SlideShare a Scribd company logo
Asta	
  Raami	
  28.2.2014	
  
Aja2elumme	
  määrä	
  –	
  ja	
  poten&aali	
  
Intui&o	
  90-­‐95%	
  
Sisältää	
  erilaisia	
  
prosesseja	
  kuten:	
  
hahmontunnistusta,	
  
asiantun&ja&edon	
  
sanatonta	
  
hyödyntämistä,	
  
suoraa	
  &etämistä,	
  
sekä	
  myös	
  vaistoja,	
  
automaa&ota	
  ja	
  
assosiaa&oita	
  
Tietoinen	
  pää2ely	
  5-­‐10%	
  
Lähteet	
  mm.	
  Psykologian	
  ja	
  matema0ikan	
  tutkimus:	
  Kahneman,	
  2011;	
  Kahneman	
  &	
  Tversky,	
  1982.	
  	
  	
  
Intui0otutkimus:	
  Bas=ck,	
  2003Glöckner	
  &	
  WiDermann,	
  2010	
  
Miksei	
  intui&ota	
  hyödynnetä	
  enemmän?	
  
Ra&o	
  	
  

Käsitetään	
  ”parempana”	
  	
  
ajaDelun	
  muotona	
  
Länsimaisen	
  =eteen	
  tradi=o	
  nojaa	
  
ra=onaalisen	
  ajaDelun	
  ihannoin=in	
  
	
  
On	
  objek=ivinen	
  	
  
ja	
  usein	
  	
  
todenneDavissa	
  	
  
helpommin	
  
	
  
Sortuu	
  virheisiin	
  	
  
ja	
  vinoumiin	
  	
  
kuten	
  	
  
intui=ivinen	
  	
  
ajaDelu	
  
	
  
Tarvitsee	
  harjoitusta	
  
–	
  opetus	
  kouluissa	
  keskiDyy	
  vain	
  tähän	
  

Intui&o	
  

	
  Käsitetään	
  ”epäluoteDavana”	
  	
  
ajaDelun	
  muotona	
  

Tietyissä	
  =lanteissa	
  	
  
tuoDaa	
  ylivertaisia	
  	
  
tuloksia	
  
	
  
Väl2ämätön	
  	
  
uuden	
  	
  
keksimisessä	
  	
  
ja	
  tunnetun	
  	
  
yliDämisessä	
  
	
  
	
  
Tiedon	
  	
  
luoteDavuuDa	
  	
  
voi	
  arvioida	
  
	
  
	
  
Tarvitsee	
  harjoitusta	
  muDa	
  	
  
–	
  nyt	
  ei	
  kehitetä	
  lainkaan	
  

Lähteet	
  mm.	
  Psykologian,	
  matema0ikan	
  ja	
  liiketalouden	
  tutkimus:	
  	
  
Agor	
  1989;	
  Bas=ck,	
  2003;	
  Bunge,	
  1962;	
  Fishbein,	
  1987;	
  Gigerenzer,	
  2007;	
  Klein,	
  2004	
  
PääDelevä	
  äly	
  on	
  hyvin	
  rajallinen	
  
Miten	
  tehdä	
  parempia	
  päätöksiä	
  nopeammin?	
  
Tiedon	
  kerääminen	
  ympäriltä	
  
+	
  analysoin=	
  mm.	
  Exel,	
  nelikenDä,	
  
painoarvot,	
  trendit	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ra=onaalisuuden	
  harha	
  	
  
–	
  intui=o	
  vaiku;aa	
  mu#a	
  	
  
sitä	
  ei	
  tunnisteta,	
  eroteta	
  vinoumista	
  	
  
eikä	
  osata	
  hyödyntää	
  
	
  

Laajennetun	
  aja2elun	
  käy2ö	
  

Tiedon	
  	
  
kerääminen	
  	
  
intui&on	
  	
  
ja	
  itsen	
  	
  	
  
kauDa.	
  
	
  
Ra=onaalisen	
  	
  
pääDelyn	
  	
  
o2aminen	
  mukaan	
  
päätöksenteon	
  loppuvaiheessa	
  

Lähteet	
  mm.	
  Nobelis0en	
  tutkimus:	
  Keller,	
  1983;	
  Larsson,	
  2002;	
  Shavinina,	
  2003,	
  2009.	
  Intui0otutkimus:	
  Monsay,	
  1997;	
  Boucouvalas,	
  1997;	
  
Glöckner	
  &	
  WiDermann,	
  2010.	
  Intui0on	
  case-­‐tutkimukset:	
  Davis-­‐Floyd	
  &	
  Davis,	
  1997;	
  Raami	
  &	
  al.,	
  2008	
  
	
  
Aikaansa	
  edellä	
  oleva	
  visionääri	
  
Barbara	
  McClintock	
  (lääke&eteen	
  Nobel)	
  
Miten	
  ratkaista	
  yhä	
  vaikeampia	
  ongelmia?	
  
Ongelman	
  kanssa	
  työskentely	
  

mm.	
  lisä=edon	
  hankinta,	
  
aineiston	
  luokiDelu,	
  	
  
datan	
  analysoin=,	
  
pääDelyn	
  tehostaminen,	
  
laskeminen	
  jne.	
  	
  

Itsen	
  kanssa	
  työskentely	
  

mm.	
  intui=on	
  kauDa	
  =edon	
  hakeminen,	
  
sisäinen	
  työskentely,	
  
oman	
  fokuksen	
  siirtäminen,	
  
heikot	
  signaalit	
  tai	
  
ryhmäintui0on	
  hyödyntäminen	
  

	
  
Lähteet	
  mm.	
  Nobelis0en	
  tutkimus:	
  Keller,	
  1983;	
  Larsson,	
  2002;	
  Shavinina,	
  2003,	
  2009.	
  Intui0otutkimus:	
  Monsay,	
  1997;	
  Boucouvalas,	
  1997;	
  
Glöckner	
  &	
  WiDermann,	
  2010.	
  Intui0on	
  case-­‐tutkimukset:	
  Davis-­‐Floyd	
  &	
  Davis,	
  1997;	
  Raami	
  &	
  al.,	
  2008,	
  Raami	
  2014	
  
	
  
Miten	
  lisätä	
  radikaalia	
  innovoin&a?	
  
Ulkoa	
  tukeminen	
  

”Päälleliimatut”	
  työkalut	
  	
  
Ideoiden	
  generoin0,	
  analysoin0,	
  	
  
näkökulmien	
  lisääminen	
  ja	
  arvioin0	
  
esim.	
  brainstorming,	
  six	
  hats,	
  ideaboksit,	
  	
  
lumipalloefek=,	
  kuvien	
  käyDö	
  jne.	
  

	
  

Sisäisen	
  löytäminen	
  

	
  
	
  
Luovuuden	
  mekanismien	
  tukeminen	
  	
  
Intui0on	
  0etoinen	
  käy#ö	
  ja	
  	
  
oman	
  asiantun0juuden	
  yli#äminen,	
  
esim.	
  hahmontunnistus,	
  alitajunnan	
  hyödyntäminen,	
  	
  
hiljaiset	
  signaalit,	
  =edon	
  merkityksen	
  arvioin=,	
  	
  
suora	
  =etäminen	
  jne.	
  	
  
	
  
	
  

Lähteet	
  mm.	
  Nobelis0en	
  tutkimus:	
  Keller,	
  1983;	
  Larsson,	
  2002;Shavinina,	
  2003,	
  2009.	
  Bisnestutkimus:	
  Crossan	
  &	
  al,	
  1999,	
  2011;	
  Dane	
  &	
  PraD,	
  
2007,	
  2009;	
  Dane	
  &	
  al.,	
  2012;	
  Day,	
  2006	
  ;	
  Mabey	
  &	
  Finch,	
  2008.	
  	
  Intui0otutkimus:	
  Monsay	
  1997;	
  Raami	
  &	
  Mielonen,	
  2011;	
  Raami,	
  2013,	
  2014	
  

	
  
Miten	
  yltää	
  parempiin	
  strategioihin?	
  
Tunnetun	
  perusteella	
  työskentely	
  

vanha	
  paradigma	
  	
  
määri#ää	
  tulevat	
  ratkaisut	
  
	
  
mm.	
  	
  
trendit,	
  4kenDä,	
  	
  
kerätään	
  =etoa	
  	
  
-­‐>	
  katsotaan	
  suunta,	
  	
  
=etoinen	
  etsintä	
  	
  

”Emme	
  &edä	
  mitä	
  
voisimme	
  &etää”	
  

tunnetun	
  yli#äminen	
  
	
  

mm.	
  	
  
vallitsevan	
  paradigman	
  
ulkopuolelle	
  pääseminen,	
  
täysin	
  uusien	
  
ratkaisuavaruuksien	
  
löytäminen	
  

	
  
	
  

Lähteet	
  mm.	
  Liiketalouden	
  tutkimus:	
  Agor	
  1989;	
  Bunge,	
  1962;	
  Crossan,	
  1999,	
  2011;	
  Dane,	
  2007,	
  2009;	
  Day,	
  2012;	
  	
  Prat,	
  2006;	
  Mabey,	
  2008.	
  
Intui0otutkimus:	
  ;	
  Bas=ck,	
  2003;	
  Gigerenzer,	
  2007;	
  Klein,	
  2004	
  
Intui&on	
  laajentaa	
  
ratkaisuavaruu;a	
  
Intui0o	
  johda;aa	
  
uuteen	
  paradigmaan	
  

Nykyinen	
  paradigma	
  
	
  määri;ää	
  ongelman	
  

Määritys	
  rajaa	
  
ratkaisuavaruuden	
  
	
  

Monimutkaiset	
  	
  
ongelmat	
  

Intui0o	
  tuo;aa	
  	
  
uusia	
  ratkaisuja	
  

Uusi	
  orastava	
  
paradigma	
  
	
  

Nykyinen	
  	
  
Rajoi;unut	
  
paradigma	
  

Nykyisestä	
  	
  
laajenne;u	
  	
  
paradigma	
  

Emme	
  osaa	
  	
  
kuvitella	
  

Emme	
  	
  
osaa	
  	
  
kuvitella	
  
Miten	
  intui&ota	
  voi	
  kehi2ää?	
  
