SlideShare a Scribd company logo
DDEE LLAA AALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN AA LLAA CCUULLTTUURRAA IINNFFOORRMMAACCIIOONNAALL::
RROOLL DDEELL PPRROOFFEESSIIOONNAALL DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN
GGlloorriiaa PPoonnjjuuaann
FFaaccuullttaadd ddee CCoommuunniiccaacciióónn
UUnniivveerrssiiddaadd ddee LLaa HHaabbaannaa,, CCuubbaa
RREESSUUMMEENN
SSee aannaalliizzaann eennffooqquueess ccoonntteemmppoorráánneeooss ccoonn rreellaacciióónn aa llaa iimmppoorrttaanncciiaa yy aallccaannccee ddee llaa
llllaammaaddaa aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall.. SSee aannaalliizzaa ccóómmoo ppaarraa aallccaannzzaarr uunnaa ccuullttuurraa
iinnffoorrmmaacciioonnaall ssee ddeebbee ttrraannssiittaarr ppoorr llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall,, lloo qquuee eeqquuiivvaallee aa
ppllaanntteeaarr qquuee nnoo ppuueeddee eexxiissttiirr ccuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall ssiinn aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall.. SSee
pprreesseennttaa uunn eessbboozzoo ddee llaass ddiimmeennssiioonneess eessttrraattééggiiccaass eenn qquuee eessttooss pprroocceessooss ooccuurrrreenn
ddeessddee llaa eessccuueellaa hhaassttaa llaa ccoommuunniiddaadd//ssoocciieeddaadd..
SSee ccoonnssiiddeerraa eell rrooll ddeell pprrooffeessiioonnaall ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn,, ssuu eevvoolluucciióónn,, llooss ccaammbbiiooss qquuee ssee
hhaann vveenniiddoo mmaanniiffeessttaannddoo eenn ssuu aaccttuuaacciióónn pprrooffeessiioonnaall yy llooss nnuueevvooss rreettooss qquuee ddeebbee
aassuummiirr eenn llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn yy ccuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall ddee llaa ssoocciieeddaadd aa llaa qquuee ssiirrvvee..
SSee ppllaanntteeaann aallgguunnaass rreefflleexxiioonneess ffiinnaalleess ccoonn rreellaacciióónn aa llaa rreeppeerrccuussiióónn ddee eessttaa ddiimmeennssiióónn
eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llooss ppuueebbllooss,, llaass nnaacciioonneess,, yy llaa ppootteenncciiaacciióónn ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo eenn
ffuunncciióónn ddeell ddeessaarrrroolllloo iinntteeggrraall..
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
LLaass úúllttiimmaass ddééccaaddaass hhaann mmoossttrraaddoo uunnaa iinnccaallccuullaabbllee aavvaallaanncchhaa eenn llaa ggeenneerraacciióónn ddee
ccoonntteenniiddooss iinnffoorrmmaacciioonnaalleess,, eenn llaa mmuullttiipplliicciiddaadd ddee ccaannaalleess ppaarraa ssuu ttrraannssmmiissiióónn yy eenn
ppoorrttaaddoorreess ppaarraa ssuu ccoonnssuummoo//ccoonnsseerrvvaacciióónn..
SSee hhaabbllaa ddee uunnaa ssoobbrreeccaarrggaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn yy sseeggúúnn WWuurrmmaann11
eessttaa ssoobbrreeccaarrggaa ppuueeddee
ooccuurrrriirr ccuuaannddoo uunnaa ppeerrssoonnaa::
•• NNoo ccoommpprreennddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddiissppoonniibbllee
•• SSee ssiieennttaa ssoobbrreeccooggiiddaa ppoorr llaa ccaannttiiddaadd ddee iinnffoorrmmaacciióónn aa ccoommpprreennddeerr
•• NNoo sseeppaa ssii cciieerrttaa iinnffoorrmmaacciióónn eexxiissttee
•• NNoo sseeppaa ddóónnddee eennccoonnttrraarr uunnaa iinnffoorrmmaacciióónn
•• SSeeppaa ddoonnddee eennccoonnttrraarrllaa,, ppeerroo nnoo tteennggaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee aacccceeddeerr aa eellllaa..
SSeeggúúnn KKookkkkoonneenn22
,, eell ccoonncceeppttoo ““aallffaabbeettiizzaacciióónn”” ttiieennee ddiiffeerreenntteess ddiimmeennssiioonneess eenn llaa
aaccttuuaalliiddaadd.. DDeell ttrraaddiicciioonnaall qquuee ccoonnlllleevvaabbaa llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee lleeeerr yy eessccrriibbiirr,, ssee hhaa iiddoo
mmuullttiipplliiccaannddoo eenn ddiiffeerreenntteess vvaarriiaanntteess oo ttiippooss ddee aallffaabbeettiizzaacciióónn,, yy ppoorr eennddee,, ddee
aannaallffaabbeettiissmmoo::
•• aauuddiioovviissuuaall
•• ddiiggiittaall oo ccoommppuuttaacciioonnaall
•• mmuullttiimmeeddiiaall
•• ddee rreedd
•• ccuullttuurraall
•• bbiibblliiootteeccaarriiaa
•• iinnffoorrmmaacciioonnaall,, eettcc..
UUnn ccoonnjjuunnttoo ddee aauuttoorreess hhaa eennffooccaaddoo dduurraannttee aaññooss eessttooss tteemmaass yy hhaann ddeeffiinniiddoo eell
ccoonncceeppttoo AALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN IINNFFOORRMMAACCIIOONNAALL eenn ffoorrmmaa ddiiffeerreennttee::
aa.. HHaabbiilliiddaadd ppaarraa llooccaalliizzaarr,, eevvaalluuaarr,, yy uussaarr iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa aapprreennddeerr ddee ppoorr vviiddaa eenn
ffoorrmmaa iinnddeeppeennddiieennttee ((CCoommmmiissssiioonn oonn CCoolllleeggeess,, SSoouutthheerrnn AAssssoocciiaattiioonn ooff CCoolllleeggeess
aanndd SScchhoooollss ((SSAACCSS)).. CCrriitteerriiaa ffoorr AAccccrreeddiittaattiioonn,, 1100tthh
.. EEdd..,, DDeecc.. 11999966..
hhttttpp::////wwwwww..ssaaccss..oorrgg//ppuubb//ccoocc//ccrrii7700..hhttmm..
bb.. HHaabbiilliiddaaddeess ppaarraa rreeccoonnoocceerr ccuuaannddoo ssee nneecceessiittaa iinnffoorrmmaacciióónn yy ppaarraa llooccaalliizzaarr,,
eevvaalluuaarr,, uussaarr eeffiicciieenntteemmeennttee yy ccoommuunniiccaarr iinnffoorrmmaacciióónn eenn ssuuss ddiiffeerreenntteess ffoorrmmaattooss
((SSttaattee UUnniivveerrssiittyy ooff NNeeww YYoorrkk ((SSUUNNYY)) CCoouunncciill ooff LLiibbrraarryy DDiirreeccttoorrss.. IInnffoorrmmaattiioonn
LLiitteerraaccyy IInniittiiaattiivvee.. 3300.. SSeepptt.. 11999977.. hhttttpp::////oolliiss..ssyyssaaddmm..ssuunnyy..eeddyy//iillii//ffiinnaall..hhttmm..
cc.. NNuueevvoo aarrttee lliibbeerraall qquuee ssee eexxttiieennddee ddeessddee eell ccoonnoocceerr ccóómmoo uussaarr ccoommppuuttaaddoorraass yy
aacccceeddeerr aa iinnffoorrmmaacciióónn hhaassttaa llaa rreefflleexxiióónn ccrrííttiiccaa ddee llaa nnaattuurraalleezzaa ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn
eenn ssíí mmiissmmaa,, ssuu iinnffrraaeessttrruuccttuurraa ttééccnniiccaa,, yy ssuu ccoonntteexxttoo ssoocciiaall,, ccuullttuurraall yy ffiilloossóóffiiccoo aassíí
ccoommoo ssuu iimmppaaccttoo.. SShhaappiirroo,, JJ..JJ.. YY SS..KK.. HHuugghheess.. IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy aass aa LLiibbeerraall
AArrtt.. EEdduuccoomm RReevviieeww,, 33..22.. MMaarr//AApprr.. 11999966..
hhttttpp::////wwwwww..eedduuccaauussee..eedduu//ppuubb//eerr//rreevviieeww//rreevviieewwaarrttiicclleess//3311223311..hhttmmll..
dd.. LLaass hhaabbiilliiddaaddeess ppaarraa ssoolluucciioonnaarr pprroobblleemmaass iinnffoorrmmaacciioonnaalleess.. WWiissccoonnssiinn
EEdduuccaattiioonnaall MMeeddiiaa AAssssoocciiaattiioonn ((aaddooppttaaddoo ppoorr eell NNaattiioonnaall FFoorruumm ffoorr IInnffoorrmmaattiioonn
LLiitteerraaccyy ddee EE..UUnniiddooss)) PPoossiittiioonn SSttaatteemmeenntt oonn IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy.. 11999933..
hhttttpp::////wwwwww..aallaa..oorrgg//aaaassll//ppoossiittiioonnss//PPSS__iinnffoolliitt..hhttmmll..
ee.. LLaa hhaabbiilliiddaadd ppaarraa eennccoonnttrraarr,, eevvaalluuaarr,, uussaarr yy ccoommuunniiccaarr iinnffoorrmmaacciióónn eenn ttooddooss ssuuss
ffoorrmmaattooss.. WWoorrkk GGrroouupp oonn IInnffoorrmmaattiioonn CCoommppeetteennccee,, CCoommmmiissssiioonn oonn LLeeaarrnniinngg
RReessoouurrcceess aanndd IInnssttrruuccttiioonnaall TTeecchhnnoollooggyy ((CCLLRRIITT)),, CCaalliiffoorrnniiaa SSttaattee UUnniivveerrssiittyy ((CCSSUU))
ssyysstteemm.. IInnffoorrmmaattiioonn CCoommppeetteennccee iinn tthhee CCSSUU:: AA RReeppoorrtt.. DDeecc.. 11999955..
hhttttpp::////wwwwww..ccssuuppoommoonnaa..eedduu//lliibbrraarryy//IInnffooCCoommpp//ddeeffiinniittiioonn..hhttmmll..
ff.. LLaa ffuussiióónn oo llaa iinntteeggrraacciióónn ddee aallffaabbeettiizzaacciióónn bbiibblliiootteeccaarriiaa,, ccoommppuuttaacciióónn,, mmeeddiiaall,,
tteeccnnoollóóggiiccaa,, ééttiiccaa,, ppeennssaammiieennttoo ccrrííttiiccoo yy hhaabbiilliiddaaddeess ddee ccoommuunniiccaacciióónn.. WWoorrkk GGrroouupp
oonn IInnffoorrmmaattiioonn CCoommppeetteennccee,, CCoommmmiissssiioonn oonn LLeeaarrnniinngg RReessoouurrcceess aanndd IInnssttrruuccttiioonnaall
TTeecchhnnoollooggyy ((CCLLRRIITT)).. CCaalliiffoorrnniiaa SSttaattee UUnniivveerrssiittyy ((CCSSUU)) ssyysstteemm.. IInnffoorrmmaattiioonn
ccoommppeetteennccee iinn tthhee CCSSUU:: AA RReeppoorrtt.. DDeecc.. 11999955..
hhttttpp::////wwwwww..ccssuuppoommoonnaa..eedduu//lliibbrraarryy//IInnffooCCoommpp//ddeeffiinniittiioonn..hhttmmll..
EELL PPRROOCCEESSOO DDEE AALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN EENN LLAA AACCTTUUAALLIIDDAADD
SSii bbiieenn llaa hhuummaanniiddaadd nnoo ppuueeddee aabbaannddoonnaarr llooss eessffuueerrzzooss ppaarraa aasseegguurraarr llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn
ttrraaddiicciioonnaall ((qquuee aaúúnn ddeebbee sseerr oobbjjeettoo ddee aatteenncciióónn ppoorr eennccoonnttrraarrssee aallttííssiimmaass cciiffrraass ddee
aannaallffaabbeettooss eenn llaa ccaassii ttoottaalliiddaadd ddeell mmuunnddoo)),, oottrrooss eessffuueerrzzooss ssee aaddooppttaann ppaarraa ppooddeerr
eennffrreennttaarr,, eenn llaa llllaammaaddaa SSoocciieeddaadd ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn,, eell nnuueevvoo ttiippoo ddee aannaallffaabbeettiissmmoo
qquuee ssee oorriiggiinnaa pprroodduuccttoo ddeell ddeessaarrrroolllloo ddee llooss mmeeddiiooss tteeccnnoollóóggiiccooss ccoonn qquuee ssee aacccceeddee,,
ccoonnssuummee yy ddiissttrriibbuuyyee iinnffoorrmmaacciióónn aassíí ccoommoo ddee llaa mmuullttiipplliicciiddaadd ddee iinnffoorrmmaacciioonneess qquuee ssee
eemmiitteenn ppoorr sseegguunnddoo..
SSeeggúúnn SSkkoovviirraa33
uunnaa ppeerrssoonnaa qquuee ssee ccoonnssiiddeerree aallffaabbeettiizzaaddaa ddeebbee sseerr ccaappaazz ddee::
•• LLooccaalliizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn qquuee nneecceessiittaa
•• DDeetteerrmmiinnaarr llaa rreelleevvaanncciiaa yy eexxaaccttiittuudd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn
•• AApplliiccaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn llaa ssoolluucciióónn ddee ssuuss pprroobblleemmaass yy eenn llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess
EEll pprrooppiioo KKookkkkoonneenn ccoonnssiiddeerraa qquuee ppaarraa eelllloo rreeqquuiieerree aapprrooppiiaarrssee ddee cciieerrttaass hhaabbiilliiddaaddeess,,
yy qquuee eell ccoonncceeppttoo aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall eess uunn ccoonncceeppttoo ppaarraagguuaass ddee oottrraass
aallffaabbeettiizzaacciioonneess ccoommoo llaass mmeenncciioonnaaddaass eenn llaass ddiimmeennssiioonneess ddee eessttee pprrooppiioo aauuttoorr,,
mmeenncciioonnaaddaass aall pprriinncciippiioo ddee eessttee ttrraabbaajjoo.. EEss ddeecciirr,, ttooddaass eessaass ddiimmeennssiioonneess ddee
aallffaabbeettiizzaacciióónn rreeqquuiieerreenn ddee hhaabbiilliiddaaddeess tteeccnnoollóóggiiccaass,, ccuuaannddoo eenn rreeaalliiddaadd llaa ssoocciieeddaadd
mmooddeerrnnaa oobblliiggaa nnoo ssóólloo aa ccoonnttaarr ccoonn ééssttaass,, ssiinnoo ccoonn oottrraass ccoommoo llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn
ccuullttuurraall ee iinntteelleeccttuuaall qquuee llee ppeerrmmiittaann mmaanneejjaarr eessttaass oottrraass hhaabbiilliiddaaddeess tteeccnnoollóóggiiccaass..
HHaabbeerrmmaass..44
,, yy LLiinnnnaakkyyllaa55
hhaann ttoommaaddoo eell eennffooqquuee ttrraaddiicciioonnaall yy eessttee nnuueevvoo eennffooqquuee yy
hhaann ddeeffiinniiddoo eessttaa nnuueevvaa aallffaabbeettiizzaacciióónn ccoommoo aallggoo ttééccnniiccoo ee iinnssttrruummeennttaall;; ccoommoo aallggoo
ffuunncciioonnaall qquuee ffaacciilliittaa llaa ccoommpprreennssiióónn ccuullttuurraall yy llaa ccoommuunniiccaacciióónn;; aassíí ccoommoo aallggoo ccrrííttiiccoo,,
eemmaanncciippaattoorriioo yy lliibbeerraaddoorr qquuee aappooyyaa llaa eevvaalluuaacciióónn ppeerrssoonnaall yy ccrrííttiiccaa ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo,,
ccoonnssttiittuuyyeennddoo uunn pprreerrrreeqquuiissiittoo ppaarraa llooss eessttuuddiiooss aaccaaddéémmiiccooss yy llaa iinnvveessttiiggaacciióónn..
SShhaappiirroo yy HHuugghheess66
hhaann sseeññaallaaddoo llooss rreeqquuiissiittooss ppaarraa llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn eenn llaa eedduuccaacciióónn
ssuuppeerriioorr ddee llaa ssiigguuiieennttee ffoorrmmaa::
•• AAllffaabbeettiizzaacciióónn iinnssttrruummeennttaall ((aaqquueellllaa qquuee ppeerrmmiittee uussaarr llaass hheerrrraammiieennttaass
ccoonncceeppttuuaalleess ddee llaa tteeccnnoollooggííaa iinnffoorrmmaacciioonnaall aaccttuuaall))
•• AAllffaabbeettiizzaacciióónn aacceerrccaa ddee llooss rreeccuurrssooss ((hhaabbiilliiddaadd yy ccoommpprreennssiióónn ddee ffoorrmmaass,,
ffoorrmmaattooss,, uubbiiccaacciióónn yy mmééttooddooss ddee aacccceessoo aa llooss rreeccuurrssooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn,,
pprriinncciippaallmmeennttee llooss qquuee ssee eennccuueennttrraann eenn rreedd))
•• AAllffaabbeettiizzaacciióónn ssoocciioo--eessttrruuccttuurraall ((ccoonnoocceerr ccóómmoo ssee pprroodduuccee llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn llaa
ssoocciieeddaadd,, ccuuaalleess ssoonn llooss pprroodduuccttoorreess,, yy qquuéé ttiippoo ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppuueeddee eessppeerraarrssee
ddee ccaaddaa ccuuááll))
•• AAllffaabbeettiizzaacciióónn iinnvveessttiiggaattiivvaa ((hhaabbiilliiddaadd ppaarraa uussaarr llaass hheerrrraammiieennttaass bbaassaaddaass eenn
TTeeccnnoollooggííaa ddee IInnffoorrmmaacciióónn qquuee ssoonn rreelleevvaanntteess ppaarraa llaa iinnvveessttiiggaacciióónn mmooddeerrnnaa))
•• AAllffaabbeettiizzaacciióónn ppaarraa ppuubblliiccaarr ((hhaabbiilliiddaadd ppaarraa ffoorrmmaatteeaarr yy ppuubblliiccaarr llaass iiddeeaass qquuee ssee
oorriiggiinnaann ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn,, ttaannttoo eenn ffoorrmmaa tteexxttuuaall,, eelleeccttrróónniiccaa oo mmuullttiimmeeddiiaall))
•• AAllffaabbeettiizzaacciióónn eenn tteeccnnoollooggííaass eemmeerrggeenntteess ((hhaabbiilliiddaadd ppaarraa aaddaappttaarrssee,, ccoommpprreennddeerr,,
eevvaalluuaarr llaa tteeccnnoollooggííaa eemmeerrggeennttee yy nnoo sseerr pprriissiioonneerroo ddee hheerrrraammiieennttaass oo rreeccuurrssooss
oobbssoolleettooss))
•• AAllffaabbeettiizzaacciióónn ccrrííttiiccaa ((hhaabbiilliiddaadd ppaarraa eevvaalluuaarr eenn ffoorrmmaa ccrrííttiiccaa,, llaass ffoorrttaalleezzaass,, llíímmiitteess,,
bbeenneeffiicciiooss yy ccoossttooss hhuummaannooss,, iinntteelleeccttuuaalleess yy ssoocciiaalleess ddee llaa tteeccnnoollooggííaa ddee
iinnffoorrmmaacciióónn))..
LLaannggffoorrdd77
ccuueessttiioonnaa ssii eessttaammooss aannttee uunn pprroocceessoo yy nnoo aannttee uunn ccoonncceeppttoo.. AAssiimmiissmmoo
ccoonnssiiddeerraa qquuee ssee ttrraattaa ddee uunn ccoonnjjuunnttoo ddee hhaabbiilliiddaaddeess eesseenncciiaalleess qquuee ssee vviinnccuullaann aa llaass
pprrááccttiiccaass qquuee ssee ddeessaarrrroollllaann aa nniivveell ddee aauullaa ppoorr lloo qquuee eessttáá bbaajjoo eell ddoommiinniioo ddee
pprrooffeessoorreess yy eell ssiisstteemmaa eedduuccaacciioonnaall eenn ggeenneerraall.. EEss ppoorr eessoo,, rraazzoonnaa,, qquuee ssee
ssoobbrreeeennttiieennddee qquuee llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall ssee ddeessaarrrroollllaa ppoorr llaa ccoonnttrriibbuucciióónn ddeell
mmaaeessttrroo yy ddeell bbiibblliiootteeccaarriioo yy nnoo ppoorr eell ccuurrrriiccuulluumm eenn ggeenneerraall.. EEss ddeecciirr,, eessttoo ssee ddeebbee
ccoorrrreessppoonnddeerr ccoonn llooss nnuueevvooss eennffooqquueess ppeeddaaggóóggiiccooss qquuee rriiggeenn llooss ccaammbbiiooss ccuurrrriiccuullaarreess..
EEvviiddeenntteemmeennttee,, eessttooss ccoonncceeppttooss eessttáánn mmaarrccaaddooss ppoorr eell ddeessaarrrroolllloo ssoocciiaall,, yy rreessppoonnddeerráánn
aa llaass nneecceessiiddaaddeess yy rreeaalliiddaaddeess ddee ccaaddaa mmoommeennttoo eenn qquuee ssee aannaalliicceenn.. EEll ccoonnttiinnuuuumm
ddeell ddeessaarrrroolllloo ssoocciiaall ccoonnlllleevvaarráá aall ssuurrggiimmiieennttoo ddee nnuueevvaass ddiimmeennssiioonneess ddee aallffaabbeettiizzaacciióónn
nnii ssiiqquuiieerraa aaúúnn iiddeennttiiffiiccaaddooss..
DDEE AALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN IINNFFOORRMMAACCIIOONNAALL AA CCUULLTTUURRAA IINNFFOORRMMAACCIIOONNAALL
DDuurraannttee llooss aaññooss ´´7700 ssee aammpplliióó eell ccoonncceeppttoo ““ccuullttuurraa”” ccoonnssiiddeerráánnddoolloo ccoommoo uunn
ccoommpplleejjoo ddee eessttrraatteeggiiaass ppoorr mmeeddiioo ddee llaass ccuuaalleess uunnaa ssoocciieeddaadd iinntteennttaa mmaaxxiimmiizzaarr ssuu
aaddaappttaacciióónn aall aammbbiieennttee ffííssiiccoo.. AAssíí llaa ccuullttuurraa eess ccoonnssiiddeerraaddaa ccoommoo uunn ssiisstteemmaa ddee
rreettrrooaalliimmeennttaacciióónn eenn llooss qquuee llaass aaccttiivviiddaaddeess nnoo pprroodduuccttiivvaass ssiirrvveenn aa llaass ffuunncciioonneess
aaddaappttaattiivvaass..
SSoocciieeddaadd yy ccuullttuurraa ssee iinntteerrrreellaacciioonnaann mmeeddiiaannttee uunn ccoommppoorrttaammiieennttoo ccuullttuurraall.. SSii llaa
ssoocciieeddaadd eess ccoonnssiiddeerraaddaa ccoommoo uunn ccoonnjjuunnttoo oorrggaanniizzaaddoo ddee iinnddiivviidduuooss ccoonn ffoorrmmaa ddee vviiddaa
ddaaddaa,, llaa ccuullttuurraa eess eessaa ffoorrmmaa ddee vviiddaa.. SSii llaa ccuullttuurraa eess ccoonnssiiddeerraaddaa ccoommoo uunn aaggrreeggaaddoo
ddee rreellaacciioonneess ssoocciiaalleess,, llaa ccuullttuurraa eess eell ccoonntteenniiddoo ddee eessaass rreellaacciioonneess.. SSoocciieeddaadd hhaaccee
eessppeecciiaall éénnffaassiiss eenn eell ccoommppoorrttaammiieennttoo hhuummaannoo,, eell aaggrreeggaaddoo ddee ppeerrssoonnaass yy llaass
rreellaacciioonneess eennttrree eessttaass.. CCuullttuurraa hhaaccee eessppeecciiaall rreeffeerreenncciiaa aall ccoommppoonneennttee ddee llooss rreeccuurrssooss
aaccuummuullaaddooss,, ttaannttoo iinnmmaatteerriiaalleess ccoommoo mmaatteerriiaalleess,, qquuee eell ppuueebblloo hheerreeddaa,, eemmpplleeaa,,
ttrraannssmmuuttaa,, iinnccrreemmeennttaa yy ttrraannssmmiittee..
TTooddooss llooss aassppeeccttooss ddee ccuuaallqquuiieerr rrooll ssoocciiaall ppuueeddeenn sseerr ddeessccrriittooss eenn ttéérrmmiinnooss ddee
iiddeennttiiddaadd ggrruuppaall,, ssoocciiaalliizzaacciióónn yy//oo jjeerraarrqquuííaa.. CCaaddaa uunnaa ddee eessttaass ccaatteeggoorrííaass ddee
rroolleess ppuueeddee sseerr ddeessccrriittaa eenn ttéérrmmiinnooss ddee ppaattrroonneess ""ffiijjooss"" ddee aacccceessoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn
ssoocciiaall.. LLaa iinnffoorrmmaacciióónn,, eenn ssíí mmiissmmaa,, aaffeeccttaa ddee uunnaa mmaanneerraa uu oottrraa aa ttooddooss llooss
ccoommppoonneenntteess ddee llooss ssiisstteemmaass ssoocciiaalleess aall pprroovvooccaarr yy aaccoommppaaññaarr aall ccaammbbiioo,,
rreeggeenneerráánnddoolloo uunnaa yy oottrraa vveezz yy,, aall eessttaarr pprreesseennttee yy sseerr ddeetteerrmmiinnaannttee eenn llooss pprroocceessooss
ddee iinntteerraacccciióónn ssoocciiaall.. CCuullttuurraa eess iinnffoorrmmaacciióónn yy llaa ttrraannssffeerreenncciiaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn oo
mmaanniippuullaacciióónn ddee llaa mmiissmmaa ddeeffiinnee llaass rreellaacciioonneess ssoocciiaalleess qquuee ffoorrmmaann llaa eessttrruuccttuurraa ddee llaa
ssoocciieeddaadd yy vviicceevveerrssaa,, llaa eessttrruuccttuurraa ssoocciiaall ddeetteerrmmiinnaa llaa ccuullttuurraa aall pprrooppoorrcciioonnaarr eell mmaarrccoo
eenn qquuee ssee pprroodduuccee oo ssee ccoommuunniiccaa..88
CCuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall,, ppoorr ttaannttoo,, ccoonnssttiittuuyyee uunnaa ccaatteeggoorrííaa jjeerráárrqquuiiccaammeennttee ssuuppeerriioorr aa
llaa ddee aallffaabbeettiissmmoo iinnffoorrmmaacciioonnaall.. EEll pprroocceessoo ccoonnttiinnuuoo ddee aallffaabbeettiizzaacciióónn,, ccrreeaa eessee
ppaattrróónn qquuee pprroovvooccaa uunnaa ccoonnssttaannttee aapprrooxxiimmaacciióónn aall ccaammbbiioo,, eessaa ccuullttuurraa.. CCrreeaarr,,
pprroovvooccaarr eessaass rreellaacciioonneess ssoocciiaalleess,, eess iinnddiissppeennssaabbllee ppaarraa mmaassiiffiiccaarr llaass ccoonnddiicciioonneess qquuee
vvaayyaann sseemmbbrraannddoo llaass ccoonnddiicciioonneess ddoonnddee ddeetteerrmmiinnaaddooss aaccttoorreess ppuueeddeenn eejjeerrcceerr llaa
ffuunncciióónn ddee aaggeenntteess ddee ccaammbbiioo..
EESSTTRRAATTEEGGIIAASS PPAARRAA CCAAMMBBIIOOSS
aa.. llaa CCuullttuurraa EEssccoollaarr
EEssttuuddiiooss rreeaalliizzaaddooss eenn 882200 eessccuueellaass ppúúbblliiccaass ddee IIlllliinnooiiss,, EEssttaaddooss UUnniiddooss,, mmuueessttrraann qquuee
llooss íínnddiicceess ddee mmoottiivvaacciióónn ddee llooss eessttuuddiiaanntteess ssoonn mmááss eelleevvaaddooss eenn aaqquueellllaass eessccuueellaass
qquuee mmuueessttrraann uunnaa ccuullttuurraa mmááss ffuueerrttee.. ““EEssttooss rreessuullttaaddooss ssoonn ccoonnssiisstteenntteess ccoonn oottrrooss
hhaallllaazzggooss qquuee ssuuggiieerreenn qquuee llaa iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee uunnaa ccllaarraa mmiissiióónn,, vviissiióónn ccoommppaarrttiiddaa yy
mmeettaass qquuee aabbaarrccaann ttooddaa llaa eessccuueellaa,, pprroommuueevveenn mmeejjoorreess llooggrrooss ppoorr ppaarrttee ddee llooss
eessttuuddiiaanntteess””..99
DDeessddee llaass eeddaaddeess mmááss tteemmpprraannaass,, llooggrraarr qquuee ddeennttrroo ddee eessaa ccuullttuurraa,, pprriimmee llaa
oorriieennttaacciióónn hhaacciiaa llaa iinnnnoovvaacciióónn,, hhaacciiaa eell ccaammbbiioo,, hhaacciiaa eell aapprreennddiizzaajjee,, ccoonnssttiittuuyyeenn
ffuueerrzzaass iinnddiissccuuttiibblleess qquuee ccoonndduucceenn aa ccrreeaarr hháábbiittooss ddee ccoonnssuullttaa ddee lliitteerraattuurraa,, ddee
iinnffoorrmmaacciióónn.. LLooss hháábbiittooss ddee lleeccttuurraa qquuee ssee ccrreeaann ddeessddee eessttaass ééppooccaass ccrreeaann llaass bbaasseess
qquuee ppeerrmmiittiirráánn uunnaa mmaayyoorr ccuullttuurraa ggeenneerraall yy uunnaa mmaayyoorr iinncclliinnaacciióónn hhaacciiaa llaa bbúússqquueeddaa
ddee rreessppuueessttaass eenn llaass ffuueenntteess yy rreeccuurrssooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn..
bb.. NNuueevvooss eennffooqquueess eenn llaa eedduuccaacciióónn ssuuppeerriioorr
LLaass tteennddeenncciiaass aaccttuuaalleess ssoossttiieenneenn ccaammbbiiooss pprrooffuunnddooss eenn llooss ssiisstteemmaass eedduuccaacciioonnaalleess,,
ssoobbrree ttooddoo,, aa ppaarrttiirr ddeell tteerrcceerr nniivveell.. LLaa eedduuccaacciióónn oorriieennttaaddaa hhaacciiaa eell aalluummnnoo,,
ppaauullaattiinnaammeennttee iirráá ddaannddoo ppaassoo aa uunn nnuueevvoo eennffooqquuee,, yyaa pprraaccttiiccaaddoo eenn mmuucchhaass
UUnniivveerrssiiddaaddeess ddeell pprriimmeerr mmuunnddoo.. SSee iirráá iimmppoonniieennddoo uunnaa oorriieennttaacciióónn hhaacciiaa eell
aauuttooeessttuuddiioo yy llaa eennsseeññaannzzaa aassiissttiiddaa.. EEssttooss nnuueevvooss eennffooqquueess ddeemmaannddaann
iirrrreemmeeddiiaabblleemmeennttee uunnaa ppoossiicciióónn ddiiffeerreennttee ddee llooss aalluummnnooss hhaacciiaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy
pprroovvooccaann uunnaa oorriieennttaacciióónn pprriinncciippaall hhaacciiaa eell ccoonnssuummoo ddee iinnffoorrmmaacciióónn.. EEssttoo qquuiieerree ddeecciirr
qquuee ssii bbiieenn hhaassttaa eell pprreesseennttee,, llooss eessttuuddiiaanntteess hhaann ssiittuuaaddoo eenn uunnaa pprriimmeerraa pprriioorriiddaadd ssuu
aassiisstteenncciiaa aa ccllaasseess,, yy aall ccoonnttaaccttoo ddiirreeccttoo ccoonn eell pprrooffeessoorr;; ééssttoo,, ppaauullaattiinnaammeennttee ddeebbeerráá
ddaarr ppaassoo aa uunn eessttuuddiioo mmááss iinnddeeppeennddiieennttee,, aa uunn mmaayyoorr ccoonnssuummoo ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, aa
pprroovvooccaarr uunnaa ccoonndduuccttaa mmááss oorriieennttaaddaa aa llaa ccrreeaattiivviiddaadd yy ddeessaarrrroolllloo ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo aa
ppaarrttiirr ddee uunnaa mmaayyoorr iinntteeggrraacciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccoonn llaass ppootteenncciiaalliiddaaddeess ddeell
iinnddiivviidduuoo..
EEnn aallgguunnooss ppaaíísseess ssee hhaann eessttaabblleecciiddoo rreeddeess ddee aacccceessoo aa llooss rreeccuurrssooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn,,
bbaajjoo nnuueevvooss mmooddeellooss.. DDee llaa bbiibblliiootteeccaa ccoommppuueessttaa ppoorr ffoonnddooss iimmpprreessooss eenn ppaappeell,, ssee
hhaa iiddoo ppaassaannddoo aa uunnaa ccaaddeennaa ddee ssuummiinniissttrroo ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppoorr ccaannaalleess eelleeccttrróónniiccooss..
EEnn eessppaacciiooss mmaass ddeessaarrrroollllaaddooss ssee mmaannttiieenneenn llooss llllaammaaddooss ““ccoollaabboorraattoorriiooss”” ddoonnddee
mmeeddiiaannttee tteeccnnoollooggííaa yy uunn ttrraabbaajjoo ccoollaabboorraattiivvoo aappooyyaaddoo eenn llaa ccoommppuuttaacciióónn,, ssee hhaann iiddoo
eessttaabblleecciieennddoo eessppaacciiooss ddoonnddee ccoommuunniiddaaddeess cciieennttííffiiccaass ccoonndduucceenn ssuuss iinnvveessttiiggaacciioonneess,,
rreeaalliizzaann rreeuunniioonneess vviirrttuuaalleess yy ccoommppaarrtteenn ccoonnoocciimmiieennttooss.. EEnn eessttooss mmooddeellooss llaass
bbiibblliiootteeccaass ddiiggiittaalleess ooccuuppaann uunn eessppaacciioo eenn eell aammbbiieennttee vviirrttuuaall..1100
LLaass tteennddeenncciiaass iiddeennttiiffiiccaann llaa ccrreeaacciióónn ppaauullaattiinnaa ddee aammbbiieenntteess ttoottaallmmeennttee oorriieennttaaddooss aall
ccoonnoocciimmiieennttoo,, ddoonnddee ssee iinntteerrrreellaacciioonneenn llooss ccaannaalleess ddee ppuubblliiccaacciióónn yy ddiissttrriibbuucciióónn ddee
iinnffoorrmmaacciióónn mmooddeerrnniizzaaddooss,, llooss mmeeddiiooss ddee ccoommuunniiccaacciióónn,, yy llaass iinnssttiittuucciioonneess ddee
iinnffoorrmmaacciióónn ddee nnuueevvoo ttiippoo..
EEssttee ccaammbbiioo eenn llooss pprroocceessooss ppeeddaaggóóggiiccooss mmooddiiffiiccaarráá llaa ccoonndduuccttaa ddee llooss eessttuuddiiaanntteess,,
qquuee lleess ppeerrmmiittiirráá::1111
•• CCoonnoocceerr ccuuaannddoo nneecceessiittaann iinnffoorrmmaacciióónn
•• IIddeennttiiffiiccaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ssee ccoorrrreessppoonnddee ccoonn uunn tteemmaa ppaarrttiiccuullaarr
•• EEvvaalluuaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn
•• OOrrggaanniizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn
•• UUttiilliizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn ffoorrmmaa eeffiicciieennttee ppaarraa rreessppoonnddeerr eell pprroobblleemmaa ddaaddoo..
cc.. llaass eemmpprreessaass yy oorrggaanniizzaacciioonneess
MMeettzz1122
rreeaalliizzóó uunn eessttuuddiioo ddee llaa eevvoolluucciióónn ddeell ccaammbbiioo eenn uunnaa ggrraann oorrggaanniizzaacciióónn ccoonn eell
oobbjjeettiivvoo ddee ddeessaarrrroollllaarr uunnaa ccuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall.. EEll pprroocceessoo ccoommeennzzóó eenn 11998811 hhaassttaa
11998866,, yy ssee ffuueerroonn ddaannddoo ppaassooss eennccaammiinnaaddooss aa llooggrraarr ccaammbbiiooss ssuussttaanncciiaalleess eenn llaass
ffuunncciioonneess ggeerreenncciiaalleess yy eenn llooss vvaalloorreess ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn.. AAssíí,, vvaalloorreess,, ffuunncciioonnaammiieennttoo,,
ttrraabbaajjoo eenn eeqquuiippoo,, iinnnnoovvaacciióónn,, ccaalliiddaadd,, rreennttaabbiilliiddaadd,, ccoommuunniiccaacciioonneess,, ttoommaa ddee
ddeecciissiioonneess,, ppuueerrttaass aabbiieerrttaass,, ddeessaarrrroolllloo yy eennttrreennaammiieennttoo,, pprroommoocciióónn,, sseegguurriiddaadd yy
eessttaabbiilliiddaadd eenn eell ttrraabbaajjoo yy eemmpplleeoo ddee llooss rreeccuurrssooss ccoonnssttiittuuyyeerroonn oobbjjeettiivvooss aa ppootteenncciiaarr yy
ppeerrffeecccciioonnaarr.. EEnn 11998844,, eenn mmeeddiioo ddeell pprroocceessoo ddee ccaammbbiioo ssee vviissuuaalliizzóó llaa iimmppoorrttaanncciiaa ddee
ccoonnvveerrttiirr aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn rreeccuurrssoo eessttrraattééggiiccoo ddeessaarrrroollllaannddoo uunn aannáálliissiiss ddee llooss fflluujjooss
ddee iinnffoorrmmaacciióónn ccoorrppoorraattiivvooss yy llooss mmaannddooss qquuee ggeerreenncciiaabbaann llooss mmiissmmooss.. LLooss ccaammbbiiooss
eeffeeccttuuaaddooss ttuuvviieerroonn uunn iimmppaaccttoo ppoossiittiivvoo eenn llaa ssaattiissffaacccciióónn ddee llaass nneecceessiiddaaddeess yy
ddeemmaannddaass ddee llooss cclliieenntteess.. UUnn aannáálliissiiss eeffeeccttuuaaddoo ccoonn llooss eemmpplleeaaddooss ppeerrmmiittiióó eelleevvaarr llooss
%% ddee ssaattiissffaacccciióónn ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee.. EEnn llaass ccoommuunniiccaacciioonneess ssee ttrraannssiittóó ddee uunn 4455 aa uunn
7700%% ddee ssaattiissffaacccciióónn.. EEnn eell aaddiieessttrraammiieennttoo,, ddee uunn 3333 aa uunn 5577%%,, eenn llaa eeffiiccaacciiaa
ggeerreenncciiaall ddee uunn 3311 aa uunn 6666%%.. EEvviiddeenntteemmeennttee eell pprroocceessoo ddee ccaammbbiioo ffuuee iinntteerriioorriizzaaddoo
ppoorr ssuuss mmiieemmbbrrooss qquuee ssee ssuummaarroonn aall mmiissmmoo.. LLaass ccoonncclluussiioonneess ddee eessttee eessttuuddiioo
rreevveellaarroonn aallgguunnooss ddee llooss ccaammbbiiooss eeffeeccttuuaaddooss eenn llaa ccuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall::
•• ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn ddee llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess
•• iinnccrreemmeennttoo ddee llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llooss eemmpplleeaaddooss
•• iinnccoorrppoorraacciióónn ddee hhaabbiilliiddaaddeess yy ccoommppoorrttaammiieennttooss ggeerreenncciiaalleess mmááss eeffiicciieenntteess
•• aatteennddeerr yy eessccuucchhaarr ccoonn mmaayyoorr aatteenncciióónn llaass nneecceessiiddaaddeess ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa
oorrggaanniizzaacciióónn
•• iinnccrreemmeennttoo ddeell ttrraabbaajjoo eenn eeqquuiippoo
•• aappooyyoo aa llaass ppeerrssoonnaass ppaarraa ttrraannssffoorrmmaarrllooss eenn ssoolluucciioonnaaddoorreess ddee pprroobblleemmaass
•• iinncceennttiivvaarr llaa eexxcceelleenncciiaa eenn llaa ccoommuunniiccaacciióónn iinntteerrnnaa
EEssttaass ssiittuuaacciioonneess pprroovvooccaarroonn qquuee llooss eennccaarrggaaddooss ddee llooss pprroocceessooss iinnffoorrmmaacciioonnaalleess
ppuuddiieesseenn vvaalloorraarr llaa iimmppoorrttaanncciiaa ddee llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llooss eemmpplleeaaddooss eenn ssuu pprrooppiiaa
aaccttiivviiddaadd.. SSiinn eelllloo,, nnoo hhuubbiieessee ssiiddoo ppoossiibbllee llooggrraarr ttrraannssffoorrmmaacciioonneess eenn llaa aaccttiivviiddaadd
iinnffoorrmmaattiivvaa,, ssiieemmpprree tteenniieennddoo ccoommoo pprreemmiissaa ssuu vviinnccuullaacciióónn ccoonn llaass mmeettaass yy oobbjjeettiivvooss
ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn..
dd.. llaa ccoommuunniiddaadd
UUnn eessppaacciioo ddee vviittaall iimmppoorrttaanncciiaa ttiieennee qquuee vveerr ccoonn eell ttrraabbaajjoo qquuee ppuueeddee rreeaalliizzaarrssee aa
nniivveell ddee ccoommuunniiddaadd.. LLaa ddiivviissiióónn qquuee eexxiissttee eennttrree aaqquueellllooss qquuee ttiieenneenn llaa ppoossiibbiilliiddaadd yy
llaa ccaappaacciiddaadd ppaarraa aacccceeddeerr aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy aaqquueellllooss qquuee nnoo lloo ttiieenneenn,, ppoorr ccoonnddiicciioonneess
ssoocciiaalleess,, nniivveell ddee vviiddaa,, aammbbiieennttee,, eettcc..,, eess uunn eelleemmeennttoo aa ccoonnssiiddeerraarr yy ééssttee eessttáá ssiieennddoo
ccoonnssiiddeerraaddoo ppoorr ddiiffeerreenntteess ggrruuppooss yy pprrooyyeeccttooss qquuee ttrraabbaajjaann eenn ppooss ddee llooggrraarr uunn
eennffooqquuee mmaassiiffiiccaaddoorr ddeell ddeessaarrrroolllloo eedduuccaacciioonnaall yy ccuullttuurraall,, ppeerroo iinnccoorrppoorráánnddoollee ttaammbbiiéénn
eell eelleemmeennttoo iinnffoorrmmaacciioonnaall..
EELL PPRROOFFEESSIIOONNAALL DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY LLAA AALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN YY
CCUULLTTUURRAA IINNFFOORRMMAACCIIOONNAALL
EEll pprrooffeessiioonnaall ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn dduurraannttee mmiilleenniiooss hhaa iiddoo eevvoolluucciioonnaannddoo.. EEll
iinnvveessttiiggaaddoorr ddee llaa BBiibblliiootteeccaa ddee AAlleejjaannddrrííaa yy oottrrooss eessppaacciiooss ddee llaa aannttiiggüüeeddaadd;; eenn llooss
rroolleess aassuummiiddooss ppoorr ddiiffeerreenntteess eexxppoonneenntteess ddee llaa rreelliiggiióónn hhaassttaa eell pprrooffeessiioonnaall ddeell ssiigglloo
XXIIXX hhaa eexxiissttiiddoo uunnaa ccoonnssttaannttee iinnsseerrcciióónn yy aaddaappttaacciióónn aa llooss rreeccllaammooss ddee llaa ssoocciieeddaadd qquuee
ssiirrvvee..
AAnnttee llaa EErraa ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn,, oo ccóómmoo ssee llee ddeennoommiinnee,, ddeetteerrmmiinnaaddooss eelleemmeennttooss ddeebbeenn
eessttaarr pprreesseenntteess eenn llaa aaccttuuaacciióónn ddee eessttee pprrooffeessiioonnaall.. SSuuss rroolleess ssee mmooddiiffiiccaann
ggrraannddeemmeennttee.. LLooss sseerrvviicciiooss ssee vvaann aassuummiieennddoo ppaauullaattiinnaammeennttee ppoorr llooss ccoonnssuummiiddoorreess,,
eell ttrraattaammiieennttoo yy rreepprreesseennttaacciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn mmuucchhooss ccaassooss rreessppoonnddee aa ccrriitteerriiooss
cceennttrraalleess,, ttrraazzaaddooss ppoorr llooss eeddiittoorreess yy llaass uunniiddaaddeess ccaabbeecceerraa ddee rreeddeess ddee bbiibblliiootteeccaass yy
uunniiddaaddeess ddee iinnffoorrmmaacciióónn eenn ggeenneerraall.. LLaa ccooooppeerraacciióónn eenn llaa ccaattaallooggaacciióónn yy ccllaassiiffiiccaacciióónn,,
llaa eessttaannddaarriizzaacciióónn ddee mmuucchhooss rreeccuurrssooss nneecceessaarriiooss ppaarraa eell ttrraattaammiieennttoo iinnffoorrmmaacciioonnaall,,
vvaann ssiimmpplliiffiiccaannddoo ddeetteerrmmiinnaaddaass rruuttiinnaass qquuee ccoonnssttiittuuííaann eenn mmuucchhooss ccaassooss,, llaa aaccttiivviiddaadd
pprriinncciippaall ddee aallgguunnooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn..
LLaa iirrrruuppcciióónn ddee llaa tteeccnnoollooggííaa,, qquuee ffoorrttaalleeccee,, ppootteenncciiaa yy mmuullttiipplliiccaa llaass ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee
ttrraattaammiieennttoo,, ccoonnttrrooll,, yy ddiissttrriibbuucciióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, hhaa lllleevvaaddoo aa ssuu eessffeerraa ddee aaccttuuaacciióónn,,
eelleemmeennttooss vviinnccuullaaddooss nnoo ttaannttoo aa llooss sseerrvviicciiooss,, ssiinnoo aa llaa pprroodduucccciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn..
AAúúnn ddeebbee aammpplliiaarrssee eell eessppaacciioo pprrooffeessiioonnaall ddeeddiiccaaddoo aall aannáálliissiiss yy ssíínntteessiiss ddee iinnffoorrmmaacciióónn
ppaarraa llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess..
PPaauullaattiinnaammeennttee eessttee pprrooffeessiioonnaall vvaa ttrraannssiittaannddoo ddee llooss sseerrvviicciiooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn aa ssuu
pprroodduucccciióónn yy ggeenneerraacciióónn,, yy eenn ssuu pprrooppiioo ddeessaarrrroolllloo,, ddiiffeerreenntteess eessffeerraass ddee aaccttuuaacciióónn ssee
pprreesseennttaann eenn ssuu ppaannoorraammaa::
•• llaa rreellaattiivvaa aa llaa iinnvveessttiiggaacciióónn,, ddoonnddee eeffiiccaacciiaa,, pprroodduuccttiivviiddaadd,, iimmppaaccttoo,, yy oottrrooss
eelleemmeennttooss ddee llaa eeccoonnoommííaa ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddeebbeenn sseerr aatteennddiiddooss ppaarraa eelleevvaarr yy
ppeerrffeecccciioonnaarr eessttooss ssiisstteemmaass..
•• LLaa rreellaattiivvaa aa ssuu rrooll mmeettooddoollóóggiiccoo eenn eell ddiisseeññoo ddee hheerrrraammiieennttaass,, ssiisstteemmaass,, yy
eelleemmeennttooss qquuee ccoonnttrriibbuuyyaann aa eelleevvaarr llaa aaccttuuaacciióónn,, llaa pprreecciissiióónn ddee llooss mmiissmmooss
•• SSuu rrooll,, nnoo ccoommoo eedduuccaaddoorr ddee uussuuaarriiooss ((ccoonncceeppttoo qquuee ddeebbeemmooss ccoommeennzzaarr aa
mmooddiiffiiccaarr eenn nnuueessttrraa pprrooyyeecccciióónn pprrooffeessiioonnaall)) ssiinnoo ccoommoo aaggeennttee ddee ccaammbbiioo,, aaggeennttee
ccuullttuurraall eenn llaa ttrraannssffoorrmmaacciióónn ddeell mmeeddiioo ssoocciiaall eenn qquuee eessttéé iinnsseerrttaaddoo..
DDeessddee llaa úúllttiimmaa ddééccaaddaa ddeell ssiigglloo XXXX,, ccoommiieennzzaann aa ddeesspplleeggaarrssee eennoorrmmeess eessffuueerrzzooss
ccooooppeerraattiivvooss ppaarraa llaa iinnccoorrppoorraacciióónn ddeell pprrooffeessiioonnaall ddee iinnffoorrmmaacciióónn aa llooss eessppaacciiooss ddee
aaccttuuaacciióónn.. NNoo ssee ccoonncciibbee eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd,, nniinngguunnaa aaccttiivviiddaadd lliibbrree ddee eessppaacciiooss ddee
ccooooppeerraacciióónn ee iinntteerraacccciióónn.. LLooss ccoolleeggiiooss iinnvviissiibblleess ccoommiieennzzaann aa ttrraannssffoorrmmaarrssee eenn llooss
ccoollaabboorraattoorriiooss,, eessppaacciiooss vviirrttuuaalleess ddee ccoollaabboorraacciióónn,, ddiissccuussiióónn......iinntteerrccaammbbiioo,, yyaa
mmeenncciioonnaaddooss aanntteerriioorrmmeennttee.. LLooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ssee iinnsseerrttaann eenn
eeqquuiippooss ddee iinnvveessttiiggaacciióónn,, pprrooyyeeccttooss,, eessppaacciiooss pprroodduuccttiivvooss,, aappoorrttaannddoo ssuu ddoommiinniioo ddee llooss
rreeccuurrssooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn..
PPeerroo,, eessttoo nnoo qquueeddaa aahhíí.. LLaa eerraa aaccttuuaall ppaarraa sseerr vveerrddaaddeerraammeennttee uunnaa SSoocciieeddaadd ddee llaa
IInnffoorrmmaacciióónn eexxiiggee eedduuccaacciióónn yy ccuullttuurraa.. EExxiiggee mmeeddiiooss ppaarraa llaa ccaannaalliizzaacciióónn ddee llaa
iinnffoorrmmaacciióónn ggeenneerraaddaa,, ppaarraa llaa mmaayyoorr ccoonnvveerrssiióónn ddee ccoonnoocciimmiieennttoo ttáácciittoo eenn eexxppllíícciittoo,,
ppaarraa mmuullttiipplliiccaarr llaa ddiissttrriibbuucciióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, yy ssuu aacccceessoo yy ppaarraa mmaassiiffiiccaarr eell eessppaacciioo
IINNFFOORRMMAACCIIOONN,, eenn ttooddooss llooss áámmbbiittooss ddee llaa ssoocciieeddaadd..
IImmppoossiibbllee llooggrraarr eessttoo ssiinn qquuee llooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn aaccttúúeenn ccoommoo
FFOORRMMAADDOORREESS,, ccoommoo MMUULLTTIIPPLLIICCAADDOORREESS,, ccoommoo AALLFFAABBEETTIIZZAADDOORREESS ddee llooss ddiiffeerreenntteess
nniivveelleess ddee llaa SSoocciieeddaadd..
SSóólloo aassíí ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa ppooddrrííaa ssaabbeerr::
•• DDóónnddee eennccoonnttrraarr iinnffoorrmmaacciióónn yy vvaalloorraarr ssuu cciicclloo ddee vviiddaa
•• VVaalloorraarr llaa ccaalliiddaadd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreecciibbiiddaa
•• AAnnaalliizzaarr yy ssiinntteettiizzaarr iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa ssuu aapprreennddiizzaajjee ddee ppoorr vviiddaa
•• EEmmpplleeaarr iinnffoorrmmaacciióónn pprreecciissaa,, eexxaaccttaa,, rreelleevvaannttee eenn llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess aa nniivveell
ppeerrssoonnaall,, iinnssttiittuucciioonnaall,, eedduuccaacciioonnaall..
•• GGeenneerraarr nnuueevvaa iinnffoorrmmaacciióónn oorriiggiinnaall,, rreelleevvaannttee,, ccrreeaattiivvaa,, iinnnnoovvaaddoorraa..
•• UUttiilliizzaarr eeffiicciieenntteemmeennttee llaass tteeccnnoollooggííaass ppaarraa eell ttrraattaammiieennttoo ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn
SSóólloo aassíí llaass iinnssttiittuucciioonneess ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppooddrrííaann::
•• AAccttuuaarr ccoommoo eessppaacciiooss ffaacciilliittaaddoorreess ddee ccoonnttaaccttooss,, ggeerreenntteess ddee ccoollaabboorraattoorriiooss,,
eevvaalluuaaddoorreess ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee eelleemmeennttooss ééttiiccooss,, yy jjuurrííddiiccooss eenn ccuuaannttoo aa llaa
ggeenneerraacciióónn yy ddiiffuussiióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn
•• AAccttuuaarr ccoommoo aauuddiittoorraass ddee llaa ccaalliiddaadd yy aaccttuuaalliiddaadd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ggeenneerraaddaa,, yy
uuttiilliizzaaddaa ppoorr llaass oorrggaanniizzaacciioonneess yy llaa ssoocciieeddaadd
•• RReeccoommeennddaarr aa llooss eeqquuiippooss ddoocceenntteess,, nnúúcclleeooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppootteenncciiaall qquuee ppooddrráánn
sseerr eemmpplleeaaddaass eenn llaa eennsseeññaannzzaa aassiissttiiddaa
•• PPrroommoovveerr hháábbiittooss ddee uuttiilliizzaacciióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn
•• EEnnsseeññaarr ccóómmoo eexxpplliicciittaarr iinnffoorrmmaacciióónn eenn iinnffoorrmmeess,, tteessiiss,, yy oottrrooss ddooccuummeennttooss
nnoorrmmaattiivvooss yy rreegguullaattoorriiooss
•• EExxiiggiirr qquuee eell lliibbrree ddeerreecchhoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn nnoo ccoonnlllleevvee aa ppllaaggiiooss,, ddiissttoorrssiioonneess yy
oottrrooss vviicciiooss qquuee ccoommiieennzzaann aa mmaanniiffeessttaarrssee yy qquuee llaa ssoocciieeddaadd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn
ddeebbeerráá ccoonnssiiddeerraarr ddeennttrroo ddee ssuuss ccuueerrppooss lleeggaalleess.. SSii hhooyy ssee ppeennaalliizzaa aall iinnddiivviidduuoo
ppoorr aacccciioonneess ccoonnttrraa llaa ssoocciieeddaadd,, llaa lleeggaalliiddaadd ddeell ffuuttuurroo,, ddeebbeerráá ccoonntteemmppllaarr lloo
rreellaattiivvoo aall ttrraattaammiieennttoo iinnaaddeeccuuaaddoo ddee llooss rreeccuurrssooss iinnffoorrmmaacciioonnaalleess..
•• CCoonnsseerrvvaarr llaa mmeemmoorriiaa ddee llaa hhuummaanniiddaadd yy ttrraabbaajjaarr eenn llaa ccoonnvveerrssiióónn ppeerrmmaanneennttee ddee
llooss ffoorrmmaattooss ddee ccoonnsseerrvvaacciióónn.. LLaa iinnffoorrmmaacciióónn ddiiggiittaall qquuee hhooyy ssee ccoonnsseerrvvaa eenn
ddiissccooss ccoommppaaccttooss,, ddeebbeerráá iirr ttrraannssiittaannddoo hhaacciiaa nnuueevvooss ssooppoorrtteess ddee aallmmaacceennaammiieennttoo
eenn llaa mmeeddiiddaa qquuee llooss mmeeddiiooss tteeccnnoollóóggiiccooss mmááss ppootteenntteess ssee vvaayyaann ggeenneerraannddoo..
•• DDeessaarrrroollllaarr ssiisstteemmaass yy pprrooggrraammaass ccaappaacceess ddee ddeessccuubbrriirr,, eexxpplloorraarr,, rreeeemmppaaqquueettaarr,,
aannaalliizzaarr iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ssuuppeerreenn llooss aaccttuuaalleess..
•• DDeessaarrrroollllaarr ssiisstteemmaass ppaarraa eell ttrraabbaajjoo vviirrttuuaall eenn ggrruuppooss,, yyaa qquuee llooss eeqquuiippooss eenn eell
ffuuttuurroo tteennddrráánn mmaaggnniittuuddeess qquuee ssuuppeerreenn ffrroonntteerraass ggeeooggrrááffiiccaass yy ssoocciiaalleess..
•• RReessppoonnddeerr aa llaa eevvoolluucciióónn ddee llaa iinnnnoovvaacciióónn yy eell ccoonnoocciimmiieennttoo,, eenn eessffeerraass aaúúnn nnii
ssiiqquuiieerraa iiddeennttiiffiiccaaddaass..
RREEFFLLEEXXIIOONNEESS FFIINNAALLEESS
LLaa EErraa ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn ssee ccaarraacctteerriizzaa ppoorr llaa mmaassiiffiiccaacciióónn yy pprreesseenncciiaa ddee eessttee rreeccuurrssoo
eenn ttooddaass llaass eessffeerraass ddee llaa vviiddaa.. EEssttooss ccaammbbiiooss rreevvoolluucciioonnaann llaa eedduuccaacciióónn,, llaa
iinnvveessttiiggaacciióónn yy ddiinnaammiizzaann eell ddeessaarrrroolllloo.. EEll hhoommbbrree ddeebbee sseerr ccaappaazz ddee eennffrreennttaarr llaa
ddeemmaannddaa ddee eessttooss ttiieemmppooss.. SSóólloo ddoommiinnaannddoo eelleemmeennttooss iinnffoorrmmaacciioonnaalleess,, mmeeddiiaannttee uunnaa
aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall iinntteeggrraall,, sseerráá ccaappaazz ddee jjuuggaarr eell rrooll qquuee aasseegguurree llaa
vveerrddaaddeerraa SSoocciieeddaadd ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn.. LLaass ddeessiigguuaallddaaddeess aaccttuuaalleess qquuee ddiivviiddeenn aa llaass
ccoommuunniiddaaddeess eenn iinnffoorrmmaaddaass,, nnoo iinnffoorrmmaaddaass,, aallffaabbeettiizzaaddaass yy eedduuccaaddaass oo nnoo;; aa llaass qquuee
ttiieenneenn mmeeddiiooss ppaarraa ttrraabbaajjaarr yy ccoonnoocceenn ssuu eemmpplleeoo yy aa llaass qquuee ssóólloo ppuueeddeenn aaccttuuaarr ccoommoo
eessppeeccttaaddoorreess ddee eessttaass ppoossiibbiilliiddaaddeess,, nnoo ppeerrmmiittee qquuee ssee ccuummppllaa llaa aassppiirraacciióónn mmuunnddiiaall
ddee qquuee eexxiissttaa uunn lleeggííttiimmoo DDEERREECCHHOO aa llaa IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN.. EEll aacccceessoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn
nnoo eess ddiissppoonneerr oo nnoo ddiissppoonneerr ddee iinnffoorrmmaacciióónn;; eess eessttaarr pprreeppaarraaddoo ppaarraa lllleeggaarr aa llaa
iinnffoorrmmaacciióónn ddoonnddee qquuiieerraa qquuee eessttéé;; eess ddeessaarrrroollllaarr ccaannaalleess yy ddeessaarrrroollllaarr ccaappaacciiddaaddeess
ppaarraa ttrraannssiittaarr ppoorr eessooss ccaannaalleess..
SSii hhooyy ddiissttiinngguuiimmooss llaass ggrraannddeess ccuullttuurraass ddee llaa hhuummaanniiddaadd ppoorr llooss aavvaanncceess qquuee nnooss hhaann
lleeggaaddoo,, hheemmooss iigguuaallmmeennttee vviissttoo ccoommoo oottrrooss ccoommppoonneenntteess hhaann jjuuggaaddoo uunn rrooll qquuee lleess hhaa
hheecchhoo ppeerrddeerr eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd eell lliiddeerraazzggoo,, eell ppooddeerr,, yy llaa ssuupprreemmaaccííaa qquuee eexxhhiibbiieerroonn eenn
llaa AAnnttiiggüüeeddaadd..
SSii eessttaa rreeaalliiddaadd ssee aannaalliizzaa,, llooss eexxppoonneenntteess ddeell ddeessaarrrroolllloo aaccttuuaall nnoo nneecceessaarriiaammeennttee
sseerráánn llooss ddeell mmaaññaannaa ssii ddeetteerrmmiinnaaddaass ssiittuuaacciioonneess mmeedduullaarreess nnoo iinnfflluuyyeenn eenn ssuu
ddeessaarrrroolllloo ssoocciiaall.. EEll ddeessaarrrroolllloo eeccoonnóómmiiccoo,, eell ppooddeerr ddee mmiinnoorrííaass nnoo ppeerrmmiittiirráá ssoosstteenneerr
uunn ddeessaarrrroolllloo yy ssóólloo aammpplliiaarráá llaass bbrreecchhaass yyaa nnoo eennttrree ppaaíísseess ddeessaarrrroollllaaddooss yy
ssuubbddeessaarrrroollllaaddooss,, ssiinnoo ddeennttrroo ddee eellllooss eenn ccoommuunniiddaaddeess ccoonn ccoonnddiicciioonneess ddee ppaarrttiicciippaarr
eenn eell ffuuttuurroo yy ccoonn ccoommuunniiddaaddeess qquuee ssoolloo aaccttuuaarráánn ccoommoo sseerrvviiddoorreess ddee llooss qquuee ddoommiinneenn
llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy eell ccoonnoocciimmiieennttoo aa nniivveell llooccaall..
LLaa ppootteenncciiaacciióónn ddee llaass ccaappaacciiddaaddeess ddee llaa ppoobbllaacciióónn ppaarraa ggeenneerraarr yy uuttiilliizzaarr iinnffoorrmmaacciióónn
yy ssuuss mmeeddiiooss eenn ttooddaass ssuuss eessffeerraass ddee aaccttuuaacciióónn,, ccoonnssttiittuuyyee eell ffaaccttoorr ddeetteerrmmiinnaannttee qquuee
ppeerrmmiittiirráá ccoonnttaarr ccoonn nnaacciioonneess nnoo ssoolloo rriiccaass eenn iinnffoorrmmaacciióónn,, ssiinnoo ccaappaacceess ddee eemmpplleeaarrllaa
eenn ssuu ddeessaarrrroolllloo..
LLooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccuueennttaann ccoonn llaass ccaappaacciiddaaddeess yy ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee sseerr
llooss aabbaannddeerraaddooss ddeell ccaammbbiioo yy ddee llaass ttrraannssffoorrmmaacciioonneess qquuee nneecceessaarriiaammeennttee ddeebbeerráánn
ooppeerraarrssee eenn llaa eedduuccaacciióónn,, llaa ccuullttuurraa,, llooss mmeeddiiooss yy ssiisstteemmaass qquuee ssee ddeessaarrrroolllleenn yy
eemmpplleeeenn ppaarraa eell ttrraabbaajjoo iinnffoorrmmaacciioonnaall..
SSóólloo mmeeddiiaannttee uunnaa aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall qquuee ccoonndduuzzccaa aa uunnaa ccuullttuurraa
iinnffoorrmmaacciioonnaall ppooddrráá eexxiissttiirr uunnaa vveerrddaaddeerraa GGeessttiióónn ddeell CCoonnoocciimmiieennttoo aa nniivveell gglloobbaall yy
ppooddrráá llaa hhuummaanniiddaadd ppootteenncciiaarr ssuu CCaappiittaall HHuummaannoo eenn ppooss ddee llaa ppaazz yy ddeell ddeessaarrrroolllloo..
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA CCIITTAADDAA
11
WWuurrmmaann,, RR.. IInnffoorrmmaattiioonn AAnnxxiieettyy.. NNeeww YYoorrkk.. DDoouubblleeddaayy.. CCiittaaddoo ppoorr:: NNeellssoonn.. MM.. WWee hhaavvee
tthhee iinnffoorrmmaattiioonn yyoouu wwaanntt bbuutt ggeettttiinngg iitt wwiillll ccoosstt yyoouu:: bbeeffoorree hheelldd hhoossttaaggee bbyy iinnffoorrmmaattiioonn
oovveerrllooaadd.. AACCMM CCrroossssrrooaaddss SSttuuddeenntt MMaaggaazziinnee.. CCrroossssrrooaaddss@@aaccmm..oorrgg
22
KKookkkkoonneenn,, OO.. NNeeww ttrreennddss iinn iinnffoorrmmaattiioonn lliitteerraaccyy.. LLiinnkkooppiinngg EElleeccttrroonniicc AArrttiicclleess iinn CCoommppuutteerr
aanndd IInnffoorrmmaattiioonn SScciieenncceess,, VVooll.. 22,, nnoo.. 1100,, 11999977.. hhttttpp::////wwwwww..eepp..lliiuu..ssee//eeaa//cciiss//11999977//001100//
33
SSkkoovviirraa,, RR.. JJ.. OOnn bbeeiinngg iinnffoorrmmaattiioonn lliitteerraattee.. EEnn:: SSyysstteemmss.. PPeeooppllee.. UUnnddeerrssttaannddiinngg..
PPrroocceeeeddiinnggss ooff tthhee 4455tthh
AAnnnnuuaall MMeeeettiinngg ooff tthhee AAmmeerriiccaann SSoocciieettyy ffoorr IInnffoorrmmaattiioonn SScciieennccee.. VVooll..
2288.. MMeeddffoorrdd,, NN.. JJ.. LL.. LLeeaarrnneedd IInnffoorrmmaattiioonn.. IInnff.. PP.. 334411.. CCiittaaddoo ppoorr KKookkkkoonneenn,, oopp.. CCiitt..
44
HHaabbeerrmmaass,, JJ.. EErrkkeennnnttnniiss uunndd IInntteerreessssee.. FFrraannkkffuutt:: ssuurrkkaammpp.. IInn.. IInnffoorrmmaattiioonn rreesseeaarrcchh
pprrooggrraammmmee ooff tthhee AAccaaddeemmyy ooff FFiinnllaanndd,, 11999955.. CCiittaaddoo ppoorr KKookkkkoonneenn,, oopp.. CCiitt..
55
LLiinnnnaakkyyllaa,, PP.. RReecceenntt ttrreennddss iinn rreeaaddiinngg lliitteerraaccyy rreesseeaarrcchh iinn FFiinnllaanndd.. IInn:: LLiitteerraaccyy aanndd bbaassiicc
eedduuccaattiioonn iinn EEuurrooppee oonn tthhee eevvee ooff tthhee 2211sstt
.. CCeennttuurryy.. EEdd.. BByy PP.. BBeellaannggeerr,, CC.. WWiinntteerr && AA.. SSuuttttoonn..
SSttrraassbboouurrgg:: CCoouunncciill ooff EEuurrooppee.. CCiittaaddoo ppoorr KKookkkkoonneenn,, oopp..cciitt..
66
SShhaappiirroo,, JJ.. YY SS..KK.. HHuugghheess.. IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy aass aa LLiibbeerraall AArrtt.. EEnnlliigghhttmmeenntt pprrooppoossaallss ffoorr aa
nneeww ccuurrrriiccuulluumm.. hhttttpp::////wwwwww..eedduuccoomm..eedduu//eedduuccoomm..rreevviieeww//rreevviieeww..9966//mmaarr..aapprr//sshhaappiirroo..hhttmmll..
77
LLaannggffoorrdd,, LL.. IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy:: aa ccllaarriiffiiccaattiioonn.. SScchhooooll LLiibbrraarriieess,, vv.. 44,, nnoo.. 11,, 11999988,, pp.. 5599--
7722
88
MMaarrttíí,, YY.. CCuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall ((ttííttuulloo pprroovviissiioonnaall)).. TTrraabbaajjoo ddee ddiipplloommaa ppaarraa llaa oobbtteenncciióónn
ddeell ttííttuulloo ddee LLiicceenncciiaaddoo eenn BBiibblliiootteeccoollooggííaa yy CCiieenncciiaa ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn.. TTuuttoorraa:: DDrraa.. GGlloorriiaa
PPoonnjjuuaann ((eenn pprreeppaarraacciióónn))
99
SSttoollpp,, SS.. LLiiddeerraazzggoo ppaarraa llaa ccuullttuurraa eessccoollaarr.. EERRIICC DDiiggeesstt 9911,, jjuunniioo 11999944..
1100
FFrraammeewwoorrkk ffoorr aann eelleeccttrroonniicc iinnffoorrmmaattiioonn ssttrraatteeggyy.. hhttttpp::////ssuunn..aacc..zzaa//lliibbrraarryy//aabboouutt//ssttrraatteeggyy//ee--
ssttrraatteeggyy//ee--ssttrraatteeggyy..hhttmmll..
1111
WWiilllliiaammss,, HH.. YY AA.. ZZaalldd.. RReeddeeffiinniinngg rroolleess:: lliibbrraarriiaannss aass ppaarrttnneerrss iinn IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy
EEdduuccaattiioonn.. 22nndd
.. IInntteerrnnaattiioonnaall SSyymmppoossiiuumm oonn NNeettwwoorrkkeedd LLeeaarrnneerr SSuuppppoorrtt,, SShheeffffiieelldd,, EEnnggllaanndd..
hhttttpp::////iinnffoorrmmaattiioonnrr..nneett..iirr..33--11//ppaappeerr2244..hhttmmll
1122
MMeettzz,, EE.. MMaannaaggiinngg cchhaannggee ttoowwaarrdd aa lleeaaddiinngg--eeddggee iinnffoorrmmaattiioonn ccuullttuurree.. OOrrggaanniizzaattiioonnaall
DDyynnaammiiccss.. 11998866,, aauuttuummnn,, vv.. 1188,, nn.. 44,, pp.. 2288--

More Related Content

What's hot

Concepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprConcepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprJA AC
 
Cnan risques-couverts
Cnan risques-couvertsCnan risques-couverts
Cnan risques-couvertsRabah HELAL
 
Cnan risques couverts par l’assurance corps.
 Cnan  risques couverts par l’assurance corps. Cnan  risques couverts par l’assurance corps.
Cnan risques couverts par l’assurance corps.Rabah HELAL
 
Cancer ginecológico en niñas
Cancer ginecológico en niñasCancer ginecológico en niñas
Cancer ginecológico en niñas
Jorge Corimanya
 
Span 4573 la semántica 20 de octubre
Span 4573 la semántica 20 de octubreSpan 4573 la semántica 20 de octubre
Span 4573 la semántica 20 de octubreDonna Shelton
 
Medellin, 29 de septiembre de 2014
Medellin, 29 de septiembre de 2014Medellin, 29 de septiembre de 2014
Medellin, 29 de septiembre de 2014
Miguel Yasuyuki Hirota
 
Presentación
PresentaciónPresentación
Presentación
Mario Moreno
 
Hardware INFORMACION
Hardware INFORMACIONHardware INFORMACION
Hardware INFORMACION
Claudia Isabel Vignatti Samata
 
Lenguaje
LenguajeLenguaje
Lenguaje
eaeapp
 
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
DotNetMarche
 
EVALUACION INSTITUCIONAL I
EVALUACION INSTITUCIONAL IEVALUACION INSTITUCIONAL I
EVALUACION INSTITUCIONAL I
colegio5006
 
Conteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimesConteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimesRabah HELAL
 
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...Will Rodriguez
 
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede Auditta
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede AudittaMencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede Auditta
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede AudittaI Gede Auditta
 
Transports multimodal
Transports multimodalTransports multimodal
Transports multimodalRabah HELAL
 
Ácidos Nucleicos 2014
Ácidos Nucleicos 2014Ácidos Nucleicos 2014
Ácidos Nucleicos 2014Alicia
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
imma-dr
 

What's hot (18)

Concepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprConcepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma dipr
 
Cnan risques-couverts
Cnan risques-couvertsCnan risques-couverts
Cnan risques-couverts
 
Cnan risques couverts par l’assurance corps.
 Cnan  risques couverts par l’assurance corps. Cnan  risques couverts par l’assurance corps.
Cnan risques couverts par l’assurance corps.
 
Cancer ginecológico en niñas
Cancer ginecológico en niñasCancer ginecológico en niñas
Cancer ginecológico en niñas
 
Span 4573 la semántica 20 de octubre
Span 4573 la semántica 20 de octubreSpan 4573 la semántica 20 de octubre
Span 4573 la semántica 20 de octubre
 
Medellin, 29 de septiembre de 2014
Medellin, 29 de septiembre de 2014Medellin, 29 de septiembre de 2014
Medellin, 29 de septiembre de 2014
 
Derivados biologicos 2
Derivados biologicos 2Derivados biologicos 2
Derivados biologicos 2
 
Presentación
PresentaciónPresentación
Presentación
 
Hardware INFORMACION
Hardware INFORMACIONHardware INFORMACION
Hardware INFORMACION
 
Lenguaje
LenguajeLenguaje
Lenguaje
 
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
 
EVALUACION INSTITUCIONAL I
EVALUACION INSTITUCIONAL IEVALUACION INSTITUCIONAL I
EVALUACION INSTITUCIONAL I
 
Conteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimesConteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimes
 
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...
 
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede Auditta
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede AudittaMencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede Auditta
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede Auditta
 
Transports multimodal
Transports multimodalTransports multimodal
Transports multimodal
 
Ácidos Nucleicos 2014
Ácidos Nucleicos 2014Ácidos Nucleicos 2014
Ácidos Nucleicos 2014
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
 

Viewers also liked

Proyecto 1A: Ap.Herr.Inf. PP1eraParte
Proyecto 1A: Ap.Herr.Inf. PP1eraParteProyecto 1A: Ap.Herr.Inf. PP1eraParte
Proyecto 1A: Ap.Herr.Inf. PP1eraParte
RaulValdes96
 
How To Guide for Employee Student Inquires
How To Guide for Employee Student InquiresHow To Guide for Employee Student Inquires
How To Guide for Employee Student Inquires
Luis Aguilar
 
The thao messi, ronaldo, suarez
The thao messi, ronaldo, suarezThe thao messi, ronaldo, suarez
The thao messi, ronaldo, suarez
bongdatructuyen
 
how to guide_EMS_EAs
how to guide_EMS_EAshow to guide_EMS_EAs
how to guide_EMS_EAs
Luis Aguilar
 
Nyekachi's resume
Nyekachi's resumeNyekachi's resume
Nyekachi's resume
Nyekachi Echeonwu
 
Bring Your Roadmap to Life - Product Camp Melbourne 2015
Bring Your Roadmap to Life - Product Camp Melbourne 2015Bring Your Roadmap to Life - Product Camp Melbourne 2015
Bring Your Roadmap to Life - Product Camp Melbourne 2015
Chris Duncan
 
Alfabetizacion informacional
Alfabetizacion informacionalAlfabetizacion informacional
Alfabetizacion informacional
Laux Arce
 
Lich thi dau bong da anh arsenal vs hull city
Lich thi dau bong da anh arsenal vs hull cityLich thi dau bong da anh arsenal vs hull city
Lich thi dau bong da anh arsenal vs hull city
bongdatructuyen
 
Vanessa mecanismo de participación ciudadana
Vanessa mecanismo de participación ciudadanaVanessa mecanismo de participación ciudadana
Vanessa mecanismo de participación ciudadana
Flakita Flakita
 
Lich thi dau bong da anh hom nay bournemouth vs man city
Lich thi dau bong da anh hom nay bournemouth vs man cityLich thi dau bong da anh hom nay bournemouth vs man city
Lich thi dau bong da anh hom nay bournemouth vs man city
bongdatructuyen
 

Viewers also liked (10)

Proyecto 1A: Ap.Herr.Inf. PP1eraParte
Proyecto 1A: Ap.Herr.Inf. PP1eraParteProyecto 1A: Ap.Herr.Inf. PP1eraParte
Proyecto 1A: Ap.Herr.Inf. PP1eraParte
 
How To Guide for Employee Student Inquires
How To Guide for Employee Student InquiresHow To Guide for Employee Student Inquires
How To Guide for Employee Student Inquires
 
The thao messi, ronaldo, suarez
The thao messi, ronaldo, suarezThe thao messi, ronaldo, suarez
The thao messi, ronaldo, suarez
 
how to guide_EMS_EAs
how to guide_EMS_EAshow to guide_EMS_EAs
how to guide_EMS_EAs
 
Nyekachi's resume
Nyekachi's resumeNyekachi's resume
Nyekachi's resume
 
Bring Your Roadmap to Life - Product Camp Melbourne 2015
Bring Your Roadmap to Life - Product Camp Melbourne 2015Bring Your Roadmap to Life - Product Camp Melbourne 2015
Bring Your Roadmap to Life - Product Camp Melbourne 2015
 
Alfabetizacion informacional
Alfabetizacion informacionalAlfabetizacion informacional
Alfabetizacion informacional
 
Lich thi dau bong da anh arsenal vs hull city
Lich thi dau bong da anh arsenal vs hull cityLich thi dau bong da anh arsenal vs hull city
Lich thi dau bong da anh arsenal vs hull city
 
Vanessa mecanismo de participación ciudadana
Vanessa mecanismo de participación ciudadanaVanessa mecanismo de participación ciudadana
Vanessa mecanismo de participación ciudadana
 
Lich thi dau bong da anh hom nay bournemouth vs man city
Lich thi dau bong da anh hom nay bournemouth vs man cityLich thi dau bong da anh hom nay bournemouth vs man city
Lich thi dau bong da anh hom nay bournemouth vs man city
 

Similar to Alfabetizacion informacional

internacional privado
internacional privado internacional privado
internacional privado
JA AC
 
Dermatitis del panal Lesiones Dermatologicas
Dermatitis del panal Lesiones DermatologicasDermatitis del panal Lesiones Dermatologicas
Dermatitis del panal Lesiones DermatologicasDr Renato Soares de Melo
 
Derecho internacional Privado
Derecho internacional PrivadoDerecho internacional Privado
Derecho internacional Privado
Enciclopedia Jurídica
 
Islamic economics
Islamic economicsIslamic economics
Islamic economics
Khalid Abdullah
 
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01eme2525
 
Comercio y medio ambiente
Comercio y medio ambienteComercio y medio ambiente
Comercio y medio ambiente
wilradel
 
Clase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clase dra.portunato Generalidades pie dbtClase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clinica de Heridas Htal Ramos Mejia
 
3ª tipos de pesquisa
3ª tipos de pesquisa3ª tipos de pesquisa
3ª tipos de pesquisa
Suênya Mourão
 
La informacion en la enseñanza.pdf
La informacion en la enseñanza.pdfLa informacion en la enseñanza.pdf
La informacion en la enseñanza.pdf
uapa
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
imma-dr
 
Angina de ludwig 2
Angina de ludwig 2Angina de ludwig 2
Angina de ludwig 2
Jorge Quiñones Soliz
 
La gigantografia
La gigantografia La gigantografia
La gigantografia
juan6999mine
 
Proyecto Aparato Circulatorio Ilan Carmona
Proyecto Aparato Circulatorio Ilan CarmonaProyecto Aparato Circulatorio Ilan Carmona
Proyecto Aparato Circulatorio Ilan Carmona
alumnosdeprimaria2014
 
Presentacion de la tecnologia
Presentacion de la tecnologiaPresentacion de la tecnologia
Presentacion de la tecnologia
Bambolina Jess
 
Agency and The Use of Electronic Media
Agency and The Use of Electronic MediaAgency and The Use of Electronic Media
Agency and The Use of Electronic Media
Steve Lines
 

Similar to Alfabetizacion informacional (20)

internacional privado
internacional privado internacional privado
internacional privado
 
Dermatitis del panal Lesiones Dermatologicas
Dermatitis del panal Lesiones DermatologicasDermatitis del panal Lesiones Dermatologicas
Dermatitis del panal Lesiones Dermatologicas
 
Derecho internacional Privado
Derecho internacional PrivadoDerecho internacional Privado
Derecho internacional Privado
 
Islamic economics
Islamic economicsIslamic economics
Islamic economics
 
Dess arrimage
Dess  arrimageDess  arrimage
Dess arrimage
 
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
 
Dess clubs
Dess clubsDess clubs
Dess clubs
 
Comercio y medio ambiente
Comercio y medio ambienteComercio y medio ambiente
Comercio y medio ambiente
 
Clase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clase dra.portunato Generalidades pie dbtClase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clase dra.portunato Generalidades pie dbt
 
3ª tipos de pesquisa
3ª tipos de pesquisa3ª tipos de pesquisa
3ª tipos de pesquisa
 
Lesion condral
Lesion condralLesion condral
Lesion condral
 
La informacion en la enseñanza.pdf
La informacion en la enseñanza.pdfLa informacion en la enseñanza.pdf
La informacion en la enseñanza.pdf
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
 
Angina de ludwig 2
Angina de ludwig 2Angina de ludwig 2
Angina de ludwig 2
 
La gigantografia
La gigantografia La gigantografia
La gigantografia
 
Proyecto Aparato Circulatorio Ilan Carmona
Proyecto Aparato Circulatorio Ilan CarmonaProyecto Aparato Circulatorio Ilan Carmona
Proyecto Aparato Circulatorio Ilan Carmona
 
Synapseindia android apps (operating system)
Synapseindia android apps (operating system)Synapseindia android apps (operating system)
Synapseindia android apps (operating system)
 
Amputaciones de pie y tobillo
Amputaciones de pie y tobilloAmputaciones de pie y tobillo
Amputaciones de pie y tobillo
 
Presentacion de la tecnologia
Presentacion de la tecnologiaPresentacion de la tecnologia
Presentacion de la tecnologia
 
Agency and The Use of Electronic Media
Agency and The Use of Electronic MediaAgency and The Use of Electronic Media
Agency and The Use of Electronic Media
 

More from Laux Arce

Conocimiento
ConocimientoConocimiento
Conocimiento
Laux Arce
 
11702 11783-1-pb
11702 11783-1-pb11702 11783-1-pb
11702 11783-1-pb
Laux Arce
 
71 73
71 7371 73
71 73
Laux Arce
 
Prospectiva tecnologica
Prospectiva tecnologicaProspectiva tecnologica
Prospectiva tecnologica
Laux Arce
 
Investigacion tecnologica con tics
Investigacion tecnologica con ticsInvestigacion tecnologica con tics
Investigacion tecnologica con tics
Laux Arce
 
Competencias informacionales en la educación superior
Competencias informacionales en la educación superiorCompetencias informacionales en la educación superior
Competencias informacionales en la educación superior
Laux Arce
 
Informivoro
InformivoroInformivoro
Informivoro
Laux Arce
 
Competencias clave
Competencias claveCompetencias clave
Competencias clave
Laux Arce
 
11702 11783-1-pb
11702 11783-1-pb11702 11783-1-pb
11702 11783-1-pb
Laux Arce
 

More from Laux Arce (9)

Conocimiento
ConocimientoConocimiento
Conocimiento
 
11702 11783-1-pb
11702 11783-1-pb11702 11783-1-pb
11702 11783-1-pb
 
71 73
71 7371 73
71 73
 
Prospectiva tecnologica
Prospectiva tecnologicaProspectiva tecnologica
Prospectiva tecnologica
 
Investigacion tecnologica con tics
Investigacion tecnologica con ticsInvestigacion tecnologica con tics
Investigacion tecnologica con tics
 
Competencias informacionales en la educación superior
Competencias informacionales en la educación superiorCompetencias informacionales en la educación superior
Competencias informacionales en la educación superior
 
Informivoro
InformivoroInformivoro
Informivoro
 
Competencias clave
Competencias claveCompetencias clave
Competencias clave
 
11702 11783-1-pb
11702 11783-1-pb11702 11783-1-pb
11702 11783-1-pb
 

Alfabetizacion informacional

 • 1. DDEE LLAA AALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN AA LLAA CCUULLTTUURRAA IINNFFOORRMMAACCIIOONNAALL:: RROOLL DDEELL PPRROOFFEESSIIOONNAALL DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN GGlloorriiaa PPoonnjjuuaann FFaaccuullttaadd ddee CCoommuunniiccaacciióónn UUnniivveerrssiiddaadd ddee LLaa HHaabbaannaa,, CCuubbaa RREESSUUMMEENN SSee aannaalliizzaann eennffooqquueess ccoonntteemmppoorráánneeooss ccoonn rreellaacciióónn aa llaa iimmppoorrttaanncciiaa yy aallccaannccee ddee llaa llllaammaaddaa aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall.. SSee aannaalliizzaa ccóómmoo ppaarraa aallccaannzzaarr uunnaa ccuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall ssee ddeebbee ttrraannssiittaarr ppoorr llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall,, lloo qquuee eeqquuiivvaallee aa ppllaanntteeaarr qquuee nnoo ppuueeddee eexxiissttiirr ccuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall ssiinn aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall.. SSee pprreesseennttaa uunn eessbboozzoo ddee llaass ddiimmeennssiioonneess eessttrraattééggiiccaass eenn qquuee eessttooss pprroocceessooss ooccuurrrreenn ddeessddee llaa eessccuueellaa hhaassttaa llaa ccoommuunniiddaadd//ssoocciieeddaadd.. SSee ccoonnssiiddeerraa eell rrooll ddeell pprrooffeessiioonnaall ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn,, ssuu eevvoolluucciióónn,, llooss ccaammbbiiooss qquuee ssee hhaann vveenniiddoo mmaanniiffeessttaannddoo eenn ssuu aaccttuuaacciióónn pprrooffeessiioonnaall yy llooss nnuueevvooss rreettooss qquuee ddeebbee aassuummiirr eenn llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn yy ccuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall ddee llaa ssoocciieeddaadd aa llaa qquuee ssiirrvvee.. SSee ppllaanntteeaann aallgguunnaass rreefflleexxiioonneess ffiinnaalleess ccoonn rreellaacciióónn aa llaa rreeppeerrccuussiióónn ddee eessttaa ddiimmeennssiióónn eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llooss ppuueebbllooss,, llaass nnaacciioonneess,, yy llaa ppootteenncciiaacciióónn ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo eenn ffuunncciióónn ddeell ddeessaarrrroolllloo iinntteeggrraall.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN LLaass úúllttiimmaass ddééccaaddaass hhaann mmoossttrraaddoo uunnaa iinnccaallccuullaabbllee aavvaallaanncchhaa eenn llaa ggeenneerraacciióónn ddee ccoonntteenniiddooss iinnffoorrmmaacciioonnaalleess,, eenn llaa mmuullttiipplliicciiddaadd ddee ccaannaalleess ppaarraa ssuu ttrraannssmmiissiióónn yy eenn ppoorrttaaddoorreess ppaarraa ssuu ccoonnssuummoo//ccoonnsseerrvvaacciióónn.. SSee hhaabbllaa ddee uunnaa ssoobbrreeccaarrggaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn yy sseeggúúnn WWuurrmmaann11 eessttaa ssoobbrreeccaarrggaa ppuueeddee ooccuurrrriirr ccuuaannddoo uunnaa ppeerrssoonnaa:: •• NNoo ccoommpprreennddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddiissppoonniibbllee •• SSee ssiieennttaa ssoobbrreeccooggiiddaa ppoorr llaa ccaannttiiddaadd ddee iinnffoorrmmaacciióónn aa ccoommpprreennddeerr •• NNoo sseeppaa ssii cciieerrttaa iinnffoorrmmaacciióónn eexxiissttee •• NNoo sseeppaa ddóónnddee eennccoonnttrraarr uunnaa iinnffoorrmmaacciióónn •• SSeeppaa ddoonnddee eennccoonnttrraarrllaa,, ppeerroo nnoo tteennggaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee aacccceeddeerr aa eellllaa..
 • 2. SSeeggúúnn KKookkkkoonneenn22 ,, eell ccoonncceeppttoo ““aallffaabbeettiizzaacciióónn”” ttiieennee ddiiffeerreenntteess ddiimmeennssiioonneess eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd.. DDeell ttrraaddiicciioonnaall qquuee ccoonnlllleevvaabbaa llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee lleeeerr yy eessccrriibbiirr,, ssee hhaa iiddoo mmuullttiipplliiccaannddoo eenn ddiiffeerreenntteess vvaarriiaanntteess oo ttiippooss ddee aallffaabbeettiizzaacciióónn,, yy ppoorr eennddee,, ddee aannaallffaabbeettiissmmoo:: •• aauuddiioovviissuuaall •• ddiiggiittaall oo ccoommppuuttaacciioonnaall •• mmuullttiimmeeddiiaall •• ddee rreedd •• ccuullttuurraall •• bbiibblliiootteeccaarriiaa •• iinnffoorrmmaacciioonnaall,, eettcc.. UUnn ccoonnjjuunnttoo ddee aauuttoorreess hhaa eennffooccaaddoo dduurraannttee aaññooss eessttooss tteemmaass yy hhaann ddeeffiinniiddoo eell ccoonncceeppttoo AALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN IINNFFOORRMMAACCIIOONNAALL eenn ffoorrmmaa ddiiffeerreennttee:: aa.. HHaabbiilliiddaadd ppaarraa llooccaalliizzaarr,, eevvaalluuaarr,, yy uussaarr iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa aapprreennddeerr ddee ppoorr vviiddaa eenn ffoorrmmaa iinnddeeppeennddiieennttee ((CCoommmmiissssiioonn oonn CCoolllleeggeess,, SSoouutthheerrnn AAssssoocciiaattiioonn ooff CCoolllleeggeess aanndd SScchhoooollss ((SSAACCSS)).. CCrriitteerriiaa ffoorr AAccccrreeddiittaattiioonn,, 1100tthh .. EEdd..,, DDeecc.. 11999966.. hhttttpp::////wwwwww..ssaaccss..oorrgg//ppuubb//ccoocc//ccrrii7700..hhttmm.. bb.. HHaabbiilliiddaaddeess ppaarraa rreeccoonnoocceerr ccuuaannddoo ssee nneecceessiittaa iinnffoorrmmaacciióónn yy ppaarraa llooccaalliizzaarr,, eevvaalluuaarr,, uussaarr eeffiicciieenntteemmeennttee yy ccoommuunniiccaarr iinnffoorrmmaacciióónn eenn ssuuss ddiiffeerreenntteess ffoorrmmaattooss ((SSttaattee UUnniivveerrssiittyy ooff NNeeww YYoorrkk ((SSUUNNYY)) CCoouunncciill ooff LLiibbrraarryy DDiirreeccttoorrss.. IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy IInniittiiaattiivvee.. 3300.. SSeepptt.. 11999977.. hhttttpp::////oolliiss..ssyyssaaddmm..ssuunnyy..eeddyy//iillii//ffiinnaall..hhttmm.. cc.. NNuueevvoo aarrttee lliibbeerraall qquuee ssee eexxttiieennddee ddeessddee eell ccoonnoocceerr ccóómmoo uussaarr ccoommppuuttaaddoorraass yy aacccceeddeerr aa iinnffoorrmmaacciióónn hhaassttaa llaa rreefflleexxiióónn ccrrííttiiccaa ddee llaa nnaattuurraalleezzaa ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn ssíí mmiissmmaa,, ssuu iinnffrraaeessttrruuccttuurraa ttééccnniiccaa,, yy ssuu ccoonntteexxttoo ssoocciiaall,, ccuullttuurraall yy ffiilloossóóffiiccoo aassíí ccoommoo ssuu iimmppaaccttoo.. SShhaappiirroo,, JJ..JJ.. YY SS..KK.. HHuugghheess.. IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy aass aa LLiibbeerraall AArrtt.. EEdduuccoomm RReevviieeww,, 33..22.. MMaarr//AApprr.. 11999966.. hhttttpp::////wwwwww..eedduuccaauussee..eedduu//ppuubb//eerr//rreevviieeww//rreevviieewwaarrttiicclleess//3311223311..hhttmmll.. dd.. LLaass hhaabbiilliiddaaddeess ppaarraa ssoolluucciioonnaarr pprroobblleemmaass iinnffoorrmmaacciioonnaalleess.. WWiissccoonnssiinn EEdduuccaattiioonnaall MMeeddiiaa AAssssoocciiaattiioonn ((aaddooppttaaddoo ppoorr eell NNaattiioonnaall FFoorruumm ffoorr IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy ddee EE..UUnniiddooss)) PPoossiittiioonn SSttaatteemmeenntt oonn IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy.. 11999933.. hhttttpp::////wwwwww..aallaa..oorrgg//aaaassll//ppoossiittiioonnss//PPSS__iinnffoolliitt..hhttmmll..
 • 3. ee.. LLaa hhaabbiilliiddaadd ppaarraa eennccoonnttrraarr,, eevvaalluuaarr,, uussaarr yy ccoommuunniiccaarr iinnffoorrmmaacciióónn eenn ttooddooss ssuuss ffoorrmmaattooss.. WWoorrkk GGrroouupp oonn IInnffoorrmmaattiioonn CCoommppeetteennccee,, CCoommmmiissssiioonn oonn LLeeaarrnniinngg RReessoouurrcceess aanndd IInnssttrruuccttiioonnaall TTeecchhnnoollooggyy ((CCLLRRIITT)),, CCaalliiffoorrnniiaa SSttaattee UUnniivveerrssiittyy ((CCSSUU)) ssyysstteemm.. IInnffoorrmmaattiioonn CCoommppeetteennccee iinn tthhee CCSSUU:: AA RReeppoorrtt.. DDeecc.. 11999955.. hhttttpp::////wwwwww..ccssuuppoommoonnaa..eedduu//lliibbrraarryy//IInnffooCCoommpp//ddeeffiinniittiioonn..hhttmmll.. ff.. LLaa ffuussiióónn oo llaa iinntteeggrraacciióónn ddee aallffaabbeettiizzaacciióónn bbiibblliiootteeccaarriiaa,, ccoommppuuttaacciióónn,, mmeeddiiaall,, tteeccnnoollóóggiiccaa,, ééttiiccaa,, ppeennssaammiieennttoo ccrrííttiiccoo yy hhaabbiilliiddaaddeess ddee ccoommuunniiccaacciióónn.. WWoorrkk GGrroouupp oonn IInnffoorrmmaattiioonn CCoommppeetteennccee,, CCoommmmiissssiioonn oonn LLeeaarrnniinngg RReessoouurrcceess aanndd IInnssttrruuccttiioonnaall TTeecchhnnoollooggyy ((CCLLRRIITT)).. CCaalliiffoorrnniiaa SSttaattee UUnniivveerrssiittyy ((CCSSUU)) ssyysstteemm.. IInnffoorrmmaattiioonn ccoommppeetteennccee iinn tthhee CCSSUU:: AA RReeppoorrtt.. DDeecc.. 11999955.. hhttttpp::////wwwwww..ccssuuppoommoonnaa..eedduu//lliibbrraarryy//IInnffooCCoommpp//ddeeffiinniittiioonn..hhttmmll.. EELL PPRROOCCEESSOO DDEE AALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN EENN LLAA AACCTTUUAALLIIDDAADD SSii bbiieenn llaa hhuummaanniiddaadd nnoo ppuueeddee aabbaannddoonnaarr llooss eessffuueerrzzooss ppaarraa aasseegguurraarr llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn ttrraaddiicciioonnaall ((qquuee aaúúnn ddeebbee sseerr oobbjjeettoo ddee aatteenncciióónn ppoorr eennccoonnttrraarrssee aallttííssiimmaass cciiffrraass ddee aannaallffaabbeettooss eenn llaa ccaassii ttoottaalliiddaadd ddeell mmuunnddoo)),, oottrrooss eessffuueerrzzooss ssee aaddooppttaann ppaarraa ppooddeerr eennffrreennttaarr,, eenn llaa llllaammaaddaa SSoocciieeddaadd ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn,, eell nnuueevvoo ttiippoo ddee aannaallffaabbeettiissmmoo qquuee ssee oorriiggiinnaa pprroodduuccttoo ddeell ddeessaarrrroolllloo ddee llooss mmeeddiiooss tteeccnnoollóóggiiccooss ccoonn qquuee ssee aacccceeddee,, ccoonnssuummee yy ddiissttrriibbuuyyee iinnffoorrmmaacciióónn aassíí ccoommoo ddee llaa mmuullttiipplliicciiddaadd ddee iinnffoorrmmaacciioonneess qquuee ssee eemmiitteenn ppoorr sseegguunnddoo.. SSeeggúúnn SSkkoovviirraa33 uunnaa ppeerrssoonnaa qquuee ssee ccoonnssiiddeerree aallffaabbeettiizzaaddaa ddeebbee sseerr ccaappaazz ddee:: •• LLooccaalliizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn qquuee nneecceessiittaa •• DDeetteerrmmiinnaarr llaa rreelleevvaanncciiaa yy eexxaaccttiittuudd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn •• AApplliiccaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn llaa ssoolluucciióónn ddee ssuuss pprroobblleemmaass yy eenn llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess EEll pprrooppiioo KKookkkkoonneenn ccoonnssiiddeerraa qquuee ppaarraa eelllloo rreeqquuiieerree aapprrooppiiaarrssee ddee cciieerrttaass hhaabbiilliiddaaddeess,, yy qquuee eell ccoonncceeppttoo aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall eess uunn ccoonncceeppttoo ppaarraagguuaass ddee oottrraass aallffaabbeettiizzaacciioonneess ccoommoo llaass mmeenncciioonnaaddaass eenn llaass ddiimmeennssiioonneess ddee eessttee pprrooppiioo aauuttoorr,, mmeenncciioonnaaddaass aall pprriinncciippiioo ddee eessttee ttrraabbaajjoo.. EEss ddeecciirr,, ttooddaass eessaass ddiimmeennssiioonneess ddee aallffaabbeettiizzaacciióónn rreeqquuiieerreenn ddee hhaabbiilliiddaaddeess tteeccnnoollóóggiiccaass,, ccuuaannddoo eenn rreeaalliiddaadd llaa ssoocciieeddaadd
 • 4. mmooddeerrnnaa oobblliiggaa nnoo ssóólloo aa ccoonnttaarr ccoonn ééssttaass,, ssiinnoo ccoonn oottrraass ccoommoo llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn ccuullttuurraall ee iinntteelleeccttuuaall qquuee llee ppeerrmmiittaann mmaanneejjaarr eessttaass oottrraass hhaabbiilliiddaaddeess tteeccnnoollóóggiiccaass.. HHaabbeerrmmaass..44 ,, yy LLiinnnnaakkyyllaa55 hhaann ttoommaaddoo eell eennffooqquuee ttrraaddiicciioonnaall yy eessttee nnuueevvoo eennffooqquuee yy hhaann ddeeffiinniiddoo eessttaa nnuueevvaa aallffaabbeettiizzaacciióónn ccoommoo aallggoo ttééccnniiccoo ee iinnssttrruummeennttaall;; ccoommoo aallggoo ffuunncciioonnaall qquuee ffaacciilliittaa llaa ccoommpprreennssiióónn ccuullttuurraall yy llaa ccoommuunniiccaacciióónn;; aassíí ccoommoo aallggoo ccrrííttiiccoo,, eemmaanncciippaattoorriioo yy lliibbeerraaddoorr qquuee aappooyyaa llaa eevvaalluuaacciióónn ppeerrssoonnaall yy ccrrííttiiccaa ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo,, ccoonnssttiittuuyyeennddoo uunn pprreerrrreeqquuiissiittoo ppaarraa llooss eessttuuddiiooss aaccaaddéémmiiccooss yy llaa iinnvveessttiiggaacciióónn.. SShhaappiirroo yy HHuugghheess66 hhaann sseeññaallaaddoo llooss rreeqquuiissiittooss ppaarraa llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn eenn llaa eedduuccaacciióónn ssuuppeerriioorr ddee llaa ssiigguuiieennttee ffoorrmmaa:: •• AAllffaabbeettiizzaacciióónn iinnssttrruummeennttaall ((aaqquueellllaa qquuee ppeerrmmiittee uussaarr llaass hheerrrraammiieennttaass ccoonncceeppttuuaalleess ddee llaa tteeccnnoollooggííaa iinnffoorrmmaacciioonnaall aaccttuuaall)) •• AAllffaabbeettiizzaacciióónn aacceerrccaa ddee llooss rreeccuurrssooss ((hhaabbiilliiddaadd yy ccoommpprreennssiióónn ddee ffoorrmmaass,, ffoorrmmaattooss,, uubbiiccaacciióónn yy mmééttooddooss ddee aacccceessoo aa llooss rreeccuurrssooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, pprriinncciippaallmmeennttee llooss qquuee ssee eennccuueennttrraann eenn rreedd)) •• AAllffaabbeettiizzaacciióónn ssoocciioo--eessttrruuccttuurraall ((ccoonnoocceerr ccóómmoo ssee pprroodduuccee llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn llaa ssoocciieeddaadd,, ccuuaalleess ssoonn llooss pprroodduuccttoorreess,, yy qquuéé ttiippoo ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppuueeddee eessppeerraarrssee ddee ccaaddaa ccuuááll)) •• AAllffaabbeettiizzaacciióónn iinnvveessttiiggaattiivvaa ((hhaabbiilliiddaadd ppaarraa uussaarr llaass hheerrrraammiieennttaass bbaassaaddaass eenn TTeeccnnoollooggííaa ddee IInnffoorrmmaacciióónn qquuee ssoonn rreelleevvaanntteess ppaarraa llaa iinnvveessttiiggaacciióónn mmooddeerrnnaa)) •• AAllffaabbeettiizzaacciióónn ppaarraa ppuubblliiccaarr ((hhaabbiilliiddaadd ppaarraa ffoorrmmaatteeaarr yy ppuubblliiccaarr llaass iiddeeaass qquuee ssee oorriiggiinnaann ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn,, ttaannttoo eenn ffoorrmmaa tteexxttuuaall,, eelleeccttrróónniiccaa oo mmuullttiimmeeddiiaall)) •• AAllffaabbeettiizzaacciióónn eenn tteeccnnoollooggííaass eemmeerrggeenntteess ((hhaabbiilliiddaadd ppaarraa aaddaappttaarrssee,, ccoommpprreennddeerr,, eevvaalluuaarr llaa tteeccnnoollooggííaa eemmeerrggeennttee yy nnoo sseerr pprriissiioonneerroo ddee hheerrrraammiieennttaass oo rreeccuurrssooss oobbssoolleettooss))
 • 5. •• AAllffaabbeettiizzaacciióónn ccrrííttiiccaa ((hhaabbiilliiddaadd ppaarraa eevvaalluuaarr eenn ffoorrmmaa ccrrííttiiccaa,, llaass ffoorrttaalleezzaass,, llíímmiitteess,, bbeenneeffiicciiooss yy ccoossttooss hhuummaannooss,, iinntteelleeccttuuaalleess yy ssoocciiaalleess ddee llaa tteeccnnoollooggííaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn)).. LLaannggffoorrdd77 ccuueessttiioonnaa ssii eessttaammooss aannttee uunn pprroocceessoo yy nnoo aannttee uunn ccoonncceeppttoo.. AAssiimmiissmmoo ccoonnssiiddeerraa qquuee ssee ttrraattaa ddee uunn ccoonnjjuunnttoo ddee hhaabbiilliiddaaddeess eesseenncciiaalleess qquuee ssee vviinnccuullaann aa llaass pprrááccttiiccaass qquuee ssee ddeessaarrrroollllaann aa nniivveell ddee aauullaa ppoorr lloo qquuee eessttáá bbaajjoo eell ddoommiinniioo ddee pprrooffeessoorreess yy eell ssiisstteemmaa eedduuccaacciioonnaall eenn ggeenneerraall.. EEss ppoorr eessoo,, rraazzoonnaa,, qquuee ssee ssoobbrreeeennttiieennddee qquuee llaa aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall ssee ddeessaarrrroollllaa ppoorr llaa ccoonnttrriibbuucciióónn ddeell mmaaeessttrroo yy ddeell bbiibblliiootteeccaarriioo yy nnoo ppoorr eell ccuurrrriiccuulluumm eenn ggeenneerraall.. EEss ddeecciirr,, eessttoo ssee ddeebbee ccoorrrreessppoonnddeerr ccoonn llooss nnuueevvooss eennffooqquueess ppeeddaaggóóggiiccooss qquuee rriiggeenn llooss ccaammbbiiooss ccuurrrriiccuullaarreess.. EEvviiddeenntteemmeennttee,, eessttooss ccoonncceeppttooss eessttáánn mmaarrccaaddooss ppoorr eell ddeessaarrrroolllloo ssoocciiaall,, yy rreessppoonnddeerráánn aa llaass nneecceessiiddaaddeess yy rreeaalliiddaaddeess ddee ccaaddaa mmoommeennttoo eenn qquuee ssee aannaalliicceenn.. EEll ccoonnttiinnuuuumm ddeell ddeessaarrrroolllloo ssoocciiaall ccoonnlllleevvaarráá aall ssuurrggiimmiieennttoo ddee nnuueevvaass ddiimmeennssiioonneess ddee aallffaabbeettiizzaacciióónn nnii ssiiqquuiieerraa aaúúnn iiddeennttiiffiiccaaddooss.. DDEE AALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN IINNFFOORRMMAACCIIOONNAALL AA CCUULLTTUURRAA IINNFFOORRMMAACCIIOONNAALL DDuurraannttee llooss aaññooss ´´7700 ssee aammpplliióó eell ccoonncceeppttoo ““ccuullttuurraa”” ccoonnssiiddeerráánnddoolloo ccoommoo uunn ccoommpplleejjoo ddee eessttrraatteeggiiaass ppoorr mmeeddiioo ddee llaass ccuuaalleess uunnaa ssoocciieeddaadd iinntteennttaa mmaaxxiimmiizzaarr ssuu aaddaappttaacciióónn aall aammbbiieennttee ffííssiiccoo.. AAssíí llaa ccuullttuurraa eess ccoonnssiiddeerraaddaa ccoommoo uunn ssiisstteemmaa ddee rreettrrooaalliimmeennttaacciióónn eenn llooss qquuee llaass aaccttiivviiddaaddeess nnoo pprroodduuccttiivvaass ssiirrvveenn aa llaass ffuunncciioonneess aaddaappttaattiivvaass.. SSoocciieeddaadd yy ccuullttuurraa ssee iinntteerrrreellaacciioonnaann mmeeddiiaannttee uunn ccoommppoorrttaammiieennttoo ccuullttuurraall.. SSii llaa ssoocciieeddaadd eess ccoonnssiiddeerraaddaa ccoommoo uunn ccoonnjjuunnttoo oorrggaanniizzaaddoo ddee iinnddiivviidduuooss ccoonn ffoorrmmaa ddee vviiddaa ddaaddaa,, llaa ccuullttuurraa eess eessaa ffoorrmmaa ddee vviiddaa.. SSii llaa ccuullttuurraa eess ccoonnssiiddeerraaddaa ccoommoo uunn aaggrreeggaaddoo ddee rreellaacciioonneess ssoocciiaalleess,, llaa ccuullttuurraa eess eell ccoonntteenniiddoo ddee eessaass rreellaacciioonneess.. SSoocciieeddaadd hhaaccee eessppeecciiaall éénnffaassiiss eenn eell ccoommppoorrttaammiieennttoo hhuummaannoo,, eell aaggrreeggaaddoo ddee ppeerrssoonnaass yy llaass rreellaacciioonneess eennttrree eessttaass.. CCuullttuurraa hhaaccee eessppeecciiaall rreeffeerreenncciiaa aall ccoommppoonneennttee ddee llooss rreeccuurrssooss aaccuummuullaaddooss,, ttaannttoo iinnmmaatteerriiaalleess ccoommoo mmaatteerriiaalleess,, qquuee eell ppuueebblloo hheerreeddaa,, eemmpplleeaa,, ttrraannssmmuuttaa,, iinnccrreemmeennttaa yy ttrraannssmmiittee..
 • 6. TTooddooss llooss aassppeeccttooss ddee ccuuaallqquuiieerr rrooll ssoocciiaall ppuueeddeenn sseerr ddeessccrriittooss eenn ttéérrmmiinnooss ddee iiddeennttiiddaadd ggrruuppaall,, ssoocciiaalliizzaacciióónn yy//oo jjeerraarrqquuííaa.. CCaaddaa uunnaa ddee eessttaass ccaatteeggoorrííaass ddee rroolleess ppuueeddee sseerr ddeessccrriittaa eenn ttéérrmmiinnooss ddee ppaattrroonneess ""ffiijjooss"" ddee aacccceessoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ssoocciiaall.. LLaa iinnffoorrmmaacciióónn,, eenn ssíí mmiissmmaa,, aaffeeccttaa ddee uunnaa mmaanneerraa uu oottrraa aa ttooddooss llooss ccoommppoonneenntteess ddee llooss ssiisstteemmaass ssoocciiaalleess aall pprroovvooccaarr yy aaccoommppaaññaarr aall ccaammbbiioo,, rreeggeenneerráánnddoolloo uunnaa yy oottrraa vveezz yy,, aall eessttaarr pprreesseennttee yy sseerr ddeetteerrmmiinnaannttee eenn llooss pprroocceessooss ddee iinntteerraacccciióónn ssoocciiaall.. CCuullttuurraa eess iinnffoorrmmaacciióónn yy llaa ttrraannssffeerreenncciiaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn oo mmaanniippuullaacciióónn ddee llaa mmiissmmaa ddeeffiinnee llaass rreellaacciioonneess ssoocciiaalleess qquuee ffoorrmmaann llaa eessttrruuccttuurraa ddee llaa ssoocciieeddaadd yy vviicceevveerrssaa,, llaa eessttrruuccttuurraa ssoocciiaall ddeetteerrmmiinnaa llaa ccuullttuurraa aall pprrooppoorrcciioonnaarr eell mmaarrccoo eenn qquuee ssee pprroodduuccee oo ssee ccoommuunniiccaa..88 CCuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall,, ppoorr ttaannttoo,, ccoonnssttiittuuyyee uunnaa ccaatteeggoorrííaa jjeerráárrqquuiiccaammeennttee ssuuppeerriioorr aa llaa ddee aallffaabbeettiissmmoo iinnffoorrmmaacciioonnaall.. EEll pprroocceessoo ccoonnttiinnuuoo ddee aallffaabbeettiizzaacciióónn,, ccrreeaa eessee ppaattrróónn qquuee pprroovvooccaa uunnaa ccoonnssttaannttee aapprrooxxiimmaacciióónn aall ccaammbbiioo,, eessaa ccuullttuurraa.. CCrreeaarr,, pprroovvooccaarr eessaass rreellaacciioonneess ssoocciiaalleess,, eess iinnddiissppeennssaabbllee ppaarraa mmaassiiffiiccaarr llaass ccoonnddiicciioonneess qquuee vvaayyaann sseemmbbrraannddoo llaass ccoonnddiicciioonneess ddoonnddee ddeetteerrmmiinnaaddooss aaccttoorreess ppuueeddeenn eejjeerrcceerr llaa ffuunncciióónn ddee aaggeenntteess ddee ccaammbbiioo.. EESSTTRRAATTEEGGIIAASS PPAARRAA CCAAMMBBIIOOSS aa.. llaa CCuullttuurraa EEssccoollaarr EEssttuuddiiooss rreeaalliizzaaddooss eenn 882200 eessccuueellaass ppúúbblliiccaass ddee IIlllliinnooiiss,, EEssttaaddooss UUnniiddooss,, mmuueessttrraann qquuee llooss íínnddiicceess ddee mmoottiivvaacciióónn ddee llooss eessttuuddiiaanntteess ssoonn mmááss eelleevvaaddooss eenn aaqquueellllaass eessccuueellaass qquuee mmuueessttrraann uunnaa ccuullttuurraa mmááss ffuueerrttee.. ““EEssttooss rreessuullttaaddooss ssoonn ccoonnssiisstteenntteess ccoonn oottrrooss hhaallllaazzggooss qquuee ssuuggiieerreenn qquuee llaa iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee uunnaa ccllaarraa mmiissiióónn,, vviissiióónn ccoommppaarrttiiddaa yy mmeettaass qquuee aabbaarrccaann ttooddaa llaa eessccuueellaa,, pprroommuueevveenn mmeejjoorreess llooggrrooss ppoorr ppaarrttee ddee llooss eessttuuddiiaanntteess””..99 DDeessddee llaass eeddaaddeess mmááss tteemmpprraannaass,, llooggrraarr qquuee ddeennttrroo ddee eessaa ccuullttuurraa,, pprriimmee llaa oorriieennttaacciióónn hhaacciiaa llaa iinnnnoovvaacciióónn,, hhaacciiaa eell ccaammbbiioo,, hhaacciiaa eell aapprreennddiizzaajjee,, ccoonnssttiittuuyyeenn ffuueerrzzaass iinnddiissccuuttiibblleess qquuee ccoonndduucceenn aa ccrreeaarr hháábbiittooss ddee ccoonnssuullttaa ddee lliitteerraattuurraa,, ddee iinnffoorrmmaacciióónn.. LLooss hháábbiittooss ddee lleeccttuurraa qquuee ssee ccrreeaann ddeessddee eessttaass ééppooccaass ccrreeaann llaass bbaasseess qquuee ppeerrmmiittiirráánn uunnaa mmaayyoorr ccuullttuurraa ggeenneerraall yy uunnaa mmaayyoorr iinncclliinnaacciióónn hhaacciiaa llaa bbúússqquueeddaa ddee rreessppuueessttaass eenn llaass ffuueenntteess yy rreeccuurrssooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn..
 • 7. bb.. NNuueevvooss eennffooqquueess eenn llaa eedduuccaacciióónn ssuuppeerriioorr LLaass tteennddeenncciiaass aaccttuuaalleess ssoossttiieenneenn ccaammbbiiooss pprrooffuunnddooss eenn llooss ssiisstteemmaass eedduuccaacciioonnaalleess,, ssoobbrree ttooddoo,, aa ppaarrttiirr ddeell tteerrcceerr nniivveell.. LLaa eedduuccaacciióónn oorriieennttaaddaa hhaacciiaa eell aalluummnnoo,, ppaauullaattiinnaammeennttee iirráá ddaannddoo ppaassoo aa uunn nnuueevvoo eennffooqquuee,, yyaa pprraaccttiiccaaddoo eenn mmuucchhaass UUnniivveerrssiiddaaddeess ddeell pprriimmeerr mmuunnddoo.. SSee iirráá iimmppoonniieennddoo uunnaa oorriieennttaacciióónn hhaacciiaa eell aauuttooeessttuuddiioo yy llaa eennsseeññaannzzaa aassiissttiiddaa.. EEssttooss nnuueevvooss eennffooqquueess ddeemmaannddaann iirrrreemmeeddiiaabblleemmeennttee uunnaa ppoossiicciióónn ddiiffeerreennttee ddee llooss aalluummnnooss hhaacciiaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy pprroovvooccaann uunnaa oorriieennttaacciióónn pprriinncciippaall hhaacciiaa eell ccoonnssuummoo ddee iinnffoorrmmaacciióónn.. EEssttoo qquuiieerree ddeecciirr qquuee ssii bbiieenn hhaassttaa eell pprreesseennttee,, llooss eessttuuddiiaanntteess hhaann ssiittuuaaddoo eenn uunnaa pprriimmeerraa pprriioorriiddaadd ssuu aassiisstteenncciiaa aa ccllaasseess,, yy aall ccoonnttaaccttoo ddiirreeccttoo ccoonn eell pprrooffeessoorr;; ééssttoo,, ppaauullaattiinnaammeennttee ddeebbeerráá ddaarr ppaassoo aa uunn eessttuuddiioo mmááss iinnddeeppeennddiieennttee,, aa uunn mmaayyoorr ccoonnssuummoo ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, aa pprroovvooccaarr uunnaa ccoonndduuccttaa mmááss oorriieennttaaddaa aa llaa ccrreeaattiivviiddaadd yy ddeessaarrrroolllloo ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo aa ppaarrttiirr ddee uunnaa mmaayyoorr iinntteeggrraacciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccoonn llaass ppootteenncciiaalliiddaaddeess ddeell iinnddiivviidduuoo.. EEnn aallgguunnooss ppaaíísseess ssee hhaann eessttaabblleecciiddoo rreeddeess ddee aacccceessoo aa llooss rreeccuurrssooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, bbaajjoo nnuueevvooss mmooddeellooss.. DDee llaa bbiibblliiootteeccaa ccoommppuueessttaa ppoorr ffoonnddooss iimmpprreessooss eenn ppaappeell,, ssee hhaa iiddoo ppaassaannddoo aa uunnaa ccaaddeennaa ddee ssuummiinniissttrroo ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppoorr ccaannaalleess eelleeccttrróónniiccooss.. EEnn eessppaacciiooss mmaass ddeessaarrrroollllaaddooss ssee mmaannttiieenneenn llooss llllaammaaddooss ““ccoollaabboorraattoorriiooss”” ddoonnddee mmeeddiiaannttee tteeccnnoollooggííaa yy uunn ttrraabbaajjoo ccoollaabboorraattiivvoo aappooyyaaddoo eenn llaa ccoommppuuttaacciióónn,, ssee hhaann iiddoo eessttaabblleecciieennddoo eessppaacciiooss ddoonnddee ccoommuunniiddaaddeess cciieennttííffiiccaass ccoonndduucceenn ssuuss iinnvveessttiiggaacciioonneess,, rreeaalliizzaann rreeuunniioonneess vviirrttuuaalleess yy ccoommppaarrtteenn ccoonnoocciimmiieennttooss.. EEnn eessttooss mmooddeellooss llaass bbiibblliiootteeccaass ddiiggiittaalleess ooccuuppaann uunn eessppaacciioo eenn eell aammbbiieennttee vviirrttuuaall..1100 LLaass tteennddeenncciiaass iiddeennttiiffiiccaann llaa ccrreeaacciióónn ppaauullaattiinnaa ddee aammbbiieenntteess ttoottaallmmeennttee oorriieennttaaddooss aall ccoonnoocciimmiieennttoo,, ddoonnddee ssee iinntteerrrreellaacciioonneenn llooss ccaannaalleess ddee ppuubblliiccaacciióónn yy ddiissttrriibbuucciióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn mmooddeerrnniizzaaddooss,, llooss mmeeddiiooss ddee ccoommuunniiccaacciióónn,, yy llaass iinnssttiittuucciioonneess ddee iinnffoorrmmaacciióónn ddee nnuueevvoo ttiippoo.. EEssttee ccaammbbiioo eenn llooss pprroocceessooss ppeeddaaggóóggiiccooss mmooddiiffiiccaarráá llaa ccoonndduuccttaa ddee llooss eessttuuddiiaanntteess,, qquuee lleess ppeerrmmiittiirráá::1111
 • 8. •• CCoonnoocceerr ccuuaannddoo nneecceessiittaann iinnffoorrmmaacciióónn •• IIddeennttiiffiiccaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ssee ccoorrrreessppoonnddee ccoonn uunn tteemmaa ppaarrttiiccuullaarr •• EEvvaalluuaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn •• OOrrggaanniizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn •• UUttiilliizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn ffoorrmmaa eeffiicciieennttee ppaarraa rreessppoonnddeerr eell pprroobblleemmaa ddaaddoo.. cc.. llaass eemmpprreessaass yy oorrggaanniizzaacciioonneess MMeettzz1122 rreeaalliizzóó uunn eessttuuddiioo ddee llaa eevvoolluucciióónn ddeell ccaammbbiioo eenn uunnaa ggrraann oorrggaanniizzaacciióónn ccoonn eell oobbjjeettiivvoo ddee ddeessaarrrroollllaarr uunnaa ccuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall.. EEll pprroocceessoo ccoommeennzzóó eenn 11998811 hhaassttaa 11998866,, yy ssee ffuueerroonn ddaannddoo ppaassooss eennccaammiinnaaddooss aa llooggrraarr ccaammbbiiooss ssuussttaanncciiaalleess eenn llaass ffuunncciioonneess ggeerreenncciiaalleess yy eenn llooss vvaalloorreess ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn.. AAssíí,, vvaalloorreess,, ffuunncciioonnaammiieennttoo,, ttrraabbaajjoo eenn eeqquuiippoo,, iinnnnoovvaacciióónn,, ccaalliiddaadd,, rreennttaabbiilliiddaadd,, ccoommuunniiccaacciioonneess,, ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess,, ppuueerrttaass aabbiieerrttaass,, ddeessaarrrroolllloo yy eennttrreennaammiieennttoo,, pprroommoocciióónn,, sseegguurriiddaadd yy eessttaabbiilliiddaadd eenn eell ttrraabbaajjoo yy eemmpplleeoo ddee llooss rreeccuurrssooss ccoonnssttiittuuyyeerroonn oobbjjeettiivvooss aa ppootteenncciiaarr yy ppeerrffeecccciioonnaarr.. EEnn 11998844,, eenn mmeeddiioo ddeell pprroocceessoo ddee ccaammbbiioo ssee vviissuuaalliizzóó llaa iimmppoorrttaanncciiaa ddee ccoonnvveerrttiirr aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn rreeccuurrssoo eessttrraattééggiiccoo ddeessaarrrroollllaannddoo uunn aannáálliissiiss ddee llooss fflluujjooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn ccoorrppoorraattiivvooss yy llooss mmaannddooss qquuee ggeerreenncciiaabbaann llooss mmiissmmooss.. LLooss ccaammbbiiooss eeffeeccttuuaaddooss ttuuvviieerroonn uunn iimmppaaccttoo ppoossiittiivvoo eenn llaa ssaattiissffaacccciióónn ddee llaass nneecceessiiddaaddeess yy ddeemmaannddaass ddee llooss cclliieenntteess.. UUnn aannáálliissiiss eeffeeccttuuaaddoo ccoonn llooss eemmpplleeaaddooss ppeerrmmiittiióó eelleevvaarr llooss %% ddee ssaattiissffaacccciióónn ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee.. EEnn llaass ccoommuunniiccaacciioonneess ssee ttrraannssiittóó ddee uunn 4455 aa uunn 7700%% ddee ssaattiissffaacccciióónn.. EEnn eell aaddiieessttrraammiieennttoo,, ddee uunn 3333 aa uunn 5577%%,, eenn llaa eeffiiccaacciiaa ggeerreenncciiaall ddee uunn 3311 aa uunn 6666%%.. EEvviiddeenntteemmeennttee eell pprroocceessoo ddee ccaammbbiioo ffuuee iinntteerriioorriizzaaddoo ppoorr ssuuss mmiieemmbbrrooss qquuee ssee ssuummaarroonn aall mmiissmmoo.. LLaass ccoonncclluussiioonneess ddee eessttee eessttuuddiioo rreevveellaarroonn aallgguunnooss ddee llooss ccaammbbiiooss eeffeeccttuuaaddooss eenn llaa ccuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall:: •• ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn ddee llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess •• iinnccrreemmeennttoo ddee llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llooss eemmpplleeaaddooss •• iinnccoorrppoorraacciióónn ddee hhaabbiilliiddaaddeess yy ccoommppoorrttaammiieennttooss ggeerreenncciiaalleess mmááss eeffiicciieenntteess •• aatteennddeerr yy eessccuucchhaarr ccoonn mmaayyoorr aatteenncciióónn llaass nneecceessiiddaaddeess ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn •• iinnccrreemmeennttoo ddeell ttrraabbaajjoo eenn eeqquuiippoo •• aappooyyoo aa llaass ppeerrssoonnaass ppaarraa ttrraannssffoorrmmaarrllooss eenn ssoolluucciioonnaaddoorreess ddee pprroobblleemmaass •• iinncceennttiivvaarr llaa eexxcceelleenncciiaa eenn llaa ccoommuunniiccaacciióónn iinntteerrnnaa
 • 9. EEssttaass ssiittuuaacciioonneess pprroovvooccaarroonn qquuee llooss eennccaarrggaaddooss ddee llooss pprroocceessooss iinnffoorrmmaacciioonnaalleess ppuuddiieesseenn vvaalloorraarr llaa iimmppoorrttaanncciiaa ddee llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llooss eemmpplleeaaddooss eenn ssuu pprrooppiiaa aaccttiivviiddaadd.. SSiinn eelllloo,, nnoo hhuubbiieessee ssiiddoo ppoossiibbllee llooggrraarr ttrraannssffoorrmmaacciioonneess eenn llaa aaccttiivviiddaadd iinnffoorrmmaattiivvaa,, ssiieemmpprree tteenniieennddoo ccoommoo pprreemmiissaa ssuu vviinnccuullaacciióónn ccoonn llaass mmeettaass yy oobbjjeettiivvooss ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn.. dd.. llaa ccoommuunniiddaadd UUnn eessppaacciioo ddee vviittaall iimmppoorrttaanncciiaa ttiieennee qquuee vveerr ccoonn eell ttrraabbaajjoo qquuee ppuueeddee rreeaalliizzaarrssee aa nniivveell ddee ccoommuunniiddaadd.. LLaa ddiivviissiióónn qquuee eexxiissttee eennttrree aaqquueellllooss qquuee ttiieenneenn llaa ppoossiibbiilliiddaadd yy llaa ccaappaacciiddaadd ppaarraa aacccceeddeerr aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy aaqquueellllooss qquuee nnoo lloo ttiieenneenn,, ppoorr ccoonnddiicciioonneess ssoocciiaalleess,, nniivveell ddee vviiddaa,, aammbbiieennttee,, eettcc..,, eess uunn eelleemmeennttoo aa ccoonnssiiddeerraarr yy ééssttee eessttáá ssiieennddoo ccoonnssiiddeerraaddoo ppoorr ddiiffeerreenntteess ggrruuppooss yy pprrooyyeeccttooss qquuee ttrraabbaajjaann eenn ppooss ddee llooggrraarr uunn eennffooqquuee mmaassiiffiiccaaddoorr ddeell ddeessaarrrroolllloo eedduuccaacciioonnaall yy ccuullttuurraall,, ppeerroo iinnccoorrppoorráánnddoollee ttaammbbiiéénn eell eelleemmeennttoo iinnffoorrmmaacciioonnaall.. EELL PPRROOFFEESSIIOONNAALL DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY LLAA AALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN YY CCUULLTTUURRAA IINNFFOORRMMAACCIIOONNAALL EEll pprrooffeessiioonnaall ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn dduurraannttee mmiilleenniiooss hhaa iiddoo eevvoolluucciioonnaannddoo.. EEll iinnvveessttiiggaaddoorr ddee llaa BBiibblliiootteeccaa ddee AAlleejjaannddrrííaa yy oottrrooss eessppaacciiooss ddee llaa aannttiiggüüeeddaadd;; eenn llooss rroolleess aassuummiiddooss ppoorr ddiiffeerreenntteess eexxppoonneenntteess ddee llaa rreelliiggiióónn hhaassttaa eell pprrooffeessiioonnaall ddeell ssiigglloo XXIIXX hhaa eexxiissttiiddoo uunnaa ccoonnssttaannttee iinnsseerrcciióónn yy aaddaappttaacciióónn aa llooss rreeccllaammooss ddee llaa ssoocciieeddaadd qquuee ssiirrvvee.. AAnnttee llaa EErraa ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn,, oo ccóómmoo ssee llee ddeennoommiinnee,, ddeetteerrmmiinnaaddooss eelleemmeennttooss ddeebbeenn eessttaarr pprreesseenntteess eenn llaa aaccttuuaacciióónn ddee eessttee pprrooffeessiioonnaall.. SSuuss rroolleess ssee mmooddiiffiiccaann ggrraannddeemmeennttee.. LLooss sseerrvviicciiooss ssee vvaann aassuummiieennddoo ppaauullaattiinnaammeennttee ppoorr llooss ccoonnssuummiiddoorreess,, eell ttrraattaammiieennttoo yy rreepprreesseennttaacciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn mmuucchhooss ccaassooss rreessppoonnddee aa ccrriitteerriiooss cceennttrraalleess,, ttrraazzaaddooss ppoorr llooss eeddiittoorreess yy llaass uunniiddaaddeess ccaabbeecceerraa ddee rreeddeess ddee bbiibblliiootteeccaass yy uunniiddaaddeess ddee iinnffoorrmmaacciióónn eenn ggeenneerraall.. LLaa ccooooppeerraacciióónn eenn llaa ccaattaallooggaacciióónn yy ccllaassiiffiiccaacciióónn,, llaa eessttaannddaarriizzaacciióónn ddee mmuucchhooss rreeccuurrssooss nneecceessaarriiooss ppaarraa eell ttrraattaammiieennttoo iinnffoorrmmaacciioonnaall,, vvaann ssiimmpplliiffiiccaannddoo ddeetteerrmmiinnaaddaass rruuttiinnaass qquuee ccoonnssttiittuuííaann eenn mmuucchhooss ccaassooss,, llaa aaccttiivviiddaadd pprriinncciippaall ddee aallgguunnooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn..
 • 10. LLaa iirrrruuppcciióónn ddee llaa tteeccnnoollooggííaa,, qquuee ffoorrttaalleeccee,, ppootteenncciiaa yy mmuullttiipplliiccaa llaass ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee ttrraattaammiieennttoo,, ccoonnttrrooll,, yy ddiissttrriibbuucciióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, hhaa lllleevvaaddoo aa ssuu eessffeerraa ddee aaccttuuaacciióónn,, eelleemmeennttooss vviinnccuullaaddooss nnoo ttaannttoo aa llooss sseerrvviicciiooss,, ssiinnoo aa llaa pprroodduucccciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn.. AAúúnn ddeebbee aammpplliiaarrssee eell eessppaacciioo pprrooffeessiioonnaall ddeeddiiccaaddoo aall aannáálliissiiss yy ssíínntteessiiss ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess.. PPaauullaattiinnaammeennttee eessttee pprrooffeessiioonnaall vvaa ttrraannssiittaannddoo ddee llooss sseerrvviicciiooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn aa ssuu pprroodduucccciióónn yy ggeenneerraacciióónn,, yy eenn ssuu pprrooppiioo ddeessaarrrroolllloo,, ddiiffeerreenntteess eessffeerraass ddee aaccttuuaacciióónn ssee pprreesseennttaann eenn ssuu ppaannoorraammaa:: •• llaa rreellaattiivvaa aa llaa iinnvveessttiiggaacciióónn,, ddoonnddee eeffiiccaacciiaa,, pprroodduuccttiivviiddaadd,, iimmppaaccttoo,, yy oottrrooss eelleemmeennttooss ddee llaa eeccoonnoommííaa ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddeebbeenn sseerr aatteennddiiddooss ppaarraa eelleevvaarr yy ppeerrffeecccciioonnaarr eessttooss ssiisstteemmaass.. •• LLaa rreellaattiivvaa aa ssuu rrooll mmeettooddoollóóggiiccoo eenn eell ddiisseeññoo ddee hheerrrraammiieennttaass,, ssiisstteemmaass,, yy eelleemmeennttooss qquuee ccoonnttrriibbuuyyaann aa eelleevvaarr llaa aaccttuuaacciióónn,, llaa pprreecciissiióónn ddee llooss mmiissmmooss •• SSuu rrooll,, nnoo ccoommoo eedduuccaaddoorr ddee uussuuaarriiooss ((ccoonncceeppttoo qquuee ddeebbeemmooss ccoommeennzzaarr aa mmooddiiffiiccaarr eenn nnuueessttrraa pprrooyyeecccciióónn pprrooffeessiioonnaall)) ssiinnoo ccoommoo aaggeennttee ddee ccaammbbiioo,, aaggeennttee ccuullttuurraall eenn llaa ttrraannssffoorrmmaacciióónn ddeell mmeeddiioo ssoocciiaall eenn qquuee eessttéé iinnsseerrttaaddoo.. DDeessddee llaa úúllttiimmaa ddééccaaddaa ddeell ssiigglloo XXXX,, ccoommiieennzzaann aa ddeesspplleeggaarrssee eennoorrmmeess eessffuueerrzzooss ccooooppeerraattiivvooss ppaarraa llaa iinnccoorrppoorraacciióónn ddeell pprrooffeessiioonnaall ddee iinnffoorrmmaacciióónn aa llooss eessppaacciiooss ddee aaccttuuaacciióónn.. NNoo ssee ccoonncciibbee eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd,, nniinngguunnaa aaccttiivviiddaadd lliibbrree ddee eessppaacciiooss ddee ccooooppeerraacciióónn ee iinntteerraacccciióónn.. LLooss ccoolleeggiiooss iinnvviissiibblleess ccoommiieennzzaann aa ttrraannssffoorrmmaarrssee eenn llooss ccoollaabboorraattoorriiooss,, eessppaacciiooss vviirrttuuaalleess ddee ccoollaabboorraacciióónn,, ddiissccuussiióónn......iinntteerrccaammbbiioo,, yyaa mmeenncciioonnaaddooss aanntteerriioorrmmeennttee.. LLooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ssee iinnsseerrttaann eenn eeqquuiippooss ddee iinnvveessttiiggaacciióónn,, pprrooyyeeccttooss,, eessppaacciiooss pprroodduuccttiivvooss,, aappoorrttaannddoo ssuu ddoommiinniioo ddee llooss rreeccuurrssooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn.. PPeerroo,, eessttoo nnoo qquueeddaa aahhíí.. LLaa eerraa aaccttuuaall ppaarraa sseerr vveerrddaaddeerraammeennttee uunnaa SSoocciieeddaadd ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn eexxiiggee eedduuccaacciióónn yy ccuullttuurraa.. EExxiiggee mmeeddiiooss ppaarraa llaa ccaannaalliizzaacciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ggeenneerraaddaa,, ppaarraa llaa mmaayyoorr ccoonnvveerrssiióónn ddee ccoonnoocciimmiieennttoo ttáácciittoo eenn eexxppllíícciittoo,, ppaarraa mmuullttiipplliiccaarr llaa ddiissttrriibbuucciióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, yy ssuu aacccceessoo yy ppaarraa mmaassiiffiiccaarr eell eessppaacciioo IINNFFOORRMMAACCIIOONN,, eenn ttooddooss llooss áámmbbiittooss ddee llaa ssoocciieeddaadd..
 • 11. IImmppoossiibbllee llooggrraarr eessttoo ssiinn qquuee llooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn aaccttúúeenn ccoommoo FFOORRMMAADDOORREESS,, ccoommoo MMUULLTTIIPPLLIICCAADDOORREESS,, ccoommoo AALLFFAABBEETTIIZZAADDOORREESS ddee llooss ddiiffeerreenntteess nniivveelleess ddee llaa SSoocciieeddaadd.. SSóólloo aassíí ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa ppooddrrííaa ssaabbeerr:: •• DDóónnddee eennccoonnttrraarr iinnffoorrmmaacciióónn yy vvaalloorraarr ssuu cciicclloo ddee vviiddaa •• VVaalloorraarr llaa ccaalliiddaadd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreecciibbiiddaa •• AAnnaalliizzaarr yy ssiinntteettiizzaarr iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa ssuu aapprreennddiizzaajjee ddee ppoorr vviiddaa •• EEmmpplleeaarr iinnffoorrmmaacciióónn pprreecciissaa,, eexxaaccttaa,, rreelleevvaannttee eenn llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess aa nniivveell ppeerrssoonnaall,, iinnssttiittuucciioonnaall,, eedduuccaacciioonnaall.. •• GGeenneerraarr nnuueevvaa iinnffoorrmmaacciióónn oorriiggiinnaall,, rreelleevvaannttee,, ccrreeaattiivvaa,, iinnnnoovvaaddoorraa.. •• UUttiilliizzaarr eeffiicciieenntteemmeennttee llaass tteeccnnoollooggííaass ppaarraa eell ttrraattaammiieennttoo ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn SSóólloo aassíí llaass iinnssttiittuucciioonneess ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppooddrrííaann:: •• AAccttuuaarr ccoommoo eessppaacciiooss ffaacciilliittaaddoorreess ddee ccoonnttaaccttooss,, ggeerreenntteess ddee ccoollaabboorraattoorriiooss,, eevvaalluuaaddoorreess ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee eelleemmeennttooss ééttiiccooss,, yy jjuurrííddiiccooss eenn ccuuaannttoo aa llaa ggeenneerraacciióónn yy ddiiffuussiióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn •• AAccttuuaarr ccoommoo aauuddiittoorraass ddee llaa ccaalliiddaadd yy aaccttuuaalliiddaadd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ggeenneerraaddaa,, yy uuttiilliizzaaddaa ppoorr llaass oorrggaanniizzaacciioonneess yy llaa ssoocciieeddaadd •• RReeccoommeennddaarr aa llooss eeqquuiippooss ddoocceenntteess,, nnúúcclleeooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppootteenncciiaall qquuee ppooddrráánn sseerr eemmpplleeaaddaass eenn llaa eennsseeññaannzzaa aassiissttiiddaa •• PPrroommoovveerr hháábbiittooss ddee uuttiilliizzaacciióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn •• EEnnsseeññaarr ccóómmoo eexxpplliicciittaarr iinnffoorrmmaacciióónn eenn iinnffoorrmmeess,, tteessiiss,, yy oottrrooss ddooccuummeennttooss nnoorrmmaattiivvooss yy rreegguullaattoorriiooss •• EExxiiggiirr qquuee eell lliibbrree ddeerreecchhoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn nnoo ccoonnlllleevvee aa ppllaaggiiooss,, ddiissttoorrssiioonneess yy oottrrooss vviicciiooss qquuee ccoommiieennzzaann aa mmaanniiffeessttaarrssee yy qquuee llaa ssoocciieeddaadd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddeebbeerráá ccoonnssiiddeerraarr ddeennttrroo ddee ssuuss ccuueerrppooss lleeggaalleess.. SSii hhooyy ssee ppeennaalliizzaa aall iinnddiivviidduuoo ppoorr aacccciioonneess ccoonnttrraa llaa ssoocciieeddaadd,, llaa lleeggaalliiddaadd ddeell ffuuttuurroo,, ddeebbeerráá ccoonntteemmppllaarr lloo rreellaattiivvoo aall ttrraattaammiieennttoo iinnaaddeeccuuaaddoo ddee llooss rreeccuurrssooss iinnffoorrmmaacciioonnaalleess.. •• CCoonnsseerrvvaarr llaa mmeemmoorriiaa ddee llaa hhuummaanniiddaadd yy ttrraabbaajjaarr eenn llaa ccoonnvveerrssiióónn ppeerrmmaanneennttee ddee llooss ffoorrmmaattooss ddee ccoonnsseerrvvaacciióónn.. LLaa iinnffoorrmmaacciióónn ddiiggiittaall qquuee hhooyy ssee ccoonnsseerrvvaa eenn ddiissccooss ccoommppaaccttooss,, ddeebbeerráá iirr ttrraannssiittaannddoo hhaacciiaa nnuueevvooss ssooppoorrtteess ddee aallmmaacceennaammiieennttoo eenn llaa mmeeddiiddaa qquuee llooss mmeeddiiooss tteeccnnoollóóggiiccooss mmááss ppootteenntteess ssee vvaayyaann ggeenneerraannddoo..
 • 12. •• DDeessaarrrroollllaarr ssiisstteemmaass yy pprrooggrraammaass ccaappaacceess ddee ddeessccuubbrriirr,, eexxpplloorraarr,, rreeeemmppaaqquueettaarr,, aannaalliizzaarr iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ssuuppeerreenn llooss aaccttuuaalleess.. •• DDeessaarrrroollllaarr ssiisstteemmaass ppaarraa eell ttrraabbaajjoo vviirrttuuaall eenn ggrruuppooss,, yyaa qquuee llooss eeqquuiippooss eenn eell ffuuttuurroo tteennddrráánn mmaaggnniittuuddeess qquuee ssuuppeerreenn ffrroonntteerraass ggeeooggrrááffiiccaass yy ssoocciiaalleess.. •• RReessppoonnddeerr aa llaa eevvoolluucciióónn ddee llaa iinnnnoovvaacciióónn yy eell ccoonnoocciimmiieennttoo,, eenn eessffeerraass aaúúnn nnii ssiiqquuiieerraa iiddeennttiiffiiccaaddaass.. RREEFFLLEEXXIIOONNEESS FFIINNAALLEESS LLaa EErraa ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn ssee ccaarraacctteerriizzaa ppoorr llaa mmaassiiffiiccaacciióónn yy pprreesseenncciiaa ddee eessttee rreeccuurrssoo eenn ttooddaass llaass eessffeerraass ddee llaa vviiddaa.. EEssttooss ccaammbbiiooss rreevvoolluucciioonnaann llaa eedduuccaacciióónn,, llaa iinnvveessttiiggaacciióónn yy ddiinnaammiizzaann eell ddeessaarrrroolllloo.. EEll hhoommbbrree ddeebbee sseerr ccaappaazz ddee eennffrreennttaarr llaa ddeemmaannddaa ddee eessttooss ttiieemmppooss.. SSóólloo ddoommiinnaannddoo eelleemmeennttooss iinnffoorrmmaacciioonnaalleess,, mmeeddiiaannttee uunnaa aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall iinntteeggrraall,, sseerráá ccaappaazz ddee jjuuggaarr eell rrooll qquuee aasseegguurree llaa vveerrddaaddeerraa SSoocciieeddaadd ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn.. LLaass ddeessiigguuaallddaaddeess aaccttuuaalleess qquuee ddiivviiddeenn aa llaass ccoommuunniiddaaddeess eenn iinnffoorrmmaaddaass,, nnoo iinnffoorrmmaaddaass,, aallffaabbeettiizzaaddaass yy eedduuccaaddaass oo nnoo;; aa llaass qquuee ttiieenneenn mmeeddiiooss ppaarraa ttrraabbaajjaarr yy ccoonnoocceenn ssuu eemmpplleeoo yy aa llaass qquuee ssóólloo ppuueeddeenn aaccttuuaarr ccoommoo eessppeeccttaaddoorreess ddee eessttaass ppoossiibbiilliiddaaddeess,, nnoo ppeerrmmiittee qquuee ssee ccuummppllaa llaa aassppiirraacciióónn mmuunnddiiaall ddee qquuee eexxiissttaa uunn lleeggííttiimmoo DDEERREECCHHOO aa llaa IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN.. EEll aacccceessoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn nnoo eess ddiissppoonneerr oo nnoo ddiissppoonneerr ddee iinnffoorrmmaacciióónn;; eess eessttaarr pprreeppaarraaddoo ppaarraa lllleeggaarr aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddoonnddee qquuiieerraa qquuee eessttéé;; eess ddeessaarrrroollllaarr ccaannaalleess yy ddeessaarrrroollllaarr ccaappaacciiddaaddeess ppaarraa ttrraannssiittaarr ppoorr eessooss ccaannaalleess.. SSii hhooyy ddiissttiinngguuiimmooss llaass ggrraannddeess ccuullttuurraass ddee llaa hhuummaanniiddaadd ppoorr llooss aavvaanncceess qquuee nnooss hhaann lleeggaaddoo,, hheemmooss iigguuaallmmeennttee vviissttoo ccoommoo oottrrooss ccoommppoonneenntteess hhaann jjuuggaaddoo uunn rrooll qquuee lleess hhaa hheecchhoo ppeerrddeerr eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd eell lliiddeerraazzggoo,, eell ppooddeerr,, yy llaa ssuupprreemmaaccííaa qquuee eexxhhiibbiieerroonn eenn llaa AAnnttiiggüüeeddaadd.. SSii eessttaa rreeaalliiddaadd ssee aannaalliizzaa,, llooss eexxppoonneenntteess ddeell ddeessaarrrroolllloo aaccttuuaall nnoo nneecceessaarriiaammeennttee sseerráánn llooss ddeell mmaaññaannaa ssii ddeetteerrmmiinnaaddaass ssiittuuaacciioonneess mmeedduullaarreess nnoo iinnfflluuyyeenn eenn ssuu ddeessaarrrroolllloo ssoocciiaall.. EEll ddeessaarrrroolllloo eeccoonnóómmiiccoo,, eell ppooddeerr ddee mmiinnoorrííaass nnoo ppeerrmmiittiirráá ssoosstteenneerr uunn ddeessaarrrroolllloo yy ssóólloo aammpplliiaarráá llaass bbrreecchhaass yyaa nnoo eennttrree ppaaíísseess ddeessaarrrroollllaaddooss yy ssuubbddeessaarrrroollllaaddooss,, ssiinnoo ddeennttrroo ddee eellllooss eenn ccoommuunniiddaaddeess ccoonn ccoonnddiicciioonneess ddee ppaarrttiicciippaarr eenn eell ffuuttuurroo yy ccoonn ccoommuunniiddaaddeess qquuee ssoolloo aaccttuuaarráánn ccoommoo sseerrvviiddoorreess ddee llooss qquuee ddoommiinneenn llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy eell ccoonnoocciimmiieennttoo aa nniivveell llooccaall..
 • 13. LLaa ppootteenncciiaacciióónn ddee llaass ccaappaacciiddaaddeess ddee llaa ppoobbllaacciióónn ppaarraa ggeenneerraarr yy uuttiilliizzaarr iinnffoorrmmaacciióónn yy ssuuss mmeeddiiooss eenn ttooddaass ssuuss eessffeerraass ddee aaccttuuaacciióónn,, ccoonnssttiittuuyyee eell ffaaccttoorr ddeetteerrmmiinnaannttee qquuee ppeerrmmiittiirráá ccoonnttaarr ccoonn nnaacciioonneess nnoo ssoolloo rriiccaass eenn iinnffoorrmmaacciióónn,, ssiinnoo ccaappaacceess ddee eemmpplleeaarrllaa eenn ssuu ddeessaarrrroolllloo.. LLooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccuueennttaann ccoonn llaass ccaappaacciiddaaddeess yy ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee sseerr llooss aabbaannddeerraaddooss ddeell ccaammbbiioo yy ddee llaass ttrraannssffoorrmmaacciioonneess qquuee nneecceessaarriiaammeennttee ddeebbeerráánn ooppeerraarrssee eenn llaa eedduuccaacciióónn,, llaa ccuullttuurraa,, llooss mmeeddiiooss yy ssiisstteemmaass qquuee ssee ddeessaarrrroolllleenn yy eemmpplleeeenn ppaarraa eell ttrraabbaajjoo iinnffoorrmmaacciioonnaall.. SSóólloo mmeeddiiaannttee uunnaa aallffaabbeettiizzaacciióónn iinnffoorrmmaacciioonnaall qquuee ccoonndduuzzccaa aa uunnaa ccuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall ppooddrráá eexxiissttiirr uunnaa vveerrddaaddeerraa GGeessttiióónn ddeell CCoonnoocciimmiieennttoo aa nniivveell gglloobbaall yy ppooddrráá llaa hhuummaanniiddaadd ppootteenncciiaarr ssuu CCaappiittaall HHuummaannoo eenn ppooss ddee llaa ppaazz yy ddeell ddeessaarrrroolllloo..
 • 14. BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA CCIITTAADDAA 11 WWuurrmmaann,, RR.. IInnffoorrmmaattiioonn AAnnxxiieettyy.. NNeeww YYoorrkk.. DDoouubblleeddaayy.. CCiittaaddoo ppoorr:: NNeellssoonn.. MM.. WWee hhaavvee tthhee iinnffoorrmmaattiioonn yyoouu wwaanntt bbuutt ggeettttiinngg iitt wwiillll ccoosstt yyoouu:: bbeeffoorree hheelldd hhoossttaaggee bbyy iinnffoorrmmaattiioonn oovveerrllooaadd.. AACCMM CCrroossssrrooaaddss SSttuuddeenntt MMaaggaazziinnee.. CCrroossssrrooaaddss@@aaccmm..oorrgg 22 KKookkkkoonneenn,, OO.. NNeeww ttrreennddss iinn iinnffoorrmmaattiioonn lliitteerraaccyy.. LLiinnkkooppiinngg EElleeccttrroonniicc AArrttiicclleess iinn CCoommppuutteerr aanndd IInnffoorrmmaattiioonn SScciieenncceess,, VVooll.. 22,, nnoo.. 1100,, 11999977.. hhttttpp::////wwwwww..eepp..lliiuu..ssee//eeaa//cciiss//11999977//001100// 33 SSkkoovviirraa,, RR.. JJ.. OOnn bbeeiinngg iinnffoorrmmaattiioonn lliitteerraattee.. EEnn:: SSyysstteemmss.. PPeeooppllee.. UUnnddeerrssttaannddiinngg.. PPrroocceeeeddiinnggss ooff tthhee 4455tthh AAnnnnuuaall MMeeeettiinngg ooff tthhee AAmmeerriiccaann SSoocciieettyy ffoorr IInnffoorrmmaattiioonn SScciieennccee.. VVooll.. 2288.. MMeeddffoorrdd,, NN.. JJ.. LL.. LLeeaarrnneedd IInnffoorrmmaattiioonn.. IInnff.. PP.. 334411.. CCiittaaddoo ppoorr KKookkkkoonneenn,, oopp.. CCiitt.. 44 HHaabbeerrmmaass,, JJ.. EErrkkeennnnttnniiss uunndd IInntteerreessssee.. FFrraannkkffuutt:: ssuurrkkaammpp.. IInn.. IInnffoorrmmaattiioonn rreesseeaarrcchh pprrooggrraammmmee ooff tthhee AAccaaddeemmyy ooff FFiinnllaanndd,, 11999955.. CCiittaaddoo ppoorr KKookkkkoonneenn,, oopp.. CCiitt.. 55 LLiinnnnaakkyyllaa,, PP.. RReecceenntt ttrreennddss iinn rreeaaddiinngg lliitteerraaccyy rreesseeaarrcchh iinn FFiinnllaanndd.. IInn:: LLiitteerraaccyy aanndd bbaassiicc eedduuccaattiioonn iinn EEuurrooppee oonn tthhee eevvee ooff tthhee 2211sstt .. CCeennttuurryy.. EEdd.. BByy PP.. BBeellaannggeerr,, CC.. WWiinntteerr && AA.. SSuuttttoonn.. SSttrraassbboouurrgg:: CCoouunncciill ooff EEuurrooppee.. CCiittaaddoo ppoorr KKookkkkoonneenn,, oopp..cciitt.. 66 SShhaappiirroo,, JJ.. YY SS..KK.. HHuugghheess.. IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy aass aa LLiibbeerraall AArrtt.. EEnnlliigghhttmmeenntt pprrooppoossaallss ffoorr aa nneeww ccuurrrriiccuulluumm.. hhttttpp::////wwwwww..eedduuccoomm..eedduu//eedduuccoomm..rreevviieeww//rreevviieeww..9966//mmaarr..aapprr//sshhaappiirroo..hhttmmll.. 77 LLaannggffoorrdd,, LL.. IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy:: aa ccllaarriiffiiccaattiioonn.. SScchhooooll LLiibbrraarriieess,, vv.. 44,, nnoo.. 11,, 11999988,, pp.. 5599-- 7722 88 MMaarrttíí,, YY.. CCuullttuurraa iinnffoorrmmaacciioonnaall ((ttííttuulloo pprroovviissiioonnaall)).. TTrraabbaajjoo ddee ddiipplloommaa ppaarraa llaa oobbtteenncciióónn ddeell ttííttuulloo ddee LLiicceenncciiaaddoo eenn BBiibblliiootteeccoollooggííaa yy CCiieenncciiaa ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn.. TTuuttoorraa:: DDrraa.. GGlloorriiaa PPoonnjjuuaann ((eenn pprreeppaarraacciióónn)) 99 SSttoollpp,, SS.. LLiiddeerraazzggoo ppaarraa llaa ccuullttuurraa eessccoollaarr.. EERRIICC DDiiggeesstt 9911,, jjuunniioo 11999944.. 1100 FFrraammeewwoorrkk ffoorr aann eelleeccttrroonniicc iinnffoorrmmaattiioonn ssttrraatteeggyy.. hhttttpp::////ssuunn..aacc..zzaa//lliibbrraarryy//aabboouutt//ssttrraatteeggyy//ee-- ssttrraatteeggyy//ee--ssttrraatteeggyy..hhttmmll.. 1111 WWiilllliiaammss,, HH.. YY AA.. ZZaalldd.. RReeddeeffiinniinngg rroolleess:: lliibbrraarriiaannss aass ppaarrttnneerrss iinn IInnffoorrmmaattiioonn LLiitteerraaccyy EEdduuccaattiioonn.. 22nndd .. IInntteerrnnaattiioonnaall SSyymmppoossiiuumm oonn NNeettwwoorrkkeedd LLeeaarrnneerr SSuuppppoorrtt,, SShheeffffiieelldd,, EEnnggllaanndd.. hhttttpp::////iinnffoorrmmaattiioonnrr..nneett..iirr..33--11//ppaappeerr2244..hhttmmll 1122 MMeettzz,, EE.. MMaannaaggiinngg cchhaannggee ttoowwaarrdd aa lleeaaddiinngg--eeddggee iinnffoorrmmaattiioonn ccuullttuurree.. OOrrggaanniizzaattiioonnaall DDyynnaammiiccss.. 11998866,, aauuttuummnn,, vv.. 1188,, nn.. 44,, pp.. 2288--