SlideShare a Scribd company logo
1
หมกพมพและสารเคลอบผวบรรจุภณฑไลหน
         หมึกพิมพและสารเคลือบผิวบรรจภัณฑไลหนู
         Protected mice ink & coating for packaging
                                  พันธพงศ ตั้งธีีระสุนันท
                                     ผูจัดการโครงการ
                    นวัตกรรมรายอุตสาหกรรม กลุมการออกแบบเชิงนวัตกรรม
August 18, 2009                                          2
ปญหาและความเปนมาโครงการ
 ชนิดของหนูตามแหลงที่อยูอาศัยสรุปไดดังนี้

 1     หนูทอหรือหนนอรเวย พบตามตลาดสดหรอ
      หนทอหรอหนูนอรเวย พบตามตลาดสดหรือ
      บริเวณใตถุนบาน เปนหนูที่ไมชอบปนปาย
 2     หนูบานและหนจี หรอหนูทองขาว เปนพวก
      หนบานและหนูจ๊ด หรือหนทองขาว เปนพวก
      ชอบปนปาย สวนมากพบอยูตามอาคาร
      บานเรือนสวนหลังคา หรือตามโกดัง
  3    หนูนาเล็ก/ใหญ หนูพุกเล็ก/ใหญ
      พวกนี้ชอบอยูตามสวนผลไมในนา บางครั้ง
      ยายมาอยูตามบานเรือนใกลนา
  4      หนูหริ่ง เปนหนูขนาดเล็กเปนศัตรูกับถั่วและ
        ขาวโพดฝกออน พบมากในฤดูแลง
June 26, 2009                         3
ศุลกากร-สสจ.คุมเขมทาเรือเชียงแสน
 หวั่นกาฬโรคจากจีนระบาดเขาไทย
 ประกาศเมื่อ : 05 สิงหาคม 2009
      หนวยงานศุลกากร ดานตรวจพืช ไดเฝาสงเกตกลองสนคาท
      หนวยงานศลกากร ดานตรวจพช ไดเฝาสังเกตกลองสินคาที่
August 18, 2009
        ขึ้นมาจาก เรือวามีหนูติดมาดวยหรือไมดวย     4
August 18, 2009  5
ปญหาและความเปนมาโครงการ
     การผลิตอาหาร            การเคลื่อนยาย          รอจําหนาย
   การเตรยมวตถุดิบ F d safety
      ี ั    Food f t      ทางรถ| ทางเรือ | ทางอากาศ   ในประเทศ| ตางประเทศ | โกดัง
   | การผลิต GMP            | โกดัง การตรวจสอบกายภาพ    | รานคาปลีกขนาดกลางและเล็ก
   | การบรรจ การตรวจสอบกายภาพ
    การบรรจุ                             | ปญหา ยงขาดระเบยบขอบงคบ
                                      ปญหา ยังขาดระเบียบขอบังคับ
   | จัดเก็บรอเคลื่อนยาย                       และการดูแล
            1 เดือน
             เดอน              1 เดือน
                              เดอน              1 เดือน
                                               เดอน
                สัตวพาหะสามารถจะเขาไปในพื้นที่ได
                • จากการเคลื่อนที่ ( Th i mobility )
                  จากการเคลอนท Their bilit
                • อยูในวัตถุตางๆ ( Within materials )
                • ขณะขนสง (Within transport)
                • อยูในอุปกรณ (Within equipment)
                • ติดไปกับคน (On people)
                                     ที่มา : General pest control methods
August 18, 2009                                                 6
ปญหาและความเปนมาโครงการ
 การขนสงและการเก็บผลิตภัณฑอาหารไวในโกดัง มีโอกาสที่
   สตวไมพงประสงคหรอสตวพาหะนาโรค สงผลใหเกด
   สัตวไมพึงประสงคหรือสัตวพาหะนําโรค สงผลใหเกิด
  1 หนู    2 แมลงสาบ 3 นก 4 แมลงตางๆ
- การแทะและทําลายบรรจภัณฑ
  การแทะและทาลายบรรจุภณฑ
ทําใหภาพลักษณของสินคาลดต่ําลง แสดงถึงความไม
ปลอดภัย
- การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ตางๆ
เชอแบคทเรย ชอ เลปโตสไปรา
เชื้อแบคทีเรีย ชื่อ เลปโตสไปรา และ Yersinia pestis
ทําใหเกิดเปนโรคฉี่หนู เปนกาฬโรค
 เชื้อไวรัส ชื่อ ฮันทาและฮันตาน (Hantaan)
 ทําใหเปนไขสูงเฉียบพลัน
June 26, 2009                       7
ปญหาและความเปนมาโครงการ
  ลักษณะเฉพาะและอุปนิสัยของหนู

  1      หนูมฟนแทะ
        หนมีฟนแทะ (incisors) 2 ค คือที่กรามบน
                     คู คอทกรามบน
        (upper jaw) 1 คู และอีก 1 คู อยูที่กรามลาง
  2      หนูมีปประสาทสมผสและรบความรูสกทดมากจากอวยวะสวนตางๆ
                ั ั   ั      ึ ี่ ี   ั    
        - หนวด ไวคอยสัมผัสและคลําหาอาหาร
        - ขนบริเวณใตทอง และการสัมผัสที่องตนหนู จดจําพื้นที่ได
         ขนบรเวณใตทอง และการสมผสทอุ ตีนหน จดจาพนทได
        - จมูก ที่มีประสาทรับกลิ่นดีเยี่ยม
        - ลิ้น ทีสามารถตรวจสอบอาหารวาเปนพิษหรือไม
             ่

        หากรับรูวาสิ่งที่สัมผัส กลิ่นที่ไดรับ ลิ้นที่ตรวจรูรสที่แปลกปลอม
         หนูจะเกิดอาการเข็ดขยาดตอเหยืื่อ นานถึึง 3-5 เดืือน
                     ็
           ที่มา : หลักการควบคุม ปองกันและกําจัดสัตว เปนปญหาในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
June 26, 2009                                              8
ปญหาและความเปนมาโครงการ
 การจัดการโดยใชตั้งแตสองวิธีการขึ้นไป (Application of two or more procedures)
 1. การจัดการโดยไมใชสารเคมี ::
 1.1. การควบคุมโดยวิธีกล เชน กับดัก กาว |
 1.2. วิธีทางกายภาพ เชน การสํารวจวัตถุดิบกอน |
 1.3. วิธีทางชีววิทยา เชน ใชส่งมีชีวิต จุลินทรีย |
                 ิ
 1.4. วิธีการอื่นๆ เชน ใชสารไล ใชสารควบคุมการเติบโต |

 2 การจัดการโดยใชสารเคมี
 เปนการใชสารเคมีที่ออกฤทธิ์ชา
             ฤ
 ใหหนูไดรับในปริมาณมากแลว ตายใน 5-12 วัน


        ที่มา : หลักการควบคุม ปองกันและกําจัดสัตว เปนปญหาในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
June 26, 2009                                           9
ปญหาและความเปนมาโครงการ
 • การใชสารไลหนู (Repellent) เพือปองกันการทําลายสิ่งของและวัสดุ อุปกรณ
                   ่
  ตางๆ ที่เก็บไว หรือผลิตผลที่เก็บไว หรือการปนเปอนจากหน หรอปองกนหนูเขา
  ตางๆ ทเกบไว หรอผลตผลทเกบไว หรอการปนเปอนจากหนู หรือปองกันหนเขา
  กัดแทะเมล็ดพืชที่ปลูก เชน การใช endrin, cerasan, mestranol เปนตน
  นอกจากนี้การใช AlaLpha-naphthylthiorea คลุกเมล็ดสน (conifer seed) ยัง
                          ุ
  ชวยไลหนีและกระรอกไมใหเขามากัดแทะเมล็ดได
 • สารไลหนีที่ผูผลิตสายไฟฟานิยมใชกับสายไฟที่เก็บไวในโกดังปองกันการกัดแทะ
  ของหนูชัวคราว ไ แก R-55 (terbutlydimethyl trithio- peroxy-carbonate และ
       ่    ได
  bio met 1 2 (tri-n-butyltinchloride)
August 18, 2009                                  10
                                         10
ปญหาและความเปนมาโครงการ
            JAD Rodent Trash bag
            What types of chemicals do the Repel-X
                            Repel X
           bags use?
            They use all natural ingredients such as
           eucalyptus, wintergreen, mint etc.
            It s
            It's very safe for humans and animals.
            Any animal that has a sensitive sinus, they
           will not like this bag.

               Jackson Heights man invents
                    g
                rat-proof garbage bags
August 18, 2009                         11
                                11
หัวขอการนําเสนอ
 ตลาดเปาหมาย
 ขนาดและแนวโนมของตลาด       ลักษณะผลิตภัณฑ
 สวนแบงตลาด
 สวนแบงตลาด           ความเปนนวตกรรม
                  ความเปนนวัตกรรม
 Industry Condition        ผลิตภัณฑ/เทคโนโลยี
 SWOT Analysis      โครงสรางองคกรและบุคลากร
             โ
 ชองทางการตลาด     การศึกษาและประสบการณ
 ความสามารถในการลงทุน
          ุ  ศักยภาพการบริหารจัดการ
 การจัดสรรวัตถุดิบ    Financial Plan
 เครือขาย
                             12
Product & Technology
ลักษณะผลิตภัณฑ/บริการ

      เปนหมึกพิมพและสารเคลือบผิวบรรจุภัณฑที่สามารถไลหนู
  โดยอาศัยสารสกัดสมุนไพรตางๆ ตามมาตราฐานสารสมุุนไพรไลหนูู ของ สมอ.
           ุ   ๆ      ฐ


ความเปนนวตกรรม
   ป ั
เปนนวตกรรมระดบประเทศดานผลตภณฑหมกพมพและสารเคลอบผว สาหรบพมพบน
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑหมึกพิมพและสารเคลือบผิว สําหรับพิมพบน
กลองบรรจุภัณฑอาหารและถุงกระสอบ โดยนําเทคโนโลยีเก็บสารไลหนูไวที่ชวยควบคุม
การปลดปลอยของสารไดตลอดระยะเวลา 3 – 6 เดือน ทําใหมีอายุุการใชงานนานกวา
และสามารถลดปญหาการถูกกัดหรือแทะ ทําลายลังหรือกลองบรรจุภัณฑ
                                      13
ปญหาและความเปนมาโครงการ
August 18, 2009       14
               14
Market Size & Growth
 ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพไทย 200,000 ลานบาท
August 18, 2009                 15
                        15
Market Size & Growth
ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพไทย 200,000 ลานบาท
ขนาดและแนวโนมตลาด :: ตลาดภายในประเทศ
  กลุมบรรจุภัณฑ   กลุมสิ่งพิมพ  กลุมพิมพสกรีน      มูลคารวม
 10,000 ลานบาท
 10 000 ลานบาท   70,000 ลานบาท
           70 000 ลานบาท   10,000 ลานบาท
                    10 000 ลานบาท     90,000 ลานบาท
                                90 000 ลานบาท

 ขนาดและแนวโนมตลาด :: ตลาดสงออก
 กลุมบรรจุภัณฑ   กลุมสิ่งพิมพ  กลุมสิ่งพิมพทางออม   มูลคารวม
 5,000 ลานบาท   5,000 ลานบาท   100,000 ลานบาท     110,000 ลานบาท
                                         16
Market Size & Growth
 ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพไทย 200,000 ลานบาท
August 18, 2009                 17
                        17
จบการนําเสนอ
 ขอบคุณครับ        18

More Related Content

Similar to Anti Mouse Ink By Pantapong

5.เครื่องสำอางใหม่
5.เครื่องสำอางใหม่5.เครื่องสำอางใหม่
5.เครื่องสำอางใหม่
Prapakorn Srisawangwong
 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้นสิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
Sompop Petkleang
 
4.แผนสุขศึกษาม4แผน11เอมพันธ์
4.แผนสุขศึกษาม4แผน11เอมพันธ์4.แผนสุขศึกษาม4แผน11เอมพันธ์
4.แผนสุขศึกษาม4แผน11เอมพันธ์Kruthai Kidsdee
 
Primate-15-ก.ย.64.pdf
Primate-15-ก.ย.64.pdfPrimate-15-ก.ย.64.pdf
Primate-15-ก.ย.64.pdf
ssuser93bc4c
 
การควบคุมและป้องกันฟันผุ
การควบคุมและป้องกันฟันผุ การควบคุมและป้องกันฟันผุ
การควบคุมและป้องกันฟันผุ Dr.Ratchaneewan Sinawat Poomsa-ad
 
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16Lekleklek Jongrak
 
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16Anny Na Sonsawan
 
Science3 110904045426-phpapp02
Science3 110904045426-phpapp02Science3 110904045426-phpapp02
Science3 110904045426-phpapp02korakate
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554
Postharvest Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554Postharvest Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554
Postharvest Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554
Postharvest Technology Innovation Center
 
ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานPatpeps
 
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหาร
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหารหน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหาร
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหาร
tumetr
 
แผนการเรียนรู้เกษตร2
แผนการเรียนรู้เกษตร2แผนการเรียนรู้เกษตร2
แผนการเรียนรู้เกษตร2juckit009
 
S mbuyer 111
S mbuyer 111S mbuyer 111
S mbuyer 111
Apichat kon
 
เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก 2
เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก 2เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก 2
เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก 2Enormity_tung
 
แผน 10อย่าไปหาสารเสพติดม.5แอมพันธ์
แผน 10อย่าไปหาสารเสพติดม.5แอมพันธ์แผน 10อย่าไปหาสารเสพติดม.5แอมพันธ์
แผน 10อย่าไปหาสารเสพติดม.5แอมพันธ์Kruthai Kidsdee
 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3korakate
 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3korakate
 

Similar to Anti Mouse Ink By Pantapong (20)

16 prosth[1]
16 prosth[1]16 prosth[1]
16 prosth[1]
 
Flora improvement
Flora improvementFlora improvement
Flora improvement
 
5.เครื่องสำอางใหม่
5.เครื่องสำอางใหม่5.เครื่องสำอางใหม่
5.เครื่องสำอางใหม่
 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้นสิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
 
Plaque control53
Plaque control53Plaque control53
Plaque control53
 
4.แผนสุขศึกษาม4แผน11เอมพันธ์
4.แผนสุขศึกษาม4แผน11เอมพันธ์4.แผนสุขศึกษาม4แผน11เอมพันธ์
4.แผนสุขศึกษาม4แผน11เอมพันธ์
 
Primate-15-ก.ย.64.pdf
Primate-15-ก.ย.64.pdfPrimate-15-ก.ย.64.pdf
Primate-15-ก.ย.64.pdf
 
การควบคุมและป้องกันฟันผุ
การควบคุมและป้องกันฟันผุ การควบคุมและป้องกันฟันผุ
การควบคุมและป้องกันฟันผุ
 
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16
 
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16
ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16
 
Science3 110904045426-phpapp02
Science3 110904045426-phpapp02Science3 110904045426-phpapp02
Science3 110904045426-phpapp02
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554
Postharvest Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554Postharvest Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554
Postharvest Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554
 
ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหาร
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหารหน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหาร
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหาร
 
แผนการเรียนรู้เกษตร2
แผนการเรียนรู้เกษตร2แผนการเรียนรู้เกษตร2
แผนการเรียนรู้เกษตร2
 
S mbuyer 111
S mbuyer 111S mbuyer 111
S mbuyer 111
 
เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก 2
เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก 2เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก 2
เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก 2
 
แผน 10อย่าไปหาสารเสพติดม.5แอมพันธ์
แผน 10อย่าไปหาสารเสพติดม.5แอมพันธ์แผน 10อย่าไปหาสารเสพติดม.5แอมพันธ์
แผน 10อย่าไปหาสารเสพติดม.5แอมพันธ์
 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3
 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3
 

More from pantapong

Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024
pantapong
 
MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023
pantapong
 
2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation
pantapong
 
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
pantapong
 
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdfInnovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
pantapong
 
2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation
pantapong
 
19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management
pantapong
 
Innovation Management TNSC
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSC
pantapong
 
Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021
pantapong
 
Thailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSC
pantapong
 
Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021
pantapong
 
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
pantapong
 
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
pantapong
 
Exponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update JuneExponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update June
pantapong
 
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next levelThailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
pantapong
 
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation TransformationAIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
pantapong
 
Innovation & Waste Transformation
Innovation & Waste TransformationInnovation & Waste Transformation
Innovation & Waste Transformation
pantapong
 
Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020
pantapong
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital TransformationNBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
pantapong
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
pantapong
 

More from pantapong (20)

Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024
 
MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023
 
2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation
 
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
 
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdfInnovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
 
2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation
 
19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management
 
Innovation Management TNSC
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSC
 
Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021
 
Thailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSC
 
Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021
 
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
 
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
 
Exponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update JuneExponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update June
 
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next levelThailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
 
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation TransformationAIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
 
Innovation & Waste Transformation
Innovation & Waste TransformationInnovation & Waste Transformation
Innovation & Waste Transformation
 
Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital TransformationNBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
 

Anti Mouse Ink By Pantapong

 • 1. 1
 • 2. หมกพมพและสารเคลอบผวบรรจุภณฑไลหน หมึกพิมพและสารเคลือบผิวบรรจภัณฑไลหนู Protected mice ink & coating for packaging พันธพงศ ตั้งธีีระสุนันท ผูจัดการโครงการ นวัตกรรมรายอุตสาหกรรม กลุมการออกแบบเชิงนวัตกรรม August 18, 2009 2
 • 3. ปญหาและความเปนมาโครงการ ชนิดของหนูตามแหลงที่อยูอาศัยสรุปไดดังนี้ 1 หนูทอหรือหนนอรเวย พบตามตลาดสดหรอ หนทอหรอหนูนอรเวย พบตามตลาดสดหรือ บริเวณใตถุนบาน เปนหนูที่ไมชอบปนปาย 2 หนูบานและหนจี หรอหนูทองขาว เปนพวก หนบานและหนูจ๊ด หรือหนทองขาว เปนพวก ชอบปนปาย สวนมากพบอยูตามอาคาร บานเรือนสวนหลังคา หรือตามโกดัง 3 หนูนาเล็ก/ใหญ หนูพุกเล็ก/ใหญ พวกนี้ชอบอยูตามสวนผลไมในนา บางครั้ง ยายมาอยูตามบานเรือนใกลนา 4 หนูหริ่ง เปนหนูขนาดเล็กเปนศัตรูกับถั่วและ ขาวโพดฝกออน พบมากในฤดูแลง June 26, 2009 3
 • 4. ศุลกากร-สสจ.คุมเขมทาเรือเชียงแสน หวั่นกาฬโรคจากจีนระบาดเขาไทย ประกาศเมื่อ : 05 สิงหาคม 2009 หนวยงานศุลกากร ดานตรวจพืช ไดเฝาสงเกตกลองสนคาท หนวยงานศลกากร ดานตรวจพช ไดเฝาสังเกตกลองสินคาที่ August 18, 2009 ขึ้นมาจาก เรือวามีหนูติดมาดวยหรือไมดวย 4
 • 6. ปญหาและความเปนมาโครงการ การผลิตอาหาร การเคลื่อนยาย รอจําหนาย การเตรยมวตถุดิบ F d safety ี ั Food f t ทางรถ| ทางเรือ | ทางอากาศ ในประเทศ| ตางประเทศ | โกดัง | การผลิต GMP | โกดัง การตรวจสอบกายภาพ | รานคาปลีกขนาดกลางและเล็ก | การบรรจ การตรวจสอบกายภาพ การบรรจุ | ปญหา ยงขาดระเบยบขอบงคบ ปญหา ยังขาดระเบียบขอบังคับ | จัดเก็บรอเคลื่อนยาย และการดูแล 1 เดือน เดอน 1 เดือน เดอน 1 เดือน เดอน สัตวพาหะสามารถจะเขาไปในพื้นที่ได • จากการเคลื่อนที่ ( Th i mobility ) จากการเคลอนท Their bilit • อยูในวัตถุตางๆ ( Within materials ) • ขณะขนสง (Within transport) • อยูในอุปกรณ (Within equipment) • ติดไปกับคน (On people) ที่มา : General pest control methods August 18, 2009 6
 • 7. ปญหาและความเปนมาโครงการ การขนสงและการเก็บผลิตภัณฑอาหารไวในโกดัง มีโอกาสที่ สตวไมพงประสงคหรอสตวพาหะนาโรค สงผลใหเกด สัตวไมพึงประสงคหรือสัตวพาหะนําโรค สงผลใหเกิด 1 หนู 2 แมลงสาบ 3 นก 4 แมลงตางๆ - การแทะและทําลายบรรจภัณฑ การแทะและทาลายบรรจุภณฑ ทําใหภาพลักษณของสินคาลดต่ําลง แสดงถึงความไม ปลอดภัย - การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ตางๆ เชอแบคทเรย ชอ เลปโตสไปรา เชื้อแบคทีเรีย ชื่อ เลปโตสไปรา และ Yersinia pestis ทําใหเกิดเปนโรคฉี่หนู เปนกาฬโรค เชื้อไวรัส ชื่อ ฮันทาและฮันตาน (Hantaan) ทําใหเปนไขสูงเฉียบพลัน June 26, 2009 7
 • 8. ปญหาและความเปนมาโครงการ ลักษณะเฉพาะและอุปนิสัยของหนู 1 หนูมฟนแทะ หนมีฟนแทะ (incisors) 2 ค คือที่กรามบน คู คอทกรามบน (upper jaw) 1 คู และอีก 1 คู อยูที่กรามลาง 2 หนูมีปประสาทสมผสและรบความรูสกทดมากจากอวยวะสวนตางๆ ั ั ั ึ ี่ ี ั   - หนวด ไวคอยสัมผัสและคลําหาอาหาร - ขนบริเวณใตทอง และการสัมผัสที่องตนหนู จดจําพื้นที่ได ขนบรเวณใตทอง และการสมผสทอุ ตีนหน จดจาพนทได - จมูก ที่มีประสาทรับกลิ่นดีเยี่ยม - ลิ้น ทีสามารถตรวจสอบอาหารวาเปนพิษหรือไม ่ หากรับรูวาสิ่งที่สัมผัส กลิ่นที่ไดรับ ลิ้นที่ตรวจรูรสที่แปลกปลอม หนูจะเกิดอาการเข็ดขยาดตอเหยืื่อ นานถึึง 3-5 เดืือน ็ ที่มา : หลักการควบคุม ปองกันและกําจัดสัตว เปนปญหาในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข June 26, 2009 8
 • 9. ปญหาและความเปนมาโครงการ การจัดการโดยใชตั้งแตสองวิธีการขึ้นไป (Application of two or more procedures) 1. การจัดการโดยไมใชสารเคมี :: 1.1. การควบคุมโดยวิธีกล เชน กับดัก กาว | 1.2. วิธีทางกายภาพ เชน การสํารวจวัตถุดิบกอน | 1.3. วิธีทางชีววิทยา เชน ใชส่งมีชีวิต จุลินทรีย | ิ 1.4. วิธีการอื่นๆ เชน ใชสารไล ใชสารควบคุมการเติบโต | 2 การจัดการโดยใชสารเคมี เปนการใชสารเคมีที่ออกฤทธิ์ชา ฤ ใหหนูไดรับในปริมาณมากแลว ตายใน 5-12 วัน ที่มา : หลักการควบคุม ปองกันและกําจัดสัตว เปนปญหาในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข June 26, 2009 9
 • 10. ปญหาและความเปนมาโครงการ • การใชสารไลหนู (Repellent) เพือปองกันการทําลายสิ่งของและวัสดุ อุปกรณ ่ ตางๆ ที่เก็บไว หรือผลิตผลที่เก็บไว หรือการปนเปอนจากหน หรอปองกนหนูเขา ตางๆ ทเกบไว หรอผลตผลทเกบไว หรอการปนเปอนจากหนู หรือปองกันหนเขา กัดแทะเมล็ดพืชที่ปลูก เชน การใช endrin, cerasan, mestranol เปนตน นอกจากนี้การใช AlaLpha-naphthylthiorea คลุกเมล็ดสน (conifer seed) ยัง ุ ชวยไลหนีและกระรอกไมใหเขามากัดแทะเมล็ดได • สารไลหนีที่ผูผลิตสายไฟฟานิยมใชกับสายไฟที่เก็บไวในโกดังปองกันการกัดแทะ ของหนูชัวคราว ไ แก R-55 (terbutlydimethyl trithio- peroxy-carbonate และ ่ ได bio met 1 2 (tri-n-butyltinchloride) August 18, 2009 10 10
 • 11. ปญหาและความเปนมาโครงการ JAD Rodent Trash bag What types of chemicals do the Repel-X Repel X bags use? They use all natural ingredients such as eucalyptus, wintergreen, mint etc. It s It's very safe for humans and animals. Any animal that has a sensitive sinus, they will not like this bag. Jackson Heights man invents g rat-proof garbage bags August 18, 2009 11 11
 • 12. หัวขอการนําเสนอ ตลาดเปาหมาย ขนาดและแนวโนมของตลาด ลักษณะผลิตภัณฑ สวนแบงตลาด สวนแบงตลาด ความเปนนวตกรรม ความเปนนวัตกรรม Industry Condition ผลิตภัณฑ/เทคโนโลยี SWOT Analysis โครงสรางองคกรและบุคลากร โ ชองทางการตลาด การศึกษาและประสบการณ ความสามารถในการลงทุน ุ ศักยภาพการบริหารจัดการ การจัดสรรวัตถุดิบ Financial Plan เครือขาย 12
 • 13. Product & Technology ลักษณะผลิตภัณฑ/บริการ เปนหมึกพิมพและสารเคลือบผิวบรรจุภัณฑที่สามารถไลหนู โดยอาศัยสารสกัดสมุนไพรตางๆ ตามมาตราฐานสารสมุุนไพรไลหนูู ของ สมอ. ุ ๆ ฐ ความเปนนวตกรรม ป ั เปนนวตกรรมระดบประเทศดานผลตภณฑหมกพมพและสารเคลอบผว สาหรบพมพบน เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑหมึกพิมพและสารเคลือบผิว สําหรับพิมพบน กลองบรรจุภัณฑอาหารและถุงกระสอบ โดยนําเทคโนโลยีเก็บสารไลหนูไวที่ชวยควบคุม การปลดปลอยของสารไดตลอดระยะเวลา 3 – 6 เดือน ทําใหมีอายุุการใชงานนานกวา และสามารถลดปญหาการถูกกัดหรือแทะ ทําลายลังหรือกลองบรรจุภัณฑ 13
 • 15. Market Size & Growth ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพไทย 200,000 ลานบาท August 18, 2009 15 15
 • 16. Market Size & Growth ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพไทย 200,000 ลานบาท ขนาดและแนวโนมตลาด :: ตลาดภายในประเทศ กลุมบรรจุภัณฑ กลุมสิ่งพิมพ กลุมพิมพสกรีน มูลคารวม 10,000 ลานบาท 10 000 ลานบาท 70,000 ลานบาท 70 000 ลานบาท 10,000 ลานบาท 10 000 ลานบาท 90,000 ลานบาท 90 000 ลานบาท ขนาดและแนวโนมตลาด :: ตลาดสงออก กลุมบรรจุภัณฑ กลุมสิ่งพิมพ กลุมสิ่งพิมพทางออม มูลคารวม 5,000 ลานบาท 5,000 ลานบาท 100,000 ลานบาท 110,000 ลานบาท 16
 • 17. Market Size & Growth ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพไทย 200,000 ลานบาท August 18, 2009 17 17