SlideShare a Scribd company logo
ARALIN 13
MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR,
AT NEOKOLONYALISMO
INIHANDA NINA:
CAYACO, MARGARETTE
PETILLA, ARIANNA
LINDE, ANGELINE
Iba’t Ibang
Idelohiya
 Noong mga 1920 ay sinakop ng mga tao na makaahon mula sa pagkawasak ng Unang
Digmaan Pandaigdig.
 Sa pagitan ng 1920 at 1930, nagsimula ang “Great Depression” sa ekonomiya. Nagsara ang
mga pabrika at milyon-milyong tao ang nawalan ng trabaho.
 May pagtatalo kung demokrasya ba o diktadurya ang solusyon?
 Ang diktadurya ay isang anyo ng pamamahala na kung saan ang tao o isang pangkat ang
may control at namumuno sa bansa.
 Si Julios Caesar ng Roma, ang shogun ng Japan, at si Napoleon Bonaparte ng Pransiya ay
ang mga halimbawa ng diktador.
*Ang Pasismo
 Ang Italya ay isang bansa sa Kanlurang Europa na gumamit ng diktadurya o isang bansa na
pinamahalaan ng isang tao na nagtataglay ng ganap na kapangyarihan. Naganap ito noong
1922 nang namuno si Benito Mussolini.
 Si Benito Mussolini ay tinulungan ng isang partido political na tinawag na pasista. Ang mga
pasista ay nakasuot ng itm na t-shirt at sapatos na balat.
 Tinanggal lahat ng Mussolini ang mga partido political sa italya maliban sa pasista.
 Ipinangako ni Mussolini na gagawin niya ang Italya na isang islogan, “Ang lahat ay para sa
Estado, walang lalabas sa Estado, walang lalaban.”
*Ang Nasismo
 Isang diktadurya ang nabuo sa Alemenya.
 Noong 1933, naging Chancellor ng Alemanya si Adolf Hitler.
 Tinawag niya ang sarili na “Der Fuhrer,” na nangangahulugang “ang puno.”
 Si Hitler ay suportado ng isang partido political na kung tawagin ay National Socialist German Worker’s Party o
Nazi.
 May suot silang kulay tsokolating t-shirt at balat na sapatos. Nagdadala sila ng bandera namay simbolong
swastika.
 Tulad ni Mussolini, ipinangako niyang magiging iasang lakas-militar ang bansa, taliwas man ito sa itinadhana ng
Kasunduan ng Versailles.
 Isinisi ni Hitler ang kamalasan at problema an Alemanya sa mga Hudyo.
 Ang mga batang Hudyo ay hindi pinapasok sa mga paaralan at hindi na rin sila nakakukuha ng serbisyong
medikal. Hindi na rin sila pinayagang bumuto.
 Ang Komunismo
 Ang teorya ni Karl Marx at ni Fiedrich Engels ang sinunod ng kumonismo.
 Sa kumonismo, ang lahat ng uri ng produksiyon ay pag-aari ng pamahalaan.
 Ipinalabas ni Marx at ni Engels ang Communist Manifesto at ito ay nakatulong
upang lumaganap ang Ideolohiya lalo na sa mga bansang papaunlad.
 Ang Komunis tang
Russia
 Noong 1917, sa kasagsagan ng unang Digmaang Pandaigdig, nagalit ang mga Ruso sa nakitang kahinaan at
kabulukan ng kanilang pamahalaan.
 Sila ay kpinatalsik ang kanilang tsar na si Nicholas II. Hindi nagtagal pinalitan ito ng partidong komunista na
tinawag na Bolshevik na pinamunuan ni Vladimir IIich Ulyanov Vladimir IIich.
 Ang mga komunista ay lumagad sa isang kasunduan na nagpatigil ng digmaan ng Rusya at ng Central
powers.ito ay ang Brest Litovsk.
 Ang pamahalaang itinatag nila ay ipinalalagay na kumakatawan sa mga manggagawa,kawal,at magsasaka.
 Ang mga pampurok na Sobyet ay nagmamahal ng kinatawan sa panlalawigang Sobyet at ito naman ang
pumili ng mga kintawan para sa pambasang Sobyet.
 Nang namatay si Lenin na itinuring na “Ama ng komunistang Rusya, ”siya ay sinundan ni Joseph Stalin.
 Komunista sa China
 Natangka si Dr.Sun Yat-Sen, ang lider ng National People’s Party na talunin ang mga makapangyarihang
pamilya sa mga lalawigan ng Tsina sa kanyag pagsisikap ng pag-isahin ang bansa.
 Sa tulong ng mga Ruso, ang pamahalaang komunista ay nagtagumpay sa pagsugpo ng mga manliligalig sa
bansa.Higit sa lumakas ang kilusan para sa pagkakaisa ng Tsina nang mamatay si Dr. Sun –Yat Sen ang
kinikilalang “Ama ng Republikang Tsina.”
 Si Chiang Kai-shek ang lider ng hukbong komunista na di-nagatagal ay tinawag na hukbong nasyonalista.
Naging matagumpay si Chiang Kai-shek nang sunod-sunod na matamo ang mga lalawigan at ang mga
lungsod ng Peking noong 1928.
 Isang higit na panganib ang hinarap ni Chiang Kai-shek. Ito ang mga komunista ng kanlurang panig na
pinangunahan ni Mao Zedong.
 Ang komunistang pamahalaan at hukbo ay bibntay at si Mao ay napilitang tumakas patungong Kiangsi, kung
saan itinatag ang pamahalaang komunista.
 Noong 1934, tinalo niya ang hukbong nasyonalista.
 Sa ilalim ni Mao ay nabuo ang 5-Taong Plano. Nagtatag siya ng kolektiba at pabrikang pag-
aari ng gobyerno.
 Noong 1958, pinasimulan ng gobyerno ang Ikalawang 5-taong programa na tinawag na
Great Leap Forward. Ang mga magsasaka ay pinagkat sa tinawag na kumyon.
 Lahat ng nasa komyun ay tumatanggap ng pare-parehong pagkain, damit, serbisyong
medikal, at pera.
 Ang Demokrasya
 Ang demokrasya ay nagsimula sa Gresya. Nagmula ito sa salitang “demos” at “kratia” na ang ibig sabihin ay
mga “tao” at “pamamahala”. May dalawang anyo, ang demokrasya, ang tuwiran at di-tuwiran.
 Sa tuwiran, direktang ibinoboto ng mga tao ang gusto nilang pinuno ng batas katulad ng isinagawa sa mga
lungsod-estado ng Gresya. Sa hindi tuwiran , inihalal ng mga kinatawan ng mga mamamayan ang
mamumuno para sa pamahalaan.
 Umunlad ang demokrasya noong Gitnang Panahon sa Europa. Nagkaroon din ng demokrasyang politikal sa
bansa noong manindigan ang mga tao sa kapangyarihan ng Parlamento sa halip na monarkiya kung saan hati
at reyna ang mamumuno.
 Ang tagumpay ng Parlamento ay nakaimpluwensiya sa Pransiya. Nakasaad ito sa mga panulat nina John
Locke at Jean Jacques Rousseau.
 Ang Estados Unidos ay unang bansang demokratiko na nagbigay-buhay sa himagsikang Amerikano.
 Dinepensahan ni Adam Smith ang malayang kalakalan. Ang ideyang ito ay sinuportahan naman ni Thomas
Malthus at David Ricardo na siyang nagging pundasyon ng laissez-faire o nang kapitalismo.
 Mga Pagsisikap Tungo sa
Demokrasya
 Sa Japan pinairal ang isang bagong Gobyerno.
 Tinawag ito na Parlamentaryo.
 Ang Cold War ay panahon ng tensiyong politikal at tensiyong militar na naganap pagkatapos ng Ikalawang Digmaang
Pandaigdig.
 Ito ay nangyari mula 1945 hanggang 1991, nangyari ito dahil sa tensiyon ng kompetensiya sa Ekonomiya, ang hindi
pagkakasundo ng mga politiko, at tensiyong militar, ang "digmaan" ay sa pagitan ng mga kaunlarang mga bansa kasáma ang
Estados Unidos at ang Unyong Sobyet kasáma ang mga kaalyado nito.
 Ang paghihirap ng Cold War ang humubog sa mga kasalukuyang pangyayari. Ito ang labanáng pandiplomatiko at
pangkabuhayan at alitan sa ideolohiya at Kanlurang kapitalismo laban sa komunismo ng Silangang Europa. Walang tuwirang
alitang militar ang dalawang bansa . Naging labanán ito ng ideolohiya at tinawag na Cold War dahil walang naganap na
putúkan o tuwirang komprontasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
 Namuo ang ang Digmaan pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagitan ng Estados Unidos at mga kaalyado
nito at sa kabiláng panig ang mga pangkat ng mga Bansa sa pamumuno ng Unyong Sobyet. Walang tuwirang alitang militar
ang dalawang makapangyarihang bansa. Sa halip, umiral ang labanáng pandiplomatiko at pangkabuhayan at hidwaan
tungkol sa ideolohiya at Kanlurang kapitalismo laban sa komunismo ng Silangang Europa.
 Ang Magkatunggaling
Ideolohiya
 Ang Cod War y matinding kompetensiya na naganap sa pagitan ng mga bansa pagkatapos ng 1945.
 Ito ay tunggalian sa kapangyarihan at ideolohiya ng dalawang kinatawan ng bawat bansa, kung saan ang demokrasya at
kapitalismo ay itinaguyod ng United States at ang sosyalismo at kumonismo naman ay itinaguyod ng Soviet Union.
 Lahat ng mga bansa sa Europa ay nangailangan ng tulong upang muling makabangon mula sa pagkawasak ng Ika-lawang
Digmaang Pandaigdig.
 Noong Hunyo 1974, ang kalihim na si George Marshall ay nagpahayag ng isang programa upang matugunan ang mga
pangangailangan.
 Ayon kay George Marshall ang patakaran, ayon sa kanya, ay “hindi laban sa anumang paninindigang politikal kundi laban
sa gutom, karalitaan, pang-aapi, at kaguluhan.
 Ito ay tinawag na European Recovery Program(ERP) sa ilalim ng Marshall Plan.
