SlideShare a Scribd company logo
6-2 пдделение
 Св. Климент Охридски Ви
     претставува:
Дали знаевте дека......
Мпркпвпт кпга е исешен на тркалца
пптсетува на шпвешкптп пкп.
Наушниците пткриле дека мпркпвпт ја
ппттикнува функцијата на пшите.
Целерпт и зелјетп не самп щтп лишат на кпските
туку и ги зацврстуваат акп ги јадете. Кпските се
спставени пд 23% натриум, а вп кпските има тпкму
тплку % пд пвпј минерал. Акп вп прганизмпт не
внесуваме дпвплнп пд пвпј минерал нащипт
прганизам ги трпщи резервите пд кпските и тие
стануваат слаби.
Сиреоетп и кашкавалпт пп свпјпт изглед
пптсетуваат на структурата на кпските,
а ппмагаат за спречуваое на пстепппрпза.
• Грпзјетп е вп фпрма на грпзд и има
 срцевидна фпрма, и секпе зрнп лиши на
 крвните клетки, а истражуваоата
 ппкажале дека ппмага и за здравп срце и
 за крвптпкпт.
• Пресешенипт дпмат има 4 кпмпри и е
 црвен. Истп какп срцетп.Дпбар е за срцетп
 и крвта.
• Крпмидпт лиши на клетките на телптп.
 Истражуваоата ппкажале дека ппмага да
 се исфрлат тпксините пд секпја клетка пд
 телптп. А предизвикува и сплзи, нели сп
 щтп мпже да ги мие епителните пбвивки
 вп пшите.
Гравпт кпј ги леши, ја ппмага и пдржува
функцијата на бубрезите на щтп всущнпст
најмнпгу пптсетува сп свпјата фпрма?
Оревпт пптсетува на мпзпкпт и има лева и
десна хемисфера гпрен и дплен кпртекс.
Набршкан е какп мпзпкпт, а негпвите
масни киселини ја ппттикнуваат
функцијата на мпзпкпт.
• Црвената зелка истп така пптсетува на
 мпзпкпт. И вп неа има спстпјки кпи ја
 ппдпбруваат функцијата на мпзпкпт.
Авпкадптп, мпдрипт патличан и крущата наликуваат
на матката кај жените, а истражуваоата ппкажале
дека авпкадптп ги балансира хпрмпните и гп щтити
грлптп на матката пд рак. Интереснп е дека пд цветпт
дп зрелптп авпкадп ппминуваат тпшнп 9 месеци.
Маслинките ппмагаат вп
функцијата на јаниците, а и лишат
      на нив .
Грејпфрутпт, ппртпкалпт и другите цитрусни
пвпщја лишат на млешните жлезди и ппмагаат за
движеоетп на лимфната тешнпст вп пвие жлезди.
Слаткипт кпмпир изгледа истп какп
панкреаспт , а ппмага за балансираое
на щеќерпт кај дијабетиспт
Винптп лиши на крв, и вп мали кплишини ппмага
прптив бплестите вп крвптпкпт какп хплестерплпт
    на пример и срцевите забплуваоа
Ѓумбирпт мнпгу пптсетува на желудникпт,
а е стар лек за прпблеми сп пвпј прган.
Печурките мнпгу личат на увптп,
 а сп минералите кпи ги спдржат ги
зајакнуиваат кпските, дури и најситните вп
 нашите уши.
Брпкулата пптсетува на клетките зафатени сп рак,
И претставува прирпден лек прптив пваа бплест
Секакп дека знаеме дека секпја пд
пвие видпви храна се дпбри за сите
пргани, нп навистина е неверпјатнп
кплку чудесна мпже да биде прирпдата.

More Related Content

Featured

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
Search Engine Journal
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 

Featured (20)

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 

6 2 чудесна_природа

 • 1. 6-2 пдделение Св. Климент Охридски Ви претставува: Дали знаевте дека......
 • 2. Мпркпвпт кпга е исешен на тркалца пптсетува на шпвешкптп пкп. Наушниците пткриле дека мпркпвпт ја ппттикнува функцијата на пшите.
 • 3. Целерпт и зелјетп не самп щтп лишат на кпските туку и ги зацврстуваат акп ги јадете. Кпските се спставени пд 23% натриум, а вп кпските има тпкму тплку % пд пвпј минерал. Акп вп прганизмпт не внесуваме дпвплнп пд пвпј минерал нащипт прганизам ги трпщи резервите пд кпските и тие стануваат слаби.
 • 4. Сиреоетп и кашкавалпт пп свпјпт изглед пптсетуваат на структурата на кпските, а ппмагаат за спречуваое на пстепппрпза.
 • 5. • Грпзјетп е вп фпрма на грпзд и има срцевидна фпрма, и секпе зрнп лиши на крвните клетки, а истражуваоата ппкажале дека ппмага и за здравп срце и за крвптпкпт.
 • 6. • Пресешенипт дпмат има 4 кпмпри и е црвен. Истп какп срцетп.Дпбар е за срцетп и крвта.
 • 7. • Крпмидпт лиши на клетките на телптп. Истражуваоата ппкажале дека ппмага да се исфрлат тпксините пд секпја клетка пд телптп. А предизвикува и сплзи, нели сп щтп мпже да ги мие епителните пбвивки вп пшите.
 • 8. Гравпт кпј ги леши, ја ппмага и пдржува функцијата на бубрезите на щтп всущнпст најмнпгу пптсетува сп свпјата фпрма?
 • 9. Оревпт пптсетува на мпзпкпт и има лева и десна хемисфера гпрен и дплен кпртекс. Набршкан е какп мпзпкпт, а негпвите масни киселини ја ппттикнуваат функцијата на мпзпкпт.
 • 10. • Црвената зелка истп така пптсетува на мпзпкпт. И вп неа има спстпјки кпи ја ппдпбруваат функцијата на мпзпкпт.
 • 11. Авпкадптп, мпдрипт патличан и крущата наликуваат на матката кај жените, а истражуваоата ппкажале дека авпкадптп ги балансира хпрмпните и гп щтити грлптп на матката пд рак. Интереснп е дека пд цветпт дп зрелптп авпкадп ппминуваат тпшнп 9 месеци.
 • 12. Маслинките ппмагаат вп функцијата на јаниците, а и лишат на нив .
 • 13. Грејпфрутпт, ппртпкалпт и другите цитрусни пвпщја лишат на млешните жлезди и ппмагаат за движеоетп на лимфната тешнпст вп пвие жлезди.
 • 14. Слаткипт кпмпир изгледа истп какп панкреаспт , а ппмага за балансираое на щеќерпт кај дијабетиспт
 • 15. Винптп лиши на крв, и вп мали кплишини ппмага прптив бплестите вп крвптпкпт какп хплестерплпт на пример и срцевите забплуваоа
 • 16. Ѓумбирпт мнпгу пптсетува на желудникпт, а е стар лек за прпблеми сп пвпј прган.
 • 17. Печурките мнпгу личат на увптп, а сп минералите кпи ги спдржат ги зајакнуиваат кпските, дури и најситните вп нашите уши.
 • 18. Брпкулата пптсетува на клетките зафатени сп рак, И претставува прирпден лек прптив пваа бплест
 • 19. Секакп дека знаеме дека секпја пд пвие видпви храна се дпбри за сите пргани, нп навистина е неверпјатнп кплку чудесна мпже да биде прирпдата.