SlideShare a Scribd company logo
С.Сэргэлэнчимэг
Санаатай, зохион байгуулалттай, олон
жилийн бэхжсэн соѐл иргэншил, итгэл
үнэмшлээс үүдэлтэйгээр хувь хүн, гэр бүл,
нийгмийн тодорхой бүлэг буюу хэсэг хүмүүсийн
бие махбодь, сэтгэл санаанд цочрол гэмтэл
учруулах, амь насыг нь бүрэлгэх зэрэг нийгэм
эдийн засгийн хөгжилд асар их хохирол
дагуулдаг сөрөг зан үйлдэл
 Бие

махбодийн

 Эрх

мэдлийн

 Сэтгэлзүйн

 Айлган

 Бэлгийн

 Заналхийлэх

 Оюун

 Мөрдөн

санааны

 Эдийн

засгийн

сүрдүүлэх

мөшгөх


Бие махбодио гэмтээх



Амиа хорлох тухай бодох



Амиа хорлохоор төлөвлөх



Амиа хорлох оролдлого хийх



Амиа бүр мөсөн егүүтгэх
Хүчирхийлэл үйлдэгч, хохирогчийн
хоорондын харилцаа
I.

Гэр бүлийн болон дотны харилцаатай хүн
хоорондын хүчирхийлэл

II. Нийгмийн бүлэг, үл таних хүн хоорондын
хүчирхийлэл
Гэр бүлийн хүрээнд аль нэг этгээд
нөгөө этгээдийн эрх, эрх чөлөөг зөрчиж
гэм хор учруулсан, эсхүл учруулахаар
заналхийлсэн
эрүүгийн
хариуцлага
хүлээлгэхээргүй үйлдэл, эс үйлдэхүйг;
 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн
3-р зүйлийн 5.1.1 

Бие

мах бодын хэлбэр
Сэтгэл санааны хэлбэр
Бэлгийн хэлбэр
Эдийн засгийн хэлбэр
“Бие мах бодын хэлбэр”
Гэр бүлийн аль нэгэн этгээд нөгөө
этгээдээ өөрийн эрхшээлд байлгах,
гэр бүлийн харилцаанд давамгай
байдал тогтоох зорилгоор хүч
хэрэглэн биед нь халдахыг хэлнэ
“Сэтгэл санааны хэлбэр”
ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан этгээд
дээрх зорилгоор нөгөө этгээдээ айлган
сүрдүүлэх,
заналхийлэх,
мөрдөн
мөшгих, доромжлох, нэр төр алдар
хүндийг гутаах, ах дүү, хамт олноос нь
тусгаарлах, хүсэл зоргийнх нь эсрэг
үйлдэл хийлгэхийг албадах, тулган
шаардах зэргээр үг яриа, үйл хөдлөл өөрөө сэтгэл санааны дарамтанд
оруулсныг;
“Бэлгийн хэлбэр”
ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан
этгээд
дээрх
зорилгоор
нөгөө
этгээдийнхээ
бэлгийн
халдашгүй
байдал, бэлгийн эрх чөлөөг зөрчсөн,
хүүхдээ бэлгийн харилцаанд оруулахыг
завдсан, оруулсан, бэлгийн шинжтэй
бусад үйлдэлд уруу татсан, шаардсан
зэрэг үйлдлийг хэлнэ
“Эдийн засгийн хэлбэр ”
ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан
этгээд
дээрх
зорилгоор
нөгөө
этгээдийнхээ хөдлөх ба үл хөдлөх,
түүнчлэн мөнгөн хөрөнгө, цалин
хөлсийг эзэмших, ашиглах, захиран
зарцуулах
эрхийг
хууль
бусаар
хязгаарласныг хэлнэ
Харилцан хүндэтгэлтэй 
 Шударга хариуцлагатай

 Итгэлцэлтэй
 Халамжийн үүргийг

хамтдаа хүлээдэг
 Үүрэг хариуцлага
тэнцвэртэй, шударга

 Эдийн засгийн асуудлаа
хамтдаа шийдвэрлэдэг


Зохистой харилцаа

Хүндэтгэл, итгэлцэлгүй

Сэтгэл санааны дарамт
үүсгэгчтэй
Үүрэг хариуцлага
тэнцвэргүй, шударга бус
Эдийн засгийн тэгш бус
харилцаатай

Хүчирхийлэлийн
харилцаа
Тэсрэлт

Гэмшил

Хуримтлал

Бал сар
I.

Давтагддаг

II.

Даамжирдаг

III.

Далд явагддаг
Гэр бүлийн болон дотно харилцааны
бус үл таних, эсхүл хувь хүн, бүлэг
хүмүүс хоорондын тухайлбал; өсвөр
нас, залуучуудын, бэлгийн дарамтлал,
хүчин,
улс төр, шашны зэвсэгт
мөргөлдөөн, дайн, терроризм, арьс өнгө
хүйсийн ялгаварлал, “хүйс тэмтрэх” г.м.
өргөн хүрээний харилцааг хэлнэ
 Эцэг

эх
 Асран хамгаалагч
 Хүмүүжүүлэгчийн зүгээс

Бие мах бодын хүчирхийлэл
 Бэлгийн хүчирхийлэл
 Сэтгэл санааны дарамт
 Үл хайхрах хэлбэрүүд



Хүчин



Гэрлэгсдийн



Болзооны



Ураг төрлийн хүүхдийн



Ажлын байрны



Мөлжлөг



Хүн худалдаалах гэмт хэргийн


Хүсээгүй үед бэлгийн сэдлээ үг хэл, биеэр
болон өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн

 Хурцал



үйлдэхээс аргагүй байдалд оруулах

Тэвчишгүй орчинг бүрдүүлэх

ажил,
албан тушаал, эд материал, сэтгэл санааны болон бусад

 Айлган

сүрдүүлэх

 Тулган

шаардах
 Хүчиндэх

Хохирогчийн хүсэл зөвшөөрөлгүйгээр,
эсэргүүцэл зоригийг нь няцааж, хүч
хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх, биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулах
замаар хүчирхийлэн хурьцал үйлдэхийг;
 Хүч

хэрэглэж хурцал үйлдэх

Гэмт этгээд хохирогчийг биед
гэмтэл учруулах, зодох зэргээр түүний
эсэргүүцлийг хүчээр няцааж, хурьцал
үйлдсэн байхыг;


Биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг
далимдуулж хурцал үйлдэх
Хохирогчийн биеийн эрүүл мэнд,
санаа сэтгэлийн хувьд өөртэй нь болж
байгаа үйл явдлыг ойлгож үнэлэлт
дүгнэлт өгөх чадваргүй, эсэргүүцэл
үзүүлж чадахгүй байсан нөхцөлд түүнийг далимдуулан хурьцал үйлдэхийг;
Зорилго:
 Хохирогчийн

 Эрсдлийг
 Хянах

аюулгүй байдлыг хангах

таслан зогсоох
“Хохирогчийн алдагдсан эрхийг сэргээх
амьдралын чанарыг сайжруулах ажил
зохион байгуулж, зохицуулж, тогтвортой үр
дүнд хүргэх үйл явцыг нөхөн сэргээх
үйлчилгээ гэнэ”
”Нийгмийн ажлын үйлчилгээ” БСШУЯ,
“Бүх нийтийн боловсролыг үр дүнд түргэн хүрэх санаачлагын
түншлэл” буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр 2009 он 4-р тал

 Зорилго




нь:

Хүүхдийн аюулгүй байдал
Гэр бүлийн гишүүдийн сайн сайхныг хангах
“Хохирогчийн бие бялдар, сэтгэл
санаанд
сөргөөр
нөлөөлж,
хүний
эрх,
эрх
чөлөөг
зөрчиж,
эмзэг
байдал, эрсдэлт нөхцөлд оруулж
болзошгүй
шалтгааныг
арилгах, багасгах үйл ажиллагааг хэлнэ”
үүнд:

- хүүхэдтэй зүй бус харилцах эрсдлийн эсрэг
- нийгэм эдийн засгийн дарамт, хүндрэлтэй
гэр бүл, олон нийтэд чиглэсэн үйлчилгээ...
“Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн эсэхийг
тогтоох зорилгоор цагдаагийн байгууллагын
эрх бүхий албан тушаалтнаас Цагдаагийн
байгууллагын тухай хуулийн 24 дүгээр
зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хойшлуулшгүй
ажиллагаа явуулах”
 Эмнэлэгт

түшиглэсэн нэг цэгийн үйлчилгээ
 Нэгдүгээр үе шат: 24 – 72 цаг


Яаралтай тусламж – Илрүүлэлт – Мэдээлэл

 Хоѐрдугаар


үе шат: 3- 30 хоног

Илгээх – Эмчилгээ – Баримтжуулалт – Үйлчилгээ –
Эргэх холбоо

 Гуравдугаар


түвшин: 30 хоногоос дээш

Чадавхижуулах – Нөхөн сэргээх – Эргэх холбоо
лекц  7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт

More Related Content

What's hot

Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Batbaatar Everlastinghero
 
хог хаягдэлын менежмент
хог хаягдэлын менежментхог хаягдэлын менежмент
хог хаягдэлын менежмент
Tuul Tula
 
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрурлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрzayaha
 
монголын нууц товчоо
монголын нууц товчоомонголын нууц товчоо
монголын нууц товчоо
Shine Naran school
 
хүүхэд хамгаалал
хүүхэд хамгаалалхүүхэд хамгаалал
хүүхэд хамгаалал
Umguullin Mongol Umguulugch
 
хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3tsewegmed
 
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилтОхидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
Мэндбаяр Мөнхдөл
 
Гэсэр 3,4 дүгээр бүлэг
Гэсэр 3,4 дүгээр бүлэгГэсэр 3,4 дүгээр бүлэг
Гэсэр 3,4 дүгээр бүлэг
Enerel Gantumur
 
эдийн засгийн онол -1
эдийн засгийн онол -1эдийн засгийн онол -1
эдийн засгийн онол -1
E-Gazarchin Online University
 
монгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлахмонгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлахNyamzaya Gerelzaya
 
өсвөр насны онцлог
өсвөр насны онцлогөсвөр насны онцлог
өсвөр насны онцлог
mngntsetseg_bsndorj2014
 
ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/
ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/
ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/
Umguullin Mongol Umguulugch
 
Тууль
Тууль Тууль
сургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэChimeg Tsetseg
 

What's hot (20)

Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
 
хог хаягдэлын менежмент
хог хаягдэлын менежментхог хаягдэлын менежмент
хог хаягдэлын менежмент
 
темперамент
темпераменттемперамент
темперамент
 
лекц
лекцлекц
лекц
 
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрурлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
 
монголын нууц товчоо
монголын нууц товчоомонголын нууц товчоо
монголын нууц товчоо
 
хүүхэд хамгаалал
хүүхэд хамгаалалхүүхэд хамгаалал
хүүхэд хамгаалал
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар гэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
 
хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3
 
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилтОхидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
 
8. ж.нэр бүтэх арга
8. ж.нэр бүтэх арга 8. ж.нэр бүтэх арга
8. ж.нэр бүтэх арга
 
Гэсэр 3,4 дүгээр бүлэг
Гэсэр 3,4 дүгээр бүлэгГэсэр 3,4 дүгээр бүлэг
Гэсэр 3,4 дүгээр бүлэг
 
эдийн засгийн онол -1
эдийн засгийн онол -1эдийн засгийн онол -1
эдийн засгийн онол -1
 
монгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлахмонгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлах
 
үзүүлэн
үзүүлэнүзүүлэн
үзүүлэн
 
өсвөр насны онцлог
өсвөр насны онцлогөсвөр насны онцлог
өсвөр насны онцлог
 
Лекц 7
Лекц 7Лекц 7
Лекц 7
 
ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/
ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/
ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/
 
Тууль
Тууль Тууль
Тууль
 
сургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэ
 

Viewers also liked

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудалГэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Ankhbileg Luvsan
 
Huchirhiilliin surgalt
Huchirhiilliin surgaltHuchirhiilliin surgalt
Huchirhiilliin surgaltnergui5555
 
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
ᠯᠣᠪᠰᠠᠡ ᠯᠦᠦ
 
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэхүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэBattsetseg1982
 
Хүхдийн эрх
Хүхдийн эрх Хүхдийн эрх
Хүхдийн эрх
Амжилтаас Амжилт
 
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэларьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
MaRaLaa
 
хайр
хайрхайр
хайрazora14
 
Unit 6 lesson-2
Unit 6 lesson-2Unit 6 lesson-2
Unit 6 lesson-2
Tsedo Batsukh
 
Etseg ehchuuded
Etseg ehchuudedEtseg ehchuuded
Etseg ehchuudeddajaaaaaa
 
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нассурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 насEnkhbold Myagmarsuren
 
Azi dur turh
Azi dur turhAzi dur turh
эцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамжэцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамжazora14
 
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголтхүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголтnansaaa
 
өсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэдөсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэдTsedo Batsukh
 
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р ангихүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р ангиБилгүүн Хаш-Эрдэнэ
 
ялгаварлан гадуурхалт
ялгаварлан гадуурхалтялгаварлан гадуурхалт
ялгаварлан гадуурхалт
khashkhorol mashbat
 

Viewers also liked (20)

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудалГэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
 
Huchirhiilliin surgalt
Huchirhiilliin surgaltHuchirhiilliin surgalt
Huchirhiilliin surgalt
 
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
 
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэхүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
 
Хүхдийн эрх
Хүхдийн эрх Хүхдийн эрх
Хүхдийн эрх
 
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэларьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
 
хайр
хайрхайр
хайр
 
Unit 6 lesson-2
Unit 6 lesson-2Unit 6 lesson-2
Unit 6 lesson-2
 
Etseg ehchuuded
Etseg ehchuudedEtseg ehchuuded
Etseg ehchuuded
 
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нассурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
 
хайр
хайрхайр
хайр
 
Azi dur turh
Azi dur turhAzi dur turh
Azi dur turh
 
эцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамжэцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамж
 
K hicheel
K hicheelK hicheel
K hicheel
 
Hunii hogjil
Hunii hogjilHunii hogjil
Hunii hogjil
 
Лекц 8
Лекц 8Лекц 8
Лекц 8
 
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголтхүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
 
өсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэдөсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэд
 
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р ангихүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
 
ялгаварлан гадуурхалт
ялгаварлан гадуурхалтялгаварлан гадуурхалт
ялгаварлан гадуурхалт
 

Similar to лекц 7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт

криминологи
криминологикриминологи
криминологиnomiobno
 
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэгХүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Ganzorig Myagmarsuren
 
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэххүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
E-Gazarchin Online University
 
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,azora14
 
Sedeb7 huch hereg gemt
Sedeb7 huch hereg gemtSedeb7 huch hereg gemt
Sedeb7 huch hereg gemtnomiobno
 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
Ankhbileg Luvsan
 
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...batnasanb
 
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөнХүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
Ankhbileg Luvsan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaannomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaannomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaannomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaannomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaannomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaannomiobno
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaannomiobno
 
SWON205-20160513
SWON205-20160513SWON205-20160513

Similar to лекц 7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт (20)

Khuchirhiilel hicheel
Khuchirhiilel  hicheelKhuchirhiilel  hicheel
Khuchirhiilel hicheel
 
криминологи
криминологикриминологи
криминологи
 
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэгХүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
 
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэххүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлийг илрүүлэх ба мэдээлэх
 
cs3
cs3cs3
cs3
 
хүүхэд
хүүхэдхүүхэд
хүүхэд
 
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
 
Sedeb7 huch hereg gemt
Sedeb7 huch hereg gemtSedeb7 huch hereg gemt
Sedeb7 huch hereg gemt
 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг боловсронгуй болгож, түүнээс урьдчилан...
 
Vhh
VhhVhh
Vhh
 
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...
Т.Хулан - БУРХАН БАГШИЙН СУРГААЛ ДАХ ХҮМҮҮС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМ...
 
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөнХүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
Хүчирхийллийг үл тэвчих нь бидний соёл мөн
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
Sedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaanSedeb 3 shaltgaan
Sedeb 3 shaltgaan
 
SWON205-20160513
SWON205-20160513SWON205-20160513
SWON205-20160513
 

More from serkaubuns

лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012serkaubuns
 
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухайлекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухайserkaubuns
 
лекц 4 цочимог цус алдал т
лекц  4 цочимог цус алдал тлекц  4 цочимог цус алдал т
лекц 4 цочимог цус алдал тserkaubuns
 
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэллекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэлserkaubuns
 
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүйлекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүйserkaubuns
 

More from serkaubuns (6)

лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
 
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухайлекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
 
