SlideShare a Scribd company logo
H
E
K
A
S
I
5
Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA)
Distance Education for Elementary Schools
SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS
ANG EDUKASYON SA
PANAHON NG ESPAÑOL
Department of Education
BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION
2nd Floor Bonifacio Building
DepEd Complex, Meralco Avenue
Pasig City
Revised 2010
by the Learning Resource Management and Development System (LRMDS),
DepEd - Division of Negros Occidental
under the Strengthening the Implementation of Basic Education
in Selected Provinces in the Visayas (STRIVE).
This edition has been revised with permission for online distribution
through the Learning Resource Management Development System (LRMDS) Portal
(http://lrmds.deped.gov.ph/) under Project STRIVE for BESRA, a project supported
by AusAID.
Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides:
“No copyright shall subsist in any work of the
Government of the Republic of the Philippines. However,
prior approval of the government agency or office wherein
the work is created shall be necessary for exploitation of
such work for profit.”
This material was originally produced by the Bureau of Elementary
Education of the Department of Education, Republic of the Philippines.
1
GRADE V
ANG EDUKASYON SA PANAHON
NG ESPAÑOL
Ang Pagdating ng mga Misyonero
i
Tingnan mo ang hagdanan ng pagdating ng iba-ibang pangkat ng mga
misyonero sa Pilipinas. Malaki ang bahaging ginampanan nila sa sistema ng
edukasyon. Naging pangunahing layunin nila ang pagpapalaganap ng
Kristiyanismo sa bansa. Upang maisakatuparan ito, nagtatag sila ng iba’t-ibang
paaralan sa bansa.
Anu-ano ang mga paaralang itinatag nila sa Pilipinas? Paano ang
sistema ng edukasyon sa panahon ng Español? Ito ang aalamin natin sa modyul
na ito.
Game ka na ba?
ALAMIN MO
Agustinian
1565
Franciscano
1577
Jesuitas
1581
Dominicano
1587
Recoletos
1606
Benedictine
1895
2
Sa nakaraang modyul, pinag-aaralan natin ang uri ng edukasyon ng mga
unang Pilipino. Masasagot mo kaya ang pagsubok na ito? Kumuha ka ng papel
at isulat ang iyong sagot.
Panuto: Isulat ang () kung tumutukoy sa edukasyon ng mga ninuno at (x)
kung hindi.
1. Sa tahanan unang natutuhan ang sistema ng edukasyon.
2. May dalawampu’t walong titik ang alpabetong Pilipino.
3. Inihahanda sa buhay may – asawa at gawaing – pantahanan ang mga
babae.
4. Gumamit ng pluma at makinis na papel sa pagsulat.
5. Tinuturuan ang mga lalaki ng pag-iigib ng tubig, pagsibak ng kahoy,
pangangaso, pagsasaka, at iba pa.
Nasagot mo bang mabuti ang pagsubok na ito?
Kung gayon nakahanda ka na sa kasunod na aralin natin.
Batay sa kasaysayan ng ating bansa, napasa-ilalim tayo sa pamamahala
ng mga Español sa loob ng 333 taon.
Natatandaan mo pa ba ang pinag-aralan mo sa nakaraang modyul tungkol
sa sistema ng edukasyon ng ating mga ninuno?
PAGBALIK-ARALAN MO
PAG-ARALAN MO
3
Nang dumating ang mga Español sa ating bansa nagkaroon ng
pagbabago ang sistema ng kanilang edukasyon. Ang di-pormal na edukasyon
sa panahon ng ninuno ay naging pormal. Tingnan mo ang larawan upang
maunawaan mo kung bakit sinabing ang di pormal na sistema ay naging pormal.
Maraming paaralan ang itinatag ng iba’t-ibang misyonero sa ating bansa.
Unang naitatag ang mga paaralang parokyal at ang mga paring misyonero ang
naging mga unang guro. Itinuro dito ang relihiyong Kristiyanismo, wikang
Español, pagsulat, pagbasa, aritmetika, musika, sining at paggawa.
Ipinasasaulo ang aralin sa mga mag-aaral maging ang mga dasal.
May mga paaralang itinayo para sa mga lalaki at babae. Ang unang
paaralang itinatag para sa mga babae ay ang Sta. Potenciana noong 1589. Ang
naitatag naman para sa lalaki ay ang Kolehiyo ng San Ignacio sa Maynila noong
1589.
Binigyang diin sa edukasyong primarya ang pagtuturo ng Doctrina
Cristiana at mga pagsasanay sa pagbasa ng alpabetong Español at wikang
Filipino.
4
Nagtatag din ng mataas na paaralan o sekondarya upang maragdagan
ang kaalaman ng mga mag-aaral. Ang relihiyon at wikang Latin ang itinuro sa
halip na wikang Español.
Ano ang masasabi mo sa sistema ng edukasyon sa panahon ng Español?
Naiiba ba ito sa sistema ng ating mga ninuno?
May mga paaralang bokasyonal na
naitatag din layunin nitong ituro ang iba’t-
ibang karunungan tulad ng pananahi,
