SlideShare a Scribd company logo
www.sus.ceo.org.pl
www.sus.ceo.org.pl
Program prowadzony od 2000 roku przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności.
W tym czasie w programie udział wzięło ponad
3 000 szkół, a w szkoleniach
100 000 nauczycieli i dyrektorów.
www.sus.ceo.org.pl
Cele i działania SUS
CEL PROGRAMU
• Podniesienie jakości pracy polskiej oświaty.
GŁÓWNE DZIAŁANIA
• Kształcenie dyrektorów i nauczycieli.
• Wprowadzanie oceniania kształtującego do
pracy szkoły.
• Współpraca z instytucjami tworzącymi politykę
edukacyjną
www.sus.ceo.org.pl
Zmiana kultury pracy szkoły
W programie pomagamy szkołom poprawić
efektywność uczenia się uczniów przez
lepsze metody nauczania i zmianę kultury
pracy szkoły
www.sus.ceo.org.pl
Szkoła Ucząca Się pomaga szkołom:
Zwiększyć koncentrację na uczeniu się uczniów
i służącej mu poprawie metod nauczania.
Zmienić formy bieżącego oceniania - stosować ocenianie
kształtujące, pomagające rozpoznać, jak przebiega proces
uczenia się.
Szerzej stosować metody angażujące w naukę
i rozwijające kompetencje kluczowe.
Wprowadzać efektywne praktyki współpracy nauczycieli.
www.sus.ceo.org.pl
Poprawa uczenia się uczniów
– ocenianie kształtujące
Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez
nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które
pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:
• nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,
• uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu
się uczyć.
www.sus.ceo.org.pl
www.sus.ceo.org.pl
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół,
którzy chcą poprawić jakość pracy swojej szkoły, poprzez:
• zaplanowanie i przeprowadzenie zmiany w obszarze uczenia
się i nauczania,
• poznanie zasad strategicznego zarządzania z naciskiem na
jakość kształcenia,
• budowanie kultury organizacyjnej szkoły w oparcie o wizję
misję i wartości szkoły,
• kierowanie szkołą jako lider nauczania i rozwoju jakościowego.
www.sus.ceo.org.pl
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Czas trwania
Studia rozpoczynają się w marcu 2017 i trwają 3 semestry do czerwca 2018.
Forma studiów
• 4 zjazdy w Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
• 3 zjazdy w ośrodku szkoleniowym w Wildze
• 1 wizyta w szkole partnerskiej
• Kurs internetowy - samodzielna praca studenta wspieranego przez
mentora
Opłaty
1600 zł za semestr
Więcej o opłatach, zniżkach i zasadach studiowania: www.lideroswiaty.pl
www.sus.ceo.org.pl
Wprowadzenie zmiany w szkole
- przywództwo
• Studia rozpoczynają się od
modułu poświęconemu
przywództwu
• Przywództwo – wprowadzenie
zmiany w szkole przez
przygotowanych liderów
• Opracowanie diagnozy potrzeb
placówki
• Wytypowanie zespołu szkolnego –
złożonego z członków Rady
Pedagogicznej do
przeprowadzenia zmiany w szkole
Efekty:
• Liderzy potrafią określić potrzeby
zespołów
• Znają strategie prowadzenia
zmiany w szkole
www.sus.ceo.org.pl
Wprowadzanie zmiany w szkole
- przywództwo
• Stworzony zostaje model kultury wspólnego uczenia się
dyrektora, nauczycieli, uczniów – lider określa sposób
wprowadzania zmian z uwzględnieniem wszystkich grup
• Lider tworzy partnerstwo z inną szkołą wprowadzającą
zmiany – sprzyja to wymianie doświadczeń, wspiera w
rozwoju osobistym i organizacyjnym
• Identyfikuje swój styl przywództwa
www.sus.ceo.org.pl
Wprowadzanie zmiany w szkole
– Zespoły Zadaniowe
• Studia pomagają w
tworzeniu Zespołów
Zadaniowych, skupionych
na wprowadzaniu zmiany
• Dyrektor uczy się
opracowywania struktury
wsparcia dla zespołu
• Omawiane są sposoby
motywowania
współpracowników do
wprowadzania zmiany
• Koszty i korzyści zarządzania
– różne modele i
alternatywne sposoby
• Aktywne metody pracy z
Radą Pedagogiczną
www.sus.ceo.org.pl
Sieci współpracy
• Udział w SPLO pozwala dyrektorom na skorzystanie z
pomocy i doświadczeń innych dyrektorów
wprowadzających zmiany w szkole
• SPLO wspomaga dyrektorów w partnerskim budowaniu
relacji – zarówno z pracownikami, jak i innymi szkołami
www.sus.ceo.org.pl
Ocenianie Kształtujące - studia
• SPLO wprowadza
dyrektorów i buduje ich
wiedzę w zakresie oceniania
kształtującego
• Zwraca uwagę na kluczowy
rdzeń nauczania: jakość
nauczanych treści,
umiejętności i wiedza
nauczycieli, aktywne
uczenie się uczniów
• Określone zostają wskaźniki
– cechy dobrego uczenia się
uczniów na podstawie
doświadczeń innych
nauczycieli i dyrektorów
• Cechy są badane i
wskazywane na lekcjach w
szkole
www.sus.ceo.org.pl
Ocenianie kształtujące
– zagadnienia merytoryczne
• Uczestnicy studiów poznają
strategie OK:
1. udzielanie informacji
zwrotnej,
2. wzajemne nauczanie –
korzystanie z wiedzy,
3. wspomaganie uczniów, aby
stali się autorami procesu
uczenia się
• Czas w kręgu – nowa
metoda pracy z uczniami
• Poziomy taksonomii SOLO
• Przydatne narzędzia do
wprowadzania OK
• Dobra lekcja – jak ją
zaplanować
www.sus.ceo.org.pl
Dobra lekcja – temat do refleksji
i współpracy
Cechy dobrej lekcji:
• Cel
• Kryteria sukcesu dla
osiągnięcia celu – Nacobezu
• Informacja zwrotna
• Cel – wspólne
wypracowanie (razem z
Zespołem Zadaniowym)
zasad planowania Dobrej
lekcji
www.sus.ceo.org.pl
Formalne uczenie się
– czy sprzyja uczeniu?
• SPLO daje przestrzeń do
refleksji nt. codziennych
pułapek sformalizowanej
edukacji w szkołach
• Dzięki zajęciom można
wypracować alternatywne
sposoby uczenia się – z
wykorzystaniem bardziej
angażujących lekcji np. poza
murami szkoły
• Cel – poznanie nowych
metod nauczania, np.
metody projektu
edukacyjnego
www.sus.ceo.org.pl
Przykład pułapki formalnego nauczania
i oceny z użyciem stopnia
Odejmowanie z przekroczeniem progu
dziesiątkowego – matematyka, klasa III, SP
Wykonanie zadania – 0 pkt.
Liczba odpowiedzi poprawnych – 0
Ocena – ndst
Komentarz – do poprawy!
www.sus.ceo.org.pl
To samo zadanie – Ocena Kształtująca
Polecenie
• Nacobezu – kryteria sukcesu
• Treść
Informacja
zwrotna
• Co wykonuję właściwie
• Jakie popełniłem błędy
Poprawa
• Wskazówka i podsumowanie
• Przykład i termin poprawy
www.sus.ceo.org.pl
Stosowanie znaków graficznych
i opisowej informacji zwrotnej
• Cel zadania: Będę umiał napisać kilka zdań nt. „Mój kolega/moja
koleżanka”
• Nacobezu – kryteria sukcesu
1. Napiszę co najmniej 4 zdania na ten temat
2. Pisząc: a)przedstawię kolegę/koleżankę, b) podam cechy wyglądu
zewnętrznego, c) opiszę jego/jej zainteresowania lub to co o nim/o niej
wiem
3. Zdania napiszę poprawne, by nie powtarzały się takie same wyrazy
4. Rozpocznę zdania wielką literą, zakończę kropką
5. Opis mogę rozpocząć od: „Mój kolega/moja koleżanka ma na imię….”
www.sus.ceo.org.pl
Wykonana praca przez ucznia
www.sus.ceo.org.pl
Informacja zwrotna
„Marysiu…
1. /++/
• Napisałaś opis koleżanki składający się z 6 zdań. Starałaś się układać
poprawne zdania. Przedstawiłaś koleżankę, opisałaś, jak wygląda,
czym się interesuje, jakie ma talenty i cechy charakteru.
2. /-/
• W zdaniach często powtarzasz wyraz „Zuza”.
3. Jak poprawić?
• Przepisz tekst w zeszycie przedmiotowym, zgodnie z moimi
poprawkami. Pomiń niepotrzebne wyrazy.
Maria Lewandowska, ZS w Soli
www.sus.ceo.org.pl
Praca ucznia z wykorzystaniem TIK
i informacja zwrotna – również TIK 
• Nacobezu do pracy:
1. Opisz jeden dzień ze swoich ferii zimowych
2. W swoim opisie powiedz o najważniejszych wydarzeniach
(nie piszemy, o której wstaliśmy, co jedliśmy itp.)
3. Napisz prawidłowo zbudowane zdania i skorzystaj ze
słownika ortograficznego w czasie pisania
4. Wklej swoje zdjęcie z ferii lub wykonaj rysunek w programie
graficznym
www.sus.ceo.org.pl
Praca domowa ucznia wykonana wg Nacobezu
i informacja zwrotna w komentarzach Word
www.sus.ceo.org.pl
Wprowadzanie zmiany w szkole
– krok po kroku
• Transparentność na Radzie
Pedagogicznej –
nieuchronność i potrzeba
zmiany
• Konieczność stworzenia
wizji zmiany, określenia
mierzalnych celów
• Obcerwacja Koleżenska –
jakie mogą być trudne
sytuacje
• Narzędzia – Profil szkoły,
analiza zeszytów i prac
uczniowskich
• Badanie jakości pracy szkoły
– przygotowanie nauczycieli
• Ewaluacja zaplanowanej
zmiany
www.sus.ceo.org.pl
Cele przywództwa w edukacji
• Uświadomienie roli
przywódcy we
wprowadzaniu zmian w
szkole
• Autorefleksja nad własnym
przywództwem
• Zasada – zmianę innych
zaczynam od siebie
• Zidentyfikowanie obszaru
osobistej zmiany
• Przygotowanie Rady
Pedagogicznej do zmiany
• Nawiązanie partnerstwa z
inną tego typu placówką
• Świadome wybieranie
obszarów do zmiany
www.sus.ceo.org.pl
Kadra akademicka
• prof. Andrzej Blikle
• prof. Jan Potworowski
• dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
• dr Jacek Strzemieczny
• Danuta Sterna
• Zespół konsultantów – trenerów i
absolwentów SPLO
www.sus.ceo.org.pl
Rekrutacja
• Rekrutacja do X edycji SPLO rozpoczyna się 10 maja 2016 r.
• Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na
stronie: www.lideroswiaty.pl
• Kandydaci, którzy zgłoszą się do końca września 2016 roku,
będą mieli możliwość uczestniczenia w konferencji dla
dyrektorów szkół z całej Polski, a tym samym poznania
absolwentów studiów i wykładowców, a także udziału w
kursie internetowym wprowadzającym do studiów.
www.sus.ceo.org.pl
Nauczycielska Akademia Internetowa N@I
• Roczne interaktywne kursy e-
learningowe dla nauczycieli,
poświęcone tematom
kluczowym dla efektywnej
pracy szkoły.
• Praca w małych grupach,
opieka mentora, udzielanie
informacji zwrotnej.
• Utworzenie w szkole „Zespołu
N@I”, który ma na celu
inspirowanie szkolnej rady
pedagogicznej i przenoszenie
na grunt szkolny idei
poznanych podczas kursu.
www.sus.ceo.org.pl
Nauczycielska Akademia Internetowa N@I
Każdy kurs składa się z ok. 7 modułów; każdy moduł trwa miesiąc i
zawiera:
Zapoznanie się z inspirującą praktyką nauczania, teoriami
i przykładami.
Dostosowanie przedstawionego w module zadania do warunków
szkoły i zrealizowanie go w pracy z uczniami.
Zaobserwowanie efektów wprowadzonej innowacji oraz opracowanie
refleksji.
Umieszczenie sprawozdania na platformie kursu, a następnie
otrzymanie informacji zwrotnej od mentora.
Udział w dyskusji internetowej z innymi nauczycielami realizującymi to
samo zadanie.
1
2
3
4
5
www.sus.ceo.org.pl
Nauczycielska Akademia
Internetowa
Do tej pory w N@I wzięło udział:
• 2000 szkół i 12000 nauczycieli w 7 edycjach
• Uczestnictwo może zgłaszać zarówno cała szkoła,
jak i nauczyciele indywidualnie
www.sus.ceo.org.pl
Rodzaje rocznych
kursów e-learningowych w N@I
1. Ocenianie Kształtujące - poziom podstawowy
2. Ocenianie Kształtujące – poziom podstawowy
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
3. Ocenianie Kształtujące – poziom zaawansowany
4. Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym
– poziom zaawansowany
5. Jak motywować uczniów do nauki?
6. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i jej wykorzystanie
7. Aktywny samorząd uczniowski – dla opiekunów
www.sus.ceo.org.pl
Kursy
z oceniania kształtującego
Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące m.in.:
• buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami
i rodzicami
• określa i wyjaśnia uczniom cele lekcji,
• ustala i przedstawia kryteria oceniania – co będzie brał
pod uwagę oceniając prace,
• stosuje efektywną informację zwrotną
www.sus.ceo.org.pl
Ocena kształtująca
i informacja zwrotna
Uczeń potrzebuje informacji:
• Zachęcającej, podkreślającej jego mocne strony
• Zawierającej użyteczne wskazówki do dalszej pracy
• „świeżej”, bieżącej, a nie spóźnionej
• Która wyklucza stawianie stopni lub ich substytutów
• Indywidualnej
• Wspierającej, a nie krytycznej
• O pracy ucznia, a nie jego osobie
• Z podanym terminem poprawy
www.sus.ceo.org.pl
Motywowanie uczniów do nauki
• Poznanie ponad 40 metod i technik angażujących uczniów do
nauki
• Praca w grupie – jak ją moderować
• Rozwijanie poczucia własnej wartości i sprawczości uczniów
• Podejmowanie wyzwań
www.sus.ceo.org.pl
Analiza wyników
egzaminów zewnętrznych
• co robić z informacją o wynikach egzaminu, którą
otrzymuje szkoła,
• jak na podstawie informacji o wynikach rozpoznać
mocne i słabe strony uczniów oraz planować działania mające na
celu poprawę,
• jak poprowadzić zebranie z rodzicami na temat
wyników egzaminów próbnych,
• jak pokierować pracą zespołu zadaniowego zajmującego
się interpretacją wyników egzaminów,
• jak pomóc nauczycielom w przygotowaniu uczniów do egzaminu
www.sus.ceo.org.pl
Aktywny samorząd uczniowski
• Samorząd uczniowski jako narzędzie do rozwijania postaw
obywatelskich w uczniach
• Budowanie umiejętności społecznych
• Nauka samodzielnego działania
• Współodpowiedzialność za otoczenie
www.sus.ceo.org.pl
Rekrutacja
Koszt udziału w VIII edycji N@I (2016/2017)
Zgłoszenie szkoły
• Dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koszt
udziału 4 nauczycieli ze szkoły w rocznych kursach internetowych wynosi
1200 zł. (dla szkół uczestniczących w ostatnich dwóch latach w innym
działaniu programu SUS* koszt to 1000 zł).
• Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły skierowanego na kurs
wynosi 250 zł.
Zgłoszenie uczestnika indywidualnego
• Koszt udziału w rocznym kursie przy zgłoszeniu indywidualnego
nauczyciela to 400 zł.
www.sus.ceo.org.pl
Warsztaty SUS dla rad pedagogicznych
5-godzinne szkolenie prowadzone w szkole.
Dotyczy obszarów:
• oceniania kształtującego,
• metod dydaktycznych,
• współpracy nauczycieli,
• ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły,
• szkolnych relacji
Szczegółowe tematy szkoleń dostępne są na stronie
www.sus.ceo.org.pl
www.sus.ceo.org.pl
Całościowe programy rozwoju szkoły
Poziom podstawowy
Szkoły poznają i wprowadzają
do swojej codziennej praktyki
podstawowe elementy
oceniania kształtującego – cele
lekcji, kryteria sukcesu oraz
informację zwrotną
Poziom zaawansowany
Pogłębianie rozumienia
oceniania kształtującego
poprzez pracę ze strategiami
oceniania kształtującego i
wprowadzanie podstawowych
praktyk profesjonalnej pracy
nauczycieli.
2-letnie programy systemowego wdrażania oceniania
kształtującego do pracy nauczycieli (opieka merytoryczna
szkoły, szkolenia, konferencje, warsztaty i interaktywne kursy
online)
www.sus.ceo.org.pl
Klub SUS
Rozwijanie nauczania i uczenia się uczniów dzięki Praktykom
Pracy Nauczycieli. Nauczyciele wprowadzają zmiany w swoim
warsztacie pracy tak, aby uczniowie mogli uczyć się skuteczniej
i osiągać lepsze wyniki.
www.sus.ceo.org.pl
Klub SUS – praktyki pracy nauczycieli
Analiza prac uczniów Doskonaląca analiza nauczania
Obserwacja wybranych uczniów
OK – Obserwacja
Rozwijanie Lekcji Spacer edukacyjny
www.sus.ceo.org.pl
Tytuł „Szkoła Ucząca Się”
Honorowy tytuł nadawanym szkołom w ramach programu Szkoła
Ucząca Się. Jest potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły w swojej
pracy z uczniami koncentrują się na procesie uczenia się uczniów
poprzez wdrażanie strategii uczenia się i nauczania lub praktyki
pracy nauczycieli.
www.sus.ceo.org.pl
Pozyskiwanie dofinansowania
dla szkół – nowe środki z EFS
www.sus.ceo.org.pl
Największe projekty CEO
Szkoła Ucząca Się – program prowadzony od 14 lat w całej Polsce, ponad 3
tys. szkół – główne działania: szkolenia, warsztaty dla nauczycieli i
dyrektorów z zakresu Oceniania Kształtującego, studia podyplomowe
Aktywna Edukacja – kontynuacja rządowego programu Cyfrowa Szkoła,
główne działania: szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK na lekcjach,
sieci współpracy międzyszkolnej, projekt EFS 20 mln zł , 3 lata, projekt
objął ponad 20 tys. nauczycieli
Akademia Uczniowska – projekt EFS, główne działania: projekty
gimnazjalne-edukacyjne, wycieczki edukacyjne, szkolenia i warsztaty dla
nauczycieli z wprowadzenia metody eksperymentu. Projekt objął ponad
40 tys. uczniów
www.sus.ceo.org.pl
Nowe środki unijne – RPO
CEO pracuje nad złożeniem projektów w woj. Lubelskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim.
Do tej pory złożone zostały projekty w województwie dolnośląskim.
Projekty w partnerstwie z Gminą
Grodziczno i miastem Ełk –
07.08.2016
Projekty w partnerstwie z
Gminą Jabłonna i Niedrzwica
Duża – 06.06.2016 r.
Projekty złożone 27.04.2016 r. –
w partnerstwie z Gminą Milicz i
jako lider
Projekt liderski –
17.06.2016 r.
www.sus.ceo.org.pl
Nowe zasady konkursów
Każda szkoła musi mieć opracowaną i zatwierdzoną diagnozę potrzeb przed
złożeniem projektu – co to oznacza w praktyce?
• Zbierane są informacje o zapotrzebowaniu – wywiady z dyrekcją,
nauczycielami, organem prowadzącym
• Zbierane są dane źródłowe – wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej,
programy wychowawcze i koncepcja pracy szkoły
• Sporządzana jest inwentaryzacja sprzętu szkoły – w podziale na rodzaje
pracowni, z uwzględnieniem otrzymanego sprzętu ze środków EFS 2007-2013
• Finalnym produktem jest diagnoza potrzeb szkoły – podstawa do napisania
wniosku
www.sus.ceo.org.pl
Nowe zasady konkursów cd.
• Opracowana diagnoza potrzeb musi zostać zatwierdzona przez organ prowadzący
szkołę przed złożeniem projektu
• Wszystkie rodzaje wsparcia opisane w projekcie powinny wynikać z zapisów
diagnozy
• Zatwierdzenie diagnozy jest równocześnie etapem rekrutacji – szkoły, które
przystępują do projektu, biorą później w nim udział
www.sus.ceo.org.pl
Konkurs RPO
Na co można pozyskać dofinansowanie?
1. Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów z zakresu:
• metoda eksperymentu na lekcjach,
• projekty edukacyjne,
• sieci współpracy międzyszkolnej,
• metody aktywizujące,
• ewaluacja pracy szkoły,
• zajęcia pozalekcyjne – jak je poprowadzić,
• praca z uczniem zdolnym,
• wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
• studia podyplomowe
• programy wspomagania z zakresu prowadzenia zajęć mat.-przyr.
www.sus.ceo.org.pl
Konkurs RPO
2. Wsparcie dla uczniów
• zajęcia pozalekcyjne – z zakresu ICT, języków obcych, mat.-przyr.,
• koła zainteresowań,
• wycieczki edukacyjne,
• stypendia – za szczególne osiągnięcia w nauce, dla uczniów
uzdolnionych,
• Indywidualne podejście do ucznia - praca z uczniem uzdolnionym,
z uczniem ze specjalnymi potrzebami
• doradztwo zawodowe – szczególnie w postaci całościowego
programu doradczego, obejmującego konsultacje indywidualne z
uczniem
• zajęcia kompensacyjne i terapeutyczne
www.sus.ceo.org.pl
Konkurs RPO
• Zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu
• Zajęcia językowe – e-learning i lektor
• Projekty edukacyjne – uczniowskie – szczególnie wychodzące
do społeczności lokalnej oraz z edukacji globalnej i
zrównoważonego rozwoju
www.sus.ceo.org.pl
Konkurs RPO
3. Dla szkół:
• wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych,
• wyposażenie szkół w pomoce niezbędne do prowadzenia
zajęć z uczniem o specjalnych potrzebach
• Wyposażenie w sprzęt TIK
www.sus.ceo.org.pl
CEO zapewnia
wsparcie w zakresie:
Bezpłatne opracowanie diagnoz potrzeb szkół w oparciu o:
• ankiety przeprowadzone z dyrektorami szkół,
• ewaluację zewnętrzną,
• wyniki egzaminów,
• inwentaryzację sprzętu
Bezpłatne opracowanie wniosku projektowego w generatorze wniosków
według regulaminu konkursu
Realizację projektu na poziomie merytorycznym, administracyjnym i
sprawozdawczym
www.sus.ceo.org.pl
Zasady nawiązywania partnerstw
W RPO występuje 3 rodzaje możliwości nawiązywania partnerstw
międzysektorowych
1. Organ prowadzący wchodzi w partnerstwo z organizacją – warunkiem w
przypadku publicznych organów prowadzących jest ogłoszenie konkursu
na partnera
2. Organizacja nawiązuje partnerstwo z organem prowadzącym
3. Organizacja składa projekt dla szkoły – bez udziału w projekcie organu
prowadzącego
www.sus.ceo.org.pl
Zadania szkół przy
przygotowywaniu projektu
Wzięcie udziału w projekcie
Wypełnienie ankiety i udostępnienie danych do diagnozy potrzeb
www.sus.ceo.org.pl
Zadania CEO
• Opracowanie diagnozy potrzeb – na podstawie danych
udostępnionych przez szkoły
• Opracowanie wniosku o dofinansowanie – w konsultacji z
organem prowadzącym, jeżeli jest partnerem bądź liderem
• Realizacja projektu – merytoryczna i administracyjna
• Sprawozdawczość projektu
www.sus.ceo.org.pl
Zapraszamy do współpracy
Kontakt:
wspolpraca@ceo.org.pl
22 875-85-40

More Related Content

What's hot

Ocenianie osiagniec uczniow
Ocenianie osiagniec uczniowOcenianie osiagniec uczniow
Ocenianie osiagniec uczniow
Patrycja
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Sebastian Wasiolka
 
Ocenianie
OcenianieOcenianie
Ocenianie
kassia-89
 
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara WasilewskaMoje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
Arcs i target
Arcs i targetArcs i target
Arcs i target
AgnieszkaBaska
 
E-g_28-a.malecka-2
E-g_28-a.malecka-2E-g_28-a.malecka-2
Kompleksowa oferta TOC dla Szkół Podstawowych
Kompleksowa oferta TOC dla Szkół PodstawowychKompleksowa oferta TOC dla Szkół Podstawowych
Kompleksowa oferta TOC dla Szkół Podstawowych
TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
I Kongres TOC - Marta Piernikowska - 06.10.17
I Kongres TOC - Marta Piernikowska - 06.10.17I Kongres TOC - Marta Piernikowska - 06.10.17
I Kongres TOC - Marta Piernikowska - 06.10.17
TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
raport 2012/2013
raport 2012/2013raport 2012/2013
raport 2012/2013
monzam
 
2. samoocena i czynniki
2. samoocena i czynniki2. samoocena i czynniki
2. samoocena i czynniki
AgnieszkaBaska
 
Prezentacja na Kongres Obywatelski
Prezentacja na Kongres ObywatelskiPrezentacja na Kongres Obywatelski
Prezentacja na Kongres Obywatelski
FundacjaCEO
 
Jak wywołać pozytywne postawy u dziecka wobec nauki języka obcego
Jak wywołać pozytywne postawy u dziecka wobec nauki języka obcegoJak wywołać pozytywne postawy u dziecka wobec nauki języka obcego
Jak wywołać pozytywne postawy u dziecka wobec nauki języka obcego
Uniwersytet Dzieci
 
Myślenie krytyczne - czy potrzebne jest w edukacji?
Myślenie krytyczne - czy potrzebne jest w edukacji?Myślenie krytyczne - czy potrzebne jest w edukacji?
Myślenie krytyczne - czy potrzebne jest w edukacji?
TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
3. zasady dydaktyczne
3. zasady dydaktyczne3. zasady dydaktyczne
3. zasady dydaktyczne
AgnieszkaBaska
 
Co to jest toc???
Co to jest toc???Co to jest toc???
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Aga Szajda
 
Kuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznik
Kuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznikKuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznik
Kuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznik
TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula MłynarczykID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
CitizenProjectFoundation
 

What's hot (20)

Ocenianie osiagniec uczniow
Ocenianie osiagniec uczniowOcenianie osiagniec uczniow
Ocenianie osiagniec uczniow
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
 
Eduscience 2 23th_may_2012_pl
Eduscience 2 23th_may_2012_plEduscience 2 23th_may_2012_pl
Eduscience 2 23th_may_2012_pl
 
Ocenianie
OcenianieOcenianie
Ocenianie
 
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara WasilewskaMoje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
 
Arcs i target
Arcs i targetArcs i target
Arcs i target
 
E-g_28-a.malecka-2
E-g_28-a.malecka-2E-g_28-a.malecka-2
E-g_28-a.malecka-2
 
Kompleksowa oferta TOC dla Szkół Podstawowych
Kompleksowa oferta TOC dla Szkół PodstawowychKompleksowa oferta TOC dla Szkół Podstawowych
Kompleksowa oferta TOC dla Szkół Podstawowych
 
I Kongres TOC - Marta Piernikowska - 06.10.17
I Kongres TOC - Marta Piernikowska - 06.10.17I Kongres TOC - Marta Piernikowska - 06.10.17
I Kongres TOC - Marta Piernikowska - 06.10.17
 
raport 2012/2013
raport 2012/2013raport 2012/2013
raport 2012/2013
 
2. samoocena i czynniki
2. samoocena i czynniki2. samoocena i czynniki
2. samoocena i czynniki
 
Prezentacja na Kongres Obywatelski
Prezentacja na Kongres ObywatelskiPrezentacja na Kongres Obywatelski
Prezentacja na Kongres Obywatelski
 
Jak wywołać pozytywne postawy u dziecka wobec nauki języka obcego
Jak wywołać pozytywne postawy u dziecka wobec nauki języka obcegoJak wywołać pozytywne postawy u dziecka wobec nauki języka obcego
Jak wywołać pozytywne postawy u dziecka wobec nauki języka obcego
 
Myślenie krytyczne - czy potrzebne jest w edukacji?
Myślenie krytyczne - czy potrzebne jest w edukacji?Myślenie krytyczne - czy potrzebne jest w edukacji?
Myślenie krytyczne - czy potrzebne jest w edukacji?
 
Konferencja toc zaproszenie do współpracy
Konferencja toc  zaproszenie do współpracyKonferencja toc  zaproszenie do współpracy
Konferencja toc zaproszenie do współpracy
 
3. zasady dydaktyczne
3. zasady dydaktyczne3. zasady dydaktyczne
3. zasady dydaktyczne
 
Co to jest toc???
Co to jest toc???Co to jest toc???
Co to jest toc???
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Kuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznik
Kuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznikKuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznik
Kuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznik
 
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula MłynarczykID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
 

Similar to Akademia TIK - prezentacja CEO

WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległości
Iwona Moczydłowska
 
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieliPrezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
Monika Dąbrowska
 
Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnychKoncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
Aga Ziel
 
WebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosWebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wos
Iwona Moczydłowska
 
Koncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacjaKoncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacja
ghandi2020
 
Jestem harcerzem - prezentacja
Jestem harcerzem - prezentacjaJestem harcerzem - prezentacja
Jestem harcerzem - prezentacja
wielkopolanie
 
Refleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczycielRefleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczyciel
ewakom60
 
Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk
Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam KalbarczykJak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk
Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk
Comenius Projects in Paderewski
 
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docx
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docxSprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docx
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docx
Aldona12
 
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.1
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.1Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.1
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.1
wiosenka
 
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy RosiakQuo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
Eduscience
 
Plan nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru pedagogicznegoPlan nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru pedagogicznego
jacnowicki
 
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematykiZaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Katarzyna Wilk
 
Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013
Filip Jaworski
 
2014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad12014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad1
annamischke
 
Dlaczego projekty
Dlaczego projektyDlaczego projekty
Dlaczego projekty
Monika Wisła
 
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg iWychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
wiosenka
 
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg iWychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
wiosenka
 

Similar to Akademia TIK - prezentacja CEO (20)

WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległości
 
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieliPrezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
 
Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnychKoncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
 
WebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosWebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wos
 
Koncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacjaKoncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacja
 
Jestem harcerzem - prezentacja
Jestem harcerzem - prezentacjaJestem harcerzem - prezentacja
Jestem harcerzem - prezentacja
 
Refleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczycielRefleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczyciel
 
Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk
Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam KalbarczykJak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk
Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk
 
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docx
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docxSprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docx
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docx
 
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.1
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.1Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.1
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.1
 
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy RosiakQuo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
 
Plan nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru pedagogicznegoPlan nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru pedagogicznego
 
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematykiZaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
 
Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013
 
2014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad12014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad1
 
Dlaczego projekty
Dlaczego projektyDlaczego projekty
Dlaczego projekty
 
Sprawozdanie z seminarium
Sprawozdanie z seminariumSprawozdanie z seminarium
Sprawozdanie z seminarium
 
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
 
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg iWychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
 
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg iWychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
 

More from teacher, trainer

Webinar nauczanie kryzysowe 2
Webinar nauczanie kryzysowe 2Webinar nauczanie kryzysowe 2
Webinar nauczanie kryzysowe 2
teacher, trainer
 
Webinar #1 nauczanie kryzysowe
Webinar #1 nauczanie kryzysoweWebinar #1 nauczanie kryzysowe
Webinar #1 nauczanie kryzysowe
teacher, trainer
 
Letnie webinary z Olą Dyktą odc. 1
Letnie webinary z Olą Dyktą odc. 1Letnie webinary z Olą Dyktą odc. 1
Letnie webinary z Olą Dyktą odc. 1
teacher, trainer
 
Zabawa: escape room, qr codes, etc
Zabawa: escape room, qr codes, etcZabawa: escape room, qr codes, etc
Zabawa: escape room, qr codes, etc
teacher, trainer
 
Gra i grywalizacja
Gra i grywalizacja Gra i grywalizacja
Gra i grywalizacja
teacher, trainer
 
Triki internetowe webinar
Triki internetowe webinarTriki internetowe webinar
Triki internetowe webinar
teacher, trainer
 
E-learning webinar: korzyści dla szkoły
E-learning webinar: korzyści dla szkołyE-learning webinar: korzyści dla szkoły
E-learning webinar: korzyści dla szkoły
teacher, trainer
 
Animuj like a pro
Animuj like a proAnimuj like a pro
Animuj like a pro
teacher, trainer
 
Uczymy online - 10 pomysłów na Skype
Uczymy online - 10 pomysłów na SkypeUczymy online - 10 pomysłów na Skype
Uczymy online - 10 pomysłów na Skype
teacher, trainer
 
Wymowny webinar o wymowie
Wymowny webinar o wymowieWymowny webinar o wymowie
Wymowny webinar o wymowie
teacher, trainer
 
Grywalizacja webinar
Grywalizacja webinarGrywalizacja webinar
Grywalizacja webinar
teacher, trainer
 
Tik z klasą najlepsze z 2017
Tik z klasą najlepsze z 2017Tik z klasą najlepsze z 2017
Tik z klasą najlepsze z 2017
teacher, trainer
 
Akademia TIK - warsztaty - część o nauczaniu: Ola Dykta
Akademia TIK - warsztaty - część o nauczaniu: Ola DyktaAkademia TIK - warsztaty - część o nauczaniu: Ola Dykta
Akademia TIK - warsztaty - część o nauczaniu: Ola Dykta
teacher, trainer
 

More from teacher, trainer (13)

Webinar nauczanie kryzysowe 2
Webinar nauczanie kryzysowe 2Webinar nauczanie kryzysowe 2
Webinar nauczanie kryzysowe 2
 
Webinar #1 nauczanie kryzysowe
Webinar #1 nauczanie kryzysoweWebinar #1 nauczanie kryzysowe
Webinar #1 nauczanie kryzysowe
 
Letnie webinary z Olą Dyktą odc. 1
Letnie webinary z Olą Dyktą odc. 1Letnie webinary z Olą Dyktą odc. 1
Letnie webinary z Olą Dyktą odc. 1
 
Zabawa: escape room, qr codes, etc
Zabawa: escape room, qr codes, etcZabawa: escape room, qr codes, etc
Zabawa: escape room, qr codes, etc
 
Gra i grywalizacja
Gra i grywalizacja Gra i grywalizacja
Gra i grywalizacja
 
Triki internetowe webinar
Triki internetowe webinarTriki internetowe webinar
Triki internetowe webinar
 
E-learning webinar: korzyści dla szkoły
E-learning webinar: korzyści dla szkołyE-learning webinar: korzyści dla szkoły
E-learning webinar: korzyści dla szkoły
 
Animuj like a pro
Animuj like a proAnimuj like a pro
Animuj like a pro
 
Uczymy online - 10 pomysłów na Skype
Uczymy online - 10 pomysłów na SkypeUczymy online - 10 pomysłów na Skype
Uczymy online - 10 pomysłów na Skype
 
Wymowny webinar o wymowie
Wymowny webinar o wymowieWymowny webinar o wymowie
Wymowny webinar o wymowie
 
Grywalizacja webinar
Grywalizacja webinarGrywalizacja webinar
Grywalizacja webinar
 
Tik z klasą najlepsze z 2017
Tik z klasą najlepsze z 2017Tik z klasą najlepsze z 2017
Tik z klasą najlepsze z 2017
 
Akademia TIK - warsztaty - część o nauczaniu: Ola Dykta
Akademia TIK - warsztaty - część o nauczaniu: Ola DyktaAkademia TIK - warsztaty - część o nauczaniu: Ola Dykta
Akademia TIK - warsztaty - część o nauczaniu: Ola Dykta
 

Akademia TIK - prezentacja CEO

 • 2. www.sus.ceo.org.pl Program prowadzony od 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności. W tym czasie w programie udział wzięło ponad 3 000 szkół, a w szkoleniach 100 000 nauczycieli i dyrektorów.
 • 3. www.sus.ceo.org.pl Cele i działania SUS CEL PROGRAMU • Podniesienie jakości pracy polskiej oświaty. GŁÓWNE DZIAŁANIA • Kształcenie dyrektorów i nauczycieli. • Wprowadzanie oceniania kształtującego do pracy szkoły. • Współpraca z instytucjami tworzącymi politykę edukacyjną
 • 4. www.sus.ceo.org.pl Zmiana kultury pracy szkoły W programie pomagamy szkołom poprawić efektywność uczenia się uczniów przez lepsze metody nauczania i zmianę kultury pracy szkoły
 • 5. www.sus.ceo.org.pl Szkoła Ucząca Się pomaga szkołom: Zwiększyć koncentrację na uczeniu się uczniów i służącej mu poprawie metod nauczania. Zmienić formy bieżącego oceniania - stosować ocenianie kształtujące, pomagające rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się. Szerzej stosować metody angażujące w naukę i rozwijające kompetencje kluczowe. Wprowadzać efektywne praktyki współpracy nauczycieli.
 • 6. www.sus.ceo.org.pl Poprawa uczenia się uczniów – ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby: • nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, • uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.
 • 8. www.sus.ceo.org.pl Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, którzy chcą poprawić jakość pracy swojej szkoły, poprzez: • zaplanowanie i przeprowadzenie zmiany w obszarze uczenia się i nauczania, • poznanie zasad strategicznego zarządzania z naciskiem na jakość kształcenia, • budowanie kultury organizacyjnej szkoły w oparcie o wizję misję i wartości szkoły, • kierowanie szkołą jako lider nauczania i rozwoju jakościowego.
 • 9. www.sus.ceo.org.pl Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Czas trwania Studia rozpoczynają się w marcu 2017 i trwają 3 semestry do czerwca 2018. Forma studiów • 4 zjazdy w Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie • 3 zjazdy w ośrodku szkoleniowym w Wildze • 1 wizyta w szkole partnerskiej • Kurs internetowy - samodzielna praca studenta wspieranego przez mentora Opłaty 1600 zł za semestr Więcej o opłatach, zniżkach i zasadach studiowania: www.lideroswiaty.pl
 • 10. www.sus.ceo.org.pl Wprowadzenie zmiany w szkole - przywództwo • Studia rozpoczynają się od modułu poświęconemu przywództwu • Przywództwo – wprowadzenie zmiany w szkole przez przygotowanych liderów • Opracowanie diagnozy potrzeb placówki • Wytypowanie zespołu szkolnego – złożonego z członków Rady Pedagogicznej do przeprowadzenia zmiany w szkole Efekty: • Liderzy potrafią określić potrzeby zespołów • Znają strategie prowadzenia zmiany w szkole
 • 11. www.sus.ceo.org.pl Wprowadzanie zmiany w szkole - przywództwo • Stworzony zostaje model kultury wspólnego uczenia się dyrektora, nauczycieli, uczniów – lider określa sposób wprowadzania zmian z uwzględnieniem wszystkich grup • Lider tworzy partnerstwo z inną szkołą wprowadzającą zmiany – sprzyja to wymianie doświadczeń, wspiera w rozwoju osobistym i organizacyjnym • Identyfikuje swój styl przywództwa
 • 12. www.sus.ceo.org.pl Wprowadzanie zmiany w szkole – Zespoły Zadaniowe • Studia pomagają w tworzeniu Zespołów Zadaniowych, skupionych na wprowadzaniu zmiany • Dyrektor uczy się opracowywania struktury wsparcia dla zespołu • Omawiane są sposoby motywowania współpracowników do wprowadzania zmiany • Koszty i korzyści zarządzania – różne modele i alternatywne sposoby • Aktywne metody pracy z Radą Pedagogiczną
 • 13. www.sus.ceo.org.pl Sieci współpracy • Udział w SPLO pozwala dyrektorom na skorzystanie z pomocy i doświadczeń innych dyrektorów wprowadzających zmiany w szkole • SPLO wspomaga dyrektorów w partnerskim budowaniu relacji – zarówno z pracownikami, jak i innymi szkołami
 • 14. www.sus.ceo.org.pl Ocenianie Kształtujące - studia • SPLO wprowadza dyrektorów i buduje ich wiedzę w zakresie oceniania kształtującego • Zwraca uwagę na kluczowy rdzeń nauczania: jakość nauczanych treści, umiejętności i wiedza nauczycieli, aktywne uczenie się uczniów • Określone zostają wskaźniki – cechy dobrego uczenia się uczniów na podstawie doświadczeń innych nauczycieli i dyrektorów • Cechy są badane i wskazywane na lekcjach w szkole
 • 15. www.sus.ceo.org.pl Ocenianie kształtujące – zagadnienia merytoryczne • Uczestnicy studiów poznają strategie OK: 1. udzielanie informacji zwrotnej, 2. wzajemne nauczanie – korzystanie z wiedzy, 3. wspomaganie uczniów, aby stali się autorami procesu uczenia się • Czas w kręgu – nowa metoda pracy z uczniami • Poziomy taksonomii SOLO • Przydatne narzędzia do wprowadzania OK • Dobra lekcja – jak ją zaplanować
 • 16. www.sus.ceo.org.pl Dobra lekcja – temat do refleksji i współpracy Cechy dobrej lekcji: • Cel • Kryteria sukcesu dla osiągnięcia celu – Nacobezu • Informacja zwrotna • Cel – wspólne wypracowanie (razem z Zespołem Zadaniowym) zasad planowania Dobrej lekcji
 • 17. www.sus.ceo.org.pl Formalne uczenie się – czy sprzyja uczeniu? • SPLO daje przestrzeń do refleksji nt. codziennych pułapek sformalizowanej edukacji w szkołach • Dzięki zajęciom można wypracować alternatywne sposoby uczenia się – z wykorzystaniem bardziej angażujących lekcji np. poza murami szkoły • Cel – poznanie nowych metod nauczania, np. metody projektu edukacyjnego
 • 18. www.sus.ceo.org.pl Przykład pułapki formalnego nauczania i oceny z użyciem stopnia Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego – matematyka, klasa III, SP Wykonanie zadania – 0 pkt. Liczba odpowiedzi poprawnych – 0 Ocena – ndst Komentarz – do poprawy!
 • 19. www.sus.ceo.org.pl To samo zadanie – Ocena Kształtująca Polecenie • Nacobezu – kryteria sukcesu • Treść Informacja zwrotna • Co wykonuję właściwie • Jakie popełniłem błędy Poprawa • Wskazówka i podsumowanie • Przykład i termin poprawy
 • 20. www.sus.ceo.org.pl Stosowanie znaków graficznych i opisowej informacji zwrotnej • Cel zadania: Będę umiał napisać kilka zdań nt. „Mój kolega/moja koleżanka” • Nacobezu – kryteria sukcesu 1. Napiszę co najmniej 4 zdania na ten temat 2. Pisząc: a)przedstawię kolegę/koleżankę, b) podam cechy wyglądu zewnętrznego, c) opiszę jego/jej zainteresowania lub to co o nim/o niej wiem 3. Zdania napiszę poprawne, by nie powtarzały się takie same wyrazy 4. Rozpocznę zdania wielką literą, zakończę kropką 5. Opis mogę rozpocząć od: „Mój kolega/moja koleżanka ma na imię….”
 • 22. www.sus.ceo.org.pl Informacja zwrotna „Marysiu… 1. /++/ • Napisałaś opis koleżanki składający się z 6 zdań. Starałaś się układać poprawne zdania. Przedstawiłaś koleżankę, opisałaś, jak wygląda, czym się interesuje, jakie ma talenty i cechy charakteru. 2. /-/ • W zdaniach często powtarzasz wyraz „Zuza”. 3. Jak poprawić? • Przepisz tekst w zeszycie przedmiotowym, zgodnie z moimi poprawkami. Pomiń niepotrzebne wyrazy. Maria Lewandowska, ZS w Soli
 • 23. www.sus.ceo.org.pl Praca ucznia z wykorzystaniem TIK i informacja zwrotna – również TIK  • Nacobezu do pracy: 1. Opisz jeden dzień ze swoich ferii zimowych 2. W swoim opisie powiedz o najważniejszych wydarzeniach (nie piszemy, o której wstaliśmy, co jedliśmy itp.) 3. Napisz prawidłowo zbudowane zdania i skorzystaj ze słownika ortograficznego w czasie pisania 4. Wklej swoje zdjęcie z ferii lub wykonaj rysunek w programie graficznym
 • 24. www.sus.ceo.org.pl Praca domowa ucznia wykonana wg Nacobezu i informacja zwrotna w komentarzach Word
 • 25. www.sus.ceo.org.pl Wprowadzanie zmiany w szkole – krok po kroku • Transparentność na Radzie Pedagogicznej – nieuchronność i potrzeba zmiany • Konieczność stworzenia wizji zmiany, określenia mierzalnych celów • Obcerwacja Koleżenska – jakie mogą być trudne sytuacje • Narzędzia – Profil szkoły, analiza zeszytów i prac uczniowskich • Badanie jakości pracy szkoły – przygotowanie nauczycieli • Ewaluacja zaplanowanej zmiany
 • 26. www.sus.ceo.org.pl Cele przywództwa w edukacji • Uświadomienie roli przywódcy we wprowadzaniu zmian w szkole • Autorefleksja nad własnym przywództwem • Zasada – zmianę innych zaczynam od siebie • Zidentyfikowanie obszaru osobistej zmiany • Przygotowanie Rady Pedagogicznej do zmiany • Nawiązanie partnerstwa z inną tego typu placówką • Świadome wybieranie obszarów do zmiany
 • 27. www.sus.ceo.org.pl Kadra akademicka • prof. Andrzej Blikle • prof. Jan Potworowski • dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz • dr Jacek Strzemieczny • Danuta Sterna • Zespół konsultantów – trenerów i absolwentów SPLO
 • 28. www.sus.ceo.org.pl Rekrutacja • Rekrutacja do X edycji SPLO rozpoczyna się 10 maja 2016 r. • Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie: www.lideroswiaty.pl • Kandydaci, którzy zgłoszą się do końca września 2016 roku, będą mieli możliwość uczestniczenia w konferencji dla dyrektorów szkół z całej Polski, a tym samym poznania absolwentów studiów i wykładowców, a także udziału w kursie internetowym wprowadzającym do studiów.
 • 29. www.sus.ceo.org.pl Nauczycielska Akademia Internetowa N@I • Roczne interaktywne kursy e- learningowe dla nauczycieli, poświęcone tematom kluczowym dla efektywnej pracy szkoły. • Praca w małych grupach, opieka mentora, udzielanie informacji zwrotnej. • Utworzenie w szkole „Zespołu N@I”, który ma na celu inspirowanie szkolnej rady pedagogicznej i przenoszenie na grunt szkolny idei poznanych podczas kursu.
 • 30. www.sus.ceo.org.pl Nauczycielska Akademia Internetowa N@I Każdy kurs składa się z ok. 7 modułów; każdy moduł trwa miesiąc i zawiera: Zapoznanie się z inspirującą praktyką nauczania, teoriami i przykładami. Dostosowanie przedstawionego w module zadania do warunków szkoły i zrealizowanie go w pracy z uczniami. Zaobserwowanie efektów wprowadzonej innowacji oraz opracowanie refleksji. Umieszczenie sprawozdania na platformie kursu, a następnie otrzymanie informacji zwrotnej od mentora. Udział w dyskusji internetowej z innymi nauczycielami realizującymi to samo zadanie. 1 2 3 4 5
 • 31. www.sus.ceo.org.pl Nauczycielska Akademia Internetowa Do tej pory w N@I wzięło udział: • 2000 szkół i 12000 nauczycieli w 7 edycjach • Uczestnictwo może zgłaszać zarówno cała szkoła, jak i nauczyciele indywidualnie
 • 32. www.sus.ceo.org.pl Rodzaje rocznych kursów e-learningowych w N@I 1. Ocenianie Kształtujące - poziom podstawowy 2. Ocenianie Kształtujące – poziom podstawowy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 3. Ocenianie Kształtujące – poziom zaawansowany 4. Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym – poziom zaawansowany 5. Jak motywować uczniów do nauki? 6. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i jej wykorzystanie 7. Aktywny samorząd uczniowski – dla opiekunów
 • 33. www.sus.ceo.org.pl Kursy z oceniania kształtującego Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące m.in.: • buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami • określa i wyjaśnia uczniom cele lekcji, • ustala i przedstawia kryteria oceniania – co będzie brał pod uwagę oceniając prace, • stosuje efektywną informację zwrotną
 • 34. www.sus.ceo.org.pl Ocena kształtująca i informacja zwrotna Uczeń potrzebuje informacji: • Zachęcającej, podkreślającej jego mocne strony • Zawierającej użyteczne wskazówki do dalszej pracy • „świeżej”, bieżącej, a nie spóźnionej • Która wyklucza stawianie stopni lub ich substytutów • Indywidualnej • Wspierającej, a nie krytycznej • O pracy ucznia, a nie jego osobie • Z podanym terminem poprawy
 • 35. www.sus.ceo.org.pl Motywowanie uczniów do nauki • Poznanie ponad 40 metod i technik angażujących uczniów do nauki • Praca w grupie – jak ją moderować • Rozwijanie poczucia własnej wartości i sprawczości uczniów • Podejmowanie wyzwań
 • 36. www.sus.ceo.org.pl Analiza wyników egzaminów zewnętrznych • co robić z informacją o wynikach egzaminu, którą otrzymuje szkoła, • jak na podstawie informacji o wynikach rozpoznać mocne i słabe strony uczniów oraz planować działania mające na celu poprawę, • jak poprowadzić zebranie z rodzicami na temat wyników egzaminów próbnych, • jak pokierować pracą zespołu zadaniowego zajmującego się interpretacją wyników egzaminów, • jak pomóc nauczycielom w przygotowaniu uczniów do egzaminu
 • 37. www.sus.ceo.org.pl Aktywny samorząd uczniowski • Samorząd uczniowski jako narzędzie do rozwijania postaw obywatelskich w uczniach • Budowanie umiejętności społecznych • Nauka samodzielnego działania • Współodpowiedzialność za otoczenie
 • 38. www.sus.ceo.org.pl Rekrutacja Koszt udziału w VIII edycji N@I (2016/2017) Zgłoszenie szkoły • Dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koszt udziału 4 nauczycieli ze szkoły w rocznych kursach internetowych wynosi 1200 zł. (dla szkół uczestniczących w ostatnich dwóch latach w innym działaniu programu SUS* koszt to 1000 zł). • Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły skierowanego na kurs wynosi 250 zł. Zgłoszenie uczestnika indywidualnego • Koszt udziału w rocznym kursie przy zgłoszeniu indywidualnego nauczyciela to 400 zł.