Intui&o	
  

EroDelukyky	
  

Havaintokyky	
  

Miten	
  ero#aa	
  	
  
merkitykselliset	
  signaalit	
  	
  
kohinasta?	
  
Miten	
  ero#aa	
  	
  
luote#ava	
  intui0o	
  
vinoumista?	
  

Miten	
  havaita	
  	
  
yhä	
  hienovaraisempia	
  	
  
signaaleja?	
  
Miten	
  tarkentaa	
  aisteja	
  	
  
ja	
  saada	
  uusia	
  aisteja	
  
käy#öön?	
  

	
   Raami,2013,	
  2014	
  
Lähteet	
  mm.	
  Intui0otutkimus:	
  Davis-­‐Floyd	
  &	
  Davis,	
  1997;	
  Dunne,	
  1997;	
  Raami	
  &	
  Mielonen,	
  2011.	
  
	
  
Miten	
  arvioida	
  intui&on	
  
luote2avuu2a?	
  
tunnesidos	
  

tarinoin&	
  

keholliset	
  tuntemukset	
  
pelko	
  
taikausko	
  
resonoin&	
  
tunteet	
  /	
  niiden	
  puute	
  
kylmät	
  väreet	
  
valo	
  
symbolit	
  
synkronisuus	
   ympäristö	
  vahvistaa	
  
erityisherkät	
  tuntemukset	
   äänet	
  

Vahvistukset	
  

	
  
	
  
maaginen	
  aja2elu	
  

liiallinen	
  varmuus	
  

Vinoumat	
  

mielikuvitus	
  
toiveaja2elu	
  
asta.raami@aalto.fi	
  
Miten	
  voidaan	
  &etää	
  e2ä	
  	
  
itsen	
  kanssa	
  työskentely	
  au2aa?	
  
Tieteelliset	
  tutkimukset	
  
Mm.	
  Intui0otutkimus,	
  	
  
tutkimukset	
  uusilla	
  0eteen	
  alueilla	
  

Case-­‐esimerkit	
  

Oma	
  kokemus	
  

Mm.	
  Nobelis0t,	
  tutkijat,	
  taiteilijat	
  

Mm.	
  Intui0on	
  0etoinen	
  käy#ö,	
  
valmennus	
  

Projek=en	
  tulokset	
  

	
  

Mm.	
  Design-­‐projek0t	
  Aalto-­‐yliopiston	
  
maisteriopiskelijoilla,	
  
	
  projek0t	
  ulkomailla	
  	
  
(esim.	
  Poliisien	
  valmennus	
  /	
  
Dominique	
  Surel)	
  

	
  
Lähteet	
  mm.	
  Intui0otutkimus:	
  Davis-­‐Floyd	
  &	
  Davis,	
  1997;	
  Dunne,	
  1997;	
  Raami	
  &	
  Mielonen	
  2011;	
  Raami,	
  2013,	
  2014	
  
	
  

More Related Content

Viewers also liked

Tulevaisuudenkestävä, Ajatuslaboratorio
Tulevaisuudenkestävä, AjatuslaboratorioTulevaisuudenkestävä, Ajatuslaboratorio
Tulevaisuudenkestävä, Ajatuslaboratorio
15/30 Research
 
TrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuus
TrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuusTrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuus
TrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuus
15/30 Research
 
Co creation Ajatuslaboratorio - Mikko Ampuja ja Heini Karppinen
Co creation Ajatuslaboratorio - Mikko Ampuja ja Heini KarppinenCo creation Ajatuslaboratorio - Mikko Ampuja ja Heini Karppinen
Co creation Ajatuslaboratorio - Mikko Ampuja ja Heini Karppinen
15/30 Research
 
Kansallinen Nuorisotutkimus 2014: Uusi kuluttaja - Julkaisutilaisuuden esitys
Kansallinen Nuorisotutkimus 2014: Uusi kuluttaja - Julkaisutilaisuuden esitysKansallinen Nuorisotutkimus 2014: Uusi kuluttaja - Julkaisutilaisuuden esitys
Kansallinen Nuorisotutkimus 2014: Uusi kuluttaja - Julkaisutilaisuuden esitys
15/30 Research
 
Mikko Ampuja - Mitä nuorille kuuluu? Esitys Valo ry työpajassa
Mikko Ampuja - Mitä nuorille kuuluu? Esitys Valo ry työpajassaMikko Ampuja - Mitä nuorille kuuluu? Esitys Valo ry työpajassa
Mikko Ampuja - Mitä nuorille kuuluu? Esitys Valo ry työpajassa
15/30 Research
 
Monenlaiset intuitiot apuna tietotulvan keskellä
Monenlaiset intuitiot apuna tietotulvan keskelläMonenlaiset intuitiot apuna tietotulvan keskellä
Monenlaiset intuitiot apuna tietotulvan keskellä
Asta Raami
 
Intuitio - avain rajattomaan tietoon
Intuitio - avain rajattomaan tietoonIntuitio - avain rajattomaan tietoon
Intuitio - avain rajattomaan tietoon
Asta Raami
 
Ennakointi ja sen hyödyt lyhyesti
Ennakointi ja sen hyödyt lyhyestiEnnakointi ja sen hyödyt lyhyesti
Ennakointi ja sen hyödyt lyhyesti
Seija Kiiskilä
 
Sosio-emotionaaliset haasteet ja Hallintastrategiat yhteisöllisessä työskente...
Sosio-emotionaaliset haasteet ja Hallintastrategiat yhteisöllisessä työskente...Sosio-emotionaaliset haasteet ja Hallintastrategiat yhteisöllisessä työskente...
Sosio-emotionaaliset haasteet ja Hallintastrategiat yhteisöllisessä työskente...
Harto Pönkä
 
15/30 Infografi, insinöörien palkat
15/30 Infografi, insinöörien palkat15/30 Infografi, insinöörien palkat
15/30 Infografi, insinöörien palkat
15/30 Research
 
Samyak Chakrabarty at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
Samyak Chakrabarty at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012Samyak Chakrabarty at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
Samyak Chakrabarty at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
15/30 Research
 
Andres Colmenares at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
Andres Colmenares at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012 Andres Colmenares at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
Andres Colmenares at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
15/30 Research
 
Kansallinen Nuorisotutkimus 2013 - Nuorten tavoittaminen
Kansallinen Nuorisotutkimus 2013 - Nuorten tavoittaminen Kansallinen Nuorisotutkimus 2013 - Nuorten tavoittaminen
Kansallinen Nuorisotutkimus 2013 - Nuorten tavoittaminen
15/30 Research
 
Tom Palmaerts, European Youth Trends and Possibilities
Tom Palmaerts, European Youth Trends and PossibilitiesTom Palmaerts, European Youth Trends and Possibilities
Tom Palmaerts, European Youth Trends and Possibilities
15/30 Research
 
What is the future of business leadership?
What is the future of business leadership?What is the future of business leadership?
What is the future of business leadership?
15/30 Research
 
Media alan mahdollisuuksien kentät
Media alan mahdollisuuksien kentätMedia alan mahdollisuuksien kentät
Media alan mahdollisuuksien kentät
15/30 Research
 
Pauli Komonen: Tulevaisuus, trendit, ennakointi
Pauli Komonen: Tulevaisuus, trendit, ennakointiPauli Komonen: Tulevaisuus, trendit, ennakointi
Pauli Komonen: Tulevaisuus, trendit, ennakointi
15/30 Research
 
Pauli Komosen esitys 15/30 Researchin TrendCamp DoubleEspresso -aamutilaisuud...
Pauli Komosen esitys 15/30 Researchin TrendCamp DoubleEspresso -aamutilaisuud...Pauli Komosen esitys 15/30 Researchin TrendCamp DoubleEspresso -aamutilaisuud...
Pauli Komosen esitys 15/30 Researchin TrendCamp DoubleEspresso -aamutilaisuud...
15/30 Research
 
Sami Myllyniemen esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012
Sami Myllyniemen esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012Sami Myllyniemen esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012
Sami Myllyniemen esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.201215/30 Research
 
Aller Trendcamp - Jugaad, Mandeep Malhotra
Aller Trendcamp - Jugaad, Mandeep MalhotraAller Trendcamp - Jugaad, Mandeep Malhotra
Aller Trendcamp - Jugaad, Mandeep Malhotra
15/30 Research
 

Viewers also liked (20)

Tulevaisuudenkestävä, Ajatuslaboratorio
Tulevaisuudenkestävä, AjatuslaboratorioTulevaisuudenkestävä, Ajatuslaboratorio
Tulevaisuudenkestävä, Ajatuslaboratorio
 
TrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuus
TrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuusTrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuus
TrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuus
 
Co creation Ajatuslaboratorio - Mikko Ampuja ja Heini Karppinen
Co creation Ajatuslaboratorio - Mikko Ampuja ja Heini KarppinenCo creation Ajatuslaboratorio - Mikko Ampuja ja Heini Karppinen
Co creation Ajatuslaboratorio - Mikko Ampuja ja Heini Karppinen
 
Kansallinen Nuorisotutkimus 2014: Uusi kuluttaja - Julkaisutilaisuuden esitys
Kansallinen Nuorisotutkimus 2014: Uusi kuluttaja - Julkaisutilaisuuden esitysKansallinen Nuorisotutkimus 2014: Uusi kuluttaja - Julkaisutilaisuuden esitys
Kansallinen Nuorisotutkimus 2014: Uusi kuluttaja - Julkaisutilaisuuden esitys
 
Mikko Ampuja - Mitä nuorille kuuluu? Esitys Valo ry työpajassa
Mikko Ampuja - Mitä nuorille kuuluu? Esitys Valo ry työpajassaMikko Ampuja - Mitä nuorille kuuluu? Esitys Valo ry työpajassa
Mikko Ampuja - Mitä nuorille kuuluu? Esitys Valo ry työpajassa
 
Monenlaiset intuitiot apuna tietotulvan keskellä
Monenlaiset intuitiot apuna tietotulvan keskelläMonenlaiset intuitiot apuna tietotulvan keskellä
Monenlaiset intuitiot apuna tietotulvan keskellä
 
Intuitio - avain rajattomaan tietoon
Intuitio - avain rajattomaan tietoonIntuitio - avain rajattomaan tietoon
Intuitio - avain rajattomaan tietoon
 
Ennakointi ja sen hyödyt lyhyesti
Ennakointi ja sen hyödyt lyhyestiEnnakointi ja sen hyödyt lyhyesti
Ennakointi ja sen hyödyt lyhyesti
 
Sosio-emotionaaliset haasteet ja Hallintastrategiat yhteisöllisessä työskente...
Sosio-emotionaaliset haasteet ja Hallintastrategiat yhteisöllisessä työskente...Sosio-emotionaaliset haasteet ja Hallintastrategiat yhteisöllisessä työskente...
Sosio-emotionaaliset haasteet ja Hallintastrategiat yhteisöllisessä työskente...
 
15/30 Infografi, insinöörien palkat
15/30 Infografi, insinöörien palkat15/30 Infografi, insinöörien palkat
15/30 Infografi, insinöörien palkat
 
Samyak Chakrabarty at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
Samyak Chakrabarty at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012Samyak Chakrabarty at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
Samyak Chakrabarty at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
 
Andres Colmenares at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
Andres Colmenares at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012 Andres Colmenares at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
Andres Colmenares at 15/30 Research's Youth Marketing Day 23.11.2012
 
Kansallinen Nuorisotutkimus 2013 - Nuorten tavoittaminen
Kansallinen Nuorisotutkimus 2013 - Nuorten tavoittaminen Kansallinen Nuorisotutkimus 2013 - Nuorten tavoittaminen
Kansallinen Nuorisotutkimus 2013 - Nuorten tavoittaminen
 
Tom Palmaerts, European Youth Trends and Possibilities
Tom Palmaerts, European Youth Trends and PossibilitiesTom Palmaerts, European Youth Trends and Possibilities
Tom Palmaerts, European Youth Trends and Possibilities
 
What is the future of business leadership?
What is the future of business leadership?What is the future of business leadership?
What is the future of business leadership?
 
Media alan mahdollisuuksien kentät
Media alan mahdollisuuksien kentätMedia alan mahdollisuuksien kentät
Media alan mahdollisuuksien kentät
 
Pauli Komonen: Tulevaisuus, trendit, ennakointi
Pauli Komonen: Tulevaisuus, trendit, ennakointiPauli Komonen: Tulevaisuus, trendit, ennakointi
Pauli Komonen: Tulevaisuus, trendit, ennakointi
 
Pauli Komosen esitys 15/30 Researchin TrendCamp DoubleEspresso -aamutilaisuud...
Pauli Komosen esitys 15/30 Researchin TrendCamp DoubleEspresso -aamutilaisuud...Pauli Komosen esitys 15/30 Researchin TrendCamp DoubleEspresso -aamutilaisuud...
Pauli Komosen esitys 15/30 Researchin TrendCamp DoubleEspresso -aamutilaisuud...
 
Sami Myllyniemen esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012
Sami Myllyniemen esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012Sami Myllyniemen esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012
Sami Myllyniemen esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012
 
Aller Trendcamp - Jugaad, Mandeep Malhotra
Aller Trendcamp - Jugaad, Mandeep MalhotraAller Trendcamp - Jugaad, Mandeep Malhotra
Aller Trendcamp - Jugaad, Mandeep Malhotra
 

More from 15/30 Research

Markkinointi kulmahuoneeseen mikko ampuja 15 30 research
Markkinointi kulmahuoneeseen mikko ampuja 15 30 researchMarkkinointi kulmahuoneeseen mikko ampuja 15 30 research
Markkinointi kulmahuoneeseen mikko ampuja 15 30 research
15/30 Research
 
Kansallinen Senioritutkimus 2013 - julkaisutilaisuuden kalvot
Kansallinen Senioritutkimus 2013 - julkaisutilaisuuden kalvotKansallinen Senioritutkimus 2013 - julkaisutilaisuuden kalvot
Kansallinen Senioritutkimus 2013 - julkaisutilaisuuden kalvot
15/30 Research
 
15/30 Researchin Samil Aledinin esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012
15/30 Researchin Samil Aledinin esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.201215/30 Researchin Samil Aledinin esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012
15/30 Researchin Samil Aledinin esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.201215/30 Research
 
Pro-am: Ammattimaiset harrastajat, digitaalisen maailman muutos ja media
Pro-am: Ammattimaiset harrastajat, digitaalisen maailman muutos ja mediaPro-am: Ammattimaiset harrastajat, digitaalisen maailman muutos ja media
Pro-am: Ammattimaiset harrastajat, digitaalisen maailman muutos ja media
15/30 Research
 
Asumisen tulevaisuus
Asumisen tulevaisuusAsumisen tulevaisuus
Asumisen tulevaisuus
15/30 Research
 
20 trendiä 20 minuutissa, Markkinointiviestinnän viikko 2012
20 trendiä 20 minuutissa, Markkinointiviestinnän viikko 201220 trendiä 20 minuutissa, Markkinointiviestinnän viikko 2012
20 trendiä 20 minuutissa, Markkinointiviestinnän viikko 2012
15/30 Research
 
Miten suomi voi? Hyvinvointibarometri 2012 (mikko ampuja)
Miten suomi voi?  Hyvinvointibarometri 2012 (mikko ampuja)Miten suomi voi?  Hyvinvointibarometri 2012 (mikko ampuja)
Miten suomi voi? Hyvinvointibarometri 2012 (mikko ampuja)
15/30 Research
 
Cinema2012 esitys mikko ampuja (pdf)
Cinema2012 esitys  mikko ampuja (pdf)Cinema2012 esitys  mikko ampuja (pdf)
Cinema2012 esitys mikko ampuja (pdf)
15/30 Research
 
Esitykset Kansallisen Nuorisotutkimuksen julkaisutilaisuudesta 17.8.2012
Esitykset Kansallisen Nuorisotutkimuksen julkaisutilaisuudesta 17.8.2012Esitykset Kansallisen Nuorisotutkimuksen julkaisutilaisuudesta 17.8.2012
Esitykset Kansallisen Nuorisotutkimuksen julkaisutilaisuudesta 17.8.2012
15/30 Research
 
5 vinkkiä nuorisomarkkinoijalle - Samil Aledin
5 vinkkiä nuorisomarkkinoijalle - Samil Aledin5 vinkkiä nuorisomarkkinoijalle - Samil Aledin
5 vinkkiä nuorisomarkkinoijalle - Samil Aledin
15/30 Research
 
Nuorisomarkkinointikoulu 10.2. - Mikko Ampuja
Nuorisomarkkinointikoulu 10.2. - Mikko AmpujaNuorisomarkkinointikoulu 10.2. - Mikko Ampuja
Nuorisomarkkinointikoulu 10.2. - Mikko Ampuja
15/30 Research
 

More from 15/30 Research (11)

Markkinointi kulmahuoneeseen mikko ampuja 15 30 research
Markkinointi kulmahuoneeseen mikko ampuja 15 30 researchMarkkinointi kulmahuoneeseen mikko ampuja 15 30 research
Markkinointi kulmahuoneeseen mikko ampuja 15 30 research
 
Kansallinen Senioritutkimus 2013 - julkaisutilaisuuden kalvot
Kansallinen Senioritutkimus 2013 - julkaisutilaisuuden kalvotKansallinen Senioritutkimus 2013 - julkaisutilaisuuden kalvot
Kansallinen Senioritutkimus 2013 - julkaisutilaisuuden kalvot
 
15/30 Researchin Samil Aledinin esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012
15/30 Researchin Samil Aledinin esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.201215/30 Researchin Samil Aledinin esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012
15/30 Researchin Samil Aledinin esitys Nuorisomarkkinointipäivässä 23.11.2012
 
Pro-am: Ammattimaiset harrastajat, digitaalisen maailman muutos ja media
Pro-am: Ammattimaiset harrastajat, digitaalisen maailman muutos ja mediaPro-am: Ammattimaiset harrastajat, digitaalisen maailman muutos ja media
Pro-am: Ammattimaiset harrastajat, digitaalisen maailman muutos ja media
 
Asumisen tulevaisuus
Asumisen tulevaisuusAsumisen tulevaisuus
Asumisen tulevaisuus
 
20 trendiä 20 minuutissa, Markkinointiviestinnän viikko 2012
20 trendiä 20 minuutissa, Markkinointiviestinnän viikko 201220 trendiä 20 minuutissa, Markkinointiviestinnän viikko 2012
20 trendiä 20 minuutissa, Markkinointiviestinnän viikko 2012
 
Miten suomi voi? Hyvinvointibarometri 2012 (mikko ampuja)
Miten suomi voi?  Hyvinvointibarometri 2012 (mikko ampuja)Miten suomi voi?  Hyvinvointibarometri 2012 (mikko ampuja)
Miten suomi voi? Hyvinvointibarometri 2012 (mikko ampuja)
 
Cinema2012 esitys mikko ampuja (pdf)
Cinema2012 esitys  mikko ampuja (pdf)Cinema2012 esitys  mikko ampuja (pdf)
Cinema2012 esitys mikko ampuja (pdf)
 
Esitykset Kansallisen Nuorisotutkimuksen julkaisutilaisuudesta 17.8.2012
Esitykset Kansallisen Nuorisotutkimuksen julkaisutilaisuudesta 17.8.2012Esitykset Kansallisen Nuorisotutkimuksen julkaisutilaisuudesta 17.8.2012
Esitykset Kansallisen Nuorisotutkimuksen julkaisutilaisuudesta 17.8.2012
 
5 vinkkiä nuorisomarkkinoijalle - Samil Aledin
5 vinkkiä nuorisomarkkinoijalle - Samil Aledin5 vinkkiä nuorisomarkkinoijalle - Samil Aledin
5 vinkkiä nuorisomarkkinoijalle - Samil Aledin
 
Nuorisomarkkinointikoulu 10.2. - Mikko Ampuja
Nuorisomarkkinointikoulu 10.2. - Mikko AmpujaNuorisomarkkinointikoulu 10.2. - Mikko Ampuja
Nuorisomarkkinointikoulu 10.2. - Mikko Ampuja
 

Asta Raami: Intuitio on työelämän hyödyntämätön voimavara

 • 2. Aja2elumme  määrä  –  ja  poten&aali   Intui&o  90-­‐95%   Sisältää  erilaisia   prosesseja  kuten:   hahmontunnistusta,   asiantun&ja&edon   sanatonta   hyödyntämistä,   suoraa  &etämistä,   sekä  myös  vaistoja,   automaa&ota  ja   assosiaa&oita   Tietoinen  pää2ely  5-­‐10%   Lähteet  mm.  Psykologian  ja  matema0ikan  tutkimus:  Kahneman,  2011;  Kahneman  &  Tversky,  1982.       Intui0otutkimus:  Bas=ck,  2003Glöckner  &  WiDermann,  2010  
 • 3. Miksei  intui&ota  hyödynnetä  enemmän?   Ra&o     Käsitetään  ”parempana”     ajaDelun  muotona   Länsimaisen  =eteen  tradi=o  nojaa   ra=onaalisen  ajaDelun  ihannoin=in     On  objek=ivinen     ja  usein     todenneDavissa     helpommin     Sortuu  virheisiin     ja  vinoumiin     kuten     intui=ivinen     ajaDelu     Tarvitsee  harjoitusta   –  opetus  kouluissa  keskiDyy  vain  tähän   Intui&o    Käsitetään  ”epäluoteDavana”     ajaDelun  muotona   Tietyissä  =lanteissa     tuoDaa  ylivertaisia     tuloksia     Väl2ämätön     uuden     keksimisessä     ja  tunnetun     yliDämisessä       Tiedon     luoteDavuuDa     voi  arvioida       Tarvitsee  harjoitusta  muDa     –  nyt  ei  kehitetä  lainkaan   Lähteet  mm.  Psykologian,  matema0ikan  ja  liiketalouden  tutkimus:     Agor  1989;  Bas=ck,  2003;  Bunge,  1962;  Fishbein,  1987;  Gigerenzer,  2007;  Klein,  2004  
 • 4. PääDelevä  äly  on  hyvin  rajallinen  
 • 5. Miten  tehdä  parempia  päätöksiä  nopeammin?   Tiedon  kerääminen  ympäriltä   +  analysoin=  mm.  Exel,  nelikenDä,   painoarvot,  trendit                     Ra=onaalisuuden  harha     –  intui=o  vaiku;aa  mu#a     sitä  ei  tunnisteta,  eroteta  vinoumista     eikä  osata  hyödyntää     Laajennetun  aja2elun  käy2ö   Tiedon     kerääminen     intui&on     ja  itsen       kauDa.     Ra=onaalisen     pääDelyn     o2aminen  mukaan   päätöksenteon  loppuvaiheessa   Lähteet  mm.  Nobelis0en  tutkimus:  Keller,  1983;  Larsson,  2002;  Shavinina,  2003,  2009.  Intui0otutkimus:  Monsay,  1997;  Boucouvalas,  1997;   Glöckner  &  WiDermann,  2010.  Intui0on  case-­‐tutkimukset:  Davis-­‐Floyd  &  Davis,  1997;  Raami  &  al.,  2008    
 • 6. Aikaansa  edellä  oleva  visionääri   Barbara  McClintock  (lääke&eteen  Nobel)  
 • 7. Miten  ratkaista  yhä  vaikeampia  ongelmia?   Ongelman  kanssa  työskentely   mm.  lisä=edon  hankinta,   aineiston  luokiDelu,     datan  analysoin=,   pääDelyn  tehostaminen,   laskeminen  jne.     Itsen  kanssa  työskentely   mm.  intui=on  kauDa  =edon  hakeminen,   sisäinen  työskentely,   oman  fokuksen  siirtäminen,   heikot  signaalit  tai   ryhmäintui0on  hyödyntäminen     Lähteet  mm.  Nobelis0en  tutkimus:  Keller,  1983;  Larsson,  2002;  Shavinina,  2003,  2009.  Intui0otutkimus:  Monsay,  1997;  Boucouvalas,  1997;   Glöckner  &  WiDermann,  2010.  Intui0on  case-­‐tutkimukset:  Davis-­‐Floyd  &  Davis,  1997;  Raami  &  al.,  2008,  Raami  2014    
