SlideShare a Scribd company logo
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
2016
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες www.diathesis.gr
Τηλ: 2112214416, Φαξ: 2103001394, info@diathesis.gr
χεις μια καινοτόμα ιδέα που πιστεύεις ότι μπορεί να μετατραπεί σε
επιχείρηματικό εγχείρημα; Ή έχεις γνώση & εμπειρία από νέες τεχνολογίες &
εφαρμογές πάνω σε αναπτυσσόμενους τομείς της οκονομίας; Τότε ίσως
μπορείς να επιδοτηθείς μέχρι & με 60.000 € για διάφορες κατηγορίες
δαπανών σε ποσοστό 100 % !
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της Αίτησής σου. Αυτή γίνεται ηλεκτρονικά το
αργότερο μέχρι 27-04-2016. Πριν όμως προχωρήσουμε, δες τις παρακάτω επισημάνσεις
που προκρίνουμε ως τις πιο σπουδαίες, μεταξύ πλήθους άλλων παραμέτρων.
 Έχεις διαθέσιμα χρήματα για να γίνει τουλάχιστον το 30 % των δαπανών; Ή
τουλάχιστον μπορεί να ληφθεί εγγυητική επιστολή τραπέζης για λήψη
προκαταβολής έως 40 % του προϋπολογισμού;
 Θα αγοραστεί εξοπλισμός με τα χρήματα της ενίσχυσης; Αν ναι, τότε έχεις
υποχρέωση να διατηρήσεις την επιχείρηση τουλάχιστον για 3 έτη μετά τη λήψη
της ενίσχυσης, άλλως θα ανακτηθεί από το Κράτος.
 Υπάρχει κάποιο τεκμηριωμένο στοιχείο καινοτομίας του σχεδίου σου (πχ.
τίτλος βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε διαγωνισμό start-ups ή σε
θερμοκοιτίδες, κα); Αν ναι, είναι πολύ θετικό στην αξιολόγηση, καθώς
μοριοδοτείται αυτοτελώς.
 Θα γίνει πρόσληψη ανέργου; Επιδοτούνται όλες οι σχετικές δαπάνες (μισθοί,
ασφάλιση) μέχρι 24.000 €. Τί προσόντα (δεξιότητες, προϋπηρεσία) θα έχει
αυτός/αυτή;
ια την εκπόνηση του επιχειρηματικού Σχεδίου με βάση τα υποκριτήρια
επιλεξιμότητας & την ορθότητα των στοιχείων αυτών, απαιτούμε να μας
αποστείλεις τα παρακάτω δικαιολογητικά. Επιπλέον, θέλουμε ένα ελεύθερο
κείμενο στο οποίο θα περιγράφεις:
- πούθα είναιη έδρα της επιχείρησής σου& τί μορφής (Ατομική, ΙΚΕ,
ΕΠΕ, κλπ). Είναι ιδιόκτητος ο χώρος;
- τα αντικείμενα της εργασίας σου
- εκτιμώμενο τζίρο & προσδοκώμενα έσοδα
- ό,τιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεις ότιπρέπεινα μάθουν οιαξιολογητές
του επιχειρηματικούσου σχεδίου
- το κυριότερο, υπάρχεικάποια προεργασία που να τεκμαίρει το
στοιχείο καινοτομίας του εγχειρήματός σου (πχ:δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας, διάκριση σε διαγωνισμούς Καινοτομίας, φιλοξενία σε
τεχνολογικά πάρκα, κα)
Έ
Γ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
2016
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες www.diathesis.gr
Τηλ: 2112214416, Φαξ: 2103001394, info@diathesis.gr
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των
δικαιούχου/ων της ∆ράσης
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- ΑΝΕΡΓΟΙ
 ∆ελτίο ανεργίας ΟΑΕ∆ του/των δικαιούχου/ων της ∆ράσης ή βεβαίωση
ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα δικαιολογητικά
αυτά θα πρέπει να στοιχειοθετείται το χρονικό διάστημα ανεργίας για τις
περιπτώσεις που ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων
 Αντίγραφο του εντύπου Ε1-∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήματος &
Εκκαθαριστικό του φορολογικού έτους 2015 που έχει υποβληθεί για τον
δικαιούχο ή βεβαίωση από την αρμόδια ∆ΟΥ ότι δεν έχει υποχρέωση
υποβολής φορολογικής δήλωσης. Εφόσον ο δικαιούχος είχε/έχει υποχρέωση
υποβολής δήλωσης στο εξωτερικό να προσκομίζεται το αντίστοιχο έγγραφο
για το 2015
 Πτυχία & άλλες δεξιότητες του επιχειρηματία ή & των εργαζομένων, εάν έχουν
βρεθεί εκ των προτέρων
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
 Αντίγραφο του εντύπου Ε1-∆ήλωση Φορολογία Εισοδήματος & Εκκαθαριστικό
του φορολογικού έτους 2015 και Ε3–Έντυπο Κατάστασης οικονομικών
στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει υποβληθεί για
τον/τους δικαιούχο/ους. Εφόσον ο δικαιούχος είχε/έχει υποχρέωση υποβολής
δήλωσης στο εξωτερικό να προσκομίζεται το αντίστοιχο έγγραφο για το 2015
 Βεβαίωση έναρξης εργασιών, καθώς και βεβαίωση τυχόν μεταβολής εργασιών
για το σύνολο των μεταβολών της επιχείρησης από τη ∆.Ο.Υ.
 Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα
προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/
μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, για το σύνολο των
επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την
επιχείρηση που υπέβαλλε το επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση στο
παρόν πρόγραμμα

More Related Content

Similar to A4neofyhs

Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016
Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016
Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016
Syros Koskovolis
 
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Ypsilantis Tzouros
 
Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις - Σύνοψη
Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις - ΣύνοψηΝέες Τουριστικές Επιχειρήσεις - Σύνοψη
Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις - Σύνοψη
Win to Win - Business Consultants
 
Vant Investment Consulting - Spyros Chavantas (Havantas)
Vant Investment Consulting - Spyros Chavantas (Havantas)Vant Investment Consulting - Spyros Chavantas (Havantas)
Ψηφιακό Βήμα - Σύνοψη - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις
Ψηφιακό Βήμα - Σύνοψη - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσειςΨηφιακό Βήμα - Σύνοψη - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις
Ψηφιακό Βήμα - Σύνοψη - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις
Win to Win - Business Consultants
 
DISRUPT FACTory: Dr. Celia Hadjichristodoulou, General Manager, GrantXpert Co...
DISRUPT FACTory: Dr. Celia Hadjichristodoulou, General Manager, GrantXpert Co...DISRUPT FACTory: Dr. Celia Hadjichristodoulou, General Manager, GrantXpert Co...
DISRUPT FACTory: Dr. Celia Hadjichristodoulou, General Manager, GrantXpert Co...
ID-GC
 
Presentation - 9th Panhellenic Conference "Aluminium"
Presentation - 9th Panhellenic Conference "Aluminium"Presentation - 9th Panhellenic Conference "Aluminium"
Presentation - 9th Panhellenic Conference "Aluminium"
Win to Win - Business Consultants
 
webinar espa 2014-2020
webinar espa 2014-2020webinar espa 2014-2020
webinar espa 2014-2020
Agrosimvoulos
 
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές ΕπιχειρήσεωνStartup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
DIT Alumni Club
 
Espa news 1 120216
Espa news 1 120216Espa news 1 120216
Espa news 1 120216
BIZPLAN4U Greece
 
Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR]
Openminds  NSRF - SMEs program executive summary [GR]Openminds  NSRF - SMEs program executive summary [GR]
Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR]
Yiannis Kanavas
 
επιχειρηματικοσχολειοIgn
επιχειρηματικοσχολειοIgnεπιχειρηματικοσχολειοIgn
επιχειρηματικοσχολειοIgn
ignatiadis
 
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Polidoros Stellatos
 
2o MedTech Conference, Ιωάννης Καραφύλλης
2o MedTech Conference, Ιωάννης Καραφύλλης2o MedTech Conference, Ιωάννης Καραφύλλης
2o MedTech Conference, Ιωάννης Καραφύλλης
Starttech Ventures
 
Activity Based Costing Seminar Athens 031013
Activity Based Costing Seminar Athens 031013Activity Based Costing Seminar Athens 031013
Activity Based Costing Seminar Athens 031013
Yiannis Charalambous
 
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο ΑιγαίοAegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο
Yannis Charalabidis
 
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
EOMMEX
 
Online PPC διαφήμιση μέσω advertorial στο περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Online PPC διαφήμιση μέσω advertorial στο περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗOnline PPC διαφήμιση μέσω advertorial στο περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Online PPC διαφήμιση μέσω advertorial στο περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Stella Mikraki
 
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
Lefteris Barbatsalos
 
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
Lefteris Barbatsalos
 

Similar to A4neofyhs (20)

Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016
Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016
Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016
 
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
 
Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις - Σύνοψη
Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις - ΣύνοψηΝέες Τουριστικές Επιχειρήσεις - Σύνοψη
Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις - Σύνοψη
 
Vant Investment Consulting - Spyros Chavantas (Havantas)
Vant Investment Consulting - Spyros Chavantas (Havantas)Vant Investment Consulting - Spyros Chavantas (Havantas)
Vant Investment Consulting - Spyros Chavantas (Havantas)
 
Ψηφιακό Βήμα - Σύνοψη - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις
Ψηφιακό Βήμα - Σύνοψη - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσειςΨηφιακό Βήμα - Σύνοψη - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις
Ψηφιακό Βήμα - Σύνοψη - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις
 
DISRUPT FACTory: Dr. Celia Hadjichristodoulou, General Manager, GrantXpert Co...
DISRUPT FACTory: Dr. Celia Hadjichristodoulou, General Manager, GrantXpert Co...DISRUPT FACTory: Dr. Celia Hadjichristodoulou, General Manager, GrantXpert Co...
DISRUPT FACTory: Dr. Celia Hadjichristodoulou, General Manager, GrantXpert Co...
 
Presentation - 9th Panhellenic Conference "Aluminium"
Presentation - 9th Panhellenic Conference "Aluminium"Presentation - 9th Panhellenic Conference "Aluminium"
Presentation - 9th Panhellenic Conference "Aluminium"
 
webinar espa 2014-2020
webinar espa 2014-2020webinar espa 2014-2020
webinar espa 2014-2020
 
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές ΕπιχειρήσεωνStartup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
 
Espa news 1 120216
Espa news 1 120216Espa news 1 120216
Espa news 1 120216
 
Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR]
Openminds  NSRF - SMEs program executive summary [GR]Openminds  NSRF - SMEs program executive summary [GR]
Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR]
 
επιχειρηματικοσχολειοIgn
επιχειρηματικοσχολειοIgnεπιχειρηματικοσχολειοIgn
επιχειρηματικοσχολειοIgn
 
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
2o MedTech Conference, Ιωάννης Καραφύλλης
2o MedTech Conference, Ιωάννης Καραφύλλης2o MedTech Conference, Ιωάννης Καραφύλλης
2o MedTech Conference, Ιωάννης Καραφύλλης
 
Activity Based Costing Seminar Athens 031013
Activity Based Costing Seminar Athens 031013Activity Based Costing Seminar Athens 031013
Activity Based Costing Seminar Athens 031013
 
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο ΑιγαίοAegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο
 
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
 
Online PPC διαφήμιση μέσω advertorial στο περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Online PPC διαφήμιση μέσω advertorial στο περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗOnline PPC διαφήμιση μέσω advertorial στο περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Online PPC διαφήμιση μέσω advertorial στο περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
 
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
 
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
 

More from diathesis

remvi_poihth-2022.pdf
remvi_poihth-2022.pdfremvi_poihth-2022.pdf
remvi_poihth-2022.pdf
diathesis
 
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdfETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
diathesis
 
Didwflex 1st
Didwflex 1stDidwflex 1st
Didwflex 1st
diathesis
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
diathesis
 
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
diathesis
 
Δικαιολογητικά για υποβολή ΜΜΕ 2016
Δικαιολογητικά για υποβολή ΜΜΕ 2016Δικαιολογητικά για υποβολή ΜΜΕ 2016
Δικαιολογητικά για υποβολή ΜΜΕ 2016
diathesis
 
League West Attica - Πάσχα 2016
League West Attica - Πάσχα 2016League West Attica - Πάσχα 2016
League West Attica - Πάσχα 2016
diathesis
 
Afisa2015christmas
Afisa2015christmasAfisa2015christmas
Afisa2015christmas
diathesis
 
Diathesis sport days
Diathesis sport daysDiathesis sport days
Diathesis sport days
diathesis
 

More from diathesis (9)

remvi_poihth-2022.pdf
remvi_poihth-2022.pdfremvi_poihth-2022.pdf
remvi_poihth-2022.pdf
 
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdfETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
 
Didwflex 1st
Didwflex 1stDidwflex 1st
Didwflex 1st
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
 
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
 
Δικαιολογητικά για υποβολή ΜΜΕ 2016
Δικαιολογητικά για υποβολή ΜΜΕ 2016Δικαιολογητικά για υποβολή ΜΜΕ 2016
Δικαιολογητικά για υποβολή ΜΜΕ 2016
 
League West Attica - Πάσχα 2016
League West Attica - Πάσχα 2016League West Attica - Πάσχα 2016
League West Attica - Πάσχα 2016
 
Afisa2015christmas
Afisa2015christmasAfisa2015christmas
Afisa2015christmas
 
Diathesis sport days
Diathesis sport daysDiathesis sport days
Diathesis sport days
 

A4neofyhs

  • 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2016 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες www.diathesis.gr Τηλ: 2112214416, Φαξ: 2103001394, info@diathesis.gr χεις μια καινοτόμα ιδέα που πιστεύεις ότι μπορεί να μετατραπεί σε επιχείρηματικό εγχείρημα; Ή έχεις γνώση & εμπειρία από νέες τεχνολογίες & εφαρμογές πάνω σε αναπτυσσόμενους τομείς της οκονομίας; Τότε ίσως μπορείς να επιδοτηθείς μέχρι & με 60.000 € για διάφορες κατηγορίες δαπανών σε ποσοστό 100 % ! Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της Αίτησής σου. Αυτή γίνεται ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 27-04-2016. Πριν όμως προχωρήσουμε, δες τις παρακάτω επισημάνσεις που προκρίνουμε ως τις πιο σπουδαίες, μεταξύ πλήθους άλλων παραμέτρων.  Έχεις διαθέσιμα χρήματα για να γίνει τουλάχιστον το 30 % των δαπανών; Ή τουλάχιστον μπορεί να ληφθεί εγγυητική επιστολή τραπέζης για λήψη προκαταβολής έως 40 % του προϋπολογισμού;  Θα αγοραστεί εξοπλισμός με τα χρήματα της ενίσχυσης; Αν ναι, τότε έχεις υποχρέωση να διατηρήσεις την επιχείρηση τουλάχιστον για 3 έτη μετά τη λήψη της ενίσχυσης, άλλως θα ανακτηθεί από το Κράτος.  Υπάρχει κάποιο τεκμηριωμένο στοιχείο καινοτομίας του σχεδίου σου (πχ. τίτλος βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε διαγωνισμό start-ups ή σε θερμοκοιτίδες, κα); Αν ναι, είναι πολύ θετικό στην αξιολόγηση, καθώς μοριοδοτείται αυτοτελώς.  Θα γίνει πρόσληψη ανέργου; Επιδοτούνται όλες οι σχετικές δαπάνες (μισθοί, ασφάλιση) μέχρι 24.000 €. Τί προσόντα (δεξιότητες, προϋπηρεσία) θα έχει αυτός/αυτή; ια την εκπόνηση του επιχειρηματικού Σχεδίου με βάση τα υποκριτήρια επιλεξιμότητας & την ορθότητα των στοιχείων αυτών, απαιτούμε να μας αποστείλεις τα παρακάτω δικαιολογητικά. Επιπλέον, θέλουμε ένα ελεύθερο κείμενο στο οποίο θα περιγράφεις: - πούθα είναιη έδρα της επιχείρησής σου& τί μορφής (Ατομική, ΙΚΕ, ΕΠΕ, κλπ). Είναι ιδιόκτητος ο χώρος; - τα αντικείμενα της εργασίας σου - εκτιμώμενο τζίρο & προσδοκώμενα έσοδα - ό,τιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεις ότιπρέπεινα μάθουν οιαξιολογητές του επιχειρηματικούσου σχεδίου - το κυριότερο, υπάρχεικάποια προεργασία που να τεκμαίρει το στοιχείο καινοτομίας του εγχειρήματός σου (πχ:δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, διάκριση σε διαγωνισμούς Καινοτομίας, φιλοξενία σε τεχνολογικά πάρκα, κα) Έ Γ
  • 2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2016 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες www.diathesis.gr Τηλ: 2112214416, Φαξ: 2103001394, info@diathesis.gr ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των δικαιούχου/ων της ∆ράσης  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- ΑΝΕΡΓΟΙ  ∆ελτίο ανεργίας ΟΑΕ∆ του/των δικαιούχου/ων της ∆ράσης ή βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να στοιχειοθετείται το χρονικό διάστημα ανεργίας για τις περιπτώσεις που ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων  Αντίγραφο του εντύπου Ε1-∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήματος & Εκκαθαριστικό του φορολογικού έτους 2015 που έχει υποβληθεί για τον δικαιούχο ή βεβαίωση από την αρμόδια ∆ΟΥ ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Εφόσον ο δικαιούχος είχε/έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο εξωτερικό να προσκομίζεται το αντίστοιχο έγγραφο για το 2015  Πτυχία & άλλες δεξιότητες του επιχειρηματία ή & των εργαζομένων, εάν έχουν βρεθεί εκ των προτέρων ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  Αντίγραφο του εντύπου Ε1-∆ήλωση Φορολογία Εισοδήματος & Εκκαθαριστικό του φορολογικού έτους 2015 και Ε3–Έντυπο Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει υποβληθεί για τον/τους δικαιούχο/ους. Εφόσον ο δικαιούχος είχε/έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο εξωτερικό να προσκομίζεται το αντίστοιχο έγγραφο για το 2015  Βεβαίωση έναρξης εργασιών, καθώς και βεβαίωση τυχόν μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών της επιχείρησης από τη ∆.Ο.Υ.  Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλλε το επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα