SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
rural
P rograma de dones del món2013 i marítim
de Catalunya. Actuacions

© Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Primera edició: octubre de 2013
Dipòsit legal: B.24755-2013
Índex d’objectius estratègics i operatius
Pàgina

1. Transversalitat
1.1 Implementar la transversalitat de gènere en les polítiques del sector
agrari i marítim de l’Administració de la Generalitat
1.2 Garantir l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la formació
de qualitat, informació i difondre els recursos i serveis existents

3
4

2. Visibilitat i reconeixement
2.1 Fomentar la millora del reconeixement i valoració social i econòmica
de les dones de l’entorn rural i marítim
2.2 Incrementar la titularitat compartida a les explotacions agràries,
pesqueres i aqüícoles de dones
2.3 Visibilitzar les dones de l’entorn rural i marítim en el llenguatge i les
imatges publicitàries
2.4 Avançar en el coneixement de les situacions que condicionen la
qualitat de vida de les dones de l’entorn rural i marítim
2.5 Garantir l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la
informació, difusió de recursos i serveis existents

5
7
8
9
10

3. Emprenedoria, activitat econòmica i lideratge
3.1 Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials per part de
dones emprenedores
3.2 Promoure la participació de la dona en la diversificació de les
activitats econòmiques de l’entorn rural i marítim
3.3 Impulsar el rol de la dona en l’entorn rural i marítim en el comerç de
proximitat
3.4 Fomentar l’ocupació de les dones de l’entorn rural i marítim,
especialment en el sector agrari

11
14
15
16

4. Participació
4.1 Dinamitzar el teixit associatiu femení del món rural i marítim,
potenciant la seva presència i participació en tots els àmbits
4.2 Incrementar la participació de les dones en els òrgans de decisió de
l’entorn rural i marítim en l’àmbit sindical, professional, cooperatiu i polític

Programa de dones del món rural i marítim
de Catalunya 2013-2015 DAAM

17
18
Annex 1. Quadre-resum del nombre d’actuacions per tipus
Annex 1

20

Annex 2. Llista d’entitats i organismes participants en la
Jornada de Treball del 16 de juny de 2012
Annex 2

21

Programa de dones del món rural i marítim
de Catalunya 2013-2015 DAAM
Actuacions 2013

Objectiu estratègic 1. Transversalitat
Objectiu operatiu 1.1. Implementar la transversalitat de gènere
en les polítiques del sector agrari i marítim de l’Administració
de la Generalitat
Actuació Impulsar el disseny, elaborar, coordinar i fer el seguiment del
1.1.1 Programa de dones del món rural i marítim
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Coordinació, seguiment i avaluació
Publicació del programa
Realització de l’informe d’execució del programa d’actuacions de 2013
Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials

Actuació Aplicar el criteri de transversalitat de gènere en el disseny, i aplicar
1.1.2 i avaluar els resultats de plans, programes, polítiques i convocatòries
d’ajuts que dugui a terme el DAAM i puguin tenir un impacte en el
sector rural i marítim
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Coordinació, seguiment i avaluació
Nombre de reunions, comissions i grups de treball que han tingut lloc
Mecanismes organitzatius implementats
Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials

Actuació Crear el grup de coordinació intradepartamental de dones del món
1.1.3 rural i marítim
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Coordinació, seguiment i avaluació
Nombre de reunions de treball que han tingut lloc
Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials

Actuació Incorporar la transversalitat de gènere en el desenvolupament i
1.1.4 l’aplicació de les polítiques en l’àmbit marítim
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Coordinació, seguiment i avaluació
Nombre d’informes d’impacte de gènere
Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

3
Actuacions 2013

Objectiu operatiu 1.2. Fomentar la millora la formació de les
dones de les zones rurals i àmbit marítim

Actuació
1.2.1

Analitzar els interessos de les dones en el sector agroalimentari en
relació amb l’oferta formativa anual del DAAM

Tipologia d’actuació
Indicadors

Coordinació, seguiment i avaluació
Realització de l’anàlisi d’assistència a cursos
Nombre de dones en els cursos

Unitat coordinadora

DG d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

4
Actuacions 2013

Objectiu estratègic 2 / eix 2. Visibilitat i
reconeixement
Objectiu operatiu 2.1. Fomentar la millora del reconeixement i
valoració social i econòmica de les dones de l’entorn rural i
marítim
Actuació
Celebració del Dia de la Dona Rural el dia 15 d’octubre
2.1.1
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Nombre d’assistents als actes organitzats pel DAAM
Gabinet Tècnic
Fundació del Món Rural

Actuació
Visualitzar i reconèixer les aportacions de les dones al sector marítim
2.1.2
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Realització de l’estudi que quantifiqui aquestes aportacions
Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Actuació Celebració del Dia de la Gent del Mar. Visibilitat de les propostes
2.1.3 de dones en l’entorn marítim dins del sector
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Nombre d’actuacions organitzades pel DAAM per donar difusió d’aquest dia
Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Actuació
Premi a l’emprenedor/a 2013
2.1.4
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Percentatge de dones que es presenten al premi
Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

5
Actuacions 2013

Actuació
Premi al/a la jove artesà/ana innovador/a 2013
2.1.5
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Percentatge de dones que es presenten al premi
Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Actuació
Premis PITA 2013
2.1.6
Tipologia d’actuació

Difusió i sensibilització

Indicadors

Percentatge de dones que es presenten al premi en cada modalitat

Unitat coordinadora

Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

6
Actuacions 2013

Objectiu operatiu 2.2. Incrementar la titularitat compartida a les
explotacions agràries, pesqueres i aqüícoles de dones
Actuació
Avaluar el nombre d’inscripcions a la titularitat compartida a les
2.2.1 explotacions agràries a través de la DUN
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Nombre de dones donades d’alta amb titularitat compartida
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