Sa pagitan ng 1948 at 1952, ipinagkaloob ng United States ang tulong na mahigit sa 12 bilyong dolyar.
 Sa silangan, siniguro ng United States ang pagbangon ng bansang Japan sa pagmamahal ni Heneral Douglas MacArthur.
Mga Pangyayari sa Europe at Asia sa
Panahon ng Cold War
 Ang Iron Curtain
 Ang sinasabing Cold War sa pagitan ng Soviet Union at America ay tumagal mula 1945 hanggang 1990.
 Nagtayo ang Soviet Union ng makakomunistang pamahalaan sa mga karatig na bansa, dahil rin sa
pangambang masakop sila ng mga kaaway.
 Ang mga bansang ito ay nagsilbing buffer zone laban sa mga bansang Kanluranin.
 Noong 1947, tinawag ni Punong Ministro Winston Churchill ng Britian ang mga bansang ito na Iron Curtain.
 Ang Poland, Czechoslovakia, Bulgaria, Hungary, Romania, at Silangang Germany ay ang mga bansang
nasakop ng Iron Curtain.
 Ang Bamboo Curtain
 Noong 1949 sa China sa ilalim ni Mao Zedong namayani naman ang komunismo. Sa ilalim ni Chiang Kaishek
tinalo niya ang Kuomintang o partido ng nasyonalista.
 Sa North Korea sa pamumuno ni Kim II Sung namayani amg komunistang pamahalaan, dahil na rin sa
suporta ng Soviet Union at China.
 Sinuportahan din ng China at Soviet ang pamahalaan ng Democratic Republic of Vietnam sa Hilagang
Vietnam.
 Lubos na pinag-bayo ng China at Soviet Union ang pagsuporta sa mga kilusang Kumonista sa Asia, Europe, at
Africa.
 Isinagawa nila ito sa pamamagitan ng propaganda at pagbibigay ng tulong-militar sa mga grupong nais
magtatag ng komunistang pamahalaan.
 Ang Doktrinang Truman
 Isang kumpol ng mga prinsipyo ng banyagang patakaran ng Estados Unidos na ipinahayag ni
Pangulong Harry S. Truman noong 1947 na nakasulat para sa Kongreso para humingi ng $ 400 milyon
para sa pagtulong sa Gresya at Turkiya.
 Ito rin ang nagsasaad ng pahintulot na magpadala ng Amerikanong ekonomiko at militar na
tagapagpayo sa dalawang bansa.
 Si Harry S. Truman (Mayo 8, 1884 – Disyembre 26, 1972) ay ang ika-33 pangulo ng Estados Unidos,
mula 1945 hanggang 1953. Asawa niya si Bess Wallace Truman. Naging pangulo siya pagkaraan ng
kamatayan ni Franklin Roosevelt habang nanunungkulan bilang pangulo.
 Bilang pangulo, nakagawa si Truman ng mahahalagang mga pagpapasya na may kaugnayan sa
patakarang pang-ugnayang panlabas. Siya ang nagwakas ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
pagkatapos ng pagpapabagsak ng mga bombang atomiko sa Hapon. Inayos niya ang Europa na
nawasak habang nagaganap ang digmaan. Siya ang nagpasimula ng Digmaang Malamig. Siya ang
nagsangkot ng Estados Unidos sa Digmaang Koreano.
 Paghahati ng Germany
 Matapos ang Ikalawang Digamaang Pandaigdig, pinaghati-hatian at pinahalaan ang Germany ng mga pangunahing
bansa sa ilalim ng Alies tulad ng America, France, Britain, at Soviet Union.
 Noong Hunyo 1948, nagsanib-puwersa ang mga bahaging hawak ng France, Britain, at America.
 Si Josef Stalin ay nagamba, ang pinuno ng Union, sa pagsanib na ito ng tatlong bansa na tila bumubuo ng isang
alyansang-militar laban sa kanila.
 Dahil dito, ipinasara ng Soviet Union noong 1948 ang lahat ng daan patungong Kanlurang Berlin bilang pagtutol sa
nakita nitong pagsasabwatan ng tatlong bansa.
BERLI AIRLIFT
 Sa pamamagitan ng Berlin Blockage, hindi nakapasok ang pagkain, panggatong, at iba pang suplay na dala ng
mga Kanluranin para sa mga taga-Kanlurang Berli.
 Ang Berlin Airlift ay tugon ng tatlong bansa sa blockage.
 Inilipad ng tatlong bansa ang kanilang tulong na pagkain at suply para sa Kanlurang Berlin sa pamamagitan ng
eroplano. Ito ay tumagal ng labing-isang buwan ang airlift hanggang sa magisnan ng mga Soviet na bigo ang
Berlin Blockage.
 Noong 3 ng Agosto, 1961, agag na ipinatayo ng Silangang Germany ang isang pader na humati sa lungsod ng
Berlin, ang pader ay kilala noon na Berlin Wall.
 Ito ay mayroong mga watchtower na binabantayan ng mga armadong sundalo, kasama ang mga mababangis
na aso.
 Ang NATO at Warsaw PACT
 Noong Abril, 1949, bumuo naman ng isang alyansang militar ang mga bansang Kanluranin.
 Ito ay binubuo ng mga bansang America, Canada, Britain, Netherlands, Belgium, Norway, France, at iba pang
bansa sa Kanlurang Europe.
 Layunin nilang ipagtanggol ang Kanlurang Europe sa paglusob ng Soviet Union at iba pang kumonistang
bansa.
 Pagsapit ng 1955, lalo pang umigting ang krisis sa Europe matapos kilalanin ang Kanlurang Germany bilang
nagsasariling bansa at payagang palakasin ang sandatang lakas nito.
 Ang Warsaw Pact ay ang pagtatag ng isang alyansang military.
Mga Digmaan sa Labas ng Europe
Dulot ng Cold War
 Ang Korean War
 Nagsimula pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig na nagresulta sa paghihiwalay ng Korea sa dalawa, ang
Hilagang Korea na pumanig sa Unyong Sobyet at Tsina habang ang Timog Korea ay pinanigan ng Estados Unidos, at
nalalabing miyembro ng Mga Nagkakaisang Bansa.
 Ang maliit na bansa sa Asya na kung tawagin ay Korea ay sakop ng mga Hapon sa ilalim ng 35 taon ilang taon matapos
mapagwagian ng huli ang dalawang digmaang pinaglabanan laban sa mga imperyo ng Tsina at Rusya noong 1910
hanggang sa natalo sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong 1945
 Sa mga pinakahuling araw ng digmaan, naagaw ng mga Rusong Sobyet ang hilagang bahagi ng Korea matapos nilang
maipalaya ang hilaga't silangang Tsina sa mga Hapon, habang napasakamay naman ng Estados Unidos ang katimugang
bahagi nito.
 Ginawang malinaw ng mga komunista sa Hilaga na gusto nilang kontrolin ang buong bansa. Humingi si Kim ng
pahintulot mula sa Sobyet na diktador na si Joseph Stalin na lusubin ang Timog, kung saan matapos nang magkaroon ng
bomba atomika ay pumayag na. Humingi rin siya sa pinuno ng Tsina na si Mao Zedong ng tulong kung sakaling magapi
sila sa labanan, kung saan kusa ring siyang pumayag.
 Noong ika-25 ng Hulyo 1950, ang komunistang Hilagang Korea na may 200,000 kawal ay pagulat na nagtangkang sakupin
ang buong Timog Korea at ipagkaisa ang buong bansa sa ngalan ng komunismo.
 Nasakop na ng mga komunista ang halos lahat ng katimugang Korea matapos nilang naagaw ang katimugang kabisera ng
Seoul na halos walang kahirap-hirap sa mga unang araw mula sa pagsiklab ng digmaan. Matagumpay sila sa lahat ng
labanan, habang paatras naman nang paatras ang mga taga-Timog patungong timog, naghihintay ng tulong mula sa mga
Nagkakaisang Bansa.
 Ito ay dala na rin sa laki ng bilang ng mga kawal at ng mga makinang pandigma tulad ng tangke at eroplanong pandigma.
Habang may 95,000 kawal lang at iilang eroplanong di gaano kahusay sa labanan ang Katimugan, sa loob lamang ng
limang araw mula sa simula ng digmaan ay kumibal ang bilang ng kanilang mga kawal patungu sa mas maliit pa sa 22,000
 Sinabi ni Heneral MacArthur kay Pangulong Truman na ang polisiyang containment ay mahina at maghihikayat sa mga
komunista upang manakop. Dahil sa kanyang kritisismo, sinibak siya ni Pangulong Truman mula sa kanyang pamumuno.
Noong ika-27 ng Hulyo 1953, nilagdaan ng magkabilang panig ang armistisyo sa digmaan, iniwang ang dalawang Korea
bago pang nagsimula ang digmaan ay halos hindi nagbago sa sukat ng teritoryo. Samantala, ang mga Kristiyanong
misyoneryo ay nagtrabaho sa malayang Republika ng Korea.
 Ang Digmaang Vietnam
 kilala din sa tawag Pangalawang Digmaang Indotsino, at sa Biyetnam bilang Digmaang Amerikano, ay nangyari noong 1959
hanggang Abril 30, 1975.
 Maging ang Vietnam ay nahati rin sa hilaga o 17th parallel.
 Matapos makamit ng mga olonya ng France sa Indochina ang kalayaan, ninais ni Ho Chi Mihn, pinuno ng Hilagang Vietnam
na pagisahin ang Hilaga at Timog Vietna.
 Itinatag niya ang makakomunistang uri ng pamahalaan na suportado ng Soviet Union at China. Sa kabilang panig
sinuportahan naman ng America ang Timog Vietnam na pinangungunahan ni Ngo Dihn Diem.
 Upang ito maisakatuparan na pagisahin ang Vietnam, tinulongan niya ang mga Vietcong, mga kumonistang gerilya sa
Timog Vietnam, upang pabagsakin ang pamahalaan sa kanilang lugar.
 Noong itong tinugunan ng America sa pamamagitan ng pagpapadala ng hukbong militar at sandata sa Timog Vietnam.
