SlideShare a Scribd company logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
KapanışBilgi Alanı
İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Proje Takımını
Oluşturma
İnsan Kaynakları
Yönetimi Planlama
Proje Takımını
Geliştirme
Proje Takımını
Yönetme
Hazırlayan: Beka Cotur
• Proje takımını organize etme, yönetme ve yönlendirme süreçleridir
• Takım üyelerinin erken katılımının yararları:
• Planlama sürecinde deneyimlerini katma
• Projeye bağlılıklarını artırma
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetimi planı
• Aktivite kaynak
gereksinimleri
• Çevresel İşletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• Organizasyon tablosu ve
pozisyon tanımları
• Organizasyonel teori
• Ilişki ağı kurma
• İnsan kaynakları planı
İnsan Kaynakları
Yönetimi Planlama
İnsan Kaynakları
Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi Planlama: Proje rollerinin, sorumluluklarının,
gerekli becerilerin, raporlama ilişkilerinin ve personel yönetim planının
belirlenmesi sürecidir
Hazırlayan: Beka Cotur
• Organizasyon tablosu ve pozisyon tanımları
• Her iş paketinin belirsizliğe yer vermeyen bir sahibi bulunur
• Takım üyeleri rol ve sorumluluklarını tam olarak bilir
• Hiyerarşik
• Matris (RACI Matrisi, Sorumluluk Atama Matrisi vs..)
• Yazılı metin
İnsan Kaynakları
Yönetimi
İnsan Kaynakları
Yönetimi Planlama
Araçlar
Aktivite Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 4
Aaaaaa R R C I
Bbbbb R A I
Ccccc R A C I
Hazırlayan: Beka Cotur
RACI Matrisi: R, A, C, I kısaltmalarının ifade ettiği roller;
• Responsible (İşi yapan): İşi yapan ve görevi tamamlamada aktif bireydir.
Uygulamayı gerçekleştirmeden sorumludur. Bazı durumlarda sorumluluk
paylaşılabilir. Sorumluluk derecesi A tarafından belirlenir.
• Accountable (Asıl Sorumlu): Faaliyet veya kararın sonuçlarından sorumlu
olan bireydir. Kişinin onay ve veto yetkisi vardır. Göreve sadece bir A
atanabilir.
• Consulted (Danışılan): Nihai kararlar ve görevlerde danışılan kişidir .
• Informed (Bilgilendirilen): Bir karar veya eylem sonrası haberdar olma
ihtiyacı olan bireydir.
İnsan Kaynakları
Yönetimi
İnsan Kaynakları
Yönetimi Planlama
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• İnsan Kaynakları Planı
1. Roller ve sorumluluklar
• Rol
• Yetki
• Sorumluluk
• Yeterlik
2. Proje Organizasyon Tablosu
3. Personel Yönetim Planı
• Personel işe alma
• Kaynak takvimleri
• Kaynak ayrılma planı
• Eğitim ihtiyaçları
• Takdir ve ödüller
• Uygunluk, güvenlik
• Kaynak Histogramı
Belli bir zaman süresinde kullanılan
kaynak sayısını gösteren bar tablosu
İnsan Kaynakları
Yönetimi
İnsan Kaynakları
Yönetimi Planlama
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Cotur
Girdiler Araçlar Çıktılar
• İnsan kaynakları yönetimi
planı
• Çevresel İşletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• Önceden atama
• Pazarlık
• İşe alma
• Sanal takımlar
• Çok kriterli karar analizi
• Proje kaynak atamaları
• Kaynak takvimleri
• Proje yönetim planı
güncellemeleri
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Proje Takımını
Oluşturma
İnsan Kaynakları
Yönetimi
• Proje Takımını Oluşturma: proje görevlendirmelerini yapabilmek amacıyla
insan kaynaklarının müsaitliğini tasdik etme ve takımı oluşturma sürecidir
Hazırlayan: Beka Cotur
• Önceden atama: Proje başlamadan atanan kaynaklar
• Pazarlık: Organizasyonun içinden veya dış kaynak, tedarikçi, sözleşme
ile alınacak kaynaklar için görüşme yapılması
• Sanal takımlar: Yüzyüze görüşmeye vakti olmayan takımlar için
• Çok kriterli karar analizi:
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Oluşturma
Kullanılabilirlik
Maliyet
Deneyim
Kabiliyet
Bilgi
Beceriler
Tutum
Uluslararası faktörler
Hazırlayan: Beka Cotur
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje kaynak atamaları
• İnsan kaynakları yönetimi
planı
• Kaynak takvimi
• Kişilerarası iletişim
• Eğitim
• Takım kurma aktiviteleri
• Temel Kurallar
• Eş yerleştirme
• Takdir ve ödüller
• Takım performans
değerlendirmeleri
• Çevresel İşletme faktörleri
güncellemeleri
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Proje Takımını
Geliştirme
İnsan Kaynakları
Yönetimi
• Proje Takımını Geliştirme: proje performansını artırmak amacıyla, proje
takımının yetkinliklerini geliştirme, takım etkileşimini artırma, proje ortamını
geliştirme sürecidir
Hazırlayan: Beka Cotur
• Eğitim: resmi (sınıf, çevrimiçi) veya gayri resmi (iş başı eğitimi,
danışmanlık, koçluk)
• Temel Kurallar: takımlar tarafından kabul edilebilir davranışları ve
beklentileri belirleyen kurallardır
• Eş yerleştirme: aktif takım üyelerini aynı lokasyonda yerleştirmedir.
Geçici süreyle iletişimi geliştirmek ve topluluk hissi yaratmak için
olabilir
• Takdir ve ödüller: Birey tarafından değer görüyor, tatminkar
bulunuyorsa etkindir
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Geliştirme
Hazırlayan: Beka Cotur
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Geliştirme
Takım kurma
aktiviteleri:
Hazırlayan: Beka Cotur
Motivasyon Teorisi – Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Geliştirme
Hazırlayan: Beka Cotur
Mc Gregor’un X ve Y Teorisi
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Geliştirme
İç
Güdümlü
Dış
Güdümlü
Hazırlayan: Beka Cotur
David McClelland’ın Teorisi
İnsanlar aşağıdaki 3 ihtiyaçtan biri ile motive olur
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Geliştirme
Başarma ihtiyacı: Başarma ihtiyacı kuvvetli olan bir birey kendisine ulaşılması güç ve
çalışma gerektiren anlamlı amaçlar seçecek, bunları gerçekleştirmek
için gerekli yetenek ve bilgiyi elde edecek ve bunları kullanacak
davranışı gösterecektir.
İlişki kurma ihtiyacı: Başkaları ile ilişki kurma, gruba girme ve sosyal ilişkiler geliştirmeyi ifade
etmektedir. Bu ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi kişiler arası ilişkiler kurma ve
geliştirmeye önem verecektir.
Güç kazanma ihtiyacı: Bu tür bir ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi güç ve otorite kaynaklarını
genişletme, başkalarını etkisi altında tutma ve gücünü koruma
davranışlarını gösterecektir.
Hazırlayan: Beka Cotur
Herzberg’in Teorisi
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Geliştirme
Varlığı bireyi
güdüler,
Yokluğu doyum
üzerinde etki
yaratmaz
Varlığı
güdüleme
üzerinde bir
etki yaratmaz,
Yokluğu
doyumsuzluk
yaratır
Hazırlayan: Beka Cotur
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje kaynak atamaları
• İnsan kaynakları yönetimi planı
• Takım performans
değerlendirmeleri
• Performans raporları
• Sorun kaydı
• Organizasyonel süreç varlıkları
• Gözlem ve görüşme
• Proje performans
değerlendirmeleri
• Çatışma yönetimi
• Kişilerarası iletişim
• Değişiklik istekleri
• Çevresel İşletme faktörleri
güncellemeleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları güncellemeleri
• Proje yönetim dokümanı
güncellemeleri
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Proje Takımını
Yönetme
İnsan Kaynakları
Yönetimi
• Proje Takımını Yönetme: projenin performansını artırmak için takım üyelerinin
performansını takip etme, geri dönüş sağlama, sorunları çözme, ve değişiklikleri
yönetme sürecidir
Hazırlayan: Beka Cotur
Çatışma Yönetimi
• Çatışmalar yararlı olabilir – gelişme için fırsat yaratabilir
• Çatışmalar organizasyonel etkileşimlerin önlenemez sonuçlarıdır
• Çatışmalar aşağıdaki nedenlerden kaynaklanır:
• Takvim
• Proje öncelikleri
• Kaynaklar
• Teknik fikirler
• Çatışmaların en fazla karşılaşılan konusu takvimdir, kişisel farklılıklar
değildir
• Çatışma en iyi, çatışmaya karışan taraflar tarafından çözülür
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Yönetme
