SlideShare a Scribd company logo
Mjediset multimediale : n ë kërkim të burimeve dhe metodologjive të duhura ( të përshtatshme) «  Multimedia n ë mësimdhënjen e gjuhëve të huaja:  drejt një renovimi pedagogjik  ?"
1. Prezantimi 2. R ëndësia e Tik-ut 3. Metodologjit ë dhe jo metodat 4. Burimet 5. Tipet e mjediseve multimediale 6. Studim, TIk dhe nx ënësit 7. Konkluzion i studimit 8. Konkluzion -T ërheqje dhe aderim
1. Prezantimi
2. R ëndësia e Tik-ut ☺ TIK p ër çdo moshë
☺ n ë m ësimdhënje
☺ n ë mbledhje, konferenca etj.
3. K ërkimi i metologjive dhe i metodave
Metodat «  Metoda është tërësia e rrugëve të organizuara dhe racionale, që fikson mënyrën e ndërhyrjes . " "[nj ë ] metod ë [ është ] nj ë tërësi procedimesh dhe teknikash (...) q ë synon të ngjallë (...) nj ë sjellje ose një aktivitet të caktuar ". Metoda i impozohet nj ë përduruesi, i cili duhet ta ndjekë atë.
Metodologjit ë « Nj ë tërësi procedimesh, teknikash dhe metodash, që janë të aftë që në qindra periudha historike dhe tek konceptuesit e ndryshëm për të administruar orët e mësimit origjinale në raport me orët e mëparshme ". T ë ndërtosh duke u nisur nga një material bazë, me elemente të njohura, një veprim i përshtatur kontekstit specifik.
3. Burimet Termi aktual, me kuptim m ë të gjërë se të tjerët (prodhimet…), sugjeron se ne i ofrojm ë nxënësit ku të marrin “ujin” për nxënjen e tij dhe mësuesit për të ndërtuar sekuencat e tij pedagogjike.
Nj ë dallim i rëndësishëm Dokumentat bruto (origjinale), burimet e Internetit, p ër shembull
Dokumentat pedagogjike, t ë përgatitura nga burimet kryesore "autentike"
Dokumentat pedagogjike, t ë krijuara për një përdorim pedagogjik.
Potencialet e Multimedias dhe t ë Internetit Disa burime t ë lidhura me aktualitetin , disa burime zanore, video. Shkarkim i mundsh ëm i dosjeve zanore . Sitet e radios ose t ë televizionit me transkriptim . Nj ë artizanat i efektshëm q ë lejon t`i «  ngjisim » gj ëra të ndryshme aktualitetit .
Mund ësi që t`i lëmë nxënësit të zgjedhin temat që lidhen me interesat e tyre .
Burimet dhe ushtrimet « m ë të mirat  » Kuptimi i t ë shprehurit me shkrim Pjesa më e madhe e nxënësve pohon se nganjëherë kur është në Internet dhe ka duhet të bëjë detyrat, humb sensin e kohës dhe nga kureshtja për të parë faqe të ndryshme të internetit harrohet fare dhe mund të rrijë me orë të tëra para kompiuterit pa lëvizur fare. Shpesh herë janë prindërit që i bërtasin dhe i kujtojnë që duhet të bëjnë gjëra të tjera. Disa ankohen se kanë dhimbje dhe skuqje në sy, dhe efekti tjetër mjaft problematik në kohët e fundit në të gjithë botën është se fëmijët ashtu si të rriturit nuk lëvizin më por që qëndrojnë përpara kompiuterit pa lëvizur. Kështu ato vuajnë nga problemet e mbi peshës që sjellin shum ë probleme të tjera që ndikojnë negativisht organizmin tonë.
Testet
Rind ërtimi i teksteve dhe diktim
Ushtrimet e gramatik ës
Ushtrimet zanore
Sh ënime për të kuptuarin T ë dimë të kalojmë nga një punim në kompiuter në një tjetër tip ushtrimi Dallimi i ushtrime t ë nivelit të ulët dhe të nivelit të lartë që përfshijnë të kuptuarit . Dallimi mes t ë kuptuarit dhe memorizimit : si ndikon nj ë QCM (Pyetje me alternativa, quiz) mbi detajet? Mendimi p ër ushtrimet hyrëse, që shërbejnë për mobilizimin e njohurive . Dallimi i t ë kuptuarit dhe ortografit (diktim ose ushtrime t ë përafërta ). Multimedia mund t ë jetë një nxitës i mirë për riprodhimin e lirë që vë në dukje të kuptuarit .
Testet Rind ërtimi i teksteve të diktuara Ushtrimet zanore
Konceptimi i burimeve q ë influencojnë të nxënit ? Duhet t ë përpiqemi që të … Paraprirja, sduhen k ërkuar të gjitha fjalët (kujdes fjalor ët , n ën-titujt dhe transkriptimet sistematike) Gjithmon ë duhet të prezantohen shprehje, në një situatë të caktuar që kanë kuptim.
Konceptimi i burimeve q ë influencojnë mënyrën e mësimdhënjes ? Stili i shk ëmbimit (agresiviteti, m ënyra e sinjalimit të  « gabimeve"…), mund ësia e nxënësit për të « kaluar«  p ërtej mësuesit (ekrani i titullit, k ërkesa të plota …). Kjo varet nga ana e mjedisit; disa tipe diapozitivash q ë ne krijojm ë (zgjidhje, iniciativa e l ënë nxënësve ), disa m ënyra gjithëpërfshirëse .
5. Tipet e mjediseve multimediale
Nj ë debat « i madh » : laborator i gjuh ëve të huaja apo qendër burimesh  ? Metodologjit ë , prodhimet, tipet e mjediseve do t ë jenë shpesh shumë të ndryshme .
Disa raste t ë figurës klasike M ësimdhënja me në qendër ushtrimet nga burimet e Internetit ose të laboratorit : ushtrimet me korigjim ; k ërkimet për të përgatitur debate në grupe, duke u nisur ngs sitet e propozuara nga nxënësi.  Multimedia propozon disa burime t ë përdorura ose të zbuluara nga nx ënësi sipas skenarit që i është propozuar atij.
Nx ënësi zgjedh burimet e tij N ë kuadrin e autoformimit të drejtuar (n ë kuptimin e «  plot ë  » t ë termit , jo n ë kuptimin e nj ë autodidaksie) N ë një skenar ku ai ndjek një skemë të propozuar por me zgjedhjen e tij të burimeve (p ërgatitja e një dosje, shtrembërimi i teksteve në Internet, ushtrime diktimesh me dokumente zanore, shkarkimet …)
Kur Multimedia p ërdoret për t ë komunikuar dhe  / ose për t ë  publikuar Simulimi global Kultur ë Galanet Forum Blogs…
Sentez ë Komunikim Teknologjia pédagogique -  Vendosja n ë situatë - Situata e pun ës - e-learning - pédagogie ludique - pédagogjia ad hoc - ... Evolimi Shoq ërimi - bilanci personal i formimit - bisedimet individuale - tutori - rrug ëtimi - ... shikueshm ëri lexueshm ëri
R ëndësia e ndjekjes së duhur të : tutorit, shoq ërimit …
P ër të parë se çfarë efektit ka teknologjia e re te shoqëria shqiptare, kam vendosur që të vëzhgoj përdorim e teknologjive të reja te nxënësit e shkollës “ Ismail Qemali ”, Shkodër . Zgjodha këtë shkollë pasi këtu kam bërë praktiken time (stazhin). Së pari duhet të them se është një nga shkolla më të mira të qytetit të Shkodrës.
● Ajo ka rreth 25-30 kompjutra, ●  shkolla disponon 4 laptopa dhe 2 projektore që çdo mësues apo nxënës mund të përdor ë për oren e mësimit ose për projektet kurrikulare. ●  nxënësit e k ësaj shkolle zhvillonin edhe orët e informatikës. ●  salla e informatikës është e pajisur me Internet .
► kompiutera në shtëpi ●  Ndër 150 nxënësit e klasës së IX : 40 skanë fare, 35 kanë dy dhe 75 kanë vetëm një. ●  Ndër 130 nxënësit e klasës së VIII: 45 skanë fare, 23 kanë dy dhe 62 kanë vetëm një. ●  Ndër 135 nxënësit e klasës së VII: 45 skanë fare, 30 kanë dy, 60 kanë një. ●  Ndër 130 nxënësit e klasës së VI: 50 skanë fare, 25 kanë dy, 55 kanë një.
►  Internet n ë shtëpi
► Arsyeja e p ërdorimit të Internetit 67% në Face book 18% për kërkime shkollore 10.5% për të shgarkuar muzikë ♫ 2.5% për të luajtur 1.5% E-mail 0.5% tjetër ☺
►  Koha q ë kalohet në Internet Klasa VI -> Afërsisht 1 orë Klasa VII -> Afërsisht 1 orë e 30 min Klasa VIII -> Afërsisht 2 orë Klasa IX -> Afërsisht 2 orë e 30 min
Nj ë mjet efikas për të mësuar gjuhën e huaj është edhe video me imazhe e zë
7. Konkluzion T ë rinjtë e sotëm, siç vihet re edhe nga përgjigjet e pyetësorit, janë shumë të lidhur me boten e Internetit. Dhe falë kurrikulës Kombëtare ato zhvillojnë si lëndë më vehte dhe kanë mundësi q ë jo vetëm që të mësojnë përdorimin e kompjuterit, por mund të shfryt ëzojnë bazen materiale të laboratorit të informatikës dhe të punojnë për detyrat apo punimet e tyre të ndryshme që kajnë të bëjnë edhe me Internetin. Vlen të theksohet se disa nga të rinjtë janë shumë të varur nga përdorimi i Internetit, duke e konsideruar atë si një “virus”. Ajo çka është më e rëndësishme është fakti se nxënësit i pëlqejnë shumë orët e mësimit të shoqëruara me mjetet teknologjike, duke ja bërë orën më të këndëshme, dhe duke ja lehtësuar procesin e të nxënit me anë të pamjeve të ndryshme që paraqiten me kompiuter dhe video-projektor, kështu ora e mësimit bëhet më konkrete dhe më e dashur për fëmijët.
Do ishte nj ë gjë shumë e mirë sikur në të gjitha shkollat tona të kishte 2 laboratorë informatike, njëra do ishte gjithmonë në shërbim të lëndës së Informatikës, kurse tjetra do ishte gjithmonë e lirë për nxënësit që duhet të punojnë ose që skanë Internet. Sidomos ne mësuesit e gjuhëve të huaja duhet të përdorim sa më shumë këto burime të çmueshme për të animuar orën e mësimit, pasi mund t`i shfaqim fëmijëve pamje nga kultura e vendit të gjuhës së huaj, dhe çka është më e rëndësishmja, nxënësit dëgjojnë shqiptimin e saktë të fjalëve, dhe të mësuarit është në nivelin optimal. Pasi kështu tërhiqet edhe vëmendja e nxënësve. Ja k ëshilloj çdo mësuesi (sidomos atyre të rinj) që të integrojnë sa më shumë mjetet teknologjike ne metodat e tyre të mësimdhënjes.  S uada A govi
8. Konkluzion – t ërheqje dhe aderim Multimedia nuk do t ë jetë asnjëherë një porcion magjik, duke rinovuar mësimdhënjen dhe nxënjen thjesht nga prania e saj.  E r ëndësishme është të respektohet një deotologji e 2-fishtë pedagogjike dhe didaktike: respektim i nxënësit, respektimi i disiplinës. Asnj ë burim, asnjë ecuri, s`është e përshtatshme si ato që e vendosin në terren, nuk aderojnë dhe nuk arrijnë të kenë tërheqjen e duhur në raport me zakonet e mëparshme në vecanti. Aty ndodhet rëndësia e metodologjisë. Me Tik, kemi çelsin e shumë portave, bota është në doren tonë.

More Related Content

Viewers also liked

islamic book amharic 05
islamic book amharic 05islamic book amharic 05
islamic book amharic 05
Abdrehman Ahmed
 
Manual rd xv48-dtkf(en)_last
Manual rd xv48-dtkf(en)_lastManual rd xv48-dtkf(en)_last
Manual rd xv48-dtkf(en)_last
dawspeed
 
Informe 4
Informe 4Informe 4
LKSD letter
LKSD letter LKSD letter
LKSD letter
Clinton Law
 
القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهة
القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهةالقواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهة
القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهة
Dr Ghaiath Hussein
 
Steven B | EWOC
Steven B | EWOCSteven B | EWOC
vFabric SQLFire for high performance data
vFabric SQLFire for high performance datavFabric SQLFire for high performance data
vFabric SQLFire for high performance data
VMware vFabric
 
UCoB - Missão Global
UCoB - Missão Global UCoB - Missão Global
UCoB - Missão Global
Igreja Adventista do Sétimo Dia
 
Text Quantification
Text QuantificationText Quantification
Text Quantification
Fabrizio Sebastiani
 
Boletin Fearmaga 32
Boletin Fearmaga 32Boletin Fearmaga 32
Boletin Fearmaga 32
FEARMAGA
 
Assgt Structure (2) revised
Assgt Structure (2) revisedAssgt Structure (2) revised
Assgt Structure (2) revised
Ros Steward
 
FHMB Outlet Brochure 2016
FHMB Outlet Brochure 2016FHMB Outlet Brochure 2016
FHMB Outlet Brochure 2016
Federico Galter
 
Guides on Heart Disease
Guides on Heart DiseaseGuides on Heart Disease
Guides on Heart Disease
Dr. Rubz
 
Vsnb 2000 p-ok
Vsnb 2000 p-okVsnb 2000 p-ok
Vsnb 2000 p-ok
GpsLazio
 
VIGC: algemene presenatie
VIGC: algemene presenatieVIGC: algemene presenatie
VIGC: algemene presenatie
VIGCbe
 
Sky Ranger 2011 February
Sky Ranger 2011 FebruarySky Ranger 2011 February
Sky Ranger 2011 February
NAS Fort Worth JRB Public Affairs
 

Viewers also liked (20)

islamic book amharic 05
islamic book amharic 05islamic book amharic 05
islamic book amharic 05
 
Budhist values 5.chapter
Budhist values 5.chapter Budhist values 5.chapter
Budhist values 5.chapter
 
Manual rd xv48-dtkf(en)_last
Manual rd xv48-dtkf(en)_lastManual rd xv48-dtkf(en)_last
Manual rd xv48-dtkf(en)_last
 
Informe 4
Informe 4Informe 4
Informe 4
 
Billboard Borrelnood
Billboard BorrelnoodBillboard Borrelnood
Billboard Borrelnood
 
LKSD letter
LKSD letter LKSD letter
LKSD letter
 
القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهة
القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهةالقواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهة
القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهة
 
Steven B | EWOC
Steven B | EWOCSteven B | EWOC
Steven B | EWOC
 
vFabric SQLFire for high performance data
vFabric SQLFire for high performance datavFabric SQLFire for high performance data
vFabric SQLFire for high performance data
 
UCoB - Missão Global
UCoB - Missão Global UCoB - Missão Global
UCoB - Missão Global
 
Text Quantification
Text QuantificationText Quantification
Text Quantification
 
Boletin Fearmaga 32
Boletin Fearmaga 32Boletin Fearmaga 32
Boletin Fearmaga 32
 
Assgt Structure (2) revised
Assgt Structure (2) revisedAssgt Structure (2) revised
Assgt Structure (2) revised
 
FHMB Outlet Brochure 2016
FHMB Outlet Brochure 2016FHMB Outlet Brochure 2016
FHMB Outlet Brochure 2016
 
Guides on Heart Disease
Guides on Heart DiseaseGuides on Heart Disease
Guides on Heart Disease
 
Vsnb 2000 p-ok
Vsnb 2000 p-okVsnb 2000 p-ok
Vsnb 2000 p-ok
 
Tafseere namoonavol6
Tafseere namoonavol6Tafseere namoonavol6
Tafseere namoonavol6
 
VIGC: algemene presenatie
VIGC: algemene presenatieVIGC: algemene presenatie
VIGC: algemene presenatie
 
Sky Ranger 2011 February
Sky Ranger 2011 FebruarySky Ranger 2011 February
Sky Ranger 2011 February
 
Dia ufo files
Dia ufo filesDia ufo files
Dia ufo files
 

Similar to Agovi, suada teknologji

Studim Mbi Efektin E Teknologjive Të Reja Ne
Studim Mbi Efektin E Teknologjive Të Reja NeStudim Mbi Efektin E Teknologjive Të Reja Ne
Studim Mbi Efektin E Teknologjive Të Reja Ne
frengjisht
 
prezentim ne lidhje me edukiin e femijeve
prezentim ne lidhje me edukiin e femijeveprezentim ne lidhje me edukiin e femijeve
prezentim ne lidhje me edukiin e femijeve
VullnetIbrahimi
 
JETA NE ELBASAN NE QYTETARI JETONA SKENDERI
JETA NE ELBASAN NE QYTETARI JETONA SKENDERIJETA NE ELBASAN NE QYTETARI JETONA SKENDERI
JETA NE ELBASAN NE QYTETARI JETONA SKENDERI
tafciusuzie
 
Udhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqeUdhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqe
Alush Kryeziu
 
Prezantim mendimi kritik
Prezantim mendimi kritikPrezantim mendimi kritik
Prezantim mendimi kritik
Anida Rroshi
 
Sfidat dhe problemet qe teknologjia ka zgjidhur ne nivelin e shkollave te mes...
Sfidat dhe problemet qe teknologjia ka zgjidhur ne nivelin e shkollave te mes...Sfidat dhe problemet qe teknologjia ka zgjidhur ne nivelin e shkollave te mes...
Sfidat dhe problemet qe teknologjia ka zgjidhur ne nivelin e shkollave te mes...
ArdisonaKrasniqi
 
Tabela pilot vizioni i kurrikules
Tabela pilot vizioni i kurrikulesTabela pilot vizioni i kurrikules
Tabela pilot vizioni i kurrikules
#MesueseAurela Elezaj
 
Ti ku ne edukim
Ti ku ne edukimTi ku ne edukim
Ti ku ne edukim
Bjorna_Danja Petriti
 
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjikeMirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
aferditasopa
 
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjikeMirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
aferditasopa
 
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjikeMirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
kaltrinahoxha3
 
Aplikacionet online
Aplikacionet onlineAplikacionet online
Aplikacionet online
NotaKabashi
 
Teknologjia ne mesimdhenie !!!
Teknologjia ne mesimdhenie !!!Teknologjia ne mesimdhenie !!!
Teknologjia ne mesimdhenie !!!
#MesueseAurela Elezaj
 
Metodat mesimdhenese dhe teknologjite mbeshtetese arsimore
Metodat mesimdhenese dhe teknologjite mbeshtetese arsimoreMetodat mesimdhenese dhe teknologjite mbeshtetese arsimore
Metodat mesimdhenese dhe teknologjite mbeshtetese arsimore
BajramaCekan
 
1.-AFTESIM-TEKNOLOGJIK-5-Plani-mesimor-vjetor.docx
1.-AFTESIM-TEKNOLOGJIK-5-Plani-mesimor-vjetor.docx1.-AFTESIM-TEKNOLOGJIK-5-Plani-mesimor-vjetor.docx
1.-AFTESIM-TEKNOLOGJIK-5-Plani-mesimor-vjetor.docx
KlesianAgolli
 
Udhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqeUdhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqe
Alush Kryeziu
 
Presentation vetvleresimi
Presentation vetvleresimiPresentation vetvleresimi
Presentation vetvleresimi
Anida Rroshi
 
Tik 3
Tik 3Tik 3
Menaxhimi i kohës tek studentët (Temë Diplome)
Menaxhimi i kohës tek studentët (Temë Diplome)Menaxhimi i kohës tek studentët (Temë Diplome)
Menaxhimi i kohës tek studentët (Temë Diplome)
KetiGjipali
 
Teknologjia ne shkollat 9 vjecare
Teknologjia ne shkollat 9 vjecareTeknologjia ne shkollat 9 vjecare
Teknologjia ne shkollat 9 vjecare
kotrri
 

Similar to Agovi, suada teknologji (20)

Studim Mbi Efektin E Teknologjive Të Reja Ne
Studim Mbi Efektin E Teknologjive Të Reja NeStudim Mbi Efektin E Teknologjive Të Reja Ne
Studim Mbi Efektin E Teknologjive Të Reja Ne
 
prezentim ne lidhje me edukiin e femijeve
prezentim ne lidhje me edukiin e femijeveprezentim ne lidhje me edukiin e femijeve
prezentim ne lidhje me edukiin e femijeve
 
JETA NE ELBASAN NE QYTETARI JETONA SKENDERI
JETA NE ELBASAN NE QYTETARI JETONA SKENDERIJETA NE ELBASAN NE QYTETARI JETONA SKENDERI
JETA NE ELBASAN NE QYTETARI JETONA SKENDERI
 
Udhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqeUdhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqe
 
Prezantim mendimi kritik
Prezantim mendimi kritikPrezantim mendimi kritik
Prezantim mendimi kritik
 
Sfidat dhe problemet qe teknologjia ka zgjidhur ne nivelin e shkollave te mes...
Sfidat dhe problemet qe teknologjia ka zgjidhur ne nivelin e shkollave te mes...Sfidat dhe problemet qe teknologjia ka zgjidhur ne nivelin e shkollave te mes...
Sfidat dhe problemet qe teknologjia ka zgjidhur ne nivelin e shkollave te mes...
 
Tabela pilot vizioni i kurrikules
Tabela pilot vizioni i kurrikulesTabela pilot vizioni i kurrikules
Tabela pilot vizioni i kurrikules
 
Ti ku ne edukim
Ti ku ne edukimTi ku ne edukim
Ti ku ne edukim
 
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjikeMirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
 
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjikeMirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
 
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjikeMirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
Mirëvajtja e një ore mësimore me anë të mjeteve teknologjike
 
Aplikacionet online
Aplikacionet onlineAplikacionet online
Aplikacionet online
 
Teknologjia ne mesimdhenie !!!
Teknologjia ne mesimdhenie !!!Teknologjia ne mesimdhenie !!!
Teknologjia ne mesimdhenie !!!
 
Metodat mesimdhenese dhe teknologjite mbeshtetese arsimore
Metodat mesimdhenese dhe teknologjite mbeshtetese arsimoreMetodat mesimdhenese dhe teknologjite mbeshtetese arsimore
Metodat mesimdhenese dhe teknologjite mbeshtetese arsimore
 
1.-AFTESIM-TEKNOLOGJIK-5-Plani-mesimor-vjetor.docx
1.-AFTESIM-TEKNOLOGJIK-5-Plani-mesimor-vjetor.docx1.-AFTESIM-TEKNOLOGJIK-5-Plani-mesimor-vjetor.docx
1.-AFTESIM-TEKNOLOGJIK-5-Plani-mesimor-vjetor.docx
 
Udhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqeUdhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqe
 
Presentation vetvleresimi
Presentation vetvleresimiPresentation vetvleresimi
Presentation vetvleresimi
 
Tik 3
Tik 3Tik 3
Tik 3
 
Menaxhimi i kohës tek studentët (Temë Diplome)
Menaxhimi i kohës tek studentët (Temë Diplome)Menaxhimi i kohës tek studentët (Temë Diplome)
Menaxhimi i kohës tek studentët (Temë Diplome)
 
Teknologjia ne shkollat 9 vjecare
Teknologjia ne shkollat 9 vjecareTeknologjia ne shkollat 9 vjecare
Teknologjia ne shkollat 9 vjecare
 

Agovi, suada teknologji

 • 1. Mjediset multimediale : n ë kërkim të burimeve dhe metodologjive të duhura ( të përshtatshme) «  Multimedia n ë mësimdhënjen e gjuhëve të huaja: drejt një renovimi pedagogjik  ?"
 • 2. 1. Prezantimi 2. R ëndësia e Tik-ut 3. Metodologjit ë dhe jo metodat 4. Burimet 5. Tipet e mjediseve multimediale 6. Studim, TIk dhe nx ënësit 7. Konkluzion i studimit 8. Konkluzion -T ërheqje dhe aderim
 • 4. 2. R ëndësia e Tik-ut ☺ TIK p ër çdo moshë
 • 5. ☺ n ë m ësimdhënje
 • 6. ☺ n ë mbledhje, konferenca etj.
 • 7. 3. K ërkimi i metologjive dhe i metodave
 • 8. Metodat «  Metoda është tërësia e rrugëve të organizuara dhe racionale, që fikson mënyrën e ndërhyrjes . " "[nj ë ] metod ë [ është ] nj ë tërësi procedimesh dhe teknikash (...) q ë synon të ngjallë (...) nj ë sjellje ose një aktivitet të caktuar ". Metoda i impozohet nj ë përduruesi, i cili duhet ta ndjekë atë.
 • 9. Metodologjit ë « Nj ë tërësi procedimesh, teknikash dhe metodash, që janë të aftë që në qindra periudha historike dhe tek konceptuesit e ndryshëm për të administruar orët e mësimit origjinale në raport me orët e mëparshme ". T ë ndërtosh duke u nisur nga një material bazë, me elemente të njohura, një veprim i përshtatur kontekstit specifik.
 • 10. 3. Burimet Termi aktual, me kuptim m ë të gjërë se të tjerët (prodhimet…), sugjeron se ne i ofrojm ë nxënësit ku të marrin “ujin” për nxënjen e tij dhe mësuesit për të ndërtuar sekuencat e tij pedagogjike.
 • 11. Nj ë dallim i rëndësishëm Dokumentat bruto (origjinale), burimet e Internetit, p ër shembull
 • 12. Dokumentat pedagogjike, t ë përgatitura nga burimet kryesore "autentike"
 • 13. Dokumentat pedagogjike, t ë krijuara për një përdorim pedagogjik.
 • 14. Potencialet e Multimedias dhe t ë Internetit Disa burime t ë lidhura me aktualitetin , disa burime zanore, video. Shkarkim i mundsh ëm i dosjeve zanore . Sitet e radios ose t ë televizionit me transkriptim . Nj ë artizanat i efektshëm q ë lejon t`i «  ngjisim » gj ëra të ndryshme aktualitetit .
 • 15. Mund ësi që t`i lëmë nxënësit të zgjedhin temat që lidhen me interesat e tyre .
 • 16. Burimet dhe ushtrimet « m ë të mirat  » Kuptimi i t ë shprehurit me shkrim Pjesa më e madhe e nxënësve pohon se nganjëherë kur është në Internet dhe ka duhet të bëjë detyrat, humb sensin e kohës dhe nga kureshtja për të parë faqe të ndryshme të internetit harrohet fare dhe mund të rrijë me orë të tëra para kompiuterit pa lëvizur fare. Shpesh herë janë prindërit që i bërtasin dhe i kujtojnë që duhet të bëjnë gjëra të tjera. Disa ankohen se kanë dhimbje dhe skuqje në sy, dhe efekti tjetër mjaft problematik në kohët e fundit në të gjithë botën është se fëmijët ashtu si të rriturit nuk lëvizin më por që qëndrojnë përpara kompiuterit pa lëvizur. Kështu ato vuajnë nga problemet e mbi peshës që sjellin shum ë probleme të tjera që ndikojnë negativisht organizmin tonë.
 • 18. Rind ërtimi i teksteve dhe diktim
 • 21. Sh ënime për të kuptuarin T ë dimë të kalojmë nga një punim në kompiuter në një tjetër tip ushtrimi Dallimi i ushtrime t ë nivelit të ulët dhe të nivelit të lartë që përfshijnë të kuptuarit . Dallimi mes t ë kuptuarit dhe memorizimit : si ndikon nj ë QCM (Pyetje me alternativa, quiz) mbi detajet? Mendimi p ër ushtrimet hyrëse, që shërbejnë për mobilizimin e njohurive . Dallimi i t ë kuptuarit dhe ortografit (diktim ose ushtrime t ë përafërta ). Multimedia mund t ë jetë një nxitës i mirë për riprodhimin e lirë që vë në dukje të kuptuarit .
 • 22. Testet Rind ërtimi i teksteve të diktuara Ushtrimet zanore
 • 23. Konceptimi i burimeve q ë influencojnë të nxënit ? Duhet t ë përpiqemi që të … Paraprirja, sduhen k ërkuar të gjitha fjalët (kujdes fjalor ët , n ën-titujt dhe transkriptimet sistematike) Gjithmon ë duhet të prezantohen shprehje, në një situatë të caktuar që kanë kuptim.
 • 24. Konceptimi i burimeve q ë influencojnë mënyrën e mësimdhënjes ? Stili i shk ëmbimit (agresiviteti, m ënyra e sinjalimit të « gabimeve"…), mund ësia e nxënësit për të « kaluar«  p ërtej mësuesit (ekrani i titullit, k ërkesa të plota …). Kjo varet nga ana e mjedisit; disa tipe diapozitivash q ë ne krijojm ë (zgjidhje, iniciativa e l ënë nxënësve ), disa m ënyra gjithëpërfshirëse .
 • 25. 5. Tipet e mjediseve multimediale
 • 26. Nj ë debat « i madh » : laborator i gjuh ëve të huaja apo qendër burimesh  ? Metodologjit ë , prodhimet, tipet e mjediseve do t ë jenë shpesh shumë të ndryshme .
 • 27. Disa raste t ë figurës klasike M ësimdhënja me në qendër ushtrimet nga burimet e Internetit ose të laboratorit : ushtrimet me korigjim ; k ërkimet për të përgatitur debate në grupe, duke u nisur ngs sitet e propozuara nga nxënësi. Multimedia propozon disa burime t ë përdorura ose të zbuluara nga nx ënësi sipas skenarit që i është propozuar atij.
