SlideShare a Scribd company logo
ALMANYA ĠLE TÜRKĠYE ARASINDAKĠ ÖZEL
HUKUK ĠLĠġKĠLERĠNDEN DOĞAN DAVALAR
Y. S. Kaan Kalkan
Stuttgart/Istanbul

İstanbul Barosu Avrupa Birliği Hukuku Komisyonunca
düzenlenen panel
İstanbul, 11.12.2013
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013

1
Hakkımda

Y. S. Kaan Kalkan
Diem & Partner Rechtsanwälte Avukatlık Ortaklığı Stuttgart ve
Istanbul bürolarında avukat olarak görev yapmakta olup, İnşaat
ve Mimarlık Hukuku alanında (baro tarafından tanınan ve
verilen unvanla) uzman avukattır. Diem&Partner Avukatlık
Ortaklığı'nın Türkiye işlerinden sorumludur. Almanyada yatırımları
bulunan veya yatırım yapmak isteyen Türk ve diğer yabancı
şirketlere Almanya'da uluslararası hukuk
konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Almanya'da
faaliyet gösteren Türk girişimcilere Almanya'daki her türlü hukuki
sorunlarında yardımcı olmaktadır.
2
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Hakkımda

Alman Hukuku hakkında bilgiler için:

www.alman-hukuku.com

3
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
ALMANYA ĠLE TÜRKĠYE ARASINDAKĠ ÖZEL HUKUK
ĠLĠġKĠLERĠNDEN DOĞAN DAVALAR
Almanya’da açılan davalar
•
•
•
•
•

Almanya’dan yapılan tebligatlar
Sürelerin Önemi
Alman Usül Hukukun Önemli Unsurları
Müvekilerin dikkat etmesi gerekenler
Almanya’da Vekalet Ücretleri ve Mahkeme Harçları

Türkiyeden açılacak davalar
• Almanya’ya Yapılacak Tebligatlar
• Tanıma, Tenfiz ve Ġcra

4
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
ALMANYA VE TÜRKĠYE ARASINDAKĠ DAVALARIN
PRATĠKTE ÖNEMĠ
Almanya’da bulununan Türk Vatandaşları
Ithalat – İhracat artışı
Alman Şirketlerinde Çalışan Türkler
Türk Şirketleri için çalışan Almanlar
Türk şirketlerin Ar-Ge çalışmaları

İnternet/E-Ticaret
5
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
ÖNEMLĠ ALANLAR
Aile Hukuku
Ticari Konular (Ortaklık, Acentelik, Distribütörlük)
Üretim (Fason üretim)
Alım satım işlemleri gibi genel borç ilişkileri
Kira Hukuku
İnşaat Hukuku
İş Hukuku
Fikri ve Sınai Haklar (özellikle marka ve patent)
Haksız Rekabet
İnternet
İş hukuku
İhtiyati tedbir
6
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Almanya’da Açılan Davalar

7
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Almanyadan Türkiye’ye tebligat

8
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
TEBLĠGATIN DAYANAĞI
1965
tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi (Hukuki ve Ticari
Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı
Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme )

Alman Medeni Usul Kanunu (ZPO) m. 183

9
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Uygulamada sıklıkla görülen hatalar
Dikkate almamak
• Davalının gıyabında karar verilip, bu karar kesinleşebilir.

Avukatsız temsil
• Çoğu davalarda avukatın görevlendirilmesi zorunludur, avukat
imzası bulunmayan cevap dilekcesi dikkate alınmaz.
• Avukatla temsil zorunluluğuna uyulmaması halinde, yine davalının
gıyabında karar verilebilir.
• Kişilerin kendi yazdıkları beyanlar kabul anlamına gelen içerik
taşıyabilir.

10
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
TEBLĠGATIN GEÇERLĠLĠĞĠ VE REDDĠ
Tebligatın Lahey
gerekmektedir.

Sözleşmesi

kurallarına

göre

gerçekleşmesi

Geçersiz tebligatlar:
• Posta vasıtasıyla: Lahey anlaşmasına göre normal posta ile
tebligat da öngürülmüşse de Türkiye normal posta yolu ile
tebligata itiraz etmiştir.
• Tebligat konusu evrakların tercüme edilmesi gerekmektedir.
• Bu şekilde gerçekleşmeyen tebligatlar reddedilebilir.
Bunun dışında Türkiye’nin tebligat kurallarının uygulanması gerekir.

Tebligata itiraz edilmeden
halinde, itiraz hakkı düşer.

esas

hakkında

cevap

verilmesi

11
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Süreler ve Sürelerin Önemi

1. Önemli süre
Avukatın Atanması ve savunma bildirisi

12
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
SÜRELERĠN ÖNEMĠ

Yazılı ön hazırlık
Süre:
Yurtdışı tebligatlarda hakim takdirinde (m.
276 ZPO)
• Almanya içi tebligatlarda 2 Hafta
•

Süre uzatılamaz.

13
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
SÜRELERĠN ÖNEMĠ
Avukat ile temsil zorunluluğu bulunan davalarda savunma
bildirisi avukat tarafından yapılması gerekmektedir.
Süre içerisinde gereken bildiri yapılmaz ise, davalının
gıyabında aleyhine karar çıkabilir.
Savunma bildirinin içeriği oldukça kısa:
Avukat sadece davalıyı temsil ettiğini ve davalının kendisini
savunacağını bildirmelidir.

14
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Süreler ve Sürelerin Önemi

2. Önemli süre
Dava dilekcesine cevap süresi

15
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
SÜRELER VE SÜRELERĠN ÖNEMĠ

Cevap süresinde davaya karşılık
verilebilinir.
Süre talep üzerine uzatılabilinir
Cevap avukat temsili zorunluğu
olduğu durumlarda avukat
tarafından hazırlanması
gerekmektedir

16
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
SÜRELERĠN ÖNEMĠ
Avukat ile temsil zorunluluğu bulunan davalarda cevap
dilekçesinin avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir.
Süre içinde cevap verilmezse,
• Süresinden sonra yapılan sözlü veya yazılı beyanlar
reddolunabilir.
• Mahkeme derhal duruşma tarihi belirler.
• İddialar birdaha mahkeme tarafından dikkate alınmaz

17
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
SÜRELERĠN ÖNEMĠ
Davaya süresi içerisinde avukat aracılığıyla cevap verilmezse
mahkeme, davalıdan tebligata uygun bir adres belirtmesini
talep eder.
Mahkemeye tebligat adresinin verilmemesi halinde, tebligat
normal posta yolu ile yapılır ve gönderilmesini takip eden iki
hafta sonrasında tebliğ edilmiş sayılır.
• !!! Bu son derece tehlikeli olabilir: Almanyadan Türkiye posta iki
hafta dan uzun sürebilir!!!

Bu dava dilekçesinin ilk tebligatı için geçerli değildir, bu
durumda her halğkarda . Ancak sonraki tebligatlarda davalı
davadan haberdar olduğu için tebligatın şartları hafifletilir.
18
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
GIYABĠ KARAR
Şartları:
• Davanın usulüne göre açılmış olması(yetkili mahkeme vs.)
• Davacının giyabi karara ilişkin talebi (genel olarak dava
dilekçesinde talepte bulunulur)
• Davalının duruşmaya gelmemesi veya
• Yazılı ön hazırlık
verilmemesi

işlemlerinde

zamanında

müdafaa

yazısı

• Davacının iddialarının doğru olduğu varsayılarak talep ettiği
hukuki sonuçların kabulü

19
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
GIYABĠ KARAR
Sonuçları:
• Karar, davacı tarafından teminat yatırılmaksızın derhal icraya
konabilir.
• İki hafta içerisinde itiraz edilmezse karar kesinleşir.
• Davalı itirazda bulunsa da gıyabında verilen
kaynaklanan masrafları karşılamak zorundadır.

karardan

20
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
GIYABĠ KARAR
Gıyapta verilen karara itiraz:
• Davalı iki hafta içinde karara itiraz edebilir.
• İtiraz ile birlikte tüm itirazları ve iddiaları sunması gerekir

• Dava bu durumda devam eder.
• Ancak icraya devam edilebilir ve sadece davalının teminat
yatırması durumunda durdurulabilir.

• Ardından tekrar duruşmaya katılmaması halinde, hakkında ikinci
gıyabi karar çıkabilir. İkinci karara karşı itiraz hakkı
bulunmamaktadır.
21
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
SÜRELERĠN KAÇIRILMASI HALĠNDE BAġVURULACAK
YOLLAR
Savunma süresi beyanda bulunulmaması halinde gıyapta verilen
karara kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilebilir.
• İtiraz süresinde iddia ve delilerin sunulması gerekir.

Cevap dilekçesinin süresinin kaçırılması ardından gıyabi karar
verilmez. Ancak bu husus davalının idiaa ve itirazların
dinlenmemesinden dolayı çok daha kötü sonuçlar doğurabilir.
1. Gıyaba kaçış: Bilerek giyabi karar almak. Böylece kararın sonuçlarına
katlanmaya mecbur kalınır, ancak itiraz süresinde geç kalınan
iddialar yeniden mahkemeye sunulabilinir (tartışmalı)
2. Eğer alacak var ise: Karşı dava açmak. Böylece iddialar karşı dava
için ileri sürüldüğünde esas davadada dikkate alınır

22
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
ĠHTĠYATĠ TEDBĠR
Marka, haksız rekabet ve internet ortamında hak ihlahleri
konularındaönemli sıklıkla ihtiyati tedbir talep edilir.
Mahkemeler karşı tarafı dinlemeden tedbire hükmedebilir.
İhtiyati tedbir kararlarına itiraz etmek mümkündür. Kesin bir
süre öngürülmemiştir. Ancak tebliğinden itibaren hemen
harekete geçmek gerekir.

23
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Alman usul hukukunun temel ilkeleri

Tasarruf ilkesi – taraflar dava konusunu belirler
Taraflarca getirilme ilkesi – dava konusu olaylar taraflardan
sunulması gerekir.
Taleple bağlılık ilkesi
Hızlandırma ilkesi
Hukuki dinlenilme hakkı

24
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Alman usul hukukunun temel ilkeleri

Doğruyu söyleme yükümlülüğü
Usul ekonomisi ilkesi
Yargılamanın sevk ve idaresi
Hukukun uygulanması

25
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Alman usul hukukunun temel ilkeleri

Hukuki dinlenilme hakkı
Hakim ilk değerlendirmesini bildirebilir ve hatta bazı durumlarda
bildirmeye mecburdur.