Hazırlayan: Beka Cotur
Çatışma Çözme Yöntemleri
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Yönetme
Yüzleşme ve Problem
Çözme
Çatışmaya, alternatifleri
inceleyerek çözülmesi
gereken problem olarak
bakmak
Açık diyaloğu ve ver-al
tavrını gerektirir
Yetki Kullanma
Birinin görüşünü
diğerlerinin üzerinde
görmektir
Kazan-Kaybet çözümdür
Ortaklaştırma
Birçok görüş açısını bir
araya getirir.
Bağlılık ve uzlaşma sağlar
Çekilme / Kaçınma
Fiili veya potansiyel çatışma
durumundan geri
çekilmektir
Yumuşatma / Denkleştirme
Farklı alanlar yerine
uzlaşma alanlarını
vurgulamaktır
Uzlaşma
Tüm taraflara kısmen
tatmin sağlayacak bir
çözüm aramadır
Diğerlerine odaklanan davranışlar
Kişininkendisine
odaklandığıdavranışlar
Hazırlayan: Beka Cotur
Problem Çözme
Problemler tamamen çözülmezse, tekrar tekrar geleceklerdir.
Problem çözme adımları aşağıdaki gibidir:
1. Problemin nedenini belirleyin
2. Problemi analiz edin
3. Çözüm belirleyin
4. Karar uygulayın
5. Kararı gözden geçirin, problemin çözüldüğünü onaylayın
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Yönetme
Hazırlayan: Beka Cotur
Proje Yöneticisinin Yetkisi (Gücü)
Proje yöneticisi yetkisini proje takımı üzerinde aşağıdaki yollardan biri ile
sağlayabilir
- Resmi (kanuni): proje yöneticisinin pozisyonundan kaynaklanan güç
- Ödül: ödül verme ile gelen güç
- Ceza (zorlayıcı): ceza verme korkusundan gelen güç
- Uzman (teknik): proje yönetimi uzmanı olmaktan veya teknik uzman
olmaktan gelen güç
- Karizma: ün ve karizmanın gücü. Başka bir insanın proje yöneticisini
beğenmesini, ona saygı duymasını sağlar
En iyi kombinasyon Uzman ve Ödül’dür.
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Yönetme
Hazırlayan: Beka Cotur
Yönetim ve Liderlik Stilleri
Otokratik:
• Yukardan aşağıya yaklaşım. Yöneticinin istediğini yapma gücü var
• Acil durumlarda ve zaman baskısında zaman zaman uygun olabilir
Demokratik / Katılımcı:
• Karar alma sürecinde takım katılımını teşvik eder
• Y teorisine uyan kişiler için kullanımı yararlıdır
Laissez – faire – Bırakınız yapsınlar:
• Yönetici, takımın işiyle direkt ilgilenmez
• Yüksek becerili takım için etkilidir
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Yönetme
Hazırlayan: Beka Cotur
Önemli Terimler
• Halo Etkisi
Bir kişinin teknik konuda iyi olması nedeniyle iyi bir proje yöneticisi olabileceğini varsaymak
• Arbitraj
Çatışma çözüm metodudur. Tarafsız bir taraf sorunu dinler ve çözmeye çalışır.
• Beklenti Teorisi Victor H. Vroom
Motivasyon faktörüdür. İnsanlar ödül alacağını düşünerek daha fazla efor harcar
• Yan olanaklar (Perquisites (Perks))
Bazı çalışanlar özel ödüller alır, örn: park yeri, köşe ofis, yönetici yemeği
• Sosyal olanaklar
Tüm çalışanlara verilen standart olanaklardır, örn: sigorta, eğitim olanakları ve kar olanağı
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Yönetme
Hazırlayan: Beka Cotur
Proje Yöneticisinin Rol ve Sorumlulukları
• Hangi kaynaklara ihtiyacı olacağını belirler
• Kaynak müdürüyle optimal müsait kaynaklar için uzlaşmada bulunur
• Proje takımı dizini oluşturur
• Takım üyeleri ve diğer paydaşlar için iş tanımları oluşturur
• Rol ve sorumlulukların net bir şekilde atandığından emin olur
• Takım üyelerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve gerekli eğitimleri
almaları için uğraşır.
• Takım üyeleri için performans raporu hazırlar
• Takım üyeleri ve müdürlerine takdir yazıları gönderir
• Ödül ve takdir sistemi oluşturur
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Yönetme
Hazırlayan: Beka Cotur
Proje Yöneticisinin Kişisel Becerileri
Liderlik
Takım kurma
Motivasyon
İletişim
Etki yaratma
Karar alma
Politik ve kültürel farkındalık
Uzlaşma
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Araçlar
Proje Takımını
Yönetme
Hazırlayan: Beka Cotur