 • 28. Nx ënësi zgjedh burimet e tij N ë kuadrin e autoformimit të drejtuar (n ë kuptimin e «  plot ë  » t ë termit , jo n ë kuptimin e nj ë autodidaksie) N ë një skenar ku ai ndjek një skemë të propozuar por me zgjedhjen e tij të burimeve (p ërgatitja e një dosje, shtrembërimi i teksteve në Internet, ushtrime diktimesh me dokumente zanore, shkarkimet …)
 • 29. Kur Multimedia p ërdoret për t ë komunikuar dhe / ose për t ë publikuar Simulimi global Kultur ë Galanet Forum Blogs…
 • 30. Sentez ë Komunikim Teknologjia pédagogique - Vendosja n ë situatë - Situata e pun ës - e-learning - pédagogie ludique - pédagogjia ad hoc - ... Evolimi Shoq ërimi - bilanci personal i formimit - bisedimet individuale - tutori - rrug ëtimi - ... shikueshm ëri lexueshm ëri
 • 31. R ëndësia e ndjekjes së duhur të : tutorit, shoq ërimit …
 • 32. P ër të parë se çfarë efektit ka teknologjia e re te shoqëria shqiptare, kam vendosur që të vëzhgoj përdorim e teknologjive të reja te nxënësit e shkollës “ Ismail Qemali ”, Shkodër . Zgjodha këtë shkollë pasi këtu kam bërë praktiken time (stazhin). Së pari duhet të them se është një nga shkolla më të mira të qytetit të Shkodrës.
 • 33. ● Ajo ka rreth 25-30 kompjutra, ● shkolla disponon 4 laptopa dhe 2 projektore që çdo mësues apo nxënës mund të përdor ë për oren e mësimit ose për projektet kurrikulare. ● nxënësit e k ësaj shkolle zhvillonin edhe orët e informatikës. ● salla e informatikës është e pajisur me Internet .
 • 34. ► kompiutera në shtëpi ● Ndër 150 nxënësit e klasës së IX : 40 skanë fare, 35 kanë dy dhe 75 kanë vetëm një. ● Ndër 130 nxënësit e klasës së VIII: 45 skanë fare, 23 kanë dy dhe 62 kanë vetëm një. ● Ndër 135 nxënësit e klasës së VII: 45 skanë fare, 30 kanë dy, 60 kanë një. ● Ndër 130 nxënësit e klasës së VI: 50 skanë fare, 25 kanë dy, 55 kanë një.
 • 35. Internet n ë shtëpi
 • 36. ► Arsyeja e p ërdorimit të Internetit 67% në Face book 18% për kërkime shkollore 10.5% për të shgarkuar muzikë ♫ 2.5% për të luajtur 1.5% E-mail 0.5% tjetër ☺
 • 37. Koha q ë kalohet në Internet Klasa VI -> Afërsisht 1 orë Klasa VII -> Afërsisht 1 orë e 30 min Klasa VIII -> Afërsisht 2 orë Klasa IX -> Afërsisht 2 orë e 30 min
 • 38. Nj ë mjet efikas për të mësuar gjuhën e huaj është edhe video me imazhe e zë
 • 39. 7. Konkluzion T ë rinjtë e sotëm, siç vihet re edhe nga përgjigjet e pyetësorit, janë shumë të lidhur me boten e Internetit. Dhe falë kurrikulës Kombëtare ato zhvillojnë si lëndë më vehte dhe kanë mundësi q ë jo vetëm që të mësojnë përdorimin e kompjuterit, por mund të shfryt ëzojnë bazen materiale të laboratorit të informatikës dhe të punojnë për detyrat apo punimet e tyre të ndryshme që kajnë të bëjnë edhe me Internetin. Vlen të theksohet se disa nga të rinjtë janë shumë të varur nga përdorimi i Internetit, duke e konsideruar atë si një “virus”. Ajo çka është më e rëndësishme është fakti se nxënësit i pëlqejnë shumë orët e mësimit të shoqëruara me mjetet teknologjike, duke ja bërë orën më të këndëshme, dhe duke ja lehtësuar procesin e të nxënit me anë të pamjeve të ndryshme që paraqiten me kompiuter dhe video-projektor, kështu ora e mësimit bëhet më konkrete dhe më e dashur për fëmijët.
 • 40. Do ishte nj ë gjë shumë e mirë sikur në të gjitha shkollat tona të kishte 2 laboratorë informatike, njëra do ishte gjithmonë në shërbim të lëndës së Informatikës, kurse tjetra do ishte gjithmonë e lirë për nxënësit që duhet të punojnë ose që skanë Internet. Sidomos ne mësuesit e gjuhëve të huaja duhet të përdorim sa më shumë këto burime të çmueshme për të animuar orën e mësimit, pasi mund t`i shfaqim fëmijëve pamje nga kultura e vendit të gjuhës së huaj, dhe çka është më e rëndësishmja, nxënësit dëgjojnë shqiptimin e saktë të fjalëve, dhe të mësuarit është në nivelin optimal. Pasi kështu tërhiqet edhe vëmendja e nxënësve. Ja k ëshilloj çdo mësuesi (sidomos atyre të rinj) që të integrojnë sa më shumë mjetet teknologjike ne metodat e tyre të mësimdhënjes. S uada A govi
 • 41. 8. Konkluzion – t ërheqje dhe aderim Multimedia nuk do t ë jetë asnjëherë një porcion magjik, duke rinovuar mësimdhënjen dhe nxënjen thjesht nga prania e saj. E r ëndësishme është të respektohet një deotologji e 2-fishtë pedagogjike dhe didaktike: respektim i nxënësit, respektimi i disiplinës. Asnj ë burim, asnjë ecuri, s`është e përshtatshme si ato që e vendosin në terren, nuk aderojnë dhe nuk arrijnë të kenë tërheqjen e duhur në raport me zakonet e mëparshme në vecanti. Aty ndodhet rëndësia e metodologjisë. Me Tik, kemi çelsin e shumë portave, bota është në doren tonë.

Editor's Notes

 1. Renault : 33.000 références au catalogue de formation figuraient dans les 40 catalogues de formation (pour 44.000 salariés du groupe). Aujourd’hui, le catalogue (unique) de formation comprend 3.200 offres de formation, classées dans 65 mailles de compétences.