SlideShare a Scribd company logo
ARALING
PANLIPUNAN
Ang Paglaganap ng
Relihiyong Islam
Suriin ang timeline sa pagkakasunod-
sunod ng mga pangyayaring nagbigay-
daan sa paglaganap ng Relihiyong
Islam sa bansa.
 1210 -Unang nakipagkalakalan ang
mga Arabong Muslim sa mga
sinaunang Pilipino.
 1280 -Ang pagdating sa Sulu si
Tuan Mashi’ka na itinuturing na
kauna-unahang nagpakilala ng Islam
sa Pilipinas.
 1380 - Ang pagdating ni Karim Ul-
Makdum mula sa Malacca at nangaral
ng Islam sa Sulu.
 1390 - Matagumpay na nahikayat ni
Raja Baginda ang mga katutubo sa
Sulu na sumapi sa relihiyong
Islam.
 1450 -Dumating mula sa Palembang
si Abu Bakr at nagpalaganap ng
Islam sa Sulu.
Si Abu Bakr ang nagpalaganap ng
Islam sa Sulu. Pinagkalooban siya ng
pangalang Sharif ul- Hashim nang
maging kauna-unahang sultan ng
itinatag niyang pamahalaang batay sa
Sultanato ng Arabia. Sa panahon niya
ay mabilis na lumaganap ang Islam sa
Sulu. Mula sa Mindanao ay mabilis na
lumaganap ang Islam sa Luzon at
Visayas.
Gayunpaman, mabilis ding
natuldukan ang paglaganap na ito
pagdating ng mga Espanyol. Nagtungo
ang mga Pilipinong Muslim sa
katimugang bahagi ng Pilipinas upang
mapanatili ang kanilang pagsasarili
kaya patuloy pa ring pangunahing
paniniwala ang relihiyong Islam sa
rehiyon ng Mindanao.
Mindanao mangangalakal
Sulu Tuan Masha’ika
Paramisuli Pilipino
Pumili ng salita sa loob ng kahon
para mabuo ang bawat pahayag.
1. Ang mga ______________ay mayroon nang
sistema ng pananampalataya noon bago
paman dumating ang mga Muslim.
2. Ang Relihiyong Islam ay dala ng mga
________________ na Arabong Muslim.
3. Mula sa ________ sa Mindanao, ang
Relihiyong Islam ay mabilis na lumaganap
sa Visayas at Luzon.
4. Islam ang pangunahing paniniwala sa
lugar ng _____________.
5. Itinuturing si _____________ ang
kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa
Sinaunang Kabihasnang Asyano:
Ang Pagkabuo ng Lipunan at
Pagkakakilanlang Pilipino
Ang kabihasnan o sibilisasyon ay
isang yugto ng ating kasaysayan kung
saan ang mga tao ay may mataas na
kaalaman sa mga bagay-bagay katulad ng
agham at matematika. Isang sukatan ng
isang mayaman o mataas na kabihasnan o
sibilisasyon ay ang impluwensyang
naipamana nito na humubog ng
kasaysayan at ang bunga nito sa
kasalukuyan at sa susunod pang
henerasyon.
Malaki ang naging kontribusyon ng
sinaunang kabihasnang Asyano sa
pagkakabuo ng lipunan at
pagkakakilanlang Pilipino. Isang
patunay sa mga kontribusyong ito ay
ang paniniwala nila sa ibat ibang
Diyos Naniniwala din sila na may mga
espiritu sa kalikasan na tinatawag
nila ang paniniwalang ito na
animism.
Mataas ang pagpapahalaga ng mga
ninuno sa yumao, ito ay kanilang
nililinis, dinadamitan ng espesyal
na damit at pinababaunan ng
mahahalagang gamit sa loob ng
kabaong, at hinuhukay na muli,
kinukuha ang tuyong mga buto at
inilalagay sa espesyal na banga.
Ang Relihiyong Islam naman ay
nagsimulang lumaganap sa bansa nang
nakipagkalakalan ang mga sinaunang
Pilipino sa mga Arabo. Mula sa Qu’ran,
ang banal na aklat ng Islam ang kanilang
mga batas. Muslim ang tawag sa mga taong
kaanib sa Relihiyong Islam. Ang mga
Muslim ay maaaring Makita natin sa ibat
ibang bahagi ng bansa bagamat ang
karamihan sa kanila ay nakatira sa
Mindanao.
Nagkaroon ng ambag ang mga sinaunang
Pilipino sa larangan ng pagsulat.
Ginamit nila ang Baybayin bilang
alpabeto ng mga sinaunang Pilipino.
Binubuo ito ng 17 titik na may tatlong
patinig at 14 na katinig.
Mayaman sa musika ang mga sinaunang
Pilipino. Gumamit ang mga Pilipino sa
Cordillera ng instrument gangsa, sa mga
taga Bontok naman ay kalelang, at sa mga
Tagalog tambuli. Ang dallot naman ay
isang kilalang awit na inaawit tuwing
naghaharana ang mga Ilokano. Ang sayaw
na Tinikling, Pagdiwata ng Palawan,
Salisid ng Kalinga at Bangibang ng
Ifugao ay nagpapakilala din sa atin
bilang Pilipino.
Sa panitikang Pilipino ay kilala
ang Darangan ng mga Maranao at
Ibalon ng mga Bicolano.Mayaman din
sa larangan ng sining ang ating mga
ninuno. Makikita ito sa mga
kasangkapang gamit nila na yari sa
mga metal.
Iniaayon ng mga Pilipino ang
kanilang pagpili ng tirahan sa
kanilang lugar. May nakatira sa
tabing ilog, dagat, yungib, at
kabundukan. Naging kilala ang bahay-
kubo bilang tirahan nila sa pagdaan
ng panahon. Tinatawag na Fayu o Fale
ang tirahan ng mga taga Cordillera.
Samantalang sa Mindanao ay
makikita ang pamamahay na may
impluwensyang Islam na kung tawagin
ay Torogan. Ang mga Badjao sa Sulu
ay kapansin-pansin ang mga tirahan
na may tiyakad na nakaangat sa
katubugan sa baybaying-dagat.
Samantalang sa Mindanao ay
makikita ang pamamahay na may
impluwensyang Islam na kung tawagin
ay Torogan. Ang mga Badjao sa Sulu
ay kapansin-pansin ang mga tirahan
na may tiyakad na nakaangat sa
katubugan sa baybaying-dagat.
Pumili ng tamang sagot sa mga
salitang nasa panaklong paramabuo
ang kaisipan ng talata. Isulat ito
sa papel.
1. Ang (kabihasnan, kontribusyon) o
pamayanan kung saan ang mga tao ay
may mataas na kaalaman sa mga bagay-
bagay katulad ng agham, matematika
at iba pa ang siyang sukatan sa
pagkilala kung gaano kayaman ang
2. May paniniwala sila na may
espiritu ang kalikasan at mga
pamahiin na tinatawag na (animismo,
kristiyanismo).
3. Ang Relihiyong Islam ay
nagsimulang lumaganap sa bansa nang
(nakipagkalakalan, nakipaglaban) ang
mga sinaunang Pilipino sa mga Arabo.
4. Ang (alibata, baybayin) ay ang
alpabeto ng mga sinaunang Pilipino.
Binubuo ito ng 17 titik na may
tatlong patinig at 14 na katinig.
5. Naging kilala ang (bungalow,
bahay-kubo) bilang tirahan ng mga
sinaunang Pilipino noong Panahong
Pre-Kolonyal.
FILIPINO
Ang Paglaganap ng
Relihiyong Islam
___ Nang magising ang kuneho ay
malapit na sa dulo ng karera ang
pagong at hindi na niya kaya pang
habulin kahit anong bilis pa niya.
___ Sinimulan ang paligsahan at sa
simula ay buong bilis na tumakbo ang
kuneho.
___ Ang pagong kahit na mabagal ay
sinimulang maglakad.
___ Nagpasya siyang umidlip muna
sapagkat sa wari niya’y wala nang
pag-asa pang makahabol ang pagong.
___ Napansin niyang sobrang layo na
ng pagong at pinagtatawanan niya
ito.
___ Napansin niyang sobrang layo na
ng pagong at pinagtatawanan niya
ito.
Pagbibigay ng Paksa sa Usapan
Matalino si Dr. Jose P. Rizal.
Natuto siyang bumasa sa gulang na
tatlong taon. Nagtapos siya ng
edukasyong elementarya at sekundarya
na nangunguna sa klase. Marami
siyang kursong natapos. Nag-aral
siya ng medisina, pagpipinta,
paglililok at pagsulat. Naging
matagumpay siya sa mga kursong ito.
1. Sino ang tinutukoy sa kuwento?
2. Anong katangian mayroon si Dr.
Jose P. Rizal batay sa iyong
narinig?
3. Ano sa palagay mo ang paksa ng
kuwento?
Ann: Tess, halika rito. Bilisan mo
ang paglalakad. Baka maluma ang
ibabalita ko sa iyo.
Tess: Bakit Ann? Ano naman ang
ibabalita mo?
Ann: Nagbunga rin ang aking
pagsusunog ng kilay. Nakuha ko ang
pinakamataas na marka sa test.
Tess: Congratulations Ann! Ang
galing-galing mo talaga!
a. Sino-sino ang magpinsan sa
usapan?
b. Bakit tinawag ni Ann ang kanyang
pinsan?
c. Ano ang paksa ng kanilang usapan?
Bigyang-kahulugan ang tambalang
salita na may salungguhit sa bawat
pangungusap.Bilugan ang titik ng
sagot.
1. Nagsusumikap ang mga taong-grasa
na mamuhay ng marangal sa kabila
ng hirap na dinaranas.
a. mayaman c. marangya
b. mahirap d. dukha
A. matapang C. malungkutin
2. Mahirap biruin ang mga taong
balat-sibuyas.
a. matapang c. malungkutin
b. matampuhin d. malakas ang loob
3. Takipsilim na nang dumating ang
aking mga magulang mula sa bukid.
a. umaga na c. tanghali na
b. madilim na d. lumulubog na araw
4. Madaling kausapin ang mga taong
pusong-mamon.
a. mahinhin c. malambot
b. maawain d. masayahin
5. Madalas na nagtataingang-kawali
ang aking kapatid kapag inuutusan.
a. malaki ang tainga
b. Nagbibingibingihan
c. nagbubulag-bulagan
d. may deperensiya sa pandinig
Bigyang-kahulugan ang tambalang
salita na may salungguhit sa bawat
pangungusap. Isulat ang titik ng
tamang sagot sa sagutang papel.
1. Nagsusumikap ang mga taong-grasa
na mamuhay ng marangal sa kabila ng
hirap na dinaranas. A. mayaman B.
mahirap C. marangya D. dukha
A. matapang C. malungkutin
B. matampuhin D. malakas ang loob
Bigyang-kahulugan ang tambalang
salita na may salungguhit sa bawat
pangungusap. Isulat ang titik ng
tamang sagot sa sagutang papel.
1. Nagsusumikap ang mga taong-grasa
na mamuhay ng marangal sa kabila ng
hirap na dinaranas. A. mayaman B.
mahirap C. marangya D. dukha
A. matapang C. malungkutin
B. matampuhin D. malakas ang loob
Isulat ang Tama sa bilang na tumutugon sa
mapanuring pag-iisip batay sa balitang napakinggan
sa radyo, nabasa sa pahayagan o internet at Mali
kung hindi mo ito nabigyan ng mapanuring pag-iisip.
_____1. Naipaliliwanag ko nang maayos at may
kumpletong detalye ang balita ukol sa lindol.
_____ 2. Nababasa ko ang isang balitang tungkol sa
ekonomiya ng Pilipinas.
_____ 3. Naikokompara ko ang tama at mali sa aking
nabasa sa pahayagan o internet.
_____ 4. Naiisa-isa ko ang mga tuntunin sa
pakikinig sa radyo.
_____ 5. Naisasagawa ko ang sunud-sunod na
pamantayan sa pagbasa ng balita.
_____6. Naibabahagi ko ang mga magandang bagay
na nakita ko sa palabas.
_____7. Naisasabuhay ko ang mga magandang aral
na aking nakita sa telebisyon.
_____8. Nakagagawa ako ng sariling desisyon
batay sa aking nakita / narinig sa balita sa
radyo at telebisyon.
_____9.Nakapapasya akong maglaan ng konting
panahon sa paggamit ng cellphone.
_____10.Nasubukan kong maging maingat sa
paggamit ng multi-media tulad ng
computer at cellphone.
Put a checkmark (/) if the statement shows an
application of the 5Rs or a wrong mark (X) if
otherwise.
___1. Renee has started to compost her food scraps
and leaves/yard trimmings. When it all breaks down
into soil, she’ll use it for her garden.
___2. Serena has grown older, so her mother decided
to donate her used clothes to the victims of the
typhoon in Samar.
___3. The Grade 5 pupils are fond of throwing paper
garbage in the trash can.
___4. Tenten is collecting used empty plastic
bottles for his Science project. He plans to make a
lantern out of these bottles.
___5. My older sister kept on throwing away used
Identify the 5R’s showed in each number
(Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Repair)
_____1. Old jeans were donated to the
victims of the typhoon.
_____2. Jason placed and carried his
groceries in old plastic grocery bags.
____3. Margarette used empty plastic bottles
as flowerpots.
____4. Instead of buying a new bag for the
coming school days Denise washed and fixed
her old one.
____5. Mr. Cruz collected the chicken manure
in his poultry and gave it to a shop that
can convert biodegradable materials.
Isulat ang Tama o Mali.
____1. Dapat aminin ang pagkakamali kahit
alam mo na pagtatawanan ka ng ibang tao.
____ 2. Hindi dapat isinasauli ang bagay na
hiniram mo.
____ 3. Tama lang na angkinin ang papuri sa
isang proyektong mahusay na ginawa ng iba.
____ 4. Dapat na isauli sa “Lost and Found”
ang bagay na napulot mo.
____ 5. Dapat na maghintay muna ng pabuya
bago isauli ang isang mahalagang bagay na
napulot mo.
____ 6. Hindi dapat inililihim sa mga
magulang ang problemang kinakaharap.
____ 7. Dapat mag-aral ng mabuti bago
dumating ang araw ng pagsusulit.
____ 8. Hindi tama na itago ang cellphone na
napulot sa palaruan ng paaralan.
____ 9. Dapat isangguni sa guro ang hindi
ninyo pagkakaunawaan ng iyong kamagaral.
____ 10.Hindi tama ang mangopya sa iyong
katabi sa oras ng pagsusulit.
____ 6. Hindi dapat inililihim sa mga
magulang ang problemang kinakaharap.
____ 7. Dapat mag-aral ng mabuti bago
dumating ang araw ng pagsusulit.
____ 8. Hindi tama na itago ang cellphone na
napulot sa palaruan ng paaralan.
____ 9. Dapat isangguni sa guro ang hindi
ninyo pagkakaunawaan ng iyong kamagaral.
____ 10.Hindi tama ang mangopya sa iyong
katabi sa oras ng pagsusulit.
Bilugan ang titik ng tamang sagot sa mga paraan
ng pagbebenta ng mga produkto sa inyong
pamayanan.
1. Karneng baboy
a. papiraso b. nakabote c. dinosena d. kinilo
2. Itlog ng manok
a. papiraso b. nakabote c. nakatrey d. kinilo
3. Bagoong dilis
a. nakabalot b. nakabote c. papiraso d. kinilo
4. Ginataan
a. kinilo b. nakatasa c. nakabasket d. nakatrey
5. Bibingka
a. papiraso b. nakabote c. dinosena d. kinilo
6. Kalabasa
a. dinosena b. kinilo c. nakatali d. nakabaso
7. Upo
a. dinosena b. nakatali c. kinilo d. nakatrey
8. Talong
a. nakatali b. kinilo c. dinosena d. nakabaso
9. Sitaw
a. nakasupot b. kinilo c. nakatali d. nakatasa
10. Pinya
a. papiraso b. nakabote c. dinosena d. kinilo
Ang Pagbebenta ng mga Natatanging Paninda
Sa pagsisimula ng isang negosyo kailangang
isaalang-alang ang pagiging masinop at
malikhain. Ito ay makatutulong para mapalago
at mapangalagaan ng mabuti ang napiling
negosyo. Narito ang ilang mungkahi na dapat
tandaan.
1. Piliin at suriin ng mabuti ang produktong
nais ibenta.
2. Maging mapanuri sa mga produktong
makikita sa mga tindahan at kilatisin ng
mabuti ang presyo, klase ng materyales,
sangkap na ginamit, kulay at iba pa. Kung
matibay at dekalidad ang produkto, bumili ng
magkakahawig na maaaring magsilbing gabay sa
pagbuo ng panibagong produkto.
3. Para lalong mapaganda at masiguro ang
kalidad ng disenyo ng isang produkto
maaaring magtanong at humingi ng mga
suhestiyon mula sa mga kakilala at mamimili.
4. Lumikha ng kaparehong produkto at subukan
ang tibay nito sa pamamagitan ng paggamit
araw-araw. Maaaring ipagamit din ito sa
ibang tao para sa mga karagdagang komento
kung paano mas papagandahin ang produkto.
5. Tanggapin ang mga negatibong komento kung
mayroon man para baguhin at pagandahin ang
kaparehong produkto upang makamit ang
kalidad nito na maaaring tangkilikin ng mga
mamimili.
6. Kung nais makapagbenta ng maramihan at
makakuha ng paunang puhunan, maaaring
6. Kung nais makapagbenta ng maramihan at
makakuha ng paunang puhunan, maaaring
dumulog sa Department of Trade and Industry
(DTI) para sa mga karagdagang konsepto sa
pagdidisenyo at pagbuo ng mga produkto
(product development).
Ang striking o fielding games ay
laro na tinitira ang bola ng paa o
bat. Ito ay ginagawa sa isang
malawak at patag na lugar. Ang mga
striking o fielding games ay isa sa
mga larong maaaring isagawa bilang
larong panlibangan batay sa
Philippine Physical Activity Pyramid
Kickball
Ang Kickball ay isang larong Pinoy na hango
sa larong Baseball at Softball. Ang kaibahan
nito ay walang hawak na bat ang mga
manlalarong nasa Home base at ang bolang
gamit ay mas malaki kaysa sa baseball at
softball. Hindi ito ihahagis kundi igugulong
papunta sa manlalarong nasa home base na ang
layunin ay sipain ito nang malakas at
malayo. Ang layunin ng tagasipa ay makapunta
sa mga base nang hindi natataya at maka-home
run, tulad din ng sa baseball at softball.
Ang larong Kickball ay mainam upang
mapaunlad ang pangkalusugang sangkap tulad
ng pagtatag ng puso at baga (cardio-vascular
endurance) at kakayahang sangkap na puwersa
(power), pagiging maliksi (agility) at bilis
(speed).
Isa sa mga laro na nasa ikalawang antas
ng Physical Activity Pyramid ang larong
Kickball. Ito ay maaaring isagawa ng 3-5
beses sa isang linggo. Ipinakikita sa
Physical Activity Pyramid ang ibat-ibang
rekomendadong gawaing pisikal na
makatutulong upang mapaunlad ang kakayahan
ng katawan na magampanan ang pang araw-araw
Panuto: Isulat ang Tama kung ang pahayag ay tama
at Mali naman kung hindi.
_________ 1. Ang tumbang preso ay halimbawa ng
target games o larong pagtudla.
_________ 2. Ang mga kagamitan sa tumbang preso
ay tsinelas, lata at yeso.
_________ 3. Unang lumaganap sa San Jose,
Bulacan ang larong tumbang preso.
_________ 4. Ang larong pagtudla ay isang uri ng
laro kung saan ang manlalaro ay sumusubok
na ihagis ang pamato upang matamaan o makuha ang
target sa isang itinalagang Lugar.
_________ 5. Ang larong pagtudla ay nasa
ikalimang antas ng Philippine Physical Activity
TAMA
TAMA
MALI
TAMA
MALI
Lagyan ng tsek (/) kung ang
kagamitan ay ginagamit sa tumbang
preso at ekis (x) naman kung hindi.
_____1. tsinelas
_____2. lata
_____3. bola
_____4. stick
_____5. net
/
Lagyan ng tsek (/) kung ang
kagamitan ay ginagamit sa tumbang
preso at ekis (x) naman kung hindi.
_____1. tsinelas
_____2. lata
_____3. bola
_____4. stick
_____5. net
Suriin ang mga sitwasyon. Isulat ang KM kung ito
ay naglalarawan ng kalusugang mental, KE kung
kalusugang emosyonal, at KS kung kalusugang
sosyal.
___1. Tumutulong si Gary sa mga taong mahihirap.
___2. Si Liza ay aktibong nakikilahok sa mga
gawaing pampaaralan.
___3. Isang mapagmahal na bata si Aya kaya
marami siyang kaibigan.
___4. Palaging handa si Rea sa paglutas ng mga
suliraning kanyang kinakaharap.
___5. Si Donna ay may positibong pananaw sa mga
pagsubok na dumadating sa kanyang buhay.
Lagyan ng tsek (/) kung ang mga
salita ay nagpapakita ng mabuting
kalusugang mental at emosyonal at
ekis (X) naman kung hindi.
_____1. Sakitin
_____2. Nanghihina
_____3. Maingat
_____4. Masayahin
_____5. Madaling magalit
_____6. Maliksing kumilos
_____7. Maraming kaibigan
_____8. Madaling mapagod
_____9. Malawak ang pang-unawa
_____10. Nasosolusyunan ang mga
problema.
Isulat ang P kung ang nasa bilang ay
produkto at S naman kung serbisyo.
___1.manicurist ___9. drayber
___2. suman ___10. daing na
isda
___3. tinapay ___11.mechanic
___4. guro ___12. basket
___5. Barbero ___13. gulay
___6. isda ___14. abogado
___7. sapatos ___15.
cellphone

More Related Content

What's hot

Ang Lipunan ng Sinaunang Pilipino
Ang Lipunan ng Sinaunang PilipinoAng Lipunan ng Sinaunang Pilipino
Ang Lipunan ng Sinaunang Pilipino
RitchenMadura
 
AP 5 PPT Q4 W5 - Ang Kalakalang Galyon.pptx
AP 5 PPT Q4 W5 - Ang Kalakalang Galyon.pptxAP 5 PPT Q4 W5 - Ang Kalakalang Galyon.pptx
AP 5 PPT Q4 W5 - Ang Kalakalang Galyon.pptx
RanjellAllainBayonaT
 
AP5-Q1-W6.pptx
AP5-Q1-W6.pptxAP5-Q1-W6.pptx
AP5-Q1-W6.pptx
ShirleyPicio3
 
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
josefadrilan2
 
Programa ng-pamahalaan-sa-panahon-ng-pananakop- (1)
Programa ng-pamahalaan-sa-panahon-ng-pananakop- (1)Programa ng-pamahalaan-sa-panahon-ng-pananakop- (1)
Programa ng-pamahalaan-sa-panahon-ng-pananakop- (1)
Panimbang Nasrifa
 
Dlp araling panlipunan 5 sosyo kultural w6
Dlp araling panlipunan 5 sosyo kultural w6Dlp araling panlipunan 5 sosyo kultural w6
Dlp araling panlipunan 5 sosyo kultural w6
jeffreyflores18
 
Balangkas ng pamahalaang kolonya
Balangkas ng pamahalaang kolonyaBalangkas ng pamahalaang kolonya
Balangkas ng pamahalaang kolonya
Cool Kid
 
Aralin 3 mga paraan ng pananakop ng mga espanyol
Aralin 3 mga paraan ng pananakop ng mga espanyolAralin 3 mga paraan ng pananakop ng mga espanyol
Aralin 3 mga paraan ng pananakop ng mga espanyol
Justine Therese Zamora
 
Pagwawakas ng Kalakalang Galyon
Pagwawakas ng Kalakalang GalyonPagwawakas ng Kalakalang Galyon
Pagwawakas ng Kalakalang Galyon
Ella Socia
 
Pagbabagong Anyo ng Bayan (Reduccion, Pagbabagong Anyo, Ang Bayan sa Kaayusan...
Pagbabagong Anyo ng Bayan (Reduccion, Pagbabagong Anyo, Ang Bayan sa Kaayusan...Pagbabagong Anyo ng Bayan (Reduccion, Pagbabagong Anyo, Ang Bayan sa Kaayusan...
Pagbabagong Anyo ng Bayan (Reduccion, Pagbabagong Anyo, Ang Bayan sa Kaayusan...
Judith Ruga
 
Patakarang pangkabuhayan sa panahon ng mga kastila
Patakarang pangkabuhayan sa panahon ng mga kastilaPatakarang pangkabuhayan sa panahon ng mga kastila
Patakarang pangkabuhayan sa panahon ng mga kastila
Cool Kid
 
Lesson Plan - Aralin 4 Ang Pagdating ng Espanyol sa Pilipinas
Lesson Plan - Aralin 4 Ang Pagdating ng Espanyol sa PilipinasLesson Plan - Aralin 4 Ang Pagdating ng Espanyol sa Pilipinas
Lesson Plan - Aralin 4 Ang Pagdating ng Espanyol sa Pilipinas
Mavict Obar
 
Mga Bayani ng mga Lalawigan
Mga Bayani ng mga LalawiganMga Bayani ng mga Lalawigan
Mga Bayani ng mga Lalawigan
RitchenMadura
 
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asyaUna at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
darleneamarasigan
 
MAPEH 5 - ARTS PPT Q3 - Aralin 3-7 - Iba’t Ibang Gamit Ng Printed Artwork, Re...
MAPEH 5 - ARTS PPT Q3 - Aralin 3-7 - Iba’t Ibang Gamit Ng Printed Artwork, Re...MAPEH 5 - ARTS PPT Q3 - Aralin 3-7 - Iba’t Ibang Gamit Ng Printed Artwork, Re...
MAPEH 5 - ARTS PPT Q3 - Aralin 3-7 - Iba’t Ibang Gamit Ng Printed Artwork, Re...
SHELLABONSATO1
 
Sinaunang Sining at Arkitektura
Sinaunang Sining at ArkitekturaSinaunang Sining at Arkitektura
Sinaunang Sining at Arkitektura
MAILYNVIODOR1
 
Ang pamahalaan ng pilipinas
Ang pamahalaan ng pilipinasAng pamahalaan ng pilipinas
Ang pamahalaan ng pilipinas
Alice Bernardo
 

What's hot (20)

Pueblo
PuebloPueblo
Pueblo
 
Ang Lipunan ng Sinaunang Pilipino
Ang Lipunan ng Sinaunang PilipinoAng Lipunan ng Sinaunang Pilipino
Ang Lipunan ng Sinaunang Pilipino
 
AP 5 PPT Q4 W5 - Ang Kalakalang Galyon.pptx
AP 5 PPT Q4 W5 - Ang Kalakalang Galyon.pptxAP 5 PPT Q4 W5 - Ang Kalakalang Galyon.pptx
AP 5 PPT Q4 W5 - Ang Kalakalang Galyon.pptx
 
AP5-Q1-W6.pptx
AP5-Q1-W6.pptxAP5-Q1-W6.pptx
AP5-Q1-W6.pptx
 
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
 
ang reppormasyon
ang reppormasyonang reppormasyon
ang reppormasyon
 
Programa ng-pamahalaan-sa-panahon-ng-pananakop- (1)
Programa ng-pamahalaan-sa-panahon-ng-pananakop- (1)Programa ng-pamahalaan-sa-panahon-ng-pananakop- (1)
Programa ng-pamahalaan-sa-panahon-ng-pananakop- (1)
 
Dlp araling panlipunan 5 sosyo kultural w6
Dlp araling panlipunan 5 sosyo kultural w6Dlp araling panlipunan 5 sosyo kultural w6
Dlp araling panlipunan 5 sosyo kultural w6
 
Balangkas ng pamahalaang kolonya
Balangkas ng pamahalaang kolonyaBalangkas ng pamahalaang kolonya
Balangkas ng pamahalaang kolonya
 
Aralin 3 mga paraan ng pananakop ng mga espanyol
Aralin 3 mga paraan ng pananakop ng mga espanyolAralin 3 mga paraan ng pananakop ng mga espanyol
Aralin 3 mga paraan ng pananakop ng mga espanyol
 
Pagwawakas ng Kalakalang Galyon
Pagwawakas ng Kalakalang GalyonPagwawakas ng Kalakalang Galyon
Pagwawakas ng Kalakalang Galyon
 
Pagbabagong Anyo ng Bayan (Reduccion, Pagbabagong Anyo, Ang Bayan sa Kaayusan...
Pagbabagong Anyo ng Bayan (Reduccion, Pagbabagong Anyo, Ang Bayan sa Kaayusan...Pagbabagong Anyo ng Bayan (Reduccion, Pagbabagong Anyo, Ang Bayan sa Kaayusan...
Pagbabagong Anyo ng Bayan (Reduccion, Pagbabagong Anyo, Ang Bayan sa Kaayusan...
 
Patakarang pangkabuhayan sa panahon ng mga kastila
Patakarang pangkabuhayan sa panahon ng mga kastilaPatakarang pangkabuhayan sa panahon ng mga kastila
Patakarang pangkabuhayan sa panahon ng mga kastila
 
Lesson Plan - Aralin 4 Ang Pagdating ng Espanyol sa Pilipinas
Lesson Plan - Aralin 4 Ang Pagdating ng Espanyol sa PilipinasLesson Plan - Aralin 4 Ang Pagdating ng Espanyol sa Pilipinas
Lesson Plan - Aralin 4 Ang Pagdating ng Espanyol sa Pilipinas
 
Mga Bayani ng mga Lalawigan
Mga Bayani ng mga LalawiganMga Bayani ng mga Lalawigan
Mga Bayani ng mga Lalawigan
 
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asyaUna at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
 
MAPEH 5 - ARTS PPT Q3 - Aralin 3-7 - Iba’t Ibang Gamit Ng Printed Artwork, Re...
MAPEH 5 - ARTS PPT Q3 - Aralin 3-7 - Iba’t Ibang Gamit Ng Printed Artwork, Re...MAPEH 5 - ARTS PPT Q3 - Aralin 3-7 - Iba’t Ibang Gamit Ng Printed Artwork, Re...
MAPEH 5 - ARTS PPT Q3 - Aralin 3-7 - Iba’t Ibang Gamit Ng Printed Artwork, Re...
 
Sinaunang Sining at Arkitektura
Sinaunang Sining at ArkitekturaSinaunang Sining at Arkitektura
Sinaunang Sining at Arkitektura
 
Ang pamahalaan ng pilipinas
Ang pamahalaan ng pilipinasAng pamahalaan ng pilipinas
Ang pamahalaan ng pilipinas
 
Gr 8 4th aralin 1
Gr 8 4th aralin 1Gr 8 4th aralin 1
Gr 8 4th aralin 1
 

Similar to AP & Filipino.pptx

AP5_Q1_Module 3.pdf
AP5_Q1_Module 3.pdfAP5_Q1_Module 3.pdf
AP5_Q1_Module 3.pdf
GLORIFIEPITOGO
 
Aralin 6 kultura ng mga Sinaunang Filipino
Aralin 6  kultura ng mga Sinaunang FilipinoAralin 6  kultura ng mga Sinaunang Filipino
Aralin 6 kultura ng mga Sinaunang Filipino
Forrest Cunningham
 
Panitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
Panitikan Bago Dumating Ang Mga KastilaPanitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
Panitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
Merland Mabait
 
Proyekto sa araling panlipunan.docx
Proyekto sa araling panlipunan.docxProyekto sa araling panlipunan.docx
Proyekto sa araling panlipunan.docx
jennellemendez
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docx
LeteciaFonbuena4
 
AP5-Q1-W4.pptx
AP5-Q1-W4.pptxAP5-Q1-W4.pptx
AP5-Q1-W4.pptx
ShirleyPicio3
 
Panahon Bago Dumating Ang Kastila
Panahon Bago Dumating Ang KastilaPanahon Bago Dumating Ang Kastila
Panahon Bago Dumating Ang Kastila
Jered Adal
 
Panahon bago dumating ang mga kastila
Panahon bago dumating ang mga kastilaPanahon bago dumating ang mga kastila
Panahon bago dumating ang mga kastila
Marie Louise Sy
 
AP5_Q3_SLM3_V.pdf
AP5_Q3_SLM3_V.pdfAP5_Q3_SLM3_V.pdf
AP5_Q3_SLM3_V.pdf
CamelleMedina2
 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
LiezelRagas1
 
Domain2 linguisticsoftl
Domain2 linguisticsoftlDomain2 linguisticsoftl
Domain2 linguisticsoftl
rej_temple
 
Panitikang-Pilipino - Tulatalakay ito mga akdang pampanitikang nabuo ng ating...
Panitikang-Pilipino - Tulatalakay ito mga akdang pampanitikang nabuo ng ating...Panitikang-Pilipino - Tulatalakay ito mga akdang pampanitikang nabuo ng ating...
Panitikang-Pilipino - Tulatalakay ito mga akdang pampanitikang nabuo ng ating...
GIFTQUEENSAAVEDRA
 
Panitikang Pilipino 2.pptx
Panitikang Pilipino 2.pptxPanitikang Pilipino 2.pptx
Panitikang Pilipino 2.pptx
GIFTQUEENSAAVEDRA
 
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangayModyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay
南 睿
 
EPP.pptx
EPP.pptxEPP.pptx
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
Alexis Trinidad
 
Q1, m2
Q1, m2Q1, m2
panahon ng pananakop ng mga amerikano at impluwensya nila
panahon ng pananakop ng mga amerikano at impluwensya nilapanahon ng pananakop ng mga amerikano at impluwensya nila
panahon ng pananakop ng mga amerikano at impluwensya nila
BrianIvanUlawCayugan
 
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
jetsetter22
 

Similar to AP & Filipino.pptx (20)

AP5_Q1_Module 3.pdf
AP5_Q1_Module 3.pdfAP5_Q1_Module 3.pdf
AP5_Q1_Module 3.pdf
 
Aralin 6 kultura ng mga Sinaunang Filipino
Aralin 6  kultura ng mga Sinaunang FilipinoAralin 6  kultura ng mga Sinaunang Filipino
Aralin 6 kultura ng mga Sinaunang Filipino
 
Panitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
Panitikan Bago Dumating Ang Mga KastilaPanitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
Panitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
 
Proyekto sa araling panlipunan.docx
Proyekto sa araling panlipunan.docxProyekto sa araling panlipunan.docx
Proyekto sa araling panlipunan.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docx
 
AP5-Q1-W4.pptx
AP5-Q1-W4.pptxAP5-Q1-W4.pptx
AP5-Q1-W4.pptx
 
Panahon Bago Dumating Ang Kastila
Panahon Bago Dumating Ang KastilaPanahon Bago Dumating Ang Kastila
Panahon Bago Dumating Ang Kastila
 
Panahon bago dumating ang mga kastila
Panahon bago dumating ang mga kastilaPanahon bago dumating ang mga kastila
Panahon bago dumating ang mga kastila
 
AP5_Q3_SLM3_V.pdf
AP5_Q3_SLM3_V.pdfAP5_Q3_SLM3_V.pdf
AP5_Q3_SLM3_V.pdf
 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 
Domain2 linguisticsoftl
Domain2 linguisticsoftlDomain2 linguisticsoftl
Domain2 linguisticsoftl
 
Panitikang-Pilipino - Tulatalakay ito mga akdang pampanitikang nabuo ng ating...
Panitikang-Pilipino - Tulatalakay ito mga akdang pampanitikang nabuo ng ating...Panitikang-Pilipino - Tulatalakay ito mga akdang pampanitikang nabuo ng ating...
Panitikang-Pilipino - Tulatalakay ito mga akdang pampanitikang nabuo ng ating...
 
Panitikang Pilipino 2.pptx
Panitikang Pilipino 2.pptxPanitikang Pilipino 2.pptx
Panitikang Pilipino 2.pptx
 
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangayModyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay
 
EPP.pptx
EPP.pptxEPP.pptx
EPP.pptx
 
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
 
Q1, m2
Q1, m2Q1, m2
Q1, m2
 
panahon ng pananakop ng mga amerikano at impluwensya nila
panahon ng pananakop ng mga amerikano at impluwensya nilapanahon ng pananakop ng mga amerikano at impluwensya nila
panahon ng pananakop ng mga amerikano at impluwensya nila
 
Q1, m3
Q1, m3Q1, m3
Q1, m3
 
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
 

More from JellyJoyRosarioFerna

MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptxMATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
JellyJoyRosarioFerna
 
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptxRELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
JellyJoyRosarioFerna
 
class orientation.pptx
class orientation.pptxclass orientation.pptx
class orientation.pptx
JellyJoyRosarioFerna
 
Science-5R's in Waste Management.pptx
Science-5R's in Waste Management.pptxScience-5R's in Waste Management.pptx
Science-5R's in Waste Management.pptx
JellyJoyRosarioFerna
 
Mga Aralin sa Week 4
Mga Aralin sa Week 4Mga Aralin sa Week 4
Mga Aralin sa Week 4
JellyJoyRosarioFerna
 
LATHALAIN.pptx
LATHALAIN.pptxLATHALAIN.pptx
LATHALAIN.pptx
JellyJoyRosarioFerna
 
light.pptx
light.pptxlight.pptx
Compound Sentences.ppt
Compound Sentences.pptCompound Sentences.ppt
Compound Sentences.ppt
JellyJoyRosarioFerna
 
PLEDGE.pptx
PLEDGE.pptxPLEDGE.pptx

More from JellyJoyRosarioFerna (10)

MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptxMATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
MATHEMACAL INVESTIGATION IN GRADE 5.pptx
 
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptxRELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
RELEVANCE-OF-MATHEMATICAL-INVESTIGATION-DURING-PANDEMIC-rhodalyn.pptx
 
class orientation.pptx
class orientation.pptxclass orientation.pptx
class orientation.pptx
 
Science-5R's in Waste Management.pptx
Science-5R's in Waste Management.pptxScience-5R's in Waste Management.pptx
Science-5R's in Waste Management.pptx
 
Mga Aralin sa Week 4
Mga Aralin sa Week 4Mga Aralin sa Week 4
Mga Aralin sa Week 4
 
LATHALAIN.pptx
LATHALAIN.pptxLATHALAIN.pptx
LATHALAIN.pptx
 
light.pptx
light.pptxlight.pptx
light.pptx
 
Compound Sentences.ppt
Compound Sentences.pptCompound Sentences.ppt
Compound Sentences.ppt
 
MAPEH.pptx
MAPEH.pptxMAPEH.pptx
MAPEH.pptx
 
PLEDGE.pptx
PLEDGE.pptxPLEDGE.pptx
PLEDGE.pptx
 

Recently uploaded

MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculumMATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
nelavi131
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
shennamalnegro1
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
CristalTeves
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
ShennaPanes
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
JaiahMarieAdo
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Leonor Bagnos
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 

Recently uploaded (9)

MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculumMATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 