More Related Content

What's hot

0 proje yonetimi egitimi
0  proje yonetimi egitimi0  proje yonetimi egitimi
0 proje yonetimi egitimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Pmo
PmoPmo
Pmo
ammody
 
PMO Kick-Off Presentation
PMO Kick-Off PresentationPMO Kick-Off Presentation
PMO Kick-Off Presentation
Ebru Seiwert
 
Agile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACP
Agile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACPAgile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACP
Agile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACP
Dimitri Ponomareff
 
4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimiProje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimi
Oktay Altındiş
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
PROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZUPROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZU
Melih ÖZCANLI
 
Establishing an Effective PMO
Establishing an Effective PMOEstablishing an Effective PMO
Establishing an Effective PMO
Business Beam
 
PMO - Added value instead of administration
PMO - Added value instead of administrationPMO - Added value instead of administration
PMO - Added value instead of administration
Andreas Splett
 
PMO Presentation
PMO PresentationPMO Presentation
PMO Presentation
TURKI , PMP
 
The PMO journey
The PMO journeyThe PMO journey
The PMO journey
Tery Everett
 
IT Services Delivery - Program Management Office (PMO)
IT Services Delivery - Program Management Office (PMO)IT Services Delivery - Program Management Office (PMO)
IT Services Delivery - Program Management Office (PMO)
VSR *
 
Real example of PMO deployment
Real example of PMO deploymentReal example of PMO deployment
Real example of PMO deployment
Lou Bahrmasel, PMP, MBA
 
Project management office value
Project management office valueProject management office value
Project management office value
HumanWare
 
Project Management PPT
Project Management PPTProject Management PPT
Project Management PPT
bletindia
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Ali Hebip
 

What's hot (20)

Proje yonetimi
Proje yonetimiProje yonetimi
Proje yonetimi
 
0 proje yonetimi egitimi
0  proje yonetimi egitimi0  proje yonetimi egitimi
0 proje yonetimi egitimi
 
Pmo
PmoPmo
Pmo
 
PMO Kick-Off Presentation
PMO Kick-Off PresentationPMO Kick-Off Presentation
PMO Kick-Off Presentation
 
Agile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACP
Agile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACPAgile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACP
Agile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACP
 
4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
 
Kapsam yönetimi
Kapsam yönetimiKapsam yönetimi
Kapsam yönetimi
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 
Proje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimiProje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimi
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 
PROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZUPROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZU
 
Establishing an Effective PMO
Establishing an Effective PMOEstablishing an Effective PMO
Establishing an Effective PMO
 
PMO - Added value instead of administration
PMO - Added value instead of administrationPMO - Added value instead of administration
PMO - Added value instead of administration
 
PMO Presentation
PMO PresentationPMO Presentation
PMO Presentation
 
The PMO journey
The PMO journeyThe PMO journey
The PMO journey
 
IT Services Delivery - Program Management Office (PMO)
IT Services Delivery - Program Management Office (PMO)IT Services Delivery - Program Management Office (PMO)
IT Services Delivery - Program Management Office (PMO)
 
Real example of PMO deployment
Real example of PMO deploymentReal example of PMO deployment
Real example of PMO deployment
 
Project management office value
Project management office valueProject management office value
Project management office value
 
Project Management PPT
Project Management PPTProject Management PPT
Project Management PPT
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
 

Viewers also liked

Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi OlgunluğuProjelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Hakan Aksungar, MBA, PMP
 
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİPROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
turkates
 
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİPROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
turkates
 
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARPROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
turkates
 
3 zaman yonetimi
3  zaman yonetimi3  zaman yonetimi
3 zaman yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimiProje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimi
İsmail Hasipek
 

Viewers also liked (6)

Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi OlgunluğuProjelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
 
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİPROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
 
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİPROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
 
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARPROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
3 zaman yonetimi
3  zaman yonetimi3  zaman yonetimi
3 zaman yonetimi
 
Proje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimiProje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimi
 

Similar to 6 i̇nsan kaynakları yonetimi

Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve TekniklerProje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
faruksld
 
Proje Yöneticisi, project manager, project management
Proje Yöneticisi, project manager, project managementProje Yöneticisi, project manager, project management
Proje Yöneticisi, project manager, project management
Ahmet Arnavut
 
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu ÇalışmalarıŞirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Gulsen Kilic
 
ERP Çözümleri Konferansı Sunum Notları
ERP Çözümleri Konferansı Sunum NotlarıERP Çözümleri Konferansı Sunum Notları
ERP Çözümleri Konferansı Sunum Notları
Asaf Kirazoglu
 
Etkin Yönetimin Sırları_Lütfullah Kutlu_23 Temmuz 2013
Etkin Yönetimin Sırları_Lütfullah Kutlu_23 Temmuz 2013Etkin Yönetimin Sırları_Lütfullah Kutlu_23 Temmuz 2013
Etkin Yönetimin Sırları_Lütfullah Kutlu_23 Temmuz 2013
LÜTFULLAH KUTLU
 
Hayır, bu Scrum değil!
Hayır, bu Scrum değil!Hayır, bu Scrum değil!
Hayır, bu Scrum değil!
Erol Bozkurt
 
Kurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık TasarımıKurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık Tasarımı
Novida Global
 
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 trProje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
M.Yusuf Atmaca
 
Ggyd proje yönetimi eğitimi
Ggyd proje yönetimi eğitimiGgyd proje yönetimi eğitimi
Ggyd proje yönetimi eğitimiCevdet Ertürk
 
Microsoft 3
Microsoft 3Microsoft 3
Microsoft 3ozgenur
 
1.Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları, Ar-Ge Projesinin Planlanması.pdf
1.Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları, Ar-Ge Projesinin Planlanması.pdf1.Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları, Ar-Ge Projesinin Planlanması.pdf
1.Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları, Ar-Ge Projesinin Planlanması.pdf
Mohamoud9
 
Ik gelişim programı
Ik gelişim programıIk gelişim programı
Ik gelişim programı
ERDEM ÖZŞEN
 
Başarili bi̇r kys kurmak
Başarili bi̇r kys kurmakBaşarili bi̇r kys kurmak
Başarili bi̇r kys kurmakUmit Karaman
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
Gözde Sarmısak
 
Ibcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalogIbcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalog
hasanatilgan
 
Yönetim Kurulları_Tercih - Sonuç İlişkisi_Lütfullah Kutlu_10 Eylül 2013
Yönetim Kurulları_Tercih - Sonuç İlişkisi_Lütfullah Kutlu_10 Eylül 2013Yönetim Kurulları_Tercih - Sonuç İlişkisi_Lütfullah Kutlu_10 Eylül 2013
Yönetim Kurulları_Tercih - Sonuç İlişkisi_Lütfullah Kutlu_10 Eylül 2013
LÜTFULLAH KUTLU
 
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlama
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlamaÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlama
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlamaoğuzhan şeker
 

Similar to 6 i̇nsan kaynakları yonetimi (20)

Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve TekniklerProje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
 
Proje Yöneticisi, project manager, project management
Proje Yöneticisi, project manager, project managementProje Yöneticisi, project manager, project management
Proje Yöneticisi, project manager, project management
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu ÇalışmalarıŞirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
 
ERP
ERPERP
ERP
 
ERP Çözümleri Konferansı Sunum Notları
ERP Çözümleri Konferansı Sunum NotlarıERP Çözümleri Konferansı Sunum Notları
ERP Çözümleri Konferansı Sunum Notları
 
Etkin Yönetimin Sırları_Lütfullah Kutlu_23 Temmuz 2013
Etkin Yönetimin Sırları_Lütfullah Kutlu_23 Temmuz 2013Etkin Yönetimin Sırları_Lütfullah Kutlu_23 Temmuz 2013
Etkin Yönetimin Sırları_Lütfullah Kutlu_23 Temmuz 2013
 
Hayır, bu Scrum değil!
Hayır, bu Scrum değil!Hayır, bu Scrum değil!
Hayır, bu Scrum değil!
 
Kurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık TasarımıKurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık Tasarımı
 
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 trProje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
 
Ggyd proje yönetimi eğitimi
Ggyd proje yönetimi eğitimiGgyd proje yönetimi eğitimi
Ggyd proje yönetimi eğitimi
 
Microsoft 3
Microsoft 3Microsoft 3
Microsoft 3
 
1.Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları, Ar-Ge Projesinin Planlanması.pdf
1.Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları, Ar-Ge Projesinin Planlanması.pdf1.Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları, Ar-Ge Projesinin Planlanması.pdf
1.Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları, Ar-Ge Projesinin Planlanması.pdf
 
Ik gelişim programı
Ik gelişim programıIk gelişim programı
Ik gelişim programı
 
Başarili bi̇r kys kurmak
Başarili bi̇r kys kurmakBaşarili bi̇r kys kurmak
Başarili bi̇r kys kurmak
 
HR Trends
HR TrendsHR Trends
HR Trends
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 
Ibcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalogIbcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalog
 
Yönetim Kurulları_Tercih - Sonuç İlişkisi_Lütfullah Kutlu_10 Eylül 2013
Yönetim Kurulları_Tercih - Sonuç İlişkisi_Lütfullah Kutlu_10 Eylül 2013Yönetim Kurulları_Tercih - Sonuç İlişkisi_Lütfullah Kutlu_10 Eylül 2013
Yönetim Kurulları_Tercih - Sonuç İlişkisi_Lütfullah Kutlu_10 Eylül 2013
 
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlama
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlamaÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlama
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlama
 

