SlideShare a Scribd company logo
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551
(สาระที่3 มาตรฐานที่ 3.1)
กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551
(สาระที่8 มาตรฐานที่ 8.2)
ระดับ ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
ตัวชี้วัดเน้นไปที่การบอก หรืออธิบายข้อมูล การจัดการเรียน
การสอนก็เป็นแบบบรรยาย และไม่มีกิจกรรมการเรียนที่คิดวิเคราะห์
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
ตัวชี้วัดเน้นที่ทักษะการแก้ปัญหาเป็นลาดับขั้นตอน มีการนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
ประถมศึกษาปีที่ 2
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
ตัวชี้วัดเน้นไปที่การบอก หรืออธิบายข้อมูลสารสนเทศ รู้จัก
วิธีการใช้และรักษาอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนการ
สอนก็เป็นแบบบรรยาย และไม่มีกิจกรรมการเรียนที่คิดวิเคราะห์
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
ตัวชี้วัดเน้นที่ทักษะการแก้ปัญหาเป็นลาดับขั้นตอนมีทักษะใน
การค้นหาข้อมูล หรือสารสนเทศ มีความรู้สารสนเทศเบื้องต้นนาไป
แก้ปัญหาได้และมีการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
ประถมศึกษาปีที่ 3
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
ตัวชี้วัดเป็นการบอกหลักการ หน้าที่ ประโยชน์ในเรื่องอุปกรณ์
สารสนเทศ โดยจัดการสอนแบบบรรยาย ไม่มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
ตัวชี้วัดเน้นทักษะการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ ในเรื่อง
อัลกอริทึม การสืบค้นและใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
ประถมศึกษาปีที่ 4
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
ตัวชี้วัดเป็นการบอก หลักการ หน้าที่ ประโยชน์ในเรื่องอุปกรณ์
สารสนเทศ โดยจัดการสอนแบบบรรยาย มีกิจกรรมเน้นการคิดสร้างสรรค์
ไม่มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
ตัวชี้วัดเน้นทักษะการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ ในเรื่อง
อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การสืบค้นและใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัย
ประถมศึกษาปีที่ 5
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
เน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และได้ข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ แล้วสามารถนาข้อมูล
ทีได้มาสร้างเป็นงานเอกสารเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเบื้องต้น
สามารถเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ที่น่าเชื่อถือ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย
ประถมศึกษาปีที่ 6
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
เน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา รู้จักการเก็บ
ข้อมูลอย่างปลอดภัย สามารถเลือกใช้ข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมรประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
วิเคราะห์
ความแตกต่าง
โดยภาพรวม
 หลักสูตรแกนกลางปี 2551
ในช่วงตอนต้นเน้นทักษะด้านความรู้ความจาต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหลักการ วิธีการ หน้าที่ ประโยชน์ ส่วนทักษะอื่น ๆ จาพวกทักษะการ
ปฏิบัติ การวางแผน การสร้างชิ้นงาน การแก้ปัญหาจะเริ่มส่งเสริมอย่าง
จริงจังตอนชั้น ป.4 เป็นต้นมา โดยในภาพรวมแล้วหลักสูตรยังคงเน้น
ความรู้ความเข้าใจมากกว่าการปฏิบัติ และทักษะต่างๆ ที่ส่งเสริมไม่มีความ
ต่อเนื่องและสอดคล้องกันเท่าที่ควร
 หลักสูตรแกนกลางปี 2560
หลักสูตรนี้ให้ความสาคัญกับทักษะการคิด การปฏิบัติ การให้
เหตุผลตั้งแต่ชั้นป.1 อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับการเขียนโปรแกรมเป็นอย่าง
มากเห็นได้จากวิชาที่ทุกช่วงชั้นได้เรียน ทักษะต่างๆ เหมาะสมและจาเป็นใน
การดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการส่งเสริมนั้นได้วางไว้อย่าง
เป็นขั้นตอน ส่งเสริมทักษะเดิมแต่เพิ่มระดับความซับซ้อนและการนาไปใช้ ทา
ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจาวัน
THANK YOU
เสนอ
ผศ.ดร.จารุณีซามาตย์
จัดทาโดย
นายบดีดล สาเสน 583050175-9
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายวิชา 237300 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา

More Related Content

What's hot

จริยธรรม
จริยธรรมจริยธรรม
แผนการงานอาชีพ ม. 4.docx
แผนการงานอาชีพ ม. 4.docxแผนการงานอาชีพ ม. 4.docx
แผนการงานอาชีพ ม. 4.docx
TangkwaLalida
 
แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557
แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557
แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557
Utai Sukviwatsirikul
 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...
Utai Sukviwatsirikul
 
แบบบันทึกกิจกรรม อาหารและสารอาหาร ม.2
แบบบันทึกกิจกรรม อาหารและสารอาหาร ม.2แบบบันทึกกิจกรรม อาหารและสารอาหาร ม.2
แบบบันทึกกิจกรรม อาหารและสารอาหาร ม.2
gchom
 
Current Pharmacotherapy in Diabetes
Current Pharmacotherapy in DiabetesCurrent Pharmacotherapy in Diabetes
Current Pharmacotherapy in Diabetes
Utai Sukviwatsirikul
 
T test แบบกลุ่มเดียว
T test แบบกลุ่มเดียวT test แบบกลุ่มเดียว
T test แบบกลุ่มเดียวBanbatu Mittraphap
 
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gppเอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp
Utai Sukviwatsirikul
 
อาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยา
อาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยาอาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยา
อาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยา
Latthapol Winitmanokul
 
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
Tuang Thidarat Apinya
 
แผนการเรียนรู้ที่ 1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
แผนการเรียนรู้ที่ 1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อแผนการเรียนรู้ที่ 1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
แผนการเรียนรู้ที่ 1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
tassanee chaicharoen
 
อาชีพเภสัชกร
อาชีพเภสัชกร อาชีพเภสัชกร
อาชีพเภสัชกร
ikanok
 
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
Krittalak Chawat
 
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 ประเทศไทยแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
Utai Sukviwatsirikul
 
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
กมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue)
คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue)คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue)
คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue)
Sakarin Habusaya
 
คู่มือมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 2558
คู่มือมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 2558คู่มือมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 2558
คู่มือมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 2558
Vorawut Wongumpornpinit
 
6 ca-virtual memory structure (wichet p.'s conflicted copy 2012-12-17)
6 ca-virtual memory structure (wichet p.'s conflicted copy 2012-12-17)6 ca-virtual memory structure (wichet p.'s conflicted copy 2012-12-17)
6 ca-virtual memory structure (wichet p.'s conflicted copy 2012-12-17)krissapat
 

What's hot (20)

จริยธรรม
จริยธรรมจริยธรรม
จริยธรรม
 
แผนการงานอาชีพ ม. 4.docx
แผนการงานอาชีพ ม. 4.docxแผนการงานอาชีพ ม. 4.docx
แผนการงานอาชีพ ม. 4.docx
 
แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557
แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557
แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557
 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...
 
แบบบันทึกกิจกรรม อาหารและสารอาหาร ม.2
แบบบันทึกกิจกรรม อาหารและสารอาหาร ม.2แบบบันทึกกิจกรรม อาหารและสารอาหาร ม.2
แบบบันทึกกิจกรรม อาหารและสารอาหาร ม.2
 
Current Pharmacotherapy in Diabetes
Current Pharmacotherapy in DiabetesCurrent Pharmacotherapy in Diabetes
Current Pharmacotherapy in Diabetes
 
T test แบบกลุ่มเดียว
T test แบบกลุ่มเดียวT test แบบกลุ่มเดียว
T test แบบกลุ่มเดียว
 
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gppเอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp
 
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ...
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ...สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ...
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ...
 
อาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยา
อาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยาอาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยา
อาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยา
 
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 
แผนการเรียนรู้ที่ 1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
แผนการเรียนรู้ที่ 1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อแผนการเรียนรู้ที่ 1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
แผนการเรียนรู้ที่ 1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
 
อาชีพเภสัชกร
อาชีพเภสัชกร อาชีพเภสัชกร
อาชีพเภสัชกร
 
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
หลักสูตร51 vs หลักสูตร 60
 
ลำต้น54
ลำต้น54ลำต้น54
ลำต้น54
 
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 ประเทศไทยแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
 
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
 
คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue)
คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue)คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue)
คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue)
 
คู่มือมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 2558
คู่มือมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 2558คู่มือมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 2558
คู่มือมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 2558
 
6 ca-virtual memory structure (wichet p.'s conflicted copy 2012-12-17)
6 ca-virtual memory structure (wichet p.'s conflicted copy 2012-12-17)6 ca-virtual memory structure (wichet p.'s conflicted copy 2012-12-17)
6 ca-virtual memory structure (wichet p.'s conflicted copy 2012-12-17)
 

Similar to เปรียบเทียบหลักสูตร 50/61

เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
Cher Phabet
 
อ.แหม่ม33
อ.แหม่ม33อ.แหม่ม33
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
Rojsak Chiablaem
 
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
Boontrakarn Silarak
 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็กเปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
ธนชัย สถาพรสุข
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
Atigarn Tingchart
 
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
ayumuprite
 
Dpu template 462-n
Dpu template 462-nDpu template 462-n
Dpu template 462-n
NuchanatJaroensree
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ๖ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖
Kitsanee Homewong
 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
KAWIN TEARNWUN
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
Winmixhaha TheJude
 
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
natthasarttier
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
narissararuksri
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
Cholticha New
 
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตรภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
Nong Earthiiz
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
HeroFirst BirdBird
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
sirato2539
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
Nat Wrkt
 
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
Ployza Com-ed
 
ตารางเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด(วิชาคอมพิวเตอร์)
ตารางเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด(วิชาคอมพิวเตอร์) ตารางเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด(วิชาคอมพิวเตอร์)
ตารางเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด(วิชาคอมพิวเตอร์)
maitree_s
 

Similar to เปรียบเทียบหลักสูตร 50/61 (20)

เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
เปรียบเทียบหลักสูตร2551+2556
 
อ.แหม่ม33
อ.แหม่ม33อ.แหม่ม33
อ.แหม่ม33
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
 
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็กเปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
เปรียบเทียบตัวชี้วัดเล็ก
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ มาตรฐานการเรียนรู...
 
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
 
Dpu template 462-n
Dpu template 462-nDpu template 462-n
Dpu template 462-n
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ๖ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖
 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
 
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง2551
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
 
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตรภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
ภารกิจการเปรียบเทียบหลักสูตร
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
 
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2551 กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาร...
 
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
การเปรียบเทียบ หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
 
ตารางเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด(วิชาคอมพิวเตอร์)
ตารางเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด(วิชาคอมพิวเตอร์) ตารางเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด(วิชาคอมพิวเตอร์)
ตารางเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด(วิชาคอมพิวเตอร์)
 