 • 8. Miten  lisätä  radikaalia  innovoin&a?   Ulkoa  tukeminen   ”Päälleliimatut”  työkalut     Ideoiden  generoin0,  analysoin0,     näkökulmien  lisääminen  ja  arvioin0   esim.  brainstorming,  six  hats,  ideaboksit,     lumipalloefek=,  kuvien  käyDö  jne.     Sisäisen  löytäminen       Luovuuden  mekanismien  tukeminen     Intui0on  0etoinen  käy#ö  ja     oman  asiantun0juuden  yli#äminen,   esim.  hahmontunnistus,  alitajunnan  hyödyntäminen,     hiljaiset  signaalit,  =edon  merkityksen  arvioin=,     suora  =etäminen  jne.         Lähteet  mm.  Nobelis0en  tutkimus:  Keller,  1983;  Larsson,  2002;Shavinina,  2003,  2009.  Bisnestutkimus:  Crossan  &  al,  1999,  2011;  Dane  &  PraD,   2007,  2009;  Dane  &  al.,  2012;  Day,  2006  ;  Mabey  &  Finch,  2008.    Intui0otutkimus:  Monsay  1997;  Raami  &  Mielonen,  2011;  Raami,  2013,  2014    
 • 9. Miten  yltää  parempiin  strategioihin?   Tunnetun  perusteella  työskentely   vanha  paradigma     määri#ää  tulevat  ratkaisut     mm.     trendit,  4kenDä,     kerätään  =etoa     -­‐>  katsotaan  suunta,     =etoinen  etsintä     ”Emme  &edä  mitä   voisimme  &etää”   tunnetun  yli#äminen     mm.     vallitsevan  paradigman   ulkopuolelle  pääseminen,   täysin  uusien   ratkaisuavaruuksien   löytäminen       Lähteet  mm.  Liiketalouden  tutkimus:  Agor  1989;  Bunge,  1962;  Crossan,  1999,  2011;  Dane,  2007,  2009;  Day,  2012;    Prat,  2006;  Mabey,  2008.   Intui0otutkimus:  ;  Bas=ck,  2003;  Gigerenzer,  2007;  Klein,  2004  
 • 10. Intui&on  laajentaa   ratkaisuavaruu;a   Intui0o  johda;aa   uuteen  paradigmaan   Nykyinen  paradigma    määri;ää  ongelman   Määritys  rajaa   ratkaisuavaruuden     Monimutkaiset     ongelmat   Intui0o  tuo;aa     uusia  ratkaisuja   Uusi  orastava   paradigma     Nykyinen     Rajoi;unut   paradigma   Nykyisestä     laajenne;u     paradigma   Emme  osaa     kuvitella   Emme     osaa     kuvitella  
 • 11. Miten  intui&ota  voi  kehi2ää?   Intui&o   EroDelukyky   Havaintokyky   Miten  ero#aa     merkitykselliset  signaalit     kohinasta?   Miten  ero#aa     luote#ava  intui0o   vinoumista?   Miten  havaita     yhä  hienovaraisempia     signaaleja?   Miten  tarkentaa  aisteja     ja  saada  uusia  aisteja   käy#öön?     Raami,2013,  2014   Lähteet  mm.  Intui0otutkimus:  Davis-­‐Floyd  &  Davis,  1997;  Dunne,  1997;  Raami  &  Mielonen,  2011.    
 • 12. Miten  arvioida  intui&on   luote2avuu2a?   tunnesidos   tarinoin&   keholliset  tuntemukset   pelko   taikausko   resonoin&   tunteet  /  niiden  puute   kylmät  väreet   valo   symbolit   synkronisuus   ympäristö  vahvistaa   erityisherkät  tuntemukset   äänet   Vahvistukset       maaginen  aja2elu   liiallinen  varmuus   Vinoumat   mielikuvitus   toiveaja2elu  
 • 14. Miten  voidaan  &etää  e2ä     itsen  kanssa  työskentely  au2aa?   Tieteelliset  tutkimukset   Mm.  Intui0otutkimus,     tutkimukset  uusilla  0eteen  alueilla   Case-­‐esimerkit   Oma  kokemus   Mm.  Nobelis0t,  tutkijat,  taiteilijat   Mm.  Intui0on  0etoinen  käy#ö,   valmennus   Projek=en  tulokset     Mm.  Design-­‐projek0t  Aalto-­‐yliopiston   maisteriopiskelijoilla,    projek0t  ulkomailla     (esim.  Poliisien  valmennus  /   Dominique  Surel)     Lähteet  mm.  Intui0otutkimus:  Davis-­‐Floyd  &  Davis,  1997;  Dunne,  1997;  Raami  &  Mielonen  2011;  Raami,  2013,  2014