6 i̇nsan kaynakları yonetimi

 • 2. İnsan Kaynakları Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol KapanışBilgi Alanı İnsan Kaynakları Yönetimi Proje Takımını Oluşturma İnsan Kaynakları Yönetimi Planlama Proje Takımını Geliştirme Proje Takımını Yönetme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 3. • Proje takımını organize etme, yönetme ve yönlendirme süreçleridir • Takım üyelerinin erken katılımının yararları: • Planlama sürecinde deneyimlerini katma • Projeye bağlılıklarını artırma İnsan Kaynakları Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 4. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetimi planı • Aktivite kaynak gereksinimleri • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Organizasyon tablosu ve pozisyon tanımları • Organizasyonel teori • Ilişki ağı kurma • İnsan kaynakları planı İnsan Kaynakları Yönetimi Planlama İnsan Kaynakları Yönetimi • İnsan Kaynakları Yönetimi Planlama: Proje rollerinin, sorumluluklarının, gerekli becerilerin, raporlama ilişkilerinin ve personel yönetim planının belirlenmesi sürecidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 5. • Organizasyon tablosu ve pozisyon tanımları • Her iş paketinin belirsizliğe yer vermeyen bir sahibi bulunur • Takım üyeleri rol ve sorumluluklarını tam olarak bilir • Hiyerarşik • Matris (RACI Matrisi, Sorumluluk Atama Matrisi vs..) • Yazılı metin İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Planlama Araçlar Aktivite Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 4 Aaaaaa R R C I Bbbbb R A I Ccccc R A C I Hazırlayan: Beka Cotur
 • 6. RACI Matrisi: R, A, C, I kısaltmalarının ifade ettiği roller; • Responsible (İşi yapan): İşi yapan ve görevi tamamlamada aktif bireydir. Uygulamayı gerçekleştirmeden sorumludur. Bazı durumlarda sorumluluk paylaşılabilir. Sorumluluk derecesi A tarafından belirlenir. • Accountable (Asıl Sorumlu): Faaliyet veya kararın sonuçlarından sorumlu olan bireydir. Kişinin onay ve veto yetkisi vardır. Göreve sadece bir A atanabilir. • Consulted (Danışılan): Nihai kararlar ve görevlerde danışılan kişidir . • Informed (Bilgilendirilen): Bir karar veya eylem sonrası haberdar olma ihtiyacı olan bireydir. İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Planlama Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 7. • İnsan Kaynakları Planı 1. Roller ve sorumluluklar • Rol • Yetki • Sorumluluk • Yeterlik 2. Proje Organizasyon Tablosu 3. Personel Yönetim Planı • Personel işe alma • Kaynak takvimleri • Kaynak ayrılma planı • Eğitim ihtiyaçları • Takdir ve ödüller • Uygunluk, güvenlik • Kaynak Histogramı Belli bir zaman süresinde kullanılan kaynak sayısını gösteren bar tablosu İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Planlama Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 8. Girdiler Araçlar Çıktılar • İnsan kaynakları yönetimi planı • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Önceden atama • Pazarlık • İşe alma • Sanal takımlar • Çok kriterli karar analizi • Proje kaynak atamaları • Kaynak takvimleri • Proje yönetim planı güncellemeleri Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Proje Takımını Oluşturma İnsan Kaynakları Yönetimi • Proje Takımını Oluşturma: proje görevlendirmelerini yapabilmek amacıyla insan kaynaklarının müsaitliğini tasdik etme ve takımı oluşturma sürecidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 9. • Önceden atama: Proje başlamadan atanan kaynaklar • Pazarlık: Organizasyonun içinden veya dış kaynak, tedarikçi, sözleşme ile alınacak kaynaklar için görüşme yapılması • Sanal takımlar: Yüzyüze görüşmeye vakti olmayan takımlar için • Çok kriterli karar analizi: İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Oluşturma Kullanılabilirlik Maliyet Deneyim Kabiliyet Bilgi Beceriler Tutum Uluslararası faktörler Hazırlayan: Beka Cotur
 • 10. Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje kaynak atamaları • İnsan kaynakları yönetimi planı • Kaynak takvimi • Kişilerarası iletişim • Eğitim • Takım kurma aktiviteleri • Temel Kurallar • Eş yerleştirme • Takdir ve ödüller • Takım performans değerlendirmeleri • Çevresel İşletme faktörleri güncellemeleri Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Proje Takımını Geliştirme İnsan Kaynakları Yönetimi • Proje Takımını Geliştirme: proje performansını artırmak amacıyla, proje takımının yetkinliklerini geliştirme, takım etkileşimini artırma, proje ortamını geliştirme sürecidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 11. • Eğitim: resmi (sınıf, çevrimiçi) veya gayri resmi (iş başı eğitimi, danışmanlık, koçluk) • Temel Kurallar: takımlar tarafından kabul edilebilir davranışları ve beklentileri belirleyen kurallardır • Eş yerleştirme: aktif takım üyelerini aynı lokasyonda yerleştirmedir. Geçici süreyle iletişimi geliştirmek ve topluluk hissi yaratmak için olabilir • Takdir ve ödüller: Birey tarafından değer görüyor, tatminkar bulunuyorsa etkindir İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Geliştirme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 13. Motivasyon Teorisi – Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Geliştirme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 14. Mc Gregor’un X ve Y Teorisi İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Geliştirme İç Güdümlü Dış Güdümlü Hazırlayan: Beka Cotur
 • 15. David McClelland’ın Teorisi İnsanlar aşağıdaki 3 ihtiyaçtan biri ile motive olur İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Geliştirme Başarma ihtiyacı: Başarma ihtiyacı kuvvetli olan bir birey kendisine ulaşılması güç ve çalışma gerektiren anlamlı amaçlar seçecek, bunları gerçekleştirmek için gerekli yetenek ve bilgiyi elde edecek ve bunları kullanacak davranışı gösterecektir. İlişki kurma ihtiyacı: Başkaları ile ilişki kurma, gruba girme ve sosyal ilişkiler geliştirmeyi ifade etmektedir. Bu ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi kişiler arası ilişkiler kurma ve geliştirmeye önem verecektir. Güç kazanma ihtiyacı: Bu tür bir ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi güç ve otorite kaynaklarını genişletme, başkalarını etkisi altında tutma ve gücünü koruma davranışlarını gösterecektir. Hazırlayan: Beka Cotur