лекц 4 цочимог цус алдал т
лекц  4 цочимог цус алдал тлекц  4 цочимог цус алдал т
лекц 4 цочимог цус алдал т
 
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэллекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
 
Lekc 1
Lekc  1Lekc  1
Lekc 1
 
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүйлекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
 

лекц 7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт

 • 2. Санаатай, зохион байгуулалттай, олон жилийн бэхжсэн соѐл иргэншил, итгэл үнэмшлээс үүдэлтэйгээр хувь хүн, гэр бүл, нийгмийн тодорхой бүлэг буюу хэсэг хүмүүсийн бие махбодь, сэтгэл санаанд цочрол гэмтэл учруулах, амь насыг нь бүрэлгэх зэрэг нийгэм эдийн засгийн хөгжилд асар их хохирол дагуулдаг сөрөг зан үйлдэл
 • 3.  Бие махбодийн  Эрх мэдлийн  Сэтгэлзүйн  Айлган  Бэлгийн  Заналхийлэх  Оюун  Мөрдөн санааны  Эдийн засгийн сүрдүүлэх мөшгөх
 • 4.  Бие махбодио гэмтээх  Амиа хорлох тухай бодох  Амиа хорлохоор төлөвлөх  Амиа хорлох оролдлого хийх  Амиа бүр мөсөн егүүтгэх
 • 5. Хүчирхийлэл үйлдэгч, хохирогчийн хоорондын харилцаа I. Гэр бүлийн болон дотны харилцаатай хүн хоорондын хүчирхийлэл II. Нийгмийн бүлэг, үл таних хүн хоорондын хүчирхийлэл
 • 6. Гэр бүлийн хүрээнд аль нэг этгээд нөгөө этгээдийн эрх, эрх чөлөөг зөрчиж гэм хор учруулсан, эсхүл учруулахаар заналхийлсэн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй үйлдэл, эс үйлдэхүйг; Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 3-р зүйлийн 5.1.1 Бие мах бодын хэлбэр Сэтгэл санааны хэлбэр Бэлгийн хэлбэр Эдийн засгийн хэлбэр
 • 7. “Бие мах бодын хэлбэр” Гэр бүлийн аль нэгэн этгээд нөгөө этгээдээ өөрийн эрхшээлд байлгах, гэр бүлийн харилцаанд давамгай байдал тогтоох зорилгоор хүч хэрэглэн биед нь халдахыг хэлнэ
 • 8. “Сэтгэл санааны хэлбэр” ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан этгээд дээрх зорилгоор нөгөө этгээдээ айлган сүрдүүлэх, заналхийлэх, мөрдөн мөшгих, доромжлох, нэр төр алдар хүндийг гутаах, ах дүү, хамт олноос нь тусгаарлах, хүсэл зоргийнх нь эсрэг үйлдэл хийлгэхийг албадах, тулган шаардах зэргээр үг яриа, үйл хөдлөл өөрөө сэтгэл санааны дарамтанд оруулсныг;
 • 9. “Бэлгийн хэлбэр” ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан этгээд дээрх зорилгоор нөгөө этгээдийнхээ бэлгийн халдашгүй байдал, бэлгийн эрх чөлөөг зөрчсөн, хүүхдээ бэлгийн харилцаанд оруулахыг завдсан, оруулсан, бэлгийн шинжтэй бусад үйлдэлд уруу татсан, шаардсан зэрэг үйлдлийг хэлнэ
 • 10. “Эдийн засгийн хэлбэр ” ГБХТТХ-ийн 3-р зүйлд заасан этгээд дээрх зорилгоор нөгөө этгээдийнхээ хөдлөх ба үл хөдлөх, түүнчлэн мөнгөн хөрөнгө, цалин хөлсийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхийг хууль бусаар хязгаарласныг хэлнэ
 • 11. Харилцан хүндэтгэлтэй   Шударга хариуцлагатай   Итгэлцэлтэй  Халамжийн үүргийг  хамтдаа хүлээдэг  Үүрэг хариуцлага тэнцвэртэй, шударга   Эдийн засгийн асуудлаа хамтдаа шийдвэрлэдэг  Зохистой харилцаа Хүндэтгэл, итгэлцэлгүй Сэтгэл санааны дарамт үүсгэгчтэй Үүрэг хариуцлага тэнцвэргүй, шударга бус Эдийн засгийн тэгш бус харилцаатай Хүчирхийлэлийн харилцаа
