SlideShare a Scribd company logo
Grade 9
EKONOMIKS
Panginoon naming Diyos kayo ay aming
pinupuri dahil sa inyong kadakilaan at
kapangyarihan. Maraming salamat Panginoon
sapagkat binigyan niyo kami ng isa na namang
panibagong araw upang matuto at malinang.
Gabayan Niyo po sana ang bawat isa kung sa
gayon ay maisagawa namin ang mga bagong
kaalaman na aming matutunan. Ingatan mo
Panginoon ang bawat isa sa anumang banta ng
tukso upang sila ay maging masinop at maging
disiplina sa bawat araw na inyong ibinibigay.
Ito ay itinataas namin sa dakilang pangalan
Inyo Panginoon, Amen.
PANALANGIN
DAPAT GAWIN
HINDI DAPAT GAWIN
Aralin 1.pptx
1.Ano kaya ang iniisip ng mga tao sa
larawan?
2. Kung ikaw ang nasa larawan, ano
ang una mong iisipin at bakit?
Ang Agham ng
Ekonomiks
Ms. Aira Jhenel Factor
August 14, 2023
Aralin 1:
Pamantayan sa Pagkatuto
• Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na
pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at
lipunan.
• Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na
pamumuhay ng bawat pamilya at lipunan.
ANG AGHAM NG EKONOMIKS
Kahulugan ng Ekonomiks
Ang ekonomiks ay isang agham panlipunan na may
layuning pag-aralan ang mga pagkilos, pagsisikap ng
mga tao, at mga paraan ng paggamit ng mga
limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan
ang walang katapusang pangangailangan at
kagustuhan sa buhay.
ANG AGHAM NG EKONOMIKS
Economic Goods
ANG AGHAM NG EKONOMIKS
Free Goods
Mga Konsepto na
Napapaloob sa Kahulugan
ng Ekonomiks
Mga Konsepto na Napapaloob
sa Kahulugan ng Ekonomiks
Walang katapusang
pangangailangan
Pagpili
Pagdedesi
syon
Limitadong
yaman ng
bansa
Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks
ekonomiks =
“pamamahala ng sambahayan”
(household management)
Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks
Ang ay isang
tao na nag-aaral ukol sa galaw ng
ekonomiya, ginagawang pagpili at
pagdedesisyon ng mga tao at lipunan at
ang epekto nito sa buong ekonomiya.
Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks
ADAM SMITH
• “Ama ng Makabagong
Ekonomiks”
• Laissez Faire o Let Alone Policy
Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks
THOMAS ROBERT MALTHUS
• Binigyang diin ang mga epekto
ng mabilis na paglaki ng
populasyon.
• Malthusian Theory
Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks
DAVID RICARDO
• Law of Diminishing Marginal
Returns
• Law of Comparative Advantage
Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks
JOHN MAYNARD KEYNES
• Father of Modern Theory of
Employment
Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks
KARL MARX
• Kinikilala bilang Ama ng
Komunismo
• Naniniwala siya sa pagkakaroon
ng pagkakapantay pantay ng
tao.
Kaisipang Pang-
ekonomiya
Kaisipang Pang-ekonomiya
Ang lahat ng bagay na ating
nakamit ay may halaga. May mga
tao na gumagastos para sa isang
bagay na nakakamit ng ibang mga
tao ng libre.
Kaisipang Pang-ekonomiya
May magandang dahilan
ang bawat tao sa
ginagawang pagpili.
Kaisipang Pang-ekonomiya
Ang pagpili ng tao sa isang
bagay ay naaayon sa halaga
ng produkto at serbisyo.
Kaisipang Pang-ekonomiya
Ang pagkakamit ng benepisyo
o insentibo ay
nakaiimpluwensiya sa pagpili
ng tao.
Kaisipang Pang-ekonomiya
Ang ginagawang pagpili ng
tao sa ngayon ay nakaaapekto
sa kaniyang kinabukasan.
Paano mo bibigyang
kahulugan ang ekonomiks
base sa iyong natutuhan?
Panuto: Sa ibinigay na papel ay bibigyan
kayo ng pagkakataon upang maipakita kung
paano naapektuhan ng ekonomiks ang pang-
araw-araw mong buhay?
Paano naapektuhan ng
ekonomiks ang pang-
araw-araw mong
buhay?
Pagtataya
Panuto: Kopyahin ang mga bilang. Piliin ang sa tingin mo ay tama sa mga pagpipilian
na makikita sa kahon na nasa ibaba.
1. Siya ay kinikilala bilang Ama ng Komunismo.
2. Isang tao na nag-aaral ukol sa galaw ng ekonomiya, ginagawang pagpili at
pagdedesisyon ng mga tao at lipunan at ang epekto nito sa buong ekonomiya.
3. Ito ay mga bagay na nakakamit ng tao nang walang bayad tulad ng init ng araw at
hangin.
4. Binigyang diin niya ang mga epekto ng mabilis na paglaki ng populasyon.
5. Ito ay isang agham panlipunan na may layuning pag-aralan ang mga pagkilos,
pagsisikap ng mga tao, at mga paraan ng paggamit ng mga limitadong pinagkukunang
yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan sa
buhay.
KARL MARX
THOMAS ROBERT MALTHUS
EKONOMISTA
EKONOMIKS
FREE GOODS
MGA PAMIMILIAN
Panuto: Ang mga mag-aaral ay inaasahang
makagawa ng isang infograph ukol sa agham
ng ekonomiks. Ang disenyo ay maaring gamit
sa mga lumang colored paper, magazine o
iba pang gamit.
Takdang Aralin
Aralin 1.pptx
Maraming Salamat at
Palaging Mag-ingat!!!
Grade 9
EKONOMIKS
PANALANGIN
Kakapusan at
Kakulangan
Ms. Aira Jhenel Factor
August 31 , 2022
Aralin 2:
P__N__C
BU__I__G
HO__RD__NG
SC__RC__T__
Pamantayan sa Pagkatuto
• Naipapakita ang ugnayan ng kakapusan sa pang-
araw-araw na pamumuhay.
• Natutukoy ang mga palatandaan ng kakapusan
sa pang-araw-araw na buhay.
• Nakabubuo ng kongklusyon na ang kakapusan ay
isang pangunahing suliraning panlipunan.
Ang Bahaging Ginampanan ng Kakapusan
(Scarcity) sa Buhay ng Tao
Kakapusan at Kakulangan
• Ang kakapusan ay isang kondisyon kung saan ang
mga pinagkukunang yaman ay limitado upang
matugunan ang walang katapusang pangangailangan
at kagustuhan ng tao.
Ang Bahaging Ginampanan ng Kakapusan
(Scarcity) sa Buhay ng Tao
• Ang kakapusan ng isang bagay ay nangangahulugan
na hindi sapat ang bagay na iyon upang matugunan
ang pagnanais ng lahat ng tao na may gusto nito.
• Mahalaga na ang bawat tao at bansa ay matutong
magbigay ng priyoridad sa mga bagay na kailangang
matugunan.
KAKAPUSAN
Walang katapusang
pangangailangan
Limitadong
pinagkukunang yaman
Pagpili at Pagdedesisyon
Ang Bahaging Ginampanan ng Kakapusan
(Scarcity) sa Buhay ng Tao
Halimbawa:
Imbis na umorder ng iced tea ang pamilya nina Robert
ay mas pinili na lamang nila na tubig na lamang ang
inumin upang makatipid.
Mas marami ang kinokunsumo nating white rice kaysa
brown rice na may kakapusan sa paglikha nito.
Ang pagharap sa suliranin ng kakapusan ay
nasa kamay ng pamahalaan at mga
mamamayan.
Kakapusan
o
Kakulangan
Ang kakapusan ay tumutukoy sa pagkakaroon
ng limitasyon sa mga pinagkukunang yaman na
ginagamit sa paglikha ng mga produkto.
PAGGAMIT NG LIKAS NA YAMAN=
MATUGUNAN ANG PANGANGAILANGAN
Magkaparehas ba ang
kakulangan at
kakapusan?
Ang kakapusan (scarcity) ay laging umiiral sa
isang ekonomiya. Ang kakulangan (shortage)
ay pansamantala lamang. Ito ay nagaganap
kapag ang mga prodyuser ay hindi nakapag
supply ng mga produkto ayon sa kasalukyang
pangangailangan ng pamilihan.
TANDAAN!
HALIMBAWA:
Kakulangan sa supply ng alcohol, face masks at pagkain
noong kasagsagan ng lockdown dahil sa takot na maubusan
ay bumibili sila ng higit pa sa kailangan ng pamilya nila.
Ang kakapusan ang nagbibigay ng palatandaan na dapat
magkaroon ng matalinong pagpili ang isang bansa sa mga
produkto na kailang iprodyus upang matugunan ang ilan sa
mga pangangailangan ng tao
HALIMBAWA:
Isang halimbawa ang artipisyal na kakulangan ng bigas sa
pamilihan na nagaganap kapag tinatago ng mga negosyante
ang produkto upang hinatayin ang pagtaas ng presyo o
tinatawag na hoarding.
Ang hoarding ay pagtatago ng mga supply ng produkto na
ginagawa na nagiging dahilan ng pagkukulang ng supply ng
isang produkto.
HALIMBAWA:
Upang matugunan ang kakulangan ng supply produkto ay
itinataas ang presyo nito. Isang halimbawa ang mga ginagawa
ng mga miyembro ng rice cartel na gumagawa ng artipisyal na
kakulangan bigas upang maging mataas ang presyo nito.
Ang kartel ay pangkat ng malalaking negosyante na
kumokontrol at nagmamanipula ng distribusyon, pagbili, at
pagpepresyo ng mga produkto.
Tatlong paraan upang malabanan ang
kakapusan:
1. Gamitin nang maayos ang mga
pinagkukunang Yaman.
Halimbawa: Mag-recycle ng mga
bagay para magamit sa iba pang
paraan
Tatlong paraan upang malabanan ang
kakapusan:
2. Bawasan ang sobrang paggastos
ng mga tao. Halimbawa: Kung hindi
naman kailangan, huwag na muna
nating bilhin.
Tatlong paraan upang malabanan ang kakapusan:
3. Palaguin ang Ekonomiya- paglikha ng maraming produkto
at serbisyo na magagamit ng ekonomiya upang matugunan
ang pangangailangan ng bansa
Nasa ating kamay ang pagsasagawa
ng mga hakbang upang labanan ang
kakapusan.
Mga pangunahing katanungang pang-
ekonomiya
Ang produksiyon ay tumutukoy sa
paglikha ng mga produkto at serbisyo
upang matugunan ang mga
pangangailangan ng tao at ekonomiya.
Mga pangunahing
katanungang pang-
ekonomiya
Ano ang
gagawin?
Paano ito
gagawin?
Gaano karami
ang gagawin?
Para kanino ang
gagawin?
Paano
ipapamahagi
ang produkto?
PRODUKSIYON DISTRIBUSYON
• Ano nga ba ang mga kinokunsumo ng
mga tao? Bigas ba o mais?
• Mas pinahahalagahan ba ng
pamahalaan ang pagpapatayo ng mga
subdivision o pang agrikultura?
Ano ang gagawin?
Production Possibilities Curve
Ito ay ang paglikha ng iba't ibang
produkto mula sa tiyak na dami ng
pinagkukunang yaman sa isang takdang
panahon.
• Ang bansa ba ay may sapat na salik
ng produksyon na kailangan ng
ekonomiya?
• Anong gagamitin sa paglikha?
Paano ito
gagawin?
Capital Intensive Technique at Labor Intensive
Technique
Capital Intensive Technique- Mas maraming
makinarya ang kailangan para malikha ang mga
produkto.
Labor Intensive Technique- Mas kailangan ang
maraming manggagawa sa paglikha ng produkto.
Ang dami ng produkto na gagawin ay
kinakailangan ng pagsasaalang-alang ng
yaman ng bansa at bilang ng mga
mamamayan na makikinabang sa
produktong gagawin.
Gaano karami ang
gagawin?
Importante na isipin ang mga gagamit na
mamamayan para sa mga lilikhaing
produkto upang maging epektibo ang
pamamahagi nito.
Para kanino ang
gagawin?
• Kalakalang lokal at mga pamilihan
ay mga mekanismo na nakakatulong
sa pamamahagi ng mga produkto.
• Gayundin ang mga kagamitang
pangtransportasyon.
Paano
ipapamahagi ang
produkto?
KAKAPUSAN
Walang katapusang
pangangailangan
Limitadong
pinagkukunan ng
yaman
Pagpili at Pagdedesisyon
Ano ang gagawin? Paano ito gagawin? Gaano karami
ang gagawin? Para kanino ang gagawin? Paano
maipapamahagi ang Produkto?
TAKDANG ARALIN:
Panuto: Sagutan ang pahina 33,
Tikayin 2 ( A at B) sa isang BUONG
PAPEL.
Maraming salamat at
palaging mag-iingat!

More Related Content

Similar to Aralin 1.pptx

Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptxAralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
MaryJoyTolentino8
 
Kakapusan at Kakulangan
Kakapusan at KakulanganKakapusan at Kakulangan
Kakapusan at Kakulangan
Cienne Hale
 
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiyaMELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
Rivera Arnel
 
Jagto ekonomiks-lesson 1
Jagto ekonomiks-lesson 1Jagto ekonomiks-lesson 1
Jagto ekonomiks-lesson 1
Marife Jagto
 
G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptxG9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
JaJa652382
 
ARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptxARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptx
DanielDuma4
 
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptxQ1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
AnaMarieTobias
 
Modyul ap
Modyul apModyul ap
kahuluganngekonomiks-1st-lesson.pptx
kahuluganngekonomiks-1st-lesson.pptxkahuluganngekonomiks-1st-lesson.pptx
kahuluganngekonomiks-1st-lesson.pptx
jessica fernandez
 
Aralin 2 - Konsepto ng kakapusan
Aralin 2 - Konsepto ng kakapusanAralin 2 - Konsepto ng kakapusan
Aralin 2 - Konsepto ng kakapusan
PATRONAGE OF MARY DEVELOPMENT SCHOOL (PMDS)
 
alokasyon-official.pptx
alokasyon-official.pptxalokasyon-official.pptx
alokasyon-official.pptx
AshleyKeithOdtohan
 
PPT1 GRADE9..pptx
PPT1 GRADE9..pptxPPT1 GRADE9..pptx
PPT1 GRADE9..pptx
AikoBacdayan
 
w1-3 ppt.pptx
w1-3 ppt.pptxw1-3 ppt.pptx
w1-3 ppt.pptx
RonnalynAranda2
 
Ppt sa alokasyon
Ppt sa alokasyonPpt sa alokasyon
Ppt sa alokasyon
allyn04
 
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
Mary Love Quijano
 
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng EkonomiksEkonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
PATRONAGE OF MARY DEVELOPMENT SCHOOL (PMDS)
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 1
Ekonomiks Learning Module Yunit 1Ekonomiks Learning Module Yunit 1
Ekonomiks Learning Module Yunit 1
Byahero
 

Similar to Aralin 1.pptx (20)

Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptxAralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
 
Kakapusan at Kakulangan
Kakapusan at KakulanganKakapusan at Kakulangan
Kakapusan at Kakulangan
 
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiyaMELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
 
Jagto ekonomiks-lesson 1
Jagto ekonomiks-lesson 1Jagto ekonomiks-lesson 1
Jagto ekonomiks-lesson 1
 
G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptxG9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
 
ARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptxARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptx
 
Aralin 3.pptx
Aralin 3.pptxAralin 3.pptx
Aralin 3.pptx
 
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptxQ1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
 
Modyul ap
Modyul apModyul ap
Modyul ap
 
kahuluganngekonomiks-1st-lesson.pptx
kahuluganngekonomiks-1st-lesson.pptxkahuluganngekonomiks-1st-lesson.pptx
kahuluganngekonomiks-1st-lesson.pptx
 
Aralin 2 - Konsepto ng kakapusan
Aralin 2 - Konsepto ng kakapusanAralin 2 - Konsepto ng kakapusan
Aralin 2 - Konsepto ng kakapusan
 
Kakapusanatkakulangan 120719234615-phpapp01
Kakapusanatkakulangan 120719234615-phpapp01Kakapusanatkakulangan 120719234615-phpapp01
Kakapusanatkakulangan 120719234615-phpapp01
 
alokasyon-official.pptx
alokasyon-official.pptxalokasyon-official.pptx
alokasyon-official.pptx
 
PPT1 GRADE9..pptx
PPT1 GRADE9..pptxPPT1 GRADE9..pptx
PPT1 GRADE9..pptx
 
w1-3 ppt.pptx
w1-3 ppt.pptxw1-3 ppt.pptx
w1-3 ppt.pptx
 
Ppt sa alokasyon
Ppt sa alokasyonPpt sa alokasyon
Ppt sa alokasyon
 
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
 
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng EkonomiksEkonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
 
Ekonomiks lm yunit 1 (2)
Ekonomiks lm yunit 1 (2)Ekonomiks lm yunit 1 (2)
Ekonomiks lm yunit 1 (2)
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 1
Ekonomiks Learning Module Yunit 1Ekonomiks Learning Module Yunit 1
Ekonomiks Learning Module Yunit 1
 

Aralin 1.pptx

 • 2. Panginoon naming Diyos kayo ay aming pinupuri dahil sa inyong kadakilaan at kapangyarihan. Maraming salamat Panginoon sapagkat binigyan niyo kami ng isa na namang panibagong araw upang matuto at malinang. Gabayan Niyo po sana ang bawat isa kung sa gayon ay maisagawa namin ang mga bagong kaalaman na aming matutunan. Ingatan mo Panginoon ang bawat isa sa anumang banta ng tukso upang sila ay maging masinop at maging disiplina sa bawat araw na inyong ibinibigay. Ito ay itinataas namin sa dakilang pangalan Inyo Panginoon, Amen. PANALANGIN
 • 5. 1.Ano kaya ang iniisip ng mga tao sa larawan? 2. Kung ikaw ang nasa larawan, ano ang una mong iisipin at bakit?
 • 6. Ang Agham ng Ekonomiks Ms. Aira Jhenel Factor August 14, 2023 Aralin 1:
 • 7. Pamantayan sa Pagkatuto • Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. • Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at lipunan.
 • 8. ANG AGHAM NG EKONOMIKS Kahulugan ng Ekonomiks Ang ekonomiks ay isang agham panlipunan na may layuning pag-aralan ang mga pagkilos, pagsisikap ng mga tao, at mga paraan ng paggamit ng mga limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan sa buhay.
 • 9. ANG AGHAM NG EKONOMIKS Economic Goods
 • 10. ANG AGHAM NG EKONOMIKS Free Goods
 • 11. Mga Konsepto na Napapaloob sa Kahulugan ng Ekonomiks
 • 12. Mga Konsepto na Napapaloob sa Kahulugan ng Ekonomiks Walang katapusang pangangailangan Pagpili Pagdedesi syon Limitadong yaman ng bansa
 • 13. Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks ekonomiks = “pamamahala ng sambahayan” (household management)
 • 14. Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks Ang ay isang tao na nag-aaral ukol sa galaw ng ekonomiya, ginagawang pagpili at pagdedesisyon ng mga tao at lipunan at ang epekto nito sa buong ekonomiya.
 • 15. Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks ADAM SMITH • “Ama ng Makabagong Ekonomiks” • Laissez Faire o Let Alone Policy
 • 16. Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks THOMAS ROBERT MALTHUS • Binigyang diin ang mga epekto ng mabilis na paglaki ng populasyon. • Malthusian Theory
 • 17. Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks DAVID RICARDO • Law of Diminishing Marginal Returns • Law of Comparative Advantage
 • 18. Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks JOHN MAYNARD KEYNES • Father of Modern Theory of Employment
 • 19. Paglaganap ng Kaisipan ng Ekonomiks KARL MARX • Kinikilala bilang Ama ng Komunismo • Naniniwala siya sa pagkakaroon ng pagkakapantay pantay ng tao.
 • 21. Kaisipang Pang-ekonomiya Ang lahat ng bagay na ating nakamit ay may halaga. May mga tao na gumagastos para sa isang bagay na nakakamit ng ibang mga tao ng libre.
 • 22. Kaisipang Pang-ekonomiya May magandang dahilan ang bawat tao sa ginagawang pagpili.
 • 23. Kaisipang Pang-ekonomiya Ang pagpili ng tao sa isang bagay ay naaayon sa halaga ng produkto at serbisyo.
 • 24. Kaisipang Pang-ekonomiya Ang pagkakamit ng benepisyo o insentibo ay nakaiimpluwensiya sa pagpili ng tao.
 • 25. Kaisipang Pang-ekonomiya Ang ginagawang pagpili ng tao sa ngayon ay nakaaapekto sa kaniyang kinabukasan.
 • 26. Paano mo bibigyang kahulugan ang ekonomiks base sa iyong natutuhan?
 • 27. Panuto: Sa ibinigay na papel ay bibigyan kayo ng pagkakataon upang maipakita kung paano naapektuhan ng ekonomiks ang pang- araw-araw mong buhay?
 • 28. Paano naapektuhan ng ekonomiks ang pang- araw-araw mong buhay?
 • 29. Pagtataya Panuto: Kopyahin ang mga bilang. Piliin ang sa tingin mo ay tama sa mga pagpipilian na makikita sa kahon na nasa ibaba. 1. Siya ay kinikilala bilang Ama ng Komunismo. 2. Isang tao na nag-aaral ukol sa galaw ng ekonomiya, ginagawang pagpili at pagdedesisyon ng mga tao at lipunan at ang epekto nito sa buong ekonomiya. 3. Ito ay mga bagay na nakakamit ng tao nang walang bayad tulad ng init ng araw at hangin. 4. Binigyang diin niya ang mga epekto ng mabilis na paglaki ng populasyon. 5. Ito ay isang agham panlipunan na may layuning pag-aralan ang mga pagkilos, pagsisikap ng mga tao, at mga paraan ng paggamit ng mga limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan sa buhay.
 • 30. KARL MARX THOMAS ROBERT MALTHUS EKONOMISTA EKONOMIKS FREE GOODS MGA PAMIMILIAN
 • 31. Panuto: Ang mga mag-aaral ay inaasahang makagawa ng isang infograph ukol sa agham ng ekonomiks. Ang disenyo ay maaring gamit sa mga lumang colored paper, magazine o iba pang gamit. Takdang Aralin
 • 36. Kakapusan at Kakulangan Ms. Aira Jhenel Factor August 31 , 2022 Aralin 2:
 • 40. Pamantayan sa Pagkatuto • Naipapakita ang ugnayan ng kakapusan sa pang- araw-araw na pamumuhay. • Natutukoy ang mga palatandaan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay. • Nakabubuo ng kongklusyon na ang kakapusan ay isang pangunahing suliraning panlipunan.
 • 41. Ang Bahaging Ginampanan ng Kakapusan (Scarcity) sa Buhay ng Tao Kakapusan at Kakulangan • Ang kakapusan ay isang kondisyon kung saan ang mga pinagkukunang yaman ay limitado upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao.
 • 42. Ang Bahaging Ginampanan ng Kakapusan (Scarcity) sa Buhay ng Tao • Ang kakapusan ng isang bagay ay nangangahulugan na hindi sapat ang bagay na iyon upang matugunan ang pagnanais ng lahat ng tao na may gusto nito. • Mahalaga na ang bawat tao at bansa ay matutong magbigay ng priyoridad sa mga bagay na kailangang matugunan.
 • 44. Ang Bahaging Ginampanan ng Kakapusan (Scarcity) sa Buhay ng Tao Halimbawa: Imbis na umorder ng iced tea ang pamilya nina Robert ay mas pinili na lamang nila na tubig na lamang ang inumin upang makatipid. Mas marami ang kinokunsumo nating white rice kaysa brown rice na may kakapusan sa paglikha nito.
 • 45. Ang pagharap sa suliranin ng kakapusan ay nasa kamay ng pamahalaan at mga mamamayan.
 • 47. Ang kakapusan ay tumutukoy sa pagkakaroon ng limitasyon sa mga pinagkukunang yaman na ginagamit sa paglikha ng mga produkto. PAGGAMIT NG LIKAS NA YAMAN= MATUGUNAN ANG PANGANGAILANGAN
 • 49. Ang kakapusan (scarcity) ay laging umiiral sa isang ekonomiya. Ang kakulangan (shortage) ay pansamantala lamang. Ito ay nagaganap kapag ang mga prodyuser ay hindi nakapag supply ng mga produkto ayon sa kasalukyang pangangailangan ng pamilihan. TANDAAN!
 • 50. HALIMBAWA: Kakulangan sa supply ng alcohol, face masks at pagkain noong kasagsagan ng lockdown dahil sa takot na maubusan ay bumibili sila ng higit pa sa kailangan ng pamilya nila. Ang kakapusan ang nagbibigay ng palatandaan na dapat magkaroon ng matalinong pagpili ang isang bansa sa mga produkto na kailang iprodyus upang matugunan ang ilan sa mga pangangailangan ng tao
 • 51. HALIMBAWA: Isang halimbawa ang artipisyal na kakulangan ng bigas sa pamilihan na nagaganap kapag tinatago ng mga negosyante ang produkto upang hinatayin ang pagtaas ng presyo o tinatawag na hoarding. Ang hoarding ay pagtatago ng mga supply ng produkto na ginagawa na nagiging dahilan ng pagkukulang ng supply ng isang produkto.
 • 52. HALIMBAWA: Upang matugunan ang kakulangan ng supply produkto ay itinataas ang presyo nito. Isang halimbawa ang mga ginagawa ng mga miyembro ng rice cartel na gumagawa ng artipisyal na kakulangan bigas upang maging mataas ang presyo nito. Ang kartel ay pangkat ng malalaking negosyante na kumokontrol at nagmamanipula ng distribusyon, pagbili, at pagpepresyo ng mga produkto.
 • 53. Tatlong paraan upang malabanan ang kakapusan: 1. Gamitin nang maayos ang mga pinagkukunang Yaman. Halimbawa: Mag-recycle ng mga bagay para magamit sa iba pang paraan
 • 54. Tatlong paraan upang malabanan ang kakapusan: 2. Bawasan ang sobrang paggastos ng mga tao. Halimbawa: Kung hindi naman kailangan, huwag na muna nating bilhin.
 • 55. Tatlong paraan upang malabanan ang kakapusan: 3. Palaguin ang Ekonomiya- paglikha ng maraming produkto at serbisyo na magagamit ng ekonomiya upang matugunan ang pangangailangan ng bansa
 • 56. Nasa ating kamay ang pagsasagawa ng mga hakbang upang labanan ang kakapusan.
 • 57. Mga pangunahing katanungang pang- ekonomiya Ang produksiyon ay tumutukoy sa paglikha ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao at ekonomiya.
 • 58. Mga pangunahing katanungang pang- ekonomiya Ano ang gagawin? Paano ito gagawin? Gaano karami ang gagawin? Para kanino ang gagawin? Paano ipapamahagi ang produkto? PRODUKSIYON DISTRIBUSYON
 • 59. • Ano nga ba ang mga kinokunsumo ng mga tao? Bigas ba o mais? • Mas pinahahalagahan ba ng pamahalaan ang pagpapatayo ng mga subdivision o pang agrikultura? Ano ang gagawin?
 • 60. Production Possibilities Curve Ito ay ang paglikha ng iba't ibang produkto mula sa tiyak na dami ng pinagkukunang yaman sa isang takdang panahon.
 • 61. • Ang bansa ba ay may sapat na salik ng produksyon na kailangan ng ekonomiya? • Anong gagamitin sa paglikha? Paano ito gagawin?
 • 62. Capital Intensive Technique at Labor Intensive Technique Capital Intensive Technique- Mas maraming makinarya ang kailangan para malikha ang mga produkto. Labor Intensive Technique- Mas kailangan ang maraming manggagawa sa paglikha ng produkto.
 • 63. Ang dami ng produkto na gagawin ay kinakailangan ng pagsasaalang-alang ng yaman ng bansa at bilang ng mga mamamayan na makikinabang sa produktong gagawin. Gaano karami ang gagawin?
 • 64. Importante na isipin ang mga gagamit na mamamayan para sa mga lilikhaing produkto upang maging epektibo ang pamamahagi nito. Para kanino ang gagawin?
 • 65. • Kalakalang lokal at mga pamilihan ay mga mekanismo na nakakatulong sa pamamahagi ng mga produkto. • Gayundin ang mga kagamitang pangtransportasyon. Paano ipapamahagi ang produkto?
 • 66. KAKAPUSAN Walang katapusang pangangailangan Limitadong pinagkukunan ng yaman Pagpili at Pagdedesisyon Ano ang gagawin? Paano ito gagawin? Gaano karami ang gagawin? Para kanino ang gagawin? Paano maipapamahagi ang Produkto?
 • 67. TAKDANG ARALIN: Panuto: Sagutan ang pahina 33, Tikayin 2 ( A at B) sa isang BUONG PAPEL.