SlideShare a Scribd company logo
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DERSİ
DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
NİSANUR TÜR
18318271090
İçindekiler:
- Rogers Yenilik Kuramı+
- Gagne Dokuz Adım Kuramı+
- Pavio İkili Kodlama Kuramı+
- Bilgiyi İşleme Kuramı
- Flipped Learning Ters Yüz Öğrenme
Kuram Nedir?
Bir bilim ya da sanatla ilgili ya da herhangi bir sorunu ilgilendiren
ve uygulanmadıkça gerçekleşip gerçekleşemeyeceği, doğru olup
olmadığı bilinemeyen düşünülerin, ilkelerin topluluğudur.
ROGERS YENİLİK KURAMI
Yeniliklerin yayılımı kuramı, toplulukların yenilikleri nasıl kabul ettiğini
açıklamayı amaçlamaktadır.
Yenilik derken, yeni olarak tanımlanan herhangi bir fikir, davranış veya
nesnedir. Yeniliklerin yayılımı kuramı sosyal değişim süreciyle ilgili üç değerli
fikir sunmaktadır:
- Yeniliklerin yayılması için niteliklerin ne olduğu
- Birebir görüşmelerin ve akran ağlarının önemi
- Farklı kullanıcı kesimlerinin ihtiyaçlarını anlama
Rogers modeline göre yeniliklerin yayılması sürecinin en az dört ayrı
basamağı olduğu fikri üzerinde çalışılmıştır:
- Bilgi: Birey yenilikten bir ölçüye kadar haberdardır.
- İkna etme: Birey yeniliğe karşı olumlu ve olumsuz bir tutam
oluşturur.
- Karar: Birey yeniliği kabul etme veya reddetme seçeneklerine yol
açan faaliyetlere girişir.
- Onaylama: Birey aldığı yenilik kararına destek arar.
Rogers'a gör bir yeniliğin birey tarafından benimsenmesi için etkili olan 5 güç:
- İzafi Fayda: Yeniliğin ekonomik olarak yeni sunduğu faydaların gücü.
- Uyum: Yeniliğin bünyeye alınmasından sonra göstereceği uyumun gücü.
- Basitlik: Yeniliğin karmaşın olmasının veya kullanım zorluklarının
getirdiği caydırıcılık veya basitliğinin getirdiği cazibe.
- Tecrübe İmkanı: Denemedeki kolaylık.
- Gözlemlenebilirliği: Bir yeniliğin başkaları tarafından gözlemlenir
gözlemlenemediği de yeniliğin yayılmasını etkilen güçlerdendir.
GAGNE DOKUZ ADIM KURAMI
Gagne 1960 yılından beri yeni davranışçı akımın temsilcilerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Ayrıca önce bilgiyi işleme kuramcılarının öncüsü
olmuş, ardından davranışçı yaklaşım ile bilgiyi işleme sürecini
birleştirmiştir.
Gagne öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele almıştır. Ona göre
öğrenme, gözlenebilir davranışlardan dolayı olarak anlaşılır ve öğrenme
beyinde gerçekleşir.
Bu modele göre öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla şu adımlar atılmalıdır:
1) Dikkati çekme
2) Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme
3) Ön bilgilerin hatırlatılması
4) Uyarıcı materyalin sunulması
5) Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme)
6) Davranışı ortaya çıkarma
7) Dönüt-Düzeltme verme
8) Değerlendirme
9) Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması
1) Dikkati Çekme
Öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin dikkatini çekecek
materyaller tasarlanmalıdır. Öğretmen bu hedef doğrultusunda görsel(resim,
film vb) ve sözel(fıkra vb) unsurlardan yararlanabilir.
İnsanların çoğu biranda tek bir konuya odaklanabilmektedir. Bundan dolayı
öğrencinin tüm dikkati öğretilecek konu üzerine yoğunlaştırılmalıdır.
2) Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme:
Öğretmenin öğretime başlamadan önce öğrencilere dersin içeriği
hakkında genel bir bilgi verilmelidir. Böylece öğrenci ne öğrenmesi
gerektiği hakkında güdülenmiş olur ve konu dışına çıkmaktan kurtulur.
Derste neyin öğrenilmesi gerektiği hakkında az çok bilgi edinmiş olur ve
ona göre kendini odaklar.
Örneğin: Öğrencilere yazım kurallarını ve yazımı yanlış olan kelimelerin
söylenerek yorum istenir. Öğrencilerin bir kavram haritasında örnek
vermeleri gerekir.
3) Ön bilgilerin hatırlatılması:
Öğretilen konuların kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe
anlamlı bir şekilde kodlanabilmesi için önbilgilerle anlamlandırılması
gerekir.
Bunun için öğrenciye bilgi verilmeden önce ön bilgilerin ortaya çıkarılması
sağlanmalıdır. Böylece öğrenci daha kolay neden sonuç ilişkisi kurabilir.
Örneğin: Öğrencilere derse geçmeden evvel anlatılacak konuyla ilgili çeşitli
sorular sorulması. Öğrencilerin sorulara verdiği cevap zamanlamaları birer
değişkense, her öğrencinin soruya verdiği cevaplama oranı da başka
değişkendir.
4) Uyarıcı materyalin sunulması
Dersin içeriğini sunarken daha etkili ve daha verimli bir öğretim sağlamak
için stratejilerin kullanılması gerekir. Öğrenciyi hedefe ulaştıracak materyaller
doğru seçilmelidir.
Bu materyaller öğrenmeyi kolaylaştıracak cinste olmalıdır. Öğrenci böylelikle
sunulan önbilgilerle karşılaştırır, anlamlandırır ve uzun süreli belleğe
kodlamaya çalışır.
Örneğin: Renkli fon kağıtlarına yazımı yanlış olan birkaç tane kelime yazılarak
öğrencilerden öğretmen gözetiminde doğrularının söylenmesi istenir.
5) Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme)
Öğrenciye yol gösterme öğrenme açısından oldukça önemlidir. Öğrenme
ortamında öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve başarılı
olmalarının sağlanması için onlara rehberlik edilmesi gerekir.
Bunun için öğrenciye neyi nerede ne zaman ne şekilde yapılacağı nasıl
kodlama yapılması gerektiği yeni bilgilerin hangi ön öğrenmelere
birleştirileceği konularında ipuçları verilmelidir.
Örneğin: Öğretmen öğrencilere soru sorarak aldığı cevapları belirli bir
sonuca bağlar.
6) Davranışı ortaya çıkarma
Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu davranışın ne derece
kazandıklarının yoklanması gerekmektedir. Öğrenciye yazılı sözlü sorular
sorarak davranışı test edilmelidir.
Konuyu kavradığı hissedilen öğrenciye yap, çiz, söyle gibi ifadelerle
öğrendiği davranışa dönüştürülmesi istenir. Böylece öğrencinin kendisini de
görmesi sağlanmış olur.
Örnek: Videoda öğrenciye bir problem sunulur. Ardından bu problem
üzerine öğrenciden çeşitli yorumlar ve cevaplar bekler.
7) Dönüt-Düzeltme verme
Bu aşamada öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması
beklenir. Öğrenci gösterdiği davranışın doğruluğu hakkında bilgi almak ister.
Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu öğrenirse davranışı pekiştirir ve
öğrenmeye karşı güdüsü artar.
Davranışın yanlış olduğunu öğrenirse hatasını düzeltir ve o davranışı bir
daha tekrarlamamaya özen gösterir. Öğrencinin kazanması gereken davranış
ne ise onu yapması beklenir.
Örneğin: Öğrenciye sorular yöneltilir. Cevaplar alınır ve öğretmenin kendi
cevaplarıyla diğer öğrencilerin cevapları arasında kıyaslama yapılarak tartışma
ortamı yaratılır.
8) Değerlendirme:
Öğretme durumunun sonunda her bir öğrencinin istendik davranışı ne
derecede kazandığının belirlenmesi gerekmektedir.
9) Öğrencilerin Kalıcılığını ve Transferini Sağlama
Bir konuda uzmanlığı geliştirmek için yeni bilgilerin başka alanlara da
uygulanması gerekir. Öğrenmenin ilk oluşumundan hemen sonra, öğrenciye
öğrenmeyi güçleştirici nitelikte alıştırma, örneklendirme, proje vb. ödevler
verilmelidir.
Gagne’ye göre öğretim basitten karmaşığa doğru aşamalı bir sırada
yapılmalıdır. Burada önemli olan öğretim sonunda ulaşılması gereken hedefi
belirlemek ve öğretim etkinliklerini ona göre düzenlemektir..
PAVIO İKİLİ KODLAMA KURAMI
Kuramın temelinde kısa süreli belleğe ulaşan uyarıcıların burada sözel ve
sözel olmayan iki alt birimde işlem görmeleri düşüncesi yatmaktadır.
İkili Kodlama Kuramı (İKK) belleğin biri dili diğeri ise sözel olmayan
algıları temsil eden ve işleyen, iki alt bilişsel sistemden oluştuğunu
varsaymaktadır.
Bilgisayarla öğretim olanaklarının artması ve bilgisayarın yaygın
kullanılmaya başlaması, çok ortamlı öğrenmeyle birlikte İKK’nı da yeniden
gündeme getirmiştir.
Görsel kanal: Sözel olmayan kanaldır. Bir yazının görüntüsü yada sesi, sözel
kanal yoluyla kısa süreli belleğe iletilir.
Kuram, bir varsayım üzerine kurulmuştur:
Bellek; dil ile sözel olmayan nesneler, olaylar hakkındaki bilgileri sembolize
etmek ve işlemek amacıyla, bireysel deneyimlere paralel olarak gelişen,
birbirinden farklı ve biçime-özel, birbirinden bağımsız olmasına karşın
birbiriyle ilişkili, sözel ve sözel-olmayan (imgesel) iki sembolik sistem
tarafından oluşturulmuştur.
Sisteme ilişkin varsayımlar:
▸ Sözel ve imgesel sistemler işlevsel olarak birbirinden bağımsız ve birbirine
bağımlı olarak etkinleşebilirler.
▸ Ardışık birimler ve bütünsel (eşzamanlı algılanan) birimlerin işlevsel
özellikleri farklıdır.
▸ Sembolik sistemin işlevsel özellikleri, sembolik birimlerde yer alan
bilgilerin, bilişsel işlemlerde kullanılmasına ve davranışa rehberlik etmesine
olanak sağlar.
Birimlere ilişkin varsayımlar (1971, 1986):
▸ Birimler algıya aracılık eden duyu kanallarının özelliklerini sürdürürler.
▸ Birimler algısal-devinsel benzetimlerdir (perceptual-motor analogues).
▸ Sözel birimler ardışık düzenlenmektedir.
▸ İmgesel birimler eşzamanda işlenmeye elverişli birimlerdir.
▸ İmgesel birimler belirli sınırlar içinde anında eşzamanlı-bütünsel algılamaya sözel
birimlerden daha elverişlidirler.
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI
Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel
süreçleri inceleyen kuramlardır. Kuramcılar gözlenebilen davranışlara ek
olarak öğrenenin kafasının içinde olup bitenlerle yani içsel yapılarla,
süreçlerle ilgilenmektedirler.
İki temel ögesi vardır:
- Üç tür bellekten oluşan bilgi depoları
- Bilginin bir depodan diğerine aktarımını sağlayan içsel, bilişsel etkinlikleri
kapsayan bilişsel süreçlerdir.
Bellek Türleri
a) Duyusal Kayıt: Çevreden gelen uyarıcılar öğrenenin alıcılarını yani duyu
organlarını etkiler ve duyusal kayıt yoluyla sinir sistemine girer.
Duyu organların her birine gelen uyarıcıların ilk algılanmalarından
duyusal kayıt sorumludur.
b) Kısa süreli bellek: Sınırlı miktardaki bilgiyi sınırlı bir zaman süresi içinde
geçici olarak depolar. Bilgi burada çok kısa kalmaktadır.
c) Uzun süreli bellek: İyi öğrendiğimiz bilgiyi sürekli olarak depoladığımız
bellek türüdür.
Nöronlar arasındaki bağlantılarda yapısal değişme ile ortaya çıkmaktadır.
Bilgilerin depolandığı bir kütüphane gibi düşünülebilir.
TERS YÜZ ÖĞRENME
Geleceğin eğitim modeli olarak kabul edilen Flipped Learning, geleneksel
öğrenmeyi tam tersine çevirmektedir.
Geleneksel eğitim sisteminde bilgi, eğitimci tarafından sınıfta öğrenciye
aktarılır, bilginin özümsenmesi aşamasında ise öğrenci ödevlerle, projelerle
baş başa bırakılmaktadır.
Flipped Learning modelinde ise, öğrenciye bilgi aktarımı ders gününden
önce akademisyen tarafından hazırlanan ders videoları ile gerçekleşmektedir.
Öğrenciler derse gelmeden önce, istediği bir zamanda ve yerde ders
videosunu izlerler, notlar alırlar ve anlamadıkları yerlerle ilgili sorular
hazırlarlar.
Sınıfta ise, bilginin özümsenmesi ve yeni bilgilerin çıkarımına yönelik grup
çalışmaları, tartışmalar, problem çözme etkinlikleri, soru-cevap aktiviteleri
gibi öğrencinin aktif katılımını gerektiren aktiviteler gerçekleştirilir.
Bu sayede öğrenciler, kendi öğrenme hızlarında ve tarzlarında konuları
öğrenebilirler ve önemli konuları anlamadan atlama olasılıkları büyük
oranda düşer. Konuları kendi kendine öğrenen öğrenciler, sınıf ortamında ise
pratik yapma imkanı bulurlar.
Eğitmenler ise sınıf ortamında yürütülen bireysel veya grup aktiviteleri
esnasında, öğrencilerin öğrenme tarzlarını göz önünde bulundurarak,
kişiselleştirilmiş bir yönlendirme sunarlar.
Benzer şekilde, yükseköğretim kurumlarında da ders saatleri, bilginin
uygulanmasına odaklanmalıdır. Bu sayede, eğitmenler öğrencilerinin
problem çözme, eleştirel düşünme, inisiyatif alma gibi 21. yüzyıl
yetkinliklerini kazanmalarına daha etkili şekilde yardımcı olabilir.
Araştırmacılar da ters yüz edilmiş öğrenme yaklaşımının pedagojik ve
psikolojik olarak daha avantajlı olduğunu savunur. Çünkü, öğrencilerin
kendi öğrenme hızlarında konuları gözden geçirmesine ve dijital
kaynaklardan çalıştıkları için belirli bir oranda esnekliğe sahip olmalarına
olanak tanır.

More Related Content

Similar to AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLAR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLAR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLAR
SumeyraDaldal
 
Uzaktan ogrenme odev
Uzaktan ogrenme odevUzaktan ogrenme odev
Uzaktan ogrenme odev
Grkemyikoan
 
İHTİYAÇ ANALİZİ VE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
İHTİYAÇ ANALİZİ VE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİİHTİYAÇ ANALİZİ VE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
İHTİYAÇ ANALİZİ VE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
HavvaNurZDEMR
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRNENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRNENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRNENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRNENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI
remAydoan1
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenen ve Öğreten Rolleri- Merve KARAKOÇ
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenen ve Öğreten Rolleri- Merve KARAKOÇAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenen ve Öğreten Rolleri- Merve KARAKOÇ
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenen ve Öğreten Rolleri- Merve KARAKOÇ
MerveKarako2
 
2 (23.11.2020) ogretim-tasarimi_modelleri_doc.dr._agah_tugrul_korucu
2 (23.11.2020) ogretim-tasarimi_modelleri_doc.dr._agah_tugrul_korucu2 (23.11.2020) ogretim-tasarimi_modelleri_doc.dr._agah_tugrul_korucu
2 (23.11.2020) ogretim-tasarimi_modelleri_doc.dr._agah_tugrul_korucu
RAZYENURDEMREL
 
Öğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇ
Öğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇÖğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇ
Öğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇ
MerveKarako2
 
Bilgi Seminerleri1
Bilgi Seminerleri1Bilgi Seminerleri1
Bilgi Seminerleri1guru122
 
İnsan Kaynaklari Açisindan Kari̇yer Hedeflemesi̇
İnsan Kaynaklari Açisindan Kari̇yer Hedeflemesi̇İnsan Kaynaklari Açisindan Kari̇yer Hedeflemesi̇
İnsan Kaynaklari Açisindan Kari̇yer Hedeflemesi̇
Tugba Ozen
 
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdföğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
ssuser283336
 
Açık Öğrenme Ve İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslar(İHAK)
Açık Öğrenme Ve İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslar(İHAK)Açık Öğrenme Ve İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslar(İHAK)
Açık Öğrenme Ve İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslar(İHAK)
Beyzanurener1
 
O
OO
öğretim tasarım modelleri
öğretim tasarım modelleri öğretim tasarım modelleri
öğretim tasarım modelleri
SumeyraDaldal
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE KURAMLAR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE KURAMLARAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE KURAMLAR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE KURAMLAR
zeynepAytekin
 
7 ihak-zeynep yorulmaz--dan.agah_t.korucu
7 ihak-zeynep yorulmaz--dan.agah_t.korucu7 ihak-zeynep yorulmaz--dan.agah_t.korucu
7 ihak-zeynep yorulmaz--dan.agah_t.korucu
ZeynepYorulmaz2
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EmineDemirci1
 
Acik ve uzaktan_ogrenme
Acik ve uzaktan_ogrenmeAcik ve uzaktan_ogrenme
Acik ve uzaktan_ogrenme
RAZYENURDEMREL
 
6
6 6

Similar to AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI (20)

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLAR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLAR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLAR
 
Uzaktan ogrenme odev
Uzaktan ogrenme odevUzaktan ogrenme odev
Uzaktan ogrenme odev
 
İHTİYAÇ ANALİZİ VE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
İHTİYAÇ ANALİZİ VE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİİHTİYAÇ ANALİZİ VE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
İHTİYAÇ ANALİZİ VE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
214
214214
214
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRNENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRNENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRNENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRNENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenen ve Öğreten Rolleri- Merve KARAKOÇ
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenen ve Öğreten Rolleri- Merve KARAKOÇAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenen ve Öğreten Rolleri- Merve KARAKOÇ
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenen ve Öğreten Rolleri- Merve KARAKOÇ
 
2 (23.11.2020) ogretim-tasarimi_modelleri_doc.dr._agah_tugrul_korucu
2 (23.11.2020) ogretim-tasarimi_modelleri_doc.dr._agah_tugrul_korucu2 (23.11.2020) ogretim-tasarimi_modelleri_doc.dr._agah_tugrul_korucu
2 (23.11.2020) ogretim-tasarimi_modelleri_doc.dr._agah_tugrul_korucu
 
Öğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇ
Öğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇÖğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇ
Öğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇ
 
Bilgi Seminerleri1
Bilgi Seminerleri1Bilgi Seminerleri1
Bilgi Seminerleri1
 
İnsan Kaynaklari Açisindan Kari̇yer Hedeflemesi̇
İnsan Kaynaklari Açisindan Kari̇yer Hedeflemesi̇İnsan Kaynaklari Açisindan Kari̇yer Hedeflemesi̇
İnsan Kaynaklari Açisindan Kari̇yer Hedeflemesi̇
 
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdföğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
 
Açık Öğrenme Ve İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslar(İHAK)
Açık Öğrenme Ve İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslar(İHAK)Açık Öğrenme Ve İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslar(İHAK)
Açık Öğrenme Ve İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslar(İHAK)
 
O
OO
O
 
öğretim tasarım modelleri
öğretim tasarım modelleri öğretim tasarım modelleri
öğretim tasarım modelleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE KURAMLAR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE KURAMLARAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE KURAMLAR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE KURAMLAR
 
7 ihak-zeynep yorulmaz--dan.agah_t.korucu
7 ihak-zeynep yorulmaz--dan.agah_t.korucu7 ihak-zeynep yorulmaz--dan.agah_t.korucu
7 ihak-zeynep yorulmaz--dan.agah_t.korucu
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
Monrec Training
Monrec TrainingMonrec Training
Monrec Training
 
Acik ve uzaktan_ogrenme
Acik ve uzaktan_ogrenmeAcik ve uzaktan_ogrenme
Acik ve uzaktan_ogrenme
 
6
6 6
6
 

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI

 • 1. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DERSİ DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU NİSANUR TÜR 18318271090
 • 2. İçindekiler: - Rogers Yenilik Kuramı+ - Gagne Dokuz Adım Kuramı+ - Pavio İkili Kodlama Kuramı+ - Bilgiyi İşleme Kuramı - Flipped Learning Ters Yüz Öğrenme
 • 3. Kuram Nedir? Bir bilim ya da sanatla ilgili ya da herhangi bir sorunu ilgilendiren ve uygulanmadıkça gerçekleşip gerçekleşemeyeceği, doğru olup olmadığı bilinemeyen düşünülerin, ilkelerin topluluğudur.
 • 4. ROGERS YENİLİK KURAMI Yeniliklerin yayılımı kuramı, toplulukların yenilikleri nasıl kabul ettiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Yenilik derken, yeni olarak tanımlanan herhangi bir fikir, davranış veya nesnedir. Yeniliklerin yayılımı kuramı sosyal değişim süreciyle ilgili üç değerli fikir sunmaktadır: - Yeniliklerin yayılması için niteliklerin ne olduğu - Birebir görüşmelerin ve akran ağlarının önemi - Farklı kullanıcı kesimlerinin ihtiyaçlarını anlama
 • 5. Rogers modeline göre yeniliklerin yayılması sürecinin en az dört ayrı basamağı olduğu fikri üzerinde çalışılmıştır: - Bilgi: Birey yenilikten bir ölçüye kadar haberdardır. - İkna etme: Birey yeniliğe karşı olumlu ve olumsuz bir tutam oluşturur. - Karar: Birey yeniliği kabul etme veya reddetme seçeneklerine yol açan faaliyetlere girişir. - Onaylama: Birey aldığı yenilik kararına destek arar.
 • 6. Rogers'a gör bir yeniliğin birey tarafından benimsenmesi için etkili olan 5 güç: - İzafi Fayda: Yeniliğin ekonomik olarak yeni sunduğu faydaların gücü. - Uyum: Yeniliğin bünyeye alınmasından sonra göstereceği uyumun gücü. - Basitlik: Yeniliğin karmaşın olmasının veya kullanım zorluklarının getirdiği caydırıcılık veya basitliğinin getirdiği cazibe. - Tecrübe İmkanı: Denemedeki kolaylık. - Gözlemlenebilirliği: Bir yeniliğin başkaları tarafından gözlemlenir gözlemlenemediği de yeniliğin yayılmasını etkilen güçlerdendir.
 • 7. GAGNE DOKUZ ADIM KURAMI Gagne 1960 yılından beri yeni davranışçı akımın temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca önce bilgiyi işleme kuramcılarının öncüsü olmuş, ardından davranışçı yaklaşım ile bilgiyi işleme sürecini birleştirmiştir. Gagne öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele almıştır. Ona göre öğrenme, gözlenebilir davranışlardan dolayı olarak anlaşılır ve öğrenme beyinde gerçekleşir.
 • 8. Bu modele göre öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla şu adımlar atılmalıdır: 1) Dikkati çekme 2) Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme 3) Ön bilgilerin hatırlatılması 4) Uyarıcı materyalin sunulması 5) Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme) 6) Davranışı ortaya çıkarma 7) Dönüt-Düzeltme verme 8) Değerlendirme 9) Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması
 • 9. 1) Dikkati Çekme Öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin dikkatini çekecek materyaller tasarlanmalıdır. Öğretmen bu hedef doğrultusunda görsel(resim, film vb) ve sözel(fıkra vb) unsurlardan yararlanabilir. İnsanların çoğu biranda tek bir konuya odaklanabilmektedir. Bundan dolayı öğrencinin tüm dikkati öğretilecek konu üzerine yoğunlaştırılmalıdır.
 • 10. 2) Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme: Öğretmenin öğretime başlamadan önce öğrencilere dersin içeriği hakkında genel bir bilgi verilmelidir. Böylece öğrenci ne öğrenmesi gerektiği hakkında güdülenmiş olur ve konu dışına çıkmaktan kurtulur. Derste neyin öğrenilmesi gerektiği hakkında az çok bilgi edinmiş olur ve ona göre kendini odaklar. Örneğin: Öğrencilere yazım kurallarını ve yazımı yanlış olan kelimelerin söylenerek yorum istenir. Öğrencilerin bir kavram haritasında örnek vermeleri gerekir.
 • 11. 3) Ön bilgilerin hatırlatılması: Öğretilen konuların kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir şekilde kodlanabilmesi için önbilgilerle anlamlandırılması gerekir. Bunun için öğrenciye bilgi verilmeden önce ön bilgilerin ortaya çıkarılması sağlanmalıdır. Böylece öğrenci daha kolay neden sonuç ilişkisi kurabilir. Örneğin: Öğrencilere derse geçmeden evvel anlatılacak konuyla ilgili çeşitli sorular sorulması. Öğrencilerin sorulara verdiği cevap zamanlamaları birer değişkense, her öğrencinin soruya verdiği cevaplama oranı da başka değişkendir.
 • 12. 4) Uyarıcı materyalin sunulması Dersin içeriğini sunarken daha etkili ve daha verimli bir öğretim sağlamak için stratejilerin kullanılması gerekir. Öğrenciyi hedefe ulaştıracak materyaller doğru seçilmelidir. Bu materyaller öğrenmeyi kolaylaştıracak cinste olmalıdır. Öğrenci böylelikle sunulan önbilgilerle karşılaştırır, anlamlandırır ve uzun süreli belleğe kodlamaya çalışır. Örneğin: Renkli fon kağıtlarına yazımı yanlış olan birkaç tane kelime yazılarak öğrencilerden öğretmen gözetiminde doğrularının söylenmesi istenir.
 • 13. 5) Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme) Öğrenciye yol gösterme öğrenme açısından oldukça önemlidir. Öğrenme ortamında öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve başarılı olmalarının sağlanması için onlara rehberlik edilmesi gerekir. Bunun için öğrenciye neyi nerede ne zaman ne şekilde yapılacağı nasıl kodlama yapılması gerektiği yeni bilgilerin hangi ön öğrenmelere birleştirileceği konularında ipuçları verilmelidir. Örneğin: Öğretmen öğrencilere soru sorarak aldığı cevapları belirli bir sonuca bağlar.
 • 14. 6) Davranışı ortaya çıkarma Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu davranışın ne derece kazandıklarının yoklanması gerekmektedir. Öğrenciye yazılı sözlü sorular sorarak davranışı test edilmelidir. Konuyu kavradığı hissedilen öğrenciye yap, çiz, söyle gibi ifadelerle öğrendiği davranışa dönüştürülmesi istenir. Böylece öğrencinin kendisini de görmesi sağlanmış olur. Örnek: Videoda öğrenciye bir problem sunulur. Ardından bu problem üzerine öğrenciden çeşitli yorumlar ve cevaplar bekler.
 • 15. 7) Dönüt-Düzeltme verme Bu aşamada öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması beklenir. Öğrenci gösterdiği davranışın doğruluğu hakkında bilgi almak ister. Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu öğrenirse davranışı pekiştirir ve öğrenmeye karşı güdüsü artar. Davranışın yanlış olduğunu öğrenirse hatasını düzeltir ve o davranışı bir daha tekrarlamamaya özen gösterir. Öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması beklenir. Örneğin: Öğrenciye sorular yöneltilir. Cevaplar alınır ve öğretmenin kendi cevaplarıyla diğer öğrencilerin cevapları arasında kıyaslama yapılarak tartışma ortamı yaratılır.
 • 16. 8) Değerlendirme: Öğretme durumunun sonunda her bir öğrencinin istendik davranışı ne derecede kazandığının belirlenmesi gerekmektedir. 9) Öğrencilerin Kalıcılığını ve Transferini Sağlama Bir konuda uzmanlığı geliştirmek için yeni bilgilerin başka alanlara da uygulanması gerekir. Öğrenmenin ilk oluşumundan hemen sonra, öğrenciye öğrenmeyi güçleştirici nitelikte alıştırma, örneklendirme, proje vb. ödevler verilmelidir. Gagne’ye göre öğretim basitten karmaşığa doğru aşamalı bir sırada yapılmalıdır. Burada önemli olan öğretim sonunda ulaşılması gereken hedefi belirlemek ve öğretim etkinliklerini ona göre düzenlemektir..
 • 17. PAVIO İKİLİ KODLAMA KURAMI Kuramın temelinde kısa süreli belleğe ulaşan uyarıcıların burada sözel ve sözel olmayan iki alt birimde işlem görmeleri düşüncesi yatmaktadır. İkili Kodlama Kuramı (İKK) belleğin biri dili diğeri ise sözel olmayan algıları temsil eden ve işleyen, iki alt bilişsel sistemden oluştuğunu varsaymaktadır. Bilgisayarla öğretim olanaklarının artması ve bilgisayarın yaygın kullanılmaya başlaması, çok ortamlı öğrenmeyle birlikte İKK’nı da yeniden gündeme getirmiştir. Görsel kanal: Sözel olmayan kanaldır. Bir yazının görüntüsü yada sesi, sözel kanal yoluyla kısa süreli belleğe iletilir.