 • 16. Herzberg’in Teorisi İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Geliştirme Varlığı bireyi güdüler, Yokluğu doyum üzerinde etki yaratmaz Varlığı güdüleme üzerinde bir etki yaratmaz, Yokluğu doyumsuzluk yaratır Hazırlayan: Beka Cotur
 • 17. Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje kaynak atamaları • İnsan kaynakları yönetimi planı • Takım performans değerlendirmeleri • Performans raporları • Sorun kaydı • Organizasyonel süreç varlıkları • Gözlem ve görüşme • Proje performans değerlendirmeleri • Çatışma yönetimi • Kişilerarası iletişim • Değişiklik istekleri • Çevresel İşletme faktörleri güncellemeleri • Organizasyonel süreç varlıkları güncellemeleri • Proje yönetim dokümanı güncellemeleri Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Proje Takımını Yönetme İnsan Kaynakları Yönetimi • Proje Takımını Yönetme: projenin performansını artırmak için takım üyelerinin performansını takip etme, geri dönüş sağlama, sorunları çözme, ve değişiklikleri yönetme sürecidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 18. Çatışma Yönetimi • Çatışmalar yararlı olabilir – gelişme için fırsat yaratabilir • Çatışmalar organizasyonel etkileşimlerin önlenemez sonuçlarıdır • Çatışmalar aşağıdaki nedenlerden kaynaklanır: • Takvim • Proje öncelikleri • Kaynaklar • Teknik fikirler • Çatışmaların en fazla karşılaşılan konusu takvimdir, kişisel farklılıklar değildir • Çatışma en iyi, çatışmaya karışan taraflar tarafından çözülür İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Yönetme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 19. Çatışma Çözme Yöntemleri İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Yönetme Yüzleşme ve Problem Çözme Çatışmaya, alternatifleri inceleyerek çözülmesi gereken problem olarak bakmak Açık diyaloğu ve ver-al tavrını gerektirir Yetki Kullanma Birinin görüşünü diğerlerinin üzerinde görmektir Kazan-Kaybet çözümdür Ortaklaştırma Birçok görüş açısını bir araya getirir. Bağlılık ve uzlaşma sağlar Çekilme / Kaçınma Fiili veya potansiyel çatışma durumundan geri çekilmektir Yumuşatma / Denkleştirme Farklı alanlar yerine uzlaşma alanlarını vurgulamaktır Uzlaşma Tüm taraflara kısmen tatmin sağlayacak bir çözüm aramadır Diğerlerine odaklanan davranışlar Kişininkendisine odaklandığıdavranışlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 20. Problem Çözme Problemler tamamen çözülmezse, tekrar tekrar geleceklerdir. Problem çözme adımları aşağıdaki gibidir: 1. Problemin nedenini belirleyin 2. Problemi analiz edin 3. Çözüm belirleyin 4. Karar uygulayın 5. Kararı gözden geçirin, problemin çözüldüğünü onaylayın İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Yönetme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 21. Proje Yöneticisinin Yetkisi (Gücü) Proje yöneticisi yetkisini proje takımı üzerinde aşağıdaki yollardan biri ile sağlayabilir - Resmi (kanuni): proje yöneticisinin pozisyonundan kaynaklanan güç - Ödül: ödül verme ile gelen güç - Ceza (zorlayıcı): ceza verme korkusundan gelen güç - Uzman (teknik): proje yönetimi uzmanı olmaktan veya teknik uzman olmaktan gelen güç - Karizma: ün ve karizmanın gücü. Başka bir insanın proje yöneticisini beğenmesini, ona saygı duymasını sağlar En iyi kombinasyon Uzman ve Ödül’dür. İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Yönetme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 22. Yönetim ve Liderlik Stilleri Otokratik: • Yukardan aşağıya yaklaşım. Yöneticinin istediğini yapma gücü var • Acil durumlarda ve zaman baskısında zaman zaman uygun olabilir Demokratik / Katılımcı: • Karar alma sürecinde takım katılımını teşvik eder • Y teorisine uyan kişiler için kullanımı yararlıdır Laissez – faire – Bırakınız yapsınlar: • Yönetici, takımın işiyle direkt ilgilenmez • Yüksek becerili takım için etkilidir İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Yönetme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 23. Önemli Terimler • Halo Etkisi Bir kişinin teknik konuda iyi olması nedeniyle iyi bir proje yöneticisi olabileceğini varsaymak • Arbitraj Çatışma çözüm metodudur. Tarafsız bir taraf sorunu dinler ve çözmeye çalışır. • Beklenti Teorisi Victor H. Vroom Motivasyon faktörüdür. İnsanlar ödül alacağını düşünerek daha fazla efor harcar • Yan olanaklar (Perquisites (Perks)) Bazı çalışanlar özel ödüller alır, örn: park yeri, köşe ofis, yönetici yemeği • Sosyal olanaklar Tüm çalışanlara verilen standart olanaklardır, örn: sigorta, eğitim olanakları ve kar olanağı İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Yönetme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 24. Proje Yöneticisinin Rol ve Sorumlulukları • Hangi kaynaklara ihtiyacı olacağını belirler • Kaynak müdürüyle optimal müsait kaynaklar için uzlaşmada bulunur • Proje takımı dizini oluşturur • Takım üyeleri ve diğer paydaşlar için iş tanımları oluşturur • Rol ve sorumlulukların net bir şekilde atandığından emin olur • Takım üyelerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve gerekli eğitimleri almaları için uğraşır. • Takım üyeleri için performans raporu hazırlar • Takım üyeleri ve müdürlerine takdir yazıları gönderir • Ödül ve takdir sistemi oluşturur İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Yönetme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 25. Proje Yöneticisinin Kişisel Becerileri Liderlik Takım kurma Motivasyon İletişim Etki yaratma Karar alma Politik ve kültürel farkındalık Uzlaşma İnsan Kaynakları Yönetimi Araçlar Proje Takımını Yönetme Hazırlayan: Beka Cotur