 • 14. Гэр бүлийн болон дотно харилцааны бус үл таних, эсхүл хувь хүн, бүлэг хүмүүс хоорондын тухайлбал; өсвөр нас, залуучуудын, бэлгийн дарамтлал, хүчин, улс төр, шашны зэвсэгт мөргөлдөөн, дайн, терроризм, арьс өнгө хүйсийн ялгаварлал, “хүйс тэмтрэх” г.м. өргөн хүрээний харилцааг хэлнэ
 • 15.  Эцэг эх  Асран хамгаалагч  Хүмүүжүүлэгчийн зүгээс Бие мах бодын хүчирхийлэл  Бэлгийн хүчирхийлэл  Сэтгэл санааны дарамт  Үл хайхрах хэлбэрүүд 
 • 16.  Хүчин  Гэрлэгсдийн  Болзооны  Ураг төрлийн хүүхдийн  Ажлын байрны  Мөлжлөг  Хүн худалдаалах гэмт хэргийн
 • 17.  Хүсээгүй үед бэлгийн сэдлээ үг хэл, биеэр болон өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн  Хурцал  үйлдэхээс аргагүй байдалд оруулах Тэвчишгүй орчинг бүрдүүлэх ажил, албан тушаал, эд материал, сэтгэл санааны болон бусад  Айлган сүрдүүлэх  Тулган шаардах
 • 18.  Хүчиндэх Хохирогчийн хүсэл зөвшөөрөлгүйгээр, эсэргүүцэл зоригийг нь няцааж, хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх, биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулах замаар хүчирхийлэн хурьцал үйлдэхийг;
 • 19.  Хүч хэрэглэж хурцал үйлдэх Гэмт этгээд хохирогчийг биед гэмтэл учруулах, зодох зэргээр түүний эсэргүүцлийг хүчээр няцааж, хурьцал үйлдсэн байхыг;
 • 20.  Биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулж хурцал үйлдэх Хохирогчийн биеийн эрүүл мэнд, санаа сэтгэлийн хувьд өөртэй нь болж байгаа үйл явдлыг ойлгож үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадваргүй, эсэргүүцэл үзүүлж чадахгүй байсан нөхцөлд түүнийг далимдуулан хурьцал үйлдэхийг;
 • 21. Зорилго:  Хохирогчийн  Эрсдлийг  Хянах аюулгүй байдлыг хангах таслан зогсоох
 • 22. “Хохирогчийн алдагдсан эрхийг сэргээх амьдралын чанарыг сайжруулах ажил зохион байгуулж, зохицуулж, тогтвортой үр дүнд хүргэх үйл явцыг нөхөн сэргээх үйлчилгээ гэнэ” ”Нийгмийн ажлын үйлчилгээ” БСШУЯ, “Бүх нийтийн боловсролыг үр дүнд түргэн хүрэх санаачлагын түншлэл” буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр 2009 он 4-р тал  Зорилго   нь: Хүүхдийн аюулгүй байдал Гэр бүлийн гишүүдийн сайн сайхныг хангах
 • 23. “Хохирогчийн бие бялдар, сэтгэл санаанд сөргөөр нөлөөлж, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж, эмзэг байдал, эрсдэлт нөхцөлд оруулж болзошгүй шалтгааныг арилгах, багасгах үйл ажиллагааг хэлнэ” үүнд: - хүүхэдтэй зүй бус харилцах эрсдлийн эсрэг - нийгэм эдийн засгийн дарамт, хүндрэлтэй гэр бүл, олон нийтэд чиглэсэн үйлчилгээ...
 • 24. “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн эсэхийг тогтоох зорилгоор цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаас Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулах”
 • 25.  Эмнэлэгт түшиглэсэн нэг цэгийн үйлчилгээ  Нэгдүгээр үе шат: 24 – 72 цаг  Яаралтай тусламж – Илрүүлэлт – Мэдээлэл  Хоѐрдугаар  үе шат: 3- 30 хоног Илгээх – Эмчилгээ – Баримтжуулалт – Үйлчилгээ – Эргэх холбоо  Гуравдугаар  түвшин: 30 хоногоос дээш Чадавхижуулах – Нөхөн сэргээх – Эргэх холбоо