AP & Filipino.pptx

 • 2. Suriin ang timeline sa pagkakasunod- sunod ng mga pangyayaring nagbigay- daan sa paglaganap ng Relihiyong Islam sa bansa.  1210 -Unang nakipagkalakalan ang mga Arabong Muslim sa mga sinaunang Pilipino.  1280 -Ang pagdating sa Sulu si Tuan Mashi’ka na itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas.
 • 3.  1380 - Ang pagdating ni Karim Ul- Makdum mula sa Malacca at nangaral ng Islam sa Sulu.  1390 - Matagumpay na nahikayat ni Raja Baginda ang mga katutubo sa Sulu na sumapi sa relihiyong Islam.  1450 -Dumating mula sa Palembang si Abu Bakr at nagpalaganap ng Islam sa Sulu.
 • 4. Si Abu Bakr ang nagpalaganap ng Islam sa Sulu. Pinagkalooban siya ng pangalang Sharif ul- Hashim nang maging kauna-unahang sultan ng itinatag niyang pamahalaang batay sa Sultanato ng Arabia. Sa panahon niya ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Sulu. Mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Luzon at Visayas.
 • 5. Gayunpaman, mabilis ding natuldukan ang paglaganap na ito pagdating ng mga Espanyol. Nagtungo ang mga Pilipinong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili kaya patuloy pa ring pangunahing paniniwala ang relihiyong Islam sa rehiyon ng Mindanao.
 • 6. Mindanao mangangalakal Sulu Tuan Masha’ika Paramisuli Pilipino Pumili ng salita sa loob ng kahon para mabuo ang bawat pahayag.
 • 7. 1. Ang mga ______________ay mayroon nang sistema ng pananampalataya noon bago paman dumating ang mga Muslim. 2. Ang Relihiyong Islam ay dala ng mga ________________ na Arabong Muslim. 3. Mula sa ________ sa Mindanao, ang Relihiyong Islam ay mabilis na lumaganap sa Visayas at Luzon. 4. Islam ang pangunahing paniniwala sa lugar ng _____________. 5. Itinuturing si _____________ ang kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa
 • 8. Sinaunang Kabihasnang Asyano: Ang Pagkabuo ng Lipunan at Pagkakakilanlang Pilipino
 • 9. Ang kabihasnan o sibilisasyon ay isang yugto ng ating kasaysayan kung saan ang mga tao ay may mataas na kaalaman sa mga bagay-bagay katulad ng agham at matematika. Isang sukatan ng isang mayaman o mataas na kabihasnan o sibilisasyon ay ang impluwensyang naipamana nito na humubog ng kasaysayan at ang bunga nito sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon.
 • 10. Malaki ang naging kontribusyon ng sinaunang kabihasnang Asyano sa pagkakabuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. Isang patunay sa mga kontribusyong ito ay ang paniniwala nila sa ibat ibang Diyos Naniniwala din sila na may mga espiritu sa kalikasan na tinatawag nila ang paniniwalang ito na animism.
 • 11. Mataas ang pagpapahalaga ng mga ninuno sa yumao, ito ay kanilang nililinis, dinadamitan ng espesyal na damit at pinababaunan ng mahahalagang gamit sa loob ng kabaong, at hinuhukay na muli, kinukuha ang tuyong mga buto at inilalagay sa espesyal na banga.
 • 12. Ang Relihiyong Islam naman ay nagsimulang lumaganap sa bansa nang nakipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga Arabo. Mula sa Qu’ran, ang banal na aklat ng Islam ang kanilang mga batas. Muslim ang tawag sa mga taong kaanib sa Relihiyong Islam. Ang mga Muslim ay maaaring Makita natin sa ibat ibang bahagi ng bansa bagamat ang karamihan sa kanila ay nakatira sa Mindanao.
 • 13. Nagkaroon ng ambag ang mga sinaunang Pilipino sa larangan ng pagsulat. Ginamit nila ang Baybayin bilang alpabeto ng mga sinaunang Pilipino. Binubuo ito ng 17 titik na may tatlong patinig at 14 na katinig.
 • 14. Mayaman sa musika ang mga sinaunang Pilipino. Gumamit ang mga Pilipino sa Cordillera ng instrument gangsa, sa mga taga Bontok naman ay kalelang, at sa mga Tagalog tambuli. Ang dallot naman ay isang kilalang awit na inaawit tuwing naghaharana ang mga Ilokano. Ang sayaw na Tinikling, Pagdiwata ng Palawan, Salisid ng Kalinga at Bangibang ng Ifugao ay nagpapakilala din sa atin bilang Pilipino.
 • 15. Sa panitikang Pilipino ay kilala ang Darangan ng mga Maranao at Ibalon ng mga Bicolano.Mayaman din sa larangan ng sining ang ating mga ninuno. Makikita ito sa mga kasangkapang gamit nila na yari sa mga metal.
 • 16. Iniaayon ng mga Pilipino ang kanilang pagpili ng tirahan sa kanilang lugar. May nakatira sa tabing ilog, dagat, yungib, at kabundukan. Naging kilala ang bahay- kubo bilang tirahan nila sa pagdaan ng panahon. Tinatawag na Fayu o Fale ang tirahan ng mga taga Cordillera.
 • 17. Samantalang sa Mindanao ay makikita ang pamamahay na may impluwensyang Islam na kung tawagin ay Torogan. Ang mga Badjao sa Sulu ay kapansin-pansin ang mga tirahan na may tiyakad na nakaangat sa katubugan sa baybaying-dagat.
 • 18. Samantalang sa Mindanao ay makikita ang pamamahay na may impluwensyang Islam na kung tawagin ay Torogan. Ang mga Badjao sa Sulu ay kapansin-pansin ang mga tirahan na may tiyakad na nakaangat sa katubugan sa baybaying-dagat.
 • 19. Pumili ng tamang sagot sa mga salitang nasa panaklong paramabuo ang kaisipan ng talata. Isulat ito sa papel. 1. Ang (kabihasnan, kontribusyon) o pamayanan kung saan ang mga tao ay may mataas na kaalaman sa mga bagay- bagay katulad ng agham, matematika at iba pa ang siyang sukatan sa pagkilala kung gaano kayaman ang
 • 20. 2. May paniniwala sila na may espiritu ang kalikasan at mga pamahiin na tinatawag na (animismo, kristiyanismo). 3. Ang Relihiyong Islam ay nagsimulang lumaganap sa bansa nang (nakipagkalakalan, nakipaglaban) ang mga sinaunang Pilipino sa mga Arabo.
 • 21. 4. Ang (alibata, baybayin) ay ang alpabeto ng mga sinaunang Pilipino. Binubuo ito ng 17 titik na may tatlong patinig at 14 na katinig. 5. Naging kilala ang (bungalow, bahay-kubo) bilang tirahan ng mga sinaunang Pilipino noong Panahong Pre-Kolonyal.
 • 23. ___ Nang magising ang kuneho ay malapit na sa dulo ng karera ang pagong at hindi na niya kaya pang habulin kahit anong bilis pa niya.
 • 24. ___ Sinimulan ang paligsahan at sa simula ay buong bilis na tumakbo ang kuneho.
 • 25. ___ Ang pagong kahit na mabagal ay sinimulang maglakad.
 • 26. ___ Nagpasya siyang umidlip muna sapagkat sa wari niya’y wala nang pag-asa pang makahabol ang pagong.
 • 27. ___ Napansin niyang sobrang layo na ng pagong at pinagtatawanan niya ito.
 • 28. ___ Napansin niyang sobrang layo na ng pagong at pinagtatawanan niya ito.
 • 29. Pagbibigay ng Paksa sa Usapan
 • 30. Matalino si Dr. Jose P. Rizal. Natuto siyang bumasa sa gulang na tatlong taon. Nagtapos siya ng edukasyong elementarya at sekundarya na nangunguna sa klase. Marami siyang kursong natapos. Nag-aral siya ng medisina, pagpipinta, paglililok at pagsulat. Naging matagumpay siya sa mga kursong ito.
 • 31. 1. Sino ang tinutukoy sa kuwento? 2. Anong katangian mayroon si Dr. Jose P. Rizal batay sa iyong narinig? 3. Ano sa palagay mo ang paksa ng kuwento?
 • 32. Ann: Tess, halika rito. Bilisan mo ang paglalakad. Baka maluma ang ibabalita ko sa iyo. Tess: Bakit Ann? Ano naman ang ibabalita mo? Ann: Nagbunga rin ang aking pagsusunog ng kilay. Nakuha ko ang pinakamataas na marka sa test. Tess: Congratulations Ann! Ang galing-galing mo talaga!
 • 33. a. Sino-sino ang magpinsan sa usapan? b. Bakit tinawag ni Ann ang kanyang pinsan? c. Ano ang paksa ng kanilang usapan?
 • 34. Bigyang-kahulugan ang tambalang salita na may salungguhit sa bawat pangungusap.Bilugan ang titik ng sagot. 1. Nagsusumikap ang mga taong-grasa na mamuhay ng marangal sa kabila ng hirap na dinaranas. a. mayaman c. marangya b. mahirap d. dukha A. matapang C. malungkutin
 • 35. 2. Mahirap biruin ang mga taong balat-sibuyas. a. matapang c. malungkutin b. matampuhin d. malakas ang loob 3. Takipsilim na nang dumating ang aking mga magulang mula sa bukid. a. umaga na c. tanghali na b. madilim na d. lumulubog na araw
 • 36. 4. Madaling kausapin ang mga taong pusong-mamon. a. mahinhin c. malambot b. maawain d. masayahin 5. Madalas na nagtataingang-kawali ang aking kapatid kapag inuutusan. a. malaki ang tainga b. Nagbibingibingihan c. nagbubulag-bulagan d. may deperensiya sa pandinig
 • 37. Bigyang-kahulugan ang tambalang salita na may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Nagsusumikap ang mga taong-grasa na mamuhay ng marangal sa kabila ng hirap na dinaranas. A. mayaman B. mahirap C. marangya D. dukha A. matapang C. malungkutin B. matampuhin D. malakas ang loob
 • 38. Bigyang-kahulugan ang tambalang salita na may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Nagsusumikap ang mga taong-grasa na mamuhay ng marangal sa kabila ng hirap na dinaranas. A. mayaman B. mahirap C. marangya D. dukha A. matapang C. malungkutin B. matampuhin D. malakas ang loob
