SlideShare a Scribd company logo
С.Сэргэлэнчимэг
Санаатай, зохион байгуулалттай, олон
жилийн бэхжсэн соѐл иргэншил, итгэл
үнэмшлээс үүдэлтэйгээр хувь хүн, гэр бүл,
нийгмийн тодорхой бүлэг буюу хэсэг хүмүүсийн
бие махбодь, сэтгэл санаанд цочрол гэмтэл
учруулах, амь насыг нь бүрэлгэх зэрэг нийгэм
эдийн засгийн хөгжилд асар их хохирол
дагуулдаг сөрөг зан үйлдэл
 Бие

махбодийн

 Эрх

мэдлийн

 Сэтгэлзүйн

 Айлган

 Бэлгийн

 Заналхийлэх

 Оюун

 Мөрдөн

санааны

 Эдийн

засгийн

сүрдүүлэх

мөшгөх


Бие махбодио гэмтээх



Амиа хорлох тухай бодох



Амиа хорлохоор төлөвлөх



Амиа хорлох оролдлого хийх



Амиа бүр мөсөн егүүтгэх
Хүчирхийлэл үйлдэгч, хохирогчийн
хоорондын харилцаа
I.

Гэр бүлийн болон дотны харилцаатай хүн
хоорондын хүчирхийлэл

II. Нийгмийн бүлэг, үл таних хүн хоорондын
хүчирхийлэл
Гэр бүлийн хүрээнд аль нэг этгээд
нөгөө этгээдийн эрх, эрх чөлөөг зөрчиж
гэм хор учруулсан, эсхүл учруулахаар
заналхийлсэн
эрүүгийн
хариуцлага
хүлээлгэхээргүй үйлдэл, эс үйлдэхүйг;
 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн
3-р зүйлийн 5.1.1 

Бие

мах бодын хэлбэр
Сэтгэл санааны хэлбэр
Бэлгийн хэлбэр
Эдийн засгийн хэлбэр
“Бие мах бодын хэлбэр”
Гэр бүлийн аль нэгэн этгээд нөгөө
этгээдээ өөрийн эрхшээлд байлгах,
гэр бүлийн харилцаанд давамгай
байдал тогтоох зорилгоор хүч
хэрэглэн биед нь халдахыг хэлнэ
“Сэтгэл санааны хэлбэр”
ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан этгээд
дээрх зорилгоор нөгөө этгээдээ айлган
сүрдүүлэх,
заналхийлэх,
мөрдөн
мөшгих, доромжлох, нэр төр алдар
хүндийг гутаах, ах дүү, хамт олноос нь
тусгаарлах, хүсэл зоргийнх нь эсрэг
үйлдэл хийлгэхийг албадах, тулган
шаардах зэргээр үг яриа, үйл хөдлөл өөрөө сэтгэл санааны дарамтанд
оруулсныг;
“Бэлгийн хэлбэр”
ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан
этгээд
дээрх
зорилгоор
нөгөө
этгээдийнхээ
бэлгийн
халдашгүй
байдал, бэлгийн эрх чөлөөг зөрчсөн,
хүүхдээ бэлгийн харилцаанд оруулахыг
завдсан, оруулсан, бэлгийн шинжтэй
бусад үйлдэлд уруу татсан, шаардсан
зэрэг үйлдлийг хэлнэ
“Эдийн засгийн хэлбэр ”
ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан
этгээд
дээрх
зорилгоор
нөгөө
этгээдийнхээ хөдлөх ба үл хөдлөх,
түүнчлэн мөнгөн хөрөнгө, цалин
хөлсийг эзэмших, ашиглах, захиран
зарцуулах
эрхийг
хууль
бусаар
хязгаарласныг хэлнэ
Харилцан хүндэтгэлтэй 
 Шударга хариуцлагатай

 Итгэлцэлтэй
 Халамжийн үүргийг

хамтдаа хүлээдэг
 Үүрэг хариуцлага
тэнцвэртэй, шударга

 Эдийн засгийн асуудлаа
хамтдаа шийдвэрлэдэг


Зохистой харилцаа

Хүндэтгэл, итгэлцэлгүй

Сэтгэл санааны дарамт
үүсгэгчтэй
Үүрэг хариуцлага
тэнцвэргүй, шударга бус
Эдийн засгийн тэгш бус
харилцаатай

Хүчирхийлэлийн
харилцаа
Тэсрэлт

Гэмшил

Хуримтлал

Бал сар
I.

Давтагддаг

II.

Даамжирдаг

III.

Далд явагддаг
Гэр бүлийн болон дотно харилцааны
бус үл таних, эсхүл хувь хүн, бүлэг
хүмүүс хоорондын тухайлбал; өсвөр
нас, залуучуудын, бэлгийн дарамтлал,
хүчин,
улс төр, шашны зэвсэгт
мөргөлдөөн, дайн, терроризм, арьс өнгө
хүйсийн ялгаварлал, “хүйс тэмтрэх” г.м.
өргөн хүрээний харилцааг хэлнэ
 Эцэг

эх
 Асран хамгаалагч
 Хүмүүжүүлэгчийн зүгээс

Бие мах бодын хүчирхийлэл
 Бэлгийн хүчирхийлэл
 Сэтгэл санааны дарамт
 Үл хайхрах хэлбэрүүд



Хүчин



Гэрлэгсдийн



Болзооны



Ураг төрлийн хүүхдийн



Ажлын байрны



Мөлжлөг



Хүн худалдаалах гэмт хэргийн


Хүсээгүй үед бэлгийн сэдлээ үг хэл, биеэр
болон өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн

 Хурцал



үйлдэхээс аргагүй байдалд оруулах

Тэвчишгүй орчинг бүрдүүлэх

ажил,
албан тушаал, эд материал, сэтгэл санааны болон бусад

 Айлган

сүрдүүлэх

 Тулган

шаардах
 Хүчиндэх

Хохирогчийн хүсэл зөвшөөрөлгүйгээр,
эсэргүүцэл зоригийг нь няцааж, хүч
хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх, биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулах
замаар хүчирхийлэн хурьцал үйлдэхийг;
 Хүч

хэрэглэж хурцал үйлдэх

Гэмт этгээд хохирогчийг биед
гэмтэл учруулах, зодох зэргээр түүний
эсэргүүцлийг хүчээр няцааж, хурьцал
үйлдсэн байхыг;


Биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг
далимдуулж хурцал үйлдэх
Хохирогчийн биеийн эрүүл мэнд,
санаа сэтгэлийн хувьд өөртэй нь болж
байгаа үйл явдлыг ойлгож үнэлэлт
дүгнэлт өгөх чадваргүй, эсэргүүцэл
үзүүлж чадахгүй байсан нөхцөлд түүнийг далимдуулан хурьцал үйлдэхийг;
Зорилго:
 Хохирогчийн

 Эрсдлийг
 Хянах

аюулгүй байдлыг хангах

таслан зогсоох
“Хохирогчийн алдагдсан эрхийг сэргээх
амьдралын чанарыг сайжруулах ажил
зохион байгуулж, зохицуулж, тогтвортой үр
дүнд хүргэх үйл явцыг нөхөн сэргээх
үйлчилгээ гэнэ”
”Нийгмийн ажлын үйлчилгээ” БСШУЯ,
“Бүх нийтийн боловсролыг үр дүнд түргэн хүрэх санаачлагын
түншлэл” буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр 2009 он 4-р тал

 Зорилго




нь:

Хүүхдийн аюулгүй байдал
Гэр бүлийн гишүүдийн сайн сайхныг хангах
“Хохирогчийн бие бялдар, сэтгэл
санаанд
сөргөөр
нөлөөлж,
хүний
эрх,
эрх
чөлөөг
зөрчиж,
эмзэг
байдал, эрсдэлт нөхцөлд оруулж
болзошгүй
шалтгааныг
арилгах, багасгах үйл ажиллагааг хэлнэ”
үүнд:

- хүүхэдтэй зүй бус харилцах эрсдлийн эсрэг
- нийгэм эдийн засгийн дарамт, хүндрэлтэй
гэр бүл, олон нийтэд чиглэсэн үйлчилгээ...
“Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн эсэхийг
тогтоох зорилгоор цагдаагийн байгууллагын
эрх бүхий албан тушаалтнаас Цагдаагийн
байгууллагын тухай хуулийн 24 дүгээр
зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хойшлуулшгүй
ажиллагаа явуулах”
 Эмнэлэгт

түшиглэсэн нэг цэгийн үйлчилгээ
 Нэгдүгээр үе шат: 24 – 72 цаг


Яаралтай тусламж – Илрүүлэлт – Мэдээлэл

 Хоѐрдугаар


үе шат: 3- 30 хоног

Илгээх – Эмчилгээ – Баримтжуулалт – Үйлчилгээ –
Эргэх холбоо

 Гуравдугаар


түвшин: 30 хоногоос дээш

Чадавхижуулах – Нөхөн сэргээх – Эргэх холбоо
лекц  7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт

More Related Content

What's hot

хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх ньхувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
Sosoo Byambaa
 
нийгэм бие даалт
нийгэм бие даалтнийгэм бие даалт
нийгэм бие даалт
Usukhbayar Darkhanbayar
 
Гэр бүл
Гэр бүлГэр бүл
Гэр бүл
surenee
 
эсээ бичих зөвлөмж
эсээ бичих зөвлөмжэсээ бичих зөвлөмж
эсээ бичих зөвлөмж
Азжаргал Нинжбадгар
 
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
Maa Enkh
 
Ой тогтоолт
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолт
Borte
 
МОНГОЛ-АНГЛИ БАЙМЖИЙН ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛ
МОНГОЛ-АНГЛИ БАЙМЖИЙН ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛМОНГОЛ-АНГЛИ БАЙМЖИЙН ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛ
МОНГОЛ-АНГЛИ БАЙМЖИЙН ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛ
National University Of Mongolia
 
хувь хүний соёл
хувь хүний соёлхувь хүний соёл
хувь хүний соёл
Yadmaa Vic
 
авилгалыг бууруулах аргачлалууд б.хулан
авилгалыг бууруулах аргачлалууд  б.хуланавилгалыг бууруулах аргачлалууд  б.хулан
авилгалыг бууруулах аргачлалууд б.хулан
Silkroad10
 
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтсэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
Tserendulam Gan-Erdene
 
Газар хөдлөлт
Газар хөдлөлт Газар хөдлөлт
Газар хөдлөлт
enkhee lkhagwae
 
иргэний эрх зүй №1
иргэний эрх зүй №1иргэний эрх зүй №1
иргэний эрх зүй №1
Battulga Bayrmagnai
 
эдийн засгийн онол -1
эдийн засгийн онол -1эдийн засгийн онол -1
эдийн засгийн онол -1
E-Gazarchin Online University
 
Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт
Shine Naran school
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
delgerya
 
Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхХүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
Ankhbileg Luvsan
 

What's hot (20)

эрүүгийн эрх зүй
эрүүгийн эрх зүйэрүүгийн эрх зүй
эрүүгийн эрх зүй
 
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх ньхувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
 
нийгэм бие даалт
нийгэм бие даалтнийгэм бие даалт
нийгэм бие даалт
 
Гэр бүл
Гэр бүлГэр бүл
Гэр бүл
 
амьтны ангилал
амьтны ангилаламьтны ангилал
амьтны ангилал
 
эсээ бичих зөвлөмж
эсээ бичих зөвлөмжэсээ бичих зөвлөмж
эсээ бичих зөвлөмж
 
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
 
Cult7
Cult7Cult7
Cult7
 
Ой тогтоолт
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолт
 
МОНГОЛ-АНГЛИ БАЙМЖИЙН ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛ
МОНГОЛ-АНГЛИ БАЙМЖИЙН ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛМОНГОЛ-АНГЛИ БАЙМЖИЙН ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛ
МОНГОЛ-АНГЛИ БАЙМЖИЙН ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛ
 
хувь хүний соёл
хувь хүний соёлхувь хүний соёл
хувь хүний соёл
 
авилгалыг бууруулах аргачлалууд б.хулан
авилгалыг бууруулах аргачлалууд  б.хуланавилгалыг бууруулах аргачлалууд  б.хулан
авилгалыг бууруулах аргачлалууд б.хулан
 
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтсэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
 
Газар хөдлөлт
Газар хөдлөлт Газар хөдлөлт
Газар хөдлөлт
 
Leg1
Leg1Leg1
Leg1
 
иргэний эрх зүй №1
иргэний эрх зүй №1иргэний эрх зүй №1
иргэний эрх зүй №1
 
эдийн засгийн онол -1
эдийн засгийн онол -1эдийн засгийн онол -1
эдийн засгийн онол -1
 
Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 
Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхХүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
 

Viewers also liked

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудалГэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Ankhbileg Luvsan
 
Huchirhiilliin surgalt
Huchirhiilliin surgaltHuchirhiilliin surgalt
Huchirhiilliin surgalt
nergui5555
 
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
ᠯᠣᠪᠰᠠᠡ ᠯᠦᠦ
 
хүүхэд хамгаалал
хүүхэд хамгаалалхүүхэд хамгаалал
хүүхэд хамгаалал
Umguullin Mongol Umguulugch
 
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэхүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
Battsetseg1982
 
Хүхдийн эрх
Хүхдийн эрх Хүхдийн эрх
Хүхдийн эрх
Амжилтаас Амжилт
 
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэларьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
MaRaLaa
 
хайр
хайрхайр
хайр
azora14
 
Unit 6 lesson-2
Unit 6 lesson-2Unit 6 lesson-2
Unit 6 lesson-2
Tsedo Batsukh
 
Etseg ehchuuded
Etseg ehchuudedEtseg ehchuuded
Etseg ehchuuded
dajaaaaaa
 
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нассурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
Enkhbold Myagmarsuren
 
Azi dur turh
Azi dur turhAzi dur turh
эцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамжэцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамж
azora14
 
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголтхүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
nansaaa
 
өсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэдөсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэд
Tsedo Batsukh
 
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р ангихүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
Билгүүн Хаш-Эрдэнэ
 

Viewers also liked (20)

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудалГэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
 
Huchirhiilliin surgalt
Huchirhiilliin surgaltHuchirhiilliin surgalt
Huchirhiilliin surgalt
 
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
 
хүүхэд хамгаалал
хүүхэд хамгаалалхүүхэд хамгаалал
хүүхэд хамгаалал
 
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэхүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
 
Хүхдийн эрх
Хүхдийн эрх Хүхдийн эрх
Хүхдийн эрх
 
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэларьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
 
хайр
хайрхайр
хайр
 
Unit 6 lesson-2
Unit 6 lesson-2Unit 6 lesson-2
Unit 6 lesson-2
 
Etseg ehchuuded
Etseg ehchuudedEtseg ehchuuded
Etseg ehchuuded
 
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нассурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
 
хайр
хайрхайр
хайр
 
Azi dur turh
Azi dur turhAzi dur turh
Azi dur turh
 
эцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамжэцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамж
 
K hicheel
K hicheelK hicheel
K hicheel
 
Hunii hogjil
Hunii hogjilHunii hogjil
Hunii hogjil
 
Лекц 8
Лекц 8Лекц 8
Лекц 8
 
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголтхүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
 
өсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэдөсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэд
 
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р ангихүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
 

Similar to лекц 7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт

криминологи
криминологикриминологи
криминологи
nomiobno
 
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэгХүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Ganzorig Myagmarsuren
 
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэххүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
E-Gazarchin Online University
 
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
azora14
 
Sedeb7 huch hereg gemt
Sedeb7 huch hereg gemtSedeb7 huch hereg gemt
Sedeb7 huch hereg gemt
nomiobno
 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
Ankhbileg Luvsan
 
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...
batnasanb
 
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөнХүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
Ankhbileg Luvsan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
nomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
nomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
nomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
nomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
nomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
nomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
nomiobno
 
SWON205-20160513
SWON205-20160513SWON205-20160513

Similar to лекц 7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт (20)

Khuchirhiilel hicheel
Khuchirhiilel  hicheelKhuchirhiilel  hicheel
Khuchirhiilel hicheel
 
криминологи
криминологикриминологи
криминологи
 
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэгХүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
 
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэххүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
 
cs3
cs3cs3
cs3
 
хүүхэд
хүүхэдхүүхэд
хүүхэд
 
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
 
Sedeb7 huch hereg gemt
Sedeb7 huch hereg gemtSedeb7 huch hereg gemt
Sedeb7 huch hereg gemt
 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
 
Vhh
VhhVhh
Vhh
 
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...
 
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөнХүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
SWON205-20160513
SWON205-20160513SWON205-20160513
SWON205-20160513
 

More from serkaubuns

лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
serkaubuns
 
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухайлекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
serkaubuns
 
лекц 4 цочимог цус алдал т
лекц  4 цочимог цус алдал тлекц  4 цочимог цус алдал т
лекц 4 цочимог цус алдал т
serkaubuns
 
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэллекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
serkaubuns
 
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүйлекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
serkaubuns
 

More from serkaubuns (6)

лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
 
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухайлекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
 
лекц 4 цочимог цус алдал т
лекц  4 цочимог цус алдал тлекц  4 цочимог цус алдал т
лекц 4 цочимог цус алдал т
 
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэллекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
 
Lekc 1
Lekc  1Lekc  1
Lekc 1
 
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүйлекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
 

лекц 7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт

 • 2. Санаатай, зохион байгуулалттай, олон жилийн бэхжсэн соѐл иргэншил, итгэл үнэмшлээс үүдэлтэйгээр хувь хүн, гэр бүл, нийгмийн тодорхой бүлэг буюу хэсэг хүмүүсийн бие махбодь, сэтгэл санаанд цочрол гэмтэл учруулах, амь насыг нь бүрэлгэх зэрэг нийгэм эдийн засгийн хөгжилд асар их хохирол дагуулдаг сөрөг зан үйлдэл
 • 3.  Бие махбодийн  Эрх мэдлийн  Сэтгэлзүйн  Айлган  Бэлгийн  Заналхийлэх  Оюун  Мөрдөн санааны  Эдийн засгийн сүрдүүлэх мөшгөх
 • 4.  Бие махбодио гэмтээх  Амиа хорлох тухай бодох  Амиа хорлохоор төлөвлөх  Амиа хорлох оролдлого хийх  Амиа бүр мөсөн егүүтгэх
 • 5. Хүчирхийлэл үйлдэгч, хохирогчийн хоорондын харилцаа I. Гэр бүлийн болон дотны харилцаатай хүн хоорондын хүчирхийлэл II. Нийгмийн бүлэг, үл таних хүн хоорондын хүчирхийлэл
 • 6. Гэр бүлийн хүрээнд аль нэг этгээд нөгөө этгээдийн эрх, эрх чөлөөг зөрчиж гэм хор учруулсан, эсхүл учруулахаар заналхийлсэн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй үйлдэл, эс үйлдэхүйг; Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 3-р зүйлийн 5.1.1 Бие мах бодын хэлбэр Сэтгэл санааны хэлбэр Бэлгийн хэлбэр Эдийн засгийн хэлбэр
 • 7. “Бие мах бодын хэлбэр” Гэр бүлийн аль нэгэн этгээд нөгөө этгээдээ өөрийн эрхшээлд байлгах, гэр бүлийн харилцаанд давамгай байдал тогтоох зорилгоор хүч хэрэглэн биед нь халдахыг хэлнэ
 • 8. “Сэтгэл санааны хэлбэр” ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан этгээд дээрх зорилгоор нөгөө этгээдээ айлган сүрдүүлэх, заналхийлэх, мөрдөн мөшгих, доромжлох, нэр төр алдар хүндийг гутаах, ах дүү, хамт олноос нь тусгаарлах, хүсэл зоргийнх нь эсрэг үйлдэл хийлгэхийг албадах, тулган шаардах зэргээр үг яриа, үйл хөдлөл өөрөө сэтгэл санааны дарамтанд оруулсныг;
 • 9. “Бэлгийн хэлбэр” ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан этгээд дээрх зорилгоор нөгөө этгээдийнхээ бэлгийн халдашгүй байдал, бэлгийн эрх чөлөөг зөрчсөн, хүүхдээ бэлгийн харилцаанд оруулахыг завдсан, оруулсан, бэлгийн шинжтэй бусад үйлдэлд уруу татсан, шаардсан зэрэг үйлдлийг хэлнэ
