SlideShare a Scribd company logo
Araling
Panlipunan 6
Quarter 1
Mrs. Lyka M. Dungo
Pagbubukas ng mga
Daungan sa Bansa
para sa Pandaigdigang
Kalakalan
Here starts the
lesson!
GALYON
ALAM NYO BA
KUNG ANO ANG
NASA LARAWAN?
Pagbubukas ng mga
Daungan sa Bansa
para sa
Pandaigdigang
Kalakalan
Ang pagkakaroon ng estratehikong
lokasyon ng ating bansa ay nakatulong
nang malaki hindi lamang sa
pagsulong ng ekonomiya nito kundi
maging sa paglaganap ng malayang
kaisipan sa bansa.
Ang pagiging bukas ng Pilipinas sa
mga kaisipang liberal ay naging daan
upang mahubog sa mga Pilipino ang
pagkakaroon ng damdaming
makabansa. Ang mga Pilipino noon ay
wala pang konsepto ng nasyon o
bansa.
Bago pa dumating ang mga Espanyol
ang pamahalaang mayroon sa bansa
ay mga nagsasariling barangay
lamang. Walang isang wika, tradisyon,
relihiyon, o gawaing maaring
magbuklod sa lahat ng mga Pilipino
noon.
BALIKA
N
Sa pagbubukas ng mga daungan para sa
pandaigdigang kalakalan, umunlad ang
ekonomiya ng bansa. Sa pag-unlad ng
kabuhayan ng Pilipinas, marami ang
yumaman at ang mga anak ng mga ito ay
nakapag-aral. Nakapasok din ang liberal na
ideya at mas maunlad na kaisipan.
Lumaki ang pagnanasa ng mga
Pilipino na maging malaya at
matamasa ang mga karapatan sa
isang malayang bansa. Ang kaisipang
ito na ikinagalit ng mga Espanyol ay
tinawag nilang FILIBUSTERISMO o
subersibong kaisipan.
Sa pamamagitan ng balita mula sa
babasahin at maging ng kanilang mga
narinig sa mga mangangalakal na
nakarating sa bansa tungkol sa mga
kaugaliang nangyari sa Europa ay
nagkaroon ng pagkaunawa ang mga
Pilipino ng kaisipang mapanghimagsik o
rebolusyonaryo.
Isa sa mga nakaantig sa kanilang mga puso
ang islogang, “Kalayaan,
Pagkakapantaypantay, Pagkakapatiran”
(Liberte, Elgalite, Fraternite) ng mga Pranses
sa nangyaring French Revolution noong
1789-1799 at naging tanyag na rebolusyon
ng mga Amerikano laban sa mga Ingles
noong 1775-1783.
Mga kabutihang
dulot ng
pagbubukas ng
daungan sa
bansa para sa
pandaigdigang
kalakalan.
1.Pagbilis ng
transportasyon at
komunikasyon
2. Pagbuti ng paraan
ng pagsasaka
Mga kabutihang
dulot ng
pagbubukas ng
daungan sa
bansa para sa
pandaigdigang
kalakalan.
3. Pagdami ng mga
ani at produkto
4. Pag-usbong ng
liberal na ideya ng
mga Pilipino tungo sa
kamalayang
nasyonalismo
PAGLALAH
AT
1. Ano ang ibang
tawag sa subersibong
kaisipan?
A. filibusterismo
B. filipinasyo
C. Frayle
2. Ano ang ibang
tawag sa kaisipang
mapaghimagsik?
A. Nasyonalismo
B.Rebolusyonaryo
C. Fraternite
PAGTATAYA
Basahin ang bawat pahayag. Piliin ang letra
ng tamang sagot.
1. Sino ang nagpabukas ng Suez Canal?
A. Ferdinand E. Marcos
B. Ferdinand De Lesseps
C. Ferdinand Magellan
D. Ferdinand dela Torre
2.Alin ang pinagdurugtong ng
Mediterranean Sea at Red Sea?
A. Grand Canal
B. Suez Canal
C. Red Canal
D. Swiss Canal
3. Sa anong pagitang taon
binuksan ang mga daungan sa
Pilipinas para sa kalakalang
pandaigdig?
A. 1834-1898 B. 1835-1898
C. 1836-1898 D. 1837-1899
4.Alin sa mga sumusunod ang naging
resulta ng pagbubukas ng daungan sa
bansa?
A. lumaganap ang giyera
B. nagbigay ang kabuhayan
C. bumilis ang transportasyon
D. nagkaroon ng kaguluhan
5. Alin ang hindi naging bunga ng
pagbubukas ng daungan para sa
pandaigdigang kalakalan?
A. pagbilis ng trasportasyon
B. pagdami ng ani at produkto
C. pagbilis ng komunikasyon
D. paglagap ng krimen
Magbigay ng
mabutihang naidulot
ng pagbubukas ng
daungan sa bansa
para sa
pandaigdigang
kalakalan.
Maramin
g
Samalat
SUEZ CANAL
Ito ay artipisyal na daluyan
tubig na nagdurugtong sa
Mediterranean Sea at Red
Sea.
Ipinatayo ito ni Ferdinand de
Lesseps, isang Pranses at
muling binuksan noong 1869.
May haba itong 172km.
Dahil sa pagbubukas
ng Suez Canal ay umikli
ang ruta ng Silangan at
ng Kanluran.
3 buwan naging 1
buwan o 30 araw na
lamang.
Ang pagbubukas ng
Suez Canal ang
nagpabilis ng pagpasok
ng kaisipang liberal sa
Pilipinas tulad ng
Kalayaan, Kapayapaan,
at Pagkakapantay.
Pagpasok ng Kaisipang Liberal sa Pilipinas
Unang ginamit ang katagang “liberal” sa Spain at
tumutukoy ito sa mga rebeldeng Español noong 1820.
Bagamat ang tunay na kahulugan nito ay ang
kalayaang isulong ang pagbabago sa lipunan. Ang
kaisipang liberal ay nakarating sa ating bansa nang
buksan ang Pilipinas sa pandaigdigang pangangalakal
noong 1834 hanggang 1873. Malaki ang naiambag ng
pagbukas ng Suez Canal sa paglaganap ng
liberalismo.
Dahil sa naging mabilis ang pagdating ng mga
kalakal at naging maunlad ang pamumuhay
ng ibang magsasaka at mangangalakal,
marami sa kanilang mga anak ang nakapag-
aral sa Maynila o sa Spain. Ganoon din ang
pagdating ng mga dayuhan sa bansa at may
naiiwang mga bagong ideya na siyang
nagbigay daan upang lumaganap ang
impluwensiyang “La Ilustracion”
(Enlightenment) o pagkamulat.
Namulat ang mga Pilipino sa tunay na
kalagaan ng mga malayang bansa. Nakita
nila at naranasan kung paano mamuhay sa
isang malayang kapaligiran. Napaghambing
nila ang pamamahala ng mga Español sa
ibang bansa sa Europa.
Napag-alaman nila na may karapatan silang
dapat ipaglaban at hindi sila dapat
maging alipin ng mga dayuhan sa sariling
lupa.
Pag-usbong ng Panggitnang Uri
Sa pagsigla ng kalakalan sa Maynila, maraming mga Pilipino
at mga dayuhan ang naganyak na makipagkalakalan. Ang
mga Ingles, Amerikano, at Tsino ay nakapagpasok ng
malaking kapital sa bansa. Nagbigay daan ito sa pag-unlad ng
pamumuhay ng mga Pilipino. Sila ang bumuo sa panggitnang
uri (Middle Class) sa lipunan sa Pilipinas. Ang panggitnang uri
ay binubuo ng mayayamang Pilipino,
mestizong Español, at Tsino na ang kabuhayan ay higit pa sa
karaniwang Pilipino.
Dahil sa kasaganahan na nakamit nila marami sa mga anak nila
ang nakapag-aral sa Maynila o sa Europa. Dahil sa kanilang
pagsasanay sa ibang bansa naging malawak ang kanilang
pananaw sa buhay. Doon, ang mga kabataang
naliwanagan o nabuksan ang kamalayan tungkol sa mga ideya o
kaisipang liberal ay tinawag na ilustrados. Ang mga ilustrados
tulad nina Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, Marcelo H. del
Pilar, Antonio Luna, Juan Luna, Mariano Ponce, Jose Maria
Panganiban, at marami pang iba. Ang kaisipang liberal na
kanilang nabasa at sa edukasyong kanilang nakamit ang siyang
nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas.
Pamumuno ni Gobernador Heneral Carlos
Maria de la Torre
Sumiklab ang labanan sa Spain noong 19 ng Setyembre 1868. Ang
himagsikan bunga ng pagpalit ng pamamahala mula sa kamay ng
mga konserbatibo tungo sa mga liberal. Sa panahong iyon ipinadala
sa Pilipinas si Gobernador Heneral Carlos Maria de la Torre. Isang
magiting na kawal si Heneral Carlos Maria de la Torre, naging
gobernador heneral noong 23 Hunyo 1869. Naniniwala siya sa
liberalismo at ipinamalas niya ito sa pamamagitan ng mga patakaran
at mahusay na pakikitungo sa mga tao. Pantay-pantay ang pagtingin
niya sa mga Español at mga Pilipino.
Ipinagbawal niya ang parusang paghahagupit;
winakasan ang pag-eespiya sa mga pahayagan; at
hinikayat ang malayang pamamahayag. Naniniwala siya
na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Kaya sa
panahong ng kaniyang panunungkulan ay
naramdaman ng mga Pilipino ang Kalayaan at ang
malaking pagbabago. Maikli lamang ang pamumuno ni
Gobernador Heneral Carlos Maria de la Torre ngunit
napakilala niya ang kalayaan, pagkapantay-pantay, at
kapatiran.

More Related Content

Similar to APAN_Q1W1(SUEZ CANAL).pptx

Ang pandaigdigang pangyayari at malayang kaisipan
Ang pandaigdigang pangyayari at malayang kaisipanAng pandaigdigang pangyayari at malayang kaisipan
Ang pandaigdigang pangyayari at malayang kaisipan
Shiella Rondina
 
Aralin 2 pag usbong at pagbuo ng kamalayang nasyonalismo
Aralin 2 pag usbong at pagbuo ng kamalayang nasyonalismoAralin 2 pag usbong at pagbuo ng kamalayang nasyonalismo
Aralin 2 pag usbong at pagbuo ng kamalayang nasyonalismo
LorelynSantonia
 
Pag–usbong ng Liberal na Ideya Tungo sa Pagbuo ng Kamalayang Nasyonalismo
Pag–usbong ng Liberal na Ideya Tungo sa Pagbuo ng Kamalayang NasyonalismoPag–usbong ng Liberal na Ideya Tungo sa Pagbuo ng Kamalayang Nasyonalismo
Pag–usbong ng Liberal na Ideya Tungo sa Pagbuo ng Kamalayang Nasyonalismo
regina sawaan
 
Panahon sa Pagkamulat o Propaganda.pptx
Panahon sa Pagkamulat o Propaganda.pptxPanahon sa Pagkamulat o Propaganda.pptx
Panahon sa Pagkamulat o Propaganda.pptx
DelisArnan
 
Module1 lesson1 Ang Pagbuo sa Kamalayang Pilipino
Module1 lesson1 Ang Pagbuo sa Kamalayang PilipinoModule1 lesson1 Ang Pagbuo sa Kamalayang Pilipino
Module1 lesson1 Ang Pagbuo sa Kamalayang Pilipino
Hazel Grace Ragmac
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
NecelynMontolo
 
AP Grade 6 Reviewer AP Grade 6 Reviewer.docx
AP Grade 6 Reviewer AP Grade 6 Reviewer.docxAP Grade 6 Reviewer AP Grade 6 Reviewer.docx
AP Grade 6 Reviewer AP Grade 6 Reviewer.docx
MaineLuanzon1
 
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipinoModyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
南 睿
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
JesuvCristianClete
 
Kolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolKolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolSue Quirante
 
Ang Kilusang Propaganda
Ang Kilusang PropagandaAng Kilusang Propaganda
Ang Kilusang Propaganda
Mavict Obar
 
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdf
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdfgr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdf
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdf
ashi686933
 
kilusang propaganda
kilusang propagandakilusang propaganda
kilusang propagandaLeth Marco
 
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptxOnline Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptx
RoyRebolado1
 
3rd day .pptx
3rd day .pptx3rd day .pptx
3rd day .pptx
ARTURODELROSARIO1
 
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESO
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESOUnit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESO
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESO
dionesioable
 
PAG-USBONG NG KAMALAYANG PAMBANSA AT PAKIKIBAKA.pptx
PAG-USBONG NG KAMALAYANG PAMBANSA AT PAKIKIBAKA.pptxPAG-USBONG NG KAMALAYANG PAMBANSA AT PAKIKIBAKA.pptx
PAG-USBONG NG KAMALAYANG PAMBANSA AT PAKIKIBAKA.pptx
AlexanderAvila58
 
AP 1.pptx
AP 1.pptxAP 1.pptx

Similar to APAN_Q1W1(SUEZ CANAL).pptx (20)

Ang pandaigdigang pangyayari at malayang kaisipan
Ang pandaigdigang pangyayari at malayang kaisipanAng pandaigdigang pangyayari at malayang kaisipan
Ang pandaigdigang pangyayari at malayang kaisipan
 
Unit 2, mod 3
Unit 2, mod 3Unit 2, mod 3
Unit 2, mod 3
 
Aralin 2 pag usbong at pagbuo ng kamalayang nasyonalismo
Aralin 2 pag usbong at pagbuo ng kamalayang nasyonalismoAralin 2 pag usbong at pagbuo ng kamalayang nasyonalismo
Aralin 2 pag usbong at pagbuo ng kamalayang nasyonalismo
 
Pag–usbong ng Liberal na Ideya Tungo sa Pagbuo ng Kamalayang Nasyonalismo
Pag–usbong ng Liberal na Ideya Tungo sa Pagbuo ng Kamalayang NasyonalismoPag–usbong ng Liberal na Ideya Tungo sa Pagbuo ng Kamalayang Nasyonalismo
Pag–usbong ng Liberal na Ideya Tungo sa Pagbuo ng Kamalayang Nasyonalismo
 
Panahon sa Pagkamulat o Propaganda.pptx
Panahon sa Pagkamulat o Propaganda.pptxPanahon sa Pagkamulat o Propaganda.pptx
Panahon sa Pagkamulat o Propaganda.pptx
 
Module1 lesson1 Ang Pagbuo sa Kamalayang Pilipino
Module1 lesson1 Ang Pagbuo sa Kamalayang PilipinoModule1 lesson1 Ang Pagbuo sa Kamalayang Pilipino
Module1 lesson1 Ang Pagbuo sa Kamalayang Pilipino
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
 
AP Grade 6 Reviewer AP Grade 6 Reviewer.docx
AP Grade 6 Reviewer AP Grade 6 Reviewer.docxAP Grade 6 Reviewer AP Grade 6 Reviewer.docx
AP Grade 6 Reviewer AP Grade 6 Reviewer.docx
 
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipinoModyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
 
Kolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolKolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong Espanyol
 
Ang Kilusang Propaganda
Ang Kilusang PropagandaAng Kilusang Propaganda
Ang Kilusang Propaganda
 
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdf
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdfgr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdf
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdf
 
kilusang propaganda
kilusang propagandakilusang propaganda
kilusang propaganda
 
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptxOnline Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptx
 
Mga repormista
Mga repormista Mga repormista
Mga repormista
 
3rd day .pptx
3rd day .pptx3rd day .pptx
3rd day .pptx
 
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESO
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESOUnit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESO
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESO
 
PAG-USBONG NG KAMALAYANG PAMBANSA AT PAKIKIBAKA.pptx
PAG-USBONG NG KAMALAYANG PAMBANSA AT PAKIKIBAKA.pptxPAG-USBONG NG KAMALAYANG PAMBANSA AT PAKIKIBAKA.pptx
PAG-USBONG NG KAMALAYANG PAMBANSA AT PAKIKIBAKA.pptx
 
AP 1.pptx
AP 1.pptxAP 1.pptx
AP 1.pptx
 

APAN_Q1W1(SUEZ CANAL).pptx

 • 2. Pagbubukas ng mga Daungan sa Bansa para sa Pandaigdigang Kalakalan Here starts the lesson!
 • 3. GALYON ALAM NYO BA KUNG ANO ANG NASA LARAWAN?
 • 4. Pagbubukas ng mga Daungan sa Bansa para sa Pandaigdigang Kalakalan
 • 5. Ang pagkakaroon ng estratehikong lokasyon ng ating bansa ay nakatulong nang malaki hindi lamang sa pagsulong ng ekonomiya nito kundi maging sa paglaganap ng malayang kaisipan sa bansa.
 • 6. Ang pagiging bukas ng Pilipinas sa mga kaisipang liberal ay naging daan upang mahubog sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng damdaming makabansa. Ang mga Pilipino noon ay wala pang konsepto ng nasyon o bansa.
 • 7. Bago pa dumating ang mga Espanyol ang pamahalaang mayroon sa bansa ay mga nagsasariling barangay lamang. Walang isang wika, tradisyon, relihiyon, o gawaing maaring magbuklod sa lahat ng mga Pilipino noon.
 • 9. Sa pagbubukas ng mga daungan para sa pandaigdigang kalakalan, umunlad ang ekonomiya ng bansa. Sa pag-unlad ng kabuhayan ng Pilipinas, marami ang yumaman at ang mga anak ng mga ito ay nakapag-aral. Nakapasok din ang liberal na ideya at mas maunlad na kaisipan.
 • 10. Lumaki ang pagnanasa ng mga Pilipino na maging malaya at matamasa ang mga karapatan sa isang malayang bansa. Ang kaisipang ito na ikinagalit ng mga Espanyol ay tinawag nilang FILIBUSTERISMO o subersibong kaisipan.
 • 11. Sa pamamagitan ng balita mula sa babasahin at maging ng kanilang mga narinig sa mga mangangalakal na nakarating sa bansa tungkol sa mga kaugaliang nangyari sa Europa ay nagkaroon ng pagkaunawa ang mga Pilipino ng kaisipang mapanghimagsik o rebolusyonaryo.
 • 12. Isa sa mga nakaantig sa kanilang mga puso ang islogang, “Kalayaan, Pagkakapantaypantay, Pagkakapatiran” (Liberte, Elgalite, Fraternite) ng mga Pranses sa nangyaring French Revolution noong 1789-1799 at naging tanyag na rebolusyon ng mga Amerikano laban sa mga Ingles noong 1775-1783.
 • 13. Mga kabutihang dulot ng pagbubukas ng daungan sa bansa para sa pandaigdigang kalakalan. 1.Pagbilis ng transportasyon at komunikasyon 2. Pagbuti ng paraan ng pagsasaka
 • 14. Mga kabutihang dulot ng pagbubukas ng daungan sa bansa para sa pandaigdigang kalakalan. 3. Pagdami ng mga ani at produkto 4. Pag-usbong ng liberal na ideya ng mga Pilipino tungo sa kamalayang nasyonalismo
 • 16. 1. Ano ang ibang tawag sa subersibong kaisipan? A. filibusterismo B. filipinasyo C. Frayle 2. Ano ang ibang tawag sa kaisipang mapaghimagsik? A. Nasyonalismo B.Rebolusyonaryo C. Fraternite
 • 17. PAGTATAYA Basahin ang bawat pahayag. Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. Sino ang nagpabukas ng Suez Canal? A. Ferdinand E. Marcos B. Ferdinand De Lesseps C. Ferdinand Magellan D. Ferdinand dela Torre
 • 18. 2.Alin ang pinagdurugtong ng Mediterranean Sea at Red Sea? A. Grand Canal B. Suez Canal C. Red Canal D. Swiss Canal
 • 19. 3. Sa anong pagitang taon binuksan ang mga daungan sa Pilipinas para sa kalakalang pandaigdig? A. 1834-1898 B. 1835-1898 C. 1836-1898 D. 1837-1899
 • 20. 4.Alin sa mga sumusunod ang naging resulta ng pagbubukas ng daungan sa bansa? A. lumaganap ang giyera B. nagbigay ang kabuhayan C. bumilis ang transportasyon D. nagkaroon ng kaguluhan
 • 21. 5. Alin ang hindi naging bunga ng pagbubukas ng daungan para sa pandaigdigang kalakalan? A. pagbilis ng trasportasyon B. pagdami ng ani at produkto C. pagbilis ng komunikasyon D. paglagap ng krimen
 • 22. Magbigay ng mabutihang naidulot ng pagbubukas ng daungan sa bansa para sa pandaigdigang kalakalan.
 • 24. SUEZ CANAL Ito ay artipisyal na daluyan tubig na nagdurugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea. Ipinatayo ito ni Ferdinand de Lesseps, isang Pranses at muling binuksan noong 1869. May haba itong 172km.
 • 25. Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal ay umikli ang ruta ng Silangan at ng Kanluran. 3 buwan naging 1 buwan o 30 araw na lamang.
 • 26. Ang pagbubukas ng Suez Canal ang nagpabilis ng pagpasok ng kaisipang liberal sa Pilipinas tulad ng Kalayaan, Kapayapaan, at Pagkakapantay.
 • 27. Pagpasok ng Kaisipang Liberal sa Pilipinas Unang ginamit ang katagang “liberal” sa Spain at tumutukoy ito sa mga rebeldeng Español noong 1820. Bagamat ang tunay na kahulugan nito ay ang kalayaang isulong ang pagbabago sa lipunan. Ang kaisipang liberal ay nakarating sa ating bansa nang buksan ang Pilipinas sa pandaigdigang pangangalakal noong 1834 hanggang 1873. Malaki ang naiambag ng pagbukas ng Suez Canal sa paglaganap ng liberalismo.
 • 28. Dahil sa naging mabilis ang pagdating ng mga kalakal at naging maunlad ang pamumuhay ng ibang magsasaka at mangangalakal, marami sa kanilang mga anak ang nakapag- aral sa Maynila o sa Spain. Ganoon din ang pagdating ng mga dayuhan sa bansa at may naiiwang mga bagong ideya na siyang nagbigay daan upang lumaganap ang impluwensiyang “La Ilustracion” (Enlightenment) o pagkamulat.
 • 29. Namulat ang mga Pilipino sa tunay na kalagaan ng mga malayang bansa. Nakita nila at naranasan kung paano mamuhay sa isang malayang kapaligiran. Napaghambing nila ang pamamahala ng mga Español sa ibang bansa sa Europa. Napag-alaman nila na may karapatan silang dapat ipaglaban at hindi sila dapat maging alipin ng mga dayuhan sa sariling lupa.
 • 30. Pag-usbong ng Panggitnang Uri Sa pagsigla ng kalakalan sa Maynila, maraming mga Pilipino at mga dayuhan ang naganyak na makipagkalakalan. Ang mga Ingles, Amerikano, at Tsino ay nakapagpasok ng malaking kapital sa bansa. Nagbigay daan ito sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sila ang bumuo sa panggitnang uri (Middle Class) sa lipunan sa Pilipinas. Ang panggitnang uri ay binubuo ng mayayamang Pilipino, mestizong Español, at Tsino na ang kabuhayan ay higit pa sa karaniwang Pilipino.
 • 31. Dahil sa kasaganahan na nakamit nila marami sa mga anak nila ang nakapag-aral sa Maynila o sa Europa. Dahil sa kanilang pagsasanay sa ibang bansa naging malawak ang kanilang pananaw sa buhay. Doon, ang mga kabataang naliwanagan o nabuksan ang kamalayan tungkol sa mga ideya o kaisipang liberal ay tinawag na ilustrados. Ang mga ilustrados tulad nina Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, Marcelo H. del Pilar, Antonio Luna, Juan Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, at marami pang iba. Ang kaisipang liberal na kanilang nabasa at sa edukasyong kanilang nakamit ang siyang nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas.
 • 32. Pamumuno ni Gobernador Heneral Carlos Maria de la Torre Sumiklab ang labanan sa Spain noong 19 ng Setyembre 1868. Ang himagsikan bunga ng pagpalit ng pamamahala mula sa kamay ng mga konserbatibo tungo sa mga liberal. Sa panahong iyon ipinadala sa Pilipinas si Gobernador Heneral Carlos Maria de la Torre. Isang magiting na kawal si Heneral Carlos Maria de la Torre, naging gobernador heneral noong 23 Hunyo 1869. Naniniwala siya sa liberalismo at ipinamalas niya ito sa pamamagitan ng mga patakaran at mahusay na pakikitungo sa mga tao. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa mga Español at mga Pilipino.
 • 33. Ipinagbawal niya ang parusang paghahagupit; winakasan ang pag-eespiya sa mga pahayagan; at hinikayat ang malayang pamamahayag. Naniniwala siya na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Kaya sa panahong ng kaniyang panunungkulan ay naramdaman ng mga Pilipino ang Kalayaan at ang malaking pagbabago. Maikli lamang ang pamumuno ni Gobernador Heneral Carlos Maria de la Torre ngunit napakilala niya ang kalayaan, pagkapantay-pantay, at kapatiran.