SlideShare a Scribd company logo
!" #
!"!# $%&#'()*+ ,-
.#/012*+34567889:;56<=>?@ABC
DEF!#G#().HI,-
JKLMKNONP
QRSTUVWXY
Z[[]^KK___`aSYUWbSY`TcRKSYKRSTUW[cZK
!"#$%&'()*+,-./01/23
4567829:9;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTIUV
WXYZ[]
!"#$%&'()*+,+-./01234
!"#$%&'()!"##$%&'!&()*+",-'*+,-./)0123./')456789:;<=9>
!
! !"#$%&'()*+,-./0
! 123456 )78&9
! :;<=> ?@ABCDECF)*+,-./GHIJ0
! JKLMNOP4QRSTUVW )HIJ0
! XY'(Z:[]^_`ab)HIJ0
! LcdO3efghOijfk)HIJGlmln0
! o!pqrst )EuvwxyIkKz{Lf 0
! |}o~CÄÅÇ!ÉÑIfNM5ÖfÜ)áàâäãå0
"
),,.%/00(1234."2&$3(450%4+&06$1"4%07$89%*+35.:
#
!"!#!"#$%&'($%)
*+,-./012&'()*
+3%'($%45-678
!"#$%&
'()'*+,()-*,(.+(/)+()
('&0"'**1)2+&3)4,25#"6 7+&18)
%'"'(#+')&3"+**,")9&1*,8)
:;$$)<+*$
),,.%/00;;;3<4*,*7"3(450;&,()=6>?@ABC4%DEF8
$
!"!"#$%&'()*+
,-./01234.567
#$$8/9:#;<=
# >?@A
#$$>.BC#D:
%
!"#$
&
!"#$
%$&'(&#)*+$ !"#$
!"#! !"#$ !"#%
&''
%&'(#$
&''
!"
(''
&)*+,-
!"
(''
)*+,-
.//01/231
!"#
!"#$%&'"()"
!"#4
!"#$
.//01/231
!"#$%&'"()"
!"#$%&'"()"
!"#$%&'(
)!!"#
$%&'(%)*+*+,
'
!"!" !"!!
!"#$%&'(")"$*+,"-'$#$.+
%'&)+/0)-$+1""23-(4
5!,/16 ,"''-."(*/
0(1$2.
56789:;<1=>1?@
!"#$%
&!"'()*+,-./
(
!"#$%&#%'()*(#(+'#$*(,-(.,++&$).#/),$01 23456789:;<=>?@ABCDEF
GH
IJK
LMNOP
OP
QJRS3TUVW?XYZ[
QJRS3TUVW?XYZ[
OP?]^_`a
OP?]^_`a
bcdeDOG
LMNOP
OPf4gh f4ijk
IJK AJK
lmno GHjk
GH?]^_`aplmq
!"#$%&'
)
!"#$%&'()*+,-./%0123!",-./%'1(456789:;<=>
!"#$%&'((!"$)'(*(+&,-&.("/(0)%12$"#/34(5&%6/"7"284(9-:-;);-"/<4()/3(
=>>"$;#/-;-&<("?(9)$2&(@-<-"/(A"3&7<(BCDCEF
!*
!""#$%%&'()*+,-(.+/01,'2/0#%3'*(4566
!"#$%&'()*+,-./012
3456789:;<= ?@<ABCDBEFGH
!"#$%&'()*+,-./)01.234536 7*89:;3 <;13;4=>??@A
GG
!"
!"#$%$&'()"'*+,'$-'.*+/0'0+'1/0'0)"'2+3"'0).0'$-')+45$%6'0)"'
*/17"08'9:')"'5+"-;'0)"'*/17"0'<$44':.448
34)56%!78/(9!"#$%&'()*+,
-./0123-456&789):;<
=5>?@)ABCDE
!#
HIJ9:4/'?$6@8AB'CD)EFG;HIJ)KLMFNO'PQRS8TUVWXYZ[]F^_.JR`=aT>
!$
!$
!"#$!%&'(')'*+,"-.-%*+,
#.&-++'/-.)-012!#3
! !!"#$%&'()*+,-./0/1
! -2-3456789':+3;<=>8?@A3
BC3DEFGHIF3JKLMN #O&*PQ
R1STU0V=W>IF87X#Y7-./Z1
! [/]^_/`]a*bcdZefg0/1
! %&hMijklmnloa]pmqoonrqpsqt'uv3wx^y
z{|^'}~#Ä2ÅÇÉZ1
! ÑÖgÑÖ'RÜ'áWà*âä3ÑÖgÑÖ*ã
åçdZ^/éEè8?ê7ëí#ìî^-.ïÉ
-/1
! ñóÑÖ'òôåç3öõúùûüW'†*°QÄ
¢£§Z1 i•¶'6Iü=G>8?'ß®©
!%
!"#$%&'"()"
!"
!""#$"%&$'%(')**'+&,'$##- .).#/'01&&2*#'3/)%$'"#)45'6789:
!&
!"#$%&'()*+,-./01234
)003&==>.4.##.286$0)/*8$+=$44/-02.0"5?02.%-:+2#"2!
*+&&,%+'$-.'/)0% !12345-12365-12127
!#
),,.%/00<&289%42832",07#480KLKG0%(4+"0
J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, "Denoising diffusion probabilistic models," Advances in neural information
processing systems, vol. 33, pp. 6840-6851, 2020.
AB:;<CDE:;<
"'
?@ ABCDE FGCDE
HIJKCDE !"#$%&'"()" *+&&,%+'$-.'/)0
@J
DLM<NOPQO<RSTUVWXY
ZNO[Y]QOT^_`abP
DLM<89cdTCDEeYWXYZDLM
T89`abP
CDE<fg
NO45QOh<ijJKklmnoT
pqrstABuvstABKwxyar
!"#$%&'"()"z*{ABCDE<|}~W
ÄDLM<^_[ÅZ5Ça