Taraflar böylece hakimin ne düşündüğünü öğrenip karşılık verme
imkanı bulur.
Hakim görüşünü yazılı olarak veya duruşmada sözlü olarak ifade
eder.
Taraflar buna hemen cevap veremezse, hakim cevap için süre verir.
Bazı durumlarda bu istinaf yoluna başvurma nedeni olabilir
26
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
DAVA MASRAFLARI
Gider avansı

Yargılama masraflarının baştan ödenmesi gerekir. Masraf avansı
ödenmeden tebligat yapılmaz.
Islah durumunda da mahkeme masrafları baştan ödenir.
Dikkat edilecek husus: Zamanaşımı

Dava, zamanaşımını durdurmak için açılmış, ancak masraf avansı
yatırılmadığından tebligat yapılamamışsa, zamanaşımı durmaz. Adli
yardım talep edilir ise, zamanaşımı talebin karara bağlanmasına
kadar işlemez.
BilirkiĢi veya tanıklar için avans

Bilirkişi veya tanıklar için baştan avans alınmaz. Ancak bilirkişi atanır
ve tanık çağırılırsa avans istenir.
27
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Alacak davası türleri
Kural: Alacak somut olarak belirlenebiliyorsa, dava dilekçesinde tam
olarak belirtilmesi gerekmektedir.
İstisna: Kısmi dava
Tasarruf ilkesinden dolayı alacaklı daha az bir miktarı talep etme
hakkına sahiptir.
İstisna: Belirsiz alacak davası
Sadece istisna olarak geçerlidir.

28
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Alacak davası
Kural olarak alacak tümüyle talep edilir.

Mahkeme veya bilirkişi taleple bağlıdır, talebi
araştıramaz ve bildiremez. (talebe bağlılık ilkesi)

aşan

miktarı

Eğer hesaplanması zor olan bir alacak söz konusu ise, alacağın özel
bilirkişi yardımıyla veya başka yöntemler ile hesaplanması gerekir.
Eğer alacağın hesaplanması somut bir şekilde mümkün
değilse, talebi aşan bir alacağın ödenmesi yükümlülüğün tespiti
talep edilir. Ancak bu durumda alacağın nedenin talepte çok somut
bir şekilde belirtilmesi gerekir.

29
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Kısmi alacak davası

Alacağın bir kısmını talep etmek mümkündür.
Kısmi alacak davasında alacağın kesin miktarının açıkça belirtilmesi
gerekmemektedir (açık veya örtülü kısmi davası).
Son duruşma da dahil olmak üzere tüm dava süresi boyunce dava
her zaman ıslah edilebilir.

Yararı: Stratejik olarak fazla mahkeme masrafı ödemeden hukuki
sorunların hakkında ön görüş almak için veya yetkili mahkemenin
belirlenmesi amacıyla.
Sakıncası: Hakim veya bilirkişi hiçbir şekilde talebi aşan bir alacağın
söz konusu olup olmadığını bildirmez, tespit etmez ve hükme
bağlamaz. Sadece talep edilen alacağın mevcut olup olmadığını
araştırır.
30
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Kısmi alacak davasının sakıncaları

Davanın açılması ile sadece talep edilen kısmın zamanaşımı durur.
Davaya konu olmayan kısmın zamanaşımı süresi işlemeye devam
eder. Kalan kısım için zamanaşımı ancak zamanında yapılan ıslah ile
durdurulabilir.

31
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Belirsiz alacak davası
Sadece istisnai durumlarda açılabilir.
ġartlar: Alacağın somut olarak belirlenmesi imkansızsa veya alacak
mıktarı alacağın belirlenmesi için yapılacak iĢlemler alacağın
miktarına oranla olması
Maddi güç veya bir hesaplamanın zor olması bu anlamda orantısız
ve imkansız anlamına gelmez.
Başvurulan Haller: Manevi tazminat davaları, nafaka hesaplamaları
gibi mahkemenin takdir edeceği alacaklar.
Ancak belirsiz alacak davasında alacağın kaynaklandığı husus ve
hesaplanması için gereken bilgilerin mümkün olduğu kadar somut bir
şekilde mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Belirsiz alacak davasında alacak miktarının tespiti tümüyle
mahkemenin takdirine bırakılabilir ve ayrıca bir asgari sınırda
belirlenebilir.
32
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Davaların GidiĢatı

Dava ve cevap dilekcesi, vevaba cevap vs.
İlk Duruşma
Delier toplanması, keşif

Karar

33
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Davaların GidiĢatı

Duruşmanın gidişatı

Mahkeme dava konusunu taraflara özetleyerek açıklar.
İlk görüşlerini bildirir.
Hakim çoğu zaman tarafları vekilleri ile birlikte duraşmaya Çağırır.
Diyalog ve Tartışma karışımı bir atmosfer.

Hakim herzaman uzlaştırmaya çalışır

34
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Müvekkilin dikkat etmesi gerekenler

Avukata mümkün oldukça detaylı bilgiler verilmelidir

Almanya’da yargılama sırasında avukat ve hakimlerin dava
konusunu mahkeme dışında da görüşmeleri ve uzlaşma imkanlarını
değerlendirmeleri olağandır.

Yasa koyucunun ve hakimin amacı yargılama sırasında tarafları
davanın her aşamasında uzlaştırmaya çalıştırmaktır. Uzlaşmaya teşvik
amacıyla hem taraflar hem de avukatlar açısından bazı avantajlar
sağlanmıştır. Uzlaşma halinde mahkeme harçları düşmekte ve
avukatlar da ek ücrete hak kazanmaktadır.
35
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Mahkemelerin Yapısı

Sulh Hukuk Mahkemesi(Amtsgericht): 5000 EUR’ya kadar alacak
davaları ve belirlenen özel davalar.
.

Asliye Hukuk Mahkemesi(Landgericht): 5000 EUR’yu geçen davalar

İstinaf Mahkemesi (Oberlandesgericht): Asliye hukuk mahkemesi
kararlarına karşı başvurulacak mercii

Federal
Temyiz
Mahkemesi
(Bundesgerichtshof):
başvurmaların şartları oldukça ağırdir.

Temyize

36
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Alman avukatların vekalet ücretleri ve mahkeme
harçları (genel olarak dava masrafları)
Avukatların Ücretleri

Davalar için avukatların talep edebileceği asgari ücret kanun ile
belirlenmiştir.
Bu asgari ücret davanın değerine göre belirlenmektedir.
Asgari ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Tarafların
asgari ücret tarifesinin üzerinde avukatlık ücreti belirlemelerine engel
yoktur.
Asgari ücretin üzerindeki ücretlerin yazılı olarak kararlaştırılması
gerekir.

37
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Alman avukatların vekalet ücretleri ve mahkeme
harçları (genel olarak dava masrafları)
Mahkeme masrafları

Mahkeme harçları dava değerine (talep miktarına) bağlıdır.
Dava harçları peşinen ödenir.
Bilirkişi, tanık ve benzeri yargılama harçları gerektiğinde mahkeme
tarafından istenir.

Davanın sonunda tüm mahkeme masrafları asgari avukatlık ücreti de
dahil olmak üzere kaybeden tarafça ödenir.
Eğer dava kısmen kazanılırsa masraflar orana göre taraflar arasında
paylaştırılır.

38
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
ÖRNEKLERLE MASRAFLAR
20.000 EUR değerinde alacak davası
•

Mahkeme Masrafları:

1.035,00 EUR

•

Avukatlık Ücretleri:

1.855,00 EUR

•

Bu miktarlara Vergi, posta vs. eklenecektir.

Dava kaybedilirse toplam maliyet (karşı tarafın avukatlık ücreti de dahil):

5.497,00 EUR
İstinaf mahkemesine
eklenecektir:

başvurulması

halinde

•

Mahkeme masrafları:

Avukatlık Ücretleri:

2.077,60

•

masraflar

1.380,00 EUR

•

aşağıdaki

Toplam Masraf: 11.869,78
39

© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
ÖRNEKLERLE MASRAFLAR

EUR 100.000, alacak davası
•

Mahkeme Masrafları:

3.078,00 EUR

•

Avukatlık Ücretleri:

3.757,50 EUR

•

Bu miktarlara Vergi, posta vs. Eklenmeli

Dava kaybedilirse toplam maliyet (karşı tarafın avukatlık ücreti de dahil):

12.068,46 EUR
İstinaf mahkemesine
eklenecektir:

başvurulması

halinde

•

Mahkeme masrafları:

Avukatlık Ücretleri:

4.208,40

•

masraflar

4.104,00 EUR

•

aşağıdaki

Toplam Masraf: 26.236,06
40

© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
TÜRK MAHKEME KARARLARININ ALMANYA’DA TENFĠZĠ
Kararın kesinleşmesi
Kararın Türkiye’de icra edilebilir nitelikte olması
Belirlilik ve Açıklık
(Mahkeme içtihatlarına göre kabul edilen kararlar: Kanuni faize
atıf, vergi oranlarına atıf)
(Kabul edilmeyen kararlar: Miktar belrilenmeden ödenenin geri
ödenmesine dair karar)

41
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
TÜRK MAHKEME KARARLARININ ALMANYA’DA TENFĠZĠ
Karar veren mahkemenin uluslararası yetkili olması

Davanın
başlangıcında
davalının
dinlenmiş
olması
(zamanında ve usulüne uygun tebligat yapılmış olması şartı)
Almanyada derdestlik veya tenfiz edilecek kararla aksi yönde
kesin hüküm bulunmaması.

Kamu düzenine aykırılıkç
Karşılıklık

42
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
ĠSTANBUL OFĠSĠMĠZ
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merk. 187/5 (Locus Office)
34433 Galatasaray
Beyoğlu/ISTANBUL
Telefon: +90 212 247 48 11
Faks: +90 212 247 47 87
E-Mail: istanbul@diempartner.com

43
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
ALMANYA VE FRANSA OFĠSLERĠMĠZ
Stuttgart Merkez Ofisimiz

Hölderlinplatz 5
D-70193 Stuttgart
Telefon: + 49 (0) 711 228 54 50
Telefax: + 49 (0) 711 228 54 99
E-Mail: stuttgart@diempartner.com
Fransa - Lyon Ofisimiz
55 Boulevard des Brotteaux
F- 69006 Lyon
Telefon: + 33 (0) 426 84 24 34
Telefax: + 33 (0) 472 41 15 74
E-Mail: lyon@diempartner.com
44
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013
Ġlgi ve dikkatiniz için teĢekkürler
www.alman-hukuku.com

45
© DIEM Danışmanlık
Hizmetleri Avukatlık
Ortaklığı 2013

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNDEN DOĞAN DAVALAR

 • 1. ALMANYA ĠLE TÜRKĠYE ARASINDAKĠ ÖZEL HUKUK ĠLĠġKĠLERĠNDEN DOĞAN DAVALAR Y. S. Kaan Kalkan Stuttgart/Istanbul İstanbul Barosu Avrupa Birliği Hukuku Komisyonunca düzenlenen panel İstanbul, 11.12.2013 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013 1
 • 2. Hakkımda Y. S. Kaan Kalkan Diem & Partner Rechtsanwälte Avukatlık Ortaklığı Stuttgart ve Istanbul bürolarında avukat olarak görev yapmakta olup, İnşaat ve Mimarlık Hukuku alanında (baro tarafından tanınan ve verilen unvanla) uzman avukattır. Diem&Partner Avukatlık Ortaklığı'nın Türkiye işlerinden sorumludur. Almanyada yatırımları bulunan veya yatırım yapmak isteyen Türk ve diğer yabancı şirketlere Almanya'da uluslararası hukuk konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Almanya'da faaliyet gösteren Türk girişimcilere Almanya'daki her türlü hukuki sorunlarında yardımcı olmaktadır. 2 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 3. Hakkımda Alman Hukuku hakkında bilgiler için: www.alman-hukuku.com 3 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 4. ALMANYA ĠLE TÜRKĠYE ARASINDAKĠ ÖZEL HUKUK ĠLĠġKĠLERĠNDEN DOĞAN DAVALAR Almanya’da açılan davalar • • • • • Almanya’dan yapılan tebligatlar Sürelerin Önemi Alman Usül Hukukun Önemli Unsurları Müvekilerin dikkat etmesi gerekenler Almanya’da Vekalet Ücretleri ve Mahkeme Harçları Türkiyeden açılacak davalar • Almanya’ya Yapılacak Tebligatlar • Tanıma, Tenfiz ve Ġcra 4 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 5. ALMANYA VE TÜRKĠYE ARASINDAKĠ DAVALARIN PRATĠKTE ÖNEMĠ Almanya’da bulununan Türk Vatandaşları Ithalat – İhracat artışı Alman Şirketlerinde Çalışan Türkler Türk Şirketleri için çalışan Almanlar Türk şirketlerin Ar-Ge çalışmaları İnternet/E-Ticaret 5 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 6. ÖNEMLĠ ALANLAR Aile Hukuku Ticari Konular (Ortaklık, Acentelik, Distribütörlük) Üretim (Fason üretim) Alım satım işlemleri gibi genel borç ilişkileri Kira Hukuku İnşaat Hukuku İş Hukuku Fikri ve Sınai Haklar (özellikle marka ve patent) Haksız Rekabet İnternet İş hukuku İhtiyati tedbir 6 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 7. Almanya’da Açılan Davalar 7 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 8. Almanyadan Türkiye’ye tebligat 8 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 9. TEBLĠGATIN DAYANAĞI 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi (Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme ) Alman Medeni Usul Kanunu (ZPO) m. 183 9 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 10. Uygulamada sıklıkla görülen hatalar Dikkate almamak • Davalının gıyabında karar verilip, bu karar kesinleşebilir. Avukatsız temsil • Çoğu davalarda avukatın görevlendirilmesi zorunludur, avukat imzası bulunmayan cevap dilekcesi dikkate alınmaz. • Avukatla temsil zorunluluğuna uyulmaması halinde, yine davalının gıyabında karar verilebilir. • Kişilerin kendi yazdıkları beyanlar kabul anlamına gelen içerik taşıyabilir. 10 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 11. TEBLĠGATIN GEÇERLĠLĠĞĠ VE REDDĠ Tebligatın Lahey gerekmektedir. Sözleşmesi kurallarına göre gerçekleşmesi Geçersiz tebligatlar: • Posta vasıtasıyla: Lahey anlaşmasına göre normal posta ile tebligat da öngürülmüşse de Türkiye normal posta yolu ile tebligata itiraz etmiştir. • Tebligat konusu evrakların tercüme edilmesi gerekmektedir. • Bu şekilde gerçekleşmeyen tebligatlar reddedilebilir. Bunun dışında Türkiye’nin tebligat kurallarının uygulanması gerekir. Tebligata itiraz edilmeden halinde, itiraz hakkı düşer. esas hakkında cevap verilmesi 11 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 12. Süreler ve Sürelerin Önemi 1. Önemli süre Avukatın Atanması ve savunma bildirisi 12 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 13. SÜRELERĠN ÖNEMĠ Yazılı ön hazırlık Süre: Yurtdışı tebligatlarda hakim takdirinde (m. 276 ZPO) • Almanya içi tebligatlarda 2 Hafta • Süre uzatılamaz. 13 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 14. SÜRELERĠN ÖNEMĠ Avukat ile temsil zorunluluğu bulunan davalarda savunma bildirisi avukat tarafından yapılması gerekmektedir. Süre içerisinde gereken bildiri yapılmaz ise, davalının gıyabında aleyhine karar çıkabilir. Savunma bildirinin içeriği oldukça kısa: Avukat sadece davalıyı temsil ettiğini ve davalının kendisini savunacağını bildirmelidir. 14 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 15. Süreler ve Sürelerin Önemi 2. Önemli süre Dava dilekcesine cevap süresi 15 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 16. SÜRELER VE SÜRELERĠN ÖNEMĠ Cevap süresinde davaya karşılık verilebilinir. Süre talep üzerine uzatılabilinir Cevap avukat temsili zorunluğu olduğu durumlarda avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir 16 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 17. SÜRELERĠN ÖNEMĠ Avukat ile temsil zorunluluğu bulunan davalarda cevap dilekçesinin avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir. Süre içinde cevap verilmezse, • Süresinden sonra yapılan sözlü veya yazılı beyanlar reddolunabilir. • Mahkeme derhal duruşma tarihi belirler. • İddialar birdaha mahkeme tarafından dikkate alınmaz 17 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 18. SÜRELERĠN ÖNEMĠ Davaya süresi içerisinde avukat aracılığıyla cevap verilmezse mahkeme, davalıdan tebligata uygun bir adres belirtmesini talep eder. Mahkemeye tebligat adresinin verilmemesi halinde, tebligat normal posta yolu ile yapılır ve gönderilmesini takip eden iki hafta sonrasında tebliğ edilmiş sayılır. • !!! Bu son derece tehlikeli olabilir: Almanyadan Türkiye posta iki hafta dan uzun sürebilir!!! Bu dava dilekçesinin ilk tebligatı için geçerli değildir, bu durumda her halğkarda . Ancak sonraki tebligatlarda davalı davadan haberdar olduğu için tebligatın şartları hafifletilir. 18 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 19. GIYABĠ KARAR Şartları: • Davanın usulüne göre açılmış olması(yetkili mahkeme vs.) • Davacının giyabi karara ilişkin talebi (genel olarak dava dilekçesinde talepte bulunulur) • Davalının duruşmaya gelmemesi veya • Yazılı ön hazırlık verilmemesi işlemlerinde zamanında müdafaa yazısı • Davacının iddialarının doğru olduğu varsayılarak talep ettiği hukuki sonuçların kabulü 19 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 20. GIYABĠ KARAR Sonuçları: • Karar, davacı tarafından teminat yatırılmaksızın derhal icraya konabilir. • İki hafta içerisinde itiraz edilmezse karar kesinleşir. • Davalı itirazda bulunsa da gıyabında verilen kaynaklanan masrafları karşılamak zorundadır. karardan 20 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 21. GIYABĠ KARAR Gıyapta verilen karara itiraz: • Davalı iki hafta içinde karara itiraz edebilir. • İtiraz ile birlikte tüm itirazları ve iddiaları sunması gerekir • Dava bu durumda devam eder. • Ancak icraya devam edilebilir ve sadece davalının teminat yatırması durumunda durdurulabilir. • Ardından tekrar duruşmaya katılmaması halinde, hakkında ikinci gıyabi karar çıkabilir. İkinci karara karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. 21 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 22. SÜRELERĠN KAÇIRILMASI HALĠNDE BAġVURULACAK YOLLAR Savunma süresi beyanda bulunulmaması halinde gıyapta verilen karara kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilebilir. • İtiraz süresinde iddia ve delilerin sunulması gerekir. Cevap dilekçesinin süresinin kaçırılması ardından gıyabi karar verilmez. Ancak bu husus davalının idiaa ve itirazların dinlenmemesinden dolayı çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. 1. Gıyaba kaçış: Bilerek giyabi karar almak. Böylece kararın sonuçlarına katlanmaya mecbur kalınır, ancak itiraz süresinde geç kalınan iddialar yeniden mahkemeye sunulabilinir (tartışmalı) 2. Eğer alacak var ise: Karşı dava açmak. Böylece iddialar karşı dava için ileri sürüldüğünde esas davadada dikkate alınır 22 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 23. ĠHTĠYATĠ TEDBĠR Marka, haksız rekabet ve internet ortamında hak ihlahleri konularındaönemli sıklıkla ihtiyati tedbir talep edilir. Mahkemeler karşı tarafı dinlemeden tedbire hükmedebilir. İhtiyati tedbir kararlarına itiraz etmek mümkündür. Kesin bir süre öngürülmemiştir. Ancak tebliğinden itibaren hemen harekete geçmek gerekir. 23 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 24. Alman usul hukukunun temel ilkeleri Tasarruf ilkesi – taraflar dava konusunu belirler Taraflarca getirilme ilkesi – dava konusu olaylar taraflardan sunulması gerekir. Taleple bağlılık ilkesi Hızlandırma ilkesi Hukuki dinlenilme hakkı 24 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 25. Alman usul hukukunun temel ilkeleri Doğruyu söyleme yükümlülüğü Usul ekonomisi ilkesi Yargılamanın sevk ve idaresi Hukukun uygulanması 25 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 26. Alman usul hukukunun temel ilkeleri Hukuki dinlenilme hakkı Hakim ilk değerlendirmesini bildirebilir ve hatta bazı durumlarda bildirmeye mecburdur. Taraflar böylece hakimin ne düşündüğünü öğrenip karşılık verme imkanı bulur. Hakim görüşünü yazılı olarak veya duruşmada sözlü olarak ifade eder. Taraflar buna hemen cevap veremezse, hakim cevap için süre verir. Bazı durumlarda bu istinaf yoluna başvurma nedeni olabilir 26 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 27. DAVA MASRAFLARI Gider avansı Yargılama masraflarının baştan ödenmesi gerekir. Masraf avansı ödenmeden tebligat yapılmaz. Islah durumunda da mahkeme masrafları baştan ödenir. Dikkat edilecek husus: Zamanaşımı Dava, zamanaşımını durdurmak için açılmış, ancak masraf avansı yatırılmadığından tebligat yapılamamışsa, zamanaşımı durmaz. Adli yardım talep edilir ise, zamanaşımı talebin karara bağlanmasına kadar işlemez. BilirkiĢi veya tanıklar için avans Bilirkişi veya tanıklar için baştan avans alınmaz. Ancak bilirkişi atanır ve tanık çağırılırsa avans istenir. 27 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 28. Alacak davası türleri Kural: Alacak somut olarak belirlenebiliyorsa, dava dilekçesinde tam olarak belirtilmesi gerekmektedir. İstisna: Kısmi dava Tasarruf ilkesinden dolayı alacaklı daha az bir miktarı talep etme hakkına sahiptir. İstisna: Belirsiz alacak davası Sadece istisna olarak geçerlidir. 28 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 29. Alacak davası Kural olarak alacak tümüyle talep edilir. Mahkeme veya bilirkişi taleple bağlıdır, talebi araştıramaz ve bildiremez. (talebe bağlılık ilkesi) aşan miktarı Eğer hesaplanması zor olan bir alacak söz konusu ise, alacağın özel bilirkişi yardımıyla veya başka yöntemler ile hesaplanması gerekir. Eğer alacağın hesaplanması somut bir şekilde mümkün değilse, talebi aşan bir alacağın ödenmesi yükümlülüğün tespiti talep edilir. Ancak bu durumda alacağın nedenin talepte çok somut bir şekilde belirtilmesi gerekir. 29 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 30. Kısmi alacak davası Alacağın bir kısmını talep etmek mümkündür. Kısmi alacak davasında alacağın kesin miktarının açıkça belirtilmesi gerekmemektedir (açık veya örtülü kısmi davası). Son duruşma da dahil olmak üzere tüm dava süresi boyunce dava her zaman ıslah edilebilir. Yararı: Stratejik olarak fazla mahkeme masrafı ödemeden hukuki sorunların hakkında ön görüş almak için veya yetkili mahkemenin belirlenmesi amacıyla. Sakıncası: Hakim veya bilirkişi hiçbir şekilde talebi aşan bir alacağın söz konusu olup olmadığını bildirmez, tespit etmez ve hükme bağlamaz. Sadece talep edilen alacağın mevcut olup olmadığını araştırır. 30 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 31. Kısmi alacak davasının sakıncaları Davanın açılması ile sadece talep edilen kısmın zamanaşımı durur. Davaya konu olmayan kısmın zamanaşımı süresi işlemeye devam eder. Kalan kısım için zamanaşımı ancak zamanında yapılan ıslah ile durdurulabilir. 31 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 32. Belirsiz alacak davası Sadece istisnai durumlarda açılabilir. ġartlar: Alacağın somut olarak belirlenmesi imkansızsa veya alacak mıktarı alacağın belirlenmesi için yapılacak iĢlemler alacağın miktarına oranla olması Maddi güç veya bir hesaplamanın zor olması bu anlamda orantısız ve imkansız anlamına gelmez. Başvurulan Haller: Manevi tazminat davaları, nafaka hesaplamaları gibi mahkemenin takdir edeceği alacaklar. Ancak belirsiz alacak davasında alacağın kaynaklandığı husus ve hesaplanması için gereken bilgilerin mümkün olduğu kadar somut bir şekilde mahkemeye sunulması gerekmektedir. Belirsiz alacak davasında alacak miktarının tespiti tümüyle mahkemenin takdirine bırakılabilir ve ayrıca bir asgari sınırda belirlenebilir. 