SlideShare a Scribd company logo
AsoposSOS
http://AsoposSOS.wordpress.com
      http://www.oikologio.gr
Εισαγωγή
  AsoposSOS

  http://AsoposSOS.wordpress.com
    82.000 hits, @ 1,5 ρξόλν
  
    600+ άξζξα
  
    1000+ θσηό
  
    50+ επηζηεκνληθά θείκελα
  
    Ακέηξεηνη ζύλδεζκνη ζηηο πεγέο
  
    Καηάζηεκα κίαο ζηάζεο γηα ην πξόβιεκα ηεο
  
    ξύπαλζεο ηνπ Αζσπνύ
  Oikologio πεξηβαιινληηθό portal

  http://www.oikologio.gr
   6,8 εθαη. hits θαη αλεβαίλνπλ…
Εισαγωγή – 2 - Τοποθεσία
Εισαγωγή – 2 - Τοποθεσία
Εισαγωγή – 2 - Τοποθεσία
Εισαγωγή – 2 - Τοποθεσία
Εισαγωγή – 2 - Τοποθεσία
  • 3 λοκοί (Αηηηθή, Βοηωηία,
  Εύβοηα)
  • Πάλω από 200.000 θάηοηθοη
  • … ποσ θηάλοσλ ηο 1.000.000
  θάζε θαιοθαίρη
  • Η Αζήλα απέτεη κόλο 50-60 τικ.

  Καη…

  • Η περηοτή παράγεη ηο 1/3 ηοσ
  ΑΕΠ ηες Ειιάδας
Παράνοια: Λυματολάσπη
πεταμένη στον δρόμο!
Παράνοια: Λύματα χύνονται
όπου βολεύει!
Παράνοια! Οι μπούκες…
Παράνοια: Οι όχθες του ποταμού
Εισαγωγή -3 Αντιδράσεις
κατοίκων
AsoposSOS speech in Europarliament
Οι … Δήμοι
  Ωξσπόο

  «Τν λεξφ ηνπ Ωξσπνχ κπνξεί λα

   πνπιεζεί ζαλ εκθηαισκέλν…»
  Πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο: ΢ύλδεζε κε ην

  ΚΔΝΣΡΙΚΟ δίθηπν ηεο ΔΤΓΑΠ…
  Μεηεθινγηθά: Δπηζθέςεηο θαη θσηνγξαθίεο κε

  ηνπο ξππαληέο καο…
Αλλά γιατί μας ενοχλεί; Γιατί
είναι απόπειρα Greenwashing!
  “ν θαηλφκελν θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά

  θαηαζηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
  πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα
  επεθηείλνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο
  παξηζηάλνληαο εαπηέο σο θηιηθέο πξνο ην
  πεξηβάιινλ”

  …“Τν πην πξνθαλέο, γηαηί ην greenwashing

  είλαη παξαπιαλεηηθφ . Πξνζπαζεί λα καο
  εμαπαηήζεη, λα καο θάλεη λα πηζηέςνπκε φηη
  κία εηαηξία κε έλα αηζρξφ πεξηβαιινληηθφ
  ηζηνξηθφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη έλα
  θαληαζηηθφ - ππνδεηγκαηηθφ ηζηνξηθφ”
Και όταν το Greenwashing
αποτυγχάνει;
  Τν SLAPP είλαη κία δηαδηθαζία

  πνπ κε κήλπζε ή κε απεηιή
  κήλπζεο,
  έρεη ζηφρν λα πξνθαιέζεη ηελ
  ζηγή θαη ην ζηακάηεκα ηεο
  θξηηηθήο κε ηνλ θφβν ελφο
  δηθαζηηθνχ αγψλα.
  Η λίθε ζηνλ δηθαζηηθφ αγψλα,
  δελ έρεη ζεκαζία. Ο βαζηθφο
  ζηφρνο είλαη ν θφβνο, ην
  νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ
  δηθαζηηθνχ αγψλα θαη ε
  καθξνρξφληα δηαδηθαζία πνπ
  απνζαξξχλεη ηνλ κελπφκελν…
Οι… Δήμοι
  Οηλόθπηα, ελεκέξσζε

  πνιηηώλ
  2 κήλεο κεηά ηελ αλαθάιπςε

  ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ:
   “Ο Αζσπφο καο … μαλαέγηλε
  πνηάκη. Τν λεξφ ηνπ, δελ έρεη
  πηα ρξψκα, νχηε νζκή. Έρεη
  κάιηζηα αλνηρζεί δξφκνο, έηζη
  ψζηε φπνηνο επηζπκεί λα
  κπνξεί ειεχζεξα λα
  πεξπαηήζεη δίπια ζην
  πνηάκη… ”
Δήμοι
  ΢ήκεξα, 20 κήλεο κεηά ηελ αλαθάιπςε

  ηεο ξύπαλζεο θαη 18 κήλεο κεηά ηελ
  δήισζε ηνπ Γεκάξρνπ, ην λεξό ηνπ
  Αζσπνύ δείρλεη έηζη:
Το Υπουργείο
 Σα πξόζηηκα είλαη

 εμαηξεηηθά κεγάια”
 Σα πξόζηηκα είλαη “θνινζζηαία”
 Ννέκβξηνο 2007: “…Τνλίδσ φηη ζε
 πεξίπησζε ππνηξνπήο ή κε
 ζπκκφξθσζεο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο
 φξνπο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
 παξαπάλσ επηρεηξήζεηο, ζα επηβιεζεί
 δηαθνπή εξγαζηψλ.”
Το Υπουργείο