 • 18. Kuram, bir varsayım üzerine kurulmuştur: Bellek; dil ile sözel olmayan nesneler, olaylar hakkındaki bilgileri sembolize etmek ve işlemek amacıyla, bireysel deneyimlere paralel olarak gelişen, birbirinden farklı ve biçime-özel, birbirinden bağımsız olmasına karşın birbiriyle ilişkili, sözel ve sözel-olmayan (imgesel) iki sembolik sistem tarafından oluşturulmuştur.
 • 19. Sisteme ilişkin varsayımlar: ▸ Sözel ve imgesel sistemler işlevsel olarak birbirinden bağımsız ve birbirine bağımlı olarak etkinleşebilirler. ▸ Ardışık birimler ve bütünsel (eşzamanlı algılanan) birimlerin işlevsel özellikleri farklıdır. ▸ Sembolik sistemin işlevsel özellikleri, sembolik birimlerde yer alan bilgilerin, bilişsel işlemlerde kullanılmasına ve davranışa rehberlik etmesine olanak sağlar.
 • 20. Birimlere ilişkin varsayımlar (1971, 1986): ▸ Birimler algıya aracılık eden duyu kanallarının özelliklerini sürdürürler. ▸ Birimler algısal-devinsel benzetimlerdir (perceptual-motor analogues). ▸ Sözel birimler ardışık düzenlenmektedir. ▸ İmgesel birimler eşzamanda işlenmeye elverişli birimlerdir. ▸ İmgesel birimler belirli sınırlar içinde anında eşzamanlı-bütünsel algılamaya sözel birimlerden daha elverişlidirler.
 • 21. BİLGİYİ İŞLEME KURAMI Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kuramlardır. Kuramcılar gözlenebilen davranışlara ek olarak öğrenenin kafasının içinde olup bitenlerle yani içsel yapılarla, süreçlerle ilgilenmektedirler. İki temel ögesi vardır: - Üç tür bellekten oluşan bilgi depoları - Bilginin bir depodan diğerine aktarımını sağlayan içsel, bilişsel etkinlikleri kapsayan bilişsel süreçlerdir.
 • 22. Bellek Türleri a) Duyusal Kayıt: Çevreden gelen uyarıcılar öğrenenin alıcılarını yani duyu organlarını etkiler ve duyusal kayıt yoluyla sinir sistemine girer. Duyu organların her birine gelen uyarıcıların ilk algılanmalarından duyusal kayıt sorumludur. b) Kısa süreli bellek: Sınırlı miktardaki bilgiyi sınırlı bir zaman süresi içinde geçici olarak depolar. Bilgi burada çok kısa kalmaktadır. c) Uzun süreli bellek: İyi öğrendiğimiz bilgiyi sürekli olarak depoladığımız bellek türüdür. Nöronlar arasındaki bağlantılarda yapısal değişme ile ortaya çıkmaktadır. Bilgilerin depolandığı bir kütüphane gibi düşünülebilir.
 • 23. TERS YÜZ ÖĞRENME Geleceğin eğitim modeli olarak kabul edilen Flipped Learning, geleneksel öğrenmeyi tam tersine çevirmektedir. Geleneksel eğitim sisteminde bilgi, eğitimci tarafından sınıfta öğrenciye aktarılır, bilginin özümsenmesi aşamasında ise öğrenci ödevlerle, projelerle baş başa bırakılmaktadır. Flipped Learning modelinde ise, öğrenciye bilgi aktarımı ders gününden önce akademisyen tarafından hazırlanan ders videoları ile gerçekleşmektedir.
 • 24. Öğrenciler derse gelmeden önce, istediği bir zamanda ve yerde ders videosunu izlerler, notlar alırlar ve anlamadıkları yerlerle ilgili sorular hazırlarlar. Sınıfta ise, bilginin özümsenmesi ve yeni bilgilerin çıkarımına yönelik grup çalışmaları, tartışmalar, problem çözme etkinlikleri, soru-cevap aktiviteleri gibi öğrencinin aktif katılımını gerektiren aktiviteler gerçekleştirilir.
 • 25. Bu sayede öğrenciler, kendi öğrenme hızlarında ve tarzlarında konuları öğrenebilirler ve önemli konuları anlamadan atlama olasılıkları büyük oranda düşer. Konuları kendi kendine öğrenen öğrenciler, sınıf ortamında ise pratik yapma imkanı bulurlar. Eğitmenler ise sınıf ortamında yürütülen bireysel veya grup aktiviteleri esnasında, öğrencilerin öğrenme tarzlarını göz önünde bulundurarak, kişiselleştirilmiş bir yönlendirme sunarlar.
 • 26. Benzer şekilde, yükseköğretim kurumlarında da ders saatleri, bilginin uygulanmasına odaklanmalıdır. Bu sayede, eğitmenler öğrencilerinin problem çözme, eleştirel düşünme, inisiyatif alma gibi 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanmalarına daha etkili şekilde yardımcı olabilir. Araştırmacılar da ters yüz edilmiş öğrenme yaklaşımının pedagojik ve psikolojik olarak daha avantajlı olduğunu savunur. Çünkü, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarında konuları gözden geçirmesine ve dijital kaynaklardan çalıştıkları için belirli bir oranda esnekliğe sahip olmalarına olanak tanır.