SlideShare a Scribd company logo
Solar Energy Forum              Aurinkokone -työpaja
8.12.2011 Finlandia -talo
                Työpaja

   ’Suomesta aurinkoenergian
      edelläkävijä’          Solar Energy Forum
               8.12.2011
              Finlandia -talo
Solar Energy Forum                           Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -taloSolar Energy Forum

Suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen suurtapahtuma Solar Energy Forum järjestettiin
Finlandia -talossa Helsingissä 8.12.2011 Tekesin Kestävä yhdyskunta-ohjelman ja
uusiutuvien energioiden ohjelman Grooven toimesta.

Aurinkoenergiamarkkinat kasvavat huimaa vauhtia vuosittain ja alan nopea murrosvaihe luo
uusia mahdollisuuksia suomalaiselle energiaosaamiselle. Solar Energy Forum -tilaisuus
onnistui tavoitteessaan koota yhteen aurinkoenergian hyödyntämiseen kytkeytyvien
sidosryhmien avainhenkilöt keskustelemaan suomalaisten mahdollisuuksista ja
pullonkauloista aurinkoenergiamarkkinoilla.

Seminaariin saapui n. 250 osallistujaa mm. energia-, rakennus- ja kuntapuolen
avainhenkilöitä kuulemaan esityksiä markkina- ja kehitysnäkymistä sekä keskustelemaan ja
jakamaan näkemyksiä aurinkoenergian hyväksi tehtävän työn edistämisestä.

Seminaarin aamupäivä tarjosi erinomaisia asiantuntijapuheenvuoroja, joissa Winfried
Hoffman (European Photovoltaic Association), Xavier Noyon (European Thermal Industry
Federation), Anne Brunila (Fortum Oy) ja Matti Visanti (Helsingin kaupunkisuunnittelu-
virasto) toivat oman näkökulmansa aurinkoenergian hyödyntämiseen. Lisäksi edustava
joukko suomalaisia yrityksiä: Jyrki Leppänen (ABB Oy), Veikko Simunaniemi (Järvenpään
mestariasunnot), Petri Konttinen (Aurubis Oy), Jari Varjotie, Savo-Solar Oy
Joe Pimenoff, (Beneq Oy), Anders Troedson, (The Switch) antoivat katsauksen omista
menestystarinoistaan aurinkoenergian osalta.

Aamupäivän esitykset toimivat erinomaisena virikkeenä ja teemaan syventävinä johdantoina
iltapäivän työpajoihin. Työpajojen tarkoitus oli varmistaa, että edustavan ja suurilukuisen
osallistujakunnan arvokkaat mielipiteet ja ideat saadaan hyödynnettyä suomalaisen
aurinkoenergiaosaamisen menestyksen mahdollistamiseksi. Seminaarin työosio päättyi
tuloskatsaukseen, jossa rinnakkaistyöpajoista poimitut edustajat kertoivat näkemyksensä tuloksista.


’Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä’ -työpaja

Työpajan ’Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä’ tavoitteena oli 1) tunnistaa keskeisimpiä
aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä 2) määritellä tärkeimmiksi
koettujen tekijöiden osalta konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden
loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja. Yhdessä työskentelemällä pyrittiin saamaan vastaus
kysymykseen ’Miten Suomi voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja
menestyjäksi kansainvälisillä markkinoilla?’.
Tämä kooste sisältää katsauksen työpajan tuloksiin.
Solar Energy Forum     Aurinkokone -työpaja
8.12.2011 Finlandia -talo
Solar Energy Forum                         Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

Työpajaosiot alkoivat Pöyry Management Consulting Oy:n esityksellä, jossa kuvattiin
Suomen aurinkoenergian arvoketju, sen keskeiset toimijat ja toimijoilla olevia rooleja. Esitys
toimi ajatuksia herättävänä johdantona työpajaan, johon osallistui n. 200 osallistujaa.
Työskentelimme yhdeksässä ryhmässä, joissa oli edustajia useista arvoketjun toimijoista
(energia, julkinen sektori, kaupunki, konsultti/rahoitus, rakennus-ala/arkkitehti, toimittaja,
tutkimustaho, pk-yritys), joten saimme laaja-alaisen näkemyksen tehtävien suorittamiseen.

Työpajan ’Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä’ tavoitteena oli 1) tunnistaa keskeisimpiä
aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä 2) määritellä tärkeimmiksi
koettujen tekijöiden osalta konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden
loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja. Yhdessä työskentelemällä pyrittiin saamaan vastaus
kysymykseen ’Miten Suomi voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja
menestyjäksi kansainvälisillä markkinoilla?’.

Tässä tuloskatsauksessa on esitetty kunkin ryhmän identifioimat:
  A. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee Aurinkoenergian edelläkävijä!
   Nämä kriittisimmät tekijät identifioitiin työjakson päätteeksi ja toimivat koko työn
   kiteytyksenä (ryhmän tärkeimmäksi kokema asia on alleviivattuna).
  B. Keskeisimmät aurinkoenergian asemaa edistävät ja estävät tekijät, sekä
   tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettiset toimenpiteet ja
   toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot.
   Kukin ryhmä tuotti työpajan alussa aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä
   tekijöitä, ja valitsi tunnistetuista tekijöistä keskeisimmät jatkotyöskentelyyn (tämän
   jatkotyöskentelyn tulokset esitetty taulukkoina). Osa ryhmistä yhdisteli tuotettuja
   edistäviä ja estäviä tekijöitä näkemyksensä mukaan tehtävän päämäärää tukien
   (taulukoissa olevat pallot/täpät ovat merkkinä ensimmäisessä työvaiheessa tehdystä
   priorisoinnista).    Ryhmä 1. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian
    edelläkävijä!

       1. Kunnianhimoinen kansallinen tavoite
        yhteinen näkemys
        liiketoimintamahdollisuus ”tarpeeksi voimakas”

       2. Toimintaympäristö, joka kannustaa toteuttamaan tavoitteen
       demojen ja
       pilotin avulla
        insentiivit käyttöönotolle (tariffit!)
        hankintamallit  älä osta halvinta
        Public Private Partnerships

       3. Käyttäjälähtöiset kokonaispalvelut (Tärkein)
        palasista kokonaisuudeksi
Solar Energy Forum                                  Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

Ryhmä 1. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.

Ryhmä 1.
Mahdollistava tekijä tai asia    Mitä tekemistä tarvitaan?          Keskeiset toteuttajat?
Teknologia & osaaminen        Yhteinen tavoite
                   Yhteistyötä
                   Kokonaispalveluja,             Eri alojen yhteiset verkostot
                   poikkitieteellisyyttä,           Kuka pystyy uudistamaan
                   toimialaisuutta               liiketoimintamallinsa?
                                         - Energiayritys, kiinteistö- tai
                                         rakennusalanyritys
                                         ICT + palvelut
                                         (vrt. Nokia 1970, 1980 -> 1990, 2000)
                                         (YIT, Fortum, IBM)
                                         NSN + pk
Mahdollisuus kokeilla uusia     Pilotteja = referenssilaitoksia       Kunnat/ kaupungit mukaan ja
innovaatioita -> täyden mittakaavan                       valtiovalta
pilotti •••
Olosuhteet pakottavat innovoimaan
•••
                  Kannustimia
                   Hankintojen uudistaminen → uusia
                   ratkaisuja käyttöön
                   Hajautettu joht. sov. Alusta
                   - jossa kuvataan päätös- ja
                   toteuttamisprosessit/
                   - jossa julkaistaan = patentoidaan
                   innovaatiot/
                   - jossa keskustellaan --> julk. testit,
                   (uudet) yrittäjät/           -
                   jossa kokonaisuutta hallitaan
Kasvuhakuisia alan yrityksiä •••   Riskinotto                 Ekosysteemit, PPP
                   Uusia toimijoita markkinoille,       Julkinen sektori edelläkävijäksi
                   rahoitusta, liiketoimintaosaamista     kotimarkkinan uudistamisessa
                   → osaajia

                   Yrityksille henkinenkin tuki        Halvin ratkaisu ei saa aina voittaa...
Solar Energy Forum                                Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

Ryhmä 1. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.

Ryhmä 1.
Estävä tekijä tai asia (Haaste)    Mitä tekemistä tarvitaan?       Keskeiset toteuttajat?
Palveluiden kehittäminen       Regulaatio               Aurinko
(käyttövarmuus, huolto, vertailu,
hybridiratkaisut, rahoitus, luvitus
jne.)•••••••
Teknologiaorientoituneita
palveluita "technology push"
tarvelähtöiseksi •
                   Palveluliiketoiminnan       Poliitikot, ministeriöt, kunnat,
                   synnyttäminen edellyttää kokeiluja Tekes, Sitra
                   sekä public-private-people
                   partnershippejä, uusia
                   yritystukimalleja sekä
                   markkinaimua synnyttäviä tukia
                   (tariffit jne.)
                   Teknologia- ja energiayrityksiin    Markkina- ja palvelumuotoilufirmat
                   lisää palvelumuotoiluosaamista ja
                   satsausta (pois tech. pushista)

Varastointi ••••           Suuren mittakaavan esimerkkejä     Isot kiinteistön omistajat,
                                       energiayhtiöt Tutkimuslaitokset,
                                       maanrakentajat
                   Innovaatioita/ teknologiaa
                   Akkuteknologian kehitys
                   Kemian ja sähkön innovaatiot      Cleen, Fortum
Pientuotannon kannattavuuden     Tarvitaan kysyntää ja käyttöönottoa Poliitikot, ministeriöt
parantaminen ••••           tukevia insentiivejä kuluttajille ja
Julkisen sektorin kyky reagoida    yhteisöille (tariffit, demotuet jne.)
muutoksiin, kyky ottaa riskiä ••••
Uskallus/ riskinottokyky,
näkemyksen puute ••••
                   Tiedon jakelu
                   Alalle lisää riskirahoitusta      Sitra, Tekes, Finvera jne.
                   Tietoa tehdyistä kokeiluista →
                   rohkaisua uudistamiseen
                   Sopiva standardointi
                   Rohkeutta, riskinottoa, joustavuutta
                   Ketteryys
                   Saman alan pienten firmojen      Tekes/ ELYt, Osket jne.
                   klusterointi & yhdistäminen,
                   yritysekosysteemien
                   synnyttäminen
                   Start up -yritysten alkuvaiheen    Tekes, Sitra, TEM
                   tukeminen
Solar Energy Forum                         Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo


Ryhmä 1. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn
priorisoinnin jälkeen:

Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen?
  - kylmää
      o (hyvä PV:n kannalta)
      o (lämmitystarvetta)
      o (varastointitarvetta)
  - pinta-alaa
  - mahdollisuus yhteistyöhön eri toimijoiden välillä (luottamus)
  - aurinkoa
  - tekninen osaaminen
  - korkean tason teknologiaosaamista  palaset kasassa
  - osaavaa väkeä
  - teknologiaa ja siihen liittyvää osaamista
  - maabrändi (it works)

Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa?
  - markkinakoko pieni  globaalimarkkina pitää olla tavoite
  - uusiutuvan energian kotimarkkina
  - verkottumiskyvyn puute
  - suuri alkuinvestointi, ROI

    kuluttajatuottajille tuloutus (sähkö ja lämpö/kylmä
Solar Energy Forum                              Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

    Ryhmä 2. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian
    edelläkävijä!


        1. Syöttötariffi tai investointituki

        2. Hybridi + pavelu – kokonaisjärjestelmä osaaminen

        3. Pilotteja ja caseja (Freiburg Suomeen)


Ryhmä 2. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.


Ryhmä 2.
Mahdollistava tekijä tai asia    Mitä tekemistä tarvitaan?       Keskeiset toteuttajat?
Monipuolisuus energian       Yhdistä: tuuli + aurinko + bioenergia Yritykset & tutkimuslaitokset
tuotannossa ja hyödyt on helppo                      (pilotit/ demokohteet)
omaksua ••••
                  Informaatio kuluttajille


Luonnonolosuhteet tukevat      Akkuenergiavarastot
tuotekehitystä ja toimiva yleinen
infrastruktuuri (akkuteknologian
koestaminen) ••••••
                  Aurinkosähkön ja sähköautojen    Kaupungit/ julkinen sektori
                  latauksien yhteistyö         edelläkävijänä
                  (Sähkönsiirtovalmiuksien)      Fingrid, EU-yhteistyö
                  kehittäminen (kapasiteetti,
                  pohjoismainen/ EU-yhteistyö)
Teknologia & luonnontiet.      Koulutusta lisää kaikille tasoille
osaaminen ••••
Osaaminen: sähkönmuunto, ja
materiaalitekniikka •
Huippuosaamista ••••••
                  Verkottuminen - kansainvälisyys   Yliopistot + yritykset + Tekes
                  Tietojen/ taitojen jakaminen
                  Perustutkimukseen panostaminen    Yliopistot, tutkimuksen rahoittajat
                  Osaamisen ja viestittämisen     Energiayhtiöt, palveluyritykset,
                  keskittäminen, tarjoaminen      Motiva
                  kuluttajille keskitetysti
Solar Energy Forum                              Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

Ryhmä 2. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.

Ryhmä 2.
Estävä tekijä tai asia (Haaste)    Mitä tekemistä tarvitaan?     Keskeiset toteuttajat?
Ennakkoluulot ••••••••         Pilotit              Julkishallinto
                    Tiedottaminen → kovaa faktaa   Asiantuntijat, käyttäjät
                    Showrooms/ Freiburg Suomeen
Syöttötariffit - etuoikeus, ei valtion Säädös voimaan          TEM/ hallitus
budjetista, vaan yksityinen sektori
ja sähkön kuluttaja maksavat
••••••••
Yhteiskunnallisen tuen puute (feed-
in tariff jne.) → jos olemassa
tuotteistus ja T& K mahdollistuvat
myös työpaikat
Laki: uusiutuvalle energialle     Laki               Hallitus/ eduskunta
etuoikeus (priority excess to grid)
•••••
                    Pitää ratkaista verkon ylläpito
                    (tuotot/ kustannukset)
                    yhdistäminen syöttö- ja
                    käyttötariffiin?


Ryhmä 2. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn
priorisoinnin jälkeen:

Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen?
  - paljon tilaa
  - Suomi on ääriolosuhteiden testilabra
       o pienuus eduksi: 1) ketteryys, 2) yhteistyökyky + pakko, 3) luotettavuus
  - aurinkoteknisten järjestelmien integrointi muihin jo menestyviin teknologia-aloihin (it,
    telecom, jne…)
  - suomalaisten yritysten luotettava kuva maailmalla (tekniset ratkaisut, järjestelmät)
  - hyviä yritysesimerkkejä

Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa?
  - asenne aina saatavilla olevasta sähköstä (kotimarkkina)
  - talvikuukaudet
  - halpa sähkö
  - aurinkoenergiatekniikan integrointi rakennuksiin/ komponentteihin
  - tutkimusyhteistyön kehittäminen yliopistojen/ yo:jen ja teoll. välillä
  - palvelut puuttuvat – avaimet käteen ym.
  - kaupunki talvella
  - aurinkoenergiapotentiaali-portaali + järjestelmä
  - kotimarkkinat puuttuu
  - parannettava varastoimista
  - yhteistyötä lisää autoteollisuuden kanssa! (akkujen teho + paino)
Solar Energy Forum                               Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo


     Ryhmä 3. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian
     edelläkävijä!        1. Markkinan luominen
          - syöttötariffi

        2. Kokonaisjärjestelmäosaaminen

        3. Tiedotus & markkinointiRyhmä 3. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.

Ryhmä 3.
Mahdollistava tekijä tai asia    Mitä tekemistä tarvitaan?       Keskeiset toteuttajat?
Osaaminen (teknologinen)      Sulautetut järjestelmät        Korkeakoulut (yo/ amk)
••••••••••             koulutukseen takaisin         teollisuuden veturit
                  Poikkitieteellisyys koulutukseen
                  Integrointi, markkinointi,      Solar-energy-developer →
                  räätälöidyt koulutusohjelmat,     projektikehittäjät, kuntien/
                  massaräätälöinti           yksityiset aluekehittäjät
Toimijoiden yhteistyö        Tuotteistaminen (laitteet &      "Frenemies" e.g. co-opetition
(yritystoimijat, Tekes, tutkijat)  palvelut)               (näennäisten. kilpailijoiden
••••••                                  yhteistyö kokonaismarkkinoiden
                                     kasvattamiseksi)
                  Kunnon etujärjestö (vrt. Sulpu)
                  Valtio mukaan → budjetti
                  määrärahaa
Kokoava yhteistyö ••••       Yritysverkostojen/ arvoketjujen    Veturiyritykset/ toimijat, tilaajat:
                  rakentamista             tiukat & haastavat vaatimukset,
                                     Kunnat (julkiset hankinnat/
                                     vaatimukset työkaluna), Tekes
                  Aktiivista tiedotusta & keskustelua
                  (verkkotyökalut + verkostot)
                  Kysynnän kasvattaminen
Solar Energy Forum                                Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

Ryhmä 3. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.
Ryhmä 3.
Estävä tekijä tai asia (Haaste)    Mitä tekemistä tarvitaan?      Keskeiset toteuttajat?
Integraation puute          Toimiva varastointi
(kokonaisratkaisut, tiedon saanti)
••••••••••
                   Helppo verkkoon liittyminen
                   Yhteistyön lisääminen        Viranomaiset, teknologiayritykset,
                                      kunnat, innovaatiointegraattorit
                   Koulutusta              Yritykset, tutkimuslaitokset
                   Uusia toimijoita? → palveluliikket?
                   Kansainvälinen yhteistyö
                   Asentajien koulutukset       Ammattikoulut
Hinnan korkeus (syöttötariffien    Avustukset (Tem:in avustus     Valtio, EU
puute, teknologian korkea hinta)   korkeammaksi)
•••••••
                   3D-BIM pakollisiksi
                   ARK, RAK, LVIS, TATE →       Tutkijat, voimayhtiöt, hallitus, Tem
                   mahdollistetaan ENE-tarkastelut
                   saman tietomallin äärellä
                   - kaavamääräyksiin ENE-"klausuulit"

                   Pääsuunnittelijakoulutusta ENE-   Käytännön tasolla:
                   osaamisesta/ → tiedonsiirtoa     ARKKITEHTIKUNNASTA: kaavoittajat
                   rakentajille (myös OKT-sektori    & pääsuunnittelijat,
                   private builders)          KIINTEISTÖOMAISUUDEN
                   - ENE-asioiden "markkinointi"    HALLITSIJAT senaattikiinteistöt ja
                   "taviksille" = vähemmän       vastaavat
                   sisustusohjelmia ja enemmän
                   asiaohjelmia energiavaihtoehdoista
                   = ENE-EDUCATION (OKT-LIITTO,
                   KUNTALIITTO jne.) ← lisää
                   tiedotusta kansalaisille
                   Tulevaisuuden näkymät = VEROTUS,   KUKA HANSKAA & OTTAA KOPIN
                   SIIRTOVERKKOMAKSUT ym KULUT     OLEMASSA OLEVAN OKT-
                   esille: "transparency" En halua   KIINTEISTÖJEN ENE-REMONTEISTA &
                   myydä "tuotetta", jolla ei ole    ENE-INTEGROINNEISTA
                   selkeää tulevaisuutta: vertaa
                   pelletit VAPO?
                   Markkinointi
Asenteet & tahtotila         Tiedon levittäminen         Se kuka tietää???, Motiva
(varauksellinen, negat.; päättäjät,
kansalaiset, viranomaiset,
yritystoimijat)
                   Keskustelun aktivoiminen
                   Kannustinten luominen
                   Puolueetonta & neutraalia tietoa
                   (Esitä perusasiat)
                   Yksinkertaista, mutta totta
                   Yksinkertainen lupakäytäntö     Kunnat, sähköyhtiöt
                   Vahvaa johtajuutta & kasvot     Ministerit/ johtavat virkamiehet,
                   aurinkoenergiamuutokselle      asiantuntijat, poliitikot/ poliittiset
                                      päättäjät
Solar Energy Forum                       Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo


Ryhmä 3. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn
priorisoinnin jälkeen:

Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen?
  - positiivinen innovointiympäristö
  - suomalainen design-osaaminen (estetiikka-osaaminen)
  - tarve
  - koulutus & osaaminen
  - asiakaslähtöiset kokonaisjärjestelmät
  - (koti) markkinat = EU

Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa?
  - kehittymättömät kotimarkkinat
  - teknologia-/ liiket. integraattoreiden puute – siilot
  - koulutuksen puute
  - Fin-paradigma
  - muutosvastarinta (kunnat & valtio)
  - teknologian kansanomaistaminen
  - marketing vs. lämpöpumput
Solar Energy Forum                              Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

   Ryhmä 4. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian
   edelläkävijä!


        1. Tukijärjestelmät

        2. Aurinkoenergian kansantajuistaminen
          - informaatio

        3.
        a. Liian hitaat prosessit (luvat, tuotteet)
        b. TuotteistaminenRyhmä 4. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.
Ryhmä 4.
Mahdollistava tekijä tai asia   Mitä tekemistä tarvitaan?       Keskeiset toteuttajat?
Olemassa oleva sähkönsiirtoverkko Sähköverkon "avaaminen"        Eduskunta, TEM
(hyvä) ••••••
                 Älykäs verkko             Alan yritykset
Aurinkoenergian          Informaation selkeyttäminen,
kansantajuistaminen •••••     "opas", tv-ohjelma, sarjakuva
                 Energiaopetusta jo peruskouluun    Eduskunta, lait, Opetusministeriö
                 Luodaan energiayhdistysten       ↔ Yhdistykset
                 kattojärjestö
Energiaomavaraisuus tavoiteltava Aurinkoenergian kausivarastointi    Tutkimuslaitokset, yliopistot,
asia → aurinkoenergia yksi hyvä  (24h, kesä → talvi)          yritykset
ratkaisu ••••
                 Sähköautot

Ryhmä 4. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.
Ryhmä 4.
Estävä tekijä tai asia (Haaste)    Mitä tekemistä tarvitaan?     Keskeiset toteuttajat?
Tukijärjestelmät •••••         Lobbaus              Aty, (uusiutuvan energian yritykset)

                    Lakimuutos            TEM/ eduskunta
                    Tukiprosessit jatkuviksi → pois TEM, (Ely-keskukset)
                    vuosittaisuus
                    (Selvitys tukijärjestelmien
                    muuttamisen vaikutuksista)
Syöttötariffi ••••           Selvitys tukijärjestelmien
                    muuttamisen vaikutuksista
Liian hitaat prosessit (luvat, tuet)  Linjakas - yksinkertainen
••••                  energiapolitiikka
                    Kaavoitus nopeammaksi      Kunnat
                    Saksan lupaprosessi, benchmark →
                    Saksa
Solar Energy Forum                          Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

Ryhmä 4. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn
priorisoinnin jälkeen:

Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen?
  - huippuosaamista tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä
  - innovaatioyhteistyöarvoketjun tiivistäminen (koko ekosysteemi)
  - olemassa innovaatioita tukevia tahoja
  - huippuosaaminen
  - kotimarkkinat starttina  vienti (esim. Pietari)
  - julkiset projektit esimerkkinä (Porin uimahalli)
  - syöttötariffi pv + aurinkolämpö (Florida)
  - maalämpöilmiö 100  1000 
  - perusinfra kunnossa (vrt. Tsekki)
  - tekninen osaaminen

Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa?
  - kaupallistaminen
      o elementtien hinnat alas
      o tuotteet helposti ostettaviksi kuluttajille
      o asentajien osaaminen
      o läpinäkyvät elinkaarikustannukset
  - rakennusteollisuus konservatiivinen
  - julkishallinnon ”ymmärrys”  jäljessä kehityksestä (10-20)
  - energiamarkkinan regulaatio
    ( enabling prosumers!)
     whole sale –malli?
     kuluttajien voimaannuttaminen
  - verotuksen keventäminen/ poistaminen
  - asenne ”eihän meillä aurinko paista”
  - liika vaatimattomuus ja pelko kokeilla uutta
  - syöttötariffi
  - kotimarkkinat
  - kuntien ja energiayhtiöiden asenne
  - kuntien ja energiayhtiöiden asenne
  - kotimarkkinat
Solar Energy Forum                             Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo


    Ryhmä 5. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian
    edelläkävijä!        1. Pientuotannon myymisen vaikeus

        2. Tekninen osaaminen

        3. Palveluyritysten puute
Ryhmä 5. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.

Ryhmä 5.
Mahdollistava tekijä tai asia   Mitä tekemistä tarvitaan?      Keskeiset toteuttajat?
Hyvä perusteknologia ja osaaminen Osaamisen ylläpito ja lisääminen  Yliopistot, opistot, koulut
••••     Sähkötekniikan
osaaminen ••• Tekninen
osaaminen •••••
                 Tuotteistaminen (vaatii firmojen  Osuuskunnat, vientiringit, yritykset
                 yhteistyötä)
                 Markkinointia
Positiivinen mielikuva/ yleinen  Tiedotusvälineet          Yhdistykset
mielipide/ kansantuki ••
                 Toimivia kohteita, esimerkkejä   Yritykset, viranomaiset,
                                   sähköverkon omistajat
                 Opetusmateriaali          Valveutuneet kansalaiset

                 Messuja
                 Yhteiskunnan esimerkki
Etäluettavat sähkömittarit    Kaksisuuntainen luku + syöttötariffi Sähkölaitokset   Viranomaiset
(tiedonsiirtoon) •
                 Lainsäädäntö/ asetukset/      Viranomaiset
                 pelisäännöt
Solar Energy Forum                               Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

Ryhmä 5. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.


Ryhmä 5.
Estävä tekijä tai asia (Haaste)   Mitä tekemistä tarvitaan?       Keskeiset toteuttajat?
Byrokratia - liika byrokratia pois  Minimivaatimukset spesifioitava
(turvallisuuden hoito tärkeä asia)  täsmällisesti, CE-merkintä riittää
•••
Hallinnolliset esteet (luvat +
kaavoitus, verkkoon kytkennän
vaikeuttaminen, monopoli) ••••
                   Lakimuutos              Eduskunta, ministeriöt
                   Yksi lomake              Sähköyhtiöt
Verkkoon syötön pelisäännöt/     Pelisäännöt (lait) kuntoon, "reilu  Eduskunta, yritykset, sähkölaitokset
standardit/ hinta ••••        hinta" tuotteelle
                   Laitekehittelyä
                   Hyvää tahtoa
                   Tuottajat mukaan + kuluttajat     Tiedotusvälineet
                   (tiedon lisääminen)
Pientuotannon myymisen vaikeus    Suurtuotannon jarrutus estettävä
•••
Aurinkoisen palvelun puute •••    Laitekehittelyä            Yritykset ja yliopistot
                   Luodaan markkinat           EMV
                   Potentiaalisten yrittäjien koulutus  Ely-keskukset, ATY
                   Teknologioiden/ laitteiden
                   "integrointi" ja palvelun
                   tuottaminen
                   Avaimet käteen -palvelu        Yritykset (kannusteita tarvitaan)

Ryhmä 5. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn
priorisoinnin jälkeen:

Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen?
  - hyvät yritykset
       o yleinen kehitys: 1) energian hinta, 2) CO2
  - valoisat kesäyöt
  - kattava rahoitus kasvuyrityksille
  - verohyödyt/ tariffit
  - haittaverot fossiileille
  - pitkän täht. suunnitelmat
  - asennusten yksinkert. – matti meikäläinen on osattava

Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa?
  - aurinkoisen palvelun puute, vanhoillisuus – ensin kielletään
  - uudet yhtiömallit välttämättömiä    , investointien starttirahoitus
  - tiedon puute kuluttajilta    , mitattavuus, hyödyt nähtävä omin silmin
  - pimeät talvipäivät  varastot
  - pieni kotimarkkina, pitkä talvi  ennakkoluulot    , puuttuva aurinkoenergiatuki.
Solar Energy Forum                             Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo    Ryhmä 6. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian
    edelläkävijä!
       1. Tarvitaan aktiivisia toimia valtiovallalta (liittymisäännöt,
       verotus, syöttötariffit)

       2. Klusteroituminen & osaamisen jalostaminen avaimet
       käteen –palveluiksi (tuotteistaminen)

       3. Aurinkoenergian markkinointi/ yleisen tietoisuuden
       lisääminen
Ryhmä 6. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.

Ryhmä 6.
Mahdollistava tekijä tai asia   Mitä tekemistä tarvitaan?      Keskeiset toteuttajat?
Aurinkoenergiaosaaminen/     Perustutkimus
tutkimus/ insinööriosaaminen
•••••
                 Workshopit
                 "Osaamisen" hyödyntäminen/      Palvelualojen uudet toimijat
                 muuntaminen tuotteiksi/
                 palveluiksi, joita ihmiset haluavat/
                 uskaltavat ostaa
                 Osaajien keskitetty lista ja     Tekes
                 aurinkoteknillinen seuratoiminta
                 Koottu osaaminen →
                 yhteenliittymät = erikoisosaaminen

Meillä on säätövoimaa (vesivoima) Vesivoiman ylläpito        Voimayhtiöt
••••
                 Tulevaisuuden säätövoiman kehitys Tutkimuslaitokset
                 (polttokennot)
                 Vesivoiman kehittäminen      Voimayhtiöt, Ympäristöministeriö
Yleinen teknologiamyönteisyys   Suomalaisia aurinkoenergia
                 innovaatioita
                 Avaimet käteen, ml. Verkkoliitäntä
                 Markkinointi
                 Parhaiden ratkaisuiden kopiointi
                 ulkomailta
Solar Energy Forum                             Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

Ryhmä 6. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.
Ryhmä 6.
Estävä tekijä tai asia (Haaste)  Mitä tekemistä tarvitaan?      Keskeiset toteuttajat?
Verkkoon liittymisestä puuttuu  Tehdään liittymisestä imoitusasia  Et/ verkkoyhtiöt, kuluttajajärjestöt
käytännöt ••••••         (esim. A4-lomake netissä)
                 Tyyppihyväksyntä riittää       Uudet palvelutoimijat
                 Et:n valvottava, että verkkoyhtiöt
                 noudattavat sovittuja sääntöjä
                 Asiakaskokemuksen
                 yksinkertaistaminen
                 Operaattorimarkkinan luonti     Verkkojen omistajat
Kotimarkkinan puute ••••     Yhteistyö "solar beltin" kanssa
                 Yhteispohjoismaiset markkinat
                 Loma-asunnot aurinkoenergialla    Kuluttajat
                 Kaavoitus              Kunnat, Ympäristöministeriö
                 Verotus               Valtiovarainministeriö
                 Markkinoita on "mobiilisähkölle"
                 kännykkää ja läppäreitä varten
                 aurinkokennon kautta
Piensähkön markkinoita ei ole/  Nettosähkömittari - erotuksesta
puuttuu syöttötariffi ••••    vain vero ja maksu
                 Maltillinen syöttötariffi      TEM
                                    Sähkön myyjät/ ostajatRyhmä 6. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn
priorisoinnin jälkeen:

Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen?
  - kokeiluille avoin yhteiskunta
  - teknologian pukeminen palveluiksi
  - asiantuntemus
  - tuotanto lähellä kuluttajia (ei siirtokustannuksia)
  - intressi teknologia/ talous
  - hyvin toimiva sähköverkko
  - poikkitieteellinen osaaminen
  - Suomessa tarvitaan varastointi, kehitetään sitä!
  - insinööriosaaminen

Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa?
  - markkinointiosaaminen
  - paljon pieniä toimijoita
  - varastointi
  - saatavuuden vaihtelu
  - ennakkoluulot
  - regulaation purku
  - syöttötariffi
  - tarpeen herättäminen
Solar Energy Forum                               Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo    Ryhmä 7. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian
    edelläkävijä!
        1. Energiapolitiikka

        2. Toimialaa yhteenkokoava veturi

        3. Energian kausivarastoRyhmä 7. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.

Ryhmä 7.
Mahdollistava tekijä tai asia    Mitä tekemistä tarvitaan?      Keskeiset toteuttajat?
Korkea ja laaja-alainen osaaminen "B2B"-tyyppistä toimintaa,       Tekes, VTT, yliopistot
(järjestelmä, materiaali, pinnoitus, toimijakartta, osaamiskartta
tehoelektroniikka) ••••••••
Teknologinen osaaminen, kokemus,
koulutus •••••
                                        Yrittäjät
Vahvan teknisen ym. osaamisen
tuotteistaminen vientituotteeksi                              ?
••••••••
                   Saattaa toimijat yhteen       TEM
                   Isot veturit tukemaan start-up:eja
                   Eria alojen edustajat yhteen
                   Hybridimallit (suunn. + käyttö)
                   Materiaalikehitys
Laadukas sähköverkko         Smart grid -tutkimusprojekteja,   Yliopistot, sähköyhtiöt
(mahdollistaa periaatteessa     pilotteja, toteutusta
myynnin) •••••
Edistyksellinen, älykäs sähköverkko,
jossa mahdollista pilotoida uutta ••
                   → Tuotteistusta vientituotteeksi
                   Joustava laskutus
Haastavat luonnonolosuhteet,     Uusia tutkimusprojekteja (miten   Yliopistot, VTT, yritykset, Motiva
lämmön kysyntä ••••         tätä hyödynnetään, miten tämän
                   päälle rakennetaan)
                   Loppuasiakkaiden tietoisuuden
                   parantaminen tästäkin realistisesta
                   vaihtoehdosta lämmitys-/
                   jäähdytysmuodoksi
Solar Energy Forum                              Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

Ryhmä 7. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.