  ΢ήκεξα, 18 κήλεο κεηά ηελ δήισζε ηνπ

  Τπνπξγνύ, όινη νη ξππαληέο ιεηηνπξγνύλ
  θαλνληθά, αθόκα θη απηνί πνπ ηηκσξήζεθαλ
  3 θαη 4 θνξέο
  ΢ήκεξα, αθόκα δελ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί θαη

  ζπλδεζεί νη ξππαληέο κε ηελ ξύπαλζε θαη
  ηελ ύπαξμε εμαζζελνύο ρξσκίνπ θαη άιισλ
  βαξέσλ κεηάιισλ ζηελ ιεθάλε απνξξνήο
  ηνπ Αζσπνύ
Το Υπουργείο

  Θέιεηε λα κάζεηε ηα «θνινζζηαία» πξόζηηκα;


                                 % of   % of
       Name  Revenue 2006  Profits 2006   Fine
                                revenue  profits
  TOTAL (Euro)  2.224.453.454   71.347.000  1.703.000   0,08%   2,39% 0,08% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ
 2,39% ησλ θεξδώλ
  * Σα ζηνηρεία από ηνπο ηζνινγηζκνύο ησλ

  εηαηξηώλ γηα ην νηθ. έηνο 2006
Το Υπουργείο

  Θέιεηε λα κάζεηε ηα «θνινζζηαία» πξόζηηκα;


                                 % of   % of
       Name  Revenue 2006  Profits 2006   Fine
                                revenue  profits
  TOTAL (Euro)  2.224.453.454   71.347.000  1.703.000   0,08%   2,39% 0,08% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ
 2,39% ησλ θεξδώλ
  * Σα ζηνηρεία από ηνπο ηζνινγηζκνύο ησλ

  εηαηξηώλ γηα ην νηθ. έηνο 2006
Δικαιοσύνη
 Γηθαζηήξην Θήβαο, 2007

 Μήλπζε: 2001 εθδίθαζε: 2007
 6 εηαηξίεο βξέζεθαλ έλνρεο
 2 βξέζεθαλ αζώεο
 10 εηαηξίεο είραλ δειώζεη αλαξκόδηνπο
 ππάιιεινπο ζαλ πεξηβαιινληηθνύο
 ππεύζπλνπο θαη ην δηθαζηήξην
 επέζηξεςε ηα ραξηηά γηα πεξαηηέξσ
 έξεπλα…
 5000 Δπξώ, ήηαλ ε κέγηζηε πνηλή…
Δικαιοσύνη
 Γηθαζηήξην Θήβαο, 2007

 Μήλπζε: 2001 εθδίθαζε: 2007
 6 εηαηξίεο βξέζεθαλ έλνρεο
 2 βξέζεθαλ αζώεο
 10 εηαηξίεο είραλ δειώζεη αλαξκόδηνπο
 ππάιιεινπο ζαλ πεξηβαιινληηθνύο
 ππεύζπλνπο θαη ην δηθαζηήξην
 επέζηξεςε ηα ραξηηά γηα πεξαηηέξσ
 έξεπλα…
 5000 Δπξώ, ήηαλ ε κέγηζηε πνηλή…
Βουλή


  Δπεξσηήζεηο γηα ην ζέκα ηνπ Αζσπνύ: Πάλσ από

  15 θνξέο ηα 2 ηειεπηαία ρξόληα
  ΢ρεδόλ ίδηεο νη εξσηήζεηο

  Παλνκνηόηππεο νη απαληήζεηο:

  …”εληαηηθνπνηνχκε ηνπο ειέγρνπο…”

  … “εμαηξεηηθά κεγάια πξφζηηκα…”

  Ννκίδνπκε, όηη ηειηθά, κία επηηξνπή γξάθεη ηηο

  εξσηήζεηο, κία επηηξνπή γξάθεη ηηο απαληήζεηο θαη
  νη βνπιεπηέο καο απιά απαγγέινπλ ηα θείκελα…
Legislature
Legislature
Συνήγορος του Πολίτη
  Δηήζηα έθζεζε 2008



  «... Η θνηλσλία δελ πηζηεχεη φηη νη δεκφζηνη

  ζεζκνί είλαη ηθαλνί λα εμαζθαιίζνπλ έλα
  θαιχηεξν αχξην. Δπζπηζηία πνπ πεγάδεη απφ ηελ
  πεπνίζεζε φηη οι δημόζιοι θεζμοί έσοςν ππο
  πολλού πάτει να ςπηπεηούν ηο δημόζιο
  ζςμθέπον, όηι επιδίδονηαι ζηην ικανοποίηζη
  αλλόηπιυν ζςμθεπόνηυν, ιδιυηικού ή
  ζςνηεσνιακού σαπακηήπα…
Συνήγορος του Πολίτη
  Δηήζηα έθζεζε 2008


  Σε απηή ηελ θαηεγνξία ππνζέζεσλ εκπιέθνληαη θαηά

  θαλφλα νη Οπγανιζμοί Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ,
  ζςνήθυρ διόηι απέσοςν από ηοςρ ελέγσοςρ πος είναι
  εκ ηος νόμος ςποσπευμένοι να διεξάγοςν. Αποσή
  πος ζςσνά είναι κπαςγαλέα, ώζηε να μην μποπεί να
  αποδοθεί ζε απλή αμέλεια, αλλά ζε κάποιος είδοςρ
  αθέμιηη ζςναλλαγή ηυν αιπεηών απσόνηυν ηηρ
  ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ με ηοςρ ιδιώηερ πος
  παπανομούν...»
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης
  … Δελ ιακβάλνληαη ππφςε … νη δηαηάμεηο … πεξί πξνζηαζίαο
   ησλ ππνγείσλ πδάησλ απφ απνξξίςεηο επηθηλδχλσλ νπζηψλ
   … δελ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε αλαζεψξεζε πεξηβαιινληηθψλ
 
   φξσλ, ψζηε λα ελζσκαησζεί ε δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ
   πνηνηηθψλ νξίσλ …
   … Δελ εθαξκφδνληαη νη πνηνηηθνί ζηφρνη ησλ επηθαλεηαθψλ
 
   λεξψλ ηνπ απνδέθηε ιπκάησλ-απνβιήησλ Αζσπνχ…
   … Δελ έρεη εθπνλεζεί Σρέδην Δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο
 
   πεξηνρήο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνχ Αζσπνχ, θαζψο θαη…
   Δελ έρνπλ αλαζεσξεζεί απφ ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο νη
 
   δηαηάμεηο …. πεξί αδεηνδφηεζεο ησλ βηνκεραληψλ/βηνηερληψλ,
   ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Υ.Α….
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης
  … δελ ππάξρεη ζπλαληίιεςε κεηαμχ ησλ ζπλαξκνδίσλ
   Υπνπξγείσλ (ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε., Υ&ΚΑ θαη ΥΠ.ΑΝ.)
   …Τα παξαπάλσ δίδνπλ ηελ εηθφλα ζηεγαλψλ θαη έιιεηςεο
 
   ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ Υπνπξγείσλ…
   … Σηηο κνλάδεο απηέο επεηξάπε λα ιεηηνπξγήζνπλ, ρσξίο ηελ
 
   εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Κ.Υ.Α…
   … Δελ ηνπο δεηήζεθε θαη δελ έγηλε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα πνπ
 
   λα πεξηιακβάλεη κειέηε ησλ πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο
   αληίζηνηρεο δψλεο θαη κειέηε ηεο δηυιηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ
   εδάθνπο θαη ηνπ ππεδάθνπο
   Δελ δηαζθαιίζηεθε ε δπλαηφηεηα επνπηείαο ηεο πνηφηεηαο ησλ
 
   ππνγείσλ λεξψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή, άιισο ην πξφβιεκα
   ζα είρε δηαπηζησζεί πνιχ λσξίηεξα θαη ζα είρε επηρεηξεζεί ε
   αλαθνπή ηνπ
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης
  Εθ ηνπ απνηειέζκαηνο πξνθχπηεη φηη δελ δηαζθαιίζηεθε ε
  ηήξεζε φισλ ησλ ηερληθψλ πξνθπιάμεσλ, ψζηε λα απνθεπρζεί
  ε ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο λα κε
  κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζε άιια πδαηηθά ζπζηήκαηα ή βιάςνπλ
  άιια νηθνζπζηήκαηα…
  Δελ επηβιήζεθε ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο (απφ ηελ
  Υπεξεζία πνπ ρνξήγεζε ηελ Α.Ε.Π.Ο.) ζεηξά πξφζζεησλ φξσλ
  θαη δηαζθαιίζεσλ, πνπ λα θαζνξίδνπλ, κεηαμχ άιισλ…
  Δελ ππήξμε ππνβνιή ηεο Μειέηεο Επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο
  ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζηελ (αξκφδηα γηα ηα ηερληθά
  έξγα) Πνιενδνκηθή Υπεξεζία θαη έγθξηζή ηεο απφ απηήλ…
  Δελ εθδφζεθε Άδεηα Δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ απφ ηελ
  Πνιενδνκηθή Υπεξεζία…
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης
  Η αβειηεξία ηεο Δηνίθεζεο, θαζψο θαη ε έιιεηςε άκεζεο
  ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπλαξκνδίσλ Υπεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ
  κε ηελ αλεμέιεγθηε δξαζηεξηφηεηα νξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ,
  είραλ σο απνηέιεζκα ηελ κε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο
  πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ Κνηλνηηθψλ
  Οδεγηψλ θαη, ζπλεπψο, ηελ εκθάληζε ελφο ηδηαίηεξα
  αλεζπρεηηθνχ πξνβιήκαηνο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη,
  θαη΄ επέθηαζε, ηε δεκηνπξγία θηλδχλσλ ζηε δεκφζηα πγεία…

  Εθθξάδνληαη, επίζεο, βάζηκνη θφβνη φηη ην πξφβιεκα δελ
  αθνξά κφλν ηηο εμεηαζζείζεο εηαηξείεο, αιιά θαη άιιεο απφ
  απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή Αζσπνχ-
  Οηλνθχησλ, θαζφζνλ θαη απηέο έρνπλ αδεηνδνηεζεί απφ ηηο ίδηεο
  Αξρέο, κε ηελ ίδηα ινγηθή
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης
  Αναζηηούνηαι πειθαπσικέρ και ποινικέρ εςθύνερ:

  γηα ηνπο εθδψζαληεο ηηο Άδεηεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ

  Όξσλ (Α.Ε.Π.Ο.) ησλ εηαηξεηψλ πνπ δηαζέηνπλ ππεδαθίσο
  επηθίλδπλα απφβιεηα, … κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή
  επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (κε ηε δεκηνπξγία θηλδχλσλ
  ξχπαλζεο θαη ππνβάζκηζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ) θαη, θαη΄
  επέθηαζε, ηε δεκηνπξγία θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία.
  γηα ηνπο εθδψζαληεο ηηο Άδεηεο Λεηηνπξγίαο εηαηξεηψλ, ρσξίο

  λα έρεη εθδνζεί πξνεγνπκέλσο Άδεηα Δηάζεζεο ησλ
  ιπκάησλ-βηνκεραληθψλ ηνπο απνβιήησλ.
  γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ππαιιήινπο (εηζεγεηέο-

  πξντζηακέλνπο)
  γηα ηηο εκπιεθφκελεο εηαηξείεο (πνηληθέο επζχλεο)

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

 Σέσο Γεληθή Δπηζεσξήηξηα

 Πεξηβάιινληνο, Μαξγαξίηα Καξαβαζίιε
 Άιιε κία Τπόζεζε εθθνβηζκνύ δηά
 κελύζεσλ…
 Όηαλ άξρηζε λα εξεπλά γηα ηνλ Αζσπό,
 «ζπληαμηνδνηήζεθε» θαη αληηθαηαζηάζεθε
 Όηαλ κίιεζε ζηα ΜΜΔ, ν δηάδνρόο ηεο,
 ζηελ ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, ηελ
 κήλπζε γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε.
Ευρωπαϊκή Ένωση
  2 πεξηπηώζεηο πνπ ε Δ.Δ έδξαζε άκεζα:



 ΢πληαμηνδνηηθά όξηα γπλαηθώλ:

 Οδεγεί ζε 10-15 ρξόληα παξαπάλσ δνπιεηά!
 Βαζηθόο Μέηνρνο:
 Οδεγεί θαη ζπληεξεί Γηαθζνξά - Γηαπινθή
 Όηη είλαη επαρζέο, εθαξκόδεηαη άκεζα. Όηη είλαη
 επεξγεηηθό, θαζπζηεξεί ή «δελ ππάξρεη αξκνδηόηεηα»
  ΠΩ΢ ε Δ.Δ. έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηηκσξεί ηνπο

  πνιίηεο κε 10-15 ρξόληα παξαπάλσ εξγαζίαο,
  ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα ή ηελ
  αξκνδηόηεηα λα ηνπο πξνζηαηεύζεη από ηνμίλσζε,
  πηζαλή αζζέλεηα θαη ίζσο ζάλαην;
Να θυμάστε:
  Η ξύπαλζε ηνπ Αζσπνύ είλαη έλα πνιύ

  γλσζηό, θαιά ηεθκεξησκέλν πξόβιεκα
  Όινη παξαδέρνληαη ην πξόβιεκα

  Καλείο όκσο δελ θάλεη πξαγκαηηθά θάηη.

  Μέρξη ηώξα, όζα κέηξα ιήθζεθαλ ΓΔΝ

  ΔΠΑΡΚΟΤΝ γηα ηελ ιύζε
  Τπάξρεη ηεξάζηηα δηαθνξά κεηαμύ ΛΟΓΩΝ

  θαη ΔΡΓΩΝ
  Η θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί είλαη

  ΑΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΝΟΪΚΗ θαη έρεη έλα ηέινο.
Αυτό το ΤΕΛΟΣ;
…ή Αυτό;
…ή Αυτό;

 Κη όκως…
 Είλαη ηο ίδηο ποηάκη.
 Μεηά, θαη πρηλ ηελ
 «βηοκεταληθή» δώλε…

      Εσταρηζηώ!

More Related Content

What's hot

Κρόκος Κοζάνης
Κρόκος ΚοζάνηςΚρόκος Κοζάνης
Κρόκος Κοζάνης
Fotini Razakou
 
Ypologistes Sta Sxoleia
Ypologistes Sta SxoleiaYpologistes Sta Sxoleia
Ypologistes Sta Sxoleia
guest326b2c
 
Κράνμπερυ
ΚράνμπερυΚράνμπερυ
Κράνμπερυ
Fotini Razakou
 
Θουκυδίδου Ιστορίαι, μετ Ελ. Βενιζέλου Βιβλίον Η
Θουκυδίδου Ιστορίαι, μετ Ελ. Βενιζέλου Βιβλίον ΗΘουκυδίδου Ιστορίαι, μετ Ελ. Βενιζέλου Βιβλίον Η
Θουκυδίδου Ιστορίαι, μετ Ελ. Βενιζέλου Βιβλίον Η
ssuserc13fb9
 
Λουίζα
ΛουίζαΛουίζα
Λουίζα
Fotini Razakou
 
12γ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
12γ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ12γ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
12γ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Ελενη Ζαχου
 
Τα λίπη από θρεπτική άποψη
Τα λίπη από θρεπτική άποψηΤα λίπη από θρεπτική άποψη
Τα λίπη από θρεπτική άποψη
Fotini Razakou
 
Hrw zwgrafou_1083507_maria christou_103254
Hrw zwgrafou_1083507_maria christou_103254Hrw zwgrafou_1083507_maria christou_103254
Hrw zwgrafou_1083507_maria christou_103254
MariaChristou20
 
Maria christou 103254_hrw _zwgrafou_1083507
Maria christou 103254_hrw _zwgrafou_1083507Maria christou 103254_hrw _zwgrafou_1083507
Maria christou 103254_hrw _zwgrafou_1083507
HrwZwgrafou
 
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
Ελενη Ζαχου
 
Σπουδές Ψυχολογίας στην Γερμανία
Σπουδές Ψυχολογίας στην ΓερμανίαΣπουδές Ψυχολογίας στην Γερμανία
Σπουδές Ψυχολογίας στην Γερμανία
Dimitris Agorastos
 
2.5β Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΩΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
2.5β Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΩΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ2.5β Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΩΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
2.5β Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΩΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
Ελενη Ζαχου
 
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
Ελενη Ζαχου
 
12δ. Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
12δ. Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ12δ. Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
12δ. Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ελενη Ζαχου
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
guest1da379
 
Mycenaean architecture
Mycenaean architectureMycenaean architecture
Mycenaean architecture
Peter Tzagarakis
 
21o nhpiagwgeio kallitheas o diaforetikos sakos toy ai-basilh
21o nhpiagwgeio kallitheas o diaforetikos sakos toy ai-basilh21o nhpiagwgeio kallitheas o diaforetikos sakos toy ai-basilh
21o nhpiagwgeio kallitheas o diaforetikos sakos toy ai-basilh
ssuser04ff74
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΜΙΑΣ...
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΜΙΑΣ...ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΜΙΑΣ...
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΜΙΑΣ...
Apostolos Arvanitis
 

What's hot (20)

Κρόκος Κοζάνης
Κρόκος ΚοζάνηςΚρόκος Κοζάνης
Κρόκος Κοζάνης
 
Ypologistes Sta Sxoleia
Ypologistes Sta SxoleiaYpologistes Sta Sxoleia
Ypologistes Sta Sxoleia
 
Κράνμπερυ
ΚράνμπερυΚράνμπερυ
Κράνμπερυ
 
Θουκυδίδου Ιστορίαι, μετ Ελ. Βενιζέλου Βιβλίον Η
Θουκυδίδου Ιστορίαι, μετ Ελ. Βενιζέλου Βιβλίον ΗΘουκυδίδου Ιστορίαι, μετ Ελ. Βενιζέλου Βιβλίον Η
Θουκυδίδου Ιστορίαι, μετ Ελ. Βενιζέλου Βιβλίον Η
 
Λουίζα
ΛουίζαΛουίζα
Λουίζα
 
12γ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
12γ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ12γ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
12γ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
 
Τα λίπη από θρεπτική άποψη
Τα λίπη από θρεπτική άποψηΤα λίπη από θρεπτική άποψη
Τα λίπη από θρεπτική άποψη
 
Hrw zwgrafou_1083507_maria christou_103254
Hrw zwgrafou_1083507_maria christou_103254Hrw zwgrafou_1083507_maria christou_103254
Hrw zwgrafou_1083507_maria christou_103254
 
Maria christou 103254_hrw _zwgrafou_1083507
Maria christou 103254_hrw _zwgrafou_1083507Maria christou 103254_hrw _zwgrafou_1083507
Maria christou 103254_hrw _zwgrafou_1083507
 
Cloning Report
Cloning ReportCloning Report
Cloning Report
 
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
 
Σπουδές Ψυχολογίας στην Γερμανία
Σπουδές Ψυχολογίας στην ΓερμανίαΣπουδές Ψυχολογίας στην Γερμανία
Σπουδές Ψυχολογίας στην Γερμανία
 
2.5β Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΩΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
2.5β Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΩΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ2.5β Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΩΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
2.5β Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΩΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
 
Simvolaio Mathisis
Simvolaio MathisisSimvolaio Mathisis
Simvolaio Mathisis
 
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
 
12δ. Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
12δ. Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ12δ. Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
12δ. Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
 
Mycenaean architecture
Mycenaean architectureMycenaean architecture
Mycenaean architecture
 
21o nhpiagwgeio kallitheas o diaforetikos sakos toy ai-basilh
21o nhpiagwgeio kallitheas o diaforetikos sakos toy ai-basilh21o nhpiagwgeio kallitheas o diaforetikos sakos toy ai-basilh
21o nhpiagwgeio kallitheas o diaforetikos sakos toy ai-basilh
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΜΙΑΣ...
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΜΙΑΣ...ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΜΙΑΣ...
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΜΙΑΣ...
 

