?Jordi Vila
Resistència bacteriana als antibiòtics: què podem fer?Jordi Vila
 
La nutrició com a eix del nostre manteniment funcional.Reenfocament d'objecti...
La nutrició com a eix del nostre manteniment funcional.Reenfocament d'objecti...La nutrició com a eix del nostre manteniment funcional.Reenfocament d'objecti...
La nutrició com a eix del nostre manteniment funcional.Reenfocament d'objecti...
 
Gamificador que gamifi que buen gamificador será. Elena Maestre
Gamificador que gamifi que buen gamificador será. Elena MaestreGamificador que gamifi que buen gamificador será. Elena Maestre
Gamificador que gamifi que buen gamificador será. Elena Maestre
 
Taller 8. Geofísica
Taller 8. GeofísicaTaller 8. Geofísica
Taller 8. Geofísica
 
Taller 7 .Mirant el subsòl
Taller 7 .Mirant el subsòlTaller 7 .Mirant el subsòl
Taller 7 .Mirant el subsòl
 
Taller 6. Pati geològic
Taller 6. Pati geològicTaller 6. Pati geològic
Taller 6. Pati geològic
 
Taller 4. El món dels cristalls
Taller 4. El món dels cristallsTaller 4. El món dels cristalls
Taller 4. El món dels cristalls
 
Taller 5 : Paleontologia, la lectura dels fòssils.
Taller 5 : Paleontologia, la lectura dels fòssils.Taller 5 : Paleontologia, la lectura dels fòssils.
Taller 5 : Paleontologia, la lectura dels fòssils.
 
L’origen dels hominoides vivents (gibons, grans simis i humans): aportacions...
L’origen dels hominoides vivents (gibons, grans simis i humans): aportacions...L’origen dels hominoides vivents (gibons, grans simis i humans): aportacions...
L’origen dels hominoides vivents (gibons, grans simis i humans): aportacions...
 
El repte de reconstruir un ecosistema de 126 milions d’anys
El repte de reconstruir un ecosistema de 126 milions d’anysEl repte de reconstruir un ecosistema de 126 milions d’anys
El repte de reconstruir un ecosistema de 126 milions d’anys
 
L’ ambre. Els ulls que van veure els dinosaure
L’ ambre. Els ulls que van veure els dinosaureL’ ambre. Els ulls que van veure els dinosaure
L’ ambre. Els ulls que van veure els dinosaure
 
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de FarmàciaDesenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
 
La filosofia DIY a la universitat
La filosofia DIY a la universitatLa filosofia DIY a la universitat
La filosofia DIY a la universitat
 
¿Cómo hacer una buena práctica de innovación docente?
¿Cómo hacer una buena práctica de innovación docente?¿Cómo hacer una buena práctica de innovación docente?
¿Cómo hacer una buena práctica de innovación docente?
 
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràcticaL'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
 
Desplegament de les competències transversals al grau de Gestió i Administra...
 Desplegament de les competències transversals al grau de Gestió i Administra... Desplegament de les competències transversals al grau de Gestió i Administra...
Desplegament de les competències transversals al grau de Gestió i Administra...
 
La consideració del servei en la construcció de la identitat professional del...
La consideració del servei en la construcció de la identitat professional del...La consideració del servei en la construcció de la identitat professional del...
La consideració del servei en la construcció de la identitat professional del...
 

Avaluació continuada: iniciatives individuals o protagonisme institucional?