 • 10. “Эдийн засгийн хэлбэр ” ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан этгээд дээрх зорилгоор нөгөө этгээдийнхээ хөдлөх ба үл хөдлөх, түүнчлэн мөнгөн хөрөнгө, цалин хөлсийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхийг хууль бусаар хязгаарласныг хэлнэ
 • 11. Харилцан хүндэтгэлтэй   Шударга хариуцлагатай   Итгэлцэлтэй  Халамжийн үүргийг  хамтдаа хүлээдэг  Үүрэг хариуцлага тэнцвэртэй, шударга   Эдийн засгийн асуудлаа хамтдаа шийдвэрлэдэг  Зохистой харилцаа Хүндэтгэл, итгэлцэлгүй Сэтгэл санааны дарамт үүсгэгчтэй Үүрэг хариуцлага тэнцвэргүй, шударга бус Эдийн засгийн тэгш бус харилцаатай Хүчирхийлэлийн харилцаа
 • 14. Гэр бүлийн болон дотно харилцааны бус үл таних, эсхүл хувь хүн, бүлэг хүмүүс хоорондын тухайлбал; өсвөр нас, залуучуудын, бэлгийн дарамтлал, хүчин, улс төр, шашны зэвсэгт мөргөлдөөн, дайн, терроризм, арьс өнгө хүйсийн ялгаварлал, “хүйс тэмтрэх” г.м. өргөн хүрээний харилцааг хэлнэ
 • 15.  Эцэг эх  Асран хамгаалагч  Хүмүүжүүлэгчийн зүгээс Бие мах бодын хүчирхийлэл  Бэлгийн хүчирхийлэл  Сэтгэл санааны дарамт  Үл хайхрах хэлбэрүүд 
 • 16.  Хүчин  Гэрлэгсдийн  Болзооны  Ураг төрлийн хүүхдийн  Ажлын байрны  Мөлжлөг  Хүн худалдаалах гэмт хэргийн
 • 17.  Хүсээгүй үед бэлгийн сэдлээ үг хэл, биеэр болон өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн  Хурцал  үйлдэхээс аргагүй байдалд оруулах Тэвчишгүй орчинг бүрдүүлэх ажил, албан тушаал, эд материал, сэтгэл санааны болон бусад  Айлган сүрдүүлэх  Тулган шаардах
 • 18.  Хүчиндэх Хохирогчийн хүсэл зөвшөөрөлгүйгээр, эсэргүүцэл зоригийг нь няцааж, хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх, биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулах замаар хүчирхийлэн хурьцал үйлдэхийг;
 • 19.  Хүч хэрэглэж хурцал үйлдэх Гэмт этгээд хохирогчийг биед гэмтэл учруулах, зодох зэргээр түүний эсэргүүцлийг хүчээр няцааж, хурьцал үйлдсэн байхыг;
 • 20.  Биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулж хурцал үйлдэх Хохирогчийн биеийн эрүүл мэнд, санаа сэтгэлийн хувьд өөртэй нь болж байгаа үйл явдлыг ойлгож үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадваргүй, эсэргүүцэл үзүүлж чадахгүй байсан нөхцөлд түүнийг далимдуулан хурьцал үйлдэхийг;
 • 21. Зорилго:  Хохирогчийн  Эрсдлийг  Хянах аюулгүй байдлыг хангах таслан зогсоох
 • 22. “Хохирогчийн алдагдсан эрхийг сэргээх амьдралын чанарыг сайжруулах ажил зохион байгуулж, зохицуулж, тогтвортой үр дүнд хүргэх үйл явцыг нөхөн сэргээх үйлчилгээ гэнэ” ”Нийгмийн ажлын үйлчилгээ” БСШУЯ, “Бүх нийтийн боловсролыг үр дүнд түргэн хүрэх санаачлагын түншлэл” буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр 2009 он 4-р тал  Зорилго   нь: Хүүхдийн аюулгүй байдал Гэр бүлийн гишүүдийн сайн сайхныг хангах
 • 23. “Хохирогчийн бие бялдар, сэтгэл санаанд сөргөөр нөлөөлж, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж, эмзэг байдал, эрсдэлт нөхцөлд оруулж болзошгүй шалтгааныг арилгах, багасгах үйл ажиллагааг хэлнэ” үүнд: - хүүхэдтэй зүй бус харилцах эрсдлийн эсрэг - нийгэм эдийн засгийн дарамт, хүндрэлтэй гэр бүл, олон нийтэд чиглэсэн үйлчилгээ...
 • 24. “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн эсэхийг тогтоох зорилгоор цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаас Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулах”
 • 25.  Эмнэлэгт түшиглэсэн нэг цэгийн үйлчилгээ  Нэгдүгээр үе шат: 24 – 72 цаг  Яаралтай тусламж – Илрүүлэлт – Мэдээлэл  Хоѐрдугаар  үе шат: 3- 30 хоног Илгээх – Эмчилгээ – Баримтжуулалт – Үйлчилгээ – Эргэх холбоо  Гуравдугаар  түвшин: 30 хоногоос дээш Чадавхижуулах – Нөхөн сэргээх – Эргэх холбоо