SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Asiakaspalvelun
ulkoistaminen
Mitä pitää ottaa huomioon asiakaspalvelun ulkoistamisessa?
Opas hallittuun ulkoistusprosessiin.
7.10.2019www.momentgroup.fi 2
7.10.2019 3
Ulkoista pala kerrallaan
Asiakaspalvelun ulkoistaminen on
yritykselle tärkeä valinta. Miten dataa,
detaljeja, toimialaymmärrystä ja myös
sitä hiljaista tietoa saadaan siirrettyä
ulkoistuskumppanille?
Vastaus on: pala kerrallaan
Hallittu ulkoistaminen onnistuu
• toimintajärjestelmän ja
toimintakäsikirjan mukaisesti hiotuilla
prosesseilla
• aktiivisella koulutuksella
• avoimuudella ja
• tiiviillä, tavoitteiden mukaisella
yhteistyöllä.
www.momentgroup.fi
7.10.2019www.momentgroup.fi 4
Huolella suunniteltu ja toteutettu
ulkoistaminen ei ainoastaan
tehosta asiakaspalvelua,
vaan auttaa myös
kehittämään asiakaskokemusta.
Ulkoistamisen tavoitteet
Mitä kumppanilta odotetaan?
7.10.2019www.momentgroup.fi 5
7.10.2019 6
Mitkä ovat motiivit?
• Motiivit ulkoistamiselle ovat
yrityskohtaisia ja ne määrittelevät
palveluille asetettavat tavoitteet.
Tavoitteet voivat olla esimerkiksi
• laajemmat aukioloajat (24/7)
• uudet palvelukanavat; chat, chatbot,
some
• lisää aikaa keskittyä ydintoimintaan
• lisää kauppaa – mikä on ohi menneiden
kontaktien arvo?
• kustannussäästöt
• tasalaatuinen ja mitattava
asiakaspalvelukokonaisuus
www.momentgroup.fi
7.10.2019 7
Ajan ja rahan säästö
Keskusteluissa myyjän ja käyttöönoton
projektipäällikön kanssa tarkentuvat
• Hakeeko yritys kasvua, ehkä
kansainvälistymistäkin?
Asiakaspalveluun ei kuitenkaan löydy
tarvittavia resursseja.
• Houkuttaako ajatus päästä eroon
sairauslomien tuuraajien
metsästyksestä ja ennemmin
maksetaan yhteistyökumppanille vain
niistä minuuteista, joita
asiakaspalvelussa faktisesti tehdään?
www.momentgroup.fi
7.10.2019 8
Onko oma asiakaspalvelu
vain lisätyötä?
• asiakaspalvelu ja -kokemus nähdään
tärkeinä kehityskohteina, mutta ei ole
osaamista tai resursseja hoitaa tätä
kokonaisuutta
• ”Kenen duuni meillä on tuohon uuteen
chat-ikkunaan vastailla?” Uusi
palvelukanava koetaan lisätyönä.
Mitä rehellisempää, avoimempaa ja
yksityiskohtaisempaa dialogia käydään,
sitä sujuvammin käyttöönottoprosessi
etenee ja palvelu saadaan rullaamaan
sovitussa aikataulussa.
www.momentgroup.fi
Käyttöönottosuunnitelma
Kuka projektia vetää?
7.10.2019www.momentgroup.fi 9
7.10.2019 10
Selkeät nakit ja aikataulu
• Käyttöönottaja on projektipäällikön
roolissa ja hän ohjaa käyttöönottoa niin
ulkoistajan kuin ulkoistettavan
suuntaan, koko ajan ohjat käsissä.
• Kun on kyse laajoista kokonaisuuksista,
on voitava luottaa, että kaikki hoituu ja
on tiedettävä, mitä missäkin vaiheessa
vaaditaan ja miten projekti etenee.
• Alkuun tehdään konkreettinen
käyttöönottosuunnitelma, jota
muokataan tarpeen mukaan.
• Suunnitelma selkeyttää käyttöönoton
tapahtumia, vastuita, toimenpiteitä ja
aikataulutusta kaikille osapuolille.
www.momentgroup.fi
7.10.2019 11
Jokainen yksityiskohta
käydään läpi
Suunnitelmaa tehtäessä käydään läpi
kaikki kokonaisuuden yksityiskohdat,
niin isot kuin pienetkin asiat, jotta
jokainen osa-alue tulee huomioitua
käyttöönottosuunnitelmassa.
• mitkä linjat, palvelut, kanavat
valitaan
• paras mahdollinen arvio
liikennemäärästä eri kanavissa
• arvion perusteella suunnitellaan tiimin
koko
• oikein mitoitettu tiimi on kaikkien etu
www.momentgroup.fi
7.10.2019 12
Mitä kaikkea on otettava
huomioon?
• henkilöstön nimet, tittelit, kuvaus
vastuualueesta, yhteystiedot…
• Asiakaspalvelu on juuri niin
oikeellista kuin tietovarastossa
olevien tietojen ajantasaisuus on
• Esimerkiksi:
Miten voidaan odottaa, että
asiakaspalvelija voi puhelimessa tai
chatissa toimia laadukkaasti ja
ammattimaisesti, jos hänellä ei ole
oikeaa dataa saatavilla?
www.momentgroup.fi
7.10.2019 13
Tekniikka ja järjestelmät
• vaihtoehtoja puhelinliikenteen
siirtoon on monia, esim.
operaattorilta pyydetään puheluiden
siirto ulkoistuskumppanin
ohjausnumeroon
• voimme rakentaa yhteisen
yhteyden, jolloin ei tule
puhelunsiirtokuluja
• tarvitaanko tunnukset suoraan
asiakkaan järjestelmiin, esim.
tiketöintijärjestelmään?
www.momentgroup.fi
7.10.2019 14
Tekniikka ja järjestelmät
• kalentereiden integrointi, esim.
Outlook
• halutaanko Moment Online –
raportti, jossa asiakas pääsee
käsiksi reaaliaikaiseen seurantaan
ja näkee esim. liikennemäärät
tunneittain
Räätälöityjä ratkaisuja tehdään aina
asiakkaan tarpeiden mukaan.
www.momentgroup.fi
Tiimi ja yhteinen tahtotila
Avoin dialogi on onnistuneen yhteistyön edellytys.
7.10.2019www.momentgroup.fi 15
7.10.2019 16
Oikean tiimin määrittely
ja valinta
• Vaikka automatiikkaa ja robotiikkaa
hyödynnetään enenevissä määrin
myös asiakaspalvelussa, tuottaa
asiakaspalvelun lopulta aina
ihminen – hän tuo kohtaamiseen
lisäarvoa, empatiaa.
• Palvelun sisällön, palveluajan ja
arvioidun liikennemäärän
perusteella valitaan koulutettavaksi
sopiva tiimi.
www.momentgroup.fi
7.10.2019 17
Sitoutuminen
• Koulutusmateriaalin toimittaa
luonnollisesti asiakasyritys
• Suosittelemme, että yrityksen
edustaja(t) on mukana
kouluttamassa palvelun sisältöä
Moment Makereille
(asiakasneuvojille).
• Sitoutuminen yhteistyöhön
vahvistuu näin puolin ja toisin heti
yhteistyön alkamisesta lähtien.
www.momentgroup.fi
7.10.2019 18
Koulutustapa valitaan
vaativuuden mukaan
• Koulutus voidaan järjestää
• Moment Groupin tiloissa tai
• etäyhteydellä
• On myös mahdollista, että Moment
Makerit koulutetaan viikkojen, jopa
kuukausien ajan asiakkaan omissa
tiloissa.
Valinta koulutustavasta ja kestosta
tehdään sisällön vaativuuden ja
tavoitteiden perusteella.
www.momentgroup.fi
7.10.2019 19
Kaikki valmiina
yliheittoon
• Kun koulutus on tehty,
tietoliikenneyhteydet kunnossa ja
tietovarastot ovat tip-top, on aika
tehdä yliheitto.
• Liikenne voidaan siirtää joko
kokonaan kaikkien kanavien osalta
tai esim. palvelu/linja kerrallaan.
• Mitä suuremmasta volyymista ja
palvelukokonaisuudesta on kyse,
sitä suositeltavampaa on edetä
askel kerrallaan, hallitusti.
www.momentgroup.fi
Kehitys (Plan-Do-Check-Act)
Meillä tätä kutsutaan Moment Wayksi
7.10.2019www.momentgroup.fi 20
7.10.2019 21
Lisäarvoa ja asiakkaan
arvostusta
Asiakas pitää aina ottaa tosissaan.
Toiveita, odotuksia ja tavoitteita on
osattava kuulla ja niihin on myös
reagoitava.
Tämän luulisi olevan itsestään
selvyys, mutta valitettavasti näin ei
aina ole – on olemassa rahaa vieviä
Cost Centereitä ja lisäarvoa tuottavia
Profit Centereitä.
Vahva suositus jälkimmäiselle!
www.momentgroup.fi
7.10.2019 22
PDCA,
Plan-Do-Check-Act
• Aito halu parantaa ja kehittää
toimintaa, Plan-Do-Check-Act -malli
toimii asiakkuuden hoidossakin!
• Asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan
seuraavaa kautta
• toimitaan suunnitelman mukaan
• arvioidaan onnistumista ja
• tehdään tarvittavat kehitystoimenpiteet
ja muutokset.
www.momentgroup.fi
7.10.2019 23
Moment Way
• Aktiivisella yhteistyöllä,
proaktiivisuudella, opitaan
tuntemaan asiakkaan toiveet ja
tarpeet ja voidaan ehdottaa
uudenlaisia toimintatapoja, tarjota
asiakkaalle hyödyllisiä lisäpalveluita.
Kutsumme tätä prosessia nimellä
Moment Way.
www.momentgroup.fi
Yrityskulttuurin sisäistäminen
“Yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi, lounaaksi ja päivälliseksi”
- Peter Drucker
7.10.2019www.momentgroup.fi 24
7.10.2019 25
Sisäistämistä ja
omaksumista
• Onnistunut ulkoistaminen on kiinni
ulkoistuskumppanin kyvystä sisäistää.
Kuinka hyvin ymmärretään
asiakasyrityksen tavoitteet, yrityksen
arvot ja etenkin kulttuuri.
• Olemme huomanneet, että suora
yhteys asiakasrajapinnan ja asiakkaan
välillä on tuloksia tuova ratkaisu.
• Kun Moment Makerit ja Spirit Leaderit
(tiiminvetäjät) ovat osa asiakkaan
tiimiä välittyy tieto asiakastyytyväisyy-
destä ja palvelun toimivuudesta
muuttumattomana.
www.momentgroup.fi
7.10.2019 26
Esimerkkejä tiiviistä
tiedonvaihdosta
• Yhteinen ”Teams-huone” asiakkaan
ja Moment Makereiden kesken
edesauttaa tiedon kulkua ja
oppimista reaaliajassa.
• Ulkoistaja voi myös tuoda omat
työntekijänsä Profit Centerin tiloihin,
Moment Makereiden rinnalle, jolloin
oppimista ja kehitystä tapahtuu
luontevasti, kysyminen on helppoa
ja sitoutuminen syvempää – puolin
ja toisin.
www.momentgroup.fi
7.10.2019 27
Asiakkaan näköistä
palvelua
• On toivottavaa, että asiakas tapaa
säännöllisesti asiakaspalvelu- tai
chat-tiimiä, esim. koulutuksissa tai
tarvittaessa vaikkapa tulemalla
mukaan tiimipalaveriin.
• Kun tiimi tietää ja tuntee asiakkaan
kulttuuria, tavan toimia ja palvella
asiakkaitaan, saadaan juuri
asiakkaan näköistä palvelua ja
painopisteet haluttuun suuntaan.
www.momentgroup.fi
7.10.2019 28
Esimerkkejä tavoitteista
• Yhdelle asiakkaalle on tärkeintä
myynnillisyys, toiselle on tärkeää
myös pitää kontaktin kestot kurissa.
• Joku on sitä mieltä, että tarvitaan
kokonaisvaltaista palvelua ja
halutaan, että kerrotaan myös niistä
asioista, joita asiakas ei osaa kysyä
– puhelun kestoista välittämättä.
www.momentgroup.fi
7.10.2019www.momentgroup.fi 29
Jokainen kohtaaminen on hetkenä ainutkertainen.
Moment Group rakentaa
asiakaskohtaamisista unohtumattomia hetkiä ja
synnytämme parhaita asiakaskokemuksia
ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta.
www.momentgroup.fi
Haluatko tietää lisää?
Onko teillä ajankohtaista ulkoistaa asiakaspalvelu kokonaan tai
osia asiakaspalvelusta? Ota yhteyttä:
myynti@momentgroup.fi
Puh. 010 400 6001