AsoposSOS speech in Europarliament

 • 2. Εισαγωγή AsoposSOS  http://AsoposSOS.wordpress.com 82.000 hits, @ 1,5 ρξόλν  600+ άξζξα  1000+ θσηό  50+ επηζηεκνληθά θείκελα  Ακέηξεηνη ζύλδεζκνη ζηηο πεγέο  Καηάζηεκα κίαο ζηάζεο γηα ην πξόβιεκα ηεο  ξύπαλζεο ηνπ Αζσπνύ Oikologio πεξηβαιινληηθό portal  http://www.oikologio.gr  6,8 εθαη. hits θαη αλεβαίλνπλ…
 • 3. Εισαγωγή – 2 - Τοποθεσία
 • 4. Εισαγωγή – 2 - Τοποθεσία
 • 5. Εισαγωγή – 2 - Τοποθεσία
 • 6. Εισαγωγή – 2 - Τοποθεσία
 • 7. Εισαγωγή – 2 - Τοποθεσία • 3 λοκοί (Αηηηθή, Βοηωηία, Εύβοηα) • Πάλω από 200.000 θάηοηθοη • … ποσ θηάλοσλ ηο 1.000.000 θάζε θαιοθαίρη • Η Αζήλα απέτεη κόλο 50-60 τικ. Καη… • Η περηοτή παράγεη ηο 1/3 ηοσ ΑΕΠ ηες Ειιάδας
 • 11. Παράνοια: Οι όχθες του ποταμού
 • 14. Οι … Δήμοι Ωξσπόο  «Τν λεξφ ηνπ Ωξσπνχ κπνξεί λα  πνπιεζεί ζαλ εκθηαισκέλν…» Πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο: ΢ύλδεζε κε ην  ΚΔΝΣΡΙΚΟ δίθηπν ηεο ΔΤΓΑΠ… Μεηεθινγηθά: Δπηζθέςεηο θαη θσηνγξαθίεο κε  ηνπο ξππαληέο καο…
 • 15. Αλλά γιατί μας ενοχλεί; Γιατί είναι απόπειρα Greenwashing! “ν θαηλφκελν θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά  θαηαζηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο παξηζηάλνληαο εαπηέο σο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ” …“Τν πην πξνθαλέο, γηαηί ην greenwashing  είλαη παξαπιαλεηηθφ . Πξνζπαζεί λα καο εμαπαηήζεη, λα καο θάλεη λα πηζηέςνπκε φηη κία εηαηξία κε έλα αηζρξφ πεξηβαιινληηθφ ηζηνξηθφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη έλα θαληαζηηθφ - ππνδεηγκαηηθφ ηζηνξηθφ”
 • 16. Και όταν το Greenwashing αποτυγχάνει; Τν SLAPP είλαη κία δηαδηθαζία  πνπ κε κήλπζε ή κε απεηιή κήλπζεο, έρεη ζηφρν λα πξνθαιέζεη ηελ ζηγή θαη ην ζηακάηεκα ηεο θξηηηθήο κε ηνλ θφβν ελφο δηθαζηηθνχ αγψλα. Η λίθε ζηνλ δηθαζηηθφ αγψλα, δελ έρεη ζεκαζία. Ο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ν θφβνο, ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ δηθαζηηθνχ αγψλα θαη ε καθξνρξφληα δηαδηθαζία πνπ απνζαξξχλεη ηνλ κελπφκελν…
 • 17. Οι… Δήμοι Οηλόθπηα, ελεκέξσζε  πνιηηώλ 2 κήλεο κεηά ηελ αλαθάιπςε  ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ: “Ο Αζσπφο καο … μαλαέγηλε πνηάκη. Τν λεξφ ηνπ, δελ έρεη πηα ρξψκα, νχηε νζκή. Έρεη κάιηζηα αλνηρζεί δξφκνο, έηζη ψζηε φπνηνο επηζπκεί λα κπνξεί ειεχζεξα λα πεξπαηήζεη δίπια ζην πνηάκη… ”
 • 18. Δήμοι ΢ήκεξα, 20 κήλεο κεηά ηελ αλαθάιπςε  ηεο ξύπαλζεο θαη 18 κήλεο κεηά ηελ δήισζε ηνπ Γεκάξρνπ, ην λεξό ηνπ Αζσπνύ δείρλεη έηζη:
 • 19. Το Υπουργείο Σα πξόζηηκα είλαη  εμαηξεηηθά κεγάια”  Σα πξόζηηκα είλαη “θνινζζηαία”  Ννέκβξηνο 2007: “…Τνλίδσ φηη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο, ζα επηβιεζεί δηαθνπή εξγαζηψλ.”
 • 20. Το Υπουργείο ΢ήκεξα, 18 κήλεο κεηά ηελ δήισζε ηνπ  Τπνπξγνύ, όινη νη ξππαληέο ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά, αθόκα θη απηνί πνπ ηηκσξήζεθαλ 3 θαη 4 θνξέο ΢ήκεξα, αθόκα δελ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί θαη  ζπλδεζεί νη ξππαληέο κε ηελ ξύπαλζε θαη ηελ ύπαξμε εμαζζελνύο ρξσκίνπ θαη άιισλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Αζσπνύ
 • 21. Το Υπουργείο Θέιεηε λα κάζεηε ηα «θνινζζηαία» πξόζηηκα;  % of % of Name Revenue 2006 Profits 2006 Fine revenue profits TOTAL (Euro) 2.224.453.454 71.347.000 1.703.000 0,08% 2,39%  0,08% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ  2,39% ησλ θεξδώλ * Σα ζηνηρεία από ηνπο ηζνινγηζκνύο ησλ  εηαηξηώλ γηα ην νηθ. έηνο 2006
 • 22. Το Υπουργείο Θέιεηε λα κάζεηε ηα «θνινζζηαία» πξόζηηκα;  % of % of Name Revenue 2006 Profits 2006 Fine revenue profits TOTAL (Euro) 2.224.453.454 71.347.000 1.703.000 0,08% 2,39%  0,08% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ  2,39% ησλ θεξδώλ * Σα ζηνηρεία από ηνπο ηζνινγηζκνύο ησλ  εηαηξηώλ γηα ην νηθ. έηνο 2006