32 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 33. Davaların GidiĢatı Dava ve cevap dilekcesi, vevaba cevap vs. İlk Duruşma Delier toplanması, keşif Karar 33 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 34. Davaların GidiĢatı Duruşmanın gidişatı Mahkeme dava konusunu taraflara özetleyerek açıklar. İlk görüşlerini bildirir. Hakim çoğu zaman tarafları vekilleri ile birlikte duraşmaya Çağırır. Diyalog ve Tartışma karışımı bir atmosfer. Hakim herzaman uzlaştırmaya çalışır 34 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 35. Müvekkilin dikkat etmesi gerekenler Avukata mümkün oldukça detaylı bilgiler verilmelidir Almanya’da yargılama sırasında avukat ve hakimlerin dava konusunu mahkeme dışında da görüşmeleri ve uzlaşma imkanlarını değerlendirmeleri olağandır. Yasa koyucunun ve hakimin amacı yargılama sırasında tarafları davanın her aşamasında uzlaştırmaya çalıştırmaktır. Uzlaşmaya teşvik amacıyla hem taraflar hem de avukatlar açısından bazı avantajlar sağlanmıştır. Uzlaşma halinde mahkeme harçları düşmekte ve avukatlar da ek ücrete hak kazanmaktadır. 35 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 36. Mahkemelerin Yapısı Sulh Hukuk Mahkemesi(Amtsgericht): 5000 EUR’ya kadar alacak davaları ve belirlenen özel davalar. . Asliye Hukuk Mahkemesi(Landgericht): 5000 EUR’yu geçen davalar İstinaf Mahkemesi (Oberlandesgericht): Asliye hukuk mahkemesi kararlarına karşı başvurulacak mercii Federal Temyiz Mahkemesi (Bundesgerichtshof): başvurmaların şartları oldukça ağırdir. Temyize 36 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 37. Alman avukatların vekalet ücretleri ve mahkeme harçları (genel olarak dava masrafları) Avukatların Ücretleri Davalar için avukatların talep edebileceği asgari ücret kanun ile belirlenmiştir. Bu asgari ücret davanın değerine göre belirlenmektedir. Asgari ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Tarafların asgari ücret tarifesinin üzerinde avukatlık ücreti belirlemelerine engel yoktur. Asgari ücretin üzerindeki ücretlerin yazılı olarak kararlaştırılması gerekir. 37 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 38. Alman avukatların vekalet ücretleri ve mahkeme harçları (genel olarak dava masrafları) Mahkeme masrafları Mahkeme harçları dava değerine (talep miktarına) bağlıdır. Dava harçları peşinen ödenir. Bilirkişi, tanık ve benzeri yargılama harçları gerektiğinde mahkeme tarafından istenir. Davanın sonunda tüm mahkeme masrafları asgari avukatlık ücreti de dahil olmak üzere kaybeden tarafça ödenir. Eğer dava kısmen kazanılırsa masraflar orana göre taraflar arasında paylaştırılır. 38 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 39. ÖRNEKLERLE MASRAFLAR 20.000 EUR değerinde alacak davası • Mahkeme Masrafları: 1.035,00 EUR • Avukatlık Ücretleri: 1.855,00 EUR • Bu miktarlara Vergi, posta vs. eklenecektir. Dava kaybedilirse toplam maliyet (karşı tarafın avukatlık ücreti de dahil): 5.497,00 EUR İstinaf mahkemesine eklenecektir: başvurulması halinde • Mahkeme masrafları: Avukatlık Ücretleri: 2.077,60 • masraflar 1.380,00 EUR • aşağıdaki Toplam Masraf: 11.869,78 39 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 40. ÖRNEKLERLE MASRAFLAR EUR 100.000, alacak davası • Mahkeme Masrafları: 3.078,00 EUR • Avukatlık Ücretleri: 3.757,50 EUR • Bu miktarlara Vergi, posta vs. Eklenmeli Dava kaybedilirse toplam maliyet (karşı tarafın avukatlık ücreti de dahil): 12.068,46 EUR İstinaf mahkemesine eklenecektir: başvurulması halinde • Mahkeme masrafları: Avukatlık Ücretleri: 4.208,40 • masraflar 4.104,00 EUR • aşağıdaki Toplam Masraf: 26.236,06 40 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 41. TÜRK MAHKEME KARARLARININ ALMANYA’DA TENFĠZĠ Kararın kesinleşmesi Kararın Türkiye’de icra edilebilir nitelikte olması Belirlilik ve Açıklık (Mahkeme içtihatlarına göre kabul edilen kararlar: Kanuni faize atıf, vergi oranlarına atıf) (Kabul edilmeyen kararlar: Miktar belrilenmeden ödenenin geri ödenmesine dair karar) 41 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 42. TÜRK MAHKEME KARARLARININ ALMANYA’DA TENFĠZĠ Karar veren mahkemenin uluslararası yetkili olması Davanın başlangıcında davalının dinlenmiş olması (zamanında ve usulüne uygun tebligat yapılmış olması şartı) Almanyada derdestlik veya tenfiz edilecek kararla aksi yönde kesin hüküm bulunmaması. Kamu düzenine aykırılıkç Karşılıklık 42 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 43. ĠSTANBUL OFĠSĠMĠZ İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merk. 187/5 (Locus Office) 34433 Galatasaray Beyoğlu/ISTANBUL Telefon: +90 212 247 48 11 Faks: +90 212 247 47 87 E-Mail: istanbul@diempartner.com 43 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 44. ALMANYA VE FRANSA OFĠSLERĠMĠZ Stuttgart Merkez Ofisimiz Hölderlinplatz 5 D-70193 Stuttgart Telefon: + 49 (0) 711 228 54 50 Telefax: + 49 (0) 711 228 54 99 E-Mail: stuttgart@diempartner.com Fransa - Lyon Ofisimiz 55 Boulevard des Brotteaux F- 69006 Lyon Telefon: + 33 (0) 426 84 24 34 Telefax: + 33 (0) 472 41 15 74 E-Mail: lyon@diempartner.com 44 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013
 • 45. Ġlgi ve dikkatiniz için teĢekkürler www.alman-hukuku.com 45 © DIEM Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı 2013