DLM<ÉÑTÖÜ[FGáàWâäãTåV
]ZçcdTCDEeré<èWâäãTêëY
Kx5í<DLMÉÑ[ì`cdTpq
pqîï
ñóRòTôöe`aõú[CDE<ù
ûüLMTô†er*{ABCDEzc
ë<DLM45°¢<DLMT^_`a
õú[pq
DLM<ÉÑTÖÜ[FGáàa£§•¶PW
FGY7DLM45ß®©™E<DLMT´í
`a£§•¶Tpq
DLM<¨≠
NOPQO<ÆØx∞¨~y±WQOx
≤≥¥~ya∞¨xyar*{ABCD
Ezcë<DLMTNOPYW°¢<
DLMTQO`a
µ∂<°û∑EDLMT∞¨PYWDLM<É
ÑTpq`abPx~∏a
!"#$%&'()**+,)-.1FG31HI
"!
!"#$%&'(()**+,'--.//*01%"2-"2//*0-/*&2,-&%34567866%970&4:;9<
!"#$%&'()**+,)-.1!"31HI
""
!"#$%&'(()**+,'--.//*01%"2-"2//*0-/*&2,-&%34567866%970&4:;9<
!"#@0.*4"'A$::/-$+%$%
BC9D!"#$%&'$()*+,-./012345 #&'()*+,-./ !"
89#/':-'&-
8;#<0)-
*+&&,%+'$
@+/21"&')003-&==<<<8/3<+20),81+#=4"%-.?.33?.$?32+:$4"-?32$E.1,?"0)$1-
"$
"%
),,.%/00M$$,&3(450.%LGL0$,"5%0"&:"N11"OO:1"PK1G&7G
"(
LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models
!"#$%&'()**+,)-.!"#$/-01%&'
23&"%()*
4523&"6'+,-./01234567
7589%:;!/-01<=>0?@ABCDEFG456
7!=H
85/-01%=HIJKLM%;NO 9'PQR1()*S
TUVW
:&;"'<.=->&?%()*
45@/ABC,':&;"'<.=->&?6'@ABCDEXY<Z[]!^
_`;
7589%:;!/-01<=>0?MBabc%@ABC^
_`;<NO
85/-01%=HIJKLM%;NO 9'PQR1()*S
@ABCD45dH%ef
!"#$ !"#$%&
!"#$#%&$'
!"#$%&'(
!"#$#%&$'
!"#$%&'(
!"#$%&'(
!"#$%&'
!")$%&'(
!")*+,
!"'($)
!
!"#$
!"#
$%&'()*
!"#$%&'
!"#$%&'
!")$%&'(
!"'($) !"'($)
!"'($)
!"'($)
!"'($) !"'($)
!"'($)
FGHIJ"KL3MNOPQ2R
AI-./01
AI-./01
AI-./01
!"#$
!"#$%&'()*+,-./0
"&
29
Trying to find the name of the artist but proving tricky.
Source. https://japannews.yomiuri.co.jp/society/general-
news/20230429-106420/
著作権問題
STUVWTXYZ[UX"]^
#"
455:.9;;<<<=>(-5-?$=+(#;<)5+4@AB'6CDEF1G>HI
),,.%/00;;;3<4*,*7"3(450;&,()=6>MA)OTU5VQP!
##
"#$%&'#&(#)$&$*%&+#,&-.//01.#*&2)$*1/#)34)1&5#)6
_``abcddeeefgh[`[ijfkhldeU`k_mnopq_rstlWuvw
012345467#89!
6:;<23012=>?.(@A
6B*CDEFGH#IJKLMN#OPQRST
UVMWNXNYVMZ[NZHL]N"#$%&#^_
xyJ*$5z{|}|~$%xÄ"ÅÇ
K=É127JxÑÖÜáàO"âäã
L=åçxéNè+êëà82MíìÜî
C=ïJèH2ñJFGó"òô
g=hijklm!"#$%&'%())*'+,-",."(/,%'%(0&-'
1(2/3'%())*'451-"3'%())1n
ojklm678'96-:;<&.'7/;&$."(/'8").,/;&='Bpq
r,ILIJKLM%stuvwxyz
öõúù;%û>E
ÑÖÜÖ9úù92J
6ü0"òô†°
=455:.9;;<<<=>(-5-?$=+
(#;<)5+4@ABC!*K2MNC5
OG
<`aRbcd
efg#hij89
#*
!"#$
%&'&()
*+,-./
01
!""#$%&&"'(""
)*+,-.&/(0)
*112
#$
!"#"$%&'()*+
#%
#(
WJ)"'Q)4+,9J"+5'?OO"(,%'4O'H"2"+&,$6"'XY'42'?5.#4<5"2,/'
?6$1"2("'O+45'&2'T2#$2"'C&74+'!&+@",W'Z[*'",'&#3-'KLKR'
!"#$%&'()*+,-.
/012345675489:
;<=>?@ABCD
bcd
efghL
ij
GLfghL
D)&,HIJ
D)&,HIJ
38
RS
*'
!"#$%&'()*+,&-.
/!"#$%&'()"*+,-'(.&&#(/01200&1234,56272
kl
!"#$%&'()*!"+,-./0#$#%1234567
8"39:&'()'*+,*-./-./(0(1)2/#%$3$4$5/6718,9)*6):;
*"
*#
!"#$ !"#$"%&'%()*()*#+#,$-*./010203*45,6'7$%4$89
JKLM1!NO
**
!"#$ !"#$"%&'%()*()*#+#,$-*./010203*45,6'7$%4$89
*$
*$+,-./012342023586789:;<=>?@
mnopqVLXrstS()uRvw%x
7yz'){$|}~ÄrVZÅÇ[É
$ÑÖÜáàYIâ7äã=)åd$mnop
7çéèêëvxíLìLî7ï%ñ^
_óRòô
kö
作成ツール
オーディエンス構築
ルールと基準
IPコンテンツ
配信プラットフォーム 製作者
視聴者
メディアフランチャイズ
初音ミクに見られる コンテンツ配信プラットフォーム
47
*&
!"89:;<=>#$%&'()?@*+,,,-ABCD kõ

More Related Content

What's hot

2 މަޒުމޫން ލިޔުން
2 މަޒުމޫން ލިޔުން2 މަޒުމޫން ލިޔުން
2 މަޒުމޫން ލިޔުން
mohamedshareef25
 
Operating Systems::: G.C.E O/L
Operating Systems::: G.C.E O/LOperating Systems::: G.C.E O/L
Operating Systems::: G.C.E O/L
Mahesh Kodituwakku
 
နတ္မိေခ်ာင္း
နတ္မိေခ်ာင္းနတ္မိေခ်ာင္း
နတ္မိေခ်ာင္း
babycandy007
 
فقه الجهاد) کفارپر عام تباہی مسلط کرنے کی شرعی حیثیت) | Fiqh al-Jihad: kufar ...
فقه الجهاد) کفارپر عام تباہی مسلط کرنے کی شرعی حیثیت) | Fiqh al-Jihad: kufar ...فقه الجهاد) کفارپر عام تباہی مسلط کرنے کی شرعی حیثیت) | Fiqh al-Jihad: kufar ...
فقه الجهاد) کفارپر عام تباہی مسلط کرنے کی شرعی حیثیت) | Fiqh al-Jihad: kufar ...
Quran Juz (Para)
 
BUKU PANDUAN BACAAN SJKT
BUKU PANDUAN BACAAN SJKTBUKU PANDUAN BACAAN SJKT
BUKU PANDUAN BACAAN SJKT
logaraja
 
HTML/Web Development (Grade 11-ICT)
HTML/Web Development (Grade 11-ICT)HTML/Web Development (Grade 11-ICT)
HTML/Web Development (Grade 11-ICT)
Mahesh Kodituwakku
 
Kỹ thuật võ tự do
Kỹ thuật võ tự doKỹ thuật võ tự do
Kỹ thuật võ tự do
Hư Vô
 
Pagemaker hindi notes
Pagemaker hindi notesPagemaker hindi notes
Pagemaker hindi notes
Badal Rajput
 
Rare desi.com.menatta (img)
Rare desi.com.menatta (img)Rare desi.com.menatta (img)
Rare desi.com.menatta (img)
raredesiwebsite
 
