SlideShare a Scribd company logo
bestuurskracht management
  De audits zullen de werking op proces- en op managementniveau evalueren. Het gaat dus niet om controle
  op het functioneren van de politiek of om een evaluatie van het gevoerde beleid.
  Disclaimer                   Externe audit in de
                          startblokken
  Deze tekst levert een stand van za‑
  ken van het dossier ‘externe audit in
  lokale besturen’. Veel van de kwes‑
  ties die erin zijn opgenomen, moeten
  nog in de voorwaardelijke wijs gele‑
                          Meer dan tien jaar wordt er al over gesproken audits in lokale besturen
  zen worden. De tekst presenteert de
  zaken zoals ze er nu voorstaan, en       decretaal in te voeren. Als alles goed gaat, zou het eind dit jaar zo ver
  zoals principieel goedgekeurd door de      moeten zijn, en zullen de eerste audits worden uitgevoerd. Het concept
  Vlaamse regering. Het Vlaams parle‑
                          van de audits verschilt echter grondig van wat ooit in het Gemeente-
  ment moet zich wel nog over enkele
  punten uitspreken, en de Vlaamse        en OCMW-decreet is omschreven. Het nieuwe concept moet tot beter
  Regering zal nog een oprichtingsbe‑       functionerende lokale besturen leiden.
  sluit uitwerken om tot een nieuwe,
                          tekst steven van roosbroek beeld stefan dewickere
  functionerende organisatie te ko‑
  men. Ook het auditcomité, het on‑                         L
  afhankelijk orgaan dat de uitvoe‑          okale besturen zijn volop in bewe-     (jaarrekening). Tegelijkertijd worden de
  rende instantie aanstuurt, kan nog          ging. De Vlaamse overheid heeft       plan- en rapporteringslasten verminderd
  dingen wijzigen. Het consulteren en         zich tot doel gesteld ze bij te staan    en de sectorale controles vereenvoudigd.
  informeren van belanghebbenden is       in hun streven naar goed, effectief en ef-    Het toezicht wordt afgeslankt.
  echter een essentieel onderdeel van      ficiënt beheer van hun organisaties. Bin-      Globaal evolueren we dus van detail-
  elk verandertraject. Daarom werden
                          nen dat kader zijn recent verschillende      sturing en -controles naar sturing en
  de krijtlijnen van de externe audit al
                          maatregelen genomen. Lokale bestu-        controle op hoofdlijnen. Het Gemeente-,
  bediscussieerd op verschillende fora
                          ren werken met de nieuwe beleids- en       OCMW- en Provinciedecreet leggen als
  en willen we tijdig communiceren via
                          beheerscyclus met een uniform kader        sluitstuk van deze hervorming een ex-
  onder meer dit artikel.
                          voor de planning (budget), de registra-      terne audit op. Die moet garanties bieden
                          tie (boekhouding) en de rapportering       over de sterkte van het systeem van inter-


6 1 maart 2013 Lokaal
Interne controle
ne controle en lokale besturen ook helpen    Het Gemeentedecreet (artikel 99) definieert interne controle als het geheel van
het systeem te versterken. Op die manier    maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te ver‑
wordt het vanzelf een belangrijke hulp in    schaffen over:
de evolutie naar sterkere lokale besturen.      1.	 het bereiken van de doelstellingen
  Hoewel er nog geen enkele in het de-        2.	het naleven van wetgeving en procedures
creet vermelde externe audit is uitge-        3.	de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
voerd, kent het dossier al een relatief        4.	het efficiënt en economisch gebruik van middelen
lange geschiedenis. Al bij de eerste voor-      5.	de bescherming van activa
bereidingen van het Gemeentedecreet          6.	het voorkomen van fraude
begin jaren 2000 was er sprake van een     De secretaris is hier in overleg met het managementteam verantwoordelijk voor (arti‑
– toen nog interne – audit. Uiteindelijk    kel 100 en 101). Maar ook de raad speelt een rol, hij moet het algemene kader van het
kwam in het Gemeente- (2005), OCMW-       internecontrolesysteem goedkeuren. De secretaris rapporteert jaarlijks aan het col‑
(2008) en Provinciedecreet (2005) een      lege van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad over de organisatie en
bepaling die een zeer breed takenpakket     de werking van het internecontrolesysteem. Voor OCMW’s geldt een analoge regeling.
oplegde aan een nog op te richten externe    ‘Interne controle’ als begrip zorgt frequent voor verwarring. ‘Controle’ is hier afgeleid
auditcommissie. Die moest zowel kas-      van het Engelse ‘to control’ (beheersen), en dus niet bedoeld als ‘nagaan’ of ‘inspec‑
sen gaan controleren als de wettigheid     teren’. Daarom is het beter de term ‘organisatiebeheersing’ te hanteren in plaats
en regelmatigheid van de handelingen      van ‘interne controle’.
van het bestuur controleren of de jaar-
rekening nakijken.
  De commissie is er nooit gekomen.
Verschillende adviesorganen gaven aan    terne controle op het vlak van financiën     monitoring, organisatiestructuur, HR-
dat de externe audit zoals vermeld in    zullen ook ICT, personeelsmanagement       management, organisatiecultuur, in-
de decreten conceptueel onwenselijk en    en de andere elementen van een sys-       formatie en communicatie, financieel
praktisch onhaalbaar was. Conceptueel    teem van interne controle geëvalueerd      management, facilitymanagement, ICT
onwenselijk omdat de externe audit ta-    worden. Dit is een duidelijke verschui-     en veranderingsmanagement. Enkel al
ken zou moeten uitvoeren die behoren     ving ten opzichte van het oorspronke-      door deze opsomming wordt duidelijk
tot het internecontrolesysteem (zoals    lijke concept van externe audit, waar de     dat het om zeer brede audits gaat. Het
systematisch kascontroles uitvoeren) en   nadruk toch meer op het financiële lag.     nadeel is dan dat dit type audits over het
toezicht (zoals het nakijken van de jaar-
rekening). Praktisch onhaalbaar omdat
er een legertje ambtenaren nodig zou zijn
om alle opgelegde taken behoorlijk uit
te voeren.                  Het is de bedoeling de organisatie-audit en de thema-
  Na consultatie van diverse adviesor-   audit te testen in enkele besturen die al vertrouwd
ganen en van de lokale besturen zelf be-   zijn met de nieuwe beleids- en beheerscyclus.
sliste de Vlaamse regering de focus te
leggen op de evaluatie van het systeem
                       Eind 2014 wordt de evaluatie opgemaakt.
van interne controle. De opmaak van een
systeem van interne controle is een ver-   Verschillende type van audits          algemeen minder diep ‘graaft’. Om deze
plichting volgens het Gemeente- en het    Grosso modo zijn er twee concepten        globale organisatie-audits uit te voeren
OCMW-decreet. Wat er bedoeld wordt      mogelijk bij het evalueren van het in-      wordt momenteel een ‘leidraad interne
met het internecontrolesysteem is te le-   ternecontrolesysteem. Enerzijds zijn er     controle / organisatiebeheersing’ uitge-
zen in het kaderstuk.            globale organisatie-audits, waarbij de      werkt. Die moet een kader bieden voor
                       belangrijkste management- en de on-       interne controle bij lokale besturen, en
De audits zullen de werking op proces-    dersteunende processen de focus vor-       om audits uit te voeren die dit controle-
en op managementniveau evalueren. Het    men. Dit soort audits formuleert een al-     systeem evalueren.
gaat dus niet om controle op het functio-  gemene uitspraak over de opbouw van         Anderzijds is er de tegenpool hiervan:
neren van de politiek of om een evaluatie  de belangrijkste componenten van het       de thema-audit. Die concentreert zich
van het gevoerde beleid. Op dit laatste   systeem van interne controle op organi-     op één thema binnen de organisatie en
terrein geldt uiteraard de grondwettelijk  satieniveau. Traditioneel komen hierin      gaat hier dus ook dieper op in. Voorbeel-
verankerde lokale autonomie.         volgende elementen aan bod: manage-       den van thema-audits bij lokale besturen
  Belangrijk is ook dat externe audit    ment van doelstellingen, processen en      zijn: de organisatie van de dienstverle-
geen financiële kwestie is. Naast de in-   risico’s, belanghebbendenmanagement,       ning betreffende jeugd, cultuur, sociale


                                                              Lokaal 1 maart 2013  7
bestuurskracht management
  zaken, thuisbezorgde maaltijden of bud-   den ingezet. Een duidelijke procedure    tie uitvoeren. De bestaande interne audit
  getbeheer. Daarnaast kan een thema-au-   zal het onderscheid moeten maken tus-    van de Vlaamse administratie (IAVA) zal
  dit dieper ingaan op de management- en   sen indianenverhalen en daadwerkelijke    dus geïntegreerd worden in Audit Vlaan-
  ondersteunende processen uit de hierbo-   fraudegevallen.               deren. Dit betekent dat er op de expertise
  ven vermelde leidraad (zoals debiteuren-    De verschillende audits moeten de     binnen de Vlaamse overheid voortge-
  beheer of de veiligheid van informatie).  werking van lokale overheidsorganisaties   bouwd kan worden.
   Het is de bedoeling beide concep-    versterken. Dit zal gebeuren door rap-     Een belangrijk voordeel van deze
  ten (organisatie-audit en thema-audit)   porten per audit op te maken. Daarin     structuur is dat zij de mogelijkheid schept
  te testen in enkele besturen die al ver-  zullen sterke punten staan, net als aanbe-  op termijn interbestuurlijke audits uit te
  trouwd zijn met de nieuwe beleids- en    velingen om de werking van de organisa-   voeren. Steeds meer wikkelen processen
  beheerscyclus (BBC). Eind 2014 zal de    tie te verbeteren. Het eindrapport zal ook  zich op verschillende bestuursniveaus
  evaluatie worden opgemaakt. Welk type    aan de gemeente- of OCMW-raad over-     af (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams).
  audits levert de zinnigste informatie? En  gemaakt worden. Zo kan de controleren-    Dat veroorzaakt soms problemen, con-
  onder welke omstandigheden? Afhan-     de functie van de raad sterker worden.    flicten. Een belangrijke reden om voor
  kelijk hiervan zal de toekomstige strate-   Bedoeling is evenwel ook om de gege-   één auditorganisatie op de drie niveaus
  gie worden vastgelegd. Ook de vraag hoe   vens uit de individuele rapporten te ag-   te opteren is dat het zo mogelijk wordt
  vaak een audit zal plaatsvinden, kan pas  gregeren. Ten eerste door te benchmar-    deze problemen in kaart te brengen en
  hierna worden beantwoord.          ken en goede praktijken te verspreiden.   aanbevelingen ter verbetering te formu-
   Een speciale categorie vormen de fo-   Ten tweede zullen door het herhalen van   leren. Zo wordt er ook iets ondernomen
  rensische audits. Forensische audits zijn  audits vaststellingen komen bovendrij-    tegen de kritiek die soms opduikt over
  audits die expliciet fraudeaangelegen-   ven die in verschillende organisaties te-  de ‘ivoren toren in Brussel’.
  heden onderzoeken in een bepaalde or-    rugkomen. In een aantal gevallen wordt     Lokale besturen zullen zelf voor 50%
  ganisatie. De externeauditdienst zal ook  dan een structureel probleem zichtbaar,   meebetalen aan de audits. Dit zal gebeu-
  dit soort audits kunnen uitvoeren. Daar-  waarop een structureel antwoord nood-    ren door een afhouding van het Gemeen-
  voor zal een taakafbakening opgemaakt    zakelijk is. Ook hierover zal aan de be-   te- en Provinciefonds. De andere 50%
                                              van de kosten betaalt de Vlaamse over-
                                              heid. Tegenover die financiering staat
                                              uiteraard een vertegenwoordiging van
                                              lokale besturen in het auditcomité, het
                                              beheersorgaan van de nieuwe entiteit.
  De verschillende audits moeten de werking van lokale
                                              Lokale besturen zullen via hun vertegen-
  overheidsorganisaties versterken. Per audit komt er                   woordigers de externe audit mee kunnen
  een rapport met sterke punten en aanbevelingen.                     sturen. Dit neemt echter niet weg dat dit
                                              auditcomité voor een meerderheid uit
  worden met anderen (zoals toezicht). De   trokkenen gerapporteerd worden. De      onafhankelijken zal bestaan om de on-
  impact van deze regeling is groot. Het   audits moeten dus niet enkel de lokale    afhankelijkheid van de nieuwe instantie
  betekent dat in principe iedereen een    organisatie versterken, ook de Vlaamse    te waarborgen.
  melding kan doen van fraudegevallen     overheid zal er het lokale niveau beter
  binnen een lokaal bestuur en dat de au-   door kunnen ondersteunen.          Responsabilisering
  ditdienst dan de mogelijkheid heeft die                         De introductie van de externe audit past
  te onderzoeken. Het Gemeente- en het    Organisatie                 in een evolutie naar meer verantwoorde-
  OCMW-decreet bepalen dat wanneer      De nieuwe auditentiteit zal audits uitvoe-  lijkheid voor het lokale niveau. Dat blijkt
  een personeelslid een dergelijke melding  ren in de 308 gemeenten en OCMW’s en     (of zal nog blijken) uit verschillende za-
  doet, dit nooit aanleiding kan geven tot  de vijf provincies. Daarnaast zullen ook   ken. Ten eerste worden de detailtaken
  een tuchtsanctie of een ontslag tenzij er  een 200-tal verzelfstandigde entiteiten   voor externe audit die oorspronkelijk in
  misbruik wordt gemaakt van deze moge-    (AGB’s, APB’s en OCMW-verenigingen      het decreet zaten, geschrapt. Ten tweede
  lijkheid. Dergelijke verklaringen vallen  titel VIII hoofdstuk 1) periodiek geaudi-  kan de nieuwe externe audit geen maat-
  bovendien niet onder het inzagerecht.    teerd worden. In totaal gaat het dus om   regelen opleggen. Aanbevelingen formu-
  Het gaat hier met andere woorden om     meer dan 820 organisaties.          leren kan uiteraard wel. Ook het opvol-
  een soort van klokkenluidersregeling.     De audits zullen normaal gezien uit-   gen van die aanbevelingen komt in grote
  Op Vlaams niveau bestaat op het vlak    gevoerd worden door een nog op te rich-   mate bij de raad te liggen. De raadsle-
  van forensische audit een expertise die   ten agentschap, Audit Vlaanderen. Deze    den zullen hierin een controlerende rol
  de afgelopen tien jaar is opgebouwd. Die  nieuwe entiteit zal de audits bij lokale   moeten spelen. Ten derde zal de exter-
  zal nu ook voor het lokale niveau wor-   besturen en bij de Vlaamse administra-    ne audit aanvullend werken. Op plaat-


8 1 maart 2013 Lokaal
sen waar er al een sterke interne audit      meld zal er een leidraad over interne       de audit-entiteit aansturen en onder
bestaat, zal gestreefd worden naar een      controle worden opgemaakt. Verschil-        meer de strategie van de organisatie be-
samenwerkingsmodel. Dit kan bestaan        lende auditoren zullen worden aange-        palen. Met anderen die audits uitvoeren,
uit een ‘audit op audit’ (evalueren van      worven. Het regelgevend traject moet        zal er een samenwerkingsprotocol wor-
                                                   den afgesloten. Dit moet dubbele con-
                                                   troles vermijden, het zogenaamde ‘single
                                                   audit’-principe.
De nieuwe audit-entiteit zal audits uitvoeren in                            Kortom: er moet nog een berg werk
                                                   verzet worden, maar de externe audit is
de 308 gemeenten en OCMW’s, de vijf provincies                            op komst. Meer dan tien jaar na de eer-
en een 200-tal verzelfstandigde entiteiten. In                            ste denkoefeningen hierover bestaat er
totaal dus meer dan 820 organisaties.                                nu een gedragen visie over hoe hij eruit
                                                   moet zien. Bij de verdere uitwerking zul-
de sterkte van de interne auditdienst)      worden gefinaliseerd. Dat leidt tot een      len de lokale besturen betrokken wor-
of het uitvoeren van audits op terreinen     wijziging van Gemeente-, OCMW- en         den.
waarvoor de interne audit over te weinig     Provinciedecreet. Voor de nieuwe en-
expertise beschikt.                titeit zal daarna een oprichtingsbesluit      Steven Van Roosbroek is projectmanager
  De komende maanden staan verschil-       moeten worden opgemaakt. Er zal een        implementatie externe audit voor lokale
lende acties op stapel. Zoals eerder ver-     auditcomité worden aangesteld. Dit zal       besturen bij de Vlaamse overheid
advertentie
         IS DEZE ADVERTENTIE
           WEL LEGAAL?
         U staat er misschien niet bij stil, maar deze advertentie is onderhevig aan een pak wetgeving. Beeldmerken,
         auteursrecht, plaatsing, nanciën... Meer dan u op het eerste gezicht zou vermoeden. Dat geldt eigenlijk
         voor de wet in het algemeen. Alles hangt met elkaar samen, zeker bij steden en gemeenten. Dus kunt u maar
         beter samenwerken met een partner die alle kennis in één huis heeft. Zelfs als het gaat om een advertentie.
              Speciek voor overheden: ruimtelijke ordening - overheidsopdrachten en pps
    personeelsbeleid - overheidsaansprakelijkheid - administratief recht - grondgebiedszaken - milieu
          Mechelsesteenweg 27 - 2018 Antwerpen - T +32 3 232 50 60 - E info@gsj.be - www.gsj.be
                                                                 Lokaal 1 maart 2013  9

More Related Content

Viewers also liked

Presentatie Audits van de Toekomst voor Auditnetwerk
Presentatie Audits van de Toekomst voor AuditnetwerkPresentatie Audits van de Toekomst voor Auditnetwerk
Presentatie Audits van de Toekomst voor AuditnetwerkQ-Consult
 
20151001 interne communicatie kortom
20151001 interne communicatie kortom20151001 interne communicatie kortom
20151001 interne communicatie kortom
I Like Media
 
Congres Dare to Share for Safety- Walter Zwaard 29 september 2016
Congres Dare to Share for Safety- Walter Zwaard 29 september 2016Congres Dare to Share for Safety- Walter Zwaard 29 september 2016
Congres Dare to Share for Safety- Walter Zwaard 29 september 2016
Copla Opleiding Training en Consultants
 
Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overhede...
Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overhede...Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overhede...
Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overhede...
UPoliteia
 
energiebesparing is investering in de toekomst
energiebesparing is investering in de toekomstenergiebesparing is investering in de toekomst
energiebesparing is investering in de toekomst
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Aan de slag als auditor 4: Het uitvoeren van de tweede onderzoeksdag
Aan de slag als auditor 4: Het uitvoeren van de tweede onderzoeksdagAan de slag als auditor 4: Het uitvoeren van de tweede onderzoeksdag
Aan de slag als auditor 4: Het uitvoeren van de tweede onderzoeksdag
stichtingbim
 
Audit risk model
Audit risk modelAudit risk model
Audit risk model
srowe222
 
De inhoud van de toetsing
De inhoud van de toetsingDe inhoud van de toetsing
De inhoud van de toetsing
stichtingbim
 
11-12-14 Seminar InAudit 'Betekenis interne audit'
11-12-14 Seminar InAudit 'Betekenis interne audit'11-12-14 Seminar InAudit 'Betekenis interne audit'
11-12-14 Seminar InAudit 'Betekenis interne audit'
InAudit BV
 
Waarderende benadering of appreciative inquiry
Waarderende benadering of appreciative inquiryWaarderende benadering of appreciative inquiry
Waarderende benadering of appreciative inquiry
HRwijs
 
Audit risk model
Audit risk modelAudit risk model
Audit risk model
Darryl Woolley
 

Viewers also liked (11)

Presentatie Audits van de Toekomst voor Auditnetwerk
Presentatie Audits van de Toekomst voor AuditnetwerkPresentatie Audits van de Toekomst voor Auditnetwerk
Presentatie Audits van de Toekomst voor Auditnetwerk
 
20151001 interne communicatie kortom
20151001 interne communicatie kortom20151001 interne communicatie kortom
20151001 interne communicatie kortom
 
Congres Dare to Share for Safety- Walter Zwaard 29 september 2016
Congres Dare to Share for Safety- Walter Zwaard 29 september 2016Congres Dare to Share for Safety- Walter Zwaard 29 september 2016
Congres Dare to Share for Safety- Walter Zwaard 29 september 2016
 
Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overhede...
Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overhede...Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overhede...
Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overhede...
 
energiebesparing is investering in de toekomst
energiebesparing is investering in de toekomstenergiebesparing is investering in de toekomst
energiebesparing is investering in de toekomst
 
Aan de slag als auditor 4: Het uitvoeren van de tweede onderzoeksdag
Aan de slag als auditor 4: Het uitvoeren van de tweede onderzoeksdagAan de slag als auditor 4: Het uitvoeren van de tweede onderzoeksdag
Aan de slag als auditor 4: Het uitvoeren van de tweede onderzoeksdag
 
Audit risk model
Audit risk modelAudit risk model
Audit risk model
 
De inhoud van de toetsing
De inhoud van de toetsingDe inhoud van de toetsing
De inhoud van de toetsing
 
11-12-14 Seminar InAudit 'Betekenis interne audit'
11-12-14 Seminar InAudit 'Betekenis interne audit'11-12-14 Seminar InAudit 'Betekenis interne audit'
11-12-14 Seminar InAudit 'Betekenis interne audit'
 
Waarderende benadering of appreciative inquiry
Waarderende benadering of appreciative inquiryWaarderende benadering of appreciative inquiry
Waarderende benadering of appreciative inquiry
 
Audit risk model
Audit risk modelAudit risk model
Audit risk model
 

Similar to Artikel Lokaal Externe audit in de startblokken

Finance & Control - Integrale benadering van riskmanagement en procesbeheersi...
Finance & Control - Integrale benadering van riskmanagement en procesbeheersi...Finance & Control - Integrale benadering van riskmanagement en procesbeheersi...
Finance & Control - Integrale benadering van riskmanagement en procesbeheersi...S.J. Westra
 
05122016 bisnezmodel
05122016 bisnezmodel05122016 bisnezmodel
05122016 bisnezmodel
Mark Telgenkamp
 
Financial leadership
Financial leadershipFinancial leadership
Financial leadership
Mark Telgenkamp
 
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...S.J. Westra
 
Financieel Management - Artikel Oudhuis De Poorter Westra - Fast Close - Niet...
Financieel Management - Artikel Oudhuis De Poorter Westra - Fast Close - Niet...Financieel Management - Artikel Oudhuis De Poorter Westra - Fast Close - Niet...
Financieel Management - Artikel Oudhuis De Poorter Westra - Fast Close - Niet...S.J. Westra
 
Financieel Management.Nl
Financieel Management.NlFinancieel Management.Nl
Financieel Management.Nl
MichielAtzema
 
Tool 13 Good Governance
Tool 13 Good GovernanceTool 13 Good Governance
Tool 13 Good Governance
Evelien Verkade
 
Profiel Rp V2.5
Profiel Rp V2.5Profiel Rp V2.5
Profiel Rp V2.5RPloeg
 
Adviesrapport Functioneel Beheer binnen de gemeente Bussum
Adviesrapport Functioneel Beheer binnen de gemeente BussumAdviesrapport Functioneel Beheer binnen de gemeente Bussum
Adviesrapport Functioneel Beheer binnen de gemeente BussumAmanda Vrakking
 
Hofmeier Tax Control Framework Folder
Hofmeier Tax Control Framework FolderHofmeier Tax Control Framework Folder
Hofmeier Tax Control Framework Foldermikerijnbeek
 
Normenkader rechtmatigheid 2013
Normenkader rechtmatigheid 2013Normenkader rechtmatigheid 2013
Normenkader rechtmatigheid 2013
Gilbert Okx
 
151022 vdef Toezicht met inhoud - spread
151022 vdef Toezicht met inhoud - spread151022 vdef Toezicht met inhoud - spread
151022 vdef Toezicht met inhoud - spreadBart Maassen
 
Transition-to-support - Hoezo over de schutting
Transition-to-support - Hoezo over de schuttingTransition-to-support - Hoezo over de schutting
Transition-to-support - Hoezo over de schutting
Logica IT Management
 
Key group slidedeck tcf nl
Key group slidedeck tcf nlKey group slidedeck tcf nl
Key group slidedeck tcf nl
KEY-Group
 
Key group slidedeck tcf nl
Key group slidedeck tcf nlKey group slidedeck tcf nl
Key group slidedeck tcf nl
A_Hassing
 
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar BeterAlliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
marcsluiter
 
SIGMA201605_Reichling Lekkerkerk
SIGMA201605_Reichling LekkerkerkSIGMA201605_Reichling Lekkerkerk
SIGMA201605_Reichling LekkerkerkAntonie Reichling
 
Vorming 'governance of goed bestuur'
Vorming 'governance of goed bestuur'Vorming 'governance of goed bestuur'
Vorming 'governance of goed bestuur'
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
 

Similar to Artikel Lokaal Externe audit in de startblokken (20)

Finance & Control - Integrale benadering van riskmanagement en procesbeheersi...
Finance & Control - Integrale benadering van riskmanagement en procesbeheersi...Finance & Control - Integrale benadering van riskmanagement en procesbeheersi...
Finance & Control - Integrale benadering van riskmanagement en procesbeheersi...
 
05122016 bisnezmodel
05122016 bisnezmodel05122016 bisnezmodel
05122016 bisnezmodel
 
Financial leadership
Financial leadershipFinancial leadership
Financial leadership
 
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...
 
Financieel Management - Artikel Oudhuis De Poorter Westra - Fast Close - Niet...
Financieel Management - Artikel Oudhuis De Poorter Westra - Fast Close - Niet...Financieel Management - Artikel Oudhuis De Poorter Westra - Fast Close - Niet...
Financieel Management - Artikel Oudhuis De Poorter Westra - Fast Close - Niet...
 
Financieel Management.Nl
Financieel Management.NlFinancieel Management.Nl
Financieel Management.Nl
 
Tool 13 Good Governance
Tool 13 Good GovernanceTool 13 Good Governance
Tool 13 Good Governance
 
Profiel Rp V2.5
Profiel Rp V2.5Profiel Rp V2.5
Profiel Rp V2.5
 
Adviesrapport Functioneel Beheer binnen de gemeente Bussum
Adviesrapport Functioneel Beheer binnen de gemeente BussumAdviesrapport Functioneel Beheer binnen de gemeente Bussum
Adviesrapport Functioneel Beheer binnen de gemeente Bussum
 
Hofmeier Tax Control Framework Folder
Hofmeier Tax Control Framework FolderHofmeier Tax Control Framework Folder
Hofmeier Tax Control Framework Folder
 
Normenkader rechtmatigheid 2013
Normenkader rechtmatigheid 2013Normenkader rechtmatigheid 2013
Normenkader rechtmatigheid 2013
 
151022 vdef Toezicht met inhoud - spread
151022 vdef Toezicht met inhoud - spread151022 vdef Toezicht met inhoud - spread
151022 vdef Toezicht met inhoud - spread
 
Transition-to-support - Hoezo over de schutting
Transition-to-support - Hoezo over de schuttingTransition-to-support - Hoezo over de schutting
Transition-to-support - Hoezo over de schutting
 
Key group slidedeck tcf nl
Key group slidedeck tcf nlKey group slidedeck tcf nl
Key group slidedeck tcf nl
 
Key group slidedeck tcf nl
Key group slidedeck tcf nlKey group slidedeck tcf nl
Key group slidedeck tcf nl
 
Artikel FMM 15606-25-2
Artikel FMM 15606-25-2Artikel FMM 15606-25-2
Artikel FMM 15606-25-2
 
FC201401041
FC201401041FC201401041
FC201401041
 
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar BeterAlliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
Alliance Healthcare - Administratief Van Goed Naar Beter
 
SIGMA201605_Reichling Lekkerkerk
SIGMA201605_Reichling LekkerkerkSIGMA201605_Reichling Lekkerkerk
SIGMA201605_Reichling Lekkerkerk
 
Vorming 'governance of goed bestuur'
Vorming 'governance of goed bestuur'Vorming 'governance of goed bestuur'
Vorming 'governance of goed bestuur'
 

Recently uploaded

NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
BBPMedia1
 

Recently uploaded (8)

NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
 
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
 
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
 

Artikel Lokaal Externe audit in de startblokken

 • 1. bestuurskracht management De audits zullen de werking op proces- en op managementniveau evalueren. Het gaat dus niet om controle op het functioneren van de politiek of om een evaluatie van het gevoerde beleid. Disclaimer Externe audit in de startblokken Deze tekst levert een stand van za‑ ken van het dossier ‘externe audit in lokale besturen’. Veel van de kwes‑ ties die erin zijn opgenomen, moeten nog in de voorwaardelijke wijs gele‑ Meer dan tien jaar wordt er al over gesproken audits in lokale besturen zen worden. De tekst presenteert de zaken zoals ze er nu voorstaan, en decretaal in te voeren. Als alles goed gaat, zou het eind dit jaar zo ver zoals principieel goedgekeurd door de moeten zijn, en zullen de eerste audits worden uitgevoerd. Het concept Vlaamse regering. Het Vlaams parle‑ van de audits verschilt echter grondig van wat ooit in het Gemeente- ment moet zich wel nog over enkele punten uitspreken, en de Vlaamse en OCMW-decreet is omschreven. Het nieuwe concept moet tot beter Regering zal nog een oprichtingsbe‑ functionerende lokale besturen leiden. sluit uitwerken om tot een nieuwe, tekst steven van roosbroek beeld stefan dewickere functionerende organisatie te ko‑ men. Ook het auditcomité, het on‑ L afhankelijk orgaan dat de uitvoe‑ okale besturen zijn volop in bewe- (jaarrekening). Tegelijkertijd worden de rende instantie aanstuurt, kan nog ging. De Vlaamse overheid heeft plan- en rapporteringslasten verminderd dingen wijzigen. Het consulteren en zich tot doel gesteld ze bij te staan en de sectorale controles vereenvoudigd. informeren van belanghebbenden is in hun streven naar goed, effectief en ef- Het toezicht wordt afgeslankt. echter een essentieel onderdeel van ficiënt beheer van hun organisaties. Bin- Globaal evolueren we dus van detail- elk verandertraject. Daarom werden nen dat kader zijn recent verschillende sturing en -controles naar sturing en de krijtlijnen van de externe audit al maatregelen genomen. Lokale bestu- controle op hoofdlijnen. Het Gemeente-, bediscussieerd op verschillende fora ren werken met de nieuwe beleids- en OCMW- en Provinciedecreet leggen als en willen we tijdig communiceren via beheerscyclus met een uniform kader sluitstuk van deze hervorming een ex- onder meer dit artikel. voor de planning (budget), de registra- terne audit op. Die moet garanties bieden tie (boekhouding) en de rapportering over de sterkte van het systeem van inter- 6 1 maart 2013 Lokaal
 • 2. Interne controle ne controle en lokale besturen ook helpen Het Gemeentedecreet (artikel 99) definieert interne controle als het geheel van het systeem te versterken. Op die manier maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te ver‑ wordt het vanzelf een belangrijke hulp in schaffen over: de evolutie naar sterkere lokale besturen. 1. het bereiken van de doelstellingen Hoewel er nog geen enkele in het de- 2. het naleven van wetgeving en procedures creet vermelde externe audit is uitge- 3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie voerd, kent het dossier al een relatief 4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen lange geschiedenis. Al bij de eerste voor- 5. de bescherming van activa bereidingen van het Gemeentedecreet 6. het voorkomen van fraude begin jaren 2000 was er sprake van een De secretaris is hier in overleg met het managementteam verantwoordelijk voor (arti‑ – toen nog interne – audit. Uiteindelijk kel 100 en 101). Maar ook de raad speelt een rol, hij moet het algemene kader van het kwam in het Gemeente- (2005), OCMW- internecontrolesysteem goedkeuren. De secretaris rapporteert jaarlijks aan het col‑ (2008) en Provinciedecreet (2005) een lege van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad over de organisatie en bepaling die een zeer breed takenpakket de werking van het internecontrolesysteem. Voor OCMW’s geldt een analoge regeling. oplegde aan een nog op te richten externe ‘Interne controle’ als begrip zorgt frequent voor verwarring. ‘Controle’ is hier afgeleid auditcommissie. Die moest zowel kas- van het Engelse ‘to control’ (beheersen), en dus niet bedoeld als ‘nagaan’ of ‘inspec‑ sen gaan controleren als de wettigheid teren’. Daarom is het beter de term ‘organisatiebeheersing’ te hanteren in plaats en regelmatigheid van de handelingen van ‘interne controle’. van het bestuur controleren of de jaar- rekening nakijken. De commissie is er nooit gekomen. Verschillende adviesorganen gaven aan terne controle op het vlak van financiën monitoring, organisatiestructuur, HR- dat de externe audit zoals vermeld in zullen ook ICT, personeelsmanagement management, organisatiecultuur, in- de decreten conceptueel onwenselijk en en de andere elementen van een sys- formatie en communicatie, financieel praktisch onhaalbaar was. Conceptueel teem van interne controle geëvalueerd management, facilitymanagement, ICT onwenselijk omdat de externe audit ta- worden. Dit is een duidelijke verschui- en veranderingsmanagement. Enkel al ken zou moeten uitvoeren die behoren ving ten opzichte van het oorspronke- door deze opsomming wordt duidelijk tot het internecontrolesysteem (zoals lijke concept van externe audit, waar de dat het om zeer brede audits gaat. Het systematisch kascontroles uitvoeren) en nadruk toch meer op het financiële lag. nadeel is dan dat dit type audits over het toezicht (zoals het nakijken van de jaar- rekening). Praktisch onhaalbaar omdat er een legertje ambtenaren nodig zou zijn om alle opgelegde taken behoorlijk uit te voeren. Het is de bedoeling de organisatie-audit en de thema- Na consultatie van diverse adviesor- audit te testen in enkele besturen die al vertrouwd ganen en van de lokale besturen zelf be- zijn met de nieuwe beleids- en beheerscyclus. sliste de Vlaamse regering de focus te leggen op de evaluatie van het systeem Eind 2014 wordt de evaluatie opgemaakt. van interne controle. De opmaak van een systeem van interne controle is een ver- Verschillende type van audits algemeen minder diep ‘graaft’. Om deze plichting volgens het Gemeente- en het Grosso modo zijn er twee concepten globale organisatie-audits uit te voeren OCMW-decreet. Wat er bedoeld wordt mogelijk bij het evalueren van het in- wordt momenteel een ‘leidraad interne met het internecontrolesysteem is te le- ternecontrolesysteem. Enerzijds zijn er controle / organisatiebeheersing’ uitge- zen in het kaderstuk. globale organisatie-audits, waarbij de werkt. Die moet een kader bieden voor belangrijkste management- en de on- interne controle bij lokale besturen, en De audits zullen de werking op proces- dersteunende processen de focus vor- om audits uit te voeren die dit controle- en op managementniveau evalueren. Het men. Dit soort audits formuleert een al- systeem evalueren. gaat dus niet om controle op het functio- gemene uitspraak over de opbouw van Anderzijds is er de tegenpool hiervan: neren van de politiek of om een evaluatie de belangrijkste componenten van het de thema-audit. Die concentreert zich van het gevoerde beleid. Op dit laatste systeem van interne controle op organi- op één thema binnen de organisatie en terrein geldt uiteraard de grondwettelijk satieniveau. Traditioneel komen hierin gaat hier dus ook dieper op in. Voorbeel- verankerde lokale autonomie. volgende elementen aan bod: manage- den van thema-audits bij lokale besturen Belangrijk is ook dat externe audit ment van doelstellingen, processen en zijn: de organisatie van de dienstverle- geen financiële kwestie is. Naast de in- risico’s, belanghebbendenmanagement, ning betreffende jeugd, cultuur, sociale Lokaal 1 maart 2013 7
 • 3. bestuurskracht management zaken, thuisbezorgde maaltijden of bud- den ingezet. Een duidelijke procedure tie uitvoeren. De bestaande interne audit getbeheer. Daarnaast kan een thema-au- zal het onderscheid moeten maken tus- van de Vlaamse administratie (IAVA) zal dit dieper ingaan op de management- en sen indianenverhalen en daadwerkelijke dus geïntegreerd worden in Audit Vlaan- ondersteunende processen uit de hierbo- fraudegevallen. deren. Dit betekent dat er op de expertise ven vermelde leidraad (zoals debiteuren- De verschillende audits moeten de binnen de Vlaamse overheid voortge- beheer of de veiligheid van informatie). werking van lokale overheidsorganisaties bouwd kan worden. Het is de bedoeling beide concep- versterken. Dit zal gebeuren door rap- Een belangrijk voordeel van deze ten (organisatie-audit en thema-audit) porten per audit op te maken. Daarin structuur is dat zij de mogelijkheid schept te testen in enkele besturen die al ver- zullen sterke punten staan, net als aanbe- op termijn interbestuurlijke audits uit te trouwd zijn met de nieuwe beleids- en velingen om de werking van de organisa- voeren. Steeds meer wikkelen processen beheerscyclus (BBC). Eind 2014 zal de tie te verbeteren. Het eindrapport zal ook zich op verschillende bestuursniveaus evaluatie worden opgemaakt. Welk type aan de gemeente- of OCMW-raad over- af (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams). audits levert de zinnigste informatie? En gemaakt worden. Zo kan de controleren- Dat veroorzaakt soms problemen, con- onder welke omstandigheden? Afhan- de functie van de raad sterker worden. flicten. Een belangrijke reden om voor kelijk hiervan zal de toekomstige strate- Bedoeling is evenwel ook om de gege- één auditorganisatie op de drie niveaus gie worden vastgelegd. Ook de vraag hoe vens uit de individuele rapporten te ag- te opteren is dat het zo mogelijk wordt vaak een audit zal plaatsvinden, kan pas gregeren. Ten eerste door te benchmar- deze problemen in kaart te brengen en hierna worden beantwoord. ken en goede praktijken te verspreiden. aanbevelingen ter verbetering te formu- Een speciale categorie vormen de fo- Ten tweede zullen door het herhalen van leren. Zo wordt er ook iets ondernomen rensische audits. Forensische audits zijn audits vaststellingen komen bovendrij- tegen de kritiek die soms opduikt over audits die expliciet fraudeaangelegen- ven die in verschillende organisaties te- de ‘ivoren toren in Brussel’. heden onderzoeken in een bepaalde or- rugkomen. In een aantal gevallen wordt Lokale besturen zullen zelf voor 50% ganisatie. De externeauditdienst zal ook dan een structureel probleem zichtbaar, meebetalen aan de audits. Dit zal gebeu- dit soort audits kunnen uitvoeren. Daar- waarop een structureel antwoord nood- ren door een afhouding van het Gemeen- voor zal een taakafbakening opgemaakt zakelijk is. Ook hierover zal aan de be- te- en Provinciefonds. De andere 50% van de kosten betaalt de Vlaamse over- heid. Tegenover die financiering staat uiteraard een vertegenwoordiging van lokale besturen in het auditcomité, het beheersorgaan van de nieuwe entiteit. De verschillende audits moeten de werking van lokale Lokale besturen zullen via hun vertegen- overheidsorganisaties versterken. Per audit komt er woordigers de externe audit mee kunnen een rapport met sterke punten en aanbevelingen. sturen. Dit neemt echter niet weg dat dit auditcomité voor een meerderheid uit worden met anderen (zoals toezicht). De trokkenen gerapporteerd worden. De onafhankelijken zal bestaan om de on- impact van deze regeling is groot. Het audits moeten dus niet enkel de lokale afhankelijkheid van de nieuwe instantie betekent dat in principe iedereen een organisatie versterken, ook de Vlaamse te waarborgen. melding kan doen van fraudegevallen overheid zal er het lokale niveau beter binnen een lokaal bestuur en dat de au- door kunnen ondersteunen. Responsabilisering ditdienst dan de mogelijkheid heeft die De introductie van de externe audit past te onderzoeken. Het Gemeente- en het Organisatie in een evolutie naar meer verantwoorde- OCMW-decreet bepalen dat wanneer De nieuwe auditentiteit zal audits uitvoe- lijkheid voor het lokale niveau. Dat blijkt een personeelslid een dergelijke melding ren in de 308 gemeenten en OCMW’s en (of zal nog blijken) uit verschillende za- doet, dit nooit aanleiding kan geven tot de vijf provincies. Daarnaast zullen ook ken. Ten eerste worden de detailtaken een tuchtsanctie of een ontslag tenzij er een 200-tal verzelfstandigde entiteiten voor externe audit die oorspronkelijk in misbruik wordt gemaakt van deze moge- (AGB’s, APB’s en OCMW-verenigingen het decreet zaten, geschrapt. Ten tweede lijkheid. Dergelijke verklaringen vallen titel VIII hoofdstuk 1) periodiek geaudi- kan de nieuwe externe audit geen maat- bovendien niet onder het inzagerecht. teerd worden. In totaal gaat het dus om regelen opleggen. Aanbevelingen formu- Het gaat hier met andere woorden om meer dan 820 organisaties. leren kan uiteraard wel. Ook het opvol- een soort van klokkenluidersregeling. De audits zullen normaal gezien uit- gen van die aanbevelingen komt in grote Op Vlaams niveau bestaat op het vlak gevoerd worden door een nog op te rich- mate bij de raad te liggen. De raadsle- van forensische audit een expertise die ten agentschap, Audit Vlaanderen. Deze den zullen hierin een controlerende rol de afgelopen tien jaar is opgebouwd. Die nieuwe entiteit zal de audits bij lokale moeten spelen. Ten derde zal de exter- zal nu ook voor het lokale niveau wor- besturen en bij de Vlaamse administra- ne audit aanvullend werken. Op plaat- 8 1 maart 2013 Lokaal
 • 4. sen waar er al een sterke interne audit meld zal er een leidraad over interne de audit-entiteit aansturen en onder bestaat, zal gestreefd worden naar een controle worden opgemaakt. Verschil- meer de strategie van de organisatie be- samenwerkingsmodel. Dit kan bestaan lende auditoren zullen worden aange- palen. Met anderen die audits uitvoeren, uit een ‘audit op audit’ (evalueren van worven. Het regelgevend traject moet zal er een samenwerkingsprotocol wor- den afgesloten. Dit moet dubbele con- troles vermijden, het zogenaamde ‘single audit’-principe. De nieuwe audit-entiteit zal audits uitvoeren in Kortom: er moet nog een berg werk verzet worden, maar de externe audit is de 308 gemeenten en OCMW’s, de vijf provincies op komst. Meer dan tien jaar na de eer- en een 200-tal verzelfstandigde entiteiten. In ste denkoefeningen hierover bestaat er totaal dus meer dan 820 organisaties. nu een gedragen visie over hoe hij eruit moet zien. Bij de verdere uitwerking zul- de sterkte van de interne auditdienst) worden gefinaliseerd. Dat leidt tot een len de lokale besturen betrokken wor- of het uitvoeren van audits op terreinen wijziging van Gemeente-, OCMW- en den. waarvoor de interne audit over te weinig Provinciedecreet. Voor de nieuwe en- expertise beschikt. titeit zal daarna een oprichtingsbesluit Steven Van Roosbroek is projectmanager De komende maanden staan verschil- moeten worden opgemaakt. Er zal een implementatie externe audit voor lokale lende acties op stapel. Zoals eerder ver- auditcomité worden aangesteld. Dit zal besturen bij de Vlaamse overheid advertentie IS DEZE ADVERTENTIE WEL LEGAAL? U staat er misschien niet bij stil, maar deze advertentie is onderhevig aan een pak wetgeving. Beeldmerken, auteursrecht, plaatsing, nanciën... Meer dan u op het eerste gezicht zou vermoeden. Dat geldt eigenlijk voor de wet in het algemeen. Alles hangt met elkaar samen, zeker bij steden en gemeenten. Dus kunt u maar beter samenwerken met een partner die alle kennis in één huis heeft. Zelfs als het gaat om een advertentie. Speciek voor overheden: ruimtelijke ordening - overheidsopdrachten en pps personeelsbeleid - overheidsaansprakelijkheid - administratief recht - grondgebiedszaken - milieu Mechelsesteenweg 27 - 2018 Antwerpen - T +32 3 232 50 60 - E info@gsj.be - www.gsj.be Lokaal 1 maart 2013 9