 • 39. Isulat ang Tama sa bilang na tumutugon sa mapanuring pag-iisip batay sa balitang napakinggan sa radyo, nabasa sa pahayagan o internet at Mali kung hindi mo ito nabigyan ng mapanuring pag-iisip. _____1. Naipaliliwanag ko nang maayos at may kumpletong detalye ang balita ukol sa lindol. _____ 2. Nababasa ko ang isang balitang tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas. _____ 3. Naikokompara ko ang tama at mali sa aking nabasa sa pahayagan o internet. _____ 4. Naiisa-isa ko ang mga tuntunin sa pakikinig sa radyo. _____ 5. Naisasagawa ko ang sunud-sunod na pamantayan sa pagbasa ng balita.
 • 40. _____6. Naibabahagi ko ang mga magandang bagay na nakita ko sa palabas. _____7. Naisasabuhay ko ang mga magandang aral na aking nakita sa telebisyon. _____8. Nakagagawa ako ng sariling desisyon batay sa aking nakita / narinig sa balita sa radyo at telebisyon. _____9.Nakapapasya akong maglaan ng konting panahon sa paggamit ng cellphone. _____10.Nasubukan kong maging maingat sa paggamit ng multi-media tulad ng computer at cellphone.
 • 41. Put a checkmark (/) if the statement shows an application of the 5Rs or a wrong mark (X) if otherwise. ___1. Renee has started to compost her food scraps and leaves/yard trimmings. When it all breaks down into soil, she’ll use it for her garden. ___2. Serena has grown older, so her mother decided to donate her used clothes to the victims of the typhoon in Samar. ___3. The Grade 5 pupils are fond of throwing paper garbage in the trash can. ___4. Tenten is collecting used empty plastic bottles for his Science project. He plans to make a lantern out of these bottles. ___5. My older sister kept on throwing away used
 • 42. Identify the 5R’s showed in each number (Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Repair) _____1. Old jeans were donated to the victims of the typhoon. _____2. Jason placed and carried his groceries in old plastic grocery bags. ____3. Margarette used empty plastic bottles as flowerpots. ____4. Instead of buying a new bag for the coming school days Denise washed and fixed her old one. ____5. Mr. Cruz collected the chicken manure in his poultry and gave it to a shop that can convert biodegradable materials.
 • 43. Isulat ang Tama o Mali. ____1. Dapat aminin ang pagkakamali kahit alam mo na pagtatawanan ka ng ibang tao. ____ 2. Hindi dapat isinasauli ang bagay na hiniram mo. ____ 3. Tama lang na angkinin ang papuri sa isang proyektong mahusay na ginawa ng iba. ____ 4. Dapat na isauli sa “Lost and Found” ang bagay na napulot mo. ____ 5. Dapat na maghintay muna ng pabuya bago isauli ang isang mahalagang bagay na napulot mo.
 • 44. ____ 6. Hindi dapat inililihim sa mga magulang ang problemang kinakaharap. ____ 7. Dapat mag-aral ng mabuti bago dumating ang araw ng pagsusulit. ____ 8. Hindi tama na itago ang cellphone na napulot sa palaruan ng paaralan. ____ 9. Dapat isangguni sa guro ang hindi ninyo pagkakaunawaan ng iyong kamagaral. ____ 10.Hindi tama ang mangopya sa iyong katabi sa oras ng pagsusulit.
 • 45. ____ 6. Hindi dapat inililihim sa mga magulang ang problemang kinakaharap. ____ 7. Dapat mag-aral ng mabuti bago dumating ang araw ng pagsusulit. ____ 8. Hindi tama na itago ang cellphone na napulot sa palaruan ng paaralan. ____ 9. Dapat isangguni sa guro ang hindi ninyo pagkakaunawaan ng iyong kamagaral. ____ 10.Hindi tama ang mangopya sa iyong katabi sa oras ng pagsusulit.
 • 46. Bilugan ang titik ng tamang sagot sa mga paraan ng pagbebenta ng mga produkto sa inyong pamayanan. 1. Karneng baboy a. papiraso b. nakabote c. dinosena d. kinilo 2. Itlog ng manok a. papiraso b. nakabote c. nakatrey d. kinilo 3. Bagoong dilis a. nakabalot b. nakabote c. papiraso d. kinilo 4. Ginataan a. kinilo b. nakatasa c. nakabasket d. nakatrey 5. Bibingka a. papiraso b. nakabote c. dinosena d. kinilo
 • 47. 6. Kalabasa a. dinosena b. kinilo c. nakatali d. nakabaso 7. Upo a. dinosena b. nakatali c. kinilo d. nakatrey 8. Talong a. nakatali b. kinilo c. dinosena d. nakabaso 9. Sitaw a. nakasupot b. kinilo c. nakatali d. nakatasa 10. Pinya a. papiraso b. nakabote c. dinosena d. kinilo
 • 48. Ang Pagbebenta ng mga Natatanging Paninda Sa pagsisimula ng isang negosyo kailangang isaalang-alang ang pagiging masinop at malikhain. Ito ay makatutulong para mapalago at mapangalagaan ng mabuti ang napiling negosyo. Narito ang ilang mungkahi na dapat tandaan. 1. Piliin at suriin ng mabuti ang produktong nais ibenta.
 • 49. 2. Maging mapanuri sa mga produktong makikita sa mga tindahan at kilatisin ng mabuti ang presyo, klase ng materyales, sangkap na ginamit, kulay at iba pa. Kung matibay at dekalidad ang produkto, bumili ng magkakahawig na maaaring magsilbing gabay sa pagbuo ng panibagong produkto. 3. Para lalong mapaganda at masiguro ang kalidad ng disenyo ng isang produkto maaaring magtanong at humingi ng mga suhestiyon mula sa mga kakilala at mamimili.
 • 50. 4. Lumikha ng kaparehong produkto at subukan ang tibay nito sa pamamagitan ng paggamit araw-araw. Maaaring ipagamit din ito sa ibang tao para sa mga karagdagang komento kung paano mas papagandahin ang produkto. 5. Tanggapin ang mga negatibong komento kung mayroon man para baguhin at pagandahin ang kaparehong produkto upang makamit ang kalidad nito na maaaring tangkilikin ng mga mamimili. 6. Kung nais makapagbenta ng maramihan at makakuha ng paunang puhunan, maaaring
 • 51. 6. Kung nais makapagbenta ng maramihan at makakuha ng paunang puhunan, maaaring dumulog sa Department of Trade and Industry (DTI) para sa mga karagdagang konsepto sa pagdidisenyo at pagbuo ng mga produkto (product development).
 • 52. Ang striking o fielding games ay laro na tinitira ang bola ng paa o bat. Ito ay ginagawa sa isang malawak at patag na lugar. Ang mga striking o fielding games ay isa sa mga larong maaaring isagawa bilang larong panlibangan batay sa Philippine Physical Activity Pyramid
 • 53. Kickball Ang Kickball ay isang larong Pinoy na hango sa larong Baseball at Softball. Ang kaibahan nito ay walang hawak na bat ang mga manlalarong nasa Home base at ang bolang gamit ay mas malaki kaysa sa baseball at softball. Hindi ito ihahagis kundi igugulong papunta sa manlalarong nasa home base na ang layunin ay sipain ito nang malakas at malayo. Ang layunin ng tagasipa ay makapunta sa mga base nang hindi natataya at maka-home run, tulad din ng sa baseball at softball.
 • 54. Ang larong Kickball ay mainam upang mapaunlad ang pangkalusugang sangkap tulad ng pagtatag ng puso at baga (cardio-vascular endurance) at kakayahang sangkap na puwersa (power), pagiging maliksi (agility) at bilis (speed). Isa sa mga laro na nasa ikalawang antas ng Physical Activity Pyramid ang larong Kickball. Ito ay maaaring isagawa ng 3-5 beses sa isang linggo. Ipinakikita sa Physical Activity Pyramid ang ibat-ibang rekomendadong gawaing pisikal na makatutulong upang mapaunlad ang kakayahan ng katawan na magampanan ang pang araw-araw
 • 55. Panuto: Isulat ang Tama kung ang pahayag ay tama at Mali naman kung hindi. _________ 1. Ang tumbang preso ay halimbawa ng target games o larong pagtudla. _________ 2. Ang mga kagamitan sa tumbang preso ay tsinelas, lata at yeso. _________ 3. Unang lumaganap sa San Jose, Bulacan ang larong tumbang preso. _________ 4. Ang larong pagtudla ay isang uri ng laro kung saan ang manlalaro ay sumusubok na ihagis ang pamato upang matamaan o makuha ang target sa isang itinalagang Lugar. _________ 5. Ang larong pagtudla ay nasa ikalimang antas ng Philippine Physical Activity TAMA TAMA MALI TAMA MALI
 • 56. Lagyan ng tsek (/) kung ang kagamitan ay ginagamit sa tumbang preso at ekis (x) naman kung hindi. _____1. tsinelas _____2. lata _____3. bola _____4. stick _____5. net /
 • 57. Lagyan ng tsek (/) kung ang kagamitan ay ginagamit sa tumbang preso at ekis (x) naman kung hindi. _____1. tsinelas _____2. lata _____3. bola _____4. stick _____5. net
 • 58. Suriin ang mga sitwasyon. Isulat ang KM kung ito ay naglalarawan ng kalusugang mental, KE kung kalusugang emosyonal, at KS kung kalusugang sosyal. ___1. Tumutulong si Gary sa mga taong mahihirap. ___2. Si Liza ay aktibong nakikilahok sa mga gawaing pampaaralan. ___3. Isang mapagmahal na bata si Aya kaya marami siyang kaibigan. ___4. Palaging handa si Rea sa paglutas ng mga suliraning kanyang kinakaharap. ___5. Si Donna ay may positibong pananaw sa mga pagsubok na dumadating sa kanyang buhay.
 • 59. Lagyan ng tsek (/) kung ang mga salita ay nagpapakita ng mabuting kalusugang mental at emosyonal at ekis (X) naman kung hindi. _____1. Sakitin _____2. Nanghihina _____3. Maingat _____4. Masayahin _____5. Madaling magalit
 • 60. _____6. Maliksing kumilos _____7. Maraming kaibigan _____8. Madaling mapagod _____9. Malawak ang pang-unawa _____10. Nasosolusyunan ang mga problema.
 • 61. Isulat ang P kung ang nasa bilang ay produkto at S naman kung serbisyo. ___1.manicurist ___9. drayber ___2. suman ___10. daing na isda ___3. tinapay ___11.mechanic ___4. guro ___12. basket ___5. Barbero ___13. gulay ___6. isda ___14. abogado ___7. sapatos ___15. cellphone