Ryhmä 7.
Estävä tekijä tai asia (Haaste)    Mitä tekemistä tarvitaan?      Keskeiset toteuttajat?
Poliittisten linjausten puute,    Järjestemällinen lobbaus → vaatii  Aurinkoteknologiayhdistys? tms.
byrokratia, syöttötariffit ••••••••  yhteistyötä toimijoiden välillä
Poliitisen tahdon ja uskalluksen
puute •••••• Tukijärjestelmän
puute •••••
                   Tariffi/ investointituki tms.    TEM, kunnat
                   synnyttämään markkinaa ja uutta
                   liiketoimintaa tänne →
                   Sähkön pientuottaminen ja myynti  Sähköyhtiöt
                   verottomaksi (uusiutuville)
Palveluintegraattoreiden puute    (Pien) rahoitus           "Solar-pankki" ↔ innovatiivinen
••••••                                  yrittäjä
                   Kokonaisosaamista kuten
                   "lämpöpumppupaketit"
                   Kuntien mahd. synnyttää ko.
                   markkinat
                   Business-mallin tunnistaminen?
Energiavarasto ••••          Energian varastointiin liittyvää  Aluerakentaja = kaupunki, Fortum
(← ratkaisu) Kausivaihtelut ••••••  tutkimusta             ym. kaupunkien energialaitokset
                   Oikeus myydä kl-verkkoon      TEM, kl-yhtiötRyhmä 7. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn
priorisoinnin jälkeen:

Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen?
  - tuotannon tukeminen
  - tunnistettavissa kasvava kysyntä rakennetun ympäristön kehittämisessä
  - ”kallis lämpö”
  - osaamista energia tehokkuudesta ja tarvittavista ratkaisuista
  - hyvä infra
  - t & k verkosto ja tuki

Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa?
  - myynnin vaikeus
  - hinta
  - olemattomat kotimarkkinat
  - tekniset ongelmat
  - suurempien kokonaisuuksien hallinta
  - ennakkoluulot
Solar Energy Forum                            Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo
    Ryhmä 8. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian
    edelläkävijä!       1. Kannusteet = energiapolitiikka
       - hinta
       - vero
       - ympäristöarvot

       2. Konsepti (liiketoiminta-, plavelu…)
       + 22°C turn key

       3. Arvot ja asenteet
Ryhmä 8. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.

Ryhmä 8.
Mahdollistava tekijä tai asia    Mitä tekemistä tarvitaan?    Keskeiset toteuttajat?
Vankka osaaminen (materiaalit,   Olemassa olevan osaamisen    Kärsivälliset business-enkelit
prosessit, design,         ympärille laajempi verkosto
systeemiosaaminen) •••••
Knowledgeable people,
international trade & high
technology ••••••••• Osaamista,
keihäänkärkiyrityksiä ja -ihmisiä
••••

                  Tutkimusosaaminen yrityksiin
Summer sun together with efficient Yhteinen systeemitason ratkaisu  Yritysryhmä, Tekes-rahoitus
batteries technology •••      (energia + varastointi)
Suomi pilottimaana •••       Kunnat testialustoiksi      Kunnat
                  Kaavoitukselle ohjataan      Julkiset kiinteistöjen omistajat,
                  toteutuksen laatua        yksityiset kiinteistöjen omistajat,
                                   rahoitusmallit
Solar Energy Forum                                Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -taloRyhmä 8. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.

Ryhmä 8.
Estävä tekijä tai asia (Haaste)  Mitä tekemistä tarvitaan?         Keskeiset toteuttajat?
Kannusteet puuttuu ••••••• Sähkö/ Poliitikkojen lobbaaminen →        Poliitikot
lämpö liian halpaa ••••••     oikeaa tietoa hyödyistä

                  Tietoa kuluttajille           Kaikki toimijat
                  mahdollisuuksista
Government policies lacking behind Edistyksellinen teollisuuspolitiikka, Koulutus/ kasvatus
business opportunities ••••    HINKU-aatteen levittäminen (esim.
Konservatiiviset asenteet ja    luomuruoka)
poitiikka •••••

Puuttuva markkina •••        Mrk-aviverit?, julkiset toimijat
                  markkinoiden avaajina
                  "Olosuhde-markkinat" (ostan
                  vuodeksi 22 °C sisälämpötilan)
                  Liiketoimintamallit (katot vuokralle)

                  Design - muu tarve           Koko arvoketju, uudet arvoketjutRyhmä 8. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn
priorisoinnin jälkeen:

Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen?
  - paljon valoa (lumi)
  - kokeilun halua, ilmapiiri myönteinen
  - aurinkoa enemmän kuin moni luulee
  - district heating experience & competence
  - aurinkoenergia näkyvää  ”voin osallistua”
  - energiatarpeen minimointi – passiivirakent.
  - hybridiratk.
  - aluetasoiset järjestelmät

Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa?
  - puuttuva asianomistaja (driveri/ boosteri)
  - syöttötariffia ei ole
  - vuodenajat
  - total solution design capabilities
  - lacking awareness of buyers
  - energiainfra vanhanaikainen
  - säätövoima uusiutuviin en.ratk.
Solar Energy Forum                              Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo


    Ryhmä 9. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian
    edelläkävijä!        1. Yhtenäinen tukipolitiikka kotimarkkinoiden luomiseksi
        ↓
        2. Talotekniikkaan integroidut palvelu- ja tuoteratkaisut
        ↓
        3. Asentaja- ja suunnittelukoulutukset


Ryhmä 9. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.
Ryhmä 9.
Mahdollistava tekijä tai asia    Mitä tekemistä tarvitaan?      Keskeiset toteuttajat?
Suomalainen koulutusjärjestelmä ja Johdonmukaiset ja ajantasaiset    Ammattikoulut,
sen mahdollisuudet ••••••••     koulutusohjelmat →          ammattikorkeakoulut, yliopistot
                  kokonaisvaltaisuutta,
                  asentajakoulutukset
Teknisesti toimiva sähköverkkoinfra Eri osapuolten välistä yhteistyötä
•••••
                  Ei vastakkainasettelua
Nettoenergia lähestymistapa     Selkeät ohjeet/ohjeistukset     Palveluntarjoajat, integrointi
•••••••               rakentajille
                  Mahdollisuuksien ymmärtämistä

Ryhmä 9. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät
tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi
tarvittavat tahot.
Ryhmä 9.
Estävä tekijä tai asia (Haaste)   Mitä tekemistä tarvitaan?      Keskeiset toteuttajat?
Energiapolitiikan puute •••••    Pitkäaikainen, ennustettava ja    Ympäristöministeriö + TEM +
Energia-/ ympäristö-/        yhdenmukainen UE-tukipolitiikka   valtionvarainministeriö ← yksi
teollisuuspolitiikan kapeakatseinen                   "luukku" yritykselle
yhdistäminen •••••••••
Kotimarkkinan kehittäminen →
tukipolitiikka •••
                  Aggressiivinen tukipolitiikka
Kansainvälinen tuotteistaminen/   No problem jos on mitä myydä
markkinointi •••••
Byrokratia •            Kokonaisvaltainen maankäytön
Viranomaisten koordinaation     suunnittelu
kyvyttömyys •••
                  Simppeli lupakäytäntö ja       Yksi "luukku" yrityksille
                  yhdenmukainen
                  (Kansalaisten valitusoikeuden
                  kaventaminen,
                  tuulivoimaongelma?)
Solar Energy Forum                       Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -talo

Ryhmä 9. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn
priorisoinnin jälkeen:

Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen?
  - tekninen osaaminen ja sen perinteet
  - t & k –ilmasto (vuodenajat)
  - toimittajien hybridijärjestelmät
  - vahva teknologinen osaaminen
  - varastointiteknologian kehittäminen
  - ICT, automaatio- ja rakennusteknologiaosaaminen

Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa?
  - yhtenäiset käytännöt energiaverkkoihin liittymiselle
  - väärät ennakkoluulot ja asenteet
  - ”avaimet käteen” –tuotteiden kehittäminen
  - kuntatason päätökset
        1) maankäyttö ja 2) rakentaminen
  - yksityisille investointituki + korjausrakentaminen

 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Solar Energy Forum                          Aurinkokone -työpaja
 8.12.2011 Finlandia -taloLoppusanat

Solar Energy Forum kokosi yhteen aurinkoenergian hyödyntämiseen kytkeytyvien
sidosryhmien avainhenkilöt keskustelemaan suomalaisten mahdollisuuksista ja
pullonkauloista aurinkoenergiamarkkinoilla. Saimme ’Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä’
-työpajoihin erittäin edustavan ja suurilukuisen osallistujakunnan mikä näkyi lyhyestä
työajasta riippumatta korkeatasoisena lopputuloksena.

Tunnistimme suuren joukon aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä
tarvittavia konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja.
Yhdeksässä ryhmässä työskentelemällä saimme useita vastauksia kysymykseen ’Miten Suomi
voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja menestyjäksi kansainvälisillä
markkinoilla?’. Ryhmien tuotoksissa (3 tärkeintä tekijää) on havaittavissa riittävästi
synergiaa, yhteistä tahtotilaa, ja rikastuttavaa eroavaisuutta, joita kaikkia tarvitaan Suomen
aurinkoenergia osaamisen kasvattamiseksi, sekä uusien menestyskäytäntöjen löytämiseksi
teknologisesti, energiapoliittisesti, ja erityisesti uusien kansainvälisten liiketoiminta-avausten
mahdollistamiseksi.Aurinkoenergia(r)evoluution terveisin!

