SlideShare a Scribd company logo
2
‫עניינים‬ ‫תוכן‬
‫היומן‬ ‫של‬ ‫הפתיחה‬ ‫דף‬-‫למומבאסה‬ ‫מאילת‬ ‫בהפלגה‬.....................................................................3
‫ומפה‬ ‫קצרצר‬ ‫מבוא‬-‫אפריקה‬ ‫מזרח‬..........................................................................................5
‫קניה‬.................................................................................................................................6
)‫נירובי‬ ‫של‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬ ‫הפקחים‬ ‫פולה...(עם‬ ‫פולה‬.............................................................6
‫בנירובי‬ "‫לחיות‬ ‫היתומים‬ ‫ב"בית‬ ‫כמתנדב‬ ‫עבודה‬....................................................................8
‫גדולים‬ ‫יונקים‬ ‫של‬ ‫ציד‬–‫וטורפים‬ ‫עשב‬ ‫אוכלי‬.....................................................................11
‫זברה‬ ‫ציד‬.................................................................................................................12
‫טומי‬ ‫ציד‬.................................................................................................................14
? ‫הציד‬ ‫חוות‬ ‫בעלי‬ ‫אל‬ ‫הגעתי‬ ‫איך‬......................................................................................21
‫היה‬ ‫לא‬ ‫טרזן‬‫שם‬...........................................................................................................22
‫טנזניה‬.............................................................................................................................26
)‫(המשך‬ ‫קניה‬...................................................................................................................32
‫קופים‬ ‫של‬ ‫ציד‬–‫ירוק‬ ‫גונון‬ ‫קופי‬ ‫ציד‬VERVET MONKEY..............................................32
‫בבונים‬ ‫ציד‬..............................................................................................................39
‫נחשים‬ ‫ציד‬...................................................................................................................55
‫קטן‬ ‫קרוקודיל‬ ‫וגם‬ ‫בלילה‬ ‫וציפורים‬ ‫עופות‬ ‫ציד‬.....................................................................63
‫ושקנאים‬ ‫פלמינגו‬ ‫ציד‬.................................................................................................65
‫חבש/אתיופיה‬...................................................................................................................68
‫הסלע‬ ‫כנסיות‬ ‫אל‬...........................................................................................................70
‫הגברים‬ ‫מצוק‬–‫דאמו‬ ‫דברה‬............................................................................................71
‫לליבלה‬ ‫אל‬ ‫המסע‬-‫אתיופיה‬ ‫של‬ "‫האדום‬ ‫"הסלע‬ ‫או‬ "‫האתיופית‬ ‫"ירושלים‬................................78
‫הגבוהים‬ ‫סימיין‬ ‫בהרי‬ ‫בבון‬ ‫ג'לדה‬ ‫קופי‬ ‫עם‬ ‫ארבע‬ ‫על‬...........................................................101
‫בחבש/אתיופיה‬ ‫הפלאשים‬ ‫עם‬ ‫חיים‬.................................................................................105
‫בחבש/אתיופיה‬ ‫הטיול‬ ‫מסלול‬-‫בתמונות‬..........................................................................106
‫הבית‬ ‫לנמל‬ ‫חזרה‬ ‫ההפלגה‬.................................................................................................107
‫נספח‬............................................................................................................................107
‫מלריה‬ ‫פעמים‬ ‫שלוש‬....................................................................................................107
‫בקניה‬ ‫טיולים‬ ‫הדרכת‬...................................................................................................109
‫ביניים‬ ‫סיכום‬..................................................................................................................114
)‫(אינדקס‬ ‫מילים‬ ‫מפתח‬.....................................................................................................115
3
‫היומן‬ ‫של‬ ‫הפתיחה‬ ‫דף‬-‫למומבאסה‬ ‫מאילת‬ ‫בהפלגה‬
19.3.1974
‫מהנמל‬ ‫ניתקת‬ ‫האניה‬.‫לגמרי‬ ‫מאושר‬ ‫כילד‬ ‫צועק‬ ,‫החוף‬ ‫לעבר‬ ‫מנפנף‬ ‫אני‬ ‫הליווי‬ ‫סירת‬ ‫מאיתנו‬ ‫כשנפרדת‬.
‫איתי‬ ‫כולם‬ ‫כאילו‬ ‫צוחק‬.‫אילת‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫רואים‬ ‫שלא‬ ‫עד‬ ,‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫הסיפון‬ ‫על‬ ‫יושב‬ ‫אני‬.‫שטים‬ ‫אנחנו‬
‫בין‬ ,‫המפרץ‬ ‫באמצע‬‫לירדן‬ ‫סיני‬.‫ערב‬ ‫ארוחת‬-‫ולא‬ ‫העובדים‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫בשולחן‬ ‫יושב‬ ‫ואני‬ ‫הטבח‬ ‫עם‬ ‫דיברתי‬
‫מיוחס‬ ‫כמו‬ ‫לבד‬.‫(ס"ה‬ ‫נוח‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ ‫הרגשתי‬ ‫צהריים‬ ‫בארוחת‬15)‫באניה‬ ‫איש‬.‫ער‬ ‫להישאר‬ ‫מתעקש‬ ‫אני‬
‫עד‬11:30‫את‬ ‫לראות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בלילה‬‫מ‬‫לסיני‬ ‫טיראן‬ ‫האי‬ ‫בין‬ ‫עברנו‬.‫אותי‬ ‫מעלים‬ ,‫וסגנו‬ ‫החובל‬ ‫רב‬ ‫אז‬ ‫עד‬
‫ע‬‫הניווט‬ ‫ושיטות‬ ‫המכשירים‬ ‫ל‬.‫טיראן‬ ‫האי‬ ‫את‬ ‫עוברים‬ ‫אנו‬ ,‫בחוץ‬ ‫נעים‬ .‫נפלא‬ ‫כוכבים‬ ‫ליל‬.‫החובל‬ ‫רב‬
"‫בחוץ‬ ‫אנחנו‬ ‫עכשיו‬ ,‫צבי‬ ‫"זהו‬ ‫לי‬ ‫אומר‬.‫לעצמי‬ ‫שאמרתי‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫זה‬.‫זה‬ ,‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫מקרה‬ ‫כל‬ ,‫מעכשיו‬
‫מצויין‬ ..‫בחוצלארץ‬ ‫כבר‬.12:00‫הכל‬ ,‫המנועים‬ ‫מעל‬ ,‫התחתונה‬ ‫בקומה‬ ‫שלי‬ ‫החדר‬ ,‫בלילה‬‫הרעש‬ ,‫רועד‬
‫האוזן‬ ‫ליד‬ ‫הגלים‬ ‫של‬.‫השעה‬24:00‫קדימה‬ ‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫השעון‬ ‫את‬ ‫מזיזים‬.,‫השינה‬ ‫לפני‬ ‫כבר‬ ‫זאת‬ ‫עושה‬ ‫אני‬
‫מחר‬ ‫לעבודה‬ ‫לאחר‬ ‫לא‬ ‫מנת‬ ‫על‬.‫פי‬ ‫על‬ ‫(נמדד‬ ‫מהחיים‬ ‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫אבדת‬ ‫כאילו‬ ‫כשפתאום‬ ‫מוזרה‬ ‫הרגשה‬ ‫זו‬
‫טוב‬ ‫לילה‬ )‫אנגליה‬ ,'‫לגריניץ‬ ‫ביחסם‬ ‫אורך‬ ‫קווי‬.
-‫קופץ‬ ‫אני‬ .‫דולפינים‬‫המעקה‬ ‫לעבר‬ ‫מעבודתי‬.‫לידנו‬ ‫צוללים‬ ‫צעירים‬ ‫דולפינים‬ ‫שני‬.‫את‬ ‫קופצים‬ ‫הם‬
‫המים‬ ‫לפני‬ ‫מתחת‬ ‫בצלילה‬ ‫ומתרחקים‬ ‫הגלים‬ ‫עם‬ ‫מתערבלים‬ ,‫הידועות‬ ‫קפיצותיהם‬.‫עוד‬ ‫אולי‬ ,‫דולפינים‬ ‫הי‬
?‫פעם‬
-‫חבש‬ ‫של‬ ‫קטנה‬ ‫נפט‬ ‫מיכלית‬ ‫לידנו‬ ‫עוברת‬ ,‫מים‬ ‫רק‬ ‫שראינו‬ ‫יומיים‬ ‫אחרי‬.‫אסאב‬ ‫לי‬ ‫אומר‬ ‫זו‬ ‫בהזדמנות‬
‫מאר‬‫האתיופים‬ ‫של‬ ‫באוניות‬ ‫לעבוד‬ ‫אוהב‬ ‫שאינו‬ ,‫יתריאה‬.‫ברדיו‬ ‫לה‬ ‫מאותתים‬ ,‫אוניה‬ ‫מולנו‬ ‫באה‬ ‫בלילה‬
‫ובפנס‬ ‫מורס‬.‫ל‬ ‫נוסעים‬ ‫אונית‬ ‫שהיא‬ ‫מסתבר‬‫ע‬‫דן‬.‫הים‬ ‫באמצע‬ ‫פה‬ ‫נפגש‬ ‫העולם‬ ‫שכל‬ ‫איך‬ ,‫נפלאה‬ ‫הרגשה‬ ‫זו‬
‫הנצחי‬.
-‫שלי‬ ‫בהשתזפות‬ ‫פוגע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫שלם‬ ‫יום‬ ‫כמעט‬ ‫עובד‬ ‫אני‬.‫למס‬ ‫שאפליג‬ ‫אפשרות‬ ‫קימת‬‫להודו‬ ‫ימים‬ ‫פר‬.‫הלו‬
‫ב‬ ‫נפרדת‬ ‫שעבר‬ ‫שישי‬ ‫שביום‬ ,‫אתה‬ ,‫צביקה‬‫מ‬! ‫העולם‬ ‫לכל‬ ‫עצמך‬ ‫משיט‬ ‫כבר‬ ,‫במשק‬ ‫החברים‬ ‫מכל‬ ‫בטך‬
‫מענין‬.
-‫נפלא‬ ‫חוש‬ ‫להם‬ ‫יש‬ .‫לחרטום‬ ‫צמוד‬ ‫ממש‬ ‫שוחים‬ ‫הם‬ .‫שקיעה‬ ‫עם‬ ‫אותנו‬ ‫מלווה‬ ‫דולפינים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬
‫חמודים‬ .‫למשחק‬.
-‫ב‬ ?‫שווה‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ‫המשווה‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫כשלא‬4:00‫(אקווטור‬ ‫המשווה‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫האניה‬ ‫חצתה‬ ‫בבוקר‬
)‫בחוצלארצית‬.‫ההגאים‬ ‫לתא‬ ‫לי‬ ‫קורא‬ ‫שהצ'יפ‬ ‫לי‬ ‫אומרים‬ ‫הבוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫אחרי‬.‫נשענתי‬ ,‫שוחחנו‬ ,‫עליתי‬
"‫המשווה‬ ‫"קו‬ ‫צועק‬ ‫והוא‬ ‫מים‬ ‫מלא‬ ‫וכולי‬ ‫הופ‬ ‫ואז‬ ‫המעקה‬ ‫על‬.‫המלח‬ ‫את‬ ‫מטבילים‬ ‫שכך‬ ‫לי‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫עתה‬
‫ו‬ ‫המשווה‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫חוצה‬ ‫שהוא‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬‫מיוחד‬ ‫רשיון‬ ‫אקבל‬ ‫אף‬.‫דלי‬ ‫עלי‬ ‫שפכו‬ ‫ומהגג‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫עוד‬
‫נוסף‬,"‫מ‬"‫מושלם‬ ‫לח‬.
-‫משעה‬ ‫יותר‬ ‫נמשך‬ ‫אך‬ ,)‫אחריו‬ ‫מיד‬ ‫שמש‬ ,‫נעים‬ ‫גשם‬ ,‫בחוץ‬ ‫(חם‬ ‫טרופי‬ ‫גשם‬ ‫היה‬ ‫אתמול‬.‫ואני‬ ‫החובל‬ ‫רב‬
‫הסתבנו‬ ‫ואף‬ ‫בו‬ ‫התקלחנו‬.‫חולה‬ ‫ממש‬ ‫מרגיש‬ ‫אני‬ ‫היום‬ ‫אבל‬.‫זה‬ ‫במצבי‬ ‫לחלות‬ ‫נעים‬ ‫לא‬.‫אלא‬ ‫לי‬ ‫נשאר‬ ‫לא‬
‫לב‬‫שיתגבר‬ ‫בגוף‬ ‫טוח‬.‫נורא‬ ‫שלא‬ ‫לדעת‬ ,‫שוב‬ ‫יקרה‬ ‫אם‬.
-‫מלחמה‬ ‫שבגולן‬ ,‫לצ'יף‬ ‫מספר‬ ‫הקנייתי‬ ‫העבודה‬ ‫מנהל‬.‫הכל‬ ‫בי‬ ‫נעצר‬ ‫לרגע‬.‫שפחדתי‬ ‫מה‬-‫הגיע‬ ‫אמנם‬.
‫מהר‬ ‫להגיע‬ ‫איך‬ ‫ומתכנן‬ ‫במשק‬ ‫כשאני‬ ‫כמו‬ ‫עובד‬ ‫מיד‬ ‫הראש‬ ,‫ואמנם‬ ‫אחר‬ ‫נהייתי‬ ‫שברגע‬ ‫הבחין‬ ‫הצ'יף‬
‫ליחידה‬.‫אומר‬ ‫הצ'יף‬ ,‫הלך‬ ‫שהקנייתי‬ ‫אחרי‬‫יציאתנו‬ ‫מאז‬ ‫כלום‬ ‫השתנה‬ ‫ולא‬ ‫טיפשון‬ ‫אדם‬ ‫סתם‬ ‫שזהו‬ ‫לי‬
‫בטלויזיה‬ ‫ראה‬ ,‫להפלגה‬.‫לנירובי‬ ‫שאגיע‬ ‫עד‬ ‫בכלום‬ ‫להתחשב‬ ‫ולא‬ ‫מהכל‬ ‫לשכוח‬ ‫מחליט‬ ‫אני‬.
-‫קורא‬ ‫ואני‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ,‫הזמנים‬ ‫בין‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ,‫באניה‬ ‫כאן‬.‫ז'יווגו‬ ‫ד"ר‬ ‫את‬ ‫קראתי‬.‫שבני‬ ‫מה‬ ‫מזעזע‬
‫לזה‬ ‫זה‬ ‫מעוללים‬ ‫אדם‬.‫נפ‬ ‫הם‬ ‫אדם‬ ‫בני‬‫ברוסיה‬ ‫המהפכה‬ ‫כמו‬ ‫נוראיים‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ,‫ואהבותיו‬ ‫הד"ר‬ ‫כמו‬ ‫לאים‬.
‫בדרום‬ ‫הצפון‬ ‫מלחמת‬ ‫על‬ ,"‫מנוצחים‬ ‫"הבלתי‬ ‫את‬ ‫קורא‬ ‫עכשיו‬.‫משחיתה‬ ‫למכונה‬ ‫לצללים‬ ‫הופכים‬ ‫אנשים‬.
‫חזקים‬ ‫ונפשם‬ ‫גופם‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫מגלים‬ ‫הם‬ ‫עצמם‬ ‫כלפי‬.
4
‫חודשים‬ ‫לפני‬ ‫רק‬ ‫מלחמה‬ ‫היתה‬ ‫אצלנו‬.‫יש‬ ,‫עובדות‬ ‫משתנות‬ ‫והנה‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬‫אובדן‬ ‫של‬ ‫נוראיים‬ ‫כאבים‬.
‫ל‬ ‫מחליף‬ ,‫לרגע‬ ‫רק‬ ‫למשק‬ ‫חוזר‬ ‫עצמי‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ ‫שבחלומות‬ ‫ימים‬ ‫וכמה‬‫מ‬‫וסחוט‬ ‫עייף‬ ‫וחוזר‬ ‫לקרב‬ ‫יוצא‬ ,‫דים‬
‫משהו‬ ‫נוסף‬ ‫אולי‬ ‫אז‬ ,‫חיים‬ ‫מהן‬ ‫שכשיוצאים‬ ,‫האלה‬ ‫המיותרות‬ ‫החוויות‬ ‫את‬ ‫ועברתי‬ ‫שמעתי‬ ‫ראיתי‬ ‫ושוב‬
‫לפנים‬.‫הרי‬ ?‫האדמה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מיותרים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫באמת‬ ‫אולי‬‫כי‬ ‫וארוך‬ ‫תמידי‬ ‫אושר‬ ‫לנו‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫ממילא‬
‫אותו‬ ‫נהרוס‬.‫בכלל‬ ‫למה‬ ‫אז‬?
‫החזיתות‬ ‫בכל‬ ‫אך‬ ,‫מוצדקות‬ ‫סיבות‬ ,‫עקרונות‬ ‫בגלל‬ ‫למלחמות‬ ‫יוצאים‬ ,‫העולם‬ ‫כל‬ ,‫שאנחנו‬ ,‫הוא‬ ‫האבסורד‬
‫שורפים‬ ,‫הורגים‬ ,‫הורסים‬.‫צודקים‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫אם‬ ,‫ולרצוח‬ ‫לצאת‬ ‫סתם‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ ‫אז‬ ,‫טוב‬.
‫שאנ‬ ‫מרגיז‬ ‫בעיקר‬ ‫אותי‬‫מלחמה‬ ‫בגלל‬ ‫למשק‬ ‫שאחזור‬ ,‫יודע‬ ‫י‬.‫איום‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬!
-‫ומפרצונים‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫הפרוסה‬ ‫עיר‬ ‫זוהי‬ ,‫למומבאסה‬ ‫מגיע‬ ‫האוניה‬.‫צבע‬ ,‫העצים‬ ,‫הירוק‬ ‫מעושר‬ ‫המום‬ ‫אני‬
‫האדמה‬.‫סלעים‬ ‫ובלי‬ ‫ואדמה‬ ‫עצים‬ ‫יש‬ ‫פה‬ ,‫מאצלנו‬ ‫להבדיל‬.‫"אתה‬ ‫לקפטן‬ ‫אומר‬ ‫ואני‬ ‫לומר‬ ‫איך‬ ‫יודע‬ ‫איני‬
"!‫נפלא‬ ‫זה‬ ,‫נפלא‬ ‫זה‬ ?‫יודע‬.‫דמיוניות‬ ‫תוכניות‬ ‫ורוקם‬ ‫הסיפון‬ ‫על‬ ‫יושב‬ ‫אני‬ ‫בינתיים‬ ,‫לחוף‬ ‫ארד‬ ‫מחר‬ ‫רק‬
‫ליער‬ ‫ולהיכנס‬ ‫הבתים‬ ‫גבול‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ ‫על‬.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
:‫הבהרות‬
-‫חלק‬ ‫בה‬ ‫לקחתי‬ ‫אשר‬ ,‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫מלחמת‬1
‫באוקטובר‬ ‫והסתיימה‬ ‫החלה‬ ,1973‫יצאתי‬ ‫אחריה‬ .
‫השנה‬ ‫יום‬ ‫אחרי‬ ‫ימים‬ ‫כעשרה‬ ‫שהפלגתי‬ ‫בגלל‬ ‫ראשית‬ .‫מועקה‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫עם‬ ,‫לאפריקה‬ ‫חופש‬ ‫לשנת‬
‫בו‬ ,"‫נעורים‬ ‫"אביב‬ ‫במבצע‬ ‫בביירות‬ ‫שנהרג‬ ,‫שור‬ ‫אבידע‬ ‫סגן‬ ,‫מהסיירת‬ ‫חברנו‬ ‫את‬ ‫שקברנו‬ ‫לכך‬
‫כ‬ ,‫שנית‬ .‫המחבלים‬ ‫מפקדות‬ ‫חיסול‬ ‫בעת‬ ‫נעוריו‬ ‫אביב‬ ‫נקטע‬‫סוריה‬ ‫עם‬ ‫בגבול‬ ‫מתיחות‬ ‫שיש‬ ‫ידעתי‬ ‫י‬
.‫במאוחר‬ ‫או‬ ‫במוקדם‬ ‫שנוקפץ‬ ‫והנחתי‬
-‫באילת‬ ‫מהנמל‬ ‫סחורות‬ ‫שהעבירה‬ ,"‫"מאריטה‬ ‫האוניה‬ ‫על‬ )..‫ניקיונות‬ ‫כן‬ ‫(כן‬ ‫שחור‬ ‫כפועל‬ ‫עבדתי‬
‫כרטיס‬ ‫על‬ ‫לשלם‬ ‫נדרשתי‬ ‫לא‬ ‫עבודתי‬ ‫ותמורת‬ )‫(קניה‬ ‫במומבאסה‬ ‫לנמל‬.‫נמשכה‬ ‫ההפלגה‬14‫יום‬.
‫וכ"מוזמ‬ ‫מעמדות‬ ‫יש‬ ‫באוניה‬‫שעבד‬ ,‫הורי‬ ‫של‬ ‫ידיד‬ ."‫"מיוחס‬ ‫כ‬ ‫תחילה‬ ‫נחשבתי‬ "‫החובל‬ ‫רב‬ ‫ן‬
‫הס‬ ‫חברת‬ ‫במינהלת‬‫פ‬,)‫אשלגי‬ ‫(אברהם‬ ‫וטונה‬ ‫באוניה‬ ‫להפליג‬ ‫לי‬ "‫"סידר‬ ,"‫"צים‬ ‫הישראלית‬ ‫נות‬
.‫החובל‬ ‫רב‬ ‫אל‬ ‫אותי‬ ‫חיבר‬ ,‫אילת‬ ‫בנמל‬ ‫רם‬ ‫למעמד‬ ‫והגיע‬ ‫יפתח‬ ‫חבר‬ ‫בעבר‬ ‫שהיה‬
-"‫"סולו‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫עשיתי‬ ‫כאשר‬ ‫עברתי‬ ‫הקודמת‬ ‫המים‬ ‫טבילת‬ ‫את‬‫בקורס‬ ‫סילון‬ ‫מטוס‬ ‫על‬ ‫הראשון‬
.‫צ‬ ,‫סבר‬ :‫ב‬ ‫רישיון...(תמונות‬ ‫קיבלתי‬ ‫באמת‬ ‫לא‬ ,‫בהמשך‬ ‫אז‬ ‫גם‬ .‫טיס‬2008?‫במלחמה‬ ‫היית‬ ‫"אבא‬ .
,‫הצנזורה‬ ‫ע"י‬ ‫נבדק‬ ."?‫השתתפת‬ ‫מלחמות‬ ‫באיזה‬35)‫עמודים‬
-‫כ‬ ‫הלכתי‬ ‫ממומבאסה‬500‫שבטים‬ ,‫כפריים‬ ‫עם‬ ‫חייתי‬ ‫בדרך‬ .‫נירובי‬ ,‫קניה‬ ‫לבירת‬ ‫הגעתי‬ ‫וכך‬ ‫ק"מ‬
‫חיי‬ ‫ובעלי‬.‫אפריקה‬ ‫במזרח‬ ‫והטבע‬ ‫האדם‬ ‫עם‬ ‫ראשונה‬ ‫להיכרות‬ ‫זכיתי‬ ‫וכך‬ ‫ם‬
‫החי‬ ‫פינת‬ ‫על‬ ‫באחריות‬ ‫והמשיך‬ ‫טרזן‬ ‫חוברות‬ ‫לקריאת‬ ‫עבר‬ ,‫קטן‬ ‫בקוף‬ ‫בטיפול‬ ‫שהחל‬ ‫מה‬ ,‫וכך‬
.‫אפריקה‬ ‫ביבשת‬ ‫מרתק‬ ‫למסע‬ ‫מתגבש‬ ,‫במשק‬
‫בן‬ ‫צביקה‬10‫או‬ ‫והקופה‬‫ל‬‫ב‬ ‫למוות‬ ‫קפאה‬ ‫אשר‬ ,‫ה‬‫יפתח‬ ‫בקיבוץ‬ ‫מושלג‬ ‫חורף‬
1
.‫סבר‬ ‫צבי‬5008‫צנחנים‬ ‫סיירת‬ .-60‫כיפור‬ ‫יום‬ ‫מלחמת‬ ‫למבצעי‬ ‫שנה‬.,‫צנזורה‬ ‫עבר‬ ,‫רשומון‬74‫עמודים‬.
5
‫ומפ‬ ‫קצרצר‬ ‫מבוא‬‫ה‬-‫אפריקה‬ ‫מזרח‬
‫החודשים‬ ‫בין‬‫אפריל‬1974‫נובמבר‬1974:‫אפריקה‬ ‫מזרח‬ ‫של‬ ‫מדינות‬ ‫בשלוש‬ ,‫גב‬ ‫תרמיל‬ ‫עם‬ ‫טיילתי‬
‫חבש‬ ‫(אז‬ ‫אתיופיה‬ABYSSINIE‫השייכות‬ ,‫וטנזניה‬ ‫וקניה‬ ‫אמהרית‬ ‫היא‬ ‫הלאומית‬ ‫השפה‬ ‫בה‬ ,)
‫וממנה‬ ‫לקניה‬ ‫חזרתי‬ ,‫לטנזניה‬ ‫עברתי‬ ,‫בקניה‬ ‫התחלתי‬ .‫הסואהילית‬ ‫דוברות‬ ‫למדינות‬
/‫לחבש‬.‫לקניה‬ ‫חזרה‬ ‫ושוב‬ ‫אתיופיה‬
‫את‬ ‫כוללת‬ ‫אפריקה‬ ‫מזרח‬12‫המדינות‬:,‫קניה‬ ,‫ג'יבוטי‬ ,‫סומליה‬ ,‫אתיופיה‬ ,‫אריתריאה‬ ,‫סודן‬
‫ו‬ )‫(איים‬ ‫סיישל‬ ,‫בורונדי‬ ,‫רואנדה‬ ,‫אוגנדה‬ ,‫טנזניה‬-)‫(איים‬ ‫קומורו‬.
‫אפריקה‬ ‫מזרח‬ ‫מפת‬
)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬
‫מהר‬ ‫(תמונה‬ ‫הסואהילית‬ ‫השפה‬ ‫דוברות‬ ‫המדינות‬ ‫מפת‬)‫שת‬
6
‫קניה‬
‫נירובי‬5.5.74
)‫נירובי‬ ‫של‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬ ‫הפקחים‬ ‫פולה...(עם‬ ‫פולה‬
‫מתוך‬-‫מאי‬ ,‫יפתח‬ ‫קיבוץ‬ ‫עלון‬1974‫במדור‬ ,:‫מכתב‬
.'‫וכו‬ ‫לשלום‬ ‫התכוונתי‬ .‫ואביטל‬ ‫דני‬ ,‫אורן‬ ‫של‬ ‫ענפים‬ ,‫צבר‬ ‫של‬ ‫קוצים‬
‫הצ‬ ‫אך‬ ,‫לכם‬ ‫אכתוב‬ ‫הראשון‬ ‫הצייד‬ ‫שאחרי‬ ‫נשבעתי‬‫י‬‫מהמשק‬ ‫חופש‬ ‫אחת‬ ‫שנה‬ ‫רק‬ ‫קבל‬ ‫לא‬ ‫ד‬‫ולכן‬
‫טורפים‬ ‫נמצאים‬ ‫בה‬ ,‫נירובי‬ ‫של‬ ‫בשמורה‬ ‫רגלי‬ ‫סיור‬ ‫עשיתי‬ ‫בינתיים‬ .‫לצייד‬ ‫לקחתני‬ ‫לו‬ ‫בוער‬ ‫לא‬
...‫חזקים‬ ‫וסתם‬ ‫ונטרפים‬
‫כי‬ ,‫באים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫שחלק‬ ‫שכחתי‬ ‫(לא‬ ‫בכם‬ ‫להיזכר‬ ‫הייתי‬ ‫ומוכרח‬ ‫גזעי‬ ‫שבת‬ ‫טיול‬ ‫היה‬ ‫הרגלי‬ ‫הסיור‬
8:00.)..‫מידי‬ ‫מוקדם‬ ‫תמיד‬ ‫זה‬
‫שבשעה‬ ‫לי‬ ‫אמרו‬6:00‫בבוקר‬‫ראשונה‬ ‫שמש‬ ‫קרן‬ .‫לסיור‬ ‫נצא‬-‫מצמיד‬ ,‫מתלבש‬ ,‫קופץ‬ ‫סחבק‬
"‫פולה‬ ‫"פולה‬ :‫העניין‬ ‫מתחיל‬ ‫ופה‬ .‫ומוכן‬ ‫תה‬ ‫מהר‬ ‫שותה‬ ,‫דבורים‬ ‫נגד‬ ‫וכדורים‬ ‫מצפן‬ ‫לחגורה‬
‫למדתי‬ ‫וכבר‬ ...‫זמן‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫המתעוררת‬ ‫אפריקה‬ ,‫בשלווה‬ ,‫לאט‬ ‫הכל‬ ,)‫בסואהילית‬ "‫לאט‬ ‫("לאט‬
‫אומרים‬ ‫שאם‬6:00‫אחרי‬ ‫שנצא‬ ‫שבטוח‬ ‫סימן‬8:00...
‫עמו‬ ‫נושא‬ ‫כפרי‬ ‫שכל‬ ,‫ומפחידה‬ ‫גדולה‬ ‫סכין‬ ‫ובידו‬ ‫האחד‬ .‫ועבדכם‬ ‫כושים‬ ‫שני‬ ‫מהאוטו‬ ‫יורדים‬
‫מקצת‬ ..‫העצום‬ ‫כוחנו‬ ‫נוכח‬ ‫פחד‬ ‫הרהור‬ ‫לעצמי‬ ‫הרשיתי‬ ..‫סבא‬ ‫מקל‬ ‫ובידו‬ ‫מקופלת‬ ‫אוזן‬ ‫עם‬ ‫והשני‬
.‫נירובי‬ ‫של‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬ ‫הנחלים‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫שמטרתנו‬ ,‫לומד‬ ‫אני‬ ‫רכשתי‬ ‫שכבר‬ ‫הסואהילית‬
‫מהמקום‬ ‫לגובה‬ ‫ישר‬ ‫שמקפצות‬ ,‫צביות‬ ‫של‬ ‫ענק‬ ‫עדר‬ ‫מפתיעים‬ ‫אנו‬-‫אריה‬ ‫מפתיעים‬ ! ‫אגדה‬
‫ממרחק‬ ‫צעירים‬ ‫ולביאה‬30‫מהמקום‬ ‫מנתר‬ ‫שלי‬ ‫הלב‬ ,'‫מ‬-,‫הסכין‬ ‫לבעל‬ ‫ניגשתי‬ ‫במהירות‬ .‫מפחיד‬
‫הסבירו‬ ‫הם‬ ‫ואילו‬ ...‫מהממהרים‬ ‫אני‬ ,‫מהמהמרים‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ."‫ל"היכון‬ ‫ועברתי‬ ‫מנרתיקה‬ ‫הוצאתיה‬
‫ששלו‬ ‫לי‬‫קבלו‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫שהאריות‬ ‫כנראה‬ .‫אריות‬ ‫למפחיד‬ ‫שנחשב‬ ‫מחזה‬ ‫זהו‬ ‫עומדים‬ ‫אנשים‬ ‫שה‬
.‫מסתלקים‬ ‫והם‬ ‫מהוריהם‬ ,‫פעם‬ ‫זה‬ ‫הסבר‬
‫והמון‬ ‫סבלנות‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬ ‫אך‬ .‫דוגמאות‬ ‫בליווי‬ ,‫הרבה‬ ‫מסבירים‬ ‫הם‬ ‫לכן‬ ‫לאט‬ ‫מבין‬ ‫הקניאתי‬
.‫טובים‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫להיות‬ ‫נהדר‬ ‫זה‬ .‫המלה‬ ‫מובן‬ ‫במלוא‬ "‫"טוב‬ ‫עם‬ ‫זהו‬ .‫חיוכים‬‫רג‬ ‫על‬ ‫מבט‬‫ל‬‫י‬
.‫הסיור‬ ‫לסוף‬ ‫סילוקן‬ ‫את‬ ‫שאדחה‬ ‫לי‬ ‫מסביר‬ ‫המקופלת‬ ‫האוזן‬ ‫בעל‬ .‫קרציות‬ ‫מלאות‬ ‫שהן‬ ‫לי‬ ‫מגלה‬
,‫כושים‬ ‫שהם‬ ‫מזל‬ .‫כאלה‬ ‫דברים‬ ‫אוהב‬ ‫אני‬ .‫טוב‬ ‫והיה‬ ‫יום‬ ‫חצי‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ .)‫בסואהילית‬ ‫(טוב‬ ‫מוזורי‬
...‫נהנים‬ ‫היינו‬ ‫ולא‬ ‫מטורפת‬ ‫דהרה‬ ‫היה‬ ‫הסיור‬ ‫לבטח‬ ‫ישראלים‬ ‫היו‬ ‫אם‬ ‫כי‬
‫נ‬ ‫אני‬ ‫...היום‬‫עולה‬ ‫לאופנוע‬ ‫זמני‬ ‫רשיון‬ .‫העבודה‬ ‫את‬ ‫לחדש‬ ,‫לפארק‬ ‫באופנוע‬ ‫וסע‬20‫שטרלינג‬ ‫לירות‬
..‫דוהר‬ ‫אני‬ ‫וכבר‬ .‫דקות‬ ‫שתי‬ ‫באורך‬ ‫קצר‬ ‫ושכנוע‬
‫לדבר‬ ‫תורי‬ ‫עכשיו‬-‫(התחום‬ ‫הפנאי‬ ‫ובשעות‬ ,‫בפעולות‬ ,‫בלימודים‬ ‫אצלכם‬ ‫איך‬ ‫לי‬ ‫כתבו‬ :‫תשמעו‬
‫יפתח‬ .)‫הבנאדם‬ ‫של‬ ‫בחייו‬ ‫החשוב‬-‫ותש‬ "‫ל"גפן‬ ‫קפיצה‬ ‫תרביץ‬‫במכתב‬ ‫תענו‬ .‫המשימות‬ ‫מצב‬ ‫מה‬ ‫אל‬
‫שבנות‬ ‫הבינו‬ ‫כבר‬ ‫שהבנים‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬ ‫כללית‬ .‫בפעולות‬ ‫ששמעתי‬ ‫מהקללות‬ ‫קצת‬ ‫ותשמיטו‬ ‫מסודר‬
‫ואתן‬ ...‫בחיים‬ ‫העיקר‬ ‫זה‬-.‫מצלעו‬ ‫נוצרה‬ ‫שהאשה‬ ‫זכורנה‬
‫דני‬ ,‫אשכח‬ ‫שלא‬ ,‫הופה‬-‫שיהיו‬ ,‫שירגישו‬ ‫בלי‬ ,‫לאט‬ ‫לאט‬ ,‫ככה‬ .‫בהדרכה‬ ‫לעסוק‬ ‫אותם‬ ‫תדחוף‬
.‫בעניינים‬
‫תה‬.‫ותענו‬ ‫בריאים‬ ‫לי‬ ‫יו‬
‫זכרו‬ ,‫ארוך‬ ‫קצת‬ ‫זה‬ ‫אם‬-...‫הרבה‬ ‫שיהיה‬ ‫אבל‬ ‫הכמות‬ ‫חשוב‬ ‫לא‬ ,‫האיכות‬ ‫העיקר‬
.‫ס‬ ‫צביקה‬
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
‫הבהרה‬:
‫באפריקה‬ ‫לטיול‬ ‫צאתי‬ ‫עם‬-‫של‬ ‫הדרכה‬ ‫תקופת‬ ‫סיימתי‬‫בני‬ ‫שהיו‬ ,‫וצבר‬ ‫אורן‬ ‫קבוצות‬13,14
‫של‬ ‫המטפלת‬ ‫היתה‬ ‫אהרוני‬ ‫אביטל‬ .‫ביפתח‬ ‫נקלטו‬ ‫רק‬ ‫ומשפחתו‬ ‫שהוא‬ ,‫דיין‬ ‫דני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והוחלפתי‬
.‫הקבוצות‬
7
‫אימפלה‬-‫נ‬ ‫בפארק‬ ,‫זכרים‬ ‫עדר‬‫י‬‫ירובי‬NAIROBY NATIONAL PARK)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬
‫נאספים‬ ‫נשרים‬‫ליד‬‫נירובי‬ ‫בשמורת‬ ‫פגר‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬
‫באוזן‬ ‫חור‬-‫ענף‬ ‫חתיכת‬ ‫מכניסים‬ ,‫בהמשך‬ ,‫קיסם‬ ‫בו‬ ‫ושמים‬ ‫באוזן‬ ‫חור‬ ‫עושים‬ ,‫הצעירים‬ ‫הלוחמים‬ ‫בשלב‬
‫מ‬ ‫שהוכן‬ ,‫עבה‬ ‫גליל‬ ‫שמים‬ ‫ולבסוף‬‫ח‬‫פיל‬ ‫של‬ ‫ט‬.‫באוזן‬ ‫חור‬ ‫נשאר‬ ‫ההתקשטות‬ ‫שלב‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫כשגומרים‬
...‫האוזן‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫החלק‬ ‫על‬ ‫ללפף‬ ‫נוהגים‬ ‫שוליו‬ ‫שאת‬ ,)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬
8
‫בנירובי‬ "‫לחיות‬ ‫היתומים‬ ‫ב"בית‬ ‫כמתנדב‬ ‫עבודה‬
‫מצאנו‬ ,‫נירובי‬ ‫העיר‬ ‫שליד‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬ ‫הסיורים‬ ‫באחד‬‫אריה‬ ‫גור‬‫ועשינו‬ ‫ממנו‬ ‫התרחקנו‬ .‫קטן‬
‫מנוס‬ ‫שאין‬ ‫הוחלט‬ ‫לבסוף‬ .‫בסביבה‬ ‫נראתה‬ ‫לא‬ ‫ואמו‬ ‫שעות‬ ‫חלפו‬ ‫אך‬ ,‫משקפת‬ ‫בעזרת‬ ‫תצפיות‬ ‫עליו‬
‫ה‬ ‫אל‬ ‫לקחתו‬ ‫ויש‬ORPHANAGEANIMALNAIROBI‫כלו‬‫אשר‬ ,‫עזובות‬ "‫לחיות‬ ‫היתומים‬ ‫"בית‬ ‫מר‬
‫התנדבתי‬ ‫מיד‬ ‫למקום‬ ‫וכשהגענו‬ ‫זו‬ "‫"נדוניה‬ ‫לנצל‬ ‫החלטתי‬ .‫נירובי‬ ‫הבירה‬ ‫עיר‬ ‫ליד‬ ,‫השמורה‬ ‫בגבול‬
‫העובד‬ ,‫מוזונגו‬ ,‫לבן‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫התופעה‬ .‫היתומים‬ ‫בבית‬ ‫שלו‬ ‫הראשונים‬ ‫הקליטה‬ ‫בצעדי‬ ,‫בגור‬ ‫לטפל‬
‫את‬ ‫יקבלו‬ ‫שמיד‬ ‫כדי‬ ,‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫מספיק‬ ‫היתה‬ ‫שכר‬ ‫ללא‬‫את‬ ‫מקרוב‬ ‫ללמוד‬ ‫זכיתי‬ ,‫וכך‬ ‫הצעתי‬
‫ובכל‬ ‫אהרון‬ ‫קותי‬ ‫הישראלי‬ ‫של‬ ‫בביתו‬ ‫גרתי‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ .‫אפריקה‬ ‫חיות‬ ‫של‬ ‫והתנהגויותיהן‬ ‫צרכיהן‬
,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫אוסף‬ ‫אלא‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ,‫היתומים‬ ‫לבית‬ ‫באוטובוס‬ ‫הפועלים‬ ‫עם‬ ‫הגעתי‬ ‫בוקר‬
‫ש‬ ‫גורים‬ ‫אמנם‬ ‫היו‬ ‫חלקם‬ .‫קניה‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫אונים‬ ‫חסרי‬ ‫נמצאו‬ ‫אשר‬‫אך‬ ‫אמהותיהם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעזבו‬
.‫לטיפול‬ ‫ויזכו‬ ‫לכאן‬ ‫שיגיעו‬ ‫דאגו‬ ‫טובים‬ ‫ואנשים‬ ‫פצועים‬ ‫שנמצאו‬ ,‫בוגרים‬ ‫היו‬ ‫חלקם‬
‫אין‬ ‫אז‬ ..‫ברררר‬ ‫בשלו‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ,‫מולידו‬ ‫אביו‬ ‫שאני‬ ‫האריה‬ ‫גור‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫מנסה‬ ‫אני‬ ‫שבועיים‬ ‫משך‬
‫ה‬ ‫באגודת‬ ‫אותו‬ ‫לרשום‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫כבר‬ ‫מעט‬ ‫ועוד‬ ‫ורצועה‬ ‫קולר‬ ‫לו‬ ‫חברנו‬ ,‫ברירה‬.‫כלבים‬
‫האדם‬ ‫של‬ ‫מתבגר‬ ‫וגור‬ ‫אריה‬ ‫גור‬,‫ביניהם‬ ‫להסתדר‬ ‫מנסים‬
‫הסוואנה‬ ‫חתול‬SERVAL CAT‫יזהה‬ ‫וכך‬ ...‫בשתן‬ ‫חבריו‬ ‫את‬ ‫לסמן‬ ‫מנהגו‬ ‫משום‬ ,‫מושתן‬ ‫ידיד‬ ‫הוא‬
‫מיד‬ ‫אך‬ ‫שמחה‬ ‫בגרגור‬ ‫אותי‬ ‫מקבל‬ ‫הוא‬ ,‫לכלובו‬ ‫נכנס‬ ‫אני‬ ‫כאשר‬ ‫בוקר‬ ‫בכל‬ .‫הבאה‬ ‫בפגישה‬ ‫אותם‬
9
‫להרי‬ ‫מקפיד‬ ‫כך‬ ‫אחר‬‫שרק‬ ,"‫סימון‬ ‫"מכנסי‬ ‫הכנתי‬ ‫לכן‬ .‫שתן‬ ‫בתרסיס‬ ‫אותי‬ ‫ולכבד‬ ‫אחורית‬ ‫רגל‬ ‫ם‬
.‫רגלי‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫שיסריח‬ ‫כך‬ ,‫זקוף‬ ‫לעמוד‬ ‫מקפיד‬ ‫ואני‬ ‫אליו‬ ‫נכנס‬ ‫אני‬ ‫עמם‬
‫בנירובי‬ ‫שרכשתי‬ ‫משתין‬ ‫ידיד‬
‫הסוואנה‬ ‫חתול‬SERVAL CAT)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬
‫הקרקל‬‫אל‬ ‫ובכוח‬ ‫היישר‬ ‫קופץ‬ ‫הוא‬ ‫משחק‬ ‫מתוך‬ ,‫מוזר‬ ‫ידיד‬ ‫הוא‬‫מנהגיהם‬ ‫"מוזרים‬ .‫בטני‬ ‫מרכז‬
.)..‫מיומני‬ ‫(משפט‬ "‫האוהבים‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫אך‬ ,‫השונאים‬ ‫של‬
‫קרקל‬CARACAL‫מאזניו‬ ‫המזדקרות‬ ‫השער‬ ‫בציציות‬ ‫מאופיין‬(‫ה‬‫תמונה‬:‫מימין‬)‫מהרשת‬
‫ה‬‫אילנד‬ELAND‫השאר‬ .‫מספר‬ ‫דקות‬ ‫ונאבקנו‬ ‫בקרניו‬ ‫תפסתי‬ ,‫באתי‬ ,‫לי‬ ‫קראו‬ ,‫שלו‬ ‫מהחצר‬ ‫ברח‬
‫מסביב‬ ‫עומדים‬‫סופו‬ .‫זה‬ ‫סואהילית‬ ‫דובר‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫מאדישותו‬ ‫להשתגע‬ ‫אפשר‬ ‫לפעמים‬ .‫ומסתכלים‬
..‫חיות‬ ‫גורי‬ ‫האכלת‬ ‫כמו‬ ,‫נחת‬ ‫הרבה‬ ‫של‬ ‫רגעים‬ ‫גם‬ ‫יש‬ .‫הטבע‬ ‫על‬ ‫כזה‬ ‫קטן‬ ‫ניצחון‬ ‫מן‬ .‫שניצחתי‬
10
‫למעלה‬-‫עגל‬ ‫האכלת‬‫אילנד‬‫מבקבוק‬‫ולמטה‬-‫גור‬ ‫האכלת‬‫קרנף‬‫האחורית‬ ‫הקרן‬ ‫לו‬ ‫צמחה‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ ,
‫ל‬‫צ'יטה‬,)‫ברדלס‬ =‫(צ'יטה‬ ‫ביותר‬ ‫חזק‬ ‫וגרגור‬ "‫דמעות‬ ‫"שביל‬‫ל‬..‫בשרוך‬ ‫האסוף‬ ‫ארוך‬ ‫שיער‬ ‫צביקה‬
‫הוא‬ ‫סבסטיאן‬‫שימפנזה‬‫הוא‬ ‫סבסטיאן‬ .‫בה‬ ‫השלטונות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והוחרם‬ ‫לקניה‬ ‫הגיע‬ ,‫בקונגו‬ ‫שניצוד‬
‫סור‬ ‫מאחורי‬ ‫יבלה‬ ‫ימיו‬ ‫כל‬ ‫לכן‬ .‫טוב‬ ‫לא‬ ‫קצת‬ ‫פרי‬ ‫לו‬ ‫שתתן‬ ‫לך‬ ‫וחסר‬ ‫רבים‬ ‫תכסיסיו‬ ,‫גאון‬.‫ובריח‬ ‫ג‬
.‫בטבע‬ ‫חזרה‬ ‫ישוחרר‬ ‫ולא‬ ‫ברירה‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ‫חבל‬
11
‫השימפנזה‬ ‫סבסטיאן‬-‫אסיר‬ ‫כל‬ ‫כמו‬‫ו‬ ‫שינה‬ ‫הרבה‬ ,"‫"הסיגריה‬
‫ב‬ ‫וטרינרי‬ ‫טיפול‬ ‫לשם‬‫י‬ ‫חזיר‬‫ב‬‫לות‬‫מאקדח‬ ‫הרדמה‬ ‫חץ‬ ‫בו‬ ‫לירות‬ ‫יש‬ ,
‫גדולים‬ ‫יונקים‬ ‫של‬ ‫ציד‬–‫וטורפים‬ ‫עשב‬ ‫אוכלי‬
,‫נירובי‬10.5.74
‫כילד‬ ‫מאושר‬ ‫הייתי‬
12
‫מתוך‬-‫מאי‬ ,‫יפתח‬ ‫קיבוץ‬ ‫עלון‬1974‫במדור‬ ,:‫מכתב‬
‫זברה‬ ‫ציד‬
"‫יש‬ ‫לנו‬ ‫ו"אחות‬ ‫אחים‬ ,‫הורים‬
‫שלום‬ ‫המון‬
.‫זברה‬ ‫צייד‬ :‫לאטרקציה‬ ‫ניגש‬
‫ב‬-6:00‫משאית‬ ‫גם‬ ‫ועמנו‬ ‫אנשים‬ ‫שבעה‬ ‫ועליו‬ ‫הטנדר‬ ‫עם‬ ‫יוצאים‬ ‫אנו‬ .‫וקר‬ ‫חושך‬ ,‫אותי‬ ‫מעירים‬
.‫אנשים‬ ‫שלושה‬ + ‫כלובים‬ ‫ששה‬ ‫ועליה‬‫משטח‬ ‫לפנינו‬ .‫הציד‬ ‫לאזור‬ ‫ומגיעים‬ ‫צפונה‬ ‫נסיעה‬ ‫של‬ ‫שעה‬
,‫יענה‬ ‫בנות‬ ,‫אילנדים‬ ,‫זברות‬ ‫רועים‬ ‫כאן‬ .‫חומים‬ ‫קטנים‬ ‫סלעים‬ ‫והרבה‬ ‫עצים‬ ‫ומעט‬ ‫עשב‬ ‫של‬ ‫ענק‬
‫אחד‬ ,‫לבן‬ ‫אדם‬ ,‫הטנדר‬ ‫נהג‬ .‫בכיוונו‬ ‫ודוהרים‬ ‫מהשביל‬ ‫יורדים‬ .‫זברות‬ ‫עדר‬ ‫מזהים‬ .‫ועוד‬ *‫אילות‬
‫נהג‬ ,‫הציידים‬ ‫חוות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫בניו‬ ‫מארבעת‬‫של‬ ‫למהירות‬ ‫מגיעים‬ .‫אשף‬70,‫בינתיים‬ . ‫בשעה‬ ‫ק"מ‬
.‫הרכב‬ ‫של‬ ‫הקדמית‬ ‫בפינה‬ ‫הקבוע‬ ,‫גומי‬ ‫גלגל‬ ‫דרך‬ ‫מושחל‬ ‫גופו‬ ,‫הנהג‬ ‫ליד‬ ‫הכסא‬ ‫על‬ ‫שעומד‬ ‫הצייד‬
‫בן‬ ‫במבוק‬ ‫מוט‬ ‫בידו‬5‫השני‬ ‫צדו‬ .‫ענק‬ ‫לסו‬ ‫יוצר‬ ‫הבמבוק‬ ‫ובקצה‬ ‫הבמבוק‬ ‫סביב‬ ‫חבל‬ ‫מלפף‬ ‫הוא‬ .'‫מ‬
.‫מאחור‬ ‫מהיושבים‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫בידיו‬ ‫החבל‬ ‫של‬
‫הבמבוק‬ ‫מוט‬ ‫מחזיק‬ ‫משתחל‬ ‫בתוכו‬ ‫הגלגל‬
‫המוט‬ ‫(בקצה‬‫ל‬ ‫קשר‬ ‫עם‬ ‫חבל‬‫א‬‫סו‬)
‫הלאסו‬ ‫וחבל‬ ‫הזברה‬-‫א‬‫העלון‬ ‫מתוך‬ ,‫צבי‬ ‫בן‬ ‫נלי‬ :‫יור‬
‫זברה‬ ‫של‬ ‫בעקבותיה‬ ‫ואנו‬ ‫מתפצלת‬ ‫היא‬ ‫גם‬ .‫אחת‬ ‫קבוצה‬ ‫אחרי‬ ‫רודפים‬ ‫אנו‬ .‫מתפלג‬ ‫הזברות‬ ‫עדר‬
‫לעזוב‬ ‫אסור‬ ‫כעת‬ .‫אחת‬‫ש‬ ‫עד‬ ,‫אותה‬‫ת‬‫אבנים‬ ,‫חדים‬ ‫בסיבובים‬ ‫זה‬ ‫כל‬ .‫יורדת‬ ‫ומהירותה‬ ‫כוחה‬ ‫ש‬
‫האוטו‬ ,‫הזברה‬ ‫צוואר‬ ‫על‬ ‫נכרך‬ ‫החבל‬ ‫ניסיונות‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ .‫קפיצות‬ .‫נורא‬ ‫אבק‬ ,‫עפות‬ ‫חומות‬ ‫קטנות‬
‫ומכניסים‬ ‫באוזניים‬ ‫אוחזים‬ ‫שניים‬ ,‫הזברה‬ ‫בזנב‬ ‫שאוחזים‬ ‫אנו‬ ‫שניים‬ .‫ממנו‬ ‫קופצים‬ ‫וכולנו‬ ‫עוצר‬
.‫נשיכות‬ ‫כנגד‬ ,‫לחך‬ ‫בוהן‬‫המשאית‬ ‫שמגיע‬ ‫עד‬ ,‫הזברה‬ ‫של‬ ‫הקצב‬ ‫לפי‬ ‫ומוקפצים‬ ‫חזק‬ ‫מחזיקים‬ ‫כעת‬
.‫המשאית‬ ‫שעל‬ ‫כלוב‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫קצובות‬ ‫בשאגות‬ ‫אותה‬ ‫ומעמיסים‬
13
‫זברה‬ ‫לכידת‬-‫הזברה‬ ‫לעבר‬ ‫קופצים‬ ‫וכולנו‬ ‫הצוואר‬ ‫סביב‬ ‫נכרך‬ ‫החבל‬.‫ואף‬ ‫ובאוזניה‬ ‫בזנבה‬ ‫אוחזים‬ ‫עתה‬
‫מדברית‬ ‫זברה‬ ‫(בתמונות‬ ‫לחך‬ ‫יד‬ ‫תוחבים‬GRAVY ZEBRA‫וצחיחים‬ ‫יבשים‬ ‫לאזורים‬ ‫המותאמת‬ ,
)‫(ארידיים‬.‫של‬ ‫ביחס‬ ‫ומצויה‬ ‫יותר‬ ‫נדירה‬ ‫היא‬1:70‫המצויה‬ ‫הזברה‬ ‫לעומת‬COMMON ZEBRA.‫גם‬ ‫לכן‬
‫י‬‫ק‬)‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫רה‬.
‫מצויה‬ ‫זברה‬ ‫(בתמונה‬ ‫מגיעה‬ ‫והמשאית‬ ‫בזברה‬ ‫מחזיקים‬ ‫כולנו‬ ‫לבסוף‬COMMON ZEBRA)
14
‫קצובות‬ ‫בצעקות‬‫היישר‬ ‫הזברה‬ ‫את‬ ‫מרימים‬‫המשאית‬ ‫שעל‬ ‫ההובלה‬ ‫ארגזי‬ ‫לתוך‬
‫מתפקשש‬ ‫הכל‬ ‫לפעמים‬.‫הא‬ ‫אוחזי‬ ,‫הבעיטות‬ ‫מסכנת‬ ‫נבהלים‬ ‫הזנב‬ ‫אוחזי‬‫ו‬‫אחיזה‬ ‫וגם‬ ‫במערכה‬ ‫לבד‬ ‫זניים‬
‫לרגע‬ ‫ולו‬,‫עוזרת‬ ‫אינה‬ ‫כבר‬ ,‫בזנב‬ ‫שוב‬.,‫וכך‬‫זברה‬ ‫עוד‬...‫הפתוחה‬ ‫בסוואנה‬ ‫לרוץ‬ ‫חוזרת‬
‫ו‬ *‫האילה‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ .‫העשב‬ ‫אוכלי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫תופסים‬ ‫זו‬ ‫בדרך‬‫את‬ .‫מידי‬ ‫מהירות‬ ‫שהן‬ ,‫לה‬ ‫שדומה‬
.‫בלילה‬ ,‫רגלי‬ ‫במרדף‬ ‫תופסים‬ ‫אלה‬
‫טומי‬ ‫ציד‬
)**‫האילה‬ ‫מגודל‬ ‫(חצי‬ ‫טומי‬ ‫ציד‬–‫ועשרה‬ ‫כלובים‬ ‫ועליו‬ ‫פתוח‬ ‫בטנדר‬ ‫השמש‬ ‫שקיעת‬ ‫עם‬ ‫יוצאים‬
‫לתפוס‬ ‫בכוונתנו‬ .‫הכיוונים‬ ‫לכל‬ ‫מאירים‬ ,‫המגורים‬ ‫מאזור‬ ‫יציאתנו‬ ‫עם‬ .‫בידו‬ ‫זרקור‬ ‫לאחד‬ .‫אנשים‬
‫עד‬ "‫"טומי‬ ‫מספר‬.‫מידי‬ ‫גדולה‬ ‫עירנותם‬ ‫שאז‬ ,‫הירח‬ ‫עלות‬
‫ניצוצות‬ ‫בזוג‬ ‫מבחינים‬ ‫מהדרך‬ ‫רחוק‬ ‫לא‬ .‫ניצוצות‬ ‫ומחפשים‬ ‫העפר‬ ‫שביל‬ ‫על‬ ‫נוסעים‬ ‫אנו‬ ‫ובכן‬
,‫מחזיקים‬ ‫ספק‬ ,‫תלויים‬ ‫ספק‬ ‫אנו‬ .‫יושב‬ ‫מבוגר‬ ‫טומי‬ ‫נראה‬ ‫ולפנינו‬ ‫בכיוון‬ ‫דוהר‬ ‫הנהג‬ ‫ג'וזף‬ .‫ירוקות‬
.‫לקפוץ‬ ‫מוכנים‬20‫קופ‬ ‫כולנו‬ .‫מאט‬ ‫ג'וזף‬ ,‫לפני‬ '‫מ‬‫נאלם‬ ‫הוא‬ "...‫ש‬ ‫("אומרים‬ ‫פראיות‬ ‫בשאגות‬ ‫צים‬
‫לילות‬ ‫ארבעה‬ ‫זה‬ .‫ורץ‬ ‫יוזמה‬ ‫תופס‬ ‫הטומי‬ ‫גם‬ .‫לרוץ‬ ‫ומתחילים‬ )‫בכך‬ ‫נוכחתי‬ ‫לא‬ ,‫מצעקות‬ ‫דום‬
‫שואט‬ ‫אני‬ .‫בשיאה‬ ‫האמביציה‬ ‫הלילה‬ .‫לתפוס‬ ‫הצלחתי‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫ואני‬ ‫בלילה‬ ‫צדים‬ ‫שאנחנו‬
‫לס‬ ‫להשתדל‬ ‫מקפיד‬ ‫והזרקוראי‬ ‫בעקבותינו‬ ‫הנהג‬ .‫היצור‬ ‫בעקבות‬‫כמה‬ ‫רצים‬ ‫כך‬ .‫הטומי‬ ‫את‬ ‫נוור‬
‫של‬ ‫קללות‬ .‫וכוכבים‬ ‫לילה‬ .‫פתוח‬ ‫בשדה‬ ‫עצמנו‬ ‫מוצאים‬ ‫ואנו‬ ‫להם‬ ‫מתרחקים‬ ‫והטומי‬ ‫האוטו‬ ,‫דקות‬
15
‫יפים‬ ‫רגעים‬ ‫אלה‬ ,‫הכישלון‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫הלילה‬ ‫משך‬ ‫יפלו‬ ‫שעוד‬ ‫אלה‬ ‫של‬ ‫וצחוק‬ ‫לבור‬ ‫ליפול‬ ‫שזכו‬ ‫אלה‬
‫ש‬ ‫הנהג‬ .‫לאוטו‬ ‫והולכים‬ ‫חוויות‬ ‫ומחליפים‬ ‫מתנשמים‬ ‫נאספים‬ ‫כשכולנו‬‫לאסוף‬ ‫חוזר‬ ‫התייאש‬
.‫אותנו‬
‫הוא‬ ,‫קופצים‬ ‫שוב‬ ,‫נוצצות‬ ‫עיניים‬ ‫זוג‬ ‫שוב‬ .‫לנסוע‬ ‫ממשיכים‬-‫הטומי‬-‫יוצא‬ ‫אך‬ ,‫כולנו‬ ‫בין‬ ‫מתערבל‬
‫לי‬ ‫נתקעת‬ ‫שלו‬ ‫הקרן‬ .‫באוויר‬ ‫נפגשים‬ ‫אנו‬ .‫וקופץ‬ ‫לעברו‬ ‫רץ‬ ‫אני‬ ‫כעס‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬ .‫הלאה‬ ‫ורץ‬ ‫שלם‬
‫נופל‬ ‫אנחנו‬ ,‫חזק‬ ‫מלפפו‬ ‫אני‬ ‫אך‬ ,‫בבטני‬ ‫בועטות‬ ‫רגליו‬ ,‫היד‬ ‫בכף‬‫מאושר‬ ‫צועק‬ ‫ואני‬ ‫מתגלגלים‬ ,‫ים‬
‫הרדמה‬ ‫זריקת‬ ‫לו‬ ‫מזריקים‬ .‫שלי‬ ‫הראשון‬ ‫הצייד‬ ‫לכבוד‬ ‫יד‬ ‫לי‬ ‫לוחצים‬ ,‫מתאספים‬ ‫כולם‬ .‫ובפראות‬
‫צדנו‬ ‫לילה‬ ‫אותו‬ .‫ולכלוב‬9.‫צייד‬ ‫זה‬ .‫כילד‬ ‫מאושר‬ ‫הייתי‬ ! ‫שלושה‬ ‫לבד‬ ‫אני‬ ‫מתוכם‬ .‫טומי‬
‫טומי‬-‫תומפסון‬ ‫צבי‬ ‫זכר‬,THOMPSON'S GAZELLE‫באותו‬ ‫שצדנו‬ ‫כפי‬‫הלילה‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬
,‫הטנדר‬ ‫עם‬ ‫מרדף‬ ‫בתום‬ ‫בזנב‬ ‫תופסים‬ ‫אותה‬ ,‫הצ'יטה‬ ‫להוציא‬ ,‫במלכודות‬ ‫תופסים‬ ‫טורפים‬
.‫לכלוב‬ ‫אותה‬ ‫וזורקים‬ ‫לראשה‬ ‫שק‬ ‫מלבישים‬
‫פנימי‬ ‫באירוע‬ ‫מהניצודים‬ ‫שניים‬…)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬ ‫טומי‬ ‫אחרי‬ ‫במרדף‬ ‫צ'יטה‬
16
‫אודי‬ ‫היה‬ ‫זו‬ ‫בחווה‬ ,‫אגב‬ .‫בחווה‬ ‫חודש‬ ‫להיות‬ ‫בכוונתי‬‫ש‬.‫שבועות‬ ‫כמה‬ ‫במשך‬ ‫ני‬
‫ועתה‬-‫להסביר‬ ‫תנסה‬ ,‫חנן‬ .‫במשק‬ ‫וסבתא‬ ‫סבא‬ ‫של‬ ‫בשלומם‬ ‫תדרשו‬ ,‫לנגה‬ ‫טוב‬ ‫מזל‬ ‫המון‬ ‫תמסרו‬
‫אול‬ ,‫האריזה‬ ‫בבית‬ ‫מחפש‬ ‫אתה‬ ‫בדיוק‬ ‫מה‬‫ד"ש‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ,‫וזמיר‬ ‫איתמר‬ ?‫משהו‬ ‫שם‬ ‫אבדת‬ ‫י‬
"‫מ"קופיף‬-‫היכר‬ ‫(סימן‬ ‫ורוט‬ ‫מסוג‬ ‫קוף‬ ‫זהו‬-‫הוא‬ ,‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫בן‬ ‫הוא‬ ,)‫כחולים‬ ‫וביצים‬ ‫בטן‬
‫מ‬ ‫אני‬ .‫טובים‬ ‫חברים‬ ‫ואנחנו‬ "‫"בוש‬ ‫ב‬ ‫נתפש‬‫ת‬‫כלבים‬ ‫עם‬ ‫התחברות‬ ,‫עצים‬ ‫על‬ ‫בטיפוס‬ ‫אותו‬ ‫רגל‬
‫העולם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בוחן‬ ‫הקטן‬ ‫כי‬ ,‫אותי‬ ‫לנשוך‬ ‫ובלא‬ ‫וחתולים‬‫איתו‬ ‫משחק‬ ‫כשאני‬ .‫הקטנות‬ ‫בשיניו‬
.‫איתי‬ ‫נמצאים‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫על‬ ‫מצטער‬ ‫אני‬ ‫תמיד‬ ,‫בחווה‬
‫סבר‬ ‫צביקה‬
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
:‫הבהרות‬
*‫אילה‬-.‫אחרות‬ ‫זריזות‬ ‫ולאנטילופות‬ ‫לצביה‬ ‫הכוונה‬
**‫טו‬‫מי‬-‫ל‬ ‫המקובל‬ ‫הקיצור‬ ‫שם‬-‫תומפסון‬ ‫צבי‬THOMPSON'S GAZELLE)ThompsonGazella.)
‫הררי‬ ‫נגה‬-‫לרועי‬ ‫אח‬ ,‫גל‬ ‫בנה‬ ‫את‬ ‫אז‬ ‫ילדה‬ ,‫כיתתי‬ ‫בת‬.‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫במלחמת‬ ‫נפל‬ ‫אשר‬ ,‫נדב‬ ,‫בעלה‬
‫סואץ‬ ‫העיר‬ ‫בכיבוש‬,.‫לראותו‬ ‫זכה‬ ‫לא‬
‫אודי‬‫ש‬‫ני‬-‫יציא‬ ‫ערב‬ ‫ממש‬ ‫וחזר‬ ‫באפריקה‬ ‫שטייל‬ ,‫פסגות‬ ‫גרעין‬ ‫חבר‬‫את‬ ‫לי‬ ‫השאיל‬ ‫אודי‬ .‫ליבשת‬ ‫תי‬
.‫חשובות‬ ‫עצות‬ ‫הרבה‬ ‫לצד‬ ,‫שלו‬ ‫הגדול‬ ‫הירוק‬ ‫הגב‬ ‫תרמיל‬
"‫"קופיף‬-‫וצופה‬ ‫שלי‬ ‫הנעל‬ ‫על‬ ‫יושב‬ ,‫בחווה‬ ‫שגידלתי‬ ‫הגור‬
‫ירוק‬ ‫גונון‬VERVET MONKEY-‫זכר‬‫בוגר‬
)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬ ‫בתצפית‬
‫היונקים‬ ‫ציידי‬ ‫חוות‬-‫ב‬ ‫קניה‬ ‫בצפון‬ ‫מצויה‬-‫רומורוטי‬RUMURUTI‫קניה‬ ‫להר‬ ‫מצפון‬ ‫המצויה‬ ,
‫ולעיר‬‫נ‬‫למר‬ ‫שייכת‬ ‫החווה‬ .‫המדבר‬ ‫גבול‬ ‫על‬ ,‫ניוקי‬‫הרטלי‬ ‫קאר‬Carr Hartley‫מדבר‬ ,‫קשוח‬ ‫אנגלי‬ .
‫לאומי‬ ‫בין‬ ‫שם‬ ‫בעל‬ ‫היה‬ ‫אז‬ ‫כבר‬ .‫זהב‬ ‫לב‬ ‫בתוכו‬ ‫אך‬ ‫בגסות‬‫לגני‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫המוכר‬ ‫וסוחר‬ ‫כצייד‬ ,
‫החיים‬ ,‫סמבורו‬ ‫שבט‬ ‫בני‬ ‫לנו‬ ‫סייעו‬ ‫לחווה‬ ‫הקרובות‬ ‫בלכידות‬ .‫הסרטים‬ ‫ותעשיית‬ ‫קרקסים‬ ,‫חיות‬
‫שבט‬ ‫בני‬ ‫לנו‬ ‫סייעו‬ ‫גרייוי‬ ‫זברה‬ ‫בלכידת‬ ‫למשל‬ ,‫האזור‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫השבט‬ ‫הרחוקות‬ ‫ובלכידות‬ ‫באזור‬
,‫טורקאנה‬ ‫לאגם‬ ‫הסמוך‬ ‫מדברי‬ ‫החצי‬ ‫באזור‬ ‫צדנו‬ ‫כי‬ ,‫טורקאנה‬...‫רודולף‬ ‫אגם‬ ‫נקרא‬ ‫עדיין‬ ‫שאז‬
17
-,‫הכובשת‬ ,‫הבריטית‬ ‫בתרבות‬ ‫שמקורם‬ ,‫שמות‬ ‫קניה‬ ‫תושבי‬ ‫שינו‬ ‫עצמאותם‬ ‫מביטויי‬ ‫כחלק‬
!‫עצמאות‬ ‫ערך‬ ‫עיין‬ .‫המקומי‬ ‫בהקשר‬ ‫לשמות‬
‫לשמאל‬ ‫מימין‬:‫קאר‬ ‫מר‬‫ועובד‬ ‫אהרון‬ ‫קותי‬ ‫הישראלי‬ ,‫הרטלי‬‫ציפור‬ ‫המחזיק‬‫ל‬‫רמת‬ ‫לספארי‬ ‫שתוטס‬ ,‫בלר‬
‫גן‬.‫כ‬ ‫בקניה‬ ‫עבד‬ ‫קותי‬‫בנירובי‬ ‫גרתי‬ ‫ובביתו‬ "‫מעברות‬ ‫"אסיה‬ ‫חברת‬ ‫מטעם‬ ,‫וטרינריה‬ ‫מוצרי‬ ‫משווק‬.
‫ב‬ ‫כמעט‬ ‫לבעוט‬ ‫יכול‬ ‫שהוא‬ ‫משום‬ ‫מסוכנת‬ ‫בעיטה‬ ‫לג'ירף‬180‫חבל‬ ‫שכורכים‬ ‫ברגע‬ ‫אך‬ ..‫מעלות‬
‫למדתי‬ .‫תוקפנית‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫מפסיק‬ ‫הוא‬ ,‫קסם‬ ‫כבמטה‬ ,‫מטה‬ ‫ראשו‬ ‫את‬ ‫ומטים‬ ‫צווארו‬ ‫סביב‬
‫תורפה‬ ‫נקודת‬ ‫חיה‬ ‫לכל‬ ‫כי‬ ‫מהציידים‬.‫החיה‬ ‫את‬ ‫להכניע‬ ‫ניתן‬ ‫אותה‬ ‫יודעים‬ ‫שאם‬ ,
‫אמו‬ ‫שניצודה‬ ‫אחרי‬ ‫שנתפס‬ ‫צעיר‬ ‫ג'ירף‬.‫ברקע‬-‫בתמונה‬ .‫לרומורוטי‬ ‫מצפון‬ ,‫צדנו‬ ‫בו‬ ‫מדברי‬ ‫החצי‬ ‫הנוף‬
‫מרושתת‬ ‫ג'ירפה‬RETICULATED GIRAFFE.)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬ ‫הצחיחים‬ ‫לאזורים‬ ‫האפיינית‬
18
‫ניהלתי‬ ‫אני‬ ,‫במומבאסה‬ ‫לנמל‬ ‫הג'ירפות‬ ‫משלוח‬ ‫ביום‬‫כל‬ ‫היום‬ ‫בסוף‬ .‫העברה‬ ‫לכלובי‬ ‫העברתן‬ ‫את‬
‫שמאיץ‬ ,‫הישראלי‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫הסכימו‬ ‫לא‬ ‫יותר‬ ‫אך‬ ,"‫קדימה‬ ‫"יאללה‬ ‫בעברית‬ ‫לומר‬ ‫ידעו‬ ‫העובדים‬
...‫העבודה‬ ‫בתוכנית‬ ‫לעמוד‬ ‫בהם‬
‫שבט‬ ‫בני‬ ‫הם‬ ‫בחווה‬ ‫העובדים‬‫ס‬:‫השונות‬ ‫בעבודות‬ ‫סייעו‬ ‫וילדיהן‬ ‫הכפר‬ ‫ונשות‬ ‫מבורו‬
‫סמבורו‬ ‫שבט‬-‫בחווה‬ ‫נשים‬‫הכפר‬ ‫אל‬ ‫בשביל‬ ‫ילדים‬
‫סמבורו‬ ‫שבט‬,‫ברומורוטי‬ ‫החווה‬ ‫באזור‬ ‫פגשנו‬ ‫אותם‬-‫שלה‬ ‫הסטטוס‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫שהקישוטים‬ ,‫אשה‬
"‫"המיושבים‬ ‫לקבוצת‬ ‫ונכנס‬ ‫משפחה‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫ועתה‬ ‫הלוחמים‬ ‫שלב‬ ‫את‬ ‫שסיים‬ ‫מי‬ ,"‫ו"מבוגר‬ ‫בשבט‬
‫בדעתם‬." ‫אל‬ ‫יכנס‬ ‫בהמשך‬ ...‫צמיג‬ ‫משיירי‬ ‫סנדלים‬ ‫לעצמו‬ ‫מכין‬ ‫הוא‬ ‫בתמונה‬"‫השבט‬ ‫זקני‬ELDRRS‫שזו‬ ,
.)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ‫המנהיגים‬ ‫קבוצת‬
19
‫שבט‬ ‫של‬ ‫כפר‬ ‫נראה‬ ‫כך‬‫ס‬‫מבורו‬-‫בקתות‬
‫זרדים‬ ‫וגדר‬ ‫העליון‬ ‫בחלקן‬ ‫בוץ‬ ‫המטויחות‬ ‫זרדים‬‫הלילה‬ ‫בשעות‬ ‫טורפים‬ ‫מפני‬ ‫עליו‬ ‫להגן‬ ,‫הכפר‬ ‫את‬ ‫מקיפה‬
)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬
‫מ‬ ‫לוחם‬‫שבט‬‫ס‬‫מבורו‬‫כפי‬‫ש‬‫ברומורוטי‬ ‫החווה‬ ‫באזור‬ ‫פגשנו‬-‫לכפר‬ ‫מחוץ‬ ‫נמצא‬ ‫הלוחם‬.‫בחבורות‬ ‫חיים‬ ‫הם‬
‫עם‬ ‫והתקוטטויות‬ ‫הגוף‬ ‫קישוט‬ ,‫אדומה‬ ‫בקרקע‬ ‫וצביעתו‬ ‫שערם‬ ‫סירוק‬ ,‫גופם‬ ‫בפיתוח‬ ‫המתמקדים‬ ‫צעירים‬
‫של‬ ‫למקרה‬ ‫השבט‬ ‫של‬ ‫הסדיר‬ ‫הצבא‬ ‫זה‬ ‫אך‬ ,).."‫"טיפשעשרה‬ ‫ערך‬ ‫(עיין‬ ‫אחרות‬ ‫חבורות‬‫שבט‬ ‫עם‬ ‫מלחמה‬
‫אחר‬.‫שבגיל‬ ‫עד‬30‫בחיים‬ ‫ומתחילים‬ ‫אשה‬ ‫נושאים‬ ,‫האלה‬ "‫"השטויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מורידים‬ ,‫מתבגרים‬ ‫הם‬
‫משפחה‬ ‫חיי‬ ,‫האמיתיים‬.‫שההורמונים‬ ‫בחברה‬ ‫פלח‬ ‫אותו‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫מדהים‬ ‫מנגנון‬ ‫זהו‬ ‫לדעתי‬
‫אותו‬ ‫משגעים‬.‫העוברת‬ ‫זו‬ ‫קשה‬ ‫בתקופה‬ ,"‫"הנורמטיבית‬ ‫מהחברה‬ ‫אותם‬ "‫"מרחיקים‬ ‫גם‬‫נותן‬ ‫וגם‬ ‫עליהם‬
‫בהגנה‬ ‫לצורך‬ ‫מענה‬.)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ..?‫הזכרנו‬ ‫כבר‬ ,‫במקומותינו‬ ‫בצבא‬ ‫קבע‬ ‫ואף‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬
20
‫טורקאנה‬ ‫שבט‬-‫בגברים‬‫רודולף‬ ‫אגם‬ ‫באזור‬ ‫הסתייענו‬)‫(טורקאנה‬‫משמאל‬ ,-‫ובנה‬ ‫אם‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬
‫המקומיים‬ ‫בפי‬ ‫קרוי‬ ‫החלבלוב‬-‫הפרה‬ ‫צמח‬-‫הקוצים‬ ‫כי‬
‫נוזל‬ ‫מפריש‬ ‫הוא‬ ‫העלה‬ ‫ובשבירת‬ ‫הפרה‬ ‫קרני‬ ‫כמו‬ ,‫בזוגות‬
‫חלבי‬
‫נ‬‫רומורוטי‬ ‫באזור‬ ‫וף‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬-‫המנורה‬ ‫חלבלוב‬ ‫הצמח‬Euphorbia,‫היבשים‬ ‫לתנאים‬ ‫עמיד‬
‫בזוגות‬ ‫ומופיעים‬ ‫שונים‬ ‫קוציו‬ ‫אך‬ ,‫אמריקה‬ ‫של‬ ‫לקקטוס‬ ‫בדומה‬.‫לחיצים‬ ‫ומשמש‬ ‫רעיל‬ ‫החלבי‬ ‫הנוזל‬.
21
? ‫הציד‬ ‫חוות‬ ‫בעלי‬ ‫אל‬ ‫הגעתי‬ ‫איך‬
‫העת‬ ‫באותה‬ .‫באפריקה‬ ‫לטיול‬ ‫בהכנותי‬ ‫מתחיל‬ ‫סיפורנו‬ ‫ובכן‬‫שנת‬ ,1973‫היה‬ ,‫מצה"ל‬ ‫שחרורי‬ ‫עם‬ ,
‫התנהגותם‬ ‫אורחות‬ ‫אחר‬ ‫ולהתחקות‬ ‫בטבע‬ ‫להיות‬ ‫כאמצעי‬ ,‫ציידים‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫ברור‬ ‫לי‬
‫ובתוכניתה‬ ‫בקרקע‬ ‫לחפור‬ ‫מתחילה‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ‫שהעיר‬ ‫השמועה‬ ‫אלי‬ ‫הגיע‬ ‫והנה‬ .‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬
‫ד‬ ,‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫אל‬ ‫טלפנתי‬ ‫בחוצפתי‬ .‫מאפריקה‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫אוסף‬ ‫להקים‬,‫והוא‬ ‫פלד‬ ‫ישראל‬ ‫"ר‬
‫במסגרייה‬ ‫מהעבודה‬ ‫חופש‬ ‫יום‬ ‫לקחתי‬ ‫אז‬ .‫בשטח‬ ‫לאחראי‬ ‫אותי‬ ‫הפנה‬ ,‫ממני‬ ‫להפטר‬ ‫בשביל‬
.‫ואבק‬ ‫בורות‬ ,‫טרקטורים‬ ,‫משאיות‬ ‫מלא‬ ‫שכולו‬ ‫באזור‬ ,‫גן‬ ‫רמת‬ ‫הלאומי‬ ‫הפארק‬ ‫בשטח‬ ‫ונחתתי‬
‫מר‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ."‫תזהר‬ ‫אבל‬ ‫"הוא‬ ‫לי‬ ‫ואמרו‬ ‫המנהל‬ ‫מי‬ ‫שאלתי‬‫קירמאייר‬ ‫צבי‬‫מהרה‬ ‫עד‬ ‫שהתגלה‬ ,
‫כמ‬"‫שלו‬ ‫כ"המטרה‬ ‫לו‬ ‫שנראה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫שמסתירים‬ ‫סובל‬ ‫ולא‬ ‫קצרים‬ ‫משפטים‬ ‫פולט‬ ,‫חימה‬ ‫היר‬
‫אותו‬ ‫שואל‬ ‫אני‬ .‫שלו‬ ‫המטרה‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫בטח‬ ‫ואני‬ .‫כרגע‬-‫חיות‬ ‫להשיג‬ ‫מתכנן‬ ‫אתה‬ ‫מהיכן‬
‫יש‬ ‫חיה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫לכל‬ ,‫ציידים‬ ‫יש‬ .‫ת‬ ?‫מאפריקה‬ ‫חיות‬ ‫תקבל‬ ‫וממי‬ .‫ש‬ .‫מאפריקה‬ .‫ת‬ ?‫לכאן‬ ‫ולהביאם‬
‫וע‬ ‫אקבל‬ ‫מהם‬ ,‫ציד‬‫להפליג‬ ‫מתכנן‬ ‫אני‬ ,‫משיב‬ ‫אני‬ ,‫לא‬ ?‫עיתונאי‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ,‫מספיק‬ ‫שאלת‬ ‫כשיו‬
‫תגובתו‬ .‫מהם‬ ‫קונה‬ ‫שאתה‬ ‫לציידים‬ ‫להצטרף‬ ‫רוצה‬ ‫ואני‬ ‫לאפריקה‬-‫וכבר‬ ?‫יודע‬ ‫אתה‬ ‫חצוף‬ ‫אתה‬
‫שזה‬ ‫אגלה‬ ‫שנים‬ ‫שכעבור‬ ‫מה‬ ,‫עמוק‬ ‫מספיק‬ ‫חפר‬ ‫שלא‬ ‫לו‬ ‫שנראה‬ ‫קבלן‬ ‫על‬ ‫לכעוס‬ ‫מסתלק‬ ‫הוא‬
.‫ההיפופוטמים‬ ‫של‬ ‫האגם‬
‫מתפנה‬ ‫כשהוא‬‫מזה‬ ‫חוץ‬ .‫עלי‬ ‫לסמוך‬ ‫יכול‬ ‫ואתה‬ ‫בצנחנים‬ ‫קצין‬ ‫אני‬ ‫תשמע‬ ,‫לעברו‬ ‫יורה‬ ‫אני‬ ‫לרגע‬
‫ת‬ ‫לא‬ ‫אם‬‫ק‬,‫נעצר‬ ‫הוא‬ .‫החיות‬ ‫לכל‬ ‫בעצמי‬ ‫ואגיע‬ ‫בשטח‬ ‫אוהל‬ ‫לי‬ ‫אקים‬ ‫אני‬ ,‫שלך‬ ‫לציידים‬ ‫אותי‬ ‫שר‬
‫זה‬ ‫משהו‬ ‫לך‬ ‫יקרה‬ ‫ואם‬ ‫מה‬ ,‫מטורף‬ ‫פשוט‬ ,‫משוגע‬ :‫ומפליט‬ ‫דברי‬ ‫ואת‬ ‫אותי‬ ‫מודד‬ ‫ממש‬ ,‫בי‬ ‫מביט‬
?‫אחריותי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬‫כשבכיסי‬ ‫באוטובוס‬ ‫למשק‬ ‫חזרתי‬ .‫כאן‬ ‫שלי‬ ‫הקטן‬ ‫למשרד‬ ‫ניסע‬ ‫בו‬ ,‫תשמע‬ ‫טוב‬
‫בעלי‬ ‫למעשה‬ ,‫אלו‬ ‫ציידים‬ ‫בקניה‬ .‫קופים‬ ‫וצייד‬ ‫גדולים‬ ‫יונקים‬ ‫צייד‬ :‫ציידים‬ ‫לשני‬ ‫אישי‬ ‫מכתב‬
.‫הציפורים‬ ‫ציידי‬ ‫וחוות‬ ‫הנחשים‬ ‫ציידי‬ ‫לחוות‬ ‫במכתבים‬ ‫אותי‬ ‫וציידו‬ ‫ממני‬ ‫התרשמו‬ ,‫גדולות‬ ‫חוות‬
-‫אחרי‬ ,‫מאוחר‬ ‫יותר‬‫וחיינו‬ ‫יפתח‬ ‫את‬ ‫עזבנו‬ ,‫אמריקה‬ ‫בדרום‬ ‫דניש‬ ‫עם‬ ‫והטיול‬ ‫הקבע‬ ‫שנת‬ ,‫אפריקה‬
‫הצלחתי‬ ‫בהמשך‬ ‫אך‬ ,‫מסגר‬ ‫כשוליית‬ ‫עבדתי‬ ‫תחילה‬ .‫שבחולון‬ ,‫שרת‬ ‫קרית‬ ‫בשכונת‬ ‫שכורה‬ ‫בדירונת‬
‫חיפוש‬ ‫לצד‬ .‫בשבת‬ ‫האכלה‬ ‫בתורנויות‬ ‫לי‬ ‫לסייע‬ ‫באה‬ ‫היתה‬ ‫דניש‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בספארי‬ ‫כעובד‬ ‫להתברג‬
)...(‫הפילים‬ ‫בהאכלת‬ ‫צדק‬‫הג'ירפות‬ ‫בהאכלת‬ ‫סייעה‬ ‫גם‬ ‫היא‬
‫לפה‬ ‫מפה‬-,‫גן‬ ‫רמת‬ ‫בספארי‬ ‫שבת‬ ‫(תורנות‬ ‫סבר‬ ‫ודניאלה‬ ‫צביקה‬ ,‫אוכל‬ ,‫לשון‬ ,‫ג'ירף‬1976)
‫מאוחר‬ ‫יותר‬‫בסוף‬1980‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫סטודנט‬ ‫הייתי‬ ‫כשכבר‬ ,‫הוסכם‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫באוניברסיטת‬
‫תל‬ ‫של‬ ‫החיות‬ ‫גן‬ ‫העברת‬ ‫על‬‫גן‬ ‫לרמת‬ ‫אביב‬‫וכך‬‫הספ‬ ‫זכה‬‫תל‬ ‫הזואולוגי‬ ‫המרכז‬ :‫חדש‬ ‫לשם‬ ‫ארי‬
‫אביב‬‫גן‬ ‫רמת‬.‫מקצועיים‬ ‫סיורים‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫החיות‬ ‫בגן‬ ‫לעשות‬ ‫זכיתי‬ ‫שעוד‬ ‫לפני‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כל‬
.‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫של‬ ‫החי‬ ‫למעצמת‬ ‫הספארי‬ ‫הפך‬ ‫בהמשך‬ ‫וכך‬ ..‫מנדלסון‬ '‫פרופ‬ ‫של‬ ‫בהדרכתו‬
22
,‫נירובי‬1.6.74
‫שם‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫טרזן‬
‫מתוך‬-‫יוני‬ ,‫יפתח‬ ‫קיבוץ‬ ‫עלון‬1974‫במדור‬ ,:‫מכתב‬
‫א‬‫העלון‬ ‫מתוך‬ ,‫צבי‬ ‫בן‬ ‫נלי‬ :‫יור‬
‫טובים‬ .‫לתת‬ ‫מה‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫בגלל‬ ‫כנראה‬ ,‫יכולים‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫נותנים‬ ‫בקניה‬ ‫הכפריים‬ ‫האנשים‬
.‫להסביר‬ ‫ומרבים‬ ‫להבין‬ ‫ממעטים‬ ,‫לחייך‬ ‫אוהבים‬ ,‫לגמרי‬
*
‫בקניה‬ ‫הלבנים‬–‫א‬ ‫העושים‬ ‫כושים‬ ,‫המינוס‬ ‫באזור‬ ‫שהוא‬ ‫בשכר‬ ‫מחזיקים‬ .‫דפוקים‬ ‫אנשים‬‫כל‬ ‫ת‬
"?‫בלעדיו‬ ‫מסתדר‬ ‫הייתי‬ ‫"ואיך‬ :‫ואומרים‬ ‫הבית‬ ‫עבודות‬
*
‫הלבנים‬ ‫בני‬ ‫הצעירים‬-‫חייהם‬ ‫עיקר‬ .‫מאד‬ ‫מעט‬ ‫עובדים‬-.‫בצוותא‬ ‫סמים‬ ‫ולקיחת‬ ‫בלילה‬ ‫התאספות‬
‫בנוחיות‬ ‫למוות‬ ‫מחכים‬ ‫שלהם‬ ‫ובדרך‬ ‫הכל‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫הסתם‬ ‫שמן‬ ,‫תלושה‬ ‫כחבורה‬ ‫נראים‬ ‫כללית‬
‫רבה‬….‫להבנה‬ ‫קשה‬ ‫זה‬ ‫לישראלי‬
*
‫נפלאה‬ ‫תופעה‬–‫נדמה‬ ‫בכלל‬ .‫לקולנוע‬ ‫כרטיס‬ ‫לקנות‬ ‫בסבלנות‬ ‫ממתין‬ ‫מטרים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫באורך‬ ‫תור‬
.‫שואל‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫מצטרף‬ ‫הוא‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ,‫שורה‬ ‫או‬ ‫תור‬ ‫רואה‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ,‫מסגרת‬ ‫אוהב‬ ‫שהקניאתי‬ ‫לי‬
*
‫מרגיזה‬ ‫תופעה‬–‫צחצוח‬ ‫על‬ ‫בוקר‬ ‫בוקר‬ ‫יוותרו‬ ‫לא‬ ,‫פרוטה‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫רואים‬ ,‫לבושם‬ ‫שלפי‬ ‫אנשים‬
.‫המצחצח‬ ‫אצל‬ ‫נעליים‬,‫סליחה‬ ?‫אמרתי‬ ‫נעליים‬ .‫האירופי‬ ‫הלבוש‬ ‫בקליטת‬ ‫הכרחי‬ ‫שלב‬ ‫כנראה‬ ‫זהו‬
.‫ועור‬ ‫גומי‬ ‫של‬ ‫טלאים‬ ‫גבוב‬ ‫זהו‬
*
‫קלאסית‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬–‫זוהי‬ .‫מקומיות‬ ‫לירות‬ ‫בשתי‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫וכל‬ .‫סוכר‬ ‫קנה‬ ,‫בננות‬ ,‫אננס‬ ,‫מנגו‬
! ‫אפריקה‬
*
‫בישראלים‬ ‫מטומטם‬ ‫משהו‬ ‫יש‬–??‫לבד‬ ‫מטייל‬ ‫אתה‬ ,‫מה‬ ?‫אתה‬ ‫יחידה‬ ‫מאיזו‬‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫אולי‬
‫אפריקאים‬ ?‫במלחמה‬ ‫לי‬ ‫היית‬ ‫איפה‬ ?‫כתובות‬…!‫חיות‬
*
.‫תנאים‬ ‫אלה‬ .‫ואוכל‬ ‫אילה‬ ‫או‬ ‫זברה‬ ‫וצד‬ ‫יוצא‬ ‫הוא‬ ,‫בשר‬ ‫מתחשק‬ ‫קניה‬ ‫בצפון‬ ‫בחווה‬ ‫כשלמישהו‬
*
‫בקניה‬ ‫אוטובוס‬–‫כל‬ ‫עוצרים‬ ‫זה‬ ‫לעומת‬ ‫אך‬ ,‫מאד‬ ‫לאט‬ ‫המתקדמים‬ ,‫רועשים‬ ‫פחים‬ ‫של‬ ‫ערימה‬
( ‫כפר‬ ‫כל‬ .‫דקות‬ ‫כמה‬‫מ‬‫ני‬‫א‬)‫טה‬‫ס‬ ‫של‬ ‫משלד‬ ‫בקתה‬ ‫לבנות‬ ‫שהצליח‬‫נ‬‫מיד‬ ‫הרי‬ ,‫בוץ‬ ‫זרוק‬ ‫ועליהן‬ ‫דות‬
.‫אוטובוס‬ ‫כתחנת‬ ‫המקום‬ ‫מוכרז‬
*
23
‫שהוא‬ ‫תוך‬ ,‫ציוד‬ ‫להוריד‬ ‫לגג‬ ‫עולה‬ ‫תחנה‬ ‫שכל‬ ‫וזה‬ ‫כרטיסן‬ ,‫נהג‬ :‫מנהלים‬ ‫שלושה‬ ‫יש‬ ‫באוטובוס‬
.‫זה‬ ‫אוטובוס‬ ‫נוסע‬ ‫אליו‬ ‫המקום‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫צועק‬
*
‫משל‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ .‫לשלם‬ ‫נדרש‬ ‫אתה‬ ,‫טרמפ‬ ‫עוצר‬ ‫אתה‬ ‫אם‬.‫ם‬
‫"מ‬ ‫ה‬ ‫תופעת‬‫ט‬"‫אטו‬-‫לא‬ ,‫הנוסעים‬ ‫של‬ ‫מרכולתם‬ ‫את‬ ‫הגג‬ ‫על‬ ‫ומעמיס‬ ‫כמונית‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫מכריז‬ ‫טנדר‬ ‫בעל‬ ‫כל‬
‫מכוניתו‬ ‫בחלל‬ ‫אותם‬ ‫שדחס‬ ‫לפני‬.‫ומכיוון‬ ‫בקניה‬ ‫התקדמתי‬ ‫בעיקר‬ ‫כך‬ ...‫מאוטובוס‬ ‫זול‬ ‫יותר‬ ?‫והמחירים‬
‫בחזית‬ ..‫שלמתי‬ ‫תמיד‬ ‫שלא‬ ‫הרי‬ ,‫היחיד‬ "‫"מוזונגו‬ ‫ה‬ ‫והייתי‬-‫עופ‬ ‫להעברת‬ ‫כלוב‬‫על‬ ‫אלינו‬ ‫יצטרף‬ ,‫כן‬ .‫ות‬
...‫הגג‬
‫מזהיר‬ ‫השילוט‬ ‫כן‬ ‫כן‬:‫אימ‬ ‫זהירות‬‫פ‬‫ע‬ ‫לה‬‫שויה‬...‫הכביש‬ ‫את‬ ‫לחצות‬
*
.‫שותים‬ ‫וממנה‬ ‫קטנה‬ ‫לצלחת‬ ‫שופכים‬ ‫מהכוס‬ ,‫סליחה‬ .‫וסוכר‬ ‫חלב‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬ ‫תה‬ ‫כוס‬ ‫שותים‬ ‫הם‬
.‫ביד‬ ‫אוכלים‬ ‫בהן‬ ‫המסבאות‬ ‫הן‬ ‫רבות‬
*
!‫ממשי‬ ,‫טבעי‬ ,‫חופשי‬ ,‫פראי‬ ‫דבר‬ ‫זהו‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫ציד‬‫הופך‬ ,‫פעמים‬ ‫הרבה‬ ‫אותו‬ ‫שעושים‬ ‫אחרי‬
.‫לשגרה‬
*
24
*
‫שהוא‬ ‫באנגלית‬ ‫לי‬ ‫שיגיד‬ ‫ילד‬ ,‫גדולה‬ ‫וסכין‬ ‫סחבות‬ ‫בלויי‬ ‫שעליו‬ ,‫בחור‬ ‫שלח‬ ,‫חור‬ ‫שהוא‬ ‫במקום‬
‫שיחה‬ ‫תוך‬ .‫שיבואו‬ ‫להם‬ ‫צעקתי‬ .‫נערים‬ ‫שני‬ ‫עברו‬ ‫רחוק‬ ‫לא‬ .‫מאד‬ ‫פחדתי‬ .‫שלי‬ ‫המצלמה‬ ‫את‬ ‫רוצה‬
‫קפצ‬ .‫והסתלק‬ ‫התייאש‬ ‫הנ"ל‬ .‫שעה‬ ‫כחצי‬ ‫לידי‬ ‫נשארו‬‫לעצור‬ ‫אוטו‬ ‫הכרחתי‬ ‫ובכך‬ ‫הדרך‬ ‫לאמצע‬ ‫תי‬
.‫משם‬ ‫ונסעתי‬
*
‫לבוחן‬ ‫יתן‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ .‫שוחד‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫הכלכלה‬ ‫בקניה‬400.‫טסט‬ ‫לעולם‬ ‫יעבור‬ ‫לא‬ ,‫שילינג‬
*
‫בקניה‬ ‫געש‬ ‫הר‬ ‫לוע‬ ‫על‬ ‫טיפוס‬-‫פעמיים‬ .‫אמיתי‬ ‫פחד‬ ‫היה‬ .‫לילה‬ ‫של‬ ‫באמצעיתו‬ ‫עליתי‬ ‫ההר‬ ‫אל‬
‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫ידיים‬ ‫ונפנופי‬ ‫בצעקות‬ ‫התנפלתי‬‫אדם‬ ‫מפחד‬ ‫לאדמה‬ ‫נצמדתי‬ ‫פעם‬ .‫לראות‬ ‫שדימיתי‬
‫בסלע‬ ‫מחור‬ ‫היוצאים‬ ‫לוהטים‬ ‫אדים‬ ‫ולחוש‬ ‫לראות‬ ‫מפעים‬ ‫ממש‬ ‫זה‬ ,‫כדאי‬ ‫היה‬ ‫אך‬ .‫היה‬ ‫שלא‬
.‫מטר‬ ‫שכותרו‬
‫בלי‬ ‫לבד‬ ‫טיפסתי‬ ‫עליו‬ ,‫לונגונאט‬ ‫הגעש‬ ‫הר‬‫מעונן‬ ‫לה‬‫ל‬ ‫נירובי‬ ‫בין‬ ‫אפריקני‬ ‫הסורי‬ ‫(בשבר‬ELDORET)
)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬
‫שלי‬ ‫המסע‬ ‫ביומן‬ ‫ששרטטתי‬ ‫כפי‬ ,‫קטן‬ ‫לוע‬ ‫ולצדו‬ ‫גדול‬ ‫לוע‬ ‫שיש‬ ‫מזהים‬ ‫למעלה‬ ‫כשעולים‬.‫הגעש‬ ‫הר‬
‫לאחרונה‬ ‫התפרץ‬60‫עליו‬ ‫שטיפסתי‬ ‫לפני‬ ‫שנה‬.
*
.‫הדרך‬ ‫בצידי‬ ‫אופניו‬ ‫על‬ ‫שרכב‬ ,‫לאדם‬ ‫מחכים‬ ‫צבועים‬ ‫ששה‬ ‫בנסיעה‬ ‫ראיתי‬‫נסעתי‬ ‫בו‬ ‫ברכב‬ ‫הנהג‬ ‫גם‬
‫גג‬ ‫שעל‬ ‫הנערים‬ ‫צווחות‬ ‫לקול‬ ‫הצבועים‬ ‫אחרי‬ ‫ורדף‬ ‫האופניים‬ ‫רוכב‬ ‫את‬ ‫עבר‬ ,‫דהר‬ ‫הוא‬ .‫ראה‬
‫האופניים‬ ‫רוכב‬ .‫הנהג‬ ‫עצר‬ ‫הצבועים‬ ‫כשנעלמו‬ .)‫לשנאה‬ ‫מביא‬ ‫(פחד‬ "! ‫הרוג‬ ! ‫"הרוג‬ :‫המשאית‬
.‫אנשים‬ ‫נטרפו‬ ‫וכבר‬ ‫באזור‬ ‫נפוץ‬ ‫מחזה‬ ‫שזהו‬ ‫הסתבר‬ .‫סיד‬ ‫כמו‬ ‫לבן‬ ‫היה‬
‫לטרף‬ ‫משחר‬ ‫נקודים‬ ‫צבועים‬ ‫של‬ ‫עדר‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬
25
‫כל‬ ‫בעזרת‬ ‫פסלים‬ ‫מכינים‬4)‫במומבאסה‬ ‫(צולם‬ ...‫הגפיים‬
‫בקניה‬ ‫זעירה‬ ‫חקלאות‬:‫הבקתות‬ ‫סביב‬ ‫קטנות‬ ‫חלקות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫החקלאות‬.‫ושטחי‬ ‫תה‬ ‫שיחי‬ ‫בתמונה‬
‫הר‬ ‫צלע‬ ‫על‬ ‫תירס‬.‫מחקלאות‬ ‫מתפרנס‬ ‫שרובו‬ ,‫קיקויו‬ ‫שבט‬ ‫חי‬ ‫בהן‬ ,"‫הלבנות‬ ‫ב"הרמות‬
?‫שווה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫אז‬ "‫המשווה‬ ‫"קו‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫אם‬
‫ב‬ ‫(צולם‬1982)‫בקניה‬ ‫טיולים‬ ‫הדרכתי‬ ‫כשכבר‬
26
‫טנזניה‬
‫מתוך‬-,‫יפתח‬ ‫קיבוץ‬ ‫עלון‬‫יוני‬1974‫במדור‬ ,:‫מכתב‬
‫א‬‫יור‬:‫מתוך‬ ,‫צבי‬ ‫בן‬ ‫נלי‬‫ה‬‫עלון‬
‫את‬ ‫מחביא‬ ‫סבר‬ ‫צביקה‬ ."‫"סרנגטי‬ ‫הענקית‬ ‫הטבע‬ ‫לשמורת‬ ‫כניסה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫טנזניה‬ ‫גבול‬ ‫את‬ ‫חוצים‬
?‫למה‬ .‫מהמדינה‬ ‫היציאה‬ ‫עד‬ ‫מראשו‬ ‫יורד‬ ‫לא‬ ‫וזה‬ ‫קאובוי‬ ‫כובע‬ ‫בתוך‬ ‫שערותיו‬-,‫מטורף‬ ‫השלטון‬
‫להם‬ ‫כשמתחשק‬-‫להיפים‬ ‫וזקן‬ ‫שער‬ ‫קוצצים‬…
*
‫בסוכר‬ ‫החץ‬ ‫את‬ ‫שטבלו‬ ‫כנראה‬ .‫בצווארה‬ ‫תקוע‬ ‫שחץ‬ ,‫ג'ירפה‬ ‫פוגשים‬ ‫ביציאה‬ .‫חיות‬ ‫מעט‬ ‫רואים‬
.‫ברעל‬ ‫ולא‬
*
‫שנפל‬ ‫מרוב‬ ,‫רגלי‬ ‫את‬ ‫וחתך‬ ‫כמעט‬ ‫וזה‬ ‫חץ‬ ‫יריתי‬ .‫חיצים‬ ‫ואשפת‬ ‫קשת‬ ‫עם‬ ‫מסתובבים‬ ‫המקומיים‬
.‫ביזיון‬ .‫קרוב‬
...‫מקומי‬ ‫של‬ ‫קולות‬ ‫עושה‬ ‫סבר‬ ‫צביקה‬‫מס‬ ‫שבטנזניה‬ ‫בגלל‬ ‫הכובע‬..‫ההיפים‬ ‫של‬ ‫השערות‬ ‫את‬ ‫פרים‬
27
‫רונגו‬
‫(תמונות‬
)‫מהרשת‬
‫בט‬ ‫מסאים‬‫נזניה‬-‫ו‬ ‫חיצים‬ ‫אשפת‬ ,‫וחץ‬ ‫קשת‬-‫רונגו‬,‫עץ‬ ‫מוט‬ ‫אותו‬‫גוש‬ ‫מגולף‬ ‫שבקצהו‬‫עבה‬,‫משליכים‬ ‫אשר‬
‫רעה‬ ‫פגיעתו‬ ‫ולבסוף‬ ‫כגלגל‬ ‫באוויר‬ ‫מסתובב‬ ‫הוא‬ ,‫חיה/אויב‬ ‫לעבר‬ ‫במהירות‬,‫בחוזקה‬ ‫חובט‬ ‫שהוא‬ ‫משום‬
)‫מהרשת‬ ‫העצים..(תמונה‬ ‫בין‬ ‫לציפור‬ ‫חץ‬
*
‫עוצר‬ ‫מחזה‬ .‫הים‬ ‫שפת‬ ‫שעל‬ ‫היהודים‬ ‫ממספר‬ ‫יותר‬ ,‫ענקיים‬ ‫עדרים‬ ,‫זברות‬ ‫של‬ ‫בעדרים‬ ‫פוגשים‬
‫הכוונה‬ ‫(ציד‬ ‫בשרים‬ ‫תאוות‬ ‫ומעורר‬ ‫נשימה‬.)…
‫סרנגטי‬ ‫בשמורת‬SERENGETI‫אין‬ ‫עדריםםםםם‬ ‫פוגשים‬
‫סופ‬‫י‬...‫יםםםםם‬‫הנדידה‬ ‫לקראת‬ ‫ההתקבצות‬ ‫בגלל‬ ‫חלקם‬
‫עדיין‬ ‫ולחלקם‬ ‫הגשמים‬ ‫בעקבות‬‫הגנו‬ ‫ועדרי‬ ..‫הסבר‬ ‫מחפשים‬
)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ‫אמוק‬ ‫אחזם‬ ‫כאילו‬ ‫נהרות‬ ‫חוצים‬
28
*
‫ל‬ ‫שווה‬ ‫שלהם‬ ‫הנימוס‬ .‫אותנו‬ ‫אוספת‬ ‫ולא‬ ‫פנינו‬ ‫על‬ ‫עוברת‬ ‫אנגלים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬…"‫הרעים‬ ‫"האנגלים‬
.‫להם‬ ‫קראנו‬
*
.‫מלחמה‬ ‫אנשי‬ ‫אלה‬ .‫המסאים‬ ‫שבט‬ ‫היא‬ ‫אוכלוסייתו‬ .‫נידח‬ ‫אזור‬ .‫עפר‬ ‫לשביל‬ ‫ירדנו‬
‫הגברים‬-‫מסת‬ ‫לא‬‫שרשראות‬ .‫חום‬ ‫בחומר‬ ‫ומשוחות‬ ‫בצמות‬ ‫הקלועות‬ ‫בקבוצות‬ ‫שערותיהם‬ ,‫פרים‬
‫עם‬ ‫כולם‬ .‫לאוזן‬ ‫בגומי‬ ‫מחוברת‬ )‫מחניק‬ ‫(בושם‬ ‫הרחה‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫קופסא‬ ‫אף‬ ‫ולפעמים‬ ‫באוזניהם‬
‫תפקידם‬ .‫ביד‬ ‫ונבוט‬ ‫המותן‬ ‫על‬ ‫סכין‬ ,‫ארוכה‬ ‫חנית‬-‫יעדיף‬ ‫מסאי‬ .‫טורפים‬ ‫מפני‬ ‫עדרים‬ ‫שומרי‬
‫פ‬ ‫תיטרף‬ ‫השגחתו‬ ‫תחת‬ ‫מאשר‬ ‫להיהרג‬.‫רה‬
‫הנשים‬-,‫הצוואר‬ ,)‫ענקיים‬ ‫חורים‬ ‫יש‬ ‫(בהם‬ ‫האוזניים‬ ,‫הראש‬ :‫על‬ ‫שרשראות‬ ‫המוני‬ ,‫מגולח‬ ‫ראשן‬
‫סימול‬ ‫יש‬ ‫שלשרשראות‬ ‫כמובן‬ .‫והרגליים‬ ‫הידיים‬-‫מח‬ ‫לכולן‬ .‫ונשואה‬ ‫מחפשת‬ ,‫רווקה‬ ,‫נערה‬‫ל‬‫צות‬
,‫בהם‬ ‫פגשתי‬ ‫פעם‬ .‫מאד‬ ‫גאים‬ .‫ייחודו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫שמתעקש‬ ‫שבט‬ ‫זהו‬ .‫לנוף‬ ‫נפלא‬ ‫צבע‬ ‫נותן‬ ,‫אדומות‬
‫אותי‬ ‫חילצו‬ ‫הכתף‬ ‫על‬ ‫וטפיחות‬ ‫חיוכים‬ ‫ורק‬ ‫בחרבות‬ ‫ונפנפו‬ ‫רטנו‬ ‫הם‬ ,‫מתח‬ ‫נוצר‬ ‫הבנה‬ ‫אי‬ ‫מתוך‬
.‫משם‬
*
! ‫אבל‬ ..‫עדינה‬ ..‫עדינה‬ .‫הצדדים‬ ‫ארבע‬ ‫לכל‬ ‫לבעוט‬ ‫מסוגלת‬ ‫ג'ירפה‬
*
‫להעביר‬ ‫חובה‬ ‫ולכן‬ ‫ושבר‬ ‫שוד‬ ‫באמת‬ ‫שזהו‬ ‫הרי‬ ‫אחת‬ ‫ביד‬ ‫צמיד‬ ‫נשבר‬ ‫אם‬ ,‫בטנזניה‬ ‫שבט‬ ‫בני‬ ‫לדעת‬
‫השניה‬ ‫מהיד‬ ‫צמיד‬ ‫מיד‬.‫הצמיד‬ ‫נשבר‬ ‫עליה‬ ‫ליד‬
*
.‫חשיבה‬ ‫ויכולת‬ ‫בריחה‬ ‫נגד‬ ‫סגולה‬ .‫ענק‬ ‫עץ‬ ‫בול‬ ‫האסיר‬ ‫ראש‬ ‫על‬ .‫ברחוב‬ ‫אסיר‬ ‫עם‬ ‫הולך‬ ‫שוטר‬
*
‫צעיר‬ ‫אריה‬ ‫ראיתי‬ .‫שיצליח‬ ‫הממתינים‬ ‫שועלים‬ ‫מספר‬ ‫מאחוריו‬ ‫אותו‬ ‫מלווים‬ ,‫לציד‬ ‫יוצא‬ ‫כשאריה‬
.‫מצליח‬ ‫ולא‬ ‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫במשך‬ ‫לצוד‬ ‫המנסה‬
‫א‬‫יור‬:‫עלון‬ ‫מתוך‬ ,‫צבי‬ ‫בן‬ ‫נלי‬‫יוני‬ ,‫יפתח‬ ‫קיבוץ‬1974
*
‫באפריקה‬–‫של‬ ‫סכנה‬ ‫יש‬ ‫תמיד‬ .‫רכב‬ ‫עם‬ ‫נתקע‬ ‫כשאתה‬ ‫לעזרה‬ ‫לקרוא‬ ‫אין‬ ‫בלילה‬ .‫תקלה‬ ‫זו‬ ‫תקלה‬
.‫טורפים‬
*
‫שהתקדמנו‬ ‫קרה‬ .‫ישראלים‬ ‫שני‬ ‫עוד‬ ‫עם‬ ‫טיילתי‬ ‫בטנזניה‬)…(‫מה‬ ‫טרמפים‬ ‫של‬ ‫יומיים‬ ‫במשך‬
,"‫"המחדל‬ ‫בדיחות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫פה‬ ‫בעל‬ ‫למדתי‬ ‫מהם‬ .‫בשעתיים‬ ‫עושה‬ ‫שמכונית‬."‫ו"הרשלה‬ "‫"הפיל‬
*
‫ונהנה‬ ‫חובש‬ ‫סחבק‬ .‫יצאו‬ ‫ובנס‬ ‫התהפכה‬ ‫שלהם‬ ‫המשאית‬ ."‫הרעים‬ ‫"האנגלים‬ ‫את‬ ‫שוב‬ ‫פוגשים‬
.)‫הלבן‬ ‫לספר‬ ‫ולא‬ ‫הנימוס‬ ‫לספר‬ ‫(הכוונה‬ ‫הספר‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫המצפון‬ ‫בייסורי‬ ‫לראות‬
‫י‬ .‫שבטנזניה‬ ‫נגורונגורו‬ ‫געש‬ ‫הר‬ ‫שפת‬ ‫על‬ ‫בלילה‬ ‫ישנו‬ ‫אז‬ ? ‫צבועים‬‫ש‬‫פג'ו‬ ‫מכונית‬ ‫בתוך‬ ‫שלושה‬ ‫נו‬404
‫שהגענו‬ ‫לפני‬ ‫שבועיים‬ .‫סנדל‬ ‫ונגסו‬ ‫המכונית‬ ‫עד‬ ‫הגיעו‬ ‫שהם‬ ‫מצאנו‬ ‫בבוקר‬ .‫הצבועים‬ ‫מפחד‬ ‫וזאת‬
( ‫ענק‬ ‫לוע‬ ‫זהו‬ .‫המספרים‬ ‫אומרים‬ ,‫נשברה‬ ‫והיד‬ ‫יפני‬ ‫מטייל‬ ‫של‬ ‫בידו‬ ‫נגסו‬6‫אוכלוסייה‬ ‫ובו‬ )‫ק"מ‬
‫(הע‬ ‫בציפורניו‬ ‫גוזלו‬ ‫עם‬ ‫הבורח‬ ‫נשר‬ :‫חיות‬ ‫המון‬ .‫מרשים‬ ‫באמת‬ .‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מגווונת‬:‫רה‬
.‫עצים‬ ‫כמעט‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫לא‬ ‫טרזן‬ .‫יער‬ ‫חייתו‬ ‫ושאר‬ ‫אותנו‬ ‫שתוקף‬ ‫קרנף‬ ,‫אדישים‬ ‫אריות‬ ,)‫עיט‬ ‫היה‬ ‫זה‬
29
‫הגעש‬ ‫הר‬ ‫לוע‬‫הכבוי‬‫נגורונגורו‬,‫בו‬ ‫אשר‬‫עצים‬ ‫חורשות‬ ,‫אגמים‬‫ו‬‫מגוון‬‫(תמונות‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫עצום‬
)‫מהרשת‬
)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ‫וגוריה‬ ‫לביאה‬ ‫בנגורונגורו‬ ‫גנו‬ ‫עדרי‬
*
‫שואלים‬ ‫אתם‬ ‫בטח‬–‫מתגעג‬ ‫לא‬‫אני‬ ,‫משהו‬ ‫לעשות‬ ‫שהחלטתי‬ ‫אחרי‬ ‫אך‬ ,‫מתגעגע‬ ‫מאד‬ ,‫ובכן‬ ?‫ע‬
‫מחפש‬ ‫ואני‬ ‫שבט‬ ‫עם‬ ‫גרתי‬ ‫לא‬ ‫שעוד‬ ‫לכך‬ ‫הכוונה‬ ‫בינתיים‬ .‫בו‬ ‫להצליח‬ ‫מוכרח‬‫מ‬! ‫גזעי‬ ‫שהו‬
"‫"צבר‬ ‫ילדי‬-.‫שלי‬ ‫למכתב‬ ‫עונים‬ ‫שאינכם‬ ‫על‬ ‫נאחסים‬ ‫אתם‬
,‫מאחורי‬ ‫נמצא‬ ‫שלם‬ ‫שקיבוץ‬ ‫ההרגשה‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫ותודה‬ ‫החברים‬ ‫לכל‬ ‫שלום‬ ‫המון‬ ‫המון‬‫מקום‬ ‫בכל‬
! ‫בית‬ ‫זה‬ .‫נמצא‬ ‫שאני‬
.‫ס‬ ‫צביקה‬
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
‫הבהרות‬-
‫מישראל‬ ‫טייסים‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ‫נכנסתי‬ ‫לטנזניה‬-‫חגי‬‫ועידן‬ ‫שיצר‬-‫לטייל‬ ‫בעיה‬ ‫שאין‬ ‫אותם‬ ‫ששכנעתי‬
‫הק‬ ..‫טרמפים‬ ‫עם‬ ‫ביבשת‬‫תקועים‬ ‫עימי‬ ‫עצמם‬ ‫מצאו‬ ‫זה‬ ‫מתוך‬ ,‫חופש‬ ‫חודש‬ ‫בדיוק‬ ‫בטייסת‬ ‫להם‬ ‫צו‬
,‫המקומיים‬ ‫מהפירות‬ ‫שהתלהבו‬ ‫ומרוב‬ ‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ .‫לסרנגטי‬ ‫לטרמפ‬ ‫ממתינים‬ ,‫הנקודה‬ ‫באותה‬
30
‫ולא‬ ‫חוויות‬ ‫אמר‬ ‫מי‬ .‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫לעוד‬ ‫שהשביתם‬ ,‫קשה‬ ‫קיבה‬ ‫מקלקול‬ ‫סבל‬ ‫ועידן‬ ‫פה‬ ‫בכל‬ ‫זללו‬
..?‫קיבל‬
‫יע‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫בטנזניה‬ ‫אזור‬‫מש‬ ‫ב"סלעי‬ ‫המשובצים‬ ‫רות‬‫א‬‫היה‬ ‫בה‬ ‫לתקופה‬ ‫כעדות‬ ‫שנשארו‬ ‫ענקיים‬ ‫סלעים‬ ,"‫ר‬
.)‫אאולית‬ ‫(בליה‬ ‫רובו‬ ‫את‬ ‫כלתה‬ ‫שהרוח‬ ,‫סלעי‬ ‫רכס‬
‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫עדרי‬ ‫לחיפוש‬ ‫תצפית‬ ‫כנקודת‬ ‫לשבטים‬ ‫המשמש‬ ‫משאר‬ ‫סלע‬
31
‫בטנזניה‬ ‫קש‬ ‫גג‬ ‫עם‬ ‫בוץ‬ ‫ובקתת‬ ‫זרדים‬ ‫גדר‬
‫תלמידות‬
‫עם‬ ‫שחזרו‬
‫התלבוש‬‫ת‬
‫האחידה‬
‫הספר‬ ‫מבית‬
‫אל‬ ‫בדרכן‬ ‫והן‬
‫להביא‬ ,‫הנהר‬
‫מים‬
‫גומי‬ ‫סנדלי‬ ‫רכשתי‬ ‫בטנזניה‬-‫מאד‬ ‫שהסנדלים‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫מכוניות‬ ‫צמיגי‬ ‫של‬ ‫משאריות‬ ‫עשויות‬ ‫אלה‬
‫אלפי‬ ‫הולכים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ..‫השניה‬ ‫הרגל‬ ‫כף‬ ‫שעל‬ ‫הסנדל‬ ‫של‬ ‫מהמסמרים‬ ‫נשרטת‬ ‫אחת‬ ‫רגל‬ ‫וכף‬ ‫כבדות‬
...‫נשחקות‬ ‫לא‬ ‫הסנדלים‬ ‫אז‬ ,‫ברגל‬ ‫קילומטרים‬
...‫המועדפת‬ ‫הדוגמא‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫ואפשר‬ ‫שטח‬ ‫לסנדלי‬ ‫מקומי‬ ‫מפעל‬
32
)‫(המשך‬ ‫קניה‬
‫קופים‬ ‫של‬ ‫ציד‬–‫ירוק‬ ‫גונון‬ ‫קופי‬ ‫ציד‬MONKEYVERVET
‫יולי‬ ,‫היומן‬ ‫מתוך‬1974
‫ור‬‫ו‬‫ירוק‬ ‫גונון‬ ,‫מונקי‬ ‫וט‬-‫גור‬ ‫עם‬ ‫נקבה‬ ‫ומשמאל‬ )‫כחולים‬ ‫(האשכים‬ ‫זכר‬ ‫מימין‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬
‫של‬ ‫בבעלותו‬ ‫החווה‬ .‫ניירובי‬ ‫הבירה‬ ‫עיר‬ ‫בשולי‬ ‫המצויה‬ ,‫הקופים‬ ‫ציידי‬ ‫לחוות‬ ‫מגיע‬ ‫אני‬ ‫בוקר‬ ‫עם‬
‫מהדס‬ ‫הוא‬ ‫וכך‬ ‫ממנה‬ ‫קצרה‬ ‫שמאלית‬ ‫ורגל‬ ‫קצרה‬ ‫ימנית‬ ‫רגל‬ ‫בעל‬ ,‫שתקן‬ ‫אנגלי‬ .‫מאן‬ ‫ריצ'ארד‬
‫למרחק‬ ‫נוסעים‬ ‫אנו‬ ‫וכבר‬ ‫הטנדר‬ ‫על‬ ‫כלובים‬ ‫להעמיס‬ ‫לו‬ ‫עוזר‬ ‫אני‬ .‫בהליכתו‬ ‫ומתנודד‬‫כ‬ ‫של‬200
‫אספקת‬ ‫הבאנו‬ ‫בטנדר‬ .‫הציידים‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫למאהל‬ ‫הגענו‬ ‫בלילה‬ ‫מאוחר‬ .‫מניירובי‬ ‫מזרחית‬ ‫ק"מ‬
‫לחווה‬ ‫העץ‬ ‫מחרוטי‬ ‫הקופים‬ ‫להעברת‬ ,‫מעץ‬ ‫וכלובים‬ ‫למלכודות‬ ‫כפיתיון‬ ‫תירס‬ ‫גרגרי‬ ,‫לציידים‬ ‫מזון‬
.‫מאד‬ ‫פסטורלי‬ ,‫השמיים‬ ‫לכיפת‬ ‫מתחת‬ ‫שינה‬ .‫בניירובי‬
‫הור‬ ‫ציידי‬ ‫מאהל‬‫ו‬‫מונקי‬ ‫וט‬.)‫משמאל‬ ‫(בתמונה‬ ‫מענפים‬ ‫לחרוט‬ ‫מעבירים‬ ‫שנלכדו‬ ‫הקופים‬ ‫את‬.‫בהמשך‬
‫יעברו‬‫עץ‬ ‫לארגזי‬,)‫התמונה‬ ‫(במרכז‬‫במיוחד‬ ‫שהוכנו‬‫עבורם‬‫בנירובי‬ ‫בחווה‬
33
‫ירוק‬ ‫(גונון‬ ‫ורווט‬ ‫קוף‬ ‫ציידי‬ ‫מאהלי‬ ‫ששת‬ ‫אצל‬ ‫סיור‬ ‫עשינו‬ ‫היום‬ ‫משך‬Vervet Monkey‫בכל‬ .)
.‫הבוש‬ ‫באמצע‬ ‫באוהל‬ ‫גרים‬ .‫ציידים‬ ‫ארבעה‬ ‫שלושה‬ ‫מאהל‬‫חרוט‬ ‫בצורת‬ ‫קטנים‬ ‫מבנים‬ ‫האוהל‬ ‫ליד‬
.‫הראשי‬ ‫למאהל‬ ‫חזרנו‬ ‫לילה‬ ‫עם‬ .‫שנלכדו‬ ‫הקופים‬ ‫את‬ ‫כולאים‬ ‫בתוכם‬ ,‫עצים‬ ‫מענפי‬ ‫העשויים‬
‫או‬ ‫של‬ ‫קלה‬ ‫ארוחה‬ ‫בבוקר‬‫ג‬‫של‬ ‫מרחק‬ .‫למלכודות‬ ‫ציידים‬ ‫חמישה‬ ‫עם‬ ‫ויציאה‬ .)‫(הדייסה‬ ‫לי‬3‫ק"מ‬
‫ריקו‬ ‫כולן‬ .‫מלכודות‬ ‫שלוש‬ ‫ממוקמות‬ ,‫הסבך‬ ‫בתוך‬ ,‫הנהר‬ ‫ליד‬ ,‫מהמאהל‬.‫ת‬
‫מלכודת‬-‫וחלקו‬ ‫בכיפה‬ ‫תקוע‬ ‫העליון‬ ‫שחלקו‬ ,‫גמיש‬ ‫ענף‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ,‫ענפים‬ ‫של‬ ‫וערב‬ ‫משתי‬ ‫כיפה‬
‫נופל‬ ‫הגמיש‬ ‫והענף‬ ‫הקרקע‬ ‫ענפי‬ ‫על‬ ‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫דריכה‬ .‫הקרקע‬ ‫שעל‬ ‫ענפים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫כלוא‬ ‫התחתון‬
‫משתמשים‬ ‫חבלים‬ ‫במקום‬ ,‫הענפים‬ ‫קשירת‬ ‫לצורך‬ .‫החיה‬ ‫את‬ ‫וכולאת‬ ‫צונחת‬ ‫הענפים‬ ‫וכיפת‬
‫ע‬ ‫בקליפת‬‫נשאר‬ ,‫החיצוני‬ ‫השחור‬ ‫היבש‬ ‫את‬ ‫מנקים‬ ,‫עץ‬ ‫קליפת‬ ‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫חתיכה‬ ‫קולפים‬ .‫ארוכה‬ ‫ץ‬
.‫לקשירה‬ ‫חזק‬ ‫אביזר‬ ‫והרי‬ ‫לרצועות‬ ‫חותכים‬ ‫אותו‬ ,‫וגמיש‬ ‫לבן‬ ‫רחב‬ ‫פס‬
‫היומן‬ ‫מתוך‬ ‫שרטוט‬-‫ורו‬ ‫לקופי‬ ‫המלכודת‬ ‫מנגנון‬‫ו‬‫ט‬
.‫ברזל‬ ‫מחוטי‬ ‫עשויה‬ ‫אך‬ ‫דומה‬ ‫בעיקרון‬ ‫מלכודת‬ ‫עתה‬ .‫המשכנו‬
‫העשויה‬ ‫מלכודת‬‫ברזל‬ ‫מחוטי‬.‫לא‬‫מוצלחות‬‫משום‬‫הברזל‬ ‫חוטי‬ ‫עם‬ ‫במגע‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫פוצע‬ ‫הנלכד‬ ‫שהקוף‬.
‫נחלים‬ ‫ערוצי‬ ‫גדות‬ ‫על‬ ,‫שונים‬ ‫במקומות‬ ,‫מלכודות‬ ‫כשלושים‬ ‫ס"ה‬ ‫פקדנו‬ ,‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫הלכנו‬ ‫כך‬
‫ש‬ .‫וסבך‬ ‫עצים‬ ‫בין‬ ,‫יבשים‬‫כ‬‫רנו‬-3.‫מידי‬ ‫זקנים‬ ‫שהם‬ ‫משום‬ ‫משחררים‬ ‫שניים‬ .‫קופים‬
‫מה‬ ‫הפעולות‬ ‫סדר‬ :‫הבא‬ ‫בעמוד‬‫ממנה‬ ,‫בנירובי‬ ‫לחווה‬ ‫למשלוח‬ ‫מוכן‬ ‫שהקוף‬ ‫ועד‬ ‫ללכידה‬ ‫הכנה‬
.‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫חיות‬ ‫וגני‬ ‫זואולוגיים‬ ‫לאוספים‬ ‫במטוסים‬ ‫הקופים‬ ‫יוטסו‬
34
‫שקיעה‬ ‫לקראת‬-‫ללכידה‬ ‫המלכודת‬ ‫הכנת‬)‫כפיתיון‬ ‫תירס‬ ‫(זרעי‬
‫המחז‬ ‫הענף‬ ‫את‬ ‫יפיל‬ ‫הוא‬ ‫הדעת‬ ‫בהיסח‬ ,‫התירס‬ ‫מגרגרי‬ ‫ויאכל‬ ‫קוף‬ ‫יכנס‬ ‫כאשר‬ ,‫מוכנה‬ ‫המלכודת‬‫את‬ ‫יק‬‫גג‬
‫יפ‬ ‫וזה‬ ‫הענפים‬‫ו‬.‫הציידים‬ ‫הגעת‬ ‫עד‬ ,‫למקומו‬ ‫ויצמידו‬ ‫עליו‬ ‫ל‬
35
‫בשק‬ ‫מועבר‬ ‫הוא‬ ‫מהמלכודת‬ ‫הגונון‬ ‫קוף‬ ‫הוצאת‬ ‫אחרי‬)‫ימנית‬ ‫(תמונה‬‫הציידים‬ ‫מחנה‬ ‫אל‬‫אל‬ ‫יוכנס‬ ‫בו‬ ,
)‫שמאלית‬ ‫(תמונה‬ ‫מענפים‬ ‫חרוט‬
‫העץ‬ ‫תיבות‬ ‫אל‬ ‫מהחרוט‬ ‫קוף‬ ‫העברת‬-‫ו‬ ‫אחת‬ ‫ביד‬ ‫בזנבו‬ ‫לו‬ ‫תופסים‬ ‫בחרוט‬ ‫בעודו‬‫כמה‬ ‫מוציאים‬ ‫השניה‬ ‫ביד‬
.‫בעורפו‬ ‫לו‬ ‫תופסים‬ ‫ואז‬ ‫החוצה‬ ‫הקוף‬ ‫את‬ ‫ומושכים‬ ‫מהחרוט‬ ‫ענפים‬
36
‫"המ‬ ,‫לכלוב‬ ‫להשתחל‬ ‫לא‬ ‫מתעקש‬ ‫הקוף‬ ‫אם‬‫פ‬‫(כמו‬ ‫ראשו‬ ‫מאחורי‬ ‫ידיו‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫שמים‬ "‫חדין‬
.‫עץ‬ ‫הכלוב/תיבת‬ ‫לתוך‬ ,‫והופ‬ ‫לגמרי‬ ‫מנוטרל‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬ )‫בהיאבקות‬ "‫נלסון‬ ‫"תפיסת‬
‫מחזיק‬ "‫"הפחדן‬ ‫צביקה‬‫ק‬‫ורו‬ ‫וף‬‫ו‬‫ב‬ ‫ט‬"‫תפי‬‫ס‬‫נלסון‬ ‫ת‬"
‫ירוק‬ ‫גונון‬ ‫קוף‬ ‫הכנסת‬)‫(ורווט‬.‫הציידים‬ ‫חוות‬ ‫אל‬ ,‫לנירובי‬ ‫שיסיעו‬ ‫לטנדר‬ ‫יועלה‬ ‫בה‬ ,‫העץ‬ ‫תיבת‬ ‫תוך‬ ‫אל‬
‫כעבור‬ .‫יבש‬ ‫שהוא‬ ,‫הנהר‬ ‫בערוץ‬ ‫החופרים‬ ‫אנשים‬ ‫פגשנו‬ ‫חזרה‬ ‫בדרכנו‬2-3‫במים‬ ‫יפגשו‬ ‫הם‬ ‫מטר‬
.‫צהוב‬ ‫חום‬ ‫צבעם‬ .‫באזור‬ ‫השתייה‬ ‫מי‬ ‫ואלה‬
‫למא‬ ‫חזרנו‬‫הטנדר‬ ‫על‬ ‫העמסנו‬ ‫ס"ה‬ .‫הראשי‬ ‫הל‬80‫נפרדים‬ .‫לניירובי‬ ‫ניסע‬ ‫אנו‬ ‫ואיתם‬ ‫קופים‬
‫מ‬ ‫שבט‬ ‫מנהג‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫ידיים‬ ‫בלחיצת‬‫ק‬‫יד‬ ‫כשכף‬ ,‫הימנית‬ ‫ידם‬ ‫כף‬ ‫את‬ ‫הימנית‬ ‫בידך‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ .‫מבו‬
‫תומכת‬ ‫שלך‬ ‫השנייה‬ ‫שהיד‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫יד‬ ‫לחיצת‬ ‫(מעין‬ ‫שלהם‬ ‫ימין‬ ‫יד‬ ‫פרק‬ ‫על‬ ‫מעדנות‬ ‫לוחצת‬ ‫שמאלך‬
.)‫זולתך‬ ‫של‬ ‫במרפק‬
‫לציידי‬ ‫ניסע‬ ‫מחר‬ ‫ובינתיים‬ ‫הציפורים‬ ‫ציידי‬ ‫עבור‬ ‫מכתב‬ ‫לי‬ ‫שיתן‬ ‫מבטיח‬ ‫ריצ'ארד‬ .‫בניירובי‬ ‫יום‬
.‫בבונים‬
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974
Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974

More Related Content

More from Zvi Sever

Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdfSever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Zvi Sever
 
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdfסבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
Zvi Sever
 
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdfSever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Zvi Sever
 
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdfSever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Zvi Sever
 
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdfSEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
Zvi Sever
 
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdfSEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
Zvi Sever
 
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdfSEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
Zvi Sever
 
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdfSEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
Zvi Sever
 
Sever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behaviorSever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behavior
Zvi Sever
 
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Zvi Sever
 
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Zvi Sever
 
Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021
Zvi Sever
 
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Zvi Sever
 
Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021
Zvi Sever
 
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Zvi Sever
 
Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021
Zvi Sever
 
Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009
Zvi Sever
 
Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020
Zvi Sever
 
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Zvi Sever
 
Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988
Zvi Sever
 

More from Zvi Sever (20)

Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdfSever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
 
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdfסבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
 
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdfSever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
 
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdfSever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
 
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdfSEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
 
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdfSEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
 
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdfSEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
 
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdfSEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
 
Sever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behaviorSever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behavior
 
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
 
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
 
Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021
 
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
 
Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021
 
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
 
Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021
 
Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009
 
Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020
 
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
 
Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988
 

Animal hunting and tribes in east africa-סבר-צייד ושבטים באפריקה 1974

 • 1.
 • 2. 2 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫היומן‬ ‫של‬ ‫הפתיחה‬ ‫דף‬-‫למומבאסה‬ ‫מאילת‬ ‫בהפלגה‬.....................................................................3 ‫ומפה‬ ‫קצרצר‬ ‫מבוא‬-‫אפריקה‬ ‫מזרח‬..........................................................................................5 ‫קניה‬.................................................................................................................................6 )‫נירובי‬ ‫של‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬ ‫הפקחים‬ ‫פולה...(עם‬ ‫פולה‬.............................................................6 ‫בנירובי‬ "‫לחיות‬ ‫היתומים‬ ‫ב"בית‬ ‫כמתנדב‬ ‫עבודה‬....................................................................8 ‫גדולים‬ ‫יונקים‬ ‫של‬ ‫ציד‬–‫וטורפים‬ ‫עשב‬ ‫אוכלי‬.....................................................................11 ‫זברה‬ ‫ציד‬.................................................................................................................12 ‫טומי‬ ‫ציד‬.................................................................................................................14 ? ‫הציד‬ ‫חוות‬ ‫בעלי‬ ‫אל‬ ‫הגעתי‬ ‫איך‬......................................................................................21 ‫היה‬ ‫לא‬ ‫טרזן‬‫שם‬...........................................................................................................22 ‫טנזניה‬.............................................................................................................................26 )‫(המשך‬ ‫קניה‬...................................................................................................................32 ‫קופים‬ ‫של‬ ‫ציד‬–‫ירוק‬ ‫גונון‬ ‫קופי‬ ‫ציד‬VERVET MONKEY..............................................32 ‫בבונים‬ ‫ציד‬..............................................................................................................39 ‫נחשים‬ ‫ציד‬...................................................................................................................55 ‫קטן‬ ‫קרוקודיל‬ ‫וגם‬ ‫בלילה‬ ‫וציפורים‬ ‫עופות‬ ‫ציד‬.....................................................................63 ‫ושקנאים‬ ‫פלמינגו‬ ‫ציד‬.................................................................................................65 ‫חבש/אתיופיה‬...................................................................................................................68 ‫הסלע‬ ‫כנסיות‬ ‫אל‬...........................................................................................................70 ‫הגברים‬ ‫מצוק‬–‫דאמו‬ ‫דברה‬............................................................................................71 ‫לליבלה‬ ‫אל‬ ‫המסע‬-‫אתיופיה‬ ‫של‬ "‫האדום‬ ‫"הסלע‬ ‫או‬ "‫האתיופית‬ ‫"ירושלים‬................................78 ‫הגבוהים‬ ‫סימיין‬ ‫בהרי‬ ‫בבון‬ ‫ג'לדה‬ ‫קופי‬ ‫עם‬ ‫ארבע‬ ‫על‬...........................................................101 ‫בחבש/אתיופיה‬ ‫הפלאשים‬ ‫עם‬ ‫חיים‬.................................................................................105 ‫בחבש/אתיופיה‬ ‫הטיול‬ ‫מסלול‬-‫בתמונות‬..........................................................................106 ‫הבית‬ ‫לנמל‬ ‫חזרה‬ ‫ההפלגה‬.................................................................................................107 ‫נספח‬............................................................................................................................107 ‫מלריה‬ ‫פעמים‬ ‫שלוש‬....................................................................................................107 ‫בקניה‬ ‫טיולים‬ ‫הדרכת‬...................................................................................................109 ‫ביניים‬ ‫סיכום‬..................................................................................................................114 )‫(אינדקס‬ ‫מילים‬ ‫מפתח‬.....................................................................................................115
 • 3. 3 ‫היומן‬ ‫של‬ ‫הפתיחה‬ ‫דף‬-‫למומבאסה‬ ‫מאילת‬ ‫בהפלגה‬ 19.3.1974 ‫מהנמל‬ ‫ניתקת‬ ‫האניה‬.‫לגמרי‬ ‫מאושר‬ ‫כילד‬ ‫צועק‬ ,‫החוף‬ ‫לעבר‬ ‫מנפנף‬ ‫אני‬ ‫הליווי‬ ‫סירת‬ ‫מאיתנו‬ ‫כשנפרדת‬. ‫איתי‬ ‫כולם‬ ‫כאילו‬ ‫צוחק‬.‫אילת‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫רואים‬ ‫שלא‬ ‫עד‬ ,‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫הסיפון‬ ‫על‬ ‫יושב‬ ‫אני‬.‫שטים‬ ‫אנחנו‬ ‫בין‬ ,‫המפרץ‬ ‫באמצע‬‫לירדן‬ ‫סיני‬.‫ערב‬ ‫ארוחת‬-‫ולא‬ ‫העובדים‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫בשולחן‬ ‫יושב‬ ‫ואני‬ ‫הטבח‬ ‫עם‬ ‫דיברתי‬ ‫מיוחס‬ ‫כמו‬ ‫לבד‬.‫(ס"ה‬ ‫נוח‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ ‫הרגשתי‬ ‫צהריים‬ ‫בארוחת‬15)‫באניה‬ ‫איש‬.‫ער‬ ‫להישאר‬ ‫מתעקש‬ ‫אני‬ ‫עד‬11:30‫את‬ ‫לראות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בלילה‬‫מ‬‫לסיני‬ ‫טיראן‬ ‫האי‬ ‫בין‬ ‫עברנו‬.‫אותי‬ ‫מעלים‬ ,‫וסגנו‬ ‫החובל‬ ‫רב‬ ‫אז‬ ‫עד‬ ‫ע‬‫הניווט‬ ‫ושיטות‬ ‫המכשירים‬ ‫ל‬.‫טיראן‬ ‫האי‬ ‫את‬ ‫עוברים‬ ‫אנו‬ ,‫בחוץ‬ ‫נעים‬ .‫נפלא‬ ‫כוכבים‬ ‫ליל‬.‫החובל‬ ‫רב‬ "‫בחוץ‬ ‫אנחנו‬ ‫עכשיו‬ ,‫צבי‬ ‫"זהו‬ ‫לי‬ ‫אומר‬.‫לעצמי‬ ‫שאמרתי‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫זה‬.‫זה‬ ,‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫מקרה‬ ‫כל‬ ,‫מעכשיו‬ ‫מצויין‬ ..‫בחוצלארץ‬ ‫כבר‬.12:00‫הכל‬ ,‫המנועים‬ ‫מעל‬ ,‫התחתונה‬ ‫בקומה‬ ‫שלי‬ ‫החדר‬ ,‫בלילה‬‫הרעש‬ ,‫רועד‬ ‫האוזן‬ ‫ליד‬ ‫הגלים‬ ‫של‬.‫השעה‬24:00‫קדימה‬ ‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫השעון‬ ‫את‬ ‫מזיזים‬.,‫השינה‬ ‫לפני‬ ‫כבר‬ ‫זאת‬ ‫עושה‬ ‫אני‬ ‫מחר‬ ‫לעבודה‬ ‫לאחר‬ ‫לא‬ ‫מנת‬ ‫על‬.‫פי‬ ‫על‬ ‫(נמדד‬ ‫מהחיים‬ ‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫אבדת‬ ‫כאילו‬ ‫כשפתאום‬ ‫מוזרה‬ ‫הרגשה‬ ‫זו‬ ‫טוב‬ ‫לילה‬ )‫אנגליה‬ ,'‫לגריניץ‬ ‫ביחסם‬ ‫אורך‬ ‫קווי‬. -‫קופץ‬ ‫אני‬ .‫דולפינים‬‫המעקה‬ ‫לעבר‬ ‫מעבודתי‬.‫לידנו‬ ‫צוללים‬ ‫צעירים‬ ‫דולפינים‬ ‫שני‬.‫את‬ ‫קופצים‬ ‫הם‬ ‫המים‬ ‫לפני‬ ‫מתחת‬ ‫בצלילה‬ ‫ומתרחקים‬ ‫הגלים‬ ‫עם‬ ‫מתערבלים‬ ,‫הידועות‬ ‫קפיצותיהם‬.‫עוד‬ ‫אולי‬ ,‫דולפינים‬ ‫הי‬ ?‫פעם‬ -‫חבש‬ ‫של‬ ‫קטנה‬ ‫נפט‬ ‫מיכלית‬ ‫לידנו‬ ‫עוברת‬ ,‫מים‬ ‫רק‬ ‫שראינו‬ ‫יומיים‬ ‫אחרי‬.‫אסאב‬ ‫לי‬ ‫אומר‬ ‫זו‬ ‫בהזדמנות‬ ‫מאר‬‫האתיופים‬ ‫של‬ ‫באוניות‬ ‫לעבוד‬ ‫אוהב‬ ‫שאינו‬ ,‫יתריאה‬.‫ברדיו‬ ‫לה‬ ‫מאותתים‬ ,‫אוניה‬ ‫מולנו‬ ‫באה‬ ‫בלילה‬ ‫ובפנס‬ ‫מורס‬.‫ל‬ ‫נוסעים‬ ‫אונית‬ ‫שהיא‬ ‫מסתבר‬‫ע‬‫דן‬.‫הים‬ ‫באמצע‬ ‫פה‬ ‫נפגש‬ ‫העולם‬ ‫שכל‬ ‫איך‬ ,‫נפלאה‬ ‫הרגשה‬ ‫זו‬ ‫הנצחי‬. -‫שלי‬ ‫בהשתזפות‬ ‫פוגע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫שלם‬ ‫יום‬ ‫כמעט‬ ‫עובד‬ ‫אני‬.‫למס‬ ‫שאפליג‬ ‫אפשרות‬ ‫קימת‬‫להודו‬ ‫ימים‬ ‫פר‬.‫הלו‬ ‫ב‬ ‫נפרדת‬ ‫שעבר‬ ‫שישי‬ ‫שביום‬ ,‫אתה‬ ,‫צביקה‬‫מ‬! ‫העולם‬ ‫לכל‬ ‫עצמך‬ ‫משיט‬ ‫כבר‬ ,‫במשק‬ ‫החברים‬ ‫מכל‬ ‫בטך‬ ‫מענין‬. -‫נפלא‬ ‫חוש‬ ‫להם‬ ‫יש‬ .‫לחרטום‬ ‫צמוד‬ ‫ממש‬ ‫שוחים‬ ‫הם‬ .‫שקיעה‬ ‫עם‬ ‫אותנו‬ ‫מלווה‬ ‫דולפינים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫חמודים‬ .‫למשחק‬. -‫ב‬ ?‫שווה‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ‫המשווה‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫כשלא‬4:00‫(אקווטור‬ ‫המשווה‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫האניה‬ ‫חצתה‬ ‫בבוקר‬ )‫בחוצלארצית‬.‫ההגאים‬ ‫לתא‬ ‫לי‬ ‫קורא‬ ‫שהצ'יפ‬ ‫לי‬ ‫אומרים‬ ‫הבוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫אחרי‬.‫נשענתי‬ ,‫שוחחנו‬ ,‫עליתי‬ "‫המשווה‬ ‫"קו‬ ‫צועק‬ ‫והוא‬ ‫מים‬ ‫מלא‬ ‫וכולי‬ ‫הופ‬ ‫ואז‬ ‫המעקה‬ ‫על‬.‫המלח‬ ‫את‬ ‫מטבילים‬ ‫שכך‬ ‫לי‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫עתה‬ ‫ו‬ ‫המשווה‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫חוצה‬ ‫שהוא‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬‫מיוחד‬ ‫רשיון‬ ‫אקבל‬ ‫אף‬.‫דלי‬ ‫עלי‬ ‫שפכו‬ ‫ומהגג‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫עוד‬ ‫נוסף‬,"‫מ‬"‫מושלם‬ ‫לח‬. -‫משעה‬ ‫יותר‬ ‫נמשך‬ ‫אך‬ ,)‫אחריו‬ ‫מיד‬ ‫שמש‬ ,‫נעים‬ ‫גשם‬ ,‫בחוץ‬ ‫(חם‬ ‫טרופי‬ ‫גשם‬ ‫היה‬ ‫אתמול‬.‫ואני‬ ‫החובל‬ ‫רב‬ ‫הסתבנו‬ ‫ואף‬ ‫בו‬ ‫התקלחנו‬.‫חולה‬ ‫ממש‬ ‫מרגיש‬ ‫אני‬ ‫היום‬ ‫אבל‬.‫זה‬ ‫במצבי‬ ‫לחלות‬ ‫נעים‬ ‫לא‬.‫אלא‬ ‫לי‬ ‫נשאר‬ ‫לא‬ ‫לב‬‫שיתגבר‬ ‫בגוף‬ ‫טוח‬.‫נורא‬ ‫שלא‬ ‫לדעת‬ ,‫שוב‬ ‫יקרה‬ ‫אם‬. -‫מלחמה‬ ‫שבגולן‬ ,‫לצ'יף‬ ‫מספר‬ ‫הקנייתי‬ ‫העבודה‬ ‫מנהל‬.‫הכל‬ ‫בי‬ ‫נעצר‬ ‫לרגע‬.‫שפחדתי‬ ‫מה‬-‫הגיע‬ ‫אמנם‬. ‫מהר‬ ‫להגיע‬ ‫איך‬ ‫ומתכנן‬ ‫במשק‬ ‫כשאני‬ ‫כמו‬ ‫עובד‬ ‫מיד‬ ‫הראש‬ ,‫ואמנם‬ ‫אחר‬ ‫נהייתי‬ ‫שברגע‬ ‫הבחין‬ ‫הצ'יף‬ ‫ליחידה‬.‫אומר‬ ‫הצ'יף‬ ,‫הלך‬ ‫שהקנייתי‬ ‫אחרי‬‫יציאתנו‬ ‫מאז‬ ‫כלום‬ ‫השתנה‬ ‫ולא‬ ‫טיפשון‬ ‫אדם‬ ‫סתם‬ ‫שזהו‬ ‫לי‬ ‫בטלויזיה‬ ‫ראה‬ ,‫להפלגה‬.‫לנירובי‬ ‫שאגיע‬ ‫עד‬ ‫בכלום‬ ‫להתחשב‬ ‫ולא‬ ‫מהכל‬ ‫לשכוח‬ ‫מחליט‬ ‫אני‬. -‫קורא‬ ‫ואני‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ,‫הזמנים‬ ‫בין‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ,‫באניה‬ ‫כאן‬.‫ז'יווגו‬ ‫ד"ר‬ ‫את‬ ‫קראתי‬.‫שבני‬ ‫מה‬ ‫מזעזע‬ ‫לזה‬ ‫זה‬ ‫מעוללים‬ ‫אדם‬.‫נפ‬ ‫הם‬ ‫אדם‬ ‫בני‬‫ברוסיה‬ ‫המהפכה‬ ‫כמו‬ ‫נוראיים‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ,‫ואהבותיו‬ ‫הד"ר‬ ‫כמו‬ ‫לאים‬. ‫בדרום‬ ‫הצפון‬ ‫מלחמת‬ ‫על‬ ,"‫מנוצחים‬ ‫"הבלתי‬ ‫את‬ ‫קורא‬ ‫עכשיו‬.‫משחיתה‬ ‫למכונה‬ ‫לצללים‬ ‫הופכים‬ ‫אנשים‬. ‫חזקים‬ ‫ונפשם‬ ‫גופם‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫מגלים‬ ‫הם‬ ‫עצמם‬ ‫כלפי‬.
 • 4. 4 ‫חודשים‬ ‫לפני‬ ‫רק‬ ‫מלחמה‬ ‫היתה‬ ‫אצלנו‬.‫יש‬ ,‫עובדות‬ ‫משתנות‬ ‫והנה‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬‫אובדן‬ ‫של‬ ‫נוראיים‬ ‫כאבים‬. ‫ל‬ ‫מחליף‬ ,‫לרגע‬ ‫רק‬ ‫למשק‬ ‫חוזר‬ ‫עצמי‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ ‫שבחלומות‬ ‫ימים‬ ‫וכמה‬‫מ‬‫וסחוט‬ ‫עייף‬ ‫וחוזר‬ ‫לקרב‬ ‫יוצא‬ ,‫דים‬ ‫משהו‬ ‫נוסף‬ ‫אולי‬ ‫אז‬ ,‫חיים‬ ‫מהן‬ ‫שכשיוצאים‬ ,‫האלה‬ ‫המיותרות‬ ‫החוויות‬ ‫את‬ ‫ועברתי‬ ‫שמעתי‬ ‫ראיתי‬ ‫ושוב‬ ‫לפנים‬.‫הרי‬ ?‫האדמה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מיותרים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫באמת‬ ‫אולי‬‫כי‬ ‫וארוך‬ ‫תמידי‬ ‫אושר‬ ‫לנו‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫ממילא‬ ‫אותו‬ ‫נהרוס‬.‫בכלל‬ ‫למה‬ ‫אז‬? ‫החזיתות‬ ‫בכל‬ ‫אך‬ ,‫מוצדקות‬ ‫סיבות‬ ,‫עקרונות‬ ‫בגלל‬ ‫למלחמות‬ ‫יוצאים‬ ,‫העולם‬ ‫כל‬ ,‫שאנחנו‬ ,‫הוא‬ ‫האבסורד‬ ‫שורפים‬ ,‫הורגים‬ ,‫הורסים‬.‫צודקים‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫אם‬ ,‫ולרצוח‬ ‫לצאת‬ ‫סתם‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ ‫אז‬ ,‫טוב‬. ‫שאנ‬ ‫מרגיז‬ ‫בעיקר‬ ‫אותי‬‫מלחמה‬ ‫בגלל‬ ‫למשק‬ ‫שאחזור‬ ,‫יודע‬ ‫י‬.‫איום‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬! -‫ומפרצונים‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫הפרוסה‬ ‫עיר‬ ‫זוהי‬ ,‫למומבאסה‬ ‫מגיע‬ ‫האוניה‬.‫צבע‬ ,‫העצים‬ ,‫הירוק‬ ‫מעושר‬ ‫המום‬ ‫אני‬ ‫האדמה‬.‫סלעים‬ ‫ובלי‬ ‫ואדמה‬ ‫עצים‬ ‫יש‬ ‫פה‬ ,‫מאצלנו‬ ‫להבדיל‬.‫"אתה‬ ‫לקפטן‬ ‫אומר‬ ‫ואני‬ ‫לומר‬ ‫איך‬ ‫יודע‬ ‫איני‬ "!‫נפלא‬ ‫זה‬ ,‫נפלא‬ ‫זה‬ ?‫יודע‬.‫דמיוניות‬ ‫תוכניות‬ ‫ורוקם‬ ‫הסיפון‬ ‫על‬ ‫יושב‬ ‫אני‬ ‫בינתיים‬ ,‫לחוף‬ ‫ארד‬ ‫מחר‬ ‫רק‬ ‫ליער‬ ‫ולהיכנס‬ ‫הבתים‬ ‫גבול‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ ‫על‬. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- :‫הבהרות‬ -‫חלק‬ ‫בה‬ ‫לקחתי‬ ‫אשר‬ ,‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫מלחמת‬1 ‫באוקטובר‬ ‫והסתיימה‬ ‫החלה‬ ,1973‫יצאתי‬ ‫אחריה‬ . ‫השנה‬ ‫יום‬ ‫אחרי‬ ‫ימים‬ ‫כעשרה‬ ‫שהפלגתי‬ ‫בגלל‬ ‫ראשית‬ .‫מועקה‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫עם‬ ,‫לאפריקה‬ ‫חופש‬ ‫לשנת‬ ‫בו‬ ,"‫נעורים‬ ‫"אביב‬ ‫במבצע‬ ‫בביירות‬ ‫שנהרג‬ ,‫שור‬ ‫אבידע‬ ‫סגן‬ ,‫מהסיירת‬ ‫חברנו‬ ‫את‬ ‫שקברנו‬ ‫לכך‬ ‫כ‬ ,‫שנית‬ .‫המחבלים‬ ‫מפקדות‬ ‫חיסול‬ ‫בעת‬ ‫נעוריו‬ ‫אביב‬ ‫נקטע‬‫סוריה‬ ‫עם‬ ‫בגבול‬ ‫מתיחות‬ ‫שיש‬ ‫ידעתי‬ ‫י‬ .‫במאוחר‬ ‫או‬ ‫במוקדם‬ ‫שנוקפץ‬ ‫והנחתי‬ -‫באילת‬ ‫מהנמל‬ ‫סחורות‬ ‫שהעבירה‬ ,"‫"מאריטה‬ ‫האוניה‬ ‫על‬ )..‫ניקיונות‬ ‫כן‬ ‫(כן‬ ‫שחור‬ ‫כפועל‬ ‫עבדתי‬ ‫כרטיס‬ ‫על‬ ‫לשלם‬ ‫נדרשתי‬ ‫לא‬ ‫עבודתי‬ ‫ותמורת‬ )‫(קניה‬ ‫במומבאסה‬ ‫לנמל‬.‫נמשכה‬ ‫ההפלגה‬14‫יום‬. ‫וכ"מוזמ‬ ‫מעמדות‬ ‫יש‬ ‫באוניה‬‫שעבד‬ ,‫הורי‬ ‫של‬ ‫ידיד‬ ."‫"מיוחס‬ ‫כ‬ ‫תחילה‬ ‫נחשבתי‬ "‫החובל‬ ‫רב‬ ‫ן‬ ‫הס‬ ‫חברת‬ ‫במינהלת‬‫פ‬,)‫אשלגי‬ ‫(אברהם‬ ‫וטונה‬ ‫באוניה‬ ‫להפליג‬ ‫לי‬ "‫"סידר‬ ,"‫"צים‬ ‫הישראלית‬ ‫נות‬ .‫החובל‬ ‫רב‬ ‫אל‬ ‫אותי‬ ‫חיבר‬ ,‫אילת‬ ‫בנמל‬ ‫רם‬ ‫למעמד‬ ‫והגיע‬ ‫יפתח‬ ‫חבר‬ ‫בעבר‬ ‫שהיה‬ -"‫"סולו‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫עשיתי‬ ‫כאשר‬ ‫עברתי‬ ‫הקודמת‬ ‫המים‬ ‫טבילת‬ ‫את‬‫בקורס‬ ‫סילון‬ ‫מטוס‬ ‫על‬ ‫הראשון‬ .‫צ‬ ,‫סבר‬ :‫ב‬ ‫רישיון...(תמונות‬ ‫קיבלתי‬ ‫באמת‬ ‫לא‬ ,‫בהמשך‬ ‫אז‬ ‫גם‬ .‫טיס‬2008?‫במלחמה‬ ‫היית‬ ‫"אבא‬ . ,‫הצנזורה‬ ‫ע"י‬ ‫נבדק‬ ."?‫השתתפת‬ ‫מלחמות‬ ‫באיזה‬35)‫עמודים‬ -‫כ‬ ‫הלכתי‬ ‫ממומבאסה‬500‫שבטים‬ ,‫כפריים‬ ‫עם‬ ‫חייתי‬ ‫בדרך‬ .‫נירובי‬ ,‫קניה‬ ‫לבירת‬ ‫הגעתי‬ ‫וכך‬ ‫ק"מ‬ ‫חיי‬ ‫ובעלי‬.‫אפריקה‬ ‫במזרח‬ ‫והטבע‬ ‫האדם‬ ‫עם‬ ‫ראשונה‬ ‫להיכרות‬ ‫זכיתי‬ ‫וכך‬ ‫ם‬ ‫החי‬ ‫פינת‬ ‫על‬ ‫באחריות‬ ‫והמשיך‬ ‫טרזן‬ ‫חוברות‬ ‫לקריאת‬ ‫עבר‬ ,‫קטן‬ ‫בקוף‬ ‫בטיפול‬ ‫שהחל‬ ‫מה‬ ,‫וכך‬ .‫אפריקה‬ ‫ביבשת‬ ‫מרתק‬ ‫למסע‬ ‫מתגבש‬ ,‫במשק‬ ‫בן‬ ‫צביקה‬10‫או‬ ‫והקופה‬‫ל‬‫ב‬ ‫למוות‬ ‫קפאה‬ ‫אשר‬ ,‫ה‬‫יפתח‬ ‫בקיבוץ‬ ‫מושלג‬ ‫חורף‬ 1 .‫סבר‬ ‫צבי‬5008‫צנחנים‬ ‫סיירת‬ .-60‫כיפור‬ ‫יום‬ ‫מלחמת‬ ‫למבצעי‬ ‫שנה‬.,‫צנזורה‬ ‫עבר‬ ,‫רשומון‬74‫עמודים‬.
 • 5. 5 ‫ומפ‬ ‫קצרצר‬ ‫מבוא‬‫ה‬-‫אפריקה‬ ‫מזרח‬ ‫החודשים‬ ‫בין‬‫אפריל‬1974‫נובמבר‬1974:‫אפריקה‬ ‫מזרח‬ ‫של‬ ‫מדינות‬ ‫בשלוש‬ ,‫גב‬ ‫תרמיל‬ ‫עם‬ ‫טיילתי‬ ‫חבש‬ ‫(אז‬ ‫אתיופיה‬ABYSSINIE‫השייכות‬ ,‫וטנזניה‬ ‫וקניה‬ ‫אמהרית‬ ‫היא‬ ‫הלאומית‬ ‫השפה‬ ‫בה‬ ,) ‫וממנה‬ ‫לקניה‬ ‫חזרתי‬ ,‫לטנזניה‬ ‫עברתי‬ ,‫בקניה‬ ‫התחלתי‬ .‫הסואהילית‬ ‫דוברות‬ ‫למדינות‬ /‫לחבש‬.‫לקניה‬ ‫חזרה‬ ‫ושוב‬ ‫אתיופיה‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫אפריקה‬ ‫מזרח‬12‫המדינות‬:,‫קניה‬ ,‫ג'יבוטי‬ ,‫סומליה‬ ,‫אתיופיה‬ ,‫אריתריאה‬ ,‫סודן‬ ‫ו‬ )‫(איים‬ ‫סיישל‬ ,‫בורונדי‬ ,‫רואנדה‬ ,‫אוגנדה‬ ,‫טנזניה‬-)‫(איים‬ ‫קומורו‬. ‫אפריקה‬ ‫מזרח‬ ‫מפת‬ )‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ‫מהר‬ ‫(תמונה‬ ‫הסואהילית‬ ‫השפה‬ ‫דוברות‬ ‫המדינות‬ ‫מפת‬)‫שת‬
 • 6. 6 ‫קניה‬ ‫נירובי‬5.5.74 )‫נירובי‬ ‫של‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬ ‫הפקחים‬ ‫פולה...(עם‬ ‫פולה‬ ‫מתוך‬-‫מאי‬ ,‫יפתח‬ ‫קיבוץ‬ ‫עלון‬1974‫במדור‬ ,:‫מכתב‬ .'‫וכו‬ ‫לשלום‬ ‫התכוונתי‬ .‫ואביטל‬ ‫דני‬ ,‫אורן‬ ‫של‬ ‫ענפים‬ ,‫צבר‬ ‫של‬ ‫קוצים‬ ‫הצ‬ ‫אך‬ ,‫לכם‬ ‫אכתוב‬ ‫הראשון‬ ‫הצייד‬ ‫שאחרי‬ ‫נשבעתי‬‫י‬‫מהמשק‬ ‫חופש‬ ‫אחת‬ ‫שנה‬ ‫רק‬ ‫קבל‬ ‫לא‬ ‫ד‬‫ולכן‬ ‫טורפים‬ ‫נמצאים‬ ‫בה‬ ,‫נירובי‬ ‫של‬ ‫בשמורה‬ ‫רגלי‬ ‫סיור‬ ‫עשיתי‬ ‫בינתיים‬ .‫לצייד‬ ‫לקחתני‬ ‫לו‬ ‫בוער‬ ‫לא‬ ...‫חזקים‬ ‫וסתם‬ ‫ונטרפים‬ ‫כי‬ ,‫באים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫שחלק‬ ‫שכחתי‬ ‫(לא‬ ‫בכם‬ ‫להיזכר‬ ‫הייתי‬ ‫ומוכרח‬ ‫גזעי‬ ‫שבת‬ ‫טיול‬ ‫היה‬ ‫הרגלי‬ ‫הסיור‬ 8:00.)..‫מידי‬ ‫מוקדם‬ ‫תמיד‬ ‫זה‬ ‫שבשעה‬ ‫לי‬ ‫אמרו‬6:00‫בבוקר‬‫ראשונה‬ ‫שמש‬ ‫קרן‬ .‫לסיור‬ ‫נצא‬-‫מצמיד‬ ,‫מתלבש‬ ,‫קופץ‬ ‫סחבק‬ "‫פולה‬ ‫"פולה‬ :‫העניין‬ ‫מתחיל‬ ‫ופה‬ .‫ומוכן‬ ‫תה‬ ‫מהר‬ ‫שותה‬ ,‫דבורים‬ ‫נגד‬ ‫וכדורים‬ ‫מצפן‬ ‫לחגורה‬ ‫למדתי‬ ‫וכבר‬ ...‫זמן‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫המתעוררת‬ ‫אפריקה‬ ,‫בשלווה‬ ,‫לאט‬ ‫הכל‬ ,)‫בסואהילית‬ "‫לאט‬ ‫("לאט‬ ‫אומרים‬ ‫שאם‬6:00‫אחרי‬ ‫שנצא‬ ‫שבטוח‬ ‫סימן‬8:00... ‫עמו‬ ‫נושא‬ ‫כפרי‬ ‫שכל‬ ,‫ומפחידה‬ ‫גדולה‬ ‫סכין‬ ‫ובידו‬ ‫האחד‬ .‫ועבדכם‬ ‫כושים‬ ‫שני‬ ‫מהאוטו‬ ‫יורדים‬ ‫מקצת‬ ..‫העצום‬ ‫כוחנו‬ ‫נוכח‬ ‫פחד‬ ‫הרהור‬ ‫לעצמי‬ ‫הרשיתי‬ ..‫סבא‬ ‫מקל‬ ‫ובידו‬ ‫מקופלת‬ ‫אוזן‬ ‫עם‬ ‫והשני‬ .‫נירובי‬ ‫של‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬ ‫הנחלים‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫שמטרתנו‬ ,‫לומד‬ ‫אני‬ ‫רכשתי‬ ‫שכבר‬ ‫הסואהילית‬ ‫מהמקום‬ ‫לגובה‬ ‫ישר‬ ‫שמקפצות‬ ,‫צביות‬ ‫של‬ ‫ענק‬ ‫עדר‬ ‫מפתיעים‬ ‫אנו‬-‫אריה‬ ‫מפתיעים‬ ! ‫אגדה‬ ‫ממרחק‬ ‫צעירים‬ ‫ולביאה‬30‫מהמקום‬ ‫מנתר‬ ‫שלי‬ ‫הלב‬ ,'‫מ‬-,‫הסכין‬ ‫לבעל‬ ‫ניגשתי‬ ‫במהירות‬ .‫מפחיד‬ ‫הסבירו‬ ‫הם‬ ‫ואילו‬ ...‫מהממהרים‬ ‫אני‬ ,‫מהמהמרים‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ."‫ל"היכון‬ ‫ועברתי‬ ‫מנרתיקה‬ ‫הוצאתיה‬ ‫ששלו‬ ‫לי‬‫קבלו‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫שהאריות‬ ‫כנראה‬ .‫אריות‬ ‫למפחיד‬ ‫שנחשב‬ ‫מחזה‬ ‫זהו‬ ‫עומדים‬ ‫אנשים‬ ‫שה‬ .‫מסתלקים‬ ‫והם‬ ‫מהוריהם‬ ,‫פעם‬ ‫זה‬ ‫הסבר‬ ‫והמון‬ ‫סבלנות‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬ ‫אך‬ .‫דוגמאות‬ ‫בליווי‬ ,‫הרבה‬ ‫מסבירים‬ ‫הם‬ ‫לכן‬ ‫לאט‬ ‫מבין‬ ‫הקניאתי‬ .‫טובים‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫להיות‬ ‫נהדר‬ ‫זה‬ .‫המלה‬ ‫מובן‬ ‫במלוא‬ "‫"טוב‬ ‫עם‬ ‫זהו‬ .‫חיוכים‬‫רג‬ ‫על‬ ‫מבט‬‫ל‬‫י‬ .‫הסיור‬ ‫לסוף‬ ‫סילוקן‬ ‫את‬ ‫שאדחה‬ ‫לי‬ ‫מסביר‬ ‫המקופלת‬ ‫האוזן‬ ‫בעל‬ .‫קרציות‬ ‫מלאות‬ ‫שהן‬ ‫לי‬ ‫מגלה‬ ,‫כושים‬ ‫שהם‬ ‫מזל‬ .‫כאלה‬ ‫דברים‬ ‫אוהב‬ ‫אני‬ .‫טוב‬ ‫והיה‬ ‫יום‬ ‫חצי‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ .)‫בסואהילית‬ ‫(טוב‬ ‫מוזורי‬ ...‫נהנים‬ ‫היינו‬ ‫ולא‬ ‫מטורפת‬ ‫דהרה‬ ‫היה‬ ‫הסיור‬ ‫לבטח‬ ‫ישראלים‬ ‫היו‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫נ‬ ‫אני‬ ‫...היום‬‫עולה‬ ‫לאופנוע‬ ‫זמני‬ ‫רשיון‬ .‫העבודה‬ ‫את‬ ‫לחדש‬ ,‫לפארק‬ ‫באופנוע‬ ‫וסע‬20‫שטרלינג‬ ‫לירות‬ ..‫דוהר‬ ‫אני‬ ‫וכבר‬ .‫דקות‬ ‫שתי‬ ‫באורך‬ ‫קצר‬ ‫ושכנוע‬ ‫לדבר‬ ‫תורי‬ ‫עכשיו‬-‫(התחום‬ ‫הפנאי‬ ‫ובשעות‬ ,‫בפעולות‬ ,‫בלימודים‬ ‫אצלכם‬ ‫איך‬ ‫לי‬ ‫כתבו‬ :‫תשמעו‬ ‫יפתח‬ .)‫הבנאדם‬ ‫של‬ ‫בחייו‬ ‫החשוב‬-‫ותש‬ "‫ל"גפן‬ ‫קפיצה‬ ‫תרביץ‬‫במכתב‬ ‫תענו‬ .‫המשימות‬ ‫מצב‬ ‫מה‬ ‫אל‬ ‫שבנות‬ ‫הבינו‬ ‫כבר‬ ‫שהבנים‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬ ‫כללית‬ .‫בפעולות‬ ‫ששמעתי‬ ‫מהקללות‬ ‫קצת‬ ‫ותשמיטו‬ ‫מסודר‬ ‫ואתן‬ ...‫בחיים‬ ‫העיקר‬ ‫זה‬-.‫מצלעו‬ ‫נוצרה‬ ‫שהאשה‬ ‫זכורנה‬ ‫דני‬ ,‫אשכח‬ ‫שלא‬ ,‫הופה‬-‫שיהיו‬ ,‫שירגישו‬ ‫בלי‬ ,‫לאט‬ ‫לאט‬ ,‫ככה‬ .‫בהדרכה‬ ‫לעסוק‬ ‫אותם‬ ‫תדחוף‬ .‫בעניינים‬ ‫תה‬.‫ותענו‬ ‫בריאים‬ ‫לי‬ ‫יו‬ ‫זכרו‬ ,‫ארוך‬ ‫קצת‬ ‫זה‬ ‫אם‬-...‫הרבה‬ ‫שיהיה‬ ‫אבל‬ ‫הכמות‬ ‫חשוב‬ ‫לא‬ ,‫האיכות‬ ‫העיקר‬ .‫ס‬ ‫צביקה‬ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ‫הבהרה‬: ‫באפריקה‬ ‫לטיול‬ ‫צאתי‬ ‫עם‬-‫של‬ ‫הדרכה‬ ‫תקופת‬ ‫סיימתי‬‫בני‬ ‫שהיו‬ ,‫וצבר‬ ‫אורן‬ ‫קבוצות‬13,14 ‫של‬ ‫המטפלת‬ ‫היתה‬ ‫אהרוני‬ ‫אביטל‬ .‫ביפתח‬ ‫נקלטו‬ ‫רק‬ ‫ומשפחתו‬ ‫שהוא‬ ,‫דיין‬ ‫דני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והוחלפתי‬ .‫הקבוצות‬
 • 7. 7 ‫אימפלה‬-‫נ‬ ‫בפארק‬ ,‫זכרים‬ ‫עדר‬‫י‬‫ירובי‬NAIROBY NATIONAL PARK)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬ ‫נאספים‬ ‫נשרים‬‫ליד‬‫נירובי‬ ‫בשמורת‬ ‫פגר‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬ ‫באוזן‬ ‫חור‬-‫ענף‬ ‫חתיכת‬ ‫מכניסים‬ ,‫בהמשך‬ ,‫קיסם‬ ‫בו‬ ‫ושמים‬ ‫באוזן‬ ‫חור‬ ‫עושים‬ ,‫הצעירים‬ ‫הלוחמים‬ ‫בשלב‬ ‫מ‬ ‫שהוכן‬ ,‫עבה‬ ‫גליל‬ ‫שמים‬ ‫ולבסוף‬‫ח‬‫פיל‬ ‫של‬ ‫ט‬.‫באוזן‬ ‫חור‬ ‫נשאר‬ ‫ההתקשטות‬ ‫שלב‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫כשגומרים‬ ...‫האוזן‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫החלק‬ ‫על‬ ‫ללפף‬ ‫נוהגים‬ ‫שוליו‬ ‫שאת‬ ,)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬
 • 8. 8 ‫בנירובי‬ "‫לחיות‬ ‫היתומים‬ ‫ב"בית‬ ‫כמתנדב‬ ‫עבודה‬ ‫מצאנו‬ ,‫נירובי‬ ‫העיר‬ ‫שליד‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬ ‫הסיורים‬ ‫באחד‬‫אריה‬ ‫גור‬‫ועשינו‬ ‫ממנו‬ ‫התרחקנו‬ .‫קטן‬ ‫מנוס‬ ‫שאין‬ ‫הוחלט‬ ‫לבסוף‬ .‫בסביבה‬ ‫נראתה‬ ‫לא‬ ‫ואמו‬ ‫שעות‬ ‫חלפו‬ ‫אך‬ ,‫משקפת‬ ‫בעזרת‬ ‫תצפיות‬ ‫עליו‬ ‫ה‬ ‫אל‬ ‫לקחתו‬ ‫ויש‬ORPHANAGEANIMALNAIROBI‫כלו‬‫אשר‬ ,‫עזובות‬ "‫לחיות‬ ‫היתומים‬ ‫"בית‬ ‫מר‬ ‫התנדבתי‬ ‫מיד‬ ‫למקום‬ ‫וכשהגענו‬ ‫זו‬ "‫"נדוניה‬ ‫לנצל‬ ‫החלטתי‬ .‫נירובי‬ ‫הבירה‬ ‫עיר‬ ‫ליד‬ ,‫השמורה‬ ‫בגבול‬ ‫העובד‬ ,‫מוזונגו‬ ,‫לבן‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫התופעה‬ .‫היתומים‬ ‫בבית‬ ‫שלו‬ ‫הראשונים‬ ‫הקליטה‬ ‫בצעדי‬ ,‫בגור‬ ‫לטפל‬ ‫את‬ ‫יקבלו‬ ‫שמיד‬ ‫כדי‬ ,‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫מספיק‬ ‫היתה‬ ‫שכר‬ ‫ללא‬‫את‬ ‫מקרוב‬ ‫ללמוד‬ ‫זכיתי‬ ,‫וכך‬ ‫הצעתי‬ ‫ובכל‬ ‫אהרון‬ ‫קותי‬ ‫הישראלי‬ ‫של‬ ‫בביתו‬ ‫גרתי‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ .‫אפריקה‬ ‫חיות‬ ‫של‬ ‫והתנהגויותיהן‬ ‫צרכיהן‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫אוסף‬ ‫אלא‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ,‫היתומים‬ ‫לבית‬ ‫באוטובוס‬ ‫הפועלים‬ ‫עם‬ ‫הגעתי‬ ‫בוקר‬ ‫ש‬ ‫גורים‬ ‫אמנם‬ ‫היו‬ ‫חלקם‬ .‫קניה‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫אונים‬ ‫חסרי‬ ‫נמצאו‬ ‫אשר‬‫אך‬ ‫אמהותיהם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעזבו‬ .‫לטיפול‬ ‫ויזכו‬ ‫לכאן‬ ‫שיגיעו‬ ‫דאגו‬ ‫טובים‬ ‫ואנשים‬ ‫פצועים‬ ‫שנמצאו‬ ,‫בוגרים‬ ‫היו‬ ‫חלקם‬ ‫אין‬ ‫אז‬ ..‫ברררר‬ ‫בשלו‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ,‫מולידו‬ ‫אביו‬ ‫שאני‬ ‫האריה‬ ‫גור‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫מנסה‬ ‫אני‬ ‫שבועיים‬ ‫משך‬ ‫ה‬ ‫באגודת‬ ‫אותו‬ ‫לרשום‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫כבר‬ ‫מעט‬ ‫ועוד‬ ‫ורצועה‬ ‫קולר‬ ‫לו‬ ‫חברנו‬ ,‫ברירה‬.‫כלבים‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫מתבגר‬ ‫וגור‬ ‫אריה‬ ‫גור‬,‫ביניהם‬ ‫להסתדר‬ ‫מנסים‬ ‫הסוואנה‬ ‫חתול‬SERVAL CAT‫יזהה‬ ‫וכך‬ ...‫בשתן‬ ‫חבריו‬ ‫את‬ ‫לסמן‬ ‫מנהגו‬ ‫משום‬ ,‫מושתן‬ ‫ידיד‬ ‫הוא‬ ‫מיד‬ ‫אך‬ ‫שמחה‬ ‫בגרגור‬ ‫אותי‬ ‫מקבל‬ ‫הוא‬ ,‫לכלובו‬ ‫נכנס‬ ‫אני‬ ‫כאשר‬ ‫בוקר‬ ‫בכל‬ .‫הבאה‬ ‫בפגישה‬ ‫אותם‬
 • 9. 9 ‫להרי‬ ‫מקפיד‬ ‫כך‬ ‫אחר‬‫שרק‬ ,"‫סימון‬ ‫"מכנסי‬ ‫הכנתי‬ ‫לכן‬ .‫שתן‬ ‫בתרסיס‬ ‫אותי‬ ‫ולכבד‬ ‫אחורית‬ ‫רגל‬ ‫ם‬ .‫רגלי‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫שיסריח‬ ‫כך‬ ,‫זקוף‬ ‫לעמוד‬ ‫מקפיד‬ ‫ואני‬ ‫אליו‬ ‫נכנס‬ ‫אני‬ ‫עמם‬ ‫בנירובי‬ ‫שרכשתי‬ ‫משתין‬ ‫ידיד‬ ‫הסוואנה‬ ‫חתול‬SERVAL CAT)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ‫הקרקל‬‫אל‬ ‫ובכוח‬ ‫היישר‬ ‫קופץ‬ ‫הוא‬ ‫משחק‬ ‫מתוך‬ ,‫מוזר‬ ‫ידיד‬ ‫הוא‬‫מנהגיהם‬ ‫"מוזרים‬ .‫בטני‬ ‫מרכז‬ .)..‫מיומני‬ ‫(משפט‬ "‫האוהבים‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫אך‬ ,‫השונאים‬ ‫של‬ ‫קרקל‬CARACAL‫מאזניו‬ ‫המזדקרות‬ ‫השער‬ ‫בציציות‬ ‫מאופיין‬(‫ה‬‫תמונה‬:‫מימין‬)‫מהרשת‬ ‫ה‬‫אילנד‬ELAND‫השאר‬ .‫מספר‬ ‫דקות‬ ‫ונאבקנו‬ ‫בקרניו‬ ‫תפסתי‬ ,‫באתי‬ ,‫לי‬ ‫קראו‬ ,‫שלו‬ ‫מהחצר‬ ‫ברח‬ ‫מסביב‬ ‫עומדים‬‫סופו‬ .‫זה‬ ‫סואהילית‬ ‫דובר‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫מאדישותו‬ ‫להשתגע‬ ‫אפשר‬ ‫לפעמים‬ .‫ומסתכלים‬ ..‫חיות‬ ‫גורי‬ ‫האכלת‬ ‫כמו‬ ,‫נחת‬ ‫הרבה‬ ‫של‬ ‫רגעים‬ ‫גם‬ ‫יש‬ .‫הטבע‬ ‫על‬ ‫כזה‬ ‫קטן‬ ‫ניצחון‬ ‫מן‬ .‫שניצחתי‬
 • 10. 10 ‫למעלה‬-‫עגל‬ ‫האכלת‬‫אילנד‬‫מבקבוק‬‫ולמטה‬-‫גור‬ ‫האכלת‬‫קרנף‬‫האחורית‬ ‫הקרן‬ ‫לו‬ ‫צמחה‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ , ‫ל‬‫צ'יטה‬,)‫ברדלס‬ =‫(צ'יטה‬ ‫ביותר‬ ‫חזק‬ ‫וגרגור‬ "‫דמעות‬ ‫"שביל‬‫ל‬..‫בשרוך‬ ‫האסוף‬ ‫ארוך‬ ‫שיער‬ ‫צביקה‬ ‫הוא‬ ‫סבסטיאן‬‫שימפנזה‬‫הוא‬ ‫סבסטיאן‬ .‫בה‬ ‫השלטונות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והוחרם‬ ‫לקניה‬ ‫הגיע‬ ,‫בקונגו‬ ‫שניצוד‬ ‫סור‬ ‫מאחורי‬ ‫יבלה‬ ‫ימיו‬ ‫כל‬ ‫לכן‬ .‫טוב‬ ‫לא‬ ‫קצת‬ ‫פרי‬ ‫לו‬ ‫שתתן‬ ‫לך‬ ‫וחסר‬ ‫רבים‬ ‫תכסיסיו‬ ,‫גאון‬.‫ובריח‬ ‫ג‬ .‫בטבע‬ ‫חזרה‬ ‫ישוחרר‬ ‫ולא‬ ‫ברירה‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ‫חבל‬
 • 11. 11 ‫השימפנזה‬ ‫סבסטיאן‬-‫אסיר‬ ‫כל‬ ‫כמו‬‫ו‬ ‫שינה‬ ‫הרבה‬ ,"‫"הסיגריה‬ ‫ב‬ ‫וטרינרי‬ ‫טיפול‬ ‫לשם‬‫י‬ ‫חזיר‬‫ב‬‫לות‬‫מאקדח‬ ‫הרדמה‬ ‫חץ‬ ‫בו‬ ‫לירות‬ ‫יש‬ , ‫גדולים‬ ‫יונקים‬ ‫של‬ ‫ציד‬–‫וטורפים‬ ‫עשב‬ ‫אוכלי‬ ,‫נירובי‬10.5.74 ‫כילד‬ ‫מאושר‬ ‫הייתי‬
 • 12. 12 ‫מתוך‬-‫מאי‬ ,‫יפתח‬ ‫קיבוץ‬ ‫עלון‬1974‫במדור‬ ,:‫מכתב‬ ‫זברה‬ ‫ציד‬ "‫יש‬ ‫לנו‬ ‫ו"אחות‬ ‫אחים‬ ,‫הורים‬ ‫שלום‬ ‫המון‬ .‫זברה‬ ‫צייד‬ :‫לאטרקציה‬ ‫ניגש‬ ‫ב‬-6:00‫משאית‬ ‫גם‬ ‫ועמנו‬ ‫אנשים‬ ‫שבעה‬ ‫ועליו‬ ‫הטנדר‬ ‫עם‬ ‫יוצאים‬ ‫אנו‬ .‫וקר‬ ‫חושך‬ ,‫אותי‬ ‫מעירים‬ .‫אנשים‬ ‫שלושה‬ + ‫כלובים‬ ‫ששה‬ ‫ועליה‬‫משטח‬ ‫לפנינו‬ .‫הציד‬ ‫לאזור‬ ‫ומגיעים‬ ‫צפונה‬ ‫נסיעה‬ ‫של‬ ‫שעה‬ ,‫יענה‬ ‫בנות‬ ,‫אילנדים‬ ,‫זברות‬ ‫רועים‬ ‫כאן‬ .‫חומים‬ ‫קטנים‬ ‫סלעים‬ ‫והרבה‬ ‫עצים‬ ‫ומעט‬ ‫עשב‬ ‫של‬ ‫ענק‬ ‫אחד‬ ,‫לבן‬ ‫אדם‬ ,‫הטנדר‬ ‫נהג‬ .‫בכיוונו‬ ‫ודוהרים‬ ‫מהשביל‬ ‫יורדים‬ .‫זברות‬ ‫עדר‬ ‫מזהים‬ .‫ועוד‬ *‫אילות‬ ‫נהג‬ ,‫הציידים‬ ‫חוות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫בניו‬ ‫מארבעת‬‫של‬ ‫למהירות‬ ‫מגיעים‬ .‫אשף‬70,‫בינתיים‬ . ‫בשעה‬ ‫ק"מ‬ .‫הרכב‬ ‫של‬ ‫הקדמית‬ ‫בפינה‬ ‫הקבוע‬ ,‫גומי‬ ‫גלגל‬ ‫דרך‬ ‫מושחל‬ ‫גופו‬ ,‫הנהג‬ ‫ליד‬ ‫הכסא‬ ‫על‬ ‫שעומד‬ ‫הצייד‬ ‫בן‬ ‫במבוק‬ ‫מוט‬ ‫בידו‬5‫השני‬ ‫צדו‬ .‫ענק‬ ‫לסו‬ ‫יוצר‬ ‫הבמבוק‬ ‫ובקצה‬ ‫הבמבוק‬ ‫סביב‬ ‫חבל‬ ‫מלפף‬ ‫הוא‬ .'‫מ‬ .‫מאחור‬ ‫מהיושבים‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫בידיו‬ ‫החבל‬ ‫של‬ ‫הבמבוק‬ ‫מוט‬ ‫מחזיק‬ ‫משתחל‬ ‫בתוכו‬ ‫הגלגל‬ ‫המוט‬ ‫(בקצה‬‫ל‬ ‫קשר‬ ‫עם‬ ‫חבל‬‫א‬‫סו‬) ‫הלאסו‬ ‫וחבל‬ ‫הזברה‬-‫א‬‫העלון‬ ‫מתוך‬ ,‫צבי‬ ‫בן‬ ‫נלי‬ :‫יור‬ ‫זברה‬ ‫של‬ ‫בעקבותיה‬ ‫ואנו‬ ‫מתפצלת‬ ‫היא‬ ‫גם‬ .‫אחת‬ ‫קבוצה‬ ‫אחרי‬ ‫רודפים‬ ‫אנו‬ .‫מתפלג‬ ‫הזברות‬ ‫עדר‬ ‫לעזוב‬ ‫אסור‬ ‫כעת‬ .‫אחת‬‫ש‬ ‫עד‬ ,‫אותה‬‫ת‬‫אבנים‬ ,‫חדים‬ ‫בסיבובים‬ ‫זה‬ ‫כל‬ .‫יורדת‬ ‫ומהירותה‬ ‫כוחה‬ ‫ש‬ ‫האוטו‬ ,‫הזברה‬ ‫צוואר‬ ‫על‬ ‫נכרך‬ ‫החבל‬ ‫ניסיונות‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ .‫קפיצות‬ .‫נורא‬ ‫אבק‬ ,‫עפות‬ ‫חומות‬ ‫קטנות‬ ‫ומכניסים‬ ‫באוזניים‬ ‫אוחזים‬ ‫שניים‬ ,‫הזברה‬ ‫בזנב‬ ‫שאוחזים‬ ‫אנו‬ ‫שניים‬ .‫ממנו‬ ‫קופצים‬ ‫וכולנו‬ ‫עוצר‬ .‫נשיכות‬ ‫כנגד‬ ,‫לחך‬ ‫בוהן‬‫המשאית‬ ‫שמגיע‬ ‫עד‬ ,‫הזברה‬ ‫של‬ ‫הקצב‬ ‫לפי‬ ‫ומוקפצים‬ ‫חזק‬ ‫מחזיקים‬ ‫כעת‬ .‫המשאית‬ ‫שעל‬ ‫כלוב‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫קצובות‬ ‫בשאגות‬ ‫אותה‬ ‫ומעמיסים‬
 • 13. 13 ‫זברה‬ ‫לכידת‬-‫הזברה‬ ‫לעבר‬ ‫קופצים‬ ‫וכולנו‬ ‫הצוואר‬ ‫סביב‬ ‫נכרך‬ ‫החבל‬.‫ואף‬ ‫ובאוזניה‬ ‫בזנבה‬ ‫אוחזים‬ ‫עתה‬ ‫מדברית‬ ‫זברה‬ ‫(בתמונות‬ ‫לחך‬ ‫יד‬ ‫תוחבים‬GRAVY ZEBRA‫וצחיחים‬ ‫יבשים‬ ‫לאזורים‬ ‫המותאמת‬ , )‫(ארידיים‬.‫של‬ ‫ביחס‬ ‫ומצויה‬ ‫יותר‬ ‫נדירה‬ ‫היא‬1:70‫המצויה‬ ‫הזברה‬ ‫לעומת‬COMMON ZEBRA.‫גם‬ ‫לכן‬ ‫י‬‫ק‬)‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫רה‬. ‫מצויה‬ ‫זברה‬ ‫(בתמונה‬ ‫מגיעה‬ ‫והמשאית‬ ‫בזברה‬ ‫מחזיקים‬ ‫כולנו‬ ‫לבסוף‬COMMON ZEBRA)
 • 14. 14 ‫קצובות‬ ‫בצעקות‬‫היישר‬ ‫הזברה‬ ‫את‬ ‫מרימים‬‫המשאית‬ ‫שעל‬ ‫ההובלה‬ ‫ארגזי‬ ‫לתוך‬ ‫מתפקשש‬ ‫הכל‬ ‫לפעמים‬.‫הא‬ ‫אוחזי‬ ,‫הבעיטות‬ ‫מסכנת‬ ‫נבהלים‬ ‫הזנב‬ ‫אוחזי‬‫ו‬‫אחיזה‬ ‫וגם‬ ‫במערכה‬ ‫לבד‬ ‫זניים‬ ‫לרגע‬ ‫ולו‬,‫עוזרת‬ ‫אינה‬ ‫כבר‬ ,‫בזנב‬ ‫שוב‬.,‫וכך‬‫זברה‬ ‫עוד‬...‫הפתוחה‬ ‫בסוואנה‬ ‫לרוץ‬ ‫חוזרת‬ ‫ו‬ *‫האילה‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ .‫העשב‬ ‫אוכלי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫תופסים‬ ‫זו‬ ‫בדרך‬‫את‬ .‫מידי‬ ‫מהירות‬ ‫שהן‬ ,‫לה‬ ‫שדומה‬ .‫בלילה‬ ,‫רגלי‬ ‫במרדף‬ ‫תופסים‬ ‫אלה‬ ‫טומי‬ ‫ציד‬ )**‫האילה‬ ‫מגודל‬ ‫(חצי‬ ‫טומי‬ ‫ציד‬–‫ועשרה‬ ‫כלובים‬ ‫ועליו‬ ‫פתוח‬ ‫בטנדר‬ ‫השמש‬ ‫שקיעת‬ ‫עם‬ ‫יוצאים‬ ‫לתפוס‬ ‫בכוונתנו‬ .‫הכיוונים‬ ‫לכל‬ ‫מאירים‬ ,‫המגורים‬ ‫מאזור‬ ‫יציאתנו‬ ‫עם‬ .‫בידו‬ ‫זרקור‬ ‫לאחד‬ .‫אנשים‬ ‫עד‬ "‫"טומי‬ ‫מספר‬.‫מידי‬ ‫גדולה‬ ‫עירנותם‬ ‫שאז‬ ,‫הירח‬ ‫עלות‬ ‫ניצוצות‬ ‫בזוג‬ ‫מבחינים‬ ‫מהדרך‬ ‫רחוק‬ ‫לא‬ .‫ניצוצות‬ ‫ומחפשים‬ ‫העפר‬ ‫שביל‬ ‫על‬ ‫נוסעים‬ ‫אנו‬ ‫ובכן‬ ,‫מחזיקים‬ ‫ספק‬ ,‫תלויים‬ ‫ספק‬ ‫אנו‬ .‫יושב‬ ‫מבוגר‬ ‫טומי‬ ‫נראה‬ ‫ולפנינו‬ ‫בכיוון‬ ‫דוהר‬ ‫הנהג‬ ‫ג'וזף‬ .‫ירוקות‬ .‫לקפוץ‬ ‫מוכנים‬20‫קופ‬ ‫כולנו‬ .‫מאט‬ ‫ג'וזף‬ ,‫לפני‬ '‫מ‬‫נאלם‬ ‫הוא‬ "...‫ש‬ ‫("אומרים‬ ‫פראיות‬ ‫בשאגות‬ ‫צים‬ ‫לילות‬ ‫ארבעה‬ ‫זה‬ .‫ורץ‬ ‫יוזמה‬ ‫תופס‬ ‫הטומי‬ ‫גם‬ .‫לרוץ‬ ‫ומתחילים‬ )‫בכך‬ ‫נוכחתי‬ ‫לא‬ ,‫מצעקות‬ ‫דום‬ ‫שואט‬ ‫אני‬ .‫בשיאה‬ ‫האמביציה‬ ‫הלילה‬ .‫לתפוס‬ ‫הצלחתי‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫ואני‬ ‫בלילה‬ ‫צדים‬ ‫שאנחנו‬ ‫לס‬ ‫להשתדל‬ ‫מקפיד‬ ‫והזרקוראי‬ ‫בעקבותינו‬ ‫הנהג‬ .‫היצור‬ ‫בעקבות‬‫כמה‬ ‫רצים‬ ‫כך‬ .‫הטומי‬ ‫את‬ ‫נוור‬ ‫של‬ ‫קללות‬ .‫וכוכבים‬ ‫לילה‬ .‫פתוח‬ ‫בשדה‬ ‫עצמנו‬ ‫מוצאים‬ ‫ואנו‬ ‫להם‬ ‫מתרחקים‬ ‫והטומי‬ ‫האוטו‬ ,‫דקות‬
 • 15. 15 ‫יפים‬ ‫רגעים‬ ‫אלה‬ ,‫הכישלון‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫הלילה‬ ‫משך‬ ‫יפלו‬ ‫שעוד‬ ‫אלה‬ ‫של‬ ‫וצחוק‬ ‫לבור‬ ‫ליפול‬ ‫שזכו‬ ‫אלה‬ ‫ש‬ ‫הנהג‬ .‫לאוטו‬ ‫והולכים‬ ‫חוויות‬ ‫ומחליפים‬ ‫מתנשמים‬ ‫נאספים‬ ‫כשכולנו‬‫לאסוף‬ ‫חוזר‬ ‫התייאש‬ .‫אותנו‬ ‫הוא‬ ,‫קופצים‬ ‫שוב‬ ,‫נוצצות‬ ‫עיניים‬ ‫זוג‬ ‫שוב‬ .‫לנסוע‬ ‫ממשיכים‬-‫הטומי‬-‫יוצא‬ ‫אך‬ ,‫כולנו‬ ‫בין‬ ‫מתערבל‬ ‫לי‬ ‫נתקעת‬ ‫שלו‬ ‫הקרן‬ .‫באוויר‬ ‫נפגשים‬ ‫אנו‬ .‫וקופץ‬ ‫לעברו‬ ‫רץ‬ ‫אני‬ ‫כעס‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬ .‫הלאה‬ ‫ורץ‬ ‫שלם‬ ‫נופל‬ ‫אנחנו‬ ,‫חזק‬ ‫מלפפו‬ ‫אני‬ ‫אך‬ ,‫בבטני‬ ‫בועטות‬ ‫רגליו‬ ,‫היד‬ ‫בכף‬‫מאושר‬ ‫צועק‬ ‫ואני‬ ‫מתגלגלים‬ ,‫ים‬ ‫הרדמה‬ ‫זריקת‬ ‫לו‬ ‫מזריקים‬ .‫שלי‬ ‫הראשון‬ ‫הצייד‬ ‫לכבוד‬ ‫יד‬ ‫לי‬ ‫לוחצים‬ ,‫מתאספים‬ ‫כולם‬ .‫ובפראות‬ ‫צדנו‬ ‫לילה‬ ‫אותו‬ .‫ולכלוב‬9.‫צייד‬ ‫זה‬ .‫כילד‬ ‫מאושר‬ ‫הייתי‬ ! ‫שלושה‬ ‫לבד‬ ‫אני‬ ‫מתוכם‬ .‫טומי‬ ‫טומי‬-‫תומפסון‬ ‫צבי‬ ‫זכר‬,THOMPSON'S GAZELLE‫באותו‬ ‫שצדנו‬ ‫כפי‬‫הלילה‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬ ,‫הטנדר‬ ‫עם‬ ‫מרדף‬ ‫בתום‬ ‫בזנב‬ ‫תופסים‬ ‫אותה‬ ,‫הצ'יטה‬ ‫להוציא‬ ,‫במלכודות‬ ‫תופסים‬ ‫טורפים‬ .‫לכלוב‬ ‫אותה‬ ‫וזורקים‬ ‫לראשה‬ ‫שק‬ ‫מלבישים‬ ‫פנימי‬ ‫באירוע‬ ‫מהניצודים‬ ‫שניים‬…)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬ ‫טומי‬ ‫אחרי‬ ‫במרדף‬ ‫צ'יטה‬
 • 16. 16 ‫אודי‬ ‫היה‬ ‫זו‬ ‫בחווה‬ ,‫אגב‬ .‫בחווה‬ ‫חודש‬ ‫להיות‬ ‫בכוונתי‬‫ש‬.‫שבועות‬ ‫כמה‬ ‫במשך‬ ‫ני‬ ‫ועתה‬-‫להסביר‬ ‫תנסה‬ ,‫חנן‬ .‫במשק‬ ‫וסבתא‬ ‫סבא‬ ‫של‬ ‫בשלומם‬ ‫תדרשו‬ ,‫לנגה‬ ‫טוב‬ ‫מזל‬ ‫המון‬ ‫תמסרו‬ ‫אול‬ ,‫האריזה‬ ‫בבית‬ ‫מחפש‬ ‫אתה‬ ‫בדיוק‬ ‫מה‬‫ד"ש‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ,‫וזמיר‬ ‫איתמר‬ ?‫משהו‬ ‫שם‬ ‫אבדת‬ ‫י‬ "‫מ"קופיף‬-‫היכר‬ ‫(סימן‬ ‫ורוט‬ ‫מסוג‬ ‫קוף‬ ‫זהו‬-‫הוא‬ ,‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫בן‬ ‫הוא‬ ,)‫כחולים‬ ‫וביצים‬ ‫בטן‬ ‫מ‬ ‫אני‬ .‫טובים‬ ‫חברים‬ ‫ואנחנו‬ "‫"בוש‬ ‫ב‬ ‫נתפש‬‫ת‬‫כלבים‬ ‫עם‬ ‫התחברות‬ ,‫עצים‬ ‫על‬ ‫בטיפוס‬ ‫אותו‬ ‫רגל‬ ‫העולם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בוחן‬ ‫הקטן‬ ‫כי‬ ,‫אותי‬ ‫לנשוך‬ ‫ובלא‬ ‫וחתולים‬‫איתו‬ ‫משחק‬ ‫כשאני‬ .‫הקטנות‬ ‫בשיניו‬ .‫איתי‬ ‫נמצאים‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫על‬ ‫מצטער‬ ‫אני‬ ‫תמיד‬ ,‫בחווה‬ ‫סבר‬ ‫צביקה‬ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- :‫הבהרות‬ *‫אילה‬-.‫אחרות‬ ‫זריזות‬ ‫ולאנטילופות‬ ‫לצביה‬ ‫הכוונה‬ **‫טו‬‫מי‬-‫ל‬ ‫המקובל‬ ‫הקיצור‬ ‫שם‬-‫תומפסון‬ ‫צבי‬THOMPSON'S GAZELLE)ThompsonGazella.) ‫הררי‬ ‫נגה‬-‫לרועי‬ ‫אח‬ ,‫גל‬ ‫בנה‬ ‫את‬ ‫אז‬ ‫ילדה‬ ,‫כיתתי‬ ‫בת‬.‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫במלחמת‬ ‫נפל‬ ‫אשר‬ ,‫נדב‬ ,‫בעלה‬ ‫סואץ‬ ‫העיר‬ ‫בכיבוש‬,.‫לראותו‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ‫אודי‬‫ש‬‫ני‬-‫יציא‬ ‫ערב‬ ‫ממש‬ ‫וחזר‬ ‫באפריקה‬ ‫שטייל‬ ,‫פסגות‬ ‫גרעין‬ ‫חבר‬‫את‬ ‫לי‬ ‫השאיל‬ ‫אודי‬ .‫ליבשת‬ ‫תי‬ .‫חשובות‬ ‫עצות‬ ‫הרבה‬ ‫לצד‬ ,‫שלו‬ ‫הגדול‬ ‫הירוק‬ ‫הגב‬ ‫תרמיל‬ "‫"קופיף‬-‫וצופה‬ ‫שלי‬ ‫הנעל‬ ‫על‬ ‫יושב‬ ,‫בחווה‬ ‫שגידלתי‬ ‫הגור‬ ‫ירוק‬ ‫גונון‬VERVET MONKEY-‫זכר‬‫בוגר‬ )‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬ ‫בתצפית‬ ‫היונקים‬ ‫ציידי‬ ‫חוות‬-‫ב‬ ‫קניה‬ ‫בצפון‬ ‫מצויה‬-‫רומורוטי‬RUMURUTI‫קניה‬ ‫להר‬ ‫מצפון‬ ‫המצויה‬ , ‫ולעיר‬‫נ‬‫למר‬ ‫שייכת‬ ‫החווה‬ .‫המדבר‬ ‫גבול‬ ‫על‬ ,‫ניוקי‬‫הרטלי‬ ‫קאר‬Carr Hartley‫מדבר‬ ,‫קשוח‬ ‫אנגלי‬ . ‫לאומי‬ ‫בין‬ ‫שם‬ ‫בעל‬ ‫היה‬ ‫אז‬ ‫כבר‬ .‫זהב‬ ‫לב‬ ‫בתוכו‬ ‫אך‬ ‫בגסות‬‫לגני‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫המוכר‬ ‫וסוחר‬ ‫כצייד‬ , ‫החיים‬ ,‫סמבורו‬ ‫שבט‬ ‫בני‬ ‫לנו‬ ‫סייעו‬ ‫לחווה‬ ‫הקרובות‬ ‫בלכידות‬ .‫הסרטים‬ ‫ותעשיית‬ ‫קרקסים‬ ,‫חיות‬ ‫שבט‬ ‫בני‬ ‫לנו‬ ‫סייעו‬ ‫גרייוי‬ ‫זברה‬ ‫בלכידת‬ ‫למשל‬ ,‫האזור‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫השבט‬ ‫הרחוקות‬ ‫ובלכידות‬ ‫באזור‬ ,‫טורקאנה‬ ‫לאגם‬ ‫הסמוך‬ ‫מדברי‬ ‫החצי‬ ‫באזור‬ ‫צדנו‬ ‫כי‬ ,‫טורקאנה‬...‫רודולף‬ ‫אגם‬ ‫נקרא‬ ‫עדיין‬ ‫שאז‬
 • 17. 17 -,‫הכובשת‬ ,‫הבריטית‬ ‫בתרבות‬ ‫שמקורם‬ ,‫שמות‬ ‫קניה‬ ‫תושבי‬ ‫שינו‬ ‫עצמאותם‬ ‫מביטויי‬ ‫כחלק‬ !‫עצמאות‬ ‫ערך‬ ‫עיין‬ .‫המקומי‬ ‫בהקשר‬ ‫לשמות‬ ‫לשמאל‬ ‫מימין‬:‫קאר‬ ‫מר‬‫ועובד‬ ‫אהרון‬ ‫קותי‬ ‫הישראלי‬ ,‫הרטלי‬‫ציפור‬ ‫המחזיק‬‫ל‬‫רמת‬ ‫לספארי‬ ‫שתוטס‬ ,‫בלר‬ ‫גן‬.‫כ‬ ‫בקניה‬ ‫עבד‬ ‫קותי‬‫בנירובי‬ ‫גרתי‬ ‫ובביתו‬ "‫מעברות‬ ‫"אסיה‬ ‫חברת‬ ‫מטעם‬ ,‫וטרינריה‬ ‫מוצרי‬ ‫משווק‬. ‫ב‬ ‫כמעט‬ ‫לבעוט‬ ‫יכול‬ ‫שהוא‬ ‫משום‬ ‫מסוכנת‬ ‫בעיטה‬ ‫לג'ירף‬180‫חבל‬ ‫שכורכים‬ ‫ברגע‬ ‫אך‬ ..‫מעלות‬ ‫למדתי‬ .‫תוקפנית‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫מפסיק‬ ‫הוא‬ ,‫קסם‬ ‫כבמטה‬ ,‫מטה‬ ‫ראשו‬ ‫את‬ ‫ומטים‬ ‫צווארו‬ ‫סביב‬ ‫תורפה‬ ‫נקודת‬ ‫חיה‬ ‫לכל‬ ‫כי‬ ‫מהציידים‬.‫החיה‬ ‫את‬ ‫להכניע‬ ‫ניתן‬ ‫אותה‬ ‫יודעים‬ ‫שאם‬ , ‫אמו‬ ‫שניצודה‬ ‫אחרי‬ ‫שנתפס‬ ‫צעיר‬ ‫ג'ירף‬.‫ברקע‬-‫בתמונה‬ .‫לרומורוטי‬ ‫מצפון‬ ,‫צדנו‬ ‫בו‬ ‫מדברי‬ ‫החצי‬ ‫הנוף‬ ‫מרושתת‬ ‫ג'ירפה‬RETICULATED GIRAFFE.)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬ ‫הצחיחים‬ ‫לאזורים‬ ‫האפיינית‬
 • 18. 18 ‫ניהלתי‬ ‫אני‬ ,‫במומבאסה‬ ‫לנמל‬ ‫הג'ירפות‬ ‫משלוח‬ ‫ביום‬‫כל‬ ‫היום‬ ‫בסוף‬ .‫העברה‬ ‫לכלובי‬ ‫העברתן‬ ‫את‬ ‫שמאיץ‬ ,‫הישראלי‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫הסכימו‬ ‫לא‬ ‫יותר‬ ‫אך‬ ,"‫קדימה‬ ‫"יאללה‬ ‫בעברית‬ ‫לומר‬ ‫ידעו‬ ‫העובדים‬ ...‫העבודה‬ ‫בתוכנית‬ ‫לעמוד‬ ‫בהם‬ ‫שבט‬ ‫בני‬ ‫הם‬ ‫בחווה‬ ‫העובדים‬‫ס‬:‫השונות‬ ‫בעבודות‬ ‫סייעו‬ ‫וילדיהן‬ ‫הכפר‬ ‫ונשות‬ ‫מבורו‬ ‫סמבורו‬ ‫שבט‬-‫בחווה‬ ‫נשים‬‫הכפר‬ ‫אל‬ ‫בשביל‬ ‫ילדים‬ ‫סמבורו‬ ‫שבט‬,‫ברומורוטי‬ ‫החווה‬ ‫באזור‬ ‫פגשנו‬ ‫אותם‬-‫שלה‬ ‫הסטטוס‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫שהקישוטים‬ ,‫אשה‬ "‫"המיושבים‬ ‫לקבוצת‬ ‫ונכנס‬ ‫משפחה‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫ועתה‬ ‫הלוחמים‬ ‫שלב‬ ‫את‬ ‫שסיים‬ ‫מי‬ ,"‫ו"מבוגר‬ ‫בשבט‬ ‫בדעתם‬." ‫אל‬ ‫יכנס‬ ‫בהמשך‬ ...‫צמיג‬ ‫משיירי‬ ‫סנדלים‬ ‫לעצמו‬ ‫מכין‬ ‫הוא‬ ‫בתמונה‬"‫השבט‬ ‫זקני‬ELDRRS‫שזו‬ , .)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ‫המנהיגים‬ ‫קבוצת‬
 • 19. 19 ‫שבט‬ ‫של‬ ‫כפר‬ ‫נראה‬ ‫כך‬‫ס‬‫מבורו‬-‫בקתות‬ ‫זרדים‬ ‫וגדר‬ ‫העליון‬ ‫בחלקן‬ ‫בוץ‬ ‫המטויחות‬ ‫זרדים‬‫הלילה‬ ‫בשעות‬ ‫טורפים‬ ‫מפני‬ ‫עליו‬ ‫להגן‬ ,‫הכפר‬ ‫את‬ ‫מקיפה‬ )‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬ ‫מ‬ ‫לוחם‬‫שבט‬‫ס‬‫מבורו‬‫כפי‬‫ש‬‫ברומורוטי‬ ‫החווה‬ ‫באזור‬ ‫פגשנו‬-‫לכפר‬ ‫מחוץ‬ ‫נמצא‬ ‫הלוחם‬.‫בחבורות‬ ‫חיים‬ ‫הם‬ ‫עם‬ ‫והתקוטטויות‬ ‫הגוף‬ ‫קישוט‬ ,‫אדומה‬ ‫בקרקע‬ ‫וצביעתו‬ ‫שערם‬ ‫סירוק‬ ,‫גופם‬ ‫בפיתוח‬ ‫המתמקדים‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫למקרה‬ ‫השבט‬ ‫של‬ ‫הסדיר‬ ‫הצבא‬ ‫זה‬ ‫אך‬ ,).."‫"טיפשעשרה‬ ‫ערך‬ ‫(עיין‬ ‫אחרות‬ ‫חבורות‬‫שבט‬ ‫עם‬ ‫מלחמה‬ ‫אחר‬.‫שבגיל‬ ‫עד‬30‫בחיים‬ ‫ומתחילים‬ ‫אשה‬ ‫נושאים‬ ,‫האלה‬ "‫"השטויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מורידים‬ ,‫מתבגרים‬ ‫הם‬ ‫משפחה‬ ‫חיי‬ ,‫האמיתיים‬.‫שההורמונים‬ ‫בחברה‬ ‫פלח‬ ‫אותו‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫מדהים‬ ‫מנגנון‬ ‫זהו‬ ‫לדעתי‬ ‫אותו‬ ‫משגעים‬.‫העוברת‬ ‫זו‬ ‫קשה‬ ‫בתקופה‬ ,"‫"הנורמטיבית‬ ‫מהחברה‬ ‫אותם‬ "‫"מרחיקים‬ ‫גם‬‫נותן‬ ‫וגם‬ ‫עליהם‬ ‫בהגנה‬ ‫לצורך‬ ‫מענה‬.)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ..?‫הזכרנו‬ ‫כבר‬ ,‫במקומותינו‬ ‫בצבא‬ ‫קבע‬ ‫ואף‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬
 • 20. 20 ‫טורקאנה‬ ‫שבט‬-‫בגברים‬‫רודולף‬ ‫אגם‬ ‫באזור‬ ‫הסתייענו‬)‫(טורקאנה‬‫משמאל‬ ,-‫ובנה‬ ‫אם‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ‫המקומיים‬ ‫בפי‬ ‫קרוי‬ ‫החלבלוב‬-‫הפרה‬ ‫צמח‬-‫הקוצים‬ ‫כי‬ ‫נוזל‬ ‫מפריש‬ ‫הוא‬ ‫העלה‬ ‫ובשבירת‬ ‫הפרה‬ ‫קרני‬ ‫כמו‬ ,‫בזוגות‬ ‫חלבי‬ ‫נ‬‫רומורוטי‬ ‫באזור‬ ‫וף‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬-‫המנורה‬ ‫חלבלוב‬ ‫הצמח‬Euphorbia,‫היבשים‬ ‫לתנאים‬ ‫עמיד‬ ‫בזוגות‬ ‫ומופיעים‬ ‫שונים‬ ‫קוציו‬ ‫אך‬ ,‫אמריקה‬ ‫של‬ ‫לקקטוס‬ ‫בדומה‬.‫לחיצים‬ ‫ומשמש‬ ‫רעיל‬ ‫החלבי‬ ‫הנוזל‬.
 • 21. 21 ? ‫הציד‬ ‫חוות‬ ‫בעלי‬ ‫אל‬ ‫הגעתי‬ ‫איך‬ ‫העת‬ ‫באותה‬ .‫באפריקה‬ ‫לטיול‬ ‫בהכנותי‬ ‫מתחיל‬ ‫סיפורנו‬ ‫ובכן‬‫שנת‬ ,1973‫היה‬ ,‫מצה"ל‬ ‫שחרורי‬ ‫עם‬ , ‫התנהגותם‬ ‫אורחות‬ ‫אחר‬ ‫ולהתחקות‬ ‫בטבע‬ ‫להיות‬ ‫כאמצעי‬ ,‫ציידים‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫ברור‬ ‫לי‬ ‫ובתוכניתה‬ ‫בקרקע‬ ‫לחפור‬ ‫מתחילה‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ‫שהעיר‬ ‫השמועה‬ ‫אלי‬ ‫הגיע‬ ‫והנה‬ .‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ד‬ ,‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫אל‬ ‫טלפנתי‬ ‫בחוצפתי‬ .‫מאפריקה‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫אוסף‬ ‫להקים‬,‫והוא‬ ‫פלד‬ ‫ישראל‬ ‫"ר‬ ‫במסגרייה‬ ‫מהעבודה‬ ‫חופש‬ ‫יום‬ ‫לקחתי‬ ‫אז‬ .‫בשטח‬ ‫לאחראי‬ ‫אותי‬ ‫הפנה‬ ,‫ממני‬ ‫להפטר‬ ‫בשביל‬ .‫ואבק‬ ‫בורות‬ ,‫טרקטורים‬ ,‫משאיות‬ ‫מלא‬ ‫שכולו‬ ‫באזור‬ ,‫גן‬ ‫רמת‬ ‫הלאומי‬ ‫הפארק‬ ‫בשטח‬ ‫ונחתתי‬ ‫מר‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ."‫תזהר‬ ‫אבל‬ ‫"הוא‬ ‫לי‬ ‫ואמרו‬ ‫המנהל‬ ‫מי‬ ‫שאלתי‬‫קירמאייר‬ ‫צבי‬‫מהרה‬ ‫עד‬ ‫שהתגלה‬ , ‫כמ‬"‫שלו‬ ‫כ"המטרה‬ ‫לו‬ ‫שנראה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫שמסתירים‬ ‫סובל‬ ‫ולא‬ ‫קצרים‬ ‫משפטים‬ ‫פולט‬ ,‫חימה‬ ‫היר‬ ‫אותו‬ ‫שואל‬ ‫אני‬ .‫שלו‬ ‫המטרה‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫בטח‬ ‫ואני‬ .‫כרגע‬-‫חיות‬ ‫להשיג‬ ‫מתכנן‬ ‫אתה‬ ‫מהיכן‬ ‫יש‬ ‫חיה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫לכל‬ ,‫ציידים‬ ‫יש‬ .‫ת‬ ?‫מאפריקה‬ ‫חיות‬ ‫תקבל‬ ‫וממי‬ .‫ש‬ .‫מאפריקה‬ .‫ת‬ ?‫לכאן‬ ‫ולהביאם‬ ‫וע‬ ‫אקבל‬ ‫מהם‬ ,‫ציד‬‫להפליג‬ ‫מתכנן‬ ‫אני‬ ,‫משיב‬ ‫אני‬ ,‫לא‬ ?‫עיתונאי‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ,‫מספיק‬ ‫שאלת‬ ‫כשיו‬ ‫תגובתו‬ .‫מהם‬ ‫קונה‬ ‫שאתה‬ ‫לציידים‬ ‫להצטרף‬ ‫רוצה‬ ‫ואני‬ ‫לאפריקה‬-‫וכבר‬ ?‫יודע‬ ‫אתה‬ ‫חצוף‬ ‫אתה‬ ‫שזה‬ ‫אגלה‬ ‫שנים‬ ‫שכעבור‬ ‫מה‬ ,‫עמוק‬ ‫מספיק‬ ‫חפר‬ ‫שלא‬ ‫לו‬ ‫שנראה‬ ‫קבלן‬ ‫על‬ ‫לכעוס‬ ‫מסתלק‬ ‫הוא‬ .‫ההיפופוטמים‬ ‫של‬ ‫האגם‬ ‫מתפנה‬ ‫כשהוא‬‫מזה‬ ‫חוץ‬ .‫עלי‬ ‫לסמוך‬ ‫יכול‬ ‫ואתה‬ ‫בצנחנים‬ ‫קצין‬ ‫אני‬ ‫תשמע‬ ,‫לעברו‬ ‫יורה‬ ‫אני‬ ‫לרגע‬ ‫ת‬ ‫לא‬ ‫אם‬‫ק‬,‫נעצר‬ ‫הוא‬ .‫החיות‬ ‫לכל‬ ‫בעצמי‬ ‫ואגיע‬ ‫בשטח‬ ‫אוהל‬ ‫לי‬ ‫אקים‬ ‫אני‬ ,‫שלך‬ ‫לציידים‬ ‫אותי‬ ‫שר‬ ‫זה‬ ‫משהו‬ ‫לך‬ ‫יקרה‬ ‫ואם‬ ‫מה‬ ,‫מטורף‬ ‫פשוט‬ ,‫משוגע‬ :‫ומפליט‬ ‫דברי‬ ‫ואת‬ ‫אותי‬ ‫מודד‬ ‫ממש‬ ,‫בי‬ ‫מביט‬ ?‫אחריותי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬‫כשבכיסי‬ ‫באוטובוס‬ ‫למשק‬ ‫חזרתי‬ .‫כאן‬ ‫שלי‬ ‫הקטן‬ ‫למשרד‬ ‫ניסע‬ ‫בו‬ ,‫תשמע‬ ‫טוב‬ ‫בעלי‬ ‫למעשה‬ ,‫אלו‬ ‫ציידים‬ ‫בקניה‬ .‫קופים‬ ‫וצייד‬ ‫גדולים‬ ‫יונקים‬ ‫צייד‬ :‫ציידים‬ ‫לשני‬ ‫אישי‬ ‫מכתב‬ .‫הציפורים‬ ‫ציידי‬ ‫וחוות‬ ‫הנחשים‬ ‫ציידי‬ ‫לחוות‬ ‫במכתבים‬ ‫אותי‬ ‫וציידו‬ ‫ממני‬ ‫התרשמו‬ ,‫גדולות‬ ‫חוות‬ -‫אחרי‬ ,‫מאוחר‬ ‫יותר‬‫וחיינו‬ ‫יפתח‬ ‫את‬ ‫עזבנו‬ ,‫אמריקה‬ ‫בדרום‬ ‫דניש‬ ‫עם‬ ‫והטיול‬ ‫הקבע‬ ‫שנת‬ ,‫אפריקה‬ ‫הצלחתי‬ ‫בהמשך‬ ‫אך‬ ,‫מסגר‬ ‫כשוליית‬ ‫עבדתי‬ ‫תחילה‬ .‫שבחולון‬ ,‫שרת‬ ‫קרית‬ ‫בשכונת‬ ‫שכורה‬ ‫בדירונת‬ ‫חיפוש‬ ‫לצד‬ .‫בשבת‬ ‫האכלה‬ ‫בתורנויות‬ ‫לי‬ ‫לסייע‬ ‫באה‬ ‫היתה‬ ‫דניש‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בספארי‬ ‫כעובד‬ ‫להתברג‬ )...(‫הפילים‬ ‫בהאכלת‬ ‫צדק‬‫הג'ירפות‬ ‫בהאכלת‬ ‫סייעה‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫לפה‬ ‫מפה‬-,‫גן‬ ‫רמת‬ ‫בספארי‬ ‫שבת‬ ‫(תורנות‬ ‫סבר‬ ‫ודניאלה‬ ‫צביקה‬ ,‫אוכל‬ ,‫לשון‬ ,‫ג'ירף‬1976) ‫מאוחר‬ ‫יותר‬‫בסוף‬1980‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫סטודנט‬ ‫הייתי‬ ‫כשכבר‬ ,‫הוסכם‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫החיות‬ ‫גן‬ ‫העברת‬ ‫על‬‫גן‬ ‫לרמת‬ ‫אביב‬‫וכך‬‫הספ‬ ‫זכה‬‫תל‬ ‫הזואולוגי‬ ‫המרכז‬ :‫חדש‬ ‫לשם‬ ‫ארי‬ ‫אביב‬‫גן‬ ‫רמת‬.‫מקצועיים‬ ‫סיורים‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫החיות‬ ‫בגן‬ ‫לעשות‬ ‫זכיתי‬ ‫שעוד‬ ‫לפני‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כל‬ .‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫של‬ ‫החי‬ ‫למעצמת‬ ‫הספארי‬ ‫הפך‬ ‫בהמשך‬ ‫וכך‬ ..‫מנדלסון‬ '‫פרופ‬ ‫של‬ ‫בהדרכתו‬
 • 22. 22 ,‫נירובי‬1.6.74 ‫שם‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫טרזן‬ ‫מתוך‬-‫יוני‬ ,‫יפתח‬ ‫קיבוץ‬ ‫עלון‬1974‫במדור‬ ,:‫מכתב‬ ‫א‬‫העלון‬ ‫מתוך‬ ,‫צבי‬ ‫בן‬ ‫נלי‬ :‫יור‬ ‫טובים‬ .‫לתת‬ ‫מה‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫בגלל‬ ‫כנראה‬ ,‫יכולים‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫נותנים‬ ‫בקניה‬ ‫הכפריים‬ ‫האנשים‬ .‫להסביר‬ ‫ומרבים‬ ‫להבין‬ ‫ממעטים‬ ,‫לחייך‬ ‫אוהבים‬ ,‫לגמרי‬ * ‫בקניה‬ ‫הלבנים‬–‫א‬ ‫העושים‬ ‫כושים‬ ,‫המינוס‬ ‫באזור‬ ‫שהוא‬ ‫בשכר‬ ‫מחזיקים‬ .‫דפוקים‬ ‫אנשים‬‫כל‬ ‫ת‬ "?‫בלעדיו‬ ‫מסתדר‬ ‫הייתי‬ ‫"ואיך‬ :‫ואומרים‬ ‫הבית‬ ‫עבודות‬ * ‫הלבנים‬ ‫בני‬ ‫הצעירים‬-‫חייהם‬ ‫עיקר‬ .‫מאד‬ ‫מעט‬ ‫עובדים‬-.‫בצוותא‬ ‫סמים‬ ‫ולקיחת‬ ‫בלילה‬ ‫התאספות‬ ‫בנוחיות‬ ‫למוות‬ ‫מחכים‬ ‫שלהם‬ ‫ובדרך‬ ‫הכל‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫הסתם‬ ‫שמן‬ ,‫תלושה‬ ‫כחבורה‬ ‫נראים‬ ‫כללית‬ ‫רבה‬….‫להבנה‬ ‫קשה‬ ‫זה‬ ‫לישראלי‬ * ‫נפלאה‬ ‫תופעה‬–‫נדמה‬ ‫בכלל‬ .‫לקולנוע‬ ‫כרטיס‬ ‫לקנות‬ ‫בסבלנות‬ ‫ממתין‬ ‫מטרים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫באורך‬ ‫תור‬ .‫שואל‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫מצטרף‬ ‫הוא‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ,‫שורה‬ ‫או‬ ‫תור‬ ‫רואה‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ,‫מסגרת‬ ‫אוהב‬ ‫שהקניאתי‬ ‫לי‬ * ‫מרגיזה‬ ‫תופעה‬–‫צחצוח‬ ‫על‬ ‫בוקר‬ ‫בוקר‬ ‫יוותרו‬ ‫לא‬ ,‫פרוטה‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫רואים‬ ,‫לבושם‬ ‫שלפי‬ ‫אנשים‬ .‫המצחצח‬ ‫אצל‬ ‫נעליים‬,‫סליחה‬ ?‫אמרתי‬ ‫נעליים‬ .‫האירופי‬ ‫הלבוש‬ ‫בקליטת‬ ‫הכרחי‬ ‫שלב‬ ‫כנראה‬ ‫זהו‬ .‫ועור‬ ‫גומי‬ ‫של‬ ‫טלאים‬ ‫גבוב‬ ‫זהו‬ * ‫קלאסית‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬–‫זוהי‬ .‫מקומיות‬ ‫לירות‬ ‫בשתי‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫וכל‬ .‫סוכר‬ ‫קנה‬ ,‫בננות‬ ,‫אננס‬ ,‫מנגו‬ ! ‫אפריקה‬ * ‫בישראלים‬ ‫מטומטם‬ ‫משהו‬ ‫יש‬–??‫לבד‬ ‫מטייל‬ ‫אתה‬ ,‫מה‬ ?‫אתה‬ ‫יחידה‬ ‫מאיזו‬‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫אולי‬ ‫אפריקאים‬ ?‫במלחמה‬ ‫לי‬ ‫היית‬ ‫איפה‬ ?‫כתובות‬…!‫חיות‬ * .‫תנאים‬ ‫אלה‬ .‫ואוכל‬ ‫אילה‬ ‫או‬ ‫זברה‬ ‫וצד‬ ‫יוצא‬ ‫הוא‬ ,‫בשר‬ ‫מתחשק‬ ‫קניה‬ ‫בצפון‬ ‫בחווה‬ ‫כשלמישהו‬ * ‫בקניה‬ ‫אוטובוס‬–‫כל‬ ‫עוצרים‬ ‫זה‬ ‫לעומת‬ ‫אך‬ ,‫מאד‬ ‫לאט‬ ‫המתקדמים‬ ,‫רועשים‬ ‫פחים‬ ‫של‬ ‫ערימה‬ ( ‫כפר‬ ‫כל‬ .‫דקות‬ ‫כמה‬‫מ‬‫ני‬‫א‬)‫טה‬‫ס‬ ‫של‬ ‫משלד‬ ‫בקתה‬ ‫לבנות‬ ‫שהצליח‬‫נ‬‫מיד‬ ‫הרי‬ ,‫בוץ‬ ‫זרוק‬ ‫ועליהן‬ ‫דות‬ .‫אוטובוס‬ ‫כתחנת‬ ‫המקום‬ ‫מוכרז‬ *
 • 23. 23 ‫שהוא‬ ‫תוך‬ ,‫ציוד‬ ‫להוריד‬ ‫לגג‬ ‫עולה‬ ‫תחנה‬ ‫שכל‬ ‫וזה‬ ‫כרטיסן‬ ,‫נהג‬ :‫מנהלים‬ ‫שלושה‬ ‫יש‬ ‫באוטובוס‬ .‫זה‬ ‫אוטובוס‬ ‫נוסע‬ ‫אליו‬ ‫המקום‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫צועק‬ * ‫משל‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ .‫לשלם‬ ‫נדרש‬ ‫אתה‬ ,‫טרמפ‬ ‫עוצר‬ ‫אתה‬ ‫אם‬.‫ם‬ ‫"מ‬ ‫ה‬ ‫תופעת‬‫ט‬"‫אטו‬-‫לא‬ ,‫הנוסעים‬ ‫של‬ ‫מרכולתם‬ ‫את‬ ‫הגג‬ ‫על‬ ‫ומעמיס‬ ‫כמונית‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫מכריז‬ ‫טנדר‬ ‫בעל‬ ‫כל‬ ‫מכוניתו‬ ‫בחלל‬ ‫אותם‬ ‫שדחס‬ ‫לפני‬.‫ומכיוון‬ ‫בקניה‬ ‫התקדמתי‬ ‫בעיקר‬ ‫כך‬ ...‫מאוטובוס‬ ‫זול‬ ‫יותר‬ ?‫והמחירים‬ ‫בחזית‬ ..‫שלמתי‬ ‫תמיד‬ ‫שלא‬ ‫הרי‬ ,‫היחיד‬ "‫"מוזונגו‬ ‫ה‬ ‫והייתי‬-‫עופ‬ ‫להעברת‬ ‫כלוב‬‫על‬ ‫אלינו‬ ‫יצטרף‬ ,‫כן‬ .‫ות‬ ...‫הגג‬ ‫מזהיר‬ ‫השילוט‬ ‫כן‬ ‫כן‬:‫אימ‬ ‫זהירות‬‫פ‬‫ע‬ ‫לה‬‫שויה‬...‫הכביש‬ ‫את‬ ‫לחצות‬ * .‫שותים‬ ‫וממנה‬ ‫קטנה‬ ‫לצלחת‬ ‫שופכים‬ ‫מהכוס‬ ,‫סליחה‬ .‫וסוכר‬ ‫חלב‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬ ‫תה‬ ‫כוס‬ ‫שותים‬ ‫הם‬ .‫ביד‬ ‫אוכלים‬ ‫בהן‬ ‫המסבאות‬ ‫הן‬ ‫רבות‬ * !‫ממשי‬ ,‫טבעי‬ ,‫חופשי‬ ,‫פראי‬ ‫דבר‬ ‫זהו‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫ציד‬‫הופך‬ ,‫פעמים‬ ‫הרבה‬ ‫אותו‬ ‫שעושים‬ ‫אחרי‬ .‫לשגרה‬ *
 • 24. 24 * ‫שהוא‬ ‫באנגלית‬ ‫לי‬ ‫שיגיד‬ ‫ילד‬ ,‫גדולה‬ ‫וסכין‬ ‫סחבות‬ ‫בלויי‬ ‫שעליו‬ ,‫בחור‬ ‫שלח‬ ,‫חור‬ ‫שהוא‬ ‫במקום‬ ‫שיחה‬ ‫תוך‬ .‫שיבואו‬ ‫להם‬ ‫צעקתי‬ .‫נערים‬ ‫שני‬ ‫עברו‬ ‫רחוק‬ ‫לא‬ .‫מאד‬ ‫פחדתי‬ .‫שלי‬ ‫המצלמה‬ ‫את‬ ‫רוצה‬ ‫קפצ‬ .‫והסתלק‬ ‫התייאש‬ ‫הנ"ל‬ .‫שעה‬ ‫כחצי‬ ‫לידי‬ ‫נשארו‬‫לעצור‬ ‫אוטו‬ ‫הכרחתי‬ ‫ובכך‬ ‫הדרך‬ ‫לאמצע‬ ‫תי‬ .‫משם‬ ‫ונסעתי‬ * ‫לבוחן‬ ‫יתן‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ .‫שוחד‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫הכלכלה‬ ‫בקניה‬400.‫טסט‬ ‫לעולם‬ ‫יעבור‬ ‫לא‬ ,‫שילינג‬ * ‫בקניה‬ ‫געש‬ ‫הר‬ ‫לוע‬ ‫על‬ ‫טיפוס‬-‫פעמיים‬ .‫אמיתי‬ ‫פחד‬ ‫היה‬ .‫לילה‬ ‫של‬ ‫באמצעיתו‬ ‫עליתי‬ ‫ההר‬ ‫אל‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫ידיים‬ ‫ונפנופי‬ ‫בצעקות‬ ‫התנפלתי‬‫אדם‬ ‫מפחד‬ ‫לאדמה‬ ‫נצמדתי‬ ‫פעם‬ .‫לראות‬ ‫שדימיתי‬ ‫בסלע‬ ‫מחור‬ ‫היוצאים‬ ‫לוהטים‬ ‫אדים‬ ‫ולחוש‬ ‫לראות‬ ‫מפעים‬ ‫ממש‬ ‫זה‬ ,‫כדאי‬ ‫היה‬ ‫אך‬ .‫היה‬ ‫שלא‬ .‫מטר‬ ‫שכותרו‬ ‫בלי‬ ‫לבד‬ ‫טיפסתי‬ ‫עליו‬ ,‫לונגונאט‬ ‫הגעש‬ ‫הר‬‫מעונן‬ ‫לה‬‫ל‬ ‫נירובי‬ ‫בין‬ ‫אפריקני‬ ‫הסורי‬ ‫(בשבר‬ELDORET) )‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬ ‫שלי‬ ‫המסע‬ ‫ביומן‬ ‫ששרטטתי‬ ‫כפי‬ ,‫קטן‬ ‫לוע‬ ‫ולצדו‬ ‫גדול‬ ‫לוע‬ ‫שיש‬ ‫מזהים‬ ‫למעלה‬ ‫כשעולים‬.‫הגעש‬ ‫הר‬ ‫לאחרונה‬ ‫התפרץ‬60‫עליו‬ ‫שטיפסתי‬ ‫לפני‬ ‫שנה‬. * .‫הדרך‬ ‫בצידי‬ ‫אופניו‬ ‫על‬ ‫שרכב‬ ,‫לאדם‬ ‫מחכים‬ ‫צבועים‬ ‫ששה‬ ‫בנסיעה‬ ‫ראיתי‬‫נסעתי‬ ‫בו‬ ‫ברכב‬ ‫הנהג‬ ‫גם‬ ‫גג‬ ‫שעל‬ ‫הנערים‬ ‫צווחות‬ ‫לקול‬ ‫הצבועים‬ ‫אחרי‬ ‫ורדף‬ ‫האופניים‬ ‫רוכב‬ ‫את‬ ‫עבר‬ ,‫דהר‬ ‫הוא‬ .‫ראה‬ ‫האופניים‬ ‫רוכב‬ .‫הנהג‬ ‫עצר‬ ‫הצבועים‬ ‫כשנעלמו‬ .)‫לשנאה‬ ‫מביא‬ ‫(פחד‬ "! ‫הרוג‬ ! ‫"הרוג‬ :‫המשאית‬ .‫אנשים‬ ‫נטרפו‬ ‫וכבר‬ ‫באזור‬ ‫נפוץ‬ ‫מחזה‬ ‫שזהו‬ ‫הסתבר‬ .‫סיד‬ ‫כמו‬ ‫לבן‬ ‫היה‬ ‫לטרף‬ ‫משחר‬ ‫נקודים‬ ‫צבועים‬ ‫של‬ ‫עדר‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונה‬
 • 25. 25 ‫כל‬ ‫בעזרת‬ ‫פסלים‬ ‫מכינים‬4)‫במומבאסה‬ ‫(צולם‬ ...‫הגפיים‬ ‫בקניה‬ ‫זעירה‬ ‫חקלאות‬:‫הבקתות‬ ‫סביב‬ ‫קטנות‬ ‫חלקות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫החקלאות‬.‫ושטחי‬ ‫תה‬ ‫שיחי‬ ‫בתמונה‬ ‫הר‬ ‫צלע‬ ‫על‬ ‫תירס‬.‫מחקלאות‬ ‫מתפרנס‬ ‫שרובו‬ ,‫קיקויו‬ ‫שבט‬ ‫חי‬ ‫בהן‬ ,"‫הלבנות‬ ‫ב"הרמות‬ ?‫שווה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫אז‬ "‫המשווה‬ ‫"קו‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫ב‬ ‫(צולם‬1982)‫בקניה‬ ‫טיולים‬ ‫הדרכתי‬ ‫כשכבר‬
 • 26. 26 ‫טנזניה‬ ‫מתוך‬-,‫יפתח‬ ‫קיבוץ‬ ‫עלון‬‫יוני‬1974‫במדור‬ ,:‫מכתב‬ ‫א‬‫יור‬:‫מתוך‬ ,‫צבי‬ ‫בן‬ ‫נלי‬‫ה‬‫עלון‬ ‫את‬ ‫מחביא‬ ‫סבר‬ ‫צביקה‬ ."‫"סרנגטי‬ ‫הענקית‬ ‫הטבע‬ ‫לשמורת‬ ‫כניסה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫טנזניה‬ ‫גבול‬ ‫את‬ ‫חוצים‬ ?‫למה‬ .‫מהמדינה‬ ‫היציאה‬ ‫עד‬ ‫מראשו‬ ‫יורד‬ ‫לא‬ ‫וזה‬ ‫קאובוי‬ ‫כובע‬ ‫בתוך‬ ‫שערותיו‬-,‫מטורף‬ ‫השלטון‬ ‫להם‬ ‫כשמתחשק‬-‫להיפים‬ ‫וזקן‬ ‫שער‬ ‫קוצצים‬… * ‫בסוכר‬ ‫החץ‬ ‫את‬ ‫שטבלו‬ ‫כנראה‬ .‫בצווארה‬ ‫תקוע‬ ‫שחץ‬ ,‫ג'ירפה‬ ‫פוגשים‬ ‫ביציאה‬ .‫חיות‬ ‫מעט‬ ‫רואים‬ .‫ברעל‬ ‫ולא‬ * ‫שנפל‬ ‫מרוב‬ ,‫רגלי‬ ‫את‬ ‫וחתך‬ ‫כמעט‬ ‫וזה‬ ‫חץ‬ ‫יריתי‬ .‫חיצים‬ ‫ואשפת‬ ‫קשת‬ ‫עם‬ ‫מסתובבים‬ ‫המקומיים‬ .‫ביזיון‬ .‫קרוב‬ ...‫מקומי‬ ‫של‬ ‫קולות‬ ‫עושה‬ ‫סבר‬ ‫צביקה‬‫מס‬ ‫שבטנזניה‬ ‫בגלל‬ ‫הכובע‬..‫ההיפים‬ ‫של‬ ‫השערות‬ ‫את‬ ‫פרים‬
 • 27. 27 ‫רונגו‬ ‫(תמונות‬ )‫מהרשת‬ ‫בט‬ ‫מסאים‬‫נזניה‬-‫ו‬ ‫חיצים‬ ‫אשפת‬ ,‫וחץ‬ ‫קשת‬-‫רונגו‬,‫עץ‬ ‫מוט‬ ‫אותו‬‫גוש‬ ‫מגולף‬ ‫שבקצהו‬‫עבה‬,‫משליכים‬ ‫אשר‬ ‫רעה‬ ‫פגיעתו‬ ‫ולבסוף‬ ‫כגלגל‬ ‫באוויר‬ ‫מסתובב‬ ‫הוא‬ ,‫חיה/אויב‬ ‫לעבר‬ ‫במהירות‬,‫בחוזקה‬ ‫חובט‬ ‫שהוא‬ ‫משום‬ )‫מהרשת‬ ‫העצים..(תמונה‬ ‫בין‬ ‫לציפור‬ ‫חץ‬ * ‫עוצר‬ ‫מחזה‬ .‫הים‬ ‫שפת‬ ‫שעל‬ ‫היהודים‬ ‫ממספר‬ ‫יותר‬ ,‫ענקיים‬ ‫עדרים‬ ,‫זברות‬ ‫של‬ ‫בעדרים‬ ‫פוגשים‬ ‫הכוונה‬ ‫(ציד‬ ‫בשרים‬ ‫תאוות‬ ‫ומעורר‬ ‫נשימה‬.)… ‫סרנגטי‬ ‫בשמורת‬SERENGETI‫אין‬ ‫עדריםםםםם‬ ‫פוגשים‬ ‫סופ‬‫י‬...‫יםםםםם‬‫הנדידה‬ ‫לקראת‬ ‫ההתקבצות‬ ‫בגלל‬ ‫חלקם‬ ‫עדיין‬ ‫ולחלקם‬ ‫הגשמים‬ ‫בעקבות‬‫הגנו‬ ‫ועדרי‬ ..‫הסבר‬ ‫מחפשים‬ )‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ‫אמוק‬ ‫אחזם‬ ‫כאילו‬ ‫נהרות‬ ‫חוצים‬
 • 28. 28 * ‫ל‬ ‫שווה‬ ‫שלהם‬ ‫הנימוס‬ .‫אותנו‬ ‫אוספת‬ ‫ולא‬ ‫פנינו‬ ‫על‬ ‫עוברת‬ ‫אנגלים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬…"‫הרעים‬ ‫"האנגלים‬ .‫להם‬ ‫קראנו‬ * .‫מלחמה‬ ‫אנשי‬ ‫אלה‬ .‫המסאים‬ ‫שבט‬ ‫היא‬ ‫אוכלוסייתו‬ .‫נידח‬ ‫אזור‬ .‫עפר‬ ‫לשביל‬ ‫ירדנו‬ ‫הגברים‬-‫מסת‬ ‫לא‬‫שרשראות‬ .‫חום‬ ‫בחומר‬ ‫ומשוחות‬ ‫בצמות‬ ‫הקלועות‬ ‫בקבוצות‬ ‫שערותיהם‬ ,‫פרים‬ ‫עם‬ ‫כולם‬ .‫לאוזן‬ ‫בגומי‬ ‫מחוברת‬ )‫מחניק‬ ‫(בושם‬ ‫הרחה‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫קופסא‬ ‫אף‬ ‫ולפעמים‬ ‫באוזניהם‬ ‫תפקידם‬ .‫ביד‬ ‫ונבוט‬ ‫המותן‬ ‫על‬ ‫סכין‬ ,‫ארוכה‬ ‫חנית‬-‫יעדיף‬ ‫מסאי‬ .‫טורפים‬ ‫מפני‬ ‫עדרים‬ ‫שומרי‬ ‫פ‬ ‫תיטרף‬ ‫השגחתו‬ ‫תחת‬ ‫מאשר‬ ‫להיהרג‬.‫רה‬ ‫הנשים‬-,‫הצוואר‬ ,)‫ענקיים‬ ‫חורים‬ ‫יש‬ ‫(בהם‬ ‫האוזניים‬ ,‫הראש‬ :‫על‬ ‫שרשראות‬ ‫המוני‬ ,‫מגולח‬ ‫ראשן‬ ‫סימול‬ ‫יש‬ ‫שלשרשראות‬ ‫כמובן‬ .‫והרגליים‬ ‫הידיים‬-‫מח‬ ‫לכולן‬ .‫ונשואה‬ ‫מחפשת‬ ,‫רווקה‬ ,‫נערה‬‫ל‬‫צות‬ ,‫בהם‬ ‫פגשתי‬ ‫פעם‬ .‫מאד‬ ‫גאים‬ .‫ייחודו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫שמתעקש‬ ‫שבט‬ ‫זהו‬ .‫לנוף‬ ‫נפלא‬ ‫צבע‬ ‫נותן‬ ,‫אדומות‬ ‫אותי‬ ‫חילצו‬ ‫הכתף‬ ‫על‬ ‫וטפיחות‬ ‫חיוכים‬ ‫ורק‬ ‫בחרבות‬ ‫ונפנפו‬ ‫רטנו‬ ‫הם‬ ,‫מתח‬ ‫נוצר‬ ‫הבנה‬ ‫אי‬ ‫מתוך‬ .‫משם‬ * ! ‫אבל‬ ..‫עדינה‬ ..‫עדינה‬ .‫הצדדים‬ ‫ארבע‬ ‫לכל‬ ‫לבעוט‬ ‫מסוגלת‬ ‫ג'ירפה‬ * ‫להעביר‬ ‫חובה‬ ‫ולכן‬ ‫ושבר‬ ‫שוד‬ ‫באמת‬ ‫שזהו‬ ‫הרי‬ ‫אחת‬ ‫ביד‬ ‫צמיד‬ ‫נשבר‬ ‫אם‬ ,‫בטנזניה‬ ‫שבט‬ ‫בני‬ ‫לדעת‬ ‫השניה‬ ‫מהיד‬ ‫צמיד‬ ‫מיד‬.‫הצמיד‬ ‫נשבר‬ ‫עליה‬ ‫ליד‬ * .‫חשיבה‬ ‫ויכולת‬ ‫בריחה‬ ‫נגד‬ ‫סגולה‬ .‫ענק‬ ‫עץ‬ ‫בול‬ ‫האסיר‬ ‫ראש‬ ‫על‬ .‫ברחוב‬ ‫אסיר‬ ‫עם‬ ‫הולך‬ ‫שוטר‬ * ‫צעיר‬ ‫אריה‬ ‫ראיתי‬ .‫שיצליח‬ ‫הממתינים‬ ‫שועלים‬ ‫מספר‬ ‫מאחוריו‬ ‫אותו‬ ‫מלווים‬ ,‫לציד‬ ‫יוצא‬ ‫כשאריה‬ .‫מצליח‬ ‫ולא‬ ‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫במשך‬ ‫לצוד‬ ‫המנסה‬ ‫א‬‫יור‬:‫עלון‬ ‫מתוך‬ ,‫צבי‬ ‫בן‬ ‫נלי‬‫יוני‬ ,‫יפתח‬ ‫קיבוץ‬1974 * ‫באפריקה‬–‫של‬ ‫סכנה‬ ‫יש‬ ‫תמיד‬ .‫רכב‬ ‫עם‬ ‫נתקע‬ ‫כשאתה‬ ‫לעזרה‬ ‫לקרוא‬ ‫אין‬ ‫בלילה‬ .‫תקלה‬ ‫זו‬ ‫תקלה‬ .‫טורפים‬ * ‫שהתקדמנו‬ ‫קרה‬ .‫ישראלים‬ ‫שני‬ ‫עוד‬ ‫עם‬ ‫טיילתי‬ ‫בטנזניה‬)…(‫מה‬ ‫טרמפים‬ ‫של‬ ‫יומיים‬ ‫במשך‬ ,"‫"המחדל‬ ‫בדיחות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫פה‬ ‫בעל‬ ‫למדתי‬ ‫מהם‬ .‫בשעתיים‬ ‫עושה‬ ‫שמכונית‬."‫ו"הרשלה‬ "‫"הפיל‬ * ‫ונהנה‬ ‫חובש‬ ‫סחבק‬ .‫יצאו‬ ‫ובנס‬ ‫התהפכה‬ ‫שלהם‬ ‫המשאית‬ ."‫הרעים‬ ‫"האנגלים‬ ‫את‬ ‫שוב‬ ‫פוגשים‬ .)‫הלבן‬ ‫לספר‬ ‫ולא‬ ‫הנימוס‬ ‫לספר‬ ‫(הכוונה‬ ‫הספר‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫המצפון‬ ‫בייסורי‬ ‫לראות‬ ‫י‬ .‫שבטנזניה‬ ‫נגורונגורו‬ ‫געש‬ ‫הר‬ ‫שפת‬ ‫על‬ ‫בלילה‬ ‫ישנו‬ ‫אז‬ ? ‫צבועים‬‫ש‬‫פג'ו‬ ‫מכונית‬ ‫בתוך‬ ‫שלושה‬ ‫נו‬404 ‫שהגענו‬ ‫לפני‬ ‫שבועיים‬ .‫סנדל‬ ‫ונגסו‬ ‫המכונית‬ ‫עד‬ ‫הגיעו‬ ‫שהם‬ ‫מצאנו‬ ‫בבוקר‬ .‫הצבועים‬ ‫מפחד‬ ‫וזאת‬ ( ‫ענק‬ ‫לוע‬ ‫זהו‬ .‫המספרים‬ ‫אומרים‬ ,‫נשברה‬ ‫והיד‬ ‫יפני‬ ‫מטייל‬ ‫של‬ ‫בידו‬ ‫נגסו‬6‫אוכלוסייה‬ ‫ובו‬ )‫ק"מ‬ ‫(הע‬ ‫בציפורניו‬ ‫גוזלו‬ ‫עם‬ ‫הבורח‬ ‫נשר‬ :‫חיות‬ ‫המון‬ .‫מרשים‬ ‫באמת‬ .‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מגווונת‬:‫רה‬ .‫עצים‬ ‫כמעט‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫לא‬ ‫טרזן‬ .‫יער‬ ‫חייתו‬ ‫ושאר‬ ‫אותנו‬ ‫שתוקף‬ ‫קרנף‬ ,‫אדישים‬ ‫אריות‬ ,)‫עיט‬ ‫היה‬ ‫זה‬
 • 29. 29 ‫הגעש‬ ‫הר‬ ‫לוע‬‫הכבוי‬‫נגורונגורו‬,‫בו‬ ‫אשר‬‫עצים‬ ‫חורשות‬ ,‫אגמים‬‫ו‬‫מגוון‬‫(תמונות‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫עצום‬ )‫מהרשת‬ )‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ‫וגוריה‬ ‫לביאה‬ ‫בנגורונגורו‬ ‫גנו‬ ‫עדרי‬ * ‫שואלים‬ ‫אתם‬ ‫בטח‬–‫מתגעג‬ ‫לא‬‫אני‬ ,‫משהו‬ ‫לעשות‬ ‫שהחלטתי‬ ‫אחרי‬ ‫אך‬ ,‫מתגעגע‬ ‫מאד‬ ,‫ובכן‬ ?‫ע‬ ‫מחפש‬ ‫ואני‬ ‫שבט‬ ‫עם‬ ‫גרתי‬ ‫לא‬ ‫שעוד‬ ‫לכך‬ ‫הכוונה‬ ‫בינתיים‬ .‫בו‬ ‫להצליח‬ ‫מוכרח‬‫מ‬! ‫גזעי‬ ‫שהו‬ "‫"צבר‬ ‫ילדי‬-.‫שלי‬ ‫למכתב‬ ‫עונים‬ ‫שאינכם‬ ‫על‬ ‫נאחסים‬ ‫אתם‬ ,‫מאחורי‬ ‫נמצא‬ ‫שלם‬ ‫שקיבוץ‬ ‫ההרגשה‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫ותודה‬ ‫החברים‬ ‫לכל‬ ‫שלום‬ ‫המון‬ ‫המון‬‫מקום‬ ‫בכל‬ ! ‫בית‬ ‫זה‬ .‫נמצא‬ ‫שאני‬ .‫ס‬ ‫צביקה‬ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ‫הבהרות‬- ‫מישראל‬ ‫טייסים‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ‫נכנסתי‬ ‫לטנזניה‬-‫חגי‬‫ועידן‬ ‫שיצר‬-‫לטייל‬ ‫בעיה‬ ‫שאין‬ ‫אותם‬ ‫ששכנעתי‬ ‫הק‬ ..‫טרמפים‬ ‫עם‬ ‫ביבשת‬‫תקועים‬ ‫עימי‬ ‫עצמם‬ ‫מצאו‬ ‫זה‬ ‫מתוך‬ ,‫חופש‬ ‫חודש‬ ‫בדיוק‬ ‫בטייסת‬ ‫להם‬ ‫צו‬ ,‫המקומיים‬ ‫מהפירות‬ ‫שהתלהבו‬ ‫ומרוב‬ ‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ .‫לסרנגטי‬ ‫לטרמפ‬ ‫ממתינים‬ ,‫הנקודה‬ ‫באותה‬
 • 30. 30 ‫ולא‬ ‫חוויות‬ ‫אמר‬ ‫מי‬ .‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫לעוד‬ ‫שהשביתם‬ ,‫קשה‬ ‫קיבה‬ ‫מקלקול‬ ‫סבל‬ ‫ועידן‬ ‫פה‬ ‫בכל‬ ‫זללו‬ ..?‫קיבל‬ ‫יע‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫בטנזניה‬ ‫אזור‬‫מש‬ ‫ב"סלעי‬ ‫המשובצים‬ ‫רות‬‫א‬‫היה‬ ‫בה‬ ‫לתקופה‬ ‫כעדות‬ ‫שנשארו‬ ‫ענקיים‬ ‫סלעים‬ ,"‫ר‬ .)‫אאולית‬ ‫(בליה‬ ‫רובו‬ ‫את‬ ‫כלתה‬ ‫שהרוח‬ ,‫סלעי‬ ‫רכס‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫עדרי‬ ‫לחיפוש‬ ‫תצפית‬ ‫כנקודת‬ ‫לשבטים‬ ‫המשמש‬ ‫משאר‬ ‫סלע‬
 • 31. 31 ‫בטנזניה‬ ‫קש‬ ‫גג‬ ‫עם‬ ‫בוץ‬ ‫ובקתת‬ ‫זרדים‬ ‫גדר‬ ‫תלמידות‬ ‫עם‬ ‫שחזרו‬ ‫התלבוש‬‫ת‬ ‫האחידה‬ ‫הספר‬ ‫מבית‬ ‫אל‬ ‫בדרכן‬ ‫והן‬ ‫להביא‬ ,‫הנהר‬ ‫מים‬ ‫גומי‬ ‫סנדלי‬ ‫רכשתי‬ ‫בטנזניה‬-‫מאד‬ ‫שהסנדלים‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫מכוניות‬ ‫צמיגי‬ ‫של‬ ‫משאריות‬ ‫עשויות‬ ‫אלה‬ ‫אלפי‬ ‫הולכים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ..‫השניה‬ ‫הרגל‬ ‫כף‬ ‫שעל‬ ‫הסנדל‬ ‫של‬ ‫מהמסמרים‬ ‫נשרטת‬ ‫אחת‬ ‫רגל‬ ‫וכף‬ ‫כבדות‬ ...‫נשחקות‬ ‫לא‬ ‫הסנדלים‬ ‫אז‬ ,‫ברגל‬ ‫קילומטרים‬ ...‫המועדפת‬ ‫הדוגמא‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫ואפשר‬ ‫שטח‬ ‫לסנדלי‬ ‫מקומי‬ ‫מפעל‬
 • 32. 32 )‫(המשך‬ ‫קניה‬ ‫קופים‬ ‫של‬ ‫ציד‬–‫ירוק‬ ‫גונון‬ ‫קופי‬ ‫ציד‬MONKEYVERVET ‫יולי‬ ,‫היומן‬ ‫מתוך‬1974 ‫ור‬‫ו‬‫ירוק‬ ‫גונון‬ ,‫מונקי‬ ‫וט‬-‫גור‬ ‫עם‬ ‫נקבה‬ ‫ומשמאל‬ )‫כחולים‬ ‫(האשכים‬ ‫זכר‬ ‫מימין‬)‫מהרשת‬ ‫(תמונות‬ ‫של‬ ‫בבעלותו‬ ‫החווה‬ .‫ניירובי‬ ‫הבירה‬ ‫עיר‬ ‫בשולי‬ ‫המצויה‬ ,‫הקופים‬ ‫ציידי‬ ‫לחוות‬ ‫מגיע‬ ‫אני‬ ‫בוקר‬ ‫עם‬ ‫מהדס‬ ‫הוא‬ ‫וכך‬ ‫ממנה‬ ‫קצרה‬ ‫שמאלית‬ ‫ורגל‬ ‫קצרה‬ ‫ימנית‬ ‫רגל‬ ‫בעל‬ ,‫שתקן‬ ‫אנגלי‬ .‫מאן‬ ‫ריצ'ארד‬ ‫למרחק‬ ‫נוסעים‬ ‫אנו‬ ‫וכבר‬ ‫הטנדר‬ ‫על‬ ‫כלובים‬ ‫להעמיס‬ ‫לו‬ ‫עוזר‬ ‫אני‬ .‫בהליכתו‬ ‫ומתנודד‬‫כ‬ ‫של‬200 ‫אספקת‬ ‫הבאנו‬ ‫בטנדר‬ .‫הציידים‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫למאהל‬ ‫הגענו‬ ‫בלילה‬ ‫מאוחר‬ .‫מניירובי‬ ‫מזרחית‬ ‫ק"מ‬ ‫לחווה‬ ‫העץ‬ ‫מחרוטי‬ ‫הקופים‬ ‫להעברת‬ ,‫מעץ‬ ‫וכלובים‬ ‫למלכודות‬ ‫כפיתיון‬ ‫תירס‬ ‫גרגרי‬ ,‫לציידים‬ ‫מזון‬ .‫מאד‬ ‫פסטורלי‬ ,‫השמיים‬ ‫לכיפת‬ ‫מתחת‬ ‫שינה‬ .‫בניירובי‬ ‫הור‬ ‫ציידי‬ ‫מאהל‬‫ו‬‫מונקי‬ ‫וט‬.)‫משמאל‬ ‫(בתמונה‬ ‫מענפים‬ ‫לחרוט‬ ‫מעבירים‬ ‫שנלכדו‬ ‫הקופים‬ ‫את‬.‫בהמשך‬ ‫יעברו‬‫עץ‬ ‫לארגזי‬,)‫התמונה‬ ‫(במרכז‬‫במיוחד‬ ‫שהוכנו‬‫עבורם‬‫בנירובי‬ ‫בחווה‬
 • 33. 33 ‫ירוק‬ ‫(גונון‬ ‫ורווט‬ ‫קוף‬ ‫ציידי‬ ‫מאהלי‬ ‫ששת‬ ‫אצל‬ ‫סיור‬ ‫עשינו‬ ‫היום‬ ‫משך‬Vervet Monkey‫בכל‬ .) .‫הבוש‬ ‫באמצע‬ ‫באוהל‬ ‫גרים‬ .‫ציידים‬ ‫ארבעה‬ ‫שלושה‬ ‫מאהל‬‫חרוט‬ ‫בצורת‬ ‫קטנים‬ ‫מבנים‬ ‫האוהל‬ ‫ליד‬ .‫הראשי‬ ‫למאהל‬ ‫חזרנו‬ ‫לילה‬ ‫עם‬ .‫שנלכדו‬ ‫הקופים‬ ‫את‬ ‫כולאים‬ ‫בתוכם‬ ,‫עצים‬ ‫מענפי‬ ‫העשויים‬ ‫או‬ ‫של‬ ‫קלה‬ ‫ארוחה‬ ‫בבוקר‬‫ג‬‫של‬ ‫מרחק‬ .‫למלכודות‬ ‫ציידים‬ ‫חמישה‬ ‫עם‬ ‫ויציאה‬ .)‫(הדייסה‬ ‫לי‬3‫ק"מ‬ ‫ריקו‬ ‫כולן‬ .‫מלכודות‬ ‫שלוש‬ ‫ממוקמות‬ ,‫הסבך‬ ‫בתוך‬ ,‫הנהר‬ ‫ליד‬ ,‫מהמאהל‬.‫ת‬ ‫מלכודת‬-‫וחלקו‬ ‫בכיפה‬ ‫תקוע‬ ‫העליון‬ ‫שחלקו‬ ,‫גמיש‬ ‫ענף‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ,‫ענפים‬ ‫של‬ ‫וערב‬ ‫משתי‬ ‫כיפה‬ ‫נופל‬ ‫הגמיש‬ ‫והענף‬ ‫הקרקע‬ ‫ענפי‬ ‫על‬ ‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫דריכה‬ .‫הקרקע‬ ‫שעל‬ ‫ענפים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫כלוא‬ ‫התחתון‬ ‫משתמשים‬ ‫חבלים‬ ‫במקום‬ ,‫הענפים‬ ‫קשירת‬ ‫לצורך‬ .‫החיה‬ ‫את‬ ‫וכולאת‬ ‫צונחת‬ ‫הענפים‬ ‫וכיפת‬ ‫ע‬ ‫בקליפת‬‫נשאר‬ ,‫החיצוני‬ ‫השחור‬ ‫היבש‬ ‫את‬ ‫מנקים‬ ,‫עץ‬ ‫קליפת‬ ‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫חתיכה‬ ‫קולפים‬ .‫ארוכה‬ ‫ץ‬ .‫לקשירה‬ ‫חזק‬ ‫אביזר‬ ‫והרי‬ ‫לרצועות‬ ‫חותכים‬ ‫אותו‬ ,‫וגמיש‬ ‫לבן‬ ‫רחב‬ ‫פס‬ ‫היומן‬ ‫מתוך‬ ‫שרטוט‬-‫ורו‬ ‫לקופי‬ ‫המלכודת‬ ‫מנגנון‬‫ו‬‫ט‬ .‫ברזל‬ ‫מחוטי‬ ‫עשויה‬ ‫אך‬ ‫דומה‬ ‫בעיקרון‬ ‫מלכודת‬ ‫עתה‬ .‫המשכנו‬ ‫העשויה‬ ‫מלכודת‬‫ברזל‬ ‫מחוטי‬.‫לא‬‫מוצלחות‬‫משום‬‫הברזל‬ ‫חוטי‬ ‫עם‬ ‫במגע‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫פוצע‬ ‫הנלכד‬ ‫שהקוף‬. ‫נחלים‬ ‫ערוצי‬ ‫גדות‬ ‫על‬ ,‫שונים‬ ‫במקומות‬ ,‫מלכודות‬ ‫כשלושים‬ ‫ס"ה‬ ‫פקדנו‬ ,‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫הלכנו‬ ‫כך‬ ‫ש‬ .‫וסבך‬ ‫עצים‬ ‫בין‬ ,‫יבשים‬‫כ‬‫רנו‬-3.‫מידי‬ ‫זקנים‬ ‫שהם‬ ‫משום‬ ‫משחררים‬ ‫שניים‬ .‫קופים‬ ‫מה‬ ‫הפעולות‬ ‫סדר‬ :‫הבא‬ ‫בעמוד‬‫ממנה‬ ,‫בנירובי‬ ‫לחווה‬ ‫למשלוח‬ ‫מוכן‬ ‫שהקוף‬ ‫ועד‬ ‫ללכידה‬ ‫הכנה‬ .‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫חיות‬ ‫וגני‬ ‫זואולוגיים‬ ‫לאוספים‬ ‫במטוסים‬ ‫הקופים‬ ‫יוטסו‬
 • 34. 34 ‫שקיעה‬ ‫לקראת‬-‫ללכידה‬ ‫המלכודת‬ ‫הכנת‬)‫כפיתיון‬ ‫תירס‬ ‫(זרעי‬ ‫המחז‬ ‫הענף‬ ‫את‬ ‫יפיל‬ ‫הוא‬ ‫הדעת‬ ‫בהיסח‬ ,‫התירס‬ ‫מגרגרי‬ ‫ויאכל‬ ‫קוף‬ ‫יכנס‬ ‫כאשר‬ ,‫מוכנה‬ ‫המלכודת‬‫את‬ ‫יק‬‫גג‬ ‫יפ‬ ‫וזה‬ ‫הענפים‬‫ו‬.‫הציידים‬ ‫הגעת‬ ‫עד‬ ,‫למקומו‬ ‫ויצמידו‬ ‫עליו‬ ‫ל‬
 • 35. 35 ‫בשק‬ ‫מועבר‬ ‫הוא‬ ‫מהמלכודת‬ ‫הגונון‬ ‫קוף‬ ‫הוצאת‬ ‫אחרי‬)‫ימנית‬ ‫(תמונה‬‫הציידים‬ ‫מחנה‬ ‫אל‬‫אל‬ ‫יוכנס‬ ‫בו‬ , )‫שמאלית‬ ‫(תמונה‬ ‫מענפים‬ ‫חרוט‬ ‫העץ‬ ‫תיבות‬ ‫אל‬ ‫מהחרוט‬ ‫קוף‬ ‫העברת‬-‫ו‬ ‫אחת‬ ‫ביד‬ ‫בזנבו‬ ‫לו‬ ‫תופסים‬ ‫בחרוט‬ ‫בעודו‬‫כמה‬ ‫מוציאים‬ ‫השניה‬ ‫ביד‬ .‫בעורפו‬ ‫לו‬ ‫תופסים‬ ‫ואז‬ ‫החוצה‬ ‫הקוף‬ ‫את‬ ‫ומושכים‬ ‫מהחרוט‬ ‫ענפים‬
 • 36. 36 ‫"המ‬ ,‫לכלוב‬ ‫להשתחל‬ ‫לא‬ ‫מתעקש‬ ‫הקוף‬ ‫אם‬‫פ‬‫(כמו‬ ‫ראשו‬ ‫מאחורי‬ ‫ידיו‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫שמים‬ "‫חדין‬ .‫עץ‬ ‫הכלוב/תיבת‬ ‫לתוך‬ ,‫והופ‬ ‫לגמרי‬ ‫מנוטרל‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬ )‫בהיאבקות‬ "‫נלסון‬ ‫"תפיסת‬ ‫מחזיק‬ "‫"הפחדן‬ ‫צביקה‬‫ק‬‫ורו‬ ‫וף‬‫ו‬‫ב‬ ‫ט‬"‫תפי‬‫ס‬‫נלסון‬ ‫ת‬" ‫ירוק‬ ‫גונון‬ ‫קוף‬ ‫הכנסת‬)‫(ורווט‬.‫הציידים‬ ‫חוות‬ ‫אל‬ ,‫לנירובי‬ ‫שיסיעו‬ ‫לטנדר‬ ‫יועלה‬ ‫בה‬ ,‫העץ‬ ‫תיבת‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫כעבור‬ .‫יבש‬ ‫שהוא‬ ,‫הנהר‬ ‫בערוץ‬ ‫החופרים‬ ‫אנשים‬ ‫פגשנו‬ ‫חזרה‬ ‫בדרכנו‬2-3‫במים‬ ‫יפגשו‬ ‫הם‬ ‫מטר‬ .‫צהוב‬ ‫חום‬ ‫צבעם‬ .‫באזור‬ ‫השתייה‬ ‫מי‬ ‫ואלה‬ ‫למא‬ ‫חזרנו‬‫הטנדר‬ ‫על‬ ‫העמסנו‬ ‫ס"ה‬ .‫הראשי‬ ‫הל‬80‫נפרדים‬ .‫לניירובי‬ ‫ניסע‬ ‫אנו‬ ‫ואיתם‬ ‫קופים‬ ‫מ‬ ‫שבט‬ ‫מנהג‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫ידיים‬ ‫בלחיצת‬‫ק‬‫יד‬ ‫כשכף‬ ,‫הימנית‬ ‫ידם‬ ‫כף‬ ‫את‬ ‫הימנית‬ ‫בידך‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ .‫מבו‬ ‫תומכת‬ ‫שלך‬ ‫השנייה‬ ‫שהיד‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫יד‬ ‫לחיצת‬ ‫(מעין‬ ‫שלהם‬ ‫ימין‬ ‫יד‬ ‫פרק‬ ‫על‬ ‫מעדנות‬ ‫לוחצת‬ ‫שמאלך‬ .)‫זולתך‬ ‫של‬ ‫במרפק‬ ‫לציידי‬ ‫ניסע‬ ‫מחר‬ ‫ובינתיים‬ ‫הציפורים‬ ‫ציידי‬ ‫עבור‬ ‫מכתב‬ ‫לי‬ ‫שיתן‬ ‫מבטיח‬ ‫ריצ'ארד‬ .‫בניירובי‬ ‫יום‬ .‫בבונים‬