เปรียบเทียบหลักสูตร 50/61

 • 1. เปรียบเทียบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551 (สาระที่3 มาตรฐานที่ 3.1) กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551 (สาระที่8 มาตรฐานที่ 8.2) ระดับ ประถมศึกษา
 • 2. ประถมศึกษาปีที่ 1  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 ตัวชี้วัดเน้นไปที่การบอก หรืออธิบายข้อมูล การจัดการเรียน การสอนก็เป็นแบบบรรยาย และไม่มีกิจกรรมการเรียนที่คิดวิเคราะห์  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 ตัวชี้วัดเน้นที่ทักษะการแก้ปัญหาเป็นลาดับขั้นตอน มีการนา เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
 • 3. ประถมศึกษาปีที่ 2  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 ตัวชี้วัดเน้นไปที่การบอก หรืออธิบายข้อมูลสารสนเทศ รู้จัก วิธีการใช้และรักษาอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนการ สอนก็เป็นแบบบรรยาย และไม่มีกิจกรรมการเรียนที่คิดวิเคราะห์  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 ตัวชี้วัดเน้นที่ทักษะการแก้ปัญหาเป็นลาดับขั้นตอนมีทักษะใน การค้นหาข้อมูล หรือสารสนเทศ มีความรู้สารสนเทศเบื้องต้นนาไป แก้ปัญหาได้และมีการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
 • 4. ประถมศึกษาปีที่ 3  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 ตัวชี้วัดเป็นการบอกหลักการ หน้าที่ ประโยชน์ในเรื่องอุปกรณ์ สารสนเทศ โดยจัดการสอนแบบบรรยาย ไม่มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 ตัวชี้วัดเน้นทักษะการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ ในเรื่อง อัลกอริทึม การสืบค้นและใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
 • 5. ประถมศึกษาปีที่ 4  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 ตัวชี้วัดเป็นการบอก หลักการ หน้าที่ ประโยชน์ในเรื่องอุปกรณ์ สารสนเทศ โดยจัดการสอนแบบบรรยาย มีกิจกรรมเน้นการคิดสร้างสรรค์ ไม่มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 ตัวชี้วัดเน้นทักษะการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ ในเรื่อง อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การสืบค้นและใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง ปลอดภัย
 • 6. ประถมศึกษาปีที่ 5  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 เน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล ได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ และได้ข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ แล้วสามารถนาข้อมูล ทีได้มาสร้างเป็นงานเอกสารเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเบื้องต้น สามารถเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง ที่น่าเชื่อถือ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย
 • 7. ประถมศึกษาปีที่ 6  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 เน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา รู้จักการเก็บ ข้อมูลอย่างปลอดภัย สามารถเลือกใช้ข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาใน ชีวิตประจาวัน สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมรประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
 • 8. วิเคราะห์ ความแตกต่าง โดยภาพรวม  หลักสูตรแกนกลางปี 2551 ในช่วงตอนต้นเน้นทักษะด้านความรู้ความจาต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นหลักการ วิธีการ หน้าที่ ประโยชน์ ส่วนทักษะอื่น ๆ จาพวกทักษะการ ปฏิบัติ การวางแผน การสร้างชิ้นงาน การแก้ปัญหาจะเริ่มส่งเสริมอย่าง จริงจังตอนชั้น ป.4 เป็นต้นมา โดยในภาพรวมแล้วหลักสูตรยังคงเน้น ความรู้ความเข้าใจมากกว่าการปฏิบัติ และทักษะต่างๆ ที่ส่งเสริมไม่มีความ ต่อเนื่องและสอดคล้องกันเท่าที่ควร  หลักสูตรแกนกลางปี 2560 หลักสูตรนี้ให้ความสาคัญกับทักษะการคิด การปฏิบัติ การให้ เหตุผลตั้งแต่ชั้นป.1 อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับการเขียนโปรแกรมเป็นอย่าง มากเห็นได้จากวิชาที่ทุกช่วงชั้นได้เรียน ทักษะต่างๆ เหมาะสมและจาเป็นใน การดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการส่งเสริมนั้นได้วางไว้อย่าง เป็นขั้นตอน ส่งเสริมทักษะเดิมแต่เพิ่มระดับความซับซ้อนและการนาไปใช้ ทา ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจาวัน
 • 9. THANK YOU เสนอ ผศ.ดร.จารุณีซามาตย์ จัดทาโดย นายบดีดล สาเสน 583050175-9 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายวิชา 237300 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา