SlideShare a Scribd company logo
Ang rebolusyong siyentipiko
ANG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO
Prepared By: Randelle Roi T. Capa
Gando M. Denosta
ANG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO
Naimbento ang agham hindi lamang sa panahon ng
Rebolusyong Siyentipiko. Ito ay malaon ng
ginagamit ng mga Greek bilang scientia na
nangangahulugang “kaalaman”. Subalit wala pang
konsepto ng agham bilang isang disiplina at hindi
pa nila tinatawag ang sarili bilang siyentista
Noong ika-15 na siglo, ang pag-unawa ng
mga Europo tungkol sa mundo at sansinukob
ay batay sa aral ng mga Kristyano at
pilosopiya ni Aristotle. Masasabing
napakaliit na grupo lamang ang nagtatanong
sa tradisyonal na kahiwagaan ng sansinukob
Ang ika-16 at ika-17 na siglo ay ang hudyat
sa pagpasok sa Rebolusyong Siyentipiko. Ito
ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa
pamamagitan ng eksperimento bunga ng
kanilang pagmamasid sa sansinukob
Ang bagong ideyang siyentipiko ay instrumento sa
pagkakaroon ng panibagong pananaw sa kaalaman
at paniniwala ng mga Europeo. Ang dating
impluwensiya ng Simbahan sa pamumuhay at
kaisipan ng mga tao ay nababawasan at humina
dahil sa mga paglalathala ng mga bagong tuklas na
kaalaman na pinatunayan ng “bagong siyensiya”.
Naging tulong ang panahon ng katuwirang (age of
reason) upang magkaroon ng bagong liwanag ang
mga tradisyonal na ideya at nabigyan ng bagong
paglalarawan at redepinisyon ang lipunan
Ang Polish na si Nicolas Copernicus ay
nagpasimula ng kaniyang propesyong siyentipiko
sa Pamantasan ng Krakow, Poland noong 1492.
Kaalinsabay nito ang panahon ng pagkakatuklas ni
Christopher Columbus sa America. Sa panahong
ito ay napagsimula na si Copernicus ng mga
pagtatanong tungkol sa pangunahing paniniwala at
tradisyon ng mga tao.
Ang rebolusyong siyentipiko
Batay sa kaniyang mga ginawang pananliksik
nalaman niya na ang mga ideyang itinuturo at
pinaniniwalaan ng mga tao noong panahon na iyon
ukol sa Sansinukuban ay mag mga pagkakamali.
Binigyang diin niya na ang mundo ay bilog na
taliwas sa naunang paniniwala na ito ay patag at
kapag narating na ng isang manlalakbay ang dulo
nito ay possible siyang mahulog.
Isa pa sa kaniyang inilahad ay ukol sa pag-ikot ng
mundo sa sarili nitong aksis habang ito’y umiikot
sa araw. Idinagdag pa niya na ang araw ang siyang
nasa sentro ng Sansinukuban na taliwas sa
itinuturo ng Simbahan na ang mundo ang sentro ng
Sansinukuban. Ang teoryang ito ay nakilala bilang
Teoryang Heliocentric.
Ang rebolusyong siyentipiko
Ang kaisipang ito ni Copernicus ay di niya
kaagad inilathala sa dahilang posibleng ito ang
maging daan sa mga puna mula sa Simbahan at
nangangahulugan ng persekyusiyon,
ekskomunikasyon, o pagsunog ng bahay sa
pamamagitan ng instiquisition
MGA BAGONG TEORYA UKOL SA
SANSINUKUBAN
Si Johannes Kepler, isang Aleman na astronomer,
natural scientist, at mahusay na matematisyan. Siya ay
nagbuo ng isang pormula sa pamamagitan ng
matematika na tungkol sa posibleng pag-ikot sa isang
parabilog sa gitna ng kalawakan. Ito ay tinatawag niyang
ellipse.
Ang rebolusyong siyentipiko
Dinagdag pa niya na ang mga planeta ay di pare-
pareho sa bilis ng kanilang paggalaw nguni’t
bumibilis ito kung papalit sa araw at bumabagal
kung ito’y papalayo.
Nagkaroon ng mga pagtatanong si Kepler sa mga pinuno
sa academics at Simbahan ng panahon na iyon. Hindi
siya nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kaniyang mga
hinuha at pagsusuri at maging sa pagtatanong sa
Simbahan dahil siya’y kabilang sa kilusang nagprotesta
tungkol sa Simbahan sa panahong iyon. Nguni’t ang
kaniyang kontemporaryo na si Galileo Galilei na isang
Italyano at Katoliko ay nagkaroon ng malaking
oposisyon sa simbahan
Taong 1609 nang nabuo ni Galileo ang kaniyang
imbensiyong teleskopyo at naging dahilang ng
kaniyang pagdiskubre sa kalawakan. Ang kaniyang
pagtanggap sa teoryang itinuro ni Copernicus ay
ginagamit na dahilan upang siya’y mapailalim sa isang
imbestigasyon ng mga pinuno ng Simbahan ay naging
daan upang bawiin niya ang ibang resulta ng kaniyang
ginagawang mga pag-aaral at upang di ito maging daan
ng pagtitiwala sa kaniya ng Simbahan
Ang rebolusyong siyentipiko
Matapos ang retraksiyon ay nagpatuloy pa
rin siya sa mga siyentipikong pagtuklas na
naging basehan ng pagbuo ng mga unibersal
na batas
ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT
Isa sa bunga ng pamamaraang makaagham ang epekto ng
rebolusyon sa iba-ibang aspekto ng buhay. Marami ang
nagmungkahi na gamitin ang pamaraan ito upang mapaunlad
ang buhay ng tao sa larangan ng pangkabuhayan, pampolitika,
panrelihiyon, at maging sa edukasyon. Tinatawag din itong
Panahon ng Kaliwanagan (Enlightment).
Nagsimula ito sa batayang kaisipang iminungkahi ng
mga pilosopo. Bagama’t ang Panahong Enlightment
ay tumutukoy sa pilosopiyang umunlad sa Europe
noong ika-18 na siglo, maari ding sabihing ito ay isang
kilusang intelektuwal
Ang Enlightment ay binubuo ng mga iskolar na
nagtangkang iahon ng mga Europeo mula sa mahabang
panahon ng kawalan ng katuwirang at pamayani ng
pamiin at bulag na paniniwala noong Middle Ages.
Ang ambag ng mga intelektuwal na ito ang nagsilbing
pundasyon ng mga mordenong ideyang may kinalaman sa
pamahalaan, edukasyon, demokrasya, at maging sa sinig. Ang
mga intelektuwal na ito ay nakilala bilang mga philosopher o
pangakat ng mga intelektuwal na humikayat sa paggamit ng
katuwirang, kaalaman at edukasyon sa pagsugpo sa pamahiin
at kamangmangan.
ANG MAKABAGONG IDEYANG
PAMPOLITIKA
Naging daan ang mga pagbabago sa siyensiya upang mapag-
isipan ng mga pilosopo at marunong na kung ang mga
sistematikong batas ay maaring maging kasagutan sa paglikha
ng sansinukob at kapaligiran, maari ding maging gabay ang
mga ito sa mga ugnayang politikal, pangkabuhayan, at
panlipunan.
Inaakala nilang maipaliwanag ang mga bagay-bagay sa
tulong ng analitikong pangangatuwiran. Tunay na
malaki ang impluwensiya ng siyentipikong pag-iisip sa
teoryang pampolitika
ANG PAGPAPALIWANAG NI HOBBES
TUNGKOL SA PAMAHALAAN
Ginamit ni Thomas Hobbes ang ideya ng natural law upang
isulong ang paniniwala na ang absolutong monarkiya ang
pinakamahusay na uri ng pamahalaan. Pinaniwalaan niya na
ang pagkakaroon ng kaguluhan ay likas sa tao kaya dito ay
kailangan ng isang absolutong pinuno upang supilin ang
ganitong mga pangyayari.
Ang rebolusyong siyentipiko
Sa kaniyang psgpapaplimbag ng isinulat niyang aklat
na “Leviathan” noong 1651 ay inilarawan niya ang
isang lipunan na walang pinuno at ang possibleng
maging direksiyon nito tungo sa magulong lipunan.
Binigyan niya ng pagdidiin na ang tao ay
kinakailangan pumasok sa isang kasunduan sa
pamahalaan naa kailangan iwanan niyaang lahat ng
kaniyang kalayaan at maging masunurin sa puno ng
pamahalaan. Dahil sa kasunduang ito, pangangalagaan
at protektahan ng pinuno ang kanyang nasasakupan. Di
na bibigyan pa ng karapatang magrebelde ang mga tao,
kahit pa hindi makatuwirang ang pamamalakad.
PAGPAPAHAYAG NG BAGONG
PANANAW NI LOCKE
Isa pa sa kinilalang pilosopo sa England ay John
Locke na may paniniwala kagaya ng kay Hobbes na
kinakailangan magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng
mga tao at ng kanilang pinuno.
Ang rebolusyong siyentipiko
Nguni’t naiiba siya sa paniniwala na ang tao sa kaniyang
natural na kalikasan ay may karapatang mangatuwiran, may
mataas na moral, at mayroong mga natural na karapatan
ukol sa buhay, kalayaan, at pag-aari. Sinasabi niya na ang
tao ay maaaring sumira sa kaniyang kasunduan sa pinuno
kung ang pamahalaan ay di na kayang pangalagaan at ibigay
ang kaniyang mga natural na karapatan. Binigyan diin din
niya na kung ang tao ay gumagamit ng pangangatuwiran sila
ay makarating sa pagbuo ng isang pamahalaan may
mabisang pakikipag-ugnayan na maktutulong sa kanila ng
pinuno
Ang kaniyang mga ideya ay sinusulat niya noong 1689 sa
pamamgitan ng lathalaing “Two Treatises of Government”.
Ang kaniyang sulatin ay naging popular at
nakaimpluwensiya sa kabuuan ng Europe at maging sa
kolonya ng England, ang Kolonyang Amerikano. Ang
ideya niya ang naging basehan ng mga Amerikano na
lumaya sa pamumuno ng Great Britain. Ang Deklarasyon
ng Kalayaan na sinusulat ni Thomas Jefferson ay naging
mahalagaang sulatin sa paglaya ng Amerika sa mga Ingles.
Ang rebolusyong siyentipiko
Ito ay halaw sa mga ideya ni Locke ukol sa kasunduan sa
pagitan ng mga tao at ng pamahlaan. Isa pa sa kinilalang
pilosopo sa larangan ng politika ay ang Pranses na si
Baron de Montesquieu na naniniwala sa ideya ng
paghahati ng kapangyarihan sa isang pamahalaan. Hinati
niya sa tatlong sangay ang pamahalaan: ang lehislatura na
ang pangunahaing gawain ay ang pagbubuo sa batas; ang
ehektibo na nagpapatupad ng batas, at ang hukuman na
tumatayong tagahatol.
Ang rebolusyong siyentipiko
Si Voltaire o Francois Marie Arouet, sa tunay na buhay
at isa ring Pranses ay sumulat ng ilang mga lathalain
laban sa Simbahan at Korteng Royal ng France. Ito ang
naging dahilan ng kaniyang dalawang beses na
pagkakabilanggo at nang lumaon siya pinatapon sa
England. Pinagpatuloy niya ang pagsusulat sa England at
binigyan niya ng pagpapahalaga ang pilosopiya ni Francis
Bacon at sinyensiya ni Isaac Newton.
Ang rebolusyong siyentipiko
ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
Taong 1700 at 1800 nang nagkaroon ng malalaking pagbabago sa
aspektong agrikultura at industriya sa mga bansa sa Europe at sa United
States. Ang transpormasyon na ito ay nakilala sa katawagang
Rebolusyong Industriyal dahil pinalitan nito ang gawaing manwal sa
mga kabukiran ng mga bansa, karagdagan kita at pamilihian ng kanilang
mga yaring produkto. Maraming mga naninirahan sa mga kabukiran ang
lumapit ng tirahan sa mga siyudad at namasukan sa mga industriya
upang kumita nang malaki.
Ang rebolusyong siyentipiko
ANG BAGONG URI NG REBOLUSYONG
Ang tunog ng ingay ng mga tumatakbong makinarya sa isang
pabrika ay bahagi ng tinatawag na Rebolusyong Industryal.
Ito ang panahon na kung saan ang mga tao ay nagpasimula
nang gumamit ng mga makabagong kagamitan gaya ng
makinarya sa kanilang produksiyon. Nagkaroon ng
malakilang pagbabago sa pamumuhay ng mga tao sa
dahilang naging mabilis ang kanilang produksiyon at ito’y
lumaki.
Naging daan ito upang sila’y magkaroon ng malaking
kita at mapaunlad ang kanilang pamumuhay.
Nagsimula ito noong 1760 na kung kailan nagkaroon
ng mga bagong imbensiyon sa pansakahan ang nabuo
at pinasimulan ang rebolusyong sa agrikultura.
ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG
INDUSTRIYAL
-ang Great Britain ang nagpasimula dahil sa pagkakaroon nito
ng maraming uling at iron na naging pangunahing gamit sa
pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika. Lumaganap ang
kaniyang pakikipagkalakalan at ito ay naging dahilan ng
pagiging matatag ng kaniyang kalakalan. Sinuportahan mabuti
ng pamahalaan ang kalakalang ito sa pamamagitan ng pagtatag
ng malakas na hukbong pandagat upang protektahan ang
kanilang imperyo ng kalakal
-noong taong 1760 ay pansimulan ang pagbabago sa pagprodyus ng
tela sa Great Britain. Dati sa ilalim ng sistemang domestiko (domestic
system) ang trabaho sa pagproprodyus ng tela ay ginagawa sa mga
tahanan. Ang namumuhunang mangangalakal ay hinahati-hati ang
trabaho sa mga pamilya sa kanilang lugar hanggang sa makabuo ng
isang tapos na produkto na kaniya namang pinagbibili at pinatutuban.
Nguni’t ang halaga ng tela ay mahal dahil sa ganitong sistema nga ng
pabubuo na matagal. Ang mayayaman lamang ang may oportunidad na
magkaroon ng maraming damit at ang paggamit ng kurtina at ilan pang
gamit sa tahanan na gawa sa tela ay itinuturing na luho lanmang ng
panahong iyon.
-taong 1793 nang maimbento ng isang Amerikanong
nagngangalang Eli Whitney ang cotton gin. Ito ay naktulong
para maging madali ang panghihiwalay ng buto at iba pang
mga materyal sa bulak na dati ay ginagawa ng halos 50
manggagawa. Dahil dito naging mabilis na ang nasabing
proseso at nakatulong ito sa malaking produksiyon para sa
paggawa ng tela sa United States.
-dahil sa pag-iimbento ng maraming makinarya ay
naging madali ang pagprodyus ng mga tela at naging
mura na itong bilhin. Halimbawa ang makinang
spinning jenny na nagpabilis sa paglalagay ng mga
sinulid sa bukilya. Ang dating ginagawa ng walong
manggagawa ay maari nang gawin ng isa na lamang sa
tulong ng nagbanggit na makinarya.
ANG PAGLAGO AT PAGLAKI NG
REBOLUSYONG INDUSTRIAL
Ang pagkakaimbento sa steam engine ay naging daan para
maragdagan ang suplay ng enerhiya na magpapatakbo sa
mga pabrika. Kaya mas marami pang mga sumusunod na
imbensiyon na ginawa ang tao na karaniwang gawa sa bakal
gaya ng mga makinarya sa bukid, baril, sasakyang dumaraan
sa mga riles.
Nakatulong ito sa mabilis na pagdadala ng mga
produkto sa pamamgitan ng makabagong
telekomunikasyon. Naging kilala ang pangalan ni
Alexander Graham Bell bilang imbentor ng unang
telepono at Thomas Alva Edison na nagpakilala ng
lakas ng elektrisidad upang nang lumaon ay
makatulong para ang isang buong komunidad ay
malinawagan nito at patakbuhin pa ang mga makabago
nilang kasangkapan
Ang rebolusyong siyentipiko
Si Samuel B. Morse naman ay pinakilala ang telegrapo
na nakatulong para makapagpadala ng mga mensahe sa
mga kakilala, kaibigan, at kamag anakan sa ibang lugar.
Ang Newcom Steam Engine at Watt Steam Engine na
naimbento noong 1705 at 1760 na nakatulong sa pag-
pump ng tubig na ginamit para makapagsuplay ng tubig
na magbibigay ng enerhiyang hydroelectric na
nagpapatakbo ng mga makianrya sa mga pabrika.
Ang rebolusyong siyentipiko
EPEKTO NG INDUSTRIYALISMO
Nagbago sa pamumuhay ng tao ang industriyalismo.
Dumagsa sa lungsod ang mga taong taga-probinsiya.
Nagdulot ito ng pagdami ng tao sa lungsod at naging
squatter. Sa kawalan ng hanapbuhay marami ang
naging palaboy. Maging ang mga bata ay napilitang
magtrabaho.
Isa ito sa naging nakabigat na suliraning panlipunan at
pang-ekonomiya. Nagdulot din ito ng hidwaang
pampolitika. Gayundin ang pagkaroon ng tinatawag na
gitnang uri ng lipunan o middle class society.
Nagbunga ito ng pagtatag ng mga unyong ng mga
manggagawa hanggang noong kalagitnaan ng ika-19
na siglo.
Sa pag-unlad ng industriyalisasyong, higit pang
nagsikap ang mga Kanluranin. Sa pananakop ng mga
kolonya. Ito ay dahil sa pangangalaingan nila ng mga
hilaw na sangkap na, nagbigay ng mga kolonya. Ito rin
ang mga magsisilbing pamilihan ng kanilang mga
produkto
Ang rebolusyong siyentipiko

More Related Content

What's hot

Renaissance
Renaissance Renaissance
Renaissance
Queenza Villareal
 
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
eliasjoy
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
eliasjoy
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Joab Duque
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Olhen Rence Duque
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
group_4ap
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
Sohan Motwani
 
ambag sa panahon ng enligtenment
ambag sa panahon ng enligtenmentambag sa panahon ng enligtenment
ambag sa panahon ng enligtenment
Lyka Joanna Raquel
 
Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyon
marionmol
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
Mary Grace Ambrocio
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
campollo2des
 
Ang panahon ng enlightenment
Ang panahon ng enlightenmentAng panahon ng enlightenment
Ang panahon ng enlightenment
Mycz Doña
 
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGIKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
eliasjoy
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
Avilei
 
Rebolusyong Pranses
Rebolusyong PransesRebolusyong Pranses
Rebolusyong Pranses
Jeancess
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
kylejoy
 
Paglakas ng europe merkantilismo
Paglakas ng europe  merkantilismoPaglakas ng europe  merkantilismo
Paglakas ng europe merkantilismo
Jared Ram Juezan
 
Panahon ng Enlightenment
Panahon ng EnlightenmentPanahon ng Enlightenment
Panahon ng Enlightenment
Genesis Ian Fernandez
 

What's hot (20)

Renaissance
Renaissance Renaissance
Renaissance
 
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
 
ambag sa panahon ng enligtenment
ambag sa panahon ng enligtenmentambag sa panahon ng enligtenment
ambag sa panahon ng enligtenment
 
Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyon
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 
Ang panahon ng enlightenment
Ang panahon ng enlightenmentAng panahon ng enlightenment
Ang panahon ng enlightenment
 
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGIKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
 
Rebolusyong Pranses
Rebolusyong PransesRebolusyong Pranses
Rebolusyong Pranses
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Paglakas ng europe merkantilismo
Paglakas ng europe  merkantilismoPaglakas ng europe  merkantilismo
Paglakas ng europe merkantilismo
 
Panahon ng Enlightenment
Panahon ng EnlightenmentPanahon ng Enlightenment
Panahon ng Enlightenment
 

Similar to Ang rebolusyong siyentipiko

Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng RenaissanceMahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
JonalynElumirKinkito
 
Rebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong Siyentipiko
Genesis Ian Fernandez
 
Modyul 14
Modyul 14Modyul 14
Modyul 14
Diane Rizaldo
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko
Ang Rebolusyong SiyentipikoAng Rebolusyong Siyentipiko
Ang Rebolusyong Siyentipiko
Mavict Obar
 
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdfreportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
VielMarvinPBerbano
 
Aralin 25 rebolusyong siyentipiko
Aralin 25 rebolusyong siyentipiko Aralin 25 rebolusyong siyentipiko
Aralin 25 rebolusyong siyentipiko
Alan Aragon
 
group 4 in ap
group 4 in apgroup 4 in ap
group 4 in ap
Lea Calag
 
about Renaissance period (tagalog)
 about Renaissance period (tagalog) about Renaissance period (tagalog)
about Renaissance period (tagalog)
Evalene Vilvestre
 
Rebolusyong Industriyal
Rebolusyong IndustriyalRebolusyong Industriyal
Rebolusyong Industriyal
Olhen Rence Duque
 
Panahon ng Enlightenment.pptx
Panahon ng Enlightenment.pptxPanahon ng Enlightenment.pptx
Panahon ng Enlightenment.pptx
HanneGaySantueleGere
 
Scientific Revolution at Age of Enlightment
Scientific Revolution at Age of EnlightmentScientific Revolution at Age of Enlightment
Scientific Revolution at Age of Enlightment
group_4ap
 
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng EnlightenmentRebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Thelai Andres
 
Panahon ng Enlightenment
Panahon ng EnlightenmentPanahon ng Enlightenment
Panahon ng Enlightenment
Genesis Ian Fernandez
 
Rebolusyong Pangkaisipan
Rebolusyong PangkaisipanRebolusyong Pangkaisipan
Rebolusyong Pangkaisipan
Genesis Ian Fernandez
 
Rebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong Siyentipiko
Genesis Ian Fernandez
 
Rebolusyong Siyentipiko.pptx
Rebolusyong Siyentipiko.pptxRebolusyong Siyentipiko.pptx
Rebolusyong Siyentipiko.pptx
MARKEDISONSACRAMENTO
 
Panahon ng Enlightenment
Panahon ng EnlightenmentPanahon ng Enlightenment
Panahon ng Enlightenment
Genesis Ian Fernandez
 
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
Gellan Barrientos
 
PAGLAWAK-NG-KAPANGYARIHAN-NG-EUROPA-Grade-8.pptx
PAGLAWAK-NG-KAPANGYARIHAN-NG-EUROPA-Grade-8.pptxPAGLAWAK-NG-KAPANGYARIHAN-NG-EUROPA-Grade-8.pptx
PAGLAWAK-NG-KAPANGYARIHAN-NG-EUROPA-Grade-8.pptx
BSEDFIL3AilamarieBer
 
Ang Panahon ng Enlightenment
Ang Panahon ng EnlightenmentAng Panahon ng Enlightenment
Ang Panahon ng Enlightenment
Genesis Ian Fernandez
 

Similar to Ang rebolusyong siyentipiko (20)

Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng RenaissanceMahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
 
Rebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong Siyentipiko
 
Modyul 14
Modyul 14Modyul 14
Modyul 14
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko
Ang Rebolusyong SiyentipikoAng Rebolusyong Siyentipiko
Ang Rebolusyong Siyentipiko
 
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdfreportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
 
Aralin 25 rebolusyong siyentipiko
Aralin 25 rebolusyong siyentipiko Aralin 25 rebolusyong siyentipiko
Aralin 25 rebolusyong siyentipiko
 
group 4 in ap
group 4 in apgroup 4 in ap
group 4 in ap
 
about Renaissance period (tagalog)
 about Renaissance period (tagalog) about Renaissance period (tagalog)
about Renaissance period (tagalog)
 
Rebolusyong Industriyal
Rebolusyong IndustriyalRebolusyong Industriyal
Rebolusyong Industriyal
 
Panahon ng Enlightenment.pptx
Panahon ng Enlightenment.pptxPanahon ng Enlightenment.pptx
Panahon ng Enlightenment.pptx
 
Scientific Revolution at Age of Enlightment
Scientific Revolution at Age of EnlightmentScientific Revolution at Age of Enlightment
Scientific Revolution at Age of Enlightment
 
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng EnlightenmentRebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment
 
Panahon ng Enlightenment
Panahon ng EnlightenmentPanahon ng Enlightenment
Panahon ng Enlightenment
 
Rebolusyong Pangkaisipan
Rebolusyong PangkaisipanRebolusyong Pangkaisipan
Rebolusyong Pangkaisipan
 
Rebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong Siyentipiko
 
Rebolusyong Siyentipiko.pptx
Rebolusyong Siyentipiko.pptxRebolusyong Siyentipiko.pptx
Rebolusyong Siyentipiko.pptx
 
Panahon ng Enlightenment
Panahon ng EnlightenmentPanahon ng Enlightenment
Panahon ng Enlightenment
 
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
 
PAGLAWAK-NG-KAPANGYARIHAN-NG-EUROPA-Grade-8.pptx
PAGLAWAK-NG-KAPANGYARIHAN-NG-EUROPA-Grade-8.pptxPAGLAWAK-NG-KAPANGYARIHAN-NG-EUROPA-Grade-8.pptx
PAGLAWAK-NG-KAPANGYARIHAN-NG-EUROPA-Grade-8.pptx
 
Ang Panahon ng Enlightenment
Ang Panahon ng EnlightenmentAng Panahon ng Enlightenment
Ang Panahon ng Enlightenment
 

More from Mary Grace Ambrocio

renaissance at humanista
renaissance at humanistarenaissance at humanista
renaissance at humanista
Mary Grace Ambrocio
 
Pag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisiePag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisie
Mary Grace Ambrocio
 
ang paglago ng mga bayan
ang paglago ng mga bayanang paglago ng mga bayan
ang paglago ng mga bayan
Mary Grace Ambrocio
 
Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan
Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahanMga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan
Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan
Mary Grace Ambrocio
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
Mary Grace Ambrocio
 
Aral. pan report renaissance
Aral. pan report renaissanceAral. pan report renaissance
Aral. pan report renaissance
Mary Grace Ambrocio
 
Paglago ng mga bayan
Paglago ng mga bayanPaglago ng mga bayan
Paglago ng mga bayan
Mary Grace Ambrocio
 
Pag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisiePag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisie
Mary Grace Ambrocio
 
Rebulusyong amerikano
Rebulusyong amerikanoRebulusyong amerikano
Rebulusyong amerikano
Mary Grace Ambrocio
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
Mary Grace Ambrocio
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
Mary Grace Ambrocio
 
Unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluraninUnang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 

More from Mary Grace Ambrocio (20)

renaissance at humanista
renaissance at humanistarenaissance at humanista
renaissance at humanista
 
ang mga humanista
ang mga humanistaang mga humanista
ang mga humanista
 
Pag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisiePag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisie
 
ang paglago ng mga bayan
ang paglago ng mga bayanang paglago ng mga bayan
ang paglago ng mga bayan
 
Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan
Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahanMga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan
Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
ang krusada
ang krusadaang krusada
ang krusada
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
 
ang reppormasyon
ang reppormasyonang reppormasyon
ang reppormasyon
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
Aral. pan report renaissance
Aral. pan report renaissanceAral. pan report renaissance
Aral. pan report renaissance
 
piyudalismo
piyudalismopiyudalismo
piyudalismo
 
Napoleonic wars
Napoleonic warsNapoleonic wars
Napoleonic wars
 
Paglago ng mga bayan
Paglago ng mga bayanPaglago ng mga bayan
Paglago ng mga bayan
 
Pag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisiePag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisie
 
Rebulusyong amerikano
Rebulusyong amerikanoRebulusyong amerikano
Rebulusyong amerikano
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
 
Unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluraninUnang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluranin
 

Recently uploaded

Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 

Recently uploaded (12)

Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 

Ang rebolusyong siyentipiko

 • 2. ANG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO Prepared By: Randelle Roi T. Capa Gando M. Denosta
 • 3. ANG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO Naimbento ang agham hindi lamang sa panahon ng Rebolusyong Siyentipiko. Ito ay malaon ng ginagamit ng mga Greek bilang scientia na nangangahulugang “kaalaman”. Subalit wala pang konsepto ng agham bilang isang disiplina at hindi pa nila tinatawag ang sarili bilang siyentista
 • 4. Noong ika-15 na siglo, ang pag-unawa ng mga Europo tungkol sa mundo at sansinukob ay batay sa aral ng mga Kristyano at pilosopiya ni Aristotle. Masasabing napakaliit na grupo lamang ang nagtatanong sa tradisyonal na kahiwagaan ng sansinukob
 • 5. Ang ika-16 at ika-17 na siglo ay ang hudyat sa pagpasok sa Rebolusyong Siyentipiko. Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob
 • 6. Ang bagong ideyang siyentipiko ay instrumento sa pagkakaroon ng panibagong pananaw sa kaalaman at paniniwala ng mga Europeo. Ang dating impluwensiya ng Simbahan sa pamumuhay at kaisipan ng mga tao ay nababawasan at humina dahil sa mga paglalathala ng mga bagong tuklas na kaalaman na pinatunayan ng “bagong siyensiya”.
 • 7. Naging tulong ang panahon ng katuwirang (age of reason) upang magkaroon ng bagong liwanag ang mga tradisyonal na ideya at nabigyan ng bagong paglalarawan at redepinisyon ang lipunan
 • 8. Ang Polish na si Nicolas Copernicus ay nagpasimula ng kaniyang propesyong siyentipiko sa Pamantasan ng Krakow, Poland noong 1492. Kaalinsabay nito ang panahon ng pagkakatuklas ni Christopher Columbus sa America. Sa panahong ito ay napagsimula na si Copernicus ng mga pagtatanong tungkol sa pangunahing paniniwala at tradisyon ng mga tao.
 • 10. Batay sa kaniyang mga ginawang pananliksik nalaman niya na ang mga ideyang itinuturo at pinaniniwalaan ng mga tao noong panahon na iyon ukol sa Sansinukuban ay mag mga pagkakamali. Binigyang diin niya na ang mundo ay bilog na taliwas sa naunang paniniwala na ito ay patag at kapag narating na ng isang manlalakbay ang dulo nito ay possible siyang mahulog.
 • 11. Isa pa sa kaniyang inilahad ay ukol sa pag-ikot ng mundo sa sarili nitong aksis habang ito’y umiikot sa araw. Idinagdag pa niya na ang araw ang siyang nasa sentro ng Sansinukuban na taliwas sa itinuturo ng Simbahan na ang mundo ang sentro ng Sansinukuban. Ang teoryang ito ay nakilala bilang Teoryang Heliocentric.
 • 13. Ang kaisipang ito ni Copernicus ay di niya kaagad inilathala sa dahilang posibleng ito ang maging daan sa mga puna mula sa Simbahan at nangangahulugan ng persekyusiyon, ekskomunikasyon, o pagsunog ng bahay sa pamamagitan ng instiquisition
 • 14. MGA BAGONG TEORYA UKOL SA SANSINUKUBAN Si Johannes Kepler, isang Aleman na astronomer, natural scientist, at mahusay na matematisyan. Siya ay nagbuo ng isang pormula sa pamamagitan ng matematika na tungkol sa posibleng pag-ikot sa isang parabilog sa gitna ng kalawakan. Ito ay tinatawag niyang ellipse.
 • 16. Dinagdag pa niya na ang mga planeta ay di pare- pareho sa bilis ng kanilang paggalaw nguni’t bumibilis ito kung papalit sa araw at bumabagal kung ito’y papalayo.
 • 17. Nagkaroon ng mga pagtatanong si Kepler sa mga pinuno sa academics at Simbahan ng panahon na iyon. Hindi siya nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kaniyang mga hinuha at pagsusuri at maging sa pagtatanong sa Simbahan dahil siya’y kabilang sa kilusang nagprotesta tungkol sa Simbahan sa panahong iyon. Nguni’t ang kaniyang kontemporaryo na si Galileo Galilei na isang Italyano at Katoliko ay nagkaroon ng malaking oposisyon sa simbahan
 • 18. Taong 1609 nang nabuo ni Galileo ang kaniyang imbensiyong teleskopyo at naging dahilang ng kaniyang pagdiskubre sa kalawakan. Ang kaniyang pagtanggap sa teoryang itinuro ni Copernicus ay ginagamit na dahilan upang siya’y mapailalim sa isang imbestigasyon ng mga pinuno ng Simbahan ay naging daan upang bawiin niya ang ibang resulta ng kaniyang ginagawang mga pag-aaral at upang di ito maging daan ng pagtitiwala sa kaniya ng Simbahan
 • 20. Matapos ang retraksiyon ay nagpatuloy pa rin siya sa mga siyentipikong pagtuklas na naging basehan ng pagbuo ng mga unibersal na batas
 • 21. ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT Isa sa bunga ng pamamaraang makaagham ang epekto ng rebolusyon sa iba-ibang aspekto ng buhay. Marami ang nagmungkahi na gamitin ang pamaraan ito upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangan ng pangkabuhayan, pampolitika, panrelihiyon, at maging sa edukasyon. Tinatawag din itong Panahon ng Kaliwanagan (Enlightment).
 • 22. Nagsimula ito sa batayang kaisipang iminungkahi ng mga pilosopo. Bagama’t ang Panahong Enlightment ay tumutukoy sa pilosopiyang umunlad sa Europe noong ika-18 na siglo, maari ding sabihing ito ay isang kilusang intelektuwal
 • 23. Ang Enlightment ay binubuo ng mga iskolar na nagtangkang iahon ng mga Europeo mula sa mahabang panahon ng kawalan ng katuwirang at pamayani ng pamiin at bulag na paniniwala noong Middle Ages.
 • 24. Ang ambag ng mga intelektuwal na ito ang nagsilbing pundasyon ng mga mordenong ideyang may kinalaman sa pamahalaan, edukasyon, demokrasya, at maging sa sinig. Ang mga intelektuwal na ito ay nakilala bilang mga philosopher o pangakat ng mga intelektuwal na humikayat sa paggamit ng katuwirang, kaalaman at edukasyon sa pagsugpo sa pamahiin at kamangmangan.
 • 25. ANG MAKABAGONG IDEYANG PAMPOLITIKA Naging daan ang mga pagbabago sa siyensiya upang mapag- isipan ng mga pilosopo at marunong na kung ang mga sistematikong batas ay maaring maging kasagutan sa paglikha ng sansinukob at kapaligiran, maari ding maging gabay ang mga ito sa mga ugnayang politikal, pangkabuhayan, at panlipunan.
 • 26. Inaakala nilang maipaliwanag ang mga bagay-bagay sa tulong ng analitikong pangangatuwiran. Tunay na malaki ang impluwensiya ng siyentipikong pag-iisip sa teoryang pampolitika
 • 27. ANG PAGPAPALIWANAG NI HOBBES TUNGKOL SA PAMAHALAAN Ginamit ni Thomas Hobbes ang ideya ng natural law upang isulong ang paniniwala na ang absolutong monarkiya ang pinakamahusay na uri ng pamahalaan. Pinaniwalaan niya na ang pagkakaroon ng kaguluhan ay likas sa tao kaya dito ay kailangan ng isang absolutong pinuno upang supilin ang ganitong mga pangyayari.
 • 29. Sa kaniyang psgpapaplimbag ng isinulat niyang aklat na “Leviathan” noong 1651 ay inilarawan niya ang isang lipunan na walang pinuno at ang possibleng maging direksiyon nito tungo sa magulong lipunan.
 • 30. Binigyan niya ng pagdidiin na ang tao ay kinakailangan pumasok sa isang kasunduan sa pamahalaan naa kailangan iwanan niyaang lahat ng kaniyang kalayaan at maging masunurin sa puno ng pamahalaan. Dahil sa kasunduang ito, pangangalagaan at protektahan ng pinuno ang kanyang nasasakupan. Di na bibigyan pa ng karapatang magrebelde ang mga tao, kahit pa hindi makatuwirang ang pamamalakad.
 • 31. PAGPAPAHAYAG NG BAGONG PANANAW NI LOCKE Isa pa sa kinilalang pilosopo sa England ay John Locke na may paniniwala kagaya ng kay Hobbes na kinakailangan magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng kanilang pinuno.
 • 33. Nguni’t naiiba siya sa paniniwala na ang tao sa kaniyang natural na kalikasan ay may karapatang mangatuwiran, may mataas na moral, at mayroong mga natural na karapatan ukol sa buhay, kalayaan, at pag-aari. Sinasabi niya na ang tao ay maaaring sumira sa kaniyang kasunduan sa pinuno kung ang pamahalaan ay di na kayang pangalagaan at ibigay ang kaniyang mga natural na karapatan. Binigyan diin din niya na kung ang tao ay gumagamit ng pangangatuwiran sila ay makarating sa pagbuo ng isang pamahalaan may mabisang pakikipag-ugnayan na maktutulong sa kanila ng pinuno
 • 34. Ang kaniyang mga ideya ay sinusulat niya noong 1689 sa pamamgitan ng lathalaing “Two Treatises of Government”. Ang kaniyang sulatin ay naging popular at nakaimpluwensiya sa kabuuan ng Europe at maging sa kolonya ng England, ang Kolonyang Amerikano. Ang ideya niya ang naging basehan ng mga Amerikano na lumaya sa pamumuno ng Great Britain. Ang Deklarasyon ng Kalayaan na sinusulat ni Thomas Jefferson ay naging mahalagaang sulatin sa paglaya ng Amerika sa mga Ingles.
 • 36. Ito ay halaw sa mga ideya ni Locke ukol sa kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng pamahlaan. Isa pa sa kinilalang pilosopo sa larangan ng politika ay ang Pranses na si Baron de Montesquieu na naniniwala sa ideya ng paghahati ng kapangyarihan sa isang pamahalaan. Hinati niya sa tatlong sangay ang pamahalaan: ang lehislatura na ang pangunahaing gawain ay ang pagbubuo sa batas; ang ehektibo na nagpapatupad ng batas, at ang hukuman na tumatayong tagahatol.
 • 38. Si Voltaire o Francois Marie Arouet, sa tunay na buhay at isa ring Pranses ay sumulat ng ilang mga lathalain laban sa Simbahan at Korteng Royal ng France. Ito ang naging dahilan ng kaniyang dalawang beses na pagkakabilanggo at nang lumaon siya pinatapon sa England. Pinagpatuloy niya ang pagsusulat sa England at binigyan niya ng pagpapahalaga ang pilosopiya ni Francis Bacon at sinyensiya ni Isaac Newton.
 • 40. ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL Taong 1700 at 1800 nang nagkaroon ng malalaking pagbabago sa aspektong agrikultura at industriya sa mga bansa sa Europe at sa United States. Ang transpormasyon na ito ay nakilala sa katawagang Rebolusyong Industriyal dahil pinalitan nito ang gawaing manwal sa mga kabukiran ng mga bansa, karagdagan kita at pamilihian ng kanilang mga yaring produkto. Maraming mga naninirahan sa mga kabukiran ang lumapit ng tirahan sa mga siyudad at namasukan sa mga industriya upang kumita nang malaki.
 • 42. ANG BAGONG URI NG REBOLUSYONG Ang tunog ng ingay ng mga tumatakbong makinarya sa isang pabrika ay bahagi ng tinatawag na Rebolusyong Industryal. Ito ang panahon na kung saan ang mga tao ay nagpasimula nang gumamit ng mga makabagong kagamitan gaya ng makinarya sa kanilang produksiyon. Nagkaroon ng malakilang pagbabago sa pamumuhay ng mga tao sa dahilang naging mabilis ang kanilang produksiyon at ito’y lumaki.
 • 43. Naging daan ito upang sila’y magkaroon ng malaking kita at mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Nagsimula ito noong 1760 na kung kailan nagkaroon ng mga bagong imbensiyon sa pansakahan ang nabuo at pinasimulan ang rebolusyong sa agrikultura.
 • 44. ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL -ang Great Britain ang nagpasimula dahil sa pagkakaroon nito ng maraming uling at iron na naging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika. Lumaganap ang kaniyang pakikipagkalakalan at ito ay naging dahilan ng pagiging matatag ng kaniyang kalakalan. Sinuportahan mabuti ng pamahalaan ang kalakalang ito sa pamamagitan ng pagtatag ng malakas na hukbong pandagat upang protektahan ang kanilang imperyo ng kalakal
 • 45. -noong taong 1760 ay pansimulan ang pagbabago sa pagprodyus ng tela sa Great Britain. Dati sa ilalim ng sistemang domestiko (domestic system) ang trabaho sa pagproprodyus ng tela ay ginagawa sa mga tahanan. Ang namumuhunang mangangalakal ay hinahati-hati ang trabaho sa mga pamilya sa kanilang lugar hanggang sa makabuo ng isang tapos na produkto na kaniya namang pinagbibili at pinatutuban. Nguni’t ang halaga ng tela ay mahal dahil sa ganitong sistema nga ng pabubuo na matagal. Ang mayayaman lamang ang may oportunidad na magkaroon ng maraming damit at ang paggamit ng kurtina at ilan pang gamit sa tahanan na gawa sa tela ay itinuturing na luho lanmang ng panahong iyon.
 • 46. -taong 1793 nang maimbento ng isang Amerikanong nagngangalang Eli Whitney ang cotton gin. Ito ay naktulong para maging madali ang panghihiwalay ng buto at iba pang mga materyal sa bulak na dati ay ginagawa ng halos 50 manggagawa. Dahil dito naging mabilis na ang nasabing proseso at nakatulong ito sa malaking produksiyon para sa paggawa ng tela sa United States.
 • 47. -dahil sa pag-iimbento ng maraming makinarya ay naging madali ang pagprodyus ng mga tela at naging mura na itong bilhin. Halimbawa ang makinang spinning jenny na nagpabilis sa paglalagay ng mga sinulid sa bukilya. Ang dating ginagawa ng walong manggagawa ay maari nang gawin ng isa na lamang sa tulong ng nagbanggit na makinarya.
 • 48. ANG PAGLAGO AT PAGLAKI NG REBOLUSYONG INDUSTRIAL Ang pagkakaimbento sa steam engine ay naging daan para maragdagan ang suplay ng enerhiya na magpapatakbo sa mga pabrika. Kaya mas marami pang mga sumusunod na imbensiyon na ginawa ang tao na karaniwang gawa sa bakal gaya ng mga makinarya sa bukid, baril, sasakyang dumaraan sa mga riles.
 • 49. Nakatulong ito sa mabilis na pagdadala ng mga produkto sa pamamgitan ng makabagong telekomunikasyon. Naging kilala ang pangalan ni Alexander Graham Bell bilang imbentor ng unang telepono at Thomas Alva Edison na nagpakilala ng lakas ng elektrisidad upang nang lumaon ay makatulong para ang isang buong komunidad ay malinawagan nito at patakbuhin pa ang mga makabago nilang kasangkapan
 • 51. Si Samuel B. Morse naman ay pinakilala ang telegrapo na nakatulong para makapagpadala ng mga mensahe sa mga kakilala, kaibigan, at kamag anakan sa ibang lugar. Ang Newcom Steam Engine at Watt Steam Engine na naimbento noong 1705 at 1760 na nakatulong sa pag- pump ng tubig na ginamit para makapagsuplay ng tubig na magbibigay ng enerhiyang hydroelectric na nagpapatakbo ng mga makianrya sa mga pabrika.
 • 53. EPEKTO NG INDUSTRIYALISMO Nagbago sa pamumuhay ng tao ang industriyalismo. Dumagsa sa lungsod ang mga taong taga-probinsiya. Nagdulot ito ng pagdami ng tao sa lungsod at naging squatter. Sa kawalan ng hanapbuhay marami ang naging palaboy. Maging ang mga bata ay napilitang magtrabaho.
 • 54. Isa ito sa naging nakabigat na suliraning panlipunan at pang-ekonomiya. Nagdulot din ito ng hidwaang pampolitika. Gayundin ang pagkaroon ng tinatawag na gitnang uri ng lipunan o middle class society. Nagbunga ito ng pagtatag ng mga unyong ng mga manggagawa hanggang noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo.
 • 55. Sa pag-unlad ng industriyalisasyong, higit pang nagsikap ang mga Kanluranin. Sa pananakop ng mga kolonya. Ito ay dahil sa pangangalaingan nila ng mga hilaw na sangkap na, nagbigay ng mga kolonya. Ito rin ang mga magsisilbing pamilihan ng kanilang mga produkto