SlideShare a Scribd company logo
NASYONALISMONG
  ASYANO

Inihanda ng pangkat 3
 ng II-ESEP EARTH
NASYONALISMO
 Isang kamalayan ng
pagiging kabilang sa
isang nasyon na may
iisang
lahi, kasaysayan, kultur
a, wika at
 Pagtatanto ng isang
nilalang o lahi na
mahalagang ipagtanggol
ang kanyang bansa laban
sa panlulupig ng mga
dayuhan.
 Nagsilbing isang gabay o
matibay na reaksyon laban
sa imperyalismo at
kolonyalismong dumating
sa iba’t ibang panig ng
rehiyong ito.
NASYONALISMONG
  ASYANO
NASYONALISMO
SA SILANGANG
  ASYA
NASYONALISMO
 SA CHINA
TAIPING
  REBELLION
  May impluwensyang
Kristyanismo kaya hinangad
na baguhin ang tradisyunal
na lipunang Tsino.
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
BOXER
  REBELLION
Sumuporta sa mga Manchu at
bumatikos sa mga Kanluranin

Layuning palayasing ang mga
mapanghimasok at
mapagsamantalang Kanluranin.
Kaya tinawag na Boxer
Rebellion sapagkat ang
grupo na naghimagsik ay
kasapi ng samahang
BOXER HARMONY
FISTS.
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Sa pagpasok ng ika-20
siglo, dalawang ideolohiya
ang namayani sa China.
  1. DEMOKRASYA
  2. KOMUNISMO
  Alin ang dapat ipalit sa
pamumuno ng mga emperor
at dinastiya?
DEMOKRASYA       KOMUNISMO

Ang kapanyarihan ng  Ang lahat ay pag-aari ng
pamahalaan ay nasa   estado.
mga mamamayan.
Isinulong ni Sun Yat  Isinulong ni Mao
Sen          Zedong

Nasyonalista ang    Komunista ang tawag
tawag sa mga      sa mga sumusuporta
sumusuporta
SUN YAT SEN
SUN YAT SEN
  Nagsusulong ng demokrasya
at republikanismo sa China
  Tinaguriang “Ama ng
Republikang Tsina”
  Nangampanya para palakasin at
pag-isahin ang mga Tsino dahil sa
kawalan ng pagkakaisa at
pagkakahiwa-hiwalay ng mga
lalawigan
TATLONG PRINSIPYO
1.  Nasyonalismo
2.  Demokrasya
3.  Kabuhayang pantao

*kahalagahan ng pagkakaisa upang
labanan ang imperyalismo
1. Pantay – pantay na pag-aari
  ng lupa at regulasyon ng
  pamumuhunan.
2.  Hindi  kailangan  ang
tunggalian ng mga uri upang
makamit ang kaunlaran
3. Maiiwasan ang alitan at
maisusulong angkaunlaran sa
pamamagitan ng pagkakasundo
at konsilasyon
•October 10, 1911
Naitatag ang Republika ng China

•1912 - Natatag ang Kuomintang o
Nationalist Party

  Namatay si Sun Yat Sen noong
March 12, 1925. Humalili naman sa
kanya ay si Hen. Chiang Kai Shek.
CHIANG KAI SHEK
CHIANG KAI SHEK
  Pumalit kay Sun Yat Sen bilang
pinuno ng Kuomintang nang ito ay
namatay.

Ipinagpatuloy  niya ang paglaban sa
mga warlord.

Hinarap naman niya ang mas
matinding kalaban, ang mga
komunista na pinamumunuan ni Mao
MARXISM
Tunggalian  ng mga kapitalista o
bourgeious at manggagawa
oproletariat.

Mananaig  ang mga manggagawa
at itatatag ang lipunang sosyalista.

Lahat  ay pag-aari ng estado
MAO ZEDONG
MAO ZEDONG
Nagpasimula  ng Marxism sa
China.

Isang  magbubukid sa Hunan sa
China.

Kabilang sa mga nagtatag ng
Partido Komunista ng China sa
Ipinalaganap
      ang Marxism ng
mga tagapayong Russian sa
mga nasa pamahalaan.

Ipinagbawal ni Chiang ang
Marxism upang mapanatili ang
pamhalaang nasyonalista
  Naglunsad si Chiang Kai Sek ng
kampanya laban sa mga komunista.
   Madami ang nadakip at napatay.
   Nakatakas si Mao Zedong at
nagtatag ng pamahalaang komunista sa
ilalim ng kanyang pamumuno.
   Ang kanilang pagtakas ay tinawag
na LONG MARCH dahil sa haba ng
nilakad na inabot ng isang taon.
UNITED FRONT
 Ang  pagkakaisa ng
mga  nasyonalista at
komunista noong 1930
nang salakayin ng mga
Hapones ang China.
Muling naglaban ang
mga komunista at
nasyonalista sa isang
digmaang sibil.
Tinulungang ng United States
 ang Nasyonalista

Komunista naman ang
 tinulungan ng Russia
Bunga :
  Nagwagi  ang mga
  komunista
  October 1, 1949, naitatag
  ang People’s Republic of
  China (PROC)
  Si  Mao   Zedong   ang
  chairman ng PROC
  Napalayas   ang    mga
  Kanluranin sa China.
Nakamtan muli ng
mga Tsino ang
ganap     na
kalayaan    at
dignidad.
Tumakas si
Chiang papuntang
Taiwan at doon
itinatag ang
Republic of China.
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Ideolohikal o
paniniwala  ang
naging hatian ng
nasyonalismo ng
mga Tsino.
     HOME
NASYONALISMO
 SA JAPAN
JAPAN
- Dalawang yugto ng
pagpasok ng mgaKanluranin.
  1. Tokugawa Shogunate
  2. Meiji Restoration
TOKUGAWA
    SHOGUNATE
Dumating  ang mga dayuhang
misyonero
Kahit gusto nilang
makipagkalakalan sa mga
Kanluranin, tutol sila sa
Kristyanismo
Naglabas ng kautusan si
Shogun Iyeyasu na patayin
ang mga Kristiyanong
misyonero.

SAKOKU  - isinara ang mga
daungan sa Japan upang
mapigilan ang pagpasok ng
Kristiyanismo.
Muling nagbukas ang
Japan noong 1853 sa
pagdating ni Commodore
Matthew Perry

Bumagsak  ang
pamahalaang shogunato
at muling naluklok sa
kapangyarihan ang
Meiji
Restoration
Ang muling
pagkakaluklok ni
Emperor Mutsuhito.
Niyakap ang
impluwensyang
Kanluranin at sumailalim
sa modernisasyon.
PAG-ANGKOP SA KANLURANIN
SaligangBatas 1889 at
hukbong militar – Germany
Hukbong pandagat – England
Edukasyon – United States
Maraming Hapones ang
tumungo sa Europe upang
mag-aral
•Pinahintulutan ang
Kristiyanismo at
ibang relihiyon
Iniangkop ng mga Hapones
ang kanilang kultura at
institusyon sa mga modelong
Kanluranin upang mapalakas
at maisulong ang kanilang
bansa.
Dahil dito naging malakas na
 bansa ang Japan.
1. Sino-Japanese War (1894-1895)
  - Pinag-awayan ng China at
  Japan kung sino ang mananaig sa
  Korea
2. Russo-Japanese War (1904-
  1905)
  - Nakipagdigma ang Japan at
  Russia sa isa’t-isa upang
  makontrol ang lalawigan ng
Modernisasyon ang
reaksyon ng mga Hapon.
Humiram sila ng
impluwensiyang
Kanluranin at iniangkop sa
kanilang kultra at lipunan
         Home
NASYONALISMO
SA TIMOG ASYA
NASYONALISMO
  SA INDIA
INDIA
Sakop  ng mga English
Pinakinabangan ng
likas na yaman at
lakas-paggawa ng mga
Indian
Nagpatupad ng mga
patakarang pampulitika,
pang-ekonomiya at
panlipunan na hindi
katanggap-tanggap sa
mga Indian.
SATI/SUTTEE
  - pagsunog sa
biyudang babae
pag pumanaw na
ang kanyang
asawa.
SATI/SUTTEE
FEMALE
 INFATICIDE
- Pagpatay sa
mga   batang
babae
Magkaiba ang mga
English at sa mga Indian
sa lahi, kulay, kaugalian at
relihiyon at isang isyu sa
di-pagkakaunawaan    sa
pagitan nila.
SEPOY MUTINY
Unang pag-aalsa ng mga
Indian laban sa mga
English (1857) Dahil sa
pag-insulto   ng   mga
English   sa  relihiyong
Hinduism at Islam.
SEPOY MUTINY
PAGTATANGI NG LAHI
 Isa sa mga sanhi ng galit
 ng mga Indian sa mga
 English.

 Tanging mga puti lamang
 ang mga binibigyan ng
 posisyon sa pamahalaan.
AMRITSAR MASSACRE
 Pamamaril ng mga
 sundalong English sa mga
 grupo ng mga Indian sa
 isang selebrasyong Hindu
 noong April 13, 1919.
 400 Indian ang patay at
 1,200 ang sugatan.
AMRITSAR MASSACRE
HINDU      MUSLIM

SAMAHAN  Indian National Muslim League
      Congress (1884- (1905)
      1885)


NANGUNA Alan Hume       Mohamed Ali
                Jinnah
      Makamtan ang    Magkaroon ng
 LAYUNIN  kalayaan ng India  hiwalay na estado
                para sa mga Muslim
MOHANDAS K. GANDHI
MOHANDAS GANDHI
Isang Hindu na nakapag-
aaral sa England at
nagtrabaho sa South Africa.
Ipinaglaban niya ang
hinaing ng mga Indian sa
South Africa.
Ang kanyang paraan ng
pakikibaka sa kalayaan ay
sa  pamamagitan   ng
AHIMSA -MAPAYAPANG
PARAAN
AHIMSA/MAPAYAPANG
    PARAAN
1. Paglabas ng katotohanan
  o satyagraha
2. Pagdarasal
3. Meditasyon
4. Pag-aayuno (fasting)
5. Pagboykot/hindi
pagbili sa mga kalakal
o produktong English.
- Nagkaroon pa rin ng
 kaguluhan at
 demonstrasyon sa mga
 pampublikong lugar.
- Si Gandhi ang nagbigay
ng inspirasyon at gabay sa
mga mamamayan
Dahil dito siya ay
ipinakulong, kahit
nakakulong ay
ipinagpatuloy ng mga
India ang kampanya
para sa kalayaan.
- Tinitingala
      ng mga Indian
 si Gandhi at tinawag
 siyang MAHATMA O
 GREAT SOUL
 (DAKILANG
 KALULUWA)
AUGUST 15, 1947
 - Natamong mga Indian
 ang kalayaan at natatag
 ang Republika ng India
 sa  pamumuno    ni
 Jawaharlal Nehru.
JAWAHARLAL NEHRU
AUGUST 15, 1947

 -Natatag ang bansang
 Pakistan     sa
 pamumuno     ni
 Mohamed Ali Jinnah.
MUHAMMAD ALI JINAH
JANUARY 30, 1948
  Binaril si Gandhi ng
isang panatikong Hindu na
tumutol sa hangarin niya na
mapag-isa ang mga Hindu
at Muslim sa iisang bansa.
Relihiyon ang
naging batayan ng
nasyonalismo ng
mga Hindu at mga
Muslim
     Home
NASYONALISMO
SA KANLURANG
  ASYA
OTTOMAN EMPIRE MAP
KANLURANG ASYA
  Nasa ilalim ng
 Ottoman Empire
 mula 1453
 hanggang 1918.
Nakalasap     ng
Imperyong   Kanluranin
matapos gumuho ang
Ottoman   Empire  sa
pagtatapos ng World War I
noong 1918.
Unti-unting humingi
ng kalayaan ang mga
taga-Kanlurang   Asya
mula   sa  Ottoman
Empire noong una at
Kanluranin noong huli.
Bago pa man dumating ang ika-
20 siglo, naitatag ang malayang
pamahalaan ng Kuwait noong
1759. Samantalang ang
Lebanon at Egypt noong1770.
  Armenia – tinangkang
magtatag ng isang malayang
estado ngunit pinigilan ng mga
Turks na sumakop sa kanila.
  Lebanon – matagumpay na
nakahiwalay sa Syria noong 1926
ngunit nanatiling nasa mandato ng
France
Iraq – naging monarkiya nang
umalis ang mga English (1932)
Namulat ang watak-
watak na lahing Arabo na
may kakayahan silang
magkaisa, bumuo ng sariling
pamahalaan at hindi lamang
sa mga banyaga .
Nagbigay daan sa
paglaya ng mga dating
kolonya ng mga
Europeo sa rehiyong
ito.
JEW O ISRAELITE
 Sumailalim sa Holocaust o
sistematikong at malawakang
pagpatay ng mga Nazi German sa
mga Jew.

ZIONISM – ang pag-uwi ng mga
Jews sa Palestine.
ISRAEL - 1948
Naitatag ang Republika ng Israel
sa kabila ng pagtutol ng mga
bansang Arabo na maitatag ang
isang bansang Jewish sa gitna
ng bansang Muslim.
Huling nakaranas ng
imperyalismo ang Kanlurang
Asya sa ilalim ng sistemang
mandato. Matahimik na
ipinamalas ng mga taga-
Kanluraning Asya ang
hangaring lumaya
         Home
NASYONALISMO
  SA TIMOG
SILANGANG ASYA
DALAWANG ANYO
NG
NASYONALISMO
1.Marahas
2.Diplomatiko  at
 banayad
NASYONALISMO
 SA PILIPINAS
PILIPINAS
  Ipinamalas ang dalawang
anyo ng nasyonalismo.

Marahas noong panahon ng
mga Kastila
Banayad noong panahon ng
mga Amerikano
PILIPINAS SA
ILALIM NG SPAIN
Nagtatag ng sentralisadong
pamahalaan
Nagkalapit-lapit ang mga Pilipino
Nagpatupad ang mga Kastila ng
mga batas tungkol sa koleksiyon ng
buwis.
Polo y Servicios
Monopolyo ng tabako
Racial Discrimination
Noong ika-19 na siglo may ilang
pababago ang naganap.
Nabuksan  ang  Pilipinas sa
pandaigdigang kalakalan
Umunlad  ang  kalakalan at
negosyo sa loob at labas ng
Pilipinas.
  Illustrado – nangangahulugang
  “Naliwanagan”

  Principalia – Pilipinong mayayaman
  at may posisyon sa pamhalaang
  kolonyal. Binubuo ito ng mga
  mestisong Tsino, Español at
  mayayamang Pilipino.
Mga illustrado
  Jose Rizal – Laong Laon at
  Dimasalang ang kaniyang mga naging
  sagisag panulat.

  Graciano Lopez Jaena – naglunsad
  ng pahayagang La Solidaridad.

  Marcelo H. Del Pilar – sagisag
  panulat ay Plaridel. Naging patnugot
  ng La Solidaridad mula noong 1889-
Nilalaman ng
Reporma
 Kalayaan sa pagsulat at
 pamamahayag
 Representasyon sa Cortes
 Pantay-pantay na karapatan ng
 mga Pilipino at Español.
 Sekularisasyon ng mga parokya
Hindi nagtaumpay ang kilusang
 Propaganda
kaya nabuo noong Hulyo 7, 1892 ang
 Katipunan.

Ang kilusang Katipunan na
 pinamumunuan ni Andres Bonifacio ay
 naging matagumpay.
 Emilio Aguinaldo – Kauna-
 unahang presidente ng
 republika ng Pilipinas na
 kauna-unahan sa Asya.
- Lumaya ang Pilipinas
noong June 12, 1898 at
naging    kauna-unahang
republika sa Asya.
  - Hindi nagtagal ang
Unang Republika dahil sa
pananakop ng United States
PILIPINAS SA
 ILALIM NG
UNITED STATES
Tinutulan ng mga Pilipino ang
pananakop ng mga Amerikano
Sumiklab ang Filipino – American
War
Nang lumaon, hiningi ng mga
Pilipino  ang   kalayaan  sa
mapayapang paraan.
Ipinakita  nila ang
kakayahang pamahalaan ang
sarili kasabay ng presyur
upang magpasa ang US ng
batas na nagkakaloob ng
kalayaan sa Pilipinas.
Pagkatapos ng World War II,
nakamtan ng Pilipinas ang kalayaan
noong July 4, 1946.
Nanatiling makapangyarihan at
impluwensyal ang US sa Pilipinas dahil
sa mga base – militar.
Malakas ang kulturang Amerikano o
neokolonyalismo
IBA PANG BANSA
  SA TIMOG
SILANGANG ASYA
THAILAND
THAILAND
Nakaligtas ang bansa sa
kolonyalismo dahil sa husay sa
diplomasya at pakikipag-usap
sa mga bansang France at
England.
MALAYSIA AT
 BURMA
MALAYSIA AT BURMA
  Humingi ng
kalayaan sa England
sa mapayapang paraan
at lumaya pagkatapos
ng World War II.
INDONESIA
INDONESIA
 - Hinawakan ng mga
Dutch.
  - Budi Otomo (1908),
isang samahang
makabayan.
Noong1919, itinatag
ni Sukarno ang Partido
Nasyonalista at nanguna
sa pagpapamalas ng
nasyonalismo.
SUKARNO
INDONESIA
 Nakamtan ng
Indonesia ang kalayaan
sa pamamagitan ng
isang rebolusyon laban
sa mga Dutch matapos
ang World War II.
VIETNAM
VIETNAM
 -  Isang matagalang digmaan
ang ginawa ng Vietnam upang
makamit ang kalayaan.
  - Nahati ang Vietnam sa
dalwang bansa pagkatapos ng
World War II - North Vietnam at
South Vietnam.
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
NorthVietnam - sosyalismo
at komunismo.

SouthVietnam -
demokratiko.
Ipinasang France sa US ang
problema sa Vietnam.

Nagkaroon  ng Vietnam War (1959-
1975)

Mulingnagkaisa ang dalawang bansa
noong 1975.
Marahas at
mapayapa ang
dalawang nabuong
anyo ng nasyonalismo
sa Timog Silangang
Asya.
       Home
NASYONALISMO
 SA HILAGANG
  ASYA
HILAGANG ASYA
 Nabuo  ang
nasyonalismo sa harap
ng hamon ng
pamumuhay sa mga
lupain ng taiga, tundra
at steppe.
HILAGANG ASYA
 - Bigong makapagsaka
 -Naging mandirigma
dahil sa kakulangan ng
pangangailangan sa
pang-araw-araw.
Tuluyang nagkaisa
ang mga Mongol sa
pamumuno ni
Genghis Khan.
HILAGANG ASYA
  -  hindi  na
 naibalik    ang
 ningning    ng
 pagiging   isang
 imperyo
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
PAN-MONGOLISM
 -prinsipyo ng
isang matatag at
nagkakaisang
lahing Mongol
Ang rurok ng
nasyonalismo ng mga
Mongol ay sa panahon ni
Genghis Khan. Nabuo
ang prinsipyong pan-
Mongolism.
PINAGKUNAN
   Mateo, Grace Estela C et.al. ASYA:
PAG-USBONG NG KABIHASNAN, Vibal
Publishing Inc. Quezon City, 2008, pp.
308 - 318
   www.youtube.com
   www.google.com           Home

More Related Content

What's hot

Paggalugad sa Bansang Netherlands
Paggalugad sa Bansang NetherlandsPaggalugad sa Bansang Netherlands
Paggalugad sa Bansang Netherlands
Paul John Argarin
 
Pag unlad ng nasyonalismo sa japan
Pag unlad ng nasyonalismo sa japanPag unlad ng nasyonalismo sa japan
Pag unlad ng nasyonalismo sa japan
crisanta angeles
 
Nasyonalismo sa Timog Asya
Nasyonalismo sa Timog AsyaNasyonalismo sa Timog Asya
Nasyonalismo sa Timog Asya
Joy Ann Jusay
 
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
LGH Marathon
 
Modyul 8 ang pagsibol at pagsilang ng nasyonalismo sa asya
Modyul 8  ang pagsibol at pagsilang ng nasyonalismo sa asyaModyul 8  ang pagsibol at pagsilang ng nasyonalismo sa asya
Modyul 8 ang pagsibol at pagsilang ng nasyonalismo sa asya
南 睿
 
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Johannah Paola Escote
 
Mga grupong etnolinggwistikosa asya
Mga grupong etnolinggwistikosa asyaMga grupong etnolinggwistikosa asya
Mga grupong etnolinggwistikosa asya
Tesha Layug
 
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third QuarterAraling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter
南 睿
 
Ang mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
Ang mga pagbabago sa timog at kanlurang asyaAng mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
Ang mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
jovelyn valdez
 
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Juan Miguel Palero
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
sevenfaith
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)
Rhouna Vie Eviza
 
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asyaPaglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
Aim Villanueva
 
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
Anj RM
 
Balangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya COT-RPMS Aligned
Balangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya COT-RPMS AlignedBalangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya COT-RPMS Aligned
Balangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya COT-RPMS Aligned
Juan III Ventenilla
 
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asya
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asyaMga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asya
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asya
Dulce Tiongco
 
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...
Joy Ann Jusay
 
kabihasnang japan
kabihasnang japankabihasnang japan
kabihasnang japan
home
 
Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya
Mga Relihiyon at Pilosopiya sa AsyaMga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya
Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya
Nelly Jomuad
 
Kolonyalismo
KolonyalismoKolonyalismo
Kolonyalismo
Conie P. Dizon
 

What's hot (20)

Paggalugad sa Bansang Netherlands
Paggalugad sa Bansang NetherlandsPaggalugad sa Bansang Netherlands
Paggalugad sa Bansang Netherlands
 
Pag unlad ng nasyonalismo sa japan
Pag unlad ng nasyonalismo sa japanPag unlad ng nasyonalismo sa japan
Pag unlad ng nasyonalismo sa japan
 
Nasyonalismo sa Timog Asya
Nasyonalismo sa Timog AsyaNasyonalismo sa Timog Asya
Nasyonalismo sa Timog Asya
 
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Modyul 8 ang pagsibol at pagsilang ng nasyonalismo sa asya
Modyul 8  ang pagsibol at pagsilang ng nasyonalismo sa asyaModyul 8  ang pagsibol at pagsilang ng nasyonalismo sa asya
Modyul 8 ang pagsibol at pagsilang ng nasyonalismo sa asya
 
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
 
Mga grupong etnolinggwistikosa asya
Mga grupong etnolinggwistikosa asyaMga grupong etnolinggwistikosa asya
Mga grupong etnolinggwistikosa asya
 
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third QuarterAraling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter
 
Ang mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
Ang mga pagbabago sa timog at kanlurang asyaAng mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
Ang mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
 
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)
 
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asyaPaglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
 
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
 
Balangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya COT-RPMS Aligned
Balangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya COT-RPMS AlignedBalangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya COT-RPMS Aligned
Balangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya COT-RPMS Aligned
 
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asya
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asyaMga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asya
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asya
 
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...
 
kabihasnang japan
kabihasnang japankabihasnang japan
kabihasnang japan
 
Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya
Mga Relihiyon at Pilosopiya sa AsyaMga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya
Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Asya
 
Kolonyalismo
KolonyalismoKolonyalismo
Kolonyalismo
 

Viewers also liked

Rebolusyong industriyal
Rebolusyong industriyalRebolusyong industriyal
Rebolusyong industriyal
Thelai Andres
 
Kabihasnang tsino - reports - quarter 1 - 3rd year
Kabihasnang tsino - reports - quarter 1 - 3rd yearKabihasnang tsino - reports - quarter 1 - 3rd year
Kabihasnang tsino - reports - quarter 1 - 3rd year
ApHUB2013
 
Kabihasnang Tsino project
Kabihasnang Tsino projectKabihasnang Tsino project
Kabihasnang Tsino project
Den Den Tolentino
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
Jt Engay
 
Mga nasyonalista sa timog at timog kanlurang asya
Mga nasyonalista sa timog at timog kanlurang asyaMga nasyonalista sa timog at timog kanlurang asya
Mga nasyonalista sa timog at timog kanlurang asya
ApHUB2013
 
China
ChinaChina

Viewers also liked (7)

Rebolusyong industriyal
Rebolusyong industriyalRebolusyong industriyal
Rebolusyong industriyal
 
Kabihasnang tsino - reports - quarter 1 - 3rd year
Kabihasnang tsino - reports - quarter 1 - 3rd yearKabihasnang tsino - reports - quarter 1 - 3rd year
Kabihasnang tsino - reports - quarter 1 - 3rd year
 
Kabihasnang Tsino project
Kabihasnang Tsino projectKabihasnang Tsino project
Kabihasnang Tsino project
 
Gr 8 4th aralin 2
Gr 8 4th aralin 2 Gr 8 4th aralin 2
Gr 8 4th aralin 2
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 
Mga nasyonalista sa timog at timog kanlurang asya
Mga nasyonalista sa timog at timog kanlurang asyaMga nasyonalista sa timog at timog kanlurang asya
Mga nasyonalista sa timog at timog kanlurang asya
 
China
ChinaChina
China
 

Similar to Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano

Nasyonalismong asyano 1
Nasyonalismong asyano 1Nasyonalismong asyano 1
Nasyonalismong asyano 1
Jared Ram Juezan
 
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nikky Caballero
 
G7-Aralin2.pptx
G7-Aralin2.pptxG7-Aralin2.pptx
G7-Aralin2.pptx
JenniferApollo
 
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptxNasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya(1).docx
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya(1).docxLAS nasyonalismo sa kanlurang asya(1).docx
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya(1).docx
Jackeline Abinales
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
VielMarvinPBerbano
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
SamuelAgnote
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
TeacherTinCabanayan
 
PAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYA
PAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYAPAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYA
PAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYA
Joy Ann Jusay
 
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya.docx
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya.docxLAS nasyonalismo sa kanlurang asya.docx
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya.docx
Jackeline Abinales
 
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docxAP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
Jackeline Abinales
 
escote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptx
escote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptxescote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptx
escote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptx
JaylordAVillanueva
 
nasyonalismoPPT.pptx
nasyonalismoPPT.pptxnasyonalismoPPT.pptx
nasyonalismoPPT.pptx
JessaCaballero6
 
Pambansang awit ng China at Pilipinas.docx
Pambansang awit ng China at Pilipinas.docxPambansang awit ng China at Pilipinas.docx
Pambansang awit ng China at Pilipinas.docx
Jackeline Abinales
 
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya - Copy.pptx
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya - Copy.pptxMga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya - Copy.pptx
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya - Copy.pptx
AdrianJenobisa
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
AIRAISABELUMIPIGUNID
 
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang AsyaNasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Prexus Ambixus
 
Q3 LAS3 PAG- USBONG NG NASYONALISMO AT PAGLAYA NG MGA BANSA SA TIMOG AT KANLU...
Q3 LAS3 PAG- USBONG NG NASYONALISMO AT PAGLAYA NG MGA BANSA SA TIMOG AT KANLU...Q3 LAS3 PAG- USBONG NG NASYONALISMO AT PAGLAYA NG MGA BANSA SA TIMOG AT KANLU...
Q3 LAS3 PAG- USBONG NG NASYONALISMO AT PAGLAYA NG MGA BANSA SA TIMOG AT KANLU...
Jackeline Abinales
 

Similar to Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano (20)

Nasyonalismong asyano 1
Nasyonalismong asyano 1Nasyonalismong asyano 1
Nasyonalismong asyano 1
 
Nasyonalismong asyano 1
Nasyonalismong asyano 1Nasyonalismong asyano 1
Nasyonalismong asyano 1
 
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
 
G7-Aralin2.pptx
G7-Aralin2.pptxG7-Aralin2.pptx
G7-Aralin2.pptx
 
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptxNasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
 
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya(1).docx
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya(1).docxLAS nasyonalismo sa kanlurang asya(1).docx
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya(1).docx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
PAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYA
PAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYAPAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYA
PAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYA
 
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya.docx
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya.docxLAS nasyonalismo sa kanlurang asya.docx
LAS nasyonalismo sa kanlurang asya.docx
 
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docxAP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
 
escote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptx
escote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptxescote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptx
escote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptx
 
nasyonalismoPPT.pptx
nasyonalismoPPT.pptxnasyonalismoPPT.pptx
nasyonalismoPPT.pptx
 
Pambansang awit ng China at Pilipinas.docx
Pambansang awit ng China at Pilipinas.docxPambansang awit ng China at Pilipinas.docx
Pambansang awit ng China at Pilipinas.docx
 
COT.pptx
COT.pptxCOT.pptx
COT.pptx
 
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya - Copy.pptx
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya - Copy.pptxMga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya - Copy.pptx
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya - Copy.pptx
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang AsyaNasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Q3 LAS3 PAG- USBONG NG NASYONALISMO AT PAGLAYA NG MGA BANSA SA TIMOG AT KANLU...
Q3 LAS3 PAG- USBONG NG NASYONALISMO AT PAGLAYA NG MGA BANSA SA TIMOG AT KANLU...Q3 LAS3 PAG- USBONG NG NASYONALISMO AT PAGLAYA NG MGA BANSA SA TIMOG AT KANLU...
Q3 LAS3 PAG- USBONG NG NASYONALISMO AT PAGLAYA NG MGA BANSA SA TIMOG AT KANLU...
 