 • 39. www.sus.ceo.org.pl Warsztaty SUS dla rad pedagogicznych 5-godzinne szkolenie prowadzone w szkole. Dotyczy obszarów: • oceniania kształtującego, • metod dydaktycznych, • współpracy nauczycieli, • ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły, • szkolnych relacji Szczegółowe tematy szkoleń dostępne są na stronie www.sus.ceo.org.pl
 • 40. www.sus.ceo.org.pl Całościowe programy rozwoju szkoły Poziom podstawowy Szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną Poziom zaawansowany Pogłębianie rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. 2-letnie programy systemowego wdrażania oceniania kształtującego do pracy nauczycieli (opieka merytoryczna szkoły, szkolenia, konferencje, warsztaty i interaktywne kursy online)
 • 41. www.sus.ceo.org.pl Klub SUS Rozwijanie nauczania i uczenia się uczniów dzięki Praktykom Pracy Nauczycieli. Nauczyciele wprowadzają zmiany w swoim warsztacie pracy tak, aby uczniowie mogli uczyć się skuteczniej i osiągać lepsze wyniki.
 • 42. www.sus.ceo.org.pl Klub SUS – praktyki pracy nauczycieli Analiza prac uczniów Doskonaląca analiza nauczania Obserwacja wybranych uczniów OK – Obserwacja Rozwijanie Lekcji Spacer edukacyjny
 • 43. www.sus.ceo.org.pl Tytuł „Szkoła Ucząca Się” Honorowy tytuł nadawanym szkołom w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Jest potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na procesie uczenia się uczniów poprzez wdrażanie strategii uczenia się i nauczania lub praktyki pracy nauczycieli.
 • 45. www.sus.ceo.org.pl Największe projekty CEO Szkoła Ucząca Się – program prowadzony od 14 lat w całej Polsce, ponad 3 tys. szkół – główne działania: szkolenia, warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów z zakresu Oceniania Kształtującego, studia podyplomowe Aktywna Edukacja – kontynuacja rządowego programu Cyfrowa Szkoła, główne działania: szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK na lekcjach, sieci współpracy międzyszkolnej, projekt EFS 20 mln zł , 3 lata, projekt objął ponad 20 tys. nauczycieli Akademia Uczniowska – projekt EFS, główne działania: projekty gimnazjalne-edukacyjne, wycieczki edukacyjne, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z wprowadzenia metody eksperymentu. Projekt objął ponad 40 tys. uczniów
 • 46. www.sus.ceo.org.pl Nowe środki unijne – RPO CEO pracuje nad złożeniem projektów w woj. Lubelskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim. Do tej pory złożone zostały projekty w województwie dolnośląskim. Projekty w partnerstwie z Gminą Grodziczno i miastem Ełk – 07.08.2016 Projekty w partnerstwie z Gminą Jabłonna i Niedrzwica Duża – 06.06.2016 r. Projekty złożone 27.04.2016 r. – w partnerstwie z Gminą Milicz i jako lider Projekt liderski – 17.06.2016 r.
 • 47. www.sus.ceo.org.pl Nowe zasady konkursów Każda szkoła musi mieć opracowaną i zatwierdzoną diagnozę potrzeb przed złożeniem projektu – co to oznacza w praktyce? • Zbierane są informacje o zapotrzebowaniu – wywiady z dyrekcją, nauczycielami, organem prowadzącym • Zbierane są dane źródłowe – wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, programy wychowawcze i koncepcja pracy szkoły • Sporządzana jest inwentaryzacja sprzętu szkoły – w podziale na rodzaje pracowni, z uwzględnieniem otrzymanego sprzętu ze środków EFS 2007-2013 • Finalnym produktem jest diagnoza potrzeb szkoły – podstawa do napisania wniosku
 • 48. www.sus.ceo.org.pl Nowe zasady konkursów cd. • Opracowana diagnoza potrzeb musi zostać zatwierdzona przez organ prowadzący szkołę przed złożeniem projektu • Wszystkie rodzaje wsparcia opisane w projekcie powinny wynikać z zapisów diagnozy • Zatwierdzenie diagnozy jest równocześnie etapem rekrutacji – szkoły, które przystępują do projektu, biorą później w nim udział
 • 49. www.sus.ceo.org.pl Konkurs RPO Na co można pozyskać dofinansowanie? 1. Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów z zakresu: • metoda eksperymentu na lekcjach, • projekty edukacyjne, • sieci współpracy międzyszkolnej, • metody aktywizujące, • ewaluacja pracy szkoły, • zajęcia pozalekcyjne – jak je poprowadzić, • praca z uczniem zdolnym, • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne • studia podyplomowe • programy wspomagania z zakresu prowadzenia zajęć mat.-przyr.
 • 50. www.sus.ceo.org.pl Konkurs RPO 2. Wsparcie dla uczniów • zajęcia pozalekcyjne – z zakresu ICT, języków obcych, mat.-przyr., • koła zainteresowań, • wycieczki edukacyjne, • stypendia – za szczególne osiągnięcia w nauce, dla uczniów uzdolnionych, • Indywidualne podejście do ucznia - praca z uczniem uzdolnionym, z uczniem ze specjalnymi potrzebami • doradztwo zawodowe – szczególnie w postaci całościowego programu doradczego, obejmującego konsultacje indywidualne z uczniem • zajęcia kompensacyjne i terapeutyczne
 • 51. www.sus.ceo.org.pl Konkurs RPO • Zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu • Zajęcia językowe – e-learning i lektor • Projekty edukacyjne – uczniowskie – szczególnie wychodzące do społeczności lokalnej oraz z edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju
 • 52. www.sus.ceo.org.pl Konkurs RPO 3. Dla szkół: • wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, • wyposażenie szkół w pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniem o specjalnych potrzebach • Wyposażenie w sprzęt TIK
 • 53. www.sus.ceo.org.pl CEO zapewnia wsparcie w zakresie: Bezpłatne opracowanie diagnoz potrzeb szkół w oparciu o: • ankiety przeprowadzone z dyrektorami szkół, • ewaluację zewnętrzną, • wyniki egzaminów, • inwentaryzację sprzętu Bezpłatne opracowanie wniosku projektowego w generatorze wniosków według regulaminu konkursu Realizację projektu na poziomie merytorycznym, administracyjnym i sprawozdawczym
 • 54. www.sus.ceo.org.pl Zasady nawiązywania partnerstw W RPO występuje 3 rodzaje możliwości nawiązywania partnerstw międzysektorowych 1. Organ prowadzący wchodzi w partnerstwo z organizacją – warunkiem w przypadku publicznych organów prowadzących jest ogłoszenie konkursu na partnera 2. Organizacja nawiązuje partnerstwo z organem prowadzącym 3. Organizacja składa projekt dla szkoły – bez udziału w projekcie organu prowadzącego
 • 55. www.sus.ceo.org.pl Zadania szkół przy przygotowywaniu projektu Wzięcie udziału w projekcie Wypełnienie ankiety i udostępnienie danych do diagnozy potrzeb
 • 56. www.sus.ceo.org.pl Zadania CEO • Opracowanie diagnozy potrzeb – na podstawie danych udostępnionych przez szkoły • Opracowanie wniosku o dofinansowanie – w konsultacji z organem prowadzącym, jeżeli jest partnerem bądź liderem • Realizacja projektu – merytoryczna i administracyjna • Sprawozdawczość projektu