More Related Content

Similar to Asiakaspalvelun ulkoistaminen

Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014DOOR_Finland
 
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitys
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitysHyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitys
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitysAmbientia
 
Digitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminenDigitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminenMikko Eerola
 
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen CGI Suomi
 
Opas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalle
Opas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalleOpas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalle
Opas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalleJyrki Hakala
 
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonPetri Pohjala
 
Digitaalinen HR -akatemia osa 1: Miksi HR:n pitää digitalisoitua?
Digitaalinen HR -akatemia osa 1: Miksi HR:n pitää digitalisoitua?Digitaalinen HR -akatemia osa 1: Miksi HR:n pitää digitalisoitua?
Digitaalinen HR -akatemia osa 1: Miksi HR:n pitää digitalisoitua?CGI Suomi
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriLeila Kaunisharju
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTilastokeskus
 
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutoriMunpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutoriSitra / Hyvinvointi
 
ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke...
ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke...ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke...
ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke...Tieturi Oy
 
Agile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesMarko Taipale
 

Similar to Asiakaspalvelun ulkoistaminen (20)

Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
 
SOP Suomeksi Powerpoint
SOP Suomeksi PowerpointSOP Suomeksi Powerpoint
SOP Suomeksi Powerpoint
 
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitys
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitysHyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitys
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitys
 
Mobiilistrategia
MobiilistrategiaMobiilistrategia
Mobiilistrategia
 
Digitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminenDigitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminen
 
Tulevaisuudenkestävät kauppakeskukset -työpaja_tulosyhteenveto.pdf
Tulevaisuudenkestävät kauppakeskukset -työpaja_tulosyhteenveto.pdfTulevaisuudenkestävät kauppakeskukset -työpaja_tulosyhteenveto.pdf
Tulevaisuudenkestävät kauppakeskukset -työpaja_tulosyhteenveto.pdf
 
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen
 
Opas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalle
Opas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalleOpas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalle
Opas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalle
 
10 syytä ulkoistaa asiakaspalvelu
10 syytä ulkoistaa asiakaspalvelu10 syytä ulkoistaa asiakaspalvelu
10 syytä ulkoistaa asiakaspalvelu
 
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
 
Digitaalinen HR -akatemia osa 1: Miksi HR:n pitää digitalisoitua?
Digitaalinen HR -akatemia osa 1: Miksi HR:n pitää digitalisoitua?Digitaalinen HR -akatemia osa 1: Miksi HR:n pitää digitalisoitua?
Digitaalinen HR -akatemia osa 1: Miksi HR:n pitää digitalisoitua?
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutoriMunpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
 
ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke...
ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke...ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke...
ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke...
 
Agile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at Tekes
 
Asiakaskokemuksen johtaminen
Asiakaskokemuksen johtaminenAsiakaskokemuksen johtaminen
Asiakaskokemuksen johtaminen
 
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan PiiAsiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
 
CEM Benchmark 2023_Sirte Pihlaja_Shirute FIN FINAL.pdf
CEM Benchmark 2023_Sirte Pihlaja_Shirute FIN FINAL.pdfCEM Benchmark 2023_Sirte Pihlaja_Shirute FIN FINAL.pdf
CEM Benchmark 2023_Sirte Pihlaja_Shirute FIN FINAL.pdf
 

Asiakaspalvelun ulkoistaminen

 • 1.
 • 2. Asiakaspalvelun ulkoistaminen Mitä pitää ottaa huomioon asiakaspalvelun ulkoistamisessa? Opas hallittuun ulkoistusprosessiin. 7.10.2019www.momentgroup.fi 2
 • 3. 7.10.2019 3 Ulkoista pala kerrallaan Asiakaspalvelun ulkoistaminen on yritykselle tärkeä valinta. Miten dataa, detaljeja, toimialaymmärrystä ja myös sitä hiljaista tietoa saadaan siirrettyä ulkoistuskumppanille? Vastaus on: pala kerrallaan Hallittu ulkoistaminen onnistuu • toimintajärjestelmän ja toimintakäsikirjan mukaisesti hiotuilla prosesseilla • aktiivisella koulutuksella • avoimuudella ja • tiiviillä, tavoitteiden mukaisella yhteistyöllä. www.momentgroup.fi
 • 4. 7.10.2019www.momentgroup.fi 4 Huolella suunniteltu ja toteutettu ulkoistaminen ei ainoastaan tehosta asiakaspalvelua, vaan auttaa myös kehittämään asiakaskokemusta.
 • 5. Ulkoistamisen tavoitteet Mitä kumppanilta odotetaan? 7.10.2019www.momentgroup.fi 5
 • 6. 7.10.2019 6 Mitkä ovat motiivit? • Motiivit ulkoistamiselle ovat yrityskohtaisia ja ne määrittelevät palveluille asetettavat tavoitteet. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi • laajemmat aukioloajat (24/7) • uudet palvelukanavat; chat, chatbot, some • lisää aikaa keskittyä ydintoimintaan • lisää kauppaa – mikä on ohi menneiden kontaktien arvo? • kustannussäästöt • tasalaatuinen ja mitattava asiakaspalvelukokonaisuus www.momentgroup.fi
 • 7. 7.10.2019 7 Ajan ja rahan säästö Keskusteluissa myyjän ja käyttöönoton projektipäällikön kanssa tarkentuvat • Hakeeko yritys kasvua, ehkä kansainvälistymistäkin? Asiakaspalveluun ei kuitenkaan löydy tarvittavia resursseja. • Houkuttaako ajatus päästä eroon sairauslomien tuuraajien metsästyksestä ja ennemmin maksetaan yhteistyökumppanille vain niistä minuuteista, joita asiakaspalvelussa faktisesti tehdään? www.momentgroup.fi
 • 8. 7.10.2019 8 Onko oma asiakaspalvelu vain lisätyötä? • asiakaspalvelu ja -kokemus nähdään tärkeinä kehityskohteina, mutta ei ole osaamista tai resursseja hoitaa tätä kokonaisuutta • ”Kenen duuni meillä on tuohon uuteen chat-ikkunaan vastailla?” Uusi palvelukanava koetaan lisätyönä. Mitä rehellisempää, avoimempaa ja yksityiskohtaisempaa dialogia käydään, sitä sujuvammin käyttöönottoprosessi etenee ja palvelu saadaan rullaamaan sovitussa aikataulussa. www.momentgroup.fi
 • 10. 7.10.2019 10 Selkeät nakit ja aikataulu • Käyttöönottaja on projektipäällikön roolissa ja hän ohjaa käyttöönottoa niin ulkoistajan kuin ulkoistettavan suuntaan, koko ajan ohjat käsissä. • Kun on kyse laajoista kokonaisuuksista, on voitava luottaa, että kaikki hoituu ja on tiedettävä, mitä missäkin vaiheessa vaaditaan ja miten projekti etenee. • Alkuun tehdään konkreettinen käyttöönottosuunnitelma, jota muokataan tarpeen mukaan. • Suunnitelma selkeyttää käyttöönoton tapahtumia, vastuita, toimenpiteitä ja aikataulutusta kaikille osapuolille. www.momentgroup.fi
 • 11. 7.10.2019 11 Jokainen yksityiskohta käydään läpi Suunnitelmaa tehtäessä käydään läpi kaikki kokonaisuuden yksityiskohdat, niin isot kuin pienetkin asiat, jotta jokainen osa-alue tulee huomioitua käyttöönottosuunnitelmassa. • mitkä linjat, palvelut, kanavat valitaan • paras mahdollinen arvio liikennemäärästä eri kanavissa • arvion perusteella suunnitellaan tiimin koko • oikein mitoitettu tiimi on kaikkien etu www.momentgroup.fi
 • 12. 7.10.2019 12 Mitä kaikkea on otettava huomioon? • henkilöstön nimet, tittelit, kuvaus vastuualueesta, yhteystiedot… • Asiakaspalvelu on juuri niin oikeellista kuin tietovarastossa olevien tietojen ajantasaisuus on • Esimerkiksi: Miten voidaan odottaa, että asiakaspalvelija voi puhelimessa tai chatissa toimia laadukkaasti ja ammattimaisesti, jos hänellä ei ole oikeaa dataa saatavilla? www.momentgroup.fi
 • 13. 7.10.2019 13 Tekniikka ja järjestelmät • vaihtoehtoja puhelinliikenteen siirtoon on monia, esim. operaattorilta pyydetään puheluiden siirto ulkoistuskumppanin ohjausnumeroon • voimme rakentaa yhteisen yhteyden, jolloin ei tule puhelunsiirtokuluja • tarvitaanko tunnukset suoraan asiakkaan järjestelmiin, esim. tiketöintijärjestelmään? www.momentgroup.fi
 • 14. 7.10.2019 14 Tekniikka ja järjestelmät • kalentereiden integrointi, esim. Outlook • halutaanko Moment Online – raportti, jossa asiakas pääsee käsiksi reaaliaikaiseen seurantaan ja näkee esim. liikennemäärät tunneittain Räätälöityjä ratkaisuja tehdään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. www.momentgroup.fi
 • 15. Tiimi ja yhteinen tahtotila Avoin dialogi on onnistuneen yhteistyön edellytys. 7.10.2019www.momentgroup.fi 15
 • 16. 7.10.2019 16 Oikean tiimin määrittely ja valinta • Vaikka automatiikkaa ja robotiikkaa hyödynnetään enenevissä määrin myös asiakaspalvelussa, tuottaa asiakaspalvelun lopulta aina ihminen – hän tuo kohtaamiseen lisäarvoa, empatiaa. • Palvelun sisällön, palveluajan ja arvioidun liikennemäärän perusteella valitaan koulutettavaksi sopiva tiimi. www.momentgroup.fi
 • 17. 7.10.2019 17 Sitoutuminen • Koulutusmateriaalin toimittaa luonnollisesti asiakasyritys • Suosittelemme, että yrityksen edustaja(t) on mukana kouluttamassa palvelun sisältöä Moment Makereille (asiakasneuvojille). • Sitoutuminen yhteistyöhön vahvistuu näin puolin ja toisin heti yhteistyön alkamisesta lähtien. www.momentgroup.fi
 • 18. 7.10.2019 18 Koulutustapa valitaan vaativuuden mukaan • Koulutus voidaan järjestää • Moment Groupin tiloissa tai • etäyhteydellä • On myös mahdollista, että Moment Makerit koulutetaan viikkojen, jopa kuukausien ajan asiakkaan omissa tiloissa. Valinta koulutustavasta ja kestosta tehdään sisällön vaativuuden ja tavoitteiden perusteella. www.momentgroup.fi
 • 19. 7.10.2019 19 Kaikki valmiina yliheittoon • Kun koulutus on tehty, tietoliikenneyhteydet kunnossa ja tietovarastot ovat tip-top, on aika tehdä yliheitto. • Liikenne voidaan siirtää joko kokonaan kaikkien kanavien osalta tai esim. palvelu/linja kerrallaan. • Mitä suuremmasta volyymista ja palvelukokonaisuudesta on kyse, sitä suositeltavampaa on edetä askel kerrallaan, hallitusti. www.momentgroup.fi
 • 20. Kehitys (Plan-Do-Check-Act) Meillä tätä kutsutaan Moment Wayksi 7.10.2019www.momentgroup.fi 20
 • 21. 7.10.2019 21 Lisäarvoa ja asiakkaan arvostusta Asiakas pitää aina ottaa tosissaan. Toiveita, odotuksia ja tavoitteita on osattava kuulla ja niihin on myös reagoitava. Tämän luulisi olevan itsestään selvyys, mutta valitettavasti näin ei aina ole – on olemassa rahaa vieviä Cost Centereitä ja lisäarvoa tuottavia Profit Centereitä. Vahva suositus jälkimmäiselle! www.momentgroup.fi
 • 22. 7.10.2019 22 PDCA, Plan-Do-Check-Act • Aito halu parantaa ja kehittää toimintaa, Plan-Do-Check-Act -malli toimii asiakkuuden hoidossakin! • Asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan seuraavaa kautta • toimitaan suunnitelman mukaan • arvioidaan onnistumista ja • tehdään tarvittavat kehitystoimenpiteet ja muutokset. www.momentgroup.fi
 • 23. 7.10.2019 23 Moment Way • Aktiivisella yhteistyöllä, proaktiivisuudella, opitaan tuntemaan asiakkaan toiveet ja tarpeet ja voidaan ehdottaa uudenlaisia toimintatapoja, tarjota asiakkaalle hyödyllisiä lisäpalveluita. Kutsumme tätä prosessia nimellä Moment Way. www.momentgroup.fi
 • 24. Yrityskulttuurin sisäistäminen “Yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi, lounaaksi ja päivälliseksi” - Peter Drucker 7.10.2019www.momentgroup.fi 24
 • 25. 7.10.2019 25 Sisäistämistä ja omaksumista • Onnistunut ulkoistaminen on kiinni ulkoistuskumppanin kyvystä sisäistää. Kuinka hyvin ymmärretään asiakasyrityksen tavoitteet, yrityksen arvot ja etenkin kulttuuri. • Olemme huomanneet, että suora yhteys asiakasrajapinnan ja asiakkaan välillä on tuloksia tuova ratkaisu. • Kun Moment Makerit ja Spirit Leaderit (tiiminvetäjät) ovat osa asiakkaan tiimiä välittyy tieto asiakastyytyväisyy- destä ja palvelun toimivuudesta muuttumattomana. www.momentgroup.fi
 • 26. 7.10.2019 26 Esimerkkejä tiiviistä tiedonvaihdosta • Yhteinen ”Teams-huone” asiakkaan ja Moment Makereiden kesken edesauttaa tiedon kulkua ja oppimista reaaliajassa. • Ulkoistaja voi myös tuoda omat työntekijänsä Profit Centerin tiloihin, Moment Makereiden rinnalle, jolloin oppimista ja kehitystä tapahtuu luontevasti, kysyminen on helppoa ja sitoutuminen syvempää – puolin ja toisin. www.momentgroup.fi
 • 27. 7.10.2019 27 Asiakkaan näköistä palvelua • On toivottavaa, että asiakas tapaa säännöllisesti asiakaspalvelu- tai chat-tiimiä, esim. koulutuksissa tai tarvittaessa vaikkapa tulemalla mukaan tiimipalaveriin. • Kun tiimi tietää ja tuntee asiakkaan kulttuuria, tavan toimia ja palvella asiakkaitaan, saadaan juuri asiakkaan näköistä palvelua ja painopisteet haluttuun suuntaan. www.momentgroup.fi
 • 28. 7.10.2019 28 Esimerkkejä tavoitteista • Yhdelle asiakkaalle on tärkeintä myynnillisyys, toiselle on tärkeää myös pitää kontaktin kestot kurissa. • Joku on sitä mieltä, että tarvitaan kokonaisvaltaista palvelua ja halutaan, että kerrotaan myös niistä asioista, joita asiakas ei osaa kysyä – puhelun kestoista välittämättä. www.momentgroup.fi
 • 29. 7.10.2019www.momentgroup.fi 29 Jokainen kohtaaminen on hetkenä ainutkertainen. Moment Group rakentaa asiakaskohtaamisista unohtumattomia hetkiä ja synnytämme parhaita asiakaskokemuksia ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta.
 • 30. www.momentgroup.fi Haluatko tietää lisää? Onko teillä ajankohtaista ulkoistaa asiakaspalvelu kokonaan tai osia asiakaspalvelusta? Ota yhteyttä: myynti@momentgroup.fi Puh. 010 400 6001