 Isinagawa ito ng America dahil sa pangamba na kung sakaling tuluyang bumagsak ang pamahalaan ng Timog Vietnam,
maari itong magdulot ng domino effect kungsaan lalong lalaganap ang kumonismo sa iba pang bahagi ng Timog-silangang
Asya.
 Ang teoryang domino effect ay nagsasaad na kapag ang isang bansa ay napasailalimng kumonismo,
maaring maging kumonista na rin ang mga kalapit na bansa.
 Ang mga tagapayong militar ang unang ipinadala ng America bilang tulong sa Timog Vietnam.
 Pagsapit ng 1964, tuluyan nang nakialam ang America matapos ang sinasabing paglusob ng
Hilagang Vietnam sa kanilang barko sa Gulf of Tonkin.
 Mula 1965 hanggang 1967, binoba ng America ang Hilagang Vietnam at patuoy na dinagdagan ang
bilang ng mga sundalo nito sa Timog Vietnam.
 Noong 1968, isang malakihang pagsalakay ang isinagawa ng mga hukbong kumonista sa Timog
Vietnam.
 Noong 1968 nagkaroon ng isang pagpupulong naganap sa Paris, na siya naming naging simula ng
paglisan ng mga Amerikano sa Vietnam.
 Pagsapit ng 1973, tuluyan ng umalis ang hukbong Amerikano sa Vietnam. Sa huli, magising
lumaban ang Timog Vietnam sa digmaan hanggang sa bumagsak ito noong 1975.
 Sa Cambodia, pinatalsik naman ng mga komunistang Khmer Rouge, sa pangunguna ni Pol Pot, ang
pamahalaan ni Heneral Lon Nol na suportado ng Amerika.
 Sa pamamayani ng Khmer Rouge, umiral sa Cambodia ang isa ng marahas na komunistang diktatoryal na
kumitil sa buhay ng mahigit sa isang milyong Cambodian hanggang sa sa mapaalis si Pol Pot ng mga
Vietnamese noong 1978.
 Sa Laos, pinatalsik naman ng mga Komunistang Pathet na suportado ng Vietnam ang pamahalaan ni Prinsipe
Souvana Phouma. Siya ay pinalitan ni Souvanouvong, at nagpadala rin dito ang Vietnam ng mahigit sa 60,000
tropa at mga tagapayo.
 Upang maiwasan naman ang pagkalat ng komunismo, nagpadala ng tulong militar at pinansiyal ang America
sa iba pang kalapit na bansa sa Asya tulad ng Thailand, Pilipinas, at Malaysia.
 Ang Krisis sa Cuba
 Noong 1959, pinatalsik ng mga Cubano sa pamumuno ni Fidel Castroang diktador na si Batista. Nagtatag si
Castro ng pamahalaang katulad ng sa Soviet Union at kinamkam niya ang lahat ng mga pribadong lupain.
 Maraming Cubano ang umalis sa kanilang bansa at nakiisa sa America sa pagpapatalsik kay Castro. Pumanig
naman si Castro sa Soviet Union.
 Noong 1962, magpapadala sana ng mga nuclear missile sa Cuba ang Soviet Union ngunit agad na kumilos
ang Amerika at hinarang ang mga barko na magdala ng mga armas nukleyar sa Cuba.
 Ang paghaharap na ito ay halos nagpatigil sa daigdig sa pangambang hahantong ito sa isang napakalaking
sakuna.
 Iniutos ni Pangulong John F. Kennedy ng America sa Soviet Union na iurong ang mga sandatang ito. Iniurong
naman ng Soviet Union ang kanilang mga armas nukleyar na nagwakas sa pinakamapanganib na banta na
nagyari sa panahon ng Cold War.
 Ang Kalagayan ng Yugoslavia
 Nong 1948, nagkaroon ng batik ang relasyon ng Soviet at Yugoslavia.
 Si Marshal Tito na isang makabayan ay may sariling pag-iisip.
 Nang hindi sinunod ni Marshal Tito ang utos ni Stalin, tinanggal ang Yugoslavia sa Soviet Bloc.
 Ang Yugoslavia ay naging neutral na bansa sa panahon ng Cold War.
Epekto ng Cold War
 Ang Kompetisyon sa Kalawakan (Space Race)
 Inilunsad ang Vostok I noong 1962 sakay ang unang cosmonaut na lumigid sa mundo na si Yuri Gagarin.
 Sinimulan ng paglipad ng Sputnik I noong Oktubre 1957 (space age)
 Nagpadalaang USSR kauna-unahang tao sa kalawakan. Si Yuri Gagarin ang cosmonaut na lumigid sa mundosakay ng
Vostok I 1961.
Vostok I
Yuri Gagarin
 Nahigitan ng US ang USSR nang makaikot sa mundo nang tatlong beses noong 1962 si John
Glehn Jr. sa sasakyang Friendship 7.
 Unang nakatapak sa buwan ang mga Amerikanong Astronaut na sina Michael Collins, Neil
Armstrong, at Edwin Aldrin noong Hunyo 20, 1969.
 Nakagawa ang Estados Unidos ng unang submarine na pinatakbo ng puwersang nukleyar,
ang USS Nautilus.
 Pinalipad sa kalawakan ang Telstar, isang pangkomunikasyong satellite, noong ika-10 ng
Hulyo 1962.
Detente
 Noong dekada 1970 sa Detente bumuti ang ugnayan ng Soviet Union at United States, isang Pranses na
salitang nangangahulugan ng “relaxation” o “pagluwag” sa mga patakaran.
 Nagkaroon ng détente sa ilalim ng administrasyon ni Richard Nixon ng United States at Leonid Brezhnev ng
Soviet Union.
 Bumisita si Richard Nixon sa Moscow noong 1972, upang makipagpulong kay Brezhnev tungkol sa pag-iwas
sa konprontasyon at pirmahan ng SALT.
 Sa sumunod na taon, 1973, si Brezhnev naman ang bumisita sa Wshington.
 Ang Pagwawakas ng Cold War
 Isang malaking dagok sa ekonomiya ng Soviet Union ang naganap mula 1970 hanggang 1975.
 Napag-iwanan ang bansa sa mga makabagong teknolohiya tulad ng kompyuter, communication, electronics, at mga
pagbabago sa industriya ng transportasyon.
 Ang repormang pangkabunayan ni Gorbachev ay umasang bubuhaying muli ang ekonomiya ng Soviet Union pagkaraan
ng ilang taong walang kaunlaran.
Gumanda ang ugnayan ng Soviet Union at United States mula ng ipatupad ang dalawang
Patakarang nabanggit;
A. Inalis ang mga sundalong nakatalaga sa silangang bahagi ng Europa.
B. Nagkaroon ng repormang politikal kung saan ang pamahalaang paderal
ay paiiralin mula sa isang sentralisadong pamahalaan.
 Ang Pananakop sa Afghanistan
 Noong 1979, nagsimulang pumasok ang mga hukbong Soviet sa Kabul, ang punong lungsod ng
Afghanistan.
 Libo-libong Muslim ang inaresto at marami ring limisan sa Kabul. Namundok sila upang matakasan ang
mga awtoridad sa pamumuno ni Amin.
 Ideneklara naman ng Soviet Union na ang pagpasok nila sa Afghanistan ay hini upang sakupin ito kundi
upang suportahan ang pamahalaan ni Amin na isang lehitimong pamahalaan.
 Kinondena ng United Nations ang pagkilos na ito ng mga Ruso.
 Bagama’t walang malakas na sandata ang mga gerilya maliban sa mga lumang baril, nakatulongsa mga ito
ang kanilang kaalaman sa lokasyonng bundok na kanilang pinagkukutaan at ang klima na nararanasan sa
kasagsagan ng digmaan
Ang
Neokolonyalismo
 Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, lumitaw ang bagong
uri ng pananakop na tinawag na neokolonyalismo.
 Tumutukoy ito sa patuloy na impluwensiya ng mga manakop sa
bansang dati nilang sakop.
 Ang impluwensiya ng sumakop ay makikita sa mga aspektong political,
pangmilitar, at pangkabuhayan ng dating kolonya.
 Anyo at Dahilan
ng Neokolonyalismo
 Ang mga bansa sa Asia at Africa ang madaling mabiktima ng neokolonyalismo. Narito sa mga kontinenteng ito
ng mga bansang tinawag na underdeveloped.
 Ang Neokolonyalismo
 Sa ilalim ng neokolonyalismo, ang dating kolonya ay kalayaang politikal, pinamumunuan ng mga sariling lider,
at may sariling pamahalaan na nagpapatupad ng sarili nitong batas.
 Sa kabilanito, makikita pa rin ang impluwensiya ng mananakop na bansa sa dati nitong nasasakop, lalo na kung
sinusunod pa rin ng huli ang pagdikta ng una.
 Neokolonyalismong Pangmilitar
 Ang neokolonyalismo ay nakikita rinse aspektong militar. Ang isa sa kondisyon bago kilalanin ng bansang
kolonyalista ang kalayaan ng dati nitong sakop ay ang pagtatayo nito ng mga base militar.
 Madalas, nananatili ang extraterritoriality sa mga base militar. Sa ganitong sitwasyon, hindi maaaring
kasunan ng bansa ang sinumang dayuhang sundalo o opisyal na gumawa ng pagkakasala sa loob ng
teritoryo nito.
Military Aid
 Ang Neokolonyalismong
Pangkabuhayan
 Makikita rin ang impluwewnsiya ng mananakop sa aspektong pangkabuhayan.
Bago palayain ng mananakop ang dati nitong kolonya, nagpataw muna ito ng mga
kondisyon na may kinalaman sa ekonomiya.
 Mayroon ding mga kondisyon sa pangangalakal tulad ng hindi pagpataw ng buwis
sa mga produktong dating mananakop at pagpapahintulot ng malayang kalakalan
o free trade sa dating kolonya.
 Ang neokolonyalismo ay maaaring nanggaling din sa mga pandaigdigang
institusyon tulad ng International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), at Asian
Development Bank(ADB).
Mga Epekto ng Neokolonyalismo
1. Overdependence o Labis na Pagpapakandili
2. Loss of Identity o Kawalan ng Pagkakakilanlan
3. Continued Enslavement o Patuloy na Pagkaalipin
THE
END 

More Related Content

What's hot

UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
eliasjoy
 
Pasismo
PasismoPasismo
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
Edna Regie Radam
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
Mary Grace Ambrocio
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninGreg Aeron Del Mundo
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
eliasjoy
 
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Jonathan Husain
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigKeith Lucas
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng EnlightenmentRebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Thelai Andres
 
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd yearMga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Modyul 15 ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
Modyul 15  ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameriModyul 15  ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
Modyul 15 ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
南 睿
 
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdigMga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig
Ryan Eguia
 

What's hot (20)

UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
 
Pasismo
PasismoPasismo
Pasismo
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
 
Cold war
Cold war Cold war
Cold war
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
 
Ang Renaissance
Ang RenaissanceAng Renaissance
Ang Renaissance
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Ideolohiya
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng EnlightenmentRebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
 
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd yearMga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGIKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
 
Modyul 15 ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
Modyul 15  ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameriModyul 15  ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
Modyul 15 ang rebolusyong pampulitika sa pransiya at ameri
 
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
 
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdigMga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig
 

Similar to Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO

G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.pptG8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
JoeyeLogac
 
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptx
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptxARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptx
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptx
ELSAPENIQUITO3
 
ideolohiya 22-23.pptx
ideolohiya 22-23.pptxideolohiya 22-23.pptx
ideolohiya 22-23.pptx
ROMELYNBALBIDO3
 
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docxAP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
Jackeline Abinales
 
Cold war
Cold warCold war
Cold war
Maya Ashiteru
 
Discussion -Cold War.pptx
Discussion -Cold War.pptxDiscussion -Cold War.pptx
Discussion -Cold War.pptx
AljonMendoza3
 
8Excellence-Ideolohiya
8Excellence-Ideolohiya8Excellence-Ideolohiya
8Excellence-Ideolohiya
Glecille Mhae
 
8Excellence-Ideolohiya
8Excellence-Ideolohiya8Excellence-Ideolohiya
8Excellence-Ideolohiya
Glecille Mhae
 
G8 AP Q4 Week 6 Ideolohiyang Politikal at Ekonomiya.ppt
G8 AP Q4 Week 6 Ideolohiyang Politikal at Ekonomiya.pptG8 AP Q4 Week 6 Ideolohiyang Politikal at Ekonomiya.ppt
G8 AP Q4 Week 6 Ideolohiyang Politikal at Ekonomiya.ppt
JoeyeLogac
 
IDEOLOHIYA.1.ppt
IDEOLOHIYA.1.pptIDEOLOHIYA.1.ppt
IDEOLOHIYA.1.ppt
JimremSingcala
 
5 Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo.pptx
5 Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo.pptx5 Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo.pptx
5 Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo.pptx
NIELMonteroBoreros
 
Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docxAng China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
Jackeline Abinales
 
Nasyonalismo
NasyonalismoNasyonalismo
Nasyonalismo
Araling Panlipunan
 
Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...
Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...
Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...
SMAP_ Hope
 
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMO
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMOAralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMO
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMO
SMAP Honesty
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
VielMarvinPBerbano
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Jared Ram Juezan
 
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptxNasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
SamuelAgnote
 

Similar to Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO (20)

G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.pptG8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
 
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptx
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptxARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptx
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptx
 
ideolohiya 22-23.pptx
ideolohiya 22-23.pptxideolohiya 22-23.pptx
ideolohiya 22-23.pptx
 
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docxAP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
 
Cold war
Cold warCold war
Cold war
 
Discussion -Cold War.pptx
Discussion -Cold War.pptxDiscussion -Cold War.pptx
Discussion -Cold War.pptx
 
8Excellence-Ideolohiya
8Excellence-Ideolohiya8Excellence-Ideolohiya
8Excellence-Ideolohiya
 
8Excellence-Ideolohiya
8Excellence-Ideolohiya8Excellence-Ideolohiya
8Excellence-Ideolohiya
 
G8 AP Q4 Week 6 Ideolohiyang Politikal at Ekonomiya.ppt
G8 AP Q4 Week 6 Ideolohiyang Politikal at Ekonomiya.pptG8 AP Q4 Week 6 Ideolohiyang Politikal at Ekonomiya.ppt
G8 AP Q4 Week 6 Ideolohiyang Politikal at Ekonomiya.ppt
 
IDEOLOHIYA.1.ppt
IDEOLOHIYA.1.pptIDEOLOHIYA.1.ppt
IDEOLOHIYA.1.ppt
 
Ap final edited
Ap final editedAp final edited
Ap final edited
 
5 Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo.pptx
5 Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo.pptx5 Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo.pptx
5 Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo.pptx
 
Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docxAng China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
 
Nasyonalismo
NasyonalismoNasyonalismo
Nasyonalismo
 
Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...
Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...
Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...
 
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMO
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMOAralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMO
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMO
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptxNasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
Nasyonalismo sa Silangang Asya.pptx
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 

More from SMAP_G8Orderliness

Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang DaigdigAralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang taoAralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
SMAP_G8Orderliness
 
Pagkamulat
PagkamulatPagkamulat
Pagkamulat
SMAP_G8Orderliness
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng EuropaAralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
SMAP_G8Orderliness
 
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang PandaigdigAng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na EuropaAralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at AlyansaAralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
SMAP_G8Orderliness
 

More from SMAP_G8Orderliness (12)

Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang DaigdigAralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
 
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang taoAralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
 
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
 
Pagkamulat
PagkamulatPagkamulat
Pagkamulat
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
 
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng EuropaAralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
 
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
 
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang PandaigdigAng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na EuropaAralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
 
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at AlyansaAralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
 

Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO

 • 1. ARALIN 13 MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO INIHANDA NINA: CAYACO, MARGARETTE PETILLA, ARIANNA LINDE, ANGELINE
 • 2.
 • 4.  Noong mga 1920 ay sinakop ng mga tao na makaahon mula sa pagkawasak ng Unang Digmaan Pandaigdig.  Sa pagitan ng 1920 at 1930, nagsimula ang “Great Depression” sa ekonomiya. Nagsara ang mga pabrika at milyon-milyong tao ang nawalan ng trabaho.  May pagtatalo kung demokrasya ba o diktadurya ang solusyon?  Ang diktadurya ay isang anyo ng pamamahala na kung saan ang tao o isang pangkat ang may control at namumuno sa bansa.  Si Julios Caesar ng Roma, ang shogun ng Japan, at si Napoleon Bonaparte ng Pransiya ay ang mga halimbawa ng diktador.
 • 5. *Ang Pasismo  Ang Italya ay isang bansa sa Kanlurang Europa na gumamit ng diktadurya o isang bansa na pinamahalaan ng isang tao na nagtataglay ng ganap na kapangyarihan. Naganap ito noong 1922 nang namuno si Benito Mussolini.  Si Benito Mussolini ay tinulungan ng isang partido political na tinawag na pasista. Ang mga pasista ay nakasuot ng itm na t-shirt at sapatos na balat.  Tinanggal lahat ng Mussolini ang mga partido political sa italya maliban sa pasista.  Ipinangako ni Mussolini na gagawin niya ang Italya na isang islogan, “Ang lahat ay para sa Estado, walang lalabas sa Estado, walang lalaban.”
 • 6. *Ang Nasismo  Isang diktadurya ang nabuo sa Alemenya.  Noong 1933, naging Chancellor ng Alemanya si Adolf Hitler.  Tinawag niya ang sarili na “Der Fuhrer,” na nangangahulugang “ang puno.”  Si Hitler ay suportado ng isang partido political na kung tawagin ay National Socialist German Worker’s Party o Nazi.  May suot silang kulay tsokolating t-shirt at balat na sapatos. Nagdadala sila ng bandera namay simbolong swastika.  Tulad ni Mussolini, ipinangako niyang magiging iasang lakas-militar ang bansa, taliwas man ito sa itinadhana ng Kasunduan ng Versailles.  Isinisi ni Hitler ang kamalasan at problema an Alemanya sa mga Hudyo.  Ang mga batang Hudyo ay hindi pinapasok sa mga paaralan at hindi na rin sila nakakukuha ng serbisyong medikal. Hindi na rin sila pinayagang bumuto.
 • 7.  Ang Komunismo  Ang teorya ni Karl Marx at ni Fiedrich Engels ang sinunod ng kumonismo.  Sa kumonismo, ang lahat ng uri ng produksiyon ay pag-aari ng pamahalaan.  Ipinalabas ni Marx at ni Engels ang Communist Manifesto at ito ay nakatulong upang lumaganap ang Ideolohiya lalo na sa mga bansang papaunlad.
 • 8.  Ang Komunis tang Russia  Noong 1917, sa kasagsagan ng unang Digmaang Pandaigdig, nagalit ang mga Ruso sa nakitang kahinaan at kabulukan ng kanilang pamahalaan.  Sila ay kpinatalsik ang kanilang tsar na si Nicholas II. Hindi nagtagal pinalitan ito ng partidong komunista na tinawag na Bolshevik na pinamunuan ni Vladimir IIich Ulyanov Vladimir IIich.  Ang mga komunista ay lumagad sa isang kasunduan na nagpatigil ng digmaan ng Rusya at ng Central powers.ito ay ang Brest Litovsk.  Ang pamahalaang itinatag nila ay ipinalalagay na kumakatawan sa mga manggagawa,kawal,at magsasaka.  Ang mga pampurok na Sobyet ay nagmamahal ng kinatawan sa panlalawigang Sobyet at ito naman ang pumili ng mga kintawan para sa pambasang Sobyet.  Nang namatay si Lenin na itinuring na “Ama ng komunistang Rusya, ”siya ay sinundan ni Joseph Stalin.
 • 9.  Komunista sa China  Natangka si Dr.Sun Yat-Sen, ang lider ng National People’s Party na talunin ang mga makapangyarihang pamilya sa mga lalawigan ng Tsina sa kanyag pagsisikap ng pag-isahin ang bansa.  Sa tulong ng mga Ruso, ang pamahalaang komunista ay nagtagumpay sa pagsugpo ng mga manliligalig sa bansa.Higit sa lumakas ang kilusan para sa pagkakaisa ng Tsina nang mamatay si Dr. Sun –Yat Sen ang kinikilalang “Ama ng Republikang Tsina.”  Si Chiang Kai-shek ang lider ng hukbong komunista na di-nagatagal ay tinawag na hukbong nasyonalista. Naging matagumpay si Chiang Kai-shek nang sunod-sunod na matamo ang mga lalawigan at ang mga lungsod ng Peking noong 1928.  Isang higit na panganib ang hinarap ni Chiang Kai-shek. Ito ang mga komunista ng kanlurang panig na pinangunahan ni Mao Zedong.  Ang komunistang pamahalaan at hukbo ay bibntay at si Mao ay napilitang tumakas patungong Kiangsi, kung saan itinatag ang pamahalaang komunista.
 • 10.  Noong 1934, tinalo niya ang hukbong nasyonalista.  Sa ilalim ni Mao ay nabuo ang 5-Taong Plano. Nagtatag siya ng kolektiba at pabrikang pag- aari ng gobyerno.  Noong 1958, pinasimulan ng gobyerno ang Ikalawang 5-taong programa na tinawag na Great Leap Forward. Ang mga magsasaka ay pinagkat sa tinawag na kumyon.  Lahat ng nasa komyun ay tumatanggap ng pare-parehong pagkain, damit, serbisyong medikal, at pera.
 • 11.  Ang Demokrasya  Ang demokrasya ay nagsimula sa Gresya. Nagmula ito sa salitang “demos” at “kratia” na ang ibig sabihin ay mga “tao” at “pamamahala”. May dalawang anyo, ang demokrasya, ang tuwiran at di-tuwiran.  Sa tuwiran, direktang ibinoboto ng mga tao ang gusto nilang pinuno ng batas katulad ng isinagawa sa mga lungsod-estado ng Gresya. Sa hindi tuwiran , inihalal ng mga kinatawan ng mga mamamayan ang mamumuno para sa pamahalaan.  Umunlad ang demokrasya noong Gitnang Panahon sa Europa. Nagkaroon din ng demokrasyang politikal sa bansa noong manindigan ang mga tao sa kapangyarihan ng Parlamento sa halip na monarkiya kung saan hati at reyna ang mamumuno.  Ang tagumpay ng Parlamento ay nakaimpluwensiya sa Pransiya. Nakasaad ito sa mga panulat nina John Locke at Jean Jacques Rousseau.  Ang Estados Unidos ay unang bansang demokratiko na nagbigay-buhay sa himagsikang Amerikano.  Dinepensahan ni Adam Smith ang malayang kalakalan. Ang ideyang ito ay sinuportahan naman ni Thomas Malthus at David Ricardo na siyang nagging pundasyon ng laissez-faire o nang kapitalismo.
 • 12.  Mga Pagsisikap Tungo sa Demokrasya  Sa Japan pinairal ang isang bagong Gobyerno.  Tinawag ito na Parlamentaryo.
 • 13.
 • 14.  Ang Cold War ay panahon ng tensiyong politikal at tensiyong militar na naganap pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.  Ito ay nangyari mula 1945 hanggang 1991, nangyari ito dahil sa tensiyon ng kompetensiya sa Ekonomiya, ang hindi pagkakasundo ng mga politiko, at tensiyong militar, ang "digmaan" ay sa pagitan ng mga kaunlarang mga bansa kasáma ang Estados Unidos at ang Unyong Sobyet kasáma ang mga kaalyado nito.  Ang paghihirap ng Cold War ang humubog sa mga kasalukuyang pangyayari. Ito ang labanáng pandiplomatiko at pangkabuhayan at alitan sa ideolohiya at Kanlurang kapitalismo laban sa komunismo ng Silangang Europa. Walang tuwirang alitang militar ang dalawang bansa . Naging labanán ito ng ideolohiya at tinawag na Cold War dahil walang naganap na putúkan o tuwirang komprontasyon sa pagitan ng dalawang bansa.  Namuo ang ang Digmaan pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagitan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito at sa kabiláng panig ang mga pangkat ng mga Bansa sa pamumuno ng Unyong Sobyet. Walang tuwirang alitang militar ang dalawang makapangyarihang bansa. Sa halip, umiral ang labanáng pandiplomatiko at pangkabuhayan at hidwaan tungkol sa ideolohiya at Kanlurang kapitalismo laban sa komunismo ng Silangang Europa.
 • 15.  Ang Magkatunggaling Ideolohiya  Ang Cod War y matinding kompetensiya na naganap sa pagitan ng mga bansa pagkatapos ng 1945.  Ito ay tunggalian sa kapangyarihan at ideolohiya ng dalawang kinatawan ng bawat bansa, kung saan ang demokrasya at kapitalismo ay itinaguyod ng United States at ang sosyalismo at kumonismo naman ay itinaguyod ng Soviet Union.  Lahat ng mga bansa sa Europa ay nangailangan ng tulong upang muling makabangon mula sa pagkawasak ng Ika-lawang Digmaang Pandaigdig.  Noong Hunyo 1974, ang kalihim na si George Marshall ay nagpahayag ng isang programa upang matugunan ang mga pangangailangan.  Ayon kay George Marshall ang patakaran, ayon sa kanya, ay “hindi laban sa anumang paninindigang politikal kundi laban sa gutom, karalitaan, pang-aapi, at kaguluhan.  Ito ay tinawag na European Recovery Program(ERP) sa ilalim ng Marshall Plan. Sa pagitan ng 1948 at 1952, ipinagkaloob ng United States ang tulong na mahigit sa 12 bilyong dolyar.  Sa silangan, siniguro ng United States ang pagbangon ng bansang Japan sa pagmamahal ni Heneral Douglas MacArthur.
