SlideShare a Scribd company logo
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551
(สาระที่3 มาตรฐานที่ 3.1)
กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551
(สาระที่8 มาตรฐานที่ 8.2)
ระดับ ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
ตัวชี้วัดเน้นไปที่การบอก หรืออธิบายข้อมูล การจัดการเรียน
การสอนก็เป็นแบบบรรยาย และไม่มีกิจกรรมการเรียนที่คิดวิเคราะห์
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
ตัวชี้วัดเน้นที่ทักษะการแก้ปัญหาเป็นลาดับขั้นตอน มีการนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
ประถมศึกษาปีที่ 2
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
ตัวชี้วัดเน้นไปที่การบอก หรืออธิบายข้อมูลสารสนเทศ รู้จัก
วิธีการใช้และรักษาอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนการ
สอนก็เป็นแบบบรรยาย และไม่มีกิจกรรมการเรียนที่คิดวิเคราะห์
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
ตัวชี้วัดเน้นที่ทักษะการแก้ปัญหาเป็นลาดับขั้นตอนมีทักษะใน
การค้นหาข้อมูล หรือสารสนเทศ มีความรู้สารสนเทศเบื้องต้นนาไป
แก้ปัญหาได้และมีการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
ประถมศึกษาปีที่ 3
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
ตัวชี้วัดเป็นการบอกหลักการ หน้าที่ ประโยชน์ในเรื่องอุปกรณ์
สารสนเทศ โดยจัดการสอนแบบบรรยาย ไม่มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
ตัวชี้วัดเน้นทักษะการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ ในเรื่อง
อัลกอริทึม การสืบค้นและใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
ประถมศึกษาปีที่ 4
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
ตัวชี้วัดเป็นการบอก หลักการ หน้าที่ ประโยชน์ในเรื่องอุปกรณ์
สารสนเทศ โดยจัดการสอนแบบบรรยาย มีกิจกรรมเน้นการคิดสร้างสรรค์
ไม่มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
ตัวชี้วัดเน้นทักษะการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ ในเรื่อง
อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การสืบค้นและใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัย
ประถมศึกษาปีที่ 5
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
เน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และได้ข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ แล้วสามารถนาข้อมูล
ทีได้มาสร้างเป็นงานเอกสารเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเบื้องต้น
สามารถเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ที่น่าเชื่อถือ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย
ประถมศึกษาปีที่ 6
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
เน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา รู้จักการเก็บ
ข้อมูลอย่างปลอดภัย สามารถเลือกใช้ข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมรประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
วิเคราะห์
ความแตกต่าง
โดยภาพรวม
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
ในช่วงตอนต้นเน้นทักษะด้านความรู้ความจาต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหลักการ วิธีการ หน้าที่ ประโยชน์ ส่วนทักษะอื่น ๆ จาพวกทักษะการ
ปฏิบัติ การวางแผน การสร้างชิ้นงาน การแก้ปัญหาจะเริ่มส่งเสริมอย่าง
จริงจังตอนชั้น ป.4 เป็นต้นมา โดยในภาพรวมแล้วหลักสูตรยังคงเน้น
ความรู้ความเข้าใจมากกว่าการปฏิบัติ และทักษะต่างๆ ที่ส่งเสริมไม่มีความ
ต่อเนื่องและสอดคล้องกันเท่าที่ควร
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
หลักสูตรนี้ให้ความสาคัญกับทักษะการคิด การปฏิบัติ การให้
เหตุผลตั้งแต่ชั้นป.1 อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับการเขียนโปรแกรมเป็นอย่าง
มากเห็นได้จากวิชาที่ทุกช่วงชั้นได้เรียน ทักษะต่างๆ เหมาะสมและจาเป็นใน
การดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการส่งเสริมนั้นได้วางไว้อย่าง
เป็นขั้นตอน ส่งเสริมทักษะเดิมแต่เพิ่มระดับความซับซ้อนและการนาไปใช้ ทา
ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจาวัน
THANK YOU
เสนอ
ผศ.ดร.จารุณีซามาตย์
จัดทาโดย
นายบดีดล สาเสน 583050175-9
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายวิชา 237300 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา

More Related Content

What's hot

แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
dnavaroj
 
เฉลยสอวนBio60
เฉลยสอวนBio60เฉลยสอวนBio60
เฉลยสอวนBio60
Wichai Likitponrak
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
Aomiko Wipaporn
 
3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
Somporn Amornwech
 
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
Wareerut Hunter
 
เฉลย กสพท. ชีววิทยา 2559
เฉลย กสพท. ชีววิทยา 2559เฉลย กสพท. ชีววิทยา 2559
เฉลย กสพท. ชีววิทยา 2559
รวมข้อสอบ gat pat 9 วิชา
 
การอ้างอิงทางวิชาการ
การอ้างอิงทางวิชาการการอ้างอิงทางวิชาการ
การอ้างอิงทางวิชาการ
Watcharapol Wiboolyasarin
 
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5
Wichai Likitponrak
 
ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract)
ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract)ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract)
ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract)
Chamada Rinzine
 
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
Teacher Sophonnawit
 
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
เอเดียน คุณาสิทธิ์
 
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
Coverslide Bio
 
โครงสร้างของราก
 โครงสร้างของราก โครงสร้างของราก
โครงสร้างของราก
kanyamadcharoen
 
ธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษาธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษา
wattanaka
 
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.5
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.5ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.5
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.5
Nattapong Boonpong
 
บท1การแบ่งเซลล์
บท1การแบ่งเซลล์บท1การแบ่งเซลล์
บท1การแบ่งเซลล์
Wichai Likitponrak
 

What's hot (20)

แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 
หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าฟ้าสถิต
หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าฟ้าสถิตหน่วยที่ 1 ไฟฟ้าฟ้าสถิต
หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าฟ้าสถิต
 
เฉลยสอวนBio60
เฉลยสอวนBio60เฉลยสอวนBio60
เฉลยสอวนBio60
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
 
3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
 
เฉลย กสพท. ชีววิทยา 2559
เฉลย กสพท. ชีววิทยา 2559เฉลย กสพท. ชีววิทยา 2559
เฉลย กสพท. ชีววิทยา 2559
 
แบบประเมินผลโครงการอบรมSm
แบบประเมินผลโครงการอบรมSmแบบประเมินผลโครงการอบรมSm
แบบประเมินผลโครงการอบรมSm
 
การอ้างอิงทางวิชาการ
การอ้างอิงทางวิชาการการอ้างอิงทางวิชาการ
การอ้างอิงทางวิชาการ
 
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5
 
ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract)
ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract)ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract)
ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract)
 
O-net วิทยาศาสตร์ 2557
O-net วิทยาศาสตร์ 2557O-net วิทยาศาสตร์ 2557
O-net วิทยาศาสตร์ 2557
 
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี...
 
แผนBioม.4 1
แผนBioม.4 1แผนBioม.4 1
แผนBioม.4 1
 
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
 
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
 
โครงสร้างของราก
 โครงสร้างของราก โครงสร้างของราก
โครงสร้างของราก
 
ธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษาธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษา
 
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.5
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.5ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.5
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.5
 
บท1การแบ่งเซลล์
บท1การแบ่งเซลล์บท1การแบ่งเซลล์
บท1การแบ่งเซลล์
 

Similar to เปรียบเทียบหลักสูตร 50/61

เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
Cher Phabet
 
อ.แหม่ม33
อ.แหม่ม33อ.แหม่ม33
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
Rojsak Chiablaem
 
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
Boontrakarn Silarak
 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็กเปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
ธนชัย สถาพรสุข
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
Atigarn Tingchart
 
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
ayumuprite
 
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
Krittalak Chawat
 
Dpu template 462-n
Dpu template 462-nDpu template 462-n
Dpu template 462-n
NuchanatJaroensree
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ๖ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖
Kitsanee Homewong
 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
KAWIN TEARNWUN
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
Winmixhaha TheJude
 
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
natthasarttier
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
narissararuksri
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
Cholticha New
 
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตรภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
Nong Earthiiz
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
HeroFirst BirdBird
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
sirato2539
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
Nat Wrkt
 
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
Ployza Com-ed
 

Similar to เปรียบเทียบหลักสูตร 50/61 (20)

เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
 
อ.แหม่ม33
อ.แหม่ม33อ.แหม่ม33
อ.แหม่ม33
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
 
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็กเปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
 
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
 
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
 
Dpu template 462-n
Dpu template 462-nDpu template 462-n
Dpu template 462-n
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ๖ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖
 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
 
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
 
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตรภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
 
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
 

Recently uploaded

นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
macsak7777
 
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
LinlyBird
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Nattakul Yamprasert
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
LinlyBird
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Technology Innovation Center
 

Recently uploaded (7)

นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
 
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
 

เปรียบเทียบหลักสูตร 50/61

 • 1. เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551 (สาระที่3 มาตรฐานที่ 3.1) กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551 (สาระที่8 มาตรฐานที่ 8.2) ระดับ ประถมศึกษา
 • 2. ประถมศึกษาปีที่ 1  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 ตัวชี้วัดเน้นไปที่การบอก หรืออธิบายข้อมูล การจัดการเรียน การสอนก็เป็นแบบบรรยาย และไม่มีกิจกรรมการเรียนที่คิดวิเคราะห์  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 ตัวชี้วัดเน้นที่ทักษะการแก้ปัญหาเป็นลาดับขั้นตอน มีการนา เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
 • 3. ประถมศึกษาปีที่ 2  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 ตัวชี้วัดเน้นไปที่การบอก หรืออธิบายข้อมูลสารสนเทศ รู้จัก วิธีการใช้และรักษาอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนการ สอนก็เป็นแบบบรรยาย และไม่มีกิจกรรมการเรียนที่คิดวิเคราะห์  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 ตัวชี้วัดเน้นที่ทักษะการแก้ปัญหาเป็นลาดับขั้นตอนมีทักษะใน การค้นหาข้อมูล หรือสารสนเทศ มีความรู้สารสนเทศเบื้องต้นนาไป แก้ปัญหาได้และมีการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
 • 4. ประถมศึกษาปีที่ 3  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 ตัวชี้วัดเป็นการบอกหลักการ หน้าที่ ประโยชน์ในเรื่องอุปกรณ์ สารสนเทศ โดยจัดการสอนแบบบรรยาย ไม่มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 ตัวชี้วัดเน้นทักษะการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ ในเรื่อง อัลกอริทึม การสืบค้นและใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
 • 5. ประถมศึกษาปีที่ 4  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 ตัวชี้วัดเป็นการบอก หลักการ หน้าที่ ประโยชน์ในเรื่องอุปกรณ์ สารสนเทศ โดยจัดการสอนแบบบรรยาย มีกิจกรรมเน้นการคิดสร้างสรรค์ ไม่มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 ตัวชี้วัดเน้นทักษะการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ ในเรื่อง อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การสืบค้นและใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง ปลอดภัย
 • 6. ประถมศึกษาปีที่ 5  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 เน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล ได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ และได้ข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ แล้วสามารถนาข้อมูล ทีได้มาสร้างเป็นงานเอกสารเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเบื้องต้น สามารถเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง ที่น่าเชื่อถือ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย
 • 7. ประถมศึกษาปีที่ 6  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 เน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา รู้จักการเก็บ ข้อมูลอย่างปลอดภัย สามารถเลือกใช้ข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาใน ชีวิตประจาวัน สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมรประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
 • 8. วิเคราะห์ ความแตกต่าง โดยภาพรวม  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 ในช่วงตอนต้นเน้นทักษะด้านความรู้ความจาต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นหลักการ วิธีการ หน้าที่ ประโยชน์ ส่วนทักษะอื่น ๆ จาพวกทักษะการ ปฏิบัติ การวางแผน การสร้างชิ้นงาน การแก้ปัญหาจะเริ่มส่งเสริมอย่าง จริงจังตอนชั้น ป.4 เป็นต้นมา โดยในภาพรวมแล้วหลักสูตรยังคงเน้น ความรู้ความเข้าใจมากกว่าการปฏิบัติ และทักษะต่างๆ ที่ส่งเสริมไม่มีความ ต่อเนื่องและสอดคล้องกันเท่าที่ควร  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 หลักสูตรนี้ให้ความสาคัญกับทักษะการคิด การปฏิบัติ การให้ เหตุผลตั้งแต่ชั้นป.1 อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับการเขียนโปรแกรมเป็นอย่าง มากเห็นได้จากวิชาที่ทุกช่วงชั้นได้เรียน ทักษะต่างๆ เหมาะสมและจาเป็นใน การดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการส่งเสริมนั้นได้วางไว้อย่าง เป็นขั้นตอน ส่งเสริมทักษะเดิมแต่เพิ่มระดับความซับซ้อนและการนาไปใช้ ทา ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจาวัน
 • 9. THANK YOU เสนอ ผศ.ดร.จารุณีซามาตย์ จัดทาโดย นายบดีดล สาเสน 583050175-9 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายวิชา 237300 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา