SlideShare a Scribd company logo
Anexa
1
la
Ordinul
M.E.C.I.
nr.
5132/10.09.2009
privind
activitaNile
specifice
funcNiei
de
diriginte


Prevederi
metodologice
privind
organizarea
si
desfasurarea
activitaNilor
specifice
funcNiei
de
diriginte


Cap.1
DispoziNii
generale


Art.1.
(1)
Coordonarea
activitaNilor
clasei
de
elevi
se
realizeaza
de
catre
un
diriginte,
numit
de
directorul
unitaNii
de
învaNamânt,
dintre
cadrele
didactice
de
predare
si
de
instruire
practica,
care
predau
la
clasa
respectiva.


(2)
Directorul
unitaNii
de
învaNamânt
numeste
diriginNii,
respectând
principiul
continuitaNii
si
al
performanNei,
dupa
consultarea
cu
sefii
catedrelor/ai
comisiilor
metodice,
cu
seful
comisiei
diriginNilor/coordonatorul
pentru
proiecte
si
programe
educative
scolare
si
extrascolare.
Art.2.
(1)
FuncNia
de
diriginte
devine
obligatorie
pentru
personalul
didactic
învestit
de
director
cu
aceasta
responsabilitate.


(2)
ActivitaNile
specifice
funcNiei
de
diriginte
sunt
prevazute
într-o
anexa
la
fisa
postului
cadrului
didactic
de
predare
si
de
instruire
practica
investit
cu
aceasta
responsabilitate.
(3)
Pentru
activitaNile
educative,
dirigintele
se
afla
în
subordinea
directa
a
directorului
sau
a
directorului
adjunct
care
raspunde
de
activitatea
educativa
scolara
si
extrascolara
din
unitatea
de
învaNamânt.
Cap.2
ConNinutul
activitaNilor
specifice
funcNiei
de
diriginte


Art.3.
(1)
Dirigintele
desfasoara
activitaNi
de
suport
educaNional,
consiliere
si
orientare
profesionala
pentru
elevii
clasei
pe
care
o
coordoneaza.


(2)
ActivitaNile
cuprind
teme
stabilite
de
catre
diriginte
pe
baza
programelor
scolare
pentru
aria
curriculara
„Consiliere
si
orientare„
în
vigoare
si
în
concordanNa
cu
specificul
vârstei
si
cu
interesele/solicitarile
elevilor.
Totodata,
activitaNile
cuprind
si
teme
privind
educaNia
rutiera,
educaNia
si
pregatirea
antiinfracNionala
a
elevilor,
protecNia
civila,
educaNia
antiseismica,
antidrog,
împotriva
traficului
de
persoane
etc.,
în
conformitate
cu
prevederile
Anexa
1
la
Ordinul
M.E.C.I.
nr.
5132/10.09.2009
privind
activitaNile
specifice
funcNiei
de
diriginte


actelor
normative
si
ale
strategiilor
naNionale,
precum
si
în
baza
parteneriatelor
stabilite
de
Ministerul
EducaNiei,
Cercetarii
si
Inovarii
în
colaborare
cu
alte
ministere,
instituNii
si
organizaNii.


(3)
Dirigintele
desfasoara
si
activitaNi
educative
extrascolare,
activitaNi
pe
care
le
stabileste
dupa
consultarea
elevilor
si
în
concordanNa
cu
specificul
vârstei
si
nevoilor
identificate
pentru
colectivul
respectiv
de
elevi.
(4)
Pentru
a
se
asigura
o
comunicare
constanta,
prompta
si
eficienta
cu
parinNii,
dirigintele
realizeaza
activitaNi
de
suport
educaNional
si
consiliere
pentru
parinNi.
Art.4.
Dirigintele
are
urmatoarele
atribuNii:


(1)
organizeaza
si
coordoneaza:
a)
activitatea
colectivului
de
elevi;
b)
activitatea
consiliului
clasei;
c)
sedinNele
cu
parinNii,
semestrial
si
ori
de
câte
ori
este
cazul;
d)
acNiuni
de
orientara
scolara
si
profesionala
pentru
elevii
clasei;
e)
activitaNi
educative
si
de
consiliere;
f)
activitaNi
extracurriculare,
în
scoala
si
în
afara
acesteia;
(2)
monitorizeaza:
a)
situaNia
la
învaNatura
a
elevilor;
b)
frecvenNa
elevilor;
c)
participarea
si
rezultatele
elevilor
la
concursurile
si
competiNiile
scolare;
d)
comportamentul
elevilor
în
timpul
activitaNilor
scolare
si
extrascolare;
e)
participarea
elevilor
la
programe
si
proiecte,
precum
si
implicarea
acestora
în
activitaNi
de
voluntariat;
f)
nivelul
de
satisfacNie
a
elevilor
si
a
parinNilor
acestora
în
legatura
cu
calitatea
actului
instructiv
educativ;
(3)
colaboreaza:
a)
cu
profesorii
clasei
si
coordonatorul
pentru
proiecte
si
programe
educative
scolare
si
extrascolare,
pentru
informare
privind
activitatea
elevilor,
pentru
soluNionarea
unor
situaNii
specifice
activitaNilor
scolare
si
pentru
toate
aspectele
care
vizeaza
procesul
instructiv-educativ,
care-i
implica
pe
elevi;
Anexa
1
la
Ordinul
M.E.C.I.
nr.
5132/10.09.2009
privind
activitaNile
specifice
funcNiei
de
diriginte


b)
cu
consilierul
scolar,
în
activitaNi
de
consiliere
si
orientare
a
elevilor
clasei;
c)
cu
conducerea
scolii,
pentru
organizarea
unor
activitaNi
ale
colectivului
de
elevi,
pentru
iniNierea
unor
proiecte
educaNionale
cu
elevii,
pentru
rezolvarea
unor
probleme
administrative
referitoare
la
întreNinerea
si
dotarea
salii
de
clasa,
inclusiv
în
scopul
pastrarii
bazei
materiale,
pentru
soluNionarea
unor
probleme/situaNii
deosebite,
aparute
în
legatura
cu
colectivul
de
elevi;
d)
cu
parinNii
si
comitetul
de
parinNi
al
clasei
pentru
toate
aspectele
care
vizeaza
activitatea
elevilor
si
evenimentele
importante
în
care
acestia
sunt
implicaNi
si
cu
alNi
parteneri
implicaNi
în
activitatea
educativa
scolara
si
extrascolara;
e)
cu
compartimentul
secretariat,
pentru
întocmirea
documentelor
scolare
si
a
actelor
de
studii
ale
elevilor
clasei;
f)
cu
persoana
desemnata
de
conducerea
unitaNii
de
învaNamânt
pentru
gestionarea
bazei
de
date,
în
vederea
completarii
si
actualizarii
datelor
referitoare
la
elevii
clasei;


(4)
informeaza:
a)
elevii
si
parinNii
acestora
despre
prevederile
Regulamentului
de
organizare
si
funcNionare
a
unitaNilor
de
învaNamânt
preuniversitar
si
ale
regulamentului
intern
al
scolii;
b)
elevii
si
parinNii
acestora
cu
privire
la
reglementarile
referitoare
la
examene/testari
naNionale
si
cu
privire
la
alte
documente
care
reglementeaza
activitatea
si
parcursul
scolar
al
elevilor;
c)
parinNii
despre
situaNia
scolara,
despre
comportamentul
elevilor,
despre
frecvenNa
acestora
la
ore.
Informarea
se
realizeaza
în
cadrul
întâlnirilor
cu
parinNii,
în
ora
destinata
acestui
scop,
la
sfârsitul
fiecarui
semestru
si
an
scolar,
precum
si
ori
de
câte
ori
este
nevoie;
d)
familiile
elevilor,
în
scris,
în
legatura
cu
situaNiile
de
corigenNa,
sancNionarile
disciplinare,
neîncheierea
situaNiei
scolare
sau
repetenNie;
(5)
alte
atribuNii
stabilite
de
catre
conducerea
unitaNii
de
învaNamânt,
în
conformitate
cu
reglementarile
în
vigoare
sau
cu
fisa
postului.
Art.5.
ResponsabilitaNile
dirigintelui:


(1)
raspunde
de
pastrarea
bunurilor
cu
care
este
dotata
sala
de
clasa,
alaturi
de
elevi,
parinNi,
consiliul
clasei;
(2)
completeaza
catalogul
clasei
cu
datele
personale
ale
elevilor;
Anexa
1
la
Ordinul
M.E.C.I.
nr.
5132/10.09.2009
privind
activitaNile
specifice
funcNiei
de
diriginte


(3)
motiveaza
absenNele
elevilor,
în
conformitate
cu
procedurile
stabilite
de
Regulamentul
de
organizare
si
funcNionare
a
unitaNilor
de
învaNamânt
preuniversitar;
(4)
stabileste,
împreuna
cu
consiliul
clasei
si
cu
consiliul
profesoral,
dupa
caz,
nota
la
purtare
a
fiecarui
elev,
în
conformitate
cu
reglementarile
Regulamentului
de
organizare
si
funcNionare
a
unitaNilor
de
învaNamânt
preuniversitar;
(5)
aplica,
daca
este
cazul,
sancNiuni
elevilor
în
conformitate
cu
Regulamentul
de
organizare
si
funcNionare
a
unitaNilor
de
învaNamânt
preuniversitar
si
regulamentul
intern
al
scolii;
(6)
încheie
situaNia
scolara
a
fiecarui
elev
la
sfârsit
de
semestru
si
de
an
scolar
si
o
consemneaza
în
catalog
si
în
carnetele
de
elev;
(7)
realizeaza
ierarhizarea
elevilor
la
sfârsit
de
an
scolar
pe
baza
rezultatelor
obNinute
de
catre
acestia
la
învaNatura
si
purtare;
(8)
propune
consiliului
de
administraNie
acordarea
de
alocaNii
si
burse
pentru
elevi,
în
conformitate
cu
prevederile
legale;
(9)
întocmeste,
semestrial
si
anual,
si
prezinta
consiliului
profesoral,
spre
validare,
un
raport
scris
asupra
situaNiei
scolare
si
comportamentale
a
elevilor;
(10)
completeaza
toate
documentele
specifice
colectivului
de
elevi
pe
care-l
coordoneaza;
(11)
elaboreaza
portofoliul
dirigintelui.
Cap.3
Desfasurarea
activitaNilor
specifice
funcNiei
de
diriginte


Art.6.
(1)
ActivitaNile
de
suport
educaNional,
consiliere
si
orientare
profesionala


pentru
elevii
clasei
pe
care
o
coordoneaza,
sunt
desfasurate
de
diriginte,
în
funcNie
de


prevederile
planurilor-cadru,
astfel:


a)
în
cadrul
orei
de
orientare
si
consiliere,
daca
aceasta
este
prevazuta
în
planul
„
cadru;


b)
în
afara
orelor
de
curs,
în
situaNia
în
care
în
planul-cadru
nu
este
prevazuta
ora
de
orientare
si
consiliere.
În
aceasta
situaNie,
dirigintele
stabileste,
consultând
colectivul
de
elevi,
un
interval
orar
în
care
acesta
va
fi
la
dispoziNie
elevilor,
pentru
desfasurarea
activitaNilor
de
suport
educaNional,
consiliere
si
orientare
profesionala,
într-un
spaNiu
prestabilit
si
destinat
acestei
activitaNi.
Intervalul
orar
este
anunNat
elevilor,
parinNilor
si
celorlalte
cadre
didactice.
Planificarea
orei
destinate
acestor
activitaNi
se
realizeaza
cu
Anexa
1
la
Ordinul
M.E.C.I.
nr.
5132/10.09.2009
privind
activitaNile
specifice
funcNiei
de
diriginte


aprobarea
directorului
unitaNii
de
învaNamânt,
iar
ora
respectiva
se
consemneaza
în
condica
de
prezenNa
a
cadrelor
didactice.


(2)
Planificarea
activitaNilor
dirigintelui
se
realizeaza
de
catre
acesta
semestrial
si
anual
si
se
avizeaza
de
catre
directorul
adjunct
sau
directorul
unitaNii
de
învaNamânt.
(3)
Planificarea
activitaNilor
extrascolare
va
conNine
minimum
o
activitate
pe
luna,
activitate
care
va
fi
consemnata
în
condica
de
prezenNa
a
cadrelor
didactice.
(4)
Planificarea
activitaNilor
dirigintelui
va
conNine
o
ora
pe
saptamâna
în
care
dirigintele
va
fi
la
dispoziNia
parinNilor,
pentru
desfasurarea
activitaNilor
de
suport
educaNional
si
consiliere
pentru
parinNi,
iar
ora
respectiva
se
consemneaza
în
condica
de
prezenNa
a
cadrelor
didactice.
Intervalul
orar
în
care
se
desfasoara
aceste
activitaNi
va
fi
aprobat
de
directorul
unitaNii
de
învaNamânt
si
va
fi
anunNat
parinNilor,
elevilor
si
cadrelor
didactice.
În
cadrul
acestei
ore,
se
desfasoara
sedinNele
semestriale/ocazionale
cu
parinNii,
precum
si
întâlniri
individuale
ale
dirigintelui
cu
parinNii.
La
aceste
întâlniri,
la
solicitarea
parintelui
si/sau
a
dirigintelui,
poate
participa
si
elevul.
Cap.4
DispoziNii
finale


Art.7.
ActivitaNile
specifice
funcNiei
de
diriginte
sunt
salarizate
conform
prevederilor


legale.


Art.8.
Precizarile
referitoare
la
activitaNile
specifice
funcNiei
de
diriginte
sunt
valabile


si
pentru
activitaNile
corespunzatoare
ale
învaNatoarei/învaNatorului/educatoarei.
Activitatea dirigintelui final

More Related Content

Featured

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 

Featured (20)

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 

Activitatea dirigintelui final