 • 16. Mga Pangyayari sa Europe at Asia sa Panahon ng Cold War  Ang Iron Curtain  Ang sinasabing Cold War sa pagitan ng Soviet Union at America ay tumagal mula 1945 hanggang 1990.  Nagtayo ang Soviet Union ng makakomunistang pamahalaan sa mga karatig na bansa, dahil rin sa pangambang masakop sila ng mga kaaway.  Ang mga bansang ito ay nagsilbing buffer zone laban sa mga bansang Kanluranin.  Noong 1947, tinawag ni Punong Ministro Winston Churchill ng Britian ang mga bansang ito na Iron Curtain.  Ang Poland, Czechoslovakia, Bulgaria, Hungary, Romania, at Silangang Germany ay ang mga bansang nasakop ng Iron Curtain.
 • 17.  Ang Bamboo Curtain  Noong 1949 sa China sa ilalim ni Mao Zedong namayani naman ang komunismo. Sa ilalim ni Chiang Kaishek tinalo niya ang Kuomintang o partido ng nasyonalista.  Sa North Korea sa pamumuno ni Kim II Sung namayani amg komunistang pamahalaan, dahil na rin sa suporta ng Soviet Union at China.  Sinuportahan din ng China at Soviet ang pamahalaan ng Democratic Republic of Vietnam sa Hilagang Vietnam.  Lubos na pinag-bayo ng China at Soviet Union ang pagsuporta sa mga kilusang Kumonista sa Asia, Europe, at Africa.  Isinagawa nila ito sa pamamagitan ng propaganda at pagbibigay ng tulong-militar sa mga grupong nais magtatag ng komunistang pamahalaan.
 • 18.  Ang Doktrinang Truman  Isang kumpol ng mga prinsipyo ng banyagang patakaran ng Estados Unidos na ipinahayag ni Pangulong Harry S. Truman noong 1947 na nakasulat para sa Kongreso para humingi ng $ 400 milyon para sa pagtulong sa Gresya at Turkiya.  Ito rin ang nagsasaad ng pahintulot na magpadala ng Amerikanong ekonomiko at militar na tagapagpayo sa dalawang bansa.  Si Harry S. Truman (Mayo 8, 1884 – Disyembre 26, 1972) ay ang ika-33 pangulo ng Estados Unidos, mula 1945 hanggang 1953. Asawa niya si Bess Wallace Truman. Naging pangulo siya pagkaraan ng kamatayan ni Franklin Roosevelt habang nanunungkulan bilang pangulo.  Bilang pangulo, nakagawa si Truman ng mahahalagang mga pagpapasya na may kaugnayan sa patakarang pang-ugnayang panlabas. Siya ang nagwakas ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig pagkatapos ng pagpapabagsak ng mga bombang atomiko sa Hapon. Inayos niya ang Europa na nawasak habang nagaganap ang digmaan. Siya ang nagpasimula ng Digmaang Malamig. Siya ang nagsangkot ng Estados Unidos sa Digmaang Koreano.
 • 19.  Paghahati ng Germany  Matapos ang Ikalawang Digamaang Pandaigdig, pinaghati-hatian at pinahalaan ang Germany ng mga pangunahing bansa sa ilalim ng Alies tulad ng America, France, Britain, at Soviet Union.  Noong Hunyo 1948, nagsanib-puwersa ang mga bahaging hawak ng France, Britain, at America.  Si Josef Stalin ay nagamba, ang pinuno ng Union, sa pagsanib na ito ng tatlong bansa na tila bumubuo ng isang alyansang-militar laban sa kanila.  Dahil dito, ipinasara ng Soviet Union noong 1948 ang lahat ng daan patungong Kanlurang Berlin bilang pagtutol sa nakita nitong pagsasabwatan ng tatlong bansa. BERLI AIRLIFT
 • 20.  Sa pamamagitan ng Berlin Blockage, hindi nakapasok ang pagkain, panggatong, at iba pang suplay na dala ng mga Kanluranin para sa mga taga-Kanlurang Berli.  Ang Berlin Airlift ay tugon ng tatlong bansa sa blockage.  Inilipad ng tatlong bansa ang kanilang tulong na pagkain at suply para sa Kanlurang Berlin sa pamamagitan ng eroplano. Ito ay tumagal ng labing-isang buwan ang airlift hanggang sa magisnan ng mga Soviet na bigo ang Berlin Blockage.  Noong 3 ng Agosto, 1961, agag na ipinatayo ng Silangang Germany ang isang pader na humati sa lungsod ng Berlin, ang pader ay kilala noon na Berlin Wall.  Ito ay mayroong mga watchtower na binabantayan ng mga armadong sundalo, kasama ang mga mababangis na aso.
 • 21.  Ang NATO at Warsaw PACT  Noong Abril, 1949, bumuo naman ng isang alyansang militar ang mga bansang Kanluranin.  Ito ay binubuo ng mga bansang America, Canada, Britain, Netherlands, Belgium, Norway, France, at iba pang bansa sa Kanlurang Europe.  Layunin nilang ipagtanggol ang Kanlurang Europe sa paglusob ng Soviet Union at iba pang kumonistang bansa.  Pagsapit ng 1955, lalo pang umigting ang krisis sa Europe matapos kilalanin ang Kanlurang Germany bilang nagsasariling bansa at payagang palakasin ang sandatang lakas nito.  Ang Warsaw Pact ay ang pagtatag ng isang alyansang military.
 • 22. Mga Digmaan sa Labas ng Europe Dulot ng Cold War  Ang Korean War  Nagsimula pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig na nagresulta sa paghihiwalay ng Korea sa dalawa, ang Hilagang Korea na pumanig sa Unyong Sobyet at Tsina habang ang Timog Korea ay pinanigan ng Estados Unidos, at nalalabing miyembro ng Mga Nagkakaisang Bansa.  Ang maliit na bansa sa Asya na kung tawagin ay Korea ay sakop ng mga Hapon sa ilalim ng 35 taon ilang taon matapos mapagwagian ng huli ang dalawang digmaang pinaglabanan laban sa mga imperyo ng Tsina at Rusya noong 1910 hanggang sa natalo sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong 1945  Sa mga pinakahuling araw ng digmaan, naagaw ng mga Rusong Sobyet ang hilagang bahagi ng Korea matapos nilang maipalaya ang hilaga't silangang Tsina sa mga Hapon, habang napasakamay naman ng Estados Unidos ang katimugang bahagi nito.  Ginawang malinaw ng mga komunista sa Hilaga na gusto nilang kontrolin ang buong bansa. Humingi si Kim ng pahintulot mula sa Sobyet na diktador na si Joseph Stalin na lusubin ang Timog, kung saan matapos nang magkaroon ng bomba atomika ay pumayag na. Humingi rin siya sa pinuno ng Tsina na si Mao Zedong ng tulong kung sakaling magapi sila sa labanan, kung saan kusa ring siyang pumayag.
 • 23.  Noong ika-25 ng Hulyo 1950, ang komunistang Hilagang Korea na may 200,000 kawal ay pagulat na nagtangkang sakupin ang buong Timog Korea at ipagkaisa ang buong bansa sa ngalan ng komunismo.  Nasakop na ng mga komunista ang halos lahat ng katimugang Korea matapos nilang naagaw ang katimugang kabisera ng Seoul na halos walang kahirap-hirap sa mga unang araw mula sa pagsiklab ng digmaan. Matagumpay sila sa lahat ng labanan, habang paatras naman nang paatras ang mga taga-Timog patungong timog, naghihintay ng tulong mula sa mga Nagkakaisang Bansa.  Ito ay dala na rin sa laki ng bilang ng mga kawal at ng mga makinang pandigma tulad ng tangke at eroplanong pandigma. Habang may 95,000 kawal lang at iilang eroplanong di gaano kahusay sa labanan ang Katimugan, sa loob lamang ng limang araw mula sa simula ng digmaan ay kumibal ang bilang ng kanilang mga kawal patungu sa mas maliit pa sa 22,000  Sinabi ni Heneral MacArthur kay Pangulong Truman na ang polisiyang containment ay mahina at maghihikayat sa mga komunista upang manakop. Dahil sa kanyang kritisismo, sinibak siya ni Pangulong Truman mula sa kanyang pamumuno. Noong ika-27 ng Hulyo 1953, nilagdaan ng magkabilang panig ang armistisyo sa digmaan, iniwang ang dalawang Korea bago pang nagsimula ang digmaan ay halos hindi nagbago sa sukat ng teritoryo. Samantala, ang mga Kristiyanong misyoneryo ay nagtrabaho sa malayang Republika ng Korea.
 • 24.  Ang Digmaang Vietnam  kilala din sa tawag Pangalawang Digmaang Indotsino, at sa Biyetnam bilang Digmaang Amerikano, ay nangyari noong 1959 hanggang Abril 30, 1975.  Maging ang Vietnam ay nahati rin sa hilaga o 17th parallel.  Matapos makamit ng mga olonya ng France sa Indochina ang kalayaan, ninais ni Ho Chi Mihn, pinuno ng Hilagang Vietnam na pagisahin ang Hilaga at Timog Vietna.  Itinatag niya ang makakomunistang uri ng pamahalaan na suportado ng Soviet Union at China. Sa kabilang panig sinuportahan naman ng America ang Timog Vietnam na pinangungunahan ni Ngo Dihn Diem.  Upang ito maisakatuparan na pagisahin ang Vietnam, tinulongan niya ang mga Vietcong, mga kumonistang gerilya sa Timog Vietnam, upang pabagsakin ang pamahalaan sa kanilang lugar.  Noong itong tinugunan ng America sa pamamagitan ng pagpapadala ng hukbong militar at sandata sa Timog Vietnam.  Isinagawa ito ng America dahil sa pangamba na kung sakaling tuluyang bumagsak ang pamahalaan ng Timog Vietnam, maari itong magdulot ng domino effect kungsaan lalong lalaganap ang kumonismo sa iba pang bahagi ng Timog-silangang Asya.
 • 25.  Ang teoryang domino effect ay nagsasaad na kapag ang isang bansa ay napasailalimng kumonismo, maaring maging kumonista na rin ang mga kalapit na bansa.  Ang mga tagapayong militar ang unang ipinadala ng America bilang tulong sa Timog Vietnam.  Pagsapit ng 1964, tuluyan nang nakialam ang America matapos ang sinasabing paglusob ng Hilagang Vietnam sa kanilang barko sa Gulf of Tonkin.  Mula 1965 hanggang 1967, binoba ng America ang Hilagang Vietnam at patuoy na dinagdagan ang bilang ng mga sundalo nito sa Timog Vietnam.  Noong 1968, isang malakihang pagsalakay ang isinagawa ng mga hukbong kumonista sa Timog Vietnam.  Noong 1968 nagkaroon ng isang pagpupulong naganap sa Paris, na siya naming naging simula ng paglisan ng mga Amerikano sa Vietnam.  Pagsapit ng 1973, tuluyan ng umalis ang hukbong Amerikano sa Vietnam. Sa huli, magising lumaban ang Timog Vietnam sa digmaan hanggang sa bumagsak ito noong 1975.
 • 26.  Sa Cambodia, pinatalsik naman ng mga komunistang Khmer Rouge, sa pangunguna ni Pol Pot, ang pamahalaan ni Heneral Lon Nol na suportado ng Amerika.  Sa pamamayani ng Khmer Rouge, umiral sa Cambodia ang isa ng marahas na komunistang diktatoryal na kumitil sa buhay ng mahigit sa isang milyong Cambodian hanggang sa sa mapaalis si Pol Pot ng mga Vietnamese noong 1978.  Sa Laos, pinatalsik naman ng mga Komunistang Pathet na suportado ng Vietnam ang pamahalaan ni Prinsipe Souvana Phouma. Siya ay pinalitan ni Souvanouvong, at nagpadala rin dito ang Vietnam ng mahigit sa 60,000 tropa at mga tagapayo.  Upang maiwasan naman ang pagkalat ng komunismo, nagpadala ng tulong militar at pinansiyal ang America sa iba pang kalapit na bansa sa Asya tulad ng Thailand, Pilipinas, at Malaysia.
 • 27.  Ang Krisis sa Cuba  Noong 1959, pinatalsik ng mga Cubano sa pamumuno ni Fidel Castroang diktador na si Batista. Nagtatag si Castro ng pamahalaang katulad ng sa Soviet Union at kinamkam niya ang lahat ng mga pribadong lupain.  Maraming Cubano ang umalis sa kanilang bansa at nakiisa sa America sa pagpapatalsik kay Castro. Pumanig naman si Castro sa Soviet Union.  Noong 1962, magpapadala sana ng mga nuclear missile sa Cuba ang Soviet Union ngunit agad na kumilos ang Amerika at hinarang ang mga barko na magdala ng mga armas nukleyar sa Cuba.  Ang paghaharap na ito ay halos nagpatigil sa daigdig sa pangambang hahantong ito sa isang napakalaking sakuna.  Iniutos ni Pangulong John F. Kennedy ng America sa Soviet Union na iurong ang mga sandatang ito. Iniurong naman ng Soviet Union ang kanilang mga armas nukleyar na nagwakas sa pinakamapanganib na banta na nagyari sa panahon ng Cold War.
 • 28.  Ang Kalagayan ng Yugoslavia  Nong 1948, nagkaroon ng batik ang relasyon ng Soviet at Yugoslavia.  Si Marshal Tito na isang makabayan ay may sariling pag-iisip.  Nang hindi sinunod ni Marshal Tito ang utos ni Stalin, tinanggal ang Yugoslavia sa Soviet Bloc.  Ang Yugoslavia ay naging neutral na bansa sa panahon ng Cold War.
 • 29. Epekto ng Cold War  Ang Kompetisyon sa Kalawakan (Space Race)  Inilunsad ang Vostok I noong 1962 sakay ang unang cosmonaut na lumigid sa mundo na si Yuri Gagarin.  Sinimulan ng paglipad ng Sputnik I noong Oktubre 1957 (space age)  Nagpadalaang USSR kauna-unahang tao sa kalawakan. Si Yuri Gagarin ang cosmonaut na lumigid sa mundosakay ng Vostok I 1961. Vostok I Yuri Gagarin
 • 30.  Nahigitan ng US ang USSR nang makaikot sa mundo nang tatlong beses noong 1962 si John Glehn Jr. sa sasakyang Friendship 7.  Unang nakatapak sa buwan ang mga Amerikanong Astronaut na sina Michael Collins, Neil Armstrong, at Edwin Aldrin noong Hunyo 20, 1969.  Nakagawa ang Estados Unidos ng unang submarine na pinatakbo ng puwersang nukleyar, ang USS Nautilus.  Pinalipad sa kalawakan ang Telstar, isang pangkomunikasyong satellite, noong ika-10 ng Hulyo 1962.
 • 31. Detente  Noong dekada 1970 sa Detente bumuti ang ugnayan ng Soviet Union at United States, isang Pranses na salitang nangangahulugan ng “relaxation” o “pagluwag” sa mga patakaran.  Nagkaroon ng détente sa ilalim ng administrasyon ni Richard Nixon ng United States at Leonid Brezhnev ng Soviet Union.  Bumisita si Richard Nixon sa Moscow noong 1972, upang makipagpulong kay Brezhnev tungkol sa pag-iwas sa konprontasyon at pirmahan ng SALT.  Sa sumunod na taon, 1973, si Brezhnev naman ang bumisita sa Wshington.
 • 32.  Ang Pagwawakas ng Cold War  Isang malaking dagok sa ekonomiya ng Soviet Union ang naganap mula 1970 hanggang 1975.  Napag-iwanan ang bansa sa mga makabagong teknolohiya tulad ng kompyuter, communication, electronics, at mga pagbabago sa industriya ng transportasyon.  Ang repormang pangkabunayan ni Gorbachev ay umasang bubuhaying muli ang ekonomiya ng Soviet Union pagkaraan ng ilang taong walang kaunlaran. Gumanda ang ugnayan ng Soviet Union at United States mula ng ipatupad ang dalawang Patakarang nabanggit; A. Inalis ang mga sundalong nakatalaga sa silangang bahagi ng Europa. B. Nagkaroon ng repormang politikal kung saan ang pamahalaang paderal ay paiiralin mula sa isang sentralisadong pamahalaan.
 • 33.  Ang Pananakop sa Afghanistan  Noong 1979, nagsimulang pumasok ang mga hukbong Soviet sa Kabul, ang punong lungsod ng Afghanistan.  Libo-libong Muslim ang inaresto at marami ring limisan sa Kabul. Namundok sila upang matakasan ang mga awtoridad sa pamumuno ni Amin.  Ideneklara naman ng Soviet Union na ang pagpasok nila sa Afghanistan ay hini upang sakupin ito kundi upang suportahan ang pamahalaan ni Amin na isang lehitimong pamahalaan.  Kinondena ng United Nations ang pagkilos na ito ng mga Ruso.  Bagama’t walang malakas na sandata ang mga gerilya maliban sa mga lumang baril, nakatulongsa mga ito ang kanilang kaalaman sa lokasyonng bundok na kanilang pinagkukutaan at ang klima na nararanasan sa kasagsagan ng digmaan
 • 35.  Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, lumitaw ang bagong uri ng pananakop na tinawag na neokolonyalismo.  Tumutukoy ito sa patuloy na impluwensiya ng mga manakop sa bansang dati nilang sakop.  Ang impluwensiya ng sumakop ay makikita sa mga aspektong political, pangmilitar, at pangkabuhayan ng dating kolonya.
 • 36.  Anyo at Dahilan ng Neokolonyalismo  Ang mga bansa sa Asia at Africa ang madaling mabiktima ng neokolonyalismo. Narito sa mga kontinenteng ito ng mga bansang tinawag na underdeveloped.  Ang Neokolonyalismo  Sa ilalim ng neokolonyalismo, ang dating kolonya ay kalayaang politikal, pinamumunuan ng mga sariling lider, at may sariling pamahalaan na nagpapatupad ng sarili nitong batas.  Sa kabilanito, makikita pa rin ang impluwensiya ng mananakop na bansa sa dati nitong nasasakop, lalo na kung sinusunod pa rin ng huli ang pagdikta ng una.
 • 37.  Neokolonyalismong Pangmilitar  Ang neokolonyalismo ay nakikita rinse aspektong militar. Ang isa sa kondisyon bago kilalanin ng bansang kolonyalista ang kalayaan ng dati nitong sakop ay ang pagtatayo nito ng mga base militar.  Madalas, nananatili ang extraterritoriality sa mga base militar. Sa ganitong sitwasyon, hindi maaaring kasunan ng bansa ang sinumang dayuhang sundalo o opisyal na gumawa ng pagkakasala sa loob ng teritoryo nito. Military Aid
 • 38.  Ang Neokolonyalismong Pangkabuhayan  Makikita rin ang impluwewnsiya ng mananakop sa aspektong pangkabuhayan. Bago palayain ng mananakop ang dati nitong kolonya, nagpataw muna ito ng mga kondisyon na may kinalaman sa ekonomiya.  Mayroon ding mga kondisyon sa pangangalakal tulad ng hindi pagpataw ng buwis sa mga produktong dating mananakop at pagpapahintulot ng malayang kalakalan o free trade sa dating kolonya.  Ang neokolonyalismo ay maaaring nanggaling din sa mga pandaigdigang institusyon tulad ng International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), at Asian Development Bank(ADB).
 • 39. Mga Epekto ng Neokolonyalismo 1. Overdependence o Labis na Pagpapakandili 2. Loss of Identity o Kawalan ng Pagkakakilanlan 3. Continued Enslavement o Patuloy na Pagkaalipin