Wolfram ppt
Wolfram pptWolfram ppt
Wolfram ppt
Ponnekanti Mounika
 
පැස්කල් ක්‍රමලේඛණය
පැස්කල් ක්‍රමලේඛණයපැස්කල් ක්‍රමලේඛණය
පැස්කල් ක්‍රමලේඛණය
Nuwan Jeewantha
 
මූලික අංකිත පරිපථ සහ උපාංග නිර්මාණය සඳහා තර්ක ද්වාර භාවිතා කිරීම
මූලික අංකිත පරිපථ සහ උපාංග නිර්මාණය සඳහා තර්ක ද්වාර භාවිතා කිරීමමූලික අංකිත පරිපථ සහ උපාංග නිර්මාණය සඳහා තර්ක ද්වාර භාවිතා කිරීම
මූලික අංකිත පරිපථ සහ උපාංග නිර්මාණය සඳහා තර්ක ද්වාර භාවිතා කිරීම
NoteGun LMS
 
Fundamentals of a computer system
Fundamentals of a computer systemFundamentals of a computer system
Fundamentals of a computer system
Balasingham Karthiban
 
स्वास्थ्य और स्वच्छता health and cleanliness
स्वास्थ्य और स्वच्छता health and cleanlinessस्वास्थ्य और स्वच्छता health and cleanliness
स्वास्थ्य और स्वच्छता health and cleanliness
Kailash Nagar
 

What's hot (15)

2 މަޒުމޫން ލިޔުން
2 މަޒުމޫން ލިޔުން2 މަޒުމޫން ލިޔުން
2 މަޒުމޫން ލިޔުން
 
Operating Systems::: G.C.E O/L
Operating Systems::: G.C.E O/LOperating Systems::: G.C.E O/L
Operating Systems::: G.C.E O/L
 
နတ္မိေခ်ာင္း
နတ္မိေခ်ာင္းနတ္မိေခ်ာင္း
နတ္မိေခ်ာင္း
 
فقه الجهاد) کفارپر عام تباہی مسلط کرنے کی شرعی حیثیت) | Fiqh al-Jihad: kufar ...
فقه الجهاد) کفارپر عام تباہی مسلط کرنے کی شرعی حیثیت) | Fiqh al-Jihad: kufar ...فقه الجهاد) کفارپر عام تباہی مسلط کرنے کی شرعی حیثیت) | Fiqh al-Jihad: kufar ...
فقه الجهاد) کفارپر عام تباہی مسلط کرنے کی شرعی حیثیت) | Fiqh al-Jihad: kufar ...
 
BUKU PANDUAN BACAAN SJKT
BUKU PANDUAN BACAAN SJKTBUKU PANDUAN BACAAN SJKT
BUKU PANDUAN BACAAN SJKT
 
HTML/Web Development (Grade 11-ICT)
HTML/Web Development (Grade 11-ICT)HTML/Web Development (Grade 11-ICT)
HTML/Web Development (Grade 11-ICT)
 
Kỹ thuật võ tự do
Kỹ thuật võ tự doKỹ thuật võ tự do
Kỹ thuật võ tự do
 
Pagemaker hindi notes
Pagemaker hindi notesPagemaker hindi notes
Pagemaker hindi notes
 
Rare desi.com.menatta (img)
Rare desi.com.menatta (img)Rare desi.com.menatta (img)
Rare desi.com.menatta (img)
 
Wolfram ppt
Wolfram pptWolfram ppt
Wolfram ppt
 
පැස්කල් ක්‍රමලේඛණය
පැස්කල් ක්‍රමලේඛණයපැස්කල් ක්‍රමලේඛණය
පැස්කල් ක්‍රමලේඛණය
 
මූලික අංකිත පරිපථ සහ උපාංග නිර්මාණය සඳහා තර්ක ද්වාර භාවිතා කිරීම
මූලික අංකිත පරිපථ සහ උපාංග නිර්මාණය සඳහා තර්ක ද්වාර භාවිතා කිරීමමූලික අංකිත පරිපථ සහ උපාංග නිර්මාණය සඳහා තර්ක ද්වාර භාවිතා කිරීම
මූලික අංකිත පරිපථ සහ උපාංග නිර්මාණය සඳහා තර්ක ද්වාර භාවිතා කිරීම
 
Fundamentals of a computer system
Fundamentals of a computer systemFundamentals of a computer system
Fundamentals of a computer system
 
स्वास्थ्य और स्वच्छता health and cleanliness
स्वास्थ्य और स्वच्छता health and cleanlinessस्वास्थ्य और स्वच्छता health and cleanliness
स्वास्थ्य और स्वच्छता health and cleanliness
 
Giáo trình Speed Master N3 Choukai.pdf
Giáo trình Speed Master N3 Choukai.pdfGiáo trình Speed Master N3 Choukai.pdf
Giáo trình Speed Master N3 Choukai.pdf
 

Similar to 生成AIがもたらすコンテンツ経済圏の新時代 The New Era of Content Economy Brought by Generative AI

From Generative AI to Cooperative AI: 協働AIのもたらす社会、2030年への課題と展望
From Generative AI to Cooperative AI: 協働AIのもたらす社会、2030年への課題と展望From Generative AI to Cooperative AI: 協働AIのもたらす社会、2030年への課題と展望
From Generative AI to Cooperative AI: 協働AIのもたらす社会、2030年への課題と展望
Osaka University
 
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
Osaka University
 
Hack x Crack N.15
Hack x Crack N.15Hack x Crack N.15
Hack x Crack N.15
System32nemesis
 
Aborjaca tfm0213memoria
Aborjaca tfm0213memoriaAborjaca tfm0213memoria
Aborjaca tfm0213memoria
TatianaInesEcheverri
 
コモンズプロジェクトキックオフ資料
コモンズプロジェクトキックオフ資料コモンズプロジェクトキックオフ資料
コモンズプロジェクトキックオフ資料
Commons Project
 
Une en 62305 1
Une en 62305 1Une en 62305 1
Une en 62305 1
Angelica Rodriguez
 
Une en 62305 1
Une en 62305 1Une en 62305 1
Une en 62305 1
Matias Agaccio
 
Opuscolo rischio -industriale2013-2
Opuscolo rischio -industriale2013-2Opuscolo rischio -industriale2013-2
Opuscolo rischio -industriale2013-2
Estensecom
 
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
cvpaper. challenge
 
Towards a pan-european information space
Towards a pan-european information space Towards a pan-european information space
Towards a pan-european information space
ISCRAM 2015
 
対応点を用いないローリングシャッタ歪み補正と映像安定化ポスター
対応点を用いないローリングシャッタ歪み補正と映像安定化ポスター対応点を用いないローリングシャッタ歪み補正と映像安定化ポスター
対応点を用いないローリングシャッタ歪み補正と映像安定化ポスター
doboncho
 
Ação em Petroilina
Ação em PetroilinaAção em Petroilina
Ação em Petroilina
Jamildo Melo
 
design and implementation of the ext2 filesystem on linux
design and implementation of the ext2 filesystem on linuxdesign and implementation of the ext2 filesystem on linux
design and implementation of the ext2 filesystem on linux
TranTheBinh
 
Chemistry of fuels.pdf
Chemistry of fuels.pdfChemistry of fuels.pdf
Chemistry of fuels.pdf
velmurugan665937
 
Liminar capao alto
Liminar capao altoLiminar capao alto
folclore_brasileiro.pdf
folclore_brasileiro.pdffolclore_brasileiro.pdf
folclore_brasileiro.pdf
DonizeteMadruga
 
Boletim 01
Boletim 01Boletim 01
Boletim 01
Rafael Tonholi
 

Similar to 生成AIがもたらすコンテンツ経済圏の新時代 The New Era of Content Economy Brought by Generative AI (20)

From Generative AI to Cooperative AI: 協働AIのもたらす社会、2030年への課題と展望
From Generative AI to Cooperative AI: 協働AIのもたらす社会、2030年への課題と展望From Generative AI to Cooperative AI: 協働AIのもたらす社会、2030年への課題と展望
From Generative AI to Cooperative AI: 協働AIのもたらす社会、2030年への課題と展望
 
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
 
Hack x Crack N.15
Hack x Crack N.15Hack x Crack N.15
Hack x Crack N.15
 
Aborjaca tfm0213memoria
Aborjaca tfm0213memoriaAborjaca tfm0213memoria
Aborjaca tfm0213memoria
 
MSA ASSOCIATE PROFILE
MSA ASSOCIATE PROFILEMSA ASSOCIATE PROFILE
MSA ASSOCIATE PROFILE
 
コモンズプロジェクトキックオフ資料
コモンズプロジェクトキックオフ資料コモンズプロジェクトキックオフ資料
コモンズプロジェクトキックオフ資料
 
Une en 62305 1
Une en 62305 1Une en 62305 1
Une en 62305 1
 
Une en 62305 1
Une en 62305 1Une en 62305 1
Une en 62305 1
 
Opuscolo rischio -industriale2013-2
Opuscolo rischio -industriale2013-2Opuscolo rischio -industriale2013-2
Opuscolo rischio -industriale2013-2
 
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
 
Towards a pan-european information space
Towards a pan-european information space Towards a pan-european information space
Towards a pan-european information space
 
Lei 7957
Lei 7957Lei 7957
Lei 7957
 
Informe Concierto Shakira BISA 032011
Informe Concierto Shakira BISA 032011Informe Concierto Shakira BISA 032011
Informe Concierto Shakira BISA 032011
 
対応点を用いないローリングシャッタ歪み補正と映像安定化ポスター
対応点を用いないローリングシャッタ歪み補正と映像安定化ポスター対応点を用いないローリングシャッタ歪み補正と映像安定化ポスター
対応点を用いないローリングシャッタ歪み補正と映像安定化ポスター
 
Ação em Petroilina
Ação em PetroilinaAção em Petroilina
Ação em Petroilina
 
design and implementation of the ext2 filesystem on linux
design and implementation of the ext2 filesystem on linuxdesign and implementation of the ext2 filesystem on linux
design and implementation of the ext2 filesystem on linux
 
Chemistry of fuels.pdf
Chemistry of fuels.pdfChemistry of fuels.pdf
Chemistry of fuels.pdf
 
Liminar capao alto
Liminar capao altoLiminar capao alto
Liminar capao alto
 
folclore_brasileiro.pdf
folclore_brasileiro.pdffolclore_brasileiro.pdf
folclore_brasileiro.pdf
 
Boletim 01
Boletim 01Boletim 01
Boletim 01
 

More from Osaka University

生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
Osaka University
 
CREST AIの振り返り
CREST AIの振り返りCREST AIの振り返り
CREST AIの振り返り
Osaka University
 
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate LandscapeGenerative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
Osaka University
 
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
Osaka University
 
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
Osaka University
 
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
Osaka University
 
デジタル資本主義と スマートリスクの取り方
デジタル資本主義とスマートリスクの取り方デジタル資本主義とスマートリスクの取り方
デジタル資本主義と スマートリスクの取り方
Osaka University
 
DX 組織デザインパターン
DX 組織デザインパターンDX 組織デザインパターン
DX 組織デザインパターン
Osaka University
 
To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
 To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu... To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
Osaka University
 
DX と社会問題解決
DX と社会問題解決DX と社会問題解決
DX と社会問題解決
Osaka University
 
身の丈にあった社会問題解決
身の丈にあった社会問題解決身の丈にあった社会問題解決
身の丈にあった社会問題解決
Osaka University
 
AI系ディープテックスタートアップ の経営環境
AI系ディープテックスタートアップの経営環境AI系ディープテックスタートアップの経営環境
AI系ディープテックスタートアップ の経営環境
Osaka University
 
AI_IoTを活用する企業のあり方
AI_IoTを活用する企業のあり方AI_IoTを活用する企業のあり方
AI_IoTを活用する企業のあり方
Osaka University
 
AI とデジタル変革
AI とデジタル変革AI とデジタル変革
AI とデジタル変革
Osaka University
 
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきことデジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
Osaka University
 
デジタルが切り開く未来ビジネス
デジタルが切り開く未来ビジネスデジタルが切り開く未来ビジネス
デジタルが切り開く未来ビジネス
Osaka University
 
デジタル戦略とAWS
デジタル戦略とAWSデジタル戦略とAWS
デジタル戦略とAWS
Osaka University
 
鉄腕アトムはできるか?
鉄腕アトムはできるか?鉄腕アトムはできるか?
鉄腕アトムはできるか?
Osaka University
 
経営視点から考察するデジタル戦略 ~クラウドがもたらすビジネスインパクト~
経営視点から考察するデジタル戦略 ~クラウドがもたらすビジネスインパクト~経営視点から考察するデジタル戦略 ~クラウドがもたらすビジネスインパクト~
経営視点から考察するデジタル戦略 ~クラウドがもたらすビジネスインパクト~
Osaka University
 
Move out from your comfort zone!
Move out from your comfort zone!Move out from your comfort zone!
Move out from your comfort zone!
Osaka University
 

More from Osaka University (20)

生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
 
CREST AIの振り返り
CREST AIの振り返りCREST AIの振り返り
CREST AIの振り返り
 
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate LandscapeGenerative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
 
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
 
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
 
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
 
デジタル資本主義と スマートリスクの取り方
デジタル資本主義とスマートリスクの取り方デジタル資本主義とスマートリスクの取り方
デジタル資本主義と スマートリスクの取り方
 
DX 組織デザインパターン
DX 組織デザインパターンDX 組織デザインパターン
DX 組織デザインパターン
 
To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
 To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu... To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
 
DX と社会問題解決
DX と社会問題解決DX と社会問題解決
DX と社会問題解決
 
身の丈にあった社会問題解決
身の丈にあった社会問題解決身の丈にあった社会問題解決
身の丈にあった社会問題解決
 
AI系ディープテックスタートアップ の経営環境
AI系ディープテックスタートアップの経営環境AI系ディープテックスタートアップの経営環境
AI系ディープテックスタートアップ の経営環境
 
AI_IoTを活用する企業のあり方
AI_IoTを活用する企業のあり方AI_IoTを活用する企業のあり方
AI_IoTを活用する企業のあり方
 
AI とデジタル変革
AI とデジタル変革AI とデジタル変革
AI とデジタル変革
 
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきことデジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
 
デジタルが切り開く未来ビジネス
デジタルが切り開く未来ビジネスデジタルが切り開く未来ビジネス
デジタルが切り開く未来ビジネス
 
デジタル戦略とAWS
デジタル戦略とAWSデジタル戦略とAWS
デジタル戦略とAWS
 
鉄腕アトムはできるか?
鉄腕アトムはできるか?鉄腕アトムはできるか?
鉄腕アトムはできるか?
 
経営視点から考察するデジタル戦略 ~クラウドがもたらすビジネスインパクト~
経営視点から考察するデジタル戦略 ~クラウドがもたらすビジネスインパクト~経営視点から考察するデジタル戦略 ~クラウドがもたらすビジネスインパクト~
経営視点から考察するデジタル戦略 ~クラウドがもたらすビジネスインパクト~
 
Move out from your comfort zone!
Move out from your comfort zone!Move out from your comfort zone!
Move out from your comfort zone!
 

Recently uploaded

2024/07/04 Blazor+ローコードで実現する.NET資産のモダナイズ
2024/07/04 Blazor+ローコードで実現する.NET資産のモダナイズ2024/07/04 Blazor+ローコードで実現する.NET資産のモダナイズ
2024/07/04 Blazor+ローコードで実現する.NET資産のモダナイズ
Tatsuya Ishikawa
 
MOSHI: 革新的な音声AI QAIが開発した次世代のコミュニケーションツール
MOSHI: 革新的な音声AI QAIが開発した次世代のコミュニケーションツールMOSHI: 革新的な音声AI QAIが開発した次世代のコミュニケーションツール
MOSHI: 革新的な音声AI QAIが開発した次世代のコミュニケーションツール
TsuyoshiSaito7
 
MySQLの文字コードと照合順序について 2024/07/05の勉強会で発表されたものです。
MySQLの文字コードと照合順序について 2024/07/05の勉強会で発表されたものです。MySQLの文字コードと照合順序について 2024/07/05の勉強会で発表されたものです。
MySQLの文字コードと照合順序について 2024/07/05の勉強会で発表されたものです。
iPride Co., Ltd.
 
VRM*VOICEVOX*GoogleCloudを使って自分だけのAIパートナーを作る話
VRM*VOICEVOX*GoogleCloudを使って自分だけのAIパートナーを作る話VRM*VOICEVOX*GoogleCloudを使って自分だけのAIパートナーを作る話
VRM*VOICEVOX*GoogleCloudを使って自分だけのAIパートナーを作る話
company21
 
Kyndryl Developer Services のご紹介 2024年7月
Kyndryl Developer Services のご紹介 2024年7月Kyndryl Developer Services のご紹介 2024年7月
Kyndryl Developer Services のご紹介 2024年7月
Takayuki Nakayama
 
「福利厚生をコストから投資へ」AIで社員1人ひとりに最適な支援を届ける 全く新しいカフェテリアプラン
「福利厚生をコストから投資へ」AIで社員1人ひとりに最適な支援を届ける 全く新しいカフェテリアプラン「福利厚生をコストから投資へ」AIで社員1人ひとりに最適な支援を届ける 全く新しいカフェテリアプラン
「福利厚生をコストから投資へ」AIで社員1人ひとりに最適な支援を届ける 全く新しいカフェテリアプラン
shogotaguchi
 
能動的サイバー防御の時代へ - GPTsから垣間見えた私達と未来のAIについて
能動的サイバー防御の時代へ - GPTsから垣間見えた私達と未来のAIについて能動的サイバー防御の時代へ - GPTsから垣間見えた私達と未来のAIについて
能動的サイバー防御の時代へ - GPTsから垣間見えた私達と未来のAIについて
Tetsuya Nihonmatsu
 
【GPT4-o越えのリアルタイム会話AI】kyutai labsのMoshiデモ動画を解説
【GPT4-o越えのリアルタイム会話AI】kyutai labsのMoshiデモ動画を解説【GPT4-o越えのリアルタイム会話AI】kyutai labsのMoshiデモ動画を解説
【GPT4-o越えのリアルタイム会話AI】kyutai labsのMoshiデモ動画を解説
TsuyoshiSaito7
 
第61回CV勉強会「CVPR2024読み会」(前編)発表資料:State Space Models for Event Cameras
第61回CV勉強会「CVPR2024読み会」(前編)発表資料:State Space Models for Event Cameras第61回CV勉強会「CVPR2024読み会」(前編)発表資料:State Space Models for Event Cameras
第61回CV勉強会「CVPR2024読み会」(前編)発表資料:State Space Models for Event Cameras
Takuya Minagawa
 