 • 23. Δικαιοσύνη Γηθαζηήξην Θήβαο, 2007   Μήλπζε: 2001 εθδίθαζε: 2007  6 εηαηξίεο βξέζεθαλ έλνρεο  2 βξέζεθαλ αζώεο  10 εηαηξίεο είραλ δειώζεη αλαξκόδηνπο ππάιιεινπο ζαλ πεξηβαιινληηθνύο ππεύζπλνπο θαη ην δηθαζηήξην επέζηξεςε ηα ραξηηά γηα πεξαηηέξσ έξεπλα…  5000 Δπξώ, ήηαλ ε κέγηζηε πνηλή…
 • 24. Δικαιοσύνη Γηθαζηήξην Θήβαο, 2007   Μήλπζε: 2001 εθδίθαζε: 2007  6 εηαηξίεο βξέζεθαλ έλνρεο  2 βξέζεθαλ αζώεο  10 εηαηξίεο είραλ δειώζεη αλαξκόδηνπο ππάιιεινπο ζαλ πεξηβαιινληηθνύο ππεύζπλνπο θαη ην δηθαζηήξην επέζηξεςε ηα ραξηηά γηα πεξαηηέξσ έξεπλα…  5000 Δπξώ, ήηαλ ε κέγηζηε πνηλή…
 • 25. Βουλή Δπεξσηήζεηο γηα ην ζέκα ηνπ Αζσπνύ: Πάλσ από  15 θνξέο ηα 2 ηειεπηαία ρξόληα ΢ρεδόλ ίδηεο νη εξσηήζεηο  Παλνκνηόηππεο νη απαληήζεηο:  …”εληαηηθνπνηνχκε ηνπο ειέγρνπο…”  … “εμαηξεηηθά κεγάια πξφζηηκα…”  Ννκίδνπκε, όηη ηειηθά, κία επηηξνπή γξάθεη ηηο  εξσηήζεηο, κία επηηξνπή γξάθεη ηηο απαληήζεηο θαη νη βνπιεπηέο καο απιά απαγγέινπλ ηα θείκελα…
 • 28. Συνήγορος του Πολίτη Δηήζηα έθζεζε 2008  «... Η θνηλσλία δελ πηζηεχεη φηη νη δεκφζηνη  ζεζκνί είλαη ηθαλνί λα εμαζθαιίζνπλ έλα θαιχηεξν αχξην. Δπζπηζηία πνπ πεγάδεη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη οι δημόζιοι θεζμοί έσοςν ππο πολλού πάτει να ςπηπεηούν ηο δημόζιο ζςμθέπον, όηι επιδίδονηαι ζηην ικανοποίηζη αλλόηπιυν ζςμθεπόνηυν, ιδιυηικού ή ζςνηεσνιακού σαπακηήπα…
 • 29. Συνήγορος του Πολίτη Δηήζηα έθζεζε 2008  Σε απηή ηελ θαηεγνξία ππνζέζεσλ εκπιέθνληαη θαηά  θαλφλα νη Οπγανιζμοί Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ, ζςνήθυρ διόηι απέσοςν από ηοςρ ελέγσοςρ πος είναι εκ ηος νόμος ςποσπευμένοι να διεξάγοςν. Αποσή πος ζςσνά είναι κπαςγαλέα, ώζηε να μην μποπεί να αποδοθεί ζε απλή αμέλεια, αλλά ζε κάποιος είδοςρ αθέμιηη ζςναλλαγή ηυν αιπεηών απσόνηυν ηηρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ με ηοςρ ιδιώηερ πος παπανομούν...»
 • 30. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης  … Δελ ιακβάλνληαη ππφςε … νη δηαηάμεηο … πεξί πξνζηαζίαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ απφ απνξξίςεηο επηθηλδχλσλ νπζηψλ … δελ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε αλαζεψξεζε πεξηβαιινληηθψλ  φξσλ, ψζηε λα ελζσκαησζεί ε δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ πνηνηηθψλ νξίσλ … … Δελ εθαξκφδνληαη νη πνηνηηθνί ζηφρνη ησλ επηθαλεηαθψλ  λεξψλ ηνπ απνδέθηε ιπκάησλ-απνβιήησλ Αζσπνχ… … Δελ έρεη εθπνλεζεί Σρέδην Δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο  πεξηνρήο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνχ Αζσπνχ, θαζψο θαη… Δελ έρνπλ αλαζεσξεζεί απφ ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο νη  δηαηάμεηο …. πεξί αδεηνδφηεζεο ησλ βηνκεραληψλ/βηνηερληψλ, ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Υ.Α….
 • 31. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης  … δελ ππάξρεη ζπλαληίιεςε κεηαμχ ησλ ζπλαξκνδίσλ Υπνπξγείσλ (ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε., Υ&ΚΑ θαη ΥΠ.ΑΝ.) …Τα παξαπάλσ δίδνπλ ηελ εηθφλα ζηεγαλψλ θαη έιιεηςεο  ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ Υπνπξγείσλ… … Σηηο κνλάδεο απηέο επεηξάπε λα ιεηηνπξγήζνπλ, ρσξίο ηελ  εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Κ.Υ.Α… … Δελ ηνπο δεηήζεθε θαη δελ έγηλε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα πνπ  λα πεξηιακβάλεη κειέηε ησλ πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο αληίζηνηρεο δψλεο θαη κειέηε ηεο δηυιηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ππεδάθνπο Δελ δηαζθαιίζηεθε ε δπλαηφηεηα επνπηείαο ηεο πνηφηεηαο ησλ  ππνγείσλ λεξψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή, άιισο ην πξφβιεκα ζα είρε δηαπηζησζεί πνιχ λσξίηεξα θαη ζα είρε επηρεηξεζεί ε αλαθνπή ηνπ