7
Actuacions 2013

Objectiu operatiu 2.3. Visibilitzar les dones de l’entorn rural i
marítim en el llenguatge i les imatges publicitàries
Actuació Impulsar el canvi de visió publicitària de la dona en l’entorn
2.3.1 marítim
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Nombre de línies de canvi de tendència publicitària introduïdes
Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Actuació Revisar el web del DAAM pel que fa al llenguatge i les imatges de
2.3.2 dones rurals i marítimes
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Perentatge d’igualtat en gènere d’imatge i text
Direcció de Serveis - Servei d’Organització

Actuació Habilitar l’apartat “Polítiques de dones” al web del DAAM a fi de donar
2.3.3 visibilitat al mandat sobre aquesta política en la Resolució 671/VIII
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Nombre de visites rebudes
Direcció de Serveis - Servei d’Organització

Actuació Informar sobre l’impacte de gènere en el disseny de les noves
2.3.4 normatives / polítiques que afectin el desenvolupament del món
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

rural i marítim
Normativa
Nombre d’informes sobre impacte de gènere emesos
Secretaria General - Assessoria Jurídica

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

8
Actuacions 2013

Objectiu operatiu 2.4. Avançar en el coneixement sobre les
situacions que condicionen la qualitat de vida de les dones de
l’entorn rural i marítim
Actuació Impulsar la desagregació sistemàtica per sexe en les dades dels
2.4.1 estudis, les estadístiques i els indicadors de l’àmbit rural i marítim
Tipologia d’actuació
Indicadors

Unitat coordinadora

Coordinació, seguiment i avaluació
Percentatge de nous estudis, estadístiques o informes realitzats pel
DAAM on s’ha introduït de manera sistemàtica la desagregació per sexe
Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials

Actuació Introduir el camp ‘Gènere’ en els nous programaris relacionats amb
2.4.2 la gestió de la ramaderia, a fi de disposar de la informació
desagregada sobre gènere de les persones vinculades a les
explotacions ramaderes
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Introducció del camp en el programari
Recompte i percentatge del nombre total de dones en relació amb el global
Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Actuació Introduir el camp ‘Gènere’ en el Registre d’Operadors Ecològics en
2.4.3 relació amb el titular de la inscripció pel que fa a les persones
Tipologia d’actuació
Indicadors

Unitat coordinadora

físiques o la persona representant en el cas de persones jurídiques
Difusió i sensibilització
Introducció del camp en el programari
Percentatge de dones titulars inscrites en el Registre
Percentatge de dones representants que figuren en el Registre
Unitat de Producció Agrària Ecològica
Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Actuació Analitzar amb perspectiva de gènere els registres sobre lleure de
2.4.4 caça i pesca
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Formació i recerca
Informes sobre impacte de gènere
Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

9
Actuacions 2013

Objectiu operatiu 2.5. Promoure l’accés de les dones de l’entorn
rural i marítim a la informació i difondre recursos i serveis existents
Actuació Promoure continguts sobre la dona rural en la xarxa. Potenciar
2.5.1 Rudona
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Coordinació, seguiment i avaluació
Nombre de visites al web Rudona
Fundació del Món Rural

Actuació
Promoure continguts sobre la dona rural en el web Ruralcat
2.5.2
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Nombre de visites als continguts sobre dones del web Ruralcat
Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

10
Actuacions 2013

Objectiu estratègic 3. Emprenedoria, activitat
econòmica i lideratge
Objectiu operatiu 3.1. Fomentar el desenvolupament de
projectes empresarials promoguts per dones
Actuació Promoure projectes Leader liderats per dones en el moment de la
3.1.1 selecció per part dels GAL
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques
Percentatge de dones promotores de projectes Leader seleccionats
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuació Incrementar la participació / els cursos / la informació per al
3.1.2 desenvolupament de projectes empresarials
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Formativa i de recerca
Percentatge de dones que participa als cursos
Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Actuació Impartir jornades i/o cursos per a dones emprenedores del sector
3.1.3 agroalimentari
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Formativa i de recerca
Nombre de jornades realitzades
Percentatge de dones participants
Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Actuació
Promoure l’increment del nombre de dones com a caps d’explotació
3.1.4
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Percentatge d’explotacions agràries amb dones com a cap de l’explotació
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

11
Actuacions 2013

Actuació Promoure l’increment del nombre d’explotacions agràries
3.1.5 prioritàries (EAP) on la dona és la titular
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Percentatge d’explotacions agràries prioritàries (EAP) on la dona és la
titular
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuació
Agroemprèn
3.1.6
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques
Nombre de dones beneficiades que formen part d’aquest projecte
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuació Ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors/es menors de 40
3.1.7 anys
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques
Nombre d’ajuts a dones menors de 40 anys
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuació
3.1.8 Ajuts a plans de modernització de les explotacions agràries
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques
Nombre d’ajuts a la modernització destinats a dones
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuació
3.1.9 Ajuts per a serveis d’assessorament
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques
Nombre de dones beneficiades per l’ajut als serveis d’assessorament
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuació Ajuts agroambientals

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

12
Actuacions 2013

3.1.10
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques
Nombre de dones beneficiades per l’ajut a l’agricultura ecològica
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuació Ajuts d’indemnització compensatòria per desenvolupar l’activitat
3.1.11 agroalimentària en zones amb handicaps naturals
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques
Nombre de dones beneficiades per l’ajut d’indemnització compensatòria
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuació Ajut a la creació i el desenvolupament de microempreses en zona
3.1.12 Leader
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques
Nombre de dones beneficiades per l’ajut a microempreses
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

13
Actuacions 2013

Objectiu operatiu 3.2. Promoure la participació de la dona en la
diversificació de les activitats econòmiques de l’entorn rural i marítim
Actuació Ajut a la diversificació de l’activitat agrària en zona Leader
3.2.1
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques
Nombre de dones beneficiades per l’ajut a la diversificació
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuació Ajut a la millora de processos de transformació i comercialització
3.2.2 dels productes agraris en zona Leader
Tipologia d’actuació

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques

Indicadors

Nombre de dones beneficiades per l’ajut a processos de transformació i
comercialització

Unitat coordinadora

Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuació Ajut al foment d’activitats turístiques en zona Leader
3.2.3
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques
Nombre de dones beneficiades per l’ajut al foment d’activitats turístiques
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuació Realització d’una diagnosi sobre el rol de la dona en el sector
3.2.4 marítim a fi de determinar i fomentar la seva presència en els
diferents subsectors
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Realització de la diagnosi
Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Actuació
Promoure les activitats de les dones en el sector marítim
3.2.5
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Coordinació, avaluació i seguiment
Nombre de dones que s’incorporen a la pesca-turisme i al turisme
pesquer i aqüícola
Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

14
Actuacions 2013

Objectiu operatiu 3.3. Impulsar el rol de la dona en l’entorn rural i
marítim en el comerç de proximitat
Actuació Promoure el comerç de proximitat mitjançant l’aprovació del decret
3.3.1 de venda de proximitat i l’anàlisi de l’acolliment desagregada per
gènere
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Nombre de dones donades d’alta a la DUN en comerç de proximitat
Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Actuació Incrementar la formació en distribució de productes de km 0 i/o
3.3.2 internacionalització
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Formativa i de recerca
Percentatge de dones en els cursos
Nombre de tallers realitzats
Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

15
Actuacions 2013

Objectiu operatiu 3.4. Fomentar l’ocupació de les dones de
l’entorn rural i marítim, especialment en el sector agrari
Actuació Elaborar l’informe sobre l’impacte de les actuacions d’Odisseu
3.4.1 2013 que desenvolupen els GAL on les dades estiguin
desagregades per gènere
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Realització de l’informe
Direcció General de Desenvolupament Rural – ARCA – Grups d’Acció Local

Actuació Impulsar estudis sobre les possibilitats d’ocupació de les dones
3.4.2 del món rural. Dones de muntanya: serveis d’atenció a les
persones grans a les comarques del Pirineu lleidatà
Tipologia d’actuació

Formativa i de recerca

Indicadors

Realització de l’estudi

Unitat coordinadora

Fundació del Món Rural

Actuació Participar com a ponents en jornades de difusió sobre dones rurals
3.4.3 en matèria d’ocupació i empresa rural
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Nombre de ponències exposades
Fundació del Món Rural

Actuació Promoure noves activitats professionals entre les dones que
3.4.4 disposen de títol d’esbarjo
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques
Nombre d’assistentes a les activitats
Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

16
Actuacions 2013

Objectiu estratègic 4. Participació
Objectiu operatiu 4.1. Dinamitzar el teixit associatiu femení del
món rural i marítim, i potenciar-ne la presència i participació en
tots els àmbits
Facilitar espais de trobada de les dones relacionades amb

Actuació
activitats marítimes que a la llarga permeti l’empoderament
4.1.1
col·lectiu que doni lloc a l’associacionisme

Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Nombre d’actuacions (espais de trobada, xerrades, etc.)
Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

17
Actuacions 2013

Objectiu operatiu 4.2. Incrementar la participació de les dones
en els òrgans de decisió de l’entorn rural i marítim en l’àmbit
sindical, professional, cooperatiu i polític
Estudiar mesures de priorització en l’atorgament de l’ajut al Pla de

Actuació
concentració de cooperatives agràries per a aquelles cooperatives
4.2.1
que tinguin paritat de gènere en el seu Consell rector

Tipologia d’actuació

Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques

Indicadors

Implementació de mesures de priorització
Nombre de cooperatives prioritzades per tenir paritat de gènere en el
Consell rector

Unitat coordinadora

Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Analitzar des de la perspectiva de gènere l’assistència a taules

Actuació
sectorials i taula agrària, fer difusió dels resultats i estudiar
4.2.2
possibles mesures que afavoreixin la paritat

Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Difusió i sensibilització
Percentatge de dones presents en les taules sectorials i taula agrària
Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Actuació Modificar la composició de la Comissió Catalana de la Marca de
4.2.3 Qualitat Alimentària amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Coordinació, seguiment i avaluació
Assoliment de la paritat en la CCMQ (sí, no)
Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Actuació Analitzar des de la perspectiva de gènere la composició dels Grups
4.2.4 d’Acció Local (GAL)
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Coordinació, seguiment i avaluació
Percentatge de dones en els òrgans de decisió dels GAL
Direcció General de Desenvolupament Rural

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

18
Actuacions 2013

Actuació Valorar la paritat de gènere en els jurats encarregats de decidir
4.2.5 l’atorgament de premis i mencions del DAAM
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

Coordinació, seguiment i avaluació
Percentatge de jurats de premis constituïts amb paritat
Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Incrementar la presència de les dones en els òrgans de decisió en

Actuació
què intervingui el DAAM en l’àmbit del Medi Natural a partir del
4.2.6
Tipologia d’actuació
Indicadors
Unitat coordinadora

resultat de l’anàlisi que es realitzi
Coordinació, seguiment i avaluació

Percentatge de dones en òrgans decisoris o representatius en l’àmbit
del Medi Natural
Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

19
Actuacions 2013

Annex. Quadre-resum del nombre d’actuacions per tipus

Nombre

Objectiu

Objectiu operatiu

estratègic

d’actuacions per
objectiu operatiu

1.1

Garantir l’accés de les dones de
l’entorn rural i marítim a la formació
de qualitat, informació i difondre els
recursos i serveis existents

2.2

Visibilització i
reconeixement

2.3

2.4

2.5

Emprenedoria,

3.1

activitat

3

econòmica i
lideratge

3.2

3.3
3.4

4.1

4

per objectiu
estratègic

1

Transversalitat

2.1

2

d’actuacions

4

1.2

1

Implementar la transversalitat de
gènere en les polítiques del sector
agrari i marítim de l’administració de
la Generalitat

Nombre

Participació
4.2

Fomentar la millora del reconeixement
i valoració social i econòmica de les
dones de l’entorn rural i marítim
Incrementar la titularitat compartida a
les explotacions agràries, pesqueres i
aqüícoles de dones
Visibilitzar les dones de l’entorn rural
i marítim en el llenguatge i les imatges
publicitàries
Avançar en el coneixement de les
situacions que condicionen la qualitat
de vida de les dones de l’entorn rural
i marítim
Garantir l’accés de les dones de
l’entorn rural i marítim a la informació,
difusió de recursos i serveis existents
Fomentar el desenvolupament de
projectes empresarials per part de
dones emprenedores
Promoure la participació de la dona
en la diversificació de les activitats
econòmiques de l’entorn rural i
marítim
Impulsar el rol de la dona en l’entorn
rural i marítim en el comerç de
proximitat
Fomentar l’ocupació de les dones de
l’entorn rural i marítim, especialment
en el sector agrari
Dinamitzar el teixit associatiu femení
del món rural i marítim, potenciant la
seva presència i participació en tots
els àmbits
Incrementar la participació de les
dones en els òrgans de decisió de
l’entorn rural i marítim en l’àmbit
sindical, professional, cooperatiu i
polític

Total

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

5

6
1
4

17

4

2
12

5
23
2
4

1
7
6

52

20
Annex 2. Llista d’entitats i organismes participants en la Jornada de Treball
del 16 de juny de 2012
• ADEDE Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores
de les Terres de l'Ebre
• ADESCO Associació per a la Cooperació i el Desenvolupament de la Dona
• AGE Associació Gironina d’Empresàries (Girona)
• AGE Associació Gironina d’Empresàries (Solsona)
• Assemblea Territorial de Dones de Girona
• Assemblea Territorial de Dones de la Catalunya Central
• Assemblea Territorial de Dones de l’Alt Pirineu i l’Aran
• Assemblea Territorial de Dones de Lleida
• Assemblea Territorial de Dones de Tarragona
• Assemblea Territorial de Dones de les Terres de l'Ebre
• Associació de Dones CERESCAT
• Associació de Dones de Campdevànol - El Roser
• Associació de Dones de la Garrotxa. Alba (Olot)
• Associació de Dones de la Garrotxa. Alba (Tarragona)
• Associació de Dones Mont Rural Cerdà
• Associació de Dones Navegants Tanit
• Associació de Famílies i Dones del Medi Rural AFAMMER Barcelona
• Associació de Famílies i Dones del Medi Rural AFAMMER Lleida
• Associació Femenina del Medi Rural AMFAR Catalunya
• CEDRICAT Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya
• Dones de la Unió de Pagesos de Catalunya
• Dones per al Desenvolupament Social, Rural i Cultural del Berguedà
• Federació d’Associacions de Dones de les Garrigues
• Federació d’Associacions de Dones del Pla d'Urgell. Consell de Dones
del Pla d'Urgell
• Federació d'Associacions i Grups de Dones del Maresme
• Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
• Federació de Dones de l’Alt Camp (Valls)
• Federació de Dones del Baix Camp (Reus)
• Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat
• Federació de Grup de Dones del Tarragonès
• Fundació Internacional de la Dona Emprenedora - FIDEM
• Fundació Maria Aurèlia Capmany
• Gremi de Peixaters de Catalunya
• JARC Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actuacions 2013 del Programa de dones del món
rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM

21
Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM

More Related Content

Viewers also liked

Sueldos Del Personal Militar En Tiempos Kk
Sueldos Del Personal Militar En Tiempos KkSueldos Del Personal Militar En Tiempos Kk
Sueldos Del Personal Militar En Tiempos Kk
subofdelmer
 
Un Grito Desesperado
Un Grito DesesperadoUn Grito Desesperado
Un Grito Desesperado
guest5d23b6
 
Donacion Voluntaria De Sangre
Donacion Voluntaria De SangreDonacion Voluntaria De Sangre
Donacion Voluntaria De Sangre
guest02ef54
 
Construyendo Una Red Wireless
Construyendo Una Red WirelessConstruyendo Una Red Wireless
Construyendo Una Red Wireless
guesta3b7ce
 
Asesoria Adm Fcra Mundo Cime
Asesoria Adm Fcra Mundo CimeAsesoria Adm Fcra Mundo Cime
Asesoria Adm Fcra Mundo Cime
jpabloquintero
 

Viewers also liked (19)

Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.pptPresentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
 
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdfProperes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
 
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
 
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdfEPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
 
30 Anys d'Innovación al Sector Agrari. 1984-2014
30 Anys d'Innovación al Sector Agrari. 1984-201430 Anys d'Innovación al Sector Agrari. 1984-2014
30 Anys d'Innovación al Sector Agrari. 1984-2014
 
Sueldos Del Personal Militar En Tiempos Kk
Sueldos Del Personal Militar En Tiempos KkSueldos Del Personal Militar En Tiempos Kk
Sueldos Del Personal Militar En Tiempos Kk
 
#TallerH Redes Sociales
#TallerH Redes Sociales#TallerH Redes Sociales
#TallerH Redes Sociales
 
PAU11 Castilla y León
PAU11 Castilla y LeónPAU11 Castilla y León
PAU11 Castilla y León
 
Der Alpenraum auf dem Weg zur innovativen eRegion in Europa
Der Alpenraum auf dem Weg zur innovativen eRegion in EuropaDer Alpenraum auf dem Weg zur innovativen eRegion in Europa
Der Alpenraum auf dem Weg zur innovativen eRegion in Europa
 
Un Grito Desesperado
Un Grito DesesperadoUn Grito Desesperado
Un Grito Desesperado
 
Donacion Voluntaria De Sangre
Donacion Voluntaria De SangreDonacion Voluntaria De Sangre
Donacion Voluntaria De Sangre
 
++España+..
++España+..++España+..
++España+..
 