Aki Koivistoinen
_________________________

Aki Koivistoinen
Director, Business Evolution
+358 50 309 4298
aki.koivistoinen@dazzle.fi
Dazzle Oy
Salomonkatu 17 B 12th floor
FI-00100 Helsinki
_________________________

More Related Content

Similar to Aurinkoenergia kooste työpajasta (081211)

Palvelujen tulevaisuus 4.3 2015
Palvelujen tulevaisuus 4.3 2015Palvelujen tulevaisuus 4.3 2015
Palvelujen tulevaisuus 4.3 2015
Isto Vanhamäki
 
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
Sitra Maamerkit
 
Cleantech Finland - Ympäristöstä liiketoimintaa 13.2.2007
Cleantech Finland - Ympäristöstä liiketoimintaa 13.2.2007Cleantech Finland - Ympäristöstä liiketoimintaa 13.2.2007
Cleantech Finland - Ympäristöstä liiketoimintaa 13.2.2007
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkostoTekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Timo Rainio
 
Teollisen tuotannon muutokset sekä niiden vaikutus työhön ja osaamistarpeisii...
Teollisen tuotannon muutoksetsekä niiden vaikutus työhön ja osaamistarpeisii...Teollisen tuotannon muutoksetsekä niiden vaikutus työhön ja osaamistarpeisii...
Teollisen tuotannon muutokset sekä niiden vaikutus työhön ja osaamistarpeisii...
Timo Rainio
 
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Timo Rainio
 
Ekosysteemit presentaatio joulukuu 2016
Ekosysteemit  presentaatio joulukuu 2016Ekosysteemit  presentaatio joulukuu 2016
Ekosysteemit presentaatio joulukuu 2016
Jussi Järvinen
 
Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeen esittely
Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeen esittelyAalto-yliopiston FinSolar-hankkeen esittely
Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeen esittely
Karoliina Auvinen
 
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteenJyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
20120830 fin nuclear_kuvaus_lj
20120830 fin nuclear_kuvaus_lj20120830 fin nuclear_kuvaus_lj
20120830 fin nuclear_kuvaus_lj
JFinNuclear
 
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, anna virolainen elinkeinoelämän keskusliitto
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, anna virolainen elinkeinoelämän keskusliittoJätehuoltopäivä 27.2.2014, anna virolainen elinkeinoelämän keskusliitto
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, anna virolainen elinkeinoelämän keskusliitto
raumankauppakamari
 
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Timo Rainio
 
Alueelliset resurssivirrat -seminaari 27.10.2014: Yhteenveto ryhmätyöskentelystä
Alueelliset resurssivirrat -seminaari 27.10.2014: Yhteenveto ryhmätyöskentelystäAlueelliset resurssivirrat -seminaari 27.10.2014: Yhteenveto ryhmätyöskentelystä
Alueelliset resurssivirrat -seminaari 27.10.2014: Yhteenveto ryhmätyöskentelystä
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Juha Suuronen: Kiertotalouden tiekartta - Tekesin rahoitusmahdollisuudet
Juha Suuronen: Kiertotalouden tiekartta - Tekesin rahoitusmahdollisuudetJuha Suuronen: Kiertotalouden tiekartta - Tekesin rahoitusmahdollisuudet
Juha Suuronen: Kiertotalouden tiekartta - Tekesin rahoitusmahdollisuudet
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukenaKestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Päivi Hietanen
 
Asko Kippo: SAVE ENERGY Project
Asko Kippo: SAVE ENERGY ProjectAsko Kippo: SAVE ENERGY Project
Asko Kippo: SAVE ENERGY Project
shakamie
 
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmastaArto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Prizztech
 
Tampere Innovation Flow
Tampere Innovation FlowTampere Innovation Flow
Tampere Innovation Flow
anne-mari
 
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihankeReijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
GBC Finland
 
Julkinenrahoitus
Julkinenrahoitus Julkinenrahoitus
Julkinenrahoitus
Timo Rainio
 

Similar to Aurinkoenergia kooste työpajasta (081211) (20)

Palvelujen tulevaisuus 4.3 2015
Palvelujen tulevaisuus 4.3 2015Palvelujen tulevaisuus 4.3 2015
Palvelujen tulevaisuus 4.3 2015
 
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
 
Cleantech Finland - Ympäristöstä liiketoimintaa 13.2.2007
Cleantech Finland - Ympäristöstä liiketoimintaa 13.2.2007Cleantech Finland - Ympäristöstä liiketoimintaa 13.2.2007
Cleantech Finland - Ympäristöstä liiketoimintaa 13.2.2007
 
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkostoTekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
 
Teollisen tuotannon muutokset sekä niiden vaikutus työhön ja osaamistarpeisii...
Teollisen tuotannon muutoksetsekä niiden vaikutus työhön ja osaamistarpeisii...Teollisen tuotannon muutoksetsekä niiden vaikutus työhön ja osaamistarpeisii...
Teollisen tuotannon muutokset sekä niiden vaikutus työhön ja osaamistarpeisii...
 
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
 
Ekosysteemit presentaatio joulukuu 2016
Ekosysteemit  presentaatio joulukuu 2016Ekosysteemit  presentaatio joulukuu 2016
Ekosysteemit presentaatio joulukuu 2016
 
Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeen esittely
Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeen esittelyAalto-yliopiston FinSolar-hankkeen esittely
Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeen esittely
 
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteenJyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
 
20120830 fin nuclear_kuvaus_lj
20120830 fin nuclear_kuvaus_lj20120830 fin nuclear_kuvaus_lj
20120830 fin nuclear_kuvaus_lj
 
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, anna virolainen elinkeinoelämän keskusliitto
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, anna virolainen elinkeinoelämän keskusliittoJätehuoltopäivä 27.2.2014, anna virolainen elinkeinoelämän keskusliitto
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, anna virolainen elinkeinoelämän keskusliitto
 
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
 
Alueelliset resurssivirrat -seminaari 27.10.2014: Yhteenveto ryhmätyöskentelystä
Alueelliset resurssivirrat -seminaari 27.10.2014: Yhteenveto ryhmätyöskentelystäAlueelliset resurssivirrat -seminaari 27.10.2014: Yhteenveto ryhmätyöskentelystä
Alueelliset resurssivirrat -seminaari 27.10.2014: Yhteenveto ryhmätyöskentelystä
 
Juha Suuronen: Kiertotalouden tiekartta - Tekesin rahoitusmahdollisuudet
Juha Suuronen: Kiertotalouden tiekartta - Tekesin rahoitusmahdollisuudetJuha Suuronen: Kiertotalouden tiekartta - Tekesin rahoitusmahdollisuudet
Juha Suuronen: Kiertotalouden tiekartta - Tekesin rahoitusmahdollisuudet
 
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukenaKestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
 
Asko Kippo: SAVE ENERGY Project
Asko Kippo: SAVE ENERGY ProjectAsko Kippo: SAVE ENERGY Project
Asko Kippo: SAVE ENERGY Project
 
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmastaArto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
 
Tampere Innovation Flow
Tampere Innovation FlowTampere Innovation Flow
Tampere Innovation Flow
 
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihankeReijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
 
Julkinenrahoitus
Julkinenrahoitus Julkinenrahoitus
Julkinenrahoitus
 

More from Tekes Programmes and Campaigns

Finland in space
Finland in spaceFinland in space
Suomi avaruudessa
Suomi avaruudessaSuomi avaruudessa
Mixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 reportMixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 report
Tekes Programmes and Campaigns
 
VR AR Industry of Finland
VR AR Industry of FinlandVR AR Industry of Finland
VR AR Industry of Finland
Tekes Programmes and Campaigns
 
Business Finland research funding services
Business Finland research funding servicesBusiness Finland research funding services
Business Finland research funding services
Tekes Programmes and Campaigns
 
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkailleBusiness Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Tekes Programmes and Campaigns
 
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineistoDigitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Game Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochureGame Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochure
Tekes Programmes and Campaigns
 
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
Tekes Programmes and Campaigns
 
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksiaResearch Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Tekes Programmes and Campaigns
 
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekes Programmes and Campaigns
 
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeitaFiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Tekes Programmes and Campaigns
 
Research Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineistoResearch Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineisto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineistoChallenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteistaEsimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Tekes Programmes and Campaigns
 
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-201410 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
Tekes Programmes and Campaigns
 
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentationIndustrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
Tekes Programmes and Campaigns
 
Learning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success StoriesLearning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success Stories
Tekes Programmes and Campaigns
 
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisuNäkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Tekes Programmes and Campaigns
 
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkeaDigitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Tekes Programmes and Campaigns
 

More from Tekes Programmes and Campaigns (20)

Finland in space
Finland in spaceFinland in space
Finland in space
 
Suomi avaruudessa
Suomi avaruudessaSuomi avaruudessa
Suomi avaruudessa
 
Mixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 reportMixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 report
 
VR AR Industry of Finland
VR AR Industry of FinlandVR AR Industry of Finland
VR AR Industry of Finland
 
Business Finland research funding services
Business Finland research funding servicesBusiness Finland research funding services
Business Finland research funding services
 
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkailleBusiness Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
 
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineistoDigitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
 
Game Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochureGame Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochure
 
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
 
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksiaResearch Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
 
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
 
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeitaFiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
 
Research Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineistoResearch Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineisto
 
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineistoChallenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
 
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteistaEsimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
 
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-201410 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
 
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentationIndustrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
 
Learning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success StoriesLearning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success Stories
 
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisuNäkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
 
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkeaDigitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
 

Aurinkoenergia kooste työpajasta (081211)