 • 32. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης  Εθ ηνπ απνηειέζκαηνο πξνθχπηεη φηη δελ δηαζθαιίζηεθε ε ηήξεζε φισλ ησλ ηερληθψλ πξνθπιάμεσλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο λα κε κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζε άιια πδαηηθά ζπζηήκαηα ή βιάςνπλ άιια νηθνζπζηήκαηα…  Δελ επηβιήζεθε ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο (απφ ηελ Υπεξεζία πνπ ρνξήγεζε ηελ Α.Ε.Π.Ο.) ζεηξά πξφζζεησλ φξσλ θαη δηαζθαιίζεσλ, πνπ λα θαζνξίδνπλ, κεηαμχ άιισλ…  Δελ ππήξμε ππνβνιή ηεο Μειέηεο Επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζηελ (αξκφδηα γηα ηα ηερληθά έξγα) Πνιενδνκηθή Υπεξεζία θαη έγθξηζή ηεο απφ απηήλ…  Δελ εθδφζεθε Άδεηα Δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ απφ ηελ Πνιενδνκηθή Υπεξεζία…
 • 33. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης  Η αβειηεξία ηεο Δηνίθεζεο, θαζψο θαη ε έιιεηςε άκεζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπλαξκνδίσλ Υπεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεμέιεγθηε δξαζηεξηφηεηα νξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ κε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ θαη, ζπλεπψο, ηελ εκθάληζε ελφο ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθνχ πξνβιήκαηνο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη, θαη΄ επέθηαζε, ηε δεκηνπξγία θηλδχλσλ ζηε δεκφζηα πγεία…  Εθθξάδνληαη, επίζεο, βάζηκνη θφβνη φηη ην πξφβιεκα δελ αθνξά κφλν ηηο εμεηαζζείζεο εηαηξείεο, αιιά θαη άιιεο απφ απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή Αζσπνχ- Οηλνθχησλ, θαζφζνλ θαη απηέο έρνπλ αδεηνδνηεζεί απφ ηηο ίδηεο Αξρέο, κε ηελ ίδηα ινγηθή
 • 34. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Αναζηηούνηαι πειθαπσικέρ και ποινικέρ εςθύνερ:  γηα ηνπο εθδψζαληεο ηηο Άδεηεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ  Όξσλ (Α.Ε.Π.Ο.) ησλ εηαηξεηψλ πνπ δηαζέηνπλ ππεδαθίσο επηθίλδπλα απφβιεηα, … κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (κε ηε δεκηνπξγία θηλδχλσλ ξχπαλζεο θαη ππνβάζκηζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ) θαη, θαη΄ επέθηαζε, ηε δεκηνπξγία θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία. γηα ηνπο εθδψζαληεο ηηο Άδεηεο Λεηηνπξγίαο εηαηξεηψλ, ρσξίο  λα έρεη εθδνζεί πξνεγνπκέλσο Άδεηα Δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ-βηνκεραληθψλ ηνπο απνβιήησλ. γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ππαιιήινπο (εηζεγεηέο-  πξντζηακέλνπο) γηα ηηο εκπιεθφκελεο εηαηξείεο (πνηληθέο επζχλεο) 
 • 35. Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Σέσο Γεληθή Δπηζεσξήηξηα  Πεξηβάιινληνο, Μαξγαξίηα Καξαβαζίιε  Άιιε κία Τπόζεζε εθθνβηζκνύ δηά κελύζεσλ…  Όηαλ άξρηζε λα εξεπλά γηα ηνλ Αζσπό, «ζπληαμηνδνηήζεθε» θαη αληηθαηαζηάζεθε  Όηαλ κίιεζε ζηα ΜΜΔ, ν δηάδνρόο ηεο, ζηελ ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, ηελ κήλπζε γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε.
 • 36. Ευρωπαϊκή Ένωση 2 πεξηπηώζεηο πνπ ε Δ.Δ έδξαζε άκεζα:  ΢πληαμηνδνηηθά όξηα γπλαηθώλ:   Οδεγεί ζε 10-15 ρξόληα παξαπάλσ δνπιεηά!  Βαζηθόο Μέηνρνο:  Οδεγεί θαη ζπληεξεί Γηαθζνξά - Γηαπινθή  Όηη είλαη επαρζέο, εθαξκόδεηαη άκεζα. Όηη είλαη επεξγεηηθό, θαζπζηεξεί ή «δελ ππάξρεη αξκνδηόηεηα» ΠΩ΢ ε Δ.Δ. έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηηκσξεί ηνπο  πνιίηεο κε 10-15 ρξόληα παξαπάλσ εξγαζίαο, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα ή ηελ αξκνδηόηεηα λα ηνπο πξνζηαηεύζεη από ηνμίλσζε, πηζαλή αζζέλεηα θαη ίζσο ζάλαην;
 • 37. Να θυμάστε: Η ξύπαλζε ηνπ Αζσπνύ είλαη έλα πνιύ  γλσζηό, θαιά ηεθκεξησκέλν πξόβιεκα Όινη παξαδέρνληαη ην πξόβιεκα  Καλείο όκσο δελ θάλεη πξαγκαηηθά θάηη.  Μέρξη ηώξα, όζα κέηξα ιήθζεθαλ ΓΔΝ  ΔΠΑΡΚΟΤΝ γηα ηελ ιύζε Τπάξρεη ηεξάζηηα δηαθνξά κεηαμύ ΛΟΓΩΝ  θαη ΔΡΓΩΝ Η θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί είλαη  ΑΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΝΟΪΚΗ θαη έρεη έλα ηέινο.
 • 40. …ή Αυτό; Κη όκως… Είλαη ηο ίδηο ποηάκη. Μεηά, θαη πρηλ ηελ «βηοκεταληθή» δώλε… Εσταρηζηώ!