Recently uploaded

YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
ShennaPanes
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
CristalTeves
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
shennamalnegro1
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Leonor Bagnos
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculumMATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
nelavi131
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
JaiahMarieAdo
 

Recently uploaded (9)

YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculumMATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
 

Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano

 • 1. NASYONALISMONG ASYANO Inihanda ng pangkat 3 ng II-ESEP EARTH
 • 2. NASYONALISMO  Isang kamalayan ng pagiging kabilang sa isang nasyon na may iisang lahi, kasaysayan, kultur a, wika at
 • 3.  Pagtatanto ng isang nilalang o lahi na mahalagang ipagtanggol ang kanyang bansa laban sa panlulupig ng mga dayuhan.
 • 4.  Nagsilbing isang gabay o matibay na reaksyon laban sa imperyalismo at kolonyalismong dumating sa iba’t ibang panig ng rehiyong ito.
 • 5. NASYONALISMONG ASYANO
 • 8. TAIPING REBELLION May impluwensyang Kristyanismo kaya hinangad na baguhin ang tradisyunal na lipunang Tsino.
 • 10. BOXER REBELLION Sumuporta sa mga Manchu at bumatikos sa mga Kanluranin Layuning palayasing ang mga mapanghimasok at mapagsamantalang Kanluranin.
 • 11. Kaya tinawag na Boxer Rebellion sapagkat ang grupo na naghimagsik ay kasapi ng samahang BOXER HARMONY FISTS.
 • 13. Sa pagpasok ng ika-20 siglo, dalawang ideolohiya ang namayani sa China. 1. DEMOKRASYA 2. KOMUNISMO Alin ang dapat ipalit sa pamumuno ng mga emperor at dinastiya?
 • 14. DEMOKRASYA KOMUNISMO Ang kapanyarihan ng Ang lahat ay pag-aari ng pamahalaan ay nasa estado. mga mamamayan. Isinulong ni Sun Yat Isinulong ni Mao Sen Zedong Nasyonalista ang Komunista ang tawag tawag sa mga sa mga sumusuporta sumusuporta
 • 16. SUN YAT SEN  Nagsusulong ng demokrasya at republikanismo sa China  Tinaguriang “Ama ng Republikang Tsina”  Nangampanya para palakasin at pag-isahin ang mga Tsino dahil sa kawalan ng pagkakaisa at pagkakahiwa-hiwalay ng mga lalawigan
 • 17. TATLONG PRINSIPYO 1. Nasyonalismo 2. Demokrasya 3. Kabuhayang pantao *kahalagahan ng pagkakaisa upang labanan ang imperyalismo
 • 18. 1. Pantay – pantay na pag-aari ng lupa at regulasyon ng pamumuhunan. 2. Hindi kailangan ang tunggalian ng mga uri upang makamit ang kaunlaran 3. Maiiwasan ang alitan at maisusulong angkaunlaran sa pamamagitan ng pagkakasundo at konsilasyon
 • 19. •October 10, 1911 Naitatag ang Republika ng China •1912 - Natatag ang Kuomintang o Nationalist Party Namatay si Sun Yat Sen noong March 12, 1925. Humalili naman sa kanya ay si Hen. Chiang Kai Shek.
 • 21. CHIANG KAI SHEK Pumalit kay Sun Yat Sen bilang pinuno ng Kuomintang nang ito ay namatay. Ipinagpatuloy niya ang paglaban sa mga warlord. Hinarap naman niya ang mas matinding kalaban, ang mga komunista na pinamumunuan ni Mao
 • 22. MARXISM Tunggalian ng mga kapitalista o bourgeious at manggagawa oproletariat. Mananaig ang mga manggagawa at itatatag ang lipunang sosyalista. Lahat ay pag-aari ng estado
 • 24. MAO ZEDONG Nagpasimula ng Marxism sa China. Isang magbubukid sa Hunan sa China. Kabilang sa mga nagtatag ng Partido Komunista ng China sa
 • 25. Ipinalaganap ang Marxism ng mga tagapayong Russian sa mga nasa pamahalaan. Ipinagbawal ni Chiang ang Marxism upang mapanatili ang pamhalaang nasyonalista
 • 26. Naglunsad si Chiang Kai Sek ng kampanya laban sa mga komunista.  Madami ang nadakip at napatay.  Nakatakas si Mao Zedong at nagtatag ng pamahalaang komunista sa ilalim ng kanyang pamumuno.  Ang kanilang pagtakas ay tinawag na LONG MARCH dahil sa haba ng nilakad na inabot ng isang taon.
 • 27. UNITED FRONT Ang pagkakaisa ng mga nasyonalista at komunista noong 1930 nang salakayin ng mga Hapones ang China.
 • 28. Muling naglaban ang mga komunista at nasyonalista sa isang digmaang sibil.
 • 29. Tinulungang ng United States ang Nasyonalista Komunista naman ang tinulungan ng Russia
 • 30. Bunga : Nagwagi ang mga komunista October 1, 1949, naitatag ang People’s Republic of China (PROC) Si Mao Zedong ang chairman ng PROC Napalayas ang mga Kanluranin sa China.
 • 31. Nakamtan muli ng mga Tsino ang ganap na kalayaan at dignidad.
 • 32. Tumakas si Chiang papuntang Taiwan at doon itinatag ang Republic of China.
 • 34. Ideolohikal o paniniwala ang naging hatian ng nasyonalismo ng mga Tsino. HOME
 • 36. JAPAN - Dalawang yugto ng pagpasok ng mgaKanluranin. 1. Tokugawa Shogunate 2. Meiji Restoration
 • 37. TOKUGAWA SHOGUNATE Dumating ang mga dayuhang misyonero Kahit gusto nilang makipagkalakalan sa mga Kanluranin, tutol sila sa Kristyanismo
 • 38. Naglabas ng kautusan si Shogun Iyeyasu na patayin ang mga Kristiyanong misyonero. SAKOKU - isinara ang mga daungan sa Japan upang mapigilan ang pagpasok ng Kristiyanismo.
 • 39. Muling nagbukas ang Japan noong 1853 sa pagdating ni Commodore Matthew Perry Bumagsak ang pamahalaang shogunato at muling naluklok sa kapangyarihan ang
 • 41. Niyakap ang impluwensyang Kanluranin at sumailalim sa modernisasyon.
 • 42. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN SaligangBatas 1889 at hukbong militar – Germany Hukbong pandagat – England Edukasyon – United States Maraming Hapones ang tumungo sa Europe upang mag-aral
 • 44. Iniangkop ng mga Hapones ang kanilang kultura at institusyon sa mga modelong Kanluranin upang mapalakas at maisulong ang kanilang bansa.
 • 45. Dahil dito naging malakas na bansa ang Japan. 1. Sino-Japanese War (1894-1895) - Pinag-awayan ng China at Japan kung sino ang mananaig sa Korea 2. Russo-Japanese War (1904- 1905) - Nakipagdigma ang Japan at Russia sa isa’t-isa upang makontrol ang lalawigan ng
 • 46. Modernisasyon ang reaksyon ng mga Hapon. Humiram sila ng impluwensiyang Kanluranin at iniangkop sa kanilang kultra at lipunan Home
 • 48. NASYONALISMO SA INDIA
 • 49. INDIA Sakop ng mga English Pinakinabangan ng likas na yaman at lakas-paggawa ng mga Indian
 • 50. Nagpatupad ng mga patakarang pampulitika, pang-ekonomiya at panlipunan na hindi katanggap-tanggap sa mga Indian.
 • 51. SATI/SUTTEE - pagsunog sa biyudang babae pag pumanaw na ang kanyang asawa.
 • 53. FEMALE INFATICIDE - Pagpatay sa mga batang babae
 • 54. Magkaiba ang mga English at sa mga Indian sa lahi, kulay, kaugalian at relihiyon at isang isyu sa di-pagkakaunawaan sa pagitan nila.
 • 55. SEPOY MUTINY Unang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga English (1857) Dahil sa pag-insulto ng mga English sa relihiyong Hinduism at Islam.
 • 57. PAGTATANGI NG LAHI Isa sa mga sanhi ng galit ng mga Indian sa mga English. Tanging mga puti lamang ang mga binibigyan ng posisyon sa pamahalaan.
 • 58. AMRITSAR MASSACRE Pamamaril ng mga sundalong English sa mga grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindu noong April 13, 1919. 400 Indian ang patay at 1,200 ang sugatan.
 • 60. HINDU MUSLIM SAMAHAN Indian National Muslim League Congress (1884- (1905) 1885) NANGUNA Alan Hume Mohamed Ali Jinnah Makamtan ang Magkaroon ng LAYUNIN kalayaan ng India hiwalay na estado para sa mga Muslim
 • 62. MOHANDAS GANDHI Isang Hindu na nakapag- aaral sa England at nagtrabaho sa South Africa. Ipinaglaban niya ang hinaing ng mga Indian sa South Africa.
 • 63. Ang kanyang paraan ng pakikibaka sa kalayaan ay sa pamamagitan ng AHIMSA -MAPAYAPANG PARAAN
 • 64. AHIMSA/MAPAYAPANG PARAAN 1. Paglabas ng katotohanan o satyagraha 2. Pagdarasal 3. Meditasyon 4. Pag-aayuno (fasting)
 • 65. 5. Pagboykot/hindi pagbili sa mga kalakal o produktong English.
 • 66. - Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigay ng inspirasyon at gabay sa mga mamamayan
 • 67. Dahil dito siya ay ipinakulong, kahit nakakulong ay ipinagpatuloy ng mga India ang kampanya para sa kalayaan.
 • 68. - Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL (DAKILANG KALULUWA)
 • 69. AUGUST 15, 1947 - Natamong mga Indian ang kalayaan at natatag ang Republika ng India sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru.
 • 71. AUGUST 15, 1947 -Natatag ang bansang Pakistan sa pamumuno ni Mohamed Ali Jinnah.
 • 73. JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi ng isang panatikong Hindu na tumutol sa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa iisang bansa.
 • 74. Relihiyon ang naging batayan ng nasyonalismo ng mga Hindu at mga Muslim Home
 • 77. KANLURANG ASYA Nasa ilalim ng Ottoman Empire mula 1453 hanggang 1918.
 • 78. Nakalasap ng Imperyong Kanluranin matapos gumuho ang Ottoman Empire sa pagtatapos ng World War I noong 1918.
 • 79. Unti-unting humingi ng kalayaan ang mga taga-Kanlurang Asya mula sa Ottoman Empire noong una at Kanluranin noong huli.
 • 80. Bago pa man dumating ang ika- 20 siglo, naitatag ang malayang pamahalaan ng Kuwait noong 1759. Samantalang ang Lebanon at Egypt noong1770.
 • 81. Armenia – tinangkang magtatag ng isang malayang estado ngunit pinigilan ng mga Turks na sumakop sa kanila.  Lebanon – matagumpay na nakahiwalay sa Syria noong 1926 ngunit nanatiling nasa mandato ng France Iraq – naging monarkiya nang umalis ang mga English (1932)
 • 82. Namulat ang watak- watak na lahing Arabo na may kakayahan silang magkaisa, bumuo ng sariling pamahalaan at hindi lamang sa mga banyaga .
 • 83. Nagbigay daan sa paglaya ng mga dating kolonya ng mga Europeo sa rehiyong ito.
 • 84. JEW O ISRAELITE  Sumailalim sa Holocaust o sistematikong at malawakang pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jew. ZIONISM – ang pag-uwi ng mga Jews sa Palestine.
 • 85. ISRAEL - 1948 Naitatag ang Republika ng Israel sa kabila ng pagtutol ng mga bansang Arabo na maitatag ang isang bansang Jewish sa gitna ng bansang Muslim.
 • 86. Huling nakaranas ng imperyalismo ang Kanlurang Asya sa ilalim ng sistemang mandato. Matahimik na ipinamalas ng mga taga- Kanluraning Asya ang hangaring lumaya Home
 • 87. NASYONALISMO SA TIMOG SILANGANG ASYA
 • 90. PILIPINAS Ipinamalas ang dalawang anyo ng nasyonalismo. Marahas noong panahon ng mga Kastila Banayad noong panahon ng mga Amerikano
 • 92. Nagtatag ng sentralisadong pamahalaan Nagkalapit-lapit ang mga Pilipino Nagpatupad ang mga Kastila ng mga batas tungkol sa koleksiyon ng buwis. Polo y Servicios Monopolyo ng tabako Racial Discrimination
 • 93. Noong ika-19 na siglo may ilang pababago ang naganap. Nabuksan ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan Umunlad ang kalakalan at negosyo sa loob at labas ng Pilipinas.
 • 94. Illustrado – nangangahulugang “Naliwanagan”  Principalia – Pilipinong mayayaman at may posisyon sa pamhalaang kolonyal. Binubuo ito ng mga mestisong Tsino, Español at mayayamang Pilipino.
 • 95. Mga illustrado  Jose Rizal – Laong Laon at Dimasalang ang kaniyang mga naging sagisag panulat.  Graciano Lopez Jaena – naglunsad ng pahayagang La Solidaridad.  Marcelo H. Del Pilar – sagisag panulat ay Plaridel. Naging patnugot ng La Solidaridad mula noong 1889-
 • 96. Nilalaman ng Reporma  Kalayaan sa pagsulat at pamamahayag  Representasyon sa Cortes  Pantay-pantay na karapatan ng mga Pilipino at Español.  Sekularisasyon ng mga parokya
 • 97. Hindi nagtaumpay ang kilusang Propaganda kaya nabuo noong Hulyo 7, 1892 ang Katipunan. Ang kilusang Katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio ay naging matagumpay.
 • 98.  Emilio Aguinaldo – Kauna- unahang presidente ng republika ng Pilipinas na kauna-unahan sa Asya.
 • 99. - Lumaya ang Pilipinas noong June 12, 1898 at naging kauna-unahang republika sa Asya. - Hindi nagtagal ang Unang Republika dahil sa pananakop ng United States
 • 100. PILIPINAS SA ILALIM NG UNITED STATES
 • 101. Tinutulan ng mga Pilipino ang pananakop ng mga Amerikano Sumiklab ang Filipino – American War Nang lumaon, hiningi ng mga Pilipino ang kalayaan sa mapayapang paraan.
 • 102. Ipinakita nila ang kakayahang pamahalaan ang sarili kasabay ng presyur upang magpasa ang US ng batas na nagkakaloob ng kalayaan sa Pilipinas.
 • 103. Pagkatapos ng World War II, nakamtan ng Pilipinas ang kalayaan noong July 4, 1946. Nanatiling makapangyarihan at impluwensyal ang US sa Pilipinas dahil sa mga base – militar. Malakas ang kulturang Amerikano o neokolonyalismo
 • 104. IBA PANG BANSA SA TIMOG SILANGANG ASYA
 • 106. THAILAND Nakaligtas ang bansa sa kolonyalismo dahil sa husay sa diplomasya at pakikipag-usap sa mga bansang France at England.
 • 107. MALAYSIA AT BURMA
 • 108. MALAYSIA AT BURMA Humingi ng kalayaan sa England sa mapayapang paraan at lumaya pagkatapos ng World War II.
 • 110. INDONESIA - Hinawakan ng mga Dutch. - Budi Otomo (1908), isang samahang makabayan.
 • 111. Noong1919, itinatag ni Sukarno ang Partido Nasyonalista at nanguna sa pagpapamalas ng nasyonalismo.
 • 113. INDONESIA Nakamtan ng Indonesia ang kalayaan sa pamamagitan ng isang rebolusyon laban sa mga Dutch matapos ang World War II.
 • 115. VIETNAM - Isang matagalang digmaan ang ginawa ng Vietnam upang makamit ang kalayaan. - Nahati ang Vietnam sa dalwang bansa pagkatapos ng World War II - North Vietnam at South Vietnam.
 • 117. NorthVietnam - sosyalismo at komunismo. SouthVietnam - demokratiko.
 • 118. Ipinasang France sa US ang problema sa Vietnam. Nagkaroon ng Vietnam War (1959- 1975) Mulingnagkaisa ang dalawang bansa noong 1975.
 • 119. Marahas at mapayapa ang dalawang nabuong anyo ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Home
 • 121. HILAGANG ASYA Nabuo ang nasyonalismo sa harap ng hamon ng pamumuhay sa mga lupain ng taiga, tundra at steppe.
 • 122. HILAGANG ASYA - Bigong makapagsaka -Naging mandirigma dahil sa kakulangan ng pangangailangan sa pang-araw-araw.
 • 123. Tuluyang nagkaisa ang mga Mongol sa pamumuno ni Genghis Khan.
 • 124. HILAGANG ASYA - hindi na naibalik ang ningning ng pagiging isang imperyo
 • 126. PAN-MONGOLISM -prinsipyo ng isang matatag at nagkakaisang lahing Mongol
 • 127. Ang rurok ng nasyonalismo ng mga Mongol ay sa panahon ni Genghis Khan. Nabuo ang prinsipyong pan- Mongolism.
 • 128. PINAGKUNAN Mateo, Grace Estela C et.al. ASYA: PAG-USBONG NG KABIHASNAN, Vibal Publishing Inc. Quezon City, 2008, pp. 308 - 318 www.youtube.com www.google.com Home