「スマートエスイー」におけるスマートシステム&サービスおよびDX推進人材の産学連携育成ならびに参照モデルに基づく育成プログラム分析
「スマートエスイー」におけるスマートシステム&サービスおよびDX推進人材の産学連携育成ならびに参照モデルに基づく育成プログラム分析「スマートエスイー」におけるスマートシステム&サービスおよびDX推進人材の産学連携育成ならびに参照モデルに基づく育成プログラム分析
「スマートエスイー」におけるスマートシステム&サービスおよびDX推進人材の産学連携育成ならびに参照モデルに基づく育成プログラム分析
Hironori Washizaki
 

Recently uploaded (10)

2024/07/04 Blazor+ローコードで実現する.NET資産のモダナイズ
2024/07/04 Blazor+ローコードで実現する.NET資産のモダナイズ2024/07/04 Blazor+ローコードで実現する.NET資産のモダナイズ
2024/07/04 Blazor+ローコードで実現する.NET資産のモダナイズ
 
MOSHI: 革新的な音声AI QAIが開発した次世代のコミュニケーションツール
MOSHI: 革新的な音声AI QAIが開発した次世代のコミュニケーションツールMOSHI: 革新的な音声AI QAIが開発した次世代のコミュニケーションツール
MOSHI: 革新的な音声AI QAIが開発した次世代のコミュニケーションツール
 
MySQLの文字コードと照合順序について 2024/07/05の勉強会で発表されたものです。
MySQLの文字コードと照合順序について 2024/07/05の勉強会で発表されたものです。MySQLの文字コードと照合順序について 2024/07/05の勉強会で発表されたものです。
MySQLの文字コードと照合順序について 2024/07/05の勉強会で発表されたものです。
 
VRM*VOICEVOX*GoogleCloudを使って自分だけのAIパートナーを作る話
VRM*VOICEVOX*GoogleCloudを使って自分だけのAIパートナーを作る話VRM*VOICEVOX*GoogleCloudを使って自分だけのAIパートナーを作る話
VRM*VOICEVOX*GoogleCloudを使って自分だけのAIパートナーを作る話
 
Kyndryl Developer Services のご紹介 2024年7月
Kyndryl Developer Services のご紹介 2024年7月Kyndryl Developer Services のご紹介 2024年7月
Kyndryl Developer Services のご紹介 2024年7月
 
「福利厚生をコストから投資へ」AIで社員1人ひとりに最適な支援を届ける 全く新しいカフェテリアプラン
「福利厚生をコストから投資へ」AIで社員1人ひとりに最適な支援を届ける 全く新しいカフェテリアプラン「福利厚生をコストから投資へ」AIで社員1人ひとりに最適な支援を届ける 全く新しいカフェテリアプラン
「福利厚生をコストから投資へ」AIで社員1人ひとりに最適な支援を届ける 全く新しいカフェテリアプラン
 
能動的サイバー防御の時代へ - GPTsから垣間見えた私達と未来のAIについて
能動的サイバー防御の時代へ - GPTsから垣間見えた私達と未来のAIについて能動的サイバー防御の時代へ - GPTsから垣間見えた私達と未来のAIについて
能動的サイバー防御の時代へ - GPTsから垣間見えた私達と未来のAIについて
 
【GPT4-o越えのリアルタイム会話AI】kyutai labsのMoshiデモ動画を解説
【GPT4-o越えのリアルタイム会話AI】kyutai labsのMoshiデモ動画を解説【GPT4-o越えのリアルタイム会話AI】kyutai labsのMoshiデモ動画を解説
【GPT4-o越えのリアルタイム会話AI】kyutai labsのMoshiデモ動画を解説
 
第61回CV勉強会「CVPR2024読み会」(前編)発表資料:State Space Models for Event Cameras
第61回CV勉強会「CVPR2024読み会」(前編)発表資料:State Space Models for Event Cameras第61回CV勉強会「CVPR2024読み会」(前編)発表資料:State Space Models for Event Cameras
第61回CV勉強会「CVPR2024読み会」(前編)発表資料:State Space Models for Event Cameras
 
「スマートエスイー」におけるスマートシステム&サービスおよびDX推進人材の産学連携育成ならびに参照モデルに基づく育成プログラム分析
「スマートエスイー」におけるスマートシステム&サービスおよびDX推進人材の産学連携育成ならびに参照モデルに基づく育成プログラム分析「スマートエスイー」におけるスマートシステム&サービスおよびDX推進人材の産学連携育成ならびに参照モデルに基づく育成プログラム分析
「スマートエスイー」におけるスマートシステム&サービスおよびDX推進人材の産学連携育成ならびに参照モデルに基づく育成プログラム分析
 

生成AIがもたらすコンテンツ経済圏の新時代 The New Era of Content Economy Brought by Generative AI