 • 1. AVALUACIÓ CONTINUADA: INICIATIVES INDIVIDUALS O PROTAGONISME INSTITUCIONAL? MAX TURULL RUBINAT (mturull@ub.edu)
 • 2. Moltes gràcies per la invitació…
 • 3. EL CONTEXT ACADÈMIC: Oferta docent - 5 Graus (5.445) (69,54%) - 1 Graduat (propi) (383) - 9 Màsters Universitaris (330) - 15 Màsters propis (480) - 31 Postgraus propis (562) - Doctorat (249) Dret (2823) Relacions Laborals (1141) Criminologia (548) Ciències Polítiques i de la Adm. (521) Gestió i Adm. Pública (412) El resultat del procés d’acreditació (ANECA-AQU), de juliol de 2015 - Excel·lència en el Grau de Dret i Grau de Ciències Polítiques (primers de la UB) - Excel·lència en 5 dels 6 estàndards avaluats
 • 4. EL CONTEXT ACADÈMIC: Persones i projectes -Estudiants totals 7.725 -Estudiants de grau 5.445 -Professors 375 -funcionaris 170 -associats 149 -PAS 95 -Grups investigació reconeguts 20 -Projectes investigació finançats 49 -Grups innovació docent (consolid.) 4 -Projectes innovació docent (conced.) 8
 • 5. COMPARACIÓ ENTRE LA SITUACIÓ DE PARTIDA I LA SITUACIÓ ACTUAL De pre-Bolonia (fins 2009) fins post-Bolonia (2013) Tasa de rendimiento 35,87 37,51 37,86 40,28 36,45 35,34 34,64 34,75 33,26 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 curso 1999-00 curso 2001-02 curso 2003-04 curso 2005-06 curso 2007-08 Tasa de Presentados 40,58 35,90 38,88 41,70 40,59 40,05 40,96 38,92 40,84 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 curso 1999-00 curso 2001-02 curso 2003-04 curso 2005-06 curso 2007-08
 • 7. Facultat de Dret UB (llicenciatura i Grau de la UB) Abandono (no inicial, sino global (no se han matriculado en t+1 = ni en quinto ni en el sexto año) 2004- 05 2005- 06 2006- 07 2007- 08 2008- 09 2009- 10 2010- 11 2011- 12 2012- 13 2013- 14 Dret - 1992 41,82% 36,22% 37,04% 39,79% 35,54% 39,76% 39,53% 45,85% 33,95% 25,00%
 • 8. - Havíem tocat fons (rendiment, abandonament, absentisme, etc.) - 2005: Bolonia, lejos, como pretexto: mejora de la calidad docente - ¿innovació? ¿o “simplement” millora docent?: canvis universalitzables - Pla de Millora de la Qualitat Docent (2006) - Creació dels “Grups adaptats a l’EEES” (prova pilot) - Planificació conjunta per l’equip docent - Redacció d’un pla docent de cada assignatura amb informació concreta - Coordinació docent i figura del professor coordinador de grup - Criteris d’avaluació (avaluació continua, número de proves, tipologia de les proves, exigència de correcció lingüística, etc.) - Suport pedagògic per l’alumnat i pel professor L’INICI DE CANVI: 2005-2009 i 2009-2015
 • 9. CREIXEN ELS “GRUPS ADAPTATS A L’EEES”
 • 10. Teoría del Derecho/ Fundamentos del Derecho 61,40 10,98 68,97 55,07 67,57 18,50 30,31 52,41 42,16 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 % Tasa de rendimiento % Tasa de aptos/presentados % Tasa de no presentados Grado en Derecho 2009/10 GA licenciatura 2007/08 GO lienciatura 2007/08 Derecho Romano 58,20 17,51 70,55 46,78 63,37 26,18 31,28 75,75 58,71 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 % Tasa de rendimiento % Tasa de aptos/presentados % Tasa de no presentados Grado en Derecho 2009/10 GA licenciatura 2007/08 GO lienciatura 2007/08 Gráfic 10. Comparació de la taxa de rendiment, taxa d’aptes i taxa de presentats de grups de Grau, Grups Adaptats a l’EEES (GA) i Grups Ordinaris (GO) de la Llicenciatura de Dret. MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC DELS “GRUPS ADAPTATS A L’EEES” (veure diapo 7)
 • 11. Rendimiento académico Exigencia, rigor y calidad docente Mejora del rendimiento académico en un marco de rigor, exigencia y calidad docente PPropuestaropuesta de pde política acadolítica acadéémicomico-- docentdocentee en elen el nuevonuevo marcomarco universitariouniversitario S’ESTÀ CONSTRUINT UN PROJECTE DOCENT La importància del concepte“projecte” docent de titulació o de centre
 • 12. CONTINGUT ACTUAL DEL “PROJECTE DOCENT” - Avaluació continuada (protocol normatiu) - Coordinació docent (Agenda Docent Electrònica; grup pilot M4) - Pla docent d’assignatura (informació d’avaluació explícita, CECAC) - Dimensió dels grups (aprox. 70) - Règim de permanència (tensió docent) - Suport al professorat (MID-Dret, pedagògic, formació, etc.) - Campus virtual - Grups semipresencials (GEO, matrícula obligatòria per a repetidors) - Pla d’Acció Tutorial (grupal 1r, de carrera, NERE, excel·lència, esportistes) - Atenció especial a l’alumnat de nou ingrés (Guia, sessió inaugural, info) - Anàlisis i prospectiva - Servei de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ-Dret) - Assignatura obligatòria en 1r de formació instrumental (TTC)
 • 13. EL QUE QUEDA PENDENT DEL MODEL DOCENT - Reequilibrar teoria – pràctica en la docència ordinària (asimètricament) - Impulsar les pràctiques externes - Potenciar las activitats complementàries (conferències, seminaris, …) - Harmonitzar (i no “cosir”) objectius/competències de l’assignatura amb avaluació - Coordinar els tipus de proves d’avaluació - Implantar l’avaluació de competències transversals - Revisar els temaris dels plans docents para evitar solapaments - Impulsar nous materials docents - Ajustar el Treball de Fi de Grau (conceptualment i avaluació rúbriques)
 • 14. … Y FINALMENT, EL SISTEMA D’AVALUACIÓ (I) - Normativa general de Universitat - Normativa de docència y avaluació de Facultat (aprovada por Junta de Fac.) - Avaluació continuada vs Avaluació única - Avaluació continuada (marc obligatori per totes assignatures 5 graus): - Avaluació continuada = n proves avaluables + 1 prova de síntesis - La normativa fixa la forquilla d’activitats d’avaluació (6 ECTS: 3 o 4 act. = 50%-70%) - Prova de síntesis (30%-50%): caràcter global; requisit aprovar-la. - No esclavitzar-se a l’aritmètica de la ponderació: el professor pot tenir en compte altres evidències d’aprenentatge (arrodonir cap a l’alça; a partir de 7) - Convocatòria única amb sistema de revaluació (es reavalua PS) - El Pla Docent detalla el sistema (número activitats, ponderació, tipologia) - Suspens (=4) por incorrecció lingüística - Copia i plagi: suspens (0) en la convocatòria.
 • 15. … Y FINALMENT, EL SISTEMA D’AVALUACIÓ (II) - Avaluació única - Elecció lliure per l’estudiant (per formulari electrònic) - Límit d’inscripció: 3 setmanes després d’iniciat el semestre - Presentar totes les activitats d’avaluació + examen final en un moment únic (final de semestre) o un únic examen (diferent a PS) - Avaluació en els grups SP/GEO - Avaluació única en dos fases (parcial + prova final) (PD estableix ponderació) - Avaluació en el TFG - 60% qualitat substantiva del treball - 20% qualitat formal del treball escrit - 20% qualitat expositiva oral i capacitat de debat i argumentació - (10% procés d’elaboració del treball, a restar de 60%) - Rúbriques específiques (no obligatòries)
 • 16. REFLEXIÓ FINAL (sobre aquest sistema d’AC) PUNTS DÈBILS: - “L'avaluació continuada” de fet és “avaluació fragmentada” - Exigeix molt esforç al professorat - No hi ha coordinació ni control sobre la adequació de la tipologia d’activitats d’avaluació respecte de les competències i objectius a aconseguir - El sistema d’avaluació continuada penalitza als bons alumnes - Segueix faltant avaluar competències transversals - …. el sistema no és, ni molt menys, perfecte PUNTS FORTS: - Ha permès avançar a tots (els docents) conjuntament, i no només a una “avanzadilla”. - Ha millorat molt tots els indicadors acadèmics (taxa de presentats, de rendiment, d’èxit, d’abandonament)
 • 17. - Perquè canviar - Iniciatives individuals i institucionals poden i han d’avançar conjuntament - Un projecte docent de titulació o centre no és homogeneïtzador o uniformitzador, si no que actua de marc i és integrador. - Ara, un canvi metodològic de gran abast només sembla possible aprofitant un moment d'inflexió o sota pretext d'un canvi obligat estructural (ex. 3+2) - Crear un “grup coordinat” amb prova pilot pot ser un bon instrument per introduir elements de millora docent (un gran cavall de Troia). - S’ha de dotar de contingut substancial a la “coordinació docent” (millora dels temaris, pla de lectura, harmonització de activitats, AC, claustre d’avaluació, activitats compartides, etc…) REFLEXIÓ FINAL (i II)
 • 18. ENLLAÇOS D’INTERÈS (DADES ACADÈMIQUES) - http://www.ub.edu/dret/ (web Facultat Dret UB) - http://www.ub.edu/dret/serveis/docs_mid/saiqu/dades_dades.html (web SAIQU/SGIQ-Dret = Servei de Garantia Interna Qualitat) - http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08282 (memòria i indicadors de qualitat 2013-2014) - http://www.ub.edu/dret/serveis/MID_estudis.htm (estudis i anàlisis de la Facultat de Dret UB) - http://www.ub.edu/dret/serveis/MID.htm (servei MID-Dret) - http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca (Agencia qualitat UB)
 • 20. I res més Moltes gràcies a tots per la vostra atenció