paglililok, sining sa pagpipinta at
pagdaragat. Nang naitatag na paaralan
sa pagsasaka noong 1889 sa Maynila at
paaralan sa mga sining at hanapbuhay sa
Pamapanga noong 1861.
Nagkaroon din ng mga
pamantasan tulad ng Unibersidad ng San
Ignacio, Nuestra Señora del Rosario na
naging Unibersidad ng Santo Tomas, at
marami pang iba.
Dahil sa pangangailangan ng mga
guro para sa paaralang primarya at
sekondarya o mataas na paaralan,
nagbukas ng mga paaralang normal para
sa mga kalalakihan at kababaihan.
5
Pag-aralan mo ang balangkas na ito.
1. Anu-ano ang mga antas ng pag-aaral sa panahon ng Español?
2. Anu-ano ang mga itinuro sa mga paaralang primarya/sekondarya?
3. Bakit nagtatag ng mga paaralang bokasyonal?
4. Bakit nagtatag ng mga paaralang normal?
5. Bakit masasabing naging pormal ang sistema ng edukasyon sa
pagdating ng mga Español?
May pagkakaiba at pagkakatulad ba ang sistema ng edukasyon sa
panahon ninuno at panahon ng Español?
PAGSANAYAN MO
Primarya
Sekondarya o Mataas
na Paaralan
Pamantasan
May mga pamantasan para sa
iba’t-ibang kurso
May mga paaralang normal
para sa babae at lalake
May mga kolehiyo para sa mga
babae at lalake
Paaralang bokasyonal
Paaralang parokyal
Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng
Español
6
Subukin mong gawin ang tsart sa ibaba. Gawin mo ito sa kuwadernong
sagutan.
Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng
Ninuno Español
Paaralan
Mga Guro
Mga Itinuro
Wikang Panturo
Saan nagkakaiba at nagkakatulad ang sistema ng edukasyon sa panahon
ng ninuno at panahon ng Español?
Nagkaroon ba ng pagbabago ang edukasyon ng mga ninuno nang
dumating ang mga Español?
 Nagkaroon ng pormal na edukasyon nang dumating ang mga Español
sa bansa.
 Maraming paaralan ang naitatag ng mga misyonaryo sa ating bansa.
 Nagbukas ng mga paaralang normal para sa mga lalaki at babae na
nais maging guro.
TANDAAN MO
7
Natutuhan mo na may tatlong antas ng pag-aaral tungo sa pagtatayo ng
matagumpay na edukasyon. Ngayon pa lang ay nangangarap ka nang maging
guro, doctor, abogado, atbp. Nasa unang hakbangan ka pa lang ng pag-aaral at
marami pang taon ang magdaraan
Anu-ano ang nararapat mong gawin. Sumulat ka ng mga pansariling
pangako.
Ang mga pangako mong ito ang lagi mong isapuso upang makamit mo
ang tagumpay. Palagi mong isaisip ang salawikaing ito:
ISAPUSO MO
Ang Aking mga Pangako
Kapag may itinanim
ay may aanihin
8
Pag-aralan mo ang timeline. Sagutin mo ang mga tanong na kasunod
nito. Gawin mo ito sa iyong kuwadernong sagutan.
Ang timeline na ito ay nahahati sa tigsasampung taon. Bawat guhit ay
tumatayo ng isang taon.
Ipagpalagay natin na ikaw ay ipinanganak noong 1594.
a. Noong sumapit ka sa ikapitong gulang ipinasok ka ng iyong magulang sa
unang baitang ng primarya. Anong taon ito?
a. 1601 b. 1602 c. 1600 d. 1610
b. Kung apat na taon ang mataas na paaralan o sekondarya, Anong taon ka
nagtapos?
a. 1610 b. 1609 c. 1601 d. 1608
c. Kung apat na taon naman ang kursong pagkaguro, sa anong taon ka
nagtapos
a. 1612 b. 1611 c. 1614 d. 1616
Isulat ang wastong sagot sa iyong kuwadernong sagutan.
1. Ang mga paaralang parokyal ay pinamahalaan ng mga ____________.
a. guro
b. kagawad
c. pari
d. sundalo
GAWIN MO
PAGTATAYA
1590 1600 1610 1610
9
2. Ang binigyang diin sa edukasyong primarya ay ang pagtuturo ng
__________.
a. bibliya
b. doctrina cristiana
c. matematika
d. wika
3. Ang sumusunod ang mga kasanayang bokasyonal maliban sa isa. Ito ay
ang _________.
a. pagpipinta
b. paglililok
c. pagkukulot
d. paggagamot
4. Ang mga paaralang normal ay itinatag upang sanayin ang mga lalaki at
babae na maging __________.
a. doktor
b. guro
c. nars
d. manananggol
5. Ang sumusunod na pangungusap ay nagpapatunay na nagkaroon ng
pormal na sistema ng edukasyon sa panahon ng Español maliban sa isa.
Alin ito?
a. nagtatag ng mga pribadong pamprimarya at sekondarya
b. nagtatag ng mga paaralang normal para sa mga babae at lalaki na
nais maging guro
c. nagtayo ng mga sentrong pangkompyuter upang maginng makabago
ang pagtuturo
d. nagtatag ng mga pamantasan para sa mataas na antas ng pag-aaral
Magsaliksik ka tungkol sa mga bayaning Pilipino na nagtapos sa mga
paaralang naitatag noong ng Español.
PAGPAPAYAMANG-GAWAIN
Binabati kita at matagumpay mong
natapos ang modyul na ito! Maaari mo
na ngayong simulan ang susunod na
modyul.

More Related Content

What's hot

Aralin 7 Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
Aralin 7  Pananakop ng mga Espanyol sa PilipinasAralin 7  Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
Aralin 7 Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
Forrest Cunningham
 
Aralin 2 ang pangkabuhayan sa pamamahala ng mga espanyol
Aralin 2 ang pangkabuhayan sa pamamahala ng mga espanyolAralin 2 ang pangkabuhayan sa pamamahala ng mga espanyol
Aralin 2 ang pangkabuhayan sa pamamahala ng mga espanyol
CHIKATH26
 
Kabanata 7: Kaunlaran sa Ilalim ng Espanya
Kabanata 7: Kaunlaran sa Ilalim ng EspanyaKabanata 7: Kaunlaran sa Ilalim ng Espanya
Kabanata 7: Kaunlaran sa Ilalim ng Espanya
Lheza Mogar
 
AP 6 Ang Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas
AP 6 Ang Pananakop ng mga Hapones sa PilipinasAP 6 Ang Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas
AP 6 Ang Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas
Juan Miguel Palero
 
Aralin 6 kultura ng mga Sinaunang Filipino
Aralin 6  kultura ng mga Sinaunang FilipinoAralin 6  kultura ng mga Sinaunang Filipino
Aralin 6 kultura ng mga Sinaunang Filipino
Forrest Cunningham
 
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5
Roselyn Dela Cruz
 
Mga Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol
Mga Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong EspanyolMga Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol
Mga Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol
Eddie San Peñalosa
 
Q4 lesson 29 fidel ramos
Q4 lesson 29 fidel ramosQ4 lesson 29 fidel ramos
Q4 lesson 29 fidel ramosRivera Arnel
 
Edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano
Edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikanoEdukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano
Edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano
jetsetter22
 
Aralin 8 Mga Paraan sa Pagsasailalim sa Pilipinas
Aralin 8  Mga Paraan sa Pagsasailalim sa PilipinasAralin 8  Mga Paraan sa Pagsasailalim sa Pilipinas
Aralin 8 Mga Paraan sa Pagsasailalim sa Pilipinas
Forrest Cunningham
 
Mga Pagbabagong Pampolitika noong Panahon ng Espanyol
Mga Pagbabagong Pampolitika noong Panahon ng EspanyolMga Pagbabagong Pampolitika noong Panahon ng Espanyol
Mga Pagbabagong Pampolitika noong Panahon ng Espanyol
Billy Rey Rillon
 
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng EspanyolPagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Mavict Obar
 
Aralin 15 pag-usbong ng kamalayang pambansa at pakikibabaka
Aralin 15 pag-usbong ng kamalayang pambansa at pakikibabakaAralin 15 pag-usbong ng kamalayang pambansa at pakikibabaka
Aralin 15 pag-usbong ng kamalayang pambansa at pakikibabaka
Ella Socia
 
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinasGrade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Hularjervis
 
Q3 AP5 - Pagbabagong Kultural sa Panahon ng Espanyol.pptx
Q3 AP5 - Pagbabagong Kultural sa Panahon ng Espanyol.pptxQ3 AP5 - Pagbabagong Kultural sa Panahon ng Espanyol.pptx
Q3 AP5 - Pagbabagong Kultural sa Panahon ng Espanyol.pptx
PaulineMae5
 
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa PilipinasAng Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
Mavict Obar
 
Edukasyon ng unang pilipino
Edukasyon ng unang pilipinoEdukasyon ng unang pilipino
Edukasyon ng unang pilipinojetsetter22
 
Encomienda, tributo, at polo y servicios
Encomienda, tributo, at polo y serviciosEncomienda, tributo, at polo y servicios
Encomienda, tributo, at polo y servicios
Billy Rey Rillon
 
AP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas
AP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa PilipinasAP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas
AP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas
Celeen del Rosario
 
Pagbabago sa panahon ng mga amerikano (1)
Pagbabago sa panahon ng mga amerikano (1)Pagbabago sa panahon ng mga amerikano (1)
Pagbabago sa panahon ng mga amerikano (1)hayunnisa_lic
 

What's hot (20)

Aralin 7 Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
Aralin 7  Pananakop ng mga Espanyol sa PilipinasAralin 7  Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
Aralin 7 Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
 
Aralin 2 ang pangkabuhayan sa pamamahala ng mga espanyol
Aralin 2 ang pangkabuhayan sa pamamahala ng mga espanyolAralin 2 ang pangkabuhayan sa pamamahala ng mga espanyol
Aralin 2 ang pangkabuhayan sa pamamahala ng mga espanyol
 
Kabanata 7: Kaunlaran sa Ilalim ng Espanya
Kabanata 7: Kaunlaran sa Ilalim ng EspanyaKabanata 7: Kaunlaran sa Ilalim ng Espanya
Kabanata 7: Kaunlaran sa Ilalim ng Espanya
 
AP 6 Ang Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas
AP 6 Ang Pananakop ng mga Hapones sa PilipinasAP 6 Ang Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas
AP 6 Ang Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas
 
Aralin 6 kultura ng mga Sinaunang Filipino
Aralin 6  kultura ng mga Sinaunang FilipinoAralin 6  kultura ng mga Sinaunang Filipino
Aralin 6 kultura ng mga Sinaunang Filipino
 
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5
 
Mga Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol
Mga Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong EspanyolMga Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol
Mga Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol
 
Q4 lesson 29 fidel ramos
Q4 lesson 29 fidel ramosQ4 lesson 29 fidel ramos
Q4 lesson 29 fidel ramos
 
Edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano
Edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikanoEdukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano
Edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano
 
Aralin 8 Mga Paraan sa Pagsasailalim sa Pilipinas
Aralin 8  Mga Paraan sa Pagsasailalim sa PilipinasAralin 8  Mga Paraan sa Pagsasailalim sa Pilipinas
Aralin 8 Mga Paraan sa Pagsasailalim sa Pilipinas
 
Mga Pagbabagong Pampolitika noong Panahon ng Espanyol
Mga Pagbabagong Pampolitika noong Panahon ng EspanyolMga Pagbabagong Pampolitika noong Panahon ng Espanyol
Mga Pagbabagong Pampolitika noong Panahon ng Espanyol
 
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng EspanyolPagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
 
Aralin 15 pag-usbong ng kamalayang pambansa at pakikibabaka
Aralin 15 pag-usbong ng kamalayang pambansa at pakikibabakaAralin 15 pag-usbong ng kamalayang pambansa at pakikibabaka
Aralin 15 pag-usbong ng kamalayang pambansa at pakikibabaka
 
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinasGrade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
 
Q3 AP5 - Pagbabagong Kultural sa Panahon ng Espanyol.pptx
Q3 AP5 - Pagbabagong Kultural sa Panahon ng Espanyol.pptxQ3 AP5 - Pagbabagong Kultural sa Panahon ng Espanyol.pptx
Q3 AP5 - Pagbabagong Kultural sa Panahon ng Espanyol.pptx
 
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa PilipinasAng Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
 
Edukasyon ng unang pilipino
Edukasyon ng unang pilipinoEdukasyon ng unang pilipino
Edukasyon ng unang pilipino
 
Encomienda, tributo, at polo y servicios
Encomienda, tributo, at polo y serviciosEncomienda, tributo, at polo y servicios
Encomienda, tributo, at polo y servicios
 
AP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas
AP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa PilipinasAP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas
AP 5: Aralin 6 kolonisasyon at dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas
 
Pagbabago sa panahon ng mga amerikano (1)
Pagbabago sa panahon ng mga amerikano (1)Pagbabago sa panahon ng mga amerikano (1)
Pagbabago sa panahon ng mga amerikano (1)
 

Viewers also liked

Araling Panlipunan Grade Five Syllabus
Araling Panlipunan Grade Five SyllabusAraling Panlipunan Grade Five Syllabus
Araling Panlipunan Grade Five SyllabusMavict Obar
 
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)jetsetter22
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
 
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
EDITHA HONRADEZ
 
ARALING PANLIPUNAN Yunit II Aralin 14 Pagsulong at Pag unlad ng Kultura
ARALING PANLIPUNAN Yunit II Aralin 14 Pagsulong at Pag unlad ng KulturaARALING PANLIPUNAN Yunit II Aralin 14 Pagsulong at Pag unlad ng Kultura
ARALING PANLIPUNAN Yunit II Aralin 14 Pagsulong at Pag unlad ng Kultura
EDITHA HONRADEZ
 
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
Mavict Obar
 
Sinaunang paniniwala at kaugalian
Sinaunang paniniwala at kaugalianSinaunang paniniwala at kaugalian
Sinaunang paniniwala at kaugalianHannah Dionela
 
Ang Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino
Ang Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino Ang Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino
Ang Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino
Mavict Obar
 
Energy transformations and conservation
Energy transformations and conservationEnergy transformations and conservation
Energy transformations and conservation
Grover Cleveland Middle School
 
Kababaihan sa panahon ng komonwelt
Kababaihan sa panahon ng komonweltKababaihan sa panahon ng komonwelt
Kababaihan sa panahon ng komonwelt
jetsetter22
 
Araling panlipunan yunit ii aralin 12
Araling panlipunan yunit ii aralin 12Araling panlipunan yunit ii aralin 12
Araling panlipunan yunit ii aralin 12
EDITHA HONRADEZ
 
Forms of Energy
Forms of EnergyForms of Energy
Forms of Energy
MisterOliver
 
Ibat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunan
Ibat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunanIbat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunan
Ibat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunanjetsetter22
 
namanang kaugalian at tradisyon
namanang kaugalian at tradisyonnamanang kaugalian at tradisyon
namanang kaugalian at tradisyonMara Maiel Llorin
 
Forms of Energy
Forms of EnergyForms of Energy
Forms of Energy
itutor
 
Pamana ng mga kastila sa mga pilipino
Pamana ng mga kastila sa mga pilipinoPamana ng mga kastila sa mga pilipino
Pamana ng mga kastila sa mga pilipinoJared Ram Juezan
 
Types of Energy
Types of EnergyTypes of Energy
Types of Energy
Cristinam0626
 
Electric circuits
Electric circuitsElectric circuits
Electric circuits
Leann Jester Daus
 
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
PRINTDESK by Dan
 

Viewers also liked (19)

Araling Panlipunan Grade Five Syllabus
Araling Panlipunan Grade Five SyllabusAraling Panlipunan Grade Five Syllabus
Araling Panlipunan Grade Five Syllabus
 
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
 
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
 
ARALING PANLIPUNAN Yunit II Aralin 14 Pagsulong at Pag unlad ng Kultura
ARALING PANLIPUNAN Yunit II Aralin 14 Pagsulong at Pag unlad ng KulturaARALING PANLIPUNAN Yunit II Aralin 14 Pagsulong at Pag unlad ng Kultura
ARALING PANLIPUNAN Yunit II Aralin 14 Pagsulong at Pag unlad ng Kultura
 
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
 
Sinaunang paniniwala at kaugalian
Sinaunang paniniwala at kaugalianSinaunang paniniwala at kaugalian
Sinaunang paniniwala at kaugalian
 
Ang Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino
Ang Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino Ang Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino
Ang Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino
 
Energy transformations and conservation
Energy transformations and conservationEnergy transformations and conservation
Energy transformations and conservation
 
Kababaihan sa panahon ng komonwelt
Kababaihan sa panahon ng komonweltKababaihan sa panahon ng komonwelt
Kababaihan sa panahon ng komonwelt
 
Araling panlipunan yunit ii aralin 12
Araling panlipunan yunit ii aralin 12Araling panlipunan yunit ii aralin 12
Araling panlipunan yunit ii aralin 12
 
Forms of Energy
Forms of EnergyForms of Energy
Forms of Energy
 
Ibat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunan
Ibat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunanIbat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunan
Ibat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunan
 
namanang kaugalian at tradisyon
namanang kaugalian at tradisyonnamanang kaugalian at tradisyon
namanang kaugalian at tradisyon
 
Forms of Energy
Forms of EnergyForms of Energy
Forms of Energy
 
Pamana ng mga kastila sa mga pilipino
Pamana ng mga kastila sa mga pilipinoPamana ng mga kastila sa mga pilipino
Pamana ng mga kastila sa mga pilipino
 
Types of Energy
Types of EnergyTypes of Energy
Types of Energy
 
Electric circuits
Electric circuitsElectric circuits
Electric circuits
 
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
 

Similar to Araling Panlipunan 5 Ang Edukasyon noong Panahon ng Espanyol

ANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdf
ANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdfANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdf
ANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdf
SHARALYNMERIN1
 
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Hapones (1941-1945)
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Hapones (1941-1945)AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Hapones (1941-1945)
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Hapones (1941-1945)
Juan Miguel Palero
 
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Komonwelt
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng KomonweltAP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Komonwelt
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Komonwelt
Juan Miguel Palero
 
Pagbabago sa edukasyon sa panahon ng komonwelt
Pagbabago sa edukasyon sa panahon ng komonweltPagbabago sa edukasyon sa panahon ng komonwelt
Pagbabago sa edukasyon sa panahon ng komonwelt
jetsetter22
 
Epekto ng edukasyong kolonyal
Epekto ng edukasyong kolonyalEpekto ng edukasyong kolonyal
Epekto ng edukasyong kolonyaljetsetter22
 
Araling panlipunan june 18
Araling panlipunan june 18Araling panlipunan june 18
Araling panlipunan june 18
ElsaDela
 
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdfESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
marshaevangelista
 
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdfAP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
josefadrilan2
 
Ano nga ba ang ibig sabihin ng kurikulum
Ano nga ba ang ibig sabihin ng kurikulumAno nga ba ang ibig sabihin ng kurikulum
Ano nga ba ang ibig sabihin ng kurikulum
tarcy bismonte
 
Thesis sa fil 2
Thesis sa fil 2Thesis sa fil 2
Thesis sa fil 2
danbanilan
 
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
JohnCarloMelliza
 
Masayang Mundo ng Filipino - Nursery
Masayang Mundo ng Filipino - NurseryMasayang Mundo ng Filipino - Nursery
Masayang Mundo ng Filipino - Nursery
Diwa Learning Systems Inc
 
Filipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd QuarterFilipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd QuarterEDITHA HONRADEZ
 
Sariling wikang-panturo-mle-2010
Sariling wikang-panturo-mle-2010Sariling wikang-panturo-mle-2010
Sariling wikang-panturo-mle-2010Lorna Balicao
 
Baylingwalismo
BaylingwalismoBaylingwalismo
Baylingwalismo
Grasya Hilario
 
AP 5- QUARTER 3- WEEK 2.pptx
AP 5- QUARTER 3- WEEK 2.pptxAP 5- QUARTER 3- WEEK 2.pptx
AP 5- QUARTER 3- WEEK 2.pptx
RosiebelleDasco
 
ang-paglinang-ng-kurikulum.pptx
ang-paglinang-ng-kurikulum.pptxang-paglinang-ng-kurikulum.pptx
ang-paglinang-ng-kurikulum.pptx
JessireeFloresPantil
 
ESP Q3W1-DAY 1.pptx
ESP Q3W1-DAY 1.pptxESP Q3W1-DAY 1.pptx
ESP Q3W1-DAY 1.pptx
RochelleSayson3
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
ImilyAcma
 

Similar to Araling Panlipunan 5 Ang Edukasyon noong Panahon ng Espanyol (20)

ANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdf
ANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdfANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdf
ANG KURIKULUM SA PANAHON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS_PPT.pdf
 
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Hapones (1941-1945)
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Hapones (1941-1945)AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Hapones (1941-1945)
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Hapones (1941-1945)
 
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Komonwelt
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng KomonweltAP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Komonwelt
AP 6 Ang Edukasyon sa Panahon ng Komonwelt
 
Pagbabago sa edukasyon sa panahon ng komonwelt
Pagbabago sa edukasyon sa panahon ng komonweltPagbabago sa edukasyon sa panahon ng komonwelt
Pagbabago sa edukasyon sa panahon ng komonwelt
 
Epekto ng edukasyong kolonyal
Epekto ng edukasyong kolonyalEpekto ng edukasyong kolonyal
Epekto ng edukasyong kolonyal
 
Araling panlipunan june 18
Araling panlipunan june 18Araling panlipunan june 18
Araling panlipunan june 18
 
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdfESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
ESP KO 2 PASASALAMAT SA DIYOS.pdf
 
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdfAP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
 
Ano nga ba ang ibig sabihin ng kurikulum
Ano nga ba ang ibig sabihin ng kurikulumAno nga ba ang ibig sabihin ng kurikulum
Ano nga ba ang ibig sabihin ng kurikulum
 
Thesis sa fil 2
Thesis sa fil 2Thesis sa fil 2
Thesis sa fil 2
 
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
 
Masayang Mundo ng Filipino - Nursery
Masayang Mundo ng Filipino - NurseryMasayang Mundo ng Filipino - Nursery
Masayang Mundo ng Filipino - Nursery
 
Filipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd QuarterFilipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
 
3 fil lm q2
3 fil lm q23 fil lm q2
3 fil lm q2
 
Sariling wikang-panturo-mle-2010
Sariling wikang-panturo-mle-2010Sariling wikang-panturo-mle-2010
Sariling wikang-panturo-mle-2010
 
Baylingwalismo
BaylingwalismoBaylingwalismo
Baylingwalismo
 
AP 5- QUARTER 3- WEEK 2.pptx
AP 5- QUARTER 3- WEEK 2.pptxAP 5- QUARTER 3- WEEK 2.pptx
AP 5- QUARTER 3- WEEK 2.pptx
 
ang-paglinang-ng-kurikulum.pptx
ang-paglinang-ng-kurikulum.pptxang-paglinang-ng-kurikulum.pptx
ang-paglinang-ng-kurikulum.pptx
 
ESP Q3W1-DAY 1.pptx
ESP Q3W1-DAY 1.pptxESP Q3W1-DAY 1.pptx
ESP Q3W1-DAY 1.pptx
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 

More from Juan Miguel Palero

Science, Technology and Science - Introduction
Science, Technology and Science - IntroductionScience, Technology and Science - Introduction
Science, Technology and Science - Introduction
Juan Miguel Palero
 
Filipino 5 - Introduksyon
Filipino 5 - IntroduksyonFilipino 5 - Introduksyon
Filipino 5 - Introduksyon
Juan Miguel Palero
 
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Inductive and Deductive ...
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Inductive and Deductive ...Introduction to the Philosophy of the Human Person - Inductive and Deductive ...
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Inductive and Deductive ...
Juan Miguel Palero
 
Reading and Writing - Cause and Effect
Reading and Writing - Cause and EffectReading and Writing - Cause and Effect
Reading and Writing - Cause and Effect
Juan Miguel Palero
 
Earth and Life Science - Rocks
Earth and Life Science - RocksEarth and Life Science - Rocks
Earth and Life Science - Rocks
Juan Miguel Palero
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Gamit ng Wika sa...
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Gamit ng Wika sa...Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Gamit ng Wika sa...
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Gamit ng Wika sa...
Juan Miguel Palero
 
Personal Development - Sigmund Freud's Theory of Human Psyche
Personal Development - Sigmund Freud's Theory of Human PsychePersonal Development - Sigmund Freud's Theory of Human Psyche
Personal Development - Sigmund Freud's Theory of Human Psyche
Juan Miguel Palero
 
Personal Development - Developing the Whole Person
Personal Development - Developing the Whole PersonPersonal Development - Developing the Whole Person
Personal Development - Developing the Whole Person
Juan Miguel Palero
 
Earth and Life Science - Basic Crystallography
Earth and Life Science - Basic CrystallographyEarth and Life Science - Basic Crystallography
Earth and Life Science - Basic Crystallography
Juan Miguel Palero
 
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Definition of Philosophi...
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Definition of Philosophi...Introduction to the Philosophy of the Human Person - Definition of Philosophi...
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Definition of Philosophi...
Juan Miguel Palero
 
Empowerment Technologies - Microsoft Word
Empowerment Technologies - Microsoft WordEmpowerment Technologies - Microsoft Word
Empowerment Technologies - Microsoft Word
Juan Miguel Palero
 
Understanding Culture, Society and Politics - Biological Evolution
Understanding Culture, Society and Politics - Biological EvolutionUnderstanding Culture, Society and Politics - Biological Evolution
Understanding Culture, Society and Politics - Biological Evolution
Juan Miguel Palero
 
Reading and Writing - Definition
Reading and Writing - DefinitionReading and Writing - Definition
Reading and Writing - Definition
Juan Miguel Palero
 
Introduction to the Philosophy of Human Person - What is the Truth
Introduction to the Philosophy of Human Person - What is the TruthIntroduction to the Philosophy of Human Person - What is the Truth
Introduction to the Philosophy of Human Person - What is the Truth
Juan Miguel Palero
 
Personal Development - Understanding the Self
Personal Development - Understanding the SelfPersonal Development - Understanding the Self
Personal Development - Understanding the Self
Juan Miguel Palero
 
Understanding Culture, Society and Politics - Definition of Anthropology, Pol...
Understanding Culture, Society and Politics - Definition of Anthropology, Pol...Understanding Culture, Society and Politics - Definition of Anthropology, Pol...
Understanding Culture, Society and Politics - Definition of Anthropology, Pol...
Juan Miguel Palero
 
General Mathematics - Intercepts of Rational Functions
General Mathematics - Intercepts of Rational FunctionsGeneral Mathematics - Intercepts of Rational Functions
General Mathematics - Intercepts of Rational Functions
Juan Miguel Palero
 
Earth and Life Science - Classification of Minerals
Earth and Life Science - Classification of MineralsEarth and Life Science - Classification of Minerals
Earth and Life Science - Classification of Minerals
Juan Miguel Palero
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Register bilang ...
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Register bilang ...Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Register bilang ...
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Register bilang ...
Juan Miguel Palero
 
Earth and Life Science - Minerals and Its Properties
Earth and Life Science - Minerals and Its PropertiesEarth and Life Science - Minerals and Its Properties
Earth and Life Science - Minerals and Its Properties
Juan Miguel Palero
 

More from Juan Miguel Palero (20)

Science, Technology and Science - Introduction
Science, Technology and Science - IntroductionScience, Technology and Science - Introduction
Science, Technology and Science - Introduction
 
Filipino 5 - Introduksyon
Filipino 5 - IntroduksyonFilipino 5 - Introduksyon
Filipino 5 - Introduksyon
 
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Inductive and Deductive ...
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Inductive and Deductive ...Introduction to the Philosophy of the Human Person - Inductive and Deductive ...
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Inductive and Deductive ...
 
Reading and Writing - Cause and Effect
Reading and Writing - Cause and EffectReading and Writing - Cause and Effect
Reading and Writing - Cause and Effect
 
Earth and Life Science - Rocks
Earth and Life Science - RocksEarth and Life Science - Rocks
Earth and Life Science - Rocks
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Gamit ng Wika sa...
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Gamit ng Wika sa...Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Gamit ng Wika sa...
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Gamit ng Wika sa...
 
Personal Development - Sigmund Freud's Theory of Human Psyche
Personal Development - Sigmund Freud's Theory of Human PsychePersonal Development - Sigmund Freud's Theory of Human Psyche
Personal Development - Sigmund Freud's Theory of Human Psyche
 
Personal Development - Developing the Whole Person
Personal Development - Developing the Whole PersonPersonal Development - Developing the Whole Person
Personal Development - Developing the Whole Person
 
Earth and Life Science - Basic Crystallography
Earth and Life Science - Basic CrystallographyEarth and Life Science - Basic Crystallography
Earth and Life Science - Basic Crystallography
 
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Definition of Philosophi...
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Definition of Philosophi...Introduction to the Philosophy of the Human Person - Definition of Philosophi...
Introduction to the Philosophy of the Human Person - Definition of Philosophi...
 
Empowerment Technologies - Microsoft Word
Empowerment Technologies - Microsoft WordEmpowerment Technologies - Microsoft Word
Empowerment Technologies - Microsoft Word
 
Understanding Culture, Society and Politics - Biological Evolution
Understanding Culture, Society and Politics - Biological EvolutionUnderstanding Culture, Society and Politics - Biological Evolution
Understanding Culture, Society and Politics - Biological Evolution
 
Reading and Writing - Definition
Reading and Writing - DefinitionReading and Writing - Definition
Reading and Writing - Definition
 
Introduction to the Philosophy of Human Person - What is the Truth
Introduction to the Philosophy of Human Person - What is the TruthIntroduction to the Philosophy of Human Person - What is the Truth
Introduction to the Philosophy of Human Person - What is the Truth
 
Personal Development - Understanding the Self
Personal Development - Understanding the SelfPersonal Development - Understanding the Self
Personal Development - Understanding the Self
 
Understanding Culture, Society and Politics - Definition of Anthropology, Pol...
Understanding Culture, Society and Politics - Definition of Anthropology, Pol...Understanding Culture, Society and Politics - Definition of Anthropology, Pol...
Understanding Culture, Society and Politics - Definition of Anthropology, Pol...
 
General Mathematics - Intercepts of Rational Functions
General Mathematics - Intercepts of Rational FunctionsGeneral Mathematics - Intercepts of Rational Functions
General Mathematics - Intercepts of Rational Functions
 
Earth and Life Science - Classification of Minerals
Earth and Life Science - Classification of MineralsEarth and Life Science - Classification of Minerals
Earth and Life Science - Classification of Minerals
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Register bilang ...
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Register bilang ...Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Register bilang ...
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Register bilang ...
 
Earth and Life Science - Minerals and Its Properties
Earth and Life Science - Minerals and Its PropertiesEarth and Life Science - Minerals and Its Properties
Earth and Life Science - Minerals and Its Properties
 

Araling Panlipunan 5 Ang Edukasyon noong Panahon ng Espanyol

 • 1. H E K A S I 5 Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS ANG EDUKASYON SA PANAHON NG ESPAÑOL Department of Education BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION 2nd Floor Bonifacio Building DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City
 • 2. Revised 2010 by the Learning Resource Management and Development System (LRMDS), DepEd - Division of Negros Occidental under the Strengthening the Implementation of Basic Education in Selected Provinces in the Visayas (STRIVE). This edition has been revised with permission for online distribution through the Learning Resource Management Development System (LRMDS) Portal (http://lrmds.deped.gov.ph/) under Project STRIVE for BESRA, a project supported by AusAID. Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides: “No copyright shall subsist in any work of the Government of the Republic of the Philippines. However, prior approval of the government agency or office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit.” This material was originally produced by the Bureau of Elementary Education of the Department of Education, Republic of the Philippines.
 • 3. 1 GRADE V ANG EDUKASYON SA PANAHON NG ESPAÑOL Ang Pagdating ng mga Misyonero i Tingnan mo ang hagdanan ng pagdating ng iba-ibang pangkat ng mga misyonero sa Pilipinas. Malaki ang bahaging ginampanan nila sa sistema ng edukasyon. Naging pangunahing layunin nila ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa bansa. Upang maisakatuparan ito, nagtatag sila ng iba’t-ibang paaralan sa bansa. Anu-ano ang mga paaralang itinatag nila sa Pilipinas? Paano ang sistema ng edukasyon sa panahon ng Español? Ito ang aalamin natin sa modyul na ito. Game ka na ba? ALAMIN MO Agustinian 1565 Franciscano 1577 Jesuitas 1581 Dominicano 1587 Recoletos 1606 Benedictine 1895
 • 4. 2 Sa nakaraang modyul, pinag-aaralan natin ang uri ng edukasyon ng mga unang Pilipino. Masasagot mo kaya ang pagsubok na ito? Kumuha ka ng papel at isulat ang iyong sagot. Panuto: Isulat ang () kung tumutukoy sa edukasyon ng mga ninuno at (x) kung hindi. 1. Sa tahanan unang natutuhan ang sistema ng edukasyon. 2. May dalawampu’t walong titik ang alpabetong Pilipino. 3. Inihahanda sa buhay may – asawa at gawaing – pantahanan ang mga babae. 4. Gumamit ng pluma at makinis na papel sa pagsulat. 5. Tinuturuan ang mga lalaki ng pag-iigib ng tubig, pagsibak ng kahoy, pangangaso, pagsasaka, at iba pa. Nasagot mo bang mabuti ang pagsubok na ito? Kung gayon nakahanda ka na sa kasunod na aralin natin. Batay sa kasaysayan ng ating bansa, napasa-ilalim tayo sa pamamahala ng mga Español sa loob ng 333 taon. Natatandaan mo pa ba ang pinag-aralan mo sa nakaraang modyul tungkol sa sistema ng edukasyon ng ating mga ninuno? PAGBALIK-ARALAN MO PAG-ARALAN MO
 • 5. 3 Nang dumating ang mga Español sa ating bansa nagkaroon ng pagbabago ang sistema ng kanilang edukasyon. Ang di-pormal na edukasyon sa panahon ng ninuno ay naging pormal. Tingnan mo ang larawan upang maunawaan mo kung bakit sinabing ang di pormal na sistema ay naging pormal. Maraming paaralan ang itinatag ng iba’t-ibang misyonero sa ating bansa. Unang naitatag ang mga paaralang parokyal at ang mga paring misyonero ang naging mga unang guro. Itinuro dito ang relihiyong Kristiyanismo, wikang Español, pagsulat, pagbasa, aritmetika, musika, sining at paggawa. Ipinasasaulo ang aralin sa mga mag-aaral maging ang mga dasal. May mga paaralang itinayo para sa mga lalaki at babae. Ang unang paaralang itinatag para sa mga babae ay ang Sta. Potenciana noong 1589. Ang naitatag naman para sa lalaki ay ang Kolehiyo ng San Ignacio sa Maynila noong 1589. Binigyang diin sa edukasyong primarya ang pagtuturo ng Doctrina Cristiana at mga pagsasanay sa pagbasa ng alpabetong Español at wikang Filipino.
 • 6. 4 Nagtatag din ng mataas na paaralan o sekondarya upang maragdagan ang kaalaman ng mga mag-aaral. Ang relihiyon at wikang Latin ang itinuro sa halip na wikang Español. Ano ang masasabi mo sa sistema ng edukasyon sa panahon ng Español? Naiiba ba ito sa sistema ng ating mga ninuno? May mga paaralang bokasyonal na naitatag din layunin nitong ituro ang iba’t- ibang karunungan tulad ng pananahi, paglililok, sining sa pagpipinta at pagdaragat. Nang naitatag na paaralan sa pagsasaka noong 1889 sa Maynila at paaralan sa mga sining at hanapbuhay sa Pamapanga noong 1861. Nagkaroon din ng mga pamantasan tulad ng Unibersidad ng San Ignacio, Nuestra Señora del Rosario na naging Unibersidad ng Santo Tomas, at marami pang iba. Dahil sa pangangailangan ng mga guro para sa paaralang primarya at sekondarya o mataas na paaralan, nagbukas ng mga paaralang normal para sa mga kalalakihan at kababaihan.
 • 7. 5 Pag-aralan mo ang balangkas na ito. 1. Anu-ano ang mga antas ng pag-aaral sa panahon ng Español? 2. Anu-ano ang mga itinuro sa mga paaralang primarya/sekondarya? 3. Bakit nagtatag ng mga paaralang bokasyonal? 4. Bakit nagtatag ng mga paaralang normal? 5. Bakit masasabing naging pormal ang sistema ng edukasyon sa pagdating ng mga Español? May pagkakaiba at pagkakatulad ba ang sistema ng edukasyon sa panahon ninuno at panahon ng Español? PAGSANAYAN MO Primarya Sekondarya o Mataas na Paaralan Pamantasan May mga pamantasan para sa iba’t-ibang kurso May mga paaralang normal para sa babae at lalake May mga kolehiyo para sa mga babae at lalake Paaralang bokasyonal Paaralang parokyal Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Español
 • 8. 6 Subukin mong gawin ang tsart sa ibaba. Gawin mo ito sa kuwadernong sagutan. Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Ninuno Español Paaralan Mga Guro Mga Itinuro Wikang Panturo Saan nagkakaiba at nagkakatulad ang sistema ng edukasyon sa panahon ng ninuno at panahon ng Español? Nagkaroon ba ng pagbabago ang edukasyon ng mga ninuno nang dumating ang mga Español?  Nagkaroon ng pormal na edukasyon nang dumating ang mga Español sa bansa.  Maraming paaralan ang naitatag ng mga misyonaryo sa ating bansa.  Nagbukas ng mga paaralang normal para sa mga lalaki at babae na nais maging guro. TANDAAN MO
 • 9. 7 Natutuhan mo na may tatlong antas ng pag-aaral tungo sa pagtatayo ng matagumpay na edukasyon. Ngayon pa lang ay nangangarap ka nang maging guro, doctor, abogado, atbp. Nasa unang hakbangan ka pa lang ng pag-aaral at marami pang taon ang magdaraan Anu-ano ang nararapat mong gawin. Sumulat ka ng mga pansariling pangako. Ang mga pangako mong ito ang lagi mong isapuso upang makamit mo ang tagumpay. Palagi mong isaisip ang salawikaing ito: ISAPUSO MO Ang Aking mga Pangako Kapag may itinanim ay may aanihin
 • 10. 8 Pag-aralan mo ang timeline. Sagutin mo ang mga tanong na kasunod nito. Gawin mo ito sa iyong kuwadernong sagutan. Ang timeline na ito ay nahahati sa tigsasampung taon. Bawat guhit ay tumatayo ng isang taon. Ipagpalagay natin na ikaw ay ipinanganak noong 1594. a. Noong sumapit ka sa ikapitong gulang ipinasok ka ng iyong magulang sa unang baitang ng primarya. Anong taon ito? a. 1601 b. 1602 c. 1600 d. 1610 b. Kung apat na taon ang mataas na paaralan o sekondarya, Anong taon ka nagtapos? a. 1610 b. 1609 c. 1601 d. 1608 c. Kung apat na taon naman ang kursong pagkaguro, sa anong taon ka nagtapos a. 1612 b. 1611 c. 1614 d. 1616 Isulat ang wastong sagot sa iyong kuwadernong sagutan. 1. Ang mga paaralang parokyal ay pinamahalaan ng mga ____________. a. guro b. kagawad c. pari d. sundalo GAWIN MO PAGTATAYA 1590 1600 1610 1610
 • 11. 9 2. Ang binigyang diin sa edukasyong primarya ay ang pagtuturo ng __________. a. bibliya b. doctrina cristiana c. matematika d. wika 3. Ang sumusunod ang mga kasanayang bokasyonal maliban sa isa. Ito ay ang _________. a. pagpipinta b. paglililok c. pagkukulot d. paggagamot 4. Ang mga paaralang normal ay itinatag upang sanayin ang mga lalaki at babae na maging __________. a. doktor b. guro c. nars d. manananggol 5. Ang sumusunod na pangungusap ay nagpapatunay na nagkaroon ng pormal na sistema ng edukasyon sa panahon ng Español maliban sa isa. Alin ito? a. nagtatag ng mga pribadong pamprimarya at sekondarya b. nagtatag ng mga paaralang normal para sa mga babae at lalaki na nais maging guro c. nagtayo ng mga sentrong pangkompyuter upang maginng makabago ang pagtuturo d. nagtatag ng mga pamantasan para sa mataas na antas ng pag-aaral Magsaliksik ka tungkol sa mga bayaning Pilipino na nagtapos sa mga paaralang naitatag noong ng Español. PAGPAPAYAMANG-GAWAIN Binabati kita at matagumpay mong natapos ang modyul na ito! Maaari mo na ngayong simulan ang susunod na modyul.