21 de septiembre
21 de septiembre21 de septiembre
21 de septiembre
 
Tratamiento de la_informacion_y_competencia digital_una visión general
Tratamiento de la_informacion_y_competencia digital_una visión generalTratamiento de la_informacion_y_competencia digital_una visión general
Tratamiento de la_informacion_y_competencia digital_una visión general
 
Deutschmobil 2 -Lektion 11
Deutschmobil 2 -Lektion 11Deutschmobil 2 -Lektion 11
Deutschmobil 2 -Lektion 11
 
Variedades de la lengua
Variedades de la lenguaVariedades de la lengua
Variedades de la lengua
 
Pla n direccion
Pla n direccionPla n direccion
Pla n direccion
 
Construyendo Una Red Wireless
Construyendo Una Red WirelessConstruyendo Una Red Wireless
Construyendo Una Red Wireless
 
Asesoria Adm Fcra Mundo Cime
Asesoria Adm Fcra Mundo CimeAsesoria Adm Fcra Mundo Cime
Asesoria Adm Fcra Mundo Cime
 

Similar to Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM

424725 20131202 wiki obrint pas
424725 20131202 wiki obrint pas424725 20131202 wiki obrint pas
424725 20131202 wiki obrint pas
obrintpas
 
Programa no passis de roda a roda
Programa no passis de roda a rodaPrograma no passis de roda a roda
Programa no passis de roda a roda
calons2
 
17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...
17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...
17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...
Pojecte Life COR
 
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat BarcelonaPresentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
Creu Roja a Catalunya
 

Similar to Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM (18)

Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...
Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...
Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...
 
Planificació Agenda21 Calvia
Planificació Agenda21 CalviaPlanificació Agenda21 Calvia
Planificació Agenda21 Calvia
 
Programa "Una ciutat amb qualitat de vida"
Programa "Una ciutat amb qualitat de vida" Programa "Una ciutat amb qualitat de vida"
Programa "Una ciutat amb qualitat de vida"
 
424725 20131202 wiki obrint pas
424725 20131202 wiki obrint pas424725 20131202 wiki obrint pas
424725 20131202 wiki obrint pas
 
Bloc1: Projecte Empordà
Bloc1: Projecte EmpordàBloc1: Projecte Empordà
Bloc1: Projecte Empordà
 
Memòria de Sostenibilitat 2013
Memòria de Sostenibilitat 2013Memòria de Sostenibilitat 2013
Memòria de Sostenibilitat 2013
 
X Jornada de l'arròs (2014). Programa orígens de kellogg's
X Jornada de l'arròs (2014). Programa orígens de kellogg'sX Jornada de l'arròs (2014). Programa orígens de kellogg's
X Jornada de l'arròs (2014). Programa orígens de kellogg's
 
Circular Economy Hostpot Catalonia 2021
Circular Economy Hostpot Catalonia 2021Circular Economy Hostpot Catalonia 2021
Circular Economy Hostpot Catalonia 2021
 
Programa no passis de roda a roda
Programa no passis de roda a rodaPrograma no passis de roda a roda
Programa no passis de roda a roda
 
Jornada de presentació del Projecte per a la definició dels perfils professio...
Jornada de presentació del Projecte per a la definició dels perfils professio...Jornada de presentació del Projecte per a la definició dels perfils professio...
Jornada de presentació del Projecte per a la definició dels perfils professio...
 
Cataleg de serveis Dipsalut 2014
Cataleg de serveis Dipsalut 2014Cataleg de serveis Dipsalut 2014
Cataleg de serveis Dipsalut 2014
 
curs-estiu-online-2012-alimenturisme
curs-estiu-online-2012-alimenturismecurs-estiu-online-2012-alimenturisme
curs-estiu-online-2012-alimenturisme
 
Premi Catalunya d'ecodisseny 2017
Premi Catalunya d'ecodisseny 2017Premi Catalunya d'ecodisseny 2017
Premi Catalunya d'ecodisseny 2017
 
17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...
17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...
17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...
 
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat BarcelonaPresentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
 
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona curs 2015-2016
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona  curs 2015-2016Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona  curs 2015-2016
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona curs 2015-2016
 
Mediació entre desenvolupament econòmic i mediambiental
Mediació entre desenvolupament econòmic i mediambientalMediació entre desenvolupament econòmic i mediambiental
Mediació entre desenvolupament econòmic i mediambiental
 
2009 PdIIAC - Polítiques públiques i plans d'actuació en infància i adolesc...
2009  PdIIAC - Polítiques públiques i plans d'actuació en infància i adolesc...2009  PdIIAC - Polítiques públiques i plans d'actuació en infància i adolesc...
2009 PdIIAC - Polítiques públiques i plans d'actuació en infància i adolesc...
 

More from Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya

More from Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya (7)

Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
 
Notes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
Notes de cojuntura: olivera i oli d'olivaNotes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
Notes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
 
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulacióCrisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
 
L'agricultura catalana front el reptes del segle XXI
L'agricultura catalana front el reptes del segle XXIL'agricultura catalana front el reptes del segle XXI
L'agricultura catalana front el reptes del segle XXI
 
Aliments, volatilitat i especulació
Aliments, volatilitat i especulacióAliments, volatilitat i especulació
Aliments, volatilitat i especulació
 
Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf
Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdfDossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf
Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf
 
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdfPresentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
 

Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM

 • 1.
 • 2. rural P rograma de dones del món2013 i marítim de Catalunya. Actuacions © Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Primera edició: octubre de 2013 Dipòsit legal: B.24755-2013
 • 3. Índex d’objectius estratègics i operatius Pàgina 1. Transversalitat 1.1 Implementar la transversalitat de gènere en les polítiques del sector agrari i marítim de l’Administració de la Generalitat 1.2 Garantir l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la formació de qualitat, informació i difondre els recursos i serveis existents 3 4 2. Visibilitat i reconeixement 2.1 Fomentar la millora del reconeixement i valoració social i econòmica de les dones de l’entorn rural i marítim 2.2 Incrementar la titularitat compartida a les explotacions agràries, pesqueres i aqüícoles de dones 2.3 Visibilitzar les dones de l’entorn rural i marítim en el llenguatge i les imatges publicitàries 2.4 Avançar en el coneixement de les situacions que condicionen la qualitat de vida de les dones de l’entorn rural i marítim 2.5 Garantir l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la informació, difusió de recursos i serveis existents 5 7 8 9 10 3. Emprenedoria, activitat econòmica i lideratge 3.1 Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials per part de dones emprenedores 3.2 Promoure la participació de la dona en la diversificació de les activitats econòmiques de l’entorn rural i marítim 3.3 Impulsar el rol de la dona en l’entorn rural i marítim en el comerç de proximitat 3.4 Fomentar l’ocupació de les dones de l’entorn rural i marítim, especialment en el sector agrari 11 14 15 16 4. Participació 4.1 Dinamitzar el teixit associatiu femení del món rural i marítim, potenciant la seva presència i participació en tots els àmbits 4.2 Incrementar la participació de les dones en els òrgans de decisió de l’entorn rural i marítim en l’àmbit sindical, professional, cooperatiu i polític Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 DAAM 17 18
 • 4. Annex 1. Quadre-resum del nombre d’actuacions per tipus Annex 1 20 Annex 2. Llista d’entitats i organismes participants en la Jornada de Treball del 16 de juny de 2012 Annex 2 21 Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 DAAM
 • 5. Actuacions 2013 Objectiu estratègic 1. Transversalitat Objectiu operatiu 1.1. Implementar la transversalitat de gènere en les polítiques del sector agrari i marítim de l’Administració de la Generalitat Actuació Impulsar el disseny, elaborar, coordinar i fer el seguiment del 1.1.1 Programa de dones del món rural i marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Publicació del programa Realització de l’informe d’execució del programa d’actuacions de 2013 Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials Actuació Aplicar el criteri de transversalitat de gènere en el disseny, i aplicar 1.1.2 i avaluar els resultats de plans, programes, polítiques i convocatòries d’ajuts que dugui a terme el DAAM i puguin tenir un impacte en el sector rural i marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Nombre de reunions, comissions i grups de treball que han tingut lloc Mecanismes organitzatius implementats Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials Actuació Crear el grup de coordinació intradepartamental de dones del món 1.1.3 rural i marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Nombre de reunions de treball que han tingut lloc Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials Actuació Incorporar la transversalitat de gènere en el desenvolupament i 1.1.4 l’aplicació de les polítiques en l’àmbit marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Nombre d’informes d’impacte de gènere Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 3
 • 6. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 1.2. Fomentar la millora la formació de les dones de les zones rurals i àmbit marítim Actuació 1.2.1 Analitzar els interessos de les dones en el sector agroalimentari en relació amb l’oferta formativa anual del DAAM Tipologia d’actuació Indicadors Coordinació, seguiment i avaluació Realització de l’anàlisi d’assistència a cursos Nombre de dones en els cursos Unitat coordinadora DG d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 4
 • 7. Actuacions 2013 Objectiu estratègic 2 / eix 2. Visibilitat i reconeixement Objectiu operatiu 2.1. Fomentar la millora del reconeixement i valoració social i econòmica de les dones de l’entorn rural i marítim Actuació Celebració del Dia de la Dona Rural el dia 15 d’octubre 2.1.1 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre d’assistents als actes organitzats pel DAAM Gabinet Tècnic Fundació del Món Rural Actuació Visualitzar i reconèixer les aportacions de les dones al sector marítim 2.1.2 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Realització de l’estudi que quantifiqui aquestes aportacions Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuació Celebració del Dia de la Gent del Mar. Visibilitat de les propostes 2.1.3 de dones en l’entorn marítim dins del sector Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre d’actuacions organitzades pel DAAM per donar difusió d’aquest dia Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuació Premi a l’emprenedor/a 2013 2.1.4 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Percentatge de dones que es presenten al premi Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 5
 • 8. Actuacions 2013 Actuació Premi al/a la jove artesà/ana innovador/a 2013 2.1.5 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Percentatge de dones que es presenten al premi Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuació Premis PITA 2013 2.1.6 Tipologia d’actuació Difusió i sensibilització Indicadors Percentatge de dones que es presenten al premi en cada modalitat Unitat coordinadora Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 6
 • 9. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 2.2. Incrementar la titularitat compartida a les explotacions agràries, pesqueres i aqüícoles de dones Actuació Avaluar el nombre d’inscripcions a la titularitat compartida a les 2.2.1 explotacions agràries a través de la DUN Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de dones donades d’alta amb titularitat compartida Direcció General de Desenvolupament Rural Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 7
 • 10. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 2.3. Visibilitzar les dones de l’entorn rural i marítim en el llenguatge i les imatges publicitàries Actuació Impulsar el canvi de visió publicitària de la dona en l’entorn 2.3.1 marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de línies de canvi de tendència publicitària introduïdes Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuació Revisar el web del DAAM pel que fa al llenguatge i les imatges de 2.3.2 dones rurals i marítimes Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Perentatge d’igualtat en gènere d’imatge i text Direcció de Serveis - Servei d’Organització Actuació Habilitar l’apartat “Polítiques de dones” al web del DAAM a fi de donar 2.3.3 visibilitat al mandat sobre aquesta política en la Resolució 671/VIII Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de visites rebudes Direcció de Serveis - Servei d’Organització Actuació Informar sobre l’impacte de gènere en el disseny de les noves 2.3.4 normatives / polítiques que afectin el desenvolupament del món Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora rural i marítim Normativa Nombre d’informes sobre impacte de gènere emesos Secretaria General - Assessoria Jurídica Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 8
 • 11. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 2.4. Avançar en el coneixement sobre les situacions que condicionen la qualitat de vida de les dones de l’entorn rural i marítim Actuació Impulsar la desagregació sistemàtica per sexe en les dades dels 2.4.1 estudis, les estadístiques i els indicadors de l’àmbit rural i marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Percentatge de nous estudis, estadístiques o informes realitzats pel DAAM on s’ha introduït de manera sistemàtica la desagregació per sexe Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials Actuació Introduir el camp ‘Gènere’ en els nous programaris relacionats amb 2.4.2 la gestió de la ramaderia, a fi de disposar de la informació desagregada sobre gènere de les persones vinculades a les explotacions ramaderes Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Introducció del camp en el programari Recompte i percentatge del nombre total de dones en relació amb el global Direcció General d'Agricultura i Ramaderia Actuació Introduir el camp ‘Gènere’ en el Registre d’Operadors Ecològics en 2.4.3 relació amb el titular de la inscripció pel que fa a les persones Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora físiques o la persona representant en el cas de persones jurídiques Difusió i sensibilització Introducció del camp en el programari Percentatge de dones titulars inscrites en el Registre Percentatge de dones representants que figuren en el Registre Unitat de Producció Agrària Ecològica Direcció General d'Agricultura i Ramaderia Actuació Analitzar amb perspectiva de gènere els registres sobre lleure de 2.4.4 caça i pesca Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Formació i recerca Informes sobre impacte de gènere Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 9
 • 12. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 2.5. Promoure l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la informació i difondre recursos i serveis existents Actuació Promoure continguts sobre la dona rural en la xarxa. Potenciar 2.5.1 Rudona Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Nombre de visites al web Rudona Fundació del Món Rural Actuació Promoure continguts sobre la dona rural en el web Ruralcat 2.5.2 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de visites als continguts sobre dones del web Ruralcat Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 10
 • 13. Actuacions 2013 Objectiu estratègic 3. Emprenedoria, activitat econòmica i lideratge Objectiu operatiu 3.1. Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials promoguts per dones Actuació Promoure projectes Leader liderats per dones en el moment de la 3.1.1 selecció per part dels GAL Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Percentatge de dones promotores de projectes Leader seleccionats Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Incrementar la participació / els cursos / la informació per al 3.1.2 desenvolupament de projectes empresarials Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Formativa i de recerca Percentatge de dones que participa als cursos Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuació Impartir jornades i/o cursos per a dones emprenedores del sector 3.1.3 agroalimentari Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Formativa i de recerca Nombre de jornades realitzades Percentatge de dones participants Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuació Promoure l’increment del nombre de dones com a caps d’explotació 3.1.4 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Percentatge d’explotacions agràries amb dones com a cap de l’explotació Direcció General de Desenvolupament Rural Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 11
 • 14. Actuacions 2013 Actuació Promoure l’increment del nombre d’explotacions agràries 3.1.5 prioritàries (EAP) on la dona és la titular Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Percentatge d’explotacions agràries prioritàries (EAP) on la dona és la titular Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Agroemprèn 3.1.6 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades que formen part d’aquest projecte Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors/es menors de 40 3.1.7 anys Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre d’ajuts a dones menors de 40 anys Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació 3.1.8 Ajuts a plans de modernització de les explotacions agràries Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre d’ajuts a la modernització destinats a dones Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació 3.1.9 Ajuts per a serveis d’assessorament Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut als serveis d’assessorament Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajuts agroambientals Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 12
 • 15. Actuacions 2013 3.1.10 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut a l’agricultura ecològica Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajuts d’indemnització compensatòria per desenvolupar l’activitat 3.1.11 agroalimentària en zones amb handicaps naturals Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut d’indemnització compensatòria Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajut a la creació i el desenvolupament de microempreses en zona 3.1.12 Leader Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut a microempreses Direcció General de Desenvolupament Rural Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 13
 • 16. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 3.2. Promoure la participació de la dona en la diversificació de les activitats econòmiques de l’entorn rural i marítim Actuació Ajut a la diversificació de l’activitat agrària en zona Leader 3.2.1 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut a la diversificació Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajut a la millora de processos de transformació i comercialització 3.2.2 dels productes agraris en zona Leader Tipologia d’actuació Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Indicadors Nombre de dones beneficiades per l’ajut a processos de transformació i comercialització Unitat coordinadora Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajut al foment d’activitats turístiques en zona Leader 3.2.3 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut al foment d’activitats turístiques Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Realització d’una diagnosi sobre el rol de la dona en el sector 3.2.4 marítim a fi de determinar i fomentar la seva presència en els diferents subsectors Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Realització de la diagnosi Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuació Promoure les activitats de les dones en el sector marítim 3.2.5 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, avaluació i seguiment Nombre de dones que s’incorporen a la pesca-turisme i al turisme pesquer i aqüícola Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 14
 • 17. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 3.3. Impulsar el rol de la dona en l’entorn rural i marítim en el comerç de proximitat Actuació Promoure el comerç de proximitat mitjançant l’aprovació del decret 3.3.1 de venda de proximitat i l’anàlisi de l’acolliment desagregada per gènere Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de dones donades d’alta a la DUN en comerç de proximitat Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuació Incrementar la formació en distribució de productes de km 0 i/o 3.3.2 internacionalització Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Formativa i de recerca Percentatge de dones en els cursos Nombre de tallers realitzats Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 15
 • 18. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 3.4. Fomentar l’ocupació de les dones de l’entorn rural i marítim, especialment en el sector agrari Actuació Elaborar l’informe sobre l’impacte de les actuacions d’Odisseu 3.4.1 2013 que desenvolupen els GAL on les dades estiguin desagregades per gènere Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Realització de l’informe Direcció General de Desenvolupament Rural – ARCA – Grups d’Acció Local Actuació Impulsar estudis sobre les possibilitats d’ocupació de les dones 3.4.2 del món rural. Dones de muntanya: serveis d’atenció a les persones grans a les comarques del Pirineu lleidatà Tipologia d’actuació Formativa i de recerca Indicadors Realització de l’estudi Unitat coordinadora Fundació del Món Rural Actuació Participar com a ponents en jornades de difusió sobre dones rurals 3.4.3 en matèria d’ocupació i empresa rural Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de ponències exposades Fundació del Món Rural Actuació Promoure noves activitats professionals entre les dones que 3.4.4 disposen de títol d’esbarjo Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre d’assistentes a les activitats Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 16
 • 19. Actuacions 2013 Objectiu estratègic 4. Participació Objectiu operatiu 4.1. Dinamitzar el teixit associatiu femení del món rural i marítim, i potenciar-ne la presència i participació en tots els àmbits Facilitar espais de trobada de les dones relacionades amb Actuació activitats marítimes que a la llarga permeti l’empoderament 4.1.1 col·lectiu que doni lloc a l’associacionisme Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre d’actuacions (espais de trobada, xerrades, etc.) Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 17
 • 20. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 4.2. Incrementar la participació de les dones en els òrgans de decisió de l’entorn rural i marítim en l’àmbit sindical, professional, cooperatiu i polític Estudiar mesures de priorització en l’atorgament de l’ajut al Pla de Actuació concentració de cooperatives agràries per a aquelles cooperatives 4.2.1 que tinguin paritat de gènere en el seu Consell rector Tipologia d’actuació Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Indicadors Implementació de mesures de priorització Nombre de cooperatives prioritzades per tenir paritat de gènere en el Consell rector Unitat coordinadora Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Analitzar des de la perspectiva de gènere l’assistència a taules Actuació sectorials i taula agrària, fer difusió dels resultats i estudiar 4.2.2 possibles mesures que afavoreixin la paritat Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Percentatge de dones presents en les taules sectorials i taula agrària Direcció General d'Agricultura i Ramaderia Actuació Modificar la composició de la Comissió Catalana de la Marca de 4.2.3 Qualitat Alimentària amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Assoliment de la paritat en la CCMQ (sí, no) Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuació Analitzar des de la perspectiva de gènere la composició dels Grups 4.2.4 d’Acció Local (GAL) Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Percentatge de dones en els òrgans de decisió dels GAL Direcció General de Desenvolupament Rural Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 18
 • 21. Actuacions 2013 Actuació Valorar la paritat de gènere en els jurats encarregats de decidir 4.2.5 l’atorgament de premis i mencions del DAAM Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Percentatge de jurats de premis constituïts amb paritat Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Incrementar la presència de les dones en els òrgans de decisió en Actuació què intervingui el DAAM en l’àmbit del Medi Natural a partir del 4.2.6 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora resultat de l’anàlisi que es realitzi Coordinació, seguiment i avaluació Percentatge de dones en òrgans decisoris o representatius en l’àmbit del Medi Natural Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 19
 • 22. Actuacions 2013 Annex. Quadre-resum del nombre d’actuacions per tipus Nombre Objectiu Objectiu operatiu estratègic d’actuacions per objectiu operatiu 1.1 Garantir l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la formació de qualitat, informació i difondre els recursos i serveis existents 2.2 Visibilització i reconeixement 2.3 2.4 2.5 Emprenedoria, 3.1 activitat 3 econòmica i lideratge 3.2 3.3 3.4 4.1 4 per objectiu estratègic 1 Transversalitat 2.1 2 d’actuacions 4 1.2 1 Implementar la transversalitat de gènere en les polítiques del sector agrari i marítim de l’administració de la Generalitat Nombre Participació 4.2 Fomentar la millora del reconeixement i valoració social i econòmica de les dones de l’entorn rural i marítim Incrementar la titularitat compartida a les explotacions agràries, pesqueres i aqüícoles de dones Visibilitzar les dones de l’entorn rural i marítim en el llenguatge i les imatges publicitàries Avançar en el coneixement de les situacions que condicionen la qualitat de vida de les dones de l’entorn rural i marítim Garantir l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la informació, difusió de recursos i serveis existents Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials per part de dones emprenedores Promoure la participació de la dona en la diversificació de les activitats econòmiques de l’entorn rural i marítim Impulsar el rol de la dona en l’entorn rural i marítim en el comerç de proximitat Fomentar l’ocupació de les dones de l’entorn rural i marítim, especialment en el sector agrari Dinamitzar el teixit associatiu femení del món rural i marítim, potenciant la seva presència i participació en tots els àmbits Incrementar la participació de les dones en els òrgans de decisió de l’entorn rural i marítim en l’àmbit sindical, professional, cooperatiu i polític Total Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 5 6 1 4 17 4 2 12 5 23 2 4 1 7 6 52 20
 • 23. Annex 2. Llista d’entitats i organismes participants en la Jornada de Treball del 16 de juny de 2012 • ADEDE Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l'Ebre • ADESCO Associació per a la Cooperació i el Desenvolupament de la Dona • AGE Associació Gironina d’Empresàries (Girona) • AGE Associació Gironina d’Empresàries (Solsona) • Assemblea Territorial de Dones de Girona • Assemblea Territorial de Dones de la Catalunya Central • Assemblea Territorial de Dones de l’Alt Pirineu i l’Aran • Assemblea Territorial de Dones de Lleida • Assemblea Territorial de Dones de Tarragona • Assemblea Territorial de Dones de les Terres de l'Ebre • Associació de Dones CERESCAT • Associació de Dones de Campdevànol - El Roser • Associació de Dones de la Garrotxa. Alba (Olot) • Associació de Dones de la Garrotxa. Alba (Tarragona) • Associació de Dones Mont Rural Cerdà • Associació de Dones Navegants Tanit • Associació de Famílies i Dones del Medi Rural AFAMMER Barcelona • Associació de Famílies i Dones del Medi Rural AFAMMER Lleida • Associació Femenina del Medi Rural AMFAR Catalunya • CEDRICAT Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya • Dones de la Unió de Pagesos de Catalunya • Dones per al Desenvolupament Social, Rural i Cultural del Berguedà • Federació d’Associacions de Dones de les Garrigues • Federació d’Associacions de Dones del Pla d'Urgell. Consell de Dones del Pla d'Urgell • Federació d'Associacions i Grups de Dones del Maresme • Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya • Federació de Dones de l’Alt Camp (Valls) • Federació de Dones del Baix Camp (Reus) • Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat • Federació de Grup de Dones del Tarragonès • Fundació Internacional de la Dona Emprenedora - FIDEM • Fundació Maria Aurèlia Capmany • Gremi de Peixaters de Catalunya • JARC Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 21