 • 1. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Työpaja ’Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä’ Solar Energy Forum 8.12.2011 Finlandia -talo
 • 2. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Solar Energy Forum Suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen suurtapahtuma Solar Energy Forum järjestettiin Finlandia -talossa Helsingissä 8.12.2011 Tekesin Kestävä yhdyskunta-ohjelman ja uusiutuvien energioiden ohjelman Grooven toimesta. Aurinkoenergiamarkkinat kasvavat huimaa vauhtia vuosittain ja alan nopea murrosvaihe luo uusia mahdollisuuksia suomalaiselle energiaosaamiselle. Solar Energy Forum -tilaisuus onnistui tavoitteessaan koota yhteen aurinkoenergian hyödyntämiseen kytkeytyvien sidosryhmien avainhenkilöt keskustelemaan suomalaisten mahdollisuuksista ja pullonkauloista aurinkoenergiamarkkinoilla. Seminaariin saapui n. 250 osallistujaa mm. energia-, rakennus- ja kuntapuolen avainhenkilöitä kuulemaan esityksiä markkina- ja kehitysnäkymistä sekä keskustelemaan ja jakamaan näkemyksiä aurinkoenergian hyväksi tehtävän työn edistämisestä. Seminaarin aamupäivä tarjosi erinomaisia asiantuntijapuheenvuoroja, joissa Winfried Hoffman (European Photovoltaic Association), Xavier Noyon (European Thermal Industry Federation), Anne Brunila (Fortum Oy) ja Matti Visanti (Helsingin kaupunkisuunnittelu- virasto) toivat oman näkökulmansa aurinkoenergian hyödyntämiseen. Lisäksi edustava joukko suomalaisia yrityksiä: Jyrki Leppänen (ABB Oy), Veikko Simunaniemi (Järvenpään mestariasunnot), Petri Konttinen (Aurubis Oy), Jari Varjotie, Savo-Solar Oy Joe Pimenoff, (Beneq Oy), Anders Troedson, (The Switch) antoivat katsauksen omista menestystarinoistaan aurinkoenergian osalta. Aamupäivän esitykset toimivat erinomaisena virikkeenä ja teemaan syventävinä johdantoina iltapäivän työpajoihin. Työpajojen tarkoitus oli varmistaa, että edustavan ja suurilukuisen osallistujakunnan arvokkaat mielipiteet ja ideat saadaan hyödynnettyä suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen menestyksen mahdollistamiseksi. Seminaarin työosio päättyi tuloskatsaukseen, jossa rinnakkaistyöpajoista poimitut edustajat kertoivat näkemyksensä tuloksista. ’Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä’ -työpaja Työpajan ’Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä’ tavoitteena oli 1) tunnistaa keskeisimpiä aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä 2) määritellä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja. Yhdessä työskentelemällä pyrittiin saamaan vastaus kysymykseen ’Miten Suomi voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja menestyjäksi kansainvälisillä markkinoilla?’. Tämä kooste sisältää katsauksen työpajan tuloksiin.
 • 3. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo
 • 4. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Työpajaosiot alkoivat Pöyry Management Consulting Oy:n esityksellä, jossa kuvattiin Suomen aurinkoenergian arvoketju, sen keskeiset toimijat ja toimijoilla olevia rooleja. Esitys toimi ajatuksia herättävänä johdantona työpajaan, johon osallistui n. 200 osallistujaa. Työskentelimme yhdeksässä ryhmässä, joissa oli edustajia useista arvoketjun toimijoista (energia, julkinen sektori, kaupunki, konsultti/rahoitus, rakennus-ala/arkkitehti, toimittaja, tutkimustaho, pk-yritys), joten saimme laaja-alaisen näkemyksen tehtävien suorittamiseen. Työpajan ’Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä’ tavoitteena oli 1) tunnistaa keskeisimpiä aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä 2) määritellä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja. Yhdessä työskentelemällä pyrittiin saamaan vastaus kysymykseen ’Miten Suomi voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja menestyjäksi kansainvälisillä markkinoilla?’. Tässä tuloskatsauksessa on esitetty kunkin ryhmän identifioimat: A. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee Aurinkoenergian edelläkävijä! Nämä kriittisimmät tekijät identifioitiin työjakson päätteeksi ja toimivat koko työn kiteytyksenä (ryhmän tärkeimmäksi kokema asia on alleviivattuna). B. Keskeisimmät aurinkoenergian asemaa edistävät ja estävät tekijät, sekä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Kukin ryhmä tuotti työpajan alussa aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, ja valitsi tunnistetuista tekijöistä keskeisimmät jatkotyöskentelyyn (tämän jatkotyöskentelyn tulokset esitetty taulukkoina). Osa ryhmistä yhdisteli tuotettuja edistäviä ja estäviä tekijöitä näkemyksensä mukaan tehtävän päämäärää tukien (taulukoissa olevat pallot/täpät ovat merkkinä ensimmäisessä työvaiheessa tehdystä priorisoinnista). Ryhmä 1. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Kunnianhimoinen kansallinen tavoite  yhteinen näkemys  liiketoimintamahdollisuus ”tarpeeksi voimakas” 2. Toimintaympäristö, joka kannustaa toteuttamaan tavoitteen demojen ja pilotin avulla  insentiivit käyttöönotolle (tariffit!)  hankintamallit  älä osta halvinta  Public Private Partnerships 3. Käyttäjälähtöiset kokonaispalvelut (Tärkein)  palasista kokonaisuudeksi
 • 5. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 1. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 1. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Teknologia & osaaminen Yhteinen tavoite Yhteistyötä Kokonaispalveluja, Eri alojen yhteiset verkostot poikkitieteellisyyttä, Kuka pystyy uudistamaan toimialaisuutta liiketoimintamallinsa? - Energiayritys, kiinteistö- tai rakennusalanyritys ICT + palvelut (vrt. Nokia 1970, 1980 -> 1990, 2000) (YIT, Fortum, IBM) NSN + pk Mahdollisuus kokeilla uusia Pilotteja = referenssilaitoksia Kunnat/ kaupungit mukaan ja innovaatioita -> täyden mittakaavan valtiovalta pilotti ••• Olosuhteet pakottavat innovoimaan ••• Kannustimia Hankintojen uudistaminen → uusia ratkaisuja käyttöön Hajautettu joht. sov. Alusta - jossa kuvataan päätös- ja toteuttamisprosessit/ - jossa julkaistaan = patentoidaan innovaatiot/ - jossa keskustellaan --> julk. testit, (uudet) yrittäjät/ - jossa kokonaisuutta hallitaan Kasvuhakuisia alan yrityksiä ••• Riskinotto Ekosysteemit, PPP Uusia toimijoita markkinoille, Julkinen sektori edelläkävijäksi rahoitusta, liiketoimintaosaamista kotimarkkinan uudistamisessa → osaajia Yrityksille henkinenkin tuki Halvin ratkaisu ei saa aina voittaa...
 • 6. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 1. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 1. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Palveluiden kehittäminen Regulaatio Aurinko (käyttövarmuus, huolto, vertailu, hybridiratkaisut, rahoitus, luvitus jne.)••••••• Teknologiaorientoituneita palveluita "technology push" tarvelähtöiseksi • Palveluliiketoiminnan Poliitikot, ministeriöt, kunnat, synnyttäminen edellyttää kokeiluja Tekes, Sitra sekä public-private-people partnershippejä, uusia yritystukimalleja sekä markkinaimua synnyttäviä tukia (tariffit jne.) Teknologia- ja energiayrityksiin Markkina- ja palvelumuotoilufirmat lisää palvelumuotoiluosaamista ja satsausta (pois tech. pushista) Varastointi •••• Suuren mittakaavan esimerkkejä Isot kiinteistön omistajat, energiayhtiöt Tutkimuslaitokset, maanrakentajat Innovaatioita/ teknologiaa Akkuteknologian kehitys Kemian ja sähkön innovaatiot Cleen, Fortum Pientuotannon kannattavuuden Tarvitaan kysyntää ja käyttöönottoa Poliitikot, ministeriöt parantaminen •••• tukevia insentiivejä kuluttajille ja Julkisen sektorin kyky reagoida yhteisöille (tariffit, demotuet jne.) muutoksiin, kyky ottaa riskiä •••• Uskallus/ riskinottokyky, näkemyksen puute •••• Tiedon jakelu Alalle lisää riskirahoitusta Sitra, Tekes, Finvera jne. Tietoa tehdyistä kokeiluista → rohkaisua uudistamiseen Sopiva standardointi Rohkeutta, riskinottoa, joustavuutta Ketteryys Saman alan pienten firmojen Tekes/ ELYt, Osket jne. klusterointi & yhdistäminen, yritysekosysteemien synnyttäminen Start up -yritysten alkuvaiheen Tekes, Sitra, TEM tukeminen
 • 7. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 1. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - kylmää o (hyvä PV:n kannalta) o (lämmitystarvetta) o (varastointitarvetta) - pinta-alaa - mahdollisuus yhteistyöhön eri toimijoiden välillä (luottamus) - aurinkoa - tekninen osaaminen - korkean tason teknologiaosaamista  palaset kasassa - osaavaa väkeä - teknologiaa ja siihen liittyvää osaamista - maabrändi (it works) Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - markkinakoko pieni  globaalimarkkina pitää olla tavoite - uusiutuvan energian kotimarkkina - verkottumiskyvyn puute - suuri alkuinvestointi, ROI kuluttajatuottajille tuloutus (sähkö ja lämpö/kylmä
 • 8. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 2. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Syöttötariffi tai investointituki 2. Hybridi + pavelu – kokonaisjärjestelmä osaaminen 3. Pilotteja ja caseja (Freiburg Suomeen) Ryhmä 2. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 2. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Monipuolisuus energian Yhdistä: tuuli + aurinko + bioenergia Yritykset & tutkimuslaitokset tuotannossa ja hyödyt on helppo (pilotit/ demokohteet) omaksua •••• Informaatio kuluttajille Luonnonolosuhteet tukevat Akkuenergiavarastot tuotekehitystä ja toimiva yleinen infrastruktuuri (akkuteknologian koestaminen) •••••• Aurinkosähkön ja sähköautojen Kaupungit/ julkinen sektori latauksien yhteistyö edelläkävijänä (Sähkönsiirtovalmiuksien) Fingrid, EU-yhteistyö kehittäminen (kapasiteetti, pohjoismainen/ EU-yhteistyö) Teknologia & luonnontiet. Koulutusta lisää kaikille tasoille osaaminen •••• Osaaminen: sähkönmuunto, ja materiaalitekniikka • Huippuosaamista •••••• Verkottuminen - kansainvälisyys Yliopistot + yritykset + Tekes Tietojen/ taitojen jakaminen Perustutkimukseen panostaminen Yliopistot, tutkimuksen rahoittajat Osaamisen ja viestittämisen Energiayhtiöt, palveluyritykset, keskittäminen, tarjoaminen Motiva kuluttajille keskitetysti
 • 9. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 2. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 2. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Ennakkoluulot •••••••• Pilotit Julkishallinto Tiedottaminen → kovaa faktaa Asiantuntijat, käyttäjät Showrooms/ Freiburg Suomeen Syöttötariffit - etuoikeus, ei valtion Säädös voimaan TEM/ hallitus budjetista, vaan yksityinen sektori ja sähkön kuluttaja maksavat •••••••• Yhteiskunnallisen tuen puute (feed- in tariff jne.) → jos olemassa tuotteistus ja T& K mahdollistuvat myös työpaikat Laki: uusiutuvalle energialle Laki Hallitus/ eduskunta etuoikeus (priority excess to grid) ••••• Pitää ratkaista verkon ylläpito (tuotot/ kustannukset) yhdistäminen syöttö- ja käyttötariffiin? Ryhmä 2. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - paljon tilaa - Suomi on ääriolosuhteiden testilabra o pienuus eduksi: 1) ketteryys, 2) yhteistyökyky + pakko, 3) luotettavuus - aurinkoteknisten järjestelmien integrointi muihin jo menestyviin teknologia-aloihin (it, telecom, jne…) - suomalaisten yritysten luotettava kuva maailmalla (tekniset ratkaisut, järjestelmät) - hyviä yritysesimerkkejä Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - asenne aina saatavilla olevasta sähköstä (kotimarkkina) - talvikuukaudet - halpa sähkö - aurinkoenergiatekniikan integrointi rakennuksiin/ komponentteihin - tutkimusyhteistyön kehittäminen yliopistojen/ yo:jen ja teoll. välillä - palvelut puuttuvat – avaimet käteen ym. - kaupunki talvella - aurinkoenergiapotentiaali-portaali + järjestelmä - kotimarkkinat puuttuu - parannettava varastoimista - yhteistyötä lisää autoteollisuuden kanssa! (akkujen teho + paino)
 • 10. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 3. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Markkinan luominen - syöttötariffi 2. Kokonaisjärjestelmäosaaminen 3. Tiedotus & markkinointi Ryhmä 3. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 3. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Osaaminen (teknologinen) Sulautetut järjestelmät Korkeakoulut (yo/ amk) •••••••••• koulutukseen takaisin teollisuuden veturit Poikkitieteellisyys koulutukseen Integrointi, markkinointi, Solar-energy-developer → räätälöidyt koulutusohjelmat, projektikehittäjät, kuntien/ massaräätälöinti yksityiset aluekehittäjät Toimijoiden yhteistyö Tuotteistaminen (laitteet & "Frenemies" e.g. co-opetition (yritystoimijat, Tekes, tutkijat) palvelut) (näennäisten. kilpailijoiden •••••• yhteistyö kokonaismarkkinoiden kasvattamiseksi) Kunnon etujärjestö (vrt. Sulpu) Valtio mukaan → budjetti määrärahaa Kokoava yhteistyö •••• Yritysverkostojen/ arvoketjujen Veturiyritykset/ toimijat, tilaajat: rakentamista tiukat & haastavat vaatimukset, Kunnat (julkiset hankinnat/ vaatimukset työkaluna), Tekes Aktiivista tiedotusta & keskustelua (verkkotyökalut + verkostot) Kysynnän kasvattaminen
 • 11. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 3. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 3. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Integraation puute Toimiva varastointi (kokonaisratkaisut, tiedon saanti) •••••••••• Helppo verkkoon liittyminen Yhteistyön lisääminen Viranomaiset, teknologiayritykset, kunnat, innovaatiointegraattorit Koulutusta Yritykset, tutkimuslaitokset Uusia toimijoita? → palveluliikket? Kansainvälinen yhteistyö Asentajien koulutukset Ammattikoulut Hinnan korkeus (syöttötariffien Avustukset (Tem:in avustus Valtio, EU puute, teknologian korkea hinta) korkeammaksi) ••••••• 3D-BIM pakollisiksi ARK, RAK, LVIS, TATE → Tutkijat, voimayhtiöt, hallitus, Tem mahdollistetaan ENE-tarkastelut saman tietomallin äärellä - kaavamääräyksiin ENE-"klausuulit" Pääsuunnittelijakoulutusta ENE- Käytännön tasolla: osaamisesta/ → tiedonsiirtoa ARKKITEHTIKUNNASTA: kaavoittajat rakentajille (myös OKT-sektori & pääsuunnittelijat, private builders) KIINTEISTÖOMAISUUDEN - ENE-asioiden "markkinointi" HALLITSIJAT senaattikiinteistöt ja "taviksille" = vähemmän vastaavat sisustusohjelmia ja enemmän asiaohjelmia energiavaihtoehdoista = ENE-EDUCATION (OKT-LIITTO, KUNTALIITTO jne.) ← lisää tiedotusta kansalaisille Tulevaisuuden näkymät = VEROTUS, KUKA HANSKAA & OTTAA KOPIN SIIRTOVERKKOMAKSUT ym KULUT OLEMASSA OLEVAN OKT- esille: "transparency" En halua KIINTEISTÖJEN ENE-REMONTEISTA & myydä "tuotetta", jolla ei ole ENE-INTEGROINNEISTA selkeää tulevaisuutta: vertaa pelletit VAPO? Markkinointi Asenteet & tahtotila Tiedon levittäminen Se kuka tietää???, Motiva (varauksellinen, negat.; päättäjät, kansalaiset, viranomaiset, yritystoimijat) Keskustelun aktivoiminen Kannustinten luominen Puolueetonta & neutraalia tietoa (Esitä perusasiat) Yksinkertaista, mutta totta Yksinkertainen lupakäytäntö Kunnat, sähköyhtiöt Vahvaa johtajuutta & kasvot Ministerit/ johtavat virkamiehet, aurinkoenergiamuutokselle asiantuntijat, poliitikot/ poliittiset päättäjät
 • 12. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 3. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - positiivinen innovointiympäristö - suomalainen design-osaaminen (estetiikka-osaaminen) - tarve - koulutus & osaaminen - asiakaslähtöiset kokonaisjärjestelmät - (koti) markkinat = EU Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - kehittymättömät kotimarkkinat - teknologia-/ liiket. integraattoreiden puute – siilot - koulutuksen puute - Fin-paradigma - muutosvastarinta (kunnat & valtio) - teknologian kansanomaistaminen - marketing vs. lämpöpumput
 • 13. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 4. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Tukijärjestelmät 2. Aurinkoenergian kansantajuistaminen - informaatio 3. a. Liian hitaat prosessit (luvat, tuotteet) b. Tuotteistaminen Ryhmä 4. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 4. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Olemassa oleva sähkönsiirtoverkko Sähköverkon "avaaminen" Eduskunta, TEM (hyvä) •••••• Älykäs verkko Alan yritykset Aurinkoenergian Informaation selkeyttäminen, kansantajuistaminen ••••• "opas", tv-ohjelma, sarjakuva Energiaopetusta jo peruskouluun Eduskunta, lait, Opetusministeriö Luodaan energiayhdistysten ↔ Yhdistykset kattojärjestö Energiaomavaraisuus tavoiteltava Aurinkoenergian kausivarastointi Tutkimuslaitokset, yliopistot, asia → aurinkoenergia yksi hyvä (24h, kesä → talvi) yritykset ratkaisu •••• Sähköautot Ryhmä 4. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 4. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Tukijärjestelmät ••••• Lobbaus Aty, (uusiutuvan energian yritykset) Lakimuutos TEM/ eduskunta Tukiprosessit jatkuviksi → pois TEM, (Ely-keskukset) vuosittaisuus (Selvitys tukijärjestelmien muuttamisen vaikutuksista) Syöttötariffi •••• Selvitys tukijärjestelmien muuttamisen vaikutuksista Liian hitaat prosessit (luvat, tuet) Linjakas - yksinkertainen •••• energiapolitiikka Kaavoitus nopeammaksi Kunnat Saksan lupaprosessi, benchmark → Saksa
 • 14. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 4. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - huippuosaamista tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä - innovaatioyhteistyöarvoketjun tiivistäminen (koko ekosysteemi) - olemassa innovaatioita tukevia tahoja - huippuosaaminen - kotimarkkinat starttina  vienti (esim. Pietari) - julkiset projektit esimerkkinä (Porin uimahalli) - syöttötariffi pv + aurinkolämpö (Florida) - maalämpöilmiö 100  1000  - perusinfra kunnossa (vrt. Tsekki) - tekninen osaaminen Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - kaupallistaminen o elementtien hinnat alas o tuotteet helposti ostettaviksi kuluttajille o asentajien osaaminen o läpinäkyvät elinkaarikustannukset - rakennusteollisuus konservatiivinen - julkishallinnon ”ymmärrys”  jäljessä kehityksestä (10-20) - energiamarkkinan regulaatio ( enabling prosumers!)  whole sale –malli?  kuluttajien voimaannuttaminen - verotuksen keventäminen/ poistaminen - asenne ”eihän meillä aurinko paista” - liika vaatimattomuus ja pelko kokeilla uutta - syöttötariffi - kotimarkkinat - kuntien ja energiayhtiöiden asenne - kuntien ja energiayhtiöiden asenne - kotimarkkinat
 • 15. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 5. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Pientuotannon myymisen vaikeus 2. Tekninen osaaminen 3. Palveluyritysten puute Ryhmä 5. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 5. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Hyvä perusteknologia ja osaaminen Osaamisen ylläpito ja lisääminen Yliopistot, opistot, koulut •••• Sähkötekniikan osaaminen ••• Tekninen osaaminen ••••• Tuotteistaminen (vaatii firmojen Osuuskunnat, vientiringit, yritykset yhteistyötä) Markkinointia Positiivinen mielikuva/ yleinen Tiedotusvälineet Yhdistykset mielipide/ kansantuki •• Toimivia kohteita, esimerkkejä Yritykset, viranomaiset, sähköverkon omistajat Opetusmateriaali Valveutuneet kansalaiset Messuja Yhteiskunnan esimerkki Etäluettavat sähkömittarit Kaksisuuntainen luku + syöttötariffi Sähkölaitokset Viranomaiset (tiedonsiirtoon) • Lainsäädäntö/ asetukset/ Viranomaiset pelisäännöt
 • 16. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 5. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 5. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Byrokratia - liika byrokratia pois Minimivaatimukset spesifioitava (turvallisuuden hoito tärkeä asia) täsmällisesti, CE-merkintä riittää ••• Hallinnolliset esteet (luvat + kaavoitus, verkkoon kytkennän vaikeuttaminen, monopoli) •••• Lakimuutos Eduskunta, ministeriöt Yksi lomake Sähköyhtiöt Verkkoon syötön pelisäännöt/ Pelisäännöt (lait) kuntoon, "reilu Eduskunta, yritykset, sähkölaitokset standardit/ hinta •••• hinta" tuotteelle Laitekehittelyä Hyvää tahtoa Tuottajat mukaan + kuluttajat Tiedotusvälineet (tiedon lisääminen) Pientuotannon myymisen vaikeus Suurtuotannon jarrutus estettävä ••• Aurinkoisen palvelun puute ••• Laitekehittelyä Yritykset ja yliopistot Luodaan markkinat EMV Potentiaalisten yrittäjien koulutus Ely-keskukset, ATY Teknologioiden/ laitteiden "integrointi" ja palvelun tuottaminen Avaimet käteen -palvelu Yritykset (kannusteita tarvitaan) Ryhmä 5. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - hyvät yritykset o yleinen kehitys: 1) energian hinta, 2) CO2 - valoisat kesäyöt - kattava rahoitus kasvuyrityksille - verohyödyt/ tariffit - haittaverot fossiileille - pitkän täht. suunnitelmat - asennusten yksinkert. – matti meikäläinen on osattava Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - aurinkoisen palvelun puute, vanhoillisuus – ensin kielletään - uudet yhtiömallit välttämättömiä , investointien starttirahoitus - tiedon puute kuluttajilta , mitattavuus, hyödyt nähtävä omin silmin - pimeät talvipäivät  varastot - pieni kotimarkkina, pitkä talvi  ennakkoluulot , puuttuva aurinkoenergiatuki.
 • 17. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 6. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Tarvitaan aktiivisia toimia valtiovallalta (liittymisäännöt, verotus, syöttötariffit) 2. Klusteroituminen & osaamisen jalostaminen avaimet käteen –palveluiksi (tuotteistaminen) 3. Aurinkoenergian markkinointi/ yleisen tietoisuuden lisääminen Ryhmä 6. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 6. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Aurinkoenergiaosaaminen/ Perustutkimus tutkimus/ insinööriosaaminen ••••• Workshopit "Osaamisen" hyödyntäminen/ Palvelualojen uudet toimijat muuntaminen tuotteiksi/ palveluiksi, joita ihmiset haluavat/ uskaltavat ostaa Osaajien keskitetty lista ja Tekes aurinkoteknillinen seuratoiminta Koottu osaaminen → yhteenliittymät = erikoisosaaminen Meillä on säätövoimaa (vesivoima) Vesivoiman ylläpito Voimayhtiöt •••• Tulevaisuuden säätövoiman kehitys Tutkimuslaitokset (polttokennot) Vesivoiman kehittäminen Voimayhtiöt, Ympäristöministeriö Yleinen teknologiamyönteisyys Suomalaisia aurinkoenergia innovaatioita Avaimet käteen, ml. Verkkoliitäntä Markkinointi Parhaiden ratkaisuiden kopiointi ulkomailta
 • 18. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 6. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 6. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Verkkoon liittymisestä puuttuu Tehdään liittymisestä imoitusasia Et/ verkkoyhtiöt, kuluttajajärjestöt käytännöt •••••• (esim. A4-lomake netissä) Tyyppihyväksyntä riittää Uudet palvelutoimijat Et:n valvottava, että verkkoyhtiöt noudattavat sovittuja sääntöjä Asiakaskokemuksen yksinkertaistaminen Operaattorimarkkinan luonti Verkkojen omistajat Kotimarkkinan puute •••• Yhteistyö "solar beltin" kanssa Yhteispohjoismaiset markkinat Loma-asunnot aurinkoenergialla Kuluttajat Kaavoitus Kunnat, Ympäristöministeriö Verotus Valtiovarainministeriö Markkinoita on "mobiilisähkölle" kännykkää ja läppäreitä varten aurinkokennon kautta Piensähkön markkinoita ei ole/ Nettosähkömittari - erotuksesta puuttuu syöttötariffi •••• vain vero ja maksu Maltillinen syöttötariffi TEM Sähkön myyjät/ ostajat Ryhmä 6. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - kokeiluille avoin yhteiskunta - teknologian pukeminen palveluiksi - asiantuntemus - tuotanto lähellä kuluttajia (ei siirtokustannuksia) - intressi teknologia/ talous - hyvin toimiva sähköverkko - poikkitieteellinen osaaminen - Suomessa tarvitaan varastointi, kehitetään sitä! - insinööriosaaminen Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - markkinointiosaaminen - paljon pieniä toimijoita - varastointi - saatavuuden vaihtelu - ennakkoluulot - regulaation purku - syöttötariffi - tarpeen herättäminen
 • 19. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 7. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Energiapolitiikka 2. Toimialaa yhteenkokoava veturi 3. Energian kausivarasto Ryhmä 7. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 7. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Korkea ja laaja-alainen osaaminen "B2B"-tyyppistä toimintaa, Tekes, VTT, yliopistot (järjestelmä, materiaali, pinnoitus, toimijakartta, osaamiskartta tehoelektroniikka) •••••••• Teknologinen osaaminen, kokemus, koulutus ••••• Yrittäjät Vahvan teknisen ym. osaamisen tuotteistaminen vientituotteeksi ? •••••••• Saattaa toimijat yhteen TEM Isot veturit tukemaan start-up:eja Eria alojen edustajat yhteen Hybridimallit (suunn. + käyttö) Materiaalikehitys Laadukas sähköverkko Smart grid -tutkimusprojekteja, Yliopistot, sähköyhtiöt (mahdollistaa periaatteessa pilotteja, toteutusta myynnin) ••••• Edistyksellinen, älykäs sähköverkko, jossa mahdollista pilotoida uutta •• → Tuotteistusta vientituotteeksi Joustava laskutus Haastavat luonnonolosuhteet, Uusia tutkimusprojekteja (miten Yliopistot, VTT, yritykset, Motiva lämmön kysyntä •••• tätä hyödynnetään, miten tämän päälle rakennetaan) Loppuasiakkaiden tietoisuuden parantaminen tästäkin realistisesta vaihtoehdosta lämmitys-/ jäähdytysmuodoksi
 • 20. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 7. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 7. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Poliittisten linjausten puute, Järjestemällinen lobbaus → vaatii Aurinkoteknologiayhdistys? tms. byrokratia, syöttötariffit •••••••• yhteistyötä toimijoiden välillä Poliitisen tahdon ja uskalluksen puute •••••• Tukijärjestelmän puute ••••• Tariffi/ investointituki tms. TEM, kunnat synnyttämään markkinaa ja uutta liiketoimintaa tänne → Sähkön pientuottaminen ja myynti Sähköyhtiöt verottomaksi (uusiutuville) Palveluintegraattoreiden puute (Pien) rahoitus "Solar-pankki" ↔ innovatiivinen •••••• yrittäjä Kokonaisosaamista kuten "lämpöpumppupaketit" Kuntien mahd. synnyttää ko. markkinat Business-mallin tunnistaminen? Energiavarasto •••• Energian varastointiin liittyvää Aluerakentaja = kaupunki, Fortum (← ratkaisu) Kausivaihtelut •••••• tutkimusta ym. kaupunkien energialaitokset Oikeus myydä kl-verkkoon TEM, kl-yhtiöt Ryhmä 7. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - tuotannon tukeminen - tunnistettavissa kasvava kysyntä rakennetun ympäristön kehittämisessä - ”kallis lämpö” - osaamista energia tehokkuudesta ja tarvittavista ratkaisuista - hyvä infra - t & k verkosto ja tuki Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - myynnin vaikeus - hinta - olemattomat kotimarkkinat - tekniset ongelmat - suurempien kokonaisuuksien hallinta - ennakkoluulot
 • 21. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 8. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Kannusteet = energiapolitiikka - hinta - vero - ympäristöarvot 2. Konsepti (liiketoiminta-, plavelu…) + 22°C turn key 3. Arvot ja asenteet Ryhmä 8. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 8. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Vankka osaaminen (materiaalit, Olemassa olevan osaamisen Kärsivälliset business-enkelit prosessit, design, ympärille laajempi verkosto systeemiosaaminen) ••••• Knowledgeable people, international trade & high technology ••••••••• Osaamista, keihäänkärkiyrityksiä ja -ihmisiä •••• Tutkimusosaaminen yrityksiin Summer sun together with efficient Yhteinen systeemitason ratkaisu Yritysryhmä, Tekes-rahoitus batteries technology ••• (energia + varastointi) Suomi pilottimaana ••• Kunnat testialustoiksi Kunnat Kaavoitukselle ohjataan Julkiset kiinteistöjen omistajat, toteutuksen laatua yksityiset kiinteistöjen omistajat, rahoitusmallit
 • 22. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 8. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 8. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Kannusteet puuttuu ••••••• Sähkö/ Poliitikkojen lobbaaminen → Poliitikot lämpö liian halpaa •••••• oikeaa tietoa hyödyistä Tietoa kuluttajille Kaikki toimijat mahdollisuuksista Government policies lacking behind Edistyksellinen teollisuuspolitiikka, Koulutus/ kasvatus business opportunities •••• HINKU-aatteen levittäminen (esim. Konservatiiviset asenteet ja luomuruoka) poitiikka ••••• Puuttuva markkina ••• Mrk-aviverit?, julkiset toimijat markkinoiden avaajina "Olosuhde-markkinat" (ostan vuodeksi 22 °C sisälämpötilan) Liiketoimintamallit (katot vuokralle) Design - muu tarve Koko arvoketju, uudet arvoketjut Ryhmä 8. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - paljon valoa (lumi) - kokeilun halua, ilmapiiri myönteinen - aurinkoa enemmän kuin moni luulee - district heating experience & competence - aurinkoenergia näkyvää  ”voin osallistua” - energiatarpeen minimointi – passiivirakent. - hybridiratk. - aluetasoiset järjestelmät Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - puuttuva asianomistaja (driveri/ boosteri) - syöttötariffia ei ole - vuodenajat - total solution design capabilities - lacking awareness of buyers - energiainfra vanhanaikainen - säätövoima uusiutuviin en.ratk.
 • 23. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 9. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Yhtenäinen tukipolitiikka kotimarkkinoiden luomiseksi ↓ 2. Talotekniikkaan integroidut palvelu- ja tuoteratkaisut ↓ 3. Asentaja- ja suunnittelukoulutukset Ryhmä 9. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 9. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Suomalainen koulutusjärjestelmä ja Johdonmukaiset ja ajantasaiset Ammattikoulut, sen mahdollisuudet •••••••• koulutusohjelmat → ammattikorkeakoulut, yliopistot kokonaisvaltaisuutta, asentajakoulutukset Teknisesti toimiva sähköverkkoinfra Eri osapuolten välistä yhteistyötä ••••• Ei vastakkainasettelua Nettoenergia lähestymistapa Selkeät ohjeet/ohjeistukset Palveluntarjoajat, integrointi ••••••• rakentajille Mahdollisuuksien ymmärtämistä Ryhmä 9. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät tekijät, sekä konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat tahot. Ryhmä 9. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Energiapolitiikan puute ••••• Pitkäaikainen, ennustettava ja Ympäristöministeriö + TEM + Energia-/ ympäristö-/ yhdenmukainen UE-tukipolitiikka valtionvarainministeriö ← yksi teollisuuspolitiikan kapeakatseinen "luukku" yritykselle yhdistäminen ••••••••• Kotimarkkinan kehittäminen → tukipolitiikka ••• Aggressiivinen tukipolitiikka Kansainvälinen tuotteistaminen/ No problem jos on mitä myydä markkinointi ••••• Byrokratia • Kokonaisvaltainen maankäytön Viranomaisten koordinaation suunnittelu kyvyttömyys ••• Simppeli lupakäytäntö ja Yksi "luukku" yrityksille yhdenmukainen (Kansalaisten valitusoikeuden kaventaminen, tuulivoimaongelma?)
 • 24. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Ryhmä 9. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - tekninen osaaminen ja sen perinteet - t & k –ilmasto (vuodenajat) - toimittajien hybridijärjestelmät - vahva teknologinen osaaminen - varastointiteknologian kehittäminen - ICT, automaatio- ja rakennusteknologiaosaaminen Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - yhtenäiset käytännöt energiaverkkoihin liittymiselle - väärät ennakkoluulot ja asenteet - ”avaimet käteen” –tuotteiden kehittäminen - kuntatason päätökset 1) maankäyttö ja 2) rakentaminen - yksityisille investointituki + korjausrakentaminen *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 • 25. Solar Energy Forum Aurinkokone -työpaja 8.12.2011 Finlandia -talo Loppusanat Solar Energy Forum kokosi yhteen aurinkoenergian hyödyntämiseen kytkeytyvien sidosryhmien avainhenkilöt keskustelemaan suomalaisten mahdollisuuksista ja pullonkauloista aurinkoenergiamarkkinoilla. Saimme ’Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä’ -työpajoihin erittäin edustavan ja suurilukuisen osallistujakunnan mikä näkyi lyhyestä työajasta riippumatta korkeatasoisena lopputuloksena. Tunnistimme suuren joukon aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä tarvittavia konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja. Yhdeksässä ryhmässä työskentelemällä saimme useita vastauksia kysymykseen ’Miten Suomi voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja menestyjäksi kansainvälisillä markkinoilla?’. Ryhmien tuotoksissa (3 tärkeintä tekijää) on havaittavissa riittävästi synergiaa, yhteistä tahtotilaa, ja rikastuttavaa eroavaisuutta, joita kaikkia tarvitaan Suomen aurinkoenergia osaamisen kasvattamiseksi, sekä uusien menestyskäytäntöjen löytämiseksi teknologisesti, energiapoliittisesti, ja erityisesti uusien kansainvälisten liiketoiminta-avausten mahdollistamiseksi. Aurinkoenergia(r)evoluution terveisin! Aki Koivistoinen _________________________ Aki Koivistoinen Director, Business Evolution +358 50 309 4298 aki.koivistoinen@dazzle.fi Dazzle Oy Salomonkatu 17 B 12th